Šį ketvirtadienį vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pačios prašymu atleista administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė. Laikinai administracijai vadovaus jos pavaduotojas...
Lap­kri­čio mė­ne­sį kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­ro pos­tą Sau­lius Bi­ti­nas su Sei­mo na­riu Ro­ber­tu Šar­knic­ku bei pa­ta­rė­ja, eko­no­mis­te Skais­te Ul­čic­kai­te, tei­si­nin­ku...
Me­tai bai­gia­si, o tra­di­ci­niai mies­to va­do­vų su­si­ti­ki­mai su gy­ven­to­jais tę­sia­si. Aly­tus – vie­nas, bet pro­ble­mos, ku­rias at­ski­ruo­se gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se iš­sa­ko...
Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo val­dy­ba gy­vuos tik iki šių me­tų pa­bai­gos. Nuo sau­sio ji taps tar­ny­ba, pa­val­džia Vil­niaus prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo val­dy­bai. Jau...
Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie at­lik­tą ty­ri­mą pa­gal vie­nos aly­tiš­kės skun­dą dėl jos bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mo sie­kiant pri­im­ti...
Bai­gia­si me­tai, ir Aly­taus mies­to va­do­vai vėl tra­di­ciš­kai pra­dė­jo su­si­ti­ki­mus su ben­druo­me­ne. Pir­mas toks ren­gi­nys vy­ko Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je, ja­me da­ly­va­vo...
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tis dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo vie­ti­niais re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais ir dėl šio­je sri­ty­je die­gia­mų elek­tro­ni­nių...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja lie­pą trečią kar­tą pa­skel­bė vie­šą kon­kur­są pa­rink­ti ve­žė­jus re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais kar­tu die­gia­mo­mis...
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas pa­skel­bė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­są, su­da­ro­mą pa­gal gy­ven­to­jams ir ver­slui svar­biau­sias sri­tis, ku­rio­se...
Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį su ben­dro­ve BE­NU vais­ti­ne dėl pa­tal­pų nuo­mos Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, ku­rio­se bus...
Vil­niaus po­li­ti­kos ana­li­zės ins­ti­tu­tas (VPAI) pir­mą­kart pa­ren­gė sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­są 2018. In­dek­se nau­do­ja­mi vie­šai pri­ei­na­mi pra­ėju­sių me­tų ofi­cia­lios...
Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riui, dir­ban­čiam Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jo­je, šian­dien pas­ku­ti­nė dar­bo die­na sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­je...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas at­me­tė bu­vu­sio Aly­taus mies­to me­ro, mies­to ta­ry­bos na­rio so­cial­de­mok­ra­to Jur­gio Kras­nic­ko, bu­vu­sios te­at­ro di­rek­to­rės,...
Va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­lan­kų spren­di­mą – at­mes­tas bendrovės BE­NU vais­ti­nės pra­šy­mas pa­nai­kin­ti mies­to ta­ry­bos spren­di­mą dėl...
Gera žinia Kalvos seniūnaitijos gyventojams – sutvarkyta šalia Geležinkelio stoties esanti Gražinos gatvė. 0,732 km gatvės atkarpoje patiestas asfaltas, įrengtas apšvietimas, įvažiavimo keliukai,...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.