Kovo 19-ąją antrame ture buvo renkami 34 šalies savivaldybių merai. Pakartotiniai mero rinkimai vyko ir Alytaus rajono savivaldybėje. Dėl rajono mero posto rungėsi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“...
Aš – sa­vo kraš­to pat­rio­tas. Vi­sa­da sie­kiau ir siek­siu, kad dvie­jų kai­my­ni­nių sa­vi­val­dy­bių ben­dra­dar­bia­vi­mas bū­tų pa­rem­tas abi­pu­se nau­da gy­ven­to­jams, o ne vien­pu­siais...
Da­bar toks me­tas, kai poky­čių lau­kia vi­si ir vi­so­se sri­ty­se, ypač po­li­ti­ko­je. Ir toks lau­ki­mas – vi­siš­kai pa­tei­si­na­mas. Mie­li Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai, su­si­ti­ki­muo­se...
Kovo 10-ąją Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino savivaldybių tarybų ir merų rinkimų pirmo turo rezultatus. Merai ir tarybos išrinkta 26-iose šalies savivaldybėse iš 60-ies. Antrąkart...
Nuo šių metų balandžio 1 dienos įsigalioja nauja redakcija išdėstytas Vietos savivaldos įstatymas, įtvirtinantis naują vietos savivaldos modelį. Tai aktualu naujai išrinktiems savivaldybių merams ir...
Ko­vo 7-ąją Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė nuosp­ren­dį, ku­riuo dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo iš­tei­sin­ta Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Lau­ra...
Jeigu Dzūkijos krašte lankėtės prieš kelis dešimtmečius, gali būti, kad kai kurių Alytaus rajono vietų tiesiog neatpažinsite – kaimiškosios gyvenvietės pasipuošė moderniais pastatais, jas jungia vis...
Kovo 8 d. pasirašyta Deklaracija dėl bendro darbo, kurioje pranešama visuomenei, kad rinkėjų pasitikėjimą gavusių trijų politinių partijų – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos...
Taip sa­kė so­cial­de­mok­ra­tas Ne­ri­jus Ce­siu­lis, su­ži­no­jęs Aly­taus mies­to me­ro ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Ko­vo 5-ąją vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se...
Va­sa­rio 28-oji bu­vo pir­ma die­na, kai sa­vi­val­dy­bių me­rų ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se bal­suo­ta iš anks­to. Tai bu­vo ga­li­ma pa­da­ry­ti ir va­kar, ko­vo 1-ąją, iš­anks­ti­nis...
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją apie mo­kes­čių mo­kė­to­jus, per­nai dau­giau­sia jų su­mo­kė­ju­sių į VMI są­skai­tą ar­ba vals­ty­bės biu­dže­tą. Taip pat...
Pa­ren­giau net 71 spren­di­mo pro­jek­tą, be­veik pu­sei jų – pri­tar­ta
Ką pavyko padaryti per praėjusius metus ir visą šią Alytaus miesto savivaldybės tarybos kadenciją, kas nuvylė, ką teko išgyventi ir kokias pamokas patirti, kalbamės su miesto tarybos nare Vale...
Su­lauk­da­ma gy­ven­to­jų pa­klau­si­mų dėl ne­gau­tų pra­ne­ši­mų apie ko­vo 5-ąją vyk­sian­čius me­rų ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus, iš­anks­ti­nį bal­sa­vi­mą šiuo­se rin­ki­muo­se...
Ba­lan­džio 18 die­ną 2019–2023 me­tų ka­den­ci­jos ta­ry­bai su­kaks ket­ve­ri me­tai. 2019-ai­siais ta­ry­bos na­riu bu­vau iš­rink­tas pir­mą kar­tą ir nuo­šir­džiai pa­sa­ky­siu, jog vi­sus tuos...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.