Savivalda https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Vi­siems mies­to ta­ry­bos ko­mi­te­tams va­do­vau­ja so­cial­de­mok­ra­tai https://www.alytausnaujienos.lt/vi-siems-mies-ta-ry-bos-ko-mi-te-tams-va-do-vau-ja-so-cial-de-mok-ra-tai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/61-13877" rel="bookmark"> Nr. <span> 61 (13877) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/Alytaus-miesto-savivaldybe-1%20%281%29.jpg?itok=z7BGc_Dd" width="344" height="287" alt="Alytaus miesto savivaldybė" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Vei­kia ke­tu­ri ko­mi­te­tai</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Kaip ir anks­tes­nės ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je vei­kia ke­tu­ri ko­mi­te­tai: Ap­lin­kos ir plėt­ros, In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to, Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to bei Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ge­gu­žės 25-ąją po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba pa­sky­rė jų pir­mi­nin­kus ir pa­va­duo­to­jus. Vi­sų ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kais ir pa­va­duo­to­jais pa­skir­ti ta­ry­bos na­riai so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tui va­do­vau­ja Hen­ri­kas Ši­vo­kas, jo pa­va­duo­to­jas – Va­lius Mi­ce­vi­čius.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas – Min­dau­gas Ši­ma, pa­va­duo­to­jas – Ro­lan­das Juo­nys.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke pa­skir­ta Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, pa­va­duo­to­ja – Ri­man­tė Ado­mai­tie­nė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tui va­do­vau­ja Ona Ba­le­vi­čiū­tė, jos pa­va­duo­to­ja – Ade­lė Dim­šie­nė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Gaus di­des­nį at­ly­gi­ni­mą</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ko­vo 30-ąją vy­ku­sia­me pas­ku­ti­nia­me pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas nau­jas ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas, ku­ris ėmė ga­lio­ti šios ka­den­ci­jos ta­ry­bai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Įsi­ga­lio­jus nau­jos re­dak­ci­jos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mui, ta­ry­bai su­teik­ta tei­sė reg­la­men­te nu­si­ma­ty­ti at­ly­gį už dar­bą ta­ry­bos, jos ko­mi­te­tų ar ko­mi­si­jų po­sė­džiuo­se vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio ri­bo­se nuo 0,5 iki 1 jo dy­džio.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba ją pa­kei­sian­tiems ta­ry­bos na­riams nu­sta­tė, kad už mi­nė­tą dar­bą at­ly­gi­ni­mas bus ap­skai­čiuo­ja­mas mak­si­ma­liu – vie­no vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio ko­e­fi­cien­tu. Šio dar­bo už­mo­kes­čio dy­dis ša­ly­je kei­čia­si kas ket­vir­tį, da­bar jis yra 1 tūkst. 960 eu­rų ne­at­skai­čius mo­kes­čių.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Iki tol ta­ry­bos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai ar jų pa­va­duo­to­jai už dar­bą gau­da­vo kaip ei­li­niai ta­ry­bos na­riai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Nuo šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­bos veik­los pra­džios įsi­ga­lio­ju­sia­me nau­ja­me reg­la­men­te nu­ma­ty­ta, kad pir­mi­nin­kams už dar­bą bus skai­čiuo­ja­ma 0,2, pa­va­duo­to­jams – 0,1 vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio di­des­nio dy­džio ko­e­fi­cien­tais.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Tad pa­skir­ti nau­ji Aly­taus mies­to ta­ry­bos ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai ir jų pa­va­duo­to­jai už dar­bą juo­se gaus di­des­nius at­ly­gi­ni­mus nei ei­li­niai ta­ry­bos na­riai.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/Alytaus-miesto-savivaldybe-1%20%281%29_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/Alytaus-miesto-savivaldybe-1%20%281%29_0.jpg?itok=QrLxZwNe" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-06/Sivokas.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-06/Sivokas.jpeg?itok=zQnfWmjd" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-06/Micevicius.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-06/Micevicius.jpeg?itok=CDKBsTSM" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-06/Kirkliauski.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-06/Kirkliauski.jpeg?itok=XHYt1iLd" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-06/Adomaitiene.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-06/Adomaitiene.jpeg?itok=EVgU3tRE" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-06/photo_2428923.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-06/photo_2428923.jpeg?itok=MtZUalea" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-06/Juonys.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-06/Juonys.jpeg?itok=BvkkUI_V" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-06/Baleviciute.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-06/Baleviciute.jpeg?itok=N7V05-n2" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-06/Dimsiene.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-06/Dimsiene.jpeg?itok=TmeJ6-Ae" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/vi-siems-mies-ta-ry-bos-ko-mi-te-tams-va-do-vau-ja-so-cial-de-mok-ra-tai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4718&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Ur1WCqRj1hZTn9pYlRT0RT-HMm5rO3Th8F2KUUUz9sc"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143267" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685696632"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pripažinkim</span> - 2023-06-02 - 12:03</p> </li> <a href="/comment/1143267#comment-1143267" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143267#comment-1143267" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pripažinkim, bet pas socdemų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pripažinkim, bet pas socdemų elitą veidukai intelelektu nesužaloti. Perbėgusių tesiniai su potekste , permainom miesto labui negresia. O štai, kad patys jie išgyvent bent kokia kaina, čia stresinų situacijų derinių į ateity supersočiai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143267" token="l3nPU7Yv8iW2Tgq9CvjFS6tq9Eg7vd16zVvn6XqGS90"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143265" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685682090"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jau</span> - 2023-06-02 - 08:01</p> </li> <a href="/comment/1143265#comment-1143265" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143265#comment-1143265" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau ir socdemai po rinkimų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau ir socdemai po rinkimų sumandrėjo nuo per didelės laimės būt vienvaldžiais. Daug nervų jiems kainuoja ir kainuos. Sugebėjo su visuomene susierzint- per daug anksti pradėjo nesiskaityt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143265" token="tojs1oHCFP1K9HRG6zXIiMKsFUEkRRk1DwOPIejVqsU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143263" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685670947"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>dėl paskolų</span> - 2023-06-02 - 04:55</p> </li> <a href="/comment/1143263#comment-1143263" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143263#comment-1143263" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dėl paskolų ten apačioj vėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dėl paskolų ten apačioj vėl pramovė, nes. Situacija dėl paskolų fone, atseit apie 10 milijonų biudžete perkelinėja metai iš metų ir šių metų deficitinis biudžetas, per gerkles jau eina per savivaldą. Kaip stresuodami per tarybą didina vaikams mokesčius už darželius, dalis nervuojas ir aišku erzina miestą, kad iki tiek neefektyvūs valdyme, jau per nervus eina ir naujai tarybai. Iš pat kadencijos pradžios susierzint su visuomene ir didėja, ir virt šiose sultyse tas pats kas ant vaistų sau dirba. O įpusėjo metai, tuoj metų pabaiga ir pasijus deficitinio biudžeto grimasos ant savo kailių. Žmonės dar piktesni taps. Nes šie valdantys, per rinkimus buvę veržlūs, po veržlumo neliko ir tik stresai kaip patiems išgyvent, nuo silpniausių diriant. O alytiškiui pensija eina, groja .. ir dzin, jei Alytuj nenori normaliai per savivaldą vystytis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143263" token="GJAcAcL-KMJscHyw8kOlJfUqA9kJpfkWxshVC4Szlk0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143262" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685670351"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pakartosim</span> - 2023-06-02 - 04:45</p> </li> <a href="/comment/1143262#comment-1143262" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143262#comment-1143262" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj bijo apie tai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj bijo apie tai konstatuot, kad miesto sėkmingo vystymo pagrindiniai koziriai, tai - efektyviai miesto labui išnaudot galingus pramonės parko ir aerodromo potencialus. Dėl aerodromo, kur normaliam vystyme per tarybą rurėjo sprest pagal tarybos išimtinę kompetenciją pagal sav. Įst. 16 str., 2., 40), kur vėl atskiri per teismų sprendimus sutrukdė, neregėtas įžulumas taip trukdant žmonių rinktai tarybai sprest. Bet per tai atskiri atsilupėliai trukdo miesto interesams ir patys įsikalė esmėj.. bankrotinei agonijai. Su įdomiais scenarijais vertais jų. Ne šiaip kaip kam skausminga tema dėl aerodromo. O dėl alytiškio atseit kvailelio, parašė komentare prieš rinkimus, kad miesto labui reikia išvalyt atskirų metodus .., padaryta. Dabar liko tų likučių konvulsijos, jų pačių sultyse juos supūdinsim visų akyse.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143262" token="KglHOAOXepUlw2cxqbxWmJt-8oDtjjmCwEqtyknKxU8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143260" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685646384"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kvietkeliui</span> - 2023-06-01 - 22:06</p> </li> <a href="/comment/1143260#comment-1143260" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143260#comment-1143260" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Užsiciklimai...kiek paskolų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Užsiciklimai...kiek paskolų savivaldybė paėmusi? Kodėl aredromas stagnuoja?<br /> Kvailelis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143260" token="1lLKeqANYI1GC5W8Q9iu8TDu2NFs__6XY2OQcJdaNr0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143256" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685613588"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ko gero</span> - 2023-06-01 - 12:59</p> </li> <a href="/comment/1143256#comment-1143256" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143256#comment-1143256" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">neverti net minimumo</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>neverti net minimumo</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143256" token="iCkCaTR7R3U-LxRgW6EKOuVSzsA1hUpZCBzLSu2p3ZQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143247" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685536672"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>klausimas</span> - 2023-05-31 - 15:37</p> </li> <a href="/comment/1143247#comment-1143247" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143247#comment-1143247" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kitose šalies savivaldybėse,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kitose šalies savivaldybėse, merai ir tarybos nariai patys jaučiantys neatsakingai naudojęsi politikų išmokomis ir nepagrindiantys jų čekučiais, iš anksto patys gražina į biudžetą tas išmokų sumas. O Alytuj per abi savivaldybes, ar tokių atvejų nėra, kad tylu? Ar Alytuj ponams negalioja įstatymai? Apie žiniasklaidos objektyvumą nėra ko kalbėt?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143247" token="CGf90WSru0HZa2CPp3nEu_KLu7BGrjqUQSsf4CweiYw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143245" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685535790"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>realybė</span> - 2023-05-31 - 15:23</p> </li> <a href="/comment/1143245#comment-1143245" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143245#comment-1143245" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gyvenimas greitai eina ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gyvenimas greitai eina ir viskas sparčiai keičias. Jei rinkimus Alytuj laimėję dėka to, kad tuo met žmonių nevengė kaip kiti privengė, šiandien ir laimėję žmonių privengia. Net situacijos dėl tarybos narių. mero išmokų gali koreguot situacijas. Kitur merai deklaruoja išmokų pagrystumus, Alytuj tylu. Tarsi ne toj pačioj Lietuvoj, kur vienodi įstatymai turi būt, egzistuotų?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143245" token="sBJJ-0AghHuVFVpGSFFTe296C9iOj4W9iLz8BPZr94U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143244" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685532648"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>klausimas</span> - 2023-05-31 - 14:30</p> </li> <a href="/comment/1143244#comment-1143244" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143244#comment-1143244" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per visą Lietuvą viešina…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per visą Lietuvą viešina istorijas dėl čekučių. Tik Alytuj per abi savivaldybes - ar tyla prieš audrą? Pav. dėl Jonavos mero, kaip be kelių minučių būsimam premjerui, taip suaudrino, kad. Klausimas dėl atsistatydinimų, ar atstatydinimų? Ar Alytus tam pasiruošęs?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143244" token="bvJKmy2BLurz-QtqDd3bBJIcolwuSd0yneIkIcwICIQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143239" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685510352"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jei?</span> - 2023-05-31 - 08:19</p> </li> <a href="/comment/1143239#comment-1143239" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143239#comment-1143239" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei bus, kaip Tapinas sako,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei bus, kaip Tapinas sako, ir rajonus peranalizuos dėl čekučių, čia dėl Alytaus įdomu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143239" token="d4L4eIhO-HIS0ocKHnMFPFiBZDGWSZg91S3_PAtFXgg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143238" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685509548"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>priklauso</span> - 2023-05-31 - 08:05</p> </li> <a href="/comment/1143238#comment-1143238" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143238#comment-1143238" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai priklauso abi Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai priklauso abi Alytaus savivaldybės, jei drys paanalizuot jų politikų išmokų teisingumą, kaip pavyzdžiui dėl Jonavos savivaldybės paanalizavo. Ir nėra ten ramybės.. O Alytuj kol kas užgniaužia šiom temom tabu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143238" token="LUKVhvJs5LKjsvDTn0ggGKUFNq9lWElijupJIPW6_Ik"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143237" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685505729"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pasipriešinimas</span> - 2023-05-31 - 07:02</p> </li> <a href="/comment/1143237#comment-1143237" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143237#comment-1143237" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Virš 30 metų didžiausią…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Virš 30 metų didžiausią priešpriešą demonstruoja priesaikas davę laikytis įstatymų politikai ir teisėsauga, kad slopint iniciatyvas miestą užvest į sėkmingą vystymą efektyviai išnaudojant pramonės parko ir aerodromo potencialus... Čia yra strateginiai sėkmingos plėtros koziriai, kur blokuojama šiom kryptim. Ir dabar valdantieji iki šių temų net nedrysta prabilt. Kaip ir per rinkimus nedryso. Imitacija tik į apačias lesintis, erzintis dėl likučių išgyvent.