Ket­vir­ta­die­nį, spa­lio 29-ąją, vy­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis tu­rė­tų pa­tek­ti į šių ta­ry­bų is­to­ri­ją, – pir­mą­kart at­mes­ta pa­teik­ta svars­ty­ti...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pri­pa­žin­ta, jog per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je Aly­taus mies­to...
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 25-ąją, 68-ose ša­lies vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se vy­ko ant­ras Sei­mo rin­ki­mų tu­ras. Ant­rą­kart Sei­mo na­rius šio­se apy­gar­do­se rin­ko ir Aly­taus...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, spa­lio 23-iąją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je re­gist­ruo­tas me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui ad­re­suo­tas de­vy­nių ta­ry­bos na­rių pa­si­ra­šy­tas rei­ka­la­vi­mas...
Ne­pa­si­ti­kė­ji­mus tarp Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­kė­lu­sio­je že­mės skly­pų is­to­ri­jo­je skan­da­lin­ga­me kvar­ta­le Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių...
Vie­nai di­džiau­sių Aly­tu­je – Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­jai va­do­vau­ja se­niū­nai­tė Edi­ta Jur­čie­nė. „Aly­taus nau­jie­noms“ ji pa­sa­ko­ja apie sa­vo pa­tir­tis, kai rei­kia ne tik...
Šį pir­ma­die­nį, spa­lio 19-ąją, ką tik iš atos­to­gų grį­žęs ir ry­tą po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­tų vi­zi­to su­lau­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros,...
Per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je lai­mė­jo Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai ir ga­vo 23 man­da­tus par­la­men­te, an­tra li­ko Lie­tu­vos...
Šis pirmadienis, spalio 19-oji, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojui, savivaldybės vyriausiajam architektui Mindaugui...
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 18-ąją, vy­ku­sia­me Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pa­ten­kin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Val­de­ma­ro Cho­mi­čiaus...
Šį tre­čia­die­nį, spa­lio 14-ąją, Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė aso­cia­ci­jai Aly­taus ae­ro­klu­bui ne­pa­lan­kų spren­di­mą, ku­riuo at­mes­tas jo pre­ven­ci­nis ieš­ki­nys...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­ria­me skel­bia­ma, kad Aly­taus mies­te 2020–2021 m. šil­dy­mo se­zo­no pra­džia – spa­lio 15 d.
Nors Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja dar ofi­cia­liai ne­pa­tvir­ti­no spa­lio 11-ąją vy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų, ta­čiau re­a­lu, kad jie prak­tiš­kai ne­si­keis. Še­šios par­ti­jos...
Spa­lio 11-ąją vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se Aly­taus mies­to gy­ven­to­jai bal­sa­vo dvie­jo­se, o Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai – tri­jo­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Kiek­vie­no­je...
Dėl ke­lio re­mon­to dar­bų, ku­rių šiuo me­tu Aly­tu­je vyks­ta tik­rai daug, aly­tiš­kiams ten­ka gaiš­ti lai­ką spūs­ty­se. Kaip pa­ska­tin­ti vi­sus bū­ti ge­ra­no­riš­kus, kan­trius, kaip...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.