Meras Algirdas Vrubliauskas, savivaldybės tarybos nariai Gediminas Krasauskas ir Algis Žėkas atstovauja Alytaus rajonui šiandien Ukmergėje vykstančiame metiniame Lietuvos savivaldybių asociacijos...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys so­cial­de­mok­ra­tas Ed­mun­das Če­čė­ta (nuotr.) lai­mė­jo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­skelb­tą at­ran­ką ei­ti...
Rugsėjo 6-ąją Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ta­rė­jais pra­dės dirb­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas To­mas Bū­de­lis ir so­cial­de­mok­ra­tas...
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­te ir Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, Ve­re­bie­juo­se, ap­gy­ven­din­tiems mig­ran­tams, ku­rie ne­tei­sė­tai yra kir­tę Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bės...
Rug­pjū­čio 26-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po įsi­plies­ku­sių dis­ku­si­jų ne­ten­kin­tas ta­ry­bos na­rio Va­le­ri­jaus Ven­ciaus pra­šy­mas dirb­ti...
Rug­pjū­čio 24-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų kvie­ti­mu Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vie­šė­jo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Ma­rius Skuo­dis. Kaip sa­kė mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis,...
„Penk­ta­die­nį bu­vo įsi­lauž­ta į ke­lias už­ra­kin­tas pa­sta­to, ku­ria­me ap­gy­ven­din­ti ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, pa­tal­pas, o bū­tent – avia­mo­de­liuo­to­jų dirb­tu­ves, ka­bi­ne­tą....
Iš Tokijo žaidynių sugrįžęs pirmą kartą olimpiadoje startavęs Dzūkijos sostinės šaulys Karolis Girulis, į susitikimą su miesto vadovais – meru Nerijumi Cesiuliu, vicemere Jurgita Šukevičiene ir...
Ką tik Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė ša­lies ir vie­ti­nių po­li­ti­kų, vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų, tei­sė­jų, no­ta­rų, pro­ku­ro­rų, ant­sto­lių ir jų šei­mos na­rių...
Jau dau­giau nei prieš me­tus Aly­tu­je pra­si­dė­jo svars­ty­mai dėl no­ri­mos kur­ti nau­jos ga­myk­los, už­si­im­sian­čios mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mu, Pra­mo­nės gat­vė­je, bu­vu­sio...
Aly­taus ra­jo­nas kvie­čia Vals­ty­bės die­ną švęs­ti Dau­guo­se. Cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je šven­tė vyks lie­pos 3 d. nuo 19 iki 24 val.
„Karš­čiai – ge­riau­sias lai­kas pa­kvies­ti mies­tų pla­nuo­to­jus, me­rus ir pro­jek­tų ren­gė­jus į nu­pli­kin­tas aikš­tes, skve­rus, bul­va­rus ir pės­čių­jų ta­kus, tie­sio­giai iš­ban­dy­ti jų...
Bir­že­lio 30-ąją po­sė­džia­vu­si Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė nu­trauk­ti ty­ri­mą dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio (nuotr.)...
Nuo lie­pos 1-osios kaip at­ski­ro ju­ri­di­nio as­mens ne­be­lie­ka Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos ar­ba „Sod­ros“ Aly­taus te­ri­to­ri­nio sky­riaus. Jis pri­jun­gia­mas...
Be­veik ke­tu­ris mė­ne­sius Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio for­muo­ta nau­ja ta­ry­bos dau­gu­ma ne­iš­lai­kė sa­vo pir­mo eg­za­mi­no bir­že­lio 23-iąją vy­ku­sia­me po­sė­dy­je. Tai,...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.