Nr. 18 (13541)

2021-02-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 18 (13541) skaitykite:

  • Po pa­tiks­li­ni­mų žen­kliai su­ma­žė­jo ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­čių Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų
  • TS-LKD frak­ci­ja: dar­bas val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je su­tei­kia dau­giau ga­li­my­bių pri­im­ti aly­tiš­kiams svar­bius spren­di­mus
  • Iš vie­nuo­lių gy­ve­ni­mo
  • Šimtas trečią kartą minime Vasario 16-ąją – tėvynė Lietuva tikroje ir virtualioje realybėje
  • Le­di­nia­me van­de­ny­je – pra­mo­gos ir iš­šū­kiai
  • Ak­me­nė­lio is­to­ri­ja
  • Aš tą meilę visada jaučiu savo širdelėje
  • Kon­stan­ci­jos ir Mi­ko mei­lės is­to­ri­ja
  • Vaikų mintys apie meilę ir jausmus
  • Prie al­to­riaus pri­siek­ti ne ki­tam, o sau
Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos lai­ki­nai ei­nan­čio di­rek­to­riaus pa­rei­gas Jur­gio Kaz­laus­ko įsa­ky­mu nuo šios sa­vai­tės pra­džios nuo pa­rei­gų...
Va­sa­rio 9-ąją Aly­taus po­li­kli­ni­ka nuo ko­ro­na­vi­ru­so tu­ri pra­dė­ti skie­py­ti mies­to švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jus ir pe­da­go­gus. Per šią sa­vai­tę jų pla­nuo­ja­ma pa­skie­py­ti...
Nuo vasario 11 dienos galite pamatyti virtualią Europos Parlamento nario prof. Liudo Mažylio parodą „Vasario 16-osios Aktas: formos ir turinys“. Jos eksponatai – iš asmeninės kolekcijos.
Įsirenginėdami individualų namą ar sodybą, komercines, gamybines ar prekybos patalpas ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotekų sistemos, turėsite pasirūpinti vietine...
2021 me­tų va­sa­rio 16 die­na į is­to­ri­ją įeis kaip pir­mo­ji to­kia – pa­mi­nė­ta vir­tu­a­lio­je erd­vė­je dėl ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mų. Kas tai – ga­li­my­bė at­ras­ti nau­ją san­ty­kį su...
Šį ket­vir­ta­die­nį, va­sa­rio 11-ąją, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­si­tvir­ti­no svar­biau­sią fi­nan­si­nį do­ku­men­tą –2021 me­tų biu­dže­tą. Jis, ne vie­no ra­jo­no ta­ry­bos...
Beveik kiekvienas žmogus mėgsta išties geros kokybės gaminius. Kai ieškome kur įsigyti naujų baldų, aksesuarų, drabužių ar avalynės, turbūt dažnai bandome atrasti tą prekinį ženklą, kuris pardavinėtų...
Ves­tu­vės – vie­na se­niau­sių mei­lės pri­sie­ki­mo for­mų tarp dvie­jų vie­nas ki­tą my­lin­čių žmo­nių. Ta­čiau at­si­ran­da ir ki­toks po­žiū­ris į šią jung­tu­vių ce­re­mo­ni­ją. Jau ke­le­rius...
Vabzdžiai tikrai kelia gana didelį diskomfortą. Siekiant jo išvengti – siūlome langus bei duris „koreguoti“ ne tik puikiai atrodančiais, tačiau ir stilingais tinkleliais, kurie garantuos, kad kaitrios...
Lietuvos nepriklausomybės šventę šiemet žmonės kviečiami sutikti namuose. Gražūs koncertai, minėjimai, eisenos ir kiti tradiciniai šventiniai renginiai bus ateityje, tačiau kiekvienas gali sukurti...
Polinių pamatų pritaikymas praktikoje įgyja vis didesnį populiarumą. Tą lemia labai įvairūs veiksniai: dėl nestabilaus grunto ne visose vietovėse gali būti taikomi kitų tipų pamatai, siekiama...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.