Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je dir­ba trys vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vai Va­lė Gi­bie­nė, Vy­tau­tas Jast­rems­kas ir Vi­li­ja...
„Ta­ry­bos na­rio dar­bas yra tik­rai įdo­mus, rei­ka­lau­jan­tis lai­ko ir pa­stan­gų, bet man la­bai ma­lo­nu, kad, pri­imant tei­sin­gus ir ra­cio­na­lius spren­di­mus, iš tie­sų ga­liu nu­veik­ti...
Šiais metais minime dvidešimt penktąsias Varėnos herbo metines. Jį 1995 m. sausio 12 d. dekretu patvirtino tuometinis Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas. Herbas, kuriame vaizduojama...
Va­kar vy­ko pas­ku­ti­nis šiais me­tais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me jau tre­ti me­tai prieš Ka­lė­das tei­kia­mos sa­vi­val­dy­bės pre­mi­jos ge­rai...
Šio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jo­je pir­mą­kart dir­ba Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja, ku­rio­je trys na­riai – Dmit­rij Ka­čiu­rin, Val­das...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jos Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės ku­ruo­ja­mos sri­tys – švie­ti­mas ir spor­tas, kul­tū­ra, so­cia­li­nė bei svei­ka­tos ap­sau­ga, vie­šie­ji ir...
Alytaus miesto mero patarėja komunikacijai tapo alytiškė Agnė Čeplinskienė. Iki šiol ji 7 metus dirbo TV3 televizijos žinių žurnaliste.
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI) pa­skel­bė sa­vi­val­dy­bių in­dek­są, ku­ris su­da­ro­mas pa­gal gy­ven­to­jams ir in­ves­tuo­to­jams svar­biau­sias sri­tis, kur...
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos – griež­to pa­pei­ki­mo sky­ri­mo Ar­chi­tek­tū­ros,...
Šį tre­čia­die­nį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te Pul­ko gat­vė­je nau­jų pa­tal­pų du­ris at­vė­rė šiai sa­vi­val­dy­bei pa­val­dus Kul­tū­ros cen­tras. Ta pro­ga Dzū­ki­jos sos­ti­nės...
Taip sa­ko pra­ėju­sį sek­ma­die­nį vy­ku­sia­me Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus vi­suo­ti­nia­me rin­ki­mų ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me...
Kas­met dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų bu­vę ir esa­mi Sei­mo na­riai vis kel­da­vo klau­si­mą dėl ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo įve­di­mo vi­siems prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus mo­ki­niams ir pir­mo­kams,...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas kar­tu su dar sep­ty­nių Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių va­do­vais nuo rug­sė­jo pra­džios de­šimt die­nų vie­šė­jo Jung­ti­nė­se...
Per­nykš­čio sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­siuo­se vie­šų­jų įstai­gų Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro bei Aly­taus miesto so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro...
Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir par­ti­jos ko­le­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio kon­flik­tas dėl pas­ta­ro­jo Na­cio­na­li­nei že­mės...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.