Vil­niaus po­li­ti­kos ana­li­zės ins­ti­tu­tas (VPAI) pir­mą­kart pa­ren­gė sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­są 2018. In­dek­se nau­do­ja­mi vie­šai pri­ei­na­mi pra­ėju­sių me­tų ofi­cia­lios...
„Pats fak­tas, kad Aly­tu­je ma­žė­ja vai­kų, tik­rai dar ne­reiš­kia, kad apie švie­ti­mą mū­sų mies­te tu­ri­me kal­bė­ti vien kaip apie sri­tį, ku­rią bū­ti­na op­ti­mi­zuo­ti. Žiū­rė­ki­me ne...
Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riui, dir­ban­čiam Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jo­je, šian­dien pas­ku­ti­nė dar­bo die­na sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­je...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas at­me­tė bu­vu­sio Aly­taus mies­to me­ro, mies­to ta­ry­bos na­rio so­cial­de­mok­ra­to Jur­gio Kras­nic­ko, bu­vu­sios te­at­ro di­rek­to­rės,...
Va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­lan­kų spren­di­mą – at­mes­tas bendrovės BE­NU vais­ti­nės pra­šy­mas pa­nai­kin­ti mies­to ta­ry­bos spren­di­mą dėl...
Gera žinia Kalvos seniūnaitijos gyventojams – sutvarkyta šalia Geležinkelio stoties esanti Gražinos gatvė. 0,732 km gatvės atkarpoje patiestas asfaltas, įrengtas apšvietimas, įvažiavimo keliukai,...
Šią savaitę baigėsi teismai dėl Žaliosios gatvės projekto. Jį įgyvendinusi UAB „Kaminta“ į teismą kreipėsi dėl išsiskyrusių pozicijų apie tai, už kokią dalį papildomų darbų, neaptartų pradinėje...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je prieš ter­mi­ną bu­vo nu­trauk­ta in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis su Kau­ne vei­kian­čia ben­dro­ve...
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vęs li­be­ra­las, ta­pęs frak­ci­jos „Už Aly­tų“ na­riu Sau­lius Ja­nu­le­vi­čius pri­sta­tė klau­si­mą dėl...
A.Pet­ra­vi­čie­nė, de­kla­ra­vu­si gy­ve­na­mą­ją vie­tą Aly­taus ra­jo­ne, pa­gal par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas kan­di­da­tų są­ra­šą bu­vo iš­rink­ta į pra­ėju­sios ka­den­ci­jos šios...
Va­kar vy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me svar­biau­sias klau­si­mas – pa­keis­ti šie­me­tį biu­dže­tą. Pa­si­ge­dus pa­kei­ti­mų de­ta­laus svars­ty­mo ta­ry­bos...
Šeštadienį Alytuje šurmuliavo tradicinė mugė „Dzūkų turtai“, kurioje skoningai išpuoštas Alytaus rajono kiemelis traukė ne vieno praeivio akį. Čia kvepėjo bendruomenių verdama sriuba, sūriais, medumi,...
Pu­nios ši­las to se­niai ne­ma­tė: vir­ti­nė au­to­mo­bi­lių, nu­si­drie­ku­si per re­zer­va­tą ve­dan­čiu miš­ko ke­liu­ku, ku­riais ap­žiū­rė­ti be žmo­gaus įsi­ki­ši­mo gy­vuo­jan­čio re­zer­va­to...
Taip šį pir­ma­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­reiš­kė Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas,...
Va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­gal Vy­riau­sy­bės tai­syk­les pa­tvir­tin­tais nau­jais at­lie­kų tvar­ky­mo nuo­sta­tais, nuo per­nykš­tės lie­pos kai ku­rioms...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.