Savivalda https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Dar­bo par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riui to­liau va­do­vaus Kęs­tu­tis Ąžuo­las https://www.alytausnaujienos.lt/dar-bo-par-ti-jos-aly-taus-mies-sky-riui-liau-va-do-vaus-kes-tu-tis-azuo-las <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13645" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13645) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/Azuolas%20AW3W6105.jpg?itok=2HnR6hON" width="344" height="287" alt="Kęs­tu­tis Ąžuo­las." title="Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Dar­bo par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­rius tu­ri be­veik 60 bal­sa­vi­mo tei­sę tu­rin­čių na­rių.</p> <p>Ne­se­niai vy­ku­sia­me sky­riaus ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mų su­si­rin­ki­me pir­mi­nin­ku nau­jai dve­jų me­tų ka­den­ci­jai iš­rink­tas K.Ąžuo­las. Jis iki šiol sky­riui va­do­va­vo vie­ną dve­jų me­tų ka­den­ci­ją. Sky­riaus pir­mi­nin­ko ka­den­ci­jos dve­jų me­tų lai­ko­tar­pis nu­ma­ty­tas par­ti­jos sta­tu­te, o ka­den­ci­jų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas.</p> <p>Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jais ta­po ver­sli­nin­kas Rim­vy­das Čap­li­kas, so­cia­li­nė­je sri­ty­je dir­ban­ti Rū­ta Žva­liaus­kai­tė ir ap­skai­ti­nin­kė Eg­lė Rač­kaus­kie­nė.</p> <p>„Da­bar mū­sų pa­grin­di­nis dar­bas – pa­si­reng­ti sa­vi­val­dos rin­ki­mams, iki ku­rių li­ko ne­pil­ni dve­ji me­tai“, – sa­kė K.Ąžuo­las, tu­rin­tis aukš­tą­jį in­ži­nie­riaus iš­si­la­vi­ni­mą ir dir­ban­tis vie­nu iš Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju.</p> <p>Dar­bo par­ti­jai pra­ėję rin­ki­mai į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą bu­vo ne­sėk­min­gi, – jos at­sto­vai ne­iš­ko­vo­jo nė vie­no man­da­to.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/Azuolas%20AW3W6105_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/Azuolas%20AW3W6105_0.jpg?itok=_aRxt7Jm" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/dar-bo-par-ti-jos-aly-taus-mies-sky-riui-liau-va-do-vaus-kes-tu-tis-azuo-las&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3013&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="oxCgYoZKCxO4ukw2C97p5C_iF7lEVU-pD805KLNwowY"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266575" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635438254"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nebeliko</span> - 2021-10-28 - 19:24</p> </li> <a href="/comment/266575#comment-266575" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266575#comment-266575" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nebeliko mieste Darbo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nebeliko mieste Darbo partijos, nei tarybos narių.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266575" token="5tVhKpxNlVQQ_fRCr35cXKzdnOluVIp5KyWSpyj9glQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-264023" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635322644"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sakykit</span> - 2021-10-27 - 11:17</p> </li> <a href="/comment/264023#comment-264023" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/264023#comment-264023" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kokia nauda 49 tūkstančių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kokia nauda 49 tūkstančių alytiškių labui tokios kokybės aktyvistai? Kur kas bebūt valdžioje, tesiasi miesto nykimas. Ir dabar pustuščias pramonės parkas kur kitur nuo rimto užsienio investuotojo pertekliaus dūzgia. Aerodromo 100 ha ne šiaip, nei taip. Įklampinta teisme ir praleidžiamas brangus laikas efektyviai panaudot? Nereaguojant į gyventojų skaičiaus mažėjimą, savivaldybėj nesimato pertvarkų, kaip ir švietimo pertvarkų. Kur kitur padarę ir pamiršę. Per savivaldybės sistemą prikurta perteklinių postų kaip ir šio, išlaukt iki kitų rinkimų ir politiką imituot. Kur kaip partija per kadenciją nesimato nei vieno rimto politinio judesio, tik kaip iš pogrindžio pasiskelbė reklamuodamiesi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=264023" token="Z8LpxS-SkGxEtyhDtDzS7j8cRhXLiK92kC5sWYAqgPc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-261978" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635271422"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Torpeda Kardasian </span> - 2021-10-26 - 21:03</p> </li> <a