Savivalda https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kas Jau­nius Ja­no­nis kal­ti­na­mas me­džiok­lės la­po su­klas­to­ji­mu https://www.alytausnaujienos.lt/ap-lin-ko-sau-gi-nin-kas-jau-nius-ja-no-nis-kal-ti-na-mas-me-dziok-les-la-po-su-klas-ji-mu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2021 Sausis 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/11-13534" rel="bookmark"> Nr. <span> 11 (13534) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-01/Jaunius.jpg?itok=FuNSm6jJ" width="344" height="287" alt="Jau­nius Ja­no­nis" title="Įta­ria­ma, kad me­džiok­lėje, kurioje dalyvavo Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos inspekcijos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Jau­nius Ja­no­nis, drau­džia­mu bū­du – va­rant – su­me­džio­tas su­au­gęs brie­džio pa­ti­nas. Manoma, jog po tokios medžioklės suklastotas dokumentas." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Da­ly­vau­ta me­džiok­lė­je Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je</h2> <p>Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, 2019 me­tų lap­kri­tį du as­me­nys, da­bar jau kal­ti­na­mie­ji, iš ku­rių vie­nas – Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos inspekcijos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas J.Ja­no­nis, da­ly­va­vo me­džiok­lė­je Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je. Ki­tas – Drus­ki­nin­kų gy­ven­to­jas, ne­su­si­jęs su vals­ty­bės tar­ny­ba.</p> <p>Įta­ria­ma, kad me­džiok­lės me­tu jie drau­džia­mu bū­du – va­rant – su­me­džio­jo su­au­gu­sį brie­džio pa­ti­ną. O po me­džiok­lės, įta­ria­ma, kad kal­ti­na­mie­ji ty­čia su­klas­to­jo tik­rą do­ku­men­tą ir į jį įra­šė, jog žvė­ris bu­vo su­me­džio­tas leis­ti­nu bū­du – ty­ko­jant ir lai­kan­tis ki­tų me­džiok­lės tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų.</p> <p>Kaip tvir­ti­na­ma Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me, kal­ti­na­mie­ji to­kiu bū­du ga­li­mai sie­kė iš­veng­ti už ne­tei­sė­tą me­džiok­lę gre­sian­čios ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės – bau­dos nuo 800 iki 1 tūkst. 800 eu­rų.</p> <h2>Gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų</h2> <p>Dėl šios ga­li­mai ne­tei­sė­tos me­džiok­lės iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ko Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, jam va­do­va­vo Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rė No­me­da Ur­bo­na­vi­čie­nė.</p> <p>Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas jau baig­tas ir bau­džia­mo­ji by­la per­duo­ta Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mams. Jo­je abu me­džiok­lė­je da­ly­va­vę as­me­nys kal­ti­na­mi me­džiok­lės la­po su­klas­to­ji­mu. Vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą teis­me pa­lai­kys mi­nė­ta Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė.</p> <p>Kal­ti­na­mie­siems pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti.</p> <p>Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to, kad tas, kas pa­ga­mi­no ne­tik­rą do­ku­men­tą, su­klas­to­jo tik­rą do­ku­men­tą ar­ba ži­no­mai ne­tik­rą ar ži­no­mai su­klas­to­tą tik­rą do­ku­men­tą lai­kė, ga­be­no, siun­tė, pa­nau­do­jo ar re­a­li­za­vo, bau­džia­mas bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki tre­jų me­tų.</p> <p>Kaip in­for­ma­vo Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Ma­li­nov­skis, de­par­ta­men­tas, ga­vęs iš iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gos duo­menis apie J.Ja­no­nio at­žvil­giu at­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, jo at­žvil­giu ne­del­siant pra­dė­jo tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mą. Ta­čiau, va­do­vau­jan­tis ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais, šis ty­ri­mas bu­vo su­stab­dy­tas iki bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­bai­gos.</p> <p>„Ka­dan­gi nu­si­žen­gi­mas, ku­riuo kal­ti­na­mas mi­nė­tas as­muo, ne­trak­tuo­ja­mas kaip sun­kus ir nė­ra tie­sio­gi­nio poveikio kas­die­niams ins­pek­to­riaus dar­bams, nė­ra pa­grin­do jį nu­ša­lin­ti nuo pa­rei­gų. Lau­kia­me to­les­nės in­for­ma­ci­jos iš pro­ku­ra­tū­ros, dėl pa­si­kei­tu­sių ap­lin­ky­bių ga­li bū­ti vėl spren­džia­mas mi­nė­to ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko nu­ša­li­ni­mo nuo pa­rei­gų klau­si­mas. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­ką nu­ša­lin­ti nuo pa­rei­gų teis­mo ga­li pra­šy­ti ir pro­ku­ra­tū­ra“, – tvir­ti­no A.Ma­li­nov­skis.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-01/Jaunius_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-2209-00-JE9KHcQI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2021-01/Jaunius_0.jpg" width="1417" height="1004" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2209&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="wtHOX3y_MmAl6rRwWrnaJWzyNW-gC8np-VerlacKIV4"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 28 Jan 2021 07:59:59 +0000 vyrredaktorius 2209 at https://www.alytausnaujienos.lt Savivaldybės vyriausiasis architektas nušalintas nuo pareigų https://www.alytausnaujienos.lt/savivaldybes-vyriausiasis-architektas-nusalintas-nuo-pareigu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (12)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2021 Sausis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/11-13534" rel="bookmark"> Nr. <span> 11 (13534) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-01/IMG_9447%201%20apk_0.jpg?itok=T3KOCYFz" width="344" height="287" alt="Matažinskas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Įsakymą dėl M.Matažinsko nušalinimo nuo pareigų pasirašė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėja, laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas Palmira Raškauskienė.</p> <p>Dėl sausio 22-ąją pareikštų įtarimų piktnaudžiavus tarnyba ir klastojus dokumentus Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atliekamame ikiteisminiame tyrime Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas nuo pareigų nušalintas nuo sausio 26-osios iki baudžiamojo proceso pabaigos.</p> <p>Nušalinimo nuo pareigų laikotarpiu M.Matažinskui nebus mokamas darbo užmokestis. Taip pat jis įpareigotas savivaldybės administracijai grąžinti valstybės tarnautojo pažymėjimą, visas jam patikėtas, pareigoms vykdyti skirtas darbo priemones ir dokumentus.</p> <p>Savivaldybės vyriausiasis architektas nuo pareigų nušalintas vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu, nes pareikšti įtarimai nesuderinami su valstybės tarnyba.</p> <p>Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl patalpų atidalijimo schemos rengimo Audėjų gatvėje, kur norima kurti mineralinių uolienų perdirbimo gamyklą.</p> <p>Sausio 22-ąją M.Matažinskui ne tik pareikšti įtarimai, bet skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos.</p> <p>Jis miesto savivaldybės vyriausiuoju architektu iki šiol dirbo daugiau kaip dešimtmetį.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-84292" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611742390"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jei?</span> - Tre, 2021-01-27 - 12:13</p> </li> <a href="/comment/84292#comment-84292" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/84292#comment-84292" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei ryt būsimam tarybos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei ryt būsimam tarybos posėdį oficialiai pasiskelbs pozicinė dauguma, tai? Ar taip pat garbingai sugebės pasiskelbt opozicija? Su veiklos programa? Ar vėl kaip pogrindininkai iš užkuliusių interpeliuot ir nesuprast, ką vietoj to geriau siūlo?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=84292" token="xtqsh4WPwu799SXFGYCl4K4U3QYTXhxX1FllgyEALro"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-84286" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611740165"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kol kas</span> - Tre, 2021-01-27 - 11:36</p> </li> <a href="/comment/84286#comment-84286" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/84286#comment-84286" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žvelgiant į užkuliusius,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žvelgiant į užkuliusius, senai gvardijai Nerijus neįveikiamas. Nes su šiuo kaip ir savotiška epocha per valdymą..Pūliniai išsikeroję nuo anų kadencijų ir prie buvusių merų. Kurie šioje kadencijoje trūkinėja. Esmėj nepasiteisinę n interpeliacijų. Per kurių intrigas įvelti per šios kadencijos 2 metus. Kaip galima buvo ir daugiau rimtų darbų miesto labui padaryt. Anos kadencijos institucijų veiksmai neįtikusio politiko verslininko firmos teritorijoj gal ir patys nežino ko po žeme ieškojo, buvusio Dzūkijos vandenų vadovo išblusinėjimas iš posto, nepamatyta padangų gaisro pradmenų..Dar yra, bet čia tik stiprių nervams..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=84286" token="ey-QV-Gog4jqnEBvqip2jZvs3zAI79DK-vZsf3iDK1Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-84199" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611720166"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>išskirtinumas</span> - Tre, 2021-01-27 - 06:02</p> </li> <a href="/comment/84199#comment-84199" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/84199#comment-84199" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prie šio mero teisėsauga…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prie šio mero teisėsauga užsiima rimtais klausimais per savivaldą. Kaip prie eksmero ekskomisaro menkaverčių intrigų lygio kartais žemiau net žmoniškumo ribų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=84199" token="Si3kRW6DttC4G6UaYwpWsIg5cFTBTd0OUVmO6ZTT2oQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-84195" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611719776"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>savivalda</span> - Tre, 2021-01-27 - 05:56</p> </li> <a href="/comment/84195#comment-84195" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/84195#comment-84195" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savivalda skaitos toj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savivalda skaitos toj teritorijoj gyvenantys patys renkas valdžią ir valdos. Nesugeba taryba, sugeba teisėsauga. Kurie ir tos pačios bendruomenės dalis. Ir kas gavos,, kaip prasileido padangų gaisrą? Pasekmės tai pačiai bendruomenei, kuri toj teritorijoj gyvena. Tad per savivaldą Alytuj patys savo laimės kalviai. Kaip atsakingi, taip ir turi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=84195" token="N5YtfsbeMV51Pv6Agh57CS_SidGR-mLGcFBG-NgTv_8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-84088" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611696699"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rolandas</span> - Ant, 2021-01-26 - 23:31</p> </li> <a href="/comment/84088#comment-84088" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/84088#comment-84088" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neabejoju ,kad išsisuks iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neabejoju ,kad išsisuks iš kaleimo turi gerus užtarėjus buvęs Alytaus meras Grigaravičius ,uošvė Makštutienė ,buvęs nusikaltelių pasaulyje veikėjas ir no draugutis Švinius,ir aišku torpeda -Radzevičiūtė ,neleis prapulti .!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=84088" token="SEHpx9bm5uOplvIfTs0xwqzos0HPARhWiGKowN_8OHM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-84063" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611690409"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Frajeris su se…</span> - Ant, 2021-01-26 - 21:46</p> </li> <a href="/comment/84063#comment-84063" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/84063#comment-84063" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Frajeris su sekretore irgi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Frajeris su sekretore irgi sulauks giltinės skambučio.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=84063" token="IOk8kD2abzl-1JjQt9Hc9vXhPu26WaHy5eYxJKgEKEo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-84049" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611686417"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ona</span> - Ant, 2021-01-26 - 20:40</p> </li> <a href="/comment/84049#comment-84049" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/84049#comment-84049" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Su jo palaiminimu kurorte…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Su jo palaiminimu kurorte pušys krito, ąžuolai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=84049" token="HmFk8hF_cwcoMy8HMkh3pqfISH7rHGc9Zlb5WzH_pFg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-84029" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611680723"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Daugelai</span> - Ant, 2021-01-26 - 19:05</p> </li> <a href="/comment/84029#comment-84029" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/84029#comment-84029" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sitas architekts yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sitas architekts yra Daugelos giminaitis. Atvede frajeri i savivaldybę Daugėla iš savo Korto UAB ir prasidejo nesamones Alytuj.....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=84029" token="6fQeTvYjWN6_xBr98IT5wCdoYUVWEtAmRSvN3UFv4BI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-83977" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611662982"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Godumas frajer…</span> - Ant, 2021-01-26 - 14:09</p> </li> <a href="/comment/83977#comment-83977" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/83977#comment-83977" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gera patarlė- godumas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gera patarlė- godumas frajerį pražudė - vėl pasitvirtino. Miesto žmonės kovoja prieš cheminio monstro įkūrimą Alytuje, o šitas frajeris dokumentus klastoja, kad tas cheminis monstras pas mus įsikurtų. Vyt von tokius ! Ir kuo greičiau !</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=83977" token="QQ6VTkSU3k0jYtblArPhm6pPbpcj4GhoOXAKkxpImGw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-83960" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611658003"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kodėl?</span> - Ant, 2021-01-26 - 12:46</p> </li> <a href="/comment/83960#comment-83960" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/83960#comment-83960" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl prie šio mero pradeda…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl prie šio mero pradeda ryškėt, kas anksčiau lyg ir nesimatydavo? Kodėl prieš nepamatė savivaldybės antikorupcinė komisija pagal kompetenciją? Kodėl prieš tarybos viduj nesprendė, o teisėsauga vertina? Reiškia taryba silpna? Ar dalis per gudrių? Kaž kaip per savivaldą mėgsta ant teisėsaugos dirbt labiau, nei žmonėms. O dar dėl įtartino lėšų pervedimo situacija...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=83960" token="TkdYtxIzFlRGc9_l8ethg5WNv9epTrQH0Mb20rVo99g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-83946" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611653475"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - Ant, 2021-01-26 - 11:31</p> </li> <a href="/comment/83946#comment-83946" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/83946#comment-83946" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tai gal ir kurorte…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tai gal ir kurorte servitutai baigsis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=83946" token="VXVyQEvZGYTLjA8Hqgdnml1xi3u6DvYRDcej-oBE-mg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-83941" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611651741"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dievas myli Alytų</span> - Ant, 2021-01-26 - 11:02</p> </li> <a href="/comment/83941#comment-83941" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/83941#comment-83941" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Išsigelbėjom nuo gaisro. Gal…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Išsigelbėjom nuo gaisro. Gal išgelbės ir nuo aferistų Dievui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=83941" token="EnZ_t4ycpvigxYMo3poKc1FIMqeA122rwS1aQic_9Yo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2205&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="aT5Lbu-vGsGyXanHnsZxLv8_C15teTAv09DKv_TkKcI"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 26 Jan 2021 08:42:08 +0000 vyrredaktorius 2205 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­jam ar­chi­tek­tui pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-sa-vi-val-dy-bes-vy-riau-sia-jam-ar-chi-tek-tui-pa-reiks-ti-ita-ri-mai-del-pik-tnau <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2021 Sausis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/11-13534" rel="bookmark"> Nr. <span> 11 (13534) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-01/IMG_9447%201%20apk.jpg?itok=E6rRjRxP" width="344" height="287" alt="„Vi­si pro­ce­si­niai veiks­mai bus skun­džia­mi, tai pa­da­rys ad­vo­ka­tas. Ko­kiai ins­ti­tu­ci­jai bus skun­džia­mi, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, tai ži­no ad­vo­ka­tas“, – sa­kė Mindaugas Ma­ta­žins­kas. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." title="„Vi­si pro­ce­si­niai veiks­mai bus skun­džia­mi, tai pa­da­rys ad­vo­ka­tas. Ko­kiai ins­ti­tu­ci­jai bus skun­džia­mi, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, tai ži­no ad­vo­ka­tas“, – sa­kė Mindaugas Ma­ta­žins­kas. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>„Vi­si pro­ce­si­niai veiks­mai bus skun­džia­mi“</h3> <p>Per­nykš­čio spa­lio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to M.Ma­ta­žins­ko dar­bo ka­bi­ne­te ir na­muo­se bu­vo at­lie­ka­mos kra­tos ir pa­im­ti do­ku­men­tai, dar­bo prie­mo­nės, reikš­min­gos at­lie­ka­mam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui.</p> <p>Pas sa­vi­val­dy­bės vy­riau­si­ą­jį ar­chi­tek­tą bu­vo ap­si­lan­kę iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­tys Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai.</p> <p>M.Ma­ta­žins­kui tuoj pat bu­vo su­teik­tas spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas, o tai – vie­nas žings­nis iki įta­ria­mo­jo.</p> <p>Sau­sio 22-ąją iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai jam pa­reiš­kė įta­ri­mus pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius – dėl pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Apie tai „Aly­taus nau­jie­nas“ in­for­ma­vo šį ty­ri­mą kon­tro­liuo­jan­ti Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Li­na Evil­tie­nė.</p> <p>Pa­gal vie­ną Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį gre­sia bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki pen­ke­rių me­tų, pa­gal ki­tą – bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų. Įta­ria­mai pa­da­ry­tas pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba nu­si­kal­ti­mas pri­ski­ria­mas prie apy­sun­kių, do­ku­men­tų klas­to­ji­mas – prie ne­sun­kių nu­si­kal­ti­mų.</p> <p>Dau­giau įta­ria­mų­jų šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me bent kol kas nė­ra. „Vi­si pro­ce­si­niai veiks­mai bus skun­džia­mi, tai pa­da­rys ad­vo­ka­tas. Ko­kiai ins­ti­tu­ci­jai bus skun­džia­mi, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, tai ži­no ad­vo­ka­tas“, – sa­kė M.Ma­ta­žins­kas.</p> <p>Ti­kė­ti­na, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų veiks­mai dėl pa­reikš­tų įta­ri­mų bus skun­džia­mi iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­jan­čiam pro­ku­ro­rui.</p> <h3>Dėl ko at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas</h3> <p>Pro­ku­ro­rė dar per­nykš­čio spa­lio pa­bai­go­je sa­kė, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­lie­ka­mas dėl tam tik­rų pa­tal­pų ati­da­li­ji­mo sche­mos ren­gimo, ta­čiau pa­tal­pų ne­de­ta­li­za­vo, sie­kiant ne­pa­kenk­ti iki­teis­mi­niam ty­ri­mui.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas ir ta­da, ir da­bar pa­reiš­kė, kad tai „Trans­tos“ pa­tal­pos Au­dė­jų gat­vė­je, jos – to­je vie­to­je, kur no­ri­ma kur­ti mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­lą.</p> <p>Tos apie 60 tūkst. kv. met­rų dy­džio pa­tal­pos kaž­ka­da pri­klau­sė med­vil­nės kom­bi­na­tui, po vie­nu sto­gu yra ke­lios įmo­nės ir jos pa­tal­pas no­ri at­si­da­ly­ti.</p> <p>Kaip yra sa­kęs M.Ma­ta­žins­kas, jam reiš­kia­mi prie­kaiš­tai dėl ne­va blo­gai iš­duo­tos pa­žy­mos nau­do­ti pa­sta­tą pa­gal ga­my­bi­nę pa­skir­tį. Jam už vir­šy­tus įga­lio­ji­mus iš­duo­dant pa­žy­mą dėl „Trans­tos“ pa­tal­pų nau­do­ji­mo pa­gal pa­skir­tį at­sižvelgiant į pa­teik­tą jų ati­da­li­ji­mo sche­mą bu­vę sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai yra sky­rę draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­pei­ki­mą.</p> <p>Ją sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas ap­skun­dęs Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mams, ta­čiau spren­di­mas dar ne­pri­im­tas.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dar per­nykš­čio rug­sė­jo pra­džio­je dėl ga­li­mo do­ku­men­to klas­to­ji­mo krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą. At­seit „Trans­tos“ pa­tal­pų Au­dė­jų gat­vė­je ati­da­li­ji­mo sche­mą pa­ren­gęs aly­tiš­kis ar­chi­tek­tas pa­reiš­kė to ne­da­ręs, o sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas pa­žy­mą dėl ga­li­my­bės nau­do­ti pa­tal­pas pa­gal pa­skir­tį iš­da­vė va­do­vau­da­ma­sis ga­li­mai su­klas­to­ta sche­ma.</p> <p>Tad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai pa­nai­ki­no vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to iš­duo­tą pa­žy­mą.