Savivalda https://www.alytausnaujienos.lt/savivalda lt „Aly­taus pi­lie­čių” įvar­di­ja­mi svar­biau­si dar­bai: mo­der­nus vie­ša­sis trans­por­tas, su­ma­žin­ta ši­lu­mos kai­na ir mies­tui at­ko­vo­ti že­mės skly­pai https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-pi-lie-ciu-ivar-di-ja-mi-svar-biau-si-dar-bai-mo-der-nus-vie-sa-sis-trans-por-tas-su-ma <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (29)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/8-13384" rel="bookmark"> Nr. <span> 8 (13384) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Alytaus-miesto-savivaldybe-1%20%281%29.jpg?itok=VL-9XojX" width="344" height="287" alt=" Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Jūs pa­si­rin­ko­te dar­bą da­bar­ti­nės mies­to ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je. Kas lė­mė to­kį ap­si­spren­di­mą?</strong></p> <p><strong>V.Jast­rems­kas</strong>: Ei­nant dirb­ti į da­bar­ti­nės mies­to ta­ry­bos val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą mums bu­vo svar­bu iš­lai­ky­ti pra­dė­tų dar­bų tęs­ti­nu­mą, kad jie ne­su­sto­tų, o bū­tų tę­sia­mi.</p> <p><strong>V.Gi­bie­nė:</strong> Tie­są pa­sa­kius, kai ką bu­vo ban­do­ma nu­žu­dy­ti, bet džiau­gia­mės, kad iš­li­ko Me­tų ap­do­va­no­ji­mai, nau­ja­gi­miams skir­ta ak­ci­ja „Gi­miau aly­tiš­kiu“, ku­rios me­tu tei­kia­mos spe­cia­lios do­va­nė­lės gi­mu­siems mies­to gy­ven­to­jams, sėk­min­gai vyk­do­ma bu­vu­sių Vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­ka.</p> <p><strong>V.Ra­ma­naus­kie­nė:</strong> Kai kur tęs­ti­nu­mas vyks­ta, ir me­ras už­tik­ri­no, kad to bus sie­kia­ma. Ta­čiau šian­dien man iš­ky­la klau­si­mas, kuo Aly­tus da­bar gar­sė­tų, jei ne įvy­kęs gais­ras pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­je, kas svar­baus įvy­ko mies­te?</p> <p>Tai bu­vo ne­re­a­lus pia­ras mies­to me­rui, Aly­tus skam­bė­jo vi­so­je Lie­tu­vo­je. Tik kaip tą ži­no­mu­mą pa­nau­do­si­me? Jau lai­kas keis­ti na­tas. Kal­bė­jau ne su vie­na iš Aly­taus iš­vy­ku­sia šei­ma, jos jau ven­gia mū­sų mies­to, jiems Aly­tus jau at­ro­do ne­be ža­lias, o juo­das.</p> <p>Tad tik­rai ko­mu­ni­ka­ci­ją reik­tų smar­kai kreip­ti, kad su­grįž­tu­me į ža­lio­jo mies­to vi­zi­ją.</p> <p>At­si­ra­do ir to­kių net juo­ką ke­lian­čių da­ly­kų, re­gis, smul­kme­na, bet kaž­kaip keis­tai at­ro­do, kai sa­vi­val­dy­bė­je mies­to sim­bo­lį – bal­tą ro­žę pa­kei­čia vie­nos par­ti­jos sim­bo­lis – rau­do­na ro­žė. Bū­tent to­kias im­ta do­va­no­ti pra­ėju­siais me­tais.</p> <p>Žy­miai skau­džiau, kai pra­de­da­mas ig­no­ruo­ti vi­so­je Lie­tu­vo­je jau ta­pęs ži­no­mas mies­to žen­klas „Aly­tus – My­liu“. Kai kam net liep­ta jį iš­si­im­ti iš sa­vo elek­tro­ni­nių pa­štų. Su tuo žen­klu Aly­tus tik­rai jau su­si­gy­ve­nęs, bet kai kam jis ne­pa­tin­ka.</p> <p>Jei tai bu­vo su­gal­vo­ta mies­tui va­do­vau­jant „Aly­taus pi­lie­čiams“, tai bū­ti­nai rei­kia iš­trin­ti. Tai jau­čia­me. Ir tai nė­ra ge­rai.</p> <p><strong>– „Aly­tus – My­liu“ žen­klas yra ant vie­šo­jo trans­por­to – mies­to marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų. Gal­būt sie­kia­ma ir nuo jo pa­ša­lin­ti?</strong></p> <p><strong>V.Ra­ma­naus­kie­nė:</strong> To dar ne­te­ko gir­dė­ti. Jei taip at­si­tik­tų, bū­tų vi­siš­kas nesu­si­pra­ti­mas.</p> <p><strong>V.Gi­bie­nė:</strong> Pri­si­me­nu, kiek il­gai vy­ko mies­to vie­šo­jo trans­por­to kon­kur­sai, kaip bu­vo ko­ne­vei­kia­mi, kad ne­lai­mė­jo vie­ti­niai ve­žė­jai, o Kau­no ben­dro­vė „Kaut­ra“.</p> <p>Da­bar Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja ap­do­va­no­jo mies­to vie­šą­jį trans­por­tą kaip ge­riau­sią  pa­slau­gą Lie­tu­vo­je.</p> <p><strong>V.Jast­rems­kas:</strong> Vie­ti­niai ve­žė­jai da­ly­va­vo šia­me kon­kur­se, ta­čiau lai­mė­ti ne­pa­vy­ko dėl pa­siū­ly­tos treč­da­liu di­des­nės kai­nos.</p> <p><strong>V.Gi­bie­nė:</strong> Ir per me­tus mies­to vie­ša­ja­me trans­por­te at­si­ra­do 208 tūks­tan­čiais va­žia­vi­mų dau­giau. Ir žmo­nės dau­giau va­žiuo­ja, ir marš­ru­tų mies­te pa­dau­gė­jo. O vie­ša­ja­me trans­por­te dir­ba vai­ruo­to­jai aly­tiš­kiai.</p> <p><strong>V.Jast­rems­kas:</strong> Su da­bar­ti­niu vie­šuo­ju trans­por­tu at­ro­do­me kaip kul­tū­rin­gas mies­tas, ku­ria­me va­ži­nė­ja jau ne­su­lū­žę, o nau­ji au­to­bu­sai. At­nau­jin­tą vie­šą­jį trans­por­tą lai­ky­čiau vie­nu iš mū­sų pa­sie­ki­mų mies­tui.</p> <p><strong>– Jums va­do­vau­jant mies­tui daug dirb­ta dėl ši­lu­mos kai­nos aly­tiš­kiams su­ma­ži­ni­mo ir dėl ši­lu­mos ūkio pe­rė­mi­mo iš pri­va­čios ben­dro­vės. Ar šian­dien jau­čia­te to­les­nį do­mė­ji­mą­si mies­to ši­lu­mos ūkiu?</strong></p> <p><strong>V.Jast­rems­kas</strong>: Man, kaip bu­vu­siam mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, te­ko ko­or­di­nuo­ti šį rei­ka­lą.</p> <p>Ket­ve­rius me­tus sie­kė­me, kad ši­lu­mos ūkis iš pri­va­čios ben­dro­vės bū­tų per­im­tas sa­vi­val­dy­bės val­do­mos įmo­nės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“. Ir taip at­si­ti­ko per­nykš­tį bir­že­lį, kai jau dir­bo šios ka­den­ci­jos ta­ry­bos pa­skir­ti mies­to va­do­vai, ta­čiau tam įdir­bis bu­vo anks­tes­nių va­do­vų.</p> <p>Pri­si­me­nu, kiek te­ko ko­vo­ti su bu­vu­siais ši­lu­mos tie­kė­jais dėl kai­nos su­ma­ži­ni­mo, ir ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mums pa­vy­ko.</p> <p>Daug me­tų iš maž­daug 50 ša­lies cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jų bu­vo­me vos ne pas­ku­ti­nė­se vie­to­se, pa­vyz­džiui, 47-oje. Da­bar esa­me 5–8-oje vie­to­se, tai pri­klau­so nuo per­ka­mo ku­ro kai­nos.  Bet, pa­vyz­džiui, pa­si­žiū­rė­jau gruo­dį, esa­me 7-oje vie­to­je.</p> <p>Mums tik­rai už­tru­ko lai­ko, kol su­pra­to­me ši­lu­mos kai­nos ma­ži­ni­mo ir ši­lu­mos ūkio pe­rė­mi­mo ga­li­my­bes.</p> <p>Šian­dien tik­rai reik­tų to­les­nio do­mė­ji­mo­si mies­to ši­lu­mos ūkiu, aš to tik­rai pa­si­gen­du. Mies­tie­čiams tai la­bai ak­tu­a­lu, nes už šil­dy­mą, kaip ko­mu­na­li­nę pa­slau­gą, mo­ka­ma dau­giau­sia.</p> <p>At­vi­rai pa­sa­kius, aš da­bar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je pa­si­gen­du dar­buo­to­jų jau­čia­mos at­sa­ko­my­bės už ku­ruo­ja­mas sri­tis ir pro­jek­tus.</p> <p><strong>– Jūs, Vy­tau­tai, bu­vo­te pa­grin­di­nis ini­cia­to­rius, kad že­mės skly­pai Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je, bu­vu­sio­je so­dų ir dar­žų te­ri­to­ri­jo­je, da­bar­ti­nio mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus per­duo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti bū­tų tam ne­pa­nau­do­ti ir lai­ko­mi par­da­vi­mui pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mui.</strong></p> <p><strong>V.Jast­rems­kas:</strong> Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai bu­vo­me su­tei­kę pa­kan­ka­mą skly­pų skai­čių nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, net dau­giau, nei tar­ny­ba pra­šė, ir šis klau­si­mas bu­vo iš­spręs­tas, bet stai­ga at­si­ra­do to­ji la­bai keis­ta ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ini­cia­ty­va.</p> <p>Mi­nė­ti skly­pai yra ko­mer­ci­nės pa­skir­ties, pa­kan­ka­mai ge­ro­je mies­to te­ri­to­ri­jo­je, tad jie ir tu­ri bū­ti par­duo­ti auk­cio­nuo­se pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mui. Iš to mies­tas ga­li ne­ma­žai už­dirb­ti ir pi­ni­gus pa­nau­do­ti mies­to reik­mėms.</p> <p>Da­bar­ti­nis mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai šiuos skly­pus per­da­vė nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, nors tam ne­bu­vo jo­kio rei­ka­lo. Apie tai pra­ne­šiau me­rui, jis krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo. Kad tie skly­pai bu­vo pa­teik­ti be rei­ka­lo, pa­tvir­ti­no ir Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba, pa­ra­šiu­si, jog že­mės grą­ži­ni­mo pro­ce­dū­ra baig­ta. Tad skly­pai ne­bu­vo pa­teik­ti grą­ži­ni­mui už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę.</p> <p>Me­ras po to­kio ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus žings­nio pa­reiš­kė to­liau ne­be­ma­tan­tis ga­li­my­bės dirb­ti su taip pa­si­el­gu­siu ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vu. Ta­čiau vis­kas ty­liai, ra­miai nu­ti­lo.</p> <p>Man svar­biau­sia, kad skly­pai bu­vo at­ko­vo­ti mies­tui ir kaž­ka­da iš jų tu­rės ga­li­my­bę pa­pil­nė­ti mies­to biu­dže­tas.</p> <p><strong>– Jūs, Vy­tau­tai, dir­ba­te sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je, ar mi­nė­tų skly­pų klau­si­mas ne­bu­vo svars­to­mas šio­je ko­mi­si­jo­je?</strong></p> <p><strong>V.Jast­rems­kas:</strong> Ma­no nuo­mo­ne, šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė (Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė – A.M.) ne­tu­ri už­im­ti to­kios po­zi­ci­jos, nes la­bai abe­jo­ju dėl jos dar­bo mies­tui nau­dos, kai pa­ti yra už­si­ė­mu­si skly­pų su­tei­ki­mu kai ku­riems as­me­nims.</p> <p>An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je nag­ri­nė­ja­me skun­dus, pra­šy­mus, bet dėl an­ti­ko­rup­ci­nės ap­lin­kos sa­vi­val­dy­bė­je ar jos įstai­go­se nie­ko ne­da­ro­me.</p> <p><strong>– Jūs, Va­le, va­do­vau­ja­te ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tui. Įvar­dy­ki­te, ko­kio­se so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­ty­se pa­vy­ko dau­giau­sia pa­siek­ti.</strong></p> <p><strong>V.Gi­bie­nė:</strong> Aly­tus ne kar­tą ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jų bu­vo pri­pa­žin­tas kaip so­cia­li­nių ini­cia­ty­vų ly­de­ris.</p> <p>La­bai svar­bu, kad to­liau bū­tų tę­sia­ma as­me­ni­nio asis­ten­to ne­įga­lie­siems pa­slau­ga. Iš pra­džių šią pa­slau­gą fi­nan­sa­vo sa­vi­val­dy­bė, da­bar lė­šas ski­ria So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja.</p> <p>Tik­rai ge­rai, kad to­liau vei­kia vie­šo­ji įstai­ga „Ge­ru­mo skrais­tė“, tei­kian­ti pa­slau­gas gar­baus am­žiaus žmo­nėms, ti­kiuo­si to­liau veiks Ne­įga­lių­jų ke­pyk­lė­lė, ku­rio­je dir­ba ne­įga­lie­ji.</p> <p>Ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad pa­ga­liau ap­tver­ta Dzū­ki­jos mo­kyk­los te­ri­to­ri­ja. Re­gis, smul­kme­na, bet tai mo­kyk­lai la­bai ak­tu­a­lu, nes jos te­ri­to­ri­jo­je lan­ky­da­vo­si ža­lin­gų įpro­čių tu­rin­tys, aso­cia­lūs as­me­nys ir mo­kyk­lai kel­da­vo ne­ma­žą pa­vo­jų.</p> <p>Svei­ka­ta vi­siems tam­pa svar­biau­sia, kai su­ne­ga­luo­ja­me, bet kol svei­ki, net ne­pa­gal­vo­ja­me apie svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų tu­ri­mą me­di­ci­ni­nę įran­gą, ko­kio­se pa­tal­po­se dir­ba me­di­kai. Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos pa­čios ieš­ko fi­nan­sa­vi­mo iš įvai­rių fon­dų, bet ne vi­suo­met pro­jek­tai bū­na sėk­min­gi.</p> <p>Kaip Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė dė­siu vi­sas pa­stan­gas, kad biu­dže­te at­si­ras­tų lė­šų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų me­di­ci­ni­nei įran­gai ir Aly­taus li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­tui.</p> <p>Aš dar dir­bu mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­čio­se Šei­mos ir Ne­įga­lių­jų ko­mi­si­jo­se. Pas­ta­ro­ji dar ne­daug ką spė­jo nu­veik­ti, nes bu­vo pa­tvir­tin­ta tik pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je. Bet jau gry­ni­na­mės bė­das ir pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria mies­tie­čiai. Pra­ėju­sios mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos me­tu di­de­lį dė­me­sį sky­rė­me so­cia­liai jaut­rioms gru­pėms, no­ri­si, kad Aly­tus, įga­vęs to­kį pa­grei­tį, to­liau sėk­min­gai vys­ty­tų šią kryp­tį.</p> <p>Šei­mos ko­mi­si­ja dir­bo vos ke­le­tą mė­ne­sių, bet la­bai ak­ty­viai. Jau tu­ri­me ir nu­veik­tų dar­bų, su­si­ti­ki­mų, ir kon­kre­čių pla­nų.</p> <p>Vie­nas iš pir­mų­jų dar­bų bu­vo, kaip pa­dė­ti šei­moms, au­gi­nan­čioms au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mą tu­rin­čius vai­kus. Su­rin­ko­me in­for­ma­ci­ją, kiek to­kių vai­kų yra Aly­tu­je, kiek yra spe­cia­lis­tų, ko­kios pa­gal­bos rei­kia, ko­kią ga­li­me su­teik­ti, kur kreip­tis pa­gal­bos. Ruo­šia­mas lanks­ti­nu­kas, ku­ris bū­tų pa­gal­ba tė­vams ir ar­ti­mie­siems.</p> <p><strong>V.Ra­ma­naus­kie­nė:</strong> Ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad vi­so­je švie­ti­mo sis­te­mo­je kol kas ne­pri­im­ta jo­kių kar­di­na­lių spren­di­mų dėl jos per­tvar­kos. Dis­ku­si­jos pra­si­de­da ta­da, kai jau rei­kia da­ry­ti spren­di­mus. Švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nės la­bai pa­si­gen­da ben­dro spren­di­mo pri­ėmi­mo.</p> <p><strong>V.Gi­bie­nė: </strong>Kiek­vie­nas ta­ry­bos na­rys tu­ri vis ki­to­kį per­tvar­kos pla­ną. Gai­la, bet ma­to­si daug par­ti­nių są­sa­jų ir in­te­re­sų.</p> <p>V.Ra­ma­naus­kie­nė: Aš dir­bu ta­ry­bos In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­te, da­bar svars­to­mas šie­me­tis mies­to biu­dže­tas.</p> <p>Anks­čiau jį teik­da­vo­me ben­druo­me­nei aiš­kiai iš­dės­ty­tą in­fog­ra­fi­kais, svars­ty­da­vo­me su at­ski­ro­mis mies­to ben­druo­me­nė­mis,  rink­da­vo­me mies­tie­čių pa­siū­ly­mus. Da­bar to pa­si­gen­du.</p> <p><strong>V.Jast­rems­kas:</strong> Jau­tė­si žmo­nių iš­lais­vė­ji­mas, jie pra­dė­jo at­vi­rai reikš­ti sa­vo nuo­mo­nes. Šiuo me­tu tik­rai stin­ga mies­to va­do­vų ben­dra­vi­mo su ben­druo­me­ne.</p> <p><strong>– Ar iš­liks vie­ti­nio biu­dže­to fi­nan­sa­vi­mas aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų pro­jek­tams, ku­rie su­lau­kia su­si­do­mė­ji­mo?</strong></p> <p><strong>V.Ra­ma­naus­kie­nė</strong>: Ma­nau, kad tik­rai iš­liks, nes to­kią idė­ją pa­lai­ko ir me­ras.</p> <p>Fi­nan­sa­vi­mas aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų pro­jek­tų tik­rai su­lau­kia su­si­do­mė­ji­mo. Daug sa­vi­val­dy­bių mums skam­bi­no ir tuo do­mė­jo­si, pa­ti kon­sul­ta­vau ne vie­ną sa­vi­val­dy­bę praėjusiais me­tais, nes žmo­nės krei­pia­si tie­sio­giai pra­šy­da­mi pa­gal­bos.</p> <p>Da­ly­vau­ja­mo­jo biu­dže­to prin­ci­pas pa­pras­tas – ski­ri to­kioms ini­cia­ty­voms ga­ba­lą biu­dže­to ir žmo­nės spren­džia, kas už tai tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta mies­te. Ar pa­sta­ty­ta vo­ve­ry­tė, ar įreng­ti mies­to var­tai „Aly­tus – My­liu“, ar Mies­to so­de sce­na…</p> <p>Apie dalyvaujamąjį biudžetą skaičiau pranešimus įvairiose konferencijose.</p> <p>Ta­ry­bos na­riai, skir­da­mi lė­šas aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų pro­jek­tams, jau ne­tu­rė­tų dis­ku­tuo­ti, ver­ta ar ne­ver­ta vie­ną ar ki­tą pro­jek­tą fi­nan­suo­ti, tai jau spren­džia žmo­nės. Jei pra­de­da­mi kri­ti­kuo­ti  pro­jek­tai, nes vie­nam ar ki­tam ta­ry­bos na­riui tai ne­pa­tin­ka, o dar blo­giau – pi­ni­gai ne­ski­ria­mi, jau pra­de­da­mos žlug­dy­ti ini­cia­ty­vos. Gal ta­da ap­skri­tai ne­rei­kia joms skir­ti fi­nan­sa­vi­mo.</p> <p><strong>– Jūs, Vi­li­ja, dar va­do­vau­ja­te ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jai. Ar daug eti­kos pa­žei­di­mų ten­ka svars­ty­ti?</strong></p> <p><strong>V.Ra­ma­naus­kie­nė:</strong> Kai su­ti­kau va­do­vau­ti šiai ko­mi­si­jai, ne­si­ti­kė­jau, jog bus tiek daug dar­bo. Daž­niau­siai ko­mi­si­ja tu­ri rink­tis prak­tiš­kai dėl tų pa­čių žmo­nių, iš ku­rių vie­nas – An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, ku­ri jau pri­pa­žin­ta pa­žei­du­si eti­ką. Ir, ma­no nuo­mo­ne, ji to­liau ne­ga­lė­tų va­do­vau­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai.</p> <p>Da­bar ren­giu Eti­kos ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­kei­ti­mus, kad ko­mi­si­jos na­riai bal­suo­da­mi ne­ga­lė­tų su­si­lai­ky­ti, taip yra Vy­riau­sio­jo­je tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jo­je. Koks ga­li bū­ti su­si­lai­ky­mas, – pri­va­lai tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę, nes ki­taip tik­rai ap­sun­ki­na­mas spren­di­mų pri­ėmi­mas.</p> <p><strong>– Ko­kie Jū­sų ar­ti­miau­si tiks­lai dir­bant mies­to ta­ry­bo­je?</strong></p> <p><strong>V.Ra­ma­naus­kie­nė:</strong> La­bai ti­kiuo­si, kad gy­vuos aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos, to­liau tę­siu dar­bą su Pa­sau­lio aly­tiš­kių ben­druo­me­ne. Ti­kiuo­si, kad at­si­ras dė­me­sio kul­tū­ros sri­čiai, dis­ku­si­jų su kul­tū­ros žmo­nė­mis, jų tikrai pa­si­gen­du.</p> <p>Aly­tus – Kul­tū­ros sos­ti­nė jau ne­tru­kus, ta­čiau fi­nan­sa­vi­mo kol kas ne­si­ma­to. Ti­kiuo­si, kad tai at­si­ras šių me­tų biu­dže­te.</p> <p>La­bai svar­bu, kad, diskutuojant ta­ry­bo­je ir pri­imant spren­di­mus, bū­tų at­si­žvel­gia­ma į vi­sų ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nes ir spren­di­mai bū­tų iš­dis­ku­tuo­ti su mies­to žmo­nė­mis.</p> <p>Mes tu­ri­me vie­nin­te­lį tiks­lą – pa­da­ry­ti ge­rus dar­bus mies­tui.</p> <p><strong>V.Gi­bie­nė:</strong> Ti­kiuo­si, kad biu­dže­tas at­spin­dės mū­sų lū­kes­čius. Svar­bios yra vi­sos sri­tys, bet man, kaip Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei, la­bai svar­bu, kad svei­ka­tos ap­sau­gai, so­cia­li­niams da­ly­kams bū­tų tei­kia­ma ne tik mo­ra­li­nė, bet ir fi­nan­si­nė pa­ra­ma.</p> <p><strong>V.Jast­rems­kas:</strong> No­rė­tų­si, kad pa­ga­liau įvyk­tų švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka, kad bū­tų pa­reng­tas mies­tui in­ves­ti­ci­jų at­ne­šan­tis il­ga­me­tis stra­te­gi­nis pla­nas, kad žmo­nės, dir­ban­tys mies­to ta­ry­bo­je ir ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, tu­rė­tų tvir­tas mo­ra­li­nes nuo­sta­tas.</p> <p class="text-align-right">Kal­bė­jo­si</p> <p class="text-align-right"><strong>Al­ma Mos­tei­kai­tė</strong></p> <p> </p> <p class="text-align-right">P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu, pa­tvir­tin­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je 2019-06-27 spren­di­mu Nr. T-186.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Z-03.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1172-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Z-03.JPG" width="1984" height="2332" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_9845%201_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1172-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_9845%201_0.JPG" width="1933" height="2899" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_3445%201_1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1172-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_3445%201_1.JPG" width="1984" height="2975" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3682"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579686929"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jastremskui be…</span> - Tre, 2020-22-01 - 11:55</p> </li> <a href="/comment/3682#comment-3682" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3682#comment-3682" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kauno Laisvoji ekonominė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kauno Laisvoji ekonominė zona (LEZ) išgyvena aukso amžių. Čia įsikūrė ne tik Lietuvos įmonės, bet ir pasaulinės korporacijos „Hella“, „Continental“ ir „Hollister“. LEZ valdymo bendrovės generalinis direktorius Vytas Petružis teigia, kad šiuos investuotojus pritraukti pavyko po ilgo bei sunkaus darbo, tam nemažai įtakos turėjo industrinis Kauno potencialas, ypač svarbus ir specialistus ruošiančio Kauno technologijos universiteto veiksnys. Pastebima tendencija, kad į Kauno LEZ įmones grįžta daug užsienio šalyse dirbusių emigrantų. Vienoje čia veikiančių užsienio kapitalo bendrovių jie sudaro apie dešimtadalį visų dirbančiųjų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3682" token="JW_Uhv1Fdge4urqHeON3D8zwCKDYvoc3zTBzFAee1iU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3673"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579556660"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Skaitytoja</span> - Pir, 2020-20-01 - 23:44</p> </li> <a href="/comment/3673#comment-3673" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3673#comment-3673" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik mažas pastebėjimas. Ar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik mažas pastebėjimas. Ar čia ne viešų ir privačių interesų pažeidimas, kad VšĮ ,,Gerumo skraistė" direktorė Gita, kuri praktiškai visada laimi Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus skelbiamus konkursus, pati dirbdama šiame skyriuje? Informacija surinkta pakankamai šiuo atveju.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3673" token="o8jXEhQa3ujjyNLMUSlrvAbVX-Hrw8Dzsrkx7-UWfAA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3670"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579512928"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Monika</span> - Pir, 2020-20-01 - 11:35</p> </li> <a href="/comment/3670#comment-3670" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3670#comment-3670" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Matote sutaupyti mieto 4…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Matote sutaupyti mieto 4 milijonai tai kai kam smulkmena (skaičiai iš ataskaitos ne iš lempos)ne nuo to pradėjo piliečiai ,Pirmiausia reikia pasisamdyti gerą viešų ryšių specialistą,kuris padarius už centą parašys už šimtą ,o tai moka patyrę partijų nariai.Kol mūsų žmonės tiki mokėjimu reklamuotis taip ir bus.Pažiūrėsim kiek sutaupys dabartinė valdžia trys metai prabėga greitai ,o gal gaisro" nuopelnais"gyvensim visus keturis metus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3670" token="5FKhSM5oqISbeXjAP7K_k0dTksBTfIedUhf7UbCrkGA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3669"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579512648"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vygantas</span> - Pir, 2020-20-01 - 11:30</p> </li> <a href="/comment/3669#comment-3669" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3669#comment-3669" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pats geriausias vadovavimas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pats geriausias vadovavimas ir rūpinimasis Alytumi ir alytiškiais buvo, kai buvo valdžioje "Alytaus piliečiai" ir meras V.Grigaravičius. Vieninteliai, dėl kurių negėda pasakyti, kad balsavau ir balsuosiu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3669" token="uJU3frxdxt8TxFHPG1rPdnLKYVKz6iLkyRBMjuXcEhI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3668"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579512304"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Aloe Vera</span> - Pir, 2020-20-01 - 11:25</p> </li> <a href="/comment/3668#comment-3668" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3668#comment-3668" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ko stebitės O ko jūs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ko stebitės<br /> O ko jūs tikėjotės? Išsirenkate meru žmogų, kuris 20 metų toliau kolegijos pastato nebuvo nuėjęs, tas į vicemeres pasikviečia blondinę, pas kurią smegenų arbatinis šaukštelis, bet ta Instagrme prisižiūrėjus Kate Midltone fotkių, pati mėgina vaizduoti Alytaus karalienę. Kitas vicemeras daugiausiai ką nuveikęs, tai pardavinėjęs Aloe Vera. Tai kokių sprendimų jūs tikėjotės? Negana to, administracijos direktoriumi paskiria žmogų, kuris dirbęs apsauginiu, nu gerai apsauginių vadovu, ot tai patyręs vadovauti miestui, tas kadangi patirties turi nulį prisiima pavaduotoja dirbti Neringą, kuri savivaldybėje dirba kone 20 metų. Alytuje su jos žinia pridaryta tokių projektų, kad laikykitės! Negana to, visa šita chebrytė susigrąžina Valūną, kuris Alytaus švietimui vadovavo 20 metų ir matydamas mokinių mažėjimą, vistiek kišo pinigus į mokyklų pastatų renovaciją. Tai kokių sprendimų jūs tokėjotės?