href="/comment/261978#comment-261978" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/261978#comment-261978" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Einu vada vel paseksiu kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Einu vada vel paseksiu kaip kadaise :) Tik gaila, kad Pacesas mane ismaine i Janutiene ir esu palikta be televizijos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=261978" token="2AlCDYlBzaeP8StMeAuCWluU0tO4adsV18wOqDPrzRY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-261404" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635239870"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>laukia</span> - 2021-10-26 - 12:17</p> </li> <a href="/comment/261404#comment-261404" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/261404#comment-261404" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pradedant nuo mero komandos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pradedant nuo mero komandos į apačias prisiteigę per savivaldą perteklinių ir laukia nuo rinkimų iki kitų rinkimų. Imituot politiką per savivaldą ir vieni nuo kitų nesiskiria.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=261404" token="1aEi_dxgL42d5xjhJJWNLSbHSC3JW9uBQ7UyhycIYY0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-261281" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635232309"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>zara</span> - 2021-10-26 - 10:11</p> </li> <a href="/comment/261281#comment-261281" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/261281#comment-261281" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Puiku, Kęstuti. Tik partija…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Puiku, Kęstuti. Tik partija tokia "pravėsus" jau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=261281" token="hfz8NJTSfKi5uZw-wq5FWvjDtVlmYe4-4rFTY7TWSZk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-261262" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635231146"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ką?</span> - 2021-10-26 - 09:52</p> </li> <a href="/comment/261262#comment-261262" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/261262#comment-261262" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ką iš vis jie daro?…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ką iš vis jie daro? Susodinti per savivaldybės institucijas imituot politikai. Jokio rimtesnio judesio kaip partija. Tik rikiuojas valdžiai perimt, išlaikyt.. Aktyvistų lygis. Buvo valdžioj, nieko gero. Apart patiems išgyvent.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=261262" token="XGcdA_gg_si_zm6dyHFD9uUUBO6zwdsJwoYw4Yp48zk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 26 Oct 2021 06:21:18 +0000 vyrredaktorius 3013 at https://www.alytausnaujienos.lt Mi­nist­rės vi­zi­tas Aly­tu­je: siū­ly­mai iš­gry­nin­ti tik­ruo­sius be­dar­bius ir per­im­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bos dar­bą mieste https://www.alytausnaujienos.lt/mi-nist-res-vi-zi-tas-aly-tu-je-siu-ly-mai-gry-nin-ti-tik-ruo-sius-be-dar-bius-ir-im-ti-uz-im-tu-mo <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/121-13644" rel="bookmark"> Nr. <span> 121 (13644) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/ministre.jpg?itok=L38Xpng-" width="344" height="287" alt="Mi­nist­rė me­ro pa­siū­ly­mui ne­pri­eš­ta­ra­vo, pa­reikš­da­ma: „Pi­lo­tuo­si­me įvai­rias ben­dra­dar­bia­vi­mo prie­mo­nes su sa­vi­val­dy­bė­mis.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Mi­nist­rė me­ro pa­siū­ly­mui ne­pri­eš­ta­ra­vo, pa­reikš­da­ma: „Pi­lo­tuo­si­me įvai­rias ben­dra­dar­bia­vi­mo prie­mo­nes su sa­vi­val­dy­bė­mis.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3><span style="line-height:100%">„Kai į vie­ną lais­vą dar­bo vie­tą yra pen­kio­li­ka be­dar­bių ir dar­buo­to­jo ne­ran­da­ma, kaž­kas ne­ge­rai“</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis dis­ku­si­jos apie da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją dar­bo rin­ko­je pra­džio­je iš­sky­rė še­šis jos po­žy­mius, su­si­ju­sius su darb­da­viais, dar­buo­to­jais, jau­ni­mu, pa­šal­pų ga­vė­jais, kles­tin­čiu še­šė­liu ir se­zo­niš­ku­mu: „Darb­da­viai tvir­ti­na, kad trūks­ta dar­buo­to­jų, jie be pa­tir­ties, kom­pe­ten­ci­jų, mo­ty­va­ci­jos. Dar­buo­to­jai kal­ba apie dar­bo vie­tų trū­ku­mą, ma­žas al­gas, per sun­kias dar­bo są­ly­gas. Jau­ni­mas tu­ri mo­ty­va­ci­jos dirb­ti, ta­čiau be pa­tir­ties gau­ti dar­bą su­dė­tin­ga. Pa­šal­pų ga­vė­jams mo­ty­va­ci­jos dirb­ti nė­ra, nes iš­mo­kos, pa­šal­pos ir ki­ta pa­ra­ma yra pa­kan­ka­mai di­de­lė. Dar­bo rin­ko­je kles­ti še­šė­lis, nes pa­šal­pų ga­vė­jai dir­ba ne­le­ga­liai. Pa­ste­bė­ta, kad šil­tuo­ju me­tų lai­ku, kai pra­si­de­da ūkio dar­bai so­duo­se ir so­dy­bo­se, dar­buo­to­jai daž­niau ser­ga.