Se­ni daik­tai – nau­jos ga­li­my­bės. At­ras­ki­me jas kar­tu!

„Ti­ko­Tiks“
„Ti­ko­Tiks“ – erd­vė ir ga­li­my­bė veik­loms, su­si­ju­sioms su daik­tų pa­kar­to­ti­niu nau­do­ji­mu.
Gy­ve­na­me dau­gy­bės daik­tų ap­sup­ty­je – vie­nus iš­me­ta­me, ki­tus per­ka­me. Ta­čiau vi­sa­me pa­sau­ly­je vis la­biau po­pu­lia­rė­ja įvai­ri veik­la, su­si­ju­si su nau­do­tų daik­tų pa­kar­to­ti­niu nau­do­ji­mu, juos tai­sant, at­nau­ji­nant, ku­riant nau­jus pro­duk­tus ir at­ran­dant nau­jas ver­slo ga­li­my­bes.

To­kių ga­li­my­bių to­li ieš­ko­ti ne­rei­kia – jų yra ir pas mus. Ne vie­ną ga­li pa­siū­ly­ti Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (ARATC), jau su­kū­ręs daik­tų mai­nų in­fra­struk­tū­rą – re­gio­ne vei­kia 19 daik­tų mai­nų punk­tų „Mai­nu­kas“ bei pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo cen­tras „Ti­ko­Tiks“ – ir ieš­kan­tis to­les­nio jų pa­nau­do­ji­mo mo­de­lio.

„No­ri­me su­kur­ti veik­los mo­de­lį, ku­ris bū­tų pa­trauk­lus, pri­im­ti­nas ir nau­din­gas tiek ver­slu už­si­i­man­tiems as­me­nims, tiek ir ne pel­no sie­kian­čioms or­ga­ni­za­ci­joms, no­rin­čioms kur­ti ir ga­min­ti iš nau­do­tų daik­tų“, – sa­kė ARATC di­rek­to­rius Al­gir­das Rei­pas.

Anot jo, aukš­tą at­lie­kų tvar­ky­mo kul­tū­rą tu­rin­čio­se ša­ly­se yra įkur­ti pre­ky­bos cen­trai, ku­riuo­se pre­kiau­ja­ma tik iš nau­do­tų daik­tų, ne­rei­ka­lin­gų me­džia­gų su­kur­tais ga­mi­niais. To­kiuo­se cen­truo­se vyks­ta mo­ky­mai ir edu­ka­ci­jos, or­ga­ni­zuo­ja­mos kon­fe­ren­ci­jos spe­cia­liai tam įreng­to­se sa­lė­se. Čia su­da­ro­mos ga­li­my­bės dirb­ti as­me­nims iš so­cia­liai pa­žei­džia­mų vi­suo­me­nės gru­pių, ku­ria­mi ver­slo star­tuo­liai, tel­kian­tys ga­min­to­jus ir kū­rė­jus iš at­lie­kų.

„Pa­vyz­džių yra įvai­rių. Pa­si­nau­do­da­mi jų pa­tir­ti­mi, įver­tin­da­mi sa­vo ga­li­my­bes tu­ri­me su­kur­ti tai, kas ati­tik­tų mū­sų re­gio­no žmo­nių ir ver­slo įmo­nių lū­kes­čius“, – sa­kė A.Rei­pas.

Tai iš­si­aiš­kin­ti pa­dės ir ARATC at­lie­ka­mas ty­ri­mas „Pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo veik­los mo­de­lis Aly­taus re­gio­ne“, ku­ria­me kvie­čia­mi da­ly­vau­ti vi­si re­gio­no gy­ven­to­jai ir ver­slo įmo­nės – jiems te­rei­kia at­sa­ky­ti į ap­klau­sos klau­si­mus.

„At­sa­ky­mai į pa­teik­tus klau­si­mus pa­dės su­pras­ti, koks yra ga­my­ba iš nau­do­tų daik­tų už­si­i­man­čių ar no­rin­čių už­si­im­ti ver­slo įmo­nių po­žiū­ris į to­kią veik­lą, kuo ga­li­me bū­ti nau­din­gi, ko­kios ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės ir for­mos jiems bū­tų pri­im­ti­nos. Taip pat svar­bu iš­si­aiš­kin­ti, kuo šia veik­la ga­li­me bū­ti nau­din­gi gy­ven­to­jams ir ne pel­no sie­kian­čioms or­ga­ni­za­ci­joms“, – sa­kė ty­ri­mo ko­or­di­na­to­rė, ARATC ap­lin­ko­sau­gi­nio ug­dy­mo ir pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo pa­da­li­nio va­do­vė Ag­nė Ju­čie­nė.