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3668" token="wnMjVRUkVaUDALXkjYea6Ja-F7412jjTT8IYWi-eIvg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3667"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579511947"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Aloe Vera</span> - Pir, 2020-20-01 - 11:19</p> </li> <a href="/comment/3667#comment-3667" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3667#comment-3667" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aloe Vera ka pasakys , nu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aloe Vera ka pasakys , nu geriau nekalbetu, nes baisu kai praveria burna</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3667" token="2F8q4fSX_OZVbZ8H7Tr2bHJjY78TMWVNxOG0k_R37Jo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3664"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579498645"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>viščiukai</span> - Pir, 2020-20-01 - 07:37</p> </li> <a href="/comment/3664#comment-3664" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3664#comment-3664" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sakoma rudenį viščiukus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sakoma rudenį viščiukus skaičiuoja. Tolygu tarybos narių metinės veiklos ataskaitos. Kur vertinami konkretūs darbai. Nes tarybos narių išimtinė kompetencija priimt sprendimus. Ir jų nauda viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Tad pagal savivaldos klasiką ir po metų nėra struktūros ir švietimo beivkitų pertvarkų. Monopolinių paslaugų kainos ir prie šių pakilę. Dirbt per es paramos projektus pagal šalies vystymo bd prioritetus nesigaua. Paskutinėm savaitėm reiškinys, kaip meras su direktorium turi būt priekį formuojant biudžetą, spartint neatliktas pertvarkas, per ministerijas dėl fondų domėtis.., o jie po komandiruotėm. Eilinį kartą kaip pagal kompetencijas dirbt ir atsakyt, jie per seminarus- komandiruotes- atostogas kuo toliau. Taip ir toliau prarast laiko niekas sau neleidžia. Kol taryba lepinasi kaip tas sako, savi...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3664" token="YYqfHomhUVvHCnu0xAEQloZzuzwHtGvhFjqu8Q4CNkI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3662"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579463581"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pilietininkams</span> - Sek, 2020-19-01 - 21:53</p> </li> <a href="/comment/3662#comment-3662" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3662#comment-3662" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuje labai plačiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuje labai plačiai pasklido gandas, kad tie šilumos tiekėjai iš kurių mus "išplėšė" buvęs administracijos direktorius, ruošiasi prisiteisti milijonus. Prašome tai pakomentuoti, pilietininkai, juk ne veltui sakoma, kad kiekviename gande yra dalis tiesos. O gal kaip visada, tik arogantiškai pasityčiosit iš alytiškių ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3662" token="pgp699db8pA_TLWTlxpXD28dGLqoxL1eRSS3t9C8v0E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3661"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579458758"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>O</span> - Sek, 2020-19-01 - 20:32</p> </li> <a href="/comment/3661#comment-3661" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3661#comment-3661" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O dėl šilumos kainų šiemet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O dėl šilumos kainų šiemet reikia Dievuliui dėkavoti-nėra žiemos, šalčių, tai už šilumą nereikia daug mokėti, ,,Alytaus piliečiai''.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3661" token="vD0qGLwojRIDvw_0QDrIdXV07jolQWq_aEib8AhsNCg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3660"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579458514"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ką čia bepridursi</span> - Sek, 2020-19-01 - 20:28</p> </li> <a href="/comment/3660#comment-3660" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3660#comment-3660" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ką čiabepridursi,kaip rašo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ką čiabepridursi,kaip rašo komentatorius ,,Savibleda buvo 4 metus'' Didelio progreso ir dabar nesimato.Aktyviausiai ir protingiausiai diskutuoja Tarybos nariai - Sigitas Leonavičius ir Jurgis<br /> Krasnickas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3660" token="zzfTcvb_Bk8UfqJwmSPq2xzgixyuuMqZMQ4YIZdAeAo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3656"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579437091"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Žemiau plintuso</span> - Sek, 2020-19-01 - 14:31</p> </li> <a href="/comment/3656#comment-3656" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3656#comment-3656" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žemiau plintuso tokia jūsų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žemiau plintuso tokia jūsų ataskaita. Nesugebat po vieną ataskaitos alytiškiams pateikti "darbinykai" ? Net ir trys kartu nesugebėjot nei vieno atlikto darbo ŠIOJE KADENCIJOJE įvardinti. Esat tikri lūzeriai. Sekančioje kadencijoje Alytaus piliečių nei vieno neliks</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3656" token="clJqjkDRh9hoJx6qyWd5c7zXSeaKzMImNKC7sZ1nGnU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3655"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579435540"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>rimta politika</span> - Sek, 2020-19-01 - 14:05</p> </li> <a href="/comment/3655#comment-3655" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3655#comment-3655" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiek tarybos narių iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiek tarybos narių iš valdančių viešino metines ataskaitas, visi dalim kritikavo valdančius. Tai ko jie laikosi toje valdančioje koalicijoje? Kaip dėl žemės sklypų meras apskundė teisėsaugai ir pasakė nepasitikys dirwktorium, rimtas artimiausiam tarybos posėdžiui būt teikęs sprendimą dėl nepasitikėjimo direktorium ir jo atstatydinimo. Tylu. Kas paneigs, kad ryt/poryt vėl prieš kolegą neis. O teisėsaugos tyrimas kur neaišku iki šiol, taip ir įmonių netekta ir atsakingų nėra. Po kaip meras su direktorium į komandiruorę, vietoj kas pirmi biudžetą formuot ir pertvarkas inicijuot bei su ministerijom dėl fondų aiškintūs..Vadinas nesugeba, bėga nuo darbų. Rimtose tarybose atstatydinimai. Taryba gali skirt laikiną merą iš 27 tarybos narių, kuris sugeba. Nes vicemerai per silpni. Tad tarybai visais atvejais išbandymai. Kaip ir alyriškiams. Nes 9 mėnesių praleistų nesugražinsi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3655" token="24Li_-MHo_00A-_vy0TSKBi7YYJCFhXbWw00vIX_TIE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3654"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579431458"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kur?</span> - Sek, 2020-19-01 - 12:57</p> </li> <a href="/comment/3654#comment-3654" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3654#comment-3654" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur pasirašyt peticiją dėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur pasirašyt peticiją dėl bepasirikėjimų ir atstatydinimų mero ir direktoriaus. Ir tegu už savo lėšas kiek nori pliažinasi Turkijoj ir kur tik nori. O į jų vietas taryba paskirtų kompetentingus ir norinčius dirbti miesto labui. Formuot biudžetą, vykdyt protingas reformas, dirbt su ministerijom dėl fondų ir panašiai. Nes per esamų neveiklumą praleisti 9 mėnesiai. Per kuriuos buvo galima daug gero miestui padaryt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3654" token="Lvp1vEvRD2etMGxvVkHjOEKyGu1AL5swUmUKqWofDos"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3652"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579430265"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Atsistatydinti</span> - Sek, 2020-19-01 - 12:37</p> </li> <a href="/comment/3652#comment-3652" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3652#comment-3652" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus miesto pedagogų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus miesto pedagogų kantrybė baigėsi!<br /> Po netikėtai vakar ryte atšaukto susitikimo su švietimo ir mokslo viceministre prof.<br /> dr. Jolanta Urbanovič, neva dėl pono N.Cesiulio bei R.Juonio "skubios" komandiruotės į Turkiją, reiškiame jums NEPASITIKĖJIMĄ. Manome, kad Alytaus miesto vadovai negeba tinkamai valdyti miesto. Neturi kompetencijos ir noro vykdyti švietimo tinklo pertvarką.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3652" token="hflnmow-hzrUEOYYetpEkp3dM66cumiLslowgnvG4_Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3649"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579418265"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tai</span> - Sek, 2020-19-01 - 09:17</p> </li> <a href="/comment/3649#comment-3649" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3649#comment-3649" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai ar dar daugiau norėsit…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai ar dar daugiau norėsit rinkt socdemus su konservatoriais į valdžią? Juk jie be griovimų ir erzelynų kitaip nemoka. Tą įrodinėt Alytuj pradėjo prieš 30 metų ir per anūkus tęsia...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3649" token="XH1Htu_Bc3i0zrfym5p-TYOxHznpZXSthhfMyQPrxw4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3648"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579416875"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>esmė</span> - Sek, 2020-19-01 - 08:54</p> </li> <a href="/comment/3648#comment-3648" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3648#comment-3648" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šie valdžioje negebėdami…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šie valdžioje negebėdami tęsia nuo anų. Blogindami ir versdami ant anų. Net ir įmonės dėl gaisro prieš nesukontroliavę rimti klausimai. Kodėl iš pirmų dienų į vyriausybę nesikreipta, neskelbti karantinai pramonės parke, Putinuose? Iš kart ne putom gesinta kur gal greičiau ir terštumų mažiau. O girdėjos iš pradžių ramiai, kelios dienos užgesins. Ir dabar nesimato krizinių planų. Kad jei kas, žinotų kaip elgtis, būt respiratorių ir kitų apsaugos priemonių. Kad nereikėtų patiens prisikvėpuot ir kitų kaltint, kad nėra.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3648" token="quXKUarVKsidpWQebEwQMsllElg2zucFblL1UP1mIg8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3647"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579413338"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomu?</span> - Sek, 2020-19-01 - 07:55</p> </li> <a href="/comment/3647#comment-3647" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3647#comment-3647" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiekvienas meras ir taryba…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiekvienas meras ir taryba atsako už savo laikotarpį. Kaip ir po gali koreguot anų prieš sprendimus. Dabar nesimato buvusio mero interviu apie nuo anos kadencijos perduotas problemas esamam merui. Valdančioj pozijoj buvę valdžioje ir oponuojantys. Dėl keleivių pervežimo šie gali koreguot nuo anksčiau. Bet pervežimų kainas pakėlė. Kur ar būtinai kelt reikėjo. Dabartiniai meras su direktorium ne tik kompetencijų trūksta, bet kai po komandiruotėm nuo darbų bėga, tai kam kankintis. Nesugeba, užleidžia vietas sugebantiems ir norintiems sirbt. Dėl tarybos nario V.J. iniciatyvų dėl žemės sklypų išsaugojimo miesto naudai, per tai daugiausia miestui padaręs iš dabartinės tarybos. Ir šie valdžioje esmėj laikos, kad teisėsauga tempia galutinius tyrimų verdiktus skelbt. O su teisėsauga ginant viešą interesą Alytuj kur nuslopint principingesnį, mandeis. Kur už miestą rimčiau pastovėt, prasideda imitavimas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3647" token="XcH8rsIMFki_c4mhvAR17io1TZt5Zrry2mcNT3l0czw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3645"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579383918"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Manau</span> - Šeš, 2020-18-01 - 23:45</p> </li> <a href="/comment/3645#comment-3645" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3645#comment-3645" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau,kad Alytuje …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau,kad Alytuje perdidelės bilietų kainos,Atstumai nedideli, ne tokie, kaip Vilniuje ar Kaune, o kainos panašios. Mikriukai važiuoja pustuščiai,o savivaldybė moka kautrai didelius pinigus iš miesto gyventojų surinktų mokesčių. Taip kad nereikia čia girtis gerbiamieji ,,Alytaus piliečiai'', kad čia jau viskas taip gerai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3645" token="jyRXSAdMFXL8r3r1oYEPtVBs2fbNHybGJkS1RoGzf4Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3641"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579367076"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>SOD</span> - Šeš, 2020-18-01 - 19:04</p> </li> <a href="/comment/3641#comment-3641" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3641#comment-3641" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bedarbis Jastremskas aiškina…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bedarbis Jastremskas aiškina kaip atgaivint Alytų, kurį nualino kai buvo valdžioj.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3641" token="ZDUsCQTdKW5jnB_EyQTVZCaOZneNYG28yxGp_NZBdk0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3640"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579349463"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vicinis</span> - Šeš, 2020-18-01 - 14:11</p> </li> <a href="/comment/3640#comment-3640" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3640#comment-3640" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na jei meras daresi reklama …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na jei meras daresi reklama gaisre tai kur buvot jus Alytaus pilieciai ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3640" token="ZM6QmrH65VrABqdQsLWyrJOIoMICmBESY1mvMr5rj_Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1172&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="uaw2yLZMgWbFAiwVLMcyeWnssPGY67MgFqDdSAFSdDc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 17 Jan 2020 13:25:55 +0000 vyrredaktorius 1172 at https://www.alytausnaujienos.lt Valerijus Vencius: „Siūlau griauti savivaldybės pastatą” https://www.alytausnaujienos.lt/valerijus-vencius-siulau-griauti-savivaldybes-pastata <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (28)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/8-13384" rel="bookmark"> Nr. <span> 8 (13384) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Vencius%2020200113_000655.jpg?itok=cKyYoHAP" width="344" height="287" alt="Vencius" title="Valerijus Vencius apie švietimo pertvarką: „Šiuo me­tu tai – pats ak­tu­a­liau­sias ir be­ne svar­biau­sias Aly­taus mies­to ta­ry­bos, ad­mi­nist­ra­ci­jos bei vi­sos ben­druo­me­nės klau­si­mas. Jau­čiu di­de­lę at­sa­ko­my­bę dėl jo baig­ties, nes per­tvar­kos re­zul­ta­tas pa­lies ne tik di­de­lę vi­suo­me­nės da­lį, bet ir tu­rės ypa­tin­gos reikš­mės mies­to at­ei­čiai.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ko­kiems klau­si­mams sky­rė­te dau­giau­sia sa­vo lai­ko kaip ta­ry­bos na­rys ir ką pa­vy­ko nu­veik­ti? </strong></p> <p>– Su­dė­tin­ga bū­tų pa­mi­nė­ti vi­sus nu­veik­tus dar­bus, dau­ge­lis jų yra net ne­pa­ma­tuo­ja­mi, ki­ti pra­dė­ti ir re­zul­ta­tai pa­si­ma­tys tik po ku­rio lai­ko. Ta­ry­bos na­rio dar­bas rei­ka­lau­ja daug lai­ko nag­ri­nė­jant sek­re­to­ria­to tei­kia­mus do­ku­men­tus, įsta­ty­mus, ga­lio­jan­čias tvar­kas ar ki­tus in­for­ma­ci­jos šal­ti­nius, bet vi­suo­me­nė daž­niau­siai ma­to tik bal­sa­vi­mą TAIP ar­ba NE po­sė­džių me­tu.</p> <p><strong>– Ko­kias pro­ble­mas nag­ri­nė­jo­te Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te, ku­ria­me dir­ba­te?</strong></p> <p>– Ka­dan­gi esu Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to (SASRK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, dau­giau­sia 2019 me­tais nag­ri­nė­tų klau­si­mų bu­vo su­si­ję su so­cia­li­ne ap­sau­ga ir svei­ka­ta: dėl svei­ka­tos įstai­go­se tei­kia­mų pa­slau­gų, jų ge­ri­ni­mo ir kai­no­da­ros, dėl sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų nau­do­ji­mo tei­kiant jas. Po­sė­džiai ko­mi­te­te įpras­tai vyks­ta du kar­tus per mė­ne­sį. Yra klau­si­mų, ku­riuos svars­tant daug dis­ku­si­jų ne­ky­la, ko­mi­te­to na­riai po pri­sta­ty­mo vien­bal­siai pri­ta­ria. Bet yra ir to­kių, kai ten­ka dis­ku­si­joms skir­ti va­lan­dą ar dau­giau bei ga­lu­ti­nia­me re­zul­ta­te nuo­mo­nės iš­si­ski­ria. Prieš po­sė­džius sten­giuo­si tin­ka­mai pa­si­reng­ti, iš anks­to su­si­pa­žin­ti su tei­kia­mais klau­si­mais, su­si­ren­ku pa­pil­do­mą in­for­ma­ci­ją, rei­ka­lin­gą spren­di­mams pri­im­ti.</p> <p>Kruopš­čiai nag­ri­nė­jau klau­si­mus, su­si­ju­sius su so­cia­liai jaut­rio­mis gy­ven­to­jų gru­pė­mis, ypač ne­įga­lių­jų. Tai mū­sų vi­suo­me­nės gru­pė, apie ku­riuos mes, svei­kie­ji, daž­nai pa­mirš­ta­me. Kė­liau pro­ble­mas ir kar­tu ieš­ko­jo­me spren­di­mų dėl pa­slau­gų jiems pri­ei­na­mu­mo ir plėt­ros. Kaip an­tai dėl vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gų tei­ki­mo, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus per­kė­li­mo į ki­tas pa­tal­pas, svei­ka­tos ar ki­tų pa­slau­gų aly­tiš­kiams ko­ky­bės ir kt. Te­ko daug dis­ku­tuo­ti su me­di­kais dėl ei­lių pas spe­cia­lis­tus bei jų pa­čių dar­bo są­ly­gų. Kol kas ne­ga­liu pa­si­gir­ti, kad yra ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų, bet pir­mie­ji žings­niai da­ro­mi ir kryp­tys ryš­kė­ja. Pri­im­ti spren­di­mai dėl ge­riat­ri­jos, slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo pa­slau­gų plėt­ros Aly­taus mies­te. Su ko­le­go­mis ko­mi­te­te sie­kia­me ap­rū­pin­ti li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­rių rei­ka­lin­ga apa­ra­tū­ra, kas su­trum­pin­tų pa­cien­tų lau­ki­mo lai­ką. Ben­drai su pri­va­čio­mis gy­dy­mo įstai­go­mis ieš­ko­jo­me bū­dų, kaip nu­kreip­ti pa­cien­tų srau­tą iš li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­riaus į ki­tas am­bu­la­to­ri­nes įstai­gas.</p> <p><strong>– Ko­mi­te­tas ak­ty­viai nag­ri­nė­jo daug vi­suo­me­nės dė­me­sio su­lau­ku­sią lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) įkū­ri­mo Aly­tu­je idė­ją. Ko­kios po­zi­ci­jos šiuo klau­si­mu lai­ko­tės Jūs?</strong></p> <p>– Aš pa­si­sa­kau už są­ly­gų nau­joms dar­bo vie­toms kū­ri­mą, bet ma­nau, jog LEZ ne­tu­rė­tų at­si­ras­ti Aly­taus ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je. Pra­mo­nės zo­na vos ne mies­to cen­tre nė­ra pa­ti ge­riau­sia vie­ta, nė­ra rei­kia­mos lo­gis­ti­nės in­fra­struk­tū­ros, di­de­lė ri­zi­ka, kad bus už­terš­ta ap­lin­ka. Bet svar­biau­sia – rei­ka­lin­gas glau­dus ben­dra­dar­bia­vi­mas su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be. Jo­kiu bū­du ne­kon­ku­ruo­ti, nes ši zo­na tu­rė­tų bū­ti abie­jų sa­vi­val­dy­bių ben­dras in­te­re­sas ir pro­jek­tas. Be abe­jo, toks ae­ro­dro­mas, ko­kį tu­ri­me da­bar, nė­ra pa­vyz­di­nis. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad da­lis at­sa­ko­my­bės ten­ka vi­soms bu­vu­sioms val­džioms, ne­sky­ru­sioms dė­me­sio jo vys­ty­mui. Ki­ta svar­bi ap­lin­ky­bė – ne­ma­nau, kad stip­rė­jant įvai­rių pro­ce­sų ro­bo­ti­za­ci­jai nau­jo­se ga­myk­lo­se įma­no­ma įkur­ti la­bai daug ge­rai ap­mo­ka­mų dar­bo vie­tų. Aly­tu­je yra gan ri­bo­tas kon­kre­čių sri­čių spe­cia­lis­tų kie­kis, kiek in­ves­tuo­to­jams bus įdo­mus Aly­taus re­gio­nas – pri­klau­sys nuo mū­sų mo­ky­mo įstai­gų, tai joms kels ne­men­kų iš­šū­kių.</p> <p><strong>– Ne­tru­kus po­li­ti­kų lau­kia la­bai ne­leng­vas spren­di­mas – švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka. Ko­kia ji tu­rė­tų bū­ti Jū­sų po­žiū­riu?</strong></p> <p>– Šiuo me­tu tai – pats ak­tu­a­liau­sias ir be­ne svar­biau­sias Aly­taus mies­to ta­ry­bos, ad­mi­nist­ra­ci­jos bei vi­sos ben­druo­me­nės klau­si­mas. Jau­čiu di­de­lę at­sa­ko­my­bę dėl jo baig­ties, nes per­tvar­kos re­zul­ta­tas pa­lies ne tik di­de­lę vi­suo­me­nės da­lį, bet ir tu­rės ypa­tin­gos reikš­mės mies­to at­ei­čiai. Ne­ga­li­ma iš­ar­dy­ti to, kas yra su­kur­ta kruopš­čiu dar­bu, tei­si­nan­tis lė­šų sto­ka ar pri­si­den­giant per daž­nai, ma­no nuo­mo­ne, var­to­ja­mu ter­mi­nu „tau­py­mas“.</p> <p>Esu de­ta­liai su­si­pa­ži­nęs su įmo­nės FIN­DEP pa­teik­ta stu­di­ja, su ta­ry­bos su­kur­tos dar­bo gru­pės pa­teik­to­mis iš­va­do­mis, ap­lan­kęs vi­sas dau­giau ar ma­žiau į dis­ku­si­jas dėl švie­ti­mo per­tvar­kos įtrauk­tas įstai­gas. Tu­riu pa­kan­ka­mai tvir­tą nuo­mo­nę, ką rei­kia ir ko ne­rei­kia da­ry­ti, bet man ke­lia ne­ri­mą tai, kad per­tvar­kai nė­ra pa­si­reng­ta. Ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­tu­ri pa­skai­čia­vi­mų, koks biu­dže­to lė­šų po­rei­kis vyk­dant vie­nus ar ki­tus dar­bus. Kon­sul­ta­vau­si su tri­mis skir­tin­go­mis sta­ty­bų kom­pa­ni­jo­mis, jos įvar­di­ja kon­kre­čią re­no­va­ci­jos dar­bų kai­ną, ne­sun­ku apy­tiks­liai pa­skai­čiuo­ti, bet kaž­ko­dėl vie­šai var­di­ja­mi mi­li­jo­nai.</p> <p>Nė­ra iš­dis­ku­tuo­ta, koks bū­tų pa­reng­tos per­tvar­kos pla­no efek­tas ne tik eko­no­mi­ne iš­raiš­ka, bet ir ug­dy­mo ko­ky­bės bei emo­ci­ne pras­me po me­tų, tre­jų ar de­šim­ties. Ko­kios de­mo­gra­finės ten­den­ci­jos nu­ma­to­mos mies­te per ar­ti­miau­sius ke­le­tą ir de­šim­tį me­tų? Man ne­su­pran­ta­mas pa­siū­ly­mas griau­ti vei­kian­čią mo­kyk­lą, o ne re­no­vuo­ti. Ne­abe­jo­ti­na, statybai bū­tų nu­kreip­tos ir li­ku­sių švie­ti­mo įstai­gų lė­šos. Ma­no nuo­mo­ne, tai tik trum­pa­lai­kis efek­to sie­ki­mas (štai – Aly­tus tu­ri nau­ją mo­kyk­lą!), bet ten­ka pri­si­min­ti vie­nos dai­nos žo­džius „...kai aš vie­nas džiaug­siuos, o ki­ti liū­dės“.</p> <p><strong>– Ar tu­ri­te kon­kre­čių pa­siū­ly­mų?</strong></p> <p>– Ma­no pa­siū­ly­mas pu­siau rim­tai – per­kel­ti sa­vi­val­dy­bę į re­no­vuo­tą Vidz­gi­rio mo­kyk­los pa­sta­tą, čia jau  įkur­tas bu­hal­te­ri­nių pa­slau­gų cen­tras. Ak­tų sa­lę pa­nau­do­ti ta­ry­bos po­sė­džiams, spor­to sa­lę pa­gal pa­skir­tį – vi­suo­me­nei. Mo­kyk­los sta­dio­ną per­duo­ti Jot­vin­gių gim­na­zi­jai. Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą par­duo­ti, va­do­vau­jan­tis tuo pa­čiu per­tvar­kos pla­no ini­cia­to­rių per­ša­mu prin­ci­pu – re­no­vuo­ti se­ną pa­sta­tą ne­ap­si­mo­ka, to­dėl rei­kia griau­ti! Jos vie­to­je ver­slas pa­sta­tys „taip trūks­ta­mą“ Aly­tu­je vieš­bu­tį ar A kla­sės ver­slo cen­trą. Blo­giau­siu at­ve­ju, pui­ki vie­ta pres­ti­ži­niam dau­gia­bu­čiui su gat­ve vie­to­je Ro­tu­šės aikš­tės – pi­ko me­tu su­ma­žė­tų kamš­čiai mies­to cen­tro san­kry­žo­se. Ne­lik­tų au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo pro­ble­mos cen­tre. Ge­res­nis sa­vi­val­dy­bės pa­slau­gų pa­sie­kia­mu­mas tan­kiau­siai ap­gy­ven­din­ta­me Aly­taus mik­ro­ra­jo­ne. O šven­tes mes jau iš­mo­ko­me švęs­ti Dai­nų slė­nio pri­ei­go­se. Ko­dėl gi ne, pa­sak Ste­ve‘o Job­so, – Think Dif­fe­rent!</p> <p>Man ne­su­pran­ta­mas ir pui­kių re­zul­ta­tų pa­sie­ku­sių bei vi­siš­kai už­pil­dy­tų „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los  bei „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ben­druo­me­nių ar­dy­mas. Siū­ly­mai jas re­or­ga­ni­zuo­ti pri­me­na do­no­rys­tę vie­nai iš pus­tuš­čių, mer­din­čių mo­kyk­lų. Bet juk ir „Sa­ka­lė­lis“, ir „Dre­vi­nu­kas“ – gy­vi ir svei­ki, ko­lek­ty­vai pui­kiai dir­ba, čia su­kur­tos ypač sau­gios, es­te­tiš­kos mo­ki­nių ug­dy­mo ap­lin­kos, su­si­kū­ru­sios dar­nios ir vie­nin­gos ben­druo­me­nės. Šios dvi įstai­gos yra ver­ti­na­mos bei la­bai mėgs­ta­mos tė­ve­lių ir vai­kų, pa­sie­ku­sios pui­kių re­zul­ta­tų ne tik for­ma­lio­jo ug­dy­mo pro­ce­se, bet ir sa­vo spe­ci­fi­nė­se veik­lų sri­ty­se. Ta pa­ti Aly­taus švie­ti­mo tin­klo stu­di­ją at­li­ku­si UAB FIN­DEP yra kon­sta­ta­vu­si, kad Aly­taus mies­te ug­dy­mui lė­šų ski­ria­ma ma­žiau nei res­pub­li­kos vi­dur­kis! Ma­nau, vi­sų pir­ma rei­kia iš­si­aiš­kin­ti ski­ria­mų lė­šų pa­nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mą, ieš­ko­ti ir ki­tų tau­py­mo bū­dų. Dau­ge­ly­je ma­no lan­ky­tų įstai­gų ant ra­dia­to­rių nė­ra net­gi au­to­ma­ti­nių ven­ti­lių, se­ni vamz­dy­nai ir ši­lu­mos maz­gai, ne­at­skir­ti įva­dai į ne­nau­do­ja­mas ar ūkio pa­skir­ties pa­tal­pas, lau­ko du­ry­se nuo in­ten­sy­vaus nau­do­ji­mo sty­ro ply­šiai. Su­tvar­ky­ki­me, kas pli­ka aki­mi ma­to­ma, – tai nė­ra su­dė­tin­ga. Pa­tal­pų ap­švie­ti­mo sis­te­ma pa­se­nu­si, re­tai nau­do­ja­mi tau­pūs švie­sos dio­dų švies­tu­vai. Štai ką tu­ri­me il­gus me­tus ne­sky­rę dė­me­sio efek­ty­viam švie­ti­mo sis­te­mos gy­va­vi­mui.</p> <p>Pa­ga­liau ne vis­kas šia­me pa­sau­ly­je ma­tuo­ja­ma tik pi­ni­gais, kvad­ra­ti­niais met­rais ar ki­tais kon­kre­čiais ma­ta­vi­mo vie­ne­tais. Yra to­kie da­ly­kai kaip ti­kė­ji­mas, pa­si­ti­kė­ji­mas, emo­ci­ja, pa­to­gu­mas, gy­ven­to­jų pa­si­ten­ki­ni­mas. Švie­ti­mo sis­te­ma – ypač jaut­ri ir svar­bi vi­suo­me­nės sri­tis, ji pa­var­gu­si nuo ne­si­bai­gian­čių re­for­mų, per­tvar­kų. Sun­ku net įsi­vaiz­duo­ti, su ko­kia emo­ci­ja šia­me fo­ne tu­ri dirb­ti pe­da­go­gai, ki­tas per­so­na­las, kaip tu­ri jaus­tis tė­vai, kai vie­šai sklan­do idė­jos „už­da­ry­ti“, „su­jung­ti“, „per­kel­ti“, „nu­griau­ti“? Tik de­vy­nis kar­tus pa­ma­ta­vus, de­šim­tą rei­kė­tų kirp­ti. Lai­ko gvil­den­ti ga­li­mas per­mai­nas dar yra, tik ar už­teks po­li­ti­nės va­lios ir už­si­spy­ri­mo siek­ti su­dė­tin­ges­nio, bet ge­riau­sio re­zul­ta­to?</p> <p><strong>– Kaip aly­tiš­kis esa­te ben­druo­me­ni­nės ini­cia­ty­vos „Vo­ve­rai­tės skulp­tū­ra“ au­to­rius, jau kaip po­li­ti­kas ta­ry­bo­je – pri­si­dė­jo­te for­muo­jant nau­ją, daug dis­ku­si­jų su­kė­lu­sią ini­cia­ty­vų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką. Kiek ak­ty­viai prie jos at­si­ra­di­mo pri­si­dė­jo­te ir kaip ją ver­ti­na­te?</strong></p> <p>– Vo­ve­ry­tės, kaip vie­no iš mies­to sim­bo­lių, idė­ja at­si­ra­do prieš ke­le­tą me­tų. Ten­ka ke­liau­ti ir ma­ty­ti, kiek daug pa­sau­ly­je ski­ria­ma dė­me­sio jau­kiai ap­lin­kai, kaip ji ku­ria­ma vie­šo­sio­se erd­vė­se. Pir­miau­sia tai pa­ban­dė­me įgy­ven­din­ti su Aly­taus „Sod­ros“ ko­lek­ty­vu, iš sa­vo as­me­ni­nių lė­šų pa­sta­tę skulp­tū­rą nau­jai įreng­ta­me skve­re­ly­je Jot­vin­gių g. prie­šais „Sod­rą“, ša­lia Vil­kyš­kių pie­ni­nės par­duo­tu­vės. Gy­ven­to­jų at­si­lie­pi­mai ir ma­no už­si­spy­ri­mas ska­ti­no šią idė­ją plė­to­ti to­liau. Dar ne­bū­da­mas ta­ry­bos na­riu pa­ren­giau ir pa­tei­kiau sa­vi­val­dy­bei „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų“ pro­jek­tą dėl bron­zi­nės vo­ve­rės su rie­šu­tu įren­gi­mo Se­na­mies­čio skve­re. Bal­suo­da­mi ma­no idė­ją pa­lai­kė dau­giau nei trys šim­tai aly­tiš­kių. De­ja, tvir­ti­ni­mo sta­di­jo­je ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, te­ko net pa­reng­ti pe­ti­ci­ją šiuo klau­si­mu. Idė­ja bu­vo svars­to­ma dar kar­tą ir po karš­tų dis­ku­si­jų jai pri­tar­ta. Ma­no nuo­mo­ne, ini­cia­ty­vos, ky­lan­čios iš pa­čių aly­tiš­kių, tu­rė­tų bū­ti ska­ti­na­mos ir pa­lai­ko­mos. Juk mies­to biu­dže­tą su­da­ro mies­tie­čių lė­šos. Jie ge­riau­siai ži­no ir tu­ri tei­sę bent kaž­ko­kią da­lį nau­do­ti sa­vo nuo­žiū­ra. Vis­kas jau pra­ei­ty­je, per šį lai­ką ta­ry­ba pa­tvir­ti­no pa­to­bu­lin­tą ini­cia­ty­vų tei­ki­mo ir įgy­ven­di­ni­mo tvar­ką, o vo­ve­ry­tės skulp­tū­ra jau džiu­gi­na aly­tiš­kius ir mies­to sve­čius, ypač jau­ną­ją kar­tą. Be­je, tai ant­ro­ji ma­no įgy­ven­din­ta pro­jek­to „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos“ idė­ja. Pir­mo­ji – ru­dens pa­bai­go­je įreng­tos trys gri­lio zo­nos Jau­ni­mo par­ke. No­riu pa­si­džiaug­ti ir sa­vo šei­mos ini­cia­ty­vo­mis – dviem kny­gų na­me­liais Jau­ni­mo par­ke ir Se­na­mies­čio skve­re. Jais aš ypač džiau­giuo­si, nes tai mū­sų as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis ir pa­stan­go­mis at­si­ra­du­si aly­tiš­kių mėgs­ta­ma ap­si­kei­ti­mo kny­go­mis ga­li­my­bė. Pats su­gal­vo­jau ir įren­giau ap­švie­ti­mą, kad va­ka­rais bū­tų ga­li­my­bė pa­si­rink­ti kny­gą, pa­ga­mi­nau spe­cia­lius lip­du­kus ir spau­dą kny­goms pa­žy­mė­ti. Daž­nai ap­lan­kau šiuos kny­gų na­me­lius, pa­žy­miu pa­lik­tas nau­jas kny­gas, su­ply­šu­sias su­kli­juo­ju, nu­va­lau ne­šva­ru­mus. Ki­taip ta­riant, da­rau vis­ką, kad ši idė­ja bū­tų pa­to­gi ir ma­lo­ni lan­ky­to­jams bet ku­riuo pa­ros me­tu. Tai nė­ra ma­no kaip ta­ry­bos na­rio pa­rei­ga ar dar­bas, bet ku­riuo at­ve­ju, vi­sos pa­stan­gos ski­ria­mos aly­tiš­kių ge­ro­vei, o ir sa­vo tei­gia­mai emo­ci­jai. </p> <p><strong>– Ko­kių tu­ri­te idė­jų, kaip ga­lė­tu­me keis­ti mies­to ap­lin­ką, kad ji­nai bū­tų jau­kes­nė mums pa­tiems ir sve­čiams pa­trauk­li? </strong></p> <p>Kon­kre­čių pla­nų tu­riu daug: mies­te rei­kė­tų įreng­ti spe­cia­lius sto­vus šu­niu­kų eks­kre­men­tų su­rin­ki­mo mai­še­liams tal­pin­ti bei jų iš­me­ti­mui, kaip tai sėk­min­gai pa­da­rė kai­my­ni­nės sa­vi­val­dy­bės. Įreng­ti ap­švie­ti­mą nau­jai įreng­tiems spor­to aikš­ty­nams Jau­ni­mo par­ke ir ki­to­se vie­to­se. Ten pat la­bai rei­kia sto­gi­nės ar pa­tal­pos, ku­rio­je aly­tiš­kiai ga­lė­tų pa­si­slėp­ti ar leis­ti lai­ką esant blo­gam orui. Šiuos klau­si­mus jau ini­ci­ja­vau svars­tant mies­to biu­dže­tą. Ma­nau, kad sa­vi­val­dy­bė tu­ri im­tis ak­ty­ves­nės ini­cia­ty­vos ska­ti­nant bei pri­si­de­dant prie gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­li­nės re­no­va­ci­jos, įren­giant (su­tvar­kant) ben­drus įva­žia­vi­mus į dau­gia­bu­čių kie­mus. Taip pat ma­nau, jog sa­vi­val­da pa­jė­gi žen­kliau pri­si­dė­ti, ple­čiant au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tas prie dau­gia­bu­čių na­mų. Lė­šų tam ga­li­ma at­ras­ti. Pa­vyz­džių Lie­tu­vo­je yra  daug, bet kar­tais pri­trūks­ta po­li­ti­nės va­lios.</p> <p><strong>– Ties ko­kiu klau­si­mu dir­ba­te šiuo me­tu?</strong></p> <p>– Man ke­lia ne­ri­mą spren­di­mas dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus iš­kė­li­mo iš po­li­kli­ni­kos pa­tal­pų į bu­vu­sį dar­že­lio „Eg­lu­tė“ pa­sta­tą. Su vi­suo­me­ne tai ne­bu­vo ap­tar­ta, spren­di­mas pri­im­tas la­bai sku­bo­tai, neiš­si­aiš­kin­ta, ar tai tik­rai ge­riau­sias va­rian­tas. Ne­pa­gal­vo­ta, ar bus pa­to­gu šio sky­riaus lan­ky­to­jams, apie vie­šo­jo trans­por­to ju­dė­ji­mą bei tam­sius ša­li­gat­vius, ne­sau­gią ša­lia esan­čią ap­lin­ką. Te­ko raš­tu kreip­tis į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių ir dėl ga­li­mo pa­tal­pų įren­gi­mo dar­bų ne­efek­ty­vaus or­ga­ni­za­vi­mo. Ti­kiuo­si, bus at­si­žvelg­ta, nors kai kam tai la­bai ne­pa­tin­ka, nes vy­rau­ja nuo­mo­nė, jog dau­gu­mos at­sto­vas ne­ga­li kri­ti­kuo­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos veiks­mų. Ben­drau­jant su žmo­nė­mis iš­girs­tu ne tik pa­ta­ri­mų ar pra­šy­mų, bet ir kri­ti­kos. Ta­ry­bos na­rys nė­ra as­muo, ku­ris ga­li pats įgy­ven­din­ti lū­kes­čius, bet juk nuo mū­sų pri­ima­mų spren­di­mų, jų ko­ky­bės pri­klau­so vi­sų aly­tiš­kių ge­ro­vė.</p> <p> </p> <p>P. S. Spausdinama vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu Alytaus  miesto savivaldybės taryboje 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Vencius%2020200113_000655_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1161-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Vencius%2020200113_000655_0.jpg" width="3499" height="2625" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3577"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579152119"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>bėda su socdemais</span> - Ket, 2020-16-01 - 07:21</p> </li> <a href="/comment/3577#comment-3577" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3577#comment-3577" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bėda su socdemais Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bėda su socdemais Alytaus miesto valdyme. Eina ir stengiasi visais būdais išlaikyt valdžią. Kurioje nesugeba ir net nepersistengia dirbt. Per ką mieste blogėja. Nes kaip paskutinėm dienom jei socdemų meras ir direktorius į skubią komandiruotę vėl išvyko, kaip turi būt priekį ruošiant šių metų biudžetą ir forsuot nepadarytas pertvarkas, o jie atsilošę net nedirba po komandiruotėm lepindamiesi, tokių Alytaus istorijoj dar nebuvo. Ir Lietuvos mastu nerasi tokių neatsakingų. O šis tarybos narys link šou nuo rimtų dalykų, čia tragiška. Nes metų pabaigoj turėjo būt atlikti darbai. O ne kur priėjo prie švietimo, meedicinos.. iki tol blogėję jau į pūlinius pavirsta. O jie rimtais veidais ir susireikšminę vis tiek šmaikštauja. Po klausimas ar jie iš vis suvokia, kas vyksta. ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3577" token="pYsS6CSP4Pl4UqP9mQvAzYpmgEIQMb7khFabmkCuJaE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3569"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579104017"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Onut4</span> - Tre, 2020-15-01 - 18:00</p> </li> <a href="/comment/3569#comment-3569" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3569#comment-3569" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pazistam kelis kur rasineja…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pazistam kelis kur rasineja komentarus pries Venciu,zmones nezinia kur buvo ,kai Dievas dalijo sazine,morale</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3569" token="C-5lPBwF_MYohbnRNZ0EkLHrrTLkpY12O0Ftq2K3wzg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3565"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579087033"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomi situacija</span> - Tre, 2020-15-01 - 13:17</p> </li> <a href="/comment/3565#comment-3565" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3565#comment-3565" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei miestas pats…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei miestas pats nesusitvarko gilėjančios krizės valdyme, gali techniškai sudirbt rajono valdžia. Kuri sugebėjo patys pertvarkas pasidaryti. Ir apsaugot save nuo miesto neatsakingumo. Kur rajonas per gaisro padarinius bėfų patyrė. Ir su miestu neaišku jei vėl kokia bėda tokiam bardake, vėl rajonas kenčia. Tad gali miestą prisijungt prie rajoną ir daryt tvarką mieste. Modeliu palieka rajono renovuotą savivaldybę būstine. Miestą padalija į 2 seniūnijas viena vienoj Nemuno pusėj. Kita kitoj. Padaro tarybos nario rinkimus nuo 2 Alytaus m. seniūnijų. Prie 25 rajono tarybos narių prijungia 2 nuo miesto seniūnijų. Visą miesto savivaldybės šeimyninę administraciją atleidžia. Kaip ir miesto taryba lieka nereikalinga. Su paststu - vėliau spręs ką daryt. Prieš rajonas padaro gyventojų apklausas rajone ir mieste. Ir jei gyventojai sutinka, užtvirtina rajono taryboj. Miesto ir taip iš savęs neišsilaiko ir kaip bejėgiai. Dar blogiau, per komandiruotes valdžia kaip bėga nuo darbų, nes nesugeba.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3565" token="62SDj4aCYFzezfWlXyafLzdwHendjt2u6lsRyBj8UzQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3564"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579085805"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kur pasirašyt</span> - Tre, 2020-15-01 - 12:56</p> </li> <a href="/comment/3564#comment-3564" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3564#comment-3564" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur pasirašyt peticiją, dėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur pasirašyt peticiją, dėl nepasitikėjimo meru ir direktorium? Kad jie atsistatydintų ir užleistų postus sugebantiems. Kur gali pirma pati socdemų partija tai inicijuot ir taisyt padėtį. Gali taryba. Visuomenė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3564" token="Ka5EKHxUuieM5ZQwsI0_J4n8YcxfgJVoyFtxd9mYJJ0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3563"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579085351"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tik štai</span> - Tre, 2020-15-01 - 12:49</p> </li> <a href="/comment/3563#comment-3563" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3563#comment-3563" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur blusinėt teisėsauga ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur blusinėt teisėsauga ir mandri. Kur rimčiau imituoja mėnesiais tyrimus. . O per tą laiką anie bujoja dar labiau blogindami. Nes ta situacija, kai įkarštį darbų biudžetą ruošt ir pavėluotas reformas skubint, o jei gaudami gerus atlyginimus socdemų meras su direktorium o komandiruotes, o jų partietis makaronus kabina. .Ne vieta jų ir juos atvedusių politikoj. Jei dar per komandiruotes neįvyksta susitikimas su vicministre atvykusia į Alytų padėt problemų spręst - tik atsistatydinimai. Jei ne patys, tai taryba reikalaut turi. Jei ne, tai visuomenė turi reikalaut. Nes kiek galima klountis valdyme.. Vis tiek patiems didėjančiom bėdom gryžta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3563" token="xp8G8R3RDnPlrY7zioNqiEFQJr8DG36FU78SAVEp4eY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3562"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579081524"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>WWW</span> - Tre, 2020-15-01 - 11:45</p> </li> <a href="/comment/3562#comment-3562" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3562#comment-3562" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">šlykštūs tie Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>šlykštūs tie Alytaus politikai. vemti norisi pažiūrėjus kaip šneka ir ką daro. apsimetėliai savanaudžiai pinigų vergai dauguma. teisesauga tikrai turi ka veikti ten</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3562" token="NvcvopMsLg8HNxcsmp4kZ5OZzZlCEbVgOdaqsUP2c8M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3561"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579081321"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ŠIAULIAI +1 38…</span> - Tre, 2020-15-01 - 11:42</p> </li> <a href="/comment/3561#comment-3561" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3561#comment-3561" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">susireikšminusiem Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>susireikšminusiem Alytaus politikam pyz.m, vag.m, miesto griovėjam. ŠIAULIUOSE per 2019 m. padaugėjo 1 383 gyventojų.<br /> Nuo 100 131 iki 101 514. Mažiau rūpinkitės pyz. ais ir nenaikinkit Alytaus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3561" token="B7m3rUCQGM_j8ciEnYm6WPJ4ytcKgM_MHA919AhmKI8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3560"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579081221"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Chaosas</span> - Tre, 2020-15-01 - 11:40</p> </li> <a href="/comment/3560#comment-3560" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3560#comment-3560" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus miesto pedagogų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus miesto pedagogų kantrybė baigėsi!<br /> Po netikėtai vakar ryte atšaukto susitikimo su švietimo ir mokslo viceministre prof.<br /> dr. Jolanta Urbanovič, neva dėl pono N.Cesiulio bei R.Juonio "skubios" komandiruotės į Turkiją, reiškiame jums NEPASITIKĖJIMĄ. Manome, kad Alytaus miesto vadovai negeba tinkamai valdyti miesto. Neturi kompetencijos ir noro vykdyti švietimo tinklo pertvarką.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3560" token="QozE4Xp3qJ_KgXTjkcNL5v4KBK0bAX25PzGT2jEMX-A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3559"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579080930"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Chaosas Alytuj</span> - Tre, 2020-15-01 - 11:35</p> </li> <a href="/comment/3559#comment-3559" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3559#comment-3559" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ponas Meras trečias mėnuo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ponas Meras trečias mėnuo nepriima pokalbiui mūsų atstovų. Nedalyvauja susitikimuose ir diskusijose. Vakarykštis pavyzdys parodė, jog Meras sąmoningai vengia asmeniškai prisiimti atsakomybę už sukurtą chaosą Alytaus švietimo įstaigose ir bendruomenėse.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3559" token="3jxBvlJIW_IU1YGCQ9PRkNz9VUCjh-dxbhygyVm1MWw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3558"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579079461"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>123</span> - Tre, 2020-15-01 - 11:11</p> </li> <a href="/comment/3558#comment-3558" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3558#comment-3558" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kitas pasiūlymas Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kitas pasiūlymas Alytaus politikams - silpnapročiams galėtų būti SIŪLAU NUGRIAUTI ALYTAUS MIESTO CENTRĄ</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3558" token="Kzm2b3fXtXMySgeOE9VqmGeeEe4lJzOv1ta2bednRoI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3556"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579078230"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Artūras</span> - Tre, 2020-15-01 - 10:50</p> </li> <a href="/comment/3556#comment-3556" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3556#comment-3556" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tikrai gera būtų nugriauti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tikrai gera būtų nugriauti tą kurtinaičių tupyklą , labai ji gadina žmonėms ir vaizdą ir nuotaiką...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3556" token="vg6H2IDbfaP9ZfwQsD8HfarE_hrUkjH72j66VOqWu0Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3553"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579045409"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>MūsųAlytus</span> - Tre, 2020-15-01 - 01:43</p> </li> <a href="/comment/3553#comment-3553" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3553#comment-3553" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tie, kas anoniminiuose…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tie, kas anoniminiuose komentaruose koneveikia Venciaus pastatytas skulptūrėles ar knygų mainų namelius matyt toliau Suvalkų Bedrionkos nėra kitur buvę. Nors ir ten miestas papuoštas nykštukų figūrėlėmis. WTF žmonės, nepavydėkit! Patys bent šiukšlę eidami keliu pakelkit, kažką gero padarykit miestui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3553" token="o576XxfxgyvM-rrUU0P3gEFbYqLLY9Zwgmwzk3h4gLA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3552"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579036280"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Negaliu tylėti </span> - Ant, 2020-14-01 - 23:11</p> </li> <a href="/comment/3552#comment-3552" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3552#comment-3552" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tėvai, kurie renkasi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tėvai, kurie renkasi Vidzgirio pagrindinę mokyklą negalvoja apie savo vaikų gerovę. Šioje mokykloje smurto atvejai yra slepiami. Neseniai vienas vaikas sumuštas kito gulėjo ligoninėje ir paatviravo, kad jį sumušė kitas vaikas. Bet mokyklos administracija susitvarkė reikaliukus. Liepė sakyti kad pats susižalojo. Tevai, kurie leidžia į šią mokyklą savo vaikus turbūt nemyli savo vaikų. Tai tiek. Pagalvokit.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3552" token="mpdWA9DzhpgyKoZOMj5pw3Eb2HfrebT_OSr68_PHv0A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3551"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579034574"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Barbora </span> - Ant, 2020-14-01 - 22:42</p> </li> <a href="/comment/3551#comment-3551" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3551#comment-3551" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pirmiausia knygų nameliai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pirmiausia knygų nameliai nehigieniska Ar matot kas ten Ciupineja Sveciam ne parodyt voverytem o kur pakakot isspreskit Pav kaip marjampolei</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3551" token="qW7To-NWw2tkmfMa3d_Fxsjwo3wiRA65qXLFTCiQdjU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3550"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579033551"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytiske</span> - Ant, 2020-14-01 - 22:25</p> </li> <a href="/comment/3550#comment-3550" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3550#comment-3550" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Baigti žaist su voverytem ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Baigti žaist su voverytem ir knygų inkiliukais Padarykit nors 1 stacionarų tualetą Tada pasakysim aciu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3550" token="dj5MGjzPMIC8KWTfbnZrYtFjhWWFPl1UIR6GyWA-YJo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3549"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579027531"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>XXL</span> - Ant, 2020-14-01 - 20:45</p> </li> <a href="/comment/3549#comment-3549" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3549#comment-3549" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiek dar šitie Alytaus vag.s…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiek dar šitie Alytaus vag.s ir pyzdin.ai, gaisrų sukėlėjai,reikalų tvarkytojai už pinig tvarkysis tik savo asmeninius reikalus miesti ir visų Alytiškių sąskaita. Dar keli ar keliolika metų ir paskutiniai normalūs Alytiškiai išsibėgios. Liks tik tie, kur savo ir savo pažįstamų reikalus tvarkosi ir tik pencininkai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3549" token="58eSU-uZH0TMyWz3mWyQU0HUo9ETVpnobzBXfpYHP0c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3548"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579026590"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Žmonės</span> - Ant, 2020-14-01 - 20:29</p> </li> <a href="/comment/3548#comment-3548" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3548#comment-3548" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žmonės ne be reikalo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žmonės ne be reikalo pergyvena dėl mokyklų griūties. Ar Alytaus sav.Taryba prisiima atsakomybę, pagalvoja, kiek įtampos , streso sukelia uždaromų mokyklų mokiniams, jų tėvams, mokytojams šis neapgalvotas, ekonomiškai pilnai nepasvertas būsimas sprendimas.?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3548" token="H09Q0FTrHMQZDI71kogPBA7tm-zbyoPS3suxu7ZjP54"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3547"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579020534"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Respektukas</span> - Ant, 2020-14-01 - 18:48</p> </li> <a href="/comment/3547#comment-3547" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3547#comment-3547" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vienam prieš aritmetinę…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vienam prieš aritmetinę avinų bandą sunkoka... daugumai avinų jokių ribų ir stabdžių nėra... tik savi piniginiai reikalI ir interesai rūpi</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3547" token="wLKY7Z9o1wpdHkBahi4cppIXrEz4qqDA1MtM29fMOHs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3546"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579020012"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jastremskui</span> - Ant, 2020-14-01 - 18:40</p> </li> <a href="/comment/3546#comment-3546" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3546#comment-3546" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ką pasakysi apsimetėli…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ką pasakysi apsimetėli stalčių kraustytojau</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3546" token="ak5_8gWJyzJvi4ngCB86zxfXCYj6h3lRRQikEZ1xveo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3544"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579013362"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Klausimas</span> - Ant, 2020-14-01 - 16:49</p> </li> <a href="/comment/3544#comment-3544" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3544#comment-3544" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiek už šį straipsnį buvo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiek už šį straipsnį buvo sumokėta iš mūsų mokesčių. Norėčiau, kad ne tik būtų parašyto kokiu sprendimu vadovaujantis spausdinot, bet ir už kokią sumą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3544" token="c4JGOW314XndoP7mq6vA0LHj8zZrvcK2UtrMXw07fuQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1161&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="UJmnqPLLgAHh6oM73vwX4rM-ObCA1KQaMZGIz3O81Kc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 14 Jan 2020 07:31:43 +0000 vyrredaktorius 1161 at https://www.alytausnaujienos.lt Varėnos herbui – dvidešimt penkeri metai https://www.alytausnaujienos.lt/varenos-herbui-dvidesimt-penkeri-metai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rūta Averkienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/5-13381" rel="bookmark"> Nr. <span> 5 (13381) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Meras%20Algis%20Ka%C5%A1%C4%97ta%20su%20Var%C4%97nos%20%20herbu.jpg?itok=CkSFYLpA" width="344" height="287" alt="Varenos meras" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="text-align-justify">Varėnos herbo istorija gana įdomi. Pirmąjį jo variantą sukūrė tas pats dailininkas. <a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/1969" title="1969">1969</a> m. <a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/Kovo_24" title="Kovo 24">kovo 24</a> d. <a href="https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Respublikin%C4%97_heraldikos_komisija&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="Respublikinė heraldikos komisija (puslapis neegzistuoja)">respublikinė heraldikos komisija</a> pritarė dailininko <a href="https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C4%99stutis_Gvalda&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="Kęstutis Gvalda (puslapis neegzistuoja)">Kęstučio Gvaldos</a> ir profesoriaus <a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceslovas_Kudaba" title="Česlovas Kudaba">Česlovo Kudabos</a> idėjai, kad Varėnos herbe vertėtų pavaizduoti senas šio krašto <a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/Bitininkyst%C4%97" title="Bitininkystė">bitininkystės</a> tradicijas. Komisijoje herbo motyvai buvo svarstomi kelis kartus, nes buvo įvairiausių pasiūlymų. Po kelių aptarimų  galutinai nutarta Varėnos herbe vaizduoti bitę virš šešių viržių žiedų ir dailininko K. Gvaldos parengtą projektą tvirtinti darbo tvarka. <a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/1970" title="1970">1970</a> m. <a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BEelio_5" title="Birželio 5">birželio 5</a> d. nupieštą herbo etaloną aprobavo tuometinio Dailės kombinato meno taryba. Kaip skelbiama Vikipedijoje, sukurtas herbas, net nespėjęs miesto gyvenime įsigalėti, po <a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/1970" title="1970">1970</a> m. <a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/Dain%C5%B3_%C5%A1vent%C4%97" title="Dainų šventė">respublikinės dainų šventės</a> LKP CK antrojo sekretoriaus V. Charazovo iniciatyva buvo uždraustas. </p> <p class="text-align-justify">Su Lietuvos Atgimimu atgijo ir miestų heraldikos tradicijos. Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, kuris tuo metu Varėnos rajono savivaldybėje dirbo vyr. metodininku  kultūros ir istorijos paminklams, prisimena, kad Atgimimo pradžioje vėl imta daug diskutuoti, kokio herbo reikia Varėnai. Kai kas pritarė dailininko K. Gvaldos anksčiau sukurtam, o kai kas manė, kad reikia sukurti naują Varėnos herbą, kuris labiau atspindėtų Varėnos krašto specifiką. 1988 m. buvo paskelbtas konkursas ir dailininkai buvo kviečiami sukurti Varėnos herbą. 1989 m. dailininkė Gražina Jaronytė sukūrė naują Varėnos herbo variantą, kuris atspindėjo Varėnos istorinę raidą. Herbo foną sudarė Varėnos miškus ir upes simbolizuojančios žalia ir mėlyna spalvos. Kadangi Varėnos istorinė pradžia siejama su Vytautu Didžiuoju, herbe buvo pavaizduoti jo simboliai – karūna ir medžioklės ragas. Varėniškiai taip pat buvo kviečiami išsakyti savo nuomonę dėl herbo. Tuometiniai Varėnos rajono vadovai ir rajono Sąjūdžio kultūros grupė dėl naujo herbo kūrimo kreipėsi į respublikinę heraldikos komisiją, tačiau gavo neigiamą atsakymą, kuriame buvo pažymima, kad miesto herbo kas keleri metai keisti negalima. Komisija pritarė anksčiau K. Gvaldos sukurtam herbui. Atslūgus naujų simbolių ieškojimo bangai, nutarta parengti naują, pakoreguotą herbo etaloną, nes senajame buvo panaudota ypač nevykusi, heraldikos specialistų kritikuota ir tarptautinėje heraldikoje nenaudojama kampuoto <a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/Skydas_(heraldika)" title="Skydas (heraldika)">skydo</a> forma. Taip pat buvo nežymiai pakeistos bitės proporcijos.</p> <p class="text-align-justify">Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu patvirtintas Varėnos herbas ir vėliava buvo iškilmingai  įteisinti Varėnos rajono tarybos posėdyje, po to tuometinio klebono Kęstučio Latožos pašventinti Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje.</p> <p class="text-align-justify">Pagal Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Varėnos herbo naudojimo tvarką jis naudojamas Varėnos rajono savivaldybės vėliavoje, herbiniuose atspauduose, dokumentų blankuose, mero ženkle, Tarybos nario pažymėjime ir ženkle, darbuotojų pažymėjimuose, savivaldybės įstaigų iškabose, prie Varėnos rajono ribos ženklų, ant transporto priemonių, apdovanojimo ženkluose ir apdovanojimų bei padėkos raštuose, suvenyruose, meno kūriniuose ir kituose gaminiuose bei kitais atvejais, kai reprezentuojama Varėnos rajono savivaldybė. Varėnos herbas gali būti naudojamas tik savivaldybės Tarybai leidus.</p> <p class="text-align-justify">Šiuo metu ypatingai gražūs, meniškai sukurti Varėnos herbai puošia Varėnos rajono savivaldybės didžiąją ir mažąją posėdžių sales. Didžiajai posėdžių salei  herbą–vitražą sukūrė žymus vitražistas Vytautas Švarlys, o mažąją posėdžių salę puošia originali darbščių rankų meistrės Marytės Stacevičiūtės dovana – siuvinėtas Varėnos herbas. Jis puošia ir suvenyrus, kurie dovanojami svečiams ir iškeliauja po Lietuvą ir užsienio šalis.</p> <p class="text-align-justify">„Varėnos herbas – tai simbolinė žinia Lietuvai ir pasauliui apie Varėnos krašto žmonių darbštumą ir išsaugotas bitininkystės bei kitas unikalias  tradicijas“, – pažymi Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta. </p> <p class="text-align-justify">Varėnos herbo motyvai išmoningai panaudoti miesto centrinėje erdvėje – Vasario 16–osios pėsčiųjų  alėjoje. Bitės ir viržių žiedai atsispindi fontano bei tvenkinėlio dekoratyvinėse detalėse bei  suoliukų puošyboje. Iš  fontano ištryškęs vanduo upeliu teka per pievą-gėlynus ir pasiekia tvenkinėlį, kurį puošia dekoratyvinis elementas „Bičių spiečius“.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Siuvin%C4%97tas%20Var%C4%97nos%20herbas%20pos%C4%97d%C5%BEi%C5%B3%20sal%C4%97je.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1157-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Siuvin%C4%97tas%20Var%C4%97nos%20herbas%20pos%C4%97d%C5%BEi%C5%B3%20sal%C4%97je.jpg" width="1772" height="1264" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Var%C4%97nos%20herbas%E2%80%93vitra%C5%BEas%20savivaldyb%C4%97s%20did%C5%BEiojoje%20pos%C4%97d%C5%BEi%C5%B3%20sal%C4%97je.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1157-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Var%C4%97nos%20herbas%E2%80%93vitra%C5%BEas%20savivaldyb%C4%97s%20did%C5%BEiojoje%20pos%C4%97d%C5%BEi%C5%B3%20sal%C4%97je.jpg" width="1772" height="1264" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Vasr%C4%97nos%20Vasario%2016%20osios%20gatv%C4%97.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1157-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Vasr%C4%97nos%20Vasario%2016%20osios%20gatv%C4%97.jpg" width="1772" height="1264" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Meras%20Algis%20Ka%C5%A1%C4%97ta%20su%20Var%C4%97nos%20%20herbu_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1157-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Meras%20Algis%20Ka%C5%A1%C4%97ta%20su%20Var%C4%97nos%20%20herbu_0.jpg" width="1619" height="1772" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1157&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="j3r3sRzHJLIsJrWqlpSe5PzHdjj4RgQK7bpD5PwieYw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 13 Jan 2020 14:37:28 +0000 vyrredaktorius 1157 at https://www.alytausnaujienos.lt Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se – pre­mi­jos ge­rai be­si­mo­kan­čiam ir ak­ty­viam Aly­taus jau­ni­mui https://www.alytausnaujienos.lt/ka-le-du-va-ka-re-se-pre-mi-jos-ge-rai-be-si-mo-kan-ciam-ir-ak-ty-viam-aly-taus-jau-ni-mui <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/144-13374" rel="bookmark"> Nr. <span> 144 (13374) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/IMG_6638.JPG?itok=DJWEhM0S" width="344" height="287" alt="Ppremijomis apdovanotas jaunimas" title="Įsiamžinta su premijomis apdovanotu jaunimu (iš kairės) – Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė jaunimo reikalų koordinatorė Dalia Kavolynienė, Milda Sakavičiūtė, Banga Vaicekauskienė, Gabrielė Krisiulevičiūtė, vicemeras Šarūnas Klėgeris, meras Nerijus Cesiulis, vicemerė Jurgita Šukevičienė, Ignė Grikevičiūtė, Klėja Merčaitytė, Julius Janulevičius, Nojaus Radzevičiaus mama Dalia Radzevičienė, Benas Skripkiūnas, Ingos Gražulytės brolis Tautvydas Gražulis. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Lin­kė­ji­mai: mo­kė­ji­mo da­ly­tis ir kad na­muo­se ne­truk­tų… sū­rio</h2> <p>Tra­di­ciš­kai pas­ku­ti­nia­me me­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ne­stin­ga ar­tė­jan­čių Ka­lė­dų lau­ki­mo nuo­tai­kos. To­kia nuo­tai­ka vy­ra­vo ir va­kar vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je.</p> <p>Ar­tė­jan­čias di­dži­ą­sias me­tų šven­tes ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je pir­mie­ji pri­mi­nė Aly­taus jau­ni­mo cen­tro ug­dy­ti­niai at­lik­tais kū­ri­niais: sak­so­fo­no kla­sės mo­ki­nys Rad­vi­las Pra­ka­pas pianinu akom­pa­nuo­jant mo­ky­to­jui Arū­nui Šče­til­ni­ko­vui, vo­ka­li­nės stu­di­jos „Bel Can­to“ so­lis­tė At­ėnė Ku­me­ty­tė, ku­rios mo­ky­to­ja – Al­do­na Ra­ma­naus­kai­tė.</p> <p>Aly­taus Šv. An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, Aly­taus de­ka­na­to de­ka­nas, gar­bės ka­nau­nin­kas Arū­nas Už­upis ta­ry­bos na­riams ir vi­siems po­sė­dy­je da­ly­va­vu­siems lin­kė­jo, kad vi­sų šir­dy­se už­tek­tų ge­ru­mo ir mei­lės, kad vi­si mo­kė­tų da­ly­tis tuo, ką tu­ri su­kau­pę.</p> <p>O mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pri­si­pa­ži­no il­gai gal­vo­jęs, ko vi­siems pa­lin­kė­ti, ir svei­ki­ni­mą ko­le­goms ar­tė­jan­čių šven­čių pro­ga pra­dė­jo šmaikš­čiai: „At­ei­nan­tys me­tai yra bal­to­sios žiur­kės. Lin­kiu, kad ta žiur­kė tap­tų jū­sų drau­gu ir au­gin­ti­niu, o ne prie­šu ar ken­kė­ju. Kad jū­sų na­muo­se ne­truk­tų sū­rio ir prie sū­rio.“ Ir tuoj pat pri­dū­rė – kaip ir šį­met, vi­siems dirb­ti aly­tiš­kių ge­ro­vei.</p> <h2>Pre­mi­jos – nuo 800 iki 500 eu­rų</h2> <p>Va­kar vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­tęs­ta ir ki­ta tra­di­ci­ja – tre­či­ą­kart įteik­tos pre­mi­jos ge­rai be­si­mo­kan­čiam, ak­ty­viam ir kūrybingam Aly­taus jau­ni­mui nuo 14 iki 29 me­tų am­žiaus. Anksčiau premijos buvo teikiamos tik mo­kinams ir studentams.</p> <p>Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Da­lia Ka­vo­ly­nie­nė, šioms pre­mi­joms skir­ti bu­vo pa­teik­ta 16 pa­raiš­kų, o at­rink­ti 9 jau­nuo­liai ir jiems iš vi­so pa­da­ly­ta 6 tūkst. eu­rų tri­jo­se ka­te­go­ri­jo­se.</p> <p>Už la­bai ge­rą mo­ky­mą­si, ti­ria­muo­sius moks­lo dar­bus, mies­to var­do gar­si­ni­mą ša­lies ir tarp­tau­ti­niu mas­tu 800  eu­rų pre­mi­ja ap­do­va­no­ta Edin­bur­go uni­ver­si­te­to Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je stu­den­tė In­ga Gra­žu­ly­tė (pre­mi­ją at­si­ė­mė bro­lis Taut­vy­das), 700 eu­rų pre­mi­ja ap­do­va­no­tas Vil­niaus uni­ver­si­te­to Che­mi­jos ir ge­o­moks­lų fa­kul­te­to stu­den­tas No­jus Ra­dze­vi­čius (pre­mi­ją at­si­ė­mė ma­ma Da­lia), 500 eu­rų pre­mi­ja – Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ki­nys Be­nas Skrip­kiū­nas.</p> <p>Sa­va­no­riš­kos ir ak­ty­vios vi­suo­me­ni­nės veik­los sri­ty­je 800 eu­rų pre­mi­ją pel­nė Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos mo­ki­nė Klė­ja Mer­čai­ty­tė, 700 eu­rų pre­mi­ją – Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos mo­ki­nys Ju­lius Ja­nu­le­vi­čius ir 500 eu­rų pre­mi­ją – Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos mo­ki­nė Mil­da Sa­ka­vi­čiū­tė.</p> <p>Už kū­ry­biš­ku­mą 800 eu­rų pre­mi­ja įver­tin­ta Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­to stu­den­tė, mies­to šo­kių stu­di­jos „Auš­ri­nė“ šo­kė­ja Gab­rie­lė Kri­siu­le­vi­čiū­tė, 700 eu­rų pre­mi­ja – gra­fi­kos di­zai­ne­rė, mar­gu­čių kū­rė­ja Ban­ga Vai­ce­kaus­kie­nė ir 500 eu­rų pre­mi­ja – Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos stu­den­tė, fo­to­gra­fi­jos pa­ro­dų kū­rė­ja Ig­nė Gri­ke­vi­čiū­tė.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6638_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1110-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6638_0.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1110&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="V7VxX375twjurHCUSwX2kU_aHEAdGD_XHL9QZ0QtsH4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 19 Dec 2019 08:05:27 +0000 vyrredaktorius 1110 at https://www.alytausnaujienos.lt Švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­ka – ne­pa­blo­gi­nant są­ly­gų mo­ki­niams, gy­dy­to­jų sty­gius jau ke­lia grės­mę https://www.alytausnaujienos.lt/svie-ti-mo-istai-gu-tvar-ka-ne-pa-blo-gi-nant-sa-ly-gu-mo-ki-niams-gy-dy-ju-sty-gius-jau-ke-lia <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (7)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/144-13374" rel="bookmark"> Nr. <span> 144 (13374) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/IMG_6381.JPG?itok=C6GYv_Lx" width="344" height="287" alt="Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai" title="Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai (iš kairės) – gydytojas Dmitrij Kačiurin, ekonomistė Skaistė Ulčickaitė ir buvęs ilgametis pedagogas Valdas Račkauskas. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>–  Ar taip įsi­vaiz­da­vo­te dar­bą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, kai į ją kan­di­da­ta­vo­te?</strong></p> <p><strong>S.Ul­čic­kai­tė:</strong> Man, kaip at­ėju­siai iš ver­slo, čia taip il­gai vis­kas vyks­ta. No­rint kaž­ką pa­da­ry­ti, rei­kia pus­me­čio ar il­giau, vis­kam yra tam tik­ros pro­ce­dū­ros, ku­rių tu­ri pai­sy­ti. At­ro­do, kad gy­ve­ni­mas čia su­lė­tė­jęs.</p> <p>La­bai pai­nu, kai vie­nu me­tu tu­ri bū­ti ir ge­ru tei­si­nin­ku, ir eko­no­mis­tu, ir so­cia­li­niu dar­buo­to­ju, kad ga­lė­tum ge­rai įsi­gi­lin­ti į pa­teik­tus svars­ty­ti klau­si­mus.</p> <p><strong>D.Ka­čiu­rin:</strong> Gal la­bai sku­bė­ti ir ne­rei­kia, nes svar­biuo­se klau­si­muo­se yra daug niu­an­sų, ku­riuos rei­kia įver­tin­ti ir su­pras­ti. Kad ir dėl nu­ma­to­mos švie­ti­mo įstai­gų re­for­mos.</p> <p><strong>– Švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­ka ma­žė­jant mo­ki­nių skai­čiui ir sie­kiant su­ma­žin­ti tuš­čius plo­tus šio­se įstai­go­se tik­riau­siai bus pats rim­čiau­sias iš­ban­dy­mas šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bai. Kaip Jūs da­ly­vau­ja­te nu­ma­to­mos švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos pro­ce­se?</strong></p> <p><strong>S.Ul­čic­kai­tė</strong>: Ei­na­me kon­sul­tuo­tis su švie­ti­mo ben­druo­me­nė­mis, švie­ti­mo įstai­gas lan­kan­čių vai­kų tė­vais. Kiek­vie­na ben­druo­me­nė gal­vo­ja apie sa­ve. Ko­kį spren­di­mą pa­lai­ky­siu dėl šių įstai­gų per­tvar­kos, šian­dien dar ne­ži­nau.</p> <p>Esu skai­čių žmo­gus, pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą – eko­no­mis­tė, dir­bu ta­ry­bos In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­te, man rei­kia kon­kre­tu­mo: kiek ir kur su­tau­py­tu­me lė­šų, kaip jos bus pa­skirs­ty­tos. Aš tai ver­ti­nu ne emo­ci­jo­mis, o fak­tais.</p> <p><strong>V.Rač­kaus­kas:</strong> Kaip daug me­tų dir­bęs švie­ti­mo sri­ty­je ir kiek esu su­si­pa­ži­nęs su šių įstai­gų veik­la, su­pran­tu, kad re­for­ma rei­ka­lin­ga.</p> <p>Ma­tau, kad pra­ei­ty­je ne­pa­da­rė­me dar­bų, ku­riuos rei­kė­jo at­lik­ti.</p> <p>2005-ai­siais, kai pra­dė­jo­me švie­ti­mo įstai­gų re­for­mą, vie­na iš nuo­sta­tų bu­vo – su­re­gu­liuo­ti mo­ki­nių srau­tus mo­kyk­lo­se. Ar jie su­re­gu­liuo­ti?</p> <p>Gal prieš še­še­rius me­tus esu sa­kęs, jei su­tvar­ky­tu­me šį pro­ce­są, vi­sos švie­ti­mo įstai­gos ga­lė­tų eg­zis­tuo­ti.</p> <p>Ma­žes­nė mo­kyk­la vai­kams yra ge­res­nė ir sau­ges­nė, bet sa­vi­val­dy­bei rei­kia iš­lai­ky­ti jų pa­sta­tus. Ver­ti­nant šiuo as­pek­tu, mo­kyk­lų re­for­ma rei­ka­lin­ga. Ta­čiau ją vyk­dant ne­ga­li­ma pa­blo­gin­ti mo­ky­mo­si są­ly­gų mo­ki­niams, nes mū­sų pa­grin­di­nis tiks­las – mo­ky­mo­si ko­ky­bė.</p> <p>Jei no­ri­me vie­ną mo­kyk­lą per­kel­ti į ki­tą, jo­je mo­ky­mo­si ap­lin­ka tu­rė­tų bū­ti bent vie­nu cen­ti­met­ru ge­res­nė. Gal tai pa­vyks įro­dy­ti švie­ti­mo ir mo­ki­nių tė­vų ben­druo­me­nėms?</p> <p>Su­si­ti­ki­me vie­no­je mo­kyk­lo­je sa­ko­me, kad jū­sų iš čia nie­kas ne­iš­kels, tik pa­si­keis mo­kyk­los sta­tu­sas, pa­va­di­ni­mas, jūs čia ir to­liau mo­ky­si­tės, bet su tuo ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka­ma. Šio­je vie­to­je su ben­druo­me­nė­mis rei­kė­tų dau­giau pa­dir­bė­ti, kad jos su­pras­tų.</p> <p>Dėl švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos tu­ri­me ir pra­ėju­sios mies­to val­džios pa­li­ki­mą – at­lik­tą stu­di­ją. Rei­kia ją kaž­kiek pa­nau­do­ti ar­ba at­mes­ti.</p> <p>Pri­si­pa­žin­siu, men­kas ma­lo­nu­mas su­si­tik­ti su nu­ma­ty­tų per­tvar­ky­ti švie­ti­mo įstai­gų bendruo­menių atstovais. Nu­ei­na­me ieš­ko­ti ben­dro spren­di­mo, kaip ge­riau pa­da­ry­ti, ir vi­sos ne­pa­si­ten­ki­ni­mo strė­lės le­kia link mū­sų, nors mes dar nie­ko blogo ne­pa­da­rė­me.</p> <p><strong>– Gal ga­li­te iš­skir­ti jau pri­im­tą mies­tui svar­bų ta­ry­bos spren­di­mą?</strong></p> <p><strong>S.Ul­čic­kai­tė:</strong> Gal­būt spren­di­mą reng­ti lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) stei­gi­mo stu­di­ją. Bet čia bus tik re­ko­men­da­ci­jos ta­ry­bai: ar­ba ta­ry­ba tai pri­ims už gry­ną pi­ni­gą, ar­ba ne­pri­tars.</p> <p>LEZ-as bū­tų vie­nas iš žings­nių Aly­tui tap­ti kon­ku­ren­cin­gu Lie­tu­vos pra­mo­nės mies­tu. Esu realistė ir suprantu, kad to pasiekti neįmanoma per ketverius tarybos kadencijos metus, tačiau mažais žingsneliais galima būtų bent pradėti judėti link šio tikslo.</p> <p>– Jūs, Dmit­ri­jau, esa­te me­di­kas, bet ta­ry­bo­je pa­si­rin­ko­te dar­bą Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te. Ko­dėl?</p> <p><strong>D.Ka­čiu­rin:</strong> Šis ko­mi­te­tas yra la­bai svar­bus mies­to gy­ve­ni­mui, jo struk­tū­rai. Nuo to, kaip tvar­ko­mas mies­tas, pri­klau­so ir žmo­gaus gy­ve­ni­mo ko­ky­bė.</p> <p>Tik­riau­siai vi­si ži­no­me, kad me­di­ci­na žmo­gaus gy­ve­ni­mo ko­ky­bei tu­ri tik 25 pro­cen­tus įta­kos.</p> <p>Ma­no nuo­mo­ne, šiuo me­tu mies­tas tvar­ko­mas ge­rai. Aiš­ku, yra daug da­ly­kų, ku­rie rei­ka­lau­ja fi­nan­sų: gat­vių as­fal­ta­vi­mas, re­mon­tas, ap­švie­ti­mas. Tai leis­tų žmo­gui sau­giau gy­ven­ti mies­te.</p> <p>Man at­ro­do, bū­tų ge­rai, kad sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų stip­rią mies­to tvar­ky­mo įmo­nę.</p> <p><strong>V.Rač­kaus­kas:</strong> Tu­ri­me „Aly­taus in­fra­struk­tū­rą“, bet ji ne­pa­jė­gi at­lik­ti vi­sų mies­to tvar­ky­mo dar­bų. Gal­būt da­bar­ti­nė mies­to val­džia spręs dėl šios įstai­gos tech­ni­nio su­stip­ri­ni­mo, o gal bus gal­vo­ja­ma apie nau­jos mies­to tvar­ky­mo įmo­nės stei­gi­mą.</p> <p>– Aly­tu­je jau daug me­tų trūks­ta me­di­kų, kon­kre­čių sri­čių spe­cia­lis­tų, dėl to pas juos sun­ku pa­tek­ti, su­si­da­ro di­de­lės ei­lės. Sa­vi­val­dy­bė yra nu­ma­čiu­si fi­nan­si­nės pa­ra­mos prie­mo­nes at­vyks­tan­tiems spe­cia­lis­tams, jiems ga­li su­teik­ti gy­ve­na­mą­jį plo­tą, bet pa­na­šu, kad tai šios pro­ble­mos ne­spren­džia.</p> <p><strong>D.Ka­čiu­rin: </strong>Gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų trū­ku­mas yra di­de­lė bė­da ne tik Aly­tu­je, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je. Jų sty­gius jau ke­lia di­de­lę grės­mę.</p> <p>Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je gy­dy­to­jų am­žiaus vi­dur­kis – 55-eri me­tai. Tai ro­do blo­gas ten­den­ci­jas, rei­ka­lau­jan­čias jau­nų gy­dy­to­jų at­si­ra­di­mo. Li­go­ni­nės tar­pu­sa­vy­je kon­ku­ruo­ja dėl gy­dy­to­jų, to­dėl la­bai sun­ku juos mums pri­sik­vies­ti.</p> <p>Pa­gal sa­vi­val­dy­bės pro­gra­mą – fi­nan­siš­kai pa­rem­ti į Aly­tų at­vyks­tan­čius dirb­ti jau­nus gy­dy­to­jus spe­cia­lis­tus, su­tei­kiant jiems gy­ve­na­mą­jį plo­tą, ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je įsi­dar­bi­no tik vie­nas spe­cia­lis­tas.</p> <p>Fi­nan­si­nės pa­ra­mos pro­gra­ma yra per il­gam gy­dy­to­jus pri­ri­šan­ti prie vie­nos įstai­gos. Reik­tų trum­pin­ti šį lai­ko­tar­pį, kad at­vy­kęs dirb­ti gy­dy­to­jas ga­lė­tų su­si­pa­žin­ti su mies­tu, įstai­gos ko­lek­ty­vu, ir po to ap­si­spręs­tų, ar to­liau lik­ti. Jei ap­si­spręs­tų, sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nę pa­ra­mą dar bū­tų ga­li­ma pra­tęs­ti. Gal­būt reik­tų ir pa­pil­do­mų fi­nan­si­nių re­sur­sų.</p> <p>Pa­si­ža­du, ar­ti­miau­siu me­tu ini­ci­juo­siu šios pro­gra­mos pa­kei­ti­mus, nes da­bar­ti­nė pa­ra­mos sis­te­ma ne­vei­kia.</p> <p><strong>– Jū­sų nuo­mo­ne, ko­kio­se mies­to sri­ty­se la­biau­siai trūks­ta in­ves­ti­ci­jų?</strong></p> <p><strong>S.Ul­čic­kai­tė: </strong>Tu­rė­tu­me la­biau at­sig­ręž­ti į vie­ti­nius ver­sli­nin­kus, ypač pa­dė­ti įsi­tvir­tin­ti smul­kie­siems, nes di­die­ji in­ves­tuo­to­jai taip leng­vai ne­at­ei­na. Jei­gu jie ir at­ei­tų, ta­čiau su pi­gio­mis dar­bo vie­to­mis, dar­buo­to­jams siū­ly­da­mi mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą, ne­ma­nau, kad tai bū­tų nau­din­ga mies­tui.</p> <p>Kai pa­kal­bi su jau­ni­mu, jis sa­ko, kad mies­te trūks­ta pra­mo­gų. Daug jaunų žmonių Alytų norėtų matyti kaip studentišką miestą.</p> <p>Kai kal­bi su spor­to ben­druo­me­ne, jie mies­te pa­si­gen­da vieš­bu­čio, ku­ria­me ga­lė­tų ap­si­gy­ven­ti spor­ti­nin­kai.</p> <p><strong>D.Ka­čiu­rin: </strong>Vieš­bu­čio Aly­tu­je trūks­ta ne tik spor­ti­nin­kams, bet ir ver­slui, moks­lui.</p> <p>Kai or­ga­ni­zuo­ja­me res­pub­li­ki­nes kar­dio­lo­gų kon­fe­ren­ci­jas, ne­ga­li­me pa­siū­ly­ti, kur ap­si­gy­ven­ti vi­siems jų da­ly­viams, to­dėl iš Aly­taus iš­vyks­ta į Drus­ki­nin­kus ar Birš­to­ną. Nors jie no­rė­tų nak­vo­ti Aly­tu­je, mies­tas jiems pa­tin­ka, no­rė­tų po jį pa­si­žval­gy­ti.</p> <p><strong>V.Rač­kaus­kas:</strong> Apie vieš­bu­čio sta­ty­bą jau bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma prieš ku­rį lai­ką, kai Aly­taus spor­to rū­muo­se vy­ko kai ku­rios Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to rung­ty­nės.</p> <p>Dėl spor­to rū­mų dar no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kai jie bu­vo at­nau­ji­na­mi, ne kar­tą sa­ky­ta, jog čia vyks įvai­rūs kon­cer­tai, daug spor­to var­žy­bų. Kon­cer­tų čia vyks­ta tik­rai ma­žai. Spor­to var­žy­bos vyks­ta, bet ar žiū­ro­vai plūs­ta? Kaž­ko trūks­ta, rei­kia žiū­ro­vus kaž­ko­kio­mis prie­mo­nė­mis „pa­ka­bin­ti“, kad jie at­ei­tų.</p> <p>Ap­skri­tai aš ma­tau mū­sų spor­to ir kul­tū­ros ben­druo­me­nių ne­su­si­kal­bė­ji­mą, ne­ben­dra­vi­mą tar­pu­sa­vy­je. Gal rei­kia gal­vo­ti apie kul­tū­ros įstai­gų su­jun­gi­mą į stam­bes­nį kul­tū­ri­nį vie­ne­tą, kad jų veik­la bū­tų efek­ty­ves­nė?</p> <p><strong>– Jūs dir­ba­te ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je. Kaip pa­vyks­ta su­tar­ti?</strong></p> <p><strong>S.Ul­čic­kai­tė</strong>: Į ta­ry­bą esa­me at­ėję iš skir­tin­gų veik­los sri­čių. Džiau­giuo­si, kad svar­biais mies­tui klau­si­mais su­ta­ria­me. Ne vi­si mies­to ta­ry­bos na­riai va­do­vau­ja­si tai­syk­le: jei­gu ne man, ta­da ir ne tau, ge­riau truk­dy­siu, ne­gu pa­dė­siu pri­im­ti spren­di­mą.</p> <p><strong>V.Rač­kaus­kas:</strong> Vi­sos ko­a­li­ci­jos su­ta­ri­mo pri­rei­kė dėl sprendimo ren­gti LEZ-o ga­li­my­bių stu­di­ją, ski­rti vi­ce­me­rus, sprendžiant vi­suo­me­ni­nės ini­cia­ty­vos pro­jek­tų klausimą.</p> <p><strong>– Ko linkėtumėte at­ei­nan­čiais me­tais?</strong></p> <p><strong>– S.Ul­čic­kai­tė:</strong> Vi­siems ko­le­goms mies­to ta­ry­bo­je lin­ki­me san­tar­vės ir pro­tin­go po­li­ti­nio dia­lo­go. Vi­siems aly­tiš­kiams ar­tė­jan­čių di­džių­jų me­tų šven­čių pro­ga – svei­ka­tos, ar­ti­mų­jų mei­lės ir pras­min­go Šven­tų Ka­lė­dų lau­ki­mo.</p> <p> </p> <p>Kal­bė­jo­si<strong> Al­ma Mos­tei­kai­tė</strong></p> <p> </p> <p class="text-align-right"><em>P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu, pa­tvir­tin­tu </em></p> <p class="text-align-right"><em>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je 2019-06-27 spren­di­mu Nr. T-186.</em></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6381_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1109-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6381_0.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3339"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1577015172"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mokykla griaunama</span> - Sek, 2019-22-12 - 13:46</p> </li> <a href="/comment/3339#comment-3339" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3339#comment-3339" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nieko nėra gražiau, kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nieko nėra gražiau, kaip jauni žmonės nebijo išreikšti savo nuomonę protestuodami. Be galo daug protingo, šviesaus bei mąstančio, jaunimo turime Lietuvoje. Ir tai išties džiugina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3339" token="-C8Vl1rZ7ffUc10Jiw-abh6ZtfqcV2zm91YWu3M-BEk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3334"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576917862"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>MMM</span> - Šeš, 2019-21-12 - 10:44</p> </li> <a href="/comment/3334#comment-3334" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3334#comment-3334" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cesiulis ar Jučas rinkosi su…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cesiulis ar Jučas rinkosi su kuria ponia turizmu užsiiminėti. Kodėl nepaėmė Jastremsko į Kiniją</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3334" token="5W4T8gvXg-GQwArtJAFtdm2lDHe3WUSLGzYwo6e1nUQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3333"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576915820"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ponia ir 2 vyrai</span> - Šeš, 2019-21-12 - 10:10</p> </li> <a href="/comment/3333#comment-3333" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3333#comment-3333" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kokie 2 vyrų Jučo, Cesiulio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kokie 2 vyrų Jučo, Cesiulio ir ponios pasivėžinimo po Kiniją rezultatai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3333" token="lbmGDxGmeNYmp_NY3TtGMwpHDsRgGm8YHaMOFYVeT6U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3325"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576840829"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Šarknickas</span> - Pen, 2019-20-12 - 13:20</p> </li> <a href="/comment/3325#comment-3325" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3325#comment-3325" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Įdomu ar jie irgi visus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Įdomu ar jie irgi visus kritikus blokuoja kaip kad robertėlis? :))</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3325" token="yH-olp9KT7mGm3Z7u5StTlJq95b11E64In2ut3eP0n4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3323"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576833421"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Graudu</span> - Pen, 2019-20-12 - 11:17</p> </li> <a href="/comment/3323#comment-3323" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3323#comment-3323" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Domiuosi politika, seku…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Domiuosi politika, seku įvykius mieste, todėl galiu pasakyti, kad šita žaliųjų ataskaita mums rinkėjams, tai tik pilstymas iš tuščio į kiaurą. Vis dar laukiame kada Ulčickaitė prabils - ar tai įvyks tarybos posėdžių metu ? O gal tai įvyks susitikimuose su švietimiečiais ? Račkauskas vis apie praeitį, kai buvo reguliuojami mokinių srautai. Prisimename jūsų vizitus į kaimyninę mokyklą, kai reikalaudavote atiduoti klases, nes vis nesurinkdavote mokinių. Tokiais metodais reanimuota Vidzgirio mokykla taip ir neatsigavo, joje šiandien tik 196 mokiniai. Linkime žaliesiems mažiau tuščių kalbų tokiose "ataskaitose", daugiau darbų. Nors... jei jums reikėjo "su­si­pa­žin­ti su ta­ry­bos veik­los vir­tu­ve" net 8 mėnesių, tai jau graudu...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3323" token="MdGDRNWAFvuotY0ZFEYi2JtI78xDejBlnVWyTO4pxlg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3318"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576756034"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Antanas</span> - Ket, 2019-19-12 - 13:47</p> </li> <a href="/comment/3318#comment-3318" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3318#comment-3318" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alitu galutinai numarino…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alitu galutinai numarino buvęs mentas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3318" token="mYYDpzAYWqjD8Ujr-KqdL7kMfVHOezDdZiehPaTVVVk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3313"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576744850"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Ket, 2019-19-12 - 10:40</p> </li> <a href="/comment/3313#comment-3313" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3313#comment-3313" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Už kiekvieną laikotarpį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Už kiekvieną laikotarpį atsakomybę neša ir atskaitingi alytiškiams jų pačių rinkti į aukščiausią valdžią. Tai į Seimą nuo Alytaus miesto, mero ir tarybos. Taryboje po oficialia pozicija... ir oficialios opozicijos nesimato. Nuosmukis savivaldoj per visas sritis gilėja ir sustot.., nesimato. Kad kas bandytų stabdyt ir eit į priekį. Šiais laikais laiku daryt reikiamas efektyvumo pertvarkas kaip švietimo, struktūros... visi sugeba. Net Alytaus rajonas šalia padarę ir pamiršę. Alytuj kitokie nei kitur. Čia mada nuo mero, nežinau... Ir kiti po tuo dengiasi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3313" token="vfPQcAdUTS2sQeJX_vZbOYQfGsopZN7uTrbvoTtBgNY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1109&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="8TtTmZbIT4tIjVNxqCCD2cFEAaSllWYgTJ40DtighW0"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 19 Dec 2019 07:58:12 +0000 vyrredaktorius 1109 at https://www.alytausnaujienos.lt Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė: „Jei­gu ras­ti op­ti­ma­lius spren­di­mus bū­tų pa­pras­ta, švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka se­niai bū­tų įgy­ven­din­ta” https://www.alytausnaujienos.lt/jur-gi-ta-su-ke-vi-cie-ne-jei-gu-ras-ti-op-ti-ma-lius-spren-di-mus-bu-tu-pa-pras-ta-svie-ti-mo-tin <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (12)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/144-13374" rel="bookmark"> Nr. <span> 144 (13374) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/Sukeviciene_0.jpg?itok=sC5mtEJO" width="344" height="287" alt="Jurgita Šukevičienė" title="„Man po­li­ti­ka – tai pir­miau­sia ben­dra­vi­mas, kon­tak­tas, kom­pro­mi­so ieš­ko­ji­mas. Kas­die­nis ben­dra­vi­mas su žmo­nė­mis – di­de­lė ver­ty­bė ir džiaugs­mas, ku­rio ne­su­vai­din­si“, – sako mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Po­li­ti­ko­je esa­te tik­rai ne vie­nus me­tus, ta­čiau rin­kė­jai pir­mą kar­tą pa­ti­kė­jo ta­ry­bos na­rio man­da­tą. Ar dve­jo­jo­te, ga­vu­si pa­siū­ly­mą ei­ti me­ro pa­va­duo­to­jos pa­rei­gas?</strong></p> <p>– Po­li­ti­ko­je esu jau dau­giau nei de­šimt me­tų, kaip Sei­mo na­rio Ju­liaus Sa­ba­taus­ko pa­ta­rė­ja, taip pat ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je te­ko dirb­ti, ma­čiau, kaip jai va­do­vau­ja trys me­rai – Fe­lik­sas Džiau­tas, Jur­gis Kras­nic­kas, Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Tai­gi dar­bas bu­vo pa­žįs­ta­mas iš vi­daus, be to, yra toks pa­sa­ky­mas, kad „tik tie, ku­rie su­ri­zi­kuo­ja nu­ei­ti per to­li, su­ži­no, kaip to­li jie ga­li nu­ei­ti“.  Ne­sa­kau, kad tai per to­li. Tie­siog kiek­vie­nas tu­ri­me steng­tis, siek­ti, nau­do­ti ge­riau­sias sa­vo kom­pe­ten­ci­jas, ti­kė­ti ir pa­si­ti­kė­ti žmo­nė­mis. Man po­li­ti­ka – tai pir­miau­sia ben­dra­vi­mas, kon­tak­tas, kom­pro­mi­so ieš­ko­ji­mas. Kas­die­nis ben­dra­vi­mas su žmo­nė­mis – di­de­lė ver­ty­bė ir džiaugs­mas, ku­rio ne­su­vai­din­si.</p> <p><strong>– Vie­na Jū­sų ku­ruo­ja­mų sri­čių – švie­ti­mas. Dis­ku­si­jos ver­da karš­tos, iki sau­sio 2 die­nos dar ga­li­ma teik­ti siū­ly­mus tin­klo per­tvar­kai. Ko­kių per­mai­nų Aly­taus švie­ti­mui rei­kia žiū­rint Jū­sų aki­mis ir ma­tant ne tik at­ski­ras švie­ti­mo įstai­gas, bet ir vi­są sis­te­mą?</strong></p> <p>–Nuo 2002 iki 2018 me­tų mo­ki­nių Aly­tu­je su­ma­žė­jo per­pus. Šiais me­tais švie­ti­mui iš mies­to biu­dže­to te­ko pa­pil­do­mai skir­ti 1,2 mln., o at­ei­nan­čių me­tų pa­pil­do­mų lė­šų po­rei­kis – jau per 3 mln. eu­rų. Aki­vaiz­du, kad to­kia naš­ta biu­dže­tui tam­pa sun­kiai pa­ke­lia­ma. Ta­čiau, pa­brė­žiu, kal­bant apie tin­klo per­tvar­ką – pa­grin­di­nis tiks­las yra ne tau­py­mas, bet ug­dy­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mas, ži­no­ma, sie­kiant ra­cio­na­liai nau­do­ti sa­vi­val­dy­bės lė­šas ir ma­te­ria­lų­jį tur­tą. Vai­kus juk mo­ko ne pa­sta­tai, bet mo­ky­to­jai, o dėl at­stu­mų – Aly­tus yra la­bai ne­di­de­lis mies­tas. Jei­gu žmo­nės jaus­tų­si sau­gūs dėl sa­vo dar­bo vie­tų, įtam­pos, ma­nau, bū­tų ma­žiau. Kal­ba­me, dis­ku­tuo­ja­me apie per­tvar­kos siū­ly­mus, bet gal rei­kė­tų tam skir­ti dar dau­giau dė­me­sio.</p> <p>Ne­se­niai Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja su­ren­gė gra­žią šven­tę, mi­nė­jo mo­kyk­los 30-me­tį. Ma­nęs daug kas klau­sė, kaip jau­čiuo­si ei­da­ma svei­kin­ti mo­kyk­los, ku­ri mi­ni­ma per­tvar­kos pla­ne vie­na pir­mų­jų? La­bai su­pran­ta­mos žmo­nių bai­mės, ne­ži­nios ke­lia­ma įtam­pa, bet mes, mies­to va­do­vai, tam ir dir­ba­me, kad ras­tu­me op­ti­ma­lius spren­di­mus. Jei­gu tai bū­tų pa­pras­ta, švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka se­niai bū­tų įgy­ven­din­ta.</p> <p><strong>– Pa­kal­bė­ki­me apie spor­tą. Ar pa­vyks iš­spręs­ti pro­ble­mą dėl spor­to sa­lių už­im­tu­mo?  </strong></p> <p>– Pro­ble­mą ga­li­ma va­din­ti įsi­se­nė­ju­sia, bet pir­mą žings­nį jau žen­gė­me – su­reng­tos dvi vie­šos dis­ku­si­jos su spor­to ben­druo­me­ne. Mies­te tu­ri­me tik­rai ge­rą spor­to in­fra­struk­tū­rą, pui­kių spor­to pro­fe­sio­na­lų, tre­ne­rių. Pa­sak jų, sa­lių mies­te yra net­gi dau­giau nei už­tek­ti­nai. Ma­nau, rei­kia tie­siog kal­bė­tis, ma­žiau am­bi­ci­jų ir dau­giau ge­ra­no­riš­ku­mo tik­rai pa­dė­tų. Svar­bu yra įsi­gi­lin­ti, iš­klau­sy­ti vi­sas su­in­te­re­suo­tas pu­ses, juk vai­kai yra vie­no­di, kur jie be­spor­tuo­tų.</p> <p>Vie­nas iš mū­sų tiks­lų – su­da­ry­ti ga­li­my­bę spor­tuo­ti ben­druo­me­nės na­riams. Šiuo me­tu šeš­ta­die­niais vei­kia dvi spor­to sa­lės – „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jos ir Pu­ti­nų gim­na­zi­jos. Jei­gu bus po­rei­kis, ben­druo­me­nei at­ver­si­me ir dau­giau mo­kyk­lų spor­to sa­lių sa­vait­ga­liais. Tai yra vi­sų mū­sų tur­tas, tik nau­do­ki­me jį at­sa­kin­gai ir tau­so­ki­me.</p> <p><strong>– So­cia­li­nė sri­tis – dar vie­na Jū­sų ku­ruo­ja­ma, su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis krei­pia­si aly­tiš­kiai?</strong></p> <p>– Vi­sos ma­no ku­ruo­ja­mos sri­tys la­bai jaut­rios, daug vi­di­nio, ne­ma­to­mo dar­bo, o re­zul­ta­tas ne vi­sa­da ap­čiuo­pia­mas. Vie­ni gy­ven­to­jai at­ei­na ieš­ko­ti pa­gal­bos, ki­tiems rei­kia tie­siog iš­si­kal­bė­ti. Pro­ble­mos įvai­rios: nu­si­skun­di­mai dėl pa­slau­gų ko­ky­bės – spor­tas, svei­ka­ta, slau­ga, švie­ti­mas, mais­to da­vi­nių ko­ky­bė, sve­ka­ti­ni­mo pa­slau­gų ge­ri­ni­mas, ne­įga­lių­jų prie­žiū­ra… Mū­sų pa­rei­ga yra ieš­ko­ti bū­dų pa­dė­ti gy­ven­to­jams iš­spręs­ti jų rū­pes­čius, nors daž­nai tai ir pra­si­len­kia su ga­li­my­bė­mis. Džiau­giuo­si, kai žmo­gus iš­ei­na gied­res­niu vei­du.</p> <p><strong>– Be­si­bai­gian­tys 2019-ie­ji Aly­tu­je pa­žen­klin­ti di­de­le ne­lai­me ir gais­ro dū­mais. Įtam­pos ir ne­ri­mo te­ko pa­tir­ti daug, bu­vo net su­strei­ka­vu­si svei­ka­ta. Kaip pri­si­me­na­te šį iš­ban­dy­mą?</strong></p> <p>– Kai ne­lai­mes ma­to­me per te­le­vi­zi­ją, skai­to­me spau­do­je ar in­ter­ne­te, žiū­ri­me kaip į fak­tą, nu­ti­ku­sį kaž­kur. O čia vie­ną nak­tį tai nu­ti­ko pas mus.</p> <p>Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tras nuo gais­ra­vie­tės – ran­ka pa­sie­kia­mas. Spren­di­mą dėl 95 jo gy­ven­to­jų, ku­rių di­džio­ji da­lis gar­baus am­žiaus, gu­lin­tys ar sun­kiai vaikš­tan­tys, per­kė­li­mo rei­kė­jo pri­im­ti la­bai grei­tai. Ne­ga­lė­jo­me ri­zi­kuo­ti jų svei­ka­ta ir sau­gu­mu. Vaiz­das, kai ka­riai ne­šė lanks­čiuo­se neš­tu­vuo­se gu­lin­čius pa­cien­tus, juos ve­žė „Kaut­ros“ au­to­bu­sai, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai, yra ne­pa­mirš­ta­mas. Sun­kiau­sia bu­vo pa­ti­kė­ti, kad tai vyks­ta mū­sų mies­te, Aly­tu­je.  Vė­liau va­žia­vau ap­žiū­rė­ti, kaip cen­tro gy­ven­to­jai įsi­kū­rė So­cia­li­nių pa­slau­gų ir šei­mos cen­truo­se, spor­to kam­ba­riu­kuo­se sta­dio­ne. Nuo­šir­džiai dė­ko­ju vi­siems pri­si­dė­ju­siems, aly­tiš­kių su­pra­tin­gu­mas, su­si­tel­ki­mas ir ge­ru­mas – be­ga­li­nis. Ne­lai­mės aki­vaiz­do­je pa­si­ro­dė, ko­kie esa­me stip­rūs ir vie­nin­gi.</p> <p>Ži­no­ma, gais­ras vi­siems bu­vo di­de­lis iš­ban­dy­mas, nor­ma­lu, kad ir svei­ka­ta pri­mi­nė apie sa­ve, nes dar­bo va­lan­dų ne­skai­čia­vo­me nie­kas.</p> <p><strong>– Aly­taus sa­vi­val­do­je jau ta­po tra­di­ci­ja, kad me­ro pa­va­duo­to­ja ne pir­mo­je ir ne ant­ro­je va­do­vų ka­den­ci­jo­je dir­ba mo­te­ris, o mies­tie­čiai ver­ti­na ne tik jos da­ly­ki­nes sa­vy­bes, bet ir iš­vaiz­dą. Tai ar sun­ku mo­te­riai po­li­ti­ko­je?</strong></p> <p>– Pir­miau­sia džiau­giuo­si, kad Aly­tu­je po­li­ti­ko­je yra ne­ma­žai mo­te­rų. Vi­sa­da pa­lai­kau mo­te­ris, nes joms gy­ve­ni­me, no­rint kaž­ko pa­siek­ti, rei­kia įdė­ti dau­giau pa­stan­gų. Su­de­rin­ti mo­ti­nys­tę, šei­mą, bui­tį, kar­je­rą – tik­rai ne­leng­vas iš­šū­kis. Kal­bant apie iš­vaiz­dą, ne­ma­nau, kad rū­pi­ni­ma­sis sa­vi­mi yra blo­gas da­ly­kas. Iš­vaiz­da svar­bi vi­sur: ir kas­die­niam gy­ve­ni­me, ir po­li­ti­ko­je. Bet vis­kas tu­ri bū­ti ne­dirb­ti­na, o svar­biau­sia – as­me­ni­nės sa­vy­bės, pro­fe­sio­na­lu­mas, at­vi­ras ir nuo­šir­dus ben­dra­vi­mas. </p> <p><strong>– Ko pa­lin­kė­tu­mė­te aly­tiš­kiams ar­tė­jan­čių gra­žiau­sių me­tų šven­čių pro­ga?</strong></p> <p>– Lin­kiu ti­kė­ti ste­buk­lais, bet džiaug­tis ma­žais da­ly­kais, sva­jo­ti, bet dė­ti pa­stan­gų sie­kiams įgy­ven­din­ti. Ra­my­bės šir­dy­se ir jau­ku­mo na­muo­se!</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><em>P. S. Spausdinama vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu </em></p> <p class="text-align-right"><em>Alytaus miesto savivaldybės taryboje 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186. </em></p> <p class="text-align-right"><em> </em></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Sukeviciene.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1108-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Sukeviciene.jpg" width="1606" height="1071" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3349"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1577376664"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>O.....</span> - Ket, 2019-26-12 - 18:11</p> </li> <a href="/comment/3349#comment-3349" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3349#comment-3349" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Čiučiundra</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Čiučiundra</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3349" token="XZz_P9wEPbGRd0l22NNoR84K0Al5EKsU10B51StgG3s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3327"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576844031"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>&gt;&gt;&gt;&gt;Wow</span> - Pen, 2019-20-12 - 14:13</p> </li> <a href="/comment/3327#comment-3327" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3327#comment-3327" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">o pats toliau tualeto duru…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>o pats toliau tualeto duru nenueini, vis viduriuoji ir viduriuoji, nueik pas daktarus o tai kaledas pratriesi....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3327" token="CjF_3S4Okqlnked46DbfcuNK9e2wRm3jUUQq1u54GFU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3326"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576843561"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jei?</span> - Pen, 2019-20-12 - 14:06</p> </li> <a href="/comment/3326#comment-3326" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3326#comment-3326" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei taip, vadinas iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei taip, vadinas iš švietimo sistemos nėra atkatų? O kur kvepia, ten organizuoti ir lėšų skiria. Nuo kitų nuimant. Gudrūs gudrius į valdžią renkasi. Todėl gudriai ir gaunasi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3326" token="SzwVhc-zJE5zVI28CviKob4sszXaBNZeri48pndaefc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3324"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576835223"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Įdomu...</span> - Pen, 2019-20-12 - 11:47</p> </li> <a href="/comment/3324#comment-3324" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3324#comment-3324" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kai švietimo sistemai reikia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kai švietimo sistemai reikia skirti pinigų, tai jau dejuoja ponia. O kad Aratc skirs pinigų tiek kiek Reipas paprašė, tai tylu. Girdėjom kad jo apetitas jau vėl didėja. Žmonių mieste mažėja, šiukšlių mieste irgi mažėja, o pinigų kiekis, skiriamas Aratc auga geometrine progresija. Kada savivaldybė spręs šią milžinišką miesto problemą ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3324" token="wwoddS5V8A4CVP4oK6TVCjlL0D2EcHEPhxx30I_Vc48"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3322"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576822358"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>šaunu</span> - Pen, 2019-20-12 - 08:12</p> </li> <a href="/comment/3322#comment-3322" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3322#comment-3322" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Imam postus kur nesugebam ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Imam postus kur nesugebam ir kaip reikia parodyt darbo rezultatus - aimanuojam sunku ir pagal juos normalu. Kas būtų jei ir kitur taip būtų. Nueini pas gydytoją, ana sako susinokėk, bet išgydyt negaliu. Nes per sunku man. Kažkoks vaikų darželis per savivaldą vyksta. Jokios atsakomybės ir reiklumo sau. O ant kitų tas toks anoks.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3322" token="L5fiQN5fDbkf7Tlc0WJPpxyUZVy7JfWDezEHTX95lqs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3321"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576791356"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Wow</span> - Ket, 2019-19-12 - 23:35</p> </li> <a href="/comment/3321#comment-3321" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3321#comment-3321" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na štai ir Alytaus karalienė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na štai ir Alytaus karalienė prabilo :D o kaip čia dabar nuotraukoje be mero. Iš savivaldybės viešųjų ryšių nuotraukų tai atrodo, kad vienas be kito toliau lauko durų nenueina</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3321" token="vfdJOqrkO3JivMoXUNT32A9FEw-LcCSNTHywCwMJ3k4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3320"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576791355"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Wow</span> - Ket, 2019-19-12 - 23:35</p> </li> <a href="/comment/3320#comment-3320" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3320#comment-3320" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na štai ir Alytaus karalienė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na štai ir Alytaus karalienė prabilo :D o kaip čia dabar nuotraukoje be mero. Iš savivaldybės viešųjų ryšių nuotraukų tai atrodo, kad vienas be kito toliau lauko durų nenueina</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3320" token="jwjbJRGmmTzh0RLBTTF7TGbiMOiYy3vTsk6R07EL2Bo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3317"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576753455"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>sprendimai</span> - Ket, 2019-19-12 - 13:04</p> </li> <a href="/comment/3317#comment-3317" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3317#comment-3317" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir šie kaip uabais sustvėrę…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir šie kaip uabais sustvėrę postus nei patys daro, nei kitų nepraleis. Nes nuo pat ir šios kadencijos pirmos dienos ir per komentarus buvo parodyta. Kaip kitų savivaldybių pavyzdžiu vykdyt efektyvinimo priiemones ir užvest per es paramos projektus miesto ekonomiką. Kad žmonėms gyvenimai gerėtų ir paskolas mažint ateitį lengvinant. Ciniškai prieš atmetinėjo. Patys lengviausiu keliu kaip išgyvent. Ir vietoj kūrimo proceso, per tarybą pradėjo erzintis nepasidalijant miesto likučių. Dėl aerodromo 100 ha apsijuokė, sporto mokyklos pastato, dėl voveriukų ir paminklų... O rimčiau nesugeba ir neįdomu jiems. Apart kaip šia diena jiems patiems išgyvent ir dėl miesto dzin. Ypatingi, kitus teisėsauga už smulkmenas. Jie kaip prieina nesamonės dideliu mastu ir kaip nepajudinami. Apart patys tarp savęs...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3317" token="LdlRrEPJLAyTUZIkmpbiNvU9Kq-Fxpa6LBY8e6H8qfw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3316"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576747705"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>situacija</span> - Ket, 2019-19-12 - 11:28</p> </li> <a href="/comment/3316#comment-3316" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3316#comment-3316" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Situacija Alytuj per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Situacija Alytuj per socdemus savivaldoje daug rimtesnė. Ypač po vakar tarybos posėdį nesugebėta metams baigiantis apie rimtus sprendimus net prabilt. Reiškia su tokiom didelėm patirtim politikoj ir skaičiuojama 10 metais tiek ši, tiek meras ir kiti - nepateisinama taip nesugebėt. Jau anoje kadencijoje imituojant cirkinę opoziciją jie su kaupu apsijuokinėjo. Po to protingi nedrįstų toliau net į rinkimus eit. Bet jie ant emocijų net ir postus sustvėrė. Ir..? Po pačių nesukontroliuoto gaisro jei teisėsauga reikliai vertina savivaldybės atsakomybę, tai..gal neišlieka poste? Per žemės skandalą kur vieni kitus apskundė ir, jei rimtai vertina, kiek iš jų liktų? Alytuj buvo atvejų, kaip teisėsauga už smulkmes vertina, o čia tokio masto? Trumpiau į kitus metus jau perėjo didėjančios problemos. Kaip ir su esama valdžia neaišku? Kiek laiko patys kankinsis ir kitus erzins. Esmėj per tarybą tik vienas eksmeras Č.D. dar pajėgus šiuolaikiškiau dirbt. Nei paspirtukų lygį demonstruot. O paskui juos ir visu miestu..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3316" token="NcBGhSptRyDjyqPEHS7UyLk7Wd5jwG6LvGKZKzSCZg4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3315"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576746899"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ex mokinys</span> - Ket, 2019-19-12 - 11:14</p> </li> <a href="/comment/3315#comment-3315" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3315#comment-3315" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gaila, kad bus uždaroma, bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gaila, kad bus uždaroma, bet suprast pagaliau reikia, kad nėra tų vaikų tiek tai ir mokyklas teks uždarinėt. Likiškėlių turi būti uždaroma nes nėra reikalo kišt pinigus modernizavimui (kitos jau renovuotos). Tada dar Vidzgirio mokyklą galima uždaryt arba vietoj jos pradines mokyklėles aplinkui. Mokytojai turi būti perkeliami į kitas mokyklas, o dalis gali eiti į pensiją.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3315" token="ZSvIijzQ8o708j6kIUCj_wBqY4tnUZzek0dW_Aa7_8Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3312"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576744396"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>realybė</span> - Ket, 2019-19-12 - 10:33</p> </li> <a href="/comment/3312#comment-3312" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3312#comment-3312" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Metų pabaigoje vertinami…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Metų pabaigoje vertinami konkretūs pasiekti rezultatai. Dauguma savivaldybių nuo pirmų kadencijos dienų atlikę reikalingas efektyvumo pertvarkas. Struktūros, švietimo sisitemos. Iš kart spurtavę per es paramos projektus gerina bendrą žmonių dabartį ir ateitį. Mažina paskolas, kad ateities neslėgt. Alytuj greiti seminarai, komandiruotės, atostogos. Stveria postus, kur nesugeba. Aišku rinkėjų problema, kad tokius renkasi. Dabar problema Alytuj. Reikiamų pertvarkų nedarymas ir strategijų nevystymas, bet kaip uabiniu pagrindu dominuojantys socdemai su konservatoriais būsimiems rinkimams stengiasi išlaikyt sau galimus rinkėjus biudžetinius perteklinius. Kur vis tiek dėl neefwktyvaus lėšų naudojimo lėšų vis labiau trūksta. Didėja ir didės įtampos. Patys jie be asmenybių ir dabar nesugeba. Taip kaip pačių nesukontroliuoto perdangų gaisro pasekmių vitaminizavę Alytų ir visi paskui, kur pasiekia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3312" token="G9cM9mfvBgyvXlW3xmQtrBWvtIrfJpiB-pqgK91ULro"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3311"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576742595"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>svarbiausia </span> - Ket, 2019-19-12 - 10:03</p> </li> <a href="/comment/3311#comment-3311" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3311#comment-3311" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">mokėti prisitaikyti kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>mokėti prisitaikyti kaip chamelion</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3311" token="CYKfng4lbOz5qHBn4TD6WyXonMpFI98ygwwZG9VDZhg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1108&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="FL-DSMLA6VQebOAKHtWWgXJ53RvBK3bBu3NuXSQATl0"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 19 Dec 2019 07:54:07 +0000 vyrredaktorius 1108 at https://www.alytausnaujienos.lt TV3 žinių žurnalistė Agnė Čeplinskienė tapo Alytaus mero patarėja https://www.alytausnaujienos.lt/tv3-ziniu-zurnaliste-agne-ceplinskiene-tapo-alytaus-mero-patareja <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/123-13353" rel="bookmark"> Nr. <span> 123 (13353) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/PA150187.JPG?itok=iTyw7Ejk" width="344" height="287" alt="Agnė Čeplinskienė." title="Alytaus miesto mero patarėja komunikacijai tapo alytiškė Agnė Čeplinskienė." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Po pirmo pokalbio supratau, kad tai – ne eilinis žmogus, išsilavinęs, puikiai išmano savo darbą. Maža to, myli savo miestą, mato jame perspektyvą. Tokius žmones aš vertinu ir gerbiu. Labai džiaugiuosi, kad galų gale Agnė sutiko dirbti mano komandoje“, - sakė meras N.Cesiulis.</p> <p>A.Čeplinskienė merui patarinės komunikacijos ir viešųjų ryšių klausimais, bus atsakinga už mero įvaizdį viešojoje erdvėje, ryšius su žiniasklaida. Mero patarėja yra politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoja.</p> <p>„Vertinu mero pasitikėjimą. Nežinau, ko tikėtis, kai pilnai įsivažiuosime į darbus. Bet mano sąlygos buvo paprastos – arba darom atvirai, sąžiningai ir nuoširdžiai, arba nedarom nieko. Meras atsakė, kad skaitau jo mintis. Taigi sutarėme, kad bus daugiau formalaus ir neformalaus bendravimo ir su gyventojais, ir su žiniasklaida. Bus mažiau vietos baimėms ir pykčiui, o daugiau – argumentuotai diskusijai ir geriausiems sprendimams miesto labui“, - apie būsimus darbus pasakojo mero patarėja A.Čeplinskienė.</p> <p>„Kad šiandien bus pirmoji Agnės darbo diena, mes rankas sukirtome jau prieš kelias savaites. Tada Pramonės parke prasidėjo didžiulis gaisras. Daug žaibiškų sprendimų, jų kaina netgi neįkainojama, milžiniška atsakomybė. Įsivaizduokite: man 38 metai, aš išrinktas tarnauti miestui, nesu nei gaisrininkas, nei ekstremalių situacijų ekspertas. O gaisras toks, kokio Lietuva dar nematė. Tą pačią pirmą dieną Agnė man paskambino ir sako: „Nerijau, privalai būti atviras. Jeigu kažkas bus blogai – turi pasakyti. Net jei pats padarysi klaidų – turi pripažinti. Patikėk, žmonės tai įvertins“, - vieną sunkiausių dienų prisimena miesto meras.</p> <p>A.Čeplinskienė Vilniaus universitete Komunikacijos fakultete įgijo žurnalistikos bakalauro laipsnį. Be to, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute siekia magistro laipsnio. Alytiškė taip pat yra pirmoji ir iki šiol vienintelė lietuvė, pelniusi tarptautinį Zontos apdovanojimą „Young Woman in Public Affairs“. A.Čeplinskienė yra ištekėjusi, turi du vaikus.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/PA150187_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-949-GtnqdycDF2Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/PA150187_0.JPG" width="2592" height="4608" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2991"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572328687"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Dana</span> - Ant, 2019-29-10 - 07:58</p> </li> <a href="/comment/2991#comment-2991" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2991#comment-2991" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai kas kūrė &quot;atvirus&quot; ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai kas kūrė "atvirus" ir jausmingus pranešimus mero feisbuke. Jo įvaizdį kuria graži moteris už mūsų pinigus. Vicemerai silpni, patarėjai tik dėl įvaizdžio. Kūdos dienos Alytui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2991" token="Bv1bvNrjw-iYqgmP6dFB_mDN7CfU9Hd7PhKa_WMz2H4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2990"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572327653"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>esmė</span> - Ant, 2019-29-10 - 07:40</p> </li> <a href="/comment/2990#comment-2990" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2990#comment-2990" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Keliasi iš Vilniaus, kur…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Keliasi iš Vilniaus, kur galimybės didesnės, į užkrėstą 10 mečiams miestą.Jei dar mažus vaikus atsiveža..? Vadinas ne iš gero? Štai iš kur ta kaip vaikiškai ciniška retorika per atskirus komentarus. Vadinas viduj prikaupus.. Tikra Alytaus patriotė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2990" token="pMpEKUXbZ7zNyvdi2Ibo1SmPtgopM6frzuZfQ9D56iI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2984"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572270808"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>O už</span> - Pir, 2019-28-10 - 15:53</p> </li> <a href="/comment/2984#comment-2984" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2984#comment-2984" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">komentarus mero feisbuke…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>komentarus mero feisbuke gaisro metu jau apmokėta?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2984" token="rK0FKh13Mk4yeExXV8dX3tDuDeNFsBvl-dFqcgvOy1A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2982"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572258629"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tikėjimas</span> - Pir, 2019-28-10 - 12:30</p> </li> <a href="/comment/2982#comment-2982" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2982#comment-2982" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Niekad ne tikėjau, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Niekad ne tikėjau, kad Alytus per neatsakingumą užsiritins ekologinę bombą 10 mečiams. Ir regis ne labai pergyvena. Nors gal ir ne suvokia kas įvyko ir vyksta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2982" token="yOasQ5vDPqrW12bo6nbNaTo53n72iQcZJumKKde2i2M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2981"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572258455"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jo</span> - Pir, 2019-28-10 - 12:27</p> </li> <a href="/comment/2981#comment-2981" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2981#comment-2981" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Be jokių pjarų Zarasų meras…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Be jokių pjarų Zarasų meras su institucijom atsakingai kontroliuoja Zarasuose ir esančią pavojingą perdangų perdirbimo įmonę. Išreikalavę mažint perdangas ir kitas grėsmes. Paruoštos krizinės priemonės jei kas, sulėkt iš aplink ekipažais ir slopint gaisrą. Neleist plėstis. Alytuj nuo kadencijos pradžios valdžioj seminarai, komandiruotės, atostogos..Pareikalavus rimčiau dirbt vaikiški ciniški atsimirtimai prieš. Gaisro metu pjaras esmėj lyginant mero kompetenciją ir gaisrų gesinimo taisykles ant įstatymų ribos. Gerai, kad tik peisikvėpavo ir rimčiau neįvyko. Nes gaisrininkai gesindami be instruktažų negali įleist į twritoriją, kad netrukdytų ir nesusižeistų. Vienok ekologinė bomba 10 metų užsiritinta. Atskirų komentarų ciniškumas net ne Nerijaus stilius ir ne į naudą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2981" token="w0EZZA9o8CbgWuIcdwRyp4Buj2Meh3B2bxxmQY0nitc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2979"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572257027"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vyda</span> - Pir, 2019-28-10 - 12:03</p> </li> <a href="/comment/2979#comment-2979" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2979#comment-2979" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tikejau,kad savivaldybeje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tikejau,kad savivaldybeje dirba tokie zmones ,kaip Meras ir jo naujoji patareja 1999 m<br /> Taciau tikejimas virto diagnoze.Kaip tai atsitiko rengiu ese</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2979" token="D29DDWWMpWT4a76ZL5DiBWPXSRZaIkvz9LMegrrQkRM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=949&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="BEVSFqcGhLkHnEYK9dwx6VyrW7aPm9_WjdrDVH21Y2A"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 28 Oct 2019 09:03:38 +0000 vyrredaktorius 949 at https://www.alytausnaujienos.lt Sa­vi­val­dy­bių in­dek­sas: Aly­tus vėl ap­len­kė Pa­ne­vė­žį, į aukš­tes­nę vie­tą pa­ki­lo Aly­taus ra­jo­nas https://www.alytausnaujienos.lt/sa-vi-val-dy-biu-dek-sas-aly-tus-vel-ap-len-ke-pa-ne-ve-zi-i-auks-tes-ne-vie-ta-pa-ki-lo-aly-taus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/120-13350" rel="bookmark"> Nr. <span> 120 (13350) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/Miestas%20Almai%20IMG_4799.JPG?itok=RuWrP4HD" width="344" height="287" alt="Alytus " title="Ge­ram Alytaus miesto savivaldybės ko­mu­na­li­nio ūkio ver­ti­ni­mui pri­si­dė­jo tai, kad ši­lu­mos tie­ki­mas ir at­lie­kų tvar­ky­mas pa­ti­kė­tas pri­va­čiam sek­to­riui, ma­žė­jo cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­na. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>At­sklei­džia ne­ri­mą ke­lian­čių ten­den­ci­jų</h3> <p>LLRI sa­vi­val­dy­bių in­dek­są su­da­ro pa­gal vie­ti­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jų pri­ima­mus spren­di­mus gy­ven­to­jams ir in­ves­tuo­to­jams, pa­vyz­džiui, ver­ti­na­ma sa­vi­val­dy­bių eko­no­mi­nė, so­cia­li­nė si­tu­a­ci­ja, joms pri­klau­san­čio tur­to val­dy­mas.</p> <p>Ins­ti­tu­tas, de­vin­tus me­tus su­da­ry­da­mas sa­vi­val­dy­bių in­dek­są, va­do­vau­ja­si įvai­rių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų, to­kių kaip Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to, Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, Už­im­tu­mo tar­ny­bos, taip pat pa­čių sa­vi­val­dy­bių tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja.</p> <p>In­dek­sas su­da­ro­mas pa­gal per­nykš­čius sa­vi­val­dy­bių veik­los re­zul­ta­tus, iš­sky­rus in­ves­ti­ci­jų sri­tį, pas­ta­ro­jo­je ver­ti­na­mi už­per­nykš­čiai ofi­cia­liai skel­bia­mi ro­dik­liai.</p> <p>100 ba­lų sis­te­mo­je at­ski­rai ver­ti­na­mos 6 di­džio­sios ša­lies sa­vi­val­dy­bės ir 54 ma­žo­sios.</p> <p>Kaip skel­bia LLRI, šie­met ša­lies sa­vi­val­dy­bių in­dek­sas at­sklei­džia ne­ri­mą ke­lian­čių ten­den­ci­jų. Nors eko­no­mi­ka au­ga, per­nai net 44-io­se iš 60-ies ša­lies sa­vi­val­dy­bių dau­gė­jo be­dar­bių, 26-io­se sa­vi­val­dy­bė­se – il­ga­lai­kių be­dar­bių.</p> <p>Ne­iš­si­ver­čian­čių­jų be so­cia­li­nių pa­šal­pų gau­sė­jo 22-ose sa­vi­val­dy­bė­se, o būs­to šil­dy­mo ir iš­lai­dų van­de­niui kom­pen­sa­ci­jų po­rei­kis au­go net 54-io­se sa­vi­val­dy­bė­se.</p> <p>Kaip sa­ko LLRI vy­res­nio­ji eks­per­tė In­drė Ge­ny­tė-Pik­čie­nė, kol bus sa­vi­val­dy­bių, kur kas ant­ras be­dar­bis dar­bo ne­ran­da il­giau nei me­tus, tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų, ten­kan­čių vie­nam gy­ven­to­jui, ro­dik­liai sie­kia vos po ke­lis eu­rus, ne­ga­lė­si­me pa­si­gir­ti svei­ka ša­lies eko­no­mi­ka, o „ge­ro­vės vals­ty­bė“ taip ir liks bur­ta­žo­dis.</p> <p> </p> <h3>Aly­tus: stip­rio­sios ir sil­pno­sios pu­sės</h3> <p>Tarp še­šių di­džių­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių esan­tis Aly­taus mies­tas da­bar pa­skelb­ta­me in­dek­se pa­te­ko į penk­tą vie­tą, ap­lenk­da­mas Pa­ne­vė­žio mies­tą, ku­ris li­ko šeš­to­je vie­to­je. Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė iš 100 ba­lo su­rin­ko 45.</p> <p>Aly­tus Pa­ne­vė­žį bu­vo ap­len­kęs prieš tre­jus me­tus ir iki šiol pa­gal LLRI su­da­ry­tą di­džių­jų mies­tų sa­vi­val­dy­bių in­dek­są bu­vo pas­ku­ti­nė­je, šeš­to­je, vie­to­je.</p> <p>Da­bar­ti­nia­me in­dek­se tarp ša­lies di­džių­jų mies­tų sa­vi­val­dy­bių į pir­mą vie­tą iš­ko­pė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė, į an­trą vie­tą nu­stum­da­ma Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bę, ku­ri per­nai bu­vo ap­len­ku­si sos­ti­nę.</p> <p>Kaip pra­ne­ša LLRI, kaip ir pra­ėju­siais me­tais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ge­riau­siai įver­tin­ta trans­por­to sri­tis: vi­siems vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­tams skelb­ti vie­šie­ji kon­kur­sai ir juos ap­tar­nau­ja pri­va­tus sek­to­rius.</p> <p>Ge­ram ko­mu­na­li­nio ūkio ver­ti­ni­mui pri­si­dė­jo tai, kad ši­lu­mos tie­ki­mas ir at­lie­kų tvar­ky­mas taip pat pa­ti­kė­tas pri­va­čiam sek­to­riui, ma­žė­jo cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­na.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to sko­la sie­kė 37,7 proc. pa­ja­mų. Dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai di­džio­sio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se (25,5 proc.). Ta­čiau tei­gia­mai ver­tin­ta tai, kad sko­la per pra­ėju­sius me­tus su­ma­žė­jo 13,6 pro­cen­ti­nio punk­to. Tarp di­džių­jų ša­lies mies­tų ji spar­čiau ma­žė­jo tik Vil­niu­je.</p> <p>Pa­ly­gin­ti su ki­to­mis di­džio­sio­mis sa­vi­val­dy­bė­mis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė tu­rė­jo daug ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to. Per­nai jo tūks­tan­čiui aly­tiš­kių te­ko 5 tūkst. 687 kv. met­rai pa­sta­tų ir pa­tal­pų plo­to, kai vi­du­ti­niš­kai di­džio­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se – 3 tūkst. 512 kv. met­rų.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bė nu­ma­čiu­si pri­va­ti­zuo­ti tik 0,7 proc. jai pri­klau­san­čių pa­tal­pų, ir tai ge­ro­kai ma­žiau nei vi­du­ti­niš­kai di­džio­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se (7,8 proc.). Di­de­lis kie­kis val­do­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­val­dy­bei at­si­lie­pia bran­ges­niu jo iš­lai­ky­mu.</p> <p>Kaip ir per­nai Aly­taus mies­te yra vie­ni aukš­čiau­sių tarp di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių pa­grin­di­nio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ne­nau­do­ja­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir ap­leis­tos že­mės mo­kes­čių ta­ri­fai.</p> <p>Vi­du­ti­nė ver­slo liu­di­ji­mų kai­na Aly­tu­je bu­vo ma­žes­nė nei dau­ge­ly­je di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių ir sie­kė 243 eu­rus.</p> <p>2017-ai­siais vie­nam aly­tiš­kiui te­ko 1 tūkst. 435 eu­rai ma­te­ria­li­nių in­ves­ti­ci­jų, ar­ba in­ves­ti­ci­jų į tur­tą, įran­gą – ma­žiau­siai iš di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se vi­dur­kis sie­kė 2 tūkst. 810 eu­rų.</p> <p>Tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų ver­tė vie­nam aly­tiš­kiui – tik 1,5 tūkst. eu­rų. Šio­je sri­ty­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ap­len­kė tik Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę, ku­rio­je mi­nė­tų in­ves­ti­ci­jų ver­tė vie­nam gy­ven­to­jui – 1 tūkst. 383 eu­rai. Vi­du­ti­niš­kai di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se šių in­ves­ti­ci­jų ver­tė vie­nam gy­ven­to­jui bu­vo ge­ro­kai di­des­nė – 5 tūkst. 722 eu­rai.</p> <p>„Van­gus in­ves­ta­vi­mas su­si­jęs su van­ges­niu eko­no­mi­niu au­gi­mu. Tūks­tan­čiui aly­tiš­kių te­ko 35 vei­kian­tys sub­jek­tai, 3 iš­duo­ti sta­ty­bos lei­di­mai – ma­žiau­siai tarp di­džių­jų mies­tų. Ga­li­my­bė dirb­ti ir už­si­dirb­ti svar­bi sie­kiant au­gin­ti mies­tą. Aly­tu­je gy­ven­to­jų ma­žė­ja. Per­nai Aly­tų pa­li­ko 1,7 proc. dau­giau gy­ven­to­jų nei į jį at­vy­ko, tad gry­no­ji emig­ra­ci­ja nuo vi­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų yra di­džiau­sia iš di­džių­jų mies­tų. Di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se šis ro­dik­lis vi­du­ti­niš­kai sie­kia 0,5 proc. gy­ven­to­jų“, – Dzū­ki­jos sos­ti­nės pro­ble­mas įvar­di­ja LLRI vyresnioji eks­per­tė I.Ge­ny­tė-Pik­čie­nė.</p> <p> </p> <h3>Aly­taus ra­jo­nas: kas pa­gir­ti­na, kas tai­sy­ti­na</h3> <p>Da­bar­ti­nia­me LLRI su­da­ry­ta­me sa­vi­val­dy­bių in­dek­se tarp 54 ma­žų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, su­rin­ku­si 55 ba­lus iš 100, už­ima 26–28 vie­tą, ku­rią da­li­ja­si su Pa­sva­lio ir Ši­la­lės ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­mis.</p> <p>Per­nai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vo at­si­dū­ru­si 27–30 vie­to­je.</p> <p>LLRI pa­žy­mi, kad vi­si gy­ven­to­jų pra­šy­mai ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je iš­nag­ri­nė­ti lai­ku, nors sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bu­vo san­ty­ki­nai ma­ža.</p> <p>Ra­jo­ne stri­go gy­ve­ni­mo ko­ky­bei la­bai svar­bus ro­dik­lis – in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas. 2017-ai­siais tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų vie­nam gy­ven­to­jui te­ko ma­žiau nei vi­du­ti­niš­kai ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se – 961 eu­ras. Šių in­ves­ti­ci­jų vi­dur­kis ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se – 1 tūkst. 251 eu­ras.</p> <p>Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vie­nam gy­ven­to­jui te­ko 902 eu­rai ma­te­ria­li­nių in­ves­ti­ci­jų. Pas­ta­rų­jų vi­dur­kis ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se – 1 tūkst. 423 eu­rai.</p> <p>Aly­taus ra­jo­ne pa­grin­di­nis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas sie­kė 1 proc. ir bu­vo vie­nas aukš­čiau­sių ša­ly­je. Že­mės mo­kes­čių ta­ri­fas bu­vo 1,24 proc., dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se (0,98 proc.).</p> <p>I.Ge­ny­tės-Pik­čie­nės pa­ste­bė­ji­mu, ne­dar­bo ly­gis Aly­taus ra­jo­ne sie­kė 10,6 proc. ir vir­ši­jo vi­du­ti­nį ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se, il­ga­lai­kiai be­dar­biai su­da­rė net 36,6 proc. vi­sų be­dar­bių, kai vi­du­ti­niš­kai ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se tik 28,6 proc.</p> <p>Tarp ma­žų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ly­de­riau­ja Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, o pas­ku­ti­nė­je vie­to­je – Ig­na­li­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.</p> <p>Ki­tos trys Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės – Laz­di­jų, Va­rė­nos ra­jo­nų ir Drus­ki­nin­kų – ver­tin­tos taip pat tarp ma­žų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Drus­ki­nin­kai kaip ir per­nai iš­lai­kė 3–4 vie­tos po­zi­ci­jas. Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė per­nai sa­vi­val­dy­bių in­dek­se už­ėmė 35–40 vie­tą, da­bar – 40–45 vie­tą. Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš per­nykš­tės 32–34 vie­tos kaip ir Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė smuk­te­lė­jo į 40–45 vie­tą.</p> <p> </p> <h3>Kaip rei­tin­gus ver­ti­na me­rai?</h3> <p>Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis tvir­ti­no, kad sa­vi­val­dy­bė ne­si­sten­gia lenk­ty­niau­ti su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bė­mis, tai re­zul­ta­tai už pra­ėju­sius me­tus – pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos dar­bas: „Mums svar­biau­sia – aly­tiš­kiams su­kur­ti kiek įma­no­ma ge­res­nę gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Mes dar prieš vy­ku­sius šiuos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­mus iden­ti­fi­ka­vo­me stip­ri­ą­sias ir sil­pną­sias mies­to pu­ses ir ta kryp­ti­mi dir­ba­me. Prie­ky­je esa­me su vie­šuo­ju trans­por­tu, ma­žė­jan­čia ši­lu­mos kai­na. Pro­ble­mi­nis yra tur­to val­dy­mas, tarp jo ir švie­ti­mo įstai­gų, bet jo tu­rė­tų ma­žė­ti po nu­ma­to­mos švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos.“</p> <p>N.Ce­siu­lis pa­brė­žė, kad sie­kiant spręs­ti aly­tiš­kių gy­ve­ni­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mo klau­si­mus, su­kur­ti nau­jų dar­bo vie­tų, ar­ti­miau­siu me­tu at­si­ras nau­jie­nų dėl nau­jų įmo­nių at­ėji­mo į mies­tą.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas pir­miau­sia pa­si­džiau­gė, kad sa­vi­val­dy­bė ins­ti­tu­to su­da­ry­ta­me in­dek­se pa­ki­lo į aukš­tes­nę vie­tą: „Di­na­mi­ka ge­rė­jan­ti, pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją ana­li­zuo­ja­me, tai duo­da nau­dos sa­vi­val­dy­bei. Pas mus ma­žiau val­di­nin­kų nei ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se, ge­rai iš­nau­do­ja­mos pa­tal­pos, gy­ven­to­jams lai­ku tei­kia­me at­sa­ky­mus. Dėl vie­šo­jo trans­por­to ne­blo­gi rei­ka­lai, ra­jo­ni­niams marš­ru­tams skel­bia­me kon­kur­sus. O kas ma­ne be­ne la­biau­siai džiu­gi­na – šiek tiek di­dė­jan­tis gy­ven­to­jų skai­čius ra­jo­ne. Tuo pa­si­gir­ti ga­li ne­daug sa­vi­val­dy­bių, gal tik de­vy­nios.“</p> <p>Ra­jo­no va­do­vo tei­gi­mu, nors ne­dar­bas jo va­do­vau­ja­mo­je sa­vi­val­dy­bė­je ma­žė­ja, da­bar jis – 8,7 proc., ta­čiau bė­da iš­lie­ka il­ga­lai­kiai be­dar­biai, ku­rių – apie 500, yra ne­dir­ban­čių dau­giau kaip de­šimt me­tų, taip pat net ne­ga­lin­čių dirb­ti dėl svei­ka­tos: „Šio­je sri­ty­je ti­ki­mės pa­gal­bos iš da­bar So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ke­lio­se sa­vi­val­dy­bė­se vyk­do­mo ban­do­mo­jo pro­jek­to, kad il­ga­lai­kių be­dar­bių grą­ži­ni­mui į dar­bo rin­ką bū­tų pa­nau­do­tos eu­ro­pi­nės ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos.“</p> <p>A.Vrub­liaus­kas mi­nė­jo, jog ar­ti­miau­siu me­tu ra­jo­no ta­ry­ba svars­tys ben­dro­jo pla­no pa­kei­ti­mus ir nu­ma­tys te­ri­to­ri­jas bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams, ku­rie yra re­a­lūs ir ža­dan­tys maž­daug 200 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­jas. Iš jų ti­ki­ma­si ir ne­ma­žai su­ku­ria­mų nau­jų dar­bo vie­tų.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/Rajonas%20Almai%20IMG_2547%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-920-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/Rajonas%20Almai%20IMG_2547%201.JPG" width="567" height="403" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2803"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1571403193"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nepergyvenkit</span> - Pen, 2019-18-10 - 15:53</p> </li> <a href="/comment/2803#comment-2803" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2803#comment-2803" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dar kaip įvertins padangų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dar kaip įvertins padangų gaisro padarinius, pirmaus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2803" token="a75O1_kMJ29pN8e5hoHmTi1REHWKYw3WmLMKhxvarQA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=920&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="g-d19t3Q0FF7q_YgGKoRVIN_1d1IO5QXDVm-5ysSwKU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 18 Oct 2019 12:44:20 +0000 vyrredaktorius 920 at https://www.alytausnaujienos.lt Už su­for­muo­tus per di­de­lius skly­pus nuo­sa­vy­bei at­kur­ti – griežta tar­ny­bi­nė nuo­bau­da https://www.alytausnaujienos.lt/uz-su-muo-tus-di-de-lius-skly-pus-nuo-sa-vy-bei-kur-ti-griezta-tar-ny-bi-ne-nuo-bau-da <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (20)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/116-13346" rel="bookmark"> Nr. <span> 116 (13346) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/IMG_3314Vilma.JPG?itok=1zMhCSjV" width="344" height="287" alt="Vilma Bar­tu­se­vi­čie­nė " title="Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­ja Vilma Bar­tu­se­vi­čie­nė sa­kė dar ne­su­si­pa­ži­nu­si su tar­ny­bi­ne nuo­bau­da ir ne­ga­lin­ti nie­ko ko­men­tuo­ti.  Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Bu­vu­siam sa­vi­nin­kui – skly­pas iki 10 arų</h2> <p>Va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tais, Aly­tu­je vie­nam že­mės sa­vi­nin­kui už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę ga­li bū­ti su­teik­tas skly­pas nuo 6 iki 10 arų.</p> <p>Kai rug­sė­jo vi­du­ry­je ki­lo po­li­ti­nis kon­flik­tas tarp Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus R.Juo­nio, abie­jų so­cial­de­mok­ra­tų, dėl di­rek­to­riaus Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos per­duo­tų skly­pų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, pa­aiš­kė­jo, kad ne­ma­žai skly­pų su­for­muo­ta žy­miai di­des­nių. Pa­vyz­džiui, skly­pe Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se, aš­tuo­ni skly­pai yra nuo maž­daug 20 iki 60 arų.</p> <p>Bū­tent šios te­ri­to­ri­jos ko­mer­ci­nės ir dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bos pa­skir­ties skly­pus pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vai lai­kė par­da­vi­mui auk­cio­nuo­se pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mo pro­ce­sui. Da­bar­ti­nis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius šių skly­pų do­ku­men­tus per­da­vė skly­pų sa­vi­nin­ko tei­ses įgy­ven­di­nan­čiai Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.</p> <p>Pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką, skly­pus par­da­vus auk­cio­ne, pu­sė gau­tos su­mos pa­tek­tų į vals­ty­bės, pu­sė – į mies­to biu­dže­tą</p> <p>Kaip ži­nia, ir to­kios pa­skir­ties skly­pai ga­li bū­ti su­tei­kia­mi bu­vu­siems sa­vi­nin­kams, ta­čiau į di­des­nius nei 10 arų tu­ri pre­ten­duo­ti ke­li bu­vę sa­vi­nin­kai.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys, pa­aiš­kė­jus, kad nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti su­for­muo­ti per di­de­li skly­pai, o jų dau­giau nei dvi de­šim­tys, su­da­rė ko­mi­si­jas šioms ap­lin­ky­bėms iš­tir­ti ir įver­tin­ti Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus veiks­mus.</p> <p>Ko­mi­si­jos iš­va­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vui bu­vo pa­teik­tos pra­ėju­sią sa­vai­tę.</p> <h2>Pa­žeis­ti sa­vi­val­dy­bė­je pri­im­ti tei­sės ak­tai</h2> <p>Kaip sa­kė vie­nai ko­mi­si­jai va­do­va­vu­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė, nu­sta­ty­ta, kad Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­ja V.Bar­tu­se­vi­čie­nė pa­žei­dė sa­vi­val­dy­bė­je pri­im­tus tei­sės ak­tus – Fi­nan­sų kon­tro­lės tai­syk­les ir Vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką. Pri­ėmė ma­ti­nin­kų at­lik­tus skly­pų for­ma­vi­mo dar­bus ne pa­gal duo­tą už­duo­tį ir už tai bu­vo ap­mo­kė­ta, – skly­pai nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti su­for­muo­ti di­des­ni nei 10 arų.</p> <p>Bū­tent už šį pa­žei­di­mą va­kar ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jai sky­rė tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą – griež­tą pa­pei­ki­mą. Ji ga­li bū­ti skun­džia­ma teis­mui.</p> <p>V.Bar­tu­se­vi­čie­nė sa­kė dar ne­su­si­pa­ži­nu­si su tar­ny­bi­ne nuo­bau­da ir ne­ga­lin­ti nie­ko ko­men­tuo­ti.</p> <p>R.Juo­nio tei­gi­mu, sky­riaus ve­dė­ja pri­va­lė­jo pai­sy­ti sa­vi­val­dy­bė­je pri­im­tų tei­sės ak­tų, o ne anks­tes­nių mies­to va­do­vų nu­ro­dy­mų: „Čia kal­bu apie su­for­muo­tus ko­mer­ci­nės ir dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų skly­pus, ku­riuos bu­vo pla­nuo­ta par­duo­ti auk­cio­nuo­se. Var­di­ja­mi mi­li­jo­nai tik įsi­vaiz­duo­ja­mi, vi­siš­kai ne­aiš­ku, kiek už tuos skly­pus bū­tų re­a­liai gau­ta. Aš in­for­ma­ci­ją apie šiuos skly­pus per­da­viau Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai, ne sa­vi­val­dy­bė skly­pus su­tei­kia už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę, o Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba sprendžia dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Aš ne­su­pran­tu, ko­dėl ne­ga­lė­jau pa­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie su­for­muo­tus skly­pus vals­ty­bi­nei ins­ti­tu­ci­jai, o juos lai­ky­ti iki že­mės grą­ži­ni­mo pro­ce­so pa­bai­gos ir reng­ti auk­cio­nus. Man at­ro­do, kad bu­vę sa­vi­nin­kai ne­ver­ti to, kad nuo jų bū­tų sle­pia­ma in­for­ma­ci­ja apie su­for­muo­tus skly­pus.“</p> <p>Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, pa­aiš­kė­jus fak­tui dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus per­duo­tų že­mės skly­pų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, taip pat spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo apie pra­ras­tus mi­li­jo­nus – nuo vie­no iki dvie­jų, ir krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mai pa­žeis­to vie­šo­jo in­te­re­so. Toks ty­ri­mas Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je dar at­lie­ka­mas, jis tu­rė­tų vyk­ti iki lap­kri­čio 5-osios.</p> <p>Bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, da­bar mies­to ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą Vy­tau­tas Jast­rems­kas, ku­ris bu­vo vie­nas iš ini­cia­to­rių su­for­muo­tus ko­mer­ci­nės ir dau­gia­bu­čių na­mų sta­ty­bos pa­skir­ties skly­pus par­duo­ti auk­cio­nuo­se, su­ži­no­jęs apie skir­tą tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą mi­nė­to sky­riaus ve­dė­jai, pa­reiš­kė: „Pra­si­dė­jo kal­tų as­me­nų me­džiok­lė ar­ba kerš­to ak­ci­ja už tų skly­pų ne­per­da­vi­mą nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2767"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1571149943"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gaila žmogaus</span> - Ant, 2019-15-10 - 17:32</p> </li> <a href="/comment/2767#comment-2767" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2767#comment-2767" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jeigu paskyrė griežtą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jeigu paskyrė griežtą papeikimą, tai viskas aišku, po antros bet kokios nuobaudos gali išmesti iš darbo. Taip ir bus, garantuotai. O Matažinskas liks.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2767" token="0pUeh80BHqUWiAzFIqDS3w_VWVw2DD53bDawcQeKl5c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2757"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570985138"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>gaunas</span> - Sek, 2019-13-10 - 19:45</p> </li> <a href="/comment/2757#comment-2757" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2757#comment-2757" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gaunas, kad meras teisus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gaunas, kad meras teisus. Jei dar perspėjo prieš direktorių neperduot per didelių sklypų? O direktorius vis tiek perduot jei liepė? Tai gal nesuvokia ką daro ir po to tik atsistatydint belieka. Nes patį save baust reikia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2757" token="GH380m5QPDFsLwx1LpqGxHgXqGI9kwyEWnkblGlrMVw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2756"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570968726"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ar?</span> - Sek, 2019-13-10 - 15:12</p> </li> <a href="/comment/2756#comment-2756" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2756#comment-2756" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar yra Alytuj kas tiki, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar yra Alytuj kas tiki, kad ji savo nuožiūra galėjo didesnius sklypus formuot?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2756" token="Y2SDKKbXSt9XbKzVexfcf3VEOxzf_qlh-qsmVmzeJvk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2755"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570948945"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>neaišku</span> - Sek, 2019-13-10 - 09:42</p> </li> <a href="/comment/2755#comment-2755" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2755#comment-2755" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rimčiau neaišku už ką jai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rimčiau neaišku už ką jai sega. Ar čia kaip susidorojimas siekiant vykdytojų lygį pakišt. Nes po galėjo tarybos posėdį politikai apsvarstyt situaciją ir kiek įmanoma taisyt. O čia link vykdytojų? Ką apie tai mano pats meras, kuris atskaitingas už savo ir savivaldybės veiklą, ir kol kas kaip pratyli? Ar situacijos nekontroliuoja?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2755" token="QdprrKE-s_qkRKtqLOkWSWf5Pbtuq7JDqMGRJlGSUwY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2736"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570789304"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Įdomu</span> - Pen, 2019-11-10 - 13:21</p> </li> <a href="/comment/2736#comment-2736" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2736#comment-2736" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Įdomu kas čia toks žinovas …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Įdomu kas čia toks žinovas -ar ne tik Radzevičiūtės rinkėjas,kad pliurpia ir rašineja melagingas šios moteriškes paskleistas paskalas per pačesos TV.Aš primenu šiam žmogeliui ir visiems kitiems kam įdomu nuosavybe atkurta tose pačiose vietose kur buvo prieš 100 metų gyvenama ir dirbama ir jokios skubos čia nereikėjo.Aš A.Grišmanauskiene atsiprašau už šią "visuomeniininke "..<br /> kuri šitokiu šmeižtu renka sau balus,nes kitaip papulti į tarybą būtu nesugebėjusi.Neturedama kaip apšmeižti M.Grišmanausko tai visaip bandė tai padaryti nesąmones pildama ant jo motinos.Kviečiu alytiškius būti netik gyventojais ,bet ir piliečiais,miesto patriotais.Ir dar -kviečiame visus miestelėnus aplankyti kraštotyros muziejų,kuriame vyksta šiuo metu paroda-"viecines kartos ",kurioje ir susipažinsite su šeimų klanais,tarp jų ir mūsų.Linkejimai protingiems alytiškiams.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2736" token="kdTTHGkC8TC2y1OuT1hCgjeVrI6YfV4nlAhCSLln4wE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2735"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570782017"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>visi mato</span> - Pen, 2019-11-10 - 11:20</p> </li> <a href="/comment/2735#comment-2735" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2735#comment-2735" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visi mato, kad čia tik…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visi mato, kad čia tik vykdytojai. Kur nevykdė, atleisti. Tad ir ši anoj kadencijoj būt krustelėjus ne taip, šiose pareigose nebūtų. Dabar kaip vietoj to, kad taryboj garbingai aiškintūs nes 27 tarybos nariai atsakingi už kas vyksta, jie esmėj ant smulkesni vykdytojų bando nuleist. Reiškia signalas kitiems, bijokit ir...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2735" token="yxYZXIKxrsnSes5nyQmWNrnN2kQ_u7ixz2zo1GyJC-k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2733"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570773820"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Prisimenam</span> - Pen, 2019-11-10 - 09:03</p> </li> <a href="/comment/2733#comment-2733" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2733#comment-2733" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prisimenam kaip buvusio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prisimenam kaip buvusio tarybos nario pilietininko Grišmanausko motinai buvo gražinta žemė miste. Viskas vyko greituoju-neaiškiuoju būdu ... :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2733" token="0iW19TnNQe5_ufbbtjn-hAi7pUsyvY_M6KWyXjxklHM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2732"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570736866"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nacionalizacija</span> - Ket, 2019-10-10 - 22:47</p> </li> <a href="/comment/2732#comment-2732" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2732#comment-2732" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kol nėra grąžinta visa žemė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kol nėra grąžinta visa žemė savininkam, valstybė visus suprojektuotus sklypus privalo atiduoti žmonėm. Aukcionai bus tik po to, kai bent dalis bus kompensuota nukentėjusiem</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2732" token="0j7U1ihUfBAz0UjLa8qPB-zjIthjaZUsRzAGCQjO9uk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2730"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570727342"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jastremskui</span> - Ket, 2019-10-10 - 20:09</p> </li> <a href="/comment/2730#comment-2730" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2730#comment-2730" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mūsų senelis turėjo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mūsų senelis turėjo keliasdešimt hektarų mieste. Dabar ten beveik visur namai užstatyti. Ponas Jastremskas didžiuojasi kad kovoja kad buvę savininkai gautų tik grašius simbolinius. Negražu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2730" token="uuZXfXE7AmpDyuiGBBpCDbtFwr4Aq6HLViNrXlWoJrA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2728"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570719026"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vytautas Jastremskas</span> - Ket, 2019-10-10 - 17:50</p> </li> <a href="/comment/2728#comment-2728" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2728#comment-2728" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Komentatoriui &quot;Klausimėlis&quot;,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Komentatoriui "Klausimėlis", papildymas:<br /> "Sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę, esančią miestuose, perduodant neatlygintinai nuosavybėn piliečiams naują žemės sklypą individualiai statybai, taip pat daržui, sodui ir kitoms panašioms reikmėms, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus vedėjas priima pagal miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detaliuosius planus arba žemės valdos projektus ir patvirtintas žemės sklypų kadastro duomenų bylas, piliečiams pasirinkus žemės sklypą pagal nustatytą eilę, o sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, natūra grąžinant laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje, – pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus žemės sklypų planus.<br /> Perduodamų neatlygintinai nuosavybėn piliečiams naujų žemės sklypų individualiai statybai, taip pat daržui, sodui ir kitoms panašioms reikmėms, planų su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius." -<br /> LR Vyriausybės 1997-09-29 nutarimas Nr. 1057 "Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų"</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2728" token="9T2-4WfuELgDB9DtR8baxaHedmGQBwoY95M649lpzek"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2726"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570710975"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vytautas Jastremskas</span> - Ket, 2019-10-10 - 15:36</p> </li> <a href="/comment/2726#comment-2726" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2726#comment-2726" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Komentatoriui &quot;Klausimėlis&quot;:…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Komentatoriui "Klausimėlis": Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įsatymo 1 straipsnio 2 dalies 3 punktas sako: "naujas žemės sklypas mieste – naujas žemės sklypas, skiriamas individualiai statybai, taip pat daržui, sodui ir kitoms panašioms reikmėms mieste". Savivaldybės administracija NŽT užsakymu 2017-2019 metais suformavo virš 100 sklypų individualiai statybai. Jūs galėjote rinktis iš jų. Tačiau "kažkodėl" kaip nepavyko "išreikalauti" sklypo prie Maximos, rašėte skundus, prašėte Tarybos ir Seimo narių užtarimo. Daugelį kartų Jums buvo pasiūlyta kreiptis į teismą, o ir patys skunduose tuo grąsinote. Tačiau nė karto nesikreipėte :) Žinote, kad savivaldybės administracija elgėsi ir teisėtai, ir teisingai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2726" token="6CQ2rhXqGkgxZNnW3FNtoLPErbjHN5j6KKIcJbPWoJQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2725"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570708399"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Ket, 2019-10-10 - 14:53</p> </li> <a href="/comment/2725#comment-2725" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2725#comment-2725" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pasigilinus į šią &quot;problemą&quot;…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pasigilinus į šią "problemą" tampa akivaizdu, kad straipsnyje minima vedėja yra "atpirkimo ožys" mero ir administracijos direktoriaus kovoje.<br /> Jiems kaip nors reikia išsitekti po saule, visuomenei siunčiama žinutė, kad kalčiausia skyriaus vedėja. Kuri be valdžios žinios kažin ar darė ir daytų savarankiškus sprendimus jautriais klausimais.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2725" token="pQzA-JTbguuVtAsQkCbyvVKXPSg37J-Xjgy6b4DopZc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2724"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570707593"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Virginija</span> - Ket, 2019-10-10 - 14:39</p> </li> <a href="/comment/2724#comment-2724" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2724#comment-2724" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Raudonoji torpeda tai L…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Raudonoji torpeda tai L.Radzevičiūtė kuri save laikanti teisybės kovotoja ,visus kritikuodama ir dergdama kala sau politinius taškus ,o visa Alytaus politikų bendrija tik karpo ausims.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2724" token="L1li_IvqF1Gd4OpYszEiQzpu6nDQa_GEKqOWcWSrc8Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2723"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570704201"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jo</span> - Ket, 2019-10-10 - 13:43</p> </li> <a href="/comment/2723#comment-2723" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2723#comment-2723" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Teisėsauga buvusį dzūkijos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Teisėsauga buvusį dzūkijos vandenys vadovą palyginus nepastebėjo rimčiau per sklypų skandalus? Kur ir iš anos kadencijos tęsinys. Tikri anekdotai ant Alytaus. Žemes iš panosies kaip... ir nieko.Truputį nuobaudėlė ir nieko? Taip miestas nuo Nepriklausomybės be geriausių įmonių ir rinkų liko. Dabar žemės ir nieko. Nebūt geraširdžiai dzūkai. Kitiems kas geriausia, sau kas lieka. Dar dėl likučių pasierzina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2723" token="jhGwSzIGRQ358dp5pThdaoVwSrQFklrfSLcsFHsaToM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2722"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570702484"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Ket, 2019-10-10 - 13:14</p> </li> <a href="/comment/2722#comment-2722" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2722#comment-2722" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei jau galioja asmeninės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei jau galioja asmeninės atsakomybės įstatymas, tai jis turi būti taikomas ir Alytuje. Dabar tokia situacija kai vienas slėpė sklypus, o kitas paviešino ir abu yra nekalti yra nonsensas. O teigimas kad "prasidėjo kaltų asmenų medžioklė" yra juokingas, nes kaltus asmenis privaloma surasti ir jie privalo atsakyti už savo veiksmus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2722" token="d_fI98qdKR1hc_VEhIzuj0iN8dG7fJuMG5f-PEHBtuQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2721"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570702332"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kol kas</span> - Ket, 2019-10-10 - 13:12</p> </li> <a href="/comment/2721#comment-2721" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2721#comment-2721" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kol kas vienpusė nuomonė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kol kas vienpusė nuomonė. Nesigirdi iš valdininkų. Kurie pagal kompetencijas tik vykdyt gali. Reiškia vėl užkuliusiai?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2721" token="AJoD1pF2bWSiTjUX017UQ19BPsStRGGi8hdzx2_Ivd0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2715"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570698133"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Klausimėlis</span> - Ket, 2019-10-10 - 12:02</p> </li> <a href="/comment/2715#comment-2715" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2715#comment-2715" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jeigu sklypai buvo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jeigu sklypai buvo suformuoti ir pagal įstatymus yra tinkami piliečiams grąžinimui, bet dėl visai neaiškių priežasčių buvusio administracijos direktoriaus nebuvo pateikti NŽT grąžininmui, tai, mano manymu, turėtų būti nustatyti atsakingi už tai asmenys ir patraukti atsakomybėn. Nes tokiais neteisėtais veiksmais gali būti padaryta žala tiek žmonėms, tiek savivaldybei, nes žmonės neteko galimybės rinktis, o dėl tyčia sukelto "skandalo" ir teisėsaugos institucijų veiksmų, NŽT negali užbaigti žemės reformos Alytaus mieste. To pasekoje, miestas negali organizuoti viešųjų aukcionų sklypų pardavimams ir negaus taip reikalingų pajamų į savivaldybės biudžetą. Kas atsakys už tokius neatsakingus veiksmus? Matyt, vėl bus išvengta atsakomybės... gaila.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2715" token="FFNP9N2ZkETmH3JlMSazHyFoSR0PlNMwk2t0vIqy2YY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2712"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570695564"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vytautas Jastremskas</span> - Ket, 2019-10-10 - 11:19</p> </li> <a href="/comment/2712#comment-2712" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2712#comment-2712" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rolandas Juonys šių 9 sklypų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rolandas Juonys šių 9 sklypų prie Sanatorijos miškelio ir 8 sklypų prie Maximos kadastro duomenų BYLAS (o ne informaciją, kaip jis pats nuolat teigia) perdavė Nacionalinei žemės tarnybai NUOSAVYBĖS TEISĖMS ATKURTI (taip nurodoma jo pasirašytame rugpjūčio 23 dienos rašte), t. y., perduoti piliečiams neatlygintinai. Jeigu p. Juonys skyrė V. Bartusevičienei GRIEŽTĄ papeikimą už tai, kad 9 sklypai individualiai statybai buvo kiek didesni nei 10 arų, bet vistiek juos perdavė NŽT kaip tinkamus, tai už ką tuomet tokia griežta nuobauda? Už tinkamų sklypų suformavimą? O jeigu jie netinkami, tai kodėl buvo perduoti NŽT nuosavybės teisėms atkurti? O gal direktorius baudžia vedėją už tai, kad nepakluso reikalavimui išeiti iš darbo šalių sutarimu? Ar p. Juonys ir šiai komisijai atsiuntė tekstą pasirašymui? Ar ir šį kartą buvo taip pat, kaip ir su sklypų perdavimu: pats surašau komisijos rekomendacijas, o paskui pats jas vykdau? Žema, direktoriau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2712" token="-jJKiVPDHf57_5Ls4LVDQol7mhOHwXVTE0isY-IQv90"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2711"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570694802"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytiskis </span> - Ket, 2019-10-10 - 11:06</p> </li> <a href="/comment/2711#comment-2711" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2711#comment-2711" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visgi si nusikaltima turetu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visgi si nusikaltima turetu istirti teisesaugos organai ir teisiskai nubausti ir laikas baigti sia komedija "tiria savi savus"-isvadoje papeikimas ir vel ...!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2711" token="KjHAaLRKtmlUyf5Y2mpt12UPtRFMupq7oISoyRRKWCo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2710"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570694464"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kodel taip das…</span> - Ket, 2019-10-10 - 11:01</p> </li> <a href="/comment/2710#comment-2710" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2710#comment-2710" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodel ,,raudonoji torpeda,,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodel ,,raudonoji torpeda,, laisvai knisasi miesto valdžios stalčiuose ir pardavinėja sklypus? Kas ji tokia?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2710" token="iq5qB765IABdcLhwUQmSNaSTmSptg0bMjN5ufFcF7SU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=892&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="a6wydppTd4AEt2yG5MFpzlftGR-hkf-n2VEqkdXA2d4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 10 Oct 2019 06:52:49 +0000 vyrredaktorius 892 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus ra­jo­no kul­tū­ros cen­tras: ko­dėl ver­ta už­suk­ti vie­ti­niams ir tu­ris­tams? https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ra-jo-no-kul-tu-ros-cen-tras-ko-del-ver-ta-uz-suk-ti-vie-ti-niams-ir-tu-ris-tams <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/114-13344" rel="bookmark"> Nr. <span> 114 (13344) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/IMG_0662%20pirma.jpg?itok=bgCh4td0" width="344" height="287" alt="Algirdas Vrubliauskas ir centro direktorė Eglė Sereičikienė. " title="Simbolinę Kultūros centro atidarymo juostelę perkirpo rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir šio centro direktorė Eglė Sereičikienė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>„Tai bus ry­šys tarp mies­to ir kaimo“</h2> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė Kul­tū­ros cen­trui skir­tas pa­tal­pas jos pa­sta­te įren­gė vyk­dy­da­ma eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą dėl pa­slau­gų ir as­me­nų ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mo. Kul­tū­ros cen­trui įreng­ti skir­ta apie 12 tūkst. eu­rų.</p> <p>Pir­ma­me tri­aukš­čio sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to aukš­te Kul­tū­ros cen­trui skir­ti trys ka­bi­ne­tai, į ku­riuos pa­da­ry­tas at­ski­ras įė­ji­mas. Iki šiol cen­tro dar­buo­to­jai bu­vo įsi­kū­rę tre­čia­ja­me aukš­te.</p> <p>Kaip sa­kė ra­jo­no Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Eg­lė Se­rei­či­kie­nė, me­rui Al­gir­dui Vrub­liaus­kui ki­lo idė­ja cen­trui įreng­ti to­kias pa­tal­pas, ku­rio­se ne tik ga­lė­tų dirb­ti, bur­tis kul­tū­ros dar­buo­to­jai, bet ir ga­lė­tų bū­ti de­monst­ruo­ja­mi vie­ti­nių me­ni­nin­kų, ama­ti­nin­kų dar­bai, pri­sta­to­ma ūki­nin­kų ga­mi­na­ma ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pro­duk­ci­ja. Taip pat or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rių ama­tų edu­ka­ci­jos ar­ba mo­ky­mai.</p> <p>Kaip Kul­tū­ros cen­tro ati­da­ry­mo pro­ga sa­kė ra­jo­no me­ras, at­si­ra­do nau­ja erd­vė, ku­rio­je bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti, pa­žin­ti dzū­kiš­kus pa­pro­čius, ama­tus, pa­vel­dą: „To ne­tu­ri pa­mirš­ti mū­sų vai­kai, anū­kai. Šis cen­tras bus ir tam tik­ras ry­šys tarp mies­to ir kai­mo. Ti­kiu, kad į jį už­suks ir daug tu­ris­tų, nes kiek­vie­nais me­tais po­pu­lia­rė­ja va­di­na­ma­sis at­va­žiuo­ja­ma­sis tu­riz­mas.“</p> <p>Nau­jų ra­jo­no Kul­tū­ros cen­tro pa­tal­pų pa­kvies­tas pa­šven­tin­ti kle­bo­nas, Aly­taus de­ka­na­to de­ka­nas, gar­bės ka­nau­nin­kas Arū­nas Už­upis pri­mi­nė, kad po­pie­žius Pran­ciš­kus šį spa­lį pa­skel­bė ypa­tin­guo­ju mi­si­jų mė­ne­siu. O mi­si­jos, de­ka­no pa­ste­bė­ji­mu, yra vi­sur, – ir čia ati­da­rant šį cen­trą, ir kiek­vie­no mū­sų na­muo­se.</p> <p>Jis lin­kė­jo, kad Kul­tū­ros cen­tro pa­tal­po­se vieš­pa­tau­tų ra­my­bės an­ge­las, kad jo­se bū­tų da­li­ja­ma­si ge­ru­mu.</p> <p>Sim­bo­li­nę cen­tro ati­da­ry­mo juos­te­lę per­kir­po ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas ir Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė E.Se­rei­či­kie­nė.</p> <p>Į cen­tro pa­tal­pų ati­da­ry­mą bu­vo su­si­rin­kęs ne­ma­žas bū­rys žmo­nių, tad vi­si vie­nu kar­tu į vi­dų net ne­ga­lė­jo pa­tek­ti. Gal tam pa­si­tar­na­vo nuo pat ry­to prie sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to skam­bė­ju­si ka­pe­los mu­zi­ka ir dai­nos.</p> <p>Už­ėju­sie­ji į nau­jas cen­tro pa­tal­pas su­sku­bo do­mė­tis de­monst­ruo­ja­mais ama­ti­nin­kų dir­bi­niais ir ku­li­na­ri­niu pa­vel­du – mė­sos ga­mi­niais, sū­riais, šal­ta­lan­kių sul­ti­mis ir dar gau­sy­be gar­dė­sių. Kai kas su­ma­nė jų ir įsi­gy­ti.</p> <p>Kul­tū­ros dar­buo­to­jai sve­čius kvie­tė ap­si­lan­ky­ti kuo daž­niau, nes nie­ka­da čia ne­stigs de­monst­ruo­ja­mų įvai­riau­sių dir­bi­nių ir ga­mi­nių. Bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti ir su ra­jo­ne vyks­tan­čiais ren­gi­niais, lan­ky­ti­no­mis vie­to­mis, čia gy­ve­nan­čiais ama­ti­nin­kais ir ūki­nin­kais.</p> <h2>Cen­tre – trys de­šim­tys kul­tū­ros dar­buo­to­jų</h2> <p>Ra­jo­no kul­tū­ros cen­tras tu­ri de­šimt sky­rių – Alo­vė­je, Dau­guo­se, But­ri­mo­ny­se, Pi­va­šiū­nuo­se, Pu­nio­je, Ne­mu­nai­ty­je, Luks­nė­nuo­se, Kro­kia­lau­ky­je, Sim­ne ir Mi­ros­la­ve. Čia dir­ba trys de­šim­tys kul­tū­ros dar­buo­to­jų.</p> <p>Kad Kul­tū­ros cen­tras bū­tų ati­da­ry­tas kuo įspū­din­giau ir įsi­min­ti­niau, pa­si­sten­gė ir kul­tū­ros dar­buo­to­jai, ir ben­druo­me­nės, ir ūki­nin­kai.</p> <p>Gro­jo liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Bal­kis“. Pi­va­šiū­nų ama­tų cen­tras čia pat įsi­reng­to­je kros­ny­je ke­pė dzū­kiš­kas ban­das ir kvie­tė jo­mis pa­si­vai­šin­ti. Mak­niū­nų ben­druo­me­nė „So­džius“ siū­lė pa­ra­gau­ti šil­tos gry­bų sriu­bos. Ūki­nin­kai de­gus­ta­ci­jai ne­gai­lė­jo sū­rių, mė­sos, duo­nos ga­mi­nių, o no­rin­čių­jų pa­ra­gau­ti at­si­ra­do ne­ma­žai.</p> <p>Kad ir lie­tin­gas bu­vo šis tre­čia­die­nis – Kul­tū­ros cen­tro ati­da­ry­mo die­na, ra­jo­no Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras su­ge­bė­jo pa­de­monst­ruo­ti svei­ka­tai nau­din­gų žai­di­mų. O kad cen­tre tik­rai vyks įvai­rių ama­tų edu­ka­ci­jos, liu­di­jo pas­ta­ro­sios su­reng­tos ir šio Kul­tū­ros cen­tro ati­da­ry­mo pro­ga, – ja­me bu­vo de­monst­ruo­ja­mas vil­nos vė­li­mas, kvi­lin­gas, ar­ba rank­dar­bių iš siau­rų su­suk­tų po­pie­riaus juos­te­lių ga­mi­ni­mas.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no kul­tū­ros cen­tras dar­bą pra­dė­jo su nau­jo­mis veik­lo­mis, ku­rio­mis ti­ki­ma­si su­lauk­ti ir vie­ti­nių, ir tu­ris­tų su­si­do­mė­ji­mo. Me­ro A.Vrub­liaus­ko tei­gi­mu, šia nau­ja kul­tū­ros erd­ve sie­kia­ma ne tik pa­žin­ties su ra­jo­nu: „Čia ga­lės ben­drau­ti kul­tū­ros dar­buo­to­jai, me­ni­nin­kai, ūki­nin­kai. Ti­kiuo­si, kad čia vi­sa­da bus daug ge­rų žmo­nių.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/IMG_0615.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-884-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/IMG_0615.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/IMG_0627.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-884-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/IMG_0627.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/IMG_0636.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-884-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/IMG_0636.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/IMG_0639.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-884-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/IMG_0639.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/IMG_0662.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-884-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/IMG_0662.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/IMG_0665.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-884-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/IMG_0665.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/IMG_0672.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-884-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/IMG_0672.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/IMG_0694.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-884-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/IMG_0694.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/IMG_0702%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-884-QygqY_YFDDM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/IMG_0702%201.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=884&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="JlMvFw7KcktVe-o92dLz6ifP57GQBrFzKdyfSPsUQpo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 04 Oct 2019 12:13:49 +0000 vyrredaktorius 884 at https://www.alytausnaujienos.lt