Savivalda https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Nau­ji Aly­taus tvar­ky­to­jai dar ži­no­mi ne vi­si, ar ne­nu­ken­tės gė­ly­nai ir par­kai? https://www.alytausnaujienos.lt/nau-ji-aly-taus-tvar-ky-jai-dar-zi-no-mi-ne-vi-si-ar-ne-nu-ken-tes-ge-ly-nai-ir-par-kai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/85-134561" rel="bookmark"> Nr. <span> 85 (134561) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/20200727_104759.jpg?itok=8ELrQ9V2" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Nau­jų tvar­ky­to­jų su­lauks ir vie­nas di­džiau­sių – 156 kv. met­rų ploto gė­ly­nas Aly­taus cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je. Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Lai­mė­to­jas su­tar­ties ne­pa­si­ra­šė</h3> <p>„Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ tvar­ky­tų Pir­mo­jo Aly­taus ša­li­gat­vių ir ža­lių­jų plo­tų prie­žiū­ros sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas kon­kur­sas vy­ko bir­že­lio vi­du­ry­je.</p> <p>Nu­sta­ty­tas lai­mė­to­jas su sa­vi­val­dy­be su­tar­ties ne­pa­si­ra­šė. Kaip sa­kė Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, ko­dėl su­tar­ties ne­pa­si­ra­šė lai­mė­ju­si įmo­nė, jai nė­ra ži­no­ma.</p> <p>Tuoj pat bu­vo pa­skelb­tas ki­tas kon­kur­sas mi­nė­tiems plo­tams tvar­ky­ti ir jis tu­ri vyk­ti rug­pjū­čio pa­bai­go­je.</p> <p>Kad Pir­mo­jo Aly­taus ša­li­gat­viai ir ža­lie­ji plo­tai ne­lik­tų be pri­žiū­rė­to­jų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­pap­ras­tin­ta tvar­ka įvyk­dė ma­žos ver­tės vie­šą pir­ki­mą šios te­ri­to­ri­jos pri­žiū­rė­to­jams pa­rink­ti.</p> <p>To­kį kon­kur­są, vy­ku­sį pra­ėju­sią sa­vai­tę, iš ke­tu­rių da­ly­vių lai­mė­jo sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­vė „Aly­taus bu­tų ūkis“. Su ja su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta va­kar, lie­pos 27-ąją, ir ji Pir­mo­jo Aly­taus ša­li­gat­vius bei ža­liuo­sius plo­tus tvar­kys iki įvyks kon­kur­sas ir su­tar­tis bus pa­si­ra­šy­ta su nuo­la­ti­niais pri­žiū­rė­to­jais.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra pa­pil­džiu­si „Aly­taus bu­tų ūkio“ veik­los nuo­sta­tus, pa­gal ku­riuos ben­dro­vė ga­li vyk­dy­ti ne tik dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mą, bet ir mies­to vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mą.</p> <p>„Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riaus Egi­di­jaus Men­se­vi­čiaus tei­gi­mu, įmo­nė tu­ri rei­kia­mus įran­kius ža­lie­siems plo­tams ir ša­li­gat­viams tvar­ky­ti, nes pri­žiū­ri te­ri­to­ri­jas prie dau­gia­bu­čių, o da­bar įsi­gi­jo ir trak­to­riu­ką žo­lei pjau­ti Pir­mo­jo Aly­taus ža­liuo­siuo­se plo­tuo­se: „Mes pa­ban­dė­me da­ly­vau­ti trum­pa­lai­kia­me sa­vi­val­dy­bės skelb­ta­me kon­kur­se. Jei sek­sis dar­bai, da­ly­vau­si­me ir nuo­la­ti­nės mies­to erd­vių prie­žiū­ros kon­kur­suo­se.“</p> <p>E.Men­se­vi­čius ne­slė­pė, kad jo va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė jau da­ly­va­vo ir pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ pri­žiū­rė­tų mies­to par­kų ir pa­plū­di­mių kon­kur­se.</p> <p>Aly­taus mies­tas dėl ša­li­gat­vių ir ža­lių­jų plo­tų tvar­ky­mo yra pa­da­ly­tas į pen­kias zo­nas: Pir­mo­jo Aly­taus, cen­tro, Dai­na­vos, Pu­ti­nų ir Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­nų.</p> <p>Kaip mi­nė­ta, Pir­mo­jo Aly­taus tvar­ky­mo kon­kur­są bu­vo lai­mė­ju­si „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“. Cen­tro ir Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no šaligatvius bei žaliuosius plotus prižiūri Aly­taus ra­jo­ne re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „2MP“, Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­no – Ne­rin­go­je re­gist­ruo­ta, Kre­tin­gos ra­jo­ne bu­vei­nę tu­rin­ti ben­dro­vė „Ra­gu­vi­lė“, Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no – „Ra­gu­vi­lė“ su „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“.</p> <p>P.Raš­kaus­kie­nė tei­gė, kad pas­ta­rą­jį mik­ro­ra­jo­ną da­bar tvar­kys vie­na „Ra­gu­vi­lė“, tre­jus me­tus trun­kan­čios su­tar­tys dėl mies­to tvar­ky­mo su „Ra­gu­vi­le“ ir „2MP“ bai­gia­si 2022-ai­siais ir 2023-iai­siais.</p> <p>Per me­tus sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui ša­li­gat­vių ir ža­lių­jų plo­tų prie­žiū­ra kai­nuo­ja apie 560 tūkst. eu­rų.</p> <h3>Gė­ly­nų ir par­kų pri­žiū­rė­to­jai pa­aiš­kės rug­pjū­tį</h3> <p>Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas kon­kur­sas ne tik par­kų ir pa­plū­di­mių prie­žiū­rai, bet ir gė­ly­nų bei žel­di­nių tvar­ky­mui.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pir­mą kar­tą skel­bė to­kius kon­kur­sus, iki šiol mi­nė­tų te­ri­to­ri­jų prie­žiū­rą vyk­dė sa­vi­val­dy­bei pa­val­di vie­šo­ji įs­tai­ga „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“.</p> <p>Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jos P.Raš­kaus­kie­nės tvir­ti­ni­mu, gė­ly­nų ir žel­dy­nų prie­žiū­ros kon­kur­se bu­vo trys įmo­nės, par­kų ir pa­plū­di­mių – pen­kios įmo­nės, o su jo­mis su­tar­tys tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­tos rug­pjū­tį.</p> <p>Par­kų ir pa­plū­di­mių, ku­rie mies­te už­ima 131 hek­ta­rą, prie­žiū­ros pir­ki­mui per me­tus iš vie­ti­nio biu­dže­to skir­ta apie 350 tūkst. eu­rų, maž­daug 22 tūkst. kv. met­rų gė­ly­nų ir žel­dy­nų tvar­ky­mui – apie 70 tūkst. eu­rų.</p> <p>Ka­dan­gi „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“, mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu sie­kiant tau­py­ti mies­to biu­dže­to lė­šas ir vadovaujantis Vals­ty­bės kon­tro­lės pa­teik­ta iš­va­da dėl to­kios įstai­gos ne­ga­li­mos veik­los, lik­vi­duo­ja­ma iki rug­sė­jo 1-osios, ši sa­vai­tė jai yra pas­ku­ti­nė tvar­kyti mies­to vie­šą­sias erd­ves.</p> <p>Su gė­ly­nų ir žel­di­nių bei par­kų ir pa­plū­di­mių kon­kur­so lai­mė­to­jais su­tar­tys tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­tos rug­pjū­tį, gal net jo vi­du­ry­je ar pa­bai­go­je, re­a­lu, kad šie ob­jek­tai ku­rį lai­ką ga­li lik­ti be pri­žiū­rė­to­jų.</p> <p>Ar per tą lai­ką ne­nu­ken­tės, ne­ap­žels gė­ly­nai ir par­kai? Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja sa­kė, kad „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ šiuos ob­jek­tus per­duo­da su­tvar­ky­tus, per sa­vai­tę ar ki­tą tvar­ka juo­se ne­tu­rė­tų pa­blo­gė­ti: „Mū­sų sky­rius pa­si­rū­pins šiukš­lių iš­ve­ži­mu ar šla­vi­mu. Ti­ki­mės, kad su­tar­čių pa­si­ra­šy­mas su nau­jais gė­ly­nų ir par­kų tvar­ky­to­jais ne­už­truks, tin­ka­mų da­ly­vių kon­kur­suo­se tik­rai bu­vo.“</p> <h3>„Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ dar­buo­to­jus at­lei­džia šią sa­vai­tę</h3> <p>„Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ šios sa­vai­tės pa­bai­go­je iš dar­bo at­lei­džia 20 dar­buo­to­jų, da­lis jų bu­vo at­leis­ta dar bir­že­lio pa­bai­go­je. O va­sa­rą pa­dau­gė­ju­s dar­bų mies­te šio­je įstai­go­je bu­vo net 39 dar­buo­to­jai.</p> <p>Jo­je iki lik­vi­da­vi­mo pa­bai­gos lie­ka dirb­ti 4 dar­buo­to­jai, ku­rie tvar­kys su šiuo pro­ce­su su­si­ju­sius do­ku­men­tus.</p> <p>Ka­dan­gi „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ dar vyk­do mies­to vie­šo­jo trans­por­to ad­mi­nist­ra­vi­mą, šią funk­ci­ją pe­ri­ma sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­rius. Tam kon­kur­so bū­du bus įdar­bin­tas vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, o iki tol mies­to vie­šo­jo trans­por­to ad­mi­nist­ra­vi­mą vyk­dys da­bar­ti­niai šio sky­riaus dar­buo­to­jai.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200727_104746.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1659-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200727_104746.jpg" width="4032" height="2268" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43212" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596324386"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:26</p> </li> <a href="/comment/43212#comment-43212" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43212#comment-43212" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43212" token="lKl0zLSRiVHJxfWLS1-MZxaKg7zZYqkN8aWWVGPBuJ8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-42254" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595945642"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>yyyyy</span> - Ant, 2020-07-28 - 17:14</p> </li> <a href="/comment/42254#comment-42254" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/42254#comment-42254" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">.....labai atydžiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>.....labai atydžiai pažiūrėsim kaip tvarkys,....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=42254" token="c07oBTaQ2TkCT7OT6BPGzqI65Hc07Q86utTYM_krWfs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1659&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="jOFAcxTCvV2TDP3eJCR_JirMexHAj4lCmLyLBIHxeZg"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 28 Jul 2020 06:14:14 +0000 vyrredaktorius 1659 at https://www.alytausnaujienos.lt Į Pu­nią su­gu­žė­ta pa­svei­kin­ti Onų, pa­ska­nau­ti šviežios duo­nos, iš­girs­ti jos ke­pi­mo pa­slap­čių https://www.alytausnaujienos.lt/i-pu-nia-su-gu-ze-ta-pa-svei-kin-ti-onu-pa-ska-nau-ti-sviezios-duo-nos-girs-ti-jos-ke-pi-mo-pa-slap <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Milda ENDRĖNIENĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/85-134561" rel="bookmark"> Nr. <span> 85 (134561) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/IMG_0291.JPG?itok=B31PTNcJ" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="De­vy­nio­lik­tą kar­tą Oni­nės Pu­nio­je pra­si­dė­jo tra­di­ciš­kai – duo­nos pa­ger­bi­mu. Iš pu­niš­kių ran­kų duo­nos ke­pa­lą pa­gar­biai pe­ri­ma Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pa­svei­ki­no Onas</h3> <p>Pa­grin­di­nis šven­tės ak­cen­tas – duo­nos pa­ger­bi­mas. Pa­si­puo­šę tau­ti­niais kos­tiu­mais, su ru­gių var­po­mis ir lau­kų gė­lė­mis ran­ko­se, ant bal­to li­no rank­šluosčio pu­niš­kiai at­ne­šė į sce­ną duo­nos ke­pa­lą. Pa­dė­ko­jęs žem­dir­biams ir pa­bu­čia­vęs švie­žią duo­ne­lę, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas pa­dė­jo ją ant var­du­vi­nin­kėms pa­ruoš­to vai­šių sta­lo, prie py­ra­gų, me­daus, sū­rio, gi­ros. Šias vai­šes me­ras di­de­liu ša­ko­čiu dar pa­pil­dė, kiek­vie­nai var­du­vi­nin­kei pa­spau­dė ran­ką, pri­sė­dęs gre­ta pa­ben­dra­vo su Ono­mis.</p> <p>„Me­tai grei­tai pra­bė­go, ir vėl mes Pu­nio­je“, – to­kiais žo­džiais sa­vo kal­bą pra­dė­jo Aly­taus ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas. Pa­svei­ki­nęs vi­sas Onas, pri­si­mi­nęs is­to­ri­nius ak­cen­tus, kai di­die­ji Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čiai sa­vo duk­roms rin­ko šį var­dą, džiau­gė­si, kad tė­vai ir da­bar ma­žas mer­gai­tes pa­va­di­na Onu­tė­mis. „Iš­ver­tus iš heb­ra­jų kal­bos šis žo­dis reiš­kia „ma­lo­nę“. Tai ga­li bū­ti ir der­liaus ma­lo­nė, ir Aukš­čiau­sio­jo ma­lo­nė. Kad tos ma­lo­nės bū­tų kuo dau­giau“, – vi­siems lin­kė­jo ra­jo­no va­do­vas.</p> <p>Jis už­si­mi­nė apie ne­pa­to­gu­mus at­vyks­tant į šven­tę ir pra­šė žmo­nių ne­pyk­ti, kad šį kar­tą į Pu­nią te­ko va­žiuo­ti dul­kė­tu ir žen­klais ap­krau­tu ke­liu, suk­ti ap­va­žia­vi­mais, nes vyks­ta ke­lio re­mon­to dar­bai. Ki­ta­met ke­lias bus nau­jas, net­gi bus įreng­tas dvi­ra­čių ta­kas, jo pu­niš­kiai se­niai lau­kia.</p> <p>„Ti­kiuo­si, mes šian­dien vi­si kaip rei­kiant pa­siau­si­me! Tik­rai rei­kia at­si­pa­lai­duo­ti: vie­na vi­ru­so ban­ga pra­ėjo, o ki­ta, pra­na­šau­ja­ma, kad ar­tė­ja, tad ne­ži­nia, ka­da vėl ga­lė­si­me su­si­tik­ti“, – kal­bė­jo Aly­taus ra­jo­no me­ras ir ra­gi­no vi­sus links­mai pra­leis­ti penk­ta­die­nio va­ka­rą. Ne bet ko­kį, o švie­žios duo­ne­lės – Oni­nių šven­tės va­ka­rą.</p> <p>Na, o Onų, One­lių, Onu­čių, Ony­čių tik­rai bu­vo daug.</p> <p>Jei­gu vien tik iš Pu­nios se­niū­ni­jos vi­sos Onos bū­tų su­si­rin­ku­sios, rei­kė­tų daug il­ges­nio sta­lo, su­si­da­ry­tų ge­ras pus­šim­tis. Pu­nios se­niū­no Gin­tau­to Lau­kai­čio tei­gi­mu, nau­jau­siais duo­me­ni­mis se­niū­ni­jo­je su­skai­čiuo­ta pu­sė šim­to Onu­čių. Oni­nės Pu­nio­je šven­čia­mos jau de­vy­nio­lik­tus me­tus.</p> <p> Su­si­rin­ku­sius svei­ki­no že­mės ūkio mi­nist­ras An­drius Pa­lio­nis. Puo­se­lė­jan­tiems že­mę, pro­tė­vių tra­di­ci­jas, iš­tie­sian­tiems ran­ką ki­tiems mi­nist­ras sky­rė pa­dė­kas. Jos įteik­tos šio kraš­to ver­sli­nin­kams Ge­di­mi­nui Je­ge­le­vi­čiui, Al­gi­man­tui Že­mai­čiui, Dai­niui Liut­kaus­kui, ūki­nin­kui Vy­tau­tui Va­lai­čiui.</p> <p>Daug svei­ki­ni­mų iš­sa­kė Sei­mo na­riai An­drius Kup­čins­kas, penk­tą kar­tą Pu­nio­je vie­šin­tis Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, Vy­tau­tas Ba­kas, Pet­ras Va­liū­nas. Sig­na­ta­rės Lai­mos An­dri­kie­nės lin­kė­ji­mus vi­siems šio kraš­to duo­nos au­gin­to­jams ir var­du­vi­nin­kėms Onoms per­da­vė pa­dė­jė­ja Bi­ru­tė Ne­nor­tai­tė. Vi­suo­me­nės vei­kė­jas Ar­tū­ras Pau­laus­kas ra­gi­no gau­sin­ti Onu­čių gre­tas, šį var­dą pa­rink­ti duk­roms.</p> <p>Var­du­vi­nin­kes ir šven­tės da­ly­vius svei­ki­no ir Pu­nios se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis. „Pu­niš­kiai la­bai my­li sa­vo sve­čius ir lau­kia jų at­vyks­tant. Džiu­gu,  kad į šven­tę su­si­ren­ka ne tik vie­ti­nės var­du­vi­nin­kės – čia at­va­žiuo­ja  Onos ir iš ki­tų mies­tų,  mies­te­lių, pu­niš­kių gi­mi­nai­tės“, – kal­bė­jo G.Lau­kai­tis.</p> <p>Svei­ki­ni­mai Onoms bi­ro iš gau­saus bū­rio kon­cer­ta­vu­sių mu­zi­kan­tų lū­pų. Juos tur­būt gir­dė­jo ir tos Onu­tės, ku­rios dėl sil­pnes­nės svei­ka­tos iš sa­vo na­mų klau­sė­si nuo sce­nos to­li sklin­dan­čių gar­sų. Bent ke­lios jų ma­tė­si kie­me pa­ri­mu­sios.</p> <p> </p> <h3>Žmo­nės do­mė­jo­si duo­nos ke­lio is­to­ri­ja</h3> <p>Pu­nios se­niū­nas džiau­gė­si, kad kas­met į Oni­nes su­si­ren­ka­ma gau­siai: „Pu­nio­je daž­nas pa­jun­ta sa­vo­tiš­ką is­to­ri­jos dva­sią. Tie pa­sa­ko­ji­mai, is­to­ri­jos yra per­duo­da­mos iš kar­tos į kar­tą, iš lū­pų į lū­pas. Ki­tas da­ly­kas, ko­dėl žmo­nės čia taip mėgs­ta at­vyk­ti, tai – gy­vos ru­giap­jū­tės tra­di­ci­jos, ku­rios puo­se­lė­ja­mos šven­tės me­tu.“</p> <p>Į šią Oni­nių šven­tę įpin­ta gra­ži edu­ka­ci­ja „Duo­nos ke­lias“. Žmo­nės ga­lė­jo ne tik su­si­pa­žin­ti su ru­giap­jū­tės tra­di­ci­jo­mis, bet ir pa­ra­gau­ti gar­siau­sios ra­jo­ne duo­nos ke­pė­jos Inos Kaš­ko­nie­nės iš­kep­tos duo­nos. Gry­nos ru­gi­nės! Tie­sa, ke­tu­ris di­džiau­sius ke­pa­lus Ina ke­pė dar iš se­no ru­gių der­liaus. Švie­žią ru­gį rei­kia iš­bran­din­ti, su­džio­vin­ti, kad duo­na iš jų bū­tų tik­rai la­bai gar­di. Iš ką tik iš­kul­to grū­do duo­na ne­ke­pa­ma, ne­bent po var­pą ran­ko­mis su­si­rink­si, nau­do­si tik ge­rai iš­no­ku­sius grū­dus.</p> <p>Ne vie­nas, už­su­kęs į edu­ka­ci­jos pa­la­pi­nę, ra­ga­vo ru­gi­nės duo­nos, ją pa­si­gar­din­da­vo aka­de­mi­ko Al­gi­man­to Slie­sa­ra­vi­čiaus pri­žiū­ri­mų bi­tu­čių me­du­mi.</p> <p>Gre­ta be­si­su­kio­jan­ti jau­na šei­mi­nin­kė Vil­man­tė Vit­kaus­kie­nė bu­vo pa­si­ren­gu­si kar­tu su šei­mi­nin­ke Ina nu­pa­sa­ko­ti vi­są duo­nos ke­lią.</p> <p>„Anks­čiau žmo­nėms rū­pė­jo tik duo­nos sko­nis, da­bar jau do­mi­ma­si ir pa­čiu pro­ce­su, mil­tų su­dė­ti­mi, ga­li­ma sa­ky­ti – duo­nos ke­lio is­to­ri­ja“, – tei­gia edu­ka­to­rės.</p> <p>Žmo­nės ga­lė­jo pa­ma­ty­ti, kiek daug dar­bo rei­kia įdė­ti, kol duo­na at­si­ran­da ant mū­sų sta­lo, ir pa­tys iš­ban­dy­ti, pri­si­dė­ti prie jos pa­ruo­ši­mo.</p> <p>Ne vie­nam jau­nam edu­ka­ci­jos da­ly­viui la­bai rū­pė­jo pa­mai­šy­ti ru­gių grū­dus aruo­du­ke, juos pa­pils­ty­ti. „Ma­lo­nus jaus­mas“, – re­ziu­ma­vo jie pa­tir­tą įspū­dį ir la­bai gy­rė duo­nos ir švie­žio me­daus sko­nių de­ri­nį.</p> <p>Pu­nios se­niū­no G.Lau­kai­čio pa­ste­bė­ji­mu, kiek­vie­nais me­tais šven­tė bū­na vis ki­to­kia, nes, net ir la­bai steng­da­ma­sis, pa­na­šios į bu­vu­sią ne­suor­ga­ni­zuo­si. Ki­tų spal­vų ir nuo­tai­kų į šie­me­ti­nes Pu­nios Oni­nes įne­šė kū­ry­bin­ga­sis ak­to­rius Vai­das Pra­spa­liaus­kas.</p> <p>Se­niū­nas at­vi­rai kal­bė­jo, kad or­ga­ni­zuo­jant šven­tę šie­met rei­kė­jo gal­vo­ti apie žmo­nių sau­gu­mą dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės. Pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je pla­čios erd­vės iš­da­lin­tos į at­ski­ras – kon­cer­to, mai­ti­ni­mo, ama­ti­nin­kų ir tau­to­dai­li­nin­kų, vai­kų pra­mo­gų, edu­ka­ci­jų ir ki­tas erd­ves. Taip už­tik­rin­tas žmo­nių pa­si­skirs­ty­mas ir jų sau­gu­mas. Be to, šven­tės ve­dė­jas ne­pa­mir­šo su­si­rin­ku­siems pri­min­ti, kad šie lai­ky­tų­si sau­gių at­stu­mų.  Vi­ru­sai su­si­rin­ku­sių­jų ne­gąs­di­no. Įvai­raus am­žiaus žmo­nių į šven­ti­nį šur­mu­lį įsi­jun­gė la­bai daug, ir liūd­nų vei­dų tik­rai ne­si­ma­tė.</p> <p>Pu­nio­je kon­cer­ta­vo mo­der­naus fol­klo­ro bru­pė „Bal­ti vė­jai“, Zyp­lių dva­ro ka­pe­la, liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Pu­ne­lė“, Lie­pa­lo­tų liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la, gru­pės „Dik­sai“, „Te­qui­la“, „Bip­lan“, at­li­kė­jas Mi­no, šo­ko mo­te­rų li­ni­ji­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Dei­vi­ta“.</p> <p>Ren­gi­nį fi­nan­sa­vo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba ir rė­mė­jai. Se­niū­ni­jos įves­tas vie­no eu­ro ad­mi­nist­ra­ci­nis mo­kes­tis at­vyks­tan­čių­jų bu­vo pri­im­tas ga­na pa­lan­kiai.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/balti%20vejai.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1658-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/balti%20vejai.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_0225.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1658-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_0225.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_0258.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1658-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_0258.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_0263.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1658-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_0263.JPG" width="6000" height="4000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_0280.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1658-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_0280.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_0288.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1658-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_0288.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_0298.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1658-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_0298.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_0339.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1658-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_0339.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43211" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596324367"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:26</p> </li> <a href="/comment/43211#comment-43211" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43211#comment-43211" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43211" token="RwA_aq0i1eK4c1ZAhiFcRl6ypHBFm-tFMqfz86Oi_gg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-42199" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595920861"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sveikinam</span> - Ant, 2020-07-28 - 10:21</p> </li> <a href="/comment/42199#comment-42199" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/42199#comment-42199" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sveikinam išlaikant…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sveikinam išlaikant tradicijas. Ir referendumą į es už bambalius vieninteliai, ir su kgb neišsiviešinę, valstybės strateginius objektus...Neliko virš milijono gyventojų. Alytuj per abi savivaldybės apie 50 tūkstančių. Po nesukontroliuoto padangų gaisro vitaminizuoti. Rajonas rinkimams jau į kelias dalis išdalintas ir po rinkimų tik galutinai užtvirtint. Ir gali pilna jėga ūkininkaut savo ūkiuose.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=42199" token="24SPDaaEiZ23DuyGG2PAqhYG-_iCWtEYqCf94yMf138"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-42191" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595917892"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>šaunuoliai</span> - Ant, 2020-07-28 - 09:31</p> </li> <a href="/comment/42191#comment-42191" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/42191#comment-42191" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Už savivaldybės lėšas moka…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Už savivaldybės lėšas moka šventes daryt politikams reklamuojantis. Matyt kitaip į rinkimus balsuot už nepritraukia? Kad išlaikyt tvarką kur Alytuj susidūrę? Kad kaimo žmogus atvykęs į ligoninę pagalbos sveikatai pablogėjus, kad neturint iš kart 100 eurų reikėjo pasiimt ir ..teistumą gavo. Reiškia sveikata dar labiau nervinas ir kur kreiptis, jei 100 eurų neturi? O, panašu partijų aktyvistų likę rinkėjai linksminasi, už ką balsuot?