Anot jos, vyk­dant ty­ri­mą, bus sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti, ko­kia pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo veik­la žmo­nės už­si­i­ma ar­ba no­rė­tų už­si­im­ti, iš kur gau­na daik­tų pa­kar­to­ti­niam nau­do­ji­mui, ko­kie veiks­niai, jų ma­ny­mu, stab­do pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo vys­ty­mą­si ša­ly­je bei re­gio­ne ir kas ska­tin­tų šį pro­ce­są, ko­kia eko­no­mi­nė ben­dra­dar­bia­vi­mo su ARATC for­ma jiems bū­tų pri­im­ti­na ir kt.

Pir­mo­sios ben­dra­dar­bia­vi­mo tiek su ver­slo įmo­nė­mis, tiek su so­cia­li­nių pa­slau­gų bei ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jo­mis užuo­maz­gos Aly­taus re­gio­ne jau yra.

ARATC vyk­do­ma veik­la pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo sri­ty­je su­do­mi­no se­nų bal­dų at­nau­ji­ni­mu už­si­i­man­čius ver­sli­nin­kus, dėl mai­nų punk­tuo­se su­rink­tų daik­tų to­les­nio nau­do­ji­mo ta­ria­ma­si su Nak­vy­nės na­mais, su Aly­taus ne­įga­lių­jų už­im­tu­mo die­nos cen­tru ben­dra­dar­biau­ta iš užuo­lai­dų at­rai­žų siu­vant daug­kar­ti­nio nau­do­ji­mo mai­še­lius vai­siams ir dar­žo­vėms.

Ta­čiau tiks­las yra iš­vys­ty­ti daug pla­tes­nę pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo veik­lą ir po „Ti­ko­Tiks“ žen­klu su­telk­ti kuo dau­giau ja už­si­i­man­čių žmo­nių, ku­rie pa­kar­to­ti­niam nau­do­ji­mui ruoš­tų ir nau­do­tų elek­tros ir elek­tro­ni­nę įran­gą, bal­dus, na­mų apy­vo­kos ir in­ter­je­ro daik­tus, sta­ty­bi­nių ir re­mon­to me­džia­gų li­ku­čius, au­di­nių at­rai­žas, vai­kų prie­žiū­ros reik­me­nis, žais­lus, dra­bu­žius, ava­ly­nę, dvi­ra­čius, laik­ro­džius ir ki­tus ne­rei­ka­lin­gus bei ne­pa­vo­jin­gus daik­tus.

„Esa­me pra­di­nia­me nau­jos veik­los kū­ri­mo eta­pe. Žmo­nių nuo­mo­nė, pa­ste­bė­ji­mai ir pa­tir­tis yra la­bai svar­bi, at­ran­dant vi­soms pu­sėms nau­din­gą, su­pran­ta­mą ir pri­im­ti­ną ben­dra­dar­bia­vi­mo for­mą“, – kal­bė­jo A.Ju­čie­nė, kvies­da­ma da­ly­vau­ti ap­klau­so­je. Tą pa­da­ry­ti ga­li­te, at­si­da­rę vie­ną iš že­miau esan­čių nuo­ro­dų (žr. www.aly­taus­nau­jie­nos.lt)

Klau­si­mai ver­slo veik­la už­si­i­man­čioms or­ga­ni­za­ci­joms ir as­me­nims

https://forms.gle/Rjy­Ah3SBo4BmLodk7 

Klau­si­mai ne pel­no sie­kian­čioms or­ga­ni­za­ci­joms (vie­šo­ji įstai­ga, aso­cia­ci­ja, vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja, pa­ra­mos fon­das, ini­cia­ty­vos ir pan.)

https://forms.gle/CbH5gzNk4nU­HU­eZX9 

Klau­si­mai gy­ven­to­jams

https://forms.gle/URt4y1L4XaTtqv9H8 

 

 

 

 

ARATC inf.

 

Užs. Nr. 0030

  Komentaras

  Anoje kadencijoje taryboje buvo net 2 darbo grupės sukurtos. Jad teikt siūlymus dėl atliekų tvarkymo geresnių sprendimų alytiškių labui. Iki šiol ir šioje kadencijoje jau tylu. Dėl atliekų tvarkymo problemų nėra. Nors matos nelabai ir randa kuo užsiimt vos ne per šeimas susidarbinę, dėl vadovo kadencijų problemų ir nėra.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.