</p> <h3>„Trans­tai“ gin­če su sa­vi­val­dy­be at­sto­va­vo ir ta­ry­bos na­rė</h3> <p>„Trans­ta“ sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų pri­im­tą spren­di­mą dėl pa­žy­mos pa­nai­ki­ni­mo ap­skun­dė Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jos Kau­no sky­riui. Jis per­nykš­čio rug­pjū­čio pra­džio­je skun­dą at­me­tė kaip ne­pa­grįs­tą.</p> <p>„Trans­tos“ ini­cia­ty­va mi­nė­tos ko­mi­si­jos Kau­no sky­riaus spren­di­mas bu­vo ap­skųs­tas Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mams.</p> <p>Ta­čiau šiai ben­dro­vei Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jo­je pa­si­se­kė per­nykš­čio spa­lio pa­bai­go­je, jau tuo me­tu, kai sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas M.Ma­ta­žins­kas mi­nė­ta­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me tu­rė­jo spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są.</p> <p>Ko­mi­si­ja pa­nai­ki­no du mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mus, su­si­ju­sius su at­si­sa­ky­mu iš­duo­ti pa­žy­mą nau­jai su­for­muo­tus sta­ti­nius Au­dė­jų gat­vė­je nau­do­ti pa­gal pa­skir­tį.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja to­kio Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jos spren­di­mo teis­mui ne­skun­dė.</p> <p>„Trans­tai“ gin­če su sa­vi­val­dy­be at­sto­va­vo ir ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė. Ji, kaip šios ben­dro­vės įga­lio­ta at­sto­vė, da­ly­va­vo ir „Trans­tai“ Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mams pa­tei­kiant pa­reiš­ki­mą, ku­riuo po įmo­nei nau­din­go mi­nė­tos ko­mi­si­jos spren­di­mo at­si­sa­ky­ta skun­do dėl ko­mi­si­jos Kau­no sky­riaus spren­di­mo.</p> <p>Vi­sa ši is­to­ri­ja liu­di­ja, kad „Trans­tai“ tu­ri bū­ti ga­lio­jan­ti M.Ma­ta­žins­ko pa­si­ra­šy­ta pa­žy­ma dėl pa­tal­pų ati­da­li­ji­mo Au­dė­jų gat­vės pa­sta­te, ku­ria­me no­ri­ma kur­ti mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­lą.</p> <p>Ją pla­nuo­ja sta­ty­ti Aly­tu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „MS LT01“, va­do­vau­ja­ma An­driaus Sta­siu­ky­no. Jis yra ir Aly­taus ra­jo­ne, Alo­vės se­niū­ni­jo­je, Ka­niū­kų kai­me, re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Sta­mi­ta“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius. Tuo pa­čiu ad­re­su re­gist­ruo­ta ir ben­dro­vė „Trans­ta“, ku­riai va­do­vau­ja Do­na­tas Bū­tė­nas, „Sta­mi­to­je“ dir­ban­tis in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų gru­pės va­do­vu.</p> <p>Aki­vaiz­du, kad no­rai kur­ti mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­lą Aly­tu­je sa­vi­val­dy­bę, kai ku­riuos jos po­li­ti­kus ir ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jus įtrau­kė į ad­mi­nist­ra­ci­nius gin­čus, by­li­nė­ji­mą­si ir galbūt pa­rei­gų pra­ra­di­mą.</p> <h3>Dar ne­tu­ri ofi­cia­lių ži­nių apie pa­reikš­tus įta­ri­mus</h3> <p>Va­kar, sau­sio 25-ąją, iki pie­tų mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai dar ne­tu­rė­jo ofi­cia­lių ži­nių apie Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jui, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­jam ar­chi­tek­tui M.Ma­ta­žins­kui pa­reikš­tus įta­ri­mus.</p> <p>Po pietų savivaldybės administracija kreipėsi į ikiteisminį tyrimą kontro­liuojančią prokurorę dėl oficialiai pateikiamos infor­macijos apie įtarimus M.Matažinskui.</p> <p>Jei to­kia in­for­ma­ci­ją pa­siek­tų sa­vi­val­dy­bę, bū­tų spren­džia­mas klau­si­mas dėl jo nu­ša­li­ni­mo nuo pa­rei­gų iki bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­bai­gos. Tai da­ry­ti sa­vi­val­dy­bę įpa­rei­go­ja Vals­­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-01/IMG_1153%201.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-2204-Oj0EicedSZE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2021-01/IMG_1153%201.jpg" width="815" height="1024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-01/IMG_94472.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-2204-Oj0EicedSZE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2021-01/IMG_94472.jpg" width="815" height="1024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-84091" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611697349"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Išaiškėjo</span> - Ant, 2021-01-26 - 23:42</p> </li> <a href="/comment/84091#comment-84091" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/84091#comment-84091" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai čke dabar aišku ko pas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai čke dabar aišku ko pas Radzevičiūtę Matažinskas lakstė. Derinimas vyko!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=84091" token="o0iOHloQDEHTEWAi7LKlbtESILFM1Xbn7Z-bzikb7n8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2204&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="QMJgMVC999R_fqhwUlMJHa7ymieQDRcMXOmPQuXMIBo"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 26 Jan 2021 07:28:24 +0000 vyrredaktorius 2204 at https://www.alytausnaujienos.lt Sim­ne bus per­ka­mi pa­sta­tai ug­nia­ge­siams ir me­di­kams https://www.alytausnaujienos.lt/sim-ne-bus-ka-mi-pa-sta-tai-ug-nia-ge-siams-ir-me-di-kams <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2021 Sausis 19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/9-13532" rel="bookmark"> Nr. <span> 9 (13532) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-01/20210117_133337.jpg?itok=av5GR6iA" width="344" height="287" alt="Neskelbiamų derybų būdu įsigytame pastate Alytaus g. 10 numatoma įkurdinti ambulatoriją ir Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos punk­tą." title="Neskelbiamų derybų būdu įsigytame pastate Alytaus g. 10 numatoma įkurdinti ambulatoriją ir Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos punk­tą." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Da­bar ug­nia­ge­siai įsi­kū­rę vals­ty­bei pri­klau­san­čia­me pa­sta­te</h2> <p>Šiuo me­tu Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos Sim­no ug­nia­ge­sių ko­man­da įsi­kū­ru­si se­nuo­se, prieš 70 me­tų sta­ty­tuo­se pa­sta­tuo­se Vy­tau­to gat­vė­je, už Kul­tū­ros na­mų. Ug­nia­ge­sių pa­sta­tai pri­klau­so vals­ty­bei, o juos pa­nau­dos pa­grin­dais de­šimt me­tų val­do Prieš­gais­ri­nė ap­sau­gos tar­ny­ba.</p> <p>Ka­dan­gi pa­sta­tai nė­ra ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bė, jie iki šiol ne­bu­vo re­konst­ruo­ti, jų būk­lė pras­ta, ne­su­da­ro­mos tin­ka­mos są­ly­gos ug­nia­ge­sių veik­lai, taip pat pri­va­žia­vi­mo vie­ta nė­ra pa­to­gi.</p> <p>Ki­tos sep­ty­nios ra­jo­ne vei­kian­čios ug­nia­ge­sių ko­man­dos yra įsi­kū­ru­sios sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se.</p> <p>Tad per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je po­sė­džia­vu­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du iš pri­va­čių as­me­nų įsi­gy­ti be­veik 138 kv. met­rų dy­džio mū­ri­nį pa­sta­tą Bi­ru­tės g. 1 su maž­daug pus­ket­vir­to aro že­mės skly­pu. Jį pla­nuo­ja­ma re­konst­ruo­ti ir čia įkur­din­ti Sim­no ug­nia­ge­sių ko­man­dą.</p> <p>Šia­me Sim­no cen­tre esan­čia­me pa­sa­te, ku­ris yra san­kir­to­je su pa­grin­di­ne mies­to Vy­tau­to gat­ve, kaž­ka­da yra vei­kęs var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas. Da­bar šis pa­sta­tas ap­leis­tas ir Sim­no tik­rai ne­puo­šian­tis.</p> <p>Ta­me pa­čia­me gruo­džio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je ap­si­spręs­ta vyk­dy­ti ša­lia esan­čio lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės skly­po, ku­rio dy­dis – apie 4 arai, pe­rė­mi­mo Iš Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos pro­ce­dū­ras. To­kiu bū­du sie­kia­ma su­for­muo­ti vien­ti­są, tai­syk­lin­gos kon­fi­gū­ra­ci­jos skly­pą, kad bū­tų už­tik­ri­na­mas tin­ka­mas pa­sta­to eks­plo­a­ta­vi­mas, trans­por­to prie­mo­nių iš­va­žia­vi­mas ir įva­žia­vi­mas prie pla­nuo­ja­mo ug­nia­ge­sių pa­sta­to.</p> <h2>Me­di­kai iš cen­tro bū­tų per­kel­ti į Aly­taus gat­vę</h2> <p>Pas­ku­ti­nia­me pra­ėju­sių me­tų ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du pirk­ti ir ki­tą pa­sa­tą Sim­ne, Aly­taus g.10, ku­ri yra iš Aly­taus įva­žia­vus į Sim­ną. Vie­ti­niams šis me­di­nis 280 kv. met­rų dy­džio pa­sta­tas su be­veik 24 arų že­mės skly­pu ži­no­mas kaip bu­vu­sio in­ter­na­to ben­dra­bu­tis.</p> <p>Šiuo me­tu jis yra ne­nau­do­ja­mas, kai ku­rių lan­gų stik­lai iš­dau­žy­ti, pa­sta­tas pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims.</p> <p>Čia pla­nuo­ja­ma įkur­din­ti ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro Sim­no am­bu­la­to­ri­ją, ku­ri da­bar vei­kia Vy­tau­to gat­vė­je, taip pat ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos punk­tą. At­si­ra­dus to­kiam punk­tui, Sim­no se­niū­ni­jos ir ap­lin­ki­nių se­niū­ni­jų gy­ven­to­jus grei­to­ji me­di­kų pa­gal­ba pa­siek­tų žy­miai grei­čiau nei jai at­vyks­tant iš Aly­taus. Punk­tas ap­tar­nau­tų ir kai ku­rias kai­my­ni­nės Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės apy­lin­kes, nes Aly­taus grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis pa­slau­gas tei­kia ir šios sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams.</p> <p>Ra­jo­no ta­ry­ba ki­tai me­di­kų bu­vei­nei Sim­ne pri­ta­rė ir dėl ki­tų prie­žas­čių. Da­bar­ti­nis am­bu­la­to­ri­jos pa­sta­tas, pri­klau­san­tis sa­vi­val­dy­bei, įra­šy­tas į Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą, tad nė­ra ga­li­my­bės jį re­konst­ruo­ti sie­kiant pri­tai­ky­ti pa­to­ges­niam me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų tei­ki­mui. Prie am­bu­la­to­ri­jos nė­ra au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, ku­ri pri­va­lo­ma pa­gal tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus.</p> <p>Be­je, Sim­no am­bu­la­to­ri­jos pa­sta­tas bu­vo re­mon­tuo­tas maž­daug prieš pen­ke­rius me­tus ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tam pa­nau­do­jo 89,5 tūkst. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų.</p> <h2>Pa­sta­tų įsi­gi­ji­mas ga­li už­truk­ti dau­giau nei du mė­ne­sius</h2> <p>Kaip sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, mi­nė­tų pa­sta­tų įsi­gi­ji­mas ga­li už­truk­ti dau­giau nei du mė­ne­sius, jie bus įsi­gy­ja­mi sa­vi­val­dy­bės Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pir­ki­mo ko­mi­si­jai at­li­kus pir­ki­mo ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du pro­ce­dū­ras, taip pat ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą įver­ti­nus ne­pri­klau­so­miems tur­to ver­tin­to­jams ir ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl pa­sta­tų pir­ki­mo pri­ėmus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai.</p> <p>Di­rek­to­rės pa­ste­bė­ji­mu, pa­sta­tai bus per­ka­mi už ra­jo­no biu­dže­to lė­šas, o jų re­konst­ruk­ci­jai bus sie­kia­ma gau­ti pi­ni­gų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos Eko­no­mi­kos gai­vi­ni­mo ir at­spa­ru­mo di­di­ni­mo prie­mo­nės bei Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­reng­to At­ei­ties eko­no­mi­kos DNR – il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo – pla­no.</p> <p>Ka­dan­gi da­bar­ti­nis Sim­no am­bu­la­to­ri­jos pa­sta­tas Vy­tau­to gat­vė­je pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei, jai įsi­kū­rus ki­tur, ra­jo­no ta­ry­bai teks pri­im­ti spren­di­mą dėl to­les­nio am­bu­la­to­ri­jos pa­tal­pų nau­do­ji­mo.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-01/20210117_133337_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-2184-pCB2aCdd2rc" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2021-01/20210117_133337_0.jpg" width="2098" height="2474" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-01/20210117_132911.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-2184-pCB2aCdd2rc" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2021-01/20210117_132911.jpg" width="4000" height="3000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-01/20210117_133047.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-2184-pCB2aCdd2rc" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2021-01/20210117_133047.jpg" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-01/20210117_132701.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-2184-pCB2aCdd2rc" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2021-01/20210117_132701.jpg" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-83759" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611591587"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rebecca Moses</span> - Pir, 2021-01-25 - 18:19</p> </li> <a href="/comment/83759#comment-83759" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/83759#comment-83759" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Când l-am găsit pe Dr…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Când l-am găsit pe Dr.Wealthy, aveam nevoie disperată de a-l aduce înapoi pe fostul meu iubit. M-a lăsat pentru o altă femeie. S-a întâmplat atât de repede și nu am avut niciun cuvânt de spus în situație. El m-a abandonat după 3 ani fără nicio explicație. L-am contactat pe Dr.Wealthy și El mi-a spus ce trebuie să fac înainte ca el să mă poată ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce i-am oferit ceea ce dorea, el a aruncat o vrăjeală de dragoste pentru a ne ajuta să ne reunim din nou. La scurt timp după ce și-a făcut vraja, iubitul meu a început din nou să-mi trimită mesaje text și s-a simțit oribil pentru ceea ce tocmai m-a supus. A spus că sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când Dr.Wealthy m-a ajutat, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. Îl recomand cu drag pe Dr.Wealthy oricui are nevoie de ajutor. E-mail: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>. Sunați-l sau adăugați-l pe WhatsApp prin: +2348105150446 PAGINA BLOGUL Dr.Wealthy: Blog: <a href="https://wealthylovespell.blogspot.com">https://wealthylovespell.blogspot.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=83759" token="tmE-pCR2K9mOzzy4puD8jsocJ27xHS1rqLsHnVMwUno"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-82205" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611153968"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Klausimas</span> - Tre, 2021-01-20 - 16:46</p> </li> <a href="/comment/82205#comment-82205" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/82205#comment-82205" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai čia Alytaus g. 10 tas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai čia Alytaus g. 10 tas pastatas apie kurį NT brokeriai skelbimuose rašė nebaigtas statyti? Bet jis labiau atrodo baigiantis griūti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=82205" token="0ncPvYpPrkO4ZT8YuhkUvAopHTm75aghAjnK7I-4-Uw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81789" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611046511"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pinigų švaistymas</span> - Ant, 2021-01-19 - 10:55</p> </li> <a href="/comment/81789#comment-81789" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81789#comment-81789" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pinigų švaistymas</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pinigų švaistymas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81789" token="ywZpmSi0YiEpiRNTCiCClqgZL4eAk_cxV3H9z0sOqlI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2184&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="DXs3cAa5sJLwFkFB4JlB5bqYtC0Hx8M5hyzt2cXMuJM"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 19 Jan 2021 07:27:22 +0000 vyrredaktorius 2184 at https://www.alytausnaujienos.lt Į Is­pa­ni­ją nu­ke­lia­vę sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gai: di­džio­ji da­lis įšal­dy­ta ban­ko są­skai­to­je https://www.alytausnaujienos.lt/i-pa-ni-ja-nu-ke-lia-ve-sa-vi-val-dy-bes-pi-ni-gai-di-dzio-ji-da-lis-isal-dy-ta-ban-ko-sa-skai-je <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (13)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2021 Sausis 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/9-13532" rel="bookmark"> Nr. <span> 9 (13532) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-01/pinigai%20.jpg?itok=KzkSayK8" width="344" height="287" alt="Alytaus miesto sa­vi­val­dy­bė jau du kar­tus su­mo­kė­jo po be­veik 188 tūkst. eu­rų už tuos pa­čius dar­bus. Tik pir­mą­kart pi­ni­gus per­ve­dė į Is­pa­ni­ją, ant­rą­kart – į Lat­vi­ją. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Alytaus miesto sa­vi­val­dy­bė jau du kar­tus su­mo­kė­jo po be­veik 188 tūkst. eu­rų už tuos pa­čius dar­bus. Tik pir­mą­kart pi­ni­gus per­ve­dė į Is­pa­ni­ją, ant­rą­kart – į Lat­vi­ją. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pi­ni­gai pa­te­ko į fi­zi­nio as­mens są­skai­tą</h3> <p>Kaip tvir­ti­no Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl suk­čia­vi­mo kon­tro­liuo­jan­tis Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros 2-ojo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Jau­nu­tis Vai­lio­nis, per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je kreip­ta­si į Is­pa­ni­jos ati­tin­ka­mą pro­ku­ra­tū­rą su pra­šy­mu at­lik­ti ty­ri­mo veiks­mus, sie­kiant ap­ri­bo­ti dis­po­na­vi­mą są­skai­to­je esan­čio­mis lė­šo­mis.</p> <p>Tiks­liau – areš­tuo­ti są­skai­tą, į ku­rią nu­ke­lia­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gai. Taip pat pra­šo­ma at­lik­ti ki­tus ty­ri­mo veiks­mus, ku­rie at­lie­ka­mi to­kio po­bū­džio ty­ri­muo­se.</p> <p>Pa­sak pro­ku­ro­ro, šian­dien jau aiš­ku, kad pi­ni­gai Is­pa­ni­jo­je pa­te­ko į fi­zi­nio as­mens są­skai­tą, ta­čiau jo tau­ty­bė kol kas ne­ži­no­ma, pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, jog pa­nau­do­ta ma­žes­nė da­lis nei už­blo­kuo­ta.</p> <p>J.Vai­lio­nis ne­įvar­di­jo kon­kre­čios pa­nau­do­tos su­mos, ka­dan­gi Is­pa­ni­jos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos dar ne­at­sa­kė ir ne­pa­tvir­ti­no, ko­kia pi­ni­gų su­ma iš są­skai­tos už­val­dy­ta ir ko­kia yra li­ku­si są­skai­to­je: „Fak­tas, kad su­stab­dy­tas pi­ni­gų pa­ė­mi­mas iš są­skai­tos, ji tu­rė­tų bū­ti areš­tuo­ta. Spren­di­mą bankui tu­ri perduoti Is­pa­ni­jos pro­ku­ro­rai. O dėl są­skai­tos už­blo­ka­vi­mo prie­mo­nių, dar anks­čiau nei pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ėmė­si pats Is­pa­ni­jos ban­kas, ki­lus įta­ri­mų dėl pa­ve­di­mo tei­sė­tu­mo, ku­ria­me yra fi­zi­nio as­mens są­skai­ta su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gais.“</p> <p>Į klau­si­mą, ar pa­vyks sa­vi­val­dy­bei su­sig­rą­žin­ti pi­ni­gus, ku­rių są­skai­to­je jau nė­ra, Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras pa­aiš­ki­no: „To­kio po­bū­džio by­lo­se pa­gal su­si­klos­čiu­sią prak­ti­ką ža­los at­ly­gi­ni­mas yra su­dė­tin­gas. As­me­nys už­val­dy­tus pi­ni­gus sten­gia­si kuo grei­čiau iš­leis­ti, kad tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos jų ne­su­ras­tų. Teis­mai pa­ten­ki­na nu­ken­tė­ju­sių­jų ieš­ki­nius, ta­čiau re­a­lus ža­los at­ly­gi­ni­mas vyks­ta sun­kiai. Pa­pras­tai to­kie as­me­nys ne­tu­ri jo­kio tur­to, į ku­rį ga­li bū­ti nu­kreip­tas iš­ieš­ko­ji­mas, ne­dir­ba. Ta­čiau li­kę pi­ni­gai tu­rė­tų sa­vi­val­dy­bę pa­siek­ti, tik ne­ži­nia, kiek lai­ko tai už­truks.“</p> <p>Kol kas at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl suk­čia­vi­mo pra­ne­ši­mai apie įta­ri­mus nie­kam ne­įteik­ti.</p> <p> </p> <h3>Sa­vi­val­dy­bei te­ko per­ves­ti pi­ni­gus ir A.C.B. nu­ro­dy­tą są­skai­tą</h3> <p>Kaip klos­tė­si sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gų nu­ke­lia­vi­mo į Is­pa­ni­ją is­to­ri­ja? Per­nykš­čio lap­kri­čio 20-ąją mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­vo Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­tos ben­dro­vės A.C.B. pra­ne­ši­mą apie pa­keis­tą są­skai­tą. Ji bu­vo nu­ro­dy­ta Is­pa­ni­jo­je. Ka­dan­gi bu­vo pa­teik­ti vi­si rei­ka­lin­gi, jo­kių įta­ri­mų ne­su­kė­lę rek­vi­zi­tai, lap­kri­čio 26-ąją ben­dro­vei už at­lik­tus dar­bus per­ves­ta be­veik 188 tūkst. eu­rų į nu­ro­dy­tą są­skai­tą Is­pa­ni­jo­je. Tai pa­da­ry­ta per sa­vi­val­dy­bės ap­tar­nau­ja­mą są­skai­tą vie­nin­te­lia­me Šiau­lių ban­ke.</p> <p>Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­ta įmo­nė pir­mą­kart yra lai­mė­ju­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są be­veik už 1,4 mln. eu­rų sta­ty­ti dvi žie­di­nes san­kry­žas – Rū­tų, Gar­di­no, Pul­ko gat­vių ir Pul­ko, San­tai­kos, Ulo­nų gat­vių san­kir­to­se. Dar­bai pra­si­dė­jo pra­ėju­siais me­tais. Pir­mo­ji san­kry­ža jau įreng­ta pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je, ant­ro­ji tu­ri bū­ti baig­ta sta­ty­ti šį pa­va­sa­rį.</p> <p>Kad pi­ni­gai ne­pa­sie­kė A.C.B., pa­aiš­kė­jo per­nykš­čio gruo­džio 2-ąją, kai ben­dro­vė krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją ir pra­ne­šė ne­su­lau­ku­si at­si­skai­ty­mo. Tuo­met ir ėmė aiš­kė­ti, kad Lat­vi­jos ben­dro­vės pa­teik­ti do­ku­men­tai dėl są­skai­tos pa­kei­ti­mo yra su­klas­to­ti ir ne­tik­ri. Pir­mo­ji in­for­ma­ci­ja apie ke­ti­ni­mus keis­ti šios ben­dro­vės są­skai­tą sa­vi­val­dy­bę bu­vo pa­sie­ku­si per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džio­je.</p> <p>Ka­dan­gi pi­ni­gai A.C.B. ne­pa­sie­kė, o, kaip įta­ria­ma, nu­ke­lia­vo į tarp­tau­ti­nių afe­ris­tų są­skai­tą Is­pa­ni­jo­je, sa­vi­val­dy­bei per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je te­ko at­si­skai­ty­ti su dar­bus mies­te at­lie­kan­čia Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­ta ben­dro­ve ir į jos nu­ro­dy­tą są­skai­tą Lat­vi­jo­je per­ves­ti be­veik 188 tūkst. eu­rų. Ant­raip sa­vi­val­dy­bei pa­gal pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį su A.C.B. grė­sė įmo­nei mo­kė­ti dels­pi­ni­gius.</p> <p>Tad sa­vi­val­dy­bė jau du kar­tus su­mo­kė­jo po be­veik 188 tūkst. eu­rų už tuos pa­čius dar­bus. Tik pir­mą­kart pi­ni­gus per­ve­dė į Is­pa­ni­ją, ant­rą­kart – į Lat­vi­ją.