Žuvinto biosferos rezervato patalpose įvyko išvažiuojamasis Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu tarybos nariai priėmė 66 sprendimus.
Pa­na­šu, kad šie­met Aly­tu­je bus iš­as­fal­tuo­ta re­kor­diš­kai daug gat­vių, mat po il­gų de­ry­bų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė iš Vy­riau­sy­bės ga­vo dar dau­giau pi­ni­gų – 2 mln. 848,9...
„Bir­že­lio ga­le gy­ven­ti jums bus ne­la­bai pa­to­gu. Daug tech­ni­kos, gar­so, pa­ša­li­nių žmo­nių. Reiks tru­pu­tį pa­ken­tė­ti, o ta­da gy­ve­ni­mas bus kur kas pa­to­ges­nis ir šva­res­nis....
Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai pra­dė­jo rink­ti pa­ra­šus po pa­reiš­ki­mu dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo abiem me­ro pa­va­duo­to­jais – so­cial­de­mok­ra­te Jur­gi­ta...
Ta­ry­ba ket­vir­ta­die­nį jun­gė­si jau į tre­čią nuo­to­li­nį po­sė­dį, kuris buvo antrojo tęsinys. Prieš sa­vai­tę po­sė­džia­vę 7 va­lan­das, už­va­kar po­li­ti­kai spren­di­mus pri­ėmė kiek...
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je ta­ry­ba ne­pri­ta­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir sa­vi­val­dy­bės...
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo po­li­ti­kų pa­reiš­ki­mais. Du iš jų su­si­ję su pa­si­trau­ki­mu iš frak­ci­jos „Už Aly­tų“.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro ir ta­ry­bos 2019 me­tų veik­los ata­skai­tą. Už ją bal­sa­vo 15 iš 26 ta­ry­bos na­rių, 11 – prieš...
Šį ant­ra­die­nį, ba­lan­džio 28-ąją, vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas pa­tei­kė ta­ry­bos ir sa­vo pra­ėju­sių me­tų veik­los...
Mie­la Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, krei­piuo­si taip, nes kaž­kas pa­bi­jo­jo pa­si­ra­šy­ti pa­rei­go­mis, var­du ir pa­var­de. O la­bai gai­la. Aš sa­vo nuo­mo­nę...
Pub­li­ka­ci­jo­je „Kaip pi­ni­gai tam­pa kil­no­ja­mi ir gal­būt „iš­plau­na­mi“, iš­spaus­din­to­je 2020-04-23 laik­raš­čio „Aly­taus nau­jie­nos“ Nr. 46, pa­teik­ta tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­ti,...
2019 metų balandžio 18 dieną prisiekė alytiškių išrinktas Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis ir tarybos nariai. Balandžio 25-ąją vicemerės pareigas pradėjo eiti Jurgita Šukevičienė, o...
2019 me­tų ba­lan­džio 18 die­na, šil­ta pa­va­sa­rio po­pie­tė, Ro­tu­šės aikš­tė­je – pil­na žmo­nių, jie ne­dė­vi vei­do ap­sau­gos prie­mo­nių. Te­at­ro pri­ei­go­se ant laip­tų su­sta­ty­tos...
Šį ket­vir­ta­die­nį, ba­lan­džio 16-ąją, nuo­to­li­niu bū­du vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta ne­pa­klus­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus ir...
Ba­lan­džio 15 die­ną su­ka­ko ly­giai 5 me­tai po pir­mo­jo 2015–2019 me­tų ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­džio, o dabar su­kaks me­tai šios ka­den­ci­jos ta­ry­bai. Aš at­vi­rai...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.