Savivalda https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­ja per te­le­vi­zi­ją – ne­ga­li­ma, spor­to klu­bų fi­nan­sa­vi­mas – įtar­ti­nas https://www.alytausnaujienos.lt/ta-ry-bos-po-se-dziu-tran-slia-ci-ja-te-le-vi-zi-ja-ne-ga-li-ma-spor-klu-bu-fi-nan-sa-vi-mas-itar <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (37)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/32-13408" rel="bookmark"> Nr. <span> 32 (13408) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/IMG_2425.JPG?itok=QGvCkTQD" width="344" height="287" alt="Pačesa ir Radzevičiutė" title="Alytaus miesto savivaldybės tarybos dauguma sausio pabaigoje vykusiame posėdyje pritarė frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no To­mo Pa­čė­so pa­va­duo­to­jos Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės pateiktam sprendimo projektui dėl tarybos posėdžių transliacijos per televiziją. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Spren­di­mo pro­jek­tą pa­tei­kė frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no pa­va­duo­to­ja</h2> <p>Sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo svars­to­mas šie­me­tis mies­to iž­das, spren­di­mo pro­jek­tą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją pa­tei­kė ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no To­mo Pa­čė­so pa­va­duo­to­ja Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė.</p> <p>Dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bė bū­tų įpa­rei­go­ta ne­del­siant pa­skelb­ti ir or­ga­ni­zuo­ti vie­šą kon­kur­są po­sė­džiams tran­sliuo­ti per te­le­vi­zi­ją. Tai per me­tus mies­to biu­dže­tui ga­li kai­nuo­ti ne vie­ną de­šim­tį tūks­tan­čių eu­rų.</p> <p>Kaip tuo­me­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je sa­kė L.Ra­dze­vi­čiū­tė, to­kios tran­slia­ci­jos są­ly­go­tų di­des­nį vi­suo­me­nės įsi­trau­ki­mą į ta­ry­bos dar­bą, žmo­nės ma­ty­tų, ką vei­kia ta­ry­ba, kaip įgy­ven­di­na­mi prieš rin­ki­mus duo­ti pa­ža­dai. Ta­ry­bos na­rė ak­cen­ta­vo, kad kon­kur­sas ne­bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas vie­nam sub­jek­tui, ti­ki­ma­si su­lauk­ti ir ki­tų te­le­vi­zi­jos pa­slau­gų tei­kė­jų pa­siū­ly­mų.</p> <p>Da­bar mies­to ta­ry­bos po­sė­džiai ne­mo­ka­mai tran­sliuo­ja­mi „You­Tu­be“, per „Go­og­le“ ben­dro­vės so­cia­li­nį tin­klą.</p> <p>Spren­di­mo pro­jek­tą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją pri­sta­čiu­si ta­ry­bos na­rė pa­gal su­tar­tį yra dir­bu­si Aly­taus re­gio­ni­nė­je te­le­vi­zi­jo­je, ku­riai va­do­vau­ja ta­ry­bos na­rio T.Pa­čė­so žmo­na Lai­ma Pa­čė­sie­nė.</p> <p>Tad pri­ėmus spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją ir tam ski­riant lė­šų iš mies­to biu­dže­to, ne vie­nas ta­ry­bos na­rys bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad to­kį kon­kur­są lai­mės vie­ti­nė te­le­vi­zi­ja, nes ki­tas te­le­vi­zi­jas toks kon­kur­sas var­gu ar su­do­mins.</p> <h2>Jau pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas pa­nai­kin­ti spren­di­mą</h2> <p>Ko­vo pra­džio­je Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se J.Ar­laus­kas mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­ra­šė tei­ki­mą, ku­ria­me siū­lo­ma pa­nai­kin­ti sau­sio pa­bai­go­je pri­im­tą spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją.</p> <p>Tei­ki­me nu­ro­do­ma, kad Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ne­su­tei­kia tei­sės pri­im­ti to­kio spren­di­mo.</p> <p>Gy­ven­to­jai, ku­rie do­mi­si sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­la, in­for­ma­ci­ją apie po­sė­džiuo­se svars­to­mus klau­si­mus, pa­reng­tus spren­di­mų pro­jek­tus ga­li su­ži­no­ti sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Taip pat gy­ven­to­jai ga­li da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiuo­se, nes jie yra at­vi­ri.</p> <p>Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad, kai yra tech­ni­nės ga­li­my­bės, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiai tran­sliuo­ja­mi sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, ta­čiau ne­nu­ro­do­ma, jog jie ga­li bū­ti tran­sliuo­ja­mi per te­le­vi­zi­ją.</p> <p>Taip pat Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­me nu­ro­dy­ta, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas ne­reg­la­men­tuo­ja vie­šų­jų pir­ki­mų, su­si­ju­sių su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­ja per te­le­vi­zi­ją.</p> <p>Kaip in­for­ma­vo mies­to ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to va­do­vė Da­lia Je­zu­ke­vi­čie­nė, ga­vus Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mą, yra pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas pa­nai­kin­ti sau­sio pa­bai­go­je ta­ry­bos pri­im­tą spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją. Šis klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas ko­vo pa­bai­go­je vyk­sian­čia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dar nė­ra pa­skel­bu­si kon­kur­so šių po­sė­džių per te­le­vi­zi­ją tran­slia­ci­jai, nors ir bu­vo įpa­rei­go­ta tai pa­da­ry­ti ne­del­siant. Pa­na­šu, kad toks kon­kur­sas jau ir ne­bus skel­bia­mas.</p> <h2>Tei­ki­mas kol kas ne­vyk­do­mas, pi­ni­gai spor­to klu­bams jau pa­skir­ti</h2> <p>Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se J.Ar­laus­kas sau­sio pra­džio­je krei­pė­si į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus, pra­šy­da­mas įpa­rei­go­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą per teis­mo nu­sta­ty­tą ter­mi­ną įgy­ven­din­ti Spor­to įsta­ty­mo nuo­sta­tas. Nu­si­sta­ty­ti il­ga­lai­kius spor­to plėt­ros tiks­lus, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mas spor­to sri­tis, spor­to sri­ty­je vei­kian­čių fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų veik­los fi­nan­sa­vi­mo iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to kri­te­ri­jus ir tvar­ką.</p> <p>Vy­riau­sy­bės at­sto­vui pri­rei­kė kreip­tis į teis­mą, nes mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­pai­sė jo pa­teik­to rei­ka­la­vi­mo.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba va­sa­rio vi­du­ry­je su­lau­kė dar vie­no Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mo, su­si­ju­sio su Spor­to įsta­ty­me nu­ma­ty­tų nuo­sta­tų ne­pai­sy­mu. Šį­kart dėl 2017-ųjų ko­vo pa­bai­go­je pri­im­to ta­ry­bos spren­di­mo, ku­riuo bu­vo pa­tvir­tin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kū­no kul­tū­ros ir spor­to pro­gra­mos spor­to klu­bų pro­jek­tų da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo tvar­kos ap­ra­šas, pa­kei­ti­mo ar pa­nai­ki­ni­mo.</p> <p>Kon­sta­tuo­ta, kad pa­gal Spor­to įsta­ty­mą nė­ra to­kios nuo­sta­tos, jog sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba sa­vo nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­lė­tų fi­nan­suo­ti tik spor­to klu­bų veik­lą. Pir­miau­sia sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, va­do­vau­da­ma­si šiuo įsta­ty­mu, tu­ri nu­si­sta­ty­ti mi­nė­tus tiks­lus, fi­nan­suo­ja­mas spor­to sri­tis bei fi­nan­sa­vi­mo kri­te­ri­jus ir tvar­ką, – bū­tent dėl to Vy­riau­sy­bės at­sto­vas krei­pė­si į teis­mą.</p> <p>Spor­to įsta­ty­me spor­to pro­jek­tas api­brė­žia­mas kaip do­ku­men­tas, ku­ria­me ap­ra­šo­ma lai­ki­na ju­ri­di­nio as­mens veik­la sie­kiant uni­ka­lių ir kon­kre­čių, su spor­tu su­si­ju­sių ko­ky­bi­nių ir kie­ky­bi­nių re­zul­ta­tų.</p> <p>Va­sa­rio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pra­ne­šė, kad yra gau­tas Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mas dėl mi­nė­to ta­ry­bos spren­di­mo pa­kei­ti­mo ar pa­nai­ki­ni­mo. Pa­sa­kė, kad yra ren­gia­mas spren­di­mo pro­jek­tas ir jis bus svars­to­mas ki­ta­me ta­ry­bos po­sė­dy­je.</p> <p>O kol įsta­ty­mui prieš­ta­rau­jan­tis, spor­to klu­bų veik­lai da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą nu­ma­tan­tis tvar­kos ap­ra­šas ne­pa­keis­tas ir ne­pa­nai­kin­tas, va­do­vau­jan­tis juo bei Spor­to klu­bų veik­los pro­jek­tų pa­raiš­kų at­ran­kos ir ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pro­to­ko­lu, šio mė­ne­sio pra­džio­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl šie­me­čia­me mies­to biu­dže­te nu­ma­ty­tų lė­šų pa­skirs­tos šiems klu­bams.</p> <p>Iš vi­so sep­ty­niems spor­to klu­bams pa­skirs­ty­ta 490 tūkst. eu­rų. Dau­giau­sia iš šios su­mos – 280 tūkst. eu­rų te­ko vie­ša­jai įstai­gai „Dzū­ki­jos spor­tui“, ku­riai va­do­vau­ja ta­ry­bos na­rio T.Pa­čė­so žmo­na ir ku­ri tu­ri krep­ši­nio klu­bą „Aly­taus Dzū­ki­ja“.</p> <p>Ta­ry­bos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos „Aly­taus pi­lie­čiai“ se­niū­no Vy­tau­to Jast­rems­ko tei­gi­mu, spor­to klu­bams skir­tas fi­nan­sa­vi­mas pa­gal Vy­riau­sy­bės at­sto­vo siū­lo­mą keis­ti įsta­ty­mų ne­ati­tin­kan­tį ap­ra­šą ke­lia įta­ri­mų: „Gal to­dėl ir ne­sku­bė­ta jo keis­ti ar nai­kin­ti, kad klu­bams bū­tų pa­skir­ti pi­ni­gai. Jei tas ap­ra­šas bū­tų pri­pa­žin­tas ne­ga­lio­jan­čiu, ne­bū­tų pa­grin­do skir­ti pi­ni­gus. Ga­vus Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mą pa­nai­kin­ti spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją, sku­biai pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas tai pa­da­ry­ti. O dėl spor­to klu­bų fi­nan­sa­vi­mo ap­ra­šo pa­kei­ti­mo spren­di­mo pri­im­ti kaž­ko­dėl ne­sku­bė­ta.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_0625.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1290-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_0625.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_2425_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1290-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_2425_0.JPG" width="1984" height="1980" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-10277" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584689866"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Torpeda</span> - Pen, 2020-20-03 - 09:37</p> </li> <a href="/comment/10277#comment-10277" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/10277#comment-10277" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Torpeda atakuoja Alytiškius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Torpeda atakuoja Alytiškius kaip Korovos virusas ir nori padaryti Alytiškius nesveikais. Saugokitės Alytaus Korovos ir būkite sveiki !</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=10277" token="qJbQ3G1kLmtUJTYJ4r2k5hmW12iT2VXnr-PFFGSx4TE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9828" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584427603"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Senjorams</span> - Ant, 2020-17-03 - 08:46</p> </li> <a href="/comment/9828#comment-9828" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9828#comment-9828" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau, kad didžiausia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau, kad didžiausia Alytaus parazitė kenkėja yra Laura Radzevičiūtė ir jos aplinkos žmonės. Kol galėjo tai jodinėjo ant Česiaus, o po to kai negavo kažko, tai nulaužė Česiaus kotą</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9828" token="-shrn1_DmGPckL2ymegxzodmZCebyMb165VOLGZbeL0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9765" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584377425"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Corona atsibudo?</span> - Pir, 2020-16-03 - 18:50</p> </li> <a href="/comment/9765#comment-9765" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9765#comment-9765" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Grįžo iš Ispanijos ir pati…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Grįžo iš Ispanijos ir pati save pagyrė? Patylėtum tu demaskacija, arba savo baublinę chebrą demaskuok! Apsimetėlė parazitė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9765" token="Atgp-H2OpQeRWz9609RiMq5VYWKrnzgTyq-eXe3nxY8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9742" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584350268"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Artūras</span> - Pir, 2020-16-03 - 11:17</p> </li> <a href="/comment/9742#comment-9742" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9742#comment-9742" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taigi, sprendžiant iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taigi, sprendžiant iš pasiskelbusių Radzevičiūtės priešų, ši ponia iš tikro nori ne kurtinaitinio ,o skaidresnio alytaus tarybos darbo, ką užtikrinti gali tik viešumas! O ir pagalba vietinei TV būtų ne pro šal, klausant radio transliacijas susidro įspūdis ,kad tai roboksų transliacijos o ne informacijos priemonė! Tai kad laikykis ,Laura ir temk tuo grigučiukus į švarų vandenį, nes brisiai loja, kai traukinys važiuoja !</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9742" token="LeYO12ihhYVmQg365amVMBM9jqTkudWRmNIifMMU81g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9708" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584309445"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Valdžia</span> - Sek, 2020-15-03 - 23:57</p> </li> <a href="/comment/9708#comment-9708" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9708#comment-9708" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Valstiečių lyderis šaunuolis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Valstiečių lyderis šaunuolis, kad kovoja net su savais, tai bent ištikimybė miestui. Bus įdomu, jei ponia Ulčickaitė su tuo exdirektoriumi Račkausku, kuris nuvarė Vidzgirį pereis pas kitus tuos vagis, valstiečiai ko gero neverks o patys tarybos nariai bus politiniai lavonai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9708" token="ZIaRFYNb67im4Wqea6rEM0rVcCTGKOOEKG8fOFTqZW4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9664" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584273020"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vienodi</span> - Sek, 2020-15-03 - 13:50</p> </li> <a href="/comment/9664#comment-9664" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9664#comment-9664" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerą klausimą palietė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerą klausimą palietė apačioj dėl nukrypimų nuo įstatymų normų ir užfiksuotų per savivaldybės Etikos komisijos sprendimus siūlymai atsistatydint. Kaip tarybos nariai davę priesaikas laikytis įstatymų. Kur įstatymai visiems naudingi. Tad kodėl tik jai vienai siūlo atsistatydint? Kaip yra ir kitų atžvilgiu fiksuota nukrypimų? Kaip ir kodėl Etikos komisija atskirais atvejais iki galo nesiaiškina pagal kompetenciją situacijų, kur įtariama kaip kurių politikų ne tik negarbingas elgesys? Leidžiant neišsiaiškint įtartinas situacijas, paliekama erdvė kaip kuriems po politika negarbingai elgtis. Kas metas šešėlį visai tarybai ir savivaldyvei. Dėl galimų dvigubų standartų taikymo. Nes 27 tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi alytiškiams. Ir jei yra įtarimų dėl politikų nefarbingo elgesio, būtent savivaldybės Etikos komisijos reikalas išsiaiškint. Ir imtis priemonių, kad tai nesitęstų. O jei komisijos pirmininkė nesugeba tai užtikrint, gali atsiistatydint. Ir užleist vietą sugebantiems.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9664" token="BEnFCJrFf0hjqQIhEvqvNgwqLTDQpCjOhJ1ln5PdZNM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9650" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584260846"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>reikia versti …</span> - Sek, 2020-15-03 - 10:27</p> </li> <a href="/comment/9650#comment-9650" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9650#comment-9650" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visas grožis: radzevičiūtė,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visas grožis: radzevičiūtė, cesiulis, ulčickaitė, krasnickas, pačėsas, patylim, eina nach.. </p> <p>džokeris</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9650" token="Wfes8B56iHchzsJ3zgmGGglBSDmjNnV80FWEfaQa_Nk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9649" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584259716"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nusivyliau pon…</span> - Sek, 2020-15-03 - 10:08</p> </li> <a href="/comment/9649#comment-9649" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9649#comment-9649" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manęs klausia brolis iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manęs klausia brolis iš Lazdijų, kas ten pas jus Alytuje darosi, tik skandalai, vagia, korumpuoti<br /> žmonės įdarbinėjami. Nusivyliau šia dauguma, gerbiamieji jūs apgavote merdėjantį Alytų. Gailiuosi, kad balsavau už pone mere, man sarmata į jus žiūrėti kai sveikinote su kovo 11 - ąja. Viena šnekate kita darote.</p> <p>Vytautas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9649" token="tZ9x__9wVHgBYuDn579tGNhYLDugE4IDBxfeA_VRZbk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9647" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584258891"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>PX</span> - Sek, 2020-15-03 - 09:54</p> </li> <a href="/comment/9647#comment-9647" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9647#comment-9647" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Baublių bacilų ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Baublių bacilų ir Kanalizacijos prezidento niekas būtų nerinkę į Tarybą. Apgavo su savo laidom Alytiškius, pencininkai patikėjo Torpedos pasakom. Dabar nieko pencininkai negali Torpedai, Kanalizacijos prazidentui padaryti, tai ta melž Alytaus biudžeto pinigus su Kanalizacijos Prezidentu ir Baubliniais</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9647" token="D7UmkGjhR6mkPz-scAs5A9kJOsxZlOfke9MWotZIOrU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9644" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584252608"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Radzeviciutei Laurai</span> - Sek, 2020-15-03 - 08:10</p> </li> <a href="/comment/9644#comment-9644" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9644#comment-9644" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prašome Lauros Radzevičiųtės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prašome Lauros Radzevičiųtės už pažeistus daug kartų viešus interesus atsistatydinti iš visų pareigų savivaldybėje. Prašome kuo skubiau padėti Tarybos mandatą. Prašome transliuiti Dzūkijos TV , kai Laura Radzevičiūtė save demaskuos ir TV laidoje Demaskacija atsisakys savanoriškai Alytaus m savivaldybės Tarybos mandato, atsiprašys Alytiškių už pažeidžiamą viešą interesą. Dėkojame Laurai Radzevičiūtei už parodytą garbingą pavyzdį atsisakant Tarybos mandaro.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9644" token="zrOJ_CAFHb27p3JBibSnVNmnNHlgIQIQO9LuUMzyJxI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9643" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584252571"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Prea6ome</span> - Sek, 2020-15-03 - 08:09</p> </li> <a href="/comment/9643#comment-9643" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9643#comment-9643" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prašome Lauros Radzevičiųtės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prašome Lauros Radzevičiųtės už pažeistus daug kartų viešus interesus atsistatydinti iš visų pareigų savivaldybėje. Prašome kuo skubiau padėti Tarybos mandatą. Prašome transliuiti Dzūkijos TV , kai Laura Radzevičiūtė save demaskuos ir TV laidoje Demaskacija atsisakys savanoriškai Alytaus m savivaldybės Tarybos mandato, atsiprašys Alytiškių už pažeidžiamą viešą interesą. Dėkojame Laurai Radzevičiūtei už parodytą garbingą pavyzdį atsisakant Tarybos mandaro.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9643" token="C0_bIPxNLSNAMVcNtpzDGk4okRq7jvQh_ONMFwRtkx4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9579" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584209525"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Diskoteka</span> - Šeš, 2020-14-03 - 20:12</p> </li> <a href="/comment/9579#comment-9579" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9579#comment-9579" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Muziką rašo pačėsa o šoka…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Muziką rašo pačėsa o šoka cesiulis.groja moteriškė iš prienu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9579" token="3wq7j3PPNzYSPXl5rfMlGx9GvBxjtGnYUwOplGf0noo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9567" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584201062"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>yyyyy</span> - Šeš, 2020-14-03 - 17:51</p> </li> <a href="/comment/9567#comment-9567" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9567#comment-9567" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">....meras miega, jam geriau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>....meras miega, jam geriau sekasi gaisrus gesint,...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9567" token="bqMLH-4mbgPDML_wQK9kdFEANBjjDM8Dh-u3He5Q96A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9546" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584184943"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kaip</span> - Šeš, 2020-14-03 - 13:22</p> </li> <a href="/comment/9546#comment-9546" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9546#comment-9546" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip milijonus skolijas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip milijonus skolijas vietoj, kad iš es paramos dirbtų ir paskolas mažintų, pasižiūrėt dėl efektyvumo strateginių įmonių šilumos tinklų ir dzūkijos vandenys, dar yra situacijų bijot...O čia parodė iš Vilniaus fas ir jau ereliai. Internetu nemaža dalis pensininkų nesinaudoja...Ir rezultatas savivaldoj silpnėja- nesiteisina internete ir esamas suprastėjęs viešinimas savivaldybės internetinėj svetainėj. Visuose šios kadencijos tarybos posėdžiuose ši aktyviausia. Kiti neturi ką pasakyt, ar totaliai nusišneka. Man užtenka tik žvilgtelėju į svarstomus klausimus ir aišku kokie užkuliusiniai tikslai. Kur rimtų miesto naudai per šią kadenciją sunku įžvelgt. Vyrauja kombinacijos, kaip atskiroms grupėms išgyvent kitų saskaita. Tad kaip dabar, taip būsimiems rinkimams ne geresnės kokybės. Nes miestas tokių tikslų nekėlė ir nekelia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9546" token="XSPPeU0vExKwmU2uuNmTIeDDhOGH0JX9gJy7jDpnPE4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9542" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584183391"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vėl, Albinai,</span> - Šeš, 2020-14-03 - 12:56</p> </li> <a href="/comment/9542#comment-9542" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9542#comment-9542" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">iš tuščių šaudai. &quot;Ištisus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>iš tuščių šaudai. "Ištisus tarybos posėdžius" žiūrėk sau per "You Tube" nemokamai ir nenorėk, kad už tavo(ir mano) pinigus juos dar ir per TV rodytų. Matyt, patinka tau ta moteriškė Laura, kad užmerki akis, kai ji dešimtis tūkstančių savo bičiukui į kišenę nukreipti nori. Ar nesupranti, kad ji sau darbo vietą toje televizijoje ruošiasi? Kur ji eis, vargšelė, kai į tarybą neišrinks</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9542" token="2ajdzg-qxxFXErvfnkhJL-ywYEKVQMHyZRAQXBx1vr4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9540" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584182850"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dar</span> - Šeš, 2020-14-03 - 12:47</p> </li> <a href="/comment/9540#comment-9540" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9540#comment-9540" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dar vienus Alytuj formuoja…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dar vienus Alytuj formuoja kaip sistemos paliestus. Kur ką bedarytų atseit viskas blogai. Kaip kiti daug didesnes nesamones daro ir tvarkoj. Nes ir šiam momente per savivaldą galima ėtart daug didesnių nesamonių miestui ir turinčių labai blogą poveikį miestui. Per juos ir nyksta. O šie su savo pliusais/minusais vienok gabesni. Ir morališkesni, nei ant juos slopinantys. Juolab šie nėra oficialioj valdančioj koalicijoj. O, kad be jų neapsieina valdantys sprendimus tvirtint, tai kas atsakingas? Kad tradiciniai be asmenybių ir iniciatyvų ir tik institucijų dvigubų standartų dėka išsilaiko. Jau Alytuj sočiai pavyzdžių. Kaip ir vieno tarybos nario buvus firma Alytuj buvo kokį projektą vykdytų, saujelė vietinių skųs kol...Kaip kitos firmos iš svetur daro didesnes nesamones su uodegom ir tvarkoj...Kaip norma Alytuj tinka. Kaip ir esami valdžios postuose už tokius bajeriukus kitus seniai nupūstų. O čia dar ciniškai pasišaipo iš tų, iš kurių gauna pastabų. Kad gerint....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9540" token="jglAdR6v2tsDRTMSLke49liwx-RIfarJ46cj2kFdG9I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9532" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584174726"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kas</span> - Šeš, 2020-14-03 - 10:32</p> </li> <a href="/comment/9532#comment-9532" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9532#comment-9532" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas trukdo ir dabar normalų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas trukdo ir dabar normalų merą turėt? Jei šis nesugeba, tuo daugiau galimybių iš 27 tarybos narių tapt laikinais merais. Pasinaudojant ano silpnumais. Tai yra nesunku šiandienos savivaldos lygį? Tik reikia sugebėt pasinaudojant situacija,įrodant kad geresnis. O štai jei ir per televizijos laidas pamytųt kaip posėdžio metu jie sugeba, būt aišku. Ar tik kalba, kad gali būt geresnių. Ar. ? Nes kaip savo gabumais ir atvirai garbingai - vaizdeliai ne kokie. O, kad šlifuoja įvaizdžius nuo realybės atitolusius - pačių bėda. Tie įvaizdžiai kažkaip panašūs. Formuojami iš užkuliusių ir nepanašūs į pigius. Kitur taip neįmanoma, kaip Alytuj sau leidžia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9532" token="5jG0DwBxDETismHINKYfo7nzDmG4jTktR8KYDPFvfDQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9530" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584173485"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>suprantama</span> - Šeš, 2020-14-03 - 10:11</p> </li> <a href="/comment/9530#comment-9530" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9530#comment-9530" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad pasikėlę valdžioje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad pasikėlę valdžioje atlyginimus ir išmokas dar reikliau iš savęs reikalaudami dirba žmonėms. Ir Alytuj kaip kitur daugėja žmonių ir ženkliai mažina paskolas. O čia kaip dar ciniškesni dėl savęs... Dar neišlaikydami kas anksčiau iki jų sukurta dar su pašaipom. Realybės nesuvokiantys.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9530" token="8UMtVrElZcM8wfoK61d9F9p7Fbwsw9JnvtyPD5OEy7g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9523" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584169551"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dėl Lietuvos</span> - Šeš, 2020-14-03 - 09:05</p> </li> <a href="/comment/9523#comment-9523" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9523#comment-9523" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik Lietuva ne tokie kvaili…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik Lietuva ne tokie kvaili. Kaip mano Alytuj į Seimą deleguodami pagal save. Nes tarp savivaldybių aštri konkurencija. Kuo daugiau Alytus neoaima iš es paramos, tuo daugiau Alytaus saskaita paima kas sugeba. O Alytuj erzinkites, skųskites...Tai per ikiteisminius tyrimus dar ir teisėsauga užsidirba. Nes rimtos savivaldybės nedirba ant teisėsaugos. O tvarkos pačios techniškai, kad nebūtų per kur prikibt kitiems. Alytaus atveju įdomu, kad net Vilniaus institucijos bandu nustumt Kauną, kuris vjetinius nustumia. Tad kaip turtingi elgias Alytuj per savivaldą. Tad yra suinteresuotų, kad kuo silpnesni būt politikai Alytuj. Nes tokiais lengviausia manipuliuot. Nes rimti patys tvarkosi ir jais neįmanoma manipuliuot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9523" token="_rcWu11SHwjtihyhMJ2ESX3rKsnYGa5s47sFmptowTE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9522" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584168976"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>palyginimai</span> - Šeš, 2020-14-03 - 08:56</p> </li> <a href="/comment/9522#comment-9522" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9522#comment-9522" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Anais laikais Alytus daug…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Anais laikais Alytus daug efektyviai patys valdės. Po neišlaiko, ką tuomet miestas sukūrė. Dabar per savivaldą vyrauja lygiai. Mero - tarybos kompetencijoj sugebėt miestą sėkmingai vystyt pagal šalies vystymo bd prioritetus per es paramą. Galutinis tikslas - daugėja gyventojų ir paskolas mažina. Dabar mero lygį nesugeba. Per tarybą tokį parodykit. Iš visuomenės neprisileidžia. Vienok anoj kadencijoj per vicmerų interpeliavimo cirkus matės, nesugeba abi pusės. Vis tiek į rinkimus ėjo ir rinko. Na ir dabar nesugeba. Tarpusavį dėl likučių taršos. Būsimas tarybos posėdis dar nervingesnis ir jau siurprizus ruošt pradėję. Šiam momente taryba rimtam vystymui- jų nedomina. Visa savivaldybės sistema į stagnacinių skiautą užsidarę - kaip išlikt vieni kitų saskaita.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9522" token="Gfla-gfk75bhOiDPUqZIgNXtJRpZkWM12jJi4ZvMyaw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1290&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="qk7UjRw-J7TMnIYjpqCMxiuBqjojla4fivf3oSFpvQw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 13 Mar 2020 12:46:01 +0000 vyrredaktorius 1290 at https://www.alytausnaujienos.lt Ne­su­si­kal­bė­ji­mas ar to­les­nis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos tra­pios val­dan­čio­sios dau­gu­mos by­rė­ji­mas? https://www.alytausnaujienos.lt/ne-su-si-kal-be-ji-mas-ar-les-nis-aly-taus-mies-sa-vi-val-dy-bes-ta-ry-bos-tra-pios-val-dan-cio <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (38)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/30-13406" rel="bookmark"> Nr. <span> 30 (13406) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/IMG_0624.JPG?itok=UZC-MEU9" width="344" height="287" alt="Alytaus Savivaldybe" title="Jau sau­sio pa­bai­go­je 17 iš 27 ta­ry­bos na­rių su­for­muo­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma su­ma­žė­jo iki 14. Jo­je li­ko dirb­ti 6 man­da­tus tu­rin­tys so­cial­de­mok­ra­tai, 4 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, 3 Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ir 1 Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Ko­kios prie­žas­tys lė­mė ap­si­spren­di­mą trauk­tis iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos?</h2> <p>Kaip sa­kė Sei­mo na­rys R.Šar­knic­kas, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­rius ne­ga­li pri­tar­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ką tik pri­im­tiems spren­di­mams dėl mo­kes­čių pa­di­di­ni­mo lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, Mu­zi­kos, Dai­lės mo­kyk­lo­se, so­cia­li­nio būs­to nuo­mai, taip pat to­kiems spren­di­mams, ku­rie ne­lei­džia di­din­ti at­ly­gi­ni­mų kul­tū­ros, so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, su­nai­ki­na dvi mo­kyk­las.</p> <p>Sei­mo na­rio pa­ste­bė­ji­mu, tai ro­do, kad mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma ne­pri­si­de­da prie Sei­mo vyk­do­mos dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo po­li­ti­kos vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, taip pat prie so­cia­li­nės ap­lin­kos ge­ri­ni­mo aly­tiš­kiams.</p> <p>„Jūs tik pa­gal­vo­kit, Aly­tu­je mo­kes­čiai tė­vams už vai­kų ug­dy­mą lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se to­kie pat kaip Kau­ne. Ar ga­li­ma ly­gin­ti Aly­tų ir Kau­ną? Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai tam ne­ga­li pri­tar­ti, mes tu­ri­me iš­lai­ky­ti sa­vo po­žiū­rį ir duo­tus pa­ža­dus rin­kė­jams per sa­vi­val­dos rin­ki­mus, kad mums rū­pės so­cia­li­nė ap­lin­ka Aly­tu­je, kad ne­bus di­di­na­mi mo­kes­čiai so­cia­liai jaut­rioms žmo­nių gru­pėms. Da­bar ma­to­me ki­to­kius veiks­mus. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad, sa­vi­val­dy­bei va­do­vau­jant me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui, man, kaip Sei­mo na­riui, ten­ka su­lauk­ti žy­miai dau­giau aly­tiš­kių nu­si­skun­di­mų sa­vi­val­dy­bės dar­bu. Ir dėl pa­di­din­tų mo­kes­čių lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, ir dėl ne­si­skai­ty­mo su kai ku­rių sa­vi­val­dy­bės įstai­gų va­do­vų nuo­mo­ne, ir dėl ne­su­pran­ta­mų prie­žas­čių pa­kei­čia­mo gat­vių as­fal­ta­vi­mo ei­liš­ku­mo. Kai ku­rių mo­kyk­lų mo­ky­to­jams ko­e­fi­cien­tai nė­ra kei­čia­mi, kad di­dė­tų at­ly­gi­ni­mai. Kur tai ma­ty­ta?“ –tvir­ti­na R.Šar­knic­kas.</p> <p>Vi­sos šios prie­žas­tys lė­mė, kad, Sei­mo na­rio tei­gi­mu, są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­rius dau­gu­mos bal­sais pri­ėmė spren­di­mą trauk­tis iš sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos.</p> <p>Dėl to ar­ti­miau­siu me­tu rink­sis par­ti­jos sky­riaus val­dy­ba ir ga­lu­ti­nai bus pri­im­ti spren­di­mai dėl Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rių pa­si­trau­ki­mo iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos.</p> <h2>„Su­si­rin­ki­me tai ne­bu­vo svars­ty­ta, per grei­tai pa­da­ry­ta iš­va­da“</h2> <p>Šios są­jun­gos frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je tu­ri tris man­da­tus. Frak­ci­jos va­do­vės, par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­ko R.Šar­knic­ko vie­nos iš pa­va­duo­to­jų S.Ul­čic­kai­tės tvir­ti­ni­mu, frak­ci­ja ne­ke­ti­na trauk­tis iš sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dau­gu­mos: „Par­ti­jos su­si­rin­ki­me tai ne­bu­vo svars­ty­ta, per grei­tai pa­da­ry­ta iš­va­da. Čia kaž­koks ne­su­si­kal­bė­ji­mas.“</p> <p>„Ne­ži­nau, ką ko­le­gė tu­ri ome­ny­je, bet pro­to­ko­las aki­vaiz­džiai ro­do sky­riaus po­žiū­rį trauk­tis. Gal emo­ci­jos? Ar­ba yra tai, ko mū­sų sky­rius dar ne­ži­no. Su­si­tvar­ky­si­me „na­mie“, taip jau bū­na su ta po­li­ti­ka, kad ne vi­sa­da pa­vyks­ta su­si­kal­bė­ti ar­ba su­pras­ti. Kiek ži­nau, Skais­tė kal­bė­jo, jog trauk­sis tik ta­da, jei į ko­a­li­ci­ją jung­sis frak­ci­ja „Už Aly­tų“. Yra, be­rods, ir su­tar­ty­je apie tai pa­ra­šy­ta. Bet ži­no­me, kad dau­gu­ma jau ne­te­ko vie­nos frak­ci­jos, tad ben­dro dar­bo su­tar­tis tu­ri bū­ti kei­čia­ma iš es­mės. Aš ma­nau, kad „Už Aly­tų“ ir be pa­ra­šo yra val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, es­mės tai ne­kei­čia. Pa­žiū­rė­ki­te, kas val­do po­sė­džius. Pa­grin­di­nis da­ly­kas, kaip ir sa­kiau, mies­to val­džios dau­gu­mos po­žiū­ris ne­ati­tin­ka „vals­tie­čių“ pro­gra­mos, so­cial­de­mok­ra­tai su part­ne­riais tik di­di­na mo­kes­čius aly­tiš­kiams“, – taip į S.Ul­čic­kai­tės pa­reiš­ki­mą ne­si­trauk­ti iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos su­re­a­ga­vo R.Šar­knic­kas.</p> <p>Tuoj po Sei­mo na­rio iš­pla­tin­tos ži­nios apie Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pa­si­trau­ki­mą iš val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos su jos vi­sais tri­mis at­sto­vais pri­si­pa­ži­no ben­dra­vęs mies­to me­ras so­cial­de­mok­ra­tas N.Ce­siu­lis: „Nie­kas nie­kur ne­si­trau­kia. Tik Sei­mo na­rys taip ra­šo.“</p> <p>R.Šar­knic­kas įsi­ti­ki­nęs, kad ne­me­luo­ti žmo­nėms, sa­ky­ti tie­są, kad ir ko­kia ji bū­tų skau­di, yra jo stu­bu­ras: „Aly­taus mies­to vie­ny­bės šir­dis jau plyš­ta, gai­la, kad žmo­nės jau ken­čia. Ne­ty­lė­siu ir ra­šy­siu, dirb­siu kaip ir dir­bau žmo­nėms, nie­kas ma­nęs ne­iš­muš iš vė­žių. Esu pri­sie­kęs Kon­sti­tu­ci­jai są­ži­nin­gai tar­nau­ti žmo­nėms.“</p> <h2>„Si­tu­a­ci­ja įdo­mi, ka­žin kuo vis­kas baig­sis“</h2> <p>Mies­to ta­ry­bos frak­ci­jos „Aly­taus pi­lie­čiai“ se­niū­nas Vy­tau­tas Jast­rems­kas ma­no, kad dar ne­aiš­ku, ar „vals­tie­čiai“ trau­kia­si iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos: „Jų frak­ci­jos va­do­vė kal­ba vi­sai ki­taip nei Sei­mo na­rys. Si­tu­a­ci­ja įdo­mi, ka­žin kuo vis­kas baig­sis.“</p> <p>„Alytaus piliečių“ frak­ci­ja su tri­mis ta­ry­bos na­riais iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­si­trau­kė sau­sio pa­bai­go­je dėl re­a­liai ne­vy­ku­sių jo­je dis­ku­si­jų, o ga­lu­ti­nį ap­si­spren­di­mą pa­lik­ti dau­gu­mą nu­lė­mė ta­ry­bos pri­im­tas spren­di­mas skelb­ti kon­kur­są ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jai per te­le­vi­zi­ją, kas vie­ti­niam biu­dže­tui ga­li kai­nuo­ti ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų per me­tus, ir nu­ma­ty­ti šim­tai tūks­tan­čių eu­rų spor­to klu­bams.</p> <p>To­kiu bū­du jau sau­sio pa­bai­go­je 17 iš 27 ta­ry­bos na­rių su­for­muo­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma su­ma­žė­jo iki 14. Jo­je li­ko dirb­ti 6 man­da­tus tu­rin­tys so­cial­de­mok­ra­tai, 4 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, 3 Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ir 1 Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas.</p> <p>Va­sa­rio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je „Aly­taus pi­lie­čiai“ pa­si­skel­bė dirb­sian­tys opo­zi­ci­jo­je, – taip mies­to ta­ry­bo­je at­si­ra­do ofi­cia­li opo­zi­ci­ja.</p> <p>R.Šar­knic­kas sa­kė, kad ir jis jau yra pa­ste­bė­jęs, jog į val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos po­sė­džius Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai ne vi­sa­da kvie­čia­mi: „Tai kvie­čia­mi, tai ne­kvie­čia­mi. Jei dir­ba­ma kar­tu, į po­sė­džius vi­sa­da tu­rė­tų bū­ti kvie­čia­ma.“</p> <p>Ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas pa­reiš­kė ne­su­reikš­mi­nan­tis Sei­mo na­rio iš­pla­tin­tos ži­nios: „Šar­knic­kas ga­lė­tų kaž­ką siū­ly­ti, jei bū­tų kaž­ką pa­da­ręs mies­tui. „Vals­tie­čių“ frak­ci­ja yra reikš­min­ges­nė už Šar­knic­ką. Gal ir gru­biai pa­sa­ky­siu: bū­tų kvai­liai, jei klau­sy­tų Šar­knic­ko.“</p> <h2>Kon­ser­va­to­riai ne­at­me­ta ga­li­my­bės trauk­tis</h2> <p>Ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas An­drius Ju­čas tei­gė kal­bė­jęs su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos va­do­ve ir ji pa­tvir­ti­no, kad frak­ci­ja ne­si­trau­kia iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos.</p> <p>Ta­čiau kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos va­do­vas pa­žy­mė­jo, kad jo va­do­vau­ja­ma frak­ci­ja ne­at­me­ta ga­li­my­bės trauk­tis iš ko­a­li­ci­jos: „Jei su vie­nuo­li­ka bal­sų pri­ima­me ta­ry­bos spren­di­mus, tai nė­ra ge­rai. Me­ras ne­da­ly­vau­ja dis­ku­si­jo­se svar­biais, pa­vyz­džiui, švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos klau­si­mais, ne­iš­sa­ko sa­vo nuo­mo­nės, pa­si­nau­do­ja ad­mi­nist­ra­ci­jos re­sur­sais. Tu­ri­me su­sės­ti ir kal­bė­tis, ar ple­čia­me dau­gu­mą, ar ma­to­ma ki­to­kia pa­dė­tis.“</p> <p>Me­ras, pa­klaus­tas apie kon­ser­va­to­rių ga­li­mą pa­si­trau­ki­mą iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos, pa­reiš­kė, kad „nie­kas nie­kur ne­si­trau­kia“. Tik pa­brė­žė, jog ar­tė­ja Sei­mo rin­ki­mai ir pa­si­girs­ta įvai­rių nuo­mo­nių bei pa­reiš­ki­mų: „Gal­būt kai kam rei­kia dė­me­sio.“</p> <p>Po „Aly­taus pi­lie­čių“ pa­si­trau­ki­mo iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos N.Ce­siu­lis yra sa­kęs, kad rink­sis ko­a­li­ci­ja ir spręs dėl to­les­nio dar­bo, gal­būt ir jos pa­di­dė­ji­mo. Ta­čiau da­bar mies­to me­ras tei­gė, kad šiuo klau­si­mu val­dan­čio­ji daugu­ma ne­bu­vo su­si­rin­ku­si, o apie ben­drą dar­bą su frak­ci­ja „Už Aly­tų“ yra tik pamąs­tymų.</p> <p>Jei iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­si­trauk­tų Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­ja, jo­je lik­tų tik 11 ta­ry­bos na­rių – ta­ry­bo­je vi­siš­kai ne­be­lik­tų dau­gu­mos. O jei dar ją nu­spręs­tų pa­lik­ti 4 kon­ser­va­to­riai, pa­dė­tis ta­ry­bo­je pri­imant spren­di­mus bū­tų tie­siog ka­tast­ro­fiš­ka.</p> <p>„Ne­for­ma­liai mies­to ta­ry­bo­je yra ki­ta dau­gu­ma, ją pa­de­da iš­lai­ky­ti frak­ci­ja „Už Aly­tų“. Mes to­kio­je dau­gu­mo­je ne­ga­li­me dirb­ti. Trys mū­sų ta­ry­bos na­riai, kaip ir „Aly­taus pi­lie­čiai“, bu­vo­me pa­mai­tin­ti pa­ža­dais, kad bus at­si­žvelg­ta į mies­to žmo­nių po­rei­kius, bus dir­ba­ma Aly­tui, bet taip ne­at­si­ti­ko“, – įsi­ti­ki­nęs Sei­mo na­rys, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas R.Šar­knic­kas.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/cesiulis.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1281-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/cesiulis.jpg" width="3468" height="3927" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_0621%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1281-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_0621%201.JPG" width="3468" height="3927" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_2587.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1281-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_2587.JPG" width="3468" height="3927" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/sarknickas.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1281-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/sarknickas.jpg" width="3468" height="3927" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/Ul%C4%8Dickait%C4%97.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1281-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/Ul%C4%8Dickait%C4%97.jpg" width="3468" height="3927" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9047" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583929805"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Bordel </span> - Tre, 2020-11-03 - 14:30</p> </li> <a href="/comment/9047#comment-9047" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9047#comment-9047" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vilniuj Lawrą atjojo, dabar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vilniuj Lawrą atjojo, dabar bordelis su Lawra Alytuj atsidare</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9047" token="CUaHtiw8R9jmeXbfjrR9p7-zePnZ3VdAUAhUdNxIeXc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8988" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583909838"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Su Kovo 11 - a…</span> - Tre, 2020-11-03 - 08:57</p> </li> <a href="/comment/8988#comment-8988" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8988#comment-8988" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Su Kovo 11 - aja ! Su…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Su Kovo 11 - aja ! Su Laisves ir Nepriklausomybes svente ! 30 nepriklausomybes metiniu proga Alytaus vagis Nr. 1 su savo gaujiniais ACIB RAVEIKINAIS organizuotai panaikino Kovo 11 - osios gatve ir isidalino pinigus ! SU ŠVENTE GERBIAMI ALYTIŠKIAI ! DŽIAUKIMĖS LAISVE IR LEISKIME TOLIAU SIAUTĖTI ALYTAUS VAGIUI NR. 1 SU SAVO ACIB, RAVAIKINO BANDA.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8988" token="9blBf9yszCCqCuRfyWARa7Ks_Lmb9nnJ-fU65cY6fcE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8736" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583819544"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>interesai</span> - Ant, 2020-10-03 - 07:52</p> </li> <a href="/comment/8736#comment-8736" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8736#comment-8736" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip dirbt per savivaldą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip dirbt per savivaldą nusako Konstitucijos 46 str.. Sprendimai turi tarnaut viso apie 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės lygiu. Po paskutinių Alytaus miesto tarybos posėdžių po mokesčių pakėlimo už vaikų darželių lankymą.. - nuo silpniausių didinami mokesčiai jiems pasunkinant išgyvent, kad. Valžioj išsilaikytų sau ir valdininkams perteklinius etatus ir atlyginimams keltis, dar rūpestis milijonierio ... - Trumpiau kaip ponų ir beteisių vergų santykiai. Su tokiais mastymais šturmavo rinkimus ir kitus pradėję...Tik kaip ne visiems užtenka mažėjančių likučių, tada valdančioji koalicija pradeda irt. Kaip iki tol dzin jiems miesto interesai, kol pačių nepalietė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8736" token="eLwYn4T2T5jt84Lz1FU5olmD9cZ0koSF7tpeT8SP0uw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8726" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583744919"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jei?</span> - Pir, 2020-09-03 - 11:08</p> </li> <a href="/comment/8726#comment-8726" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8726#comment-8726" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei ir toliau prr mero -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei ir toliau prr mero - tarybos lygį negerina vystymo strategijų ypač stiprinant per es paramos vystymo sritį pagal šalies vystymo bd prioritetus, ksd pasiekt gyventojų daugėjimą ir ženkliai mažint paskolas kad ateities nesunkintų, reiškia išsilaiko gyventojų mažėjimas kaip per paskutinius metus pasiekė 1500 gyventojų sumažėjo. Kaip iki tol mažėdavo po 1000 ir rimčiau nereaguodavo. Negailėjo anų. Dabar atėjo laikas struktūros ir švietimo pertvarkoms. Palietė nereikalingais tampa dalis valdininkų, pedagogų... partijų branduolių ir rinkėjų. Taip toliau reiškia iki miesto šventės sumažės dar apie 400 , iki rudenio rinkimų dar apie 1000 . Paskolos lieka ir atiduot reikės. Kol kas rimtų veiksmų gerint nėra. Tik tam momente nuskriausti traukiasi.. Tai yra trūksta partijoms ir judėjimams.. Ir vis daugiau truks, reiškia ir erzinimai didės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8726" token="WVcSlu6E-DhirQPNoPR84jrkxZtT6AmjwE8QedxrVNs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8725" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583739959"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>alytiškiams</span> - Pir, 2020-09-03 - 09:45</p> </li> <a href="/comment/8725#comment-8725" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8725#comment-8725" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiais laikais kaip regionai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiais laikais kaip regionai vystos per savivaldą, priklauso nuo pačių bemdruomenių atsakingumo. Kaip rimtai renkas valdžias ir jas kontroliuojas. Daugumoj sugeba vykdytis strategijas, ko dėka ženkliai mažina paskolas ir gyventojų daugėja. Alytuj priešingai dar daugiau gįventojų nei iki tol mažėja ir paskutiniam tarybos posėdį dar skolijas milijoną ligpninės remontui. Kaip kitur iš es paramos dorba, Alytuj lengviausiu būdu pasiskolont ir numest kitiems ateitį atiduot. Štai taip jau nuekas nesielgia šiais laikais, kaip Alytuj sau leidžia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8725" token="iEpDaWhlWLmIuD-_lSgiRQuuXw4I94nWM71rtY_TLuE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8722" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583738524"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Lina</span> - Pir, 2020-09-03 - 09:22</p> </li> <a href="/comment/8722#comment-8722" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8722#comment-8722" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kai pasižiūri,kuo gyvena…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kai pasižiūri,kuo gyvena Alytus,kur ritasi,kaip tuštėja gatvės,kaip miestas yra tvarkomas,supranti,kodėl pusė jaunų alytiškių emigravo.Nors skauda dėl jų širdį,bet linkiu negrįžti į šitą betvarkę,korumpuotų valdininkų nualintą vieną gražiausių Lietuvos miestų,Alytų.Kol kas belieka apgailestauti,kad miestas blogose rankose.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8722" token="ME6hTkGn99AJZl18ICXzYrzqJzWUBkD-cTbgNsPr7fM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8719" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583696275"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kokie dar pažadai</span> - Sek, 2020-08-03 - 21:37</p> </li> <a href="/comment/8719#comment-8719" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8719#comment-8719" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Meras išsipiarino gaisro…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Meras išsipiarino gaisro metu ir maus į ramų Seimą iš šito gyvatyno</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8719" token="4vg3OCigyj0cpNTjfsFHOFzBM9h9HhWYfpQUhBBa11g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8718" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583692542"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Net nesitiki.</span> - Sek, 2020-08-03 - 20:35</p> </li> <a href="/comment/8718#comment-8718" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8718#comment-8718" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Meras po rinkimų nevykdo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Meras po rinkimų nevykdo pažadų. Negi ji torprdai slaptai įrašė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8718" token="a4owbej5VD2fmorga_HqI_9xPcb3AY4Pm9KWeXb3ed4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8711" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583667148"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>efektyvumas</span> - Sek, 2020-08-03 - 13:32</p> </li> <a href="/comment/8711#comment-8711" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8711#comment-8711" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal kitų miestų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal kitų miestų savivaldybių veiklos efektyvumus, kur sugeba vystyt strategias kad daugėja gyventojų ir paskolas ženkliai mažinas, abi Alytaus savivaldybės smarkiai atsilieka. Alytuj buvo laikai, kai esant panašiai gyventojų mieste ir rajone, buvo viena savivaldybė. Kuri išsiteko dabartiniam Alytaus rajono savivaldybės pastate ir daug geriau tvarkėsi. Alytaus miestas nuo buvusių apie 30 tūkstančių gyventojų buvo išaugęs iki 80 tūkstančių gyventojų. Štai tada reikėjo 2 savivaldybių. Atskirai miesto ir rajono. Kur dabar vieni kitus dubliuoja ir baisiai mandri.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8711" token="at3K09q9IVtbL6RCWNfYmsC_1gdC0riXHOgMHmvIaO8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8710" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583665605"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Sek, 2020-08-03 - 13:06</p> </li> <a href="/comment/8710#comment-8710" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8710#comment-8710" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Didžiausia atsakomybė merui…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Didžiausia atsakomybė merui ir taryboj oficialia pozicija pristačiusiems. Kur pagal įstatymus skaitos kai tarybos posėdžio metu oficialiai pasiskelbę. Šiuo metu likę socdemai- konservatoriai- valstiečiai- liberalė. O jei kiti jais manipuliuoja reiškia ne savo rogėse. Politikų našta jiems per sunki. Ir jei kiti pozicijoj nepritaria ir neišeina iš valdančios daugumos - vis tiek atsakomybė galioja. Vienok svarbiausia, kokias miesto vystymo strategijas vysto. Taip ir vyksta. O ir nuo pirmos šios kadencijos tarybos posėdžio dienos, ir per komentarus buvo parodyta. Nėra rimtų strategijų didės bėdos. Nereagavo taryba ir miesto visuomenė. Ir dabar nėra rimtų strategijų. Tad jei iki šios kadencijos per neatsakingumą mažėdavo per netus apie 1000 gyventojų, per paskutinius metus sumažėjo apie 1500 gyventojų. Ir tik kaip per švietimo sistemą palietė pedagogus partijų branduolius ir pageindinius valdančių rinkėjus, pajuto. Ką reiškia netekt darbų. Kaip iki tol neatjautė kitų nereaguodami. Vienok nesant rimtų strategijų blogės...Esmėj patiems gryžta. Beje švietimo reforma netechniškai daryta. Jei per teismus eis, tai ten atsivers tarybos veiklos Reglamentą, kaip sprendimai turi būt ruošiami juos ekonomiškai pagrūndžiant, ir.. gali spragų rast su kaupu. Nes aplamai tarybos sprendimai į blogėjančią kokybę vystos lyginant. Kad anksčiau sugebėdavo geresnės kokybės paruošt. Prie šių kokybė smarkiai prastėja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8710" token="17yy_IjuDsbAMzJh96SZsxsY80I1qKlb9YGW2YbHVTU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8709" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583659746"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vladas</span> - Sek, 2020-08-03 - 11:29</p> </li> <a href="/comment/8709#comment-8709" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8709#comment-8709" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Teisūs buvo tie ,kas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Teisūs buvo tie ,kas prieštaravo algų kėlimui Mmerui ir deputatams 1Net medvilnės dūmai nepadėjo česiuliniams ir krasniūchoms sustiprinti savo prestižo, nieko nedarant miestui! Iš vis reikėtų konstituciją keisti ,atimant tokiems neraštingiems ir neatsakingiems miesto biudžetą tvarkyti...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8709" token="3X-NpX4Nzc0EcmZgfqxwlT9E-bK2Pje4JvbQYFJZYls"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8700" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583616697"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Negerai</span> - Šeš, 2020-07-03 - 23:31</p> </li> <a href="/comment/8700#comment-8700" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8700#comment-8700" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Negerai gaunasi,kai sukėlė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Negerai gaunasi,kai sukėlė kainas savivald.būsto nuomos kainas.Jei šeimoj vienas pensininkas ,kitas bedarbis,kaip išsimokėt .O tokių permainų "žmonių gerovei" niekas nesitikėjo.Tegu pataria tada,kaip tokiems išgyventi,kai soc.padėtis sunki ir be pakeltos nuomos kainos,kompensavimo jokio.Ale gi lietuviai,gerklę perkąstų vienas kitam.Tas pats ir valdžioj</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8700" token="tagFTqg4I-Aaq_JHwtTaqCl-X6yZafbpGsSoe6kxFZw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8699" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583612362"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vytenis</span> - Šeš, 2020-07-03 - 22:19</p> </li> <a href="/comment/8699#comment-8699" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8699#comment-8699" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kol Alytaus merijoje dirbs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kol Alytaus merijoje dirbs tokie Matažinskai.Pačėsai,Radzevičiūtės ,Šukevičienės ,kodėl daugiskaita ogi tokių kaip jie pilną merija įskaitant ir merą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8699" token="_46YWgvVmhPsDDyQGmGztj4UfjHKO8UwzRT5tGJErwg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8697" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583588788"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Robertino</span> - Šeš, 2020-07-03 - 15:46</p> </li> <a href="/comment/8697#comment-8697" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8697#comment-8697" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gyventojų skundai dėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gyventojų skundai dėl neaiškiai keičiamo gatvių asfaltavimo eiliškumo nepagrįsti. Viskas daroma pagal pavyzdinį Narkevičiaus - Skvernelio - Vilniaus rajono savivaldybės pavyzdį. Taigi, Robertino, turi pretenzijų AMS tarybai, kreipkis išaiškinimo pas Skvernelį</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8697" token="152qNoDY3Xvd1s8tlbhW-d6RIewlsjdB0DtaONnhkqs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8696" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583585229"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jurga</span> - Šeš, 2020-07-03 - 14:47</p> </li> <a href="/comment/8696#comment-8696" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8696#comment-8696" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Galėtų Daugėla savanoriškai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Galėtų Daugėla savanoriškai atlyginti miestui 500 000 Eur, kur miestas už Korto brokus mokės valstybei. Galėtų neiti į Seimą Daugėla, nes išparceliavo ir subankrotino Kortą, Korto samatininka Matažinską Daugėla įstatė į savivaldybę. Daugėla subankrotino Kortą, tai Matažinskas išparceliuos ir subankrotins Alytų. Makštutienė galėtų neužsiiminėti nepotizmu, savo žentelį patraukti nuo miesto parceliavimo. O Makštutienės kolega liberalas Masiulis su Buteliu galėjo nerodyti kaip p... Alytų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8696" token="ls5bjyXMyDg_UMzs8std7qwAGwZ0lAYNh6r_SOdF9B8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8695" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583582652"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>galėtų</span> - Šeš, 2020-07-03 - 14:04</p> </li> <a href="/comment/8695#comment-8695" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8695#comment-8695" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Galėtų Alytaus miestą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Galėtų Alytaus miestą aplankyti šalies prezidentas ir prisiimti dalinę atsakomybę už fiasko Alytaus miesto valdyme. Per neatsakingumą prezidento kompetencijoj nesukontroliuot sau pavaldžios teisėsaugos sistemos veiksmų. Nes pagal Konst. 84 str. - prezidentas siūlo seimui tvirtint skirt ar atleist LR Gen. prokurą... Kuris per tai pavaldus ir atskaitingas prezidentui. O rinktas prezidentas atskaitingas tautai. Todėl alytiškiai gali reikalaut iš rinktų prezidento ir seimo narių atsiskaityt už teisėsaugos darbo broką. Kuris kenkia Alytaus miesto valdymui. Vienok prezidentas po paskutinio apsilankymo Žemaitijoj, kur susitiko su visuomene, žemaičiai išsakė daug rimtos kritikos dėl prezidento komandos nekompetentingumo ir neatsakingumo. Tai Alytuj gal nedrysta, nes Alytuj dar didesni sopuliai nei Žemaitijoj. Vienok tai nereiškia, kad prezidentas nežino, kad už Alytaus didėjančias problemas,ir jam dalinė atsakomybė, kaip ir teisėsauga. Kur teisėsauga žmonių nerinkti ir žmones tik informuot gali. Kaip laikosi įstatymų ir panašiai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8695" token="EwTAU3rMTtaCVfTyrxjlVUrgpXRDKcNaUSR3Mv6YAiI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8691" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583580276"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Makštutienė</span> - Šeš, 2020-07-03 - 13:24</p> </li> <a href="/comment/8691#comment-8691" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8691#comment-8691" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Būtų gerai, kad kai nebus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Būtų gerai, kad kai nebus daugumos Taryboj, taryba galėtų prabalsuoti, kad Makštutienę reikia su ženteliu pašalinti iš savivaldybės</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8691" token="Ug-bz9I-hI2aJX67jT011lucuV5ZMZ8cwB2YWkgryaU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8690" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583579918"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pataisyta</span> - Šeš, 2020-07-03 - 13:18</p> </li> <a href="/comment/8690#comment-8690" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8690#comment-8690" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">PAREIGUNAI PATAISYTA ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>PAREIGUNAI PATAISYTA ir turi buti tarnautojai. Labas rytas. Keliolika metų Alytuje savivaldybės koridoriuose nesugaunamai siaučia kelių grupės iš anksto susitarusių vaidmenimis pasidalinusių asmenų gauja. Šios gaujos niekaip nesugauna STT, prokuratūra. Šie gaujos vadeivos nematomomis virrvutėmis tampo sprendimus priiminėjančius valdininkus, balsuojant Taryboje pagal savo poniatkes ir savo nusikalstamais metodais prekiauja poveikiu ir daro poveikį Tarybos nariams taip, kad pasiektų reikiamus sprendimus. Šią gaują gali demaskuti tik gerb. Alytaus Katanis, ne vietinė Prokuratūra ir ne vietinė STT, t.y. apibendrinus galima pasakyti, kad nusikaltėlių grupuotę dangsto vietiniai korumpuoti TARNAUTOJAI. Apibendrinus galima konstatuoti, kad jeigu apie šią grupuotę meras nepraneš Gen. Prokuratūrai ir centrinei STT, Alytaus miesto alinimas užsitęs, po kelių metų miestas bus dar skurdesnis, nualintas. Gražaus savaitgalio !</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8690" token="DGRgkyd0n6qa58cq9uoGRA8pbBW1KBkrCHNxel4HAyo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8689" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583579412"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jučui</span> - Šeš, 2020-07-03 - 13:10</p> </li> <a href="/comment/8689#comment-8689" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8689#comment-8689" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Patinka torpedos masė kol…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Patinka torpedos masė kol nenulaūž po to skaudės</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8689" token="nzl0DQn4oZxHtOdsBw_KZGf36q3GBv88U1rMWxlaZpE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8688" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583577930"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>rinkimai</span> - Šeš, 2020-07-03 - 12:45</p> </li> <a href="/comment/8688#comment-8688" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8688#comment-8688" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kol kas rinkimus Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kol kas rinkimus Alytaus mieste laimi kas daugiau pinigų skiria reklaminiams stendams, per žiniasklaidą užperkamiems straipsniams apie makaronų kabinimą...Ir toks po metų fiasko taryboj. Išsivaikščioja vieni nuo kitų kuo toliau nuo...atsakomybės. Ir kaip kurie tokiom schemom vėl bando būsimus rinkimus forsuot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8688" token="_4RxEW7NORfVOtXJyS69XnpFaPocHt1RBGhfItNCMEQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1281&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="RPEvgeoHTC3TbdGqg46O_GKT29xi53oy2DmS6RrMmCo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 06 Mar 2020 12:29:41 +0000 vyrredaktorius 1281 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus ra­jo­no biu­dže­to iš­skir­ti­nu­mas: mi­li­jo­nu eu­rų dau­giau – ke­liams tvar­ky­ti, di­des­nė pa­ra­ma gi­mus kū­di­kiui https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ra-jo-no-biu-dze-skir-ti-nu-mas-mi-li-jo-nu-eu-ru-dau-giau-ke-liams-tvar-ky-ti-di-des-ne <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (7)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/18-13394" rel="bookmark"> Nr. <span> 18 (13394) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/IMG_1191%201.JPG?itok=vzfqL-Jt" width="344" height="287" alt="Šiemetį Alytaus rajono biudžetą pristatė savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė. Šalia – rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir jo pavaduotoja Dalia Kitavičienė. " title="Šiemetį Alytaus rajono biudžetą pristatė savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė. Šalia – rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir jo pavaduotoja Dalia Kitavičienė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Sko­lin­tis šiais me­tais ne­ke­ti­na­ma</h3> <p>Šie­me­tį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą su­da­ro be­veik 27 mln. 810 tūkst. eu­rų. Į jį įskai­čiuo­ta ir iš per­nykš­čio biu­dže­to li­ku­si dau­giau nei 4 mln. eu­rų su­ma. Tad, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų ra­jo­no vie­ti­niu iž­du, šie­me­tis yra di­des­nis 13,4 proc.</p> <p>Kaip vi­sa­da, di­džiau­sios pa­ja­mos Aly­taus ra­jo­no, kaip ir ki­tų sa­vi­val­dy­bių, biu­dže­te yra gau­na­mos iš mo­kes­čių. 2020-ai­siais jie ra­jo­no biu­dže­te su­da­ro 55,7 proc. –  pla­nuo­ja­ma su­rink­ti per 15 mln. eu­rų. Tai bū­tų per 15 proc. dau­giau nei pra­ėju­siais me­tais.</p> <p>24,9 proc. ar­ba be­veik 7 mln. eu­rų pa­ja­mos nu­ma­to­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mos do­ta­ci­jos, ku­rios di­džio­ji da­lis ten­ka mo­ky­mo lė­šoms ir vals­ty­bės de­le­guo­toms funk­ci­joms vyk­dy­ti.</p> <p>Šie­met ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ski­ria­ma do­ta­ci­ja yra be­veik 12 proc. di­des­nė nei per­nykš­tė.</p> <p>Dau­giau nei 1 mln. eu­rų sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja gau­ti iš ki­tų pajamų. Tai bū­tų biu­dže­ti­nių įstai­gų ir pa­čios sa­vi­val­dy­bės su­ren­ka­mų rin­klia­vų pa­ja­mos.</p> <p>Pa­gal nu­sta­ty­tus li­mi­tus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šiais me­tais ga­lė­tų sko­lin­tis be­veik 2 mln. eu­rų. Ta­čiau, kaip sa­kė biu­dže­tą pri­sta­ty­da­ma ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, to da­ry­ti ne­ke­ti­na­ma.</p> <p>Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė tu­ri maž­daug 2,7 mln. eu­rų pa­sko­lų, iš ku­rių apie 1,3 mln. eu­rų – dėl už­šal­dy­tų lė­šų ban­kru­ta­vu­sia­me „Sno­ro“ ban­ke. Da­bar­ti­nia­me biu­dže­te pa­sko­loms grą­žin­ti ir joms ap­tar­nau­ti nu­ma­ty­ti 38 tūkst. eu­rų.</p> <h3>Pa­di­din­tos lė­šos ke­liams ir ki­tiems sa­vi­val­dy­bės ob­jek­tams tvar­ky­ti</h3> <p>Kaip vi­sa­da, di­džiau­sia ra­jo­no biu­dže­to da­lis ati­te­ko švie­ti­mui – 25,6 proc. vie­ti­nio iž­do ar­ba apie 7 mln. eu­rų. Apie 4,8 mln. eu­rų ar­ba be­veik 18 proc. šie­me­čio biu­dže­to lė­šų skir­ta so­cia­li­nei ir svei­ka­tos ap­sau­gai.</p> <p>5,6 proc. dau­giau lė­šų nei per­nai – 6,8 mln. eu­rų – skir­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ko­mu­na­li­niam ūkiui, tai su­da­rys 24,8 proc. vi­so ra­jo­no biu­dže­to iš­lai­dų.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko tvir­ti­ni­mu, 1 mln. eu­rų dau­giau nu­ma­ty­ta ke­liams tvar­ky­ti, taip pat 1 mln. eu­rų di­dė­ja su­ma, skir­ta ki­tiems ra­jo­no ob­jek­tams tvar­ky­ti: „Bus re­no­vuo­ja­ma Mi­ros­la­vo am­bu­la­to­ri­ja įren­giant so­cia­li­nius būs­tus ant­ra­me aukš­te, Ven­ciū­nų dar­že­ly­je pra­dės veik­ti dar vie­na vai­kų gru­pė. Bus bai­gia­ma bu­vu­sios Kur­nė­nų mo­kyk­los re­no­va­ci­ja, pla­nuo­ja­mas jos te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mas. Taip pat bus baig­ta Dau­gų gim­na­zi­jos pa­sta­to re­no­va­ci­ja. Pra­si­dės Sim­no Pa­va­sa­rio gat­vės kvar­ta­lo tvar­ky­mo dar­bai. Ati­da­ry­si­me vai­kų die­nos cen­trus Ri­mė­nuo­se ir But­ri­mo­ny­se. Nu­ma­to­me at­nau­jin­ti Ne­mu­nai­čio ir Sim­no gim­na­zi­jos sta­dio­nus. Pra­si­dės Pu­nios pi­lia­kal­nio ir ke­lio į Pu­nią tvar­ky­mo dar­bai.“</p> <p>Per­nykš­čia­me ra­jo­no biu­dže­te ke­liams tvar­ky­ti bu­vo nu­ma­ty­ta 2 mln. eu­rų, šie­met – 3 mln. eu­rų. Ki­tiems in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tams, pavyzdžiui, mo­kyk­loms, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lėms ar sta­dio­nams at­nau­jin­ti per­nai iš vie­ti­nio biu­dže­to bu­vo skir­ta apie 1 mln. eu­rų, da­bar – 2 mln. eu­rų.</p> <p>Ra­jo­no ta­ry­bos Ko­mu­na­li­nio ūkio plėt­ros ir ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Gin­ta­ro Chšče­na­vi­čiaus tei­gi­mu, skir­tą di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą ko­mu­na­li­niams ūkiui tu­rė­tų pa­jus­ti gy­ven­to­jai, ir tai yra ge­ras ta­ry­bos ap­si­spren­di­mas.</p> <p>„Nu­ma­tė­me 200 tūks­tan­čių eu­rų pa­dė­ti gy­ven­to­jams re­no­vuo­ti dau­gia­bu­čius na­mus. Po 10 pro­cen­tų pa­deng­si­me iš­lai­das gy­ven­to­jams, ku­rie įsi­rengs at­si­nau­ji­nan­čius ši­lu­mos tie­ki­mo šal­ti­nius ar nuo­te­kų tin­klus. Man at­ro­do, tai ge­ros pa­ra­mos iš biu­dže­to prie­mo­nės žmo­nėms“, – sa­kė ra­jo­no ta­ry­bos  Eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Ra­džiu­ky­nas.</p> <h3>Dau­giau lė­šų gi­mus kū­di­kiui ir re­li­gi­nėms ben­druo­me­nėms</h3> <p>Ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės Jū­ra­tės Ove­rai­ty­tės pa­ste­bė­ji­mu, šie­me­čia­me biu­dže­te nu­ma­ty­ta skir­ti 216  tūkst. eu­rų Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nei de­guo­nies apa­ra­tui įsi­gy­ti.</p> <p>Ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Al­do­nis pa­brė­žė, kad šie­me­čia­me biu­dže­te su­pla­nuo­ta 10 proc. di­dė­sian­tys kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai.</p> <p>Tam tu­rės įta­kos ir šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­im­tas spren­di­mas, ku­riuo pri­tar­ta sa­vi­val­dy­bės ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos me­mo­ran­du­mui dėl at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo kul­tū­ros dar­buo­to­jams, ku­riuo sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo skir­ti rei­kia­mą da­lį lė­šų jų sky­rus iš vals­ty­bės biu­dže­to.</p> <p>Nuo pra­ėju­sių me­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to pra­dė­jo mo­kė­ti vien­kar­ti­nes iš­mo­kas šei­moms gi­mus kū­di­kiui – 200  eu­rų prie ski­ria­mos vien­kar­ti­nės iš­mo­kos iš vals­ty­bės biu­dže­to.</p> <p>Da­bar ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė vien­kar­ti­nę sa­vi­val­dy­bės iš­mo­ką gi­mus kū­di­kiui pa­di­din­ti iki 500 eu­rų. Plius dar gau­na­ma vien­kar­ti­nė iš­mo­ka iš vals­ty­bės biu­dže­to – 429 eu­rai.</p> <p>Pa­ra­ma re­li­gi­nėms ben­druo­me­nėms per­nykš­čia­me ra­jo­no biu­dže­te bu­vo 32 tūkst. eu­rų, šie­me­čia­me – 62 tūkst. eu­rų.</p> <p>Že­mės ūkio ir kai­mo ben­druo­me­nių pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mui vie­ti­nio iž­do lė­šos, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, pa­di­din­tos 20 tūkst. eu­rų – nuo 150 tūkst. iki 170 tūkst. eu­rų.</p> <p>„Ma­nau, kad iš ra­jo­no biu­dže­to mak­si­ma­liai skir­ta vi­soms sa­vi­val­dy­bės sri­tims. Di­džiau­siu iš­šū­kiu iš­lie­ka ne­dar­bo ma­ži­ni­mas ir gy­ven­to­jų už­im­tu­mo di­di­ni­mas. Įsi­ti­ki­nęs, kad ei­na­me tei­sin­gu ke­liu rem­da­mi ver­slą, ypač jau­nuo­sius ver­sli­nin­kus, kom­pen­suo­da­mi įsi­dar­bi­nu­sių be­dar­bių ke­lio­nes į dar­bą, vyk­dy­da­mi gy­ven­to­jų už­im­tu­mo pro­gra­mas. Tai tę­si­me ir šie­met. Tik­rai džiau­giuo­si, kad ra­jo­ne jau ma­žė­ja ne­dar­bas, šiuo me­tu jis sie­kia 9,5 pro­cen­to ir yra ma­žes­nis nei Aly­taus mies­te“, – tvir­ti­no Aly­taus ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>   </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_1128%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1216-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_1128%201.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_1213.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1216-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_1213.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/2020%20met%C5%B3%20Alytaus%20rajono%20savivaldyb%C4%97s%20biud%C5%BEetas.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1216-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/2020%20met%C5%B3%20Alytaus%20rajono%20savivaldyb%C4%97s%20biud%C5%BEetas.JPG" width="1417" height="919" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5866" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581318790"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kaina </span> - Pir, 2020-10-02 - 09:13</p> </li> <a href="/comment/5866#comment-5866" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5866#comment-5866" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal rimčiau žvilgtelkim…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal rimčiau žvilgtelkim kokia galima kaina išsaugos rajono valdžia taip menamą solidumą. Pagal Konstitucijos 46 str., sprendimai turi būt naudingi viso prie 30 tūkstančių rajone gyvenančių bendram gerbūviui užtikrint. O čia matos atskirom rinkėjų ar palankiom grupėm. Biudžetiniams ypač savivaldybės sistemoj, daliai pensininkų ir verslininkų. Kur atskiri kelių partijų branduoliai ir šiai palankūs. Vėl rajono tarybos sudėtis ir turi nusistovėjusį rinkėjų sluoksnį. Kurį išlaikyt reikia. Ir taryboj 3 buvę seimo nariai, 2 buvę rajono savivaldybės administracijos direktoriai..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5866" token="tIvjzqJC3uWb96hKLoynWCuEMPHx2SwaWXBuI6sNmOw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5753" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581268477"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Daugiau padaro</span> - Sek, 2020-09-02 - 19:14</p> </li> <a href="/comment/5753#comment-5753" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5753#comment-5753" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kada vieninga yra komanda…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kada vieninga yra komanda. Rajone manau komitetuose išdiskutuoja, tad galinis rezultatas būna ramus, klausimų nekyla. Mieste, mokykis iš rajono narių orumo, garbingumo ir padorumo, atsikratyk bobiškų diskusijų, kurios rinkėjų pagarbos nepelno.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5753" token="9MroBprtS7jVpV4RD-N-6ZMRikwEDGHrD8RtkYw5gqM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5412" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581098754"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>adrenalinas</span> - Pen, 2020-07-02 - 20:05</p> </li> <a href="/comment/5412#comment-5412" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5412#comment-5412" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rajone kaip per laidotuves…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rajone kaip per laidotuves. Suėjo pasimeldė... Jokio adrenalino nors demokratijai paimituot. Ir tai aptingę...Išsidaliję ir jiems vienodai. Kokia santvarka Lietuvoj bebūtų. Tie patys gudrūs ir savim patenkinti veidukai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5412" token="xkrswYRCKgrTOkvH7EEM6suwvfhfJpJi9ic-wKaoxtg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5397" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581092009"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>lygiai</span> - Pen, 2020-07-02 - 18:13</p> </li> <a href="/comment/5397#comment-5397" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5397#comment-5397" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Varėna, Lazdijai per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Varėna, Lazdijai per paskutinį pusmetį veržliau vystosi. Nors tarybose neturi tokių žvaigždžių. Kaip Alytaus rajono meras su didele patirtim, 2 mero visuomeniniai patarėjai tarybos nariai bubę seimo nariais ir apskrities administracijos viršininkais. Pagal tokius stambius kalibrus rimčiau turėtų ateodyt rajono veržlumas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5397" token="yzU-wMHZzitfKP2yHQwJ_2P2Jfs-FOL31m6FJRXbEvA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5394" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581090693"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dėl paskolų</span> - Pen, 2020-07-02 - 17:51</p> </li> <a href="/comment/5394#comment-5394" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5394#comment-5394" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Yra savivaldybių, kur…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Yra savivaldybių, kur paskolų neturi. Savo gabumų dėka gyvena. Didmiesčiai ir mažina kiek gali. Nes po 2020 metų mažėja es parama ir prasideda didelių vakstybės paskolų gražinimas dalim per metus. Reiškia sunkės. Todėl ir spaudė dauhuma savivaldybių iš es paramos stiprėt kiek gali. Alytaus savivaldybės bruožas, didele dalim prasnaudė. Tad rinkimai bus įnirtingi ir sunkesmi laikai. Nei dabar.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5394" token="Ehi8wtpo083Jz9Jzl9P2huA2fEQoAla4uj4ZKlyWBNg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5387" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581087414"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>truputį</span> - Pen, 2020-07-02 - 16:56</p> </li> <a href="/comment/5387#comment-5387" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5387#comment-5387" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dėl bedarbystės truputį ne…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dėl bedarbystės truputį ne pačių nuopelnai. Nes dėl sunkėjančių mieste išgyvent salygų dalis iš miesto keliasi į miesto pakraščius. Kur rajono teritorijoj randasi ir dirbdami miesto įmonėse uždirba per mokesčius pagal gyvenamą vietą rajonui. Praktiškai ir savivaldybė dėl savęs... Nes tuštėjantys kaimai savo duoda. Skaityk darbingiausi emigravę. Likę senyvo amžiaus. Per paskutinius mero rinkimus ana pusė gan energinga buvo. Kas dienybėj taryboj kaip rimtos opozicijos ne simato. Nors lyg prisistatę taryboj. Tokia kaip apgaulingi. Iš išorės lyg ramūs, viduj kaupias...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5387" token="pAK_Gh73tEpCMfer88qLnUqoeAD5IsxiaTv5kQQC1KQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5385" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581086554"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>lyginant</span> - Pen, 2020-07-02 - 16:42</p> </li> <a href="/comment/5385#comment-5385" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5385#comment-5385" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Su miestu erzelynų po metų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Su miestu erzelynų po metų nėra. Meras priekį pagal kompetenciją. Lyginant su Lazdijais, Varėna tie vystyme aktyvesni per paskutinius metus. Kaž kaip sastingiu atsiduoda. Ne simato tarybos narių metinių veiklos ataskaitų. Kaž kaip pagal panašų modelį dalim su miestu. Ir asmenybių stygius. Nors taryboje keli net buvę seimo nariais, apskrities administracijos viršininkais. Lyg tai turėtų ūkinėj kompetencijoj būt aukštesniam lygį. Dabar daugiau propogandinis stilius vyrauja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5385" token="aFqKoXz6LZCGh2NDqnpEjXuAAU8rx0tvKyM7Buc_gNE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1216&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="kqz3fNSrZN7H53dwXnAvHT3xlOrx7I_0R2GcG3qwSqY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 07 Feb 2020 13:43:09 +0000 vyrredaktorius 1216 at https://www.alytausnaujienos.lt Jur­gis Kras­nic­kas: „Kol kas ne­ga­liu pa­si­džiaug­ti ta­ry­bos dar­bais mies­tui” https://www.alytausnaujienos.lt/jur-gis-kras-nic-kas-kol-kas-ne-ga-liu-pa-si-dziaug-ti-ta-ry-bos-dar-bais-mies-tui <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (85)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/17-13393" rel="bookmark"> Nr. <span> 17 (13393) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/Jurgis%20IMG_0241.JPG?itok=zK2vpFU7" width="344" height="287" alt="Jurgis Krasnickas" title="„Nuoširdžiai džiau­giuo­si vi­sais me­ro ap­do­va­no­ji­mais po ki­lu­sio gais­ro. Bet tai jau praeitis. Da­bar tu­ri pra­si­dė­ti kon­kre­tūs dar­bai mies­tui“, – sako Jurgis Krasnickas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ko­dėl to­kia griež­ta Jū­sų nuo­mo­nė?</strong></p> <p>– Ne­ma­tau jo­kio pa­ge­rė­ji­mo mies­te. Tę­sia­ma bu­vu­sios ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos, ku­rią su­da­rė „Aly­taus pi­lie­čiai“, po­li­ti­ka. Kaip yra sa­kęs šios frak­ci­jos da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je se­niū­nas, bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas, jie da­bar ir at­ėjo dirb­ti į dau­gu­mą, kad bū­tų tę­sia­mi pra­dė­ti dar­bai.</p> <p>Ta­čiau, kaip ga­li­ma tęs­ti jų dar­bus, jei pas­ta­ruo­sius per sa­vi­val­dos rin­ki­mus ne­igia­mai įver­ti­no rin­kė­jai. „Aly­taus pi­lie­čiai“ iš tu­rė­tų try­li­kos man­da­tų ga­vo tik tris. O ko­kia bu­vo jų po­li­ti­ka – vi­si ma­to. Su­kur­tas „Aly­tus-My­liu“ žen­kliu­kas, ku­ris, ma­no nuo­mo­ne, ne­ga­li bū­ti Aly­taus sim­bo­liu. Pra­dė­tos įgy­ven­din­ti ben­druo­me­nių ini­cia­ty­vos. Bet, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ben­druo­me­nė­mis bu­vo tik pri­si­den­gia­ma – apie ini­cia­ty­vų pro­jek­tus spren­dė po­li­ti­kai.</p> <p>Dis­ku­tuo­ta apie ge­le­žin­ke­lio nu­tie­si­mą nuo Vil­niaus iki Aly­taus. Kaž­koks nesu­si­pra­ti­mas – nau­jų­jų va­siu­kų pro­jek­tas.</p> <p>Aš ne­ma­tau per rin­ki­mus de­kla­ruo­tos so­cial­de­mok­ra­tų po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo. Su žmo­nė­mis ne­si­ta­ria­ma jo­kiais klau­si­mais: nei dėl švie­ti­mo per­tvar­kos, nei dėl Spor­to mo­kyk­los pa­sta­to pla­nuo­ja­mo par­da­vi­mo, nei dėl lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos stei­gi­mo. Taip el­gia­si tik bai­lūs po­li­ti­kai, o žmo­nių nuo­mo­nės ne­rei­kia bi­jo­ti.</p> <p><strong>– „Aly­taus pi­lie­čiai“ jau pa­si­trau­kė iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Da­bar Jums teks ieš­ko­ti, kas juos pa­keis, nes dau­gu­ma li­ko la­bai tra­pi – tik 14 ta­ry­bos na­rių iš 27.</strong></p> <p>– „Aly­taus pi­lie­čiai“ ir tu­rė­jo pa­si­trauk­ti, nes ne­ga­li bū­ti pai­so­ma vien tik jų nuo­mo­nės. Gal klys­tu, ta­čiau iš kai ku­rių me­ro veiks­mų su­pra­tau, kad kai ku­riems jo spren­di­mams įta­ką da­rė bū­tent „Aly­taus pi­lie­čiai“.</p> <p>Esu įsi­ti­ki­nęs, kad gau­ses­nė ta­ry­bos dau­gu­ma at­si­ras ne­tru­kus. Aš as­me­niš­kai siū­ly­siu, kad prie jos pri­si­dė­tų frak­ci­ja „Už Aly­tų“, ku­rios žmo­nės su­pra­to, jog pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­ba nė­ra pa­da­riu­si reikš­min­gų dar­bų mies­tui.</p> <p>Pa­ga­liau mes tu­ri­me pra­dė­ti dirb­ti taip, kad mū­sų dar­bai mies­tui bū­tų ma­to­mi.</p> <p><strong>– Jū­sų nuo­mo­ne, ko pir­miau­sia rei­kia im­tis?</strong></p> <p>– Rei­kia ne raš­tais, o re­a­liai ben­drau­ti su ša­lies va­do­vais, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja dėl kuo spar­tes­nio ke­lio į Kau­ną pro Prie­nus pra­pla­ti­ni­mo. Taip, apie tai daug kal­bė­jo bu­vu­si mies­to val­džia, kal­ba ir ši, bet kur kon­kre­tūs dar­bai?</p> <p>Tu­ri­me im­tis ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mo, nes esa­me jį pri­pa­ži­nę svar­biu mies­tui ob­jek­tu. Jis toks ir tu­ri bū­ti iš­plė­to­jus in­fra­struk­tū­rą.</p> <p>Da­bar ren­gia­mo­je lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos stei­gi­mo stu­di­jo­je ae­ro­dro­mas nag­ri­nė­ja­mas kaip vie­na iš šios zo­nos stei­gi­mo vie­tų.</p> <p>Dėl lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos stei­gi­mo rei­kia tar­tis su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, ku­ri pla­nuo­ja kur­ti to­kią zo­ną, ir ieš­ko­ti ben­drų spren­di­mų.</p> <p>Gal aš ir klys­tu, ta­čiau su­nai­ki­nus Aly­taus ae­ro­dro­mą, bū­tų padaryta didelė žala miestui, jo plėtros perspektyvoms.</p> <p>Ki­tas da­ly­kas – ko­dėl tiek lai­ko ne­įveik­lin­tas Dai­nų slė­nis. Aly­tu­je daug žmo­nių gy­ve­na dau­gia­bu­čiuo­se, va­sa­rą sa­vait­ga­liais ne vi­si tu­ri ga­li­my­bes iš­vyk­ti į kai­mus ar so­dus, Dai­nų slė­nio te­ri­to­ri­jo­je ga­lė­tų at­si­ras­ti lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo ob­jek­tų, pa­vyz­džiui, lau­ko aikš­te­lių, šaš­ly­ki­nių. Apie tai ir­gi daug kal­ba­ma, bet nie­ko ne­da­ro­ma.</p> <p><strong>– Gal­būt im­tis kon­kre­čių dar­bų su­truk­dė ki­lęs di­de­lis gais­ras pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“?</strong></p> <p>– Taip, tai bu­vo di­de­lė ne­lai­mė.</p> <p>Nuoširdžiai džiau­giuo­si vi­sais me­ro ap­do­va­no­ji­mais po ki­lu­sio gais­ro. Bet tai jau praeitis. Da­bar tu­ri pra­si­dė­ti kon­kre­tūs dar­bai mies­tui.</p> <p><strong>– Lau­kia švie­ti­mo tin­klo re­for­ma. Ko­kia Jū­sų nuo­mo­nė dėl šio pro­ce­so?</strong></p> <p>– Vi­si su­pran­ta, kad švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka rei­ka­lin­ga dėl ma­žė­jan­čio mo­ki­nių skai­čiaus. Bet vėl­gi, kaip sa­kiau, mano nuomone, kol kas šiuo klau­si­mu nebuvo reikiamų dis­ku­si­jų su švie­ti­mo ben­druo­me­ne, mo­ki­nių tė­vais.</p> <p>Kiek­vie­na nu­ma­to­ma per­tvar­ky­ti švie­ti­mo įstai­ga kal­ba iš sa­vo var­pi­nės, tai natūralu, nes gina tik savo interesus.</p> <p>Tačiau viso švietimo tinklo pertvarką vykdo ir atsakomybę prisiima miesto taryba.</p> <p>Manau, dabartiniu laikotarpiu reikia palikti veikti visas švietimo įstaigas, pakeičiant kai kurių statusą.</p> <p>Nenoriu smulkiau detalizuoti, kadangi dabar vyksta intensyvios konsultacijos ir diskusijos su specialistais dėl švietimo tinklo pertvarkos.</p> <p>Mano požiūriu, svarbiausia, kad reformos metu sąlygos mokiniams ne pablogėtų, o pagerėtų ir tai būtų akivaizdžiai matoma. Visa kita – ne taip svarbu.</p> <p><strong>–  Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je Jūs bu­vo­te įtrauk­tas į sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mų ben­dro­vių „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ ir „Dzū­ki­jos van­de­nų“ val­dy­bų at­ran­kos ko­mi­si­jų na­rius. Ar ke­ti­na­ma per­for­muo­ti šių įmo­nių val­dy­bas?</strong></p> <p>– Jei­gu mes no­ri­me mi­nė­tų sa­vi­val­dy­bės įmo­nių val­dy­bų ir pačių įmonių efek­ty­ves­nio dar­bo, val­dybas būtina keis­ti. Bet kai kurie esamų valdybų nariai, mano nuomone, gali toliau dirbti.</p> <p>Man keis­tai at­ro­do „Aly­taus pi­lie­čių“ pa­si­gy­ri­mai, kad jų dė­ka su­ma­žin­ta cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­na mies­to gy­ven­to­jams. Tai tik­rai ne jų nuo­pel­nas, – cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­na su­ma­žė­jo dėl bu­vu­sios ša­lies pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­ci­juo­tų tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mų, ku­riais re­mian­tis yra ap­skai­čiuo­ja­ma ši­lu­mos kai­na.</p> <p>Neneigiu fakto, kad buvę miesto savivaldybės administracijos vadovai stengiasi dėl šilumos kainos sumažinimo. Bet vis dėlto teisminius ginčus laikyčiau savi­valdybės laimėtais, jei biokuro katilas būtų mūsų.</p> <p>Da­bar vyks­ta teis­mi­niai pro­ce­sai su bu­vu­siais ši­lu­mos tie­kė­jais – „Li­tes­ko“ dėl „Aly­taus ši­lu­mos tin­klams“ ir sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti­no svar­biau­sio ši­lu­mos ga­my­bai rei­ka­lin­go įren­gi­nio – bio­ku­ro ka­ti­lo. Už jį „Li­tes­ko“ pra­šo ke­lio­li­kos mi­li­jo­nų eu­rų ir jį tu­rė­si­me vie­no­kio­mis ar ki­to­kio­mis są­ly­go­mis per­im­ti.</p> <p>Su­mo­kė­ti mi­li­jo­nai at­guls į di­des­nę kai­ną ši­lu­mos var­to­to­jams.</p> <p><strong>– Ar ti­ki­tės, kad pa­ga­liau bus im­ta­si Jū­sų iš­var­dy­tų dar­bų?</strong></p> <p>– Ma­nau, kad bus im­ta­si, nes ki­to ke­lio nė­ra. Ir tai da­rys nau­jai su­for­muo­ta ta­ry­bos dau­gu­ma.</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Kal­bė­jo­si<strong> </strong><strong>Al­ma Mos­tei­kai­tė</strong></p> <p> </p> <p>P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu, pa­tvir­tin­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je 2019-06-27 spren­di­mu Nr. T-186.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/Jurgis%20IMG_0241_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1212-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/Jurgis%20IMG_0241_0.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-6232" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581509924"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Torpeda </span> - Tre, 2020-12-02 - 14:18</p> </li> <a href="/comment/6232#comment-6232" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/6232#comment-6232" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">žmonės kalba, kad Torpeda…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>žmonės kalba, kad Torpeda norejo dirbti marijos radijuj, bet i pokalbį torpedos neįsileido...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=6232" token="hp6jxYKxu1F_U-nFj3M577ZKFlE9T_pvnV-nMNCC2Pg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-6219" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581504177"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tORPEDA</span> - Tre, 2020-12-02 - 12:42</p> </li> <a href="/comment/6219#comment-6219" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/6219#comment-6219" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visi jau išbandė, apsilaužė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visi jau išbandė, apsilaužė kotus, niekam nebeįdomi, tai DINGO iš eterio</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=6219" token="YmFqtZkTvWPSUBxFq5V-EprGCfGW1CDlJ0Q-ojglQ7Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-6128" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581447187"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kiaule</span> - Ant, 2020-11-02 - 20:53</p> </li> <a href="/comment/6128#comment-6128" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/6128#comment-6128" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Siguciui iki mero kedes kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Siguciui iki mero kedes kaip pries 10 metu gyvenusiai kiaulei iki menulio. Nemokamai sutvarkysiu visa Traidenio zeme nuo atlieku jei ji isrinks Alytaus meru.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=6128" token="pbAWo_i_y4B4lJPvLiNg1l4u6IPtZj3I2tBzcgkMx-8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-6124" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581446530"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>be skaiciaus </span> - Ant, 2020-11-02 - 20:42</p> </li> <a href="/comment/6124#comment-6124" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/6124#comment-6124" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ne i tema. Kiek bendrazygiu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ne i tema. Kiek bendrazygiu keite Sigitas. Vis neitinka aplinkiniai, tik jo vieno negalima kritikuot.. Tai ar cia Sigito ar desimciu ir simtu su juo bendravusiu problema.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=6124" token="G4okhclEol8W0VLKx78stVnxIgs088u7fWumi8AS0l4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-6116" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581438534"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ne į temą</span> - Ant, 2020-11-02 - 18:28</p> </li> <a href="/comment/6116#comment-6116" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/6116#comment-6116" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Oi kiek daug žmonių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Oi kiek daug žmonių apsigauna išoriniu gerb. įvaizdžiu...Ir aš buvau tarp jų, reikia pripažinti...Tik vėliau pamatai, kiek žmogus turi veidų ir susižavėjimą pakeičia kiti jausmai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=6116" token="8aod5YMC0smo2vxV4R5EFvSh92a_t-FEIIxTdxESuN8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-6104" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581429316"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Atsakymas gatviniui </span> - Ant, 2020-11-02 - 15:55</p> </li> <a href="/comment/6104#comment-6104" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/6104#comment-6104" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vienas gatvinis fruktas rašė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vienas gatvinis fruktas rašė: "Sigį - Pir, 2020-10-02 - 14:38 Mentas pasiuntė nxui išsikasti atliekas iš T įmonės. Ką gali padaryti mentui Sigis ???"<br /> Atsakymas tuo pačiu stiliumi, kad gatvinis fruktas suprastų: Sigis irgi mentą pasiųs nxui, nes jokių užkastų atliekų nėra, čia tik mentų suorganizuota anonimkė :) :) :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=6104" token="sx4wHwGzpQoro48rjKVtEYceDI6fX9k7IYgN-V6n57Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-6092" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581422799"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Paskutinis</span> - Ant, 2020-11-02 - 14:06</p> </li> <a href="/comment/6092#comment-6092" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/6092#comment-6092" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Oho, kiek komentarų apie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Oho, kiek komentarų apie milijonų pimpinimo egzpertą ir torpedos draugelį :ddddd Mano paskutinis :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=6092" token="_BY3CBCjLXzLJcXk2XssSyxCAcwJsgpgSRK4vUcdPPY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5946" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581351587"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jastremskas su…</span> - Pir, 2020-10-02 - 18:19</p> </li> <a href="/comment/5946#comment-5946" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5946#comment-5946" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kuo skiriasi ? Kuris daugiau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kuo skiriasi ? Kuris daugiau kartų bėgiojo per partijas ir chebras keitė ???</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5946" token="Tu_4wYdY_rM46FDhf-bQ5VDko-VLZBwovrKCsCvC5wQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5944" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581350846"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Sigis</span> - Pir, 2020-10-02 - 18:07</p> </li> <a href="/comment/5944#comment-5944" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5944#comment-5944" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aš Alytuj žinau Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aš Alytuj žinau Alytaus prezidentą gerb. Sigitą. Ar čia apie jį šitie komentarai ? Oi bus teismų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5944" token="Ji-PNTJvi1JCRM4S7Z6XMj8YDHYWRIHQUqndAF1vEWw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5915" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581339569"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Paxius</span> - Pir, 2020-10-02 - 14:59</p> </li> <a href="/comment/5915#comment-5915" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5915#comment-5915" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žmonės kalba kad alpius roms…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žmonės kalba kad alpius roms jankauskas susitsrė su paxu kad reikia tvarkyti ŠIKAU TAPŠNOJAU partijoz reiikalus. Kokius pinigus pax sumokėjo jankauskui</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5915" token="fXJoLu1zBW8hwd9xW7FWFRw-8_ONV424CvmzGSgkXMI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5912" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581338326"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Sigį</span> - Pir, 2020-10-02 - 14:38</p> </li> <a href="/comment/5912#comment-5912" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5912#comment-5912" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mentas pasiuntė nxui…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mentas pasiuntė nxui išsikasti atliekas iš T įmonės. Ką gali padaryti mentui Sigis ???</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5912" token="pwzUgbgvzh6TIWuA7x1ZjMSu-CFn8jr-DZF2ZgIoZNg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5907" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581337035"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>lažybos</span> - Pir, 2020-10-02 - 14:17</p> </li> <a href="/comment/5907#comment-5907" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5907#comment-5907" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kol kas 1:1. Anas per žemės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kol kas 1:1. Anas per žemės skandalą įmušė. Kitas per biudžeto priėmimą ir...Nebūdamas oficialioj valdančioj koalicijoj. Bet anie sužiadė ideliai vieni prieš kitus net būdami ir oficialioje kol kas galiojančioje valdančioje koalicijoje. Vadinas dublerių lygio...Kokias strategijas vieni kitiem ruošia būsimam tarybos posėdžiui. Ar vėl leis pažaist pagal primityvias schemas? Kur aikštėje nesupras ką daro?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5907" token="wcU4TISRzcKCdmuUVeUDYYQIA498LhpYZtMnoHP9FFM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5893" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581329823"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jastremskui</span> - Pir, 2020-10-02 - 12:17</p> </li> <a href="/comment/5893#comment-5893" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5893#comment-5893" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Iš kokio aukščio medžio tu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Iš kokio aukščio medžio tu iškritai per pilnatį ir per pilnatį rašinėji komentarus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5893" token="es6eu_wuk-aYA4jPfkRgIkZ1RRS7VZXNkFLeMjwjZ7w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5888" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581329430"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kanalizaciją</span> - Pir, 2020-10-02 - 12:10</p> </li> <a href="/comment/5888#comment-5888" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5888#comment-5888" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mentas pasiuntė n....chui ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mentas pasiuntė n....chui ir tas nuėjo ? Kokie čia 2 Alytaus veikėjai taip jalbasi vg ir sl ???</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5888" token="-PcJzDWlYzP5kVWiXquunuEy_eSIm7Eqq3Ndjw9v_Jc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5887" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581329303"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kova</span> - Pir, 2020-10-02 - 12:08</p> </li> <a href="/comment/5887#comment-5887" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5887#comment-5887" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Netiesiai kova. Kas išgyvens…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Netiesiai kova. Kas išgyvens. Kokios interesų grupės po politika iki rinkimų likus virš pusmečio. Pagal per paskutinius nykimo tempus iki rinkimų iki tūkstančio grubiai galimai sumažės gyventojų. Kurios partijos kentės ir per savo rinkėją. Todėl per tarybą ir aštrėja, piktėja vieni ant kitų... Vietoj atsakomybės už fiasko per metus vieni kitus kaltina. Rimtos savivaldos, dirbt viso miesto labui, nesimato. Apart išgyvent bent kokia kaina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5887" token="e8coAeEqudJpeh2cU-PlpYqWA73wQe_unNQf_wzMQXc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5873" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581319781"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jei?</span> - Pir, 2020-10-02 - 09:29</p> </li> <a href="/comment/5873#comment-5873" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5873#comment-5873" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei patys valdančios…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei patys valdančios koalicijos pešas ir kalba blogai, kaip betrukus tie patys taryboje vetins mero ir tarybos metines veiklos ataskaitas? Kaip kiti miestai pasiekia gyventojų skaičiaus didėjimą per metus, Alytuj per metus sumažėjo apie 1500 gyventojų. Reiškia per kiekvieną darbo dieną vidutiniškai mažėja apie 5 gyventojai. Reiškia ryt/poryt pasunkės išgyvent ir likusiems. Tai jei tokius rodiklius per metines veiklos ataskaitas tvirtinsis taryba kaip gerus. Reiškia miesto, o per tai netiesiai, ir savo mykimą užtvirtina. Tai kur tikra meilė Alytuj, po simboliais myliu Alytų, o pagal realius darbus. Myli Alytų, kaip saujelei gerai kitų nykimo saskaita?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5873" token="UZUaOIMh_LrCGjAvhL361er9Pb8wxeK2j4pNWeTE7U4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5869" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581319343"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>apsimeteliai</span> - Pir, 2020-10-02 - 09:22</p> </li> <a href="/comment/5869#comment-5869" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5869#comment-5869" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">su vagi7 mental ir &quot;stato&#039;…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>su vagi7 mental ir "stato' gaivina Alyt7 ...Tiksliau, miest1 griauna, o mes tokiems leidziam klestėti..juk šitie "politikai" neturi žalio supratimo apie tikrus miesto reikalus, Jie tik sukčiauti moka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5869" token="hIDVK4w6I1uwE4fA3e9JirUhZUuXEmKz0kmLSJdDZ20"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5868" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581319292"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jastrebitelius</span> - Pir, 2020-10-02 - 09:21</p> </li> <a href="/comment/5868#comment-5868" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5868#comment-5868" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">su vagi7 mental ir &quot;stato&#039;…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>su vagi7 mental ir "stato' gaivina Alyt7 ...Tiksliau, miest1 griauna, o mes tokiems leidziam klestėti..juk šitie "politikai" neturi žalio supratimo apie tikrus miesto reikalus, Jie tik sukčiauti moka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5868" token="__D-PXNYzcOTn9NowNsEePXTCV9ZFgploc4IhRkTNps"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5765" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581273415"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>x</span> - Sek, 2020-09-02 - 20:36</p> </li> <a href="/comment/5765#comment-5765" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5765#comment-5765" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kol kas jokio pagerėjimo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kol kas jokio pagerėjimo miesto valdyme nesimato, kaip praeitoje kadencijoje.... buvo egzistavimas, ir dabar tas pats</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5765" token="c7e_7PHhJxIS5nPR-7XELCbaa2A6wrTGaPW1KC3dSxc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5757" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581269387"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Krasnickas</span> - Sek, 2020-09-02 - 19:29</p> </li> <a href="/comment/5757#comment-5757" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5757#comment-5757" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Lėksit dabar visi kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Lėksit dabar visi kaip šiferio lakštai virš Paryžiaus - visi fotografai, liberalai ir tų mere, palaikantis Alytaus Piliečius :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5757" token="ao_lsnoIJh2bj7rcj5oBP_UzniY2U2sxVEAULQLdF_I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1212&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="M1Tbl0CNlLE2LT_CKK_0clXC9jaAJ419bbg4Fbx4Kps"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 06 Feb 2020 07:29:42 +0000 vyrredaktorius 1212 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je – tra­pi val­dan­čio­ji dau­gu­ma https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-sa-vi-val-dy-bes-ta-ry-bo-je-tra-pi-val-dan-cio-ji-dau-gu-ma <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (22)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/17-13393" rel="bookmark"> Nr. <span> 17 (13393) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/IMG_0624.JPG?itok=H63ZwiAn" width="344" height="287" alt="Miesto savivaldybe" title="Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį iš Alytaus miesto savivaldybės tarybos dau­gu­mos pa­si­trau­kus „Aly­taus pi­lie­čiams“, jo­je vietoj 17 tarybos narių li­ko 14. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>„Ma­tė­me, kad šne­ka­ma vie­na, o da­ro­ma ki­ta“</h2> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą iki pra­ėju­sio penk­ta­die­nio su­da­rė so­cial­de­mok­ra­tai, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, li­be­ra­lų ir „Aly­taus pi­lie­čių“ at­sto­vai. Vi­so 17 ta­ry­bos na­rių iš 27.</p> <p>Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį iš dau­gu­mos pa­si­trau­kus „Aly­taus pi­lie­čiams“, jo­je li­ko 14.</p> <p>Kaip sa­kė „Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­jos se­niū­nas, pra­ėju­sios mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos me­tu dir­bęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Vy­tau­tas Jast­rems­kas, da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos dau­gu­mo­je ap­si­spręs­ta dirb­ti sie­kiant tęs­ti pra­dė­tus dar­bus: „Jei at­vi­rai, tai mes norėjome darbų tęstinumo ir buvome tikri, kad priešingu atveju į val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą at­ei­s dirb­ti To­mo Pa­čė­so va­do­vau­ja­ma frak­ci­ja „Už Aly­tų“, ku­ri, mū­sų nuo­mo­ne, siek­tų griau­ti tai, kas jau pa­da­ry­ta mies­te.“</p> <p>Kas nu­lė­mė „Aly­taus pi­lie­čių“ pa­si­trau­ki­mą iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos?</p> <p>„Ma­tė­me, kad šne­ka­ma vie­na, o da­ro­ma ki­ta. Re­a­liai dis­ku­si­jų val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je ne­bu­vo. Pa­teik­siu pa­vyz­dį iš pas­ku­ti­nio ko­a­li­ci­jos po­sė­džio. Bu­vo­me su­si­rin­kę iš va­ka­ro prieš ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bu­vo pa­tvir­tin­tas šie­me­tis mies­to biu­dže­tas. Bu­vo pa­sa­ky­ta, kad dėl vie­šo kon­kur­so sie­kiant tran­sliuo­ti ta­ry­bos po­sė­džius per te­le­vi­zi­ją nie­kas ne­bal­suos, nes tam pri­ta­ręs gal tik vie­nas ta­ry­bos ko­mi­te­tas. O per ta­ry­bos po­sė­dį tam bu­vo pri­tar­ta. Tam per me­tus rei­kės gal ke­lių de­šim­čių tūks­tan­čių eu­rų. Ar to rei­kia mies­tui? Kas po­sė­džius žiū­rės die­nos me­tu? Ar ne­už­ten­ka ne­mo­ka­mos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per „Yuo­Tu­be“? Mū­sų nuo­mo­ne, to­kiu bū­du pi­ni­gai bus skir­ti vie­ti­nei te­le­vi­zi­jai, su­si­ju­siai su ta­ry­bos na­rio To­mo Pa­čė­so šei­ma. 490 tūks­tan­čių eu­rų nu­ma­ty­ta spor­to klu­bams, iš šios su­mos ne­ma­ža da­lis vėl ga­li tek­ti mi­nė­to ta­ry­bos na­rio žmo­nos va­do­vau­ja­mai įstai­gai „Dzū­ki­jos spor­tas“, ku­ri tu­ri krep­ši­nio klu­bą „Aly­taus Dzū­ki­ja“. Mes šiuos pi­ni­gus siū­lė­me pa­nau­do­ti vai­kų žai­di­mų aikš­te­lėms įreng­ti, vai­kų spor­tui“, – pa­si­trau­ki­mo iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos prie­žas­tis var­di­jo V.Jast­rems­kas.</p> <p>„Aly­taus pi­lie­čių“  frak­ci­jos se­niū­nas tvir­ti­no, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­im­ti ta­ry­bos spren­di­mai dėl sa­vi­val­dy­bės įmo­nių val­dy­bų at­ran­kos ko­mi­si­jų na­rių , kur į „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ at­ran­kos ko­mi­si­ją de­le­guo­tas Jur­gis Kras­nic­kas, frak­ci­jos nuo­mo­ne, yra at­kak­liai gy­nęs bu­vu­sių ši­lu­mos tie­kė­jų – „Li­tes­ko“ in­te­re­sus: „O bu­vęs Kras­nic­ko, kaip me­ro,  pa­ta­rė­jas Ro­lan­das Juo­nys to­liau va­do­vau­ja sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, nors pro­ku­ra­tū­ra aiš­kiai įvar­di­jo, kad že­mės skan­da­lo ob­jek­tu ta­pu­sius bran­gius skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti jis per­da­vė ne­tu­rė­da­mas tam pa­grin­do. Ne­ga­li­me pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bės už to­kį sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vą ir jo veiks­mus.“</p> <p>Jis mi­nė­jo, kad pa­si­trau­ki­mą nu­lė­mė ir akivaizdus biudžeto pinigų taškymas ne­reikš­min­giems da­ly­kams, pa­vyz­džiui, kon­ser­va­to­riai spau­dė, kad vie­nai prof­są­jun­gai bū­tų skir­ti ke­li tūks­tan­čiai eu­rų kanceliarinėms išlaidoms, ir pi­ni­gai bu­vo skir­ti.</p> <h2>Pa­si­trau­ki­mas į opo­zi­ci­ją lem­tų kai ku­rias pa­rei­gas</h2> <p>Už sprendimą dėl viešo konkurso tarybos posėdžius transliuoti per televiziją, V. Jastremsko teigimu, balsavo socialdemokratai, konserva­toriai ir „Už Alytų”: „Tapo akivaizdu, kas priima spren­dimus taryboje. Būti for­malia šių susitarimų prie­dan­ga mes neketiname.“</p> <p>Kol kas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je nė­ra ofi­cia­liai pa­si­skel­bu­sios opo­zi­ci­jos.</p> <p>V.Jast­rems­ko pa­si­tei­ra­vus, ar jo va­do­vau­ja­ma tris na­rius tu­rin­ti frak­ci­ja ne­ke­ti­na ofi­cia­liai pa­si­skelb­ti opo­zi­ci­ja, to ne­pa­nei­gė: „Taip, ketiname tai padaryti arti­miausiame tarybos posė­dyje.“</p> <p>Va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, ta­ry­bos opo­zi­ci­jai pri­klau­so Kon­tro­lės ko­mi­te­to, Eti­kos ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų pos­tai.</p> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu Eti­kos ko­mi­si­jai va­do­vau­ja „Aly­taus pi­lie­čių“ at­sto­vė Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė, An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai – frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no T.Pa­čė­so pa­va­duo­to­ja Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, ku­ri pra­ėju­sią sa­vai­tę ir pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą dėl ne­del­siant skelb­ti­no vie­šo kon­kur­so sie­kiant ta­ry­bos po­sė­džius tran­sliuo­ti per te­le­vi­zi­ją. Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas yra frak­ci­jos „Vie­nin­gas Aly­tus“ at­sto­vas Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius.</p> <p>„Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­jos se­niū­no įsi­ti­ki­ni­mu, jau da­bar kai ku­rie žings­niai liu­di­ja, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma yra su­ar­tė­ju­si su frak­ci­ja „Už Aly­tų“, tad ne­nu­steb­tų, jog jos pen­ki na­riai ga­li pa­pil­dy­ti val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą.</p> <h2>„Tai nor­ma­lus de­mo­kra­tinis pro­ce­sas“</h2> <p>Aly­taus mies­to me­ras socialdemokratas Ne­ri­jus Ce­siu­lis, pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na  „Aly­taus pi­lie­čių“ pa­si­trau­ki­mą iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos, pa­reiš­kė: „Tai nor­ma­lus de­mo­kra­tinis pro­ce­sas. Kol kas mums už­ten­ka bal­sų. Gal kai ku­rios frak­ci­jos ar at­ski­ri ta­ry­bos na­riai pa­si­siū­lys dirb­ti ko­a­li­ci­jo­je.“</p> <p>Me­ro pa­si­tei­ra­vus, gal­būt bus siū­lo­ma pri­si­jung­ti frak­ci­jai „Už Aly­tų“, ku­rios na­riams pas­ta­ra­ja­me po­sė­dy­je pri­im­ti pa­lan­kūs spren­di­mai, N.Ce­siu­lis tvir­ti­no, kad dar nė­ra kal­bos apie šios frak­ci­jos pri­si­jun­gi­mą.</p> <p>Me­ro tei­gi­mu, ar­ti­miau­siu me­tu rink­sis ko­a­li­ci­ja ir bus kal­ba­ma apie to­les­nį jos dar­bą.</p> <p>So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas bu­vo žy­miai griež­tes­nis dėl „Aly­taus pi­lie­čių“ pa­si­trau­ki­mo iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos: „Ki­to ke­lio jie ne­tu­rė­jo. Dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros pa­kei­ti­mo jie prieš, dėl biu­dže­to – prieš. Per me­rą ban­dė va­do­vau­ti val­dan­čia­jai dau­gu­mai. Ką jie ge­ro pa­da­rė Aly­tui per ket­ve­rius me­tus, kai tu­rė­jo dau­gu­mą ta­ry­bo­je? Su­kur­tas „Aly­tus-My­liu“ sim­bo­lis, dau­giau nie­ko, aš ma­nau, kad to sim­bo­lio ne­ga­li­ma lai­ky­ti mies­to sim­bo­liu. Ke­lias į Kau­ną taip ir ne­pra­pla­tin­tas, no­rė­ta su­griau­ti ae­ro­dro­mą. Man as­me­niš­kai su „Aly­taus pi­lie­čiais“ ne pa­ke­liui.“</p> <h2>„Jei su­lauk­si­me pa­siū­ly­mo, svars­ty­si­me“</h2> <p>Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos va­do­vė Skais­tė Ul­čic­kai­tė „Aly­taus pi­lie­čių“ pa­si­trau­ki­mą iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos ver­ti­no ar­ba kaip ne­su­si­kal­bė­ji­mą, ar­ba kaip kaž­ko­kius ne­iš­spręs­tus in­te­re­sus.</p> <p>„Toks pa­si­trau­ki­mas ga­lė­jo bū­ti ir anks­čiau. Keis­ta, kaip „Aly­taus pi­lie­čiai“, kon­flik­ta­vę su so­cial­de­mok­ra­tais pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je, da­bar ga­lė­jo dirb­ti kar­tu“, – sa­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas An­drius Ju­čas.</p> <p>„Už Aly­tų frak­ci­jos se­niū­nas T.Pa­čė­sas tvir­ti­no, kad jo ka­te­go­riš­kas pa­si­sa­ky­mas prieš ben­drą dar­bą su „Aly­taus pi­lie­čiais“ yra to­dėl, jog jų dar­bo re­zul­ta­tai per pra­ėju­sius ket­ve­rius me­tus ne­at­lie­pė mies­to gy­ven­to­jų lū­kes­čių: „Ir tai pa­ro­dė da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ta­ry­bos rin­ki­mai. Vie­to­je anks­čiau tu­rė­tų try­li­kos man­da­tų ga­vo tik tris. Re­tai taip bū­na, kad bu­vu­si ta­ry­bos opo­zi­ci­ja (so­cial­de­mok­ra­tai – A.M.) pa­im­tų val­džią. Jei sulauksime pasiūlymo dirbti koalicijoje, svarstysime.“</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je lie­kan­ti tra­pi val­dan­čio­ji dau­gu­ma nė­ra nau­jie­na. Taip bu­vo at­si­ti­kę ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je. Ta­čiau tą­kart taip įvy­ko bai­gian­tis ka­den­ci­jai ir tai bu­vo sie­ja­ma su ar­tė­jan­čiais nau­jais sa­vi­val­dos rin­ki­mais.</p> <p>Šį­kart mi­ni­ma­li dau­gu­ma ta­ry­bo­je li­ko jai ne­iš­dir­bus nė me­tų ir tai sie­ti­na su skir­tin­gais po­žiū­riais į mies­to biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ji­mą ir tam rei­ka­lin­gą po­li­ti­nių ga­lių per­si­da­li­ji­mą.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_0198.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1208-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_0198.JPG" width="1984" height="2976" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_0621%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1208-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_0621%201.JPG" width="1984" height="2976" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_0627%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1208-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_0627%201.JPG" width="1984" height="2976" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_0683%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1208-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_0683%201.JPG" width="1984" height="2976" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_0689%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1208-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_0689%201.JPG" width="1984" height="2976" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_7645.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1208-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_7645.JPG" width="1984" height="2976" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5787" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581285349"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pritariančiam</span> - Sek, 2020-09-02 - 23:55</p> </li> <a href="/comment/5787#comment-5787" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5787#comment-5787" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai neturi interneto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai neturi interneto nabagėli, kad nepasižiūri? Ar Yuotube nepasileidi, tenaise rodo jau senų senovėj? Koks normalus žmogus gali žiūrėt seimo ar savivaldybės posėdžius???</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5787" token="y_hzksr6ig4qnL5vEHF0DMix37uVH7Zeqp7qJ0MLpQg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5768" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581274769"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pritariu</span> - Sek, 2020-09-02 - 20:59</p> </li> <a href="/comment/5768#comment-5768" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5768#comment-5768" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pritariu miesto sav.Tarybos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pritariu miesto sav.Tarybos posėdžių viešam demonstravimui per Alytaus televiziją. Tada alytiškiai galės matyti visų Tarybos narių kompetencją, svarstant miestui svarbius klausimus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5768" token="q72NwOGgKLzfy9AjKM_WlaOIB58BubS3iuiOK5y9-cc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5367" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581074068"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kai</span> - Pen, 2020-07-02 - 13:14</p> </li> <a href="/comment/5367#comment-5367" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5367#comment-5367" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tomas pateko į tarybą, liko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tomas pateko į tarybą, liko jis ir judėjimo pavadinimas. O kūrę judėjimą išsilakstė. Tai jei į valdančią koaliciją susijungs, gal liks jis koalcijos pavadinimas. Ir anie jei ne spės vykdyti? Kiti per judėjimą už Alytų patekę blaškos...Laura į tarybą su vienos partijos pavadinimu patekus jau ne tos partijos atstovė. Kaip ir ne aišku ar ta partija Alytuj egzistuoja. Tradiciniai vėl skelia vieni prieš kitus įsibegėdami... Kur ne aišku kas iš jų liks. Trumpiau taryboje ne prasti susirinkę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5367" token="_rdbFqBZSVm6t7i1jl1ZmzPITbH8zEZiFncTO78v3wk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5316" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581057259"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Iš šalies žiūrint</span> - Pen, 2020-07-02 - 08:34</p> </li> <a href="/comment/5316#comment-5316" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5316#comment-5316" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Piliečiai taryboje atsirado…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Piliečiai taryboje atsirado tik dėka Vytauto Grigaravičiaus. Ir nieko keisto, kad kai Grigaravičius pasitraukė iš politikos, jų beliko trys naujoje taryboje. Nereikia užmiršti, kad kiek Tomo Pačėso televizija įdėjo pastangų bandydama juos sumalti į miltus. Natūralu, kad Už Alytų ir Alytaus piliečiai yra antagonistai. Tačiau stebina skaidriųjų konservatorių pasirinkimas ir Krasnicko flirtas su Radzevičiūte. Ko nepadarysi dėl eterio?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5316" token="GmBM5IzWshc3Oiqm3zpA0qHE7D0VgupUK1W5j7LO4_I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5126" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580976763"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ko</span> - Ket, 2020-06-02 - 10:12</p> </li> <a href="/comment/5126#comment-5126" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5126#comment-5126" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ko pats Pačėsa neina į merus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ko pats Pačėsa neina į merus? Juk matant, kaip šiam ne siseka, gali tarybos nariai pasiūlyt merui, ar ir jis pats supratęs, atsistatydint. Kam nervus gadintis, juo lab per komandiruotes ir atostogas ne labai ir veržias dirbt, atsistatydint. Tada tarybos nariai balsų dauguma renka laikiną meru. Ir tas dirba...Kol išsiaiškins, kuris taryboje geriau sugeba. Ir įrodinėt, kad mero kompetencijoj gali ir sėkmingiau miesto labui dirbt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5126" token="5DkcJjqT8p5LIw-lRFiNVkE-Ut0Hp0c8pk08ud-ykQk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5113" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580970844"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kada Pačėsas</span> - Ket, 2020-06-02 - 08:34</p> </li> <a href="/comment/5113#comment-5113" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5113#comment-5113" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">liejo prakaitą krepšinio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>liejo prakaitą krepšinio aikštelėje, Cesiulis, prisisegęs įsagų į ausis ir nosį, lakstė po miestą.<br /> Tad nereikia ant jo varyti dėl to, ką jis turi.<br /> O šiaip tai normalioje taryboje, jegu buvusi dauguma gauna į kaulus, dauguma formuojama iš buvusių opozicinių partijų ar judėjimų.<br /> Už kokius praeitos kadencijos ,,nuopelnus'' rinkimus prapylę Alytaus piliečiai buvo pakviesti į daugumą - klausimas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5113" token="noTiE2Nm-3wPH4urTqtt1Jy0na20tF9AI_zFWlvdDXk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5112" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580970419"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>sveikinimas</span> - Ket, 2020-06-02 - 08:26</p> </li> <a href="/comment/5112#comment-5112" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5112#comment-5112" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Po šio realiai atgijo reali…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Po šio realiai atgijo reali dauguma. Dar regis viešai taryboje ne drystanti pasiskelbt. Bet susiformavus nuo anos kadencijos per vicmerų interpeliavimo cirkus. Kur tuo met ir dabar patyria fiasko. Nes per jų erzelynus miestas ne tekęs 1500 gyventojų per metus. Kaip kituose miestuose gšventojų skaičius daugėja. Reiškia per rimtas strategijas optimizuoti lėšų srautai naudingai žmonėms. Alytuj ta valdanti dauguma mažiausis frakcija ,,Už Alytų". Ir jų satelitai gausiausios frakcijos socdemai ir konservatoriai. Kur gal iki šiol ne suvokia, ką daro Alytaus miesto valdyme per 30 metų? Kas gaunas? Į kokius suktukus juos įsuks per būsimą tarybos posėdį? Kas valdo miestą ir atsako, kaip pagal postus atsakongi meras su vicmeru po komandiruotėm, atostogom..- rodo, kaf gal ne labai zaugiai jaučias savam mieste? Ir kuo toliau nuo jo..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5112" token="wylxfkbCRtagH2SY_Ogs_jI4cTcSHttguAXTlJAF6pM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4996" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580912311"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vaizdas</span> - Tre, 2020-05-02 - 16:18</p> </li> <a href="/comment/4996#comment-4996" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4996#comment-4996" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiuo metu žvilgtelėjus į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiuo metu žvilgtelėjus į miesto vadovų veiklos internetines dienotvarkes meras komandiruotės, atostogos. Vicmeras taip pat. Panašu dirbt nėra kam. Krizė ar tiesiog šokas jiems..? Praktiškai rimtų sėkmingo vystymo strategijų pagal jų kompetencijas paruošt...be šansų su tokiais lygiais. Kitas tarybos posėdis gal ir patys ne žino, kaip deliosis? Stresai vietoj sutelkto ir kryptingo darbo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4996" token="SF6BdDgGe9WOOdZUqtK014FmG5nMyJFlB90t4bS3bNk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4979" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580905323"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Aušrinė.</span> - Tre, 2020-05-02 - 14:22</p> </li> <a href="/comment/4979#comment-4979" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4979#comment-4979" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">T.Pačėsas iškops iš buvusios…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>T.Pačėsas iškops iš buvusios Alytaus berniukų šeimos todėl ir valdymo metodai žinomi ,skaldyti ir valdymo ir savo tarnybinę padėtimi kiek galima palaužė Alytaus m.savivaldybės darbą ypač aktyviai reiškėsi Pačėsas torpeda L.Radzevičiūtė kur savo nepadorių ir neadekvačiu elgesiu menkina visą savivaldybės darbą ,o meras yra tik stebėtojas T.Pačėso vykdomas intrigas ir biudžeto pinigų grobstymą savo šeimos verslui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4979" token="5BST38jAKKDICZg1Jjn92_5hc7B4kOc-LZlsTBZss7Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4952" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580894298"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>reikšmė</span> - Tre, 2020-05-02 - 11:18</p> </li> <a href="/comment/4952#comment-4952" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4952#comment-4952" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ką reiškia mero- tarybos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ką reiškia mero- tarybos lygį priimamų ir vystomų strategijų reikšmės. Praktiškai apie 30 procentų šalies savivaldybių, ypač didmiesčių, nuo pirmų šios kadencijos tarybos posėdžių dienų per tarybas tvirtinos sėkmingas vystymo strategijas. Kad gerint žmonėms gyvenimo salygas ir ko dėka daugėtų žmonių. Ir tą pasiekia. Šiauliuose.. daugėja virš 1000 per paskutinius metus. Kas normalu, išlaikoma Konstitucijos 46 str.- tarnaut žmonių bendrai gerovei gerint. - Alytaus mieste priešingai iki dabar. Nuo pirmų dienų atmetimai tokių siūlymų. Rimtų strategijų ir metams prasidėjus tęsias. Kaip atskiroms grupėms išgyvent kitų saskaita. Per metus sumažėję apie 1500 gyventojų su tendenacija mažėt. Iki rinkimų po pusmečio vėl ne teks su tokiais lygiais apie 700 gyventojų.- Klausimas, kodėl per valdymą Alytus ne nori rimtėt? Ne jau nalonu ant siaurų interesų dirbt viso miesto saskaita ir nykintis? Ne jau Alytus ne gali atsistot, nors ir parklupę per savivaldą? Kiti iš tokių padėčių sugebėjo atsistot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4952" token="XveqmpVBFKnKh4W5sZSn6Gt1vYwkwuRhUpZIGvdyO3Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4939" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580881602"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>klausimas </span> - Tre, 2020-05-02 - 07:46</p> </li> <a href="/comment/4939#comment-4939" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4939#comment-4939" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Klausimas ar taryboje neina…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Klausimas ar taryboje neina galimi šantažai vieni prieš kitus, kad balsuot taip, o ne kitaip? Kas be teisėsaugos dvigubų standartų ne įmanoma. Tada kokį valdymą per savivakdą Alytuj turi? Kur nuo rimtos savivaldos tolstama.. Ir ne jau Alytuj ant tiek ne atsakingi, kad rimtos savivaldos užsitikrint ne gali ir po virš 30 metų?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4939" token="qCCJ1R3u34ZAUxLe2Drbs-Tsfox3Vmr01uVW_jyJplg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4895" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580854897"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Merui</span> - Tre, 2020-05-02 - 00:21</p> </li> <a href="/comment/4895#comment-4895" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4895#comment-4895" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Slėptis po pernykščiais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Slėptis po pernykščiais lapais pakol neužsnigo.<br /> Išdavė alytiškių interesus. Tapo T.P. ir J.K. kilimėliu.<br /> GĖDA!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4895" token="pik5yjfZjdsohAn-K1mZRTm4sbbyKIugpQW2DT20whk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4847" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580829500"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Net keista,</span> - Ant, 2020-04-02 - 17:18</p> </li> <a href="/comment/4847#comment-4847" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4847#comment-4847" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad ,,piliečiai,, patys…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad ,,piliečiai,, patys susiprato.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4847" token="HZACZRbZd4ahMV5y9ngFmebb5BuXp-LGmJQnpigLzIU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4823" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580816890"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nusivylimas</span> - Ant, 2020-04-02 - 13:48</p> </li> <a href="/comment/4823#comment-4823" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4823#comment-4823" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Po tokių tarybos narės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Po tokių tarybos narės Skaistės žodžių pamiršk apie kitus rinkimus. Aferiūgas palaiko, nusivyliau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4823" token="XCIg4dwAd2xGbQ7Wt62i2f89_lMkBqW6ADFCJXPBY7w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4820" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580816227"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jurgi tu Jurgi</span> - Ant, 2020-04-02 - 13:37</p> </li> <a href="/comment/4820#comment-4820" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4820#comment-4820" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir tu Sigučio dainelę…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir tu Sigučio dainelę uždainavai...Tiek tu ir tevertas, auksinio paminkliuko ir Tomo berniuko vardo...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4820" token="z_X4G5NsMoYhQKPiHv8j0loxPPHVP72RSPN57yZ05vg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4806" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580810368"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>suprantama</span> - Ant, 2020-04-02 - 11:59</p> </li> <a href="/comment/4806#comment-4806" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4806#comment-4806" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Suprantama būt, kad tos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Suprantama būt, kad tos visuomenės grupės kur daugiausia iš biudžeto vairuojas, jei prieš pasiūlo tokias miesto vystymo strategijas. Kaip prieš uždirbt į biužetą sau ir miestui. Dabar to ne simato. Tik kombinacijos miesto interesų saskaita. Kur erzelynus ir įtampas mieste kelia. Tai dėl aerodromo, sporto ir Likiškėlių mokyklų pastatų...Tiek daug piketų/peticijų reiškia kaip ir ne siskaitymą su miesto interesais. Nes kur normalūs sprendimai, įtampų ne kelia. Suprantama, kad efektyvūs miesto naudai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4806" token="YVBdsxDfiwZEJFabJA_X2EPHSyoNxeJ51OeOKILAt4k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4800" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580808200"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jei</span> - Ant, 2020-04-02 - 11:23</p> </li> <a href="/comment/4800#comment-4800" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4800#comment-4800" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei kaip rimtoje valstybėje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei kaip rimtoje valstybėje žiniasklaida objektyviai spausdintų savivaldybės Etikos komisijos sprendimus dėl fiksuotų atskirų tarybos narių elgesio ypatumų, vargu ar būt ne garbingų komentarų? Kur į akis kažin ar drystų taip pasakyt? Kaip ir jei ne teisėsaugos institucijų dvigubi standartai panašiais atvejais pridengiant kaip kuriuos. Vienok visa tai rodo miesto žemą mentalitetą. Kaip ir be paviešinant, kas ant viaduko tilto užrašinėjo ministro pavardę. Nes kol ne išviešinami, kaip kurie ne padoriai elgiasi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4800" token="tGjKvFB918kyKF-olPkHghEpqV5HbEskuovDI3MsxIQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4799" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580807791"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ne normalu</span> - Ant, 2020-04-02 - 11:16</p> </li> <a href="/comment/4799#comment-4799" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4799#comment-4799" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip pas vienintelius per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip pas vienintelius per savivaldą mero- tarybos kompetencijoj nėr rimtų vystymo strategijų. Kur apie 30 proc. savivaldybių pasiekia. Kad per metus daugėja gyventojų. Alytaus m. sumažėjo apie 1500 gyventojų per metus. Su kiekviena darbo diena vidutiniškai apie 5 gyventojai. Reiškia per pusmetį iki rinkimų sumažės apie 700 gyventojų. Ne atlikę reikiamų reformų ir dirbant per es paramos projektus kaip bėjėgiai. Meras vėl komandiruotės, atostogos. .Signalas psichologiškai per sunku. Mero kompetencijoj reikia sugebėt. Būt įrankiu pavojinga. Nes pagal įstatymus visais atvejais meras atsako. Žino ar ne žino. O už tokius sprendimus, kur kiekvienas į tarybą svarstyt patenka kaip meras pasirašo ir už jų kokybę atsako, per kelias eilutes link saujelės, čia rimtoj valstybėj dar kažin kaip baigtųs?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4799" token="Zle-cQkTNe6GrbUgA1ECgIiiJ6R3s48MdHzqaPayj5M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4797" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580807174"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kada ?</span> - Ant, 2020-04-02 - 11:06</p> </li> <a href="/comment/4797#comment-4797" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4797#comment-4797" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prašom gerbti žmones ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prašom gerbti žmones ir trinti šitus kalėjimo žargono ir patyčių komentarus. O gal Burba su tuo sutinka, kad klestėtų patyčios ???</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4797" token="YsgYIxVuLlQlYEpWVgrSBfpuJ447QYvYYwcSjWkxsco"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4788" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580804004"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jurgis ir Laura</span> - Ant, 2020-04-02 - 10:13</p> </li> <a href="/comment/4788#comment-4788" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4788#comment-4788" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jurgis su Laura valdo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jurgis su Laura valdo savivaldybę? Juos abu valdo Tomas? O ką valdo Nerijus?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4788" token="NhnBRF0SQ7pvzfpmZ8auwb4jmufIrkbKJN4OiGUhFV8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1208&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="sVw4ygERawVRGGnw18-Os7vbQNSFw25MTZAUAUNpzYA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 04 Feb 2020 07:38:53 +0000 vyrredaktorius 1208 at https://www.alytausnaujienos.lt Šie­me­tis Aly­taus biu­dže­tas: dau­giau kaip pu­sė jo – al­goms, pa­ra­ma jau­noms šei­moms – kol kas tik ge­ras no­ras, ta­ry­bos na­riai trokš­ta te­le­vi­zi­jos https://www.alytausnaujienos.lt/sie-me-tis-aly-taus-biu-dze-tas-dau-giau-kaip-pu-se-jo-al-goms-pa-ra-ma-jau-noms-sei-moms-kol-kas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (8)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/18-13394" rel="bookmark"> Nr. <span> 18 (13394) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/A-02.jpg?itok=-u2vxONN" width="344" height="287" alt="nuotraua" title="Gy­ven­to­jų skai­čius Aly­tu­je per me­tus su­ma­žė­jo 1 tūkst. 488. Per­nai me­tų pra­džio­je bu­vo 57 tūkst. 529 gy­ven­to­jai, da­bar – 56 tūkst. 41. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Sens­tan­tis ir be­si­trau­kian­tis mies­tas</h3> <p>Prieš tvir­ti­nant šie­me­tį Aly­taus mies­to biu­dže­tą, ku­riam pri­ta­rė dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių, bu­vo pa­teik­tas tvir­tin­ti sa­vi­val­dy­bės 2020–2022 me­tų stra­te­gi­nis veik­los pla­nas.</p> <p>Jam pri­tar­ta be dis­ku­si­jų, ne­at­si­ra­do nei klau­sian­čių­jų, nei no­rin­čių­jų kal­bė­ti. Tar­si tai bū­tų ne­reikš­min­gas do­ku­men­tas, o ja­me nu­ma­ty­tos prie­mo­nės – kas­die­nės, rei­ka­lin­gos sa­vi­val­dy­bei iš­gy­ven­ti.</p> <p>Ka­dan­gi ap­si­spręs­ta mi­nė­tą pla­ną va­sa­rio mė­ne­sį pra­dė­ti per­žiū­rė­ti, šį ket­vir­ta­die­nį jis bu­vo pa­tvir­tin­tas tik kaip rei­ka­lin­gas do­ku­men­tas pri­imant spren­di­mą dėl šie­me­čio mies­to biu­dže­to. Be stra­te­gi­nio veik­los pla­no biu­dže­to pri­ėmi­mas ne­įma­no­mas.</p> <p>Ta­čiau stra­te­gi­nia­me pla­ne kon­sta­tuo­ta mies­to plėt­rai ne­pa­lan­ki si­tu­a­ci­ja – sens­tan­ti vi­suo­me­nė, ma­žė­jan­ti eu­ro­pi­nė pa­ra­ma, ne­pa­kan­ka­mas už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas, ma­žas ver­slo sek­to­riaus kon­ku­ren­cin­gu­mas.</p> <p>O tvir­ti­nant šie­me­tį mies­to biu­dže­tą, jau pa­teik­ti kon­kre­tūs skai­čiai, liu­di­jan­tys be­si­trau­kian­tį mies­tą. Tai tu­ri įta­kos sa­vi­val­dy­bės pa­ja­moms.</p> <p>Gy­ven­to­jų skai­čius per me­tus su­ma­žė­jo 1 tūkst. 488. Per­nai me­tų pra­džio­je Aly­tu­je bu­vo 57 tūkst. 529 gy­ven­to­jai, da­bar – 56 tūkst. 41.</p> <p>Pen­si­nio am­žiaus aly­tiš­kių – per 13 tūkst. 500, jų per me­tus pa­dau­gė­jo ne­daug – maž­daug 40.</p> <p>Ta­čiau vai­kų iki 6 me­tų per me­tus su­ma­žė­jo 161. Nuo 2 tūkst. 851 iki 2 tūkst. 690.</p> <p>Vai­kų nuo 7 iki 17 me­tų su­ma­žė­jo net 327. Nuo 5 tūkst. 613 iki 5 tūkst. 286.</p> <p>Va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mais, ku­rie nu­ma­to sa­vi­val­dy­bė­je su­ren­ka­mo  gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lį, ten­kan­čią mies­to biu­dže­tui, pas­ta­ro­ji ma­žė­ja jau dve­jus me­tus. Pa­vyz­džiui, 2018-ai­siais mies­to iž­dui te­ko 82,82 proc. su­ren­ka­mo gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio, per­nai – 46,88 proc., šį­met – 46,21 proc.</p> <p>Taip yra sie­kiant iš­lai­ky­ti ki­tas, ma­žiau mi­nė­to mo­kes­čio su­ren­kan­čias ša­lies sa­vi­val­dy­bes. O trūks­ta­ma su­ma iš­si­lai­ky­ti Aly­taus mies­to kaip ir ki­toms sa­vi­val­dy­bėms ski­ria­ma per vals­ty­bės do­ta­ci­jas.</p> <h3>Pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mai me­rui ir vi­ce­me­rams</h3> <p>Šį ket­vir­ta­die­nį mies­to ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta­me biu­dže­te – 67 mln. 416 tūkst. eu­rų. Jo dy­dis pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je bu­vo 64 mln. 692 tūkst. eu­rų. Da­bar jis di­des­nis 4,2 proc.</p> <p>Kaip sa­kė šie­me­tį biu­dže­tą pri­sta­ty­da­ma mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė, jis skai­čiais di­dė­ja, ta­čiau įver­ti­nus pa­di­din­tą ba­zi­nį mė­ne­si­nį dy­dį, nuo ku­rio pri­klau­so vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai, ir di­des­nę mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą, biu­dže­to pa­di­dė­ji­mas ne­la­bai bus jau­čia­mas.</p> <p>51 proc. šie­me­čio mies­to biu­dže­to ten­ka sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir jai pa­val­džių įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams.</p> <p>Va­do­vau­jan­tis nuo šie­me­čio sau­sio įsi­ga­lio­ju­siais Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams, ku­riuo­se nu­ma­ty­tas sa­vi­val­dy­bių me­rų ir vi­ce­me­rų pa­rei­gi­nių al­gų ko­e­fi­cien­tas pa­gal sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jų skai­čių, ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si  mies­to ta­ry­ba pa­di­di­no al­gas me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui ir jo pa­va­duo­to­jams Jur­gi­tai Šu­ke­vi­čie­nei bei Ša­rū­nui Klė­ge­riui.</p> <p>Iki šiol N.Ce­siu­liui bu­vo nu­sta­ty­tas pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tas, pri­klau­san­tis nuo ba­zi­nio mė­ne­si­nio dy­džio – 18, lei­dęs gau­ti 3 tūkst. 168 eurų at­ly­gi­ni­mą iki mo­kes­čių. Da­bar ko­e­fi­cien­tas pa­di­din­tas iki 18,6 ir me­ro al­ga iki mo­kes­čių bus 3 tūkst. 273 eu­rai.</p> <p>Vi­ce­me­rai J.Šu­ke­vi­čie­nė ir Š.Klė­ge­ris tu­rė­jo ta­ry­bos nu­sta­ty­tus pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tus 15 ir ga­vo 2 tūkst. 640 eu­rų al­gas iki mo­kes­čių. Abiem ko­e­fi­cien­tus pa­di­di­nus iki 15,6, me­ro pa­va­duo­to­jų at­ly­gi­ni­mai pa­di­dės iki 2 tūkst. 745 eu­rų ne­at­skai­čius mo­kes­čių.</p> <h3>Pla­nuo­ja­ma 1 mln. eu­rų pa­sko­la li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riui re­mon­tuo­ti</h3> <p>Iš  šie­me­čio biu­dže­to – 67 mln. 416 tūkst. eu­rų, kaip vi­sa­da dau­giau­sia, ati­teks švie­ti­mui, jo įstai­goms ir dar­buo­to­jams iš­lai­ky­ti, – 43 proc. ar­ba 28 mln. 729 tūkst. eu­rų.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės tur­tui val­dy­ti ir jį at­nau­jin­ti bei pa­čiai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai iš­lai­ky­ti – po 13 proc. šie­me­čio biu­dže­to ar­ba maž­daug po 9 mln. eu­rų.</p> <p>So­cia­li­nei ap­sau­gai nu­ma­ty­ta 12 proc. vie­ti­nio iž­do lė­šų ar­ba per 8 mln. eu­rų, kū­no kul­tū­rai ir spor­tui bei kul­tū­rai – po 4 proc. biu­dže­to ar­ba maž­daug  po 2 mln. 500 tūkst. eu­rų.</p> <p>Šiuo me­tu mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­ri pa­ė­mu­si apie 12 mln. 900 tūkst eu­rų pa­sko­lų. Tad joms grą­žin­ti ir pa­lū­ka­noms mo­kė­ti šių me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­ta 1 mln. 800 tūkst. eu­rų.</p> <p>Šie­me­čia­me biu­dže­te nu­ma­ty­ta pla­nuo­ja­ma im­ti nau­ja 1 mln. eu­rų pa­sko­la Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riui re­mon­tuo­ti.</p> <p>Kaip pa­grin­di­nai šie­me­čiai dar­bai mies­te nu­ma­ty­ti: Kal­nė­nų, Eže­rė­lio, Kal­nų, Šlai­to, Mė­tų gat­vių re­konst­ruk­ci­jos, 10 so­cia­li­nių būs­tų pir­ki­mas, maž­daug 1 tūkst. vie­ne­tų me­džių, krū­mų ir ro­žių krū­mų pa­so­di­ni­mas mies­to ben­dro­jo nau­do­ji­mo te­ri­to­ri­jo­se, pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams pa­sta­ty­mas, lie­tu­vių di­si­den­to, Aly­tu­je gi­mu­sio Ro­mo Ka­lan­tos skve­ro su­tvar­ky­mas, Tai­kos gon­go įren­gi­mas, pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau Aly­tau“ pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mas.</p> <h3>Ge­roms ini­cia­ty­voms lė­šų ne­nu­ma­ty­ta, ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jai pri­rei­kė te­le­vi­zi­jos</h3> <p>Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pri­tar­ta sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mai jau­noms šei­moms, ku­rioms bū­tų ski­ria­mos lė­šos pir­ma­jam būs­tui įsi­gy­ti.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nės pa­ra­mos dy­dis jau­nai šei­mai, ku­rio­je abu šei­mos at­sto­vai iki 36-erių me­tų, bū­tų 5 proc. būs­to kre­di­to pir­ma­jam būs­tui įsi­gy­ti su­mos, bet ne dau­giau kaip 5 tūkst. eu­rų.</p> <p>Šios pa­ra­mos ga­li ti­kė­tis šei­mos, ku­rio­se vie­nas iš šei­mos na­rių yra mies­te trūks­ta­mų spe­cia­ly­bių at­sto­vas –  gy­dy­to­jas, mo­ky­to­jas, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tas ar in­ži­nie­rius ir tu­rė­tų dar­bo san­ty­kius Aly­tu­je.</p> <p>To­kia ge­ra sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va yra vie­na pir­mų­jų Lie­tu­vo­je. Ta­čiau jai lė­šų mies­to biu­dže­te ne­nu­ma­ty­ta. Jei at­si­ras­tų su­si­do­mė­ji­mas gau­ti mi­nė­tą sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mą, pi­ni­gų tek­tų ieš­ko­ti vie­ti­nio iž­do ei­lu­tė­se.</p> <p>Už­va­kar po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba pri­ta­rė pa­pil­do­mam su­si­ta­ri­mui dėl Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos me­mo­ran­du­mo, ku­ria­me nu­ma­to­mos skir­ti pa­pil­do­mos lė­šos kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mui di­din­ti. Tam vals­ty­bė iš šie­me­čio sa­vo biu­dže­to ski­ria 7 proc. jo dy­džio, sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų pri­si­dė­ti 3 proc. nuo su­mos, skir­tos kul­tū­rai fi­nan­suo­ti.</p> <p>Pa­gal šį me­mo­ran­du­mą mies­to sa­vi­val­dy­bei iš vals­ty­bės biu­dže­to tek­tų 77 tūkst. eu­rų, sa­vi­val­dy­bei ten­ka skir­ti 33 tūkst. eu­rų.</p> <p>Nors me­mo­ran­du­mui pri­tar­ta, ta­čiau pi­ni­gų šie­me­čia­me mies­to biu­dže­te vėl­gi kol kas ne­nu­ma­ty­ta.</p> <p>Svars­tant pa­pil­do­mų lė­šų sky­ri­mą kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams, ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la pik­ti­no­si: „Me­ro, vi­ce­me­rų al­gas pa­di­di­nom, o kul­tū­ros dar­buo­to­jams ne­ran­dam.“</p> <p>Šis ta­ry­bos na­rys tvir­ti­no, kad jam ten­ka da­ly­vau­ti tvir­ti­nant de­vin­tą mies­to biu­dže­tą, ta­čiau to­kio ne­nau­din­go mies­tui kaip šie­me­čio dar nė­ra ma­tęs.</p> <p>Ne­pai­sant lė­šų sty­giaus vie­ti­nia­me biu­dže­te ge­roms ini­cia­ty­voms, dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pri­ta­rė ta­ry­bos na­rės Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės pa­teik­tam spren­di­mo pro­jek­tui dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jų per te­le­vi­zi­ją.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bė įpa­rei­go­ta ne­del­siant pa­skelb­ti ir or­ga­ni­zuo­ti vie­šą kon­kur­są šiems po­sė­džiams tran­sliuo­ti per te­le­vi­zi­ją. O tai mies­to biu­dže­tui ga­li kai­nuo­ti ne vie­ną de­šim­tį tūks­tan­čių eu­rų.</p> <p>L.Ra­dze­vi­čiū­tės tei­gi­mu, to­kios tran­slia­ci­jos są­ly­go­tų di­des­nį vi­suo­me­nės įsi­trau­ki­mą į ta­ry­bos dar­bą, žmo­nės ma­ty­tų, ką vei­kia ta­ry­ba, kaip įgy­ven­di­na­mi per rin­ki­mus duo­ti pa­ža­dai. Ta­ry­bos na­rė pa­brė­žė, kad ne­bū­tų vie­nam sub­jek­tui or­ga­ni­zuo­ja­mas kon­kur­sas, bū­tų su­lau­kia­ma ir ki­tų te­le­vi­zi­jos pa­slau­gų tie­kė­jų pa­siū­ly­mų.</p> <p>Da­bar mies­to ta­ry­bos po­sė­džiai ne­mo­ka­mai tran­sliuo­ja­mi „You­Tu­be“, per „Go­og­le“ ben­dro­vės so­cia­li­nį tin­klą.</p> <p>Spren­di­mo pro­jek­tą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­vi­mo per te­le­vi­zi­ją pri­sta­čiu­si ta­ry­bos na­rė  pa­gal su­tar­tį yra dir­bu­si Aly­taus re­gio­ni­nė­je te­le­vi­zi­jo­je, ku­riai va­do­vau­ja ta­ry­bos na­rio To­mo Pa­čė­so žmo­na. Šiuo me­tu L.Ra­dze­vi­čiū­tė su ta­ry­bos na­riu T.Pa­čė­sa dir­ba vie­no­je frak­ci­jo­je „Už Aly­tų“. Tad ne vie­nam ta­ry­bos na­riui ki­lo įta­ri­mų, kad ta­ry­bos na­rė mi­nė­to spren­di­mo ini­cia­ty­vos ėmė­si siek­da­ma fi­nan­si­nės nau­dos vie­ti­nei te­le­vi­zi­jai.</p> <p> „Tik ka­žin kiek lai­ko pail­gės ta­ry­bos po­sė­džiai, jei bus tran­sliuo­ja­mi per te­le­vi­zi­ją?“ – re­to­riš­kai klau­sė mies­to me­ras N.Ce­siu­lis.    </p> <p>  </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/meras%20ir%20pavad.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1204-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/meras%20ir%20pavad.jpg" width="1701" height="2176" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Laura%20IMG_0676.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1204-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Laura%20IMG_0676.jpg" width="1701" height="2176" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/islaidu%20struktura_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1204-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/islaidu%20struktura_0.jpg" width="1984" height="1158" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Pajamu%20struktura_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1204-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Pajamu%20struktura_0.jpg" width="1984" height="1620" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4762" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580797158"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>problema</span> - Ant, 2020-04-02 - 08:19</p> </li> <a href="/comment/4762#comment-4762" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4762#comment-4762" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tęsiasi problema dėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tęsiasi problema dėl dirbančio mero. Nes šią savaitę tai komandiruotė, tai atostogos... Reiškia psicholgiškai ne paneša. Pagal kompetenciją teikt strategijų ne sugeba. Ir taryba šioje srityje ne blizga. Būt tik įrankių po atskirų per tarybą interesų grupių naudai - pavojinga. Nes kaip merui atsakomybė ir atskaitingumas už kas vyksta per savivaldą tenka visais atvejais. Ne žiūrint žino ar ne žino. Čia tik primityvią publiką po tuo ne žinau galima linksmint. Pagal įstatymus tai ne veikia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4762" token="aaKktkXwFZor1rKOuO0gzwy4vNoh1yJ3uBL96nOrGKQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4432" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580627601"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Reiškia</span> - Sek, 2020-02-02 - 09:13</p> </li> <a href="/comment/4432#comment-4432" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4432#comment-4432" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reiškia jei per metus mažėja…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reiškia jei per metus mažėja apie 1500 gyventojų, miestas senėja ir valdžia pagal savo kompetencijas ne sugeba teikt rimtų miesto vystymų, už bloginimą žmonėms valdžia atlyginimus keliasi. O tarybos dauguma palaiko. Keista, į apačias lyg geri žmonės alytiškiai . O valdžią išsirinkę pikti piktą. Kas rodo per 9 mėnesius apie 5 piketai/ peticijos. Reiškia ne siskaito su žmonėmis juos erzindami Kas už miesto interesus bando, iš tų pašaipos. Reiškia kaip samoningai savo miestą nykina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4432" token="Qt5s6oMMNVRPkz5XN5wUbXQBfOInlo6OD1c_-UzTIV4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4340" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580581764"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Opozicija</span> - Šeš, 2020-01-02 - 20:29</p> </li> <a href="/comment/4340#comment-4340" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4340#comment-4340" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daugėlos komitetas ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daugėlos komitetas ir pilietininkai balsavo prieš. Būsima opozicija?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4340" token="8EpDdC_iuBO5cqUpzSsooNfaPUdlTB5DHgkQHsrONUY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4321" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580574686"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tarba</span> - Šeš, 2020-01-02 - 18:31</p> </li> <a href="/comment/4321#comment-4321" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4321#comment-4321" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kam kalbėti apie tvirtinamą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kam kalbėti apie tvirtinamą biudžetą jei viskas pasidalinta, opozicijos jokios nėra, nėra ir kam kritikuoti. UABas vėl savivaldoje susiformavo. Š...s</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4321" token="TCKPX9nCwrSeNA3PDp7DQcsvtWJE-9MX8Yr3f5bOmPU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4291" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580559031"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>taigi</span> - Šeš, 2020-01-02 - 14:10</p> </li> <a href="/comment/4291#comment-4291" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4291#comment-4291" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">jaunų žmonių mažėja, o…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>jaunų žmonių mažėja, o seniems brukama renovacija su sunkiai protu suvokiamomis kainomis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4291" token="3M77rdhWbwyV5QUF5kI54CPOXCymdy1exA9tk2yrsa4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4255" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580540371"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kraupu</span> - Šeš, 2020-01-02 - 08:59</p> </li> <a href="/comment/4255#comment-4255" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4255#comment-4255" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per metus sumažėja apie 1500…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per metus sumažėja apie 1500 gyventojų. Likusiems stresai kaip išgyventt. Per 9 mėnesius apie 5 peticijos tai daug. Reiškia ne siskaitoma su gyventojų nuomonėm. Apie rimtas strategijas dirbant per es paramos projektus žalio suvokimo. Biudžete per kelias eilutes vos ne stveria lyg po ryt tvanas. Patriotiškiausų partijų socdemų ir konservatorių išugdyti postuose didinas atlyginimus. Už, kad pas vienintelius reformos ne juda. Trumpiau kaip ekonominis genocidas per tyrimus su dvigubų standartų teisėsauga vykdomas per Alytų. Kaip toli nuo rimtos savivaldos. Po gaisro ne pasimokė. Dar blogina kiek jėgų turi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4255" token="Rgw9xMZdHoi7O-5WSG3b3PSUIraD0v9_jX94oRo8r2Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4244" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580535488"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jo</span> - Šeš, 2020-01-02 - 07:38</p> </li> <a href="/comment/4244#comment-4244" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4244#comment-4244" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gyventojų mažėja, vadovams…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gyventojų mažėja, vadovams atlyginimai keliami. Kad per Lietuvą pas vienintelius nei pertvarkų ne simato, nei strategijų dirbt per es paramos projektus . Pasiskolija ir investicija- tokio primityvumo valdyme šiais laikais niekas sau ne leidžia. Po gaisro ne surimtėjo . Iš biudžeto tik atskirom grupėm rinkimams formuoja. Įdomus vaidmuo su dvigubais standartais teisėsaugos per tyrimus. Praktiškai gniuždantis Alytų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4244" token="mRhZb8DHtrsXyXJxanclN33cRBxzBcKZhklX1t2EXxc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4192" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580508957"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jo</span> - Šeš, 2020-01-02 - 00:15</p> </li> <a href="/comment/4192#comment-4192" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4192#comment-4192" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">100000% laimės Dzūkijos TV…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>100000% laimės Dzūkijos TV. Kitu net nebus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4192" token="Gj153-KoagvvaHHnzXK-6Yqk8Fvu3NP9yUVSU7PLzKs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1204&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="dKvSswzmSpAI8Ma8R9R15LdBynQDfAdIrauy1AczBkI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 31 Jan 2020 14:13:24 +0000 vyrredaktorius 1204 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytaus piliečiai: buvome naivūs, bet nebūsime nešvarios politikos priedanga https://www.alytausnaujienos.lt/alytaus-pilieciai-buvome-naivus-bet-nebusime-nesvarios-politikos-priedanga <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (20)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/15-13391" rel="bookmark"> Nr. <span> 15 (13391) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Vytautas%20Jastremskas_0.jpg?itok=gXR2m3U0" width="344" height="287" alt="V.Jastremskas." title="V.Jastremskas." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p> „Mūsų įsitikinimu vyksta nešvarūs žaidimai, miesto pinigus ketinama naudoti politinei reklamai ir privatiems interesams tenkinti, ko mes negalime toleruoti. Interesų grupės pasidalino biudžetą ne miestiečių naudai. Buvome naivūs tikėdamiesi, kad būdami daugumoje sugebėsime užkirsti tam kelią“, – sako frakcijos seniūnas Vytautas Jastremskas.</p> <p> 2019 metais miestas gyveno dar su buvusios, Alytaus piliečių daugumos vedamos tarybos suformuotu biudžetu. Frakcija siekė ir šioje taryboje užtikrinti darbų tęstinumą, bet pamačiusi galutinį naujo biudžeto projektą suprato, kad to pasiekti nepavyks. Kyla grėsmė net ir tam, kas iškovota — gali vėl brangti šiluma. Užsimota pakeisti kompetentingą, puikiai dirbančią UAB „Alytaus šilumos tinklai“ valdybą, sumažinti lėšų bylose savivaldybę atstovaujantiems teisininkams. Nepaisant jau pasiektų rezultatų ir realios galimybės prisiteisti dar daugiau, perpus sumažintos reikalingos teisinei pagalbai lėšos.</p> <p> Einama link taikos sutarties su buvusiu šilumos tiekėju? Taip jau nutiko su keletu kitų savivaldybės pradėtų teisminių procesų ginant viešąjį interesą. Pasirašytos taikos sutartys su atleistomis susikompromitavusiomis įstaigų vadovėmis, joms išmokėta dešimtys tūkstančių eurų, pasirašyta taikos sutartis su krepšinio klubu, bandyta prisidengiant ta taikos sutartimi privačiam klubui gauti dar 200 tūkstančių. Ar kitas noras — be Aukščiausiojo teismo nutarties išmokėti milijonus?</p> <p> Dar daugiau – sprendimas transliuoti tarybos posėdžius per televiziją. Tikrai niekas nesitiki, kad darbo metu žmonės įsijungs televiziją stebėti 5-6 valandas trunkantį posėdį (o jis jau transliuojamas youtube ir yra įrašas). „Alytaus piliečiai“ įtaria, kad konkurse šioms paslaugoms teikti (jei toks išvis bus), dalyvaus tik vienas, tarybos nariui priklausantis tiekėjas. Ir schema sudėliota tik tam, kad būtų tam tiekėjui pervesti pinigai. Tai yra biudžeto palaikymo balsų kaina. Ir ji per didelė.</p> <p> „Alytaus piliečiai“ jau sužlugdė bandymą atiduoti į privačias rankas vertingiausius miesto sklypus, kurie gali reikšmingai papildyti miesto biudžetą ir sukurti sėkmingai veikiančias komercines erdves. Nors prokuratūra ir Nacionalinė žemės tarnyba neigiamai įvertino tokius administracijos direktoriaus veiksmus, nesulaukta nei mero, nei partnerių taryboje reakcijos. Direktorius dirba toliau. „Pasiskelbdami opozicija stengsimės užkardyti kelią panašioms aferoms kitu būdu. Nes būdami daugumoje daugiau svertų daryti įtaką miesto krypčiai neįgavome“, — sako frakcijos seniūnas.</p> <p> Planuojama administracijos struktūros pertvarka siekiama kurti „pagerintas“ darbo vietas bendrapartiečiams, ji neša chaosą ir demotyvuoja darbuotojus bei žmones paverčia valdžios marionetėmis. Jokio grįžtamojo ryšio ir kontrolės, motyvacijos stengtis ar bendrauti su miesto gyventojais jiems suprantama kalba, administracijos vadovų bendravimo maniera „chamiška“, nesiskaitoma su žmonėmis.</p> <p> Per pusę metų Alytaus miesto vadovai apvažiavo pusė pasaulio — JAV, Kinija, Norvegija, Turkija nekalbant apie kaimynines valstybes, kokia miestui iš to nauda? Jokios lyderystės iš vicemerų, kaip Alytus atrodo kitų miestų kontekste? Ogi niekaip. Kas būtų kalbėta apie Alytų, jei ne gaisras? Visi projektai pradėti praėjusioje kadencijoje, o iš jų pasisemti patirties važiuoja kitos Lietuvos savivaldybės.</p> <p> „Sulaukiame pasipiktinusių alytiškių klausimų, ar juos tarybos nariai laiko neraštingais, ir negebančiais naudotis internetu, kad reikia kišti miesto gyventojų į biudžetą sumokėtus mokesčius politikų reklamai, tiesiogiai transliuojant televizijoje jų diskusijas? Kiek toleruosime administracijos direktoriaus nekompetenciją ir tenkinsime asmeninius tarybos narių interesus? Ar pradės kas nors bendrauti su švietimo įstaigomis ir jų bendruomenėmis, ar sugrįžtam į „prikazų“ laikus?“, — klausimai, į kuriuos neturime ką atsakyti ir negalime prisiimti atsakomybės už tokį miesto valdymą ir kelis tarybos narius, kurie nori koja atidarinėti tiek mero, tiek bet kurio savivaldybės kabineto duris ir diktuoti privačius interesus tenkinančias sąlygas“, — sako V.Jastremskas.</p> <p> Bendruomenės eliminuojamos iš visur — „bendruomenių atstovais“ tampa partijų atstovai, visuomenės atstovais pavadinti partijų žmonės visose komisijose, stebėtojų tarybose ar darbo grupėse. Projektinės iniciatyvos mažinamos, projektus vertins visagaliai ir visažiniai tarybos nariai, bendruomenės atstovai, tam tikrų sričių specialistai vėlgi išmesti iš vertinimo grupės, kuri bus viena — nes viską supranta tarybos nariai, ir sportą, ir kultūrą, ir aplinką ir t.t.</p> <p> Kultūra – tai, kuo Alytus galėjo didžiuotis – tampa podukra. Artėjantis projektas „Alytus kultūros sostinė 2020“ užkampy, finansavimas neskirtas, dėmesio iš vadovų vis dar jokio, bet pusė milijono privatiems sporto klubams — jau numatyta biudžete. Alytiškių iniciatyvų projektas — Alytaus miesto sodo scena vis dar neįgyvendintas su keistais paaiškinimais, kad iniciatoriai kažko nepadarė, kai tuo metu aiškiai numatyta tvarkoje, kad įgyvendina savivaldybė. Pavyko pasiekti, kad bent dalis šiam neįvykdytam projektui skirtų pinigų atsirastų biudžete, tad tereikia tikėtis, kad miesto žmonių valia bus aukščiau politinių žaidimų ir galiausiai Miesto sodas atgims su istoriniais savo sprendiniais.</p> <p> „Kviečiame ir kolegas tarybos narius iš daugumos, kuriems tokie reiškiniai mieste nepriimtini, pareikšti savo valią. Galime turėti skirtingų nuomonių ir požiūrių apie miesto kryptį, tačiau pasirinktas kelias niekur neveda. Mes ir kiti tarybos nariai, kurie nepritaria tokiam valdymo stiliui, neturime tapti nešvarios politikos priedanga ”, – kviečia Alytaus piliečių frakcijos atstovai.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4686" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580754778"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Stukac</span> - Pir, 2020-03-02 - 20:32</p> </li> <a href="/comment/4686#comment-4686" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4686#comment-4686" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">lapuchas. Lapuchas klauso,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>lapuchas. Lapuchas klauso, prijom, prijom ;)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4686" token="ArjJ-40DA_krDmpSNx3NXiuJGuIhNJ2tkdDU7Ny3m_Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4489" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580654601"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Imitacijos</span> - Sek, 2020-02-02 - 16:43</p> </li> <a href="/comment/4489#comment-4489" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4489#comment-4489" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytiškiai jau ŽINO ;…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytiškiai jau ŽINO ; vienas ateina, kad ateiti reikia pabėgiojus ryte pailsėti. Kitas nežino ką saugo...aplamai nieko nežino. Kita ateina kaip ant podiumo, paprastam žmogui net nejauku. O galva ateina parodyti kosciumo skylę. Visi ,,dirba miestui,,.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4489" token="W7cN6wjpWrKg362ISLRxwQD9kurBg6zrTAI5imLzmRo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4480" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580650915"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>šaunuoliai</span> - Sek, 2020-02-02 - 15:41</p> </li> <a href="/comment/4480#comment-4480" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4480#comment-4480" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Piliečiai tpač per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Piliečiai tpač per savivaldybės Etikos komisijos sprendimus įkalė valdantiems veikėjams. Paskaitykit alytiškiai ir pamatysit jų lygius. O dėl žemės sklypų jei ne dvigubi teisėsaugos standartai, Alyrus būt apvalytas valdyme.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4480" token="0FhyMiwfeeHVrbGMROPGu8suTo7PHpjrwway7GGsZfM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4475" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580648926"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pakeiskit nuotrauką</span> - Sek, 2020-02-02 - 15:08</p> </li> <a href="/comment/4475#comment-4475" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4475#comment-4475" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Įdėkit dabartinę nuotrauką,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Įdėkit dabartinę nuotrauką, nes jis jau beveik nuplikęs, o čia atrodo kaip su peruku</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4475" token="Tufv2yJuTZj38euIPzQQrJyfD1D1vZ3fOSYWB9mxbLU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4471" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580646186"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tomas</span> - Sek, 2020-02-02 - 14:23</p> </li> <a href="/comment/4471#comment-4471" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4471#comment-4471" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Juokiasi puds kad katilas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Juokiasi puds kad katilas juodas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4471" token="v_0mPO271lmQDm5c16gVp9clTJ9K0jA1i8BrwfndTRA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4470" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580646185"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tomas</span> - Sek, 2020-02-02 - 14:23</p> </li> <a href="/comment/4470#comment-4470" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4470#comment-4470" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Juokiasi puds kad katilas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Juokiasi puds kad katilas juodas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4470" token="4WMvEM9W4gsWrIy9U8QyERwNA3YHNMiQpWwyKoNoGM0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4451" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580635718"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>matematik</span> - Sek, 2020-02-02 - 11:28</p> </li> <a href="/comment/4451#comment-4451" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4451#comment-4451" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">3,14 skaičius reiškia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>3,14 skaičius reiškia matematikoj PI ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4451" token="VWir9CPSIdex_gEohhnP9QcrV47M93N3069c_8KTOAI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4438" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580629426"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jis gal</span> - Sek, 2020-02-02 - 09:43</p> </li> <a href="/comment/4438#comment-4438" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4438#comment-4438" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuo(3,14)sa</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuo(3,14)sa</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4438" token="hC7eu6elTOest1KJZ6ZDJMiSRLlvI9Q-Jt9unO99cKs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4436" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580629380"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>NUO ( 3,14 ) SA</span> - Sek, 2020-02-02 - 09:43</p> </li> <a href="/comment/4436#comment-4436" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4436#comment-4436" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jis gal</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jis gal</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4436" token="78ErBBUeDnJ34-w3e7FNrbxkDdLa5e82A0K8CkSun2c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4312" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580569969"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pupuli isterbiteliau</span> - Šeš, 2020-01-02 - 17:12</p> </li> <a href="/comment/4312#comment-4312" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4312#comment-4312" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl Cicėnui išdavei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl Cicėnui išdavei leidimą tokiai nesamonei. Kodėl pasiuntei ant trijų raidžių danus kurie įspėjo tvarkyti Cicėno betvarkę</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4312" token="vm-v3ijW_cvoJIeZ0_Tyg6EbZrsdIFNc4xOUnTt_Olg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4294" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580560368"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>UU</span> - Šeš, 2020-01-02 - 14:32</p> </li> <a href="/comment/4294#comment-4294" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4294#comment-4294" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Torpeda spiegia lyg…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Torpeda spiegia lyg batalionas būtų perėjęs</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4294" token="h9VP6dgTTnDYlHWDA7frv3VzTNQy9c_DCM3__a-xw1w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4284" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580554407"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Motazinskas</span> - Šeš, 2020-01-02 - 12:53</p> </li> <a href="/comment/4284#comment-4284" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4284#comment-4284" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ridenau ir tvarkiau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ridenau ir tvarkiau Jastremski per visur.....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4284" token="QiA05GQvYlo-PIryQDrtheB16eVbLHvAXccZ81uc9hk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4283" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580553373"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>grupine</span> - Šeš, 2020-01-02 - 12:36</p> </li> <a href="/comment/4283#comment-4283" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4283#comment-4283" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Grupine ? Ji - kibiras, ne…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Grupine ?<br /> Ji - kibiras, ne daugiau. Kas nori - tas merkia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4283" token="iqmxUZT03_uUG2H4uPK7su8mWLF2_b982a2JcWSOsLw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4275" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580550280"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Torpeda</span> - Šeš, 2020-01-02 - 11:44</p> </li> <a href="/comment/4275#comment-4275" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4275#comment-4275" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ji lindo lindo ir pagaliau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ji lindo lindo ir pagaliau palindo. Per naktį sukūrė naują daugumą.GRUPINĖ JODINĖTIS mėgėja</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4275" token="cohVSjRTxy6p84azchLdDRw9_P9wR7hFa8DK73CCcuA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4270" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580548880"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Istrebiteliui</span> - Šeš, 2020-01-02 - 11:21</p> </li> <a href="/comment/4270#comment-4270" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4270#comment-4270" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tu paaiškink kiek tau arch…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tu paaiškink kiek tau arch Motazinskas šaibų prinešė per 4 metus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4270" token="t7JBOtoBzm_71l8209TRc4PZLTW5JncxwFSi35gQDKY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4247" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580536091"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tesias</span> - Šeš, 2020-01-02 - 07:48</p> </li> <a href="/comment/4247#comment-4247" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4247#comment-4247" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Miestui nieko ne atsitiko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Miestui nieko ne atsitiko. Tęsias kaip prieš 30 metų prasidėjo ne tekta 10 n gerų įmonių, žemės sklypų, taip ir biudžeto likučius po saujele po primityviais metodais iš .O alytiškiai lietutis lyja. Šis dėl žemės sklypų likučių už miestą stojo prieš vietinius. Net meras, bet dvigubų standartų teisėsauga..- daugiau slopint neįtinkančius. Beje kiek šiems valdantiems per 9 mėnesius patys alytiškiai peticijų parinko?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4247" token="Ev3fhRxVzFj6iDxoosg9ZSX1bdBa2pPxTQ6YAb3w8qw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4182" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580505938"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vajė</span> - Pen, 2020-31-01 - 23:25</p> </li> <a href="/comment/4182#comment-4182" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4182#comment-4182" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas atsitiko mūsų miestui-…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas atsitiko mūsų miestui- mentai tarpusavyje susipyko? Nu geras!<br /> Bet gal ir nieko- Jestribitelius turės ką veikti-rašys skundus ant mentų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4182" token="dd2pfw1PSOYfobIyAjii7-gXbL4kTYPzzb5pUM0gU1s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4123" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580484334"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ir vėl</span> - Pen, 2020-31-01 - 17:25</p> </li> <a href="/comment/4123#comment-4123" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4123#comment-4123" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Su socdemais į savivaldą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Su socdemais į savivaldą grįžo ir politinis UAB'as.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4123" token="-oXHnlKVrnNPoXCWoK8BNdhuEJSEnGsvZ1qEjuZswUU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4114" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580479480"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įskėlė</span> - Pen, 2020-31-01 - 16:04</p> </li> <a href="/comment/4114#comment-4114" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4114#comment-4114" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šioje kadencijoje šis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šioje kadencijoje šis valdantiems įskėlė. Jei tęs- šiems valdžioje ne ilgai šviečia. Vienok anoje kadencijoje būdami valdžioje ne iki galo ėjo. Kur per vicmerų interpeliacijas anie apsijuokė. Tuo met ir šis valdžioje ne puolė iki galo išnaudot sau palankių situacijų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4114" token="qTka-4PCbBqxfLLusbuJJUA_HfKNxP7oCjSbvbO-bok"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4107" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580477075"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jastremskais eik</span> - Pen, 2020-31-01 - 15:24</p> </li> <a href="/comment/4107#comment-4107" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4107#comment-4107" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">n....chui</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>n....chui</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4107" token="tknf1DOK1Z3Qz5kCvqv65AJgQQ4XM4agHDm63ZOcaIs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1200&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Zpmv2zYrH0sZVdDdDqORxhGFvo-vWwiW5r7IIFilYG8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 31 Jan 2020 12:47:09 +0000 vyrredaktorius 1200 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytaus miesto savivaldybės ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius: „2020 me­tų biu­dže­te la­biau­siai pa­si­ge­dau lė­šų me­lo de­tek­to­riui!” https://www.alytausnaujienos.lt/alytaus-miesto-savivaldybes-ta-ry-bos-na-rys-va-le-ri-jus-ven-cius-2020-me-tu-biu-dze-te-la-biau <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/15-13391" rel="bookmark"> Nr. <span> 15 (13391) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Vencius.V.jpg?itok=YOoet-E9" width="344" height="287" alt="Valerijus Vencius: „Aš no­rė­čiau, kad, pa­juo­kau­siu, po­sė­džių me­tu ta­ry­bos sa­lė­je bū­tų įjung­tas me­lo de­tek­to­rius. Kaip ma­no­te, ko­kiu daž­nu­mu jis pyp­sė­tų apie sa­ko­mą ne­tie­są? Be­je, to­kio po­li­gra­fo kai­na nė­ra di­de­lė, pa­ly­gin­ti su lė­šo­mis, ku­rias su­tau­py­tu­mė­me ar nu­kreip­tu­mėm ten, kur jų la­biau­siai rei­kia.“" title="Valerijus Vencius: „Aš no­rė­čiau, kad, pa­juo­kau­siu, po­sė­džių me­tu ta­ry­bos sa­lė­je bū­tų įjung­tas me­lo de­tek­to­rius. Kaip ma­no­te, ko­kiu daž­nu­mu jis pyp­sė­tų apie sa­ko­mą ne­tie­są? Be­je, to­kio po­li­gra­fo kai­na nė­ra di­de­lė, pa­ly­gin­ti su lė­šo­mis, ku­rias su­tau­py­tu­mė­me ar nu­kreip­tu­mėm ten, kur jų la­biau­siai rei­kia.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Vi­si pui­kiai ži­no ir pri­ta­ria, jog švie­ti­mo įstai­goms rei­ka­lin­gas žy­miai di­des­nis dė­me­sys ma­te­ria­li­nės ba­zės ge­ri­ni­mui, nei ke­le­tą pas­ta­rų de­šimt­me­čių po­li­ti­kai skir­da­vo.</p> <p>Iš Aly­taus mies­to biu­dže­to ski­ria­mos lė­šos mo­kyk­lų iš­lai­ky­mui yra vie­nos ma­žiau­sių Lie­tu­vo­je. Tai pa­tvir­ti­no ir gar­sio­ji FIN­DEP stu­di­ja, ir ne­se­niai Aly­tu­je vie­šė­ję Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.</p> <p>Lan­kant švie­ti­mo įstai­gas man rė­žia akis de­šimt­me­čius ne­tvar­ky­tos pa­tal­pos, su­rū­di­ję vamz­dy­nai, ne­eko­no­miš­kos šil­dy­mo sis­te­mos ir ne­baig­ti re­no­vuo­ti pa­sta­tai.</p> <p>Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu re­to­riš­kai klau­siau, ko mes dar lau­kia­me? Kol nu­gy­ven­si­me taip, kad kai ku­rias įstai­gas tik­rai teks už­da­ry­ti dėl itin pras­tos jų būk­lės?</p> <p>Šie­met vi­sų Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų pa­tal­pų mo­der­ni­za­vi­mui skir­ta tik 100 tūkst. eu­rų. Nors re­a­lus po­rei­kis yra ke­lio­li­ka kar­tų di­des­nis.</p> <p>Dir­bant val­dan­čio­sios so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos su­dė­ty­je, prieš­ta­rau­ti tei­kia­mam biu­dže­to pro­jek­tui ir ne­pa­lai­ky­ti jo bal­suo­jant, bu­vo ne­leng­va. Bet aš ne­ga­liu su­si­tai­ky­ti, jog at­ras­ta be­veik pu­sė mi­li­jo­no eu­rų su­ma spor­to klu­bams pa­rem­ti (2019 me­tais ne­sie­kė ir 200 tūkst.), pu­sė šim­to tūks­tan­čių eu­rų re­li­gi­nėms ben­druo­me­nėms pa­rem­ti, tiek pat – nau­jos mo­kyk­los pro­jek­ta­vi­mui, bet at­si­sa­ky­ta iš­lai­ky­ti NVŠ (ne­for­ma­laus vai­kų švie­ti­mo) fi­nan­sa­vi­mo, t. y. 15 eu­rų mo­ki­niui, 2019 me­tų ly­gį.</p> <p>Po­sė­džio me­tu pa­ci­ta­vau iš va­ka­ro Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos iš­pla­tin­tą ofi­cia­lų pra­ne­ši­mą, kad vals­ty­bės ski­ria­mas NVŠ fi­nan­sa­vi­mas tik­rai ne­ma­žės ir šie­met. Ci­tuo­ju: „Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, re­a­guo­da­ma į vie­šo­je erd­vė­je pa­si­ro­džiu­sią klai­di­nan­čią in­for­ma­ci­ją, kad ma­ži­na­mas ar nu­trau­kia­mas ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo (NVŠ) fi­nan­sa­vi­mas, dar kar­tą at­krei­pia dė­me­sį, kad 2020 me­tais NVŠ veik­los bus ir to­liau fi­nan­suo­ja­mos iš­lai­kant 2019 me­tų fi­nan­sa­vi­mo ly­gį.“</p> <p>Ap­gai­les­tau­ju, kad po­li­ti­kai de­ra­mai ne­įsi­gi­li­no į si­tu­a­ci­ją ir pas­ku­bė­jo 20-čia pro­cen­tų vie­nu myg­tu­ko pa­spau­di­mu „nu­rėž­ti“ ir taip kuk­lų fi­nan­sa­vi­mą vai­kams.</p> <p>Ga­lų ga­le šiems moks­lo me­tams te­rei­kė­jo at­ras­ti biu­dže­te vos ke­le­tą tūks­tan­čių eu­rų. Mū­sų vi­sų vai­kams, at­ei­ties mies­to va­do­vams ir vys­ty­to­jams. Juk nuo­lat yra vie­šai tran­sliuo­ja­mas no­ras di­din­ti gy­ven­to­jų skai­čių. Bet ar tam su­da­ro­me vi­sas įma­no­mas są­ly­gas? </p> <p>Tuo pat me­tu net 200 000 eu­rų ski­ria­ma rep­re­zen­tuo­ti sa­vi­val­dy­bę (2019 me­tais bu­vo nu­ma­ty­ta 130 tūkst.) – po gais­ro apie Aly­tų ži­no ne tik res­pub­li­kos gy­ven­to­jai, bet ir mū­sų kai­my­nai ša­lies šiau­rė­je bei pie­tuo­se.</p> <p>Vi­sų pir­ma, rei­ka­lin­ga su­kur­ti ge­ras są­ly­gas gy­ven­ti ir dirb­ti, kur­tis ver­slui, ska­tin­ti po­zi­ty­vią emo­ci­ją, o tik po to vie­šin­tis nors ir vi­sam pa­sau­liui, ko­kie mes šau­nūs.</p> <p>Ne­tei­giu, kad ne­rei­ka­lin­gos lė­šos rep­re­zen­ta­ci­nam vie­ši­ni­mui, bet kai mo­kyk­lo­se ne vie­nus me­tus trūks­ta lo­go­pe­dų, mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų ar­ba jų at­ly­gis mi­ni­mu­mas – man ne­ky­la ran­ka bal­suo­ti už lė­šų sky­ri­mą ki­toms, žy­miai ma­žiau svar­bioms reik­mėms.</p> <p>Aky­les­ni aly­tiš­kiai at­krei­pė dė­me­sį ir į at­ski­rą biu­dže­to ei­lu­tę – 50 000 eu­rų, skir­tų ne­va nau­jos mo­kyk­los pro­jek­ta­vi­mui. Švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka juk dar nė­ra pa­tvir­tin­ta.</p> <p>Ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, rei­ka­lin­ga ne nau­ją mo­kyk­lą už 5 mi­li­jo­nus sta­ty­ti, o ryž­tis da­bar­ti­nę re­no­vuo­ti, kaip tai sėk­min­gai pa­da­rė kau­nie­čiai, įveik­lin­ti lais­vas pa­tal­pas bei nu­ra­min­ti ben­druo­me­nę. Pa­teik­siu ki­tą sva­rų ar­gu­men­tą – aki­vaiz­du, jog pa­sta­čius nau­ją mo­kyk­lą vi­soms ki­toms tek­tų dar la­biau su­si­verž­ti dir­žus.</p> <p>Man ne­bu­vo sma­gu po­sė­džio me­tu įti­ki­nė­ti kai ku­riuos sa­vo ko­le­gas, kad tik­rai rei­ka­lin­ga kel­ti Aly­taus kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį, kuo­met pa­gal Sei­mo pri­im­tą įsta­ty­mą 2020 me­tais nu­ma­ty­tas tiks­li­nis dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mas: vals­ty­bė pri­si­de­da 7 proc., o sa­vi­val­dy­bei te­rei­kia 3 proc., kas su­da­ro apie 33 000 eu­rų biu­dže­to lė­šų po­rei­kį me­tams.</p> <p>Džiau­giuo­si, jog vie­no bal­so per­sva­ra vis­gi pa­vy­ko pa­tvir­tin­ti šį spren­di­mą. Ap­gai­les­tau­ju, bet kai ku­rie ma­no frak­ci­jos bi­čiu­liai ir jo ne­pa­lai­kė.</p> <p>Iš­klau­sius Aly­taus mies­to te­at­ro va­do­vės ata­skai­tą apie įstai­gos 2019 me­tų kū­ry­bi­nę veik­lą, ta­ry­bos na­riai už­da­vi­nė­jo klau­si­mus apie pa­sta­ty­tus ir pa­ro­dy­tus spek­tak­lius, apie ap­si­lan­kiu­sius žiū­ro­vus, gau­tas pa­ja­mas, bet ki­tu sa­vo spren­di­mu tvir­tin­da­mi šie­me­ti­nį  biu­dže­tą „nu­rė­žė“ net 30 tūks­tan­čių eu­rų.</p> <p>Ma­no nuo­mo­ne, te­at­ro ko­lek­ty­vas la­bai sten­gia­si, daug ir nuo­šir­džiai dir­ba, ku­ria. Ne tik aly­tiš­kiai, bet ir ki­tų mies­tų žiū­ro­vai ver­ti­na šias jų pa­stan­gas. 2019 me­tais ko­lek­ty­vas bu­vo įver­tin­tas so­li­džio­mis kul­tū­ros no­mi­na­ci­jo­mis. No­riu pri­min­ti ir šio ko­lek­ty­vo or­ga­ni­zuo­tą nuo­sta­bią 2019 me­tų Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio šven­tę. Ar toks po­žiū­ris į me­no fi­nan­sa­vi­mą mo­ty­vuo­ja? Tik­rai ne. </p> <p>Ki­tas, man vi­siš­kai ne­su­pran­ta­mas ta­ry­bos pri­im­tas spren­di­mas, – įpa­rei­go­ji­mas ad­mi­nist­ra­ci­ją or­ga­ni­zuo­ti po­sė­džių tran­slia­ci­ją per te­le­vi­zi­ją. Esu įsi­ti­ki­nęs, jog tai aki­vaiz­dus lė­šų švais­ty­mas, ypač kai aly­tiš­kiai ko­ky­biš­kas vi­sų ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jas tu­ri ga­li­my­bę ste­bė­ti re­a­liu lai­ku ar­ba per­žiū­rė­ti bet ka­da vė­liau in­ter­ne­te „You­Tu­be“ plat­for­mo­je.</p> <p>Re­to­ri­nis klau­si­mas – ko­kia te­le­vi­zi­ja no­rės keis­ti sa­vo „tin­kle­lį“ ir tran­sliuo­ti vi­sai Lie­tu­vai ke­lių va­lan­dų truk­mės Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­džius? Ar to ap­skri­tai rei­kia? O kas ga­lė­tų pa­neig­ti, jog šiuo spren­di­mu ruo­šia­ma dir­va ko­kiai nors kon­kre­čiai te­le­vi­zi­jai?</p> <p>Štai ko­dėl aš no­rė­čiau, kad, pa­juo­kau­siu, po­sė­džių me­tu ta­ry­bos sa­lė­je bū­tų įjung­tas me­lo de­tek­to­rius. Kaip ma­no­te, ko­kiu daž­nu­mu jis pyp­sė­tų apie sa­ko­mą ne­tie­są? Be­je, to­kio po­li­gra­fo kai­na nė­ra di­de­lė, pa­ly­gin­ti su lė­šo­mis, ku­rias su­tau­py­tu­mė­me ar nu­kreip­tu­mėm ten, kur jų la­biau­siai rei­kia.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4111" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580479219"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jo</span> - Pen, 2020-31-01 - 16:00</p> </li> <a href="/comment/4111#comment-4111" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4111#comment-4111" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pirmas iš 27 tarybos narių,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pirmas iš 27 tarybos narių, išreiškiantis nuomonę apie biudžetą. Gan objektyviai ir kritiškai. Vienok, jei įmanoma ir biudžeto likučius per kelias eilutes po saujelės interesais ir visų akyse, tai..? Panašiai ir per 30 metų ne tekta buvusių gerų 10 n įmonių...Net paskutinių žemės sklypų ha vos ne netekta. Kaž kaip ne rimtai per savivaldą Alytus atrodo. Tie patys primityvūs metodai... Tas pats mentalitetas, po jų nors ir tvanas. Reikia kito mastymo. Ką šis parodo. Juo lab ir Seimo narių nuo Alytaus lygiai silpni. Atskirų tarybos narių stipresni.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4111" token="5pBl4Ma4BOeq4xmnAX6YpkWqUC0EymC9HBilvH9Obrc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1199&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Y8jtmdXWGLhS57b4yVhhtyeKkZFJbYxmoguoQHolPwU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 31 Jan 2020 12:42:52 +0000 vyrredaktorius 1199 at https://www.alytausnaujienos.lt Gal ši­tas „nau­jas mies­to žen­klas” yra są­mo­nin­gai prie­var­ta stu­mia­mas į prie­kį tam, kad mes pa­mirš­tu­me sa­vo is­to­ri­ją, tra­di­ci­jas ir ta­pa­ty­bę? https://www.alytausnaujienos.lt/gal-si-tas-nau-jas-mies-zen-klas-yra-sa-mo-nin-gai-prie-var-ta-stu-mia-mas-i-prie-ki-tam-kad-mes-pa <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (8)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/14-13390" rel="bookmark"> Nr. <span> 14 (13390) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Leonavicius%20IMG_3938.JPG?itok=8yJj3lNQ" width="344" height="287" alt="Sigitas Leonavičius" title="Sigitas Leonavičius: „Tai ko­dėl mes ne­ger­bia­me sa­vo is­to­ri­nio, vie­no se­niau­sių Lie­tu­vos mies­tų her­bo? Ko­dėl jam ne­at­si­ra­do gar­bin­gos vie­tos nau­jo­je sa­vi­val­dy­bės sve­tai­nė­je? Ko­dėl nu­ki­šo­te jį į sve­tai­nės to­li­miau­sią kam­pą, o jos vir­šu­je iš­kė­lė­te aly­tiš­kių jau „pa­krikš­ty­tą“ „Ga­ta­vec­kų krin­ge­lį“?“ " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Vi­si ži­no, kad her­bas yra vals­ty­bės, mies­to, gi­mi­nės pa­si­di­džia­vi­mo ir at­pa­ži­ni­mo žen­klas, pa­grin­di­nis jų sa­vi­tu­mo, reikš­min­gu­mo ski­ria­ma­sis žen­klas, ne­kin­tan­tis iš­ti­sus šimt­me­čius. Ne vel­tui žo­dis „her­bas“ reiš­kia pa­li­ki­mą. Vi­si ži­no, kad mies­to her­bas ir vė­lia­va – tai mies­to ta­pa­ty­bės žen­klai, tu­rin­tys ypa­tin­gą kul­tū­ri­nę reikš­mę bei is­to­ri­ją.</p> <p>Pri­min­siu, kad Aly­tus yra vie­nas se­niau­sių Lie­tu­vos mies­tų. Pir­mą kar­tą mi­ni­mas 1377 m. kaip Aly­taus pi­lis Vy­gan­do Mar­bur­gie­čio kro­ni­ko­je. 1581 m. bir­že­lio 15 d. Lie­tu­vos di­dy­sis ku­ni­gaikš­tis Ste­po­nas Ba­to­ras su­tei­kė Aly­tui Mag­de­bur­go tei­ses ir her­bą. Ši da­ta yra mi­ni­ma kaip Aly­taus mies­to die­na.</p> <p>Tei­si­nin­kas Vy­gan­tas Ma­li­naus­kas apie mū­sų sim­bo­lius ra­šo: „Sim­bo­lis nu­ro­do į tam tik­rą tra­di­ci­ją, ku­ri yra mū­sų ta­pa­ty­bės pa­grin­das. To­dėl, kai vi­suo­me­nei ir tau­tai rei­kia da­ry­ti le­mia­mus pa­si­rin­ki­mus, sim­bo­liai tam­pa itin svar­būs. Sim­bo­lis nu­ro­do, su ko­kia tra­di­ci­ja sa­ve sie­ja­me. Sa­vo ruož­tu ta­pa­ti­ni­ma­sis su tra­di­ci­ja ir sie­kis iš­sau­go­ti ta­pa­ty­bę yra ga­lin­gas mo­ty­vas, le­mian­tis tau­tos pa­si­rin­ki­mus kri­ti­niais mo­men­tais. Ką reiš­kia nau­jų sim­bo­lių at­si­ra­di­mas? Jis tie­siog reiš­kia, kad anks­tes­nė tra­di­ci­ja ne­bė­ra svar­bi ir ne­be­no­ri­ma su ja ta­pa­tin­tis. To­dėl, kai įvyks­ta re­vo­liu­ci­ja, kei­čia­mi vals­ty­bių her­bai bei ki­ti sim­bo­liai. Ar­ba, kai įsi­ga­li ar pri­me­ta­ma nau­ja ide­o­lo­gi­ja, kei­čia­mi pa­min­klai ir gat­vių pa­va­di­ni­mai... To­dėl so­vie­ti­niais lai­kais ir bu­vo nai­ki­na­mi vi­si vals­ty­bin­gu­mo sim­bo­liai. Sim­bo­liai vi­suo­met nu­ro­do į tam tik­rą ta­pa­ty­bę bei tra­di­ci­ją. Dėl šios prie­žas­ties jie ir nė­ra de­mo­kra­tiški ar to­kie tal­pūs, kad tal­pin­tų vi­sus sko­nius bei po­žiū­rius. Bet bū­tent dėl to jų ir ne­ga­li pa­kęs­ti šiuo­lai­ki­nė li­be­ra­lio­ji kul­tū­ra bei ją ap­tar­nau­jan­tys me­ni­nin­kai. Li­be­ra­liai pa­sau­lė­žiū­rai ir kul­tū­rai ne­rei­kia vals­ty­bin­gu­mo, tau­tiš­ku­mo, re­li­gi­nių sim­bo­lių ar ki­tų aiš­kiai tra­di­ci­jai at­sto­vau­jan­čių sim­bo­lių. Nes jie pa­čia sa­vo p­ri­gim­ti­mi nė­ra li­be­ra­lūs. Li­be­ra­lia­jai pa­sau­lė­žiū­rai rei­kia kuo abst­rak­tes­nių „de­mo­kra­tiškų“ žen­klų (to­kių kaip vamz­dis, kal­va ar dar kas nors pa­na­šiai be­reikš­mio), į ku­rį žiū­rė­da­mas (tar­si į Ror­ša­cho tes­tą) kiek­vie­nas ga­lė­tų ma­ty­ti, ką no­ri, ne­kel­da­mas sau ne­li­be­ra­lių klau­si­mų apie tam tik­ros ta­pa­ty­bės ir tra­di­ci­jos tęs­ti­nu­mo svar­bą. Ly­giai taip pat žmo­nės ger­bia ir bran­gi­na jiems bran­gius as­me­nis, juk kiek­vie­nam nor­ma­liam žmo­gui ga­li bū­ti bran­gūs jo tė­vai, se­ne­liai ar ki­ti ar­ti­mi žmo­nės. Žmo­gui juk bū­tų skau­du, jei kas nors pa­im­tų jam bran­gaus as­mens por­tre­tą ir iš jo ty­čio­tų­si.“</p> <p>Tai ko­dėl mes ne­ger­bia­me sa­vo is­to­ri­nio, vie­no se­niau­sių Lie­tu­vos mies­tų her­bo? Ko­dėl jam ne­at­si­ra­do gar­bin­gos vie­tos nau­jo­je sa­vi­val­dy­bės sve­tai­nė­je? Ko­dėl nu­ki­šo­te jį į sve­tai­nės to­li­miau­sią kam­pą, o jos vir­šu­je iš­kė­lė­te aly­tiš­kių jau „pa­krikš­ty­tą“ „Ga­ta­vec­kų krin­ge­lį“?</p> <p>Šis žen­klas ir­gi tu­ri tei­sę eg­zis­tuo­ti kaip ir, pa­vyz­džiui, vi­sų jau pa­mėg­tas po­sa­kis „dzū­kai – ne pa­spir­tu­kai“ ar­ba „vie­ci­nis“, bet, kaip žmo­nės pa­ste­bi, tik ant marš­ki­nė­lių, krep­šių, ke­pu­rai­čių, žen­kliu­kų ir ki­tų pla­taus var­to­ji­mo pre­kių, nes šie žen­klai ir po­sa­kiai yra skir­ti vi­sai ki­tam tiks­lui.</p> <p>Jie yra pra­mo­gi­niai, trum­pa­lai­kiai, skir­ti lais­va­lai­kiui. Ko­dėl ne­mok­šiš­ku­mas, is­to­ri­jos ne­iš­ma­ny­mas, pel­no sie­ki­mas, iš­lie­ka­mo­sios is­to­ri­nės ver­tės ne­tu­rin­čių men­ka­ver­čių ob­jek­tų bru­ki­mas yra ne­stab­do­mas? Ko­dėl mes, nu­vy­kę į ki­tas ša­lis ir at­sto­vau­da­mi Aly­tui, pri­sis­ta­ty­da­mi gal­būt bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams, ve­ža­me šį ki­čą?</p> <p>Tik is­to­ri­nia­me mū­sų her­be at­si­spin­di sa­vi­ta Aly­taus vie­to­vės reikš­mė. Tik jis de­monst­ruo­ja is­to­ri­nes ver­ty­bes. Juk her­bo nau­do­ji­mas ofi­cia­liuo­se do­ku­men­tuo­se ar ki­tuo­se spau­di­niuo­se, šiuo at­ve­ju Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės sve­tai­nė­je, kas­kart tar­si pri­min­tų svar­biau­sius is­to­ri­nius įvy­kius, lė­mu­sius vie­no­kį ar mū­sų Aly­taus sa­vi­tu­mą.</p> <p>Iš­var­dy­siu ke­le­tą mies­tų, ku­riems jų her­bas ir šian­dien yra mies­to ver­ty­bė bei mies­to pa­si­di­džia­vi­mo ir at­pa­ži­ni­mo žen­klas. Aly­taus ra­jo­no, Kau­no ra­jo­no, Vil­niaus ra­jo­no, Pa­ne­vė­žio, Klai­pė­dos, Ute­nos, Kė­dai­nių, Kai­šia­do­rių, Birš­to­no, Drus­ki­nin­kų, Pa­lan­gos, Jur­bar­ko, Elek­trė­nų, Jo­na­vos, Šiau­lių ir kt. sa­vi­val­dy­bių sve­tai­nė­se jis už­ima gar­bin­gą vie­tą ir pa­si­tin­ka kiek­vie­ną sve­tai­nės lan­ky­to­ją, su­teik­da­mas jam is­to­ri­nės in­for­ma­ci­jos, ku­rios ne­su­vo­kia šian­die­ni­niai nau­jos ide­o­lo­gi­jos sklei­dė­jai Aly­tu­je.</p> <p>O gal ši­tas „nau­jas mies­to žen­klas“ yra są­mo­nin­gai prie­var­ta stu­mia­mas į prie­kį tam, kad mes pa­mirš­tu­me sa­vo is­to­ri­ją, tra­di­ci­jas ir ta­pa­ty­bę?</p> <p class="text-align-right"><strong>Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius</strong></p> <p class="text-align-right">Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Leonavicius%20IMG_3938_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1194-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Leonavicius%20IMG_3938_0.JPG" width="2356" height="3266" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/herbas%202.PNG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1194-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/herbas%202.PNG" width="1920" height="1080" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/herbas.PNG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1194-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/herbas.PNG" width="1920" height="1080" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4061" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580448308"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>politika</span> - Pen, 2020-31-01 - 07:25</p> </li> <a href="/comment/4061#comment-4061" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4061#comment-4061" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Politikai kur kaip kalba-…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Politikai kur kaip kalba- taip elgiasi. Politikai atskaitingi bendrijai ir turi gerbt eilinius žmones. Aiškint jei kur ne aišku. Nes svarbiausia žmogus. O ne prisidengiant... kitus. Nes savivaldybės Etikos komisijos sprendimai Nr. KPPn- 110 2019-11- 4 ir Nr . KPPn- 128 2019-12-30 šio pono atžvilgiu kitaip rodo. Kur jei kaip politikui aukštesni reikalavimai nei eiliniams, šis vaizdas vienintelis iš politikų kitaip masto. Ir jei ne sidangstytų po politikai kaip eiliniam už gatvėje jei tokį žargoną panaudotų, būtų...Gal daugiau ne drystų. Nei po politika imituot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4061" token="Y0l3bV08R3MtpqSjCDVUAKT-P5u4DriECrmGsXxNmdM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3925" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580386604"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pritariu 21:15</span> - Ket, 2020-30-01 - 14:16</p> </li> <a href="/comment/3925#comment-3925" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3925#comment-3925" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">bet jokio dramatizmo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>bet jokio dramatizmo straipsnyje nematau. Prisimenu kaip aršiai Gataveckai puolė visus, kas pasisakė prieš jų auksinių vartų projektą. Jėga ir gatvės žargonu "meno" neįbruksi. O kad savivaldybė save reprezentuoja žvakėmis (žmonės kalba), suvenyrais ir kitais daikčiukais su šiuo kringeliu, tai man gėda</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3925" token="8HacUz0RkoTlmxU_1A20k72Ai-gSesuMkj5zG_9Hqbg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3825" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580325334"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gal nekurkim</span> - Tre, 2020-29-01 - 21:15</p> </li> <a href="/comment/3825#comment-3825" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3825#comment-3825" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">sąmokslo teorijų, kad &quot;są­mo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>sąmokslo teorijų, kad "są­mo­nin­gai prie­var­ta stu­mia­mas į prie­kį tam, kad mes pa­mirš­tu­me sa­vo is­to­ri­ją, tra­di­ci­jas ir ta­pa­ty­bę?" ir neieškokim ant asfalto sliekų, jų ten yra. Šiuo atveju yra paprastas svetainės kūrėjų nemokšiškumas, jei ne kvailumas, nes oficialų miesto simbolį supainioti su pramoginiu tik taip galima. Abu jie gali egzistuoti ir gyvuoti kiekvienas savo vietoje ir savo laiku. Miesto herbo nepakeitė ir nepakeis miesto vardo užrašas, kad ir kaip įmantriai jis suraitytas bebūtų. Man regis į tai ir atkreipė dėmesį autorius, tik gal kiek dramatizuodamas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3825" token="bgB0aJ32RFASb44q3BvUoc0KM2Itc8pkx5Cz813zN7c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3818" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580321605"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Viskas negerai</span> - Tre, 2020-29-01 - 20:13</p> </li> <a href="/comment/3818#comment-3818" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3818#comment-3818" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dêl herbo nesiginčysiu, bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dêl herbo nesiginčysiu, bet buvo obels žiedas, virto, tai lelija, tai balta rože<br /> O naujoves, jaunų žmonių teikia priimti, o ne kritikuoti<br /> Patys nieko naujo nesugalvojat ir nepadarot<br /> Negęsonkit ir nemenkinkit jaunų žmonių<br /> Neteisk kitų, nebúsi teisiamas ir pats.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3818" token="Xf6l8OlQZ6FNcQNhtpSS6_jSgQE2KRVkJPEFsvZFZBc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3808" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580314625"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>komentatorius</span> - Tre, 2020-29-01 - 18:17</p> </li> <a href="/comment/3808#comment-3808" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3808#comment-3808" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tikrai pritariu, kas čia per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tikrai pritariu, kas čia per kringelis ir dar toks svarbus? Tai tik gali būti paprastas logo, o dabar visi segasi į atlapus, gamina rašiklius ir kita. Gal Gataveckai perrašys istoriją?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3808" token="XKqWN0Qy87rbKwBaly4fzr79APTBcbmURO_roXKgGs0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3799" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580309553"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tai va</span> - Tre, 2020-29-01 - 16:52</p> </li> <a href="/comment/3799#comment-3799" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3799#comment-3799" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Leonavičius galėtų būti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Leonavičius galėtų būti didžiu Alytaus kritiku, nes jam visai netinka būti politiku.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3799" token="S8TCUlWE4JGOlEbCGNXe3makW9v7zXkULUL-VHGwBfA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3798" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580309311"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vilius</span> - Tre, 2020-29-01 - 16:48</p> </li> <a href="/comment/3798#comment-3798" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3798#comment-3798" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dėl herbo - visiškai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dėl herbo - visiškai pritariu. Šitas "kringelis" yra dirbtinis, sugalvotas konkretaus žmogaus.<br /> O jei įdėmiai įsižiūrėti, tai jame galima perskaityti ir trečią žodį, kuris atspindi neseniai skandalus sukėlusius reikaliukus :D</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3798" token="X2f_8kIR4LUMooS7Ukt5ggJci43jVtl8IMGr7K1eeZI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3790" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580304655"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Visiškai pritariu</span> - Tre, 2020-29-01 - 15:30</p> </li> <a href="/comment/3790#comment-3790" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3790#comment-3790" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">šis procesas vyksta visoje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>šis procesas vyksta visoje Lietuvoje - visokios neužmirštuolės, myliu ...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3790" token="SvOLSglPQNBBzeZRmzGBMQpVI2DBR4bsxvSz1oLWUgI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1194&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ycC_HoSaYiBeC4nhn5K4Njs-9qAnAMN1MqJittJvEsg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 29 Jan 2020 12:57:29 +0000 vyrredaktorius 1194 at https://www.alytausnaujienos.lt „Aly­taus pi­lie­čių” įvar­di­ja­mi svar­biau­si dar­bai: mo­der­nus vie­ša­sis trans­por­tas, su­ma­žin­ta ši­lu­mos kai­na ir mies­tui at­ko­vo­ti že­mės skly­pai https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-pi-lie-ciu-ivar-di-ja-mi-svar-biau-si-dar-bai-mo-der-nus-vie-sa-sis-trans-por-tas-su-ma <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (29)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/8-13384" rel="bookmark"> Nr. <span> 8 (13384) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Alytaus-miesto-savivaldybe-1%20%281%29.jpg?itok=VL-9XojX" width="344" height="287" alt=" Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Jūs pa­si­rin­ko­te dar­bą da­bar­ti­nės mies­to ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je. Kas lė­mė to­kį ap­si­spren­di­mą?</strong></p> <p><strong>V.Jast­rems­kas</strong>: Ei­nant dirb­ti į da­bar­ti­nės mies­to ta­ry­bos val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą mums bu­vo svar­bu iš­lai­ky­ti pra­dė­tų dar­bų tęs­ti­nu­mą, kad jie ne­su­sto­tų, o bū­tų tę­sia­mi.</p> <p><strong>V.Gi­bie­nė:</strong> Tie­są pa­sa­kius, kai ką bu­vo ban­do­ma nu­žu­dy­ti, bet džiau­gia­mės, kad iš­li­ko Me­tų ap­do­va­no­ji­mai, nau­ja­gi­miams skir­ta ak­ci­ja „Gi­miau aly­tiš­kiu“, ku­rios me­tu tei­kia­mos spe­cia­lios do­va­nė­lės gi­mu­siems mies­to gy­ven­to­jams, sėk­min­gai vyk­do­ma bu­vu­sių Vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­ka.</p> <p><strong>V.Ra­ma­naus­kie­nė:</strong> Kai kur tęs­ti­nu­mas vyks­ta, ir me­ras už­tik­ri­no, kad to bus sie­kia­ma. Ta­čiau šian­dien man iš­ky­la klau­si­mas, kuo Aly­tus da­bar gar­sė­tų, jei ne įvy­kęs gais­ras pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­je, kas svar­baus įvy­ko mies­te?</p> <p>Tai bu­vo ne­re­a­lus pia­ras mies­to me­rui, Aly­tus skam­bė­jo vi­so­je Lie­tu­vo­je. Tik kaip tą ži­no­mu­mą pa­nau­do­si­me? Jau lai­kas keis­ti na­tas. Kal­bė­jau ne su vie­na iš Aly­taus iš­vy­ku­sia šei­ma, jos jau ven­gia mū­sų mies­to, jiems Aly­tus jau at­ro­do ne­be ža­lias, o juo­das.</p> <p>Tad tik­rai ko­mu­ni­ka­ci­ją reik­tų smar­kai kreip­ti, kad su­grįž­tu­me į ža­lio­jo mies­to vi­zi­ją.</p> <p>At­si­ra­do ir to­kių net juo­ką ke­lian­čių da­ly­kų, re­gis, smul­kme­na, bet kaž­kaip keis­tai at­ro­do, kai sa­vi­val­dy­bė­je mies­to sim­bo­lį – bal­tą ro­žę pa­kei­čia vie­nos par­ti­jos sim­bo­lis – rau­do­na ro­žė. Bū­tent to­kias im­ta do­va­no­ti pra­ėju­siais me­tais.</p> <p>Žy­miai skau­džiau, kai pra­de­da­mas ig­no­ruo­ti vi­so­je Lie­tu­vo­je jau ta­pęs ži­no­mas mies­to žen­klas „Aly­tus – My­liu“. Kai kam net liep­ta jį iš­si­im­ti iš sa­vo elek­tro­ni­nių pa­štų. Su tuo žen­klu Aly­tus tik­rai jau su­si­gy­ve­nęs, bet kai kam jis ne­pa­tin­ka.</p> <p>Jei tai bu­vo su­gal­vo­ta mies­tui va­do­vau­jant „Aly­taus pi­lie­čiams“, tai bū­ti­nai rei­kia iš­trin­ti. Tai jau­čia­me. Ir tai nė­ra ge­rai.</p> <p><strong>– „Aly­tus – My­liu“ žen­klas yra ant vie­šo­jo trans­por­to – mies­to marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų. Gal­būt sie­kia­ma ir nuo jo pa­ša­lin­ti?</strong></p> <p><strong>V.Ra­ma­naus­kie­nė:</strong> To dar ne­te­ko gir­dė­ti. Jei taip at­si­tik­tų, bū­tų vi­siš­kas nesu­si­pra­ti­mas.</p> <p><strong>V.Gi­bie­nė:</strong> Pri­si­me­nu, kiek il­gai vy­ko mies­to vie­šo­jo trans­por­to kon­kur­sai, kaip bu­vo ko­ne­vei­kia­mi, kad ne­lai­mė­jo vie­ti­niai ve­žė­jai, o Kau­no ben­dro­vė „Kaut­ra“.</p> <p>Da­bar Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja ap­do­va­no­jo mies­to vie­šą­jį trans­por­tą kaip ge­riau­sią  pa­slau­gą Lie­tu­vo­je.</p> <p><strong>V.Jast­rems­kas:</strong> Vie­ti­niai ve­žė­jai da­ly­va­vo šia­me kon­kur­se, ta­čiau lai­mė­ti ne­pa­vy­ko dėl pa­siū­ly­tos treč­da­liu di­des­nės kai­nos.</p> <p><strong>V.Gi­bie­nė:</strong> Ir per me­tus mies­to vie­ša­ja­me trans­por­te at­si­ra­do 208 tūks­tan­čiais va­žia­vi­mų dau­giau. Ir žmo­nės dau­giau va­žiuo­ja, ir marš­ru­tų mies­te pa­dau­gė­jo. O vie­ša­ja­me trans­por­te dir­ba vai­ruo­to­jai aly­tiš­kiai.</p> <p><strong>V.Jast­rems­kas:</strong> Su da­bar­ti­niu vie­šuo­ju trans­por­tu at­ro­do­me kaip kul­tū­rin­gas mies­tas, ku­ria­me va­ži­nė­ja jau ne­su­lū­žę, o nau­ji au­to­bu­sai. At­nau­jin­tą vie­šą­jį trans­por­tą lai­ky­čiau vie­nu iš mū­sų pa­sie­ki­mų mies­tui.</p> <p><strong>– Jums va­do­vau­jant mies­tui daug dirb­ta dėl ši­lu­mos kai­nos aly­tiš­kiams su­ma­ži­ni­mo ir dėl ši­lu­mos ūkio pe­rė­mi­mo iš pri­va­čios ben­dro­vės. Ar šian­dien jau­čia­te to­les­nį do­mė­ji­mą­si mies­to ši­lu­mos ūkiu?</strong></p> <p><strong>V.Jast­rems­kas</strong>: Man, kaip bu­vu­siam mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, te­ko ko­or­di­nuo­ti šį rei­ka­lą.</p> <p>Ket­ve­rius me­tus sie­kė­me, kad ši­lu­mos ūkis iš pri­va­čios ben­dro­vės bū­tų per­im­tas sa­vi­val­dy­bės val­do­mos įmo­nės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“. Ir taip at­si­ti­ko per­nykš­tį bir­že­lį, kai jau dir­bo šios ka­den­ci­jos ta­ry­bos pa­skir­ti mies­to va­do­vai, ta­čiau tam įdir­bis bu­vo anks­tes­nių va­do­vų.</p> <p>Pri­si­me­nu, kiek te­ko ko­vo­ti su bu­vu­siais ši­lu­mos tie­kė­jais dėl kai­nos su­ma­ži­ni­mo, ir ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mums pa­vy­ko.</p> <p>Daug me­tų iš maž­daug 50 ša­lies cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jų bu­vo­me vos ne pas­ku­ti­nė­se vie­to­se, pa­vyz­džiui, 47-oje. Da­bar esa­me 5–8-oje vie­to­se, tai pri­klau­so nuo per­ka­mo ku­ro kai­nos.  Bet, pa­vyz­džiui, pa­si­žiū­rė­jau gruo­dį, esa­me 7-oje vie­to­je.</p> <p>Mums tik­rai už­tru­ko lai­ko, kol su­pra­to­me ši­lu­mos kai­nos ma­ži­ni­mo ir ši­lu­mos ūkio pe­rė­mi­mo ga­li­my­bes.</p> <p>Šian­dien tik­rai reik­tų to­les­nio do­mė­ji­mo­si mies­to ši­lu­mos ūkiu, aš to tik­rai pa­si­gen­du. Mies­tie­čiams tai la­bai ak­tu­a­lu, nes už šil­dy­mą, kaip ko­mu­na­li­nę pa­slau­gą, mo­ka­ma dau­giau­sia.</p> <p>At­vi­rai pa­sa­kius, aš da­bar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je pa­si­gen­du dar­buo­to­jų jau­čia­mos at­sa­ko­my­bės už ku­ruo­ja­mas sri­tis ir pro­jek­tus.</p> <p><strong>– Jūs, Vy­tau­tai, bu­vo­te pa­grin­di­nis ini­cia­to­rius, kad že­mės skly­pai Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je, bu­vu­sio­je so­dų ir dar­žų te­ri­to­ri­jo­je, da­bar­ti­nio mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus per­duo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti bū­tų tam ne­pa­nau­do­ti ir lai­ko­mi par­da­vi­mui pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mui.</strong></p> <p><strong>V.Jast­rems­kas:</strong> Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai bu­vo­me su­tei­kę pa­kan­ka­mą skly­pų skai­čių nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, net dau­giau, nei tar­ny­ba pra­šė, ir šis klau­si­mas bu­vo iš­spręs­tas, bet stai­ga at­si­ra­do to­ji la­bai keis­ta ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ini­cia­ty­va.</p> <p>Mi­nė­ti skly­pai yra ko­mer­ci­nės pa­skir­ties, pa­kan­ka­mai ge­ro­je mies­to te­ri­to­ri­jo­je, tad jie ir tu­ri bū­ti par­duo­ti auk­cio­nuo­se pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mui. Iš to mies­tas ga­li ne­ma­žai už­dirb­ti ir pi­ni­gus pa­nau­do­ti mies­to reik­mėms.</p> <p>Da­bar­ti­nis mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai šiuos skly­pus per­da­vė nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, nors tam ne­bu­vo jo­kio rei­ka­lo. Apie tai pra­ne­šiau me­rui, jis krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo. Kad tie skly­pai bu­vo pa­teik­ti be rei­ka­lo, pa­tvir­ti­no ir Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba, pa­ra­šiu­si, jog že­mės grą­ži­ni­mo pro­ce­dū­ra baig­ta. Tad skly­pai ne­bu­vo pa­teik­ti grą­ži­ni­mui už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę.</p> <p>Me­ras po to­kio ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus žings­nio pa­reiš­kė to­liau ne­be­ma­tan­tis ga­li­my­bės dirb­ti su taip pa­si­el­gu­siu ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vu. Ta­čiau vis­kas ty­liai, ra­miai nu­ti­lo.</p> <p>Man svar­biau­sia, kad skly­pai bu­vo at­ko­vo­ti mies­tui ir kaž­ka­da iš jų tu­rės ga­li­my­bę pa­pil­nė­ti mies­to biu­dže­tas.</p> <p><strong>– Jūs, Vy­tau­tai, dir­ba­te sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je, ar mi­nė­tų skly­pų klau­si­mas ne­bu­vo svars­to­mas šio­je ko­mi­si­jo­je?</strong></p> <p><strong>V.Jast­rems­kas:</strong> Ma­no nuo­mo­ne, šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė (Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė – A.M.) ne­tu­ri už­im­ti to­kios po­zi­ci­jos, nes la­bai abe­jo­ju dėl jos dar­bo mies­tui nau­dos, kai pa­ti yra už­si­ė­mu­si skly­pų su­tei­ki­mu kai ku­riems as­me­nims.</p> <p>An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je nag­ri­nė­ja­me skun­dus, pra­šy­mus, bet dėl an­ti­ko­rup­ci­nės ap­lin­kos sa­vi­val­dy­bė­je ar jos įstai­go­se nie­ko ne­da­ro­me.</p> <p><strong>– Jūs, Va­le, va­do­vau­ja­te ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tui. Įvar­dy­ki­te, ko­kio­se so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­ty­se pa­vy­ko dau­giau­sia pa­siek­ti.</strong></p> <p><strong>V.Gi­bie­nė:</strong> Aly­tus ne kar­tą ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jų bu­vo pri­pa­žin­tas kaip so­cia­li­nių ini­cia­ty­vų ly­de­ris.</p> <p>La­bai svar­bu, kad to­liau bū­tų tę­sia­ma as­me­ni­nio asis­ten­to ne­įga­lie­siems pa­slau­ga. Iš pra­džių šią pa­slau­gą fi­nan­sa­vo sa­vi­val­dy­bė, da­bar lė­šas ski­ria So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja.</p> <p>Tik­rai ge­rai, kad to­liau vei­kia vie­šo­ji įstai­ga „Ge­ru­mo skrais­tė“, tei­kian­ti pa­slau­gas gar­baus am­žiaus žmo­nėms, ti­kiuo­si to­liau veiks Ne­įga­lių­jų ke­pyk­lė­lė, ku­rio­je dir­ba ne­įga­lie­ji.</p> <p>Ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad pa­ga­liau ap­tver­ta Dzū­ki­jos mo­kyk­los te­ri­to­ri­ja. Re­gis, smul­kme­na, bet tai mo­kyk­lai la­bai ak­tu­a­lu, nes jos te­ri­to­ri­jo­je lan­ky­da­vo­si ža­lin­gų įpro­čių tu­rin­tys, aso­cia­lūs as­me­nys ir mo­kyk­lai kel­da­vo ne­ma­žą pa­vo­jų.</p> <p>Svei­ka­ta vi­siems tam­pa svar­biau­sia, kai su­ne­ga­luo­ja­me, bet kol svei­ki, net ne­pa­gal­vo­ja­me apie svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų tu­ri­mą me­di­ci­ni­nę įran­gą, ko­kio­se pa­tal­po­se dir­ba me­di­kai. Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos pa­čios ieš­ko fi­nan­sa­vi­mo iš įvai­rių fon­dų, bet ne vi­suo­met pro­jek­tai bū­na sėk­min­gi.</p> <p>Kaip Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė dė­siu vi­sas pa­stan­gas, kad biu­dže­te at­si­ras­tų lė­šų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų me­di­ci­ni­nei įran­gai ir Aly­taus li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­tui.</p> <p>Aš dar dir­bu mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­čio­se Šei­mos ir Ne­įga­lių­jų ko­mi­si­jo­se. Pas­ta­ro­ji dar ne­daug ką spė­jo nu­veik­ti, nes bu­vo pa­tvir­tin­ta tik pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je. Bet jau gry­ni­na­mės bė­das ir pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria mies­tie­čiai. Pra­ėju­sios mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos me­tu di­de­lį dė­me­sį sky­rė­me so­cia­liai jaut­rioms gru­pėms, no­ri­si, kad Aly­tus, įga­vęs to­kį pa­grei­tį, to­liau sėk­min­gai vys­ty­tų šią kryp­tį.</p> <p>Šei­mos ko­mi­si­ja dir­bo vos ke­le­tą mė­ne­sių, bet la­bai ak­ty­viai. Jau tu­ri­me ir nu­veik­tų dar­bų, su­si­ti­ki­mų, ir kon­kre­čių pla­nų.</p> <p>Vie­nas iš pir­mų­jų dar­bų bu­vo, kaip pa­dė­ti šei­moms, au­gi­nan­čioms au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mą tu­rin­čius vai­kus. Su­rin­ko­me in­for­ma­ci­ją, kiek to­kių vai­kų yra Aly­tu­je, kiek yra spe­cia­lis­tų, ko­kios pa­gal­bos rei­kia, ko­kią ga­li­me su­teik­ti, kur kreip­tis pa­gal­bos. Ruo­šia­mas lanks­ti­nu­kas, ku­ris bū­tų pa­gal­ba tė­vams ir ar­ti­mie­siems.</p> <p><strong>V.Ra­ma­naus­kie­nė:</strong> Ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad vi­so­je švie­ti­mo sis­te­mo­je kol kas ne­pri­im­ta jo­kių kar­di­na­lių spren­di­mų dėl jos per­tvar­kos. Dis­ku­si­jos pra­si­de­da ta­da, kai jau rei­kia da­ry­ti spren­di­mus. Švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nės la­bai pa­si­gen­da ben­dro spren­di­mo pri­ėmi­mo.</p> <p><strong>V.Gi­bie­nė: </strong>Kiek­vie­nas ta­ry­bos na­rys tu­ri vis ki­to­kį per­tvar­kos pla­ną. Gai­la, bet ma­to­si daug par­ti­nių są­sa­jų ir in­te­re­sų.</p> <p>V.Ra­ma­naus­kie­nė: Aš dir­bu ta­ry­bos In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­te, da­bar svars­to­mas šie­me­tis mies­to biu­dže­tas.</p> <p>Anks­čiau jį teik­da­vo­me ben­druo­me­nei aiš­kiai iš­dės­ty­tą in­fog­ra­fi­kais, svars­ty­da­vo­me su at­ski­ro­mis mies­to ben­druo­me­nė­mis,  rink­da­vo­me mies­tie­čių pa­siū­ly­mus. Da­bar to pa­si­gen­du.</p> <p><strong>V.Jast­rems­kas:</strong> Jau­tė­si žmo­nių iš­lais­vė­ji­mas, jie pra­dė­jo at­vi­rai reikš­ti sa­vo nuo­mo­nes. Šiuo me­tu tik­rai stin­ga mies­to va­do­vų ben­dra­vi­mo su ben­druo­me­ne.</p> <p><strong>– Ar iš­liks vie­ti­nio biu­dže­to fi­nan­sa­vi­mas aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų pro­jek­tams, ku­rie su­lau­kia su­si­do­mė­ji­mo?</strong></p> <p><strong>V.Ra­ma­naus­kie­nė</strong>: Ma­nau, kad tik­rai iš­liks, nes to­kią idė­ją pa­lai­ko ir me­ras.</p> <p>Fi­nan­sa­vi­mas aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų pro­jek­tų tik­rai su­lau­kia su­si­do­mė­ji­mo. Daug sa­vi­val­dy­bių mums skam­bi­no ir tuo do­mė­jo­si, pa­ti kon­sul­ta­vau ne vie­ną sa­vi­val­dy­bę praėjusiais me­tais, nes žmo­nės krei­pia­si tie­sio­giai pra­šy­da­mi pa­gal­bos.</p> <p>Da­ly­vau­ja­mo­jo biu­dže­to prin­ci­pas pa­pras­tas – ski­ri to­kioms ini­cia­ty­voms ga­ba­lą biu­dže­to ir žmo­nės spren­džia, kas už tai tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta mies­te. Ar pa­sta­ty­ta vo­ve­ry­tė, ar įreng­ti mies­to var­tai „Aly­tus – My­liu“, ar Mies­to so­de sce­na…</p> <p>Apie dalyvaujamąjį biudžetą skaičiau pranešimus įvairiose konferencijose.</p> <p>Ta­ry­bos na­riai, skir­da­mi lė­šas aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų pro­jek­tams, jau ne­tu­rė­tų dis­ku­tuo­ti, ver­ta ar ne­ver­ta vie­ną ar ki­tą pro­jek­tą fi­nan­suo­ti, tai jau spren­džia žmo­nės. Jei pra­de­da­mi kri­ti­kuo­ti  pro­jek­tai, nes vie­nam ar ki­tam ta­ry­bos na­riui tai ne­pa­tin­ka, o dar blo­giau – pi­ni­gai ne­ski­ria­mi, jau pra­de­da­mos žlug­dy­ti ini­cia­ty­vos. Gal ta­da ap­skri­tai ne­rei­kia joms skir­ti fi­nan­sa­vi­mo.</p> <p><strong>– Jūs, Vi­li­ja, dar va­do­vau­ja­te ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jai. Ar daug eti­kos pa­žei­di­mų ten­ka svars­ty­ti?</strong></p> <p><strong>V.Ra­ma­naus­kie­nė:</strong> Kai su­ti­kau va­do­vau­ti šiai ko­mi­si­jai, ne­si­ti­kė­jau, jog bus tiek daug dar­bo. Daž­niau­siai ko­mi­si­ja tu­ri rink­tis prak­tiš­kai dėl tų pa­čių žmo­nių, iš ku­rių vie­nas – An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, ku­ri jau pri­pa­žin­ta pa­žei­du­si eti­ką. Ir, ma­no nuo­mo­ne, ji to­liau ne­ga­lė­tų va­do­vau­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai.</p> <p>Da­bar ren­giu Eti­kos ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­kei­ti­mus, kad ko­mi­si­jos na­riai bal­suo­da­mi ne­ga­lė­tų su­si­lai­ky­ti, taip yra Vy­riau­sio­jo­je tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jo­je. Koks ga­li bū­ti su­si­lai­ky­mas, – pri­va­lai tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę, nes ki­taip tik­rai ap­sun­ki­na­mas spren­di­mų pri­ėmi­mas.</p> <p><strong>– Ko­kie Jū­sų ar­ti­miau­si tiks­lai dir­bant mies­to ta­ry­bo­je?</strong></p> <p><strong>V.Ra­ma­naus­kie­nė:</strong> La­bai ti­kiuo­si, kad gy­vuos aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos, to­liau tę­siu dar­bą su Pa­sau­lio aly­tiš­kių ben­druo­me­ne. Ti­kiuo­si, kad at­si­ras dė­me­sio kul­tū­ros sri­čiai, dis­ku­si­jų su kul­tū­ros žmo­nė­mis, jų tikrai pa­si­gen­du.</p> <p>Aly­tus – Kul­tū­ros sos­ti­nė jau ne­tru­kus, ta­čiau fi­nan­sa­vi­mo kol kas ne­si­ma­to. Ti­kiuo­si, kad tai at­si­ras šių me­tų biu­dže­te.</p> <p>La­bai svar­bu, kad, diskutuojant ta­ry­bo­je ir pri­imant spren­di­mus, bū­tų at­si­žvel­gia­ma į vi­sų ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nes ir spren­di­mai bū­tų iš­dis­ku­tuo­ti su mies­to žmo­nė­mis.</p> <p>Mes tu­ri­me vie­nin­te­lį tiks­lą – pa­da­ry­ti ge­rus dar­bus mies­tui.</p> <p><strong>V.Gi­bie­nė:</strong> Ti­kiuo­si, kad biu­dže­tas at­spin­dės mū­sų lū­kes­čius. Svar­bios yra vi­sos sri­tys, bet man, kaip Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei, la­bai svar­bu, kad svei­ka­tos ap­sau­gai, so­cia­li­niams da­ly­kams bū­tų tei­kia­ma ne tik mo­ra­li­nė, bet ir fi­nan­si­nė pa­ra­ma.</p> <p><strong>V.Jast­rems­kas:</strong> No­rė­tų­si, kad pa­ga­liau įvyk­tų švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka, kad bū­tų pa­reng­tas mies­tui in­ves­ti­ci­jų at­ne­šan­tis il­ga­me­tis stra­te­gi­nis pla­nas, kad žmo­nės, dir­ban­tys mies­to ta­ry­bo­je ir ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, tu­rė­tų tvir­tas mo­ra­li­nes nuo­sta­tas.</p> <p class="text-align-right">Kal­bė­jo­si</p> <p class="text-align-right"><strong>Al­ma Mos­tei­kai­tė</strong></p> <p> </p> <p class="text-align-right">P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu, pa­tvir­tin­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je 2019-06-27 spren­di­mu Nr. T-186.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Z-03.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1172-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Z-03.JPG" width="1984" height="2332" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_9845%201_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1172-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_9845%201_0.JPG" width="1933" height="2899" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_3445%201_1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1172-nDvLQrn0M5Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_3445%201_1.JPG" width="1984" height="2975" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3682" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579686929"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jastremskui be…</span> - Tre, 2020-22-01 - 11:55</p> </li> <a href="/comment/3682#comment-3682" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3682#comment-3682" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kauno Laisvoji ekonominė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kauno Laisvoji ekonominė zona (LEZ) išgyvena aukso amžių. Čia įsikūrė ne tik Lietuvos įmonės, bet ir pasaulinės korporacijos „Hella“, „Continental“ ir „Hollister“. LEZ valdymo bendrovės generalinis direktorius Vytas Petružis teigia, kad šiuos investuotojus pritraukti pavyko po ilgo bei sunkaus darbo, tam nemažai įtakos turėjo industrinis Kauno potencialas, ypač svarbus ir specialistus ruošiančio Kauno technologijos universiteto veiksnys. Pastebima tendencija, kad į Kauno LEZ įmones grįžta daug užsienio šalyse dirbusių emigrantų. Vienoje čia veikiančių užsienio kapitalo bendrovių jie sudaro apie dešimtadalį visų dirbančiųjų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3682" token="JW_Uhv1Fdge4urqHeON3D8zwCKDYvoc3zTBzFAee1iU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3673" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579556660"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Skaitytoja</span> - Pir, 2020-20-01 - 23:44</p> </li> <a href="/comment/3673#comment-3673" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3673#comment-3673" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik mažas pastebėjimas. Ar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik mažas pastebėjimas. Ar čia ne viešų ir privačių interesų pažeidimas, kad VšĮ ,,Gerumo skraistė" direktorė Gita, kuri praktiškai visada laimi Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus skelbiamus konkursus, pati dirbdama šiame skyriuje? Informacija surinkta pakankamai šiuo atveju.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3673" token="o8jXEhQa3ujjyNLMUSlrvAbVX-Hrw8Dzsrkx7-UWfAA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3670" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579512928"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Monika</span> - Pir, 2020-20-01 - 11:35</p> </li> <a href="/comment/3670#comment-3670" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3670#comment-3670" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Matote sutaupyti mieto 4…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Matote sutaupyti mieto 4 milijonai tai kai kam smulkmena (skaičiai iš ataskaitos ne iš lempos)ne nuo to pradėjo piliečiai ,Pirmiausia reikia pasisamdyti gerą viešų ryšių specialistą,kuris padarius už centą parašys už šimtą ,o tai moka patyrę partijų nariai.Kol mūsų žmonės tiki mokėjimu reklamuotis taip ir bus.Pažiūrėsim kiek sutaupys dabartinė valdžia trys metai prabėga greitai ,o gal gaisro" nuopelnais"gyvensim visus keturis metus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3670" token="5FKhSM5oqISbeXjAP7K_k0dTksBTfIedUhf7UbCrkGA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3669" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579512648"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vygantas</span> - Pir, 2020-20-01 - 11:30</p> </li> <a href="/comment/3669#comment-3669" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3669#comment-3669" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pats geriausias vadovavimas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pats geriausias vadovavimas ir rūpinimasis Alytumi ir alytiškiais buvo, kai buvo valdžioje "Alytaus piliečiai" ir meras V.Grigaravičius. Vieninteliai, dėl kurių negėda pasakyti, kad balsavau ir balsuosiu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3669" token="uJU3frxdxt8TxFHPG1rPdnLKYVKz6iLkyRBMjuXcEhI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3668" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579512304"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Aloe Vera</span> - Pir, 2020-20-01 - 11:25</p> </li> <a href="/comment/3668#comment-3668" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3668#comment-3668" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ko stebitės O ko jūs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ko stebitės<br /> O ko jūs tikėjotės? Išsirenkate meru žmogų, kuris 20 metų toliau kolegijos pastato nebuvo nuėjęs, tas į vicemeres pasikviečia blondinę, pas kurią smegenų arbatinis šaukštelis, bet ta Instagrme prisižiūrėjus Kate Midltone fotkių, pati mėgina vaizduoti Alytaus karalienę. Kitas vicemeras daugiausiai ką nuveikęs, tai pardavinėjęs Aloe Vera. Tai kokių sprendimų jūs tikėjotės? Negana to, administracijos direktoriumi paskiria žmogų, kuris dirbęs apsauginiu, nu gerai apsauginių vadovu, ot tai patyręs vadovauti miestui, tas kadangi patirties turi nulį prisiima pavaduotoja dirbti Neringą, kuri savivaldybėje dirba kone 20 metų. Alytuje su jos žinia pridaryta tokių projektų, kad laikykitės! Negana to, visa šita chebrytė susigrąžina Valūną, kuris Alytaus švietimui vadovavo 20 metų ir matydamas mokinių mažėjimą, vistiek kišo pinigus į mokyklų pastatų renovaciją. Tai kokių sprendimų jūs tokėjotės?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3668" token="wnMjVRUkVaUDALXkjYea6Ja-F7412jjTT8IYWi-eIvg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3667" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579511947"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Aloe Vera</span> - Pir, 2020-20-01 - 11:19</p> </li> <a href="/comment/3667#comment-3667" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3667#comment-3667" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aloe Vera ka pasakys , nu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aloe Vera ka pasakys , nu geriau nekalbetu, nes baisu kai praveria burna</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3667" token="2F8q4fSX_OZVbZ8H7Tr2bHJjY78TMWVNxOG0k_R37Jo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3664" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579498645"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>viščiukai</span> - Pir, 2020-20-01 - 07:37</p> </li> <a href="/comment/3664#comment-3664" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3664#comment-3664" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sakoma rudenį viščiukus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sakoma rudenį viščiukus skaičiuoja. Tolygu tarybos narių metinės veiklos ataskaitos. Kur vertinami konkretūs darbai. Nes tarybos narių išimtinė kompetencija priimt sprendimus. Ir jų nauda viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Tad pagal savivaldos klasiką ir po metų nėra struktūros ir švietimo beivkitų pertvarkų. Monopolinių paslaugų kainos ir prie šių pakilę. Dirbt per es paramos projektus pagal šalies vystymo bd prioritetus nesigaua. Paskutinėm savaitėm reiškinys, kaip meras su direktorium turi būt priekį formuojant biudžetą, spartint neatliktas pertvarkas, per ministerijas dėl fondų domėtis.., o jie po komandiruotėm. Eilinį kartą kaip pagal kompetencijas dirbt ir atsakyt, jie per seminarus- komandiruotes- atostogas kuo toliau. Taip ir toliau prarast laiko niekas sau neleidžia. Kol taryba lepinasi kaip tas sako, savi...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3664" token="YYqfHomhUVvHCnu0xAEQloZzuzwHtGvhFjqu8Q4CNkI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3662" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579463581"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pilietininkams</span> - Sek, 2020-19-01 - 21:53</p> </li> <a href="/comment/3662#comment-3662" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3662#comment-3662" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuje labai plačiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuje labai plačiai pasklido gandas, kad tie šilumos tiekėjai iš kurių mus "išplėšė" buvęs administracijos direktorius, ruošiasi prisiteisti milijonus. Prašome tai pakomentuoti, pilietininkai, juk ne veltui sakoma, kad kiekviename gande yra dalis tiesos. O gal kaip visada, tik arogantiškai pasityčiosit iš alytiškių ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3662" token="pgp699db8pA_TLWTlxpXD28dGLqoxL1eRSS3t9C8v0E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3661" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579458758"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>O</span> - Sek, 2020-19-01 - 20:32</p> </li> <a href="/comment/3661#comment-3661" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3661#comment-3661" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O dėl šilumos kainų šiemet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O dėl šilumos kainų šiemet reikia Dievuliui dėkavoti-nėra žiemos, šalčių, tai už šilumą nereikia daug mokėti, ,,Alytaus piliečiai''.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3661" token="vD0qGLwojRIDvw_0QDrIdXV07jolQWq_aEib8AhsNCg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3660" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579458514"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ką čia bepridursi</span> - Sek, 2020-19-01 - 20:28</p> </li> <a href="/comment/3660#comment-3660" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3660#comment-3660" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ką čiabepridursi,kaip rašo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ką čiabepridursi,kaip rašo komentatorius ,,Savibleda buvo 4 metus'' Didelio progreso ir dabar nesimato.Aktyviausiai ir protingiausiai diskutuoja Tarybos nariai - Sigitas Leonavičius ir Jurgis<br /> Krasnickas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3660" token="zzfTcvb_Bk8UfqJwmSPq2xzgixyuuMqZMQ4YIZdAeAo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3656" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579437091"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Žemiau plintuso</span> - Sek, 2020-19-01 - 14:31</p> </li> <a href="/comment/3656#comment-3656" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3656#comment-3656" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žemiau plintuso tokia jūsų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žemiau plintuso tokia jūsų ataskaita. Nesugebat po vieną ataskaitos alytiškiams pateikti "darbinykai" ? Net ir trys kartu nesugebėjot nei vieno atlikto darbo ŠIOJE KADENCIJOJE įvardinti. Esat tikri lūzeriai. Sekančioje kadencijoje Alytaus piliečių nei vieno neliks</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3656" token="clJqjkDRh9hoJx6qyWd5c7zXSeaKzMImNKC7sZ1nGnU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3655" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579435540"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>rimta politika</span> - Sek, 2020-19-01 - 14:05</p> </li> <a href="/comment/3655#comment-3655" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3655#comment-3655" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiek tarybos narių iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiek tarybos narių iš valdančių viešino metines ataskaitas, visi dalim kritikavo valdančius. Tai ko jie laikosi toje valdančioje koalicijoje? Kaip dėl žemės sklypų meras apskundė teisėsaugai ir pasakė nepasitikys dirwktorium, rimtas artimiausiam tarybos posėdžiui būt teikęs sprendimą dėl nepasitikėjimo direktorium ir jo atstatydinimo. Tylu. Kas paneigs, kad ryt/poryt vėl prieš kolegą neis. O teisėsaugos tyrimas kur neaišku iki šiol, taip ir įmonių netekta ir atsakingų nėra. Po kaip meras su direktorium į komandiruorę, vietoj kas pirmi biudžetą formuot ir pertvarkas inicijuot bei su ministerijom dėl fondų aiškintūs..Vadinas nesugeba, bėga nuo darbų. Rimtose tarybose atstatydinimai. Taryba gali skirt laikiną merą iš 27 tarybos narių, kuris sugeba. Nes vicemerai per silpni. Tad tarybai visais atvejais išbandymai. Kaip ir alyriškiams. Nes 9 mėnesių praleistų nesugražinsi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3655" token="24Li_-MHo_00A-_vy0TSKBi7YYJCFhXbWw00vIX_TIE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3654" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579431458"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kur?</span> - Sek, 2020-19-01 - 12:57</p> </li> <a href="/comment/3654#comment-3654" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3654#comment-3654" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur pasirašyt peticiją dėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur pasirašyt peticiją dėl bepasirikėjimų ir atstatydinimų mero ir direktoriaus. Ir tegu už savo lėšas kiek nori pliažinasi Turkijoj ir kur tik nori. O į jų vietas taryba paskirtų kompetentingus ir norinčius dirbti miesto labui. Formuot biudžetą, vykdyt protingas reformas, dirbt su ministerijom dėl fondų ir panašiai. Nes per esamų neveiklumą praleisti 9 mėnesiai. Per kuriuos buvo galima daug gero miestui padaryt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3654" token="Lvp1vEvRD2etMGxvVkHjOEKyGu1AL5swUmUKqWofDos"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3652" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579430265"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Atsistatydinti</span> - Sek, 2020-19-01 - 12:37</p> </li> <a href="/comment/3652#comment-3652" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3652#comment-3652" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus miesto pedagogų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus miesto pedagogų kantrybė baigėsi!<br /> Po netikėtai vakar ryte atšaukto susitikimo su švietimo ir mokslo viceministre prof.<br /> dr. Jolanta Urbanovič, neva dėl pono N.Cesiulio bei R.Juonio "skubios" komandiruotės į Turkiją, reiškiame jums NEPASITIKĖJIMĄ. Manome, kad Alytaus miesto vadovai negeba tinkamai valdyti miesto. Neturi kompetencijos ir noro vykdyti švietimo tinklo pertvarką.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3652" token="hflnmow-hzrUEOYYetpEkp3dM66cumiLslowgnvG4_Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3649" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579418265"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tai</span> - Sek, 2020-19-01 - 09:17</p> </li> <a href="/comment/3649#comment-3649" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3649#comment-3649" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai ar dar daugiau norėsit…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai ar dar daugiau norėsit rinkt socdemus su konservatoriais į valdžią? Juk jie be griovimų ir erzelynų kitaip nemoka. Tą įrodinėt Alytuj pradėjo prieš 30 metų ir per anūkus tęsia...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3649" token="XH1Htu_Bc3i0zrfym5p-TYOxHznpZXSthhfMyQPrxw4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3648" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579416875"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>esmė</span> - Sek, 2020-19-01 - 08:54</p> </li> <a href="/comment/3648#comment-3648" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3648#comment-3648" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šie valdžioje negebėdami…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šie valdžioje negebėdami tęsia nuo anų. Blogindami ir versdami ant anų. Net ir įmonės dėl gaisro prieš nesukontroliavę rimti klausimai. Kodėl iš pirmų dienų į vyriausybę nesikreipta, neskelbti karantinai pramonės parke, Putinuose? Iš kart ne putom gesinta kur gal greičiau ir terštumų mažiau. O girdėjos iš pradžių ramiai, kelios dienos užgesins. Ir dabar nesimato krizinių planų. Kad jei kas, žinotų kaip elgtis, būt respiratorių ir kitų apsaugos priemonių. Kad nereikėtų patiens prisikvėpuot ir kitų kaltint, kad nėra.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3648" token="quXKUarVKsidpWQebEwQMsllElg2zucFblL1UP1mIg8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3647" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579413338"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomu?</span> - Sek, 2020-19-01 - 07:55</p> </li> <a href="/comment/3647#comment-3647" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3647#comment-3647" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiekvienas meras ir taryba…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiekvienas meras ir taryba atsako už savo laikotarpį. Kaip ir po gali koreguot anų prieš sprendimus. Dabar nesimato buvusio mero interviu apie nuo anos kadencijos perduotas problemas esamam merui. Valdančioj pozijoj buvę valdžioje ir oponuojantys. Dėl keleivių pervežimo šie gali koreguot nuo anksčiau. Bet pervežimų kainas pakėlė. Kur ar būtinai kelt reikėjo. Dabartiniai meras su direktorium ne tik kompetencijų trūksta, bet kai po komandiruotėm nuo darbų bėga, tai kam kankintis. Nesugeba, užleidžia vietas sugebantiems ir norintiems sirbt. Dėl tarybos nario V.J. iniciatyvų dėl žemės sklypų išsaugojimo miesto naudai, per tai daugiausia miestui padaręs iš dabartinės tarybos. Ir šie valdžioje esmėj laikos, kad teisėsauga tempia galutinius tyrimų verdiktus skelbt. O su teisėsauga ginant viešą interesą Alytuj kur nuslopint principingesnį, mandeis. Kur už miestą rimčiau pastovėt, prasideda imitavimas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3647" token="XcH8rsIMFki_c4mhvAR17io1TZt5Zrry2mcNT3l0czw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3645" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579383918"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Manau</span> - Šeš, 2020-18-01 - 23:45</p> </li> <a href="/comment/3645#comment-3645" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3645#comment-3645" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau,kad Alytuje …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau,kad Alytuje perdidelės bilietų kainos,Atstumai nedideli, ne tokie, kaip Vilniuje ar Kaune, o kainos panašios. Mikriukai važiuoja pustuščiai,o savivaldybė moka kautrai didelius pinigus iš miesto gyventojų surinktų mokesčių. Taip kad nereikia čia girtis gerbiamieji ,,Alytaus piliečiai'', kad čia jau viskas taip gerai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3645" token="jyRXSAdMFXL8r3r1oYEPtVBs2fbNHybGJkS1RoGzf4Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3641" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579367076"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>SOD</span> - Šeš, 2020-18-01 - 19:04</p> </li> <a href="/comment/3641#comment-3641" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3641#comment-3641" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bedarbis Jastremskas aiškina…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bedarbis Jastremskas aiškina kaip atgaivint Alytų, kurį nualino kai buvo valdžioj.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3641" token="ZDUsCQTdKW5jnB_EyQTVZCaOZneNYG28yxGp_NZBdk0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3640" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579349463"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vicinis</span> - Šeš, 2020-18-01 - 14:11</p> </li> <a href="/comment/3640#comment-3640" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3640#comment-3640" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na jei meras daresi reklama …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na jei meras daresi reklama gaisre tai kur buvot jus Alytaus pilieciai ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3640" token="ZM6QmrH65VrABqdQsLWyrJOIoMICmBESY1mvMr5rj_Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1172&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="uaw2yLZMgWbFAiwVLMcyeWnssPGY67MgFqDdSAFSdDc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 17 Jan 2020 13:25:55 +0000 vyrredaktorius 1172 at https://www.alytausnaujienos.lt