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143237" token="p7HNZfPQVY4jvypay_Na9L7bt01qP0zxa9-LKDkVuu8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143235" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685500012"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sastingis</span> - 2023-05-31 - 05:26</p> </li> <a href="/comment/1143235#comment-1143235" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143235#comment-1143235" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Absoliutus sastingis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Absoliutus sastingis abiejose Alytaus savivaldybėse. Ypač dėl tarybos narių išmokų įpatumų susigūžę. Be iniciatyvų, tik kaip patiems kuo ramiau išgyvent. Ne vienoj taryboj kaip priklausytų pagal įstatymus, nesimato kad per tarybos posėdžius būt prisistatę valdančiais ir opozicijom. Nors per abi savivaldybes dideli potencialai, ypač per bendrą pramonės parką modernizuojant, kol kas nepanašu, kad bandytų eit į priekį. Tai po tyliukais tūno.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143235" token="usb-m8PJq1e9PI6OJgpAhyiP6fBt8hGtLvpYmKGhYys"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143234" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685479954"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tai tep</span> - 2023-05-30 - 23:52</p> </li> <a href="/comment/1143234#comment-1143234" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143234#comment-1143234" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kai pasiskelbs valdančioji…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kai pasiskelbs valdančioji dauguma, po jos galės skelbtis ir opozicija.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143234" token="oHwSuzsl73WIRzUZ4-1v0B0ccr1p4IFcKQllmC87wkk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143231" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685453586"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>palyginimai</span> - 2023-05-30 - 16:33</p> </li> <a href="/comment/1143231#comment-1143231" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143231#comment-1143231" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Akmenės meras, kur ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Akmenės meras, kur ir socdemas garbingesnio amžiaus, šiuo metu į Akmenės lez pritraukinėja apie 0,5 milijardo investicijų. Ko dėka jau sukurta 300 gerai apmokamų darbo vietų, dar papildomai steigia 200 darbo vietų. Akmenėj gyventojų tik apie 20 tūkstančių, bedarbystė maža. Lez dirba tik 20 procentų akmeniečių, kiti atvyksta iš kitų savivaldybių. Dėl ko Akmenės savivaldybė gerina miesto infrastruktūrąą, kad atvykusiems būt patogu gyvent. Palyginimui Alytaus mieste gyventojų apie 50 tūkstančių, infrastruktūra geresnė, o investicijas nuviliojo Akmenės kaimas. Vėl pasirodo paskutiniais metais iš ministerijos fondų savivaldybių pramonės parkų/lez modernizuot buvo skiriama apie 1 milijonas eurų. Pasinaudojo Marijampolė, Jonava.., Alytuj nėr kam strateguot ir projektų ruošt. Vietoj to, anoj kadencijoj užsiiminėjo menkaverčiais skandalais, dabar nuo darželio vaikų mokesčius didina. Superšauni komanda, vietoj rimtų darbų, dirt nuo silpniausių. Apie rimtas strategijas net neklaust, nes vėl tradiciškai negirdi,nepastebi..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143231" token="onQIpCUKuoNJ_HkHhsrm6e-pPZxvG5GLaobZtopagIY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143228" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685450055"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>potencialas</span> - 2023-05-30 - 15:34</p> </li> <a href="/comment/1143228#comment-1143228" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143228#comment-1143228" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per savivaldą tikslas-…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per savivaldą tikslas- efektyviai miesto labui panaudot turimą potencialą. Kuris Alytuj ir dabar didelis. Gali gerai vystytis, jei efektyviai išnaudoja galingus pramonės parko ir aerodromo potencialus, daro reikiamas pertvarkas, bet. Tuo nešviečia per visus paskutinius virš 30 metų. Dėl pramonės parko ir aerodromo čia atskiri per teisėsaugos intrigas malšina. Partinukai nedrysta į šią sferą nosies kišt kol kas. Lieka smulkmė į apačias per savivaldą dėl likučių erzintis. Štai tokia miesto valdymo filosofija per policinio metodo dvejopų standartų prizmę. Kol kas po rinkimų - sastingis paskui įvykius. Ir apie ką viešai bijo garsiau prabilt, dvivaldystė. Viena pusė į valdžią rinkti meras su taryba, kurie atsakingi ir atskaitingi. Ir tik iš jų gali reikaut alytiškiai. Kita pusė, kaip aerodromo atveju, į valdžią nerinkti teismai ir asociacija su fintais, kurie nerinkti. Todėl neatsakingi, neatskaitingi. O atsakomybė kaip kvaileliams merui ir tarybai. Šio mazochizmo tasa ir nykina miestą. Nors alytiškiai per rinkimus parodė valią atskirus eliminuot iš valdymo, bet to maža.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143228" token="NG0my8DhgDKd2QkqGn7-gpK_aHWBBl34NpMN2lgv0KE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143227" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685449150"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tai?</span> - 2023-05-30 - 15:19</p> </li> <a href="/comment/1143227#comment-1143227" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143227#comment-1143227" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai, ar taryboj oficiali…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai, ar taryboj oficiali opozicija drys pasiskelbt, jei formuojant komitetų pirmininkus socdemai kitus už borto paliko?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143227" token="cK56qFbBDapA8mQYirEu71tCbgkGN6nFxXF0XOHwt1s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143225" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685434833"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kur?</span> - 2023-05-30 - 11:20</p> </li> <a href="/comment/1143225#comment-1143225" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143225#comment-1143225" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur ir šioj kadencijoj,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur ir šioj kadencijoj, pagal sav. Įst. 16 str., 2,. 40) - pagal tarybos išimtinę kompetenciją taryboj patvirtinti pačios savivaldybės ir jos sektorių siekiami plėtros vystymo konkretūs tikslai. Kad pati savivaldybė, taryba su komitetais bei miestas aiškiai žonotų. Kokių konkrečių tikslų siekia per savivaldą? Nes nesant to, gaunas jie rūpinas tik kaip jiems išgyvent viso miesto interesų saskaita. Jei taip, tai čia dvaro, o ne rimtos savivaldos, požymiai. Priminsim, pagal Konst. 46 str., valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad tarnautų Tautos bendros gerovės lygiui. Alytaus atveju tarybos sprendimai turi būti naudingi apie 50 ,tūkstančių alytiškių labui. Vėl nesimato info dėl politikų išmokų pagrystumų, kaip kitur viešina. Nesimato Kontrolės komiteto, komisijų sudarymų..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143225" token="KlQA8R4quUyjF_1uMnGcMiK3ZOhV85eyGjfVnJ2dbZo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143223" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685433661"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>reiketu</span> - 2023-05-30 - 11:01</p> </li> <a href="/comment/1143223#comment-1143223" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143223#comment-1143223" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ne didint atlyginimus o…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ne didint atlyginimus o mazint nes visviena tasko valdiskus pinigus tiek i kaire tiek i desne o darbu visiskai nesimato</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143223" token="eg0-oVGbMdAESDbVNyDp_oFq0hWLALGmS_me3ChqB8E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 30 May 2023 07:02:59 +0000 vyrredaktorius 4718 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis – so­cial­de­mok­ra­tas, tu­rė­jęs da­bar iš­ny­ku­sį teis­tu­mą net už sun­kius nu­si­kal­ti­mus https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-gar-bes-pi-lie-tis-so-cial-de-mok-ra-tas-tu-re-jes-da-bar-ny-ku-si-teis-tu-ma-net-uz <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/61-13877" rel="bookmark"> Nr. <span> 61 (13877) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/IMG_5228.jpg?itok=eL2m0KL5" width="344" height="287" alt="Julius Antanas Žu­kas sa­kė ver­ti­nan­tis jam su­teik­tą Gar­bės pi­lie­čio var­dą, už tai ta­rian­tis ačiū. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Julius Antanas Žu­kas sa­kė ver­ti­nan­tis jam su­teik­tą Gar­bės pi­lie­čio var­dą, už tai ta­rian­tis ačiū. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Gau­tas vie­nas pa­siū­ly­mas</h3> <p>Ge­gu­žės 25-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­aiš­kė­jo, kad šiais me­tais gau­tas tik vie­nas pa­siū­ly­mas su­teik­ti Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą.</p> <p>Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „VA Sta­ty­ba“, „Al­vis­ta“, ke­lių sta­ty­bos ben­dro­vė „Pa­ra­ma“, Lie­tu­vos sta­ty­bi­nin­kų aso­cia­ci­ja ir Aly­taus ne­for­ma­laus ver­slo klu­bas „Rak­tas“ pa­siū­lė mies­to Gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti Aly­taus ben­dro­vės „Dzū­ki­jos sta­ty­ba“ bu­vu­siam ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui J.A.Žu­kui.</p> <p>Įvar­dy­ti jo nuo­pel­nai mies­tui – ga­my­bos, pra­mo­nės, vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties, dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­ba. J.A.Žu­kui reiš­kia­ma pa­gar­ba už il­ga­me­tį at­sa­kin­gą dar­bą, pro­fe­sio­na­lų pa­rei­gų at­li­ki­mą, įgy­ven­di­nant svar­bius pro­jek­tus, sie­kiant sta­ty­bos sek­to­riaus pa­žan­gos. Nu­ro­do­ma, kad jo pro­fe­si­nė pa­tir­tis ir at­si­da­vi­mas spe­cia­ly­bei ar­ba sta­ty­bų sek­to­riui yra ne­įkai­no­ja­mas pa­vyz­dys ne tik jau­niems sta­ty­bi­nin­kams, bet ir vi­so mies­to ver­slo ben­druo­me­nei.</p> <p>Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je kal­bė­jęs 2021-ųjų Dzū­ki­jos sos­ti­nės gar­bės pi­lie­tis, bu­vęs il­ga­me­tis mies­te re­gist­ruo­tos, grin­dų įren­gi­mu už­si­i­man­čios Lie­tu­vos ir Če­ki­jos ben­dro­vės „Grin­du­va“, ku­rio­je ak­ci­nin­ku yra ir J.A.Žu­kas, di­rek­to­rius An­ta­nas Jo­nas Min­ke­vi­čius siū­lė bu­vu­siam „Dzū­ki­jos sta­ty­bos“ va­do­vui su­teik­ti Gar­bės pi­lie­čio var­dą: „Ne­pa­da­ry­si­te klai­dos. Vi­si mes tu­ri­me blo­gų sa­vy­bių, bet jo ge­ro­sios sa­vy­bės len­kia blo­gas. Re­tas at­ve­jis, kad žmo­gus pen­kias­de­šimt me­tų dirb­tų sta­ty­bo­se. Te­ko su juo kar­tu dirb­ti vie­no­je val­dy­bo­je. Kai žmo­gų pa­žįs­ti pen­kias­de­šimt me­tų, daug ži­nai, ga­li kny­gą pa­ra­šy­ti. Jis pa­sta­tė sky­di­nių kom­bi­na­tą, po že­mės dre­bė­ji­mo dir­bo Ar­mė­ni­jo­je, ke­lias ka­den­ci­jas bu­vo mies­to ta­ry­bos na­riu. Tai žmo­gus – iš di­džio­sios rai­dės.“</p> <p>Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riai dėl Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo bal­sa­vo slap­tai. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai bu­vo pa­lan­kūs J.A.Žu­kui – per birželio 16-ąją vyk­sian­čią Dzū­ki­jos sos­ti­nės gim­ta­die­nio šven­tę jam bus su­teik­tos Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos.</p> <p> </p> <h3>Dar­bo pra­džia – bu­vu­sia­me Aly­taus sta­ty­bos tres­te</h3> <p>J.A.Žu­kas gi­mė 1943 me­tais Šiau­lių ra­jo­ne, Meš­kui­čių kai­me, mo­ky­to­jo ir na­mų šei­mi­nin­kės šei­mo­je.</p> <p>Bu­vu­sia­me Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te įgi­jo in­ži­nie­riaus sta­ty­bi­nin­ko spe­cia­ly­bę.</p> <p>Jo dar­bas po moks­lų pra­si­dė­jo bu­vu­sia­me Aly­taus sta­ty­bos tres­te. Vie­no­je iš jo val­dy­bų dir­bo meist­ru, dar­bų vyk­dy­to­ju, aikš­te­lės vir­ši­nin­ku, ki­to­je val­dy­bo­je – vy­riau­siuo­ju in­ži­nie­riu­mi ir vir­ši­nin­ku.</p> <p>Pri­va­ti­za­vus vie­ną iš tres­to val­dy­bų ir įkū­rus ben­dro­vę „Dzū­ki­jos sta­ty­ba“, J.A.Žu­kas nuo 1992 me­tų iki 2015-ųjų bu­vo šios įmo­nės ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi. Da­bar jis yra „Dzū­ki­jos sta­ty­bos“ val­dy­bos na­rys ir ak­ci­nin­kas.</p> <p>Tris ka­den­ci­jas bu­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu nuo 1995 me­tų iki 2007 me­tų su ket­ve­rių me­tų per­trau­ka.</p> <p>J.A.Žu­kas So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še ba­lo­ti­ra­vo­si ir į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą. Į ją bū­tų pa­te­kęs, kai įsta­ty­miš­kai man­da­tų tu­rė­jo at­si­sa­ky­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rai. Ta­čiau J.A.Žu­kas Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­tei­kė raš­tą, ku­riuo at­si­sa­kė mies­to ta­ry­bos na­rio man­da­to.</p> <p> </p> <h3>Tam­sio­ji Gar­bės pi­lie­čio pu­sė</h3> <p>J.A.Žu­kas yra 28-as Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis. Toks ti­tu­las mies­tui nu­si­pel­niu­siems žmo­nėms tei­kia­mas nuo 2000-ųjų. Ir tai vie­nin­te­lis Gar­bės pi­lie­tis, dėl ku­rio ap­do­va­no­ji­mo šiuo gar­bin­giau­siu mies­te ti­tu­lu pik­ti­no­si da­lis aly­tiš­kių, tai pa­va­din­da­mi po­li­ti­niu ci­niz­mu.</p> <p>Jie pri­si­mi­nė šio Gar­bės pi­lie­čio tu­rė­tą teis­tu­mą, pa­ra­šy­ta­me laiš­ke „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai dės­tė da­bar­ti­nius fi­nan­si­nius sun­ku­mus ben­dro­vė­je „Dzū­ki­jos sta­ty­ba“.</p> <p>Pats J.A.Žu­kas, kan­di­da­tuo­da­mas į šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, an­ke­to­je nu­ro­dė tu­rė­tą teis­tu­mą už sun­kius nu­si­kal­ti­mus – suk­čia­vi­mą, tur­to pa­si­sa­vi­ni­mą ir apy­sun­kius nu­si­kal­ti­mus – do­ku­men­tų klas­to­ji­mą bei ap­gau­lin­gos ap­skai­tos tvar­ky­mą. Ta­čiau teis­tu­mas jau yra iš­ny­kęs prieš de­vy­ne­rius me­tus. O mi­nė­tą teis­tu­mą jis bu­vo įgi­jęs dirb­da­mas „Dzū­ki­jos sta­ty­bos“ va­do­vu.</p> <p>Pats J.A.Žu­kas sa­kė ver­ti­nan­tis jam su­teik­tą Gar­bės pi­lie­čio var­dą, už tai ta­rian­tis ačiū. O pa­klaus­tas apie tu­rė­tą teis­tu­mą, pa­reiš­kė: „Prieš dvi­de­šimt me­tų apie 300 Lie­tu­vos įmo­nių ir įmo­nė­lių va­do­vų, ke­li – iš Aly­taus, bu­vo tam­po­mi dėl PVM grobs­ty­mo, de­vy­ne­rius me­tus te­ko aiš­kin­tis teis­muo­se. Aš bu­vau nu­teis­tas vie­nu teis­mo spren­di­mu, bet teis­tu­mas iš­ny­kęs ir aš jį pa­mir­šęs.“</p> <p>Jis tvir­ti­no tu­rin­tis tik ne­di­de­lę ben­dro­vės „Dzū­ki­jos sta­ty­ba“ ak­ci­jų da­lį – ke­lis pro­cen­tus ir ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, ko­dėl šio­je įmo­nė­je yra at­si­ra­dę fi­nan­si­nių sun­ku­mų.</p> <p>J.A.Žu­kas tei­gė, kad ne­se­niai vy­ku­sia­me šios įmo­nės ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me nu­spręs­ta skelb­ti jos ban­kro­tą, dėl to bus krei­pia­ma­si į teis­mą.</p> <p>Kad „Dzū­ki­jos sta­ty­ba“ tu­ri fi­nan­si­nių sun­ku­mų, ma­ty­ti iš ofi­cia­liai skel­bia­mos in­for­ma­ci­jos. „Sod­rai“ ji tu­ri 160 tūkst. eu­rų sko­lą, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba apie šią ben­dro­vę pra­ne­ša kaip apie ne­pa­ti­ki­mą tie­kė­ją.