Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas kar­tu su dar sep­ty­nių Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių va­do­vais nuo rug­sė­jo pra­džios de­šimt die­nų vie­šė­jo Jung­ti­nė­se...
Per­nykš­čio sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­siuo­se vie­šų­jų įstai­gų Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro bei Aly­taus miesto so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro...
Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir par­ti­jos ko­le­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio kon­flik­tas dėl pas­ta­ro­jo Na­cio­na­li­nei že­mės...
Šį ant­ra­die­nį Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Drus­ki­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me pa­reiš­kė...
Aly­taus mies­to va­do­vai prieš ke­lias sa­vai­tes pa­ti­ki­no spor­to ben­druo­me­nę, kad kol kas jo­kių spren­di­mų dėl Spor­to mo­kyk­los ne­pri­im­ta. Jie ti­ki­si, kad pa­vyks įvai­rių spor­to...
Aly­taus mies­to cen­tre, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 12, bu­vu­sio sau­gu­mie­čių pa­sta­to ap­lin­ka šian­dien jau su­tvar­ky­ta: kie­me ne­be­si­ma­to pri­žė­lu­sių žo­lių, iš jo iš­šluo­tos...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ta­rė­ju va­kar pa­skir­tas Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius. Me­ro pa­ta­rė­jas teiks sa­vi­val­dy­bės me­rui in­for­ma­ci­ją,...
„Praėjusių kadencijų miesto vadovai tarsi kodavo, kad klausimas dėl Dainavos apygardos partizanų įamžinimo nebūtų išspręstas, nes niekada iki šiol nebuvo priimtas savivaldybės tarybos sprendimas, kad...
Taip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pra­ėju­sį penk­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­ri bu­vo skir­ta nau­jos mies­to val­džios dar­bo...
Šiandien Alytaus miesto savivaldybės vadovai, jau 100 dienų užimantys šiuos postus, žiniasklaidos atstovus pakvietė į spaudos konferenciją neįprastoje vietoje – prie Didžiosios Dailidės ežerėlio...
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me 2014 m. gruo­džio 11 d. pri­im­tos So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo pa­tai­sos, pa­gal ku­rias nuo 2015 m. lie­pos 31 d. ben­dri­jos pra­šy­mu to­je...
Va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė pa­lan­kią nu­tar­tį bu­vu­siam Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­rui, da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos na­riui Čes­lo­vui Dau­gė­lai....
Šį pir­ma­die­nį Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio kvie­ti­mu sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, vi­ce­mi­nist­ras Ma­rius...
Pra­ėju­sios ir šios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jų aki­ra­ty­je at­si­dū­rė Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Ne­mu­no upės kai­my­nys­tė­je esan­tis ir dau­giau nei 100 hek­ta­rų...
Kad aly­tiš­kių iš­rink­tie­ji į mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą no­ri gau­ti di­des­nes mė­ne­si­nes iš­mo­kas, liu­di­ja šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pa­si­tvir­tin­tas...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.