Si­mo­nas ne­si­jau­čia li­ki­mo nu­skriaus­tas (1)

Saulė Pinkevičienė
Simonas
Simono vasara Nemunaičio kaime. As­me­ni­nė nuotr.
„2022 me­tų va­sa­rio 7 die­na bus pir­ma­die­nis ir į mo­kyk­lą pir­mą kar­tą au­to­mo­bi­liu va­žiuo­siu pats“, – sa­ko pen­kio­lik­me­tis Si­mo­nas, ku­ris la­bai lau­kia sa­vo še­šio­lik­to­jo gim­ta­die­nio. Nuo šio am­žiaus lei­džia­ma vai­ruo­ti B1 ka­te­go­ri­jos ma­ši­ną, o Ke­lių eis­mo tai­syk­lių te­ori­jos eg­za­mi­ną ga­li­ma iš­si­lai­ky­ti dar anks­čiau. Pa­aug­lys už sa­vo su­tau­py­tus pi­ni­gus jau įsi­gi­jo B1 ka­te­go­ri­jos ma­ši­ną „Mic­ro­car“. Si­mo­nas yra pir­mas vai­kų na­mų auk­lė­ti­nis, ku­ris vai­ko pi­ni­gus iš­lei­do ne sal­du­my­nams ar pra­mo­goms, bet au­to­mo­bi­liui, kad į gim­na­zi­ją ga­lė­tų vyk­ti sa­va­ran­kiš­kai.

Ne­pri­si­me­na vai­kys­tės šei­mo­je

Kaip au­go šei­mo­je, Si­mo­nas ne­pri­si­me­na, nes vai­kų glo­bos na­muo­se gy­ve­no nuo tre­jų me­tų. Pir­mie­ji pri­si­mi­ni­mai iš­li­ko iš vai­kys­tės, pra­bė­gu­sios Jiez­no vai­kų glo­bos na­muo­se. Griež­tos auk­lė­to­jos, kaip tuo­met at­ro­dė Si­mo­nui, daž­nai bar­da­vo be rei­ka­lo. Jau mo­ky­da­ma­sis gim­na­zi­jo­je, pa­aug­lys ap­lan­kė auk­lė­to­ją Ni­jo­lę Rai­žie­nę, ku­rią vis daž­niau pri­si­me­na ir il­gi­si, nors anuo­met ji ne­gai­lė­jo griež­tes­nio žo­džio.

Pa­au­gęs su­pra­to, kad ši ne­di­de­lio ūgio pus­am­žė mo­te­ris yra be­ga­li­nio ge­ru­mo ir jai bu­vo la­bai svar­bu, ko­kį gy­ve­ni­mo ke­lią pa­si­rinks jos auk­lė­ti­niai. Gy­ve­ni­mas jiems ne­pa­gai­lė­jo iš­ban­dy­mų nuo pat vai­kys­tės, to­dėl pa­lai­ky­mas ir pa­ta­ri­mas bu­vo ypač rei­ka­lin­gi.

Aš­tuo­nių vai­kų šei­mo­je Si­mo­nas – jau­niau­sias. Jis tu­ri sep­ty­nis bro­lius ir se­se­ris, pen­ki jau su­au­gę, o me­tais už Si­mo­ną vy­res­nis bro­lis ir dve­jais me­tais vy­res­nė se­suo dar ne­pil­na­me­čiai, gy­ve­na ben­druo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se.

Pa­aug­liui pa­si­se­kė: prieš me­tus jam pa­vy­ko iš­trūk­ti iš ins­ti­tu­ci­nių vai­kų glo­bos na­mų, jį pri­ėmė šei­ma, ku­ri jau glo­bo­jo jo am­žiaus ber­niu­ką. Iš­ti­kus kri­zei, Si­mo­nas bu­vo lai­ki­nai ap­gy­ven­din­tas Ne­mu­nai­čio kai­me, orei­vio Gin­ta­ro Šiur­kaus šei­mo­je. Šiuo­se na­muo­se jis grei­tai vėl pa­ju­to pa­grin­dą po ko­jo­mis ir sa­ko, kad no­rė­tų čia lik­ti iki pil­na­me­tys­tės.