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=42191" token="-UJ8N_p17G80kpjpNx1z7aznQKx8XoU-qDSauEk_5SQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1658&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="stgb4sDgfIokGSTTU0_XJLk6ZzRPErpQVYjYt-p4pAc"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 28 Jul 2020 06:05:14 +0000 vyrredaktorius 1658 at https://www.alytausnaujienos.lt „Aly­taus ra­di­jas” Kau­no apy­gar­dos teis­me lai­mė­jo prieš sa­vi­val­dy­bę https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ra-di-jas-kau-no-apy-gar-dos-teis-me-lai-me-jo-pries-sa-vi-val-dy-be <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (11)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/84-13460" rel="bookmark"> Nr. <span> 84 (13460) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/Liudas%20Ramanuskas%20IMG_9341.jpg?itok=Nl48IDTp" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="„Mes ti­kė­jo­me ir ti­ki­me, kad gy­ve­na­me tei­si­nė­je vals­ty­bė­je. Teis­mo spren­di­mas tik su­stip­ri­na mū­sų ti­kė­ji­mą, jog vi­si tu­ri­me va­do­vau­tis įsta­ty­mais ir ki­tais tei­si­niais pa­grin­dais“, – Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą api­bū­di­no „Aly­taus ra­di­jo“ di­rek­to­rius Liu­das Ra­ma­naus­kas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui ne­skun­dė</h4> <p>Va­sa­rio pa­bai­go­je vyku­siame Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos posėdyje tarybos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė pateikė spren­di­mo projektą, ku­riuo būtų nu­trauk­ta 1999-ųjų gruo­džio vi­du­ry­je sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­ta ne­ter­mi­nuo­ta 122 kv. met­rų mies­to te­at­re esan­čių pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tis su ben­dro­ve „Aly­taus ra­di­jas“. Ši ben­dro­vė čia tu­ri įkū­ru­si ra­di­jo sto­tį „FM99“.</p> <p>Tai padaryta at­si­žvel­giant į pa­keis­tą Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mą, ku­ris ne­be­nu­ma­to ne­ter­mi­nuo­tų pa­tal­pų nuo­mos su­tar­čių. Šis tur­tas ga­li bū­ti iš­nuo­mo­tas ne il­ges­niam kaip 10 me­tų lai­ko­tar­piui.</p> <p>Ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius bu­vo pa­tei­kęs ki­tą spren­di­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­ly­ta pa­keis­ti su „Aly­taus ra­di­ju“ pa­si­ra­šy­tą pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį ir pa­tal­pas jam iš­nuo­mo­ti pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui. Ta­čiau dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių pa­lai­kė L.Ra­dze­vi­čiū­tės pateiktą spren­di­mo pro­jek­tą.</p> <p>Ta­ry­bos na­rių ap­si­spren­di­mui ne­pa­dė­jo net ta­ry­bos po­sė­dy­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tei­si­nin­kų pa­reikštas pa­ste­bė­ji­mas, kad abu spren­di­mo pro­jek­tai yra tei­sė­ti, – nu­ga­lė­jo no­ras nu­trauk­ti su­tar­tį su „Aly­taus ra­di­ju“ bir­že­lio 30-ąją ir jo už­ima­moms pa­tal­poms skelb­ti vie­šą kon­kur­są.</p> <p>Nu­ma­ty­tas šių pa­tal­pų nuo­mos ter­mi­nas – pen­ke­ri me­tai, jų nau­do­ji­mo pa­skir­tis – kul­tū­ri­nė, ad­mi­nist­ra­ci­nė, pra­di­nis nu­om­pi­ni­gių dy­dis – 2,33 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą per mė­ne­sį.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­rius šį kon­kur­są suorganizavo ko­vo pa­bai­go­je.</p> <p>Ja­me da­ly­va­vo „Aly­taus ra­di­jas“, už 1 kv. met­rą per mė­ne­sį pa­siū­lęs 2,35 eu­ro, ir Aly­taus vie­šo­ji įstai­ga spor­to klu­bas „At­lan­ta Gym“, ku­rios pa­siū­ly­ta kai­na – 3,15 eu­ro už 1 kv. met­rą per mė­ne­sį.</p> <p>Kon­kur­są lai­mė­jo An­ta­no Jo­dau­gos va­do­vau­ja­ma „At­lan­ta Gym“. To­kį spren­di­mą pri­ėmė sa­vi­val­dy­bės Ne­gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų ar ki­tų sta­ti­nių nuo­mos ko­mi­si­ja.</p> <p>Ta­čiau su­tar­tis su kon­kur­so lai­mė­to­ju ne­bu­vo pa­si­ra­šy­ta, nes tai pa­da­ry­ti sa­vi­val­dy­bei už­drau­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mas.</p> <p>Mat „Aly­taus ra­di­jas“ krei­pė­si į šį teis­mą su pra­šy­mu pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tais ir pa­nai­kin­ti sa­vi­val­dy­bės tei­sės ak­tus, su­si­ju­sius su kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mu bei jo nu­ga­lė­to­jo pri­pa­ži­ni­mu. Kol Kau­no apy­gar­dos teis­mas iš­nag­ri­nės „Aly­taus ra­di­jo“ ieš­ki­nį, pra­šy­ta pri­tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – už­draus­ti sa­vi­val­dy­bei su­da­ry­ti ra­di­jo už­ima­mų pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį su kon­kur­so lai­mė­to­ja „At­lan­ta Gym“.</p> <p>Kau­no apy­gar­dos teis­mas to­kią nu­tar­tį, vyk­dy­ti­ną sku­biai, pri­ėmė ba­lan­džio vi­du­ry­je. Sa­vi­val­dy­bė jos per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną Lie­tu­vos ape­lia­ci­niams teis­mui ne­skun­dė.</p> <p> </p> <h4>Ban­dė ap­si­gin­ti tech­ni­ne klai­da</h4> <p>Šį pir­ma­die­nį, lie­pos 20-ąją, pri­im­tas „Aly­taus ra­di­jui“ pa­lan­kus Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas.</p> <p>Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą sa­vi­val­dy­bių at­sto­vau­ja­mų­jų ir vyk­do­mų­jų ins­ti­tu­ci­jų, sa­vi­val­dy­bių me­rų pri­im­ti tei­sės tai­ky­mo ak­tai įsi­ga­lio­ja jų pa­si­ra­šy­mo die­ną, jei­gu juo­se ne­nu­sta­ty­ta vė­les­nė įsi­ga­lio­ji­mo da­ta.</p> <p>Va­sa­rio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to ta­ry­bos pri­im­ta­me spren­di­me dėl pa­tal­pų nuo­mos su­tar­ties nu­trau­ki­mo su „Aly­taus ra­di­ju“ ir jų nuo­mos vie­šo kon­kur­so bū­du nu­ro­dy­ta, kad jis įsi­ga­lio­ja bir­že­lio 30-ąją.</p> <p>Tad ben­dro­vės už­ima­mų pa­tal­pų kon­kur­sas ga­lė­jo bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mas tik po bir­že­lio 30-osios.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai teis­me ban­dė ap­si­gin­ti, kad spren­di­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­ta bu­vo nu­ro­dy­ta per klai­dą, tai tech­ni­nė klai­da. Ta­čiau teis­mas nu­sta­tė, kad to­kie pa­aiš­ki­ni­mai nie­kuo ne­pa­grįs­ti, tuo la­biau kad ši klai­da iki šiol ne­iš­tai­sy­ta, spren­di­mo įsi­ga­lio­ji­mas ne­bu­vo pa­keis­tas.</p> <p>Kaip spren­di­me tvir­ti­na teis­mas, Aly­taus mies­to ta­ry­bos spren­di­mas kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo me­tu bu­vo ne­įsi­tei­sė­jęs, to­dėl mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­tu­rė­jo tei­sės or­ga­ni­zuo­ti gin­či­ja­mą vie­šą kon­kur­są.</p> <p>Kau­no apy­gar­dos teis­mas nu­spren­dė „Aly­taus ra­di­jo“ už­ima­mų pa­tal­pų vie­šą nuo­mos kon­kur­są nu­trauk­ti, taip pat pa­nai­kin­ti sa­vi­val­dy­bės Ne­gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų ar ki­tų sta­ti­nių nuo­mos ko­mi­si­jos spren­di­mą, ku­riuo kon­kur­so lai­mė­to­ju bu­vo pri­pa­žin­ta „At­lan­ta Gym“.</p> <p>„Aly­taus ra­di­jui“ iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­teis­ta 1 tūkst. 233 eu­rai by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.</p> <p>„Mes ti­kė­jo­me ir ti­ki­me, kad gy­ve­na­me tei­si­nė­je vals­ty­bė­je. Toks teis­mo spren­di­mas tik su­stip­ri­na mū­sų ti­kė­ji­mą, jog vi­si tu­ri­me va­do­vau­tis įsta­ty­mais ir ki­tais tei­si­niais pa­grin­dais“, – Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą api­bū­di­no „Aly­taus ra­di­jo“ di­rek­to­rius Liu­das Ra­ma­naus­kas.</p> <p>Šio teis­mo spren­di­mas per 30 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos, di­rek­to­riaus atos­to­gų me­tu lai­ki­nai vyk­dan­čios jo funk­ci­jas Ne­rin­gos Rin­ke­vi­čiū­tės pa­si­tei­ra­vus, ar sa­vi­val­dy­bė pa­si­nau­dos ap­skun­di­mo tei­se, ji at­sa­kė: „Šį klau­si­mą dar svars­to­me.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200224_105543.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1650-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200224_105543.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43210" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596324346"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:25</p> </li> <a href="/comment/43210#comment-43210" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43210#comment-43210" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43210" token="Omec37-rS3W9T5NT1d_XA-qSx0syG-LifqzE0PbfIoA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-41573" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595628986"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lauras</span> - Šeš, 2020-07-25 - 01:16</p> </li> <a href="/comment/41573#comment-41573" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/41573#comment-41573" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kai Liudo žmona buvo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kai Liudo žmona buvo valdžioje preitoje kadencijoje, kiek lėšų radijas patraukė? Šventuoliai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=41573" token="fF12q5LfeDm0azmw14EYSE9_0gYGaGrsBHkn6AzaZsk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-41529" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595616987"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Pen, 2020-07-24 - 21:56</p> </li> <a href="/comment/41529#comment-41529" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/41529#comment-41529" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Griovėja torpeda, net į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Griovėja torpeda, net į Seimą kandidatuoti bijo - nieks nerinks.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=41529" token="2K05qAMsXeQW6rIY7aE-S-1yJRtHHXuDMZ2zj0bS1fg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-41453" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595568653"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Koks durnelis</span> - Pen, 2020-07-24 - 08:30</p> </li> <a href="/comment/41453#comment-41453" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/41453#comment-41453" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">savo patalpas išnuomoja…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>savo patalpas išnuomoja perpus pigiau? Alytaus savivaldybė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=41453" token="zAPUjrpKvy5CBUbY5dBrnuDmi0gipbNk2f-JLrh16fA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-41450" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595568132"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kests</span> - Pen, 2020-07-24 - 08:22</p> </li> <a href="/comment/41450#comment-41450" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/41450#comment-41450" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">apsišiko savivaldybės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>apsišiko savivaldybės klerkai-net įstatymų nemoka skaityti..Šiaip tai manau konkursai turi būti visiems vienodi, o Liudui patarčiau ieškotis patogesnių ir pigesnių patalpų, nes vis vien išgrūs....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=41450" token="kos26Ds2sLAD73a42XDWVud2QHqzAc_89-aYtEcgCXo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-41345" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595521027"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>gražūs</span> - Ket, 2020-07-23 - 19:17</p> </li> <a href="/comment/41345#comment-41345" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/41345#comment-41345" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gražiai šios kadencijos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gražiai šios kadencijos taryba traukia. Negebėdami operatyviai teikt ir vykdyt efektyvumo pertvarkų ir strategijų po imitacinėm darbo grupėm pasislepia. Ir per metus praskolindami 6 milijonus keliems mėnesiams stagnaciją pridengia. Sukūrė dėl švietimo reformos darbo grupę iš 29 narių, dėl strategijų net 5 darbo grupes. Rekordas net Alytaus miesto valdyme iki šiol. Tokių cirkininkų dar nebuvo. Svarbiausi klausimai, kur per tarybą turi sprest ir atsakyt, sprendžiasi teismuose. Dėl padangų gaisro ir žemės sklypų, biojėgainė ir aerodromas..- kur teismai žmonių nerinkti į valdžią ir neatskaitingi žmonėms. Tai kam tokie negebantys patys sprest reikalingi meras ir taryba? Jei teismai už juos dirba.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=41345" token="ZgNeeezx5G3zhrqHvvDiZMRaH5Qvvs7K6PasIOTO5pk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-41333" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595516677"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Ket, 2020-07-23 - 18:04</p> </li> <a href="/comment/41333#comment-41333" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/41333#comment-41333" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pastebiu ne pirmą kartą, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pastebiu ne pirmą kartą, kad tarybos narys V.Vencius traukia už ausų savaivaldybę iš nesamonių liūno: šis atvejis, VšĮ Alytaus infrastruktūra likvidavimas, soc. paramos skyriaus perkėlimas, švietimo reforma. Dirba atsakingai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=41333" token="-VO__mO9THrvlAmVMwsPsKqrFjNAid5Uw0GRiHxjPqE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-41299" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595502087"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kaip bebūtų</span> - Ket, 2020-07-23 - 14:01</p> </li> <a href="/comment/41299#comment-41299" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/41299#comment-41299" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Įstatymai &quot;atbuline data&quot;…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Įstatymai "atbuline data" negalioja, taškas. Ir savivaldybės specai tai puikiai žinojo. Taciau turėjo svarių :) motyvų nesipriešinti torpedos "keršto aktui". Apgailėtina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=41299" token="LnhWcx4gi1CkNrTUgyXjrYhmFAbvQNUxHy4xSD6C3r8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-41278" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595493540"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vienodi</span> - Ket, 2020-07-23 - 11:39</p> </li> <a href="/comment/41278#comment-41278" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/41278#comment-41278" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vienodi jie. Apart intrigų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vienodi jie. Apart intrigų nuo gatvės metodų lygio imt kiek prieina, daugiau nelemta. 1990 metais prisidengė po vaikų grupuotėm dėmesiui nukreipt nuo rimtų reikalų, dabar ir anoj kadencijoj suėję į tarybos lygį dėl likučių erzinasi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=41278" token="mT_aej4MLhcnQC30-vCd9N4J7T4YTKfi_AInKVxkiyM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-41270" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595491345"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Erkės</span> - Ket, 2020-07-23 - 11:02</p> </li> <a href="/comment/41270#comment-41270" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/41270#comment-41270" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kai gyveni lengvatinėmis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kai gyveni lengvatinėmis sąlygomis, pripranti ir pradedi jaustis ponu, kurio norus visi turi pildyti. Šita šeimynėlė, po pilietinknkų valdymo, kelia tik neigiamas emocijas. Tai jų elgesio rezultatas. Ką gi, laukiam naujo konkurso</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=41270" token="qkDtexea9Q9Clr1oXR2P27JQT6espoBAT_aqAiXQlWI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-41266" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595490166"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vėl</span> - Ket, 2020-07-23 - 10:42</p> </li> <a href="/comment/41266#comment-41266" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/41266#comment-41266" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vėl tarybos dauguma…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vėl tarybos dauguma apsidirbo. Ir atsakingų vardint ir vertint nebando? Štai ką reiškia, kaip teisėsauga operatyviai neįvertina per savivaldą svarbių klausimų dėl padangų gaisro ir žemės sklypų skandalų, biojėgainės ir aerodromo, kas rašinėja po kitų kompiuteriais provokuojant, dėl galimai užkastų atliekų? Kad kiti nedrystų po to išsidirbinėt. Dabar viena po kitos nesamonės. Svarbiais miesto klausimais taryba su meru pasislepia dėl švietimo pertvarkų po darbo grupe iš 29 narių, dėl strategijų net 5 darbo grupes sukūrę. Visa energija dėl žemės sklypų likučių ir praskolinto biudžeto likučių. Net su savivaldybe dėl lėšų televizijai, kur paskaičiuot kiek savivaldybės lėšų skirta su tarybos nario šeimos interesų įmonėm, kaip televizija ir krepšio klubas, tik politines imitacines partijas kurt? Sveiki Alytus sugryžę į 1990 metų gatvės metodų lyhį per tarybą rafinuotesniais būdais. Rinkit dar šiuos veikėjus nereikalingais Alytuj liks ir likę. Kaip per 30 metų sumažėjo virš 30 tūkstančių gyventojų. Ką prieš kiti sukūrė, šie sėkmingai nykina, išvalo. Ir kokia valstybės vertė, jei tokie šposai krečiami. Nuo Alytaus 2 vrm viciministrai, buvęs meras ekskomisaras su savo kombinacijom nuo anos kadencijos, tiek valdžios ir kontroliuojančių institucijų?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=41266" token="rCAETr3TYMamBFb9PuRD83f47rh6r7H6xGD-oxpYyDE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1650&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="C7KQnpz2DoSKkjwMmX0WnpQ3mqxnyrGKAIRejtYcGwo"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 23 Jul 2020 06:13:37 +0000 vyrredaktorius 1650 at https://www.alytausnaujienos.lt Po karantino susirinkusi Alytaus rajono savivaldybės taryba buvo darbinga https://www.alytausnaujienos.lt/po-karantino-susirinkusi-alytaus-rajono-savivaldybes-taryba-buvo-darbinga <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/73-13449" rel="bookmark"> Nr. <span> 73 (13449) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/DSC04126.jpg?itok=AOGXd27k" width="344" height="287" alt="nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Tai – pirmasis mūsų tarybos posėdis po COVID-19 pandemijos karantino, taip pat baigėsi pirmieji šio šaukimo tarybos narių kadencijos metai, birželio 23 d. minime Valstybės tarnautojų dieną ir dar – Joninės! Akivaizdu, kad esame pasiilgę betarpiško bendravimo ir normalaus darbo, pasiilgę vieni kitų“,- sakė Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, kviesdamas tarybos narius tokią ypatingą dieną įsiamžinti bendroje nuotraukoje.</p> <p>Neatsitiktinai ir tarybos išvažiuojamasis posėdis buvo surengtas unikalioje rajono vietoje – Žuvinto biosferos rezervate. Gamtos prieglobstyje ne tik dirbti lengviau. Tarybos nariai susipažino su rezervato veikla, jos problematika.</p> <p>„Tikiuosi, kad tarybos posėdis mūsų teritorijoje padės labiau atkreipti rajono ir šalies gyventojų dėmesį į Žuvinto biosferos rezervatą. Mes čia turime ką parodyti ir papasakoti, laukiame lankytojų, gamtos mylėtojų“,- tvirtino rezervato direktorius Arūnas Pranaitis.</p> <p>Po rekonstrukcijos Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centras kviečia iš arčiau pažvelgti į unikalų natūralios  gamtos pasaulį. Atnaujinta ekspozicija supažindina su Žuvinto gamtos vertybėms ir rezervato istorija, leidžia patirti Žuvinto gamtos gyvenimo įspūdžių, susipažinti su ežero ir migruojančiais paukščiais, jo raida, aukštapelkės augalais ir gyvūnais, sužinoti rezervate saugomo miško paslapčių.</p> <p>Biosferos rezervato direktorius tarybos nariams parodė ir naujai įsigytą unikalią techniką šlapynių bei seklaus ežero priežiūrai – Švedijoje pagamintą amfibiją „Truxor T40“. Tačiau savivaldybės taryba ekskursijai neskyrė daug laiko, visiems rūpėjo sprendimų projektai, nuo kurių priklauso rajono įstaigų, ūkininkų, atskirų žmonių ir objektų likimas.</p> <p>Taryba patvirtino Butrimonių, Pivašiūnų, Simno, Krokialaukio Tomo Noraus – Naruševičiaus, Daugų Vlado Mirono, Miroslavo gimnazijų, Alytaus rajono meno ir sporto bei Simno specialiosios mokyklų 2019 metų veiklos ataskaitas. Pritarta bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrajam planui, Krokialaukio Tomo Noraus – Naruševičiaus gimnazijos vidaus pertvarkymui, nustatytas 2020- 2021 mokslo metų bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičius, jungtinių klasių ir mokinių jose skaičius, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičius bei priimti kiti sprendimai dėl švietimo įstaigų.</p> <p>Taip pat buvo pritarta Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Kultūros centro direktorių veiklos 2019 m. ataskaitoms.</p> <p>Trys sprendimai susiję su Visuomenės sveikatos biuro veikla. Taryba patvirtino 2018 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą, pritarė biuro direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaitai ir patvirtino 2020 m. veiklos planą.</p> <p>Pritarta ir savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2019 m. veiklos ataskaitai bei patvirtinti šios komisijos nuostatai. Pakeistas tarybos posėdžių transliavimo Alytaus rajono savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašas.</p> <p>Taryba patvirtino Žemės ūkio skyriaus vedėjo Stasio Supranavičiaus pristatytą 2020 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės lėšomis, sąrašą bei pritarė Parėčėnų ir Vankiškių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcijai.</p> <p>Nemažai tarybos sprendimų buvo susiję su turto nuomos mokesčio lengvatų, subnuomos, turto perėmimo ar patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį, nurašymo, įsigijimo bei nuomos viešojo konkurso klausimais. Apie šiuos ir kitus konkrečius sprendimus bus informuota papildomai.</p> <p>Netikėtas, bet aktualus tarybos sprendimas – nerūkymo vietos prie Butrimonių fontano nustatymas. Fontanas šiuo metu yra sugedęs, bet tai – tik laikinas dalykas. Svarbu, kad tokioje gražioje vietoje būtų bent nedidelė erdvė, kurioje galima džiaugtis švariu oru ir vandens teikiama gaiva.</p> <p>Savivaldybės taryba pritarė dalies 110 kW elektros perdavimo oro linijos Griškonys – Varėna, planuojamos Alytaus rajono teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimui.</p> <p>Tarybos posėdyje nustatyti 2021 m. žemės, taip pat – nekilnojamojo turto mokesčio tarifai, priimti kiti sprendimai.</p> <p>Posėdžio vaizdo įrašą galite peržiūrėti ir su priimtai sprendimais susipažinti Alytaus rajono savivaldybės interneto svetainėje arsa.lt, taip pat - <a href="https://cutt.ly/viglIL8">https://cutt.ly/viglIL8</a>.</p> <p>Po įtempto darbo tarybos narių laukė staigmena – žurnalisto ir keliautojo Vytaro Radzevičiaus pasakojimas apie egzotiškas gurmanų keliones ir jo išvirta tailandietiška žuvienė.