Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­skir­tas ant­ras me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­jas, ad­mi­nist­ra­ci­jos...
Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI) at­li­ko ša­lies sa­vi­val­dy­bių val­do­mų įmo­nių skaid­ru­mo ana­li­zę. To­kio skaid­ru­mo, sa­vi­val­dy­bių tin­kla­la­piuo­se skel­biant...
Pra­dė­jus reng­ti Aly­taus mies­to te­at­ro pa­sta­to re­no­va­ci­jos tech­ni­nį pro­jek­tą, kaip yla iš mai­šo iš­lin­do ne­ti­kė­tas da­ly­kas – pa­sta­tas už­ima ke­lis met­rus pri­va­čios že­mės...
Va­kar aso­cia­ci­jos „Už Alytų“ pir­mi­nin­ką, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį To­mą Pa­čė­są pa­sie­kė de­vy­nio­li­kos šios aso­cia­ci­jos na­rių pa­reiš­ki­mai, liu­di­jan­tys,...
Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­ja pra­dė­jo dirb­ti ba­lan­džio 18-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je į šias pa­rei­gas...

Alytaus miesto savivaldybės administracijai

 Projektuotojui, įgaliotam atstovui (-ei) ir projektinių pasiūlymų rengėjui - UAB „Vertės inovacija",

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Ro­tu­šės aikš­tė­je inau­gu­ruo­tas iš­rink­tas me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. „Ste­buk­lai gy­ve­na pa­sa­ko­se, o aš Aly­tu­je, tai jų ir ne­ža­dė­siu. Bus vis­ko,...
2019 metų balandžio 18 dieną darbą pradėjo devintojo šaukimo Alytaus rajono savivaldybės taryba. Priesaikas davė 25 išrinkti tarybos nariai. Tarybai vadovaus Alytaus rajono gyventojų tiesiogiai...
„Spren­di­mas pri­im­tas! Pir­ma­jam Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiui teik­siu Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės ir Po­vi­lo La­bu­ko kan­di­da­tū­ras už­im­ti vi­ce­me­ro...
„Vidaus reikalas, išėjęs į viešumą. Dabar yra proga pasakyti, kad judėjimo taryba nepritarė tam, kas vyko rinkimų politinės kampanijos metu, kad mūsų vertybės yra truputėlį kitokios“, – taip likus...
Druskininkų savivaldybė 15min patvirtino, kad ketina perimti ir už europinius pinigus statytą pramogų kompleksą „Snow Arena“ iš jį stačiusios ir administravusios Alytaus bendrovės „Stamita“. Tačiau...
Rin­ki­mų ba­ta­li­jos bai­gė­si, pra­si­de­da links­mo­ji da­lis – iš­rink­tų­jų me­rų inau­gu­ra­ci­jos. Aly­taus mies­te gims­ta tra­di­ci­ja me­rą inau­gu­ruo­ti Ro­tu­šės aikš­tė­je. Ne­ri­jus...
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pra­ėju­siais me­tais so­cia­li­nėms pa­šal­poms, būs­to šil­dy­mo, karš­to ir ge­ria­mo­jo van­dens kom­pen­sa­ci­joms ne­pa­si­tu­rin­tiems...
Ket­ve­ri be­si­bai­gian­tys me­ra­vi­mo me­tai – nau­jo vė­jo Aly­taus mies­to gy­ve­ni­me, ket­ve­ri me­tai – pa­sto­vu­mo ir už­tik­rin­tu­mo sto­ko­jan­čio­je po­li­ti­ko­je, ket­ve­ri me­tai –...
Ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­ėmė Aly­taus mies­tui ir jo gy­ven­to­jams nau­din­gą nu­tar­tį, ku­ria UAB „Li­tes­ko“ įpa­rei­go­ta UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.