Nr. 106 (13629)

2021-09-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 106 (13629) skaitykite:

 • Mi­nis­te­ri­ja no­ri tap­ti Aly­taus li­go­ni­nės da­li­nin­ke
 • „Kai­mo lik­tar­no­je” iš­rink­tas ge­riau­sias mė­gė­jų te­at­ro spek­tak­lis ir ak­to­rius
 • Spal­vin­ga­sis Ku­ror­tas vai­kų aki­mis
 • Ką vei­kia „Nykš­tu­kai” ke­liau­da­mi?
 • Apie pa­vel­dą įtrau­kian­čiai – odi­sė­ja po pi­lia­kal­nius, mais­tas, edu­ka­ci­jos, kon­cer­tai, te­at­ras
 • Ro­lan­das Ro­dzis: eu­ro zo­nos mė­ne­sio in­flia­ci­ja rug­pjū­tį
 • pa­sie­kė 3 proc. ir bu­vo di­džiau­sia per de­šimt­me­tį
 • Stai­gi mir­tis iš­si­ve­dė Mi­ros­la­vo se­niū­ną Vy­tau­tą Sin­ke­vi­čių
 • Žuvo į dar­bą va­žia­vęs vy­ras
 • Pir­mas Do­fE auk­so žen­kle­lis Aly­tu­je
 • Moks­li­nis se­mi­na­ras is­to­ri­kui Vi­liui Iva­naus­kui at­min­ti – Aly­taus ko­le­gi­jo­je
 • Ar brangs­tan­čios ža­lia­vos ir būs­tas jau yra in­flia­ci­ja?
 • Pas­ku­ti­nis gin­klu pa­si­prie­ši­nęs oku­pan­tams Dzū­ki­jos par­ti­za­nas
 • Kęs­tu­tis Ta­mu­le­vi­čius Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jų pro­jek­tus su­rin­ko į vie­ną lei­di­nį, ku­rį pri­sta­tys aly­tiš­kiams
 • Fes­ti­va­lis „Lau­ki­nės vai­vo­rykš­tės” žiū­ro­vus
 • šie­met ste­bins žan­rų įvai­ro­ve ir gar­siais vei­dais
 • Et­ty Hil­le­sum ke­lias: ne­nu­trau­kia­mas po­kal­bis su Die­vu
Aly­tiš­kei In­drei Ba­bars­kai­tei vai­kys­tė­je te­ko iš­kęs­ti ke­le­tą ope­ra­ci­jų, nuo­la­ti­nį re­a­bi­li­ta­ci­nį gy­dy­mą, įvai­rias ki­tas pro­ce­dū­ras, kad ga­lė­tų vaikš­čio­ti. Da­bar ji...
Aly­tiš­kio Ta­do Je­fi­šo­vo gy­ve­ni­mas – kaip ame­ri­kie­tiš­ki kal­ne­liai. Prieš de­šimt­me­tį jie Ta­dą bu­vo nu­bloš­kę į to­kią gi­lią pra­ra­ją, iš ku­rios tik vie­nas ki­tas pa­ky­la....
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius kiek­vie­ną die­ną iki dar­bo pa­bai­gos iš švie­ti­mo įstai­gų gau­ną in­for­ma­ci­ją apie ug­dy­ti­nių...
Pirmaisiais šešiais gyvenimo mėnesiais kūdikis intensyviai vystosi, ir noriai tyrinėja savo naują aplinką.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.