“</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Mies­to me­ras pa­tei­kė kon­kre­čią Už­im­tu­mo tar­ny­bos skel­bia­mą sta­tis­ti­ką apie be­dar­bius ir lais­vas dar­bo vie­tas Aly­tu­je, rug­sė­jo 30-osios duo­me­ni­mis. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je – net 3 tūkst. 300 be­dar­bių. Jų ne­dar­bas nuo dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų sie­kia 10,9 proc. Mies­te re­gist­ruo­ta 418 lais­vų dar­bo vie­tų. Pavyzdžiui, be dar­bo yra 121 siu­vė­ja, o joms lais­vų dar­bo vie­tų – 10. Dar­bo ne­tu­ri 346 to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jai, o jiems siū­lo­mos 87 lais­vos dar­bo vie­tos. Be dar­bo 432 pa­gal­bi­niai dar­bi­nin­kai, jiems lais­vos 28 dar­bo vie­tos.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Tarp be­dar­bių – 51 proc. mo­te­rų ir be­veik 49 proc. vy­rų. Vy­res­nių nei 50 me­tų be­dar­bių – 40 proc. Il­ga­lai­kių be­dar­bių, ku­rie re­gist­ruo­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je dau­giau nei me­tus, vy­res­ni nei 25-erių me­tų, – be­veik 32 proc. Dau­giau­sia be­dar­bių su pro­fe­si­ne kva­li­fi­ka­ci­ja – 46 proc.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">N.Ce­siu­lis su­skai­čia­vo, ko­kią pa­ra­mą gau­na ke­tu­rių as­me­nų so­cia­liai rem­ti­na šei­ma, au­gi­nan­ti du dar­že­li­nu­kus, – be­veik 1 tūkst. 247 eu­rus. Tai so­cia­li­nė pa­šal­pa, iš­mo­kos vai­kams, su­teik­tas so­cia­li­nis būs­tas, šil­dy­mo, karš­to van­dens, šiukš­lių su­rin­ki­mo kom­pen­sa­ci­jos, ne­mo­ka­mas dar­že­lis, pa­ra­ma mo­ki­nio reik­me­nims prieš­mo­kyk­li­nė­je gru­pė­je, mais­to pro­duk­tais, ne­mo­­ka­ma tei­si­nė pa­gal­ba, nemo­ka­mos odon­to­lo­go pa­slau­gos Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je, leng­va­tos lan­kant bū­re­lius, pa­vyz­džiui, Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je, Jau­ni­mo cen­tre.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Kai ku­rio­se sri­ty­se į vie­ną lais­vą dar­bo vie­tą yra pen­kio­li­ka be­dar­bių ir dar­buo­to­jo ne­ran­da­ma, kaž­kas ne­ge­rai Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je. Kai be­dar­bio pa­šal­pų at­va­žiuo­ja­ma pa­si­im­ti au­to­mo­bi­liu su už­ra­šu „Da­žy­mas. Glais­ty­mas“, kaž­kas ne­nor­ma­laus. Iki tūks­tan­čio dar­bo vie­tų Aly­tu­je at­si­ras per at­ei­nan­čius me­tus, įmo­nėms rei­kės dar­buo­to­jų. Mi­nist­re, ką ga­li­te pa­siū­ly­ti to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je“, – me­ras krei­pė­si į so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rę M.Na­vic­kie­nę.</span></p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Pa­tei­kė Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­vyz­dį</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Mi­nist­rė si­tu­a­ci­jos Aly­tu­je ne­iš­sky­rė, pa­reiš­kė, kad ji pa­na­ši vi­so­je Lie­tu­vo­je. „Mo­ka­mos iš­mo­kos ko­vi­do me­tu dar­bo ne­te­ku­siems pa­ska­ti­no juos re­gist­ruo­tis Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je. Ji ta­po dar vie­na so­cia­li­ne įstai­ga. Da­bar Lie­tu­vo­je – apie 200 tūkst. Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je re­gist­ruo­tų žmo­nių. Pu­sė jų ne­gau­na iš­mo­kų, čia jie re­gist­ruo­ja­si dėl svei­ka­tos drau­di­mo. Tik­rai di­de­lė še­šė­li­nio dar­bo rin­ka ir jos to­le­ran­ci­ja. Ki­ta pu­sė be­dar­bių gau­na tam tik­ras vals­ty­bės iš­mo­kas. Ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­kas ga­li­ma gau­ti iki de­vy­nių mė­ne­sių, ta­čiau as­me­nys iki 50 me­tų il­giau­siai Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je iš­bū­na še­šis mė­ne­sius, jie yra mo­ty­vuo­ti dirb­ti ir dar­bą su­si­ran­da“, – da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je api­bū­di­no so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė M.Na­vic­kie­nė.