Butrimonyse daugėja įmonių darbuotojų ir gyventojų sergančių COVID-19. Reaguodama į tai, Alytaus rajono savivaldybė deda visas pastangas, kad situacija būtų suvaldyta.
Ne­ži­no­te, kas yra hos­pi­sas ir pa­lia­ty­vio­ji pa­gal­ba? Pa­sa­ky­ki­te ačiū li­ki­mui, ku­ris ap­sau­go­jo nuo to­kios pa­tir­ties. Lie­tu­vo­je hos­pi­sai žen­gia tik pir­mus žings­nius, o,...
Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ko­mi­te­tuo­se iš­klau­so me­ti­nes švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų veik­los ata­skai­tas. Pa­sa­ky­siu nuo­šir­džiai ir la­bai...
Nors Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko rinkimų rezultatų laukia platesnio opozicijos bendradarbiavimo norintys Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) ir Darbo partijos...
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pri­ėmė ne­skun­džia­mą nu­tar­tį, ku­ria lie­ka pa­nai­kin­tas 2019-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tas Aly­taus mies­to...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja jau du kar­tus vyk­dė dvie­jų elek­tri­nių au­to­bu­sų vie­šuo­sius pir­ki­mus. Ta­čiau jų nu­pirk­ti vis dar ne­pa­vyks­ta. Pir­mą­kart pir­ki­me...
2021 me­tų sau­sio 8 die­ną me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis straips­ny­je: „Iš di­de­lio de­be­sies – nė la­šo lie­taus: teis­mas abu L. Ra­dze­vi­čiū­tės mes­tus kal­ti­ni­mus me­rui at­me­tė“...
Ko­vo 25-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras so­cial­de­mok­ra­tas Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­gar­si­no šios par­ti­jos frak­ci­jos ta­ry­bo­je pa­reiš­ki­mą,...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės kal­ti­ni­mai Aly­taus mies­to me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui dar kar­tą nepa­si­tvir­ti­no. Šį­syk sa­vo žo­dį ta­rė...
Šį pir­ma­die­nį, ko­vo 22-ąją, Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės teis­mo Ma­ri­jam­po­lės rū­mai ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi pa­nai­ki­no Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės...
Ko­vo 23-iąją Tra­kų ra­jo­no Gren­da­vės se­niū­ni­jos se­niū­nu pra­dė­jo dirb­ti bu­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys 34-erių Sau­lius Ja­nu­le­vi­čius. Jis lai­mė­jo Tra­kų...
Taip va­kar, ko­vo 17-ąją, sa­kė nuo­to­li­nę spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gę va­sa­rį Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je įsi­stei­gu­sios Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės na­riai Va­le­ri­jus...
Šį mė­ne­sį Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba (VERT) su­de­ri­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ 2020–2022 me­tų...
Sau­sio vi­du­ry­je Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ini­cia­ty­va bu­vo su­reng­tas nuo­to­li­nis pa­si­ta­ri­mas dėl nau­jos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je pa­nau­dos pa­grin­dais su­tei­kė pa­tal­pas lik­vi­duo­to­je Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lo­je Vil­niu­je...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.