Dar­bo par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus vi­suo­ti­nis su­si­rin­ki­mas sky­riaus ta­ry­bai pa­ti­kė­jo pa­tvir­tin­ti kan­di­da­tą į Aly­taus mies­to me­rus at­ei­nan­čiais me­tais...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pas­ta­ruo­ju me­tu, po į pa­rei­gas su­grą­žin­tų vi­ce­me­rų, at­si­ra­do po­li­ti­nių po­sū­kių, pa­lan­kių nau­ja­jai val­dan­čia­jai ta­ry­bos dau­gu­mai ir...
Pa­aiš­kė­jo dar vie­nas kan­di­da­tas į jau ki­tą­met lau­kian­čių Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­mų kė­dę. Tai Aly­taus ver­sli­nin­kas Ge­di­mi­nas Dauk­šys (nuotr.). Jis – vi­suo­me­ni­nio...
Alytaus miesto taryboje prasidėję priešrinkiminiai politiniai žaidimai ketvirtadienį pakrypo kai kam netikėta linkme – abu vos prieš mėnesį nuversti vicemerai Tautvydas Tamulevičius ir Valė Gibienė...
Alytaus rajono savivaldybės taryba nusprendė uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais rugpjūčio 15 d. Pivašiūnų kaimo teritorijoje Žolinės atlaidų metu.
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.