</p> <p class="text-align-right"><br /> <strong>Alytaus rajono savivaldybės informacija</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/DSC04126_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1580-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/DSC04126_0.jpg" width="2863" height="1990" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1580&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="nX7dnVfevoTh1xMQqz5J2s30D0rk_jcW7R3vppuGS3s"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Jun 2020 06:27:54 +0000 vyrredaktorius 1580 at https://www.alytausnaujienos.lt Net 6 gat­vių gy­ven­to­jams ge­ros nau­jie­nos iš Aly­taus me­ro: dul­kes ir žvy­rą ne­tru­kus pa­keis as­fal­tas https://www.alytausnaujienos.lt/net-6-gat-viu-gy-ven-jams-ge-ros-nau-jie-nos-aly-taus-me-ro-dul-kes-ir-zvy-ra-ne-tru-kus-pa-keis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (8)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/67-13443" rel="bookmark"> Nr. <span> 67 (13443) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/Saul%C4%97s%20g.%20%28AMS%20nuotr%20%2812%29.JPG?itok=-FdFKsUS" width="344" height="287" alt="nuotr." title="Susitikimas Saulės g. Ag­nės Gri­ga­liū­nai­tės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Ką tik su­ži­no­jo­me, kad iš mi­nis­te­ri­jos pa­vy­ko gau­ti pi­ni­gų dar ir Sau­lės bei Dai­li­džių gat­vių re­konst­ruk­ci­jai. Taip pat žie­di­nėms san­kry­žoms, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kams mies­te įreng­ti. Va­di­na­si, mū­sų bal­sas gir­di­mas, o dar­bai duo­da ap­čiuo­pia­mų vai­sių. To­kią nau­jie­ną no­rė­jau gy­ven­to­jams pa­sa­ky­ti as­me­niš­kai, o kar­tu ir ap­tar­ti vi­sus klau­si­mus dėl pro­jek­ta­vi­mo dar­bų, as­fal­ta­vi­mo ter­mi­nų, lie­taus nuo­te­kų ir ki­tų žmo­nėms svar­bių da­ly­kų. No­rė­jo­me iš­girs­ti vi­sus no­rus ir pro­ble­mas da­bar, o ne ta­da, kai at­va­žiuos sun­kio­ji tech­ni­ka“, – po su­si­ti­ki­mo su Sau­lės ir Dai­li­džių gy­ven­to­jais sa­kė mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.<br /> De­šimt­me­čius as­fal­tuo­to ke­lio lau­kę Ge­nių, Vėt­run­gės, Ry­to ir Ru­gių gat­vių gy­ven­to­jai taip pat ne­se­niai su­ži­no­jo, kad ne­tru­kus va­ži­nės ne dul­kė­tu žvy­ruo­tu ke­liu, o as­fal­tuo­tu. Šioms gat­vėms bu­vo gau­ta 320 tūkst. Eur.</p> <h2>Iš­si­spręs se­nos bė­dos dėl lie­taus nuo­te­kų</h2> <p>Į su­si­ti­ki­mą at­ėję Ry­to, Ru­gių, Sau­lės ir Dai­li­džių gat­vės gy­ven­to­jai mies­to me­rui skun­dė­si, kad di­de­lės liū­tys iš­plau­na šias gat­ves taip, kad ne­be­įma­no­ma pra­va­žiuo­ti, o van­duo bė­ga žmo­nėms tie­siog į kie­mus ir ga­ra­žus.</p> <p>Kar­tu su me­ru at­vy­kę gat­vių pro­jek­tuo­to­jai pa­aiš­ki­no, ko­kios bus įreng­tos lie­taus nuo­te­kų sis­te­mos ir nu­ra­mi­no gy­ven­to­jus, kad esa­mos pro­ble­mos tu­rė­tų iš­si­spręs­ti.</p> <p>„At­ėjau į su­si­ti­ki­mą per daug nie­ko ne­si­ti­kė­da­mas, gal­vo­jau, kad tik su­si­bar­si­me, nes ši­tos pro­ble­mos dėl žvy­ruo­to ke­lio ir lie­taus nuo­te­kų vi­siems di­džiu­lė bė­da. Iš­ėjo at­virkš­čiai. Kai ta­ve žmo­gum lai­ko, ir tu ki­taip ben­drau­ji. Pa­na­šu, kad vi­sas pro­ble­mas iš­sprę­si­me. La­bai sma­gu, kad me­ras gy­ven­to­jais rū­pi­na­si kaip ge­ras tė­vas vai­kais. Toks ir tu­ri bū­ti mies­to va­do­vas“, – sa­kė Sau­lės g. gy­ven­to­jas.</p> <h2>„Pra­dė­tus dar­bus rei­kia da­ry­ti iki ga­lo“</h2> <p>Sau­lės g. gy­ven­to­jai taip pat pra­šė ne­reng­ti ša­li­gat­vių, o ge­riau su­tvar­ky­ti pra­va­žia­vi­mus į ki­tas gat­ves, ku­rių kol kas ne­nu­ma­ty­ta as­fal­tuo­ti.</p> <p>„Mums ša­litgat­viai ne­rei­ka­lin­gi. Čia nieks ne­vaikš­to. Vie­nas ki­tas žmo­gus pra­ei­na. Vie­toj ša­li­gat­vių ge­riau mums pra­va­žia­vi­mus su­tvar­ky­ki­te“, – pra­šė Sau­lės g. gy­ven­to­jai.</p> <p>Me­ras N.Ce­siu­lis tei­gė su­pran­tan­tis, kad pa­lik­ti ne­iš­as­fal­tuo­tus pra­va­žia­vi­mus bū­tų klai­da, nes po di­de­lių liū­čių su­tvar­ky­tų gat­vių lie­taus nuo­te­kų sis­te­mos tie­siog už­si­kimš­tų ir iš­lįs­tų se­nos bė­dos.</p> <p>„Pra­dė­tus dar­bus rei­kia da­ry­ti iki ga­lo. To­kių pū­liuo­jan­čių apen­di­ci­tų pa­lik­ti ne­ga­li­ma. Gal­būt tuos pra­va­žia­vi­mus ga­li­ma su­tvar­ky­ti da­li­nio da­ly­va­vi­mo bū­du, kai prie gat­vės as­fal­ta­vi­mo pri­si­de­da ir pa­tys gy­ven­to­jai“, – siū­lė Aly­taus me­ras. Apie to­kias ga­li­my­bes su­ži­no­ję gy­ven­to­jai ne­slė­pė džiaugs­mo ir plo­jo ran­ko­mis.</p> <h2>Dul­kė­se gy­ve­no de­šimt­me­čius</h2> <p>Kai ku­rie Ry­to g. gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo as­fal­tuo­to ke­lio lau­kę 60 me­tų. „Jau net vil­tį bu­vo­me pra­ra­dę, kaip koks vi­sų už­mirš­tas kraš­tas. Tiek pra­šy­ta, kal­bė­ta, raš­tų ra­šy­ta – vis­kas kaip į sie­ną. O da­bar ži­nia kaip iš gied­ro dan­gaus. To­kio me­ro Aly­tus tik­rai dar ne­tu­rė­jo. Be­ga­li­nis ačiū“, – dė­ko­jo sen­jo­rai iš Ry­to g.</p> <p>Ru­gių g. gy­ven­to­jai me­rui taip pat guo­dė­si iki šiol bu­vę tie­siog už­mirš­ti – gat­vę vis ža­dė­da­vo as­fal­tuo­ti, bet dar­bai taip ir ne­pra­si­dė­da­vo. Me­ras dar kar­tą pa­tvir­ti­no, kad bul­do­ze­riai at­va­žiuos grei­čiau nei per mė­ne­sį.<br /> „Ne­py­ki­te, bus ne­pa­to­gu gy­ven­ti. Par­va­žiuo­ti na­mo su­dė­tin­ga, nes gat­vė siau­ra, grei­čiau­siai ne­iš­si­tek­si­te su bul­do­ze­riais. Kan­try­bės ir vis­kas bus ge­rai“, – Ru­gių g. gy­ven­to­jams sa­kė N.Ce­siu­lis. Gy­ven­to­jai tik mo­jo ran­ka – esą jau ši­tiek iš­ken­tė­ta, var­dan ge­ro ke­lio vi­si pa­ken­tės, o jei ko rei­kės – ir dar­bi­nin­kams pa­dės, kad tik grei­čiau ke­lias bū­tų nu­ties­tas.</p> <h2>Re­kor­di­niai me­tai</h2> <p>Su­si­tik­ti su gy­ven­to­jais ir pa­si­tar­ti me­ras no­rė­jo iš anks­to, kol dar­bai ne­pra­si­dė­jo, kad vė­liau ne­kil­tų įvai­rių pro­ble­mų dėl pri­va­žia­vi­mų, ant vals­ty­bės že­mės pa­so­din­tų tu­jų, tvo­rų ir taip to­liau.</p> <p>Ver­slo ska­ti­ni­mui iš vals­ty­bės re­zer­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja iš vi­so sky­rė 150 mln. Eur, ku­riuos iš­da­li­jo sa­vi­val­dy­bėms ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai.</p> <p>Aly­tus Sau­lės g. re­konst­ruk­ci­jai ga­vo 200 tūkst. Eur, o Dai­li­džių g. net 700 tūkst. Eur, šioms gat­vėms apie pu­sė mi­li­jo­no dar skirs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė.</p> <p>Aly­tus Ge­nių g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui ga­vo 50 tūkst. Eur, Vėt­run­gės g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 100 tūkst. Eur, Ry­to g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 120 tūkst. Eur, o Ru­gių g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 50 tūkst. Eur.</p> <p>Taip pat gau­tas fi­nan­sa­vi­mas Nau­jo­sios g. ruo­žui nuo Sta­ty­bi­nin­kų g. san­kry­žos iki Jaz­mi­nų ir Vil­ties gat­vių san­kry­žos re­mon­tuo­ti (II eta­pas) – 193,2 tūkst. Eur, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kui Pra­mo­nės g. re­konst­ruo­ti – 560,5 tūkst. Eur, Su­dva­jų g. ruo­žui nuo Li­kiš­kė­lių g. iki Ke­pyk­los g., įren­giant žie­di­nę san­kry­žas – 837,3 tūkst. Eur, Nau­jo­sios g. ruo­žui nuo Žu­vin­to ir Rau­don­kal­nio gat­vių san­kry­žos iki Lau­ko g. san­kry­žos re­mon­tui (IV eta­pas) – 285,0 tūkst. Eur, Nau­jo­sios g. ruo­žui nuo Lau­ko g. san­kry­žos iki Kal­niš­kės ir Pu­ti­nų gat­vių san­kry­žos re­mon­tui (V eta­pas) – 266,1 tūkst. Eur.</p> <p>„Jei­gu šiais me­tais taip ir to­liau vis­kas sėk­min­gai klo­sis, jei­gu me­rui pa­vyks gau­ti dar dau­giau fi­nan­sa­vi­mo ke­liams, tuo­met šiais me­tais bū­tų įren­gi­nė­ja­ma ir Krei­vo­ji bei Vai­vo­rykš­tės gat­vės“, – apie mies­to ga­li­my­bes pa­sa­ko­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus spe­cia­lis­tas Si­gi­tas Stumb­ras.<br /> Pa­na­šu, kad šie me­tai Aly­taus mies­tui bus re­kor­di­niai – tiek daug nau­jai nu­ties­tų gat­vių mies­te dar ne­bu­vo. Šiais me­tais taip pat bus pra­dė­tos as­fal­tuo­ti Kal­nų, Mė­tų ir Šlai­to gat­vės, už­bai­gia­mos Kal­nė­nų ir Eže­rė­lio gat­vės.</p> <p><strong>Alytaus miesto sa­vi­val­dy­bės inf.</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Ryto%20g.%20gyventojai%20asfalto%20lauk%C4%97%20de%C5%A1imtme%C4%8Dius%20-%20pagaliau%20svajon%C4%97s%20pildosi.%20%28AMS%20nuotr%20%285%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1539-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Ryto%20g.%20gyventojai%20asfalto%20lauk%C4%97%20de%C5%A1imtme%C4%8Dius%20-%20pagaliau%20svajon%C4%97s%20pildosi.%20%28AMS%20nuotr%20%285%29.JPG" width="2098" height="1245" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Saul%C4%97s%20g.%20%28AMS%20nuotr%20%281%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1539-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Saul%C4%97s%20g.%20%28AMS%20nuotr%20%281%29.JPG" width="2098" height="1245" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Saul%C4%97s%20g.%20%28AMS%20nuotr%20%286%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1539-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Saul%C4%97s%20g.%20%28AMS%20nuotr%20%286%29.JPG" width="2098" height="1245" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Saul%C4%97s%20g.%20%28AMS%20nuotr%20%2812%29_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1539-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Saul%C4%97s%20g.%20%28AMS%20nuotr%20%2812%29_0.JPG" width="2098" height="1245" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/SUMERU~1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1539-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/SUMERU~1.JPG" width="2098" height="1245" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Susitikimas%20su%20Rugi%C5%B3%20g.%20gyventojais%20%28AMS%20nuotr%20%285%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1539-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Susitikimas%20su%20Rugi%C5%B3%20g.%20gyventojais%20%28AMS%20nuotr%20%285%29.JPG" width="2098" height="1245" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Susitikimas%20su%20Rugi%C5%B3%20g.%20gyventojais%20%28AMS%20nuotr%20%286%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1539-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Susitikimas%20su%20Rugi%C5%B3%20g.%20gyventojais%20%28AMS%20nuotr%20%286%29.JPG" width="2098" height="1245" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Susitikimas%20su%20Rugi%C5%B3%20g.%20gyventojais%20%28AMS%20nuotr%20%2812%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1539-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Susitikimas%20su%20Rugi%C5%B3%20g.%20gyventojais%20%28AMS%20nuotr%20%2812%29.JPG" width="2098" height="1245" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Su%20gyventojais%20susitik%C4%99s%20Alytaus%20meras%20gyventojams%20sak%C4%97%2C%20kad%20%C5%A1ie%20metai%20Alytaus%20miestui%2C%20pana%C5%A1u%2C%20bus%20rekordiniai%20%E2%80%93%20tiek%20daug%20naujai%20nutiest%C5%B3%20gatvi%C5%B3%20mieste%20dar%20nebuvo.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1539-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Su%20gyventojais%20susitik%C4%99s%20Alytaus%20meras%20gyventojams%20sak%C4%97%2C%20kad%20%C5%A1ie%20metai%20Alytaus%20miestui%2C%20pana%C5%A1u%2C%20bus%20rekordiniai%20%E2%80%93%20tiek%20daug%20naujai%20nutiest%C5%B3%20gatvi%C5%B3%20mieste%20dar%20nebuvo.JPG" width="1701" height="3025" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Ryto%20g.%20gyventojai%20asfalto%20lauk%C4%97%20de%C5%A1imtme%C4%8Dius%20-%20pagaliau%20svajon%C4%97s%20pildosi.%20%28AMS%20nuotr%20%286%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1539-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Ryto%20g.%20gyventojai%20asfalto%20lauk%C4%97%20de%C5%A1imtme%C4%8Dius%20-%20pagaliau%20svajon%C4%97s%20pildosi.%20%28AMS%20nuotr%20%286%29.JPG" width="1701" height="2469" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43227" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596324813"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:33</p> </li> <a href="/comment/43227#comment-43227" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43227#comment-43227" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43227" token="bt-fFk5FzvLWi3LrP4MhyJ_khEqt-JZ-DgG1dVnsEeE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-34851" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592692087"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Steve Hoffman</span> - Sek, 2020-06-21 - 01:28</p> </li> <a href="/comment/34851#comment-34851" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/34851#comment-34851" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sveiki ponios ir ponai Ar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sveiki ponios ir ponai<br /> Ar jums labai reikalinga finansinė parama (paskola)?<br /> Daugybė žmonių susiduria su nesavalaikiais finansiniais iššūkiais ir dauguma jų negali gauti paskolų iš vietinių bankų ar kitų finansų institucijų dėl aukštų palūkanų normos, nepakankamo užstato, skolos ir pajamų santykio, žemo kredito reitingo ar kitų priežasčių.</p> <p>Jei jums reikia skubios paskolos, patarsiu susisiekti su mano įmone ir mes padėsime jums gauti paskolą.<br /> Mes siūlome visų rūšių paskolų paslaugas (asmeninę paskolą, verslo paskolą, hipotekos paskolą ir daugelį kitų), taip pat siūlome ilgalaikes ir trumpalaikes, užtikrintas ir neužtikrintas paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 20 milijonų eurų. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairių tikslų, pasitelkdama platų paskolų asortimentą.</p> <p>Daugiau informacijos; čia yra mūsų kontaktinė informacija.<br /> Kontaktinis el. Paštas: <a href="mailto:novicapfinancialservices@gmail.com">novicapfinancialservices@gmail.com</a><br /> Kontaktinis numeris: +31642117819 („WhatsApp“)</p> <p>Nebereikia laukti ir nedaryti streso banke. Mūsų paslauga teikiama visą parą - galite gauti paskolą ir atlikti savo operacijas bet kada ir kur jums reikia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=34851" token="RhQFCsW9Eni3Xrmsx28Ave80i-olbsMCk5Ibml45S88"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-33110" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591942046"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kur?</span> - Pen, 2020-06-12 - 09:07</p> </li> <a href="/comment/33110#comment-33110" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/33110#comment-33110" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur taryboj patvirtintas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur taryboj patvirtintas konkretus remontuojamų gatvių sarašas? Kur meras turi tarybai teikt gatvių sarašą pagal pirmumą remontuot, o taryba tvirrina įvertinusi visus ekonomiškumo rodiklius. Dabar kaip savam uabe delioja pagal neaiškius kriterijus ir kiti dar paploja rankutėm. Kita vertus vėl tarybos silpnumas...Tarsi ir nesusigaudo, ką pagal tarybos kompetenciją dirbt ir atsakyt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=33110" token="fq5y_qXq60mXr3E6Yrjm4RkPtDlJcOUMLMC8SceZnsA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-33010" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591902209"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Minedas</span> - Ket, 2020-06-11 - 22:03</p> </li> <a href="/comment/33010#comment-33010" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/33010#comment-33010" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Klounas meras demonstruoja…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Klounas meras demonstruoja cirko sugebėjimus tiem kas jį susitinka vieną kartą. Normalūs žmonės sako, kad geriau su tuo klounu reikalų neturėti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=33010" token="hkQCjRtBgk3FeYS99O5U0M2XK-gvkzqzw3ckvJBTvFA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-32991" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591893505"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sarknickas</span> - Ket, 2020-06-11 - 19:38</p> </li> <a href="/comment/32991#comment-32991" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/32991#comment-32991" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">prie 4 metus zadejo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>prie 4 metus zadejo asfaltuot per susirinkima savivaldybeje Lazdynu gatve bet taip ir liko Sarknicko pazadu arba melu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=32991" token="pgRsc8G09Ul9EffgO7gPusTYh0Sk3qXOE2rIB3jwoA8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-32929" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591867813"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ačiū valstiečiams</span> - Ket, 2020-06-11 - 12:30</p> </li> <a href="/comment/32929#comment-32929" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/32929#comment-32929" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Už skirtas asfaltuoti lėšas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Už skirtas asfaltuoti lėšas mūsų gatvėms, ačiū Valstiečiams, meras ne prieko</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=32929" token="yhkESx1yKdjUaUCzuGjleMm24YUx_UShetG9-JQZkG0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-32914" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591863961"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kodėl</span> - Ket, 2020-06-11 - 11:26</p> </li> <a href="/comment/32914#comment-32914" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/32914#comment-32914" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj lėšas keliams…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj lėšas keliams tvarkyti skiria vyriausybė. Tai kodėl per paskutinius metus palyginus daug net 6 milijonus eurų savivaldybė prasiskolinėja? Kaip kitos savivaldybės padariusios efwktyvumo pertvarkas per metus nesiskolija, kitos net mažina paskolas ir žmonėms gerina. Alyfuj ne tik pertvarkų nedaro, dar taryboj atšaukųnėja blaškydamiesi ir atsipūtę krauna paskolas. Kokia nauda apie 50 tūkstančių alytiškių, kad jų vardu saujelė gyvena ir paskolas atidavinėt nuo visų alytiškių kailiukų? Kodėl savivaldybė nenori gyvent pagal realias galimybes kur kiti įsitenka? O Alytuj baisūs ponai per savivaldą šeimom susireikšminę?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=32914" token="oSaQ2uea1DwVtIRvk3TeD-fmKnE1OEvuDdihCLxpMr4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-32911" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591863018"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>savivalda</span> - Ket, 2020-06-11 - 11:10</p> </li> <a href="/comment/32911#comment-32911" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/32911#comment-32911" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rimtų miestų valdyme iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rimtų miestų valdyme iš ankstp planuojami gyvenamųjų namų kvartalai. Su paruošiama iš anksto privedama infrastruktūra. Kaip privažiavimo keliai su prieš įrengiant pilnutinai požemines komunikacijaz dėl kanalizacijos ir vandentiekio bei kitų tinklų. Šaligatviai. Netoleruojama, kaip namus stato laukuose ir prie kiekvieno pono 10 n mečiais per žvyrkelius važinėjančiais mieste pageidavimų koncertus daro už valstybės lėšas sau rankutėmis pasiplodami. Taip gali būt tik koleginio- profkinio valdymo lygio mieste. Nes pirmumas turėtų būt nuo miesto centro sutvarkymo į pakraščius. Dabar miesto centre buvus aurobusų stotis netvarka. Toliau tarpais vėl. O, kad vyriausybė valstybės vardu pasiskolijus n milijardų dosniai prieš rinkimus kaip rimtas investicijas skirsto, tokie jau yra. Linksmiau bus ateitį, kaip valstybės vardu paskolas reikės atidavinėt. Kam tokia laimė po rinkimų teks koks skirtumas, bet nuo tautos kailiukų visais atvejais. Nors klausimas, kaip dar vykdys realybėj projektus. Nes su vykdymu Alytuj cirkai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=32911" token="oibx-V-hXRAzx4ohrq-GBGTc9ZZ6A5OuRVF8UCQRLdk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1539&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="c7cTWWKd0ZVODEkgKwXSqBurbc9UAY1wvPRcpVz8Epw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 11 Jun 2020 06:58:00 +0000 vyrredaktorius 1539 at https://www.alytausnaujienos.lt Ke­tu­rių mies­to gat­vių gy­ven­to­jams – il­gai lauk­tos ge­ros ži­nios iš Aly­taus me­ro https://www.alytausnaujienos.lt/ke-tu-riu-mies-gat-viu-gy-ven-jams-il-gai-lauk-tos-ge-ros-zi-nios-aly-taus-me-ro <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/65-13441" rel="bookmark"> Nr. <span> 65 (13441) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/DSCF0619.JPG?itok=IQv82Pm2" width="344" height="287" alt="Gatves. Alytus" title="Su­si­tik­ti su gy­ven­to­jais ir pa­si­tar­ti me­ras Nerijus Cesiulis no­rė­jo iš anks­to, kol dar­bai ne­pra­si­dė­jo, kad vė­liau ne­kil­tų įvai­rių ir ne­re­tai pa­si­tai­kan­čių pro­ble­mų dėl pri­va­žia­vi­mų, ant vals­ty­bės že­mės pa­so­din­tų tu­jų, tvo­rų ir taip to­liau. Loretos GAIŽIUVIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>As­fal­to lau­kė de­šimt­me­čius</h2> <p>Su me­ru N.Ce­siu­liu su­si­tik­ti at­ėję Ge­nių ir Vėt­run­gės gat­vių gy­ven­to­jai ne­slė­pė nuo­sta­bos – juk jų gat­ves bu­vo pla­nuo­ta as­fal­tuo­ti ge­riau­siu at­ve­ju tik po ke­le­rių me­tų. O pa­aiš­kė­jo, kad ke­lių tie­si­mo dar­bai pra­si­dės jau bir­že­lio ga­le.</p> <p>„As­fal­tuo­tos gat­vės čia žmo­nės lau­kė dau­gy­bė me­tų ir bū­tų dar lau­kę il­gai. Ta­čiau nuo pat ka­den­ci­jos pra­džios su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui, Vy­riau­sy­bės at­sto­vams ne­da­viau ra­my­bės, va­žia­vau į su­si­ti­ki­mus, nuo­lat skam­bi­nau. Džiau­giuo­si, kad pa­stan­gos ne­nu­ė­jo vel­tui. Šian­dien la­bai sma­gu žiū­rė­ti gy­ven­to­jams į akis ir pra­neš­ti, kad jie tu­rės as­fal­tuo­tą gat­vę jau vi­sai ne­tru­kus, o ne kaž­ka­da at­ei­ty­je“, – džiau­gė­si Aly­taus me­ras.</p> <p>Su­si­tik­ti su gy­ven­to­jais ir pa­si­tar­ti me­ras no­rė­jo iš anks­to, kol dar­bai ne­pra­si­dė­jo, kad vė­liau ne­kil­tų įvai­rių ir ne­re­tai pa­si­tai­kan­čių pro­ble­mų dėl pri­va­žia­vi­mų, ant vals­ty­bės že­mės pa­so­din­tų tu­jų, tvo­rų ir taip to­liau.</p> <p>Ge­nių gat­vės gy­ven­to­jos Dan­guo­lė ir jos ma­ma Onu­tė pa­sa­ko­jo as­fal­tuo­tos gat­vės lau­ku­sios il­gus me­tus, ta­čiau pa­ža­dai vis ir lik­da­vo pa­ža­dais. „Daug kar­tų te­kę su­si­tik­ti su me­rais, vi­so­kiais spe­cia­lis­tais. Ne­la­bai ge­ri pri­si­mi­ni­mai. Da­bar mie­la ma­lo­nu – toks ne­ti­kė­tas vi­zi­tas, at­va­žia­vę spe­cia­lis­tai at­sa­kė į se­niai rū­pi­mus klau­si­mus ne tik dėl ke­lio, bet ir dėl va­den­tie­kio, du­jų, dėl pri­va­žia­vi­mų ir kai­my­nų tvo­ros. Ačiū me­rui, ku­riam tik­rai rū­pi pa­pras­ti mies­to žmo­nės“, – dė­ko­jo Ge­nių gat­vės gy­ven­to­jos.