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ji kal­bė­jo ir apie nu­ma­to­mus po­ky­čius Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je, ku­rio­je bū­tų sie­kia­ma kuo dau­giau be­dar­bių grą­žin­ti į dar­bo rin­ką, in­di­vi­du­a­liai dir­ba­ma su il­ga­lai­kiais be­dar­biais, iš­gry­ni­na­mi tik­rie­ji be­dar­biai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vu­sio Už­im­tu­mo tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Gy­čio Da­ru­lio tei­gi­mu, dir­ba­ma ir su tais, ku­rie ne­no­ri dar­bo, ir su tais, ku­rie ne­no­ri to­kių žmo­nių: „Mums at­lais­vin­tų ran­kas, jei reik­tų dirb­ti tik su tais, ku­rie no­ri dar­bo.“</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Mi­nist­rė pa­čiai sa­vi­val­dy­bei siū­lė nu­si­sta­ty­ti, ko­kių kon­kre­čiai dar­buo­to­jų rei­kia, jų kva­li­fi­ka­ci­nius po­rei­kius. M.Na­vic­kie­nė tvir­ti­no, kad mi­nis­te­ri­jos re­ak­ci­ja į tai tik­rai bus.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė pa­tei­kė Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­vyz­dį dėl ne­le­ga­laus dar­bo: „Sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va į su­si­ti­ki­mą bu­vo pa­kvies­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bos, Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos at­sto­vai, se­niū­nai, se­niū­nai­čiai, darb­da­viai, be­dar­biai. Taip iš­si­aiš­kin­ta, kas ir kur ne­le­ga­liai dir­ba. Po to­kio su­si­ti­ki­mo sa­vi­val­dy­bė­je su­ma­žė­jo ne­dar­bas. Kai sa­vi­val­dy­bės lyg­me­niu pa­si­sa­ko­ma, kad netoleruojamas ne­le­ga­lus dar­bas, re­zul­ta­tai pa­ge­rė­ja.“</span></p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">„Pi­lo­tuo­si­me įvai­rias ben­dra­dar­bia­vi­mo prie­mo­nes su sa­vi­val­dy­bė­mis“</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vu­si Lie­tu­vos smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, Aly­taus kraš­to ver­sli­nin­kų aso­cia­ci­jos va­do­vė Da­lia Ma­tu­kie­nė siū­lė plė­to­ti re­gio­no mas­tu val­do­mos be­dar­bys­tės idė­jas, pa­vyz­džiui, be­dar­biams mo­ka­mų iš­mo­kų mo­kė­ji­mą per­duo­ti skirs­ty­ti se­niū­ni­joms, nes ten ge­riau­siai ži­no­ma, kas ir ką dir­ba. Jos nuo­mo­ne, Aly­tu­je taip pat kaž­ką dėl be­dar­bių pa­šal­pų mo­kė­ji­mo ga­li­ma pa­da­ry­ti per se­niū­nai­ti­jas.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Apie tai, kad šiuo me­tu Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je yra tik sta­tis­ti­niai be­dar­biai ir po­rei­kį iš­si­aiš­kin­ti re­a­lų tik­rų be­dar­bių skai­čių, kal­bė­jo ir Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­tas, Aly­taus ben­dro­vės „Trai­de­nis“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Aly­taus me­ras N.Ce­siu­lis so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rei M.Na­vic­kie­nei pa­siū­lė kaip pi­lo­ti­nį, eks­pe­ri­men­ti­nį pro­jek­tą ša­ly­je – sa­vi­val­dy­bei per­im­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bos dar­bą mieste. Mies­to va­do­vas pri­si­mi­nė, kai prieš ku­rį lai­ką sa­vi­val­dy­bei bu­vo per­duo­tas so­cia­li­nių pa­šal­pų mo­kė­ji­mas ir pra­dė­ta tau­py­ti po ke­lis mi­li­jo­nus eu­rų per me­tus.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Mi­nist­rė me­ro pa­siū­ly­mui ne­pri­eš­ta­ra­vo, pa­reikš­da­ma: „Pi­lo­tuo­si­me įvai­rias ben­dra­dar­bia­vi­mo prie­mo­nes su sa­vi­val­dy­bė­mis.“</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:5pt"><span style="font-style:normal"><span style="font-weight:normal"> </span></span></span></span></p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211021_095314_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211021_095314_0.jpg?itok=cYf4PPrm" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1257.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1257.jpg?itok=oab5XzTN" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1261.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1261.jpg?itok=5h6CCatM" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1279.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1279.jpg?itok=6g9XlguS" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1281.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1281.jpg?itok=Pd-fPIlL" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1288.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1288.jpg?itok=Asa2ix0z" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1289.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1289.jpg?itok=RcIh08uH" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1301.