At­si­kra­ty­ti pri­klau­so­my­bių Ta­dui pa­dė­jo kul­tū­riz­mo tre­ni­ruo­tės (1)

Ta­das Je­fi­šo­vas
Ta­das Je­fi­šo­vas ruo­šia­si svar­bioms „Ron­ny Ro­chel Clas­sic“ var­žy­boms.
Aly­tiš­kio Ta­do Je­fi­šo­vo gy­ve­ni­mas – kaip ame­ri­kie­tiš­ki kal­ne­liai. Prieš de­šimt­me­tį jie Ta­dą bu­vo nu­bloš­kę į to­kią gi­lią pra­ra­ją, iš ku­rios tik vie­nas ki­tas pa­ky­la. T.Je­fi­šo­vas yra vie­nas iš jų. O pa­kil­ti jau­nam vy­rui pa­dė­jo spor­tas, kla­si­ki­nis kul­tū­riz­mas ir svei­kas gy­ve­ni­mo bū­das.

Šis spor­tas tu­ri la­bai griež­tus ap­ri­bo­ji­mus ir tai­syk­les. Tas griež­tu­mas bei pir­mi lau­rai ir ska­ti­no spor­ti­nin­ką ir­tis to­lyn, jis jau yra da­ly­va­vęs dau­gy­bė­je kon­kur­sų, pel­nęs lau­rų.

„Aš pa­kei­čiau sa­vo ap­lin­ką, drau­gus, nes su­pra­tau, kad gat­vė ne­at­ne­ša nie­ko ge­ro, nu­to­li­na ta­ve nuo tė­vų, šei­mos. Šian­dien daug ko pa­mo­ky­ti ga­lė­čiau jau­ni­mą. Pir­miau­sia ska­ti­nu at­si­sa­ky­ti pri­klau­so­my­bių, ras­ti ir at­si­duo­ti mie­lai šir­džiai spor­to ša­kai“, – sa­ko prieš pen­ke­rius me­tus gat­vės vai­ko ti­tu­lo at­si­kra­tęs ir šian­dien ak­ty­viai spor­tuo­jan­tis Ta­das.

Tris­de­šimt de­vy­ne­rių me­tų Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jas ruo­šia­si svar­bioms „Ron­ny Ro­chel Clas­sic“ var­žy­boms, ku­rios vyks spa­lio 23 die­ną Vo­kie­ti­jo­je. Ta­das, ku­rio svo­ris 83 kg, var­žy­sis „Clas­sic Phy­si­que“ ka­te­go­ri­jo­je.

Spor­ti­nin­kas tei­gia, kad šiuo me­tu prieš at­sa­kin­gą star­tą jam la­bai pra­vers­tų bi­čiu­liš­ka pa­ra­ma. Su spor­ti­nin­ku su­si­siek­ti ga­li­ma so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se.

„A.N.“ inf.

 

 

    Komentaras

    This site is great, thank you for sharing this useful information. Slope unblocked is a fun and energizing game that will help you relax after a long day at work. The game is quite easy to play. To move the ball and avoid the obstacles, all you have to do is use the bolt keys. This game is appropriate for players of all ages and can help you improve your response time.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.