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-83762" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611591753"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rebecca Moses</span> - Pir, 2021-01-25 - 18:22</p> </li> <a href="/comment/83762#comment-83762" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/83762#comment-83762" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Când l-am găsit pe Dr…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Când l-am găsit pe Dr.Wealthy, aveam nevoie disperată de a-l aduce înapoi pe fostul meu iubit. M-a lăsat pentru o altă femeie. S-a întâmplat atât de repede și nu am avut niciun cuvânt de spus în situație. El m-a abandonat după 3 ani fără nicio explicație. L-am contactat pe Dr.Wealthy și El mi-a spus ce trebuie să fac înainte ca el să mă poată ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce i-am oferit ceea ce dorea, el a aruncat o vrăjeală de dragoste pentru a ne ajuta să ne reunim din nou. La scurt timp după ce și-a făcut vraja, iubitul meu a început din nou să-mi trimită mesaje text și s-a simțit oribil pentru ceea ce tocmai m-a supus. A spus că sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când Dr.Wealthy m-a ajutat, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. Îl recomand cu drag pe Dr.Wealthy oricui are nevoie de ajutor. E-mail: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>. Sunați-l sau adăugați-l pe WhatsApp prin: +2348105150446 PAGINA BLOGUL Dr.Wealthy: Blog: <a href="https://wealthylovespell.blogspot.com">https://wealthylovespell.blogspot.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=83762" token="B-fI370-By9d7xvhMXAareHr8pH7nELbQKVfmU0IKrA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81832" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611057107"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lit</span> - Ant, 2021-01-19 - 13:51</p> </li> <a href="/comment/81832#comment-81832" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81832#comment-81832" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tas pats buvo ir su Snoro…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tas pats buvo ir su Snoro banku</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81832" token="LyhOSiEzgiluIej8-m3lUb8znv5kYvVOPit7LDGByUg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81831" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611057106"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lit</span> - Ant, 2021-01-19 - 13:51</p> </li> <a href="/comment/81831#comment-81831" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81831#comment-81831" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tas pats buvo ir su Snoro…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tas pats buvo ir su Snoro banku</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81831" token="pYYoeLLXfG9zlqOID316e00BBmYiEJbfg6_SYYYolvE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81438" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610961684"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>as</span> - Pir, 2021-01-18 - 11:21</p> </li> <a href="/comment/81438#comment-81438" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81438#comment-81438" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">mūsų pinigus mėto į kairę ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>mūsų pinigus mėto į kairę ir į dešinę , o kaltų nėra</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81438" token="UQnCF6918OrLnQr2IJjer7lO_Th8olkKSDR-hPlJqmc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81208" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610889015"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>už kvailius</span> - Sek, 2021-01-17 - 15:10</p> </li> <a href="/comment/81208#comment-81208" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81208#comment-81208" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Teisėsauga ir savivaldybė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Teisėsauga ir savivaldybė visus už kvailus skaito...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81208" token="dlSrBLQTBZ1IMz9Mllda5kFyEObmXvjLvJSPKmwcd58"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81195" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610881985"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jazepa</span> - Sek, 2021-01-17 - 13:13</p> </li> <a href="/comment/81195#comment-81195" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81195#comment-81195" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atsiunte rasteli kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atsiunte rasteli kad pasikeite saskaita,o gerai ramiai pervede.Cia gali pagalvoti apie piktybini darba. Kaip galima....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81195" token="hbk1SatcXlKgggjf1G3lxmBKBiwwdI74PrNks11JPQk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81120" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610859006"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>iki šiol</span> - Sek, 2021-01-17 - 06:50</p> </li> <a href="/comment/81120#comment-81120" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81120#comment-81120" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Iki šiol partinukai ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Iki šiol partinukai ir sistema stengias nepraleist sugebančių su reikiama ūkine kompetencija. Kurie suvoktų kas dedas ir kaip sėkmingai miesto labui dirbt. Jiems palankiau nesuprantantys į kokias saskaitas lėšas perveda ir panašiai. Teisėsauga iš rimtų dalykų parodijas imituoja..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81120" token="ndgryJRJfhHleA0wmNyKy7LJibqmtKuTinUVkdTY24o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80957" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610817110"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kuka</span> - Šeš, 2021-01-16 - 19:11</p> </li> <a href="/comment/80957#comment-80957" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80957#comment-80957" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na tai savyvaldybes klerko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na tai savyvaldybes klerko sąskaitą areštuoti reikės kad padengti savyvaldybes nuostolius</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80957" token="ZcQi8GU5FIDroYgRmyqf8KpipM4t3sRML9SEawLXr9s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80956" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610817109"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kuka</span> - Šeš, 2021-01-16 - 19:11</p> </li> <a href="/comment/80956#comment-80956" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80956#comment-80956" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na tai savyvaldybes klerko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na tai savyvaldybes klerko sąskaitą areštuoti reikės kad padengti savyvaldybes nuostolius</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80956" token="8-rKQYLcTTHelRXbRim533gSc9tHSQbbFW8txuOKSr0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80872" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610791286"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kaip?</span> - Šeš, 2021-01-16 - 12:01</p> </li> <a href="/comment/80872#comment-80872" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80872#comment-80872" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip nekeičiant sutarties…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip nekeičiant sutarties galima keist sutartį nurodytas firmos saskaitas? Kas ūkiniam darbe dirbo gerai žino šiuos elementarius dalykus? Tai gal į postus einant reikia kompetencijas turėt? O ne stveria nesuvokdami ir nesamonės...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80872" token="J2n5DDuIUILJ77E428mpIROKpZur83sVA4XZO7_ziTA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80870" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610790850"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>elementarūs</span> - Šeš, 2021-01-16 - 11:54</p> </li> <a href="/comment/80870#comment-80870" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80870#comment-80870" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Elementarūs dalykai. Sutartį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Elementarūs dalykai. Sutartį sudarant joje nurodoma firmų rekvizitai ir bankų saskaitos. Kur pasikeist gali, tik sutartį pakeičiant. Toliau niekas kist negali. Čia eiliniui nuo gatvės aišku. O štai savivaldybėj ne šiaip sau gudriausi. Tik prie labai gudrių tokie monai gali vykt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80870" token="GtV5_F1cbmjBOglE-rMajZnvWocTSk6IG0QE9a7RUGA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80858" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610786334"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Šeš, 2021-01-16 - 10:38</p> </li> <a href="/comment/80858#comment-80858" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80858#comment-80858" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nežiūrint visko, savivaldybė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nežiūrint visko, savivaldybė pati viduj turėjo nustatyt atsakųngus ir imtis priemonių, kad toliau taip nevyktų. Kur pačios savivaldybės iniciatyvos, kad ateitį taip nevyktų? Ne jau taip lengvai įmanoma iš savivaldybės saskaitos švystelt pinigus ir atsakingų nėra. Dėl teisėsaugos parodijų anoj kadencijoj neįtinkantiems rezgė už menkniekius, kaip dabar rimtuose dalykuose parodijas krečia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80858" token="6QJNs02KDSBmkQ_ABVX7YpwQbuMpitoTETSEvzD_I6o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80801" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610774747"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>neatsakinga</span> - Šeš, 2021-01-16 - 07:25</p> </li> <a href="/comment/80801#comment-80801" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80801#comment-80801" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neatsakingos institucijos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neatsakingos institucijos. Anoj kadencijoj nematė padangų gaisro pradmenų, čiūdinos kas po žeme pakasta politiko verslininko firmos teritorijoj. Iki šiandien nesugeba fiksuot kas? Šiuo atveju per tiek laiko burbulai. Nesimato, kad imtas priemonių, kad savivaldybėj ir vėliau kaž kas panašaus neatsitiktų. Per jų neatsakingumą Alytus per savivalda stagnuoja be šansų pakilt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80801" token="TJJVdj7LVv3uato9i7McaqJcr4Xr9hTxBh4GoNOFz9Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2179&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="L94UtevcpdncM8mMvjiauqjUnr68kFw8EjUN_r60p8k"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 15 Jan 2021 13:33:26 +0000 vyrredaktorius 2179 at https://www.alytausnaujienos.lt Vie­nas iš TS-LKD Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų pa­si­trau­kė iš par­ti­jos https://www.alytausnaujienos.lt/vie-nas-ts-lkd-aly-taus-mies-sky-riaus-pir-mi-nin-ko-pa-va-duo-ju-pa-si-trau-ke-par-ti-jos <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (50)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2021 Sausis 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/11-13534" rel="bookmark"> Nr. <span> 11 (13534) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-01/Almos%20politikai_0.jpg?itok=PPzGDtn9" width="344" height="287" alt="Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>„Vei­ki­mas prieš ma­ne yra ne­to­le­ruo­ti­nas“</h3> <p>„Ma­no ap­si­spren­di­mą nu­trauk­ti na­rys­tę TS-LKD pa­ska­ti­no par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko, mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Po­vi­lo La­bu­ko ir sky­riaus ta­ry­bos na­rio, taip pat mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio, šios ta­ry­bos TS-LKD frak­ci­jos va­do­vo An­driaus Ju­čo veiks­mai, nu­kreip­ti tie­sio­giai prieš ma­ne. Toks šių par­ti­jos na­rių vei­ki­mas prieš ma­ne yra ne­to­le­ruo­ti­nas ir ne­pri­im­ti­nas man, kaip žmo­gui, kaip par­ti­jos na­riui. Jiems, „iš­rink­tie­siems“, ne­ga­lio­ja nei par­ti­jos įsta­tai, nei sky­riaus ta­ry­bos pri­im­ti nu­ta­ri­mai. Man, kaip žmo­gui, nė­ra pri­im­ti­nos šių na­rių ver­ty­bės, ku­rios pa­grįs­tos ne­si­skai­ty­mu, veid­mai­nia­vi­mu, nuo­mo­nių ig­no­ra­vi­mu ir ki­ta veik­la. Tai pa­mi­na pa­ma­ti­nes TS-LKD il­gus me­tus iš­sau­go­tas ir de­kla­ruo­ja­mas ver­ty­bes“, – sa­ko D.Sin­ke­vi­čius.</p> <p>Tre­jus me­tus dau­giau kaip 300 na­rių vie­ni­jan­čio TS-LKD Aly­taus mies­to sky­riaus na­riu bu­vęs D.Sin­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad iš mi­nė­tų as­me­nų pa­že­mi­ni­mą, ne­si­skai­ty­mą su jo nuo­mo­ne ypač pa­ju­tęs po pra­ėju­sios va­sa­ros pra­džio­je iš­pla­tin­to vie­šo TS-LKD Aly­taus mies­to sky­riu­je vei­kian­čios Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ben­dri­jos pa­reiš­ki­mo. Šiai ben­dri­jai va­do­va­vo da­bar iš par­ti­jos pa­si­trau­kęs D.Sin­ke­vi­čius.</p> <p>Ta­me pa­reiš­ki­me bu­vo tei­gia­ma apie at­si­ri­bo­ji­mą nuo TS-LKD frak­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je na­rių vie­šų pa­reiš­ki­mų ir su par­ti­jos sky­riaus ta­ry­ba ne­su­de­rin­tų spren­di­mų pa­lai­ky­mo. Pa­vyz­džiui, dėl švie­ti­mo įstai­gų re­or­ga­ni­za­vi­mo, ae­ro­dro­mo, ku­ria­me kai ku­rie par­ti­jos na­riai pa­lai­ko lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) kū­ri­mą, o tas ob­jek­tas ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­tas avia­ci­jos plėt­rai.</p> <p>„Ma­no ir par­ti­jos pir­mi­nin­ko nuo­mo­nės iš­si­sky­rė dau­ge­liu klau­si­mų. Bū­da­vo su Po­vi­lu La­bu­ku su­ta­ria­me, kaip sprę­si­me vie­ną ar ki­tą klau­si­mą, jis tam pri­ta­ria, bet po to pa­sa­ko, kad da­rys ki­taip“, – tei­gė D.Sin­ke­vi­čius.</p> <h3>Iš par­ti­jos jau yra ban­dęs pa­si­trauk­ti</h3> <p>D.Sin­ke­vi­čius maž­daug prieš dve­jus bu­vo pa­ra­šęs pa­reiš­ki­mą trauk­tis iš par­ti­jos, kaip pats sa­ko, dėl pa­na­šių da­ly­kų, ta­čiau po po­kal­bių su ki­tais par­ti­jos na­riais iš Vil­niaus pa­reiš­ki­mą at­si­ė­mė. Pa­klaus­tas, ar taip ne­ga­li at­si­tik­ti ir šiuo me­tu, D.Sin­ke­vi­čius pa­reiš­kė: „Taip ne­at­si­tiks, da­bar­ti­nis ap­si­spren­di­mas tvir­tas ir ne­pa­kei­čia­mas.“</p> <p>TS-LKD Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas P.La­bu­kas pa­tvir­ti­no ga­vęs vie­no iš pa­va­duo­to­jų pra­šy­mą nu­trauk­ti na­rys­tę par­ti­jo­je: „Toks pra­šy­mas gau­tas. Kiek­vie­nas yra lais­vas ap­si­spręs­ti tiek dėl sto­ji­mo į par­ti­ją, tiek dėl iš­sto­ji­mo iš jos.“</p> <p>D.Sin­ke­vi­čius šiuo me­tu va­do­vau­ja Aly­taus ae­ro­klu­bui, val­dan­čiam Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­tį ae­ro­dro­mą, ir dir­ba Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tu Aly­taus ap­skri­ty­je. Jį per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je a. a. mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Jur­gis Kras­nic­kas bu­vo įvar­di­jęs kaip vie­ną iš sa­vo pa­va­duo­to­jų.</p> <p>Pra­dė­jus aiš­kė­ti nau­jai mies­to ta­ry­bos val­dan­čia­jai dau­gu­mai, ku­rio­je to­liau dirbs ir kon­ser­va­to­riai, jiems pa­ti­kė­ta siū­ly­ti vi­ce­me­ro kan­di­da­tū­rą. Ap­si­spręs­ta į šias pa­rei­gas teik­ti P.La­bu­ko kan­di­da­tū­rą. Jis pa­keis­tų per­nykš­tį ru­de­nį dėl mies­to ta­ry­bos pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo at­leis­tą ki­tą kon­ser­va­to­rių, ta­ry­bos na­rį Ša­rū­ną Klė­ge­rį.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-84352" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611761228"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>manau</span> - Tre, 2021-01-27 - 17:27</p> </li> <a href="/comment/84352#comment-84352" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/84352#comment-84352" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prastas paukštis, kuris savo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prastas paukštis, kuris savo lizde shika.. Per daug kilęs žemai krito.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=84352" token="LgldvOKfZklSv9hofWKMYyzMRDAv9P2bxXrso8AV5NM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-83756" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611591218"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rebecca Moses</span> - Pir, 2021-01-25 - 18:13</p> </li> <a href="/comment/83756#comment-83756" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/83756#comment-83756" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Când l-am găsit pe Dr…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Când l-am găsit pe Dr.Wealthy, aveam nevoie disperată de a-l aduce înapoi pe fostul meu iubit. M-a lăsat pentru o altă femeie. S-a întâmplat atât de repede și nu am avut niciun cuvânt de spus în situație. El m-a abandonat după 3 ani fără nicio explicație. L-am contactat pe Dr.Wealthy și El mi-a spus ce trebuie să fac înainte ca el să mă poată ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce i-am oferit ceea ce dorea, el a aruncat o vrăjeală de dragoste pentru a ne ajuta să ne reunim din nou. La scurt timp după ce și-a făcut vraja, iubitul meu a început din nou să-mi trimită mesaje text și s-a simțit oribil pentru ceea ce tocmai m-a supus. A spus că sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când Dr.Wealthy m-a ajutat, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. Îl recomand cu drag pe Dr.Wealthy oricui are nevoie de ajutor. E-mail: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>. Sunați-l sau adăugați-l pe WhatsApp prin: +2348105150446 PAGINA BLOGUL Dr.Wealthy: Blog: <a href="https://wealthylovespell.blogspot.com">https://wealthylovespell.blogspot.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=83756" token="STAnKS9GXDbrPCyWKj2mHaU_lQ2nIEk1-CHs1ZlZQ30"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-82767" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611332329"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Barmalejus</span> - Pen, 2021-01-22 - 18:18</p> </li> <a href="/comment/82767#comment-82767" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/82767#comment-82767" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Klabėjau gruodžio mėn. su AA…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Klabėjau gruodžio mėn. su AA Jurgiu Krasnicku, vakar kalbėjau su G. Palucku. Jie abu perdavė linkėjimus mūsų Alytaus laikinam merui negerbiamam Nerijui Cesiuliui greičiau išsivalyti facebooke prikurtas nesąmones ir kuo greičiau atsistatydinti, nedaryti gėdos Alytiškiam ant visos Lietuvos kad Alytiškiam nebūtų gėda nuo laikino mero Nerijaus Cesiulio skraidymo facebook dausose. Gražaus savaitgalio Alytiškiam, ptfu į ...... ( Siusiuliui )</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=82767" token="RyWRErFiyHkIfUE00xMyabckLtBByjYO_pN3wateOyY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-82168" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611145070"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ei, vyrai! </span> - Tre, 2021-01-20 - 14:17</p> </li> <a href="/comment/82168#comment-82168" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/82168#comment-82168" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Patys bezdat į saują, uosto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Patys bezdat į saują, uosto t ir stebitės, kad nekvepia !<br /> Gal dirbt pradėkite jau, mažiau laiko rietenom liks. Ir pakalbėti bus apie ką :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=82168" token="PTdpfbF1Uo2QD8rkKUbOmHDTYWdvN1ef36drvqlH7vg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81957" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611091603"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lbukui</span> - Ant, 2021-01-19 - 23:26</p> </li> <a href="/comment/81957#comment-81957" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81957#comment-81957" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">su kitu bachūru... su kitu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>su kitu bachūru... su kitu bachūru... su kitu bachūru aš tave mačiau...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81957" token="aMxL8AzLVO4V3AyKnEV7BnVE-TKBvbcDb70i_SCHGc4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81952" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611090742"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Labukui</span> - Ant, 2021-01-19 - 23:12</p> </li> <a href="/comment/81952#comment-81952" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81952#comment-81952" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Turiu klausimeli Labukui. Jo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Turiu klausimeli Labukui. Jo tevas verslininkas, gal renka parasus, kad Stasiukynas statytu bovelnoj prie Cicesno kita gamykla, kuri gal bus pavojingesne uz Ciceno padangu gaisra. Po vilai ar pririnkai parasu pries Stasiulyno gamykla, kiek is viso parasu pries jau yra ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81952" token="u9Rnnf7SIgv5MtNNwfLOHksnyZd4c2PPvr9NLpEikWY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81945" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611088255"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jučas</span> - Ant, 2021-01-19 - 22:30</p> </li> <a href="/comment/81945#comment-81945" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81945#comment-81945" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ir Labukas vienodi nečiestni</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ir Labukas vienodi nečiestni</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81945" token="0uKxoAeKp6yrnetA8sZw7SxnuoduxSNJHJZ65jiil3E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81927" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611082702"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>chamas</span> - Ant, 2021-01-19 - 20:58</p> </li> <a href="/comment/81927#comment-81927" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81927#comment-81927" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">...bū­da­vo su Po­vi­lu La…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>...bū­da­vo su Po­vi­lu La­bu­ku su­ta­ria­me, kaip sprę­si­me vie­ną ar ki­tą klau­si­mą, jis tam pri­ta­ria, bet po to pa­sa­ko, kad da­rys ki­taip“, – tei­gė D.Sin­ke­vi­čius.