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1301.jpg?itok=BUjSgzEx" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/mi-nist-res-vi-zi-tas-aly-tu-je-siu-ly-mai-gry-nin-ti-tik-ruo-sius-be-dar-bius-ir-im-ti-uz-im-tu-mo&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3008&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="c4E62pdlg5qihDL-iKXjyq9Lzs3LMzaz5hNQV8do_1I"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-258897" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635158130"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>masieud</span> - 2021-10-25 - 13:35</p> </li> <a href="/comment/258897#comment-258897" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/258897#comment-258897" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I am impressed. You are…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I am impressed. You are truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. <a href="https://skribblio.co/">skribblio</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=258897" token="U8RzoPddbv1N5urxH1cu6d5fTzY0jwJ08rRD-HWb6V4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-258099" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635139665"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vmaya957</span> - 2021-10-25 - 08:27</p> </li> <a href="/comment/258099#comment-258099" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/258099#comment-258099" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Stunning post! I really like…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Stunning post! I really like your work. It fulfills me and I'm content with the procedure of your post. I think this is stunningly stood segregated from another blog for me since this is unendingly essential for me. A responsibility of appreciation is all together for sharing. </p> <p><a href="http://www.jaipurescort.club/triveni-nagar-escorts.html">Triveni Nagar Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/udaipur-escorts.html">Udaipur Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/vaishali-nagar-escorts.html">Vaishali Nagar Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/vidhyadhar-nagar-escorts.html">Vidhyadhar Nagar Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/vishwakarma-industrial-area-escorts.html">Vishwakarma Industrial Area Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/vivek-vihar-escorts.html">Vivek Vihar Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/vki-area-escorts.html">Vki Area Escorts Service</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=258099" token="BNBRnhE-ZyS_m5-ow0cK9KLmkuFv6iNZzO88305UKEI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-258093" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635139544"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vmaya957</span> - 2021-10-25 - 08:25</p> </li> <a href="/comment/258093#comment-258093" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/258093#comment-258093" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This is the shocking post…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This is the shocking post you have shared, I need to give you unflinching information about the need. There are two or three virgins in our alliance, who don't eliminate up around latently and stop booking any of the juiciest youngsters, book persistently when you see young women from our workplaces. </p> <p><a href="http://www.jaipurescort.club/tonk-escorts.html">Tonk Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/tonk-phatak-escorts.html">Tonk Phatak Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/tonk-road-escorts.html">Tonk Road Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/transport-nagar-escorts.html">Transport Nagar Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/tripolia-bazar-escorts.html">Tripolia Bazar Escorts Service</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=258093" token="3dXKg4TvpNaHUU2xOVo_9no0PpdOsYEcqQUA_Lz9K1Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-258086" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635139374"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vmaya957</span> - 2021-10-25 - 08:22</p> </li> <a href="/comment/258086#comment-258086" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/258086#comment-258086" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I&#039;m never looking on the web…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I'm never looking on the web for articles that can interface with me and this