</p> <h2>Re­kor­diš­kai daug as­fal­tuo­tų gat­vių</h2> <p>Ki­tą sa­vai­tę Aly­taus me­ras pla­nuo­ja su­si­tik­ti su Ry­to ir Ru­gių gat­vių gy­ven­to­jais, ku­rie taip pat iš­girs džiu­gias ži­nias – žvy­ruo­tus ke­lius pa­keis il­gai lauk­tas as­fal­tas.</p> <p>Ver­slo ska­ti­ni­mui iš vals­ty­bės re­zer­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja iš vi­so sky­rė 150 mln. Eur, ku­riuos iš­da­li­jo sa­vi­val­dy­bėms ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai. Aly­tus Ge­nių g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui ga­vo 50 tūkst. Eur, Vėt­run­gės g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 100 tūkst. Eur, Ry­to g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 120 tūkst. Eur, o Ru­gių g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 50 tūkst. Eur.</p> <p> „Skir­da­ma pi­ni­gus mi­nis­te­ri­ja ne­žiū­ri gat­vių ei­liš­ku­mo. Šių gat­vių pro­jek­tai yra ne­su­dė­tin­gi, pa­čios gat­vės – ne­di­de­lės, to­dėl ir jų dar­bų at­li­ki­mo ter­mi­nai – trum­pi. Gat­vių as­fal­ta­vi­mą mū­sų sky­rius pla­nuo­ja į prie­kį, kad ga­vus fi­nan­sa­vi­mą iš kar­to ga­lė­tu­me pra­dė­ti dar­bus. Ti­ki­mės, kad mies­to me­rui pa­vyks gau­ti dar dau­giau pa­pil­do­mų pi­ni­gų – tuo­met bū­tų iš­as­fal­tuo­ta Su­dva­jų ir Li­kiš­kė­lių žie­di­nė san­kry­ža, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas Pra­mo­nės g., Vai­vo­rykš­tės, Krei­vo­ji, Dai­li­džių gat­vės, pra­dė­ti Nau­jo­sios g. 4 ir 5 eta­pai”, – sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas Stumb­ras. </p> <p> Taip pat gau­tas fi­nan­sa­vi­mas Nau­jo­sios g. ruo­žui nuo Sta­ty­bi­nin­kų g. san­kry­žos iki Jaz­mi­nų ir Vil­ties gat­vių san­kry­žos re­mon­tuo­ti (II eta­pas) – net 193,2 tūkst. Eur.</p> <p> Pa­na­šu, kad šie me­tai Aly­taus mies­tui bus re­kor­di­niai – tiek daug nau­jai nu­ties­tų gat­vių mies­te dar ne­bu­vo. Šiais me­tais taip pat bus pra­dė­tos as­fal­tuo­ti Kal­nų, Mė­tų, Šlai­to ir Sau­lės gat­vės, už­bai­gia­mos Kal­nė­nų ir Eže­rė­lio gat­vės.</p> <p class="text-align-right"><strong>Alytaus miesto savivaldybės inf.</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/DSCF0559.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1525-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/DSCF0559.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/DSCF0562.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1525-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/DSCF0562.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/DSCF0586.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1525-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/DSCF0586.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/DSCF0588.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1525-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/DSCF0588.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/DSCF0597.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1525-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/DSCF0597.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/DSCF0612.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1525-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/DSCF0612.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/DSCF0619_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1525-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/DSCF0619_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43226" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596324780"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:33</p> </li> <a href="/comment/43226#comment-43226" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43226#comment-43226" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43226" token="m4KVPM-a3ThwKE8vaGswl1ss0xToEcVoWHPeoksbB3M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-32558" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591720834"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Martynas</span> - Ant, 2020-06-09 - 19:40</p> </li> <a href="/comment/32558#comment-32558" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/32558#comment-32558" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kada nutrauksite visą parą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kada nutrauksite visą parą vykstantį furų ir kitų sunkių ir lengvų tranzitinių mašinų eismą Naująja gatve? Čia triukšmas yra nuo 70 iki 80 decibelų, o ,Alytuje jos nei benzino nei nakvynės nereikia! Kada miestas nusipirks triukšmo ir elektomagnetinių bangų matuoklius? Gyvename kaip Balbieriškyje ,tik algas didesne gaunate!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=32558" token="JDupyw0Tu31pyHaF8qgqkjSkPcFIKFV7DzrFpnW5zRk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-32324" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591629228"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Monika</span> - Pir, 2020-06-08 - 18:13</p> </li> <a href="/comment/32324#comment-32324" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/32324#comment-32324" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ponas mere kas seka…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ponas mere kas seka informaciją apie susisiekimo ministerijos dalijamas lėšas gerai žino ,kad jūsų nuopelnų čia nėra nesigirkite</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=32324" token="3Uc-I2_ThtbLn3dosXPmx6EHHIUBhpKzjemHm1pet44"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-32153" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591557795"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kuklus Nerijus</span> - Sek, 2020-06-07 - 22:23</p> </li> <a href="/comment/32153#comment-32153" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/32153#comment-32153" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gatvių asfaltavimas yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gatvių asfaltavimas yra reglamentuotas nustatyta tvarka, yra eiliškumas, pinigus skiria Susisiekimo ministerija. Kuriai vadovauja ne socdemas, ir juo labiau ne Cesiulio draugas. Kukliau, Nerijau, kukliau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=32153" token="PDsxhLB9P9AIR4Sh1SM-ALO7LeFut1y5bAodgO3itGU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-31653" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591379431"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ajajai</span> - Pen, 2020-06-05 - 20:50</p> </li> <a href="/comment/31653#comment-31653" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/31653#comment-31653" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bet taip meluoti Cesiuli…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bet taip meluoti Cesiuli gėda. Pinigus išmušė mūsų Seimo narys. Ajajai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=31653" token="QJvBMLnrZv3wNeUcpvRQsA5HDypkDX1ez2i1Ss3gxAg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-31599" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591361533"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Koncertas</span> - Pen, 2020-06-05 - 15:52</p> </li> <a href="/comment/31599#comment-31599" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/31599#comment-31599" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reikalaujam Alytaus Minedo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reikalaujam Alytaus Minedo koncerto per miesto šventę. Galėjo ir šitų gatvių gyventojam padainuot</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=31599" token="OrzdUtbJMXFCiO64hPtEjBFs4SdwfLcTXqOXURCVkXg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1525&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="uqq0yTwg-mC9vjlBxNXzSdp5TSX9x-oJRK2itE85pVU"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 05 Jun 2020 11:55:00 +0000 vyrredaktorius 1525 at https://www.alytausnaujienos.lt Ne­pa­si­ti­kė­ji­mo de­be­sys – abiem Aly­taus vi­ce­me­rams ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams https://www.alytausnaujienos.lt/ne-pa-si-ti-ke-ji-mo-de-be-sys-abiem-aly-taus-vi-ce-me-rams-ir-ad-mi-nist-ra-ci-jos-va-do-vams <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (52)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/66-13442" rel="bookmark"> Nr. <span> 66 (13442) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/Almos%20politikai.jpg?itok=g52oVB_r" width="344" height="287" alt="Me­ro pa­va­duo­to­jas Šarūnas Klė­ge­ris ren­gia­mą ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mą ver­ti­no kaip nor­ma­lų po­li­ti­nį pro­ce­są, jo ko­le­gė vi­ce­me­rė Jurgita Šu­ke­vi­čie­nė sa­kė apie in­ter­pe­lia­ci­ją nė­ra gir­dė­ju­si. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Rolandas Juo­nys nepasitikėjimo pa­reiš­ki­mo ne­no­rė­jo ko­men­tuo­ti, o jo pa­va­duo­to­ja Neringa Rin­ke­vi­čiū­tė tvir­ti­no apie in­ter­pe­lia­ci­ją gir­dė­ju­si, ta­čiau ne­ži­nan­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių ji ren­gia­ma. Zitos STANK" title="Me­ro pa­va­duo­to­jas Šarūnas Klė­ge­ris ren­gia­mą ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mą ver­ti­no kaip nor­ma­lų po­li­ti­nį pro­ce­są, jo ko­le­gė vi­ce­me­rė Jurgita Šu­ke­vi­čie­nė sa­kė apie in­ter­pe­lia­ci­ją nė­ra gir­dė­ju­si. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Rolandas Juo­nys nepasitikėjimo pa­reiš­ki­mo ne­no­rė­jo ko­men­tuo­ti, o jo pa­va­duo­to­ja Neringa Rin­ke­vi­čiū­tė tvir­ti­no apie in­ter­pe­lia­ci­ją gir­dė­ju­si, ta­čiau ne­ži­nan­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių ji ren­gia­ma. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>.Ko­dėl reiš­kia­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas?</h3> <p>Ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mą abiem Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­jams J.Šu­ke­vi­čie­nei ir Š.Klė­ge­riui, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui R.Juo­niui ir jo pa­va­duo­to­jai N.Rin­ke­vi­čiū­tei ini­ci­juo­jan­tys sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai įsi­ti­ki­nę, kad šių va­do­vų veik­la bei ne­veik­lu­mas, ne­tin­ka­mas su­si­da­riu­sių pro­ble­mų spren­di­mas ne­ten­ki­na gy­ven­to­jų ir ken­kia mies­tui, mi­nė­ti va­do­vai ne­tin­ka­mai vyk­do sa­vo pa­rei­gas pa­gal nu­sta­ty­tas veik­los sri­tis.</p> <p>Ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­me nu­ro­do­mos kon­kre­čios sri­tys, ku­rio­se įžvel­gia­ma ne­tin­ka­ma vi­ce­me­rų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų veik­la.</p> <p>Or­ga­ni­zuo­ja­ma per­tvar­ka švie­ti­mo sri­ty­je de­sta­bilizavo vi­są švie­ti­mo sis­te­mos dar­bą, su­kė­lė di­de­lį ug­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jų, mo­ki­nių tė­vų ben­druo­me­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir įtam­pą.</p> <p>Pa­ki­bęs že­mės skly­pų grą­ži­ni­mo sa­vi­nin­kams skan­da­las prie Su­dva­jų, San­tai­kos ir Li­kiš­kė­lių gat­vių san­kir­tos, ap­leis­tų so­dų te­ri­to­ri­jo­je, po ku­rio me­ras pa­reiš­kė ne­ma­tan­tis ben­dro dar­bo su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi, Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­da­vu­siu šiuos skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Iki tol jie bu­vo lai­ko­mi par­da­vi­mui auk­cio­nuo­se po pa­si­bai­gu­sio že­mės skly­pų grą­ži­ni­mo bu­vu­siems sa­vi­nin­kams pro­ce­so, taip sie­kiant pa­pil­dy­ti mies­to biu­dže­tą.</p> <p>Dėl to­kio ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus žings­nio me­ras, siek­da­mas ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, net bu­vo krei­pę­sis į pro­ku­ra­tū­rą. Ta­čiau vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo klau­si­mas teis­mo ne­pa­sie­kė, nes bu­vo at­šauk­ti vi­si spren­di­mai, su­si­ję su skly­pų grą­ži­ni­mu bu­vu­siems sa­vi­nin­kams mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je.</p> <p>Ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­me ak­cen­tuo­ja­mas vi­ce­me­rų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų pa­sy­vu­mas ir ne­ge­bė­ji­mas pri­trauk­ti re­a­lių in­ves­ti­ci­jų į mies­tą, ne­si­kal­bė­ji­mas su vi­suo­me­ne, ben­druo­me­nių ne­įtrau­ki­mas į sa­vi­val­dos veik­lą, ne­vyks­tan­tys sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos op­ti­mi­za­vi­mo pro­ce­sai, ne­ra­cio­na­lus ir ydin­gas so­cia­li­nės pa­ra­mos lė­šų pa­nau­do­ji­mas, ne­ra­cio­na­lus sa­vi­val­dy­bės val­do­mo tur­to nau­do­ji­mas, ne­ini­ci­juo­ja­mi mies­tui rei­ka­lin­gi ener­ge­ti­nio efek­ty­vu­mo ir re­no­va­ci­jos pro­jek­tai, Aly­taus ae­ro­klu­bo val­do­mo tur­to pe­rė­mi­mas prie­var­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis.</p> <p>Taip pat nu­ro­do­ma, kad mies­to ta­ry­ba yra ne­pri­ta­ru­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos per­nykš­tei veik­los ata­skai­tai.</p> <p>Vi­si šie sa­vi­val­dy­bės va­do­vų veiks­mai su­tei­kia pa­grin­dą rei­ka­lau­ti vi­ce­me­rų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų at­sa­ko­my­bės ir jų at­sta­ty­di­ni­mo.</p> <h3>Vie­ni ne­slė­pė pa­si­ra­šę, ki­ti sa­kė apie tai ne­gir­dė­ję</h3> <p>Ba­lan­džio vi­du­ry­je mies­to ta­ry­bos val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą pa­li­kęs, o šią sa­vai­tę – ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ją ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius pri­si­pa­ži­no pir­mas pa­si­ra­šęs in­ter­pe­lia­ci­ją vi­ce­me­rams ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams: „Aš ne­bi­jau pa­ro­dy­ti pa­vyz­dį. Rei­kia žiū­rė­ti mies­to, o ne sa­vų in­te­re­sų.“</p> <p>Už tai, kad V.Ven­cius iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­si­trau­kė ne­pa­si­ta­ręs su so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja ir taip pa­žei­dė par­ti­jos sta­tu­tą, šią sa­vai­tę par­ti­jos sky­riaus ta­ry­ba jį pa­ša­li­no iš par­ti­jos. Ta­čiau V.Ven­cius sa­ko, kad dar prieš par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bu­vo svars­to­mas jo ša­li­ni­mo klau­si­mas, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je už­re­gist­ra­vo pa­si­trau­ki­mą iš par­ti­jos sa­vo no­ru: „Iš par­ti­jos iš­ėjau, nes tai ri­bo­ja ma­no, kaip ta­ry­bos na­rio, dar­bą. O bū­da­mas dis­kom­for­to zo­no­je, kaip ta­ry­bos na­rys, ne­ga­liu nor­ma­liai dirb­ti.“</p> <p>Ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mą pa­si­ra­šęs ta­ry­bos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos „Aly­taus pi­lie­čiai“ va­do­vas Vy­tau­tas Jast­rems­kas pa­reiš­kė, kad to­kios in­ter­pe­lia­ci­jos rei­kia, nes se­niai sa­kęs, jog ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ne­tin­ka­mai pa­si­el­gė dėl skly­pų per­da­vi­mo Su­dva­jų, San­tai­kos ir Li­kiš­kė­lių gat­vių san­kir­to­je grą­ži­nti sa­vi­nin­kams, da­bar ne­pri­tar­ta jo per­nykš­tės veik­los ata­skai­tai: „Jis ta­ry­bos na­riams siū­lė pa­skai­ty­ti ata­skai­tą ir už­duo­ti klau­si­mus. Tai ne ata­skai­ta.“</p> <p>Kal­bė­da­mas dėl reiš­kia­mo ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja N.Rin­ke­vi­čiū­te V.Jast­rems­kas pri­si­mi­nė iš­sa­ky­tus pa­gy­ri­mus ta­ry­bo­je prieš ją ski­riant į šias pa­rei­gas, ta­čiau šian­dien ap­gai­les­tau­ja tai da­ręs: „Tai la­bai pro­tin­gas, gud­rus žmo­gus, bet ver­ty­bi­niai da­ly­kai, ku­rių ne­no­riu ko­men­tuo­ti, yra ne­pri­im­ti­ni.“</p> <p>O de­le­guo­ti vi­ce­me­rus, pa­sak „Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­jos va­do­vo, tu­ri ta­ry­bos dau­gu­ma, o ne ma­žu­ma kaip da­bar yra mies­to ta­ry­bo­je, ku­rio­je iš 27 ta­ry­bos na­rių daugumoje te­li­kę 10: so­cial­de­mok­ra­tai, kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai.</p> <p>Kiek dau­giau nei prieš me­tus pra­dė­ju­sio­je dirb­ti šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je bu­vo su­si­for­ma­vu­si net 17 ta­ry­bos na­rių dau­gu­ma, ku­ri la­bai grei­tai iš­tir­po.</p> <p>Ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas sa­kė, kad ren­gia­ma in­ter­pe­lia­ci­ja tik­rai nė­ra ge­rai, bet to­kio ta­ry­bos na­rių žings­nio jis ne­smer­kian­tis: „Tai ro­do, kad dir­ba­ma gal­būt ne ta kryp­ti­mi, jei dar­bas nė­ra ver­ti­na­mas.“</p> <p>Ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas An­drius Ju­čas pri­si­pa­ži­no gir­dė­jęs tik gan­dus apie ren­gia­mą in­ter­pe­lia­ci­ją. Ka­dan­gi ne­ži­nan­tis ar­gu­men­ta­ci­jos, re­a­liai jos ver­tin­ti ne­ga­lin­tis.</p> <p>Apie tai, kad sklin­da kal­bos apie ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mą, tvir­ti­no gir­dė­jęs ir frak­ci­jos „Už Aly­tų“ va­do­vas To­mas Pa­čė­sas.</p> <p>„Kol kas in­ter­pe­lia­ci­jos ne­ma­tė­me, ne­ži­nau, ar ją pa­si­ra­šy­si­me“, – tei­gė ta­ry­bos Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jai va­do­vau­jan­ti Skais­tė Ul­čic­kai­tė.</p> <h3>„Tai te­ori­nis lyg­muo, ne prak­ti­nis“</h3> <p>Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, pa­klaus­tas, ar gir­dė­jęs apie vi­ce­me­rams ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams ren­gia­mą ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mą, pa­reiš­kė ne­gir­dė­jęs: „Gal bu­vo pa­mąs­ty­mų, tai te­ori­nis lyg­muo, ne prak­ti­nis.“</p> <p>Me­ro pa­va­duo­to­jas Š.Klė­ge­ris ren­gia­mą ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mą ver­ti­no kaip nor­ma­lų po­li­ti­nį pro­ce­są, jo ko­le­gė vi­ce­me­rė J.Šu­ke­vi­čie­nė sa­kė apie in­ter­pe­lia­ci­ją nė­ra gir­dė­ju­si. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys to­kio pa­reiš­ki­mo ne­no­rė­jo ko­men­tuo­ti, o jo pa­va­duo­to­ja N.Rin­ke­vi­čiū­tė tvir­ti­no apie in­ter­pe­lia­ci­ją gir­dė­ju­si, ta­čiau ne­ži­nan­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių ji ren­gia­ma.</p> <p>Iki šiol in­ter­pe­lia­ci­ją yra pa­si­ra­šę ke­tu­ri ta­ry­bos na­riai. At­ei­nan­čią sa­vai­tę tu­rė­tų pra­si­dė­ti šiuo do­ku­men­tu su­in­te­re­suo­tų ta­ry­bos na­rių su­si­ti­ki­mai.</p> <p>Va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, kad ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mas bū­tų ga­lio­jan­tis, tam rei­kia treč­da­lio ta­ry­bos na­rių pa­ra­šų. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos at­ve­ju to­kį pa­reiš­ki­mą tu­ri pa­si­ra­šy­ti de­vy­ni ta­ry­bos na­riai.</p> <p>Su­rin­kus to­kį skai­čių ta­ry­bos na­rių pa­ra­šų, pa­reiš­ki­mas įtei­kia­mas me­rui, o šis pri­va­lo reng­ti ne­ei­li­nį ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų reiš­kia­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas vi­ce­me­rais ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais.</p> <p>Dėl jų at­sta­ty­di­ni­mo yra bal­suo­ja­ma slap­tai. Kol dėl ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo ga­lio­ja ka­ran­ti­nas, mies­to ta­ry­bos po­sė­džiai ren­gia­mi nuo­to­li­niu bū­du ir slap­to ta­ry­bos na­rių bal­sa­vi­mo ne­įma­no­ma vyk­dy­ti.</p> <p>V.Ven­ciaus tei­gi­mu, dėl šios prie­žas­ties ne­sku­ba­ma dėl pa­ra­šų rin­ki­mo po in­ter­pe­lia­ci­ja, taip pat kon­sul­tuo­ja­ma­si ir dėl ga­li­mų kan­di­da­tū­rų į in­ter­pe­liuo­ja­mas pa­rei­gas.</p> <p>Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė me­rui siū­lė jau bir­že­lio mė­ne­sį pra­dė­ti reng­ti va­di­na­muo­sius gy­vus po­sė­džius, nes švel­nė­jant ka­ran­ti­no są­ly­goms jau da­bar­ti­nio po­sė­džio me­tu sa­lė­je bu­vo dau­giau nei de­šimt žmo­nių.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_6566%20a.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1507-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_6566%20a.jpg" width="1701" height="2551" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_2078_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1507-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_2078_0.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_0725a_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1507-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_0725a_0.JPG" width="1701" height="2551" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_0727%20a_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1507-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_0727%20a_0.jpg" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/cesiulis.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1507-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/cesiulis.jpg" width="1701" height="1926" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43225" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596324743"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:32</p> </li> <a href="/comment/43225#comment-43225" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43225#comment-43225" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43225" token="m5qXHePHuI21G_X8Nsdy3okeBWT8nyU_GZGtKUGjwW0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36847" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593561206"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Larry Fox</span> - Tre, 2020-07-01 - 02:53</p> </li> <a href="/comment/36847#comment-36847" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36847#comment-36847" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sveiki atvykę į 24 valandų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sveiki atvykę į 24 valandų paskolos tarnybą. Mūsų įmonė užsiima finansavimu (paskolos, kapitalas, finansavimas, investicijos), mes suteikiame paskolas su 3% palūkanų norma. Mes suteikiame paskolas visame pasaulyje su suprantamomis sąlygomis. Mes siūlome paskolas rimtai mąstantiems asmenims ir įmonėms.</p> <p>Mūsų įmonė (24 valandų paskolų tarnyba) ieško projektų, kuriuose galėtų investuoti didžiulius grynuosius pinigus, kurie gali būti ilgalaikiai ir (arba) trumpalaikiai projektai, tačiau su dideliais dividendais. Ar jūs ieškote investuotojo savo projektui? Ar pažįsti ką nors, kas ieško investuotojo į savo projektą? ar reikalingi tarptautiniai partneriai mega projektams / sutartims? Pvz. Ar esate finansų konsultantas klientui, kuriam reikia verslo, projektų ir investicijų paskolų? Jūs taip pat galite nukreipti mus į savo klientą ir mes jums pasiūlysime paskolas, už kuriuos gausite 15% komisinio mokesčio už paskolos sandorį ...</p> <p>Prašau parašykite man apie galimą verslo bendradarbiavimą, nes esame atviri diskusijoms. Laukiu jūsų galimo bendradarbiavimo. Susisiekite su mumis šiandien, jei jus domina mūsų pasiūlymai.</p> <p>Svetainė: 24hourservce.com<br /> Kontaktinis el. Paštas: <a href="mailto:larryfox2017@hotmail.com">larryfox2017@hotmail.com</a><br /> „WhatsApp“: +447451283532</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36847" token="MKVX5R-fJFF6GnOg-hJlCWzGchtpgNWplw8IlXqTL-k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-31467" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591305477"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Claudia Klein</span> - Pen, 2020-06-05 - 00:17</p> </li> <a href="/comment/31467#comment-31467" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/31467#comment-31467" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sveiki, Sveiki atvykę į …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sveiki, Sveiki atvykę į „Spotcap Global Loan Services“. Mano vardas Claudia Klein, aš esu skolintojas, taip pat paskolų konsultantas.</p> <p>Ar jums labai reikia finansinės paramos? ar jums reikia paskolos įvairiems tikslams? jei jūsų atsakymas yra teigiamas, aš patarsiu kreiptis į mano firmą per | <a href="mailto:spotcapglobalservices@gmail.com">spotcapglobalservices@gmail.com</a> | arba praneškite mums per „WhatsApp“: +4915758108767 | ir turėkite paskolą savo sąskaitoje per 24 valandas, nes mes teikiame puikias paskolų paslaugas visame pasaulyje.</p> <p>Mes siūlome visų rūšių paskolas (asmeninę paskolą, verslo paskolą ir daugybę kitų), siūlome ir ilgalaikes, ir trumpalaikes paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 15 milijonų eurų. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairių tikslų, pasitelkdama platų paskolų asortimentą.</p> <p>Mes žinome, kad teisėtos paskolos gavimas visada buvo didžiulė problema Asmenims, kurie turi finansinių problemų ir kuriems reikia jos sprendimo, daugeliui žmonių dėl didelių palūkanų yra taip sunku gauti paskolą nuosavam kapitalui iš savo vietinių bankų ar kitų finansų institucijų. norma, nepakankamas užstatas, skolos ir pajamų santykis, žemas kredito reitingas ar kitos priežastys.</p> <p>Nebereikia laukti ir nedaryti streso banke. Mūsų paslauga teikiama visą parą - galite gauti paskolą ir atlikti savo operacijas bet kada ir kur jums reikia.</p> <p>Mes teikiame 24 valandų pasaulinės klasės paskolų paslaugas. Klausimams / klausimams? - Siųsti el. Laišką į | <a href="mailto:spotcapglobalservices@gmail.com">spotcapglobalservices@gmail.com</a> | arba praneškite mums per „WhatsApp“: +4915758108767 | Ir akimirksniu gaukite atsakymą.</p> <p>Jūsų šeimai, draugams ir kolegoms nereikia žinoti, kad jums trūksta pinigų, tiesiog parašykite mums ir gausite paskolą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=31467" token="P5idkb9yZd1ne_13l5IqptZS0oYpM8q5ZaSplnhTwdc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-31097" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591174614"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>etalonai</span> - Tre, 2020-06-03 - 11:56</p> </li> <a href="/comment/31097#comment-31097" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/31097#comment-31097" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiose situacijose matosi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiose situacijose matosi etikos etalonai. Kurių prisilaiko rimti žmonės ir politikai bei valdininkai. Kur gavę užuominas dėl galimų nepasitikėjimo interpialicijų jais iš tarybos pusės, kur patys savo laiku pritarė jų skyrimams atsistatydintų. Kelių parų užtenka po info. Bet, kaip jei abile išlikt, bent kokia kaina, apsimes...Nes kur eit su tokiais lygiais? Jei net iš verslo atėję į tarybą laikos, nežiūrint. Kad per metines veiklos ataskaitas neturi ką rimčiau rodyt. Kaip tarybos nariai per metus miestui gero padarę. Kartais vaizdas, ar suvokia, už ką balsuoja ir kas gaunas? Taip ir kankinas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=31097" token="4BW4SU_TUttJOsleXAToJSnTrmstTm3CIiF5Hi865Q8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-31072" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591167703"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>klausimas</span> - Tre, 2020-06-03 - 10:01</p> </li> <a href="/comment/31072#comment-31072" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/31072#comment-31072" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai ar interpeliuojami spėjo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai ar interpeliuojami spėjo atidirbt už postus? Ar dar interpeliuotis negali, kol neatidirbs? Jei jie negali atsakyt, gal gali už juos paaiškint juos į postus siūlę ir tvirtinę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=31072" token="P_uhNqX6TRgYocSF7md-Vx2iHhmrkTEcJXq-cBfC3Ag"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-31021" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591155409"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nesiteisina</span> - Tre, 2020-06-03 - 06:36</p> </li> <a href="/comment/31021#comment-31021" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/31021#comment-31021" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nesiteisina lizinginiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nesiteisina lizinginiai valdyme. Interesų grupių suvesti į valdžią. Taryboj dauguma netempia iki rimtų politikų lygio. Kad savo gabumais suvoktų ir sugebėtų spręst miesto valdymo problemas. Užsiciklinę susireikšminę ir vis tiek fiasko. Keli iš verslo atėję iš vis netempia iki politikų lygio. Mero poste net išminties šiam postui trūksta. Beje į seimą ir lizinginių lygis. Taryboj tik keli savo gabumais sugeba sprendimus ruošt. Kiti ko laukia?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=31021" token="b2wnnYUoQPbe6HrB4qbns_8810zwTof9K_moKoUlA-A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30953" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591135701"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Andrea Scholes</span> - Tre, 2020-06-03 - 01:08</p> </li> <a href="/comment/30953#comment-30953" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30953#comment-30953" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laba diena visiems, noriu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laba diena visiems, noriu pasidalinti turima patirtimi su dr. Ajayi. Jis yra labai galingas žmogus, kurį palaimino jo priekinis tėvas padėti žmonėms, turintiems įvairių gyvenimo problemų. Aš išgyvenu blogesnį savo gyvenimo etapą, nes mano vyras man pasakė, kad nori skyrybų iš niekur, paklausiau jo, kur suklydau, tačiau jis man nieko neatsakė, o jis išsikraustė iš namų. Tai buvo tikrai įtempta, todėl laukiu pagalbos, kai sutikau dr. Ajayi burtininkas internete, po tam tikrų konsultacijų paaiškinau jam savo būklę ir sužinojau, kad mano vyras dirba su sekretoriumi darbe ir jis yra prižiūrimas jos, o didysis rašybos rašytojas man pasakė, ką reikia padaryti, ir aš laikiausi jo nurodymų, šiandien aš Aš didžiuojuosi moterimi, sakydama, kad mano vyras yra namuose su manimi, ir mes tikimės, kad mūsų antrasis vaikas bus dėkingas rašytojui Ajayi, jei jums reikia rašybos keitiklio pagalbos iškilus bet kokioms problemoms. tinkamas asmuo, norintiems tobulo ir tikroviško gyvenimo aprašymo lt. Susisiekite su jo „Viber“ ar „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30953" token="ZvAcA63_C-roLq1hG7U-W4JgcuORbBFc91AFQ0d8m74"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30898" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591116890"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mineda Siusiulis</span> - Ant, 2020-06-02 - 19:54</p> </li> <a href="/comment/30898#comment-30898" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30898#comment-30898" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Partiniai klounai, kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Partiniai klounai, kaip žigulių gamykla, ką bedarytų, vistiek kibiras gaunasi</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30898" token="my121oWC2MdrfwX-UqAHM5GiwQyzZx6OgvS0oCRh6Mk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30605" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591013371"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Klounai -</span> - Pir, 2020-06-01 - 15:09</p> </li> <a href="/comment/30605#comment-30605" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30605#comment-30605" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiūkšlės</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiūkšlės</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30605" token="8WlPn4nv9wBTgpUQvs3guMSnkzRSGndI5NsVborcOY8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30590" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591006752"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>yyyyy</span> - Pir, 2020-06-01 - 13:19</p> </li> <a href="/comment/30590#comment-30590" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30590#comment-30590" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">...niekur taip nebūna, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>...niekur taip nebūna, kad nedirbtum, o tave laikytų, bet pas merą taip yra, nes klauso senukų buvusių,....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30590" token="dhKOybXhx5WgCmsWC_gcZ6_5RCHqbXst8cauLxlMv4M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30584" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591002312"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Klounas Mineda</span> - Pir, 2020-06-01 - 12:05</p> </li> <a href="/comment/30584#comment-30584" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30584#comment-30584" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sakoma, bambukas kl4geris…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sakoma, bambukas kl4geris ateina pailsėti po mankstos į savivaldybę, meras ateina komentaro Facebook parašyti, jurgita ateina pasirodyti, kad rubus naujus nusipirko, juonys pats neżino ko ateina - pasėdi ,,nieko nežino,, ir išeina...tai štai kodėl sustojo mieste veiksmas. Torpeda tai ima, ima net pučiasi kaip ima.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30584" token="DOR6AZhEe230QZRlHNANGd4p8XTuR-pRdaq7c9dSxgk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30583" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591002257"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Puiku </span> - Pir, 2020-06-01 - 12:04</p> </li> <a href="/comment/30583#comment-30583" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30583#comment-30583" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Puikio naujienos ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Puikio naujienos ir straipsnis, pagaliau reikia, kad miesta perimtu nepartinuku statyniniai ........... dabar tokie nevykeliai kuria Alytu , tik stenkites isiziureti... ;)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30583" token="x00nez-gdPzAXYJwyhvqBnmtXBbKc4C2yxDHrj26leE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30578" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590999410"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>palyginimai</span> - Pir, 2020-06-01 - 11:16</p> </li> <a href="/comment/30578#comment-30578" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30578#comment-30578" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Net Alytaus rajono…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Net Alytaus rajono savivaldybė galintys skolintis apie 2 milijonus, nepraskolinėja biudžeto. Bando iš savęs gyvent pagal galimybes ir kuo daugiau dirbt per es paramos ir kitų fondų lėšas. Priešingai miesto prisisteigę perteklių etatų su susikeltais atlyginimais lengviausiu būdu. Ateities praskolinėjimo saskaita. Kažkokie kaip šia diena kuo daugiau nustvert, ir po jų nors ir tvanas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30578" token="peM3tSvR-UZQH-r6XSgJomNTvLaeHlZvknOHfW7CP3E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30558" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590990714"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>šaunus</span> - Pir, 2020-06-01 - 08:51</p> </li> <a href="/comment/30558#comment-30558" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30558#comment-30558" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šis tarybos žingsnis šaunus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šis tarybos žingsnis šaunus. Per interpeliacijas iš valdymo eliminuot net 4 lizinginius. Kad ateitį suvoktų, šis būdas praskolinėt savivaldybę sau prisisteigus postų su gerais atlyginimais po partiniais uabais besiganančiais per savivaldybės pievas nuo rinkimų iki rinkimų prabalsuot, Alytuj nebus toleruojamas. Dabar vėl sugryžta į pirmines stadijas kaip reikia struktūrų ir kitų reformų savivaldybės veiklai gerinti. Per kurias gali būt išjudinti atskirų partinių uabų sustaburėję deriniai. Kur vardan jų visi kiti turi taupyt ir vargt. Kol jie ciniškai pakikendami ir vieni kitus palaikydami per 30 metų nuvystę Alytų iki apgailėtinų likučių. Kur ir tų nesugeba išlaikyt. Ir patys gėdingai nuo valdymo stumiami kaip stagnatoriai. Su už jų stovinčiais pasinaudot patys žino kas. Dabar parodys ant jie garbingi kaip politikai ir žmonės. Su meru, kur šou visada brangiai kainuoja. Visada, kažkas iš to nemažus pinigus uždirba.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30558" token="ojoxiPgjYKLxtOXl9hConTGBOh-au51idDPEUUQ8pIs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30551" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590985942"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nesiteisina</span> - Pir, 2020-06-01 - 07:32</p> </li> <a href="/comment/30551#comment-30551" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30551#comment-30551" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Niekur valdyme nesiteisina…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Niekur valdyme nesiteisina lizinginiai. Nei valdžioje šalies mastu, nei Alytuj. Teisinas apie 30 procentų savivaldybėse rinkti gabūs ir princpingi asmenybės. Alytuj net į seimą rimtų nėra. Ne tik, kad taryboj ten vienas kitas bando.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30551" token="vNEh22M49EEy-BHH639ES-VmeghcoqgBxinAgqxmM7Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30543" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590979668"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ne jau?</span> - Pir, 2020-06-01 - 05:47</p> </li> <a href="/comment/30543#comment-30543" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30543#comment-30543" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ne jau Alytuj jaunimas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ne jau Alytuj jaunimas nesuvokia, kad? Kol šie valdžioje negebėdami sėkmingai vystyt Alytaus per es paramos projektus lengviausiu keliu ssu išgyvent krauna paskolas į ateitį, jų atiduot ateitį bus sunku. Reiškis vargai bus. Miestas ekonomiškai nustekentas ir nebus iš ko. Jau dabar dėl biojėgainės pratyli, kur sumos 10 n milijonų kompensuot Litesko po šilumos tinklų persiėmimo savivaldybei. Taip sakant žiaurūs Alyyuj ssvo vaikų ir anūkų ateities saskaita. Po politikais patriotais - negailestingi. Ne veltui tiek miestas netekęs per paskutinius 30 metų ir tęsia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30543" token="dH_T1moOusUnrFd5fsrbrctYQv5N_0a77l1bTqWCjMI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30464" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590932438"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kodėl?</span> - Sek, 2020-05-31 - 16:40</p> </li> <a href="/comment/30464#comment-30464" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30464#comment-30464" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl alytiškiai leidžia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl alytiškiai leidžia tarybai praskolinėt miesto ateitį? O nereikalauja, kad savivaldtbė ir kaip kiekviena privati firma užsidirbtų ir gyventų pagal galimybes? Kaip kitos savivaldybės dirbdamos per es padamos projektus užsidirba, kad mažina paskolas ir žmonių daugėja. Reiškia gerėja žmonėms salygos išgyvent. O Alytuj laisvai praskolinėja n milijonais ir į ateitį numeta atiduot. Trečdalis savivaldybės potencialo pertekliniai ir net rimtu darbu neapkrautu. Tik tarsi ganos po partiniais uabais nuo iki rinkimų užbalsuot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30464" token="tvTwJaVRLS8JIGNo4VKAPpr3jkWum3vR8Kstjkv8d_M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30463" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590929221"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>būt</span> - Sek, 2020-05-31 - 15:47</p> </li> <a href="/comment/30463#comment-30463" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30463#comment-30463" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Būt nerimta taryba…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Būt nerimta taryba netvirtinę biudžeto praskolinėjimo, trečdalis savivaldybės potencialo atleist. Neišlaiko. Specialiai paspirtukų lygio sustatyti, kad jais naudojantis kombinuot užkuliusį. Ir čia susipešė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30463" token="YglJqkP6dYguBF6bUJtk1QQsNrP8kP4aOHDg4ehj_9w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30461" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590928816"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>&gt;įdomu</span> - Sek, 2020-05-31 - 15:40</p> </li> <a href="/comment/30461#comment-30461" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30461#comment-30461" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šitie veikėjai vicemer ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šitie veikėjai vicemer ir Juonys sulindę į partijas tik kad gautų darbus ir arčiau lovio būtų. Miesto rfikalai jiem niekada nerūpėjo ir nerūpės. Ką lieps partijos vadai, tą ir griaus, nes kurt nieko nesugeba</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30461" token="zakMll5uiukm-i8ThXbg8oOpBYbLUNGRKGodHRCvtDs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30460" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590928640"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>neblizga</span> - Sek, 2020-05-31 - 15:37</p> </li> <a href="/comment/30460#comment-30460" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30460#comment-30460" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neblizga taryboj ir iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neblizga taryboj ir iš verslo atėję. Per kaip kuriuos ir bėdos. Verslo mentalitetai ir ne patiems spręst miesto problemas, bet per teisėsaugą...Už tai ir tokie šposai valdymr. Išbalansuota savivaldybės veikla. Patys dalis iš verslo už tuos pačius dalykus priešingai balsuoja<br /> Vieną kart tvirtina, kitą - atmeta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30460" token="r15KhDhYmnF5axnAZkJse7BcL4ZHHtVKQUm0YfBN7-k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1507&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="kS7IHceq6Be4lSTug5-1p0HPyJfJXihrsW7s2goAshs"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 May 2020 12:22:02 +0000 vyrredaktorius 1507 at https://www.alytausnaujienos.lt Mies­to ta­ry­ba il­giau­siai dis­ku­ta­vo dėl ben­dro­jo pla­no ir di­des­nių iš­mo­kų šei­moms, su­lau­ku­sioms gan­dro https://www.alytausnaujienos.lt/mies-ta-ry-ba-il-giau-siai-dis-ku-ta-vo-del-ben-dro-jo-pla-no-ir-di-des-niu-mo-ku-sei-moms-su-lau <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (18)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/59-13435" rel="bookmark"> Nr. <span> 59 (13435) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/20200502_162806%20saulei.jpg?itok=funMAQZE" width="344" height="287" alt="Alytaus miesto bendrojo plano dar teks palaukti, jis grąžintas svarstymui į komitetus. Zitos Stankevičienės nuotr." title="Alytaus miesto bendrojo plano dar teks palaukti, jis grąžintas svarstymui į komitetus. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Nau­ją mies­to ben­drą­jį pla­ną pri­sta­tė Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas. Klau­si­mų po­li­ti­kai tu­rė­jo dau­gy­bę, nors M.Ma­ta­žins­kas tei­gė, kad jis iš­dis­ku­tuo­tas ko­mi­te­tuo­se, vy­ko jo vie­ši svars­ty­mai, at­si­žvelg­ta į ben­druo­me­nės siū­ly­mus.  </p> <p>Es­mi­niai pa­si­kei­ti­mai ben­dra­ja­me pla­ne yra su­si­ję su reg­la­men­ta­vi­mu dėl pa­si­kei­tu­sių įsta­ty­mų ba­zės. Jie su­si­ję su sa­vi­val­dy­bės val­do­mo­mis ar pri­žiū­ri­mo­mis te­ri­to­ri­jo­mis: Jau­ni­mo par­ku, pra­mo­ni­nė­mis zo­no­mis Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, Nau­jo­jo­je gat­vė­je, AB „Ast­ra“ te­ri­to­ri­jo­je. Ren­giant ben­drą­jį pla­ną, bu­vo per­skai­čiuo­ti ga­li­mi mak­si­ma­lūs pa­sta­tų šio­se zo­no­se aukš­tin­gu­mai ir nu­ma­ty­tos ga­li­my­bės už­sta­ty­ti tas te­ri­to­ri­jas. Pa­gal nau­jų įsta­ty­mų reg­la­men­ta­vi­mą, ne­be­lie­ka pre­ky­bos cen­trų spe­cia­lio­jo pla­no, o vie­tos, kur jie ga­lė­tų at­si­ras­ti, nu­ma­ty­tos ben­dra­ja­me pla­ne.</p> <p>Dau­giau­sia klau­si­mų ta­ry­bos na­riams ki­lo dėl ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jos. M.Ma­ta­žins­kas pa­tvir­ti­no, kad, pa­tvir­ti­nus nau­ją mies­to ben­drą­jį pla­ną, at­si­ran­da te­ori­nė ga­li­my­bė ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je įkur­ti lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną (LEZ). Ben­dra­sis pla­nas nu­ma­to, kad šio­je te­ri­to­ri­jo­je ga­lė­tų at­si­ras­ti sta­ti­niai iki 15 m aukš­čio.</p> <p>„LEZ ga­li­my­bių stu­di­ja jau pa­reng­ta, me­ras pa­gar­si­no, kad ki­tą sa­vai­tę ji bus pri­sta­ty­ta ta­ry­bos na­riams. Bet jei pri­sta­ty­mas nu­ma­ty­tas ki­tą sa­vai­tę, tai ko­dėl da­bar no­ri­ma, kad pa­tvir­tin­tu­me pla­ną ir pri­tar­tu­me tam, kad ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ja bū­tų už­sta­ty­ta?“ – klau­sė Ge­di­mi­nas Dauk­šys.</p> <p>M.Ma­ta­žins­kas tei­gė, kad ae­ro­dro­mos te­ri­to­ri­jos už­sta­ty­mas, ku­ris api­brė­žia­mas ben­dra­ja­me pla­ne, yra su­si­jęs su ae­ro­dro­mo vi­zi­ja, ga­lu­ti­niai spren­di­mai – ta­ry­bos kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mas.</p> <p>Ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nės dėl ben­dro­jo pla­no tvir­ti­ni­mo iš­si­sky­rė.</p> <p>„Lo­gi­kos pa­siū­ly­muo­se klau­si­mą ati­dė­ti ne­įžvel­giu. Jei ne­ženg­si­me ši­to žings­nio, vis­kas vėl už­si­tęs. Pro­tin­giau­sia bū­tų pla­ną pa­tvir­tin­ti, o po to im­tis rei­ka­lin­gų ko­rek­ci­jų“, – ra­gi­no Jur­gis Kras­nic­kas.</p> <p>Ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius siū­lė klau­si­mą dėl Aly­taus mies­to ben­dro­jo pla­no ati­dė­ti, jo ma­ny­mu, do­ku­men­tas pa­reng­tas sku­bo­tai, ša­ly­je pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas, ben­druo­me­nės ne­ga­lė­jo vi­sa­pu­siš­kai da­ly­vau­ti jo svars­ty­me, iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę.</p> <p>Ki­ti ta­ry­bos na­riai at­vi­rai kal­bė­jo apie tai, kad jau­čia­si si­tu­a­ci­jos įkai­tais ir net­gi įžvel­gė tam tik­ras ma­ni­pu­lia­ci­jas, kai tarp „ge­rų“ spren­di­mų, kaip pa­tys sa­kė, yra ir „blo­gų“. Jie pa­sta­ty­ti prieš fak­tą, kad ne­pa­tvir­ti­nus ben­dro­jo pla­no, su­stos in­ves­ti­ci­jos – vi­ce­me­ras Ša­rū­nas Klė­ge­ris tei­gė, kad ma­ši­nų ga­myk­la „Ast­ra“, kol ne­bus nu­sta­ty­tas pa­sta­tų aukš­tin­gu­mas, yra su­stab­džiu­si 5 mi­li­jo­nus eu­rų sie­kian­čias in­ves­ti­ci­jas.   Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė kal­bė­jo apie tai, kad bir­že­lį bus pa­si­bai­gęs mak­si­ma­lus 36 mė­ne­sių ter­mi­nas ir, jei­gu ben­dra­sis pla­nas ne­bus pa­tvir­tin­tas ir pro­jek­to re­zul­ta­tai bus ne­už­skai­ty­ti, ga­li tek­ti grą­žin­ti jo ren­gi­mui skir­tas lė­šas.</p> <p>Po il­gų dis­ku­si­jų po­li­ti­kai vis­gi nu­ta­rė spren­di­mą dėl mies­to ben­dro­jo pla­no ati­dė­ti. Už tai bal­sa­vo 16 ta­ry­bos na­rių, 10 bu­vo prieš. Klau­si­mas bus svars­to­mas ki­ta­me ta­ry­bos po­sė­dy­je. </p> <p>Tuo tar­pu klau­si­mas dėl di­des­nių vien­kar­ti­nių iš­mo­kų gi­mus vai­kui, ku­ris vie­ną kar­tą ne­su­lau­kė pri­ta­ri­mo, šį­kart, nors ir po il­gų dis­ku­si­jų, pri­im­tas vi­sais bal­sais. Le­mia­mu ta­po ta­ry­bos na­rio Va­le­ri­jaus Ven­ciaus, ku­ris ir tei­kė spren­di­mą, klau­si­mas: „Tai Aly­tus – šei­mos mies­tas, ar ne?“ Pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas, ko­dėl po­li­ti­kai ne­no­rė­jo di­din­ti iš­mo­kos, yra ben­dra si­tu­a­ci­ja – mies­to biu­dže­tas ren­ka­mas sun­kiai, ne­ži­nia, ar bus pi­ni­gų iš­mo­koms me­tų pa­bai­go­je. Kon­trar­gu­men­tas – kai­my­nai, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, lė­šų vis dėl­to ra­do, ten gi­mu­siems vai­kams mo­ka­ma 500 eu­rų vien­kar­ti­nė iš­mo­ka. Po­li­ti­kai pri­ta­rė, kad pa­ra­ma vis dėl­to la­biau­siai rei­ka­lin­ga sun­kiu lai­ko­tar­piu, o ne ta­da, kai ga­li ne­be­bū­ti, kam ją skir­ti. Nu­ma­to­ma, kad pa­di­din­toms iš­mo­koms gi­mus vai­kui per me­tus rei­kė­tų 120 tūkst. eu­rų.</p> <p>Kitas tarybos posėdis nu­ma­tomas gegužės pabaigoje.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43224" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596324712"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:31</p> </li> <a href="/comment/43224#comment-43224" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43224#comment-43224" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43224" token="SmYzhIu0l87a2K6DPVIhQkAMD3oAR0kQQjq-rIxuJWc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-27154" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589263949"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tempas</span> - Ant, 2020-05-12 - 09:12</p> </li> <a href="/comment/27154#comment-27154" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/27154#comment-27154" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vienok nėra miesto lygio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vienok nėra miesto lygio tempo pagal problemų svarbą. Nėra rimtų vystymo strategijų ir struktūrų pertvarkos efektyvint savivaldybės veiklą iki šalies savivaldybių vystymo vidurkio. Esmėj net tarybos lygį netekę pasitikėjimo valdanti mažuma kol kas be šansų ką nors gerint. Bet pramiega ir susidarius oponuojanti dauguma ką geriau siūlyt. O kiekviena efektyviai neišnaudota darbo diena per savivaldą pagal anų metų tempus mažėja 5 gyventojai per vieną darbo diena. Pats meras metinėj ataskaitoj akcentavo iššūkį - mažėjantį mokesčių surinkimą. O savivaldybė visumoj paskui įvykius kaip bejėgiai. Per ką pralaimima konkurencijoj išlikt prieš aktyvesnes savivaldybes.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=27154" token="UtWBpeWbozWs1x2uHu1mRgabyEffMkByB-h1sNnW6jk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-27036" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589221248"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pastebėjimas</span> - Pir, 2020-05-11 - 21:20</p> </li> <a href="/comment/27036#comment-27036" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/27036#comment-27036" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atkreipkit dėmesį į Nijolės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atkreipkit dėmesį į Nijolės Makštutienės balsavimus ir pasisakymus. Ji atvirai parsidavusi Ceciulio šaikai. Nes žino,nebalsuos kaip reikia,išmes žentą arhitektą. Švietimiečiai ją laiko parsidavėle.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=27036" token="Ijxxt670fR6Fkj2i5Hp01apwSq5quJLyopREYIfyrbw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26940" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589185204"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ne paslaptis</span> - Pir, 2020-05-11 - 11:20</p> </li> <a href="/comment/26940#comment-26940" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26940#comment-26940" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savivalda skaitos patys…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savivalda skaitos patys valdos ir atsako. Reiškia tarybos nariai kurių tarpe ir meras, davę priesaikas laikytis įstatymų, turi ir dirbt pagal įstatymus. Konst. 46 str. viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui, efektyviai ir skaidriai. Kad įtarimų nekiltų ir jei kyla, turi aiškint žmonėms. Dabar yra miesto interesai ir, jais manipuliuojant, saujelė bando sau naudingus sprendimus priimt, silpnindami miesto interesus. Rezultatas, jei miesto visuminis potencialas leido nuo kadencijos pradžios sėkmingai vystytis, tas neįvyko. Nors sav. Įst. 20 str., 3., 3) - sako, kad meras rūpinasi, kad būt sudarytos tinkamos salygos gyvenamųjų bendruomenių atstovus įtraukt į vietos reikalų tvarkymą, vienok vyksta priešingai. Net savivaldybės int. puslapį nesimato, kad būt patvirtintas strateginio plėtros komiteto pirmininkas. Labai silpna investicijų ir biudžeto komitetas ir vadovai. Kur gal kaip žmonės tarybos narisi galėtų jaust atsakomybes, ar turi reikiamos kompetencijos užimt postus, kur reikalinga ūkinė kompetencija. Tragiška, kaip su medikų ir pedagogų išsilavinimais stveriami ūkinės kompetencijos postai. Rodo didelę nepagarbą reikiamoms ūkinėms kompetencijoms. Tad atsakomybė tarybai, kad per jos negenariškumą įsivelta į erzelynus dėl miesto potencialo likučių. Kur buvo galima tęst jau nuo anksčiau pradėtus projektus dėl kelio Alytus- Kaunas rekonstrukcijų, Kvartalinės namų renovacijos pradžią per viešus pastatus. Nes daugiabučiai anoj kadencijoj aršų pasipriešinimą su valdininkais parodė. Tad ir dabar taryboj nelengva įžvelgt, kurie iš tikro už miesto interesus stoja? Nors prie valdančių mažumos oficialiai niekas besijungia, reiškia fiasko pripažinsta ir vengia atsakyt, vienok momentais priešingi balsavimai rodo. Apačios negali taikstytis, viršuj nesugeba. Net pagal rimtos demokratijos tradicijas negeba garbingai atsistatydint kurių veiklos ataskaitos netvirtintos taryboj netwkus pasitikėjimo. Kur pati taryba savo laiku juos į postus tvirtino.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26940" token="W_tvp_W4lUP5ZWy6QgXOLf-xwIc65UBzelXTHc7Zmo0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26725" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589122104"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mineda Siusiulis</span> - Sek, 2020-05-10 - 17:48</p> </li> <a href="/comment/26725#comment-26725" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26725#comment-26725" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Už nugaros Alytaus Minedai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Už nugaros Alytaus Minedai stovi dėdės su įsakymais ir pinigais, kuriuos kaip pastumdėlis, visiškai be sąžinės ir moralės, Minedas vykdo. Facebooke pasiautėti ir prisisamdyti žurnalistų už pinigus kol kas neuždraudė dėdės Alytaus Minedui</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26725" token="fmml2YCezpLxwwnBUXIOpnGOp-96P2_sv0x-CY3TfEc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26690" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589112395"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vienok</span> - Sek, 2020-05-10 - 15:06</p> </li> <a href="/comment/26690#comment-26690" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26690#comment-26690" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerai, kad nekokybiškai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerai, kad nekokybiškai paruoštas bendras planas atmesta 16 tarybos balsų dėka. Bet kodėl prieš tarybos posėdį 15 tarybos narių tvirtino mero ataskaitą? Kurioje ir nekokybiškas bendras planas ir rimtų strategijų nesant, tvirtino? Ir kažkaip žiniasklaida vengia viešint tų 15 tarybos narių pavardes. Kur gaunas 5 balsuoja taip, po to kitaip? Ar reiškia turgų, negaus kuris apie 100 tūkstančių paramos link savo šeimos intereso, ir nėra balso? Vėl kodėl nesigirdi nuomonės iš dzūkijos vadovo, kodėl metinė ataskaita netvirtinta. Kaip ir valdybos po nepriklausomu karžygio? Kodėl taryboj tylu dėl šilumos tinklai bijojėgainės kompensavimo Litesko, kur sumos..ir neaišku? Iš kokių lėšų šilumos tinklai kompensuos ir ruošia investicijas? Kaip nesimato, kad per paskutinius metus būt rimčiau investavę? O juk valdyboj po nepriklausomais anoj kadencijoj suvesti ir asai?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26690" token="OPHfZ_dA_oVFr2JrKfIKH7hb0dtMRMudXiip3V1_GCw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26669" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589107052"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Beraštis</span> - Sek, 2020-05-10 - 13:37</p> </li> <a href="/comment/26669#comment-26669" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26669#comment-26669" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">MAKŠTUTIENĖS LIBERALŲ…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>MAKŠTUTIENĖS LIBERALŲ PARTIJOS ir ŽENTO MATAŽINSKO FOKUSAI2016 m. gegužės 12 d. STT agentai sulaikė tuometinį Liberalų sąjūdžio lyderį E.Masiulį, jo namuose rasti 106 tūkst. eurų, gauti iš „MG Baltic“ viceprezidento R.Kurlianskio. Politikas šiuos pinigus vadina paskola, teisėsauga – kyšiu. E.Masiuliui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo, prekybos poveikiu ir neteisėto praturtėjimo. </p> <p> Iškart po E.Masiulio sulaikymo, į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą 20 dienų buvo uždarytas R.Kurlianskis. Verslininkas įtariamas papirkimu ir prekyba poveikiu. </p> <p> 2016 m. rugpjūčio 8 d. įtarimai stambaus masto kyšininkavimu pareikšti buvusiam Darbo partijos nariui V.Gapšiui. Jis įtariamas priėmęs 27 tūkst. eurų kyšį.<br /> 2017 m. vasario 28 d. įtarimai pareikšti ir „MG Baltic“. Koncernas įtariamas papirkimu ir prekyba poveikiu. 2017 m. balandžio 28 d. teisėsauga pareiškė įtarimus piktnaudžiavimu vienam iš Liberalų sąjūdžio lyderių G.Steponavičiui. Kitam buvusiam liberalui Š.Gustainiui teisėsauga 2017 m. gegužės 31 d. pareiškė įtarimus kyšininkavimu. Jis įtariamas priėmęs iš R.Kurlianskio 9 tūkst. eurų kyšį kaip paramą viešajai įstaigai </p> <p> Jis įtariamas už šią paramą registravęs „MG Baltic“ palankias Vartojimo kredito įstatymo pataisas.<br /> 2017 m. rugsėjo 22 d. teisėsauga pranešė apie du paskutinius įtariamuosius – Liberalų sąjūdį ir Darbo partiją. Partijoms įtarimai pareikšti dėl kyšininkavimo, prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo.<br /> Kaltinamiesiems gresia iki 8 metų kalėjimo, partijoms – likvidavimas Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai. Bylos perdavimas teismui truko 17 mėnesių. Ikiteisminiame tyrime apklausta daugiau nei 150 asmenų, iš kurių daugiau kaip 50 – praėjusios ir šios kadencijos Seimo nariai, keletas buvusių ministrų, Europos Parlamento narių. Atlikta daugiau nei 200 apklausų ir daugiau nei 30 kratų.<br /> Pasak Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro Martyno Jovaišos, maksimali gresianti bausmė kaltinamiesiems – iki aštuonerių metų laisvės atėmimo, tuo metu partijoms gresia likvidavimas, veiklos apribojimas arba bauda iki 1,9 mln. eurų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26669" token="HhbQxc3P8clXUlaIvxSdPEcnsERNTdeLWNl_SQ994KY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26580" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589090757"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pusgyvuliai</span> - Sek, 2020-05-10 - 09:05</p> </li> <a href="/comment/26580#comment-26580" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26580#comment-26580" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Chroniškas sugyvulėjimas -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Chroniškas sugyvulėjimas - būdingas Alytaus bebrų ir konservų bruožas. Ten likę už pinigus ir už darbo vietas parsidavinėjantys, atidirbantys. Artėja "Bado žaidynės"... Ne kitaip...</p> <p>Kolhoznikų ministras dar įdomesnis, jam reikia žvėris šaudyt lankais. Sadistinių geidulių turinčių menkystų pasitenkinimo būdas, pasigaut žvėriuką ir kankint kol nugaiš agonijoj. Ęsat matę tą šypseną įmitusiame riebaluotame veide? Šiūkšlė ne žmogus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26580" token="_S9IFUdTvGU3fzt4reA6URMt-uffp5Z8RcwvJPelpd0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26272" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589009183"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Xxx</span> - Šeš, 2020-05-09 - 10:26</p> </li> <a href="/comment/26272#comment-26272" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26272#comment-26272" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj laikas išmesti nuo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj laikas išmesti nuo lovio visus bebrus su konservais. Ten likę tik politiniai prostitutai, neišmanėliai, vaikų darželio lygio nesusipratėliai. Tokie kur daugiau nieko neteikia, tik kad darbą gautų kad priklauso partijai, nes patys gyvenime nieko nesugeba.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26272" token="woVlaAoRpH2l-N_O2NRq6JUrRUVdb3hBOz12rYYZDnM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26239" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588998393"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aloe Vera</span> - Šeš, 2020-05-09 - 07:26</p> </li> <a href="/comment/26239#comment-26239" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26239#comment-26239" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Klėgeris pažadėjo, kad dar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Klėgeris pažadėjo, kad dar šiais metais Aloe Vera pastatys gamyklą LEZ. Gamykloj dirbs 75 žmonės. Ten pereis dirbti Klėgeris prie VAZELINO PLATINIMO IR DEMONSTRUOS ANT SAVĘS KAIP GALI VAZELINAS VEIKTI.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26239" token="W8vso6EjuFP7KQoyNwSqyuJmye1sM3Mp2yCYb0B8CzA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26234" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588997106"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>reikšmės</span> - Šeš, 2020-05-09 - 07:05</p> </li> <a href="/comment/26234#comment-26234" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26234#comment-26234" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tarybos kompetencija…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tarybos kompetencija strateginiai klausimai - vystymo strategijos ir bendrasis planas. Kurie lemia miesto vystymą. Tarybos 16 narių atmetimas nekokybiško bendrojo plano n netiesioginė interpeliacija valdančių mažumai iš 10 tarybos narių. Prie kurių oficialiai nesimato prisijungiančių. N signalas mero poste esančiam, kad negebėjimų dirbt pagal kompetenciją nenorima toleruot. Nes būtent per mero kompetenciją pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 2., 1) - meras planuoja tarybos veiklą, posėdžių dienotvarkes, komitetų komisijų veiklą, pasirašo sprendimus. - Reiškia turi užtikrint svarstymui teikiamų klausimų kokybę. Pagal Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2. - meras rūpinasi raidos rodiklių analize ir strategijų problemoms sprest teikimu tarybai svarstyt ir vykdymu. - Reiškia jei pats meras nesubokia strategijų, nėra ko eit į mero postą ir politiką jam ir panašiems. Kur jei sugeba, tai suvokia per pirmus metus ir eina į priekį. Jei nesugeba, gali ir 10 n metų būt politikoj paspirtukų lygį ir suvokt nelemta. Rimti žmonės sugeba atsirinkt kur sugeba, kur ne. Bet jei ne visiems tsip lemta, tai nereiškia, kad Alytus per tokius turi nykt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26234" token="Sp9ad2mheu-ipq6pwLFMFbqjgBJC6HuXbeltGfzUARM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26115" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588959966"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pataisyta kaput 8 d.</span> - Pen, 2020-05-08 - 20:46</p> </li> <a href="/comment/26115#comment-26115" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26115#comment-26115" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">май8 kaput Alytaus bebram…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>май8 kaput Alytaus bebram konservom</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26115" token="_z9FUAil50ma-4u11wcVft7-NaKL4cmIP0yhT-mUz0w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26113" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588959349"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>konservos</span> - Pen, 2020-05-08 - 20:35</p> </li> <a href="/comment/26113#comment-26113" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26113#comment-26113" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">май9 kaput Alytaus bebram…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>май9 kaput Alytaus bebram konservom</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26113" token="xlpI2wgMmg5pz8JBnnAFQ7igvpBgpCC8DxJa8l-XOQc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26111" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588958244"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>as</span> - Pen, 2020-05-08 - 20:17</p> </li> <a href="/comment/26111#comment-26111" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26111#comment-26111" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">palikit aerodroma nors karta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>palikit aerodroma nors karta ramybej</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26111" token="52Xt_ix123pC0bzdryp2AzXH1TYTwDjxJg1_BN95O5s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26097" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588953369"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jaunimui</span> - Pen, 2020-05-08 - 18:56</p> </li> <a href="/comment/26097#comment-26097" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26097#comment-26097" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Po mokyklų bėkite iš Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Po mokyklų bėkite iš Alytaus. Emigrantam - grįžkit į Lietuvą, bet tik ne į Alytų. Čia po politikais daug vagių. Vagia miesto pinigus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26097" token="8TCLDmcaAphHfZEcjZ2jmOB-6NMGScOh-12SlGHfAHQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26080" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588946815"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Paminklas</span> - Pen, 2020-05-08 - 17:06</p> </li> <a href="/comment/26080#comment-26080" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26080#comment-26080" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cicėnas užnuodijo Alytų prie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cicėnas užnuodijo Alytų prie Cesiulio. Prie Grigaravičiaus davė leidimus pagamint tiem nuodam ant alytiškių kur išleido. Kur rast saskaitos numerį ant tokių veikėjų paminklo statybos. reik tokiem 3 veikėjam Alytaus didvyriam rast vietą ir statyt piminklą</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26080" token="6gjZ1mViq8c_20j2JuiImzTzPSv2X6e-YrbjdUwmc8I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26063" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588942493"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>siūlymas</span> - Pen, 2020-05-08 - 15:54</p> </li> <a href="/comment/26063#comment-26063" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26063#comment-26063" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Siūlymas dėl aerodromo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Siūlymas dėl aerodromo tvirtint anoj kadencijoj patvirtintą aerodromo vystymo planą, kur oreiviai mokėjo 10 tūkstančių eurų už jo paruošimą. Ir savivaldybei šias lėšas jiems kompensuot. O tai vienas vis..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26063" token="XVHBjWQolwyzxQzdsrKQ6K2v3a9mqLIKuBE0YAPUza0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26061" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588942357"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>teisingai</span> - Pen, 2020-05-08 - 15:52</p> </li> <a href="/comment/26061#comment-26061" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26061#comment-26061" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Teisingai pasielgta, kad 16…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Teisingai pasielgta, kad 16 tarybos narių balsų dėka atidėtas nekokybiškai paruošto bendrojo plano svarstymas. Kuris turi prieš būt derintas su visuomene ypač įvedant aiškumus dėl aerodromo ir Jazminų turgavietės, po to tik teiktas svarstyt. Su tokiais siūlymais priimam po to taisom - ne vieta politikoj. Nes tarybos per brangus laikas taisymams tvirtinti. Vienok epizodas patvirtino vėl, kad susiformavus nauja oponuojanti dauguma. O 10 už balsavusių - lieka valdančių mažuma. Kurie apart erzintis dėl praskolinto biudžeto ir žemės sklypų likučių - tik blogės. Štai ką reiškia nekompetentingiems imt valdžią ir galimai klimpt už rinkiminius atvirukus ir stendus..? Iš kart per žemės sklypų ir padangų gaisro bei kitas peripetijas papuola į spectarnybų neatsitiktinai ilgų tyrimų pinkles. Tad išeit iš situacijos trumpiausias kelias būsimam tarybos posėdį viešai prisistato oponuojanti dauguma su veiklos programa ir deleguojamais atstovais į postus. Kuriuose sugebėtų teikt kokybiškus sprendimus kūrino ir vienijimo energijoj. Kitas rwikalas nesimato atsistatydinimų direktorių, kurių ataskaitų netvirtino kaip praradusių nepasitikėjimus tų, kurie taryboj ir tvirtino juos į šiuos postus. Reiškia pagal demokratines tradicijas nesielgia.. Tada galimos interpeliacijos ir atstatydinimai. Tad pirmyn.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26061" token="TIwmYM6VFUXv3E4vczbHQkk1X_ssr85FGck2UuGT4KI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1448&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="a-QbX_6vWM4qBfW-fTBkMd91cyH3tgdn8QgeqRWY8HI"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 08 May 2020 12:30:35 +0000 vyrredaktorius 1448 at https://www.alytausnaujienos.lt Ta­ry­ba ne­pa­tvir­ti­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio ata­skai­tos https://www.alytausnaujienos.lt/ta-ry-ba-ne-pa-tvir-ti-no-ad-mi-nist-ra-ci-jos-di-rek-riaus-ro-lan-do-juo-nio-ata-skai-tos <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (33)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/53-13429" rel="bookmark"> Nr. <span> 53 (13429) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/juonys%20su%20fonu.jpg?itok=DsR1lnMZ" width="344" height="287" alt="Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pra­dė­jo dirb­ti 2019 me­tų ge­gu­žės 23 die­ną. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­pa­vir­ti­no jo ata­skai­tos už pra­ėju­sius me­tus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " title="Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pra­dė­jo dirb­ti 2019 me­tų ge­gu­žės 23 die­ną. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­pa­vir­ti­no jo ata­skai­tos už pra­ėju­sius me­tus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>R.Juo­nys pa­aiš­ki­no tau­pan­tis ko­le­gų lai­ką ir ata­skai­tos žo­džiu ne­pri­sta­ti­nė­jo, ta­čiau su­lau­kė daug klau­si­mų. Juos ak­ty­viai už­da­vė ir jo pirm­ta­kas, šios ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Jast­rems­kas. Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis jam pri­mi­nė, kad treč­da­lis ata­skai­tos – pra­ėju­sios ka­den­ci­jos va­do­vų.</p> <p>„Šios pa­rei­gos man as­me­niš­kai bu­vo iš­ban­dy­mas – va­do­vau­ti to­kiam di­de­liam ko­lek­ty­vui, spręs­ti ūki­nius mies­to klau­si­mus. Ne vis­ką pa­vyks­ta įgy­ven­din­ti taip, kaip no­ri­si, tam yra sub­jek­ty­vių ir ob­jek­ty­vių prie­žas­čių, džiau­giuo­si dar­buo­to­jų en­tu­ziaz­mu. Iš­šū­kių bu­vo ir yra daug, ne­pra­ran­du op­ti­miz­mo, ti­kiuo­si pa­tei­sin­ti lū­kes­čius ir do­rai dirb­ti mies­tui“, – kal­bė­jo R.Juo­nys.</p> <p>Pa­klaus­tas, ko­dėl su­ma­žė­jo vie­nas iš ro­dik­lių – ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų įsi­trau­ki­mas spren­džiant iš­ki­lu­sias pro­ble­mas ir pri­imant spren­di­mus, R.Juo­nys pa­brė­žė pa­kei­tęs va­do­va­vi­mo sti­lių, ly­gi­nant su prieš tai bu­vu­sio va­do­vo: „At­ei­tis pa­ro­dys, ko­kie bus re­zul­ta­tai, ta­čiau mik­ro­kli­ma­tas ko­lek­ty­ve tik­rai ge­ras, žmo­nės ne­jau­čia įtam­pos. Pa­si­ti­kiu ko­le­go­mis ir sten­giuo­si jiems su­teik­ti dar­bų lais­vę, ta­čiau kon­tro­lė, ži­no­ma, yra.“</p> <p>Ta­ry­bos na­riai taip pat klau­sė, ko­dėl iki šiol per me­tus nė­ra pa­teik­ta nau­ja ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ra ir ka­da tai bus pa­da­ry­ta. „At­ėjau dirb­ti su sa­vo vi­zi­ja, kaip rei­kė­tų keis­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą, ta­čiau ki­lo la­bai karš­ti gin­čai. Ne­ma­nau, kad šian­dien, esant eks­tre­ma­liai si­tu­a­ci­jai, bū­tų lai­kas kaž­ką keis­ti, prie ši­to klau­si­mo grį­ši­me, kai gy­ve­ni­mas vals­ty­bė­je grįš į nor­ma­lias vė­žes“, – sa­kė R.Juo­nys.</p> <p>Taip pat ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius su­lau­kė klau­si­mų, ar šiuo me­tu yra nau­do­ja­ma Le­an sis­te­ma, į ku­rią in­ves­tuo­ta ne­ma­žai biu­dže­to lė­šų ir ku­ri bu­vo die­gia­ma pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų, sie­kiant pa­di­din­ti dar­bo efek­ty­vu­mą. R.Juo­nys už­tik­ri­no, kad ši sis­te­ma da­bar nė­ra nau­do­ja­ma, jis as­me­niš­kai ben­drau­ja su sky­rių ve­dė­jais ir klau­sia jų nuo­mo­nės, kaip di­din­ti dar­bo efek­ty­vu­mą, bei spren­džia, ar ta nuo­mo­nė yra ra­cio­na­li.</p> <p>Į klau­si­mą, per kiek lai­ko šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja at­sa­ko į raš­tus, R.Juo­nys įvar­di­jo vi­du­ti­nę truk­mę – 5,4 die­nos.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43223" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596324703"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:31</p> </li> <a href="/comment/43223#comment-43223" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43223#comment-43223" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43223" token="d3xsjIdQ9b6ZB3P5KsBZUBTwtNj4fzsYjZh9A06MiNM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26926" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589180990"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>valia</span> - Pir, 2020-05-11 - 10:09</p> </li> <a href="/comment/26926#comment-26926" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26926#comment-26926" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus ir valstybės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus ir valstybės valdymas vyksta ir alytiškių valia. Renkant politikus į seimą ir miesto valdymą. Į miesto valdymą renkas tokios kokybės, kad kasmet sumažėja virš 1 tūkstančio alytiškių ir netwnkama dalies įmonių ir rinkų. Per kurias galėjo užsidirbt sau ir savo vaikų sotiems gyvenimams, per spectarnybų pinkles susipainiojusią ir šią valdančių mažumą. Kur vengdami atsakomybės išsilakstė buvusi valdančių dauguma. Į seimo lygį prisirinko kur pagal Alytaus modelį ir valstybės vystymo modelį platina. Praskolint valstybę su didžiausia socialine atskirtim per es ir dirbtinai išsilaiko teisėsaugos dvigubų standartų dėka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26926" token="bt_ljkvMRU72T6kyVHsjgpgxFHPXweQinhK9WSQUkAM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26745" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589127638"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jei mano valia</span> - Sek, 2020-05-10 - 19:20</p> </li> <a href="/comment/26745#comment-26745" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26745#comment-26745" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tai aš į Seimą išsiusčiau …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tai aš į Seimą išsiusčiau ne tik labuką, bet ir vencių. Prie robertėlio jie sudarytų tikrą trejybę. Jie labai panašūs savo mastymu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26745" token="CVnZNERG_cv2Fl-5KNP3EQQ22V0JI7NYXJGONyK56IE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26636" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589101047"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atskaičiuoja</span> - Sek, 2020-05-10 - 11:57</p> </li> <a href="/comment/26636#comment-26636" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26636#comment-26636" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal karmą kaip žmogui…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal karmą kaip žmogui gyvenimas žiauriai atskaičiuoja. Ne tik jam vienam.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26636" token="CtelAEf31-qEtj5SF9NucfHF6uFjBuJtiHuxbmMTgz0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26274" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589009929"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Šeš, 2020-05-09 - 10:38</p> </li> <a href="/comment/26274#comment-26274" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26274#comment-26274" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Milijonų kėsintojo Jūrgio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Milijonų kėsintojo Jūrgio klapčiukas. Nors su dėme,bet beveidis ir bestuburis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26274" token="01DQ3Mtfp3SefGoU0UZQFlF0uqIGdE-659eJbGD51mY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26137" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588967361"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Apsauginių vadui</span> - Pen, 2020-05-08 - 22:49</p> </li> <a href="/comment/26137#comment-26137" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26137#comment-26137" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pažaidei ir gana, grįžk ten…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pažaidei ir gana, grįžk ten iš kur atėjęs, kartu pasiimk gaisrininką merą ir plunksnuotą vicemerę ir nepamiršk prigriebti aloe verininko. Čiau, braškės!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26137" token="gEy4cJYeRmjOcjRu84ba7yCt3poWZ-zmsqXEW1NcuHo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26031" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588933201"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kažkur </span> - Pen, 2020-05-08 - 13:20</p> </li> <a href="/comment/26031#comment-26031" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26031#comment-26031" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kažkur aš jį mačiau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kažkur aš jį mačiau. Napoleono sindromo liliputo klapčiukas. Šlykštus žmogus. Kaip ir dauguma Alytaus Bebrų ir konservų panašus veikėjas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26031" token="WtDI0KXD7EFgQhEl1_Xu3p6iI_1yR-n7xWaYHXAv_dM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26026" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588930773"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>1 000 000</span> - Pen, 2020-05-08 - 12:39</p> </li> <a href="/comment/26026#comment-26026" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26026#comment-26026" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar spėjo jau nupyzdi....</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar spėjo jau nupyzdi....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26026" token="FCgt0q-k_iwD25MKIRTETlmXSNvkPTwzpSjORMbRt-s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26015" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588927468"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Labukas</span> - Pen, 2020-05-08 - 11:44</p> </li> <a href="/comment/26015#comment-26015" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26015#comment-26015" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai melagis</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai melagis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26015" token="GFPi_ati-RgdP8LwzqxUTR1ez8zbtwU6taSxYSD6Enk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26006" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588924946"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>GĖDA LABUKUI</span> - Pen, 2020-05-08 - 11:02</p> </li> <a href="/comment/26006#comment-26006" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26006#comment-26006" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labukas ne truputi, bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labukas ne truputi, bet didelis melagis. Lenkia net Vencių. Gėda jums.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26006" token="ngdNwNL6UnxbByMSRCEhF1iPVqIAmT5EDQBZuOUUesc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25999" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588923066"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kažin?</span> - Pen, 2020-05-08 - 10:31</p> </li> <a href="/comment/25999#comment-25999" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25999#comment-25999" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei teisėsauga būt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei teisėsauga būt operatyviai pateikus verdiktus dėl žemės sklypų ir padangų gaisro skandalų verdiktus, kažin šis ir mero postuose būt išlikę? Kaip ir kiti po jų žinotų, cirkintis valdyme neleis. Reiškia kažkam reikalingi jų cirkai erzint, kad nukreipt dėmesį nuo rimtų problemų ir šiais galimai manipuliuot. Bei kitiems rodyt, ką norim tą darom. Vienok taryboj susidariusi oponuojanti dauguma nepabūgo netvirtinusi kelių direktorių ataskaitų. Atmetusi nekokybiškai paruošto bendrojo plano svarstymą taryboje.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25999" token="ruSAfLHWZnDgMVShQGyPPcfhkBhOLgka5dUJojO14wQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25971" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588914770"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>178</span> - Pen, 2020-05-08 - 08:12</p> </li> <a href="/comment/25971#comment-25971" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25971#comment-25971" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jai p...zdint, tai milijoną…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jai p...zdint, tai milijoną kartu su Jūrgiu ir bebrais</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25971" token="2nNAgwES5OelEzb9uC71fL6VTeGjGpVaGaHu7_8vQCw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25900" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588903785"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Patricia Conor</span> - Pen, 2020-05-08 - 05:09</p> </li> <a href="/comment/25900#comment-25900" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25900#comment-25900" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Esu labai laiminga, kad dr…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: <a href="mailto:gethelp05@gmail.com">gethelp05@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25900" token="9pvZN8OxmpGdw3VO8Mr9heh9pG7DFBI8Z_wKe83YCvI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25716" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588854199"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>karmos</span> - Ket, 2020-05-07 - 15:23</p> </li> <a href="/comment/25716#comment-25716" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25716#comment-25716" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pavyzdys kaip veikia karmos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pavyzdys kaip veikia karmos. Sulindo į postus kur nesugeba per kombinacijas ir..Nuo pat kadencijos mandrumai. O po jais per nervus sau ir miestui. Kiek tarybos posėdžių - tik erzelynų didėjimas dėl mažėjančių likučių. Ir patys nežino kas ryt/poryt bus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25716" token="YpPzNTjTz-W4RvSCXCDdZ4tEJptC_DG9MbBA0pj95C4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25707" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588852551"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jei?</span> - Ket, 2020-05-07 - 14:55</p> </li> <a href="/comment/25707#comment-25707" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25707#comment-25707" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei pastebėjot, per visas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei pastebėjot, per visas grandis silpni Alytuj politikai. Pradedant nuo kandidatų į seimą, miesto valdžios postuose, partijų lyderių lygiuose. Nėra asmenybių ir iniciatyvų. Miesto interesų nėr kam atstovaut. Bet Vilniaus interesų grupėms paspirtukų per Alytaus interesus - net perteklius. Tarsi ir renka kuo silpnesnis, reiškia lengviau manipuliuojami. Ir neprileist kas sugeba ir gali Alytaus interesus apgint. Net per tarybos komisijas atsirenka patikrintus aktyvistus, kad neprieit principingesni ir gabesni. Net strateginio tartybos ekonomikos ir investicijų komiteto vadovai konservatorius su mediko ir socdemas su pedagogo išsilavinimais. Kur žalio suvokimo apie ekonomiką ir investicijas. Per tokius jų cirkus gilėjanti krizė valdyme, kad patys neiškentę retinasi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25707" token="y7J7xkRxosF5jMtyyk50ieF1q5nUCYmjpjMxTWRWook"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25705" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588851680"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Juokdariai </span> - Ket, 2020-05-07 - 14:41</p> </li> <a href="/comment/25705#comment-25705" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25705#comment-25705" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nesuprantu ką Povilas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nesuprantu ką Povilas Labukas veiktų Seime. Alytuj apsimelavęs, nieko nesupranta. Jis tik vykdyt gali užsakymus iš Vilniaus. Kažkoks nesusipratimas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25705" token="BXrvdCocyxRdVR0npjS_HuPA_Lj1L-vQAEjdb6E1Zys"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25701" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588850416"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kol kas</span> - Ket, 2020-05-07 - 14:20</p> </li> <a href="/comment/25701#comment-25701" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25701#comment-25701" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kol kas geriausia valdyme…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kol kas geriausia valdyme derinys kaip ekspolicininkai, ar socdemai su pilietininkais šaipos vieni iš kitų. Praktiškai pagal intrigų modelius pakišinėt kitus, veikiantys. Bendras bruožas kurt nemoka, tad vis po kitais pasinaudot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25701" token="S-O2SxuXX5dqeoPtsXEsFRNc_-q_BaWVgOHct1ijJiw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25700" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588850033"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tradicijos</span> - Ket, 2020-05-07 - 14:13</p> </li> <a href="/comment/25700#comment-25700" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25700#comment-25700" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šios kadencijos tradicijos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šios kadencijos tradicijos tesias. Pajudink daugiau aiškumo dėl įmonių dzūkijos vandenys ir šilumos tinklai ypatumų ir yra - ekspolicininkai savo intrigų tesinį. Saugo tarsi ten būt jų didžiausi lobiai užkasti? Ką tai reiškia? Vienok taryba išdryso dzūkijos vandenys vadovo ataskaitos netvirtint. Šilumos tinklų analizuot, kaip dėl bijojėgainės kompensuot Litesko, kol kas kaip tabu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25700" token="YBTZJ4CGIOPtFx-tk8JafhwpArN5AUzx2y-pXvQlbqs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25691" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588848655"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vėl</span> - Ket, 2020-05-07 - 13:50</p> </li> <a href="/comment/25691#comment-25691" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25691#comment-25691" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vėl pradeda lyst…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vėl pradeda lyst ekspolicininkų deriniai. Pratylima, kad netvirtino jei ir dzūkijos vadovo metinės ataskaitos, koks pasiekimas. Alita žvaigždėms per nepriklausomą valdybą ir..kelias laisvintas ir per spectarnybų žygdarbius buvusį vadovą nublusinėt per represines priemones, kur buvo galima švelniau. Ir per įtartinai ilgai besitęsiančius tyrimus saugoti šie, ir vis tiek taryba netvirtina ataskaitų. Eksplocininkams neišdega ir vienas kitą pašiepinėja, vienodo lygio būdami. Kokia dabar reali valdanti koalicija po mero ataskaitos tvirtinimo. Kur 15 tvirtino, reiškia kurie 5 dar prisidėjo prie valdančios daugumos? Nesimato jų viešų pareiškimų, tik intrigų nuotrupos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25691" token="foy0zq-TprlYTNs86tz4FjOf6tzM4eixQ0YAu1gSCvM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25688" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588848184"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jušui</span> - Ket, 2020-05-07 - 13:43</p> </li> <a href="/comment/25688#comment-25688" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25688#comment-25688" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pilnatis ir vėl per tv…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pilnatis ir vėl per tv šiaučia. Bloga, gėda nuo tokių parazitų</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25688" token="7EovNnAvqb669jdaYvqHysbz9d8hNb5Aqs1zguTNM6Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1442&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="UbQWWz8aF7e1EaU0CKqgJZu32yZJJYAgCQvxNtVrrY0"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 07 May 2020 05:50:27 +0000 vyrredaktorius 1442 at https://www.alytausnaujienos.lt Frak­ci­ja „Už Aly­tų” su­ma­žė­jo dviem na­riais https://www.alytausnaujienos.lt/frak-ci-ja-uz-aly-tu-su-ma-ze-jo-dviem-na-riais <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (20)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/53-13429" rel="bookmark"> Nr. <span> 53 (13429) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/Laura%20IMG_0676%20a.jpg?itok=BrCgt-DM" width="344" height="287" alt="Laura Ra­dze­vi­čiū­tė" title="Laura Radzevičiūtė ir Gediminas Daukšys paliko frakciją „Už Alytų“. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pir­ma­sis apie pa­si­trau­ki­mą iš frak­ci­jos „Už Aly­tų“ pra­ne­šė Ge­di­mi­nas Dauk­šys, bu­vęs vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­rus 2019 me­tų rin­ki­muo­se. Pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti sa­vo spren­di­mą, „Aly­taus nau­jie­noms“ G.Dauk­šys sa­kė, kad jo tiks­las yra rin­ki­mų pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mas, o ne jun­gi­niai.</p> <p>„Sten­giuo­si neuž­si­sto­vė­ti, iš­ei­ti iš sa­vo kom­for­to zo­nos, ban­dy­siu pa­ieš­ko­ti ki­tų bū­dų pro­gra­mai įgy­ven­din­ti, kaip ne­pri­klau­so­mas lais­vas žmo­gus“, – to­kius spren­di­mo mo­ty­vus įvar­di­ja po­li­ti­kas. Apie sa­vo spren­di­mą iš­ei­ti iš frak­ci­jos jis jau in­for­ma­vo raš­tiš­kai – elek­tro­ni­niu bū­du, nes pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas. Jau ant­ras iš ei­lės Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės po­sė­dis, ku­ria­me ir pa­gar­sin­tas šis pa­reiš­ki­mas, vy­ko nuo­to­li­niu bū­du.</p> <p>Pa­pra­šy­ta pa­ko­men­tuo­ti sa­vo spren­di­mą, Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė sa­kė: „Po­li­ti­ko­je po­li­ti­nė lais­vė ir ne­pri­klau­so­my­bė prak­tiš­kai ne­įma­no­mi, jei­gu esi frak­ci­jo­je, ko­man­do­je ar val­dan­čio­je dau­gu­mo­je.</p> <p>Kas ma­ne pa­žįs­ta, ži­no, esu la­bai prin­ci­pin­gas ir mo­kan­tis pa­sto­vė­ti už sa­ve, už ki­tus, sil­pnes­nius, žmo­gus.</p> <p>Prieš me­tus kar­tu su Val­de­ma­ru Cho­mi­čiu­mi pri­si­jun­giau prie frak­ci­jos „Už Aly­tų“ dėl tri­jų prie­žas­čių: 1. Jei­gu no­ri kaž­ką pras­min­go nu­veik­ti, pa­dė­ti žmo­nėms, tu­ri jung­tis į ko­man­dą, nes vie­nas lau­ke ne ka­rys. 2. Su­ta­rė­me, kad pa­dė­si­me val­dan­čia­jai dau­gu­mai, mies­to me­rui, ad­mi­nist­ra­ci­jai, mies­tui svar­biais ir reikš­min­gais klau­si­mais. Pa­ža­dė­jau, kad ne­kel­siu skan­da­lų, jei­gu bus lai­ko­ma­si įsta­ty­mų, ne­bus tai­ko­mi dvi­gu­bi stan­dar­tai ir bus krei­pia­mas dė­me­sys į ma­no pa­siū­ly­mus, pa­sta­bas. 3. Iš tik­rų­jų, at­vy­kau į šį mies­tą dirb­ti, bet li­ki­mas taip su­dės­tė, kad jau pen­ke­rius me­tus tu­riu nuo­lat už sa­ve, už vie­šą in­te­re­są ir už ki­tus, sil­pnes­nius, kau­tis kaip liū­tė, to­dėl no­rė­jo­si ra­my­bės ir su­si­tel­ki­mo pra­smin­giems dar­bams su tik­rai pro­fe­sio­na­lia ko­man­da.</p> <p>De­ja, pas­ta­rai­siais mė­ne­siais įsi­ti­ki­nau, kad ši­ta­me mies­te nor­ma­liai, ra­miai dirb­ti ne­įma­no­ma, nes vi­sais įma­no­mais bū­dais kai­šio­ja­mi pa­ga­liai, in­tri­guo­ja­ma ir, svar­biau­sia, – ne­si­lai­ko­ma ele­men­ta­raus duo­to žo­džio. Vis­kam bū­na pra­džia, at­ei­na ir pa­bai­ga. Ma­no ge­le­ži­nė kan­try­bė trū­ko.</p> <p>Prieš pa­si­trauk­da­ma iš frak­ci­jos „Už Aly­tų“, frak­ci­jos se­niū­nui To­mui Pa­čė­sui, pa­siū­liau frak­ci­jai skelb­tis opo­zi­ci­ne, nes jau ne­be­ga­li­ma dau­giau ty­lė­ti ir to­le­ruo­ti, kas vyks­ta mies­te, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos val­dy­me, ne­be­ga­li­ma dau­giau už­si­merk­ti ir ne­ma­ty­ti, kaip kai kas pel­no­si iš ne­lai­mių ir per mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus pu­čia vi­sam mies­tui gra­žiai pia­riš­kai pa­ruoš­tus bur­bu­lus.</p> <p>Frak­ci­jos „Už Aly­tų“ na­riai: To­mas Pa­čė­sas, Da­nu­tė Re­mei­kie­nė ir Val­de­ma­ras Cho­mi­čius skelb­tis opo­zi­ci­ne frak­ci­ja ne­su­ti­ko, to­dėl man te­ko trauk­tis.</p> <p>Taip, ko­man­dos ne­tu­riu, bet už tai tu­riu po­li­ti­nę lais­vę ir ne­pri­klau­so­my­bę, kas man yra la­bai di­de­lė ver­ty­bė.</p> <p>Nuo šiol pil­na ap­im­ti­mi veik­siu pa­gal sa­vo są­ži­nę, mo­ra­li­nius prin­ci­pus ir įsi­ti­ki­ni­mus. Su­vo­kiu, kad, bū­da­ma vie­na, di­de­lių dar­bų mies­tui, kad ir kaip no­rė­čiau, ne­pa­da­ry­siu, ta­čiau tik­rai pa­da­ry­siu vis­ką, kad šis mies­tas pra­re­gė­tų, ir tie pu­čia­mi bur­bu­lai su­sprog­tų.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_2384_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1439-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_2384_0.jpg" width="1701" height="2551" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_0676%20a_1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1439-MgWKASYmJlE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_0676%20a_1.jpg" width="1701" height="2551" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43221" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596324661"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:31</p> </li> <a href="/comment/43221#comment-43221" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43221#comment-43221" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43221" token="sgXtsbCtu078EoKKZU93C80knO8akehRlN9yDScN-Mk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-27364" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589372864"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tratata....</span> - Tre, 2020-05-13 - 15:27</p> </li> <a href="/comment/27364#comment-27364" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/27364#comment-27364" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Slangos jai reik ilgesnios…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Slangos jai reik ilgesnios.....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=27364" token="hwK0UQPdpJgu0sTbbTzE0R9_ta_boditABP0_05_uYQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25897" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588903691"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Patricia Conor</span> - Pen, 2020-05-08 - 05:08</p> </li> <a href="/comment/25897#comment-25897" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25897#comment-25897" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Esu labai laiminga, kad dr…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: <a href="mailto:gethelp05@gmail.com">gethelp05@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25897" token="rdZ0Et8Z-NZYlwsqFiRSl08NKh0Y3pkPkw8QQiEqKDQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25348" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588758666"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>radijo</span> - Tre, 2020-05-06 - 12:51</p> </li> <a href="/comment/25348#comment-25348" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25348#comment-25348" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dėl radijo ypatumų,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dėl radijo ypatumų, vertinant kad socdemų veikėjas patalpas išsinuomavo, čia pilietininkams su socdemais reiškia aiškintis ar dėkot vieni kitiems. Kad per Etikos komisija nematydami pasiaiškint situacijas, kas po kitų kompais rašinėja galimai.. - reiškia palaiko intrigas naudai ekspolicininkų. Kur kituose komentaruose kaip anas politikas tik parašo ir atmeta - rašinėji po tuo kompiuteriu. Štaip taip jie vieni kitiems per užkuliusius atgal atmeta. Nes į akis garbingai spęst nesugeba, bijo. Vis kitus pakišinėdami. O intrigos didėja ar per Laurą, ar be jos. O tai, kad epizoduose naudojas per intrigas mainais ir patys, ne jie vieni tai daro. Įdomiausia, prie valdančių mažumos nesimato oficialiai norinčių prisijungt ir konkrečią atsakomybę prisiimt už kas vyksta. Reiškia suvokia, kad negeri dalykai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25348" token="bu_MvEaVfvT_eZdgpZMwHtAQBz-zXtTo-bZxIMvA4NU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25346" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588757361"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>intrigos</span> - Tre, 2020-05-06 - 12:29</p> </li> <a href="/comment/25346#comment-25346" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25346#comment-25346" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Deja, intrigų autorė ne ji…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Deja, intrigų autorė ne ji. Jinai vykdytoja, kad išgyventų. Dėl radijo esmė galutiniam taške buvo - socdemų veikėjas konkursą nuomos laimėjo galimai socdemų rinkiminiam štabui? Ji tik..padėjo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25346" token="yZD9d09vh5O0CwJzG9AH2_TYiXmPgwsEziA9hffOZVY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25345" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588757158"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aparatūra</span> - Tre, 2020-05-06 - 12:25</p> </li> <a href="/comment/25345#comment-25345" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25345#comment-25345" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rimta Prienų Aparatūra -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rimta Prienų Aparatūra - torpeda</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25345" token="G4SEV4SiZej5seCIOPunZPNuF6njaQb0QkvcRKIi2wA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25341" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588756849"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Monika</span> - Tre, 2020-05-06 - 12:20</p> </li> <a href="/comment/25341#comment-25341" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25341#comment-25341" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai jau įdomi tamstos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai jau įdomi tamstos teisybė ,kai yra nauda tai teisybė ,o kurpti intrigas apie nepatinkančius argi tai teisybė kuo brangioji nepatiko Alytaus radijas ir dar ne vienas alytiškis .Yra toks ne visai gražus bet senas lietuviškas posakis Jūsų teisybė kaip š..... šviesybė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25341" token="tciJzY_jkojcp-271y6dGO8EgsLeKfv-obhN641xf9U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25325" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588753433"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>palaikymas</span> - Tre, 2020-05-06 - 11:23</p> </li> <a href="/comment/25325#comment-25325" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25325#comment-25325" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laura rausk juos be…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laura rausk juos be ceremonijų. Ypač kgb palikuonis kur jų intrigas žinai. Dar per youtube paleisk atskirus jų intrigų po kitais epizodus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25325" token="8VdyUCe-dEeKBordUPsK7fxsEzigWmCctXp4mUGnhBo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25300" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588746469"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>karma</span> - Tre, 2020-05-06 - 09:27</p> </li> <a href="/comment/25300#comment-25300" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25300#comment-25300" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ši tik parodo Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ši tik parodo Alytaus intrigų ir neatsakingumo epizodus. Kur prasidėjo prieš 30 metų kaip jos dar nebuvo Alytuj. Bet tai tęsias iki šiol ir patiems alytiškiams gryžta netwkta virš pusės turėto miesto potencialo, pačių nesukontroliuotą padangų gaisrą su baisiom pasekmėm užsiritinę ir matyt nenori. Kaip taryboj per spectarnybų primityvius tyrimų tesimus ir kitas kombūnacijas tiesiog šaipos iš pačių rinktų politikų. Ir miesto su tokiu lygiu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25300" token="WD4Jjm7ISp7DcknPU2TzFjGJqNbaZra9e-oN068KZW8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25293" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588745219"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sistema</span> - Tre, 2020-05-06 - 09:06</p> </li> <a href="/comment/25293#comment-25293" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25293#comment-25293" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad pasiekt tokį Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad pasiekt tokį Alytaus miesto vystymo rezultatą, nuo Nepriklausomybės pradžios buvusių 80 tūkstančių gyventojų iki 50 tūkstančių ir..blogėja - reikia pastoviai slopint retesnius sugebančius ir už miesto interesus pastovėt. Bei palaikyt nykimo lygius, kaip per tarybos sprendimus regis tvirtina nemažai savivaldybės įmonių vadovų metines ataskaitas, kur kažin ar įmonės išsilaiko? Nebandyt kažkokių rimtesnių efektyvinimo reformų taikyt, kad iš savęs gebėtų išsilaikyt. O šią politikoj vietiniai gudručiai kaip įrankį naudoja vieni kitus bandant apeit.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25293" token="l19HQdGgqPVTpLawYnQ_v7iYfq77h7ckB3NiFUh8O8A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25292" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588745219"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sistema</span> - Tre, 2020-05-06 - 09:06</p> </li> <a href="/comment/25292#comment-25292" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25292#comment-25292" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad pasiekt tokį Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad pasiekt tokį Alytaus miesto vystymo rezultatą, nuo Nepriklausomybės pradžios buvusių 80 tūkstančių gyventojų iki 50 tūkstančių ir..blogėja - reikia pastoviai slopint retesnius sugebančius ir už miesto interesus pastovėt. Bei palaikyt nykimo lygius, kaip per tarybos sprendimus regis tvirtina nemažai savivaldybės įmonių vadovų metines ataskaitas, kur kažin ar įmonės išsilaiko? Nebandyt kažkokių rimtesnių efektyvinimo reformų taikyt, kad iš savęs gebėtų išsilaikyt. O šią politikoj vietiniai gudručiai kaip įrankį naudoja vieni kitus bandant apeit.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25292" token="AH1vlMnRzUZXwWhYS44_5J3oy0yECQTnyVlfkCsOsDs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25278" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588741859"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nekeista</span> - Tre, 2020-05-06 - 08:10</p> </li> <a href="/comment/25278#comment-25278" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25278#comment-25278" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj kiek retų stojo už…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj kiek retų stojo už miesto viešą interesą - tokių nekenčia. Net per teismus tai demonstruoja ciniškai ir atvirai. Todėl gilėjančioj krizėj per valdymą. Paklauskit kuris ten iš tarybos narių vienas kitą pakenčia. Šypsos, bet iš užkuliusių....net ir per kaip kuriuos komentarus to neslepia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25278" token="8LexADTRxHgSTpL4CtGAjMTBMjawmrVgUIpI-DfwnPs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25142" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588705004"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rita</span> - Ant, 2020-05-05 - 21:56</p> </li> <a href="/comment/25142#comment-25142" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25142#comment-25142" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reksne ir tiek. Ka tie …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reksne ir tiek. Ka tie riksmai jos dave miestui? Tik triukšmo, déjà....<br /> Smulkmeniška, neteisinga moteris, pasiruosusi parduot bilia ka ir uz maziausia kaina.... Kur ji ten skandalas, riksmai, darkymadis ir draskymasis.<br /> Nukrito ant Alytaus ,dalykas” 🤣</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25142" token="xeRHVukLKTq2_XxnsVua0iVY7gW-0zg8BlVjQQc76Hs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25137" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588702902"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Apgaulė</span> - Ant, 2020-05-05 - 21:21</p> </li> <a href="/comment/25137#comment-25137" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25137#comment-25137" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Apgailėtina asmenybė. Be…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Apgailėtina asmenybė. Be jokių vertybių, be padorumo. Rėksnė, ne daugiau. Čiuožk į gimtuosius Prienus pas Stupurį!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25137" token="QQEWB8CtoYugSLFqxl8ZNXXWGLYjbtT8TGN-ZRjGqTo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25134" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588701554"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ohooj</span> - Ant, 2020-05-05 - 20:59</p> </li> <a href="/comment/25134#comment-25134" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25134#comment-25134" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir vėl JI meluoja...-melagių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir vėl JI meluoja...-melagių melagė, netikėkit anei vienu JOS žodžiu!-aferistė...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25134" token="YyWTK_XKg2vghri30xMhJ1OkBm5eeDGG_j0_VDat3Y4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25079" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588685789"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>klausimas</span> - Ant, 2020-05-05 - 16:36</p> </li> <a href="/comment/25079#comment-25079" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25079#comment-25079" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kurie ten taryboje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kurie ten taryboje konkrečiai gali eit į priekį ir stabdyt stagnaciją, teikt rimtas vystymo strategijas ir vienyt sugebančius vykdyt? Ir pasiekt kitų miestų pavyzdžiais ir Alytuj gerus rezultatus. Užtikrint ženklų paskolų mažinimą ir salygas gyventojų daugėjimui? Nors išlaikyt nemažėjimą. Nes Alytuj kas tik aktyvesnis, vis pašaipom. O patys siūlyt geriau nesugeba. O, kad per savivaldą vos ne per visas siūles trūksta, ne tik per brangius respiratorius- tai ne jau tai turi tęstis?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25079" token="VXFbnRwXvHDMPBgjE0_FvF3ub6y-aETjbB_go379-nc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25077" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588685261"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Klounė </span> - Ant, 2020-05-05 - 16:27</p> </li> <a href="/comment/25077#comment-25077" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25077#comment-25077" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ir daugiau nieko gero</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ir daugiau nieko gero</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25077" token="HGBBOD6yj_lrP2KfWyF7mDQuLjwhnsRuF_R6zjCYyvY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25073" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588684789"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>objektyviai</span> - Ant, 2020-05-05 - 16:19</p> </li> <a href="/comment/25073#comment-25073" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25073#comment-25073" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jinai su savo pliusais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jinai su savo pliusais minusais, bet būdama teatro direktore, iš ministerijų fondų lėšų užvedė miuziklą. Kuris garsėjo Lietuvoj ir galėjo nemažai uždirbt teatrui ir Alytuj. Buvo iš fondų lėšų planuojama ruošt teatro ir komplekse savivaldybės pastato renovacijos. Ir būt jau padaryta ir blizgėjęs centras. Jei ne iš pavydo būt nesudirbę. Dabar geriau pusgyvis teatras ir kitos vegetuojančios savivaldybės institucijos, kurių metines veiklų imitacijas taryba vos ne iš pypkės tvirtina. O tai, kad šiam mieste viešo intereso gynimo nevirškina - kas pereina miesto centrą ir klaust nereikia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25073" token="PDpR0rUAQyTzDdDLfbJhD6g5IGIy40PZDu48VI8pIi4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25070" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588683974"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vienok</span> - Ant, 2020-05-05 - 16:06</p> </li> <a href="/comment/25070#comment-25070" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25070#comment-25070" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Politikai turi pliusų minusų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Politikai turi pliusų minusų. Vienok epizode dėl brangių rwspiratorių Laura kaip Antikorupcinės komisijos pirmininkė parodė, kas valdyme vyksta. Teisingai kaip komisijos pirminkė pateikė tirt komisijai. Kuri pavaldi ir atskaitinga tarybai, o visuomenę informuot turi. Situaciją išnagrinėt taip, kad besidomintiems alytiškiams nekilt įtarimų ir būt aišku. Kodėl brangiai pirko, kaip su apsaugos priemonių perdavimo aktais, kodėl privati firma Kautra remta jei taip - už kokius nuopelnus. Ir kaip komisija, kurios sudėtį partijų ir judėjimų atstovai atsisakė nagrinėt, reiškia palieka įtarimus ir kuriuos galimai dangsto, vėl nesiskaito su visuomene. Tinka bent kokie vaikiški paaiškinimai kur nenori matyt. Ir tai būdinga ne tik šiai komisijai. Yra ir daugiau panašių situacikų, kur tarybos nariai palaiko neatsakingumą valdyme. Tad neoficiali valdanti dauguma ir mažėja. Per intrigas toli nenueis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25070" token="KLNS3WjYRZGUErVmrIztu4vE6E5tfqdtyL72HhLhH4I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25060" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588680805"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Manipuliacija</span> - Ant, 2020-05-05 - 15:13</p> </li> <a href="/comment/25060#comment-25060" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25060#comment-25060" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Eilinė manipuliacija. Su…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Eilinė manipuliacija. Su frakcija dirbti nepavyko, o viena tai jau, kad nudirbs... Nesąmones skiedžia ir galvoja, kad žmonės ja dar patikės. Opozija šitai poniai buvo reikalinga tik dėl opozicijai priklausančių postų !!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25060" token="I7Cb3DN05XpvHaQah4nC4VvueXmqsdnFWFcDLmSn5pQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1439&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="BgtNX32f2zZiBb51hcLeSQU1f8B3aLEZoBGpQ_Fl5KY"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 05 May 2020 11:05:39 +0000 vyrredaktorius 1439 at https://www.alytausnaujienos.lt