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81927" token="c3G1SrvrI5PZu7Qn_CyeFn1U62WGY3W5mG44TdmcFmI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81925" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611082271"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Genutė</span> - Ant, 2021-01-19 - 20:51</p> </li> <a href="/comment/81925#comment-81925" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81925#comment-81925" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Man, kaip žmo­gui, nė­ra pri…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Man, kaip žmo­gui, nė­ra pri­im­ti­nos Jučo, Labuko ver­ty­bės, ku­rios pa­grįs­tos ne­si­skai­ty­mu, veid­mai­nia­vi­mu, nuo­mo­nių ig­no­ra­vi­mu ir ki­ta veik­la. Tai pa­mi­na pa­ma­ti­nes TS-LKD il­gus me­tus iš­sau­go­tas ir de­kla­ruo­ja­mas ver­ty­bes“, – sa­ko D.Sin­ke­vi­čius.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81925" token="JdfUe4MQqxZWO8BrS0-zWg8sG2KFnq-iXrF8q0fDnOg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81923" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611080680"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>33221</span> - Ant, 2021-01-19 - 20:24</p> </li> <a href="/comment/81923#comment-81923" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81923#comment-81923" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tikrai Balamūtas tas Labukas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tikrai Balamūtas tas Labukas ir dar tokiu apsimeta. Duok mužikui valdžios ir pamatysi kaip pridergs</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81923" token="ybv1AV39r4vFjvP9Oj1wGdxIf6fJqY9S8qrYu0A9zaU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81842" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611058952"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Abejojantis</span> - Ant, 2021-01-19 - 14:22</p> </li> <a href="/comment/81842#comment-81842" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81842#comment-81842" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taip neatsitiks, dabartinis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taip neatsitiks, dabartinis apsisprendimas tvirtas ir nepakeičiams. Įvertnus praeitį, reiktu suabejoti. Kitas klausimas ar galėsi grįžti, taip viešai apdergus ???????</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81842" token="NlNpyNRCHPN1kkEdjWM2OC_NBS34RuP_eP9zxEUC3pc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81806" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611050036"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>taip jau nutin…</span> - Ant, 2021-01-19 - 11:53</p> </li> <a href="/comment/81806#comment-81806" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81806#comment-81806" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kai eina ne duot, o gauti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kai eina ne duot, o gauti. Ir nesvarbu ką - postą, garbę, dėmesio (šį sykį turbūt viską iš karto).<br /> Nesvarbu kaip ir kokiomis priemonėmis, svarbu gauti. Tokie vėliavas kelia tik savo kalbų bokštuose, o pirmai kliūčiai atsiradus neria į krūmus, meta tas vėliavas ir ,,nepažįsta tų draugų”, jiems nusibosta dar pusiaukelės nepriėjus.<br /> Visada pabando už nugaros bent porą ėjimų, o tada blefuoja ir ... randa naujų ausų!<br /> Ne kaip kvepia, bet ;)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81806" token="P5W9JdK9Dqynj85Z5TUNpomvZv4VonFhibL2oK6RD3o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81769" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611044124"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nepartinis</span> - Ant, 2021-01-19 - 10:15</p> </li> <a href="/comment/81769#comment-81769" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81769#comment-81769" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei dar eisi į politiką,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei dar eisi į politiką, Daliau, pirmiausiai apsispręsk su kuo ir dėl ko tai darai, kad neprireiktų kaip šį kart bėgiot nuo vienų prie kitų nusvilus užpakalį ar žiniasklaidoj virkaut. Prastas skonis, net visai ne koks, sakyčiau besilupančiam į politiką. Rimti vyrai šiukšlių iš namų neneša. Išeina VIENĄ kart ir būtinai pakelta galva, prieš tai gerai viską apsvarstę, visus kozirius garbingai padėję ant stalo. Ne ant spaudos ar Radzevičiūtės, Daliau, o savo bendražygių. Ir uždarę duris neatsisukdami nueina.<br /> O tas veblenimas apie meilę, pagarbą kolegoms ir koks aš geras, o visi ne kažką - kalba jau ne apie juos, o apie tavo stuburo nebuvimą ir blaškymąsi ! Bet jaunas esi, gal suprasi, kad niekas taip nesidaro, politika irgi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81769" token="mTOqrBYV4_Kn2HeixsWe5vUN5U9JU9Zwm8UwECRlfTk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81741" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611038106"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>O kur dingo idėjos ?</span> - Ant, 2021-01-19 - 08:35</p> </li> <a href="/comment/81741#comment-81741" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81741#comment-81741" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šalinkit ir keiskit…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šalinkit ir keiskit prisiplakėlius. Dėl vadovų klaidų nei partijos, tuo labiau idėjos nekeičiamos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81741" token="qb_hQd-j4Z45Rx4xyrsaSTrLOyYt3zEbYhpWMHsYN0o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81727" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611035010"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>negailestingi</span> - Ant, 2021-01-19 - 07:43</p> </li> <a href="/comment/81727#comment-81727" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81727#comment-81727" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taryboj vienas kitą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taryboj vienas kitą pribaiginėja skundinėdami kam gali. Tas pats partijų viduj vieni kitus lesina iš paskutinių.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81727" token="3r4irhQAcwz4WuXOoqZhF6TQ9Y-3v46s1gmED_EYR60"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81489" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610972160"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Albina Minkevičienė</span> - Pir, 2021-01-18 - 14:16</p> </li> <a href="/comment/81489#comment-81489" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81489#comment-81489" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mes su vyru taip pat…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mes su vyru taip pat pasitraukėme iš šios partijos. Dėl tų pačių priežasčių.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81489" token="m9PdDYCWEwpa5xtYbF6U4TEWJq8er9yj51YXNJ-ZABg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81416" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610956345"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>neatsitiktinai</span> - Pir, 2021-01-18 - 09:52</p> </li> <a href="/comment/81416#comment-81416" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81416#comment-81416" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neatsitiktinai Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neatsitiktinai Alytaus miesto valdyme tie, kuriems nesigauna dirbt pagal elementarios savivaldos principius. Išfryst taryboj pasiskelbt viešom pozivijom ir opozocijom su veiklos programomis ir deleguojamais atstovais į postus. Sugebančius tai vukdyt ir atsakyt. Tradicinių partijų sovdčmų ir konservatorių viduj priešpriešos..Kaip vaikai smėlio fėžėj kiršijas. Esmės priklauso nuo Vilniaus partinių bosų palankumų. Patys viduj išsiaiškint nesugeba.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81416" token="Yj2GMrw_Ca9v6AB_dgAkJMqOl31d7Z0PR1UDXA2Jf2c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81393" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610951188"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>dėl rinkimų</span> - Pir, 2021-01-18 - 08:26</p> </li> <a href="/comment/81393#comment-81393" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81393#comment-81393" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rinkimai dideli pinigai. Ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rinkimai dideli pinigai. Ir partijos, dotuojamos iš valstybės biudžeto, it rėmėjai firmos ir pavieniai žiūri, kad į valdžią patektų jiems palankūs. Tad netiesiai griežtai atrenka...O dėl eona neina į rinkimus, niekam netrukdo eit. Gali kiek nori eit. Dar gali pasakyt susimokėk už vietą ir..vykdysi partijos valią?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81393" token="gpuv3t8jfcunhpJKiqP4MTLoySWLe-HOe0ARawfTi2s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81268" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610911161"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Normalus žmogus</span> - Sek, 2021-01-17 - 21:19</p> </li> <a href="/comment/81268#comment-81268" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81268#comment-81268" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gaila, kad į partijas neina…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gaila, kad į partijas neina normalūs žmonės. Bet tai ir suprantama - jiems dirbti, verslauti reikia. O visokie neradę savo vietos gyvenime "politikai" šnekoriai ten save atranda...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81268" token="-eI9XSkAYG8qYDY9uOCeuW3pHRXHbtmp6Im6_uMTFIk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81247" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610903390"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Sek, 2021-01-17 - 19:09</p> </li> <a href="/comment/81247#comment-81247" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81247#comment-81247" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Niekas iš tos partijos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Niekas iš tos partijos nebėga, o jei vienas narys sugeba per 3 metus du kartus bėgioti - tai pirmyn, tai atgal - gal čia jo problema? Jei turi idėjų, siūlyk jas partijos nariams, galų gale gali pats kelti kandidatūrą į pirmininko postą. O vaikščioti po žiniasklaidą ir verkti “kokie jie blogi” - gėda.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81247" token="iivLCQkmLY1XGjPljBPQ1il6KvJ7CTLrGDwDBEReucw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=2" title="Go to page 3"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>3</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=2" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2178&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="t3Rt8t_rGliipD3CvJ6_E1QBTBryKAPpa0UleXhx2VY"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 15 Jan 2021 13:26:37 +0000 vyrredaktorius 2178 at https://www.alytausnaujienos.lt Aiš­kė­ja Aly­taus mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma. Kas bus vi­ce­me­ras ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius? https://www.alytausnaujienos.lt/ais-ke-ja-aly-taus-mies-ta-ry-bos-dau-gu-ma-kas-bus-vi-ce-me-ras-ir-ad-mi-nist-ra-ci-jos-di-rek <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (29)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2021 Sausis 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/7-13530" rel="bookmark"> Nr. <span> 7 (13530) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-01/Povilas%20ir%20Onute.jpg?itok=ZSEK11IK" width="344" height="287" alt="Povilas Labukas ir Ona Baleviciute" title="Povilas Labukas turėtų tapti vicemeru, Ona Balevičiūtė – administracijos direktore. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos anks­tes­nę dau­gu­mą su­da­rė so­cial­de­mok­ra­tai, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai.</p> <p>Ši dau­gu­ma pra­dė­jo by­rė­ti maž­daug prieš me­tus ir iki šiol nau­jos ne­pa­vy­ko su­for­muo­ti.</p> <p>Va­kar, sau­sio 13-ąją, me­ro N.Ce­siu­lio ini­cia­ty­va bu­vo su­reng­tas nuo­to­li­nis pa­si­ta­ri­mas dėl nau­jos ta­ry­bos val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos su­for­ma­vi­mo. Nu­tar­ta, kad ji bus su­da­ry­ta iš vi­sų iš­var­dy­tų par­ti­jų at­sto­vų mies­to ta­ry­bo­je, iš­sky­rus tai, kad „Aly­taus pi­lie­čius“ jo­je kei­čia per­nykš­tės va­sa­ros pa­bai­go­je ta­ry­bo­je at­si­ra­du­si nau­ja frak­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“. Pas­ta­ra­jai va­do­vau­ja Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius. Iš vi­so nau­ją val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą tu­rė­tų su­da­ry­ti 16 ta­ry­bos na­rių iš 27.</p> <p>Kaip tvir­ti­no me­ras, dėl nau­jos ko­a­li­ci­jos ta­ry­bo­je de­rė­ta­si dau­giau kaip mė­ne­sį ir tai pa­vy­ko pa­da­ry­ti.</p> <p>Va­kar vy­ku­sio nuo­to­li­nio pa­si­ta­ri­mo me­tu N.Ce­siu­lis įvar­di­jo nau­ją kan­di­da­tū­rą į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas vie­toj per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je mi­ru­sio Jur­gio Kras­nic­ko. Me­ro įvar­dy­ta kan­di­da­tū­ra į ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vus – Ona Ba­le­vi­čiū­tė, gi­mu­si 1954 me­tais, yra So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus na­rė. Ji jau yra ėju­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­rei­gas, bu­vu­si Vy­riau­sy­bės at­sto­ve Aly­taus ap­skri­ty­je, Aly­taus ap­skri­ties vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ja.</p> <p>„Onos Ba­le­vi­čiū­tės kan­di­da­tū­rą į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­si­rin­kau dėl tri­jų svar­biau­sių prie­žas­čių. Tai pa­tir­tis, ku­ri la­bai rei­ka­lin­ga no­rint pri­im­ti spren­di­mus mies­tui. Tai pro­fe­sio­na­lė, ji tu­ri grei­tą re­ak­ci­ją“, – sa­kė me­ras.</p> <p>Vie­toj per­nykš­tį ru­de­nį ta­ry­bos dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo at­leis­to vi­ce­me­ro, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vo Š.Klė­ge­rio siū­ly­ti kan­di­da­tą į šias pa­rei­gas vėl pa­ti­kė­ta kon­ser­va­to­riams.</p> <p>Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je va­do­vo An­driaus Ju­čo tei­gi­mu, į šias pa­rei­gas bus de­le­guo­ja­mas par­ti­jos mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas, ta­ry­bos na­rys Po­vi­las La­bu­kas, gi­męs 1994 me­tais. Tai bus ant­ras vi­ce­me­ras, ki­to vi­ce­me­ro pa­rei­gas už­ima so­cial­de­mok­ra­tė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.</p> <p>P.La­bu­kas tu­rė­tų ku­ruo­ti in­ves­ti­ci­nius, ūki­nius mies­to klau­si­mus.</p> <p>Mies­to ta­ry­ba dėl nau­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir vi­ce­me­ro tu­ri ap­si­spręs­ti ar­ti­miau­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, gal­būt net pla­nuo­ja­ma­me sau­sio pa­bai­go­je.</p> <p>Po vie­ną ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją pa­ti­kė­ta siū­ly­ti Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ at­sto­vams.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-01/Povilas%20ir%20Onute_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-2173-pCB2aCdd2rc" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2021-01/Povilas%20ir%20Onute_0.jpg" width="1000" height="755" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81854" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611062413"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vijolė</span> - Ant, 2021-01-19 - 15:20</p> </li> <a href="/comment/81854#comment-81854" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81854#comment-81854" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na, Alytaus jaunime, kurie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na, Alytaus jaunime, kurie dirbate savivaldybėje, taryboje.<br /> Jūs dar nieko nenuveikę savo darbo srityse, riomerius ir pan. neakivaizdžiai baigę, o norite garbės ir pinigų.<br /> Esate žemiau negu vidutinių gebėjimų specialistai, šešetukininkai.<br /> Jums iki Onos B. išsilavinimo, kritinio mąstymo, patirties kaip iki Saulės.<br /> Nebijokite, o priimkite su pagarba adm.direktorę, ir mokykitės iš jos.<br /> O</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81854" token="7FW5Oyh6YNQuwJ9YjuzzL4MmLYFWIzm1Ubv4_uoIIfo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81425" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610959325"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bukas</span> - Pir, 2021-01-18 - 10:42</p> </li> <a href="/comment/81425#comment-81425" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81425#comment-81425" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kaip Labukas, tad prie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kaip Labukas, tad prie Minedo -2 tinka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81425" token="3F7UBR6YeR9fEGtFrAe5Wz8LIz2p-fHR4ARQh2aNrZE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81167" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610872618"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>dirbo</span> - Sek, 2021-01-17 - 10:36</p> </li> <a href="/comment/81167#comment-81167" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81167#comment-81167" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dirbo vyriausybės atstovo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dirbo vyriausybės atstovo tarnyboj, kurių neužiūrėjo nuopolio per paskutines kadencijas Alytaus miesto valdyme. Savo laiku iš direktorės pareigų tarybos ir nupūsti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81167" token="9ueWMPorg5i9yD3epFNBQtjCeEisUykbJDAUXVEFvl0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80963" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610817932"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rutė </span> - Šeš, 2021-01-16 - 19:25</p> </li> <a href="/comment/80963#comment-80963" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80963#comment-80963" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Iki ko galima nusiristi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Iki ko galima nusiristi Alytaus miesto tarybai, kad skirti administracijos direktore O. Balevičiūtę su praeito šimtmečio nuovoka</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80963" token="YqGOh9o2yZt2Bxk8oqePTBniXY2V1aHLikAL9W9Xy-g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80876" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610792379"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>naftalinas</span> - Šeš, 2021-01-16 - 12:19</p> </li> <a href="/comment/80876#comment-80876" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80876#comment-80876" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taigi panele jau dirbo admin…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taigi panele jau dirbo admin. direktore , kartu su meru Dziautu buvo atstatydinti a a krasniskas , panele Sedleckaite labai pergyvena a a kresniskas pasidave blogio itakai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80876" token="1wfFDnj7GPo04bB5gR4lmuR4HZPbLfDyMX2QdtwBnzk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80853" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610785886"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rolandas</span> - Šeš, 2021-01-16 - 10:31</p> </li> <a href="/comment/80853#comment-80853" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80853#comment-80853" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O Labukas -nejuokinkite ką…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O Labukas -nejuokinkite ką baigė iš tuščio į pilną mokslų akademiją jei tokius renkame tai tokia tvarka ir bus Alytaus miestelyje!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80853" token="BZ9ml9EI5oxBg25QquZ5jtiQpCqspxrsFZILuaADAHc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80848" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610785620"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rolandas</span> - Šeš, 2021-01-16 - 10:27</p> </li> <a href="/comment/80848#comment-80848" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80848#comment-80848" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kur dėsite pačią &quot;geriausę…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kur dėsite pačią "geriausę""politikę LRadzevičiūtę ,o ji tinkama visur ....🤣🤣🤣🤣</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80848" token="4dv1xKIVcr5KfA1iSEuB1Ghx_TrQTkncBCDhoCUMDSE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80684" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610742532"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kodėl</span> - Pen, 2021-01-15 - 22:28</p> </li> <a href="/comment/80684#comment-80684" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80684#comment-80684" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl jums nepatinka…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl jums nepatinka Balevičiūtė ir Leonavičius? Tai patyrę , protingi žmonės.Leonavičius išvis labai orentuotasverslininkas,sąžiningas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80684" token="69nxpSLhYPEcr4ABd72yD9FVsjCVgQ_yBnz6tHLfAq4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80589" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610714232"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Užknisot</span> - Pen, 2021-01-15 - 14:37</p> </li> <a href="/comment/80589#comment-80589" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80589#comment-80589" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai vieni blogi, tai kiti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai vieni blogi, tai kiti. Tai vieni neįtinka ponams komentatoriams, tai kiti. Tai daugumos reikia, tai nereikia. TAI GAL JŪS KOMENTATORIAI IR EIKIT VALDYTI MIESTO ! Gana tupėti namie ir riaugėti prie kompų, pirmyn, didieji kritikai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80589" token="UB1wHlCCKMQzFHXSupkcyBtWAcdwEpRaah5R7RU7Qs0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80568" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610706790"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>TAIP</span> - Pen, 2021-01-15 - 12:33</p> </li> <a href="/comment/80568#comment-80568" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80568#comment-80568" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">NEGI Alytuje visai nera…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>NEGI Alytuje visai nera jaunu ir protingu zmoniu kad tie patys ir tie patys nuo vienos ant kitos kedes trinasi nu dirbkit ne kedes dalinkites</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80568" token="PDJcWIhUl2pCdLj7Pqs8jnUN121BaBe82lSVhNYEI1g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80561" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610703427"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>karmos</span> - Pen, 2021-01-15 - 11:37</p> </li> <a href="/comment/80561#comment-80561" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80561#comment-80561" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vietoj trūkstamos ūkinės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vietoj trūkstamos ūkinės kompetencijos valdyme stiprinama užkulisinis intrigų lygis. Ir ne šiaip sau priešpastatoma šiai situacijai..