is one of them. This is a spread that continually energizes indirectly controlled fights. The entire article is unbelievably bewildering and purposely made. </p> <p><a href="http://www.jaipurescort.club/sudarshanpura-industrial-area-escorts.html">Sudarshanpura Industrial Area Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/surajpol-bazar-escorts.html">Surajpol Bazar Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/the-monsoon-palace-escorts.html">The Monsoon Palace Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/tilak-nagar-escorts.html">Tilak Nagar Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/tilawala-escorts.html">Tilawala Escorts Service</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=258086" token="lRv3QRQuSGrioh_5sxYwQWgph3m4X7X7ToCK5QV0BtI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-258082" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635139263"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vmaya957</span> - 2021-10-25 - 08:21</p> </li> <a href="/comment/258082#comment-258082" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/258082#comment-258082" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I like your post and all you…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I like your post and all you share with us is enormous and strikingly major. I may have to bookmark the page so I can come here again to get you, as you have shown up. </p> <p><a href="http://www.jaipurescort.club/sitapura-industrial-area-escorts.html">Sitapura Industrial Area Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/sodala-escorts.html">Sodala Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/sojat-road-escorts.html">Sojat Road Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/subhash-chowk-escorts.html">Subhash Chowk Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.jaipurescort.club/subhash-nagar-escorts.html">Subhash Nagar Escorts Service</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=258082" token="9FNffrX2bb--WCBf5YQKMbghS3GGjxtSsKyFSNn-hWg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-258026" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635137935"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tai?</span> - 2021-10-25 - 07:58</p> </li> <a href="/comment/258026#comment-258026" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/258026#comment-258026" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai jei meras ubagų šeimos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai jei meras ubagų šeimos finansais domis, gali ir taryboj turtuolių iš verslo finansais paaidomėt? Kaip ir kitų iš verslo besiskundžiančių. Kokie aitvarai sunešė, su tokiais lygiais? Kokią kitą kart visuomenės grupę puls? Dėl valdininkų nepasisekė. Dėl bedarbių fiasko.. Kur kiti dar silpnesni Alytuj yra, ant kurių iš bejėgiškumų gali lietis? Apie pagarba Konstitucijoje nunatytoms žmogaus teisėms net neverta. Kaip net teismai atskirais atvejais ne tik nepaiso..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=258026" token="IgC8ZS7rtXzWQlkBpnoxBef9unVjSdpIa5fQehHjbEo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-257884" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635135064"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nerviniai prie…</span> - 2021-10-25 - 07:11</p> </li> <a href="/comment/257884#comment-257884" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/257884#comment-257884" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Panašu, Alytuj vietoj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Panašu, Alytuj vietoj normalaus valdymo, kur turi vyraut kuriamoji ir vienijanti energija, ir toliau patiria nervinių priepuolių bangas. Kur vasarą nuo to gynės valdininkai kolektyviniu pareiškimu dėl mobingo. Kur valdininkai profesonaliai sudėjo priekaištus dėl spaudimo teismais mosikuojant... Nedryso svarstyt taryba, vertint teisėsauga. Neįdomu, kas teismais kaip skuduru..Per tai paliko landas per intrigas silpnint savivaldos siekį gint viešą interesą. Dabar vietoj bedarbystės problemos visapusiško vertinimo ir kokybiškų sprendimų priėmimo, nueita lengviausiu keliu išsiliet ant silpniausių. Kur po tuo panašu siekis vergų saskaita pratest galimų bankrotų agonijas..Kas tik didina įtampas. Tuo tarpu žvilgtelėjus į būsimos tarybos posėdžio dienotvarkę, rimtų klausimų nesimato. Apart atskiriems kaip išgyvent. Tad nesugebant, tik nervinėm konvulsijom ant silpnesnių lepintis...