Ba­lan­džio 22-ąją vy­ko De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus mies­to sky­riaus stei­gia­ma­sis su­si­rin­ki­mas. Sky­riaus pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės...
Balandžio 21-ąją vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pranešta apie įsikūrusią naują Demokratų frakciją „Vardan Lietuvos“, kuri dirbs opozicijoje. Joje – šeši tarybos nariai, kurie...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je vei­kian­čios frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ pa­grin­du ne­se­niai to­kiu pat pa­va­di­ni­mu už­re­gist­ruo­ta aso­cia­ci­ja, ku­riai kaip...
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­tu­je įsi­kū­rė ir ofi­cia­liai už­re­gist­ruo­ta nau­ja aso­cia­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“, ku­riai va­do­vau­ja mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys...
Va­sa­rio vi­du­ry­je po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė vie­šo kon­kur­so bū­du iš­nuo­mo­ti Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zę, esan­čią ant Dau­gų eže­ro kran­to. Šio...
Ko­vo 31-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pra­neš­ta apie nau­ją So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos su­dė­tį. Ją pa­pil­dė ta­ry­bos na­rė...
Kovo 11-ajai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, skirti renginiai vyks įvairiose Alytau rajono seniūnijose. Sveikinimai skambės Simno kermošiuje, kuriame koncertuos dainų atlikėjas Vytautas...
Va­sa­rio 24-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­im­ti du spren­di­mai, su­si­ję su sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių pa­tal­pų pa­nau­do­ji­mu. Pa­ga­liau...
Va­sa­rio 25-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Bale­vi­čiū­tė po mo­ty­va­ci­nio po­kal­bio nau­jai ad­mi­nist­ra­ci­jo­je įsteig­to Ver­slo sky­riaus...
Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas sukvietė savivaldybės administracijos vadovus ir atsakingus darbuotojus aptarti konkrečios pagalbos Ukrainos žmonėms klausimų. „Esame pasirengę...
Pas­ta­ro­siomis die­no­mis Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus pa­sieks bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je dėl 2020-ųjų lap­kri­čio pa­bai­go­je į Is­pa­ni­ją nu­pluk­dy­tų Aly­taus mies­to...
Va­sa­rio 17-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas šie­me­tis ra­jo­no iž­das. Jį su­da­ro 29,5 mln. eu­rų pa­čios sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­ja­mos...
Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė dėkoja visiems gyventojams, seniūnijų ir savivaldybės įstaigų vadovams bei darbuotojams,...
Vie­šo­ji įstai­ga Aly­taus ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras, ku­rio da­li­nin­kė ir mies­to sa­vi­val­dy­bė, pas­ta­ro­sios su­teik­to­mis pa­tal­po­mis S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je...
Sau­sio 27-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no svar­biau­sią me­ti­nį Dzū­ki­jos sos­ti­nės fi­nan­si­nį do­ku­men­tą – 2022-ųjų biu­dže­tą. Jį svars­tant kai ku­rie ta­ry­bos...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.