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80561" token="btlciG1arH2hvd40XcoPo2xRSawAec5M5O9hJlBUp34"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80511" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610688226"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atrodė</span> - Pen, 2021-01-15 - 07:23</p> </li> <a href="/comment/80511#comment-80511" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80511#comment-80511" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vienu metu atrodė, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vienu metu atrodė, kad valdymą taryboje persiims per judėjimus susibūrę verslininkai. Bet vienybės nėra ir tik paskui bejėges partinukų intrigas...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80511" token="2iStJFFpCRmRTnCtz0XUjzRTqB37PMEtAxppMr4pjho"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80504" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610686558"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>išlieka</span> - Pen, 2021-01-15 - 06:55</p> </li> <a href="/comment/80504#comment-80504" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80504#comment-80504" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Išlieka problema valdyme,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Išlieka problema valdyme, kad postuose trūksta reikiamų ūkinių kompetencijų valdyme. Kaip taisyklė stiprių ūkinėj sritį stengias neprisileist ir per tai patys kenčia. Reiškia intrigų tesiniai kas ant ko atsskomybes permetinės..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80504" token="OE5DwUgrhiIPqL4kNdvjPPM4NpFbUuqHRu3pVJ7yZqo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80422" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610656210"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nedarykite gėdos</span> - Ket, 2021-01-14 - 22:30</p> </li> <a href="/comment/80422#comment-80422" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80422#comment-80422" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuo kada Labukas pradėjo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuo kada Labukas pradėjo išmanyti investicijas? Gal nedarykit gėdos miestui ponai politikai, mere.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80422" token="Dr_p09TEbOYFD7ay0vC4KlnwV8WLRFmfAS3yMBEEg8Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80371" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610642414"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>neprieit</span> - Ket, 2021-01-14 - 18:40</p> </li> <a href="/comment/80371#comment-80371" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80371#comment-80371" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Būtent prie valdymo neprieit…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Būtent prie valdymo neprieit per šiuos gabesniems ir veržlesniems. Kurie gali Alytaus vystymą į sėkmingą užvest. Sistema savus šiuos skiria ir.. Stagnuokit.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80371" token="PGaXbc_5-GmNpKL2mfpVKzvN4kSCdwSwU0LmcKp5S6w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80369" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610641893"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - Ket, 2021-01-14 - 18:31</p> </li> <a href="/comment/80369#comment-80369" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80369#comment-80369" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tai kad panele jau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tai kad panele jau pensininke .Cia ka seneliu prieglauda</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80369" token="wJmFWzzjXjJKmAdavzIvlKRwGXY1YBSoa05XCrLZ1o4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80361" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610639740"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>palyginimai</span> - Ket, 2021-01-14 - 17:55</p> </li> <a href="/comment/80361#comment-80361" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80361#comment-80361" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj į firmos eilinio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj į firmos eilinio vadybininko darbo vietai užimti konkurse taikomi daug didesni reikalavimai. Nei valdžios postams užimt kaž kas kaip iš po kilimo pasiūlė pagsl paklusnumo kriterijus ir atseit nėra kam eit į postus. Esmėj čia konjuktūriniai ir negabūs. Kiek postuose būna jokio progreso.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80361" token="rgyNnN7Pr4F1idgUv_s-tpGPs_H-KH1noUfjCu9DtUM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80358" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610638413"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dalė</span> - Ket, 2021-01-14 - 17:33</p> </li> <a href="/comment/80358#comment-80358" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80358#comment-80358" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">1954m gimusi-sirgusi tik…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>1954m gimusi-sirgusi tik gripu.Pavydėt mums visiems tokios sveikatos,energijos,veržlumo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80358" token="Jnl-I1avx6rcs1eQoZXXZGV6L46yWoroG6g7QjOmwKw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80355" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610637510"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jei?</span> - Ket, 2021-01-14 - 17:18</p> </li> <a href="/comment/80355#comment-80355" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80355#comment-80355" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei žinotų ką daryt,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei žinotų ką daryt, viešintų koalicijos veiksmų programą. Kur patys sugebėtų pasitikrint, ar sugebės vykdyt? Dabar kaip aklai eina vėl galimos interpeliacijos, infarktai..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80355" token="4b2cVY_bXTK_a8PmXe_y_J76yChYILacv4BD0YeOhHc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80351" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610635436"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kur?</span> - Ket, 2021-01-14 - 16:43</p> </li> <a href="/comment/80351#comment-80351" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80351#comment-80351" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur kaip pretendentės į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur kaip pretendentės į direktorę programą dėl būtinų pertvarkų ir leistino darbuotojų skaičiaus savivaldybėj? Vicmero dėl investicijų? Nes kita vicmerė kuruoja švietimo sritį ir niekaip pertvarkos neįvyksta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80351" token="cH-S67ic0ffhjbHIFRxPcLS4Mk1uiWIhebz6w0Zvv0E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2173&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="SXrIYPgt3fYv_YM0e4vTi9axfAQDuCjzQguB9vmPVAE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 14 Jan 2021 07:51:27 +0000 vyrredaktorius 2173 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė Va­lė Gi­bie­nė vie­nu at­ve­ju pa­žei­dė įsta­ty­mą, ki­tais at­ve­jais – ne https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-ta-ry-bos-na-re-va-le-gi-bie-ne-vie-nu-ve-ju-pa-zei-de-ista-ty-ma-ki-tais-ve-jais-ne <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2021 Sausis 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/7-13530" rel="bookmark"> Nr. <span> 7 (13530) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-01/IMG_0651%201.JPG?itok=w-TMvppi" width="344" height="287" alt="Va­lė Gi­bie­nė " title="Va­lė Gi­bie­nė į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą iš­rink­ta pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>VTEK pri­pa­ži­no, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė V.Gi­bie­nė, da­ly­vau­da­ma ir ne­nu­si­ša­lin­da­ma šios ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to 2019-ųjų rug­sė­jo vi­du­ry­je po­sė­dy­je svars­tant ir bal­suo­jant dėl spren­di­mo pro­jek­to, su­si­ju­sio su Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės ste­bė­to­jų ta­ry­bos pa­kei­ti­mu, pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je ta­rny­bo­je įsta­ty­mą.</p> <p>Mi­nė­ta­me ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo spren­džia­ma dėl jos pa­čios iš­brau­ki­mo iš li­go­ni­nės ste­bė­to­jų ta­ry­bos.</p> <p>Ki­tais at­ve­jais nu­sta­ty­ta, kad V.Gi­bie­nė įsta­ty­mo ne­pa­žei­dė.</p> <p>2019-ųjų rug­pjū­čio pra­džio­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo spren­džia­ma dėl kai ku­rių li­go­ni­nės pa­tal­pų per­da­vi­mo pa­nau­dos pa­grin­dais.</p> <p>Per­nai ge­gu­žės vi­du­ry­je šio ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­ty­ta dėl skaid­rios as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos var­do su­tei­ki­mo mies­to gy­dy­mo įstai­goms, rug­pjū­čio vi­du­ry­je – dėl lei­di­mo li­go­ni­nei vie­ša­me auk­cio­ne par­duo­ti il­ga­lai­kį tur­tą. Pernykščio rug­sė­jo pra­džio­je vy­ku­sia­me jung­ti­nia­me mies­to ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­dy­je buvo svarstomas pro­to­ko­li­nis klau­si­mas dėl li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo. Vi­suo­se šiuo­se po­sė­džiuo­se da­ly­va­vo V.Gi­bie­nė ir ne­nu­si­ša­li­no svars­tant mi­nė­tus klau­si­mus.</p> <p>Ta­ry­bos na­rė taip pat da­ly­va­vo ir ne­nu­si­ša­li­no pa­čiai ta­ry­bai svars­tant ir pri­imant spren­di­mus kai ku­riais mi­nė­tais klau­si­mais.</p> <p>Ta­čiau VTEK pri­pa­ži­no, kad pas­ta­rai­siais at­ve­jais V.Gi­bie­nė ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo, nes spren­di­mų pro­jek­tai ir spren­di­mai ne­bu­vo tie­sio­giai ir aki­vaiz­džiai su­si­ję su ta­ry­bos na­rės pri­va­čiais in­te­re­sais.</p> <p class="text-align-right"><strong>VTEK ir „A.N.“ inf.</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-01/vale.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-2171-pCB2aCdd2rc" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2021-01/vale.jpg" width="2278" height="3223" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80888" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610795646"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>BJAURU</span> - Šeš, 2021-01-16 - 13:14</p> </li> <a href="/comment/80888#comment-80888" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80888#comment-80888" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kaip dėl skiepo? kodėl ji…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kaip dėl skiepo? kodėl ji jį gavo, kai dalis medikų Alytuje dar jo negavę? juk darbas ekonomistės, kai net ne pilną dieną darbe būna... ech, kada teisybė šioje žemėje triumfuos? turbūt niekas kol tokios asmenybės bus...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80888" token="Epm97soBavAi-Q3tWcsmEOoIGpD7_EMxUVWJ7kzk8U8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80586" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610713683"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Buvo</span> - Pen, 2021-01-15 - 14:28</p> </li> <a href="/comment/80586#comment-80586" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80586#comment-80586" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buvo klaiki merė. Sakinio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buvo klaiki merė. Sakinio normaliai viešose kalbose nesuregzdavo, pasižiūrėkit įrašus youtube. O kiek konkursų buvo panaikinta dėl jos nekompetencijos, prisiminkit ir t.t.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80586" token="0A4LVKf1LB0zCIx1fqlUILEgxaS8rpK9iCkGS4nPCx8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80546" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610699101"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kas buvo tikrai</span> - Pen, 2021-01-15 - 10:25</p> </li> <a href="/comment/80546#comment-80546" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80546#comment-80546" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buvo puiki vicemerė. Maloni,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buvo puiki vicemerė. Maloni, taktiška ir protinga.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80546" token="E5A5MWlvifYT9LjAXJR5e6siFK86WYBt-s8ryswC-9o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80413" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610653126"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Keistas teisingumas</span> - Ket, 2021-01-14 - 21:38</p> </li> <a href="/comment/80413#comment-80413" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80413#comment-80413" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žmogus kaltas dėl to, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žmogus kaltas dėl to, kad dalyvavo svarstant jo IŠBRAUKIMĄ iš komisijos?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80413" token="3KtzJwqQSYs3yXW7A9BhAeof1_DhZXgYcjBPA-ocJ7w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80279" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610614840"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Martynas</span> - Ket, 2021-01-14 - 11:00</p> </li> <a href="/comment/80279#comment-80279" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80279#comment-80279" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai išeina biskį priškadino…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai išeina biskį priškadino į miltus, biskį ne?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80279" token="YMVK1hIzMqV9ZrvMWt-wldUUS3k_tX2RZEx-cDxtoig"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2171&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="J8Brj4aBN-PQW8n6pRsOsF3DCsGuUlF-XpwcPiHZAxk"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 14 Jan 2021 07:47:25 +0000 vyrredaktorius 2171 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė Laura Radzevičiūtė: „Mero Nerijaus Cesiulio melo burbulai ir tikrasis jų poveikis“ https://www.alytausnaujienos.lt/alytaus-miesto-savivaldybes-tarybos-nare-laura-radzeviciute-mero-nerijaus-cesiulio-melo-burbulai-ir <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (31)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2021 Sausis 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/5-13528" rel="bookmark"> Nr. <span> 5 (13528) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-01/IMG_0104%201%20apk.jpg?itok=4rSWC9Lm" width="344" height="287" alt="Laura Radzevičiūtė" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>2021-01-08 Alytaus miesto savivaldybė, galima suprasti miesto mero Nerijaus Cesiulio užsakymu, žiniasklaidai išplatino straipsnį pavadinimu: „Iš didelio debesies – nė lašo lietaus: teismas abu L. Radzevičiūtės mestus kaltinimus merui atmetė”, kuriame ne tik, kad visuomenei pateikiami neatitinkantys tikrovės duomenys, bet ir, akivaizdu, straipsnio tendencingumu siekiama suklaidinti visuomenę ir pakenkti tarybos narės Lauros Radzevičiūtės profesinei reputacijai.</p> <p>Straipsnyje teigiama, kad „Abu skundus: tiek dėl patarėjų pareigybių naikinimo klausimo neteikimo tarybai svarstyti, tiek dėl neva neteisėtai skirtų paskatinimų patarėjui Aurelijui Jaruševičiui –<strong> teismas atmetė</strong>.”,- šis teiginys yra melas. Melas ir noras Jus suklaidinti, nes bylos teisme užvestos, jose sprendžiami procesiniai klausimai, o skundas patenkintas arba atmestas bus tik jas visapusiškai ir iš esmės išnagrinėjus. Teiginys - TEISMAS ATMETĖ SKUNDUS - yra mero svajonė, bet ne realybė, todėl demaskuoju Jūsų klaidinimą ir mūsų visų mulkinimą šiame pranešime.</p> <p>Melagingame straipsnyje Alytaus miesto meras N.Cesiulis teigia: -„Viena vertus, džiaugiuosi, kad gyvename teisinėje valstybėje, kur galų gale teisybė triumfuoja. Kita vertus, nežinau, kaip galima dirbti su tokiais tarybos nariais, kurie svaidosi iš piršto laužtais kaltinimais, bet kokiais būdais ir priemonėmis nori pakenkti man, kaip asmeniui, vietoj to, kad visą energiją ir dėmesį nukreiptų konkretiems darbams miesto labui. Manau, ir vienas, ir kitas teismo sprendimas yra puikus įrodymas, kad tušti puodai garsiai skamba. Laikas rodyti rezultatus, alytiškiai to tikrai laukia“.<strong> Kaip galima taip mulkinti alytiškius teigiant, jog neteisėtai paskyrus savo patarėjui premiją, o po to dar ir 100 procentų atlyginimo priemoką, kuomet įstatymas aiškiai draudė tą merui daryti, yra iš piršto laužtas kaltinimas? O gi galima pasirodo, jeigu taip leidžia facebook‘o „laikų“ Alytaus miesto meras.</strong></p> <p>Visi mėgstame besididžiuodami sakyti, kad gyvename teisinėje valstybėje. Meras Nerijus Cesiulis tendencingai ir nuolat pažeidinėja Lietuvos Respublikos įstatymus arba jų nesilaiko. Dalis Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių mero pažeidimus ne tik toleruoja bet ir tyli, nereaguoja, nesvarbu, kad daroma žala Alytaus miesto savivaldybės biudžetui, todėl man, kaip tarybos narei nebelieka nieko kito, kaip tik kreiptis į atitinkamas institucijas su prašymais užkardyti pastaruosius mero nusižengimus ir daromą žalą miestui. Ar 2376 eurų žala padaryta neteisėtais miesto mero Nerijaus Cesulo veiksmais yra didelė palieku spręsti alytiškiams ir teismui. Tačiau, tol, kol aš būsiu tarybos narė reikalausiu iš mero laikytis įstatymų, nes prieš įstatymą visi lygūs. Ir nesvarbu, ar tu esi meras, ar tu - santechnikas, ar - pardavėjas. Išskirtinių ir neliečiamųjų būti negali, - pažymi Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, Antikorupcijos komisijos pirmininkė Laura Radzevičiūtė.</p> <p>Visuomenę informuoju, kad teismas mano pateiktus pareiškimus dėl mero Nerijaus Cesiulio įpareigojimo įtraukti į tarybos posėdžių darbotvarkę devynių tarybos narių pasirašytą ir teiktą tarybos sprendimo projektą dėl mero patarėjų panaikinimo ir dėl mero neteisėtų potvarkių panaikinimo su reikalavimu merui Nerijui Cesiuliui atlyginti padarytą turtinę žalą mūsų - alytiškių, Alytaus miesto biudžetui, ne atmetė, kaip teigiama melagingame mero straipsnyje, o tiesiog atsisakė priimti tokioje formuluotėje, kokioje pateikiau teismui, motyvuodamas tuo, kad aš, kaip tarybos narė neturiu teisės ginti viešąjį interesą, o šią teisę šiuo atveju gali stoti ginti tik viešąjį interesą ginantis prokuroras.</p> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a> Pažymiu, kad su šiais teismo sprendimais nesutinku, nes mūsų prokurorai ne visuomet ir ne viską ką valdžia daro blogai skuba pamatyti ir juo labiau apginti. Be kita ko tokia teismo pozicija prieštarauja naujausiai teismų praktikai, kadangi 2020-11-04 Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas garsioje byloje dėl policijos naudojamų „trikojų“ yra aiškiai nurodęs, jog<em> „Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos principas yra universalus. Teisę į teisminę pažeistų konstitucinių teisių ir laisvių gynybą turi kiekvienas asmuo, manantis, kad jo teisės ar laisvės pažeistos. Asmeniui jo pažeistų teisių gynyba teisme garantuojama nepriklausomai nuo jo teisinio statuso. Asmenų pažeistos teisės ir teisėti interesai teisme turi būti ginami nepriklausomai nuo to, ar jie yra tiesiogiai įtvirtinti Konstitucijoje, ar ne. Teisė kreiptis į teismą yra absoliuti, šios teisės negalima apriboti ar paneigti. Asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą negali būti dirbtinai suvaržoma, taip pat negali būti nepagrįstai pasunkinama ją įgyvendinti. Jeigu būtų neužtikrinta asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą, būtų nepaisoma ir visuotinai pripažinto bendrojo teisės principo ubi ius, ibi remedium – jeigu yra kokia nors teisė (laisvė), turi būti ir jos gynimo priemonė. Tokia teisinė situacija, kai kuri nors asmens teisė ar laisvė negali būti ginama, taip pat ir teismine tvarka, nors pats tas asmuo mano, kad ši teisė ar laisvė yra pažeista, pagal Konstituciją yra neįmanoma, Konstitucija jos netoleruoja (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutarimas).</em>“, todėl abejotinas pirmos instancijos teismo nutartis teisės aktų nustatyta tvarka jau apskundžiau aukštesnės instancijos teismui.</p> <p>Numatydama galimą teismų nenorą aktyviai tirti Alytaus miesto mero reikalus, dar praeitais metais kreipiausi į Kauno apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo prokurorą dėl viešojo intereso gynimo, prašydama kuo greičiau įstoti į šią bylą viešojo intereso gynėju, išieškant iš Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio padarytą 2376 eurų žalą Alytaus miesto savivaldybės biudžetui.</p> <p>O šios savaitės pradžioje taip pat užregistravau ir tarybos sprendimo projektą, kuriuo sieksiu alytiškių interesus ginančių tarybos narių pagalba ne tik panaikinti neteisėtai pasirašytus mero potvarkius dėl mero patarėjui Aureliijui Jaruševičiui priemokų skyrimo, bet ir įpareigojimo savivaldybės administracijos direktoriui kreiptis į teismą dėl savivaldybės biudžetui padarytos turtinės žalos išieškojimo iš Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio, t.y. viso 300 eurų ir 100 procentų nustatytos valstybės tarnautojo pareiginės algos išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos dydžio nuostolį, kurį Alytaus miesto savivaldybė patyrė neteisėtai išmokėdama 300 eurų (neskaičiuojant sumokėtų mokesčių) piniginę išmoką ir 100 procentų nustatytos valstybės tarnautojo pareiginės algos išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos dydžio išmoką teisės ją gauti neturinčiam valstybės tarnautojui mero patarėjui Aurelijui Jaruševičiui.</p> <p>Pažymiu, kad 2019 metų sausio 21 dieną Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateikė išvadą, kurioje buvo konstatuota, jog sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mas, ku­ria­me bu­vo kon­sta­tuo­ta, kad mero patarėjas Aurelijus Ja­ru­še­vi­čius <strong>šiurkš­čiai pa­žei­dė </strong>Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas ne­ša­liš­kai, są­ži­nin­gai ir tin­ka­mai at­lik­ti tar­ny­bi­nes pa­rei­gas, tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka ir prie­mo­nė­mis veng­ti in­te­re­sų kon­flik­to ir elg­tis taip, kad ne­kil­tų abe­jo­nių, jog toks kon­flik­tas yra, teisėtas.</p> <p>Taigi remiantis 2019 metų gruodžio 20 dieną galiojusia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 15 straipsnio 1 dalies redakcija, įstatyme imperatyviai reglamentuota, kad Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais kitus šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus, <strong>o asmenys, pripažinti šiurkščiai pažeidę šio įstatymo reikalavimus, trejus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami,</strong> priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas. Taigi įstatymas reglamentuoja, kad 2018 metais šiurkščiai pažeidęs Įstatymo reikalavimus valstybės tarnautojas Aurelijus Jaruševičius negalėjo būti skatinamas 2376 eurų priemokomis ir išmokomis.</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Pagarbiai,</p> <p class="text-align-right">Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė</p> <p class="text-align-right"><strong>Laura Radzevičiūtė</strong></p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80700" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610746204"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kodėl</span> - Pen, 2021-01-15 - 23:30</p> </li> <a href="/comment/80700#comment-80700" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80700#comment-80700" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl jums ta Laura bloga.Ar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl jums ta Laura bloga.Ar kad viešina negerus darbus savivaldybėje. Reikia turėti proto ,teisinių žinių,kadgalėtų pateikti faktais grįstą medžiagą. Šaunuolė.Kelk visas negeroves į dienos šviesą,Laura.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80700" token="LSTi9gkVW8nOZ2LuVAy-ISHw0OU8PioWmmzUOmekW6o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80063" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610551498"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kaip šauksi, t…</span> - Tre, 2021-01-13 - 17:24</p> </li> <a href="/comment/80063#comment-80063" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80063#comment-80063" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaimynas pasakojo, kad matė,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaimynas pasakojo, kad matė, kaip šiandien policija priverstinai šitą rėksnę-intrigantę atvesdino į teismą. Degraduoja moraliai "teisybės ieškotoja", nes ir eilinis pilietis žino, kad jei gavai šaukimą į teismą, tai privalai tai vykdyti. Taigi, straipsnis apie teisingumo paieškas yra NIEKINIS, nes ponečkos kalbos skiriasi nuo darbų</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80063" token="P7aKFt9jmvW6WRKrgBsvAjnW1_0y1bXM0MUZBVR5vfw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80040" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610542204"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vida </span> - Tre, 2021-01-13 - 14:50</p> </li> <a href="/comment/80040#comment-80040" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80040#comment-80040" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laura Nerijau laikykites jus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laura Nerijau laikykites jus ten .<br /> Ar esate tapinai t.y. katinai ir darote ka norite tiketina anksciau ar veliau paaiskes o dabar nesipykit - paduokit vienas kitam ranka.<br /> Komentaro nera tik teisinga nuoroda Jums. Myliu Jus...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80040" token="yZtIsYzSeX-rQE6Lc4PqTq-0ZviQ0RERtV3EpldX2_U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80025" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610538096"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Už mera</span> - Tre, 2021-01-13 - 13:41</p> </li> <a href="/comment/80025#comment-80025" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80025#comment-80025" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šita varna tai tik šikt ant…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šita varna tai tik šikt ant visų ir sugeba varyk pas savo ČESIŲ ir skūskis gal paguos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80025" token="-W8sTmgizeUWV_A27HideSXX78b3JIHyRzPX_RbdLxI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79991" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610529570"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>eik dirbti</span> - Tre, 2021-01-13 - 11:19</p> </li> <a href="/comment/79991#comment-79991" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79991#comment-79991" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Miela ponia, gal galėtumėte…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Miela ponia, gal galėtumėte jau ką nors ir naudingo, pozityvaus nuveikti miesto labui? Jūsų rėkimas ir bėgiojimas po teismus visiems jau nusibodo. Tuščiai ir vien rėksmingai leidžiate laiką. Jokių rezultatų ( jeigu neskaitysime 1 mirties rezultatu).</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79991" token="_h93WRunFU7w-PWqD-VoxdooqeyJ22ev0r6fBZfY8lI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79967" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610523447"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Laura (torpeda)</span> - Tre, 2021-01-13 - 09:37</p> </li> <a href="/comment/79967#comment-79967" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79967#comment-79967" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal Kas žinote kur dar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal Kas žinote kur dar paimti pinigų? O gal žinote vyrą bagotą kur? Gal kur kokį širduką?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79967" token="rbWJL0pPtXBkWc3y7qEkWWBMZqaYt1G6FQk_fEoWj-4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79965" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610522804"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Torpeda</span> - Tre, 2021-01-13 - 09:26</p> </li> <a href="/comment/79965#comment-79965" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79965#comment-79965" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal žinote kur dar yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal žinote kur dar yra pinigų? Pasiimčiau ant smūgio sau. Arba vyrą bagotą?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79965" token="0oXqUKX9IIUEATtYHCUYXO26TGh8F9uuI-9ErGzDqHA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79945" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610519793"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gintas</span> - Tre, 2021-01-13 - 08:36</p> </li> <a href="/comment/79945#comment-79945" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79945#comment-79945" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nustok Radzevičiūte šikt an…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nustok Radzevičiūte šikt an mero nusibodai paskaityk savo straipsni jam tik vienas pavadinimas daug triukšmo dėl nieko esi labai blogas žmogus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79945" token="AhIeecPq2ESJjy-fyLY2pYRDm0mxnCDliDTZAqtsfUg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79926" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610514016"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Tre, 2021-01-13 - 07:00</p> </li> <a href="/comment/79926#comment-79926" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79926#comment-79926" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visais atvejais atsakomybė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visais atvejais atsakomybė pačių alytiškių rinktiems 27 tarybos nariams. Kurie per tai ir atskaitingi alytiškiams. Už priimtų, ar nepriimtų, sprendimų kokybes. Ypač taryboj įvirtinant į atsakingus postus. Kaip vicmerų, savivaldybės administracijos direktoriaus ir pavaduotpjų. Reikalaut pagal kompetencijas jų veiklos programų. Jei nežino, netvirtint. Kad nebūt kaip vėliau interpeliuotais mero komandos nariai. Kur taryba savo laiku tvirtino į kompetencijas nereaguodami, vėliau patys interpeliuoja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79926" token="5-VOm91xNC6TDDX88EeOtZUKL2Fj69UVdx-2snGX4ls"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79806" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610478461"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Simas</span> - Ant, 2021-01-12 - 21:07</p> </li> <a href="/comment/79806#comment-79806" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79806#comment-79806" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Su ereliais kilęs, su varnom…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Su ereliais kilęs, su varnom gali kristi... Cesiulis link to sėkmingai keliauja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79806" token="LrxYMJmAskpkebfJfQ5SG4Vq4QQjHah6SOFYv6N-SlA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79804" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610477917"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Laura</span> - Ant, 2021-01-12 - 20:58</p> </li> <a href="/comment/79804#comment-79804" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79804#comment-79804" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Radzeviciute nustok žmonių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Radzeviciute nustok žmonių vardus ir pavardes naudot savo komentarams,negražu atpažįsta tave visi!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79804" token="66i9W_P1_Ye3_FJk7uytJh_2BwesSj-fXWIrUM_Jka4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79802" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610477903"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Laura</span> - Ant, 2021-01-12 - 20:58</p> </li> <a href="/comment/79802#comment-79802" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79802#comment-79802" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Radzeviciute nustok žmonių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Radzeviciute nustok žmonių vardus ir pavardes naudot savo komentarams,negražu atpažįsta tave visi!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79802" token="A64rn8_4YAVMskhT6uGG9a8POzfoLTFysuHXEqXYmY4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79798" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610477530"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Siūlymas</span> - Ant, 2021-01-12 - 20:52</p> </li> <a href="/comment/79798#comment-79798" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79798#comment-79798" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aš manau, jog šios asabos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aš manau, jog šios asabos savanoriavimas ligoninėje butú tikrai naudingesnis užsiėmimas nei tai, ká ji daro</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79798" token="igncySBEzXhz37kYO7-Kq6CQtoVRonnWb-mVLvXN68I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79791" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610476006"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jurui</span> - Ant, 2021-01-12 - 20:26</p> </li> <a href="/comment/79791#comment-79791" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79791#comment-79791" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai eik Tu ! Ko tik sėdi ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai eik Tu ! Ko tik sėdi ir mali šūdą ? Tikriausiai tik tuščia puodynė vietoje galvelės...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79791" token="edaet74yE4Y_8fiX0U-W37p80SVfq0lxu9Syfrs6huo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79766" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610471207"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Juras</span> - Ant, 2021-01-12 - 19:06</p> </li> <a href="/comment/79766#comment-79766" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79766#comment-79766" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai jau admina Cesiulis rado…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai jau admina Cesiulis rado. Ryt paskelbs kažkokį galimai savo chebranta. Į vicemerus eis Jučas. O admino pavaduotojai zaliavalstis ir leonaviciaus.. Žiauru bus..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79766" token="Y90H8aqyttnI2rA4-kONxpbtPQhn4XZpmbaovkuolkU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79733" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610463475"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Netikim šita ponia</span> - Ant, 2021-01-12 - 16:57</p> </li> <a href="/comment/79733#comment-79733" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79733#comment-79733" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dar visai neseniai, lapkritį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dar visai neseniai, lapkritį miesto tarybos posėdyje Laura pati tyčiojosi iš niekuo nenusikaltusių mokyklų bibliotekininkių, kurios ieškojo joms skirtos, bet dingusios tikslinės Vyriausybės dotacijos, skirtos padidinti 10 % jų atlyginimus. Tarybos narė tada negalvojo apie teisingumą, negalvojo kaip jautėsi 22 specialistės, iš kurių profesijos ji išsityčiojo. Ir kokių tik "perliukų", skirtų pažeminti ir sutrypti moteris, ieškojusias teisingumo, buvo pažerta... Nedaug laiko praėjo ir likimo lazda šitai poniai atsisuko jau kitu galu. Ar teisingumo sąvoka šitos tarybos narės galvoje atsiranda tik tada, kai tai asmeniškai ją paliečia ???</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79733" token="pd7eCXXgVjmOF0FnLQRj-OPZz3tZjY4glGR2OihdsSw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79731" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610463162"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Skatinimas</span> - Ant, 2021-01-12 - 16:52</p> </li> <a href="/comment/79731#comment-79731" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79731#comment-79731" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nesuprantu, tai kam skatino…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nesuprantu, tai kam skatino tą Jaruševičių? Tai ar jis dirbti nenori, kad jį reikėjo skatinti? O ką iš viso nudirbo Jaruševičius? Gal žinot kas - ką dirba Jaruševičius ir kodėl jam reikua skatinimo?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79731" token="jofYe6taDOvfMDm5JrYKL_D9qzYRQmHDCOobRZwTJhk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79729" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610462980"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Man patinka</span> - Ant, 2021-01-12 - 16:49</p> </li> <a href="/comment/79729#comment-79729" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79729#comment-79729" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laura dirba, netingi. O kiti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laura dirba, netingi. O kiti už savovaldybės pinigus, sutartis sėdi krūmuose. Na ne meras ne krūmuose, jis fotografuojasi, o vicemerė dirba ligoninėj. Kad dirba tai gerai, bet žiūrint į nuotraukas, kurias kelia į FB, atrodo, kad ji ligoninėj ne tam , kad žmonėm padėtų, bet tam, kad nusifotografuotų su skafandrais ir nuotraukas sudėtų savo į FB.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79729" token="wFMQ13Q2ARug_0o_AYjx2353Jn0RhQvBFZ9nxB6HwPc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79728" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610462715"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dalia Cibulskė</span> - Ant, 2021-01-12 - 16:45</p> </li> <a href="/comment/79728#comment-79728" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79728#comment-79728" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mere, kada bus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mere, kada bus administracijos direktorius paskirtas? Čia jūsų tiesioginė atsakomybė - direktoriaus paskytimas. O dabar, esant sunkiai situacijai dėl Covid, savivaldybė nirmaliai nedirba, jeigu fotografavimasis įskaitant ligoninę yra darbas!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79728" token="WNhOSPXrF2vfWeZ17e-OLC6-wq8AeSNfbJpjWP9HtKM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79724" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610462315"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Laba</span> - Ant, 2021-01-12 - 16:38</p> </li> <a href="/comment/79724#comment-79724" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79724#comment-79724" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pats laikas vyt merą ne tik…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pats laikas vyt merą ne tik iš partijos,bet ir iš posto. Tada ir ateis ramybė į miestą, ir darbai vyks kaip iš pypkės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79724" token="Cc51NRatJ_WIhI_c4zWP2rFGCkek5W7cqJHF7b7WPkA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2166&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="DExQHL9yber9bwGZykWrpIOZaUeZqrfCeh8Kf8QJNJM"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 12 Jan 2021 09:38:06 +0000 vyrredaktorius 2166 at https://www.alytausnaujienos.lt Iš didelio debesies – nė lašo lietaus: teismas abu L.Radzevičiūtės mestus kaltinimus merui atmetė https://www.alytausnaujienos.lt/didelio-debesies-ne-laso-lietaus-teismas-abu-lradzeviciutes-mestus-kaltinimus-merui-atmete <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alytaus miesto savivaldybės inf.</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (17)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2021 Sausis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/5-13528" rel="bookmark"> Nr. <span> 5 (13528) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-01/Foto-0073.jpg?itok=uxCNmSzV" width="344" height="287" alt="Nerijus Cesiulis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Viena vertus, džiaugiuosi, kad gyvename teisinėje valstybėje, kur galų gale teisybė triumfuoja. Kita vertus, nežinau, kaip galima dirbti su tokiais tarybos nariais, kurie svaidosi iš piršto laužtais kaltinimais, bet kokiais būdais ir priemonėmis nori pakenkti man, kaip asmeniui, vietoj to, kad visą energiją ir dėmesį nukreiptų konkretiems darbams miesto labui. Manau, ir vienas, ir kitas teismo sprendimas yra puikus įrodymas, kad tušti puodai garsiai skamba. Laikas rodyti rezultatus, alytiškiai to tikrai laukia“, - teismo sprendimais džiaugėsi Alytaus miesto meras N.Cesiulis.</p> <h2>Pareikšti kaltinimai - be jokio pagrindo</h2> <p>Tarybos narė L.Radzevičiūtė skundu kreipėsi į teismą prašydama pripažinti Alytaus miesto mero 2019 m. gruodžio 20 d. potvarkius „Dėl premijų skyrimo“ ir „Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo“ neteisėtais, juos panaikinti bei priteisti iš mero N.Cesiulio neva padarytą žalą savivaldybės biudžetui – viso 300 eurų ir 100 proc. valstybės tarnautojo pareiginės algos dydžio išmoką, kuri 2019 m. buvo išmokėta mero patarėjui A.Jaruševičiui.</p> <p>Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Jolanta Medvedevienė skundą priimti atsisakė. Įvertinęs bylos aplinkybes teismas nenustatė jokio juridinio pagrindo, kuriuo vadovaudamasi pareiškėja L.Radzevičiūtė tiek kaip savivaldybės tarybos narė, tiek kaip fizinis asmuo galėtų ginti viešąjį interesą teisme.</p> <h2>Ginčas dėl reglamento - nesuteikė teisės kreiptis į teismą</h2> <p>Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose taip pat buvo gautas pareiškėjos Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės L. Radzevičiūtės skundas, kuriuo prašoma įpareigoti Alytaus miesto merą N.Cesiulį įtraukti į artimiausią Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę ir pateikti svarstyti 2020 m. lapkričio 5 d. 9 tarybos narių pasirašytą sprendimo projektą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-19 sprendimo „Dėl savivaldybės tarybos ir mero sudarymo“ pakeitimo“.</p> <p>Savivaldybės tarybos sprendimų įtraukimą į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatos. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Jeigu meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia savivaldybės taryba reglamente nustatyta tvarka.</p> <p>Teismas nustatė, kad ginčas iš esmės kilo dėl procedūrinių savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Vietos savivaldos įstatymo nuostatų. Remdamasi suformuota teismine praktika, teisėja Janina Vitunskienė išaiškino, kad L.Radzevičiūtei nesuteikta teisė ginti viešąjį interesą, ji, kaip tarybos narė, neturi Vietos savivaldos įstatyme numatytos subjektinės teisės konkrečiu atveju kreiptis į administracinį teismą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas buvo atmestas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78980" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610259522"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vėl?