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMG_5228_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMG_5228_0.jpg?itok=daUB_wbn" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-gar-bes-pi-lie-tis-so-cial-de-mok-ra-tas-tu-re-jes-da-bar-ny-ku-si-teis-tu-ma-net-uz&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4714&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="SPwc327VFziINTF33UJG8lOHyUOC9cZLWKv5aIVqbZA"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143253" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685606515"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Hmm</span> - 2023-06-01 - 11:01</p> </li> <a href="/comment/1143253#comment-1143253" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143253#comment-1143253" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žmogus gal ir ne prie ko,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žmogus gal ir ne prie ko, gal ir gerų darbų yra padaręs. Bet iš kandidatūrą teikusių pusės - totalus neapsižiūrėjimas! Nes nesąmonė gi, kad garbės pilietis - su keliais teistumais.<br /> Kandidato vietoje tai tikrai kreipčiausi į organizatorius, kad ne svarstytų kandidatūros. Garbingiau būtų...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143253" token="luZK50xhqPoM-ZbK6uXqhI09dp2GtaCE0GRb7Es8DRc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143236" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685505270"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>rašinėja</span> - 2023-05-31 - 06:54</p> </li> <a href="/comment/1143236#comment-1143236" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143236#comment-1143236" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rašinėja prieš ne partiniai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rašinėja prieš ne partiniai oponentai, o per skundinėjimus liguistai susireikšminęs veikėjas, įsitikinęs kad jis tinkamiausias. Bet tik niekas jo nesiūlo ir net į šią tarybą nerinko. Alytuj laikas skirt kas yra kas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143236" token="EMU0AetzTvCv3tMYQoFIvAlr0O9-hhEQiD0RHtoCrSg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143233" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685474812"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>partiniai reikalai</span> - 2023-05-30 - 22:26</p> </li> <a href="/comment/1143233#comment-1143233" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143233#comment-1143233" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">per partines linijas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>per partines linijas konkurentai mėšlu drabstosi</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143233" token="ZQ1kSLsajyNK9_Wgk8bO0MPjGGSXe1xFAOZg5TMyCF8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143220" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685429391"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Degradacijai</span> - 2023-05-30 - 09:49</p> </li> <a href="/comment/1143220#comment-1143220" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143220#comment-1143220" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">alytus plius is viso niekam…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>alytus plius is viso niekam tinkamas jie nieko nesugeba na nebent tik viska uzblokuoti o rasineliai tai tai is viso nera ka skaityt geriau nieko nerasytu jei nesugeba parasyt jau net alytaus gidas aplenke ta reklamine alytusplius brosiura</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143220" token="GXrQScuJe4pnPw4-wsW03faZeJKlDlixvw_Ks-Vxo8E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143219" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685427854"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>esmė</span> - 2023-05-30 - 09:24</p> </li> <a href="/comment/1143219#comment-1143219" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143219#comment-1143219" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Esmė, kad iš jo šaipos dar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Esmė, kad iš jo šaipos dar purvenesni, nors į išorę vaizduoja moralistus, manydami. Kad alytiškiai jų nežino.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143219" token="h686sriD_B50A2r6TqaIHEQN_I1uowzGlDWIulEEAME"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143218" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685425125"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Degradacija</span> - 2023-05-30 - 08:38</p> </li> <a href="/comment/1143218#comment-1143218" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143218#comment-1143218" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Socdemų stumiamas į miesto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Socdemų stumiamas į miesto garbės piliečius apsiverkė reportaže koks jis mielas ir pūkuotas, tai alytusplius žmonių komentarus iš karto užblokavo. Teistumo iš biografijos neištrinsi ir aš pvz. tokio "garbės" piliečio savo miestui nelinkiu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143218" token="MBoGciTg2wztRcTWilEhDv4Yn6BG2Vg17EEYqgBzATs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143215" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685355306"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>oficialiai</span> - 2023-05-29 - 13:15</p> </li> <a href="/comment/1143215#comment-1143215" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143215#comment-1143215" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Oficialioj turto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Oficialioj turto deklaracijoj 110 tūkstančių turro, piniginės lėšos apie 60 tūkstančių. Vertinam garbaus amžiaus, pareigas neblogas užėmė, kur tie prisivogti turtai? Paviešinkit turto deklaracijas tų, kur kritikuoja prisidengdami po teisėsaugos ir bus aišku.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143215" token="LWsq5EZ34I30uGZlDmA8Tf2oz__b9wuTdo58CcTV5Vc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143214" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685348642"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuo kitų</span> - 2023-05-29 - 11:24</p> </li> <a href="/comment/1143214#comment-1143214" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143214#comment-1143214" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">metų į miesto garbės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>metų į miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus turėtų būti įrašyta, kad kandidatas turi būti bent 3 kartus teistas ir privedęs prie bankroto bent vieną įmonę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143214" token="3I0msEmfPXSOSCUT5zMMIn93C1QYKVlSQ1i0FPZHXSc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143213" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685347358"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alius</span> - 2023-05-29 - 11:02</p> </li> <a href="/comment/1143213#comment-1143213" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143213#comment-1143213" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Garbė, bet jos nėra. Tai gal…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Garbė, bet jos nėra. Tai gal keiskime titulą – tebūna Metų žmogus. Parašiau ir susimąsčiau, pastaraisiais metais šį vadovą galima tituluoti, kaip nuvarusį bendrovę, palikusį skolose darbuotojus. Ir tai netinka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143213" token="yPZimruH7BrRIsjgU52htu027APm4VK7Xx3Y_60pe10"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143212" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685343692"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>bėda</span> - 2023-05-29 - 10:01</p> </li> <a href="/comment/1143212#comment-1143212" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143212#comment-1143212" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bėda. Nepasižymi, kad buvęs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bėda. Nepasižymi, kad buvęs politiku po privačiu ieškiniu slopindamas pinigaujas iš neįtinkančio ubago ir elitą vaizduotų. Kuo daugiau priskundžia- tuo didesnis elitas? Tokius per rinkimus alytiškiai eliminavo. Neliko kam ant teisėsaugos dirbt per tarybą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143212" token="HUIzHGT7PS7oMxhyqSaiIEDd93OQyEewLv0IUgscvn4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143210" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685339351"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Toks tokį</span> - 2023-05-29 - 08:49</p> </li> <a href="/comment/1143210#comment-1143210" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143210#comment-1143210" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kokia socdemų &quot;garbė&quot;, toks…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kokia socdemų "garbė", toks ir jų kandidatas į miesto garbės piliečius. Gėda</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143210" token="5nmLwqoSRvV_cXm6rEcuRwydOD4dZisNrym4ooIJ-_k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143205" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685279417"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>dar?</span> - 2023-05-28 - 16:10</p> </li> <a href="/comment/1143205#comment-1143205" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143205#comment-1143205" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dar kurie kritikuoja, tegu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dar kurie kritikuoja, tegu sulaukia jo metų? Nes, ka žin, ar patys tikros garbės reikaluose tyresni? Dėl teisėsaugos, daug klausimų? Kodėl vienur nemato, kitur...?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143205" token="jNJmKPBb1SdfdeVZ9m3rUpABX38kWWfoB6WV6ppLuZ0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143196" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685198394"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kas paneigs?</span> - 2023-05-27 - 17:39</p> </li> <a href="/comment/1143196#comment-1143196" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143196#comment-1143196" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas paneigs, jei paviešintų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas paneigs, jei paviešintų konkrečiai kas komentaruose apie savitą garbę keldamas prieštarauja esamam patvirtintam, kad minusų pasirodys daugiau nei, kurį kritikuoja? Čia Alytuj atskiri susireikšminę per žiniasklaidą pareklamuoja save manydami, kad alytiškiai neišsiaiškina ir ko neveišina, klysta. Išsiaiškina ir užkuliusius, kaip ir per teisėsaugą kas kaip vyksta. Neatsitiktinai alytiškiai per rinkimus eliminavo susireikšminusius milijonierius, kurie manė kad jų metodų nesupras.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143196" token="g55KzPzXXMHeU-hYHe-KgG5mlhXj-mcV4doJAVL9TwU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143194" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685191145"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Žavu</span> - 2023-05-27 - 15:39</p> </li> <a href="/comment/1143194#comment-1143194" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143194#comment-1143194" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nesvarbu, kad vogė, bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nesvarbu, kad vogė, bet miestui daug padarė. Čia, žinoma, apie buvusį Vilniaus merą, ginkdie, ne apie socdemą. Šitie - šventi, kaip Jonavos meras...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143194" token="F6KouYu3XdxM24a1yCB0rdkjwqhEfw5--gAthbvEQd4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143193" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685188726"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>netrukdė</span> - 2023-05-27 - 14:58</p> </li> <a href="/comment/1143193#comment-1143193" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143193#comment-1143193" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Niekam netrukdė pasiūlyt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Niekam netrukdė pasiūlyt alternatyvių kandidatų, bet. Nesiūlė, o erzintis blusinėjant mėgsta. tai gal tą negatyvią energiją buvo galima nukreipt siūlant alternatyvas, o ne? Patys geriau siūlyt nesugeba, bet pašiepinės kas sugeba. Ir gali aprimt, alytiškiai žino jo pliusus ir minusus, kur pliusų daug daugiau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143193" token="p_cqgoR0XjWsLM_8kA15s7ghg0l0WK0Ji5DP7_ZBitI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143192" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685187783"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>taip</span> - 2023-05-27 - 14:43</p> </li> <a href="/comment/1143192#comment-1143192" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143192#comment-1143192" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taip, suvokia. Būt skundikas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taip, suvokia. Būt skundikas, net nesiūlo. Įdomu, kol kas garbės piliečiai kiek suteikta, skundimais teisėsaugai nepasižymi. Kur Alytuj tokių nemėgsta ir per paskutinius rinkimus eliminavo urmu. Yra dalykų, apie kuriuos Alytuj garsiai nekalba, bet žino ir reaguoja. O jei drystų Alytuj apie teisėsaugą ir jos metodus plačiau paviešint, bet.. kol kas? Alytiškiai vertina žmoniškumą, žodžio laikymąsi. Šis retas, kur tuo pasižymi tada ir dabar. ir todėl jį siūlė. O štai kitų nesiūlė... Nors siūlyt niekam neuždrausta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143192" token="A4u2bIYdzjRVWXU3XKPwYLAC_eBWbWhfjI_MZnvUYq8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143191" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685186230"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pastabėlė</span> - 2023-05-27 - 14:17</p> </li> <a href="/comment/1143191#comment-1143191" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143191#comment-1143191" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagirtina, kad tiek metų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagirtina, kad tiek metų dirbo, kad statė Alytų, bet tie, kas suteikė šitam žmogui garbės piliečio vardą, turbūt nesuvokia, ką reiškia žodis "garbė".</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143191" token="Q9ppjkMBk-eG0jKIaE8To7H2do9TRUd5Wq601i9OG80"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143190" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685181318"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jei?</span> - 2023-05-27 - 12:55</p> </li> <a href="/comment/1143190#comment-1143190" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143190#comment-1143190" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei net siūlymų kitų nebuvo,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei net siūlymų kitų nebuvo, tai? Kas trukdė siūlyt geresnių, ar šiai dienai tokių ir nėra? Vėl tradicinės emocijos iš bejėgiškumų, kai? Patys nesugeba siūlyt geriau, o po fakto lieja emocijas? Atseit toks anoks..-grynuolių mieste.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143190" token="MB9hpa2XuolE062TPAikWlmFXPUZOTT-UrSc62j-mAA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143189" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685180148"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kur čia?</span> - 2023-05-27 - 12:35</p> </li> <a href="/comment/1143189#comment-1143189" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143189#comment-1143189" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur čia kas save Alytuj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur čia kas save Alytuj įpatingu skaito? Jei buvusioj kadencijoj į tarybą buvo patekę visų sričių vietinės žvaigždės? Kurių intrigų neapsikentę alytiškiai per rinkimus nušlavė nerinkdami urmu? Ir dar mano gal, kad alytiškiai nesuvokia, kas kaip lig šiol Alytuj išsilaiko mandrus vaizduodami?