Jau aš­tun­tą kar­tą vos įšo­kus į nau­jus me­tus Aly­taus gy­ven­to­jai tra­di­ciš­kai yra pa­kvie­čia­mi pa­gerb­ti la­biau­siai kul­tū­ros, ver­slo, švie­ti­mo ir ki­toms gy­ve­ni­mo sri­tims...
Se­nie­siems me­tams pa­si­bai­gus įver­ti­na­mi nu­veik­ti dar­bai, jų ap­im­tis. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių dar­bus taip pat ga­li­ma įver­tin­ti ir pa­gal sa­vi­val­dy­bės...
Iki sa­vi­val­dos rin­ki­mų li­ko ly­giai du mė­ne­siai. Prieš pat Nau­juo­sius, gruo­džio 28 die­ną, bai­gė­si kan­di­da­tų do­ku­men­tų tei­ki­mas į sa­vi­val­dų rin­ki­mus. Nors ofi­cia­liai jų...
Va­kar Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dar­ba­vo­si Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nai. Jie ad­mi­nist­ra­ci­jos...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba pas­ta­ruo­ju me­tu dėl ren­ka­mų jos pir­mi­nin­kų, mies­to ta­ry­bos ski­ria­mų nau­jų na­rių pa­te­ko į Jau­ni­mo rei­ka­lų...
Ke­tu­rias duk­ras vie­na au­gi­nan­ti Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­ja Eg­lė Bur­nei­kai­tė pri­ta­ria Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos se­niū­nui Arū­nui Lau­kai­čiui, kad jau­čia­si tar­si iš­lo­šu­si...
At­ei­nan­čią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas klau­si­mas dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos...
Šį pir­ma­die­nį bai­gė­si vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų re­gist­ra­vi­mas. Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį pra­si­dė­jo kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos na­rius ir į me­rus...
Šį ketvirtadienį vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pačios prašymu atleista administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė. Laikinai administracijai vadovaus jos pavaduotojas...
Lap­kri­čio mė­ne­sį kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­ro pos­tą Sau­lius Bi­ti­nas su Sei­mo na­riu Ro­ber­tu Šar­knic­ku bei pa­ta­rė­ja, eko­no­mis­te Skais­te Ul­čic­kai­te, tei­si­nin­ku...
Me­tai bai­gia­si, o tra­di­ci­niai mies­to va­do­vų su­si­ti­ki­mai su gy­ven­to­jais tę­sia­si. Aly­tus – vie­nas, bet pro­ble­mos, ku­rias at­ski­ruo­se gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se iš­sa­ko...
Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo val­dy­ba gy­vuos tik iki šių me­tų pa­bai­gos. Nuo sau­sio ji taps tar­ny­ba, pa­val­džia Vil­niaus prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo val­dy­bai. Jau...
Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie at­lik­tą ty­ri­mą pa­gal vie­nos aly­tiš­kės skun­dą dėl jos bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mo sie­kiant pri­im­ti...
Bai­gia­si me­tai, ir Aly­taus mies­to va­do­vai vėl tra­di­ciš­kai pra­dė­jo su­si­ti­ki­mus su ben­druo­me­ne. Pir­mas toks ren­gi­nys vy­ko Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je, ja­me da­ly­va­vo...
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tis dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo vie­ti­niais re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais ir dėl šio­je sri­ty­je die­gia­mų elek­tro­ni­nių...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.