 

No­rė­tų pa­kil­ti oro ba­lio­nu

Su Si­mo­nu su­si­ti­ko­me so­dy­bo­je Ne­mu­nai­ty­je, pri­sė­do­me ant kruopš­čiai nu­pjau­tos ve­jos – pa­aug­lys pra­si­ta­ria, kad tai jis ją pri­žiū­ri. Nuo šei­mi­nin­ko akių ne­nu­lei­džia Gi­lė – iš „Ke­tur­ko­jo vil­ties“ gy­vū­nų prie­glau­dos Aly­tu­je par­si­vež­ta ka­ly­tė. Si­mo­nas pa­sa­ko­ja, kad ji bu­vo pa­ti drau­giš­kiau­sia iš vi­sų be­glo­bių, tuo ir kri­to jied­viem su Gin­ta­ru į akį. Iš pra­džių at­ro­dė baikš­ti, o da­bar la­bai pa­klus­ni ir drau­giš­ka net su ne­pa­žįs­ta­mais žmo­nė­mis. Gi­lė – Si­mo­no šuo, ją par­si­ve­žė ap­si­gy­ve­nęs Ne­mu­nai­čio so­dy­bo­je, pats au­gin­ti­niu ir rū­pi­na­si.

„Si­mo­nui no­ri­si pa­dė­ti ir ne­sun­ku tai da­ry­ti, nes jis yra la­bai mo­ty­vuo­tas, tu­ri gy­ve­ni­mo tiks­lą. Mes daug kal­ba­mės, jis yra ge­ro bū­do, smal­sus, ben­drau­jan­tis, tur­būt to­dėl vi­sa­da su­lauk­da­vo dė­me­sio ir iš ki­tų žmo­nių. Sa­vait­ga­liais jį daž­nai kvies­da­vo pa­si­sve­čiuo­ti na­muo­se, taip Si­mo­nas su­si­ti­ko su bū­si­muo­ju sa­vo krikš­to tė­vu An­driu­mi Ku­li­kaus­ku, ūki­nin­ke švie­suo­le Aud­ro­ne, Pi­va­šiū­nų var­go­ni­nin­ke“, – pa­sa­ko­ja Gin­ta­ras.

Su žmo­na Ire­ne prieš me­tus bai­gęs glo­bė­jų kur­sus, G.Šiur­kus ma­no ga­lin­tis pa­dė­ti su­dė­tin­go li­ki­mo vai­kams iš glo­bos na­mų bei ži­nan­tis, kaip tai pa­da­ry­ti. Ir la­bai džiau­gia­si, kad li­ki­mas lė­mė pa­žin­ti Si­mo­ną.

„Si­mo­nas nė­ra ei­li­nis vai­kas, gy­ve­ni­me jis su­ti­ko daug ge­rų žmo­nių, nes bu­vo to ver­tas ir mo­kė­jo juos at­skir­ti iš mi­nios, sė­mė­si iš jų pa­tir­ties, juk pa­aug­lys­tė yra ne­leng­vas me­tas, kai for­muo­ja­si as­me­ny­bė, kai lai­kas gal­vo­ti ir apie at­ei­tį. Da­bar mes kar­tu spren­džia­me, ku­rią gim­na­zi­ją Aly­tu­je nuo rug­sė­jo lan­kys Si­mo­nas, šiuo me­tu jis nuo­to­li­niu bū­du mo­ko­si Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jo­je. Kuo no­rė­tų bū­ti už­au­gęs, dar ne­ži­no, bet tarp ben­dra­am­žių li­ki­mo nu­skriaus­tas ne­si­jau­čia“, – sa­ko Si­mo­no lai­ki­na­sis rū­pin­to­jas G.Šiur­kus.

Prieš akis – va­sa­ros atos­to­gos, Si­mo­nas jas ža­da pra­leis­ti tu­ri­nin­gai. Reik­tų su­stip­rin­ti an­glų kal­bos ži­nias, o ir oro ba­lio­nų var­žy­bos jam bū­tų nau­ja įdo­mi pa­tir­tis. „Oro ba­lio­nu dar ne­skri­dau, bet jį ke­liant jau te­ko da­ly­vau­ti, ži­nau, ką ir kaip da­ry­ti že­mės ko­man­do­je“, – pa­sa­ko­ja vai­ki­nas.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: https://www.joromispells.com und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: Joromispells@gmail.com und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.