Alytaus miesto savivaldybė kviečia gyventojus susipažinti su Alytaus miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto ir Alytaus miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano projektais bei teikti...
Lap­kri­čio 17-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė ne­pa­lan­kų spren­di­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei ir jos kon­tro­liuo­ja­mai ben­dro­vei „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“. Iš pas­ta­rų­jų...
Alytaus rajone, Kurnėnuose, šiandien vyksta Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos Alytaus apskrities seniūnų sueiga tema „Vietos savivalda ir regioninė politika“
Spa­lio 28-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta: ma­žė­jant gy­ven­to­jų skai­čiui, val­di­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je tu­ri...
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio su­bur­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma aki­vaiz­džiai pa­de­monst­ra­vo sie­kian­ti tik...
Ne­se­niai vy­ku­sia­me Dar­bo par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mų su­si­rin­ki­me nau­jai dve­jų me­tų ka­den­ci­jai pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Kęs­tu­tis Ąžuo­las.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va spa­lio 21-ąją Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vie­šė­jo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė su ko­man­da ir da­ly­va­vo...
Rug­sė­jo 30-ąją vy­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo ta­ry­bos na­rių pa­reiš­ki­mais, ku­riais pra­neš­ta, kad Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos atstovai...
Pas­ku­ti­nį rug­sė­jo pir­ma­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sam­dy­tas au­to­bu­sas iš­ga­be­no iš Dzū­ki­jos sos­ti­nės ne­le­ga­lius mig­ran­tus. Ar­tė­jant...
Meras Algirdas Vrubliauskas, savivaldybės tarybos nariai Gediminas Krasauskas ir Algis Žėkas atstovauja Alytaus rajonui šiandien Ukmergėje vykstančiame metiniame Lietuvos savivaldybių asociacijos...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys so­cial­de­mok­ra­tas Ed­mun­das Če­čė­ta (nuotr.) lai­mė­jo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­skelb­tą at­ran­ką ei­ti...
Rugsėjo 6-ąją Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ta­rė­jais pra­dės dirb­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas To­mas Bū­de­lis ir so­cial­de­mok­ra­tas...
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­te ir Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, Ve­re­bie­juo­se, ap­gy­ven­din­tiems mig­ran­tams, ku­rie ne­tei­sė­tai yra kir­tę Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bės...
Rug­pjū­čio 26-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po įsi­plies­ku­sių dis­ku­si­jų ne­ten­kin­tas ta­ry­bos na­rio Va­le­ri­jaus Ven­ciaus pra­šy­mas dirb­ti...
Rug­pjū­čio 24-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų kvie­ti­mu Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vie­šė­jo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Ma­rius Skuo­dis. Kaip sa­kė mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis,...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.