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=257884" token="LYSgFxfpqOCekVDyZO_SeCon3O7k99AhtIhVubzhTFk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-257505" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635092897"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>įstatymai</span> - 2021-10-24 - 19:28</p> </li> <a href="/comment/257505#comment-257505" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/257505#comment-257505" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mero tarybos kompetencijų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mero tarybos kompetencijų lygius nusako savivaldos įstatyme. Meras teikia tarybai svarstyt strateginius miesto vystymo klausimus. Taryba svarsto ir tvirtona. Kur tarybos nariai ir patys siūlyt gali. Tad taryboj tvirtintų strategijų pasekmė didelė bedarbystė, maži atlyginimų vidurkiai, pilnai neapkrautas pramonės parkas pritraukiant rimtus užsienio investuotojus. Ką kitur sugeba, Alytuj ne. Tad čia blogų strategijų pasekmės. Kurias reikia gerint. O indenfikuot, sekiot su kokiom mašinom privažiuoja bedarbiai ar blusinėt kiek lengvatų ubagai gauna, maža. Kad blogų strategijų dėka mažėja gyventojų skaičius, dar ir likučius sekiot.. - čia gi kaip policijos informatorių veikla. Sekiot, skūst neįtinkančius..Maža taryba saviskundinėjimų sritį pasižymi, dabar ant bedarbių ir ubagų likučių pereina. Seklių miestas...Vietoj kuriamos ir vienijamos energijos, į sekiojimą po indentifikavimais...Ar suvokia alytiškiai, ką į valdžias renkas?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=257505" token="NQz3MbKbofOb_l9CAk6cDLpF4Y48zxKgIxqW8bfkiKs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-257472" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635088000"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kompetencijos</span> - 2021-10-24 - 18:06</p> </li> <a href="/comment/257472#comment-257472" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/257472#comment-257472" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reikia skirt kompetencijas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reikia skirt kompetencijas. Kur verslą atstovaujantys jų interesai, kaip verslams išsilaikyt bent kokia kaina. Ministrės, mero, tarybos narių - dirba žmonėms. Ko ministrė prieš atvykdama nepasidomėjo, kokie atlyginimų vidurkiai? Kokios Alytaus firmų finansinės galimybės, kokius konkrečius atlyginimus moka? Ypač firmos, į kurias vengia eit dirbt? Mero tarybos lygį kokios kokybės vystymo strategijos? Nors į pustuščią Alytaus pramonės parką žvilgtelėjus, kaip kiti parkai dūzgia nuo perkrauti rimtų užsienio investuotojų, iš kart aišku. Kokio lygio gudručiai Alytuj vyrauja. Nors premjerė Lietuvos mastu verslą pastatė į savo vietą, gal ministrei prieš atvykstant į Alytų reikėjo su premjere pasikonsultuot, dėl vietinių ypatumų. O čia atvyko ir su vietiniais bedarbius blusinėja. Kas kokia mašina į biržą atvyksta. Dar gal sekioja, kas kur..? Meras, gaudamas viso apie 3000 eurų atlyginimą per mėnesį šniukštinėja, kiek ubagų šeima lengvatų surenka. Neįsivaizduojama, kaip Kauno meras ubagus blusinėtų. Lyg tai per žema tokiuose ranguose turėtų būt?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=257472" token="I2rERwFLXgte22VDg5U9cOt90z2GaTzK6WyQfeo3D8Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-257438" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635080756"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>TIPO IDOMU</span> - 2021-10-24 - 16:05</p> </li> <a href="/comment/257438#comment-257438" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/257438#comment-257438" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">BEDARBIAMS MINISTRES VIZITAS…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>BEDARBIAMS MINISTRES VIZITAS GALI VAZIUOT GALI NEVAZIUOT</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=257438" token="Un63RCIXHcnEJ7EVq33BgCev3nPDxmXaMjDHDwVrCf8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-257234" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635046756"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>klasių kova</span> - 2021-10-24 - 06:39</p> </li> <a href="/comment/257234#comment-257234" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/257234#comment-257234" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Skiriasi interesai verslų ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Skiriasi