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143189" token="rZsz1n_QXxq2uqm2pp4ajHYr78H_2JD1q8r_TUERlLI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143188" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685179643"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kaltas</span> - 2023-05-27 - 12:27</p> </li> <a href="/comment/1143188#comment-1143188" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143188#comment-1143188" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaltas, kaltaa.. kad statė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaltas, kaltaa.. kad statė Alytų. Geriau reikėjo kaž ką prichvatizuot, ar per tarybos nario išmokas nesmulkisi. Čia kuriančios energijos nepakenčia. Čia vyrauja skundinėjimų kaip nesugeba geriau,blusinėjimų.. kas kur ką darė. Parodykit gerbiamo elito pavyzdžius?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143188" token="B0fXYgVxwYORIrvy4NSVHXgoO1J0ptAllJSaBUUth7w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 May 2023 12:15:28 +0000 vyrredaktorius 4714 at https://www.alytausnaujienos.lt Bu­vu­si Aly­taus mies­to me­ro pa­ta­rė­ja to­kias pat pa­rei­gas už­ėmė Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je https://www.alytausnaujienos.lt/bu-vu-si-aly-taus-mies-me-ro-pa-ta-re-ja-kias-pat-pa-rei-gas-uz-eme-laz-di-ju-ra-jo-no-sa-vi-val-dy <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/61-13877" rel="bookmark"> Nr. <span> 61 (13877) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/Image.jpeg?itok=K1sRsxyr" width="344" height="287" alt="Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė (kairėje) su patarėja Goda Prapuolenyte-Leonavičiene." title="Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė (kairėje) su patarėja Goda Prapuolenyte-Leonavičiene." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3 class="western"><span style="line-height:100%">Ga­vo me­rės kvie­ti­mą</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">G.Pra­puo­le­ny­tė-Le­o­na­vi­čie­nė be­veik me­tus dir­bo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro N.Ce­siu­lio pa­ta­rė­ja, kai jis šiai sa­vi­val­dy­bei va­do­va­vo pra­ėju­sią ka­den­ci­ją. Prieš tai bu­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­te.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ka­dan­gi me­ro pa­ta­rė­jos pa­rei­gos yra po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo, G.Pra­puo­le­ny­tė-Le­o­na­vi­čie­nė jų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ne­te­ko pa­si­bai­gus pra­ėju­siai N.Ce­siu­lio va­do­va­vi­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nei ka­den­ci­jai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">N.Ce­siu­lis Aly­taus mies­to me­ru iš­rink­tas ir šiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ne­tru­kus jo bu­vu­si pa­ta­rė­ja su­lau­kė Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rės A.Miš­ki­nie­nės kvie­ti­mo tap­ti jos pa­ta­rė­ja, ku­ruo­sian­čia ko­mu­ni­ka­ci­ją ir vie­šuo­sius ry­šius.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Jau be­veik sa­vai­tė aly­tiš­kė G.Pra­puo­le­ny­tė-Le­o­na­vi­čie­nė už­ima šias pa­rei­gas Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ji tu­ri aukš­tą­jį me­no­ty­ri­nin­kės iš­si­la­vi­ni­mą, du de­šimt­me­čius yra ben­dra­dar­bia­vu­si įvai­rio­se ša­lies ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Bu­vu­si ki­ta Aly­taus mies­to me­ro N.Ce­siu­lio pa­ta­rė­ja A.Man­ke­vi­čiū­tė da­bar yra Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rės, De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vės Ra­sos Vit­kaus­kie­nės pa­ta­rė­ja.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė – taip pat aly­tiš­kė</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rė A.Miš­ki­nie­nė šios sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­re taip yra pa­si­rin­ku­si aly­tiš­kę So­na­tą Dum­bliaus­kie­nę.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ji prieš už­im­da­ma to­kį pos­tą Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je bu­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ver­slo sky­riaus ve­dė­ja.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Prieš tai dir­bo Laz­di­jų sa­vi­val­dy­bės me­rės A.Miš­ki­nie­nės pa­ta­rė­ja.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/Image_0.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/Image_0.jpeg?itok=XGiJjliv" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/bu-vu-si-aly-taus-mies-me-ro-pa-ta-re-ja-kias-pat-pa-rei-gas-uz-eme-laz-di-ju-ra-jo-no-sa-vi-val-dy&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4700&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="RVpPt116h3K6KTCf_X9i5IU3_DQEU5Zy1xA3RXJqWOs"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143156" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685000760"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>įdomu?</span> - 2023-05-25 - 10:46</p> </li> <a href="/comment/1143156#comment-1143156" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143156#comment-1143156" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dėl Sonatos įdomu? Ji…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dėl Sonatos įdomu? Ji projektų srity tarp abiejų Alytaus miesto ir rajono savivaldybių kiečiausia. Ir dirbant Alytaus miesto sav. ir etatas atseit dėl investicijų pritraukimo į Alytaus pramonės parką - jos lygy turėjo pastebėt. Kaip paskutiniais metais kasmet ministerija skirdavo šalies pramonės parkų/lez modernizavimams vidutiniškai po milijoną gaudavosi, bet. Paskutiniais metais pritraukdavo net Marijampolės, Jonavos pramonės parkai, Alytaus nesimato. Reiškia, tiek ankstesnėm tarybom, tiek šiom realiai rimtesnės investicijos į Alytaus miesto pramonės parko modernizavimą praplečiant link rajono teritorijos, neįdomu. Nes jei merai su tarybom tam nepalankūs, iš apačių su iniciatyvom nepraeit. Kai šiuo metu Naujoji Akmenės lez, kur gyventojų tik apie 20 tūkstančių, pritraukinėja apie 0,5 milijardų investicijų. Jau veikia apie 300 gerai apmokamų darbo vietų, papildomai kuria dar 200 darbo vietų. O Alytaus pusėj - nykuma. Tie patys per tuos pačius blaškos..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143156" token="jwUMgFVNWO33GqXDOXRAHbI_c34djSm1NcZ3pkNs_ws"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143153" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684999387"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kai netiko</span> - 2023-05-25 - 10:23</p> </li> <a href="/comment/1143153#comment-1143153" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143153#comment-1143153" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuje tai i Lazdiju kaima…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuje tai i Lazdiju kaima viskas tinka o kai netiks tai bus galima perkelt i kokius Seirijus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143153" token="WThgEd7T0nznhQTu5s8run-2xcppQy_lOrUM8vfDVTc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 25 May 2023 06:54:35 +0000 vyrredaktorius 4700 at https://www.alytausnaujienos.lt Brangi savivaldos kanceliarija, arba be kaltės ne(kalti)? https://www.alytausnaujienos.lt/brangi-savivaldos-kanceliarija-arba-be-kaltes-nekalti <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13874" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13874) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/Kurtinaitis%20IMG_3086%201_0.JPG?itok=tSBH3n34" width="344" height="287" alt="Dobilas Kurtinaitis: „Sun­ku bū­tų už­gin­čy­ti fak­tą, kad, at­lie­kant sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas, ga­li bū­ti ne­pa­ti­ria­mos di­des­nės ar ma­žes­nės iš­lai­dos.“" title="Dobilas Kurtinaitis: „Sun­ku bū­tų už­gin­čy­ti fak­tą, kad, at­lie­kant sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas, ga­li bū­ti ne­pa­ti­ria­mos di­des­nės ar ma­žes­nės iš­lai­dos.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>TA­PI­NAS VĖ­LUO­JA</h3> <p>Ži­no­ma, čia dėl vis­ko „kal­tas“ Ta­pi­nas. Jis už­vi­rė šią rie­bią ko­šę, su­truk­dė ra­miai gy­ven­ti tau­tos iš­rink­tie­siems. Bet Ta­pi­nas pa­vė­la­vo. Bū­tų bu­vę pra­smin­giau vi­są šią in­for­ma­ci­ją apie to­kių iš­mo­kų ta­ry­bos na­riams mo­kė­ji­mą su­ži­no­ti dar prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus. Ta­da rin­kė­jai bū­tų ga­lė­ję ob­jek­ty­viai ir tei­sin­giau įver­tin­ti kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas ir me­rus „nuo­pel­nus fi­nan­sų įsi­sa­vi­ni­mo sri­ty­je“.</p> <p> </p> <h3>AR PRI­KLAU­SO?</h3> <p>Vyks­tant šiai dis­ku­si­jai, daž­nai pa­si­girs­ta pa­mąs­ty­mų, kad an­tai iš­rink­tie­ji ga­lė­tų ir tu­rė­tų triūs­ti už dy­ką, ne­at­ly­gin­ti­nai. Taip da­rė­me kaž­ka­da. Taip ir da­bar el­gia­si kai ku­rie iš­rink­tie­ji. Jie su­tau­po ne­ma­žus sa­vi­val­dos pi­ni­gus.</p> <p>Ta­čiau Sei­mui ra­ti­fi­ka­vus Eu­ro­pos vie­tos sa­vi­val­dos char­ti­ją, at­si­ra­do ga­li­my­bė mo­kė­ti sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kams ati­tin­ka­mas kom­pen­sa­ci­jas bei iš­mo­kas.</p> <p>Sun­ku bū­tų už­gin­čy­ti fak­tą, kad, at­lie­kant sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas, ga­li bū­ti ne­pa­ti­ria­mos di­des­nės ar ma­žes­nės iš­lai­dos. Juk ben­druo­me­nės iš­rink­ta­jam, at­si­pra­šius sa­vo tie­sio­gi­nio darb­da­vio, ten­ka da­ly­vau­ti ta­ry­bos bei ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se, į juos rei­kia kaž­kaip at­ke­liau­ti, nau­do­ti tam tik­ras tech­ni­nes prie­mo­nes, pri­im­ti sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus, at­si­skai­ty­ti rin­kė­jams.</p> <p>To­dėl mi­nė­ta Char­ti­ja ir nu­ma­to ga­li­my­bę „skir­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riams ati­tin­ka­mas fi­nan­si­nes kom­pen­sa­ci­jas už iš­lai­das, pa­tir­tas vyk­dant pa­rei­gas, taip pat, esant rei­ka­lui, skir­ti kom­pen­sa­ci­ją už pa­tir­tus at­ly­gi­ni­mo nuos­to­lius ar at­ly­gin­ti už at­lik­tą dar­bą“.</p> <p>O Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas jau dau­ge­lį me­tų nu­ma­to ga­li­my­bę ta­ry­bų na­riams gau­ti mi­nė­tas iš­mo­kas. Ta­čiau yra vie­nas bet. Tei­sė de­ta­liai reg­la­men­tuo­ti mi­nė­tų iš­mo­kų dy­džio pa­skai­čia­vi­mą yra pa­lik­ta pa­čioms sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms. O čia ir pra­si­de­da vi­sas rei­ka­lo sma­gu­mas.</p> <p> </p> <h3>KAN­CE­LIA­RI­NĖS</h3> <p>Vie­nas mi­nė­to įsta­ty­mo punk­tas nu­sta­to, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ja­mos jo tu­rė­tos kan­ce­lia­ri­jos, pa­što, te­le­fo­no, in­ter­ne­to ry­šio, trans­por­to, biu­ro pa­tal­pų nuo­mos, vie­šų ata­skai­tų rin­kė­jams pa­tei­ki­mo iš­lai­dos. Ir, ži­no­ma, di­džiau­sia pa­gun­da po­li­ti­kams ky­la siek­ti gau­ti kuo ap­va­les­nę „kan­ce­lia­ri­nių“ su­mą, pri­sta­tant ad­mi­nist­ra­ci­jos bu­hal­te­ri­jai kuo dau­giau ku­ro įsi­gi­ji­mo do­ku­men­tų.</p> <p>Kū­ry­bai nė­ra ri­bų. Jei Aly­taus mies­te yra nu­sta­ty­tas dar vi­sai pa­do­rus „kan­ce­lia­ri­nių“ li­mi­tas (150 eu­rų mė­ne­siui), tai ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se šios iš­mo­kos lu­bos yra 3–4 kar­tus aukš­čiau. Ta­čiau nie­kas nie­kam ne­įro­dys, kad, at­lie­kant ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas Vil­niu­je, Kau­ne ar ko­kia­me nors ra­jo­ne, per mė­ne­sį rei­kia nu­va­žiuo­ti... 4000 km. Mū­sų mies­to po­li­ti­kų ape­ti­tas kuk­les­nis – apie 1000 km per mėn. Ar tiek tik­rai rei­kia, ap­tar­si­me vė­liau.</p> <p>Kad bū­ta ne­są­ži­nin­gu­mo ir Aly­tu­je, liu­di­ja vien toks fak­tas, jog gū­džiais vi­suo­ti­nio ka­ran­ti­no me­tais (2020–2022), kai po­sė­džiai vyk­da­vo nuo­to­li­niu bū­du, o ben­dra­vi­mas su rin­kė­jais bu­vo sun­kiai įma­no­mas, apie pu­sė Aly­taus mies­to po­li­ti­kų (de­ta­lią in­for­ma­ci­ją ne­sun­kiai ga­li­te ras­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to tin­kla­la­py­je), pri­sta­tę bu­hal­te­ri­jai ku­ro de­ga­li­nių če­kius, „pa­si­im­da­vo“ pil­ną por­ci­ją „kan­ce­lia­ri­nių“.</p> <p>Ki­ta ver­tus, ne­ma­ža da­lis mies­to ta­ry­bos na­rių gy­ve­na 1–2 km at­stu­mu nuo mies­to ro­tu­šės ir at­vyk­ti į po­sė­džius jiems tiek tik­rai ne­kai­nuo­ja. Čia, kaip sa­ko­ma, kiek­vie­no są­ži­nės rei­ka­las. Kiek jos ne­tu­ri, tiek ir pra­tur­tė­ji.</p> <p>O kal­ba­me mes čia ne apie tai, di­de­lės ar ma­žos tos iš­mo­kos. Kal­ba­me apie tai, ar są­ži­nin­ga ir mo­ra­lu, kai po­li­ti­kas pa­tei­kia per mė­ne­sį su­rink­tą šūs­nį de­ga­li­nių ku­ro kvi­tų tik­rai ne­pa­tir­toms iš­lai­doms pa­deng­ti.</p> <p>Pa­vyz­džiui, ar Jūs ga­lė­tu­mė­te pa­si­ti­kė­ti to­kia Aly­taus po­li­ti­ke, ku­ri šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, ne­pa­si­ro­džiu­si nė vie­na­me iš 14 po­sė­džių, iš­drį­so pa­si­im­ti vi­sų tri­jų mė­ne­sių 100 pro­cen­tų dy­džio iš­mo­ką?</p> <p> </p> <h3>DAR­BO UŽ­MO­KES­TIS</h3> <p>Mo­kė­ti už ofi­cia­liai pro­to­ko­luo­ja­mų ta­ry­bos, ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų po­sė­džių lai­ką jau se­niai ta­pę įpras­tu ir ne­gin­či­ja­mu rei­ka­lu. To­kių dar­bo va­lan­dų per mė­ne­sį bū­na iki 20. Links­mo­ji da­lis mū­sų mies­te yra mo­kė­ji­mas už va­di­na­mą­ją ne­pro­to­ko­luo­ja­mą ir sa­va­ran­kiš­kai de­kla­ruo­ja­mą ta­ry­bos na­rio veik­lą.</p> <p>Tie­są sa­kant, ke­le­tas ta­ry­bos na­rių pra­ei­to­je ta­ry­bos ka­den­ci­jo­je bu­vo at­si­sa­kę to­kių iš­mo­kų, dar ke­le­tas de­kla­ruo­da­vo są­ži­nin­gai vi­du­ti­niš­kai 20 dirb­tų va­lan­dų per mė­ne­sį.</p> <p>Gai­la, bet pri­va­lo­me pa­ste­bė­ti, kad šios ta­ry­bos na­rio veik­los ap­mo­kė­ji­mo iš­mo­kos, nors ir reg­la­men­tuo­tos tin­ka­mai, ta­čiau mė­ne­sis po mė­ne­sio dėl be­ne pu­sės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių ne­są­ži­nin­go de­kla­ra­vi­mo vir­to tik­ru far­su.</p> <p>Gi kas ga­li pa­ti­kė­ti, kad ta­ry­bos na­riui su­si­pa­žin­ti su jau pa­reng­tais ta­ry­bos do­ku­men­tų pro­jek­tais rei­kia... 70–80 va­lan­dų per mė­ne­sį. Tik­rai nie­kas ne­ma­tė ir ne­gir­dė­jo, kad ta­ry­bos na­rys bū­tų su­si­ti­kęs ir ben­dra­vęs su rin­kė­jais... 40–50 va­lan­dų per mė­ne­sį ar­ba to­kie su­si­ti­ki­mai vyk­tų... 8–9 val. per vie­ną die­ną.</p> <p>Na ne­bent toks po­li­ti­kas įtrauk­tų į lai­ko ap­skai­tą ben­dra­vi­mą su... sa­vo ant­rą­ja pu­se... O vi­sas tas su­si­gal­vo­tas va­lan­das to­kiems po­li­ti­kams ne­są­ži­nin­gai de­kla­ra­vus, sa­vi­val­dy­bės bu­hal­te­ri­jo­je tai pa­virs­da­vo tūks­tan­čiais vė­liau iš biu­dže­to iš­mo­ka­mų eu­rų.</p> <p>Ne­ži­nau, ar tarp vi­sų ša­lies sa­vi­val­dy­bių esa­me ly­de­riai, ta­čiau, su­dė­jus vi­sas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių gau­na­mas kom­pen­sa­ci­jas ir iš­mo­kas, tik­rai ne­at­si­lie­ka­me nuo Kau­no. Vis­gi ano­kia čia gar­bė. Vi­si ma­to tuos pri­ra­šy­mus, vi­si su­pran­ta kaip jie at­si­ran­da, ta­čiau nie­kas ne­drįs­ta nie­ko keis­ti. Ko­dėl? Rei­kia Ta­pi­no..?</p> <p> </p> <h3>AT­SA­KO­MY­BĖ</h3> <p>Sa­ko: vi­si taip da­rė. Su­prask, aš ne­kal­tas, ap­lin­ka kal­ta... Dai­ry­tis į Sei­mą, pro­ku­ra­tū­rą ar STT ir sa­ky­ti, kad jie tu­rė­jo ne­leis­ti to da­ry­ti, yra ma­žų ma­žiau­siai nai­vu.</p> <p>Bū­tent Sei­mas pri­ėmė ati­tin­ka­mą įsta­ty­mą ir pa­ve­dė šį rei­ka­lą sa­vi­val­dai. Juk ji tam ir yra sa­vi­val­da, nuo­lat no­rin­ti kuo dau­giau ga­lių sa­va­ran­kiš­kai spręs­ti klau­si­mus. Gal­vo­ti, kad vals­ty­bės kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­jo sto­vė­ti su žva­ke prie kiek­vie­no ben­druo­me­nės iš­rink­to­jo, tik­rai ne­re­a­lu.</p> <p>Ta­čiau ką ši­tiek me­tų vei­kė bū­tent už sa­vi­val­dos iž­do pi­ni­gus at­sa­kin­gi mies­tų ir ra­jo­nų me­rai? Ko­dėl jie bu­vo už­si­mer­kę prieš to­kią ne­tvar­ką ir to­le­ra­vo aki­vaiz­džius vie­tos po­li­ti­kų nu­si­žen­gi­mus? De­rė­tų pa­klaus­ti jų. Ir ne tik pa­klaus­ti.</p> <p>At­sa­ko­my­bę tu­ri pri­si­im­ti ir tie mies­to po­li­ti­kai, ku­rie pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je mė­ne­sis po mė­ne­sio vi­siš­kai ne­pa­grįs­tai de­kla­ra­vo ne­va dirb­tas va­lan­das, ku­rios per pra­ėju­sią ka­den­ci­ją Aly­taus mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­na­vo ne vie­ną šim­tą tūks­tan­čių eu­rų.</p> <p>Dar 2015 me­tais tuo­me­ti­nis me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius bu­vo su­griež­ti­nęs ta­ry­bos na­rių iš­mo­kų mo­kė­ji­mo tvar­ką, pa­rei­ka­la­vęs sa­va­ran­kiš­kai de­kla­ruo­ti tik re­a­liai dirb­tas va­lan­das (ne dau­giau kaip vi­du­ti­niš­kai 20 val. per mė­ne­sį), už­drau­dė pri­ra­šy­mus, ta­čiau jau po ki­tų rin­ki­mų nau­ja­sis mies­to me­ras ir kai ku­rie ta­ry­bos na­riai ne­tru­ko „pa­si­leis­ti plau­kus“.</p> <p>Tad šian­dien tie nau­jai per­rink­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, ku­rie pri­va­lė­tų at­ras­ti drą­sos są­ži­nin­gai pri­pa­žin­ti pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je pa­da­ry­tą nu­si­žen­gi­mą dėl ne­pel­ny­tai pa­si­sa­vin­tų biu­dže­to lė­šų, tu­rė­tų su­grą­žin­ti į mies­to biu­dže­tą ne­tei­sin­gai pa­si­im­tus pi­ni­gus ir pa­dė­ti sa­vo man­da­tą.</p> <p> </p> <h3>KĄ DAR REI­KIA PA­DA­RY­TI?</h3> <p>Ga­li­ma drą­siai pa­sa­ky­ti, kad ir da­bar sa­vi­val­dy­bių me­rams ne­rei­kia lauk­ti jo­kių Sei­mo spren­di­mų ar Ta­pi­no nu­ro­dy­mų. Aki­vaiz­du, kad pa­čios sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos, pa­gal da­bar vei­kian­čio Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nuo­sta­tas, ga­li su­si­tvar­ky­ti esa­mą ne­tvar­ką. Rei­kia tik no­ro.</p> <p> </p> <h3>VIE­ŠI PA­SIŪ­LY­MAI MIES­TO ME­RUI</h3> <p>Dėl kom­pen­sa­ci­nių iš­mo­kų reg­la­men­ta­vi­mo:</p> <p>– kan­ce­lia­ri­jos, pa­što, te­le­fo­no, in­ter­ne­to ry­šio, vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos tei­ki­mo, pa­tal­pų iš­lai­dos tu­rė­tų bū­ti per­ve­da­mos ne sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui, o ad­mi­nist­ra­ci­jos tie­sio­giai pa­den­gia­mos iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, su­tei­kiant ta­ry­bos na­riui per jo ka­den­ci­ją rei­ka­lin­gas dar­bui prie­mo­nes, pa­što pa­slau­gas, iš­ma­nų­jį mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną su rei­kia­mu ry­šio ir in­ter­ne­to pla­nu, IT prie­dus, o gy­ven­to­jų pri­ėmi­mui rei­kia­mas pa­tal­pas pa­gal nu­sta­ty­tą gra­fi­ką su­tei­kiant pa­čia­me sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te;</p> <p>– ta­ry­bos na­rio ata­skai­tų rin­kė­jams ren­gi­mo ir pla­ti­ni­mo iš­lai­das, vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos tei­ki­mo iš­lai­das pa­gal kiek­vie­nam ta­ry­bos na­riui nu­sta­ty­tą vie­no­dą me­ti­nį li­mi­tą ap­mo­kė­ti tie­sio­giai sa­vi­val­dy­bės bu­hal­te­ri­jai ga­vus ati­tin­ka­mos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės, spaus­tu­vės, pa­što, kur­je­rio ar pan. są­skai­tas;</p> <p>– trans­por­to kom­pen­sa­ci­ją Aly­tu­je pa­skaičiuoti nustatant vidu­tinę galimą ridą per mėnesį (vykstant į posėdžius, į gyven­to­jų priėmimą bei susitikimus vidutiniškai po 10 kartų 5 km atstumu), tokiu būdu visa galima vidutinė rida sudarytų 200 km per mėn. O pagal dabartines kuro kainas mėnesio kompensacija už kurą sudarytų 30 eurų. Be to, pagal atitinkamą ridą būtina įvertinti ir paskai­čiuoti automobilio amortizaciją (nusidėvėjimą), o tai pagal 10 metų nusidėvėjimo normatyvą sudarytų vidutiniškai 70 eurų per mėn.</p> <p>Tai­gi ben­dra trans­por­to kom­pen­sa­ci­ja (tiks­liau ją rei­kė­tų va­din­ti ju­du­mo kom­pen­sa­ci­ja) Aly­taus mies­te tu­rė­tų bū­ti 100 eu­rų per mė­ne­sį. Įver­ti­nus tai, kad bet ku­ris ta­ry­bos na­rys į po­sė­džius ar su­si­ti­ki­mus ga­li vyk­ti ne tik au­to­mo­bi­liu, bet ir vie­šuo­ju trans­por­tu, elek­tro­mo­bi­liu, dvi­ra­čiu ar pės­čio­mis, to­dėl šiai kom­pen­sa­ci­jai gau­ti ne­de­rė­tų rei­ka­lau­ti jo­kių ku­ro de­ga­li­nių do­ku­men­tų ir ją kaip fik­suo­tą iš­mo­ką neat­si­skai­ty­ti­nai ga­li­ma bū­tų mo­kė­ti kiek­vie­nam ta­ry­bos na­riui. Ta­čiau šią iš­mo­ką rei­kė­tų pro­por­cin­gai ma­žin­ti at­si­žvel­giant į kiek­vie­no ta­ry­bos na­rio ati­tin­ka­mo mė­ne­sio po­sė­džių lan­ko­mu­mą.</p> <p>Dėl dar­bo už­mo­kes­čio iš­mo­kų reg­la­men­ta­vi­mo:</p> <p>– už fak­tiš­kai dirb­tą lai­ką at­lie­kant ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, jos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų, sa­vi­val­dy­bės ko­le­gi­jos po­sė­džiuo­se ta­ry­bos na­riui kiek­vie­ną mė­ne­sį at­ly­gi­na­ma už jo da­ly­vau­tą lai­ką mi­nė­tuo­se po­sė­džiuo­se pa­gal ofi­cia­liai pa­reng­tus ir pa­si­ra­šy­tus pro­to­ko­lus;</p> <p>– už fak­tiš­kai dirb­tą lai­ką ta­ry­bos frak­ci­jo­se, gru­pė­se, miš­rio­je gru­pė­je ta­ry­bos na­riui kiek­vie­ną mė­ne­sį tu­rė­tų bū­ti at­ly­gi­na­ma už jo da­ly­vau­tą lai­ką pa­gal sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu pa­tvir­tin­tą ir ta­ry­bos frak­ci­jos ar gru­pės pir­mi­nin­ko pa­si­ra­šy­tą pro­to­ko­lą;</p> <p>– už sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų pri­ėmi­mą ta­ry­bos na­riui kiek­vie­ną mė­ne­sį tu­rė­tų bū­ti at­ly­gi­na­ma už jo da­ly­vau­tą lai­ką pri­ėmi­me pa­gal sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu pa­tvir­tin­tą ir ta­ry­bos na­rio pa­si­ra­šy­tą bei me­ro pa­tvir­tin­tą do­ku­men­tą.</p> <p>To­kiu bū­du įver­ti­nus, kad mi­nė­tas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio sėk­min­gai veik­lai už­tik­rin­ti rei­kia­mas iš­lai­das tie­sio­giai ga­lė­tų ir tu­rė­tų ap­mo­kė­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio gau­ti­na mė­ne­sio neat­si­skai­ty­ti­na iš­mo­ka ga­lė­tų bū­ti 100 eu­rų, o ta­ry­bos na­rio dar­bo už­mo­kes­tis tu­rė­tų bū­ti kon­tro­liuo­ja­mas sa­vi­val­dy­bės me­ro ir iš­mo­ka­mas ne pa­gal kiek­vie­no ta­ry­bos na­rio sa­va­ran­kiš­kai de­kla­ruo­ja­mą lai­ką, o tik už Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 16 straips­ny­je nu­ro­dy­tas ta­ry­bos veik­los for­mas, bū­tent už sa­vi­val­dy­bės ofi­cia­liais do­ku­men­tais pa­grįs­tą tik­rai fak­tiš­kai dirb­tą ta­ry­bos na­rio dar­bo lai­ką.</p> <p class="text-align-right">Pa­gar­biai<strong> Do­bi­las Kur­ti­nai­tis</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/Kurtinaitis%20IMG_3086%201_0_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/Kurtinaitis%20IMG_3086%201_0_0.JPG?itok=_pVG_abu" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/brangi-savivaldos-kanceliarija-arba-be-kaltes-nekalti&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4682&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pfzHivT55-X-hxWF0wccCjCdB7A_llMX-au36uEzcd0"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143163" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685018057"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>algis</span> - 2023-05-25 - 15:34</p> </li> <a href="/comment/1143163#comment-1143163" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143163#comment-1143163" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">vyravo slaviška logika – kas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>vyravo slaviška logika – kas mažiausiai dirbo, didžiausią kąsnį kando. Privalo tie „pirmūnai“ grąžinti savivaldybei</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143163" token="vYRL5AnVZb8hYJOsSboNdlbR82urGQugMG33n20mv_I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143162" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685015714"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>audra</span> - 2023-05-25 - 14:55</p> </li> <a href="/comment/1143162#comment-1143162" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143162#comment-1143162" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buvo vienas is protingesniu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buvo vienas is protingesniu meru todel ir straipsnis lakoniskas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143162" token="ehTw0vwKHITWY-Gch0uzz54lvFmNdvAQJYhhNzZ5C24"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143124" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684829220"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiske</span> - 2023-05-23 - 11:07</p> </li> <a href="/comment/1143124#comment-1143124" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143124#comment-1143124" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Straipsnis parengtas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Straipsnis parengtas profesionaliai lakoniškai, trumpai ir aiškiai. Dėkojame D. Kurtinaičiui už kompetencija!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143124" token="Wpnhg1FJRyqr4rzr0ZyvnNEe94-BF3fIlE6NTvAYMjI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143122" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684827822"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tik</span> - 2023-05-23 - 10:43</p> </li> <a href="/comment/1143122#comment-1143122" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143122#comment-1143122" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik Tapinas detaliau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik Tapinas detaliau paanalizuoja, kaip išmokos atitinka čekučius.. Lyg Kauno ir Jonavos savivaldybės nenorėjo pradžioj teikt Tapinui išmokų suvestinių, vėliau pateikė. Ten tokių šedevrų yra ...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143122" token="Qj2xd8mETIi5JlyT2y6GHeFO7qn8wgeZdvrGwTNOpZo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143119" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684823971"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Miesto brangučiai</span> - 2023-05-23 - 09:39</p> </li> <a href="/comment/1143119#comment-1143119" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143119#comment-1143119" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Įsivedat gooogle straipsnį …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Įsivedat gooogle straipsnį "Kurie tarybos nariai 2022 metais alytiškiams kainavo brangiausiai ?" ir pamatysit kaip jie sėmė pinigėlius. Straipsnis išspausdintas portale alytusplius 2023-01-14</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143119" token="5j0wQ3feUq6JpaEqGi7TpkTjKyrPqeHq9K3ucvVANEI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143116" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684806136"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>YHAHN</span> - 2023-05-23 - 04:42</p> </li> <a href="/comment/1143116#comment-1143116" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143116#comment-1143116" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kada Alytaus miesto ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kada Alytaus miesto ir rajono tarybos narių kompensacijų suvestinės bus pateiktos visuomenei? <a href="https://geometry-dash.io/">geometry dash</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143116" token="V6XA4UkoF4M120pxP1di6i8vlGPoi-w5ljoQFKmNMyQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143112" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684788367"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>konkrečiai</span> - 2023-05-22 - 23:46</p> </li> <a href="/comment/1143112#comment-1143112" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143112#comment-1143112" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kada viešins Alytaus miesto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kada viešins Alytaus miesto ir rajono tartbos narių išmokų suvestines?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143112" token="6KDjEonB2KSoHBAexCBZRsazdWHRH923r3pimFXE1UQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143110" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684787147"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>įdomūs Lietuvoj</span> - 2023-05-22 - 23:25</p> </li> <a href="/comment/1143110#comment-1143110" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143110#comment-1143110" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Įdomūs Lietuvoj su dvigubais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Įdomūs Lietuvoj su dvigubais standartais. Vieninteliai referendumai į es u bambalius, neišsiviešinę su kgb ir tinka es ir nato, net Putinas neeviešina. Vietoj darbo per es paramą, valstybę praskolinėja..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143110" token="2z0JzOuE1AdpwqevnG3F8_DdXib3FUZU9NzRxLp5acA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143109" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684784331"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>visi </span> - 2023-05-22 - 22:38</p> </li> <a href="/comment/1143109#comment-1143109" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143109#comment-1143109" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tasko pinigus kas tik gali</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tasko pinigus kas tik gali</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143109" token="mv4owui6GqzqvONdKzy0JdEgivyJsz0qUuCiuO2GhAs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143107" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684765241"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pasirodo</span> - 2023-05-22 - 17:20</p> </li> <a href="/comment/1143107#comment-1143107" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143107#comment-1143107" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pasirodo, kaip Seime…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pasirodo, kaip Seime konservatoriai prabilo apie pirmalaikius rinkimus, opozicinės partijos išsigando, nes. Net opozicijos lyderio nesugeba išsirinkt, ant tiek bejėgiai. Įstatymus dėl politikų išmokų kūrė pats Seimas, ištobulino iki.. beatsakomybės palikdami landas. Prie ko prisidėjo ir dalis savivaldybių polirikų, tobulindami Reglamentus. Pasirodo, dėl savęs jie vieningi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143107" token="MTk4Y_uJ9E2opluChWXarV-MA3A3P2KFEcnzghSsREU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143106" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684764520"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>šaunuolis Tapinas</span> - 2023-05-22 - 17:08</p> </li> <a href="/comment/1143106#comment-1143106" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143106#comment-1143106" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bet dėl išmokų Alytuj rylu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bet dėl išmokų Alytuj rylu. Vienok Tapinas šaunuolis, nes garsiausiai prabilo ir pasirodo, jei lyginam su rimtu teisingumu, ir be karo Lietuva lieka be valdžios. Nes konservatoriai su lyderiu pažėrė argumentuotą kritiką ir Prezidentui, kuris neišsklaido įtarimų dėl rinkimų, metinių deklaracijų. Kur Prezidentas sakė nežinojo dėl politikų išmokų dviprasmybių, nors skandalai ir anksčiau kildavo. Net Alytuj dėl išmokų ne kartą skambėjo atskiri politikai, bet labai mėgsta po nežiniukais dengtis. Nors Konst. 7 str.- nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Juo lab Alytuj tarybos nariams, kur pagrindinės kompetencijos strategijos, jie švietimo ir kitų pertvarkų rezultatas fiaskinis, reiškia nėra už mokėt išmokų. Susikūrė ponai sau sistemą be atsakomybės pasipinigaut iš valstybės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143106" token="b3vm3PsKi6kiL90kqJfzY0Zv7vziecCUdYUSzg4Fa24"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 22 May 2023 12:27:12 +0000 vyrredaktorius 4682 at https://www.alytausnaujienos.lt Au­ri­mas Trun­cė ne­te­ko Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos man­da­to, vi­ce­me­ru pra­dės dirb­ti ar­ti­miau­siu me­tu https://www.alytausnaujienos.lt/au-ri-mas-trun-ce-ne-te-ko-aly-taus-ra-jo-no-ta-ry-bos-man-da-vi-ce-me-ru-pra-des-dirb-ti-ar-ti <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13874" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13874) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/Jurciukonytephoto_2422995.jpeg?itok=ZGlg6a0F" width="344" height="287" alt="Dei­man­tė Jur­čiu­ko­ny­tė. " title="Dei­man­tė Jur­čiu­ko­ny­tė. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Va­do­vau­jan­tis nau­jos re­dak­ci­jos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, vi­ce­me­ras jau ne­be­ga­li bū­ti ta­ry­bos na­riu. Tad ge­gu­žės 11-ąją Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­ta­rus į šią ta­ry­bą pa­gal De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tų są­ra­šą iš­rink­to A.Trun­cės kan­di­da­tū­rai į vi­ce­me­rus, jis tuoj pat Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­tei­kė ra­šy­ti­nį pra­šy­mą at­si­sta­ty­din­ti iš ta­ry­bos na­rių dėl pa­rei­gų ne­su­de­ri­na­mu­mo.</p> <p>Ge­gu­žės 16-ąją ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­ten­kin­tas A.Trun­cės pra­šy­mas. Kaip pats sa­kė, jis vi­ce­me­ro pa­rei­gas pra­dės ei­ti ar­ti­miau­siu me­tu.</p> <p>Tuo pa­čiu Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mu man­da­tas Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je su­teik­tas pir­mam De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tui į šią ta­ry­bą, ku­ris jo ne­bu­vo ga­vęs.</p> <p>Tad po prie­sai­kos ra­jo­no ta­ry­bo­je pra­dės dirb­ti 1993-iai­siais gi­mu­si, aukš­tą­jį neu­ni­ver­si­te­ti­nį miš­ki­nin­kys­tės iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti Dei­man­tė Jur­čiu­ko­ny­tė. Ji yra Aly­tu­je re­gist­ruo­tos, sta­ty­bo­mis Lie­tu­vo­je ir Šve­di­jo­je už­si­i­man­čios ben­dro­vės „To­re­pa“ ad­mi­nist­ra­to­rė-pa­da­li­nio va­do­vė, to­kias pat pa­rei­gas už­ima ir Aly­taus ra­jo­ne re­gist­ruo­to­je ben­dro­vė­je „Gri­jo­la“, ku­rios veik­la – taip pat sta­ty­bos Lie­tu­vo­je ir Šve­di­jo­je.</p> <p>Be­je, „To­re­pos“ di­rek­to­rius yra Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tų są­ra­šą, Lu­kas Gri­ga­ra­vi­čius.</p> <p>Ši po­li­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja ra­jo­no ta­ry­bo­je tu­ri 9 man­da­tus iš 25. Iš­rink­tie­ji pa­gal De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tų są­ra­šą ra­jo­no ta­ry­bo­je yra val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, so­cial­de­mok­ra­tų ir „dar­bie­čių“ at­sto­vais. Iš vi­so val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je – 15 ra­jo­no ta­ry­bos na­rių.</p> <p>10 man­da­tų yra iš­ko­vo­ję Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai.</p> <p>Pa­gal nau­ją Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ra­jo­no me­rė Ra­sa Vit­kaus­kie­nė, De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­ko A.Trun­cės vie­na iš pa­va­duo­to­jų, ga­li tu­rė­ti du vi­ce­me­rus. Ta­čiau bent kol kas bus dir­ba­ma su vie­nu.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/1Alytaus%20rajono%20savivaldyb%C4%97s%20vicemeru%20patvirtintas%20Aurimas%20Trunc%C4%97.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/1Alytaus%20rajono%20savivaldyb%C4%97s%20vicemeru%20patvirtintas%20Aurimas%20Trunc%C4%97.jpg?itok=V6m4L9-i" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/Jurciukonytephoto_2422995_0.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/Jurciukonytephoto_2422995_0.jpeg?itok=x7c15Pip" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/au-ri-mas-trun-ce-ne-te-ko-aly-taus-ra-jo-no-ta-ry-bos-man-da-vi-ce-me-ru-pra-des-dirb-ti-ar-ti&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4671&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="fKEleQ4nyUbntwLDkS_11MRIer8OhI4ljUfBenqrnC0"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143081" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684417822"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>o tai </span> - 2023-05-18 - 16:50</p> </li> <a href="/comment/1143081#comment-1143081" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143081#comment-1143081" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kur dingo garsi seimynele ko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kur dingo garsi seimynele ko gero vazinejasi prisipyle kuro ir trasoje</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143081" token="HfiA_YXzzdfd61SEVDRDc4bM9bYJS_02vDPKAGLLIas"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 18 May 2023 06:14:25 +0000 vyrredaktorius 4671 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je dirbs Kęs­tu­tis Damb­raus­kas ir Vil­man­tas Bliu­jus https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-ta-ry-bo-je-dirbs-kes-tu-tis-damb-raus-kas-ir-vil-man-tas-bliu-jus <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/55-13871" rel="bookmark"> Nr. <span> 55 (13871) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/Almai%20politikai%20abu.jpg?itok=3D4hrAB-" width="344" height="287" alt="Kęstutis Dambrauskas. Vilmantas Bliujus." title="Kęstutis Dambrauskas. Vilmantas Bliujus." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Vi­ce­me­rai ne­be­ga­li bū­ti ta­ry­bos na­riais</h3> <p>Ge­gu­žės 4-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­ta­rus so­cial­de­mok­ra­tų B.Bie­liaus­ko ir J.Šu­ke­vi­čie­nės kan­di­da­tū­roms į vi­ce­me­rus, jie Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­tei­kė ra­šy­ti­nius pra­šy­mus at­si­sta­ty­din­ti iš mies­to ta­ry­bos na­rių.</p> <p>Va­do­vau­jan­tis nau­jos re­dak­ci­jos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, vi­ce­me­rai jau ne­be­ga­li bū­ti ta­ry­bos na­riais.</p> <p>Ge­gu­žės 9-ąją Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pa­ten­ki­no B.Biel­iaus­ko ir J.Šu­ke­vi­čie­nės pra­šy­mus at­si­sa­ky­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių man­da­tų.</p> <p>Jie su­teik­ti so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šo į mies­to ta­ry­bą at­sto­vams, ku­rie bu­vo pir­mie­ji ne­ga­vę man­da­tų.</p> <h3>Ju­lius An­ta­nas Žu­kas gauti man­da­tą at­si­sa­kė</h3> <p>Po prie­sai­kos Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je pra­dės dirb­ti aukš­tą­jį mo­ky­to­jo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui K.Damb­raus­kas, gi­męs 1962 me­tais, ir trans­por­to in­ži­ne­ri­jos aukš­tuo­sius moks­lus bai­gęs V.Bliu­jus, gi­męs 1987-ai­siais. Jis yra Aly­tu­je re­gist­ruo­tų ma­žų­jų ben­dri­jų „Za­ziuo­jam“ ir „Spor­to die­na“ va­do­vas. Pir­mo­ji už­si­i­ma au­to­mo­bi­lių ir jiems skir­tų da­lių pre­ky­ba, ant­ro­ji – val­do Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vei­kian­tį spor­to klu­bą „Žal­gi­ris“.</p> <p>Tarp pir­mų­jų so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šo at­sto­vų, ne­ga­vu­sių man­da­tų mies­to ta­ry­bo­je, bu­vo ir pen­si­nin­kas Ju­lius An­ta­nas Žu­kas, anks­čiau va­do­va­vęs Aly­taus ben­dro­vei „Dzū­ki­jos sta­ty­ba“, da­bar esan­tis šios ben­dro­vės val­dy­bos na­riu ir ak­ci­nin­ku. Ta­čiau jis raš­tu at­si­sa­kė gau­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­tą.</p> <p>Da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je so­cial­de­mok­ra­tai tu­ri 19 man­da­tų iš 27. Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­ru ant­rą­kart iš­rink­tas so­cial­de­mok­ra­tas Ne­ri­jus Ce­siu­lis.</p> <p>Pa­gal nau­ją Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ir me­rai jau nė­ra ta­ry­bų na­riai, jie – sa­vi­val­dy­bių vyk­do­mų­jų val­džios ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/Almai%20politikai%20abu_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/Almai%20politikai%20abu_0.jpg?itok=7cKj6Ux1" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-ta-ry-bo-je-dirbs-kes-tu-tis-damb-raus-kas-ir-vil-man-tas-bliu-jus&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4661&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="NCBfmpfr8u-8Kdq3c4tBzvGT1HehOR9PswPEVKkOCTk"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143051" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683799681"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>labai idomu</span> - 2023-05-11 - 13:08</p> </li> <a href="/comment/1143051#comment-1143051" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143051#comment-1143051" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ar dirbs ar tik pinigus ims…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ar dirbs ar tik pinigus ims ir sedes bei daug snekes daug zades ir nieko nedarys kaip ir meras</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143051" token="XXfBtWLL9o8WAsXPtJKjwx_RGHZKgGYMYwEPjIQ3H9U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143047" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683795880"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>linkėjimas</span> - 2023-05-11 - 12:04</p> </li> <a href="/comment/1143047#comment-1143047" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143047#comment-1143047" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Linjėjimas merui ir tarybai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Linjėjimas merui ir tarybai nepamiršt, kad. Kaip žmonių rinkti, atsakingi ir atskaitingi žmonėms. Davę priesaikas laikytis įstatymų, turi patys laikytis ir reikalat, kad kiti laikytis. Aiškint žmonėms net nepatogius klausimus. Prisilaikyt Konst. 46 str., kad valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad tarnautų Tautos bendros gerovės lygį. Alytaus atveju sprendimai priiminėjami viso apie 50 alytiškių bendram labui. Reiškia turi būt užtikrinta miesto intereso pirmenybė prieš kitus. Kurio iki šiol išlaikyt ne visai pavyko ir kartais net teisėsaugai nepavykdavo išlaikyt? O gal ir nenorėjo, todėl pertvarkos jiems prieš akis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143047" token="P8p1iVcBwaq9859KcBhMvwuf398JK1miz8jIxdY-nbQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143046" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683792976"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nenori</span> - 2023-05-11 - 11:16</p> </li> <a href="/comment/1143046#comment-1143046" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143046#comment-1143046" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ne visi Alytuj nori…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ne visi Alytuj nori pripažint, kad po paskutinių rinkimų pasikeitė tarybos politinio elito padėtis. Vyravęs sindromas, ponas ir vergas, paskutiniai rinkimai nepalankūs ponams ir juos palaikiusiems. Prieš kelis metus viešinti kolektyviniai pareiškimai dėl mobingų iš valdininkų,medikų, pedagogų grupių ir į kuriuos nereagavo turintys reaguot politikai ir teisėsauga, nuskriausti išlaukę momento taip atsiskaitė su juos skriaudusiais ..šiam kartui. Nes suprato, jei už save nestovės, liks ... beteisiais. Kol kas ne labai tai nori pripažint ir teisėsauga. Leidžianti sau nekomentuot žmonėms rūpimų situacijų. Kaip pagal įstatymus, turi dirbt žmonėms, nors ir neatskairingi žmonėms kadangi į valdžią nerinkti, bet apie savo veiklų įpatumus aiškint, kur žmonės domis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143046" token="_6btku_5pKkGH_u8Ax2N7icc-u4dGKHq3_AP7-yuqsw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143045" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683791816"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tik</span> - 2023-05-11 - 10:56</p> </li> <a href="/comment/1143045#comment-1143045" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143045#comment-1143045" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunu, kad rinkimus laimėjo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunu, kad rinkimus laimėjo išdrysę su žmonėm akis į akį bendraut, agituot. Taip ir turi būt, politikai neturi vengt bendraut su žmonėm ir atsiskaityt jiems. Eliminuoti kur nedryso su žmonėm akis į akį bendraut, daugiau pasikliovė per vienpusius užsakomus straipsnius atseit kritikuot nesiūlant tarybai geresnių sprendimų, mėgėjai po anonimais per komentarus pasišaipyt, bandę susireikšmint per skundinėjimus. Kas negarbinga. Vienok, po rinkimų veržlumas stringa. Nedrysta meras paviešint, ką Prezidento vizito metu į Alytų kokias problemas nuo miesto kėlė. Nesimato, kad pagal sav. Įst. 16 str., 2., 40) - kokius konkrečius savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų tikslus tvirtintų.. - Kad savivaldybei ir visam miestui būt aišku, kokių tikslų siekia miesto vystyme žmonių labui, o ne kaip dėl savęs plaukt pasroviui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143045" token="z-xh97zLmjZqVf7AtvEIc1PpO89dZ5kq4UAAJ7TrbSA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 11 May 2023 07:09:13 +0000 vyrredaktorius 4661 at https://www.alytausnaujienos.lt Vi­ce­me­rai – so­cial­de­mok­ra­tai, abu – vien­me­čiai https://www.alytausnaujienos.lt/vi-ce-me-rai-so-cial-de-mok-ra-tai-abu-vien-me-ciai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-05</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/52-13868" rel="bookmark"> Nr. <span> 52 (13868) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/Vicemerai%20DSCF6859-2-1.jpg?itok=qIjNRCH2" width="344" height="287" alt="Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vicemerai Bronius Bieliauskas ir Jurgita Šukevičienė. Agnės GRIGALIŪNAITĖS nuotr." title="Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vicemerai Bronius Bieliauskas ir Jurgita Šukevičienė. Agnės GRIGALIŪNAITĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>B.Bie­liaus­kas bus trum­piau­sią ka­den­ci­ją tu­rė­jęs ta­ry­bos na­rys</h3> <p>Pir­mas šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis vy­ko ba­lan­džio 25-ąją. Ja­me pri­sie­kė ant­rai ka­den­ci­jai Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės me­ru iš­rink­tas so­cial­de­mok­ra­tas Ne­ri­jus Ce­siu­lis ir 26 ta­ry­bos na­riai iš 27.</p> <p>Pir­ma­me po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo, nes bu­vo iš­vy­kęs, nau­jai iš­rink­tas ta­ry­bos na­rys so­cial­de­mok­ra­tas B.Bie­liaus­kas.</p> <p>Tad prie­sai­ką kaip ta­ry­bos na­rys jis da­vė ge­gu­žės 4-ąją vy­ku­sia­me po­sė­dy­je. Ir tuoj po prie­sai­kos ta­ry­ba pri­ta­rė B.Bie­liaus­ko kan­di­da­tū­rai į vi­ce­me­ro pa­rei­gas.</p> <p>Ka­dan­gi pa­gal nau­jos re­dak­ci­jos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą vi­ce­me­rai jau ne­ga­li bū­ti ta­ry­bos na­riais, nau­ja­sis vi­ce­me­ras tuoj pat Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­tei­kė pra­šy­mą dėl at­si­sta­ty­di­ni­mo iš ta­ry­bos na­rių dėl pa­rei­gų ne­su­de­ri­na­mu­mo.</p> <p>B.Bie­liaus­kas bus trum­piau­sią ka­den­ci­ją tu­rė­jęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys nuo pat šios vie­ti­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jos gy­va­vi­mo, at­kū­rus Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę.</p> <p>Me­ro N.Ce­siu­lio tei­gi­mu, šis vi­ce­me­ras ku­ruos mies­to in­fra­struk­tū­ros, ke­lių, sta­ty­bos, re­no­va­ci­jos klau­si­mus: „Jis tu­ri in­ži­ne­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, ne­su­ga­din­tą biu­ro­kratijos mąs­ty­mą. Bro­nių Bie­liaus­ką pa­si­rin­ko ir mies­to gy­ven­to­jai, jis ga­vo di­de­lį rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą.“</p> <p>44-erių B.Bie­liaus­kas Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te yra bai­gęs ap­lin­kos in­ži­ne­ri­jos ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te – tokias pat eko­no­mi­kos ir įmo­nių val­dy­mo stu­di­jas.</p> <p>Nuo 2020-ųjų gruo­džio pra­džios už­ėmė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Dzū­ki­jos van­de­nys“ val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas, ku­rių at­si­sa­kė iki pir­mo šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos po­sė­džio.</p> <p>Taip pat B.Bie­liaus­kas at­si­sa­kė ir dar­bo Aly­taus ben­dro­vė­je „Al­kes­ta“, ku­rio­je bu­vo Pro­jek­ta­vi­mo ir ge­o­de­zi­jos pa­da­li­nio va­do­vu.</p> <p>„Me­ras pa­kvie­tė į vi­ce­me­ro pa­rei­gas, to­dėl su­ti­kau stip­rin­ti jo ko­man­dą, ma­ty­da­mas pro­ble­mų pa­ves­to­je ku­ruo­ti sri­ty­je“, – tei­gė nau­ja­sis vi­ce­me­ras.