Savivalda https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Tur­tin­gie­ji ne­si­kei­čia, be­tur­čių rei­kia ieš­ko­ti su ži­bu­riu https://www.alytausnaujienos.lt/tur-tin-gie-ji-ne-si-kei-cia-be-tur-ciu-rei-kia-ies-ko-ti-su-zi-bu-riu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/79-135601" rel="bookmark"> Nr. <span> 79 (135601) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/IMG_5902%20%282%29.jpg?itok=xku3hIpD" width="344" height="287" alt="Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." title="Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>To­mas Pa­čė­sas – vie­nin­te­lis de­kla­ra­vęs tur­tą ir pi­ni­gi­nes lė­šas už­sie­ny­je</h3> <p>Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė ir 200 ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių, ku­rie už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ra­vo di­džiau­sią tur­tą. Į jį pa­te­ko 8 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ir 4 na­riai iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos.</p> <p>Be­je, tarp 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių 11 Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių bu­vo ir per­nai.</p> <p>Kaip ir per­nai, šie­met mi­nė­ta­me skai­čiu­je di­džiau­sią tur­tą de­kla­ra­vu­sių Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių są­ra­še yra tie pa­tys 8 Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riai iš 27.</p> <p>Aukš­čiau­sią – 26-ą vie­tą tarp 200 tur­tin­gų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių už­ima Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius su de­kla­ruo­tu maž­daug 1,5 mln. eu­rų tur­tu. Be­veik to­kį pat tur­tą šis mies­to ta­ry­bos na­rys de­kla­ra­vo ir už 2019-uo­sius.</p> <p>27-oje vie­to­je – mies­to ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la. Jo de­kla­ruo­tas tai­po­gi apie 1,5 mln. eu­rų tur­tas. Jis S.Le­o­na­vi­čiui nu­si­lei­džia tik 2 tūkst. eu­rų tur­tu. Č.Dau­gė­la per me­tus pra­tur­tė­jo 150 tūkst. eu­rų.</p> <p>Šie­me­čio tur­tin­gų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių są­ra­šo 44-oje vie­to­je at­si­dū­ru­sio mies­to ta­ry­bos na­rio To­mo Pa­čė­so už per­nykš­čius me­tus de­kla­ruo­tas tur­tas šiek tiek per­žen­gė 1 mln. eu­rų. Per­nai jam iki de­kla­ruo­ja­mo mi­li­jo­no trū­ko 235 tūkst. eu­rų. T.Pa­čė­sas – vie­nin­te­lis po­li­ti­kas tarp Aly­taus mies­to ir ra­jo­no ta­ry­bos na­rių, de­kla­ra­vęs val­dan­tis tur­tą ir pi­ni­gi­nes lė­šas už­sie­nio vals­ty­bė­je.</p> <p>Mies­to ta­ry­bos ta­ry­bos na­rys Va­lius Mi­ce­vi­čius, tarp tur­tin­gų­jų at­si­dū­ręs 58-oje vie­to­je, val­do tur­to dau­giau nei už 800 tūkst. eu­rų. Be­veik su to­kiu pat val­do­mu tur­tu jis tarp 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių pa­te­ko ir per­nai.</p> <p>91-oje vie­to­je su maž­daug 0,5 mln. tur­tu yra mies­to ta­ry­bos na­rys Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius, jo tur­tas per me­tus pa­di­dė­jo 70 tūkst. eu­rų.</p> <p>94-as – Ge­di­mi­nas Dauk­šys, jo de­kla­ruo­tas tur­tas – ir­gi apie 0,5 mln. eu­rų, o jo ver­tė nuo per­nykš­tės prak­tiš­kai ne­pa­ki­to.</p> <p>119-a – miesto tarybos narė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė, da­bar de­kla­ra­vu­si val­dan­ti 433 tūkst. eu­rų tur­tą, o jis per me­rus pa­di­dė­jo 68 tūkst. eu­rų.</p> <p>172-a – su 320 tūkst. eu­rų de­kla­ruo­tu tur­tu, koks bu­vo de­kla­ruo­tas ir už 2019-uo­sius, yra miesto tarybos narė Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė.</p> <p> </p> <h3>Aly­taus ra­jo­no me­ro tur­tas pa­di­dė­jo 100 tūkst. eu­rų</h3> <p>Iš 25 Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės na­rių šį­met į 200 tur­tin­gų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bų na­rių sąrašą pa­te­ko 4. Tarp pastarųjų aukš­čiau­sią – 59-ą vie­tą už­ima me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas. Jis už 2020-uo­sius de­kla­ra­vo tur­to tu­rin­tis už 800 tūkst. eu­rų. Pa­ly­gin­ti su de­kla­ruo­tuo­ju už 2019-uo­sius, ra­jo­no va­do­vo tur­tas pa­di­dė­jo 100 tūkst. eu­rų.</p> <p>A.Vrub­liaus­kas ir per­nai bu­vo tarp tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių.</p> <p>Kaip ir per­nai, tarp tur­tin­gų­jų pa­te­ko ir ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Au­ri­mas Trun­cė. Su da­bar de­kla­ruo­tu be­veik 450 tūkst. eu­rų tur­tu, ku­ris per me­tus pa­di­dė­jo per 60 tūkst. eu­rų, jis at­si­dū­rė 111-oje vie­to­je.</p> <p>120-oje vie­to­je – ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Al­gis Žė­kas su da­bar de­kla­ruo­tu 433 tūkst eu­rų tur­tu. Per­nai šis ra­jo­no ta­ry­bos na­rys taip pat bu­vo tarp 200 tur­tin­gų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių, ta­čiau val­dė per 0,5 mln. eu­rų di­des­nį tur­tą.</p> <p>Per­nai tarp ša­lies tur­tin­giau­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių bu­vo 3 Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­riai. Šį­met jų gre­tas pa­pil­dė Min­dau­gas Al­do­nis su už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ruo­tu 285 tūkst. eu­rų tur­tu ir tarp 200 tur­tin­gų­jų pa­te­ko į 196-ą vie­tą.</p> <p> </p> <h3>Aly­taus mies­to me­ro de­kla­ruo­tas tur­tas – už 183 tūkst. eu­rų</h3> <p>Aly­taus mies­to me­ras Nerijus Cesiulis de­kla­ruo­ja, kad pra­ėju­siais me­tais val­dė tur­to už 183 tūkst. eu­rų. Jo pa­va­duo­to­jos Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės val­do­mas tur­tas – 130 tūkst. eurų. O ki­tas mies­to vi­ce­me­ras Po­vi­las La­bu­kas de­kla­ra­vo, kad tur­to vi­siš­kai ne­tu­rin­tis.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė de­kla­ra­vo tur­to valdan­ti už 39 tūkst. eu­rų.</p> <p>Kaip sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Mar­ty­nas En­dri­jai­tis, šiais me­tais tur­to de­kla­ra­ci­jas dėl už­ima­mų pa­rei­gų tu­rė­jo pa­teik­ti dau­giau nei 102 tūkst. gy­ven­to­jų, iš ku­rių apie 101 tūkst. sa­vo pa­rei­gą at­li­ko lai­ku. Ne­dek­la­ra­vu­sių­jų tur­to dar yra per 1 tūkst. gy­ven­to­jų, jie, M.En­dri­jai­čio tei­gi­mu, jau su­lau­kė ins­pek­ci­jos pri­mi­ni­mų, tai tu­rė­tų pa­da­ry­ti ne­dels­da­mi.</p> <p>Ko­kius tur­tus val­do Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai, kon­kre­čiai pa­tei­kia­ma len­te­lė­se. Jos spausdinamos liepos 17-osios „Alytaus naujienų” laikraštyje.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_5902%20%282%29_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_5902%20%282%29_0.jpg?itok=naf3JzAk" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/tur-tin-gie-ji-ne-si-kei-cia-be-tur-ciu-rei-kia-ies-ko-ti-su-zi-bu-riu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2729&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="8nF0iafzPi8liV52YY_0y6pmvBqd-RkxwYTiCETt-PQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212290" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626533090"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>keista</span> - 2021-07-17 - 17:44</p> </li> <a href="/comment/212290#comment-212290" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212290#comment-212290" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Miesto taryboje vienu metu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Miesto taryboje vienu metu per interpeliacijų bumą po judėjimais, kur pagrindą sudaro turtingiausi politikai, judėjimai buvo kaip ir perėmę iniciatyvas. Bet užtvirtint nesugebėjo. Nors skaitos verslo lyderiai ir lyg turėtų sugebėt telkt ir lyderiaut.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212290" token="AWD15O0N9PGsHFODzOCWUEO8gCiPrqNJIxgT6MFMT0o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212264" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626520765"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>išskirtinumai</span> - 2021-07-17 - 14:19</p> </li> <a href="/comment/212264#comment-212264" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212264#comment-212264" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bent Alytaus miesto taryboj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bent Alytaus miesto taryboj turtingiausi iš verslo net į taryboj valdančią koaliciją nepatenka. Nors su didelėm verslo patirtim ir prie pinigo. Kur kažkur komentaruose apie save teigė, turi pinigų - vadinas protingi. O čia jei versle sugeba sutelkt apie save, taryboj apgailėtinas lygis. Išskyrus atskirus kas kur, skūsiu teismui. Apart taryboj Tomas, tas.. kaip aklus viščiukus sudelioja net ten, kur atrodo neįmanoma.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212264" token="_lkfzNVQ9H2zIoxRIs34q0ySt7Vx7MywBCLVLFDw7E4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212234" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626501893"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sistema</span> - 2021-07-17 - 09:04</p> </li> <a href="/comment/212234#comment-212234" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212234#comment-212234" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas šiai sistemai neįtiko,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas šiai sistemai neįtiko, tai anoje kadencijoje buvusį dzūkijos vandenys vadovą palyginus už smulkmę stt eliminavo. Rodo, bent iš užkuliusių kontroliuoja, kam būt. Kam nebūt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212234" token="AR1bdLnpmjzKC2GWq6u8HblKlWlfMSK6V4yiECiLK-w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212228" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626501192"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>įdomu</span> - 2021-07-17 - 08:53</p> </li> <a href="/comment/212228#comment-212228" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212228#comment-212228" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per abi Alytaus tarybas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per abi Alytaus tarybas įtampos. Tik miesto turtingiausi verslininkai į tarybas patekę per judėjimus. Partijos jų neįsileido. Rajono per partijas. Atskirai per judėjimus nedrysta. Nes salyginai rajono meras stiprus ir per judėjimus mest iššūkių per rinkimus rajone nedrysta. Mieste dryso ir per kelias kadencijas nieko gero iš judėjimų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212228" token="j3NPQxhEBfXLxOOUZ4cETE1Zx-RVk74GXrdW_5O80TA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212206" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626495386"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>būt gerai</span> - 2021-07-17 - 07:16</p> </li> <a href="/comment/212206#comment-212206" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212206#comment-212206" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Būt gerai, kad paviešintų,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Būt gerai, kad paviešintų, kiek per tarybos naių išmokas davo. Kiek atskiri būdami politikais per privačius ieškinius iš neįtinkančių ubagų išsilupo..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212206" token="2icQtc-SstUrPDGtU4ElfIGfX-oIUKy62Zwehh8Fadg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212201" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626493721"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atsargiai</span> - 2021-07-17 - 06:48</p> </li> <a href="/comment/212201#comment-212201" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212201#comment-212201" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atsargiai su atskirais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atsargiai su atskirais turčiais po politika. Nes su teisėsauga jie ištobulinę tokius būdus nepalankių slopinimui. Pav. už kaip politikui ir neįtinkantį oficialų paklausimą, kur kaip tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi, jie prideda kreipimuisi į teismą kaip dėl jų privataus asmens įžeidimo. Teismas, jei vertintų kaip politiką kur reikalavimai aukštesni nei privatiems ir kitur nepriima tokių ieškinių, Alytuj priima. Ir anam primokant tūkstančius advokatei, teismas ubagui kala tūkstantinius ieškinius kaip už asmens įžeidimą. Nors anas būdamas politiku prieš teikdamas ieškinį kaip dėl jo asmens įžeidimo pats turi žinot. Kad būnant politiku jam reikalavimai daug aukštesni ir save turi vertint būtent kaip politiku. O ne prilygin eilinio statusui. Bet? . Ir gainioja ubagą per tūkstantinius ieškinį. Lyg tai būtų jam svarbiausias išgyvenimo klausimas. Nekalbant apie turčio elgesį teismo metu. Kur girias, kaip politikas už žmones kovoja dėl atliekų, tik paklausius ubagui kur kaip tarybos nario teikti siūlymai, pradeda. Kas davė teisę ubagui, bedarbiui.. Trumpiau visi žino ir taryba, kur atsakingi bei atskaitingi, bet..Alytuj po demokratija kažkokia parodija. Kuri naudinga saujelei. Ponam įstatymų nėra, yra tik ubagam. Už menkniekį gali siūt, jei neįtinka. Todėl per savivaldą mieste slogi atmosfera. Neatsitiktinai daug intriginių interpeliacijų, susierzinimų.. Vėl vaizdas iš politikos tampa kaip ypatinga verslo sritis su galimybėm. Kur ši rinka siaura ir nelabai kitiems prieit. Ar vengia įsileist kitus. Nors tų kitų net ir nesimato. Nors šiems deriniams per intrigas veikt per savivaldą net teismais ..davė atkirtį miesto savivaldybės valdininkai per kolektyvinį pareiškimą dėl mobingo, taryba viešai svarstyt nedryso. Visuomenė ir vengia pareikalaut viešumo. Trumpiau iki rimto teisingumo toli. Nors matos, neramu ir turtingiems. Kaip sako daug turi, bet daug reikia ir, kad išlaikyt, išsaugot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212201" token="x6fOFmySU5xYBg1ebGNRZF6OugEpKM6RVllH98-KCAE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 16 Jul 2021 12:26:09 +0000 vyrredaktorius 2729 at https://www.alytausnaujienos.lt Ko­dėl sa­vi­val­dy­bė to­liau prie­ši­na­si mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­los at­si­ra­di­mui? https://www.alytausnaujienos.lt/ko-del-sa-vi-val-dy-be-liau-prie-si-na-si-mi-ne-ra-li-niu-uo-lie-nu-dir-bi-mo-ga-myk-los-si-ra-di <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-09</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/78-135601" rel="bookmark"> Nr. <span> 78 (135601) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/IMG_2675%201.jpg?itok=1lPXWDtJ" width="344" height="287" alt="Nau­ja ga­myk­la veik­tų bu­vu­sio med­vil­nės kom­bi­na­to ver­pi­mo ce­cho maž­daug 40 tūkst. kv. met­rų dy­džio „MS LT01“ iš ju­ri­di­nių as­me­nų nuo­mo­ja­mo­se pa­tal­po­se. Jos yra buvusio medvilnės kombinato administracinio pastato kaimynystėje. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." title="Nau­ja ga­myk­la veik­tų bu­vu­sio med­vil­nės kom­bi­na­to ver­pi­mo ce­cho maž­daug 40 tūkst. kv. met­rų dy­džio „MS LT01“ iš ju­ri­di­nių as­me­nų nuo­mo­ja­mo­se pa­tal­po­se. Jos yra buvusio medvilnės kombinato administracinio pastato kaimynystėje. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3><span style="line-height:100%">Ne­si­kei­čia po­zi­ci­ja dėl</span><span style="line-height:100%"> sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos zo­nos</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ke­ti­ni­mai Pra­mo­nės gat­vė­je sta­ty­ti iš­kas­ti­nės mi­ne­ra­li­nės uo­lie­nos per­dir­bi­mo ga­myk­lą pa­aiš­kė­jo dau­giau nei prieš me­tus, vie­šai pa­skel­bus bū­si­mos įmo­nės po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tą. Pas­ta­ro­sios or­ga­ni­za­to­rius – Aly­tu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „MS LT01“, va­do­vau­ja­ma An­driaus Sta­siu­ky­no. Ata­skai­tos ren­gė­ja – Vil­niaus ben­dro­vė „Ap­lin­kos va­dy­ba“.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Nau­ja ga­myk­la veik­tų bu­vu­sio med­vil­nės kom­bi­na­to ver­pi­mo ce­cho maž­daug 40 tūkst. kv. met­rų dy­džio „MS LT01“ iš ju­ri­di­nių as­me­nų nuo­mo­ja­mo­se pa­tal­po­se.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ta­čiau po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­ta įstri­go dėl gy­ven­to­jų ir kai ku­rių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų, tarp jų ir mies­to sa­vi­val­dy­bės, pa­si­prie­ši­ni­mo. Gy­ven­to­jai, su­ži­no­ję, kad nau­jos įmo­nės ga­my­bi­nia­me pro­ce­se bus nau­do­ja­mos che­mi­nės me­džia­gos, pa­vyz­džiui, sie­ros, azo­to rūgš­tys, van­de­ni­lio pe­rok­si­das, ėmė rink­ti pa­ra­šus po to­kios ga­myk­los at­si­ra­di­mui prieš­ta­rau­jan­čia pe­ti­ci­ja.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, įver­ti­nu­si nau­jos įmo­nės grės­mes mies­tui ir gy­ven­to­jams, per­nykš­čio spa­lio pa­bai­go­je ne­pri­ta­rė po­vei­kio ap­lin­kai ata­skai­tai, tam pa­tei­kė sa­vo ar­gu­men­tus.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė, tuo­met ata­skai­tai dėl pa­na­šių prie­žas­čių ne­pri­ta­rė ir Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas bei Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras: „Tik bir­že­lio pa­bai­go­je ga­vo­me „Ap­lin­kos va­dy­bos“ at­sa­ky­mus į mū­sų pa­teik­tas pa­sta­bas. Bet ir vėl ata­skai­tai ne­pri­ta­rė­me prak­tiš­kai dėl tų pa­čių prie­žas­čių, kaip ir per­nykš­tį ru­de­nį. Pir­miau­sia – ne­si­kei­čia mū­sų po­zi­ci­ja dėl sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos zo­nos. At­si­žvel­giant į ana­lo­gų ne­tu­rin­tį pla­nuo­ja­mą ga­my­bi­nį pro­ce­są, ga­my­bi­niam ob­jek­tui tu­ri bū­ti nu­sta­to­ma tei­sės ak­tais nu­ma­ty­ta ne ma­žes­nė kaip 500 met­rų sa­ni­ta­ri­nė ap­sau­gos zo­na. Į ją pa­ten­ka gy­ve­na­mie­ji na­mai, lop­še­lis-dar­že­lis „Pu­ti­nė­lis“, Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tras.“</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">O. Ba­le­vi­čiū­tė pa­brė­žė, kad, at­si­ra­dus iš­kas­ti­nių mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­lai, iš­ky­la grės­mė pa­kenk­ti kai­my­nys­tė­je esan­čių gy­ven­to­jų bei įstai­gų sau­gu­mui.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Iš­ki­lo ne­aiš­ku­mų dėl mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų ty­ri­mų</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­de­ri­no ir dėl ne­pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos apie nau­jų au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo vie­tų įren­gi­mą.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės O.Ba­le­vi­čiū­tės tei­gi­mu, ata­skai­to­je ne­nu­ro­do­mos net pre­li­mi­na­rios ga­li­mos kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­tos, o, kaip ma­ty­ti iš ata­skai­tos, per pa­rą į nau­ją įmo­nę at­vyks ir iš jos iš­vyks 58 kro­vi­ni­nės trans­por­to prie­mo­nės.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Sa­vi­val­dy­bės sau­go­mas Gul­by­nės mik­ro­or­ni­to­lo­gi­nis draus­ti­nis nuo pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los nu­to­lęs vos apie 600 met­rų, ata­skai­to­je tu­ri bū­ti nu­ma­ty­tas ne tik po­vei­kio ap­lin­kos oro ko­ky­bei mo­ni­to­rin­go, bet ir po­vei­kių pa­vir­ši­niam, po­že­mi­niam van­de­niui, dir­vo­že­mio mo­ni­to­rin­gų vyk­dy­mas. Ne­pa­tiks­lin­ta in­for­ma­ci­ja iš ko­kių Eu­ro­pos ša­lių bus ga­be­na­mos iš­kas­ti­nės uo­lie­nos, tai lai­ko­ma per­tek­li­niu da­ly­ku. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė tuo do­mi­si, nes iš skir­tin­gų ka­syk­lų at­vež­tos ža­lia­vos ga­li bū­ti skir­tin­gos che­mi­nės su­dė­ties ir tai ga­li tu­rė­ti es­mi­nės įta­kos ža­lia­vos ir iš jos su­si­da­ran­čių at­lie­kų tvar­ky­mui“, – po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tai ne­pri­ta­ri­mo prie­žas­tis var­di­jo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, įver­ti­nu­siai „Ap­lin­kos va­dy­bos“ pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją apie Aly­tu­je pla­nuo­ja­mą iš­kas­ti­nių mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo veik­lą, iš­ki­lo ne­aiš­ku­mų dėl šių uo­lie­nų ty­ri­mų, – ko­kio­je uo­lie­no­je kon­kre­čiai ir iš ko­kio tel­ki­nio at­vež­to­je jie bu­vo at­lik­ti.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Nė­ra aiš­kus ser­ti­fi­ka­tų ati­ti­ki­mas eu­ro­pi­niams stan­dar­tams</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ver­tin­da­mi de­ri­ni­mui pa­teik­tą mi­nė­tą ata­skai­tą, pa­ste­bė­jo, kad ser­ti­fi­ka­tai, ku­rie įro­dy­tų pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los įren­gi­nių sau­gu­mą juos eks­plo­a­tuo­jant, nė­ra pa­tei­kia­mi. Tad, ne­sant įran­gos Eu­ro­pos Są­jun­gos ser­ti­fi­ka­tų, ky­la abe­jo­nių dėl jos efek­ty­vu­mo, iš­ky­la klau­si­mas, ar jie, kaip nu­ro­do­ma ata­skai­to­je, yra uni­ka­lūs ir iš­skir­ti­niai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės O.Ba­le­vi­čiū­tės tvir­ti­ni­mu, to­liau lai­ko­ma­si po­zi­ci­jos, kad ne­vi­siš­kai įver­tin­tas bū­si­mos ga­my­bi­nės veik­los sklei­džia­mo triukš­mo po­vei­kis ap­lin­ki­niams ūkio ir gy­ve­na­mie­siems sub­jek­tams, nė­ra nu­ma­ty­ti pa­vir­ši­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niai, ata­skai­to­je ne­nag­ri­nė­ja­mi ga­li­mi ne­sklan­du­mai ga­my­bos pro­ce­so me­tu, pa­vyz­džiui, at­si­ti­kus ava­ri­joms. Ne­įver­tin­ta, kur to­kiais at­ve­jais bū­tų nu­krei­pia­mos su­si­da­ran­čios nuo­te­kos, kaip bū­tų už­tik­ri­na­ma, jog ava­ri­jų me­tu ga­my­bi­nės nuo­te­kos ne­pa­tek­tų į pa­vir­ši­nių nuo­te­kų ir dre­na­žo tin­klus.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tos ren­gė­jai vi­siš­kai ne­ver­ti­na che­mi­nių me­džia­gų sa­vy­bių. Pa­vyz­džiui, sie­ros rūgš­tis nė­ra la­bai la­ki, bet dėl ga­rų stip­raus ės­di­nan­čio po­vei­kio ga­li stip­riai nu­de­gin­ti kvė­pa­vi­mo ta­kus. La­bai pa­vo­jin­gas yra sie­ros rūgš­ties rū­kas ar ae­ro­zo­liai, o ata­skai­tos ren­gė­jai aprašo sie­ros rūgš­ties su­rin­ki­mą. Tei­gia­ma, kad, iš­si­lie­jus vie­nai di­džiau­sių tal­pyk­lų tech­ni­nės sie­ros rūgš­ties san­dė­ly­je, bus stab­do­ma ga­my­ba. Bet ky­la klau­si­mas, kaip bus ap­sau­go­ti gre­ti­mų įmo­nių dar­buo­to­jai“, – sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ne­pri­ta­ri­mą iš­kas­ti­nių mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo veik­lai ko­men­ta­vo O.Ba­le­vi­čiū­tė.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Pa­teik­tas pa­siū­ly­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė, nuo per­nykš­čio ru­dens, kuo­met sa­vi­val­dy­bė ne­de­ri­no pir­mą­kart pa­teik­tos po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tos, ant­rą­kart sa­vi­val­dy­bei ji pa­teik­ta tik da­bar, o Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tui, Na­cio­na­li­niam vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trui po še­šis, sep­ty­nis kar­tus: „Taip pa­gal tei­sės ak­tus ne­ga­li bū­ti. Ta pa­ti ata­skai­ta, o ne skir­tin­gos jos ver­si­jos, tu­ri bū­ti tei­kia­ma de­rin­ti vi­siems jos ver­ti­ni­mo sub­jek­tams kar­tu. Ver­ti­ni­mo sub­jek­tai mo­ty­vuo­tas iš­va­das tu­ri teik­ti vie­nai ata­skai­tai, o ne skir­tin­goms jos ver­si­joms.“</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas pas­ta­ruo­ju me­tu pri­ta­rė pa­pil­dy­tai ir pa­tiks­lin­tai ata­skai­tai, Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai, ku­ri tu­ri pri­im­ti dėl jos spren­di­mą, re­ko­men­da­vo ver­ti­ni­mui pa­si­telk­ti kon­sul­tan­tus. Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras pra­ne­šė ne­tu­rin­tis prie­žas­čių ne­pri­tar­ti ata­skai­tai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, va­do­vau­da­ma­si Pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo įsta­ty­mu, Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai siū­lo pa­si­telk­ti kon­sul­tan­tus ata­skai­tai ir kar­tu su ja pa­teik­toms po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo sub­jek­tų iš­va­doms iš­ana­li­zuo­ti.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Kaip ben­dro­vės „MS LT01“ di­rek­to­rius A.Sta­siu­ky­nas ver­ti­na ant­rą­kart sa­vi­val­dy­bės ne­de­rin­tą po­vei­kio ap­lin­kai ata­skai­tą, su­ži­no­ti ne­pa­vy­ko, nes su juo ne­su­si­siek­ta.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ta­čiau in­ter­ne­te ga­li­ma ras­ti šios ben­dro­vės pus­la­pį apie pro­jek­tą, ku­ria­me skel­bia­ma: „MS LT01“ – ino­va­to­rė Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je, už­si­i­man­ti mag­nio sul­fa­to ga­my­ba per­dir­bant mi­ne­ra­li­nes uo­lie­nas. Mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­la Aly­tu­je vei­kia pa­gal uni­ka­lią, ana­lo­gų pa­sau­ly­je ne­tu­rin­čią tech­no­lo­gi­ją, ku­rią su­kū­rė tarp­tau­ti­nė kom­pe­ten­tin­gų moks­li­nin­kų ko­man­da. Re­mian­tis šiuo ino­va­ty­viu pro­ce­su, mi­ne­ra­li­nė uo­lie­na per­dir­ba­ma į mag­nio sul­fa­tą ir ki­tas ant­ri­nes me­džia­gas, ku­rios pla­čiai nau­do­ja­mos me­di­ci­nos, far­ma­ci­jos, kos­me­ti­kos, mais­to, že­mės ūkio, teks­ti­lės, po­pie­riaus ir ki­to­se leng­vo­sios ir sun­kio­sios pra­mo­nės ša­ko­se. Sie­kia­me tap­ti vie­nu iš che­mi­jos pra­mo­nės ly­de­rių Lie­tu­vo­je bei reikš­min­gu taš­ku vi­sos Eu­ro­pos že­mė­la­py­je.“</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_2675%201_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_2675%201_0.jpg?itok=2YBLwse_" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_4986.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_4986.jpg?itok=2cWf_d6l" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ko-del-sa-vi-val-dy-be-liau-prie-si-na-si-mi-ne-ra-li-niu-uo-lie-nu-dir-bi-mo-ga-myk-los-si-ra-di&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2713&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="cVIMSiyr0Tayi1tYIJ5oQCUb1u5zfxHpak6xa-ND1k4"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212294" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626533834"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Oksana</span> - 2021-07-17 - 17:57</p> </li> <a href="/comment/212294#comment-212294" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212294#comment-212294" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar galima tokiose patalpos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar galima tokiose patalpos įrengti CHEMIJOS gamykla.Juokaujate arba nemąstote!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212294" token="AGKla4JiWA1Hdj5uOorQq4IowiPxvydZleNGaa4-8rg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212293" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626533612"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Oksana</span> - 2021-07-17 - 17:53</p> </li> <a href="/comment/212293#comment-212293" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212293#comment-212293" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar galima tokiose patalpos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar galima tokiose patalpos įrengti CHEMIJOS gamykla.Juokaujate arba nemąstote!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212293" token="BlRu4Z4Yh3ZKTMD82ld-FpiceKBnyNS_IgsGPVc0BiE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-211415" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626208126"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>AŠ</span> - 2021-07-13 - 23:28</p> </li> <a href="/comment/211415#comment-211415" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/211415#comment-211415" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dauguma žmonių nesupranta,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dauguma žmonių nesupranta, kaip kažkoks užsispyręs verslininkas, žiūri tik savo finansinių interesų, nesiskaito su Alytaus miesto savivaldybe ir per jėgą bruka nuodysiančią alytiškius chemikalus gaminsiančią gamyklą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=211415" token="bqZ1_LvWjlImAb-lfxk-diH4lljh97vBJuERFc7xcGI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-210968" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626069928"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>esmė</span> - 2021-07-12 - 09:05</p> </li> <a href="/comment/210968#comment-210968" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/210968#comment-210968" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei valstybinės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei valstybinės kontroliuojančios ir teisėsaugos institucijos atsakingai vertintų tokius projektus dar projektuojant, nereikėtų savivaldybei nervų gadint stojant už viešą interesą. Kur vėl situacija kaip privatūs interesai dalim prieš viešą interesą buvo parsiklupdę iki šio momento. Kaip privatūs interesai prieš viešus Alytuj laimi pavyzdys Alytaus teismo civ. byla Nr. 2-952-292/2017. Kur tarybos narį ir viešą asmenį kaip verslo asociacijų lyderį prilygina kaip eilinį privatų asmenį su jo asmens įžeidimu. Kur dryso eilinis alytiškis užduot raštu oficialius paklausimus kaip tarybos nariui ir viešui asmeniu. Nors politiko ir viešo asmens reikalavimai daug platesni, nei keliami privačiam asmeniui. Taip ir čia jei eilinis pilietis drystų įvardint tokius argimentus, gal gautų bylą kaip už šmeižtą. O čia savivaldybės vadovė vardija ir prieš ją nedrysta. Todėl taip ir gaunas, kad už viešą interesą tik savivaldybė drysta stot. Kaip kitos institucijos kaip be atsakomybės. Ir murkdosi Alytus šiam stagnaciniam rūke metai iš metų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=210968" token="zQ5v6b_gDfWq5261SDfxfTQguYm6_TiiLz1fMa_HRT8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-210659" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625980453"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>teisi</span> - 2021-07-11 - 08:14</p> </li> <a href="/comment/210659#comment-210659" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/210659#comment-210659" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiuo atveju savivaldybės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiuo atveju savivaldybės argumentai teisūs ginant viešą interesą. Nes savivaldybės ir kitų valstybės institucijų pareiga gint viešą interesą. Vienok šiuos savivaldybės argumentus dar pradžioj projekto derinimo metu turėjo pastebėt eilė valstybinių institucijų. Be kurių parašų projektas net negalėjo būt pradėtas, kol viskas neišspresta. Vėl turim n neatsakingumo atvejį per institucijas ir jokios atsakomybės. Ir niekas nereikalauja iš jų vadovų, teisėsauga kaip..tik neįtinkančius ubagus slopint.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=210659" token="DJryp8Ngn5_L464s9diIzj2yIsDxsIrai0BSmap-YfU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-210537" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625939294"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kodėl?</span> - 2021-07-10 - 20:48</p> </li> <a href="/comment/210537#comment-210537" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/210537#comment-210537" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl savivaldybė priešinasi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl savivaldybė priešinasi? Kaip ji teikia kompetentingus argumentus, kodėl netinka? Klausimas kur žiūri kitos institucijos, kur turėjo įžiūrėt šiuos minusus? Kur žiūri Kauno stt, kur 2017 m. Alytuj prikepė niekinių bylų besugebėdami įžvelgt net padangų gaisro pradmenų? Kiek galima apie tą patį kalbėt? Jei savivaldybė, kur už visumą atsakinga pasakė ne, reiškia ne. Jau po padangų gaisro turi pamoką ir vis vien..?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=210537" token="BeWpmNOX2qJhAdBU2bVLsK_e98LhmAC_T2e8DZZtNq0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-210502" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625917630"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Laima</span> - 2021-07-10 - 14:47</p> </li> <a href="/comment/210502#comment-210502" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/210502#comment-210502" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tokiai gamyklai mieste…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tokiai gamyklai mieste vietos neturi būti. Tam yra galybė negyvenamų laukų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=210502" token="jXMDxNqBPvsJOaBkJ464f214geVGqq6EJFL2YImUFc0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-210464" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625904394"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Padėka</span> - 2021-07-10 - 11:06</p> </li> <a href="/comment/210464#comment-210464" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/210464#comment-210464" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dėkojame savivaldybei už…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dėkojame savivaldybei už rūpestį miesto žmonėmis. Tokia gamykla turi būti statoma laukuose, o ne mieste ! ! ! Prašome ir toliau taip pat atidžiai nagrinėti pateikiamus dokumentus, nes jau yra požymių, kad bus pajungta švogerizmo sistema arba "aš tau - tu man" procesas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=210464" token="TNrJzISIFiuQALaQzKTd0DcsznX8V6pZrPxp80jNegQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-210334" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625839693"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Juokas ima</span> - 2021-07-09 - 17:08</p> </li> <a href="/comment/210334#comment-210334" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/210334#comment-210334" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neturi gamyba jokio analogo,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neturi gamyba jokio analogo, nes niekam tokios pasaulyje nereikia? Visa laimė, kad savivaldybė nesutinka eksperimentuoti Alytaus aplinkos teršimu. Ir kiekvieno sveikata. Ačiū.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=210334" token="8zV0MDezItu0T8jTi_ufEsdMSSjvfyTvWwzgbnvkaf8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-210326" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625837743"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>CIA GAL TA MOTERIS</span> - 2021-07-09 - 16:35</p> </li> <a href="/comment/210326#comment-210326" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/210326#comment-210326" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">PERDIRBS MINERALINES…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>PERDIRBS MINERALINES UOLIENAS KURI NET MIESTE GATVIU NESUGEBA PRIZIURET IR LAPU NEISVEZA RUDENI</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=210326" token="yGkQUO0NeCXAe8opVUsOk7CwPsWs3jFqPI4778K9zKw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 09 Jul 2021 12:02:34 +0000 vyrredaktorius 2713 at https://www.alytausnaujienos.lt Valstybės dieną švęskime Dauguose su „Eurovizijos” dalyviu Donatu Montvydu ir grupe „Skylė” https://www.alytausnaujienos.lt/valstybes-diena-sveskime-dauguose-su-eurovizijos-dalyviu-donatu-montvydu-ir-grupe-skyle <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-02</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/73-13596" rel="bookmark"> Nr. <span> 73 (13596) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/IMG_8120.JPG?itok=DXrKyCe7" width="344" height="287" alt="Liepos 6" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šven­tės da­ly­vius Dau­guo­se pa­svei­kins me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, tra­di­ciš­kai iš­kil­min­gai bus pa­skelb­tas Aly­taus ra­jo­no gar­bės pi­lie­tis, jam įteik­tos re­ga­li­jos ir liu­di­ji­mas, pa­si­ra­šo­ma Gar­bės pi­lie­čių kny­go­je.</p> <p>„Vals­ty­bės die­na ypa­tin­ga mums vi­siems. Joks vi­ru­sas ne­ga­li su­truk­dy­ti šir­dy­se jaus­ti pa­si­di­džia­vi­mą sa­vo vals­ty­be, pri­si­min­ti ir pa­gerb­ti jos ne­leng­vą, bet drą­sią is­to­ri­ją ir drą­sius žings­nius į at­ei­tį. Jau daug me­tų ra­jo­ne Vals­ty­bės die­ną šven­čia­me ypač iš­kil­min­gai. Tad ir šie­met kvie­čia­me sau­giai, bet su pa­ki­lia nuo­tai­ka at­vyk­ti į Dau­gus, pa­bū­ti kar­tu, sma­giai pa­si­links­min­ti. Pa­svei­kin­ki­me Lie­tu­vą gar­siai, pa­si­puo­šę tri­spal­vė­mis – kur be­bū­tu­me, bet bū­ti kvie­čiu Dau­guo­se!“ – sa­ko Aly­taus ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas.</p> <p>Vals­ty­bės die­nos šven­tė­je Dau­guo­se skam­bės ra­jo­no me­no ko­lek­ty­vų dai­nos, suk­sis šo­kė­jai. Kon­cer­tuos gar­sio­ji ka­pe­la „Pu­ne­lė“, vo­ka­li­nis an­sam­blis „Vė­ri­nys“, liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­los „Klė­tis“, „Sim­ny­čia“, šoks ko­lek­ty­vas „Go­je­lis“.</p> <p>Šven­tė­je kon­cer­tuos ir sve­čiai – 2012 ir 2016 m. Lie­tu­vos at­sto­vas „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ Do­na­tas Mont­vy­das, Lie­tu­vos ro­ko gru­pė „Sky­lė“.</p> <p>Šven­tės va­ka­ro vi­nis – fe­jer­ver­kas ir šo­kiai iki 24 val!</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_8120_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_8120_0.JPG?itok=xZhthKil" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/Liepos%206%20plakatas%202021.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/Liepos%206%20plakatas%202021.JPG?itok=fApEJDCX" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/valstybes-diena-sveskime-dauguose-su-eurovizijos-dalyviu-donatu-montvydu-ir-grupe-skyle&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2696&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="WvmXr8rU63-jRg2G-DnqpQPohrF5tHBMITicWO6BIlg"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-211034" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626089799"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seoxyz</span> - 2021-07-12 - 14:36</p> </li> <a href="/comment/211034#comment-211034" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/211034#comment-211034" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Great job for publishing…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Great job for publishing such a beneficial web site. Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share. <a href="https://www.fifa55casino.bet">fifa55</a> <a href="https://www.copa89.bet">copa89</a> <a href="https://www.ufa365casino.bet">ufa365</a> <a href="https://www.dgcasinothai.bet">dg</a> <a href="https://www.i99win.bet">i99win</a> <a href="https://www.sagame66casino.bet">sagame66</a> <a href="http://mega888.game">mega888</a> <a href="https://www.lotto4d.net">lotto4d</a> <a href="https://www.sagame.com">sagame 1688</a> <a href="https://www.sagame.net">wm</a> <a href="https://www.sa.game">sa gaming</a> <a href="http://xn--12cl7efm5fl7p.net">มังกรฟ้า</a> <a href="http://www.sexygamingcasino.com">เซ็กซี่บาคาร่า</a> <a href="http://www.sacasino.xyz">sa</a> <a href="http://www.allbet.bet">allbet</a> <a href="http://www.jetsada777.com">jetsadabet</a> <a href="http://www.jetsada456.com">jetsada</a> <a href="http://www.jokergameslot.com">jokerslot</a> <a href="http://www.pgslotsgame.com">pgslot</a> <a href="https://www.ufabetonlinecasino.com">ยูฟ่าเบท</a> <a href="https://www.sagamecasino.net">saบาคาร่า</a> <a href="https://www.ufabetthai.net">ufabet</a> <a href="https://www.sexygamecasino.com">sexygame</a> <a href="https://www.jetsadalotto.net">jetsadalotto</a> <a href="https://www.dgcasinogame.com">dgcasino</a> <a href="https://www.xn--72czeaua2ene6b7adcba0kya4nio0f4dwe.net">เสือแดงลอตเตอรี่</a> <a href="https://www.evolutiongaming.bet">evolutiongaming</a> <a href="https://www.live22slot.bet">live22</a> <a href="https://www.betflixthai.net">betflix</a> <a href="https://www.doglotto.vip">doglotto</a> <a href="https://www.betflik68.xyz">betflik</a> seoxyz</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=211034" token="DcCzaHALtiKoPAD0HsW9FN3rBgmjjva9Zy3KZFLvc8M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-209593" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625654336"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>home design plans</span> - 2021-07-07 - 13:38</p> </li> <a href="/comment/209593#comment-209593" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/209593#comment-209593" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">home design plans simple…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.homedesignplans.net">home design plans</a> <a href="https://www.simplehouseplans.ca">simple houseplans</a> <a href="https://www.homeinteriordesign.us">home interior design</a> <a href="https://www.healthhealpro.com">health heal pro</a> <a href="https://www.healthrelatedfitness.net">health related fitness</a> <a href="https://www.surprizebusiness.com">surprize business</a> <a href="https://www.businessreflection.net">business reflection</a> <a href="https://www.legalgeneration.com">legal generation</a> <a href="https://www.tracelaw.net">trace law</a> <a href="https://www.weddingapeal.com">wedding apeal</a> <a href="https://www.dayofwedding.net">day of wedding</a> <a href="https://www.weddingpoint.us">wedding point</a> <a href="https://www.buzzgeneral.com">buzz general</a> <a href="https://www.generalideas.net">general ideas</a> <a href="https://www.realestatepart.com">real estate part</a> <a href="https://www.viewrealestates.net">view real estates</a> <a href="https://www.typesofproperty.ca">types of property</a> <a href="https://www.realestatenow.us">real estate now</a> <a href="https://www.automotivesession.com">automotive session</a> <a href="https://www.automotiveline.net">automotive line</a> <a href="https://www.financesfunds.com">finances funds</a> <a href="https://www.financesecrets.net">finance secrets</a> <a href="https://www.financepower.ca">finance power</a> <a href="https://www.financeadvise.us">finance advise</a> <a href="https://www.technologydesires.com">technology desires</a> <a href="https://www.technologyneeds.net">technology needs</a> <a href="https://www.fashiontheblog.com">fashion the blog</a> <a href="https://www.Truefashionstyle.net">True fashion style</a> <a href="https://www.seotechstar.com">seo tech star</a> <a href="https://www.allaboutseo.net">all about seo</a> <a href="https://www.triptravelling.com">trip travelling</a> <a href="https://www.traveltourguides.net">travel tour guides</a> <a href="https://www.newsstoriestold.com">news stories told</a> <a href="https://www.yourbestanimal.com">your best animal</a> <a href="https://www.realpetnow.net">real pet now</a> <a href="https://www.bestshoppinglife.com">best shopping life</a> <a href="https://www.bestshoppingguide.net">best shopping guide</a> <a href="https://www.educationalidea.com">educational idea</a> <a href="https://www.educationalbox.net">educational box</a> <a href="https://www.onefoodnow.com">one food now</a> <a href="https://www.foodliving.net">food living</a> <a href="https://www.entertainsfun.com">entertains fun</a> <a href="https://www.entertainmentpleasures.net">entertainment pleasures</a> <a href="https://www.thesolutionsdesign.com">the solutions design</a> <a href="https://www.webelite.net">web elite</a> <a href="https://www.prefabhousesideas.com">prefab houses ideas</a> <a href="https://www.smallhomedesign.net">smallhomedesign</a> <a href="https://www.modernhousedesign.ca">modernhousedesign</a> <a href="https://www.diyhomedecor.us">diyhomedecor</a> <a href="https://www.healthyfitnessmend.com">healthyfitnessmend</a> <a href="https://www.basichealthplan.net">basichealthplan</a> <a href="https://www.businessquack.com">businessquack</a> <a href="https://www.safebusinessway.net">safebusinessway</a> <a href="https://www.legalshock.com">legalshock</a> <a href="https://www.legalright.net">legalright</a> <a href="https://www.weddingstrend.com">weddingstrend</a> <a href="https://www.basicwedding.net">basicwedding</a> <a href="https://www.generalsuit.com">generalsuit</a> <a href="https://www.generalneeds.net">generalneeds</a> <a href="https://www.luxurydreamproperty.com">luxurydreamproperty</a> <a href="https://www.automotivetek.com">automotivetek</a> <a href="https://www.automotivezones.net">automotivezones</a> <a href="https://www.financebenefitplan.com">financebenefitplan</a> <a href="https://www.globallytechnology.com">globallytechnology</a> <a href="https://www.techenhance.net">techenhance</a> <a href="https://www.onestylefashion.com">onestylefashion</a> <a href="https://www.homeartideas.com">homeartideas</a> <a href="https://www.interiordesignideas.net">interiordesignideas</a> <a href="https://www.luxuryhomesideas.ca">luxuryhomesideas</a> <a href="https://www.healthforcure.com">healthforcure</a> <a href="https://www.healthyfair.net">healthyfair</a> <a href="https://www.businessalias.com">businessalias</a> <a href="https://www.blowbusiness.net">blowbusiness</a> <a href="https://www.bindinglaw.com">bindinglaw</a> <a href="https://www.legalsound.net">legalsound</a> <a href="https://www.generalsinfo.com">generalsinfo</a> <a href="https://www.automotivescape.com">automotivescape</a> <a href="https://www.upgradetechno.com">upgradetechno</a> <a href="https://www.homeartcentral.com">homeartcentral</a> <a href="https://www.livingdecorideas.net">livingdecorideas</a> <a href="https://www.healthtnc.com">healthtnc</a> <a href="https://www.healthmend.net">healthmend</a> <a href="https://www.thebusinesshint.com">thebusinesshint</a> <a href="https://www.businesstend.net">businesstend</a> <a href="https://www.legallawnews.com">legallawnews</a> <a href="https://www.legallawweb.net">legallawweb</a> <a href="https://www.luxuryhomesideas.com">luxuryhomesideas</a> <a href="https://www.smallhomeideas.net">smallhomeideas</a> <a href="https://www.ahealthybook.com">ahealthybook</a> <a href="https://www.healthnenergy.net">healthnenergy</a> <a href="https://www.businesstoboard.com">businesstoboard</a> <a href="https://www.betterbusinessline.net">betterbusinessline</a> <a href="https://www.lawelevation.com">lawelevation</a> <a href="https://www.legalprinciples.net">legalprinciples</a> <a href="https://www.stayluxuryhome.com">stayluxuryhome</a> <a href="https://www.builtahome.com">builtahome</a> <a href="https://www.homeispections.com">homeispections</a> <a href="https://www.ahomenotes.com">ahomenotes</a> <a href="https://www.betterhomeside.com">betterhomeside</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=209593" token="wjPAmqv7MeuXMJ9DvSHsvM6oSJhnGIrgNvqPUH0eyOs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-209592" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625654263"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>diyhouse interior</span> - 2021-07-07 - 13:37</p> </li> <a href="/comment/209592#comment-209592" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/209592#comment-209592" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">https://www.diyhouseinterior…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.diyhouseinterior.com">https://www.diyhouseinterior.com</a><br /> <a href="https://www.diyhouseinterior.com">diyhouse interior</a><br /> [url=htps://<a href="http://www.diyhouseinterior.com]diyhouse">www.diyhouseinterior.com]diyhouse</a> interior[/url]</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=209592" token="t47c4is-0xdrLnfVe6ibf5KRovELJfHcaIkhEnmRT40"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-209346" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625601289"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Domisa Bells</span> - 2021-07-06 - 22:54</p> </li> <a href="/comment/209346#comment-209346" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/209346#comment-209346" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: <a href="https://www.joromispells.com">https://www.joromispells.com</a> und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: <a href="mailto:Joromispells@gmail.com">Joromispells@gmail.com</a> und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=209346" token="6dKc-ki6FxeK_DsujWVKUHHABWd7lASKeU8MFqNsLaI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-207214" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625257933"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jooooooooooo </span> - 2021-07-02 - 23:32</p> </li> <a href="/comment/207214#comment-207214" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/207214#comment-207214" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir euro vizijos dalyvis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir euro vizijos dalyvis tikra skylė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=207214" token="TcNgEdOPOyDThOuWmpIP7nG9jmQyj6U9Dv0CDG3SftI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 02 Jul 2021 12:20:45 +0000 vyrredaktorius 2696 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tu­je ruo­šia­ma­si nu­pli­kin­ti da­lį Ulo­nų gat­vės: žada kirsti 130 bran­džių me­džių, po­li­ti­kai su­ma­ny­mui pri­ta­rė 2017 me­tais https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-ruo-sia-ma-si-nu-pli-kin-ti-da-li-ulo-nu-gat-ves-zada-kirsti-130-bran-dziu-me-dziu-po-li <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-01</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/78-135601" rel="bookmark"> Nr. <span> 78 (135601) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/IMG_8233.JPG?itok=5MfNOdOY" width="344" height="287" alt="Ulonų gatvė" title="Dešinėje Ulonų gatvės pusėje (žiūrint nuo sankryžos) bus kertama viena eilė šalia gatvės esančių skroblų, antroje eilėje – kai kurie medžiai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Kirs­ti pra­šo „Al­kes­ta“</h2> <p>J.Lav­ri­nec taip pat kvie­tė feis­bu­ke pla­nuo­to­jus sti­chi­nė­je kait­ro­je pra­si­ei­ti Vil­niaus pės­čių­jų ta­kais, ku­rie li­ko be alė­jų, be ža­lių bar­je­rų ar­ba be ga­li­my­bės juos įreng­ti, taip pat – ne­ap­žel­din­tais kvar­ta­lų pe­ri­met­rais be ga­li­my­bės nu­kirs­ti ke­lią per ža­liuo­sius kie­mus. Dar pra­si­ei­ti pre­kyb­cen­trių par­kin­gais, iki ho­ri­zon­to ir at­gal, nes mies­tas ga­li ir tu­ri kel­ti pro­jek­ta­vi­mo ir ap­žel­di­ni­mo stan­dar­tus – bet ne­no­ri.</p> <p>„Ar jau pri­me­tė­te, kiek van­dens, ku­ro ir dar­bo va­lan­dų kai­nuo­ja nau­jų so­di­nu­kų prie­žiū­ra? Ar mes kas pus­me­tį kei­čia­me so­di­nu­kus? O juk bran­dūs me­džiai ne­kai­na­vo, ir jų efek­ty­vu­mas kon­di­cio­nuo­jant ap­lin­ką bu­vo di­džiu­lis“, – Aly­tu­je apie tai ir­gi bū­tų lai­kas kal­bė­ti.</p> <p>Dar ne­baig­tas ty­ri­mas, ku­rį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė ini­ci­ja­vo dėl penkias­de­šimties ąžuo­liu­kų iš­kir­ti­mo prie Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos, o ir vėl nau­jie­na. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja, kad, ar­tė­jant Ulo­nų gat­vės re­konst­ruk­ci­jos ant­ro­jo eta­po dar­bų pra­džiai, ji ga­vo ben­dro­vės „Al­kes­ta“ pra­šy­mą leis­ti iš­kirs­ti pa­gal pro­jek­tą kirs­ti­nus me­džius ša­lia gat­vės.</p> <p>Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Lai­mos Mul­mie­nės, Žel­dy­nų ir žel­di­nių ko­mi­si­jai ap­žiū­rė­jus pra­šo­mus kirs­ti žel­di­nius, Ulo­nų g. bū­tų ker­ta­ma apie 130 sau­go­ti­nų me­džių, 12 ne­pri­skir­tų sau­go­ti­niems ir ge­ni­mos 6 me­džių ša­kos. Dau­ge­lio ke­ti­na­mų kirs­ti me­džių būk­lė yra blo­ga – jie sau­si, pa­žeis­ti pu­vi­nio, dre­vė­ti.</p> <p> </p> <h2>Bus ker­ta­ma ei­lė skrob­lų, lie­pos, kle­vai</h2> <p>Kiek iš vi­so Ulo­nų gat­vė­je yra bran­džių me­džių ir koks pro­cen­tas jų pla­nuo­ja­ma kirs­ti? – klau­sia­me Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Ra­mu­nės Zub­rės.</p> <p>„Ant­ruo­ju eta­pu bus tvar­ko­ma ne vi­sa gat­vė, o tik nuo nau­jo žie­do iki Va­rė­nos gat­vės. De­ši­nė­je pu­sė­je bū­tų ker­ta­ma vi­sa skrob­lų ei­lė, ke­lios lie­pos, kle­vai, ki­to­je gat­vės pu­sė­je, ku­rio­je au­ga stam­bios pu­šys, ąžuo­lai ir lie­pos, vi­si me­džiai prak­tiš­kai iš­sau­go­mi, ker­ta­mi du svei­ki me­džiai prie au­to­bu­sų sto­te­lės ir dvi vi­siš­kai sau­sos pu­šys. Ker­ta­mi tik tie me­džiai, ku­rie bū­ti­ni pro­jek­tui įgy­ven­din­ti, iš­sau­go­mi ne tik se­niau­sie­ji ir ver­tin­giau­sie­ji, bet ir vi­si, ku­riuos kirs­ti nė­ra bū­ti­na. Kai­rė­je gat­vės pu­sė­je ei­nant nuo nau­jai įreng­to žie­do prak­tiš­kai vi­si žel­di­niai iš­sau­go­mi. De­ši­nė­je pu­sė­je, kur ka­rių ka­pi­nės, taip pat vi­si ąžuo­lai ir pu­šys iš­sau­go­mi“, – sa­ko ji.</p> <p>R.Zub­rė ma­no, kad kai ku­rie nu­ma­to­mi kirs­ti me­džiai ga­lė­tų bū­ti apie 60 me­tų am­žiaus, o kai ku­rie – ir ge­ro­kai se­nes­ni, pa­vyz­džiui, ąžuo­las prie Pu­siau­ke­lės na­mų, kai ku­rie net ne­bu­vo spe­cia­liai so­di­na­mi, bet pa­lik­ti tie­siant ir as­fal­tuo­jant gat­vę.</p> <p>Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja, prieš teik­da­ma iš­va­dą, ar leis­ti kirs­ti žel­di­nius Ulo­nų gat­vė­je, pa­si­telks eks­per­tą, ku­ris at­liks žel­di­nių būk­lės eks­per­ti­zę. Ta­da ir pa­aiš­kės tiks­li me­džių būk­lė ir ker­ta­mų me­džių kie­kis. Pa­sak R.Zub­rės, eks­per­ti­zė bus nu­pirk­ta vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du, re­zul­ta­tas ti­kė­ti­nas rug­sė­jį.</p> <p> </p> <h2>Ką ma­no Ulo­nų gat­vės gy­ven­to­jai?</h2> <p>E.Zub­rė sa­ko, kad, kai vy­ko vie­šas pro­jek­to svars­ty­mas, jo me­tu pa­sta­bų dėl žel­di­nių iš­sa­ky­ta ne­bu­vo. „Į Sta­ty­bos sky­rių krei­pė­si Ulo­nų g. 8 gy­ven­to­jai, pra­šy­da­mi mak­si­ma­liai iš­sau­go­ti žel­di­nius ties jų na­mu. Žel­di­niai, kaip ir vi­sa­me pro­jek­te, iš­sau­go­mi mak­si­ma­liai, ker­ta­mi tik bū­ti­ni kirs­ti. Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­rius ra­šė raš­tą pro­jek­tuo­to­jams dėl ver­tin­giau­sių žel­di­nių iš­sau­go­ji­mo. Jie ver­tin­gi ne tik sa­vo sker­sme­niu ar am­žiu­mi, tai la­bai gra­žus ir ver­tin­gas kraš­to­vaiz­džio ele­men­tas, ne­daug mies­tų ga­li pa­si­gir­ti to­kiais me­džiais, au­gan­čiais mies­te. Ka­dan­gi tai tran­zi­ti­nė gat­vė, rep­re­zen­tuo­jan­ti mū­sų mies­tą, nuo jos pri­klau­so la­bai daug, ar pra­va­žiuo­jan­tys pro mū­sų mies­tą nu­spręs į jį už­suk­ti. Vi­sa tai sa­kiau ir kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tei, vė­liau pri­si­jun­gu­siai prie šio pro­jek­to pa­ren­gi­mo, pa­gal mū­sų sky­riaus pa­sta­bas pa­ren­gu­siai tau­so­jan­tį ap­lin­ką pro­jek­to va­rian­tą“, – sa­ko spe­cia­lis­tė.</p> <p>Kaip in­for­muo­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tams pri­ta­rė dar 2017 me­tų ru­de­nį. 2018-ųjų va­sa­rį dėl nu­ma­to­mo Ulo­nų, Pul­ko, San­tai­kos g. re­konst­ra­vi­mo Pu­siau­ke­lės na­muo­se vy­ko su­si­ti­ki­mas su ap­lin­ki­niais gy­ven­to­jais, ku­riems bu­vo pri­sta­ty­ti siū­lo­mi spren­di­niai.</p> <p>Vie­šas su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me bu­vo ap­tar­ti gat­vės re­konst­ruk­ci­jos ir ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai, įvy­ko 2018 me­tų lap­kri­čio pa­bai­go­je. Pa­siū­ly­mus dėl pro­jek­to bu­vo ga­li­ma teik­ti iki vie­šo su­si­rin­ki­mo bei jo me­tu pro­jek­tuo­to­jui bei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Vi­si pro­jek­to ren­gi­mo me­tu iki vie­šo su­si­rin­ki­mo bei jo me­tu gau­ti gy­ven­to­jų pra­šy­mai, su­si­ję su šio pro­jek­to spren­di­niais, bu­vo ap­tar­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų ir per­duo­da­mi pro­jek­tuo­to­jams, kad jie pa­gal ga­li­my­bes į pa­siū­ly­mus at­si­žvelg­tų.</p> <p> </p> <h2>Siū­lė su­ma­žin­ti kirs­ti nu­ma­ty­tų me­džių skai­čių</h2> <p>Su­si­rin­ki­mo me­tu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai pa­tei­kė pa­sta­bas dėl ker­ta­mų me­džių ir siū­lė su­ma­žin­ti kirs­ti nu­ma­ty­tų me­džių skai­čių.Pa­sak sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ra­mu­nės Zub­rės, pa­reng­tuo­se spren­di­niuo­se, įren­giant au­to­bu­sų sto­vė­ji­mo aikš­te­lę Ulo­nų g. skve­ro te­ri­to­ri­jo­je (ša­lia Miš­ko g. 3, 5 skly­pų) bu­vo nu­ma­to­ma kirs­ti stam­bų ąžuo­lą ir pu­šį.</p> <p>„Mes pa­pra­šė­me sto­te­lę per­kel­ti to­liau, o me­džius iš­sau­go­ti. Taip pat ša­lia Pu­siau­ke­lės na­mų au­gan­tis di­džiu­lis ąžuo­las yra la­bai svar­bus kraš­to­vaiz­džio ele­men­tas. Nu­ro­dė­me šį ver­tin­gą me­dį bei ne­to­lie­se au­gan­čią di­de­lę pu­šį iš­sau­go­ti. Taip pat ati­tin­ka­mo­se gat­vės at­kar­po­se siū­lė­me ne­keis­ti esa­mos ša­li­gat­vių kon­fi­gū­ra­ci­jos, kad bū­tų ga­li­ma iš­sau­go­ti dau­giau ver­tin­gų žel­di­nių, ne­ker­tant ąžuo­lų ir pu­šų. Ta­rė­mės su pro­jek­tuo­to­jais ir kraš­to­vaiz­džio spe­cia­lis­tais dėl ver­tin­giau­sių žel­di­nių kaip es­te­tiš­kai ir eko­lo­giš­kai svar­bių kraš­to­vaiz­džio ele­men­tų iš­sau­go­ji­mo ir į sky­riaus spe­cia­lis­tų pa­sta­bas tik­rai bu­vo at­si­žvelg­ta“, – sa­kė R.Zub­rė.</p> <p> </p> <h2>At­so­dins 30 lie­pų, 6 šer­mukš­nius ir lanks­vas</h2> <p>Ulo­nų, Pul­ko ir San­tai­kos gat­vių re­konst­ra­vi­mo ir ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­to an­tro eta­po ap­ima­mo­je da­ly­je in­ven­to­ri­zuo­ta 216 me­džių. Iš jų tik 92 me­džių ar jų ka­mie­nų būk­lė yra ge­ra. Žel­dy­nuo­se vy­rau­ja la­puo­čiai, dau­giau­sia – skrob­lai. Jų čia yra net 106.</p> <p>Pro­jek­te taip pat yra pa­teik­ta Žel­dy­nų ata­skai­ta, ku­rią pa­ren­gė kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tė. Ja va­do­vau­jan­tis, re­konst­ruo­ja­mos gat­vės at­kar­po­je nuo Pul­ko gat­vės iki Va­rė­nos gat­vės pa­lie­ka­ma da­lis čia au­gan­čių me­džių. Kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tė nu­ro­do, kad pri­va­lo iš­lik­ti 57 me­džiai, o tvar­ky­mo dar­bų me­tu 5 ver­tin­ges­nius me­džius (4 pu­šis ir ąžuo­lą) rei­kia ge­nė­ti, pa­ša­li­nant sau­sas ša­kas.</p> <p>Re­konst­ruo­ta­me gat­vės ruo­že bus pa­so­din­ta 30 si­dab­ri­nių lie­pų, 6 ja­po­ni­niai šer­mukš­niai bei 495 pil­ko­sios lanks­vos ir 1200 ber­ža­la­pės lanks­vos krū­mų. Po re­konst­ruk­ci­jos Ulo­nų gat­vė­je bus trys eis­mo juos­tos, gre­ta gat­vės bus įreng­tas ap­švies­tas pla­tus pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_5533.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_5533.jpg?itok=oaTW1rf3" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_8231.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_8231.JPG?itok=-G4Yyp7d" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_8233_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_8233_0.JPG?itok=bD4wF5cD" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_8242.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_8242.JPG?itok=BexVxPFH" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-ruo-sia-ma-si-nu-pli-kin-ti-da-li-ulo-nu-gat-ves-zada-kirsti-130-bran-dziu-me-dziu-po-li&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2691&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="DoxU0bNLPIjeiFPw52cRqfosOx1IUmtQZPoxYAHLAHQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-211422" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626209700"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiškė</span> - 2021-07-13 - 23:55</p> </li> <a href="/comment/211422#comment-211422" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/211422#comment-211422" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Graudu. J. Marcinkevičius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Graudu. J. Marcinkevičius rašė ,,Ar žmonės žino, kad miškai tai mūsų žemės gilios mintys, kad juos iškirtus ištisai, žmogus ir žemė ims kankintis."Medžiai neužauga per vieną dieną ar metus O jie teikia ir grožį ir pavėsį ir praturtina aplinką švariu deguoniu ir sušvelnina klimatą ir t.t .. Nesuprantama, kad protingi aplinkos tvarkytojai ir projektuotojai gali taip kvailai elgtis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=211422" token="OWnUxYAsea8L830aw1YzGU41A80sNIoYc6AdWUbpNbc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-209349" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625601506"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Domisa Bells</span> - 2021-07-06 - 22:58</p> </li> <a href="/comment/209349#comment-209349" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/209349#comment-209349" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: <a href="https://www.joromispells.com">https://www.joromispells.com</a> und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: <a href="mailto:Joromispells@gmail.com">Joromispells@gmail.com</a> und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=209349" token="CiyvGWCE6sWTVHDWOLE0TUWATt83Ah2F6Kv4AeKZar0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206443" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625213680"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Žaliukas</span> - 2021-07-02 - 11:14</p> </li> <a href="/comment/206443#comment-206443" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206443#comment-206443" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Suskiai ar gyvenime…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Suskiai ar gyvenime pasodinot nors vieną medį? Kad lengva ranka užsikuriat pjuklus Kam galvot , juk galima viską išpašalvonyt ir palikt plyna lauką.Besmegianiams lengviau dirbt kai nieks nemaišo? Per mano akis ten vietos užtenka viskam Panašu kad miesto arhitektam ir visiem kitiem veltėdžiam per sunki užduotis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206443" token="096uwS_yPixdN4Fy235zp4saBBXFG2F_1kZfhXYqy9s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-205132" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625133842"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>REIKIA NUKIRSTI</span> - 2021-07-01 - 13:04</p> </li> <a href="/comment/205132#comment-205132" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/205132#comment-205132" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">MEDZIUS IR SANTAIKOS GATVEJE…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>MEDZIUS IR SANTAIKOS GATVEJE NES LAPU RUDENI NIEKAS NEGREBOJA IR NEVEZA O JEI SUGREBOJI TAI NEGERAI SUGREBOJI ARBA TURI PATS ISVEZTI TAI GERIAUSIA NUKIRSTI IR BUS SVARU IR GRAZU IR NEBUS SABAKSTYNO</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=205132" token="OrOgh1CwTtxDsKKd2M1dKJxrPExNwj4GEpIi64-G0Mg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-205116" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625132388"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Juste</span> - 2021-07-01 - 12:39</p> </li> <a href="/comment/205116#comment-205116" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/205116#comment-205116" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Iš principo medžių gaila,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Iš principo medžių gaila, jeigu jie sveiki. Jeihu nėra sveiki-puokus sprendimas atnaujinti aplinką.<br /> Turint omenyje koks žmonių skaičius gyvena turint alergiją žiedadulkėm, tai sprendimas iškirsti liepas puikus. Svarbiausia, kad tesėtų duotą žodį senus medžius pakeisti naujais.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=205116" token="WcgWZTWFD36UN6kIg_zsooCmnJuLQGkIck9H4-v9aGs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-205069" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625124419"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Žaliesiems</span> - 2021-07-01 - 10:26</p> </li> <a href="/comment/205069#comment-205069" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/205069#comment-205069" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pirma susitvarkykit…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pirma susitvarkykit šabankštynus, o po to verkit dėl tų kelių supuvusių medžių, kurie vieną dieną patiems ant galvos nukris</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=205069" token="jwxtjbWSqa4Ce2kI1LBaL27aZjtyRXgaFR805_C3teo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-205067" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625124108"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dabar 2021</span> - 2021-07-01 - 10:21</p> </li> <a href="/comment/205067#comment-205067" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/205067#comment-205067" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dar gerai, kad necituoja…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dar gerai, kad necituoja gyventojų susirinkimo protokolo, kuris vyko prieš 20 metų :) Kas trukdo dabar gyventojus sukviesti ??? Žmonės jau pajautė ką reiškia 36 laipsnių karštis ir kaip gelbsti medžių pavėsis. Mažiau vadovaukitės trinkelių mylėtojų nuomone, nes jiems medžiai nerūpi, medžiai jiems tik kliūtis. O gal mes iš žaliojo miesto jau virstam į betoninį ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=205067" token="K1BjKFz18NBNLS4XnhNGzxQhYI0LwArDP2LjfckveWU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 01 Jul 2021 06:37:50 +0000 vyrredaktorius 2691 at https://www.alytausnaujienos.lt VTEK nu­trau­kė ty­ri­mą dėl Ne­ri­jaus Ce­siu­lio skir­tų pi­ni­gi­nių iš­mo­kų sa­vo pa­ta­rė­jui https://www.alytausnaujienos.lt/vtek-nu-trau-ke-ty-ri-ma-del-ne-ri-jaus-ce-siu-lio-skir-tu-pi-ni-gi-niu-mo-ku-sa-vo-pa-ta-re-jui <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/74-13597" rel="bookmark"> Nr. <span> 74 (13597) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/IMG_5881.jpg?itok=PQAsYddQ" width="344" height="287" alt="Cesiulis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kaip sa­kė VTEK at­sto­vė spau­dai Eg­lė Iva­naus­kai­tė, ty­ri­mas dėl Aly­taus mies­to me­ro N.Ce­siu­lio skir­tų pi­ni­gi­nių iš­mo­kų sa­vo pa­ta­rė­jui bu­vo pra­dė­tas gau­to skun­do pa­grin­du, o bir­že­lio 30-ąją vy­ku­sia­me ko­mi­si­jos po­sė­dy­je nu­spręs­ta jį nu­trauk­ti: „Ne­nu­sta­ty­ta aki­vaiz­džių duo­me­nų, ku­rie tie­sio­giai pa­tvir­tin­tų, kad ska­tin­da­mas sa­vo pa­ta­rė­ją me­ras ži­no­jo apie jo pa­da­ry­tus šiurkš­čius pa­žei­di­mus, kai anks­čiau pa­ta­rė­jas ėjo mies­to ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas. 2019 me­tais da­bar­ti­nis me­ro pa­ta­rė­jas, bū­da­mas ta­ry­bos na­riu, bu­vo pa­te­kęs į in­te­re­sų kon­flik­tą ta­ry­bo­je spręs­da­mas klau­si­mus, su­si­ju­sius su ki­ta sa­vo dar­bo­vie­te – ben­dro­ve Aly­taus bū­tų ūkis.“</p> <p>E.Iva­naus­kai­tė pa­brė­žė, kad tuo me­tu N.Ce­siu­lis dar ne­bu­vo me­ru, tad jam dar ne­ga­lio­jo pa­rei­ga vyk­dy­ti in­te­re­sų de­ri­ni­mo kon­tro­lę kaip tai nu­sta­to Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mas.</p> <p>VTEK nu­sta­tė, kad 2019 – 2020 me­tais me­ras pri­ėmė tris po­tvar­kius, ku­riais pa­ta­rė­ją ska­ti­no Ka­lė­dų pro­ga, taip pat sky­rė 300 eu­rų pre­mi­ją ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties pa­grin­du ir ska­ti­no už at­lik­tas vien­kar­ti­nes ypa­tin­gos svar­bos už­duo­tis val­dant CO­VID-19 pan­de­mi­ją.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_5881_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_5881_0.jpg?itok=w9PUjhvp" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/vtek-nu-trau-ke-ty-ri-ma-del-ne-ri-jaus-ce-siu-lio-skir-tu-pi-ni-gi-niu-mo-ku-sa-vo-pa-ta-re-jui&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2688&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="uxiEBzkZ1urjan20VdhMACcJ1954nCz-GZvOB_ZvdEQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-209352" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625601620"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Domisa Bells</span> - 2021-07-06 - 23:00</p> </li> <a href="/comment/209352#comment-209352" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/209352#comment-209352" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: <a href="https://www.joromispells.com">https://www.joromispells.com</a> und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: <a href="mailto:Joromispells@gmail.com">Joromispells@gmail.com</a> und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=209352" token="kNI0ZlJ3acDLNf50r15610uy9_nIHjw82ssd9M1lbpw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206497" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625217225"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tik?</span> - 2021-07-02 - 12:13</p> </li> <a href="/comment/206497#comment-206497" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206497#comment-206497" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik už ką balsuos? Kur tie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik už ką balsuos? Kur tie taryboj, ar kitur geresni? Teikiantys vilčių, kad bus geriau?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206497" token="IepXXuFELbNgSQJasa4g6PZePFtNZXtpOeGk-HT9Phg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206416" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625211650"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tai</span> - 2021-07-02 - 10:40</p> </li> <a href="/comment/206416#comment-206416" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206416#comment-206416" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Meras jau taip visus nuvylė,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Meras jau taip visus nuvylė, kad net nesinori apie jį kalbėti. Ir ši istorija neskani. Cesiulis dirbo taryboje, viską žinojo, tai ko dabar nori ? Žmonės tokių negerbia ir už tokius daugiau nebalsuos, kad ir kiek lakstytų po butus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206416" token="a3cuvK4mcM3eRGMvphc3tKjlSdl6d-HE4fWD2kJCCTE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-205098" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625129178"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>The kad ska­ti…</span> - 2021-07-01 - 11:46</p> </li> <a href="/comment/205098#comment-205098" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/205098#comment-205098" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The kad ska­tin­da­mas sa­vo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The kad ska­tin­da­mas sa­vo pa­ta­rė­ją me­ras ži­no­jo apie jo pa­da­ry­tus šiurkš­čius pa­žei­di­mus.<br /> game <a href="https://clickerheroes.co">clicker heroes</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=205098" token="4uahjsjr1yD0uOov9WhKViFFzzVCgRzmhXzV0uF5IX4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 30 Jun 2021 12:39:15 +0000 vyrredaktorius 2688 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tu­je ne­lie­ka „Sod­ros” sky­riaus. Ar pa­jus po­ky­čius gy­ven­to­jai? https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-ne-lie-ka-sod-ros-sky-riaus-ar-pa-jus-po-ky-cius-gy-ven-jai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/74-13597" rel="bookmark"> Nr. <span> 74 (13597) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/Apkirpta%2020170414_124645.jpg?itok=gLn7ao12" width="344" height="287" alt="Valerijus Ven­cius pri­si­pa­ži­no spren­di­mų dėl to­les­nės dar­bi­nės veik­los dar ne­pri­ėmęs. " title="Valerijus Ven­cius pri­si­pa­ži­no spren­di­mų dėl to­les­nės dar­bi­nės veik­los dar ne­pri­ėmęs. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Iš­liks „Sod­ros“ pa­slau­gos</h2> <p>Per­nykš­tį lap­kri­tį Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą „Dėl su­ti­ki­mo re­or­ga­ni­zuo­ti Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos te­ri­to­ri­nius sky­rius“. Taip nu­spręs­ta per­tvar­ky­ti šio fon­do val­dy­mo struk­tū­rą ir nuo lie­pos 1-osios vie­toj de­šim­ties te­ri­to­ri­nių sky­rių pa­lik­ti ke­tu­ris.</p> <p>Lie­ka veik­ti tik Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos ir Pa­ne­vė­žio te­ri­to­ri­niai sky­riai. Aly­taus sky­rius, ap­tar­na­vęs aly­tiš­kius, va­rė­niš­kius, Drus­ki­nin­kų, Laz­di­jų ir Prie­nų gy­ven­to­jus, pri­jun­gia­mas prie Kau­no te­ri­to­ri­nio sky­riaus.</p> <p>Kaip sa­kė „Sod­ros“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Mal­go­ža­ta Ko­zič, te­ri­to­ri­nių sky­rių re­or­ga­ni­za­vi­mas vyks­ta sie­kiant su­ma­žin­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų skai­čių, op­ti­mi­zuo­ti jų veik­lą, ra­cio­na­liau nau­do­ti ma­te­ria­li­nius, fi­nan­si­nius ir žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius.</p> <p>Ji pa­ti­ki­no, kad gy­ven­to­jai po­ky­čių ne­pa­jus, Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je pa­nai­kin­to sky­riaus ap­tar­nau­to­je te­ri­to­ri­jo­je, „Sod­ros“ pa­slau­gos iš­liks tos pa­čios, jos bus tei­kia­mos to­se pa­čio­se vie­to­se, tik dar­buo­to­jai bus pa­val­dūs Kau­no te­ri­to­ri­niam sky­riui.</p> <p>„Vi­siems spe­cia­lis­tams bu­vo pa­siū­ly­tos tos pa­čios pa­rei­gos ir dar­bo są­ly­gos, ko­kias jie tu­rė­jo iki šiol. Ne­si­keis nei at­lie­ka­mos funk­ci­jos, nei dar­bo už­mo­kes­tis, pa­si­keis tik įstai­gos pa­va­di­ni­mas ar­ba veik­los sky­riaus pa­va­di­ni­mas. Di­džiau­sias lū­kes­tis – iš­sau­go­ti pro­fe­sio­na­lią ko­man­dą – pa­si­tei­si­no“, – tvir­ti­no M.Ko­zič.</p> <p>Aly­taus te­ri­to­ri­nia­me sky­rius tu­rė­jo 180 dar­buo­to­jų, nuo lie­pos 1-osios dirb­ti iš­lie­ka be­veik vi­si, kai ku­rie tar­ny­bi­nio kai­tu­mo bū­du per­ėjo dirb­ti į ki­tas vals­ty­bi­nes įstai­gas.</p> <h2>Di­rek­to­rius spren­di­mų dėl to­les­nės dar­bi­nės veik­los dar ne­pri­ėmęs</h2> <p>De­šimt me­tų „Sod­ros“ Aly­taus te­ri­to­ri­niam sky­riui va­do­va­vęs Va­le­ri­jus Ven­cius tvir­ti­no, kad nuo lie­pos 1-osios at­lei­džia­mas iš šio sky­riaus di­rek­to­riaus pa­rei­gų. Jis ar­ti­miau­sią lai­ko­tar­pį atos­to­gaus, kaip Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys ke­ti­na dau­giau lai­ko skir­ti po­li­ti­kai.</p> <p>V.Ven­cius pri­si­pa­ži­no spren­di­mų dėl to­les­nės dar­bi­nės veik­los dar ne­pri­ėmęs, pa­brė­žė, kad pa­gal nuo 2019-ųjų sau­sio įsi­ga­lio­ju­sias Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­sas re­or­ga­ni­zuo­ja­mų įstai­gų va­do­vams pa­rei­gos re­or­ga­ni­zuo­ja­mo­se įstai­go­se ne­ga­li bū­ti siū­lo­mos.</p> <p>Kaip V.Ven­cius ver­ti­na „Sod­ros“ per­tvar­ką?</p> <p>„Pas­ta­rai­siais me­tais cen­tra­li­za­vi­mas bu­vo vyk­do­mas ir ki­to­se vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, pa­vyz­džiui, Vals­ty­bi­nė­je mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je, pro­ku­ra­tū­ro­je, teis­mų sis­te­mo­je, Re­gist­rų cen­tre, Dar­bo ins­pek­ci­jo­je, Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je. To­kia si­tu­a­ci­ja pa­nei­gia tin­ka­mos re­gio­nų po­li­ti­kos eg­zis­ta­vi­mą ir ver­čia ma­žes­niuo­se mies­tuo­se gy­ve­nan­čius, kva­li­fi­kuo­tus as­me­nis mig­ruo­ti į did­mies­čius ar­ba sa­vo lai­ką gaiš­ti ke­lio­nė­se iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos į dar­bo vie­tą. Ki­ta ver­tus, to­kia vals­ty­bės po­li­ti­ka ve­da prie to, kad ir pri­va­tus ver­slas ku­ria­si, ple­čia­si prie di­džių­jų mies­tų, kur šiuo me­tu tel­kia­mos ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų bei jų va­do­vų dar­bo vie­tos. To­dėl, at­si­ra­dus tie­sio­gi­nio ben­dra­vi­mo su vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vais po­rei­kiui spren­džiant pro­ble­mas, leng­viau tai pa­da­ry­ti, ne­rei­kia va­žiuo­ti ke­lių šim­tų ki­lo­met­rų at­stu­mo“, – min­ti­mis da­li­jo­si V.Ven­cius.</p> <p>Jo pa­ste­bė­ji­mu, vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl žmo­nės mig­ruo­ja iš ma­žes­nių mies­tų į did­mies­čius ar už­sie­nį, yra jų po­rei­kių ne­ten­ki­nan­ti gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka dėl pro­ble­mų ras­ti jų po­rei­kius, iš­si­la­vi­ni­mą, kva­li­fi­ka­ci­ją ati­tin­kan­tį dar­bą, da­ry­ti kar­je­rą; „Kaip vie­na iš di­džiau­sių darb­da­vių re­gio­nuo­se vals­ty­bė čia taip pat tu­ri iš­lai­ky­ti ir kur­ti dar­bo vie­tas, ne tik Vil­niu­je ar Kau­ne.“</p> <p>V.Ven­ciaus tvir­ti­ni­mu, re­gio­ni­nę po­li­ti­ką le­mia val­džios ins­ti­tu­ci­jų veiks­mai, jų spren­di­mai stei­giant ar re­or­ga­ni­zuo­jant vals­ty­bės įstai­gas tu­ri pri­si­dė­ti prie jų plėt­ros re­gio­nuo­se, o ne skir­ti su­telk­ti įstai­gas ar da­lį jo­se dir­ban­čių žmo­nių di­džiuo­siuose Lie­tu­vos mies­tuo­se.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/20170414_124645_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/20170414_124645_0.jpg?itok=bxI5SFqI" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/20210628_092314.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/20210628_092314.jpg?itok=-BmJovWd" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-ne-lie-ka-sod-ros-sky-riaus-ar-pa-jus-po-ky-cius-gy-ven-jai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2685&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HKx3K4hrWvKz_UCseDc9S-MFQ9WrCjkd7-jldDMp3hE"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-209356" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625601705"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Domisa Bells</span> - 2021-07-06 - 23:01</p> </li> <a href="/comment/209356#comment-209356" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/209356#comment-209356" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: <a href="https://www.joromispells.com">https://www.joromispells.com</a> und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: <a href="mailto:Joromispells@gmail.com">Joromispells@gmail.com</a> und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=209356" token="h3KBLB_XTD30OJCtnA7-1BfrPx-KGHcA_APqvXjzvEU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-208397" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625428014"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kolegė</span> - 2021-07-04 - 22:46</p> </li> <a href="/comment/208397#comment-208397" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/208397#comment-208397" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Stiprus vadovas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Stiprus vadovas,charizmatiškas lyderis.už jo kaip mūrinės sienos.Gaila,kad išėjo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=208397" token="k3t81xkvJ1bObtWOs21l4fYB7WczNe3fxA6oOgDAInw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206821" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625232979"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>??</span> - 2021-07-02 - 16:36</p> </li> <a href="/comment/206821#comment-206821" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206821#comment-206821" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nesuvokiu ko visiems &quot;rūpi&quot;…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nesuvokiu ko visiems "rūpi" Venciaus darbai. Sėkmės jam.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206821" token="p0eCzfrxU4l5sF0ylFQASFUfzwVSyake0KL9LR-E15Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206661" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625225208"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nieko</span> - 2021-07-02 - 14:26</p> </li> <a href="/comment/206661#comment-206661" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206661#comment-206661" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nieko rimto iš vadovo ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nieko rimto iš vadovo ir kaip tarybos nario. Esmėj Alytuj ir likusius valstybinių įstaigų, ypač teisėsaugos institucijų vadovus reikia keist į atsakingesnius, patriotiškesnius. Nes tokia grietinėlė susidarius, kad..<br /> Nėr rimto miesto lygio.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206661" token="6pCKGA7iMnWPRYpFAGotVcGj24TlGaB_IvBgT_Y06kw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206430" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625212917"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jo</span> - 2021-07-02 - 11:01</p> </li> <a href="/comment/206430#comment-206430" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206430#comment-206430" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Geras vadovas ir žmogus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Geras vadovas ir žmogus.netrieskit kur nereikia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206430" token="eKVSyirb9PGRksf-hbzONxdszO1eJHcqRG8taRo_rPE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-205368" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625152425"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ertyui</span> - 2021-07-01 - 18:13</p> </li> <a href="/comment/205368#comment-205368" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/205368#comment-205368" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Koks skirtumas kokios įmonės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Koks skirtumas kokios įmonės vadovas jei jis lyderis reiškiama pagarba. Jei išnaudotojas, užuojauta tokiai įmonei. Apie sodros vadovą žinau vien gerus vertinimus ir niekas nuomonės nepakeis. Pavydas kaip kam, jo, yra ko pavydėt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=205368" token="827DF0GWpz_GxYDlBX_WfRRvHQItw0arDhA1t7Lni1A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-205172" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625140872"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Įdomu</span> - 2021-07-01 - 15:01</p> </li> <a href="/comment/205172#comment-205172" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/205172#comment-205172" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O sodros moteriškės dar ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O sodros moteriškės dar ir paskutinėmis dienomis gauna nurodymus like spaudinėti ant komentarų ar pats "puikusis" spaudinėja? :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=205172" token="iF4DmbiaN94IC9NlnTmNjSRz7XjCfaesDS-9OPqZDTI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-205129" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625133615"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>galetu</span> - 2021-07-01 - 13:00</p> </li> <a href="/comment/205129#comment-205129" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/205129#comment-205129" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">viska Alytuje likviduot juk…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>viska Alytuje likviduot juk nieko nereik nei sodros nei mokesciu nei ligonines nei policijos nei banku kiek sutaupytu pinigu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=205129" token="JlkPqcbN1WdNn28CIxMOHEk5PW6G9aGEXL-65IPQKxY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-205058" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625121898"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>alina</span> - 2021-07-01 - 09:44</p> </li> <a href="/comment/205058#comment-205058" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/205058#comment-205058" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Man irgi užkliūva žodžių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Man irgi užkliūva žodžių žaismas, „puikus vadovas“. Yra Alytuje tokių, tikrai yra, bet tai ne valstybinių įstaigų statytiniai, kaip vienas komentatorius paminėjęs įvairius politinius susitarimus, švogerizmą. Jei šis žmogus pailsėjęs sukurtų UAB ir įdarbintų kelias dešimtis alytiškių, gal ir pelnytų puikiojo vadovo vardą, o valstybės įstaigos kėdėje pasėdėti gali kiekvienas žmogus. Bent aš taip manau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=205058" token="7hu5n_kjcjTa0ANdsN_3vKp2C5yfXiEpp07yu2u6W2M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-204781" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625091548"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiškė</span> - 2021-07-01 - 01:19</p> </li> <a href="/comment/204781#comment-204781" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/204781#comment-204781" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Man keista skaityt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Man keista skaityt piktdžiugiškus komentarus žemiau. Manyčiau juos rašo arba pavyduoliai nevykėliai, arba politiniai konkurentai. Daug teko bendraut iš sodros ir iš tenais tik geri atsiliepimai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=204781" token="SRxUY4z3x5fhmZtUOmF0F4jCwidu0ac1Eeuvt1VUxjA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-204310" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625066171"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Na</span> - 2021-06-30 - 18:16</p> </li> <a href="/comment/204310#comment-204310" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/204310#comment-204310" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nepavyko planas seime šiltai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nepavyko planas seime šiltai vietai? O būtų viskas kaip iš natų. Fortūna kartais užpakaliu atsisuka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=204310" token="JZ1nBgSRTjnj8W4anZZfJz021Wnn4yBrlKzBtgk8BeM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-204295" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625065770"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Zita</span> - 2021-06-30 - 18:09</p> </li> <a href="/comment/204295#comment-204295" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/204295#comment-204295" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vaje, tai kur dabar gaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vaje, tai kur dabar gaus direktoriaus kėdę naują? Jis gi gimęs vadovauti. Darbui netinka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=204295" token="oCbMBXIrJg8yA2MOwa8IEe7XtB0bAuzDVEUDTpighK8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-204124" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625047037"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Hmm</span> - 2021-06-30 - 12:57</p> </li> <a href="/comment/204124#comment-204124" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/204124#comment-204124" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Specialybės &quot;puikus vadovas&quot;…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Specialybės "puikus vadovas" nėra. Tokiems puikiems kelią į šiltas kėdes nutiesia uošviai, giminės, draugai... Švogerizmas klesti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=204124" token="CNpbAEVsdnWexBGDpTvZgKVvwQr-5XpLBWmT6W4wn0w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-204054" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625042232"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>...</span> - 2021-06-30 - 11:37</p> </li> <a href="/comment/204054#comment-204054" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/204054#comment-204054" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Lietuvis visada pasidžiaugs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Lietuvis visada pasidžiaugs degančiu kaimyno stogu . O Vencius neprapuls, puikų vadovą pareigos pačios susiranda.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=204054" token="XAH2QD-zbXmE0iQUmWdF3PqPslpAAZs76lNySWNZPZQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-203836" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625030097"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vėl alma</span> - 2021-06-30 - 08:14</p> </li> <a href="/comment/203836#comment-203836" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/203836#comment-203836" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Liko tas skyrius tik Venciui…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Liko tas skyrius tik Venciui šiltos vietelės neliko</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=203836" token="vCu3bt8V03-hI0cM7DG2ZTkVRpNDuLfnPDj7DIPrGdI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 29 Jun 2021 06:45:36 +0000 vyrredaktorius 2685 at https://www.alytausnaujienos.lt Po­li­ti­nis dū­ris dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo sky­ri­mo sil­pni­na me­ro po­zi­ci­jas https://www.alytausnaujienos.lt/po-li-ti-nis-du-ris-del-ad-mi-nist-ra-ci-jos-di-rek-riaus-pa-va-duo-jo-sky-ri-mo-sil-pni-na-me-ro <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/73-13596" rel="bookmark"> Nr. <span> 73 (13596) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/Griskevicius_1.jpg?itok=oRtnfApV" width="344" height="287" alt="Giedrius Griškevičius sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­s direktoriaus pavaduotojo pareigas užims nuo lie­pos 5-osios ir ku­ruos švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to klau­si­mus." title="Giedrius Griškevičius sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­s direktoriaus pavaduotojo pareigas užims nuo lie­pos 5-osios ir ku­ruos švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to klau­si­mus." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3><span style="line-height:100%">„Ne­si­ti­kė­jau to­kio re­zul­ta­to“</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Bir­že­lio 23-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras N.Ce­siu­lis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jais pa­siū­lė skir­ti Gied­rių Griš­ke­vi­čių, ku­rį į šią po­zi­ci­ją de­le­ga­vo ta­ry­bos frak­ci­ja „Už Aly­tų“, va­do­vau­ja­ma To­mo Pa­čė­so, bei Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus val­dy­bos de­le­guo­tą Ar­tū­rą Ga­lak­voš­čių.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Pir­ma­sis – sa­vi­val­dy­bei pa­val­daus Aly­taus kul­tū­ros cen­tro et­no­kul­tū­ros spe­cia­lis­tas, su vi­suo­me­ni­niu rin­ki­mų ko­mi­te­tu „Už Aly­tų“ sie­kęs man­da­to šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je, ant­ra­sis – taip pat sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių Nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius, vie­nas iš „vals­tie­čių“ mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų, o šiam sky­riui va­do­vau­ja Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Nors bir­že­lio 23-iąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je vienu metu da­ly­va­vo vi­si 27 na­riai, į slap­tą bal­sa­vi­mą dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų at­vy­ko 18. G.Griš­ke­vi­čių pa­lai­kė 17 ta­ry­bos na­rių, 1 tam prieš­ta­ra­vo. Jis nau­jas pa­rei­gas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je užims nuo lie­pos 5-osios ir ku­ruos švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to klau­si­mus. G.Griš­ke­vi­čiui ta­ry­ba nu­sta­tė pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tą – 14, ku­ris, at­si­žvel­giant į vals­ty­bės tar­nau­to­jams fik­suo­tą ba­zi­nį al­gos dy­dį, leis gau­ti 2 tūkst. 478 eu­rų at­ly­gi­ni­mą iki mo­kes­čių.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Pla­nuo­ta, kad ki­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas A.Ga­lak­voš­čius ku­ruos ūki­nę ir so­cia­li­nes sri­tis, ta­čiau prieš pat Jo­ni­nes vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je jis į nau­jas pa­rei­gas ne­pa­skir­tas, nes tam pri­sti­go ta­ry­bos na­rių bal­sų. Iš 18 slap­ta­me bal­sa­vi­me da­ly­va­vu­sių­jų A.Ga­lak­voš­čiaus kan­di­da­tū­rai pri­ta­rė tik 11, 4 tam prieš­ta­ra­vo, 3 biu­le­te­niai su­ga­din­ti.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Ne­si­ti­kė­jau to­kio re­zul­ta­to. Ma­niau, kad žmo­nės yra sa­vo žo­džio šei­mi­nin­kai, bet pa­si­ro­do, kad ne. Jau­čia­mės ap­gau­ti, jei ko­a­li­ci­ja su­for­muo­ta, tu­rė­tų lai­ky­tis su­si­ta­ri­mų“, – tei­gė A.Ga­lak­voš­čius.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Me­ras po ta­ry­bos po­sė­džio su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė pla­nuo­jantis su­si­tik­ti su nau­jos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vais ir aiš­kin­tis, ko­dėl taip at­si­ti­ko. N.Ce­siu­lis pa­reiš­kė, kad toks bal­sa­vi­mas ne­ro­do, jog pra­de­da by­rė­ti ką tik su­si­for­ma­vu­si val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je jis tvir­ti­no, jog nau­ją dau­gu­mą su­da­ro 17 ta­ry­bos na­rių. Tai so­cial­de­mok­ra­tai, ku­riems pri­klau­so pats me­ras, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">„Vals­tie­čiai“ siū­lys tą pa­tį kan­di­da­tą</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je me­ras N.Ce­siu­lis pa­žy­mė­jo, kad „vals­tie­čiams“ pa­gal su­si­ta­ri­mą pri­klau­so vie­no iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų po­zi­ci­ja, jie ga­li siū­ly­ti ir tą pa­tį kan­di­da­tą.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Tuoj po ta­ry­bos po­sė­džio vy­ku­sia­me Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus val­dy­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju siū­ly­ti tą pa­čią kan­di­da­tū­rą. Tai pa­tvir­ti­no sky­riaus pir­mi­nin­kas R.Šar­knic­kas ir vie­na jo pa­va­duo­to­jų, mies­to ta­ry­bos Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos va­do­vė Skais­tė Ul­čic­kai­tė.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Po da­bar­ti­nio bal­sa­vi­mo ne­si­i­mu kaž­ko kal­tin­ti, me­ras da­bar atos­to­gau­ja, kai grįš sė­si­me ir kal­bė­si­me, lauk­si­me jo pa­aiš­ki­ni­mo ir įžval­gų“, – sa­kė S.Ul­čic­kai­tė.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ji pri­si­pa­ži­no gi­liai šir­dy­je ti­kė­ju­si, kad taip ga­li at­si­tik­ti bal­suo­jant, nes po­li­ti­ko­je vis­ko bū­na: „Gal mums grą­žin­ta sko­la už tai, kad kaž­ko ne­pa­lai­kė­me.“</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Toks bal­sa­vi­mas pa­ro­do to­liau žai­džia­mus po­li­ti­nius žai­di­mus. Iš soc­de­mų gir­dė­jau, kad kon­ser­va­to­riai ir „pa­čė­si­nin­kai“ pa­da­rė to­kį ges­tą. Ga­lė­jo mums pa­sa­ky­ti, kad ne­tin­ka da­bar­ti­nis kan­di­da­tas, bū­tu­me ieš­ko­ję ki­to, žmo­nių tik­rai tu­ri­me. Vi­sa tai ro­do, kad nė­ra pa­ti­ki­ma dau­gu­ma, mū­sų pa­si­ti­kė­ji­mas ja nu­kri­to. Nu­spren­dė­me emo­cio­na­liai ne­re­a­guo­ti, lauk­si­me su­si­ti­ki­mo su me­ru, po to­kio su­si­ti­ki­mo su­reng­si­me spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ir pa­sa­ky­si­me, ar lie­ka­me dau­gu­mo­je“, – min­ti­mis da­li­jo­si R.Šar­knic­kas.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">„At­ėmus tris lie­ka ke­tu­rio­li­ka, dau­gu­ma lie­ka“</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Nau­jos mies­to ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos dar­bo pra­džią, ne­pa­ski­riant vie­no iš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų, vie­nin­te­lės mies­to ta­ry­bo­je opo­zi­ci­ja pa­si­skel­bu­sios frak­ci­jos „Alytaus piliečiai“ va­do­vas Vy­tau­tas Jast­rems­kas įvar­di­jo kaip keis­tą: „Jis ne­pa­skir­tas ko­a­li­ci­jos part­ne­rių bal­sais. Ne­ga­liu kon­kre­čiai pa­sa­ky­ti, ko­dėl taip at­si­ti­ko.“</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jai va­do­vau­jan­tis An­drius Ju­čas ne­si­lei­do į dis­ku­si­jas „kas ką iš­dū­rė ar ne­iš­dū­rė“, ta­čiau, jo tei­gi­mu, re­a­liai ne­bu­vo kan­di­da­tų į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus dis­ku­si­jų. „Me­ras pa­skel­bė kan­di­da­tus, bet su jais ne­bu­vo dis­ku­si­jų frak­ci­jo­se. Griš­ke­vi­čius bent mū­sų frak­ci­jo­je pri­sis­ta­tė, Ga­lak­voš­čius, ma­no ži­nio­mis, frak­ci­jo­se ne­bu­vo, net ne­pri­sta­ty­ta, ko­kias sri­tis jis ku­ruos.“</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Į klau­si­mą, ar iš­liks da­bar su­for­muo­ta ta­ry­bos dau­gu­ma, A.Ju­čas pa­reiš­kė, kad yra ga­li­my­bė ją iš­lai­ky­ti: „Tai pri­klau­so nuo to, kaip su ja ben­draus me­ras. Da­bar so­cial­de­mok­ra­tai el­gia­si taip, kad, at­ro­do, tik jie vie­ni dir­ba mies­tui, nes vi­sus dar­bus vie­ši­na kaip sa­vo pa­da­ry­tus.“</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Frak­ci­jos „Už Aly­tų“ va­do­vas T.Pa­čė­sas vie­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo ne­pa­sky­ri­mą ver­ti­no kaip emo­ci­nį klau­si­mą: „Gal tai anks­tes­nių po­li­ti­nių veiks­nių se­ka, nes ta­ry­bos dau­gu­ma kei­tė­si kaip mė­nu­lio fa­zės. Kon­ser­va­to­riai, „vals­tie­čiai“ ir soc­de­mai bu­vo tos trys po­li­ti­nės gru­pės, kai bu­vo at­sta­ty­din­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, jo pa­va­duo­to­jas, vi­ce­me­ras. Tai nė­ra nu­si­sta­ty­mas prieš Ga­lak­voš­čių, gal „vals­tie­čiams“ pri­trū­ko lanks­tu­mo pa­ben­drau­ti su kiek­vie­na frak­ci­ja. Ne­ma­nau, kad pra­dės by­rė­ti dau­gu­ma, at­ėmus tris lie­ka ke­tu­rio­li­ka, dau­gu­ma lie­ka. Ga­li­ma ieš­ko­ti kon­sen­su­so, rei­kia dau­giau su­si­klau­sy­mo.“</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">„Me­ras bus ant pje­des­ta­lo, o vis­ką tvar­kys An­drius ir To­mas“</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Si­gi­to Le­o­na­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma ta­ry­bos frak­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ vie­nu me­tu bu­vo įvar­di­ja­ma kaip nau­jos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vė, ku­ri jo­je tu­rė­jo pa­keis­ti „Aly­taus pi­lie­čius“. Ta­čiau, ki­lus ne­su­ta­ri­mų su me­ru dėl ben­dro dar­bo ir pa­reiš­kus kri­ti­ką N.Ce­siu­liui dėl ga­li­mo me­la­vi­mo, žo­džio ne­si­lai­ky­mo, „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ nau­jos ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos for­ma­vi­me ne­be­da­ly­va­vo. Ją pa­kei­tė „Už Aly­tų“.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Bal­suo­jant dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų ne­da­ly­va­vo nė vie­nas mū­sų frak­ci­jos at­sto­vas to­dėl, kad, kai me­ras pa­reiš­kė, jog su­for­muo­ta dau­gu­ma, ten yra sep­ty­nio­li­ka bal­sų, supra­tome, jų tu­ri už­tek­ti pa­ski­riant pa­va­duo­to­jus. Kan­di­da­tai su mu­mis ne­su­si­ti­ki­nė­jo, va­di­na­si, tai yra sa­vų pa­sky­ri­mas, ku­rie dirbs sa­viems. Ko­dėl dar ei­ti bal­suo­ti? Bu­vau gi­liai įsi­ti­ki­nęs, kad „vals­tie­čių“ kan­di­da­tas ne­bus pa­skir­tas. Kon­ser­va­to­riai ir Pa­čė­so ko­man­da liks dau­gu­mo­je, jei iš­eis „vals­tie­čiai“. Me­ras bus ant pje­des­ta­lo, o vis­ką tvar­kys An­drius ir To­mas“, – pa­sa­ko­jo S.Le­o­na­vi­čius.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vas Va­le­ri­jus Ven­cius tvir­ti­no to­kių bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų dėl vie­no iš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų sky­ri­mo ne­si­ti­kė­jęs. Jo nuo­mo­ne, pri­svi­lo pir­ma­sis nau­jos ko­a­li­ci­jos bly­nas, iš­da­vė še­ši jos na­riai: „Tai ro­do, kad yra kaž­ko­kie as­me­ni­niai in­te­re­sai. Ta­ry­bos ka­den­ci­ja jau į an­trą pu­sę, no­ri­ma su­sil­pnin­ti me­ro po­zi­ci­jas, ir to grei­čiau­siai sie­kia kon­ser­va­to­riai. Mes bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo­me, bu­vo­me įsi­ti­ki­nę, kad už­teks nau­jos dau­gu­mos bal­sų. O dar ir to­dėl, kad ne­pa­lai­ko­me da­bar­ti­nės ko­man­dos dėl nu­gy­ven­to mies­to.“</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Nors bal­sa­vi­mas dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų sky­ri­mo bu­vo slap­tas, ta­čiau šian­dien jau aiš­ku, kas ne­da­ly­va­vo slap­ta­me bal­sa­vi­me. Tai frak­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“, Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė ir, ne vie­no ta­ry­bos na­rio skai­čia­vi­mu, du frak­ci­jos „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vai.</span></p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/Griskevicius_2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/Griskevicius_2.jpg?itok=PYsyHy92" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_7265%201_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_7265%201_0.JPG?itok=50-E1CMZ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/po-li-ti-nis-du-ris-del-ad-mi-nist-ra-ci-jos-di-rek-riaus-pa-va-duo-jo-sky-ri-mo-sil-pni-na-me-ro&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2677&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="U9NgJhTM9mkTYmB4FmMXeM9R-rJPlOnCqP6QX7U4Ahc"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206714" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625227656"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Isabel</span> - 2021-07-02 - 15:07</p> </li> <a href="/comment/206714#comment-206714" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206714#comment-206714" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ground floor design</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://victoriasbestflooring.com.au">ground floor design</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206714" token="UJRznR4zt5QyYAiRwwRqsVpbPxHLt-EkA0EaphlDKSU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206713" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625227611"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Isabel</span> - 2021-07-02 - 15:06</p> </li> <a href="/comment/206713#comment-206713" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206713#comment-206713" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">bens s</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.theconductorbarbershop.com.au">bens s</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206713" token="S0_tutaH1LZ1FZvk3SbwMCOZJ2DbSoCH_Xcs_VgsRMc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206712" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625227574"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Isabel</span> - 2021-07-02 - 15:06</p> </li> <a href="/comment/206712#comment-206712" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206712#comment-206712" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">future consumer share price</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://paccapital.com.au/">future consumer share price</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206712" token="_wQPNIfPiDoGuPlShoHdo1pXOx1dy2XQZH2JC-_7tDI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206711" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625227519"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Isabel</span> - 2021-07-02 - 15:05</p> </li> <a href="/comment/206711#comment-206711" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206711#comment-206711" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">design and build contract</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://nlsinspections.com.au">design and build contract</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206711" token="O9U7oz49V9O-n5kTQsYk3cWmannHCPpEcJbXM0hrDCE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206710" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625227480"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Isabel</span> - 2021-07-02 - 15:04</p> </li> <a href="/comment/206710#comment-206710" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206710#comment-206710" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">project management…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://jmw.com/">project management professional</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206710" token="sk54OyEWE71ZG3nVyyUhFTYvGYIzlSqvQJbg37zlIvY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206709" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625227440"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Isabel</span> - 2021-07-02 - 15:04</p> </li> <a href="/comment/206709#comment-206709" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206709#comment-206709" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">mds</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://geted.com.au/">mds </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206709" token="pX7niaKWFY7Tiq8434heq457rGNlF5M6fWPfSeaoDJs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206708" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625227400"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Isabel</span> - 2021-07-02 - 15:03</p> </li> <a href="/comment/206708#comment-206708" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206708#comment-206708" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">vintage cellars sydney</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.getfreightedcellardoor.com/">vintage cellars sydney</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206708" token="rCv64jDSH7f6Yt2TKPnTJwPGmxe41xubQPJqfPr8rLQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206706" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625227348"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Isabel</span> - 2021-07-02 - 15:02</p> </li> <a href="/comment/206706#comment-206706" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206706#comment-206706" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">lotus elise</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://car2cash.com.au/">lotus elise</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206706" token="JUcsDJ1CzNCFQgTR2GLJ-_sxFnrNLNPRgEqiHn5R6es"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206704" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625227297"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Isabel</span> - 2021-07-02 - 15:01</p> </li> <a href="/comment/206704#comment-206704" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206704#comment-206704" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">harry potter makeup</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://authenticbotulinum.com/">harry potter makeup</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206704" token="cUjpo7_26h-dArF4iiQh-M7NTFUzOO8sbe_dS5RisTM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-202861" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624954628"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jau</span> - 2021-06-29 - 11:17</p> </li> <a href="/comment/202861#comment-202861" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/202861#comment-202861" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau matyt kad rimtai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau matyt kad rimtai žmogeliui šarabanai susisuko :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=202861" token="ggkyM8gM_mTFhE_b_2FuGsE3bw8abs6jcp7ouxXipG8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-202805" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624950761"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>alytiškiams</span> - 2021-06-29 - 10:12</p> </li> <a href="/comment/202805#comment-202805" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/202805#comment-202805" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atminkit alytiškiai, jei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atminkit alytiškiai, jei užsileisit atskirų klanelių deriniams per teusėsaugą ir per savivakdą, galit atsidurt. Kad neįtinkančių net teismo salėse neskaito žmonėms, kuriems galioja Konstitucijos straipsniai. Ginantys visų žmonių teoses. Savivaldybės valdininkai per pareiškimą dėl mobingo atskirų atūvilgiu net teismais mosikuojant viešindami parodė. Nesiruošia šių metodų į savivaldą prasileist. Nors teisongoj valstybėj teisėsauga jau viešintų įvertinimą per pareiškųmą įvardintų atskirų, bet kol kas toli iki rimto teisingumo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=202805" token="CjmRtalOAatDFBnuELHP4XaWAPdWkSOfbpLaJHeh8bU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-202783" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624949040"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>žiūrėkit</span> - 2021-06-29 - 09:44</p> </li> <a href="/comment/202783#comment-202783" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/202783#comment-202783" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visi žiūrėkit, kaip atviru…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visi žiūrėkit, kaip atviru tekstu per teismus dirba. Tabletėm gaivindamiesi. Kemaip žmogaus pasigaili, nors už tokius žodžius rimtas vyras vietoj atkirtį duotų. O čia vėl iš po anonimo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=202783" token="7md5_tShef790dGDSV84FT82WPq8HenxX2l4-dJKsMM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-202770" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624948515"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pakartok</span> - 2021-06-29 - 09:35</p> </li> <a href="/comment/202770#comment-202770" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/202770#comment-202770" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pakartok dar kartą man į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pakartok dar kartą man į akis, kad žmogysta...Tabeltės negelbės...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=202770" token="Au7SvKaz_yyo3g_Tiaq5b94grE0AajCQWZfZEyNu908"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-202766" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624948321"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tarybai</span> - 2021-06-29 - 09:32</p> </li> <a href="/comment/202766#comment-202766" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/202766#comment-202766" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pakvieskit mane į tarybą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pakvieskit mane į tarybą akis į akį pasakyt nuomonę. Nes taryba kol kas vengia svarstyt ayvirai valdininkų pareiškimo dėl mobingo. Kaip ir savivaldybės Etikos komisija vengė nagrinėt klausimą kas galimai po moters kompiuteriais rašinėjo. Pats politikas nedryso ateit į komisiją kviestas ir kaip romtas vyras pasakyt, kad ne jis rašonėjo. Savivaldybės valdininkai dabė atkirtį dėl pareiškimo dėl mobongo. Kad teismais mosikuojas atvirai. Šaunuoliai. O čia po anonimu...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=202766" token="f62lxkHFW-r81D-4psKnqaStxgRT-4stKis2BQM_tXg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-202759" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624948010"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tik</span> - 2021-06-29 - 09:26</p> </li> <a href="/comment/202759#comment-202759" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/202759#comment-202759" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik prieš ubagus po…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik prieš ubagus po anonimais drasūs. Gatvėj..pakkartotūt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=202759" token="jmXmgjtIQJ-Ti-ZdrnOp8UW4leNnElw_Ict2e_FruCM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-202755" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624947847"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Albinui</span> - 2021-06-29 - 09:24</p> </li> <a href="/comment/202755#comment-202755" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/202755#comment-202755" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tu ne eilinis pilietis, o du…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tu ne eilinis pilietis, o du kartus nuteistas už žmonių šmeižtą. Ir vėl šmeiži. Neverk paskui teisme ir nemaldauk, kad atsiimtų ieškinį, nes atrodo, kad vėl užsirovei. Pakarotinas nusikaltimas - dar didesnė bauda lauks :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=202755" token="HhMHm7rRlCGF-eRgOrOfH3wHbnmdxIV-WLt0o0F38vM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-202624" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624941102"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>beje</span> - 2021-06-29 - 07:31</p> </li> <a href="/comment/202624#comment-202624" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/202624#comment-202624" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur civ. byloj Nr.2-952-292…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur civ. byloj Nr.2-952-292/2017 teeisėja D.Kvedaravičienė politikui kaip asmeniui kreipiantis ir primokant advokatei net 1300 eurų sumas, kad už įtartinas situacijas politikas po privačio asmens atseit įžeidimo iš eilinio alytiškio priteisia ieškinio 1300 eurų sumas. Kur šios sumos suvokiančiam daug ką pasako. Ir politikas girias neimas tarybos nario išmokų. Alytus turi žinot savo gudručius politikoj ir teisėsaugoj. Nes visur yra konkretūs pavyzdžiai. Nes politikui daug aukštesni reikalavimai nei privačiam ir kitur tokių ieškinių nepriima. Iš kart vertina kaip politiką ir tokie derinukai neina. Tik Alytuj gudriausi. O jei teikdamas tokius ieškinius politikas save kaip paprastu asmeniu lygina, tai kam jis iš vis į rinkimus ėjo. Kad nevertina politikams keliamų reikalavimų. Nes turi vertint, kad yra atsakingas ir atskaitingas visuomenei. Kas kur aiškųnt visuomenei, o ne neįtinkančius per ..schemas per teismus gainiot. Paskui pats nejaukiai jaučias mieste.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=202624" token="Dnwe6uzXtVO0MzFOiuC710KWhS4S4wKqxD7JHsM70Rw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-202615" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624940090"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>klausimas teis…</span> - 2021-06-29 - 07:14</p> </li> <a href="/comment/202615#comment-202615" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/202615#comment-202615" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Teisėsauga išlaikoma iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Teisėsauga išlaikoma iš mokesčių mokėtojų lėšų ir turi aiškint visuomenei rūpimus klausimus. Tad kada paaiškins Alytaus visuomenei, kas nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr. 03-2-00215-17 nustatyta po moters darbo ir namų kompiuteriais rašinėjo? Kad nelikt landų intrigoms Akytuj per savivaldą plist. Pavojinga ar nepavojinga po tom galimai užkastom atliekom įžymaus veikėjo firmoj? Jei pati taryba, aukščiausias valdymo organas mieste ir atsakingi nesugeba paaiškint visuomenei, tai gal teisėsaugoj yra rimtesnių ir pilietiškesnių, kur sugeba?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=202615" token="sapEmQPiTEPcnGdxZKylQ08yfycrAkq5ujY_Iv0_MWk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-202588" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624938637"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>apačioj</span> - 2021-06-29 - 06:50</p> </li> <a href="/comment/202588#comment-202588" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/202588#comment-202588" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ko į akis nepasakot d.. ?…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ko į akis nepasakot d.. ? Gatvėj pasakytūt, niekas nesiceremonytų, kaip kurie teismo salėse leidžia sklaidytis sau prieš eilinį pilietį. Ko kviestas į savivaldybės Etikos komisiją politikas nesugeba ateit ir į akis prie kolegų atsakyt, ar ne jis rašinėjo nutrauktam ikitrisminiam tyrime žeidinėjančius komentarus po moters darbo ir namų kompiuteriais? Ko Etikos komisijos nariai, kad išsiaiškint šį klausimą vietoj kreiptis į trisėsaugą kad konkrečiai išsiaiškint ir landų intrigoms nelikt, tik perbalę vspa atseit ne jų reikalas. Nors būtent tarybos nariai atsakingi, o ne teismas kurių žmonės nerinko į valdžią. O vienas politikas vapia, kad policijoj nieko nežino. Nors institucijos užsimanę rausia atskiroj firmoj kas po žeme pakasta ir iki šiandien visuomenei nesugeba paaiškint. Pavojinga, ar ne. Kaip su padangų gaisru nematė, kol galutinai nesudegė. Kažkokie kaip išsityčiojimai nužmogėjant..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=202588" token="Rb8f50IYrGK2btNQnzBRjXnfsWcVW1x3XuKttao8bLg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-202177" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624913071"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>D...</span> - 2021-06-28 - 23:44</p> </li> <a href="/comment/202177#comment-202177" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/202177#comment-202177" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">albinas jau konkretus d...</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>albinas jau konkretus d...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=202177" token="GseuFgXGUd_y2WiGsryQ_L_P1XZS3chbwLMHEgNrunw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 25 Jun 2021 12:16:34 +0000 vyrredaktorius 2677 at https://www.alytausnaujienos.lt Paskirtas tik vienas administracijos direktoriaus pavaduotojas. Ar nebyra ką tik susiformavusi valdančioji dauguma? https://www.alytausnaujienos.lt/paskirtas-tik-vienas-administracijos-direktoriaus-pavaduotojas-ar-nebyra-ka-tik-susiformavusi <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/69-13592" rel="bookmark"> Nr. <span> 69 (13592) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/Griskevicius.jpg?itok=JTNlSOKx" width="344" height="287" alt="Giedrius Griškevičius" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>„Valstiečiams“ palikta teisė siūlyti kandidatą</h2> <p>1984-aisiais gimęs G.Griškevičius šiuo metu dirba Alytaus kultūros centre etnokultūros specialistu, yra folkloro ansamblio „Žvangucis“ meno vadovas. Jis Vilniaus kolegijoje yra baigęs muzikos pedagogiką, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje – etnomuzikologiją, Mykolo Romerio universitete – viešąjį administravimą.</p> <p>G.Griškevičius su visuomeniniu rinkimų komitetu „Už Alytų“ pretendavo į šios kadencijos miesto tarybą. Į administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas jį pasiūlė tarybos frakcija „Už Alytų“, vadovaujama Tomo Pačėso.</p> <p>A.Galakvoščius dešimtmetį vadovauja miesto savivaldybei pavaldiems Nakvynės namams, jis jau metai priklauso Valstiečių ir žaliųjų sąjungai, pastarosios Alytaus miesto skyriaus valdyba pasiūlė užimti administracijos direktoriaus  pavaduotojo pareigas.</p> <p>1974-aisiais gimęs A.Galakvoščius Alytaus kolegijoje baigęs vadybos bakalauro studijas, Vilniaus universitete – vadybos ir verslo administravimą, Mykolo Romerio universitete – socialinio darbo magistro studijas.</p> <p>Birželio 23-iąją vykusiame miesto savivaldybės tarybos posėdyje slapto balsavimo metu į administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas paskirtas tik G.Griškevičius, A.Galakvoščiui iki paskyrimo į tokias pat pareigas pristigo tarybos narių balsų.</p> <p>G.Griškevičius naujas pareigas užims nuo liepos 5-osios. Jam miesto taryba nustatė pareiginės algos koeficientą – 14, kuris, atsižvelgiant į valstybės tarnautojams priklausantį bazinės algos dydį, leis gauti 2 tūkst. 478 eurų atlyginimą neatskaičius mokesčių. G.Griškevičius kuruos švietimo, kultūros, sporto klausimus savivaldybės administracijoje.</p> <p>Kaip po tarybos posėdžio surengtoje spaudos konferencijoje sakė meras N.Cesiulis, „valstiečiams“ palikta teisė siūlyti savo kandidatą į administracijos direktoriaus pavaduotojus.</p> <p>Tikimasi, kad antras administracijos direktoriaus pavaduotojas bus paskirtas arba rugpjūčio pabaigoje, arba rudenį.</p> <h2>Merui neatrodo, kad pradeda byrėti ką tik susiformavusi dauguma</h2> <p>Po tarybos posėdžio surengtoje spaudos konferencijoje meras pristatė naujai susiformavusią tarybos daugumą, kurią sudaro 17 narių. Tai socialdemokratai, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, visuomeninio rinkimų komiteto „Už Alytų“, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Liberalų sąjūdžio atstovai. Taip pat pristatyti ir koalicinėje sutartyje numatyti darbai.</p> <p>„Norime dirbti miestui, darbai – svarbiausia. Tai verslo aplinkos, infrastruktūros gerinimas, svarbiausia – investicijų pritraukimas“, – pabrėžė N.Cesiulis.</p> <p>Meras tvirtino, kad beveik keturis mėnesius tartasi dėl tarybos daugumos ir pagaliau ji suformuota birželį. Paklaustas, ar po slapto balsavimo dėl A.Galakvoščiaus skyrimo administracijos direktoriaus pavaduotoju jam neatrodo, kad pradeda byrėti ką tik sudaryta valdančioji koalicija, N.Cesiulis pareiškė, kad jam taip neatrodo: „Reikės susitikti, aiškintis, kaip čia atsitiko.“</p> <p>O į klausimą, ar į minėtas pareigas gali būti siūlomas tas pats kandidatas, meras tokios galimybės neatmetė.</p> <p>Plačiau apie administracijos direktoriaus pavaduotojų skyrimą, mero spaudos konferenciją –birželio 26-osios „Alytaus naujienų“ laikraščio numeryje.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/Griskevicius_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/Griskevicius_0.jpg?itok=mmXcT2_b" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/paskirtas-tik-vienas-administracijos-direktoriaus-pavaduotojas-ar-nebyra-ka-tik-susiformavusi&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2672&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="K-WpzJ6CoHmPVXq4wHvkdBIKTL4VgQXuTKMsqM0186c"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-198356" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624619320"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>negrįžkit Vals…</span> - 2021-06-25 - 14:08</p> </li> <a href="/comment/198356#comment-198356" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/198356#comment-198356" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">negrįžkit, nepasiduokit…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>negrįžkit, nepasiduokit naujoms provokacijoms, būkit geri, jūs mums reikalingi</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=198356" token="6wQ0edoxlK3j_7IINknDFdIki_wnfY4o7S4bg-GoQlw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-198302" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624614400"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vienok</span> - 2021-06-25 - 12:46</p> </li> <a href="/comment/198302#comment-198302" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/198302#comment-198302" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taryboj 27 tarybos nariai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taryboj 27 tarybos nariai. Ir nesugebėt prieš išsiaiškint, kokias kandidatūras palaikys, čia labai nerimtai visa taryba atrodo Juk pagal įstatymus tik 27 tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=198302" token="qfZMhrxuA6INuO3bpaGWVycYNnUiZ7xEudcxmrypSrg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-198283" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624606026"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Valstiečiai st…</span> - 2021-06-25 - 10:27</p> </li> <a href="/comment/198283#comment-198283" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/198283#comment-198283" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Artūras buvo kviečiams į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Artūras buvo kviečiams į Valstiečių ir Žaliųjų sąjungą, nuo kvietimo praėjo metai. Jis neperbėgo, atsakingai priėmė sprendimą dėl Valstiečių teisingai vykdomos politikos Lietuvoje, jis yra prieš partnerystę, narkotikų, alkoholio atlaisvinimus, kainų kėlimus skurde gyvenantiems alytiškiams . Artūrai, geras pasirinkimas, kviečiame norinčius stoti į Valstiečių ir Žaliųjų sąjungą. Jie vieninteliai iš visų partijų girdi tautos balsą.<br /> Patarimas, gal palikit tuos išdavikus, jūs ir taip esate stiprūs vertybėmis.</p> <p>Rimvydas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=198283" token="B8jNKPFSSqz9hJzUFlciZT7iap0s9fEIy5OkTTzgXB8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-198280" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624604857"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Viskas teisingai,</span> - 2021-06-25 - 10:07</p> </li> <a href="/comment/198280#comment-198280" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/198280#comment-198280" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nes Galakvoščius pas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nes Galakvoščius pas valstiečius perbėgo tik dėl posto. Kokia bebūtų dauguma, perbėgėlių postuose neturėtų būti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=198280" token="ON8-hnnVIbXigZf05tx1dM24N7oWZ9bkiB8u7IPunvM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-198258" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624595655"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ko stebis?</span> - 2021-06-25 - 07:34</p> </li> <a href="/comment/198258#comment-198258" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/198258#comment-198258" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ko stebis Alytuj, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ko stebis Alytuj, kad netvirtino kito pavaduotoju? Juk seniai vieša paslaptis Alytuj, kad tendencija prie atsakingų postų neprileist principingesnių. Nes anas išstojo prieš Litesko interesus, Strasbūre bylą laimėjo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=198258" token="7b36U7xsXIogceTaQgrmUQm8_FPwOA-AmXTRvHyq94Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-198257" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624594552"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nieko rimta</span> - 2021-06-25 - 07:15</p> </li> <a href="/comment/198257#comment-198257" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/198257#comment-198257" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nieko rimta iš valdančių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nieko rimta iš valdančių. Bet ir oponuojančių. Kurie, ypač pasinaudodami šia palankia situacija, galėjo viešint opoziciją su konkrečia veiklos programa ir deleguojamais atstovais į valdžios postus. Ir telkt.. Dabar taryboj stagnacija. Vieni ant kitų rodo ir .. Nors iš 27 tarybos narių bent kuris gali bandyt telkt daugumą. O šiuo atveju kažkas iš valdančių ir pakoregavo netvirtinant kito pavaduotojo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=198257" token="9oAYNOWudB_-w4PqbtBGFfXzIviYwgN0yUrYuwvAK48"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-197292" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624517654"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gėda išdavikams</span> - 2021-06-24 - 09:54</p> </li> <a href="/comment/197292#comment-197292" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/197292#comment-197292" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Valstiečiai šaunuoliai,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Valstiečiai šaunuoliai, neleis korupcijai plisti. Tegu siūlo tą patį kandidatą, kuris laimėjo bylą Strasbūre prieš savivaldybę. Bijo jo ir tiek. O į konservatorius išdavikus bjauru žiūrėti kaip ir į pačėsininkus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=197292" token="lE1Rhyc7yAaC97ZSeTehg7vj3zSKZa0E2w6ZNPlOtfg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-197285" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624513405"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ženklas</span> - 2021-06-24 - 08:43</p> </li> <a href="/comment/197285#comment-197285" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/197285#comment-197285" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip meras gaudamas gerą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip meras gaudamas gerą valdišką atlyginimą taryboj padėties nekontroliuoja. Panašu taryboj susiformavus kita dauguma, kuri nesiviešina. Valstiečių siūlytas kandidatas anksčiau prieš Litesko interesus drysęs. Todėl, vaizdas nelabai kaip kam patogus. Juo lab pagal pareigybę jam buvo numatyta kuruot ūkinę sritį. Tad situacija paprasta. Sudėtinga, tik nenorint matyt ir suvokt realybę. O meras nenori, geriau nežiniuką vaizduot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=197285" token="_dK6invfpF-YfIUjWWGA-U_6dPDtZdywb54Hng9qlQ0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-197096" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624475757"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Auksė</span> - 2021-06-23 - 22:15</p> </li> <a href="/comment/197096#comment-197096" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/197096#comment-197096" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagaliau pamatėmr, supras…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagaliau pamatėmr, supras visi kas valdo Alytų. Menkysta Cesiulis&amp;Compamy€$$<br /> Jie net savus išduoda, tai ką kalbėt apie miestiečius.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=197096" token="_YdK9ZRttnPF0Zj7dkPbVRD4-w0Qsp7ZbCtMIZyAQC0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-197029" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624470925"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Laivas skęsta</span> - 2021-06-23 - 20:55</p> </li> <a href="/comment/197029#comment-197029" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/197029#comment-197029" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Po tokios išdavystės dar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Po tokios išdavystės dar meras galvoja, kad žalieji siūlys tą patį kandidatą ?! Ar jam su mąstymu viskas tvarkoje ? Kiek gi galima tyčiotis iš žmonių ? Kiek gi galima viena žadėti, o kitą daryti ? Kiek gi galima vaidinti, kad meras nieko nežino, o sužinojęs "netenka žado" ? Kažkoks nesubrendėlis meras, tikri vyrai taip nesielgia, todėl jau ir skęsta mero laivas. Atia</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=197029" token="Vw6KDf_J0jOUURErsnKxSliktYW31SXXQbHouNFXHGE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-196873" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624460880"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bmw </span> - 2021-06-23 - 18:08</p> </li> <a href="/comment/196873#comment-196873" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/196873#comment-196873" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vaikus juokino, o dabar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vaikus juokino, o dabar Alytų Cesiuli Cesiuli</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=196873" token="zLQOKkeDcAUlIS1l_NtmKStpVGlDMmHtbVJkTOwsuqM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 23 Jun 2021 11:54:10 +0000 vyrredaktorius 2672 at https://www.alytausnaujienos.lt Kas naujo regiono kultūroje? Atsakymas – II Alytaus KULTŪROS FORUME https://www.alytausnaujienos.lt/kas-naujo-regiono-kulturoje-atsakymas-ii-alytaus-kulturos-forume <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/71-13594" rel="bookmark"> Nr. <span> 71 (13594) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/KULTUROS_FORUMAS.jpg?itok=YvJt5D24" width="344" height="287" alt="Kulturos Forumas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Renginio programoje – dvi pagrindinės ašys: „Iniciatyvos, kurios keičia bendruomenę ir miestą“, kaip vieno žmogaus iniciatyva ir idėjos gali tapti puikia tradicija ir reiškiniu bendruomenėje ir „Bendruomenių sesijos“, pastarąją sudaro atskiros jaunimo, subkultūrų ir miesto bendruomenių sesijos. Forumą papildys motyvuojančios diskusijos su iniciatyviais, veikliais, kūrybingais regiono žmonėmis.</p> <p>„Forume sužinosite, kas įdomaus ir išskirtinio vyksta regione. Pranešėjai iš Alytaus, Merkinės, Druskininkų, Birštono, Kauno pristatys įgyvendintas savo iniciatyvas, papasakos, kaip kartais vieno žmogaus idėja gali sukurti pridėtinę vertę visai bendruomenei, miestui. Jaunimo ir subkultūrų sesijose išgirsite gerąsias patirtis siekiant, kad jaunimas taptų aktyvesnis ir įsitrauktų į bendruomenių veiklą“, – pasakoja organizatoriai.</p> <p>II Alytaus kultūros forume bus pristatytos ALKS 2022 platformos bei didieji projekto renginiai, „Alytus 2022“ ambasadoriams įteikti pažymėjimai, gairės bei ALKS 2022 marškinėliai ir kita atributika.</p> <p>„Saldus“ renginio akcentas – lauko šokio spektaklis „Balansuojantis žmogus“ (17 val. Rotušės a.). Tai – unikalus vyksmas lauko erdvėje. Naudodama šiuolaikinio šokio ir naujojo cirko technikas, Danijos fizinio teatro kompanija DON GNU susitinka su Lietuvos menininkais ir muzikantais, kad sukurtų unikalų judesio spektaklį ant milžiniškos pusiausvyros platformos.</p> <p>Programą nuspalvins ir „Scanoramos vasaros“ atidarymas Alytuje bei kino seansas „Dar po vieną“ (19 val. Alytaus miesto teatro Didžiojoje salėje). Europos šalių kino forumo „Scanorama“ organizuojami „Scanoramos vasara“ renginiai – didžiausio pripažinimo sulaukusių europietiško kino juostų peržiūros, įsimintini filmų pristatymai ir diskusijos – Alytuje vyks birželio 29–liepos 4 d.</p> <p>„Alytus 2022“ komanda kviečia kiekvieną ateiti, išgirsti, įsitraukti ir būti II Alytaus KULTŪROS FORUMO dalimi.</p> <p>Detali renginio programa:<a href="https://fb.me/e/RlXa5byT"> https://fb.me/e/RlXa5byT</a><br /> <br /> Sekite kultūros sostinės naujienas internetiniame tinklapyje <a href="http://www.alytus2022.lt/">www.alytus2022.lt</a>, feisbuke <a href="https://www.facebook.com/Alytuskulturossostine2022">Alytaus – Lietuvos kultūros sostinė 2022</a> ir instagrame @alytus2022</p> <p class="text-align-right"><br /> <strong>ALKS informacija</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/KULTUROS_FORUMAS_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/KULTUROS_FORUMAS_0.jpg?itok=werX4Qjw" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kas-naujo-regiono-kulturoje-atsakymas-ii-alytaus-kulturos-forume&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2670&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ZKz4-zqa39zjrtx0eaGvw3yMoFlBzpgzXnvJrszFYoU"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-203550" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625012073"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>KvvillSeisy</span> - 2021-06-30 - 03:14</p> </li> <a href="/comment/203550#comment-203550" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/203550#comment-203550" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">[url=https://chimmed.ru…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>[url=<a href="https://chimmed.ru/products/citric-acid-trisodium-salt-hydrate-998-for-molecular-biology-dnase-rnase-and-protease-free-id=317291]Лимонная">https://chimmed.ru/products/citric-acid-trisodium-salt-hydrate-998-for-…</a> кислота тринатриевая соль гидрат 99 8 процентов для молекулярной биологии не содержит ДНазы РНазы и протеазы купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД[/url]<br /> Tegs: Лимонная кислота моногидрат 99 5 процентов чда купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД <a href="https://chimmed.ru/products/citric-acid-monohydrate-995-for-analysis-id=286192">https://chimmed.ru/products/citric-acid-monohydrate-995-for-analysis-id…</a> </p> <p>[u]2 Этил 2 оксазолин 99 процентов купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД[/u]<br /> [i]2 Этил 2 оксазолин 99 процентов купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД[/i]<br /> [b]2 Этил 2 гидроксиметил 1 3 пропандиол 98 процентов купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД[/b]</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=203550" token="prLRaD4AYFlTiPkKIvC-h0Pxkm2ShUQbfUrEDA_9Gew"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-201220" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624845467"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kaylaracow</span> - 2021-06-28 - 04:57</p> </li> <a href="/comment/201220#comment-201220" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/201220#comment-201220" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Авторитетная точка зрения --…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Авторитетная точка зрения</p> <p>---<br /> Могу предложить Вам посетить сайт, на котором есть много информации по этому вопросу. мне просто очень интересно, что удивительного в мире а также [url=<a href="https://ntdtv.ru/100338-kvartiry-v-minske-snyat-posutochno]здесь[/url">https://ntdtv.ru/100338-kvartiry-v-minske-snyat-posutochno]здесь[/url</a>] факты в жизни</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=201220" token="Y-vPhddMl5oCqKeaEoaK69NTLwLCAg-Jb318nk0H9Bw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-199383" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624695845"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kaylaracow</span> - 2021-06-26 - 11:24</p> </li> <a href="/comment/199383#comment-199383" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/199383#comment-199383" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Не могу сейчас поучаствовать…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Не могу сейчас поучаствовать в обсуждении - нет свободного времени. Но освобожусь - обязательно напишу что я думаю.</p> <p>---<br /> Беспроигрышный ответ ;) в мире интересных фактов, интересные факты с описанием а также [url=<a href="https://prykoly.ru/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%83%d1%82%d0%be/]тут[/url">https://prykoly.ru/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bb%d…</a>] читать познавательное и интересное</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=199383" token="PSWABSfpfWnyTC_vgshTecDj0SBbLz7FItrnHAZm-ac"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-198556" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624638320"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>KvvillSeisy</span> - 2021-06-25 - 19:25</p> </li> <a href="/comment/198556#comment-198556" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/198556#comment-198556" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">[url=https://chimmed.ru…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>[url=<a href="https://chimmed.ru/products/d-erythro-sphingosine-99-synthetical-id=318125]D">https://chimmed.ru/products/d-erythro-sphingosine-99-synthetical-id=318…</a> эритро Сфингозин синтетический 99 процентов купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД[/url]<br /> Tegs: D эритро Сфингозин 1 фосфат 96 процентов купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД <a href="https://chimmed.ru/products/d-erythro-sphingosine-1-phosphate-96-id=317523">https://chimmed.ru/products/d-erythro-sphingosine-1-phosphate-96-id=317…</a> </p> <p>[u]Ammonium cerium IV nitrate pure купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД[/u]<br /> [i]Ammonium carbonate extra pure купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД[/i]<br /> [b]Ammonium bromide ACS reagent купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД[/b]</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=198556" token="f72Fg-q3GMqtF-dtSOPAks5L9BFXnc_9SuOh_--4EFQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-198254" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624593162"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>KvvillSeisy</span> - 2021-06-25 - 06:52</p> </li> <a href="/comment/198254#comment-198254" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/198254#comment-198254" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">[url=https://chimmed.ru…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>[url=<a href="https://chimmed.ru/products/s--3-piperidinamine-dihydrochloride-97-id=336187]S">https://chimmed.ru/products/s--3-piperidinamine-dihydrochloride-97-id=3…</a> 3 Piperidinamine dihydrochloride 97 процентов купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД[/url]<br /> Tegs: S 3 Amino 1 BOC piperidine 95 процентов купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД <a href="https://chimmed.ru/products/s--3-amino-1-boc-piperidine-95-id=336395">https://chimmed.ru/products/s--3-amino-1-boc-piperidine-95-id=336395</a> </p> <p>[u]ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора[/u]<br /> [i]Цитронеллол 95 процентов купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД[/i]<br /> [b]Цитронеллаль практ 93 процентов купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД[/b]</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=198254" token="LE3fqGlTVh1BGFkiTTUayXpcQ9MW0_GnoHPtC8y9-i0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-197640" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624547178"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kneexy</span> - 2021-06-24 - 18:06</p> </li> <a href="/comment/197640#comment-197640" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/197640#comment-197640" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">In the event you prefer your…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>In the event you prefer your Ph.D. level, then you need to receive ready having a dissertation study proposal. This really is our producing service is now your guidance. No clue the place to begin your classification newspaper? Find search Thoughts and get motivated to Compose all on this article, an informative article<br /> <a href="http://www.halalagro.com/2021/05/17/do-persuasive-essay-papers-better-than-barack-obama/">http://www.halalagro.com/2021/05/17/do-persuasive-essay-papers-better-t…</a><br /> <a href="https://mobilii.ir/2021/05/13/what-is-the-effect-of-a-simple-sentence/">https://mobilii.ir/2021/05/13/what-is-the-effect-of-a-simple-sentence/</a><br /> <a href="https://artexdesign.co/2021/04/26/how-many-words-should-a-literature-review-be-in-a-10000-word-dissertation/">https://artexdesign.co/2021/04/26/how-many-words-should-a-literature-re…</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=197640" token="ZxuKCAd9pq9hTb5FtwYlAfIPtl2RgcmBneuR65CCmow"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 23 Jun 2021 10:31:19 +0000 vyrredaktorius 2670 at https://www.alytausnaujienos.lt Švęs­da­mas 440-ąjį gim­ta­die­nį ant til­to ir „po til­tu” Aly­tus ta­po dar ir Lie­tu­vos karš­čio sos­ti­ne https://www.alytausnaujienos.lt/sves-da-mas-440-aji-gim-ta-die-ni-ant-til-ir-po-til-tu-aly-tus-ta-po-dar-ir-lie-tu-vos-kars-cio-sos <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/69-13592" rel="bookmark"> Nr. <span> 69 (13592) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/IMG_7057.jpg?itok=zzpls1b8" width="344" height="287" alt="Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Jau an­trą kar­tą gim­ta­die­nį Aly­tus šven­tė ka­ran­ti­ne, šį­kart dar įsi­min­ti­niau ri­bo­ji­mų pras­me, nes iš­anks­ti­nė or­ga­ni­za­to­rių „Fes­ti­vus“ iš­pla­tin­ta in­for­ma­ci­ja, kad rei­kės ga­li­my­bių pa­so, mu­gę pa­li­ko prak­tiš­kai be pir­kė­jų. Do­ku­men­to nie­kas taip ir ne­pa­pra­šė, ta­čiau te­ri­to­ri­ja bu­vo ap­juos­ta juos­ta ir prie įė­ji­mų bu­dė­jo sa­va­no­riai.</p> <p>Ne­bu­vo šie­met ir tra­di­ci­nės šven­ti­nės ei­se­nos, di­de­lės sce­nos, va­ka­ri­nio kon­cer­to, fe­jer­ver­ko ir net VIP va­ka­rė­lio šven­tės sve­čiams, nes ir pa­čių ofi­cia­lių sve­čių ne­bu­vo.</p> <p>Mies­to die­nos cen­tri­nis ren­gi­nys – Kul­tū­ros pre­mi­jų ir Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jų įtei­ki­mas. Per­nai šios ce­re­mo­ni­jos vy­ko lie­pos 6-ąją (net­gi bu­vo pa­keis­ti Kul­tū­ros pre­mi­jų nuo­sta­tai, tai­gi da­bar jas ga­li­ma teik­ti nors ir per Ka­lė­das), o šie­met su­grįž­ta prie tra­di­ci­jų. Pre­mi­jos iš­da­ly­tos gim­ta­die­nio pro­ga, ta­čiau ne­įpras­to­je vie­to­je. Pir­mą kar­tą iš­kil­mės vy­ko ant pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to. Nuo­gąs­tau­ta, kad vi­si no­rin­tie­ji ne­tilps, ta­čiau di­džio­ji da­lis iš 300 ant til­to pa­sta­ty­tų kė­džių taip ir li­ko tuš­čios.</p> <p>„Mies­tas – tai ne pa­sta­tai ir sta­ti­niai, o žmo­nės. Lin­kiu vi­siems mums su­kur­ti to­kį mies­tą, ku­ria­me no­rė­tu­me pa­tys gy­ven­ti ir ko­kio lin­kė­tu­me sa­vo vai­kams“, – kal­bė­jo Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, svei­kin­da­mas aly­tiš­kius su mies­to gim­ta­die­niu ir pa­va­din­da­mas jį ga­li­my­bių mies­tu.</p> <p>Iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos ant til­to me­tu bu­vo pa­gerb­tas nau­ja­sis Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis An­ta­nas Jo­nas Min­ke­vi­čius. Jam įteik­tos Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos. Bu­vęs ben­dro­vės „Grin­du­va“ di­rek­to­rius ir nu­si­pel­nęs sta­ty­bi­nin­kas A.J.Min­ke­vi­čius įver­tin­tas už nuo­pel­nus ir pa­sie­ki­mus pro­fe­si­nė­je veik­lo­je, me­no, kul­tū­ros ir spor­to rė­mi­mą bei ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą.</p> <p>Aly­tu­je A.J.Min­kev­čius dar­buo­ja­si nuo 1965 me­tų, at­vy­ko pa­gal pa­sky­ri­mą, džiau­gia­si ga­lė­jęs iš la­bai ar­ti ma­ty­ti mies­to plėt­rą, ne tik pra­mo­nės ra­jo­no, bet gy­ve­na­mų­jų mik­ro­ra­jo­nų. „Trys tūks­tan­čiai sta­ty­bi­nin­kų per 25 me­tus pa­sta­tė­me Aly­tų to­kį, koks jis yra šian­dien. Jei ma­nęs pa­klaus­tų, ką dar mies­te rei­kė­tų pa­sta­ty­ti? Pa­sa­ky­čiau, jog nie­ko, o se­nus pa­sta­tus tie­siog im­ti ir re­no­vuo­ti“, – kal­bė­jo Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis A.J.Min­ke­vi­čius.</p> <p>Šven­tė­je pa­gar­sin­ta, kas šie­met ta­po Kul­tū­ros pre­mi­jų lau­re­a­tais: Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus ko­lek­ty­vas, vi­de­o­o­pe­ra­to­rius, te­le­vi­zi­jos, ki­no ir vi­de­o­me­no kū­ri­nių au­to­rius Alius Mi­ke­lio­nis (už ak­ty­vią pas­ta­rų­jų dve­jų ka­len­do­ri­nių me­tų kū­ry­bi­nę ir/ar me­ni­nio ug­dy­mo veik­lą, reikš­min­gus pa­sie­ki­mus, puo­se­lė­jant Aly­taus mies­to kul­tū­rą ir gar­si­nant mies­tą ša­ly­je ir už­sie­ny­je) bei Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Gied­rė Bul­ga­ko­vie­nė (už ypač svar­bią il­ga­me­tę kul­tū­ri­nę ir ak­ty­vią kū­ry­bi­nę veik­lą).</p> <p>Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­kė Al­ma Mos­tei­kai­tė pa­skel­bė, kam šie­met ski­ria­ma žur­na­lis­tų „Auk­si­nė plunks­na“. Kaip pa­dė­kos žen­klas vi­siems me­di­kams, ku­rie dar­ba­vo­si pan­de­mi­jos me­tu, ją įtei­kiant vie­nam as­me­niui, ap­do­va­no­ji­mas skir­tas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus slau­gy­to­jo pa­dė­jė­jui Val­dui Mar­cin­ke­vi­čiui. Me­di­kas dar­bo me­tu už­si­krė­tė CO­VID-19, du mė­ne­sius iš­bu­vo ko­mo­je ir šian­dien jau­čia li­gos pa­sek­mes. Jis da­bar yra gy­do­mas Kau­no kli­ni­ko­se, tad „Auk­si­nė plunks­na“ jam bus per­duo­ta as­me­niš­kai, o su­si­rin­ku­sie­ji ant til­to sim­bo­liš­kai pa­plo­jo ir vi­siems me­di­kams.</p> <p>Mies­to die­nos ren­gi­niai šie­met kvie­tė į įvai­rias mies­to vie­tas: Jau­ni­mo par­ke nuo ry­to įvai­rioms veik­loms ir ren­gi­niams rin­ko­si ma­žiau­si aly­tiš­kiai, jau­ni­mas, Mies­to so­de vy­ko me­no te­ra­pi­jos kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, skai­ty­mų po­pie­tė, nak­ti­šo­kiai su „Aly­taus dik­si­len­du“, dai­ni­nin­ku Egi­di­ju­mi Si­pa­vi­čiu­mi. Ro­tu­šės aikš­tė­je vei­kė me­ni­nė erd­vi­nė ins­ta­lia­ci­ja „Aly­taus lai­ko ra­tas“, o su­te­mus pa­kvie­tė tarp­tau­ti­nis lau­ko šo­kių spek­tak­lis „At­spin­džiai“.</p> <p>Dar vie­na la­bai ne­tra­di­ci­nė ren­gi­nių vie­ta, ypač tin­ka­ma kait­ro­je – Li­go­ni­nės gat­vės tu­ne­lis, kur Al­do­nos Mar­cin­ke­vi­čie­nės ir Li­nos Mo­tie­kie­nės kvie­ti­mu su­rin­ko „cik­ri­niai“ aly­tiš­kiai, pa­sa­ko­jo Kriau­šiaus is­to­ri­jas, da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais, mu­zi­ka­vo Al­ber­tas An­ta­na­vi­čius Šeks­py­ras. „Štai kur tik­ro­ji Aly­taus dva­sia“, – taip ren­gi­nį „po til­tu“ įver­ti­no pa­tys.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6057.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6057.JPG?itok=gFDyxJUO" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6068.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6068.jpg?itok=OTLqSmaP" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6089.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6089.jpg?itok=3dJkw_t4" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6196%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6196%201.jpg?itok=laCkKZP0" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6404.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6404.jpg?itok=W4SQsUAq" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6434%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6434%201.jpg?itok=OHcmJcfF" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6487.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6487.jpg?itok=yvWrr9bc" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6516.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6516.jpg?itok=psF5zCrX" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6542.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6542.jpg?itok=YOErbnd9" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6653.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6653.jpg?itok=157PRyqt" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/Zurnalisto%20plunksna%20IMG_2942%20%282%29.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/Zurnalisto%20plunksna%20IMG_2942%20%282%29.JPG?itok=T_PscHsv" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6712.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6712.jpg?itok=hX7M4PUA" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6883.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6883.jpg?itok=gpnSNfEW" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6895.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6895.jpg?itok=oLGTPXp1" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6899.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6899.jpg?itok=Bo1EfukL" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6933.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6933.jpg?itok=sbvIl2yP" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6945.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6945.jpg?itok=-ehCa2fE" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_6963.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_6963.jpg?itok=cO1-8vQN" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_7010.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_7010.jpg?itok=k0vDWUNH" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_7046.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_7046.jpg?itok=dSgVVxzt" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_7057_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_7057_0.jpg?itok=_IfOCzMI" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/tunelis202170760_4638215232873978_121039429524627167_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/tunelis202170760_4638215232873978_121039429524627167_n.jpg?itok=gbW07zU2" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/muge202407145_1978600795620512_3562286900435059421_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/muge202407145_1978600795620512_3562286900435059421_n.jpg?itok=yVAxcE0v" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/sves-da-mas-440-aji-gim-ta-die-ni-ant-til-ir-po-til-tu-aly-tus-ta-po-dar-ir-lie-tu-vos-kars-cio-sos&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2662&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="hjFeNPg53w0e-b65RdF6zVZcb2FYN6joMxwTITmY-Ww"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 22 Jun 2021 06:45:39 +0000 vyrredaktorius 2662 at https://www.alytausnaujienos.lt