Po­kal­bis su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ na­riu Ge­di­mi­nu Dauk­šiu
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas nu­ma­to, kad šios ta­ry­bos na­rys ga­li tu­rė­ti ne dau­giau nei tris sa­vo vi­suo­me­ni­nius pa­dė­jė­jus, ku­ris jam tei­kia...
Va­sa­rio 17-osios ry­tas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nei pra­si­dė­jo ge­ra ži­nia – čia jau ne­be­li­ko dar­buo­to­jų, ser­gan­čių CO­VID-19 in­fek­ci­ja. Ta­čiau ko­ro­na­vi­ru­sas...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Vil­ma Kruš­nie­nė (nuotr.), nuo va­sa­rio pra­džios pa­li­ku­si šios ta­ry­bos frak­ci­ją „Vie­nin­gas Aly­tus“, pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis...
Ma­no­me, kad, pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui dėl ko­ro­na­vi­ru­so ar su­švel­ni­nus jo są­ly­gas, ir tarybos nariai turės geresnes galimybes tęsti pradėtus ir inicijuoti naujus susiti­kimus su mies­to...
Šį ket­vir­ta­die­nį, va­sa­rio 11-ąją, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­si­tvir­ti­no svar­biau­sią fi­nan­si­nį do­ku­men­tą –2021 me­tų biu­dže­tą. Jis, ne vie­no ra­jo­no ta­ry­bos...
Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai visuomeninius padėjėjus gali turėti jau beveik devyneri metai. Tai numatyta tarybos patvirtintame jos veiklos reglamente. Šios kadencijos taryboje kol kas...
Alytaus rajono bendruomenė prisijungia prie vasario 7 d. rengiamos Tarptautinės solidarumo su Baltarusija dienos, kurios siekis – išreikšti palaikymą kaimynams baltarusiams jų kovoje už demokratiją ir...
Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos lai­ki­nai ei­nan­čio di­rek­to­riaus pa­rei­gas Jur­gio Kaz­laus­ko įsa­ky­mu nuo šios sa­vai­tės pra­džios nuo pa­rei­gų...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rei, sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kei Lau­rai Ra­dze­vi­čiū­tei pro­ku­ra­tū­ra 500 eu­rų bau­dą sky­rė pa­gal...
2020-ie­ji Lie­tu­vai ir Aly­taus kraš­tui bu­vo iš­skir­ti­niai dėl įsi­siau­tė­ju­sio ko­ro­na­vi­ru­so. Ar pats šis vi­ru­sas, ar dėl pan­de­mi­jos ap­ri­bo­tos ga­li­my­bės pa­tek­ti pas...
Po daugiau nei du mėnesius trukusio tyrimo Alytaus miesto savivaldybės administraciją pasiekė ilgai lauktos džiugios žinios – lap­kri­čio 26-ąją apgaule išviliotus daugiau nei 150 tūkst. eurų pavyko...
Sausio 28-ąją vykusiame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje meras socialdemokratas Nerijus Cesiulis vicemero pareigas pasiūlė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovui Povilui...
Sau­sio 28-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no svar­biau­sią me­ti­nį fi­nan­si­nį do­ku­men­tą – šių me­tų Dzū­ki­jos sos­ti­nės biu­dže­tą. Ja­me – per 70 mln. eu­rų....
Vienas iš svarbiausių miesto valdymo klausimų yra biudžeto svarstymas ir jo priėmimas. Bet dar svarbiau – teisingas ir tikslingas suplanuoto biudžeto lėšų panaudojimas.
Subscribe to Savivalda
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.