</p> <p> </p> <h3>„Jur­gi­ta per ket­ve­rius me­tus pa­ro­dė sa­vo kom­pe­ten­ci­ją“</h3> <p>Ge­gu­žės 4-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta ir so­cial­de­mok­ra­tės J.Šu­ke­vi­čie­nės kan­di­da­tū­rai į vi­ce­me­ro pa­rei­gas.</p> <p>Ji šias pa­rei­gas už­ėmė ir pra­ėju­sios N.Ce­siu­lio me­ra­vi­mo ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piu. J.Šu­ke­vi­čie­nė yra vie­na iš N.Ce­siu­lio, kaip So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko, pa­va­duo­to­jų.</p> <p>Kaip ir pra­ėju­sią ka­den­ci­ją ji ku­ruos švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to klau­si­mus, so­cia­li­nę sri­tį.</p> <p>„Jur­gi­ta per ket­ve­rius me­tus pa­ro­dė sa­vo kom­pe­ten­ci­ją. Ja pa­si­ti­kiu. O klau­si­mų jos ku­ruo­ja­mo­je sri­ty­je ne­ma­žai“, – tvir­ti­no me­ras.</p> <p>44-erių J.Šu­ke­vi­čie­nė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te yra bai­gu­si hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų ba­ka­lau­ro studijas, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te – vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ma­gist­ran­tū­rą.</p> <p>Pa­gal nau­ją Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą Aly­taus mies­to me­ras ga­li tu­rė­ti tris vi­ce­me­rus. To­kį skai­čių šių me­ro po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pa­rei­gy­bių yra pa­tvir­ti­nu­si ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pir­ma­me šios ka­den­ci­jos po­sė­dy­je.</p> <p>Va­do­vau­jan­tis nau­jos re­dak­ci­jos mi­nė­tu įsta­ty­mu, ge­gu­žės 4-ąją mies­to ta­ry­bai pri­ta­rus J.Šu­ke­vi­čie­nės kan­di­da­tū­rai į vi­ce­me­rus, ji kaip ir B.Bie­liaus­kas Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­tei­kė pra­šy­mą at­si­sta­ty­din­ti iš ta­ry­bos na­rių dėl pa­rei­gų ne­su­de­ri­na­mu­mo.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/Vicemerai%20DSCF6859-2-1_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/Vicemerai%20DSCF6859-2-1_0.jpg?itok=5x1BHUdr" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/vi-ce-me-rai-so-cial-de-mok-ra-tai-abu-vien-me-ciai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4646&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="vXqR2zEBoNI_xNOKcyaiPiIw9C4En3CTcpmuIf04oyM"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143031" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683356547"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nu ir gerai</span> - 2023-05-06 - 10:02</p> </li> <a href="/comment/1143031#comment-1143031" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143031#comment-1143031" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ką išsirinkom, tą ir turim…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ką išsirinkom, tą ir turim. Alytukui nusimato dar 4 metai stagnacijos. Už tai facebooke bus linksma.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143031" token="Ir32XkfR6sLJKjZ55aDTJA7cqnjFwodlWv5aqVsr39w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143030" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683355762"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kur?</span> - 2023-05-06 - 09:49</p> </li> <a href="/comment/1143030#comment-1143030" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143030#comment-1143030" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nesimatė praeitose, ir šioje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nesimatė praeitose, ir šioje kadčncijoje, kur būt visiems aiškiai pagal sav. Įst. 16str., tarybos išimtinę kompetenciją būt tvirtinama- savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio šakų plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimas. - Trumpiau būt aišku į ką orentuojas, ar kad patys išgyvent bankrotina, ar stengias sėkmingai vystyt miestą?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143030" token="uUJGVumOkajAc32H0aT4k4y_1lwBZlvRiL7Q3hLX8y8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143029" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683311435"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Oi</span> - 2023-05-05 - 21:30</p> </li> <a href="/comment/1143029#comment-1143029" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143029#comment-1143029" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Trumpa atmintis. Pamiršot,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Trumpa atmintis. Pamiršot, kad šitai blondinei buvo interpeliacija dėl nesugebėjimo dirbti. Kaip poniutė nieko nenuveikė taip nieko ir nenuveiks, nes kol pasidaro makiažą darbo diena ir baigiasi :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143029" token="AVMY2l7JJmFW5F0OqF3qPvZuK4qtNS4HKUzSn-yGF_Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143027" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683309747"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>algis</span> - 2023-05-05 - 21:02</p> </li> <a href="/comment/1143027#comment-1143027" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143027#comment-1143027" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Su melyna suknele geriau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Su melyna suknele geriau atrode</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143027" token="Vb-6ga9J_FwEn7_hf1YNDYDH_6SwMwjEaa3_wjUxu0E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143025" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683292913"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jokio skirtumo</span> - 2023-05-05 - 16:21</p> </li> <a href="/comment/1143025#comment-1143025" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143025#comment-1143025" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kas valdzioje juk Alytus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kas valdzioje juk Alytus virsta sabakstynu visur betvarke niekas nieko nedaro tiesiog baisu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143025" token="jotScOiwXhO5CgltDoin9iRj2Zowf1GAH7hjXxaJXRA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 05 May 2023 12:13:08 +0000 vyrredaktorius 4646 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to me­ro pa­ta­rė­jos ko­mu­ni­ka­ci­jai pa­rei­gas už­ėmė Vi­ja Ku­dzie­nė https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-me-ro-pa-ta-re-jos-ko-mu-ni-ka-ci-jai-pa-rei-gas-uz-eme-vi-ja-ku-dzie-ne <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-04</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/51-13867" rel="bookmark"> Nr. <span> 51 (13867) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/Vija_Kudziene.jpg?itok=pnMhfQP2" width="344" height="287" alt="Vi­ja Ku­dzie­nė: „Su­pra­tau, kad at­ėjo lai­kas grįž­ti dirb­ti į gim­tą­jį mies­tą, ku­rį la­bai my­liu.“" title="Vi­ja Ku­dzie­nė: „Su­pra­tau, kad at­ėjo lai­kas grįž­ti dirb­ti į gim­tą­jį mies­tą, ku­rį la­bai my­liu.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Per­spek­ty­va dirb­ti vie­no po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vo­je me­rų ko­man­do­je ne tik įdo­mi, bet ir įpa­rei­go­jan­ti. Dar­bas di­na­miš­kas, ap­iman­tis įvai­rias ko­mu­ni­ka­ci­jos sri­tis. To­dėl šian­dien la­biau nei bet ka­da džiau­giuo­si pa­ty­ru­si ge­rą ne tik te­ori­nės – esu įgi­ju­si Vil­niaus uni­ver­si­te­to ko­mu­ni­ka­ci­jos ir in­for­ma­ci­jos ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­ją, bet ir prak­ti­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos mo­kyk­lą“, – tei­gė nau­ja Aly­taus mies­to me­ro pa­ta­rė­ja ko­mu­ni­ka­ci­jai.</p> <p>Ji ke­tu­rio­li­ka me­tų iki 2017-ųjų dir­bo ko­mu­ni­ka­ci­jos sri­ty­je Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te. Nuo 2018-ųjų iki pra­ei­tos sa­vai­tės – Vie­šų­jų ry­šių ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riu­je Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bo­je prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.</p> <p>V.Ku­dzie­nė šią pa­tir­tį ver­ti­na kaip ne­pa­pras­tai įdo­mią, pil­ną iš­šū­kių, spar­čiai au­gi­nu­sią jos, kaip ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tės, pro­fe­sio­na­lu­mą. Mat te­ko dirb­ti su kri­zių ko­mu­ni­ka­ci­ja, ku­ri, pa­sak Vi­jos, la­bai iš­gry­ni­na ge­bė­ji­mą mo­bi­li­zuo­tis ir dirb­ti už kom­for­to zo­nos ri­bų.</p> <p>Nau­jai Aly­taus mies­to me­ro pa­ta­rė­jai te­ko iš­ban­dy­ti ir žur­na­lis­tės dar­bą. Dar­ba­vo­si vie­na­me iš nau­jie­nų por­ta­lų Aly­tu­je, nuo 2020-ųjų dve­jus me­tus kū­rė ir ve­dė po­kal­bių lai­dą „Pa­pa­sa­kok man“ Aly­taus ra­di­jo sto­ty­je „FM99“.</p> <p>V.Ku­dzie­nės įsi­ti­ki­ni­mu, vie­šie­ji ry­šiai, ar­ba šiais lai­kais Lie­tu­vo­je mėgs­ta­mas api­bū­di­ni­mas pia­ras (angl. PR – pub­lic re­la­tions), yra ne­at­sie­ja­mi nuo šiuo­lai­ki­nės vi­suo­me­nės, ir ne tik po­li­ti­ko­je: „Ko­mu­ni­ka­ci­jos ar­ba vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tai pa­de­da pri­ar­tė­ti bei pa­lai­ky­ti ry­šį su ben­druo­me­nė­mis, pa­de­da keis­tis in­for­ma­ci­ja ir re­a­li­zuo­ti pla­nus, juos pri­sta­ty­ti vi­suo­me­nei. Tai ne tik žo­džiai, tai la­bai ak­ty­vus dar­bas su įvai­rio­mis žmo­nių gru­pė­mis tiek iš­orė­je, tiek or­ga­ni­za­ci­jos vi­du­je.“</p> <p>Ji pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus dir­bo Vil­niu­je, Vie­šų­jų ry­šių ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riu­je Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bo­je, bet gy­ve­no Aly­tu­je. „Su­pra­tau, kad at­ėjo lai­kas grįž­ti dirb­ti į gim­tą­jį mies­tą, ku­rį la­bai my­liu“, – tei­gė V.Ku­dzie­nė.</p> <p>Nau­jos ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba me­rui yra nu­sta­čiu­si tris jo pa­ta­rė­jų pa­rei­gy­bes, pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je to­kių pa­rei­gy­bių bu­vo dvi.</p> <p> </p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir „A.N.“ inf.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/Vija_Kudziene_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/Vija_Kudziene_0.jpg?itok=5NQpZI8a" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-me-ro-pa-ta-re-jos-ko-mu-ni-ka-ci-jai-pa-rei-gas-uz-eme-vi-ja-ku-dzie-ne&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4638&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="IIuXXror_5Bz3U3EEREb3Hg_k9QmWhhdyEc-Pq6lc9s"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143041" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683704849"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jolitai</span> - 2023-05-10 - 10:47</p> </li> <a href="/comment/1143041#comment-1143041" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143041#comment-1143041" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ta pati mergelė, Moisienės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ta pati mergelė, Moisienės dukrelė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143041" token="et38AmODkqFjLXw2aJaLLmZsDLqZ033SueGCXLF-MEE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143034" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683390123"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Stefa</span> - 2023-05-06 - 19:22</p> </li> <a href="/comment/1143034#comment-1143034" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143034#comment-1143034" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip dabar madinga…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip dabar madinga politikoje: bevaikė ir tatuiruota mergelė...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143034" token="9-0HwngzWhOTEa8tfbiIn197pCjEHkKWiClKhLPrcUE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143032" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683357880"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jolita</span> - 2023-05-06 - 10:24</p> </li> <a href="/comment/1143032#comment-1143032" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143032#comment-1143032" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O čia ne ta pati moteris kur…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O čia ne ta pati moteris kur buvo įsivėlusi į FB diskusiją su Griškevičiumi, Platūkiene ir Moisiene dėl labdaros suknelės?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143032" token="jUXuTDIS0YSzKlJaugNqF86IxZZ8ycvzD9PWOESdu7E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143020" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683255264"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - 2023-05-05 - 05:54</p> </li> <a href="/comment/1143020#comment-1143020" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143020#comment-1143020" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pačių rinkti meras su taryba…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pačių rinkti meras su taryba yra atsakingi ir atskaitingi alytiškiams, kas vyksta mieste per savivaldą. Tik iš jų žmonės gali reikalaut, kad būt tvarka per savivaldą. Nes kiti vykdytojų lygį. Ir jei yra priekaištų dėl miesto tvarkymo- priekaištai būtent jiems. Kad meras ir komanda būt stiprūs, nepasakytum. Anoje kadencijoje buvo silpnų vietų, ypač strategijų srity, ir kol kas išlieka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143020" token="WmmQo_qZ0cICsgX5UHpYePQf40kOXg-yv6FQ_hoVhq4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143015" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683219866"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sabakstynui</span> - 2023-05-04 - 20:04</p> </li> <a href="/comment/1143015#comment-1143015" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143015#comment-1143015" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">neskaityk nes matomai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>neskaityk nes matomai nelabai sugebi</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143015" token="L7p0mkBbwetqFoYpX6Bp7dqdfZuKCSx7HJWKj_kI9Qc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143013" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683215215"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nu va</span> - 2023-05-04 - 18:46</p> </li> <a href="/comment/1143013#comment-1143013" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143013#comment-1143013" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai dabar informacija bus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai dabar informacija bus pateikiama nuo savivaldybės kriminalų suvestinės 😀</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143013" token="o2Z4sOsmA_NLdn49h2J0QqYnquleDk-55HKuaKok5Q0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143012" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683212797"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Šabakštynui</span> - 2023-05-04 - 18:06</p> </li> <a href="/comment/1143012#comment-1143012" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143012#comment-1143012" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai susitvarkyk tą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai susitvarkyk tą šabakštyną ar lauki, kad meras ateitų ir tavo palangę išravėtų? Plius, išmok rašyt, nes jau net skaityt gėda.