interesai verslų ir valdžios. Valdžios, pagal kompetencijas, dirbt žmonėms ir jei firmose problemos dėl mokėjimų, išvados kitokios. O ne vyt kaip vergus į salygas... Verslo, kad nebankrutuot bent kokiom priemonėm. Kur įmanoma mažiau mokėt. Todėl toks ciniškas elgesys net jų atskirų atstovų taryboje. Kiek anksčiau šia tema komentaruose matėsi, galėtų, tai iš bedarbių ubagų atimtų ir pašalpas, ligos biuletenius... Ir kokiais metodais per teisėsaugą slopina retus, jų interesams neįtinkančius, gerai šiandien žino dalis politikų, patys teisėsauga. Po Naujų metų padidėjus minimumams, bus dar didesnės įtampos. Kaip išgyvent. Dėl mero, rimto mero Alytus neturi. Ir ka žin, ar nori turėt?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=257234" token="-FlzLJp2USs-vOG_YYMXkpy1uMyNz03gLHlTPsPM0mU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-255357" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634983451"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>įdomu?</span> - 2021-10-23 - 13:04</p> </li> <a href="/comment/255357#comment-255357" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/255357#comment-255357" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Įdomu tai, kad ministrė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Įdomu tai, kad ministrė primiršta, kad dirba žmonėms. Ir ant vienpusiškų darbdavių emocijų nereikia pasinert. Reikia ir kitų pusių situacijas išanalizuot. Kokie tarybų sprendimai strateginiuose klausimuose. Bet kaip vietos konservatorių veikėjai silpni, net partiniu mastu neturi su kuo pasikonsultuot dėl Alytaus ypatumų. Nes pavyzdžiui premjerė darbdavių užmačioms rimčiau užmetė. Tipo nėra ko išsidirbinėt, tegu į save prieš pažiūri. Dėl darbo vietų, kaip pakils minimumai, ka žin?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=255357" token="pDWjbTatEw9q49PIkvSGM0RSnILtAO4bqxlrIk8_nmY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-255341" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634980121"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - 2021-10-23 - 12:08</p> </li> <a href="/comment/255341#comment-255341" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/255341#comment-255341" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cesiulis ir vėl nusišnekėjo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cesiulis ir vėl nusišnekėjo. Skaičiuot nemoka.Kai darbdaviai supras,kad reikia ne minimumą mokėt atsiras darbuotojų eilės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=255341" token="B-dTBk9WriNSCyyGE-VIBtboYlFhDsi4q8CehzkHV0Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-255329" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634978045"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Buvau</span> - 2021-10-23 - 11:34</p> </li> <a href="/comment/255329#comment-255329" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/255329#comment-255329" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Perskaičius straipsnį,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Perskaičius straipsnį, susidaro įspūdis, kad žurnalistė nedalyvavo susitikime. Susitikime su ministre daugiausiai diskutavo ir kalbėjo Leonavičius ir Matukiene, dar Vencius, o ne meras. Rašykit teisybę, nes nustosim skaityti jūsų straipsnius, kurie visiškai neatspindi realios situacijos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=255329" token="SfjQ6_jPBALOU1V3tHcYHlMu1rs30ENWNFmuuOuzlPc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-255228" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634969461"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>įstatymai</span> - 2021-10-23 - 09:11</p> </li> <a href="/comment/255228#comment-255228" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/255228#comment-255228" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal įstatymus tik tarybos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal įstatymus tik tarybos išimtinė kompetencija priiminėt strateginius sprendimus dėl miesto vystymo. Už ką jie atsakingi ir atskaitingi alytiškiams. Ir jei meras neteikia tokių klausimų, gali teikt bent kuris iš 27 tarybos narių. Dabar kuo jie užsiima - kaip strateginiai dalykai. Šiuo atveju iš emocijų silpniausius blusinėt. Kitais atvejais reti, kas neįtinka, per teisėsaugą slopint. Kiti pavargę nuo ūnterpeliacijų dabar vieni prie kitų prieina ir jau kažkokia butaforinė dauguma. Kur, ar ji yra, ar nėra tas pats - