Nr. 52 (13428)

2020-05-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 52 (13428) skaitykite:

 • Ka­ran­ti­nas ne­pail­gins šiuo me­tu ga­lio­jan­čio dve­jų me­tų tech­ni­nės ap­žiū­ros in­ter­va­lo
 • Ne­pa­ste­bė­tas eu­ro­pie­čių so­li­da­ru­mo vi­ru­sas
 • „Mo­te­rys pa­čios iš­pro­vo­kuo­ja smur­tą” – to­kie ste­re­o­ti­pai ša­lies re­gio­nuo­se dar ryš­kes­ni
 • Nuo gegužės 11 d. ilginamas Alytaus miesto viešojo transporto darbo laikas. Šeštadieniais – papildomi maršrutai
 • Aly­tu­je – ki­nas po at­vi­ru dan­gu­mi!
 • Ar Sei­mo rin­ki­muo­se bal­suo­si­me kaip XXI am­žiu­je?
 • Vi­suo­me­nė­je bręs­ta ter­pė at­si­ras­ti po­li­ti­niams me­si­jams
 • Pro­jek­to „Nau­jos kar­tos in­ter­ne­to pri­ei­gos in­fra­struk­tū­ros plėt­ra” įgy­ven­di­ni­mas
 • „Kaut­ra” dvi­gu­bi­na tarp­mies­ti­nių rei­sų skai­čių
 • „Ke­liauk Lie­tu­vo­je” kvie­čia at­ras­ti pa­sau­lį Lie­tu­vo­je
 • Mo­ti­nos die­na Ja­po­ni­jo­je lie­tu­vės aki­mis. Kas ben­dro?
 • Pa­sau­lio tu­riz­mo or­ga­ni­za­ci­ja: dėl ko­ro­na­vi­ru­so tarp­tau­ti­nio tu­riz­mo mas­tai šie­met su­ma­žės iki 80 proc.
 • Nuo ge­gu­žės 11 die­nos švel­ni­na­mos są­ly­gos kirs­ti sie­ną
 • Dau­gu­ma pran­cū­zių ir pran­cū­zų per ka­ran­ti­ną pri­au­go svo­rio
 • Ny­der­lan­dai ati­da­ro kir­pyk­las ir ka­vi­nes
Balandžio 16 dieną įvykusiame nuotoliniame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje pritarta švietimo įstaigų tinklo pertvarkai. Tarybos nariai pritarė dviejų sėkmingai veikiančių, garsinančių...
Gy­ve­na­me dau­gy­bės daik­tų ap­sup­ty­je – vie­nus iš­me­ta­me, ki­tus per­ka­me. Ta­čiau vi­sa­me pa­sau­ly­je vis la­biau po­pu­lia­rė­ja įvai­ri veik­la, su­si­ju­si su nau­do­tų daik­tų...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.