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143012" token="t7U_Uhf4wlJmzTsIw5yxruD8WoJQSiyHZp1HdsT0HrM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143009" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683202412"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>koks skirtumas</span> - 2023-05-04 - 15:13</p> </li> <a href="/comment/1143009#comment-1143009" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143009#comment-1143009" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kas bus ir kas uzeme juk nuo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kas bus ir kas uzeme juk nuo to geresnes tvarkos nebus miestas virsta sabakstynu o meras tik pasakas pasakoja</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143009" token="H8TlyixNl9y6u8V-T6Y1tbwWVXXmKX6KyrQj-S9E-gQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 04 May 2023 06:46:13 +0000 vyrredaktorius 4638 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus ra­jo­no me­rės pa­ta­rė­jos pa­rei­gas užėmė Ag­nė Man­ke­vi­čiū­tė https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ra-jo-no-me-res-pa-ta-re-jos-pa-rei-gas-uzeme-ag-ne-man-ke-vi-ciu-te <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-04-28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/49-13865" rel="bookmark"> Nr. <span> 49 (13865) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-04/Mere%20ir%20Agne.jpg?itok=mD1SCTo0" width="344" height="287" alt="Agnė Man­ke­vi­čiū­tė Alytaus rajono me­rei Ra­sai Vit­kaus­kie­nei pa­ta­ri­nės stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių klau­si­mais, bus at­sa­kin­ga už ry­šius su ži­niask­lai­da ir vi­suo­me­ne." title="Agnė Man­ke­vi­čiū­tė Alytaus rajono me­rei Ra­sai Vit­kaus­kie­nei pa­ta­ri­nės stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių klau­si­mais, bus at­sa­kin­ga už ry­šius su ži­niask­lai­da ir vi­suo­me­ne." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">A.Man­ke­vi­čiū­tė me­rei pa­ta­ri­nės stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių klau­si­mais, bus at­sa­kin­ga už ry­šius su ži­niask­lai­da ir vi­suo­me­ne. Me­ro pa­ta­rė­ja yra as­me­ni­nio po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­ja. Dar­bą Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pra­dėjo ba­lan­džio 28-ąją.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Spren­di­mas ne­bu­vo leng­vas, ta­čiau me­rė pa­pir­ko sa­vo nuo­šir­du­mu, ne­su­vai­din­tu kuk­lu­mu ir am­bi­ci­jo­mis. Da­bar min­tis kon­cen­truo­ju į tai, kiek daug vis­ko lau­kia, prak­tiš­kai vis­ką rei­kia pra­dė­ti nuo bal­to la­po. Man rū­pi ne tik me­rės, kaip ra­jo­no ly­de­rės, ko­mu­ni­ka­ci­ja, bet ir sa­vi­val­dy­bės, kaip ins­ti­tu­ci­jos. Dau­gu­ma mies­tų ir ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių tu­ri sa­vo vi­zu­a­li­nį iden­ti­te­tą, čia to nė­ra. Nė­ra sis­te­mos, vien­ti­su­mo. Svar­bi ne tik iš­ori­nė, bet ir vi­di­nė ko­mu­ni­ka­ci­ja. To­kie da­ly­kai ne­vyks­ta grei­tai, bet jei­gu pa­vyks pa­siek­ti bent da­lį – bus di­de­lis žings­nis į prie­kį“, – apie bū­si­mus dar­bus pa­sa­ko­jo me­rės pa­ta­rė­ja A.Man­ke­vi­čiū­tė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ji Vil­niaus uni­ver­si­te­te Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­te įgi­jo žur­na­lis­ti­kos ba­ka­lau­ro laips­nį. Vė­liau Vil­niaus uni­ver­si­te­te Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­te stu­di­ja­vo po­li­ti­ką ir me­di­jas, ap­si­gy­nė ma­gist­ro di­plo­mą. Kaip spe­cia­lis­tė, Ag­nė įver­tin­ta Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­niuo­se ko­mu­ni­ka­ci­jos ap­do­va­no­ji­muo­se. A.Man­ke­vi­čiū­tė tu­ri tris vai­kus: Tau­rą, Jo­nę ir Ūlą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western text-align-right" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-04/Mere%20ir%20Agne_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-04/Mere%20ir%20Agne_0.jpg?itok=Y6toIcfH" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ra-jo-no-me-res-pa-ta-re-jos-pa-rei-gas-uzeme-ag-ne-man-ke-vi-ciu-te&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4632&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="7c5Bl-aXdCWBEhjmrdiqJ75ZVWo1D99oc6wGPZaBNb8"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1142989" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1682962494"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>keista</span> - 2023-05-01 - 20:34</p> </li> <a href="/comment/1142989#comment-1142989" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142989#comment-1142989" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">bože bože, kokios…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>bože bože, kokios senamadiškos... raudonos. o juk šių metų spalva – dinamiška rausva su violetiniu atspalviu – karališka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142989" token="KAMrBndOOomhz6OfcPO5Ouy5RuhvMHKNodSI7n6ofDM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1142987" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1682941541"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jokio</span> - 2023-05-01 - 14:45</p> </li> <a href="/comment/1142987#comment-1142987" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142987#comment-1142987" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">skirtumo kas patarines juk…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>skirtumo kas patarines juk visvien darys ka nores ir nieko gero nebus is tokios valdzios</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142987" token="aIn0WZvl15Hz1Dr_-R71cHm0RiEv09tGhoG6QyQ0L-4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1142978" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1682926562"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jonas</span> - 2023-05-01 - 10:36</p> </li> <a href="/comment/1142978#comment-1142978" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142978#comment-1142978" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Va buves tai jau tikrai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Va buves tai jau tikrai realybėje nesusigaudo ,vaikšto kaip iš medžio iškritęs.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142978" token="NhTWee_9XMi4cdAqXkvXK0HKmK8bNwdM4gYZ0T7i9P4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1142977" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1682908915"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>patarimas</span> - 2023-05-01 - 05:41</p> </li> <a href="/comment/1142977#comment-1142977" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142977#comment-1142977" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Abi persivertina. Net…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Abi persivertina. Net rinkimų realybės nesuvokia, kaip kas lėmė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142977" token="Xsy8MBo6Tbs9q_vb7wR9x6J-oh387U_AafmRHZcYR1k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1142976" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1682761175"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>rinkimai</span> - 2023-04-29 - 12:39</p> </li> <a href="/comment/1142976#comment-1142976" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142976#comment-1142976" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rinkimus lėmė, kad rajone…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rinkimus lėmė, kad rajone kaip kas agituojant rajoną net kelis kart apvažiavo. Mieste, kad rinkimų metu laimėję urmu per butus agituodami šturmavo. O ne paplepėjimai per facbuch ir kitas pasakėles.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142976" token="3DZ2-UrHMelGIurqX-VeCQa3KV8lXzNUixziJCu3hUQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1142975" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1682697208"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vau</span> - 2023-04-28 - 18:53</p> </li> <a href="/comment/1142975#comment-1142975" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142975#comment-1142975" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Abi vienodos... vaikų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Abi vienodos... vaikų darželis...nei viena iš pažiūros nekelia pasitikėjimo,duok Dieve,kad pasisektų rajonui!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142975" token="pZM5u2cIsQfHD16tfrLTSv5MpmwDytqOObodlqo_S6Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1142973" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1682690180"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>gaila</span> - 2023-04-28 - 16:56</p> </li> <a href="/comment/1142973#comment-1142973" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142973#comment-1142973" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gaila merės, nes. Patyrę…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gaila merės, nes. Patyrę merai sunerimę, kad po įstatymų pakitimo, merai konkrečiai atsako už žemėtvarkos, ir kitus reikalus. Kur padėjus parašą, jei kur klaidelė, gali teisėsauga imtis.. Reiškia merai turi gerai žinot patys procedūras ir išreikalaut, kad į apačias laikytūs. Nepakišt mero. Čia jau pakalbėt, per facbuch pasicackint, niekai pagal konkrečią atsakomybę. Ir jei kas tik pakiš, nervai..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142973" token="Lh6BYXkdViRLYOpwUYtM2VDMgUy3O5OAK0v23jgKkx8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1142971" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1682688284"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>palyginimai</span> - 2023-04-28 - 16:24</p> </li> <a href="/comment/1142971#comment-1142971" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142971#comment-1142971" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Druskininkų meras pats…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Druskininkų meras pats operatyviai cisuomenei aiškina, kur rik problematiškiau. Derybose akis į akį išderi miesto labui. Ir jokių vaikiškų facbuch. Be kurių Alytuj kitaip mandravot nesugeba, nes. Patys tiesiai silpni, tad apsistato kur patys nesusigaudo ką daro.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142971" token="cu7BaJGrCOBuAeB6DM1NVM1cY-W6gzpHTVJdGSjckME"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 28 Apr 2023 12:18:25 +0000 vyrredaktorius 4632 at https://www.alytausnaujienos.lt Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius – Gin­ta­ras Ra­kai­tis, me­ro vi­suo­me­ni­nis kon­sul­tan­tas – Sau­lius Ivoš­ka https://www.alytausnaujienos.lt/sa-vi-val-dy-bes-ad-mi-nist-ra-ci-jos-di-rek-rius-gin-ta-ras-ra-kai-tis-me-ro-vi-suo-me-ni-nis-kon <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-04-28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/49-13865" rel="bookmark"> Nr. <span> 49 (13865) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-04/rakaitis343296510_651070276846596_1191297776993395113_n.jpg?itok=ytviVwC0" width="344" height="287" alt="Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis su nauju savivaldybės administracijos direktoriumi Gintaru Rakaičiu." title="Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis su nauju savivaldybės administracijos direktoriumi Gintaru Rakaičiu." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3><span style="line-height:100%">Bu­vo me­ro pa­ta­rė­ju</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Dar­bų, o ne tuš­čių žo­džių. To aš ti­kiuo­si iš nau­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ra­kai­čio. Va­do­vau­ti ad­mi­nist­ra­ci­jai, pri­im­ti spren­di­mus, at­liep­ti ne tik va­do­vo, bet ir dar­buo­to­jo po­rei­kius – už­duo­tis ne kiek­vie­nam. Ti­kiu, kad Gin­ta­ras su­si­tvar­kys su vi­sais iš­šū­kiais“, – taip sa­vo „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je pa­ra­šė ant­rai ka­den­ci­jai Aly­taus mies­to me­ru iš­rink­tas ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių pa­sky­ręs N.Ce­siu­lis.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Pa­gal nau­ją Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių ski­ria jau ne sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, o me­ras. Ši pa­rei­gy­bė yra me­ro po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">G.Ra­kai­tis pra­ėju­sios N.Ce­siu­lio me­ra­vi­mo ka­den­ci­jos me­tu nuo 2021 me­tų rug­sė­jo pra­džios dir­bo jo pa­ta­rė­ju sta­ty­bos ir in­fra­struk­tū­ros klau­si­mais.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Jis Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te yra įgi­jęs ke­lių ir ge­le­žin­ke­lių inžine­rijos bei ci­vi­li­nės in­ži­ne­ri­jos spe­cia­ly­bes, iki ta­pi­mo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi dir­bo Aly­taus ke­lių ir til­tų sta­ty­bos ben­dro­vė­je „Al­kes­ta“ pro­jek­to va­do­vu.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">G.Ra­kai­čiui – 41-eri.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ka­dan­gi jis pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą yra pir­mą­kart iš­rink­tas į šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, iki pa­sky­ri­mo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi jis Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­tei­kė pra­šy­mą nu­trauk­ti ta­ry­bos na­rio įga­lio­ji­mus dėl pa­rei­gų ne­su­de­ri­na­mu­mo.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Me­ro vi­suo­me­ni­niu kon­sul­tan­tu to­liau bus S.Ivoš­ka</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Aly­taus mies­to me­ro N.Ce­siu­lio vi­suo­me­ni­niu kon­sul­tan­tu kaip ir pra­ėju­sią jo va­do­va­vi­mo mies­tui ka­den­ci­ją to­liau bus S.Ivoš­ka.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Jį me­ras į šias pa­rei­gas kaip ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių G.Ra­kai­tį pa­sky­rė ba­lan­džio 26-ąją.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">S.Ivoš­ka yra vie­nas iš N.Ce­siu­lio, kaip So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko, pa­va­duo­to­jų.</span></p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-04/rakaitis343296510_651070276846596_1191297776993395113_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-04/rakaitis343296510_651070276846596_1191297776993395113_n_0.jpg?itok=iSs1ePLq" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-04/Ivoska2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-04/Ivoska2.jpg?itok=s9B74kXM" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/sa-vi-val-dy-bes-ad-mi-nist-ra-ci-jos-di-rek-rius-gin-ta-ras-ra-kai-tis-me-ro-vi-suo-me-ni-nis-kon&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4630&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="RfTM8NdJDeoI-v3718foMWPkg-NtaEnX6TZZjycc8S4"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1142985" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1682941252"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ko gero</span> - 2023-05-01 - 14:40</p> </li> <a href="/comment/1142985#comment-1142985" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142985#comment-1142985" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">koks meras tokie ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>koks meras tokie ir darbuotojai kurie tik mala liezuviu o darbu nera</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142985" token="vPrR8L1x2VoVbGGrRaOzfSjR6QAVyyMh5SSE6phUa9w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1142972" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1682688796"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>faktas</span> - 2023-04-28 - 16:33</p> </li> <a href="/comment/1142972#comment-1142972" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142972#comment-1142972" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rinkimus prašturmavo gerai,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rinkimus prašturmavo gerai, nepabūgę su žmonėm bendraut akis į akį. Ko kiti pabūgo. Bet po rinkimų tragiški. Jei prieš dirbęs Alkesta, kur restruktūrizacija, kodėl galimų intereaų kirtimosi per mieste vykdomus projektus neįžvelgė buvę agresyvūs populistai? Po įstatymų pakitimų, konkreti atsakomybė merui. Dėl kelių remonto projektų anoj kadencijoj, ištesti terminai ir vaizdas nekontroliuoja, ar kitaip- vaizdeliai ne kokie. Teorija viena, realybė kitaip.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142972" token="SIfW97Z-OAwx9xLvsymTI6gjFQK0dw1V5iUCn6B_RzE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 28 Apr 2023 12:12:36 +0000 vyrredaktorius 4630 at https://www.alytausnaujienos.lt