</span> - Sek, 2021-01-10 - 08:18</p> </li> <a href="/comment/78980#comment-78980" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78980#comment-78980" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vėl skandalas lygioj vietoj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vėl skandalas lygioj vietoj. Nes pagal įstatymus tarybos nariai gali trikt klausimus svarstyt taryboje. Tada meras užregistruoja ir klausimų svarstymą nukreipia į tarybos komitetus. Kurie gali pritart, ar nepritart, kad klausimą taryboj svarstytų. Bet tai priklauso nuo tarybos daugumos valios. O čia apeinant tarybą ir teismo sorwndimas keliantis įtampą. Kurios ir taip per daug įpusėjus kadencijai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78980" token="ssEaiRgYtwMVhJ4fLyxslm2cSjtaYHAKtoa4Hhpg2VY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78970" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610255645"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kelia</span> - Sek, 2021-01-10 - 07:14</p> </li> <a href="/comment/78970#comment-78970" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78970#comment-78970" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šis teismo sprendimas iš tų,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šis teismo sprendimas iš tų, kurie kelia įtampas ir blogina savivaldos lygį Alytaus mieste. Nes pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Todėl galėjo tarybos narės siūlymą dėl patarėjų įtraukt į svarstymą taryboj. Jei turi daugumą netvirtina ir nėr problemos. Dabar tas vengimas per tarybą patiems sprest patys nervinas, skųndinėjas, didinas įtampas. Kurių ir taip per daug įpusėjus kadencijai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78970" token="w26mZoIbk9nJ7qt08rYi92HMHsRjRA3tnHVXk-cBESI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78965" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610254162"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>įdomu?</span> - Sek, 2021-01-10 - 06:49</p> </li> <a href="/comment/78965#comment-78965" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78965#comment-78965" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal įstatymus tik pačių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal įstatymus tik pačių alytiškių rinkti 27 tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi. Per savivaldą už viešo intereso gynimą ir lėšų naudojimą. Tad jei už savivaldybės lėšas straipsnis, kad pagal teismų praktiką net tarybos narė negali gint viešo ibtereso, kam ta taryba iš vis reikalinga? Kaip reguliuoja pagal į valdžią nerinktų teismų praktiką?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78965" token="R3zVJ6QgMUS7IgkwyMfG2J4alsgNQQU5OTQ_YN0oTnE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78957" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610252840"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>redakcijai</span> - Sek, 2021-01-10 - 06:27</p> </li> <a href="/comment/78957#comment-78957" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78957#comment-78957" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tokius straipsnius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tokius straipsnius spausdinant, objektyvumo dėlei pateikiama nuomonė ir kitos pusės. Ką kaip tarybos narė mano, kad pagal teismų praktiką negali gint viešo intereso. Tada bus objektyvu. Kita pusė vis atsiranda neetiškų komentarų po anonimais link pašaipų iš neįtonkančio asmens. Kas nedaro garbės rimto miesto lygiui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78957" token="h8SLi5lR4QwdDvzni_otXWWQRvGmvKI1qlBtyCexnlU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78794" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610204562"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>11-am Iš kitos…</span> - Šeš, 2021-01-09 - 17:02</p> </li> <a href="/comment/78794#comment-78794" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78794#comment-78794" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerbiamasai(-oji), ar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerbiamasai(-oji), ar neatskiriate informacijos nuo užsakomojo straipsnio? Ar jums viskas, kas nepatinka, yra kažkieno užsakyta ir nupirkta? Nepatinka mero fizionomija, tai žiūrėkit į savąją veidrodyje. Man irgi ji nepatinka, todėl tik į Laurutės skaistų veidelį žiūriu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78794" token="JalDZz79EuxHUpiJKyu1aDI9EA4AkZ6bn2IzMvuVIHE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78608" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610172934"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ankita Tiwari</span> - Šeš, 2021-01-09 - 08:15</p> </li> <a href="/comment/78608#comment-78608" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78608#comment-78608" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">KOLKATA ESCORTS KOLKATA…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOTEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">Call GirlS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDENT CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDENT CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INTERNATIONALSEX GUIDE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS NEAR ME</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLFRIEND RELATIONSHIP</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEX</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATAPP NUMBER</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ONLINE GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NAME AND MOBILR NUMBER</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MASSAGE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">GIRLS PHONE NUMBER</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INDIAN MASSAGE PARLOUR SEX</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS NO</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">BEAUTIFUL SEXY GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">COLLEGE GIRL HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA VIP ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HIGH PROFILE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA COLLEGE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDENT MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRLS ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CHEEP ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRLS NUMBER ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HIGH PROFILE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA AIRHOSTESS ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA PARK HOTEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA PARK HOTEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FIVE STAR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOUSEWIFE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA BOUDHI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INDEPENDNET ESCORT IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT AGENCY</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html">SALT LAKE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html">SALT LAKE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html">SALT LAKE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html">SALT LAKE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html">SALT LAKE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html">SALT LAKE INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html">SALT LAKE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html">SALT LAKE CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html">NEW TOWN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html">NEW TOWN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html">NEW TOWN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html">NEW TOWN ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html">NEW TOWN INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html">NEW TOWN INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html">NEW TOWN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html">NEW TOWN CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html">PARK STREET ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html">PARK STREET ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html">PARK STREET ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html">PARK STREET ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html">PARK STREET CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html">PARK STREET CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html">PARK STREET INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html">PARK STREET INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR ESCORTS SERVICE</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS CALL GURLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS CALL GURL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI INDEEPNDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI ESCORTS SERVICE</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA INDEEPNDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE INDEEPNDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA ESCORTS SERVICE</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN INDEPENDENTESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI ESCORT SERVICE</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI ESCORT SERVICE</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR ESCOR SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS INDEEPNDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR INDEPEDNENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR INDEPENDENT ESCORTS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE FEMALE ESCORTS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOT INDIAN GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN BIG BOOBS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">SEXY INDIAN GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BIG BOOBS INDIAN</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MALLU AUNTY HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS NEAR ME</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BIG INDIAN BOOBS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BOOBS INDIAN</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN MMS VIDEO</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN GIRLS HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BUSTY AUNTY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI SEX VIDEOS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOT INDIAN MODELS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN GIRLS ASS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN EROTIC VIDEOS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORT IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI RUSSIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI RUSSIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">COLLEGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">COLLEGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI COLLEGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI COLLEGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">WOMEN SEEKING MEN IN MUMBAI</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS NEAR ME</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLFRIEND RELATIONSHIP</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEX</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP NUMBERS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ONLINE GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NAMES AND MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MASSAGE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INDIAN MASSAG PARLOUR SEX</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NO</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">BEAUTIFUL SEXY GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">COLLEGE GIRLS HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEXY GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA SEX</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/gallery.html">KOLKATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/gallery.html">CALL GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/gallery.html">CALL GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/gallery.html">CALL GIRLS KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS CENTER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDEPENDENT CALL GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS NUMBER</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRLS NAKED PICTURE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS HOME SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS IN HOTEL ROOM PORN</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS IN NIGHT STREET</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS MOBILE NUMBER AND RATE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRL NUMBER</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL NEAR ME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS PERSONAL CONTACT NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS SEX VIDEOS</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS STAND IN NIGHT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">PARK STREET KOLKATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CHEAPEST CALL GIRLS IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS SERVICE</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS SERVICES IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">FEMALE ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">FOREIGN ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">LOW COST ESCORTS IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE PHONE NUMBER IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE PHONE NUMBER KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT SERVICE</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA SHEMALE ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT SERVICES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CHEAP ESCORT SERVICES IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICES KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT GIRL</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICEIN IN ULTADANGA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">GIRLS ESCORT SERVICE OF KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT GIRL NIGHT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE GIRL PHONE NUMBER KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE GIRL PHONE NUMBER IN KOLKATA SOBHABAZAR</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">BENGALI ESCORT SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">BEST ESCORT GIRLS CONTACT IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">BUSTY INDIAN HOUSEWIFES ESCORT KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CHEAP ESCORT SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT GIRL KOLKATA PH NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE SHYAM BAZAE CALL GIRLS NUMBER</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">HIGH PROFILE ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">HOT KOLKATA ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">HOTEL AVAILABLE ESCORT SERVICE AT KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDIAN GIRLS ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDIAN GIRLS ESCORT KOLKATA FOR TOUR BANKOK</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA AIRHOSTESS ESCORTS</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS ACRICCS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT CCTV VIDEOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT GIRL FUCK VIDEO</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT SERVICE CHEEP RATE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDEPENDENT ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT AGENCY</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CHEEP CALL GIRLSIN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICENEAR ME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">FEMALE ESCORTS NEAR ME</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDIAN ESCORTS NEAR ME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS NEAR ME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEXY ESCORT KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">MALE ESCORT JOB IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS IN SALT LAKE KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">HIGH CLASS ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CHEEP ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA MALE ESCORT JOB</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE JO DESCRIPTION IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">MALE ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRLS NUMBER KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL JOB VACANCIES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDEPENDENT CALL GIRLS IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL HAYYAT REGENCY KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT REAL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS SERVICES KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT SERVICE</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDEPENDENT ESCORT IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDEPENDENT ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">HOT CALL GIRLS KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA BEST ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA BEST ESCORT</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">BEST CALL GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA SEX GIRLS NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEXYGIRLS CONTACT NUMBER</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA LOCAL CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL CONTACT NUMBRT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRL AREA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">COLLEGE GIRLSFOE SEX IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL FOR SEX IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRL ADDRESS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEXY GIRLS PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL PICTURE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEX GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">COLLEGE CALL GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEX GIRL KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">DIRECT CALL GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRLS PHOTO KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL LARKI</a> </p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in">Kolkata Vip Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">Kolkata High profile Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Kolkata College Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Kolkata independent model Escorts</strong> </a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Kolkata gallery Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Kolkata cheep Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Kolkata call girls number Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata high profile escorts</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata air hostress escorts</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata park hotel escorts</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata park hotel escorts</strong> </a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata five star escort service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata housewife escort service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata boudhi escorts</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>independent escorts kolkata</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata escort agency</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata park hotel escorts</strong> </a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong> kolkata bengali girls escorts</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata incall escort service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata outcall escort service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata hotel escort service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata local escorts service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>housewife escort service in kolkata</strong> </a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>sexy call girls kolkata</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata air port escort service</strong> </a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata model agency escorts</strong> </a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Escort in Kolkata </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Escorts Kolkata </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/about-me.html"><strong>Female Escort Kolkata </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/service.html"><strong>kolkata model girls </strong> </a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/gallery.html"><strong>high class kolkata escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rates.html"><strong>kolkata vip escorts</strong></a><br /> <a><strong>high profife escort service kolkata</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html"><strong>salt lake Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html"><strong>salt lake Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html"><strong>salt lake Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html"><strong>new town Escorts</strong> </a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html"><strong>new town Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html"><strong>new town Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html"><strong>park sreet Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html"><strong>park sreet Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html"><strong>park sreet Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html"><strong>park sreet call girls </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html"><strong>dharmatala Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html"><strong>dharmatala Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html"><strong>dharmatala Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html"><strong>airport Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html"><strong>ballygunge Escorts </strong></a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html"><strong>ballygunge Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html"><strong>ballygunge Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html"><strong>ballygunge call girls</strong> </a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html"><strong>jadavpur Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html"><strong>jadavpur Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html"><strong>jadavpur Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html"><strong>em by pass Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html"><strong>vedic villege Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html"><strong>vedic villege Escort Service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html"><strong>vedic villege Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html"><strong>vedic villege Call Girls </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html"><strong>saporji Escort Service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html"><strong>saporji Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html"><strong>saporji Escorts </strong></a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">asansol Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">asansol Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">asansol Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">asansol call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">asansol indepndent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">durgapur Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">durgapur Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">durgapur call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">durgapur Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">durgapur independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">bansdroni Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">bansdroni Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">bansdroni Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">bansdroni Call Girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">bansdroni Independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">barrackpore Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">barrackpore Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">barrackpore Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">barrackpore call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">barrackpore independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">behala Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">behala Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">behala call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">behala Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">behala independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">belgachia Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">belgachia Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">belgachia Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">belgachia call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">belgachia independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar Independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar Female Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla Independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla call girl</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla call Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park female Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum female Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri model Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">kalyani Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">kalyani Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">kalyani Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">kalyani call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">kalyani independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">new alipore Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">new alipore Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">new alipore Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">new alipore call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">new alipore independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat Call Girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat Female Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat independent Escort</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha Escort call girl</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha female Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling Escorts service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling female Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">Kolkata Russian Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">Kolkata Russian Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">Kolkata Russian Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">Kolkata Russian Call Girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">Kolkata Russian Independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife Call Girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife model Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">Kolkata hotel Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">Kolkata hotel Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">Kolkata hotel Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">Kolkata hotel call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">Kolkata hotel call girl Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali independent call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali model call girls</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga escort agency</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga female escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town female escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town call girls</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">belghoria escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">belghoria escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">belghoria escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">belghoria independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">belghoria call girls</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">budge budge escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">budge budge escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">budge budge escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">budge budge call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">budge budge independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">baguiati escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">baguiati call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">baguiati escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">baguiati escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">baguiati independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">tagore park escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">tagore park escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">tagore park escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">tagore park call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">tagore park independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">baruipur escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">baruipur call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">baruipur escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">baruipur escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">baruipur independent escorts escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city female escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall escort call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall escort agency</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall female escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess female escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar female escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata female escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">sonagachi escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">sonagachi escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">sonagachi escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">sonagachi call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">sonagachi independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">kolkata college escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">kolkata college escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">kolkata college escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">kolkata college independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">kolkata college call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">college call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">college call girl</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOT INDIAN GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN BIG BOOBS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">SEXY INDIAN GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BIG BOOBS INDIAN</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MALLU AUNTY HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS NEAR ME</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BIG INDIAN BOOBS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BOOBS INDIAN</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN MMS VIDEO</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN GIRLS HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BUSTY AUNTY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI SEX VIDEOS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOT INDIAN MODELS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN GIRLS ASS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN EROTIC VIDEOS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORT IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI RUSSIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI RUSSIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">COLLEGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">COLLEGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI COLLEGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI COLLEGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">WOMEN SEEKING MEN IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOTEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/">ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">FEMALE ESCORTS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA FEMALE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT ESCOTRTS SERVIC KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDET ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN ESCORTS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA RUSSIAN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FOREIGN ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INDEPENDEN FOREIGN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT FOREIGN SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">SEXY FEMALE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">SEXY MODEL ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORTS CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORTS CALL GIRLS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">cALLL GIRL kolkata</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FEMALE CALL GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FEMALE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">SEXY CALL GIRLS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FEMALE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">TOP ESCORTS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">BEST KOLKATA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">BENGOLI ESCORTS GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">BENGOLI CALL GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">FREE ESCORTS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">FREE WHATSAAP NUMBER ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">FREE WHATSAAP NUMBER OF CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">PHONE NUMBER OF ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">FREE PHONE NUMBER ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">MOBILE NUMBER OF ESCORTS SERVICE</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78608" token="hPqgj50ZMB_z4uTkz1VZzSQD7XEeWd0jVtHoHYU9DmE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78507" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610145540"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Iš šalies</span> - Šeš, 2021-01-09 - 00:39</p> </li> <a href="/comment/78507#comment-78507" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78507#comment-78507" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kiek kainuoja tokie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kiek kainuoja tokie užsakyti straipsniai su mero fizionomija? Už ką jam tiek dėmesio šiuo atveju?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78507" token="1k5DWXSiMP6VjGJIfSbXakYuErZV4Hzln2aXn9tjTFw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78451" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610131983"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Sekso badas </span> - Pen, 2021-01-08 - 20:53</p> </li> <a href="/comment/78451#comment-78451" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78451#comment-78451" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kai negali jokio vyro…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kai negali jokio vyro nutempti i lova, belieka nutempti i teisma :D</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78451" token="UAnbpfgbg5x2LRLh0sTmraSYYspk8h3VsnnsJ86qY_A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78450" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610131896"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Komentuoju kai…</span> - Pen, 2021-01-08 - 20:51</p> </li> <a href="/comment/78450#comment-78450" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78450#comment-78450" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Spiegiu užsigerdama viktoro…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Spiegiu užsigerdama viktoro vandenuką, oi stipri esu...jeigu českai nulaužiau gelażinį, tai nulaušti miesto bokštą, vieni juokai. Banditai samdo kerštui....tai kerštauju kiek galiu. Ir tunku.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78450" token="OUKbxlWE3uGuOTpd0kl-P01du0WOL44Z88S3PerIWw4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78435" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610128373"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dalia Cibulskė</span> - Pen, 2021-01-08 - 19:52</p> </li> <a href="/comment/78435#comment-78435" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78435#comment-78435" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dzievuliau mere kokis jūs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dzievuliau mere kokis jūs gražus, kad net ženycis norėtau. Tik nerašykic tokių nesąmonių, nes nesuprantat ką rašot. Laura dar kartų paduos tavi teisman.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78435" token="PvEfxNG3otY2JdoKGoApHHIsXEg__Dmnk2KhluS2vZQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78434" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610128269"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Teisėjas</span> - Pen, 2021-01-08 - 19:51</p> </li> <a href="/comment/78434#comment-78434" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78434#comment-78434" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pataisys trūkumus ir teismas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pataisys trūkumus ir teismas priims. Nesuprantu, ką čia meras norėjo pasakyti- ar, kad jis teisus, ar, kad jis protingas, ar kad jis gražus??? Išmetė veltui savivaldybės pinigus, kuriuos sumokėjo laikraščiui už šį pranešimą. Išmetė mūsų mokėtojų pinigus.<br /> Turi žmogus kažkokį neveiką potraukį, kad jo nuotrauką kasdien spausdintų. Narcicizmas vadinasi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78434" token="LMROYhyMOadz6bnNUYvUAWkqLZpWd4fqxMxtdpQ03LQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78422" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610125824"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Realistas</span> - Pen, 2021-01-08 - 19:10</p> </li> <a href="/comment/78422#comment-78422" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78422#comment-78422" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nėra čia ko džiūgauti, nei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nėra čia ko džiūgauti, nei putotis ar š. gabalaiais taškytis – nei čia Nerijaus pergalė, nei čia Lauros pralaimėjimas. Juk skundo turinio teismas net nenagrinėjo, atsiribodamas formalaus procesinio pažeidimo pretekstu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78422" token="irw1eXUnI8deTSUYYXqLB6tK5zFawHZzAjgAWm56lZY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78401" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610120890"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jei?</span> - Pen, 2021-01-08 - 17:48</p> </li> <a href="/comment/78401#comment-78401" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78401#comment-78401" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei meras pagal kompetenciją…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei meras pagal kompetenciją nesugeba užtikrint, kad visi klausimai per tarybos kompetenciją sprestūs, kas iš 27 tarybos narių tai sugeba užtikrint? Ir eit į priekį?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78401" token="O5FcZqiXwWaQiNHywYfVRdX4_ZLZ8a5HiYb6FeUsag8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78397" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610119700"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vargšė moteriškė</span> - Pen, 2021-01-08 - 17:28</p> </li> <a href="/comment/78397#comment-78397" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78397#comment-78397" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nu bobai dèmesio stoka per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nu bobai dèmesio stoka per visus galus. Apsiženykit ją kas nors, gal nurims kuriam laikui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78397" token="-n02c4iZP5c5JqqNe2yaJcnXi3zWfW5tRAKbCAq8yFs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78389" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610118594"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Pen, 2021-01-08 - 17:09</p> </li> <a href="/comment/78389#comment-78389" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78389#comment-78389" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal įstatymus per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal įstatymus per savivaldą Alytaus mieste atsakingi pačių rinkti 27 tarybos nariai. Kiti teismai ir panašiai neatsakingi. Tad tarybos nariai būtent taryboj turi sprest klausimus ir atsakyt už juos alytiškiams. Teismai ir kiti į valdžią nerinkti ir neatsakingi. Šiam momentui kreipiantis į teismus, taip rimti nesielgia. O tai, kad tarybos viduj nesugeba garbingai išsisprest klausimų patys, vadinas vienos mirties maža. Eis vieni kitus alindami iki kiek gali.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78389" token="w5XGO4ZquQYWizM_lK0snL9SWpP6IgJ-ZkO8NLWvmVo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78385" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610117405"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Merui stiprybės</span> - Pen, 2021-01-08 - 16:50</p> </li> <a href="/comment/78385#comment-78385" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78385#comment-78385" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laikykitės mere, laikykitės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laikykitės mere, laikykitės gal pavyks bendrom jiegom išvyti iš mūsų mylimo miesto torpeda.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78385" token="rSZboswzSjYiieuF5mk_Vj7ecV8CJOmZYf0mG7RP1tA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78384" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610117295"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomoně</span> - Pen, 2021-01-08 - 16:48</p> </li> <a href="/comment/78384#comment-78384" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78384#comment-78384" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ačiū Dievui. Gal užsikiš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ačiū Dievui. Gal užsikiš pagaliau miesto griovėja. Bet minta ne tik biudžeto lėšomis, bet net tunka. Šventu viktoro vandenuku užsigerdama.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78384" token="iCQ2x-xhD5i8-OKutcwl8ptiGQ3rGyBfbbAyoLCwmKE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2159&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="PJps2QF_pGSg_hjW6eh3L6QVZr5DVR5K8zSSz_yEo0I"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 08 Jan 2021 14:06:14 +0000 vyrredaktorius 2159 at https://www.alytausnaujienos.lt