Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du pirk­ti du ne­nau­do­ja­mus, pri­va­tiems as­me­nims...
Per­nykš­čio gruo­džio 2-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­aiš­kė­jo, kad be­veik 188 tūkst. eu­rų ne­pa­sie­kė mies­te žie­di­nes san­kry­žas įren­gi­nė­jan­čios Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­tos...
Šios sa­vai­tės vi­du­ry­je vie­nas iš pen­kių Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko Po­vi­lo La­bu­ko (nuotr. dešinėje)...
Va­kar, sau­sio 13-ąją, Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ini­cia­ty­va bu­vo su­reng­tas nuo­to­li­nis pa­si­ta­ri­mas dėl nau­jos ta­ry­bos val­dan­čio­sios...
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pri­ėmė spren­di­mą dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės Va­lės Gi­bie­nės, iš­rink­tos pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų...
2021-01-08 Alytaus miesto savivaldybė, galima suprasti miesto mero Nerijaus Cesiulio užsakymu, žiniasklaidai išplatino straipsnį pavadinimu: „Iš didelio debesies – nė lašo lietaus: teismas abu L.
Pastaruoju metu viešojoje erdvėje iš tarybos narės Lauros Radzevičiūtės garsiai skambėję kaltinimai Alytaus miesto merui Nerijui Cesiuliui nepasitvirtino. Abu skundus: tiek dėl patarėjų pareigybių...
Alytuje įrengti treji nauji miesto vartai – jie sukurti pagal brolių menininkų Algirdo ir Remigijaus Gataveckų bei komunikacijos specialisto Artūro Mažeikos „Alytus-Myliu“ ženklą.
Šios sa­vai­tės pra­džio­je bu­vo iš­pla­tin­tas da­lies So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus ta­ry­bos na­rių pa­reiš­ki­mas, ku­riuo at­si­ri­bo­ja­ma nuo par­ti­jos ko­le­gos,...
2020-ieji buvo kupini įvairiausių netikėtumų, bet Alytaus rajono savivaldybė neapleido pradėtų ar suplanuotų darbų, tad gali pasidžiaugti gerais rezultatais.
Nuotoliniu būdu įvyko paskutinis šių metų Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 19 iš 25 tarybos narių. Apsvarstyti 44 klausimai.
Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimu nuo 2020 metų gruodžio 31 dienos 12 valandos iki 2021 metų sausio 1 dienos 12 valandos Alytaus miesto centre bus...
Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai prieš šventines dienas patikrino ir įvertino, kaip alytiškiai laikosi nustatytos izoliavimosi tvarkos.
Gruo­džio 22-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ant­rą­kart ne­pri­im­tas spren­di­mas dėl as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo ir...
Po dvi savaites trukusios saviizoliacijos Alytaus meras Nerijus Cesiulis siekia atstatyti teisingumą ir į miesto biudžetą sugrąžinti lap­kri­čio 26-ąją apgaule išviliotus beveik 188 tūkst. eurų.
Subscribe to Savivalda
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.