Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta šios ir kai­my­ni­nės Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­čiai, ku­ria...
Šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 22-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­nai­kin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lie­pos pa­bai­go­je pri­im­tas...
Šią sa­vai­tę aso­cia­ci­jai Aly­taus ae­ro­klu­bui pra­dė­jo va­do­vau­ti klu­bo at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne Da­lius Sin­ke­vi­čius. Jis pa­kei­tė 23-ejus me­tus vir­ši­nin­ku bu­vu­sį...
Šį tre­čia­die­nį, rug­sė­jo 16-ąją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je re­gist­ruo­tas ne­pa­si­ti­kė­ji­mo vi­ce­me­ru Ša­rū­nu Klė­ge­riu pa­reiš­ki­mas. Jį pa­si­ra­šė treč­da­lis mies­to...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pa­skel­bė įre­gist­ruo­tus kan­di­da­tus į Sei­mą vien­man­da­tė­se ir dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­se. 71-oje...
Va­kar vy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­rį me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą tu­rė­jo su­reng­ti per 14 die­nų po gau­tų ta­ry­bos...
Įvertinusi susidariusią politinę situaciją Alytaus miesto savivaldybės taryboje ir, svarbiausia, norėdama apsaugoti savo šeimą, draugus ir artimuosius nuo šiuo metu pilamo melo ir šmeižto srutų,...
Korupcinio pobūdžio schemas yra labai sudėtinga įrodyti, kadangi dauguma tokių schemų būna gerai užmaskuotos ir užslėptos. Kažkas sako, kad kalbu emocijomis ir apšmeižiau Neringą Rinkevičiūtę be jokių...
Šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 8-ąją, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­lik­ta ne­pa­keis­ta lie­pos pa­bai­go­je pri­im­ta Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis, o ja...
Šian­dien Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ne­ra­mios die­nos – me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis tu­ri skelb­ti ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų svars­to­mi ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mai ir...
Praėjusį penktadienį, rugpjūčio 28-ąją, Alytaus miesto savivaldybėje užregistruoti merui Nerijui Cesiuliui adresuoti nepasitikėjimo pareiškimai administracijos direktoriumi socialdemokratu Rolandu...
Ket­vir­ta­die­nį, vyks­tant Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiui, ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę...
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo nu­ma­ty­ta svars­ty­ti 43 klau­si­mus, dau­giau­sia lai­ko, ge­rą va­lan­dą, su­gaiš­ta pa­pil­do­mo...
Jau šeštus metus iš eilės naujienų portalas „Delfi“ startuoja su projektu Lietuvos įtakingiausieji. Šis unikalus tyrimas padeda suprasti, kokios asmenybės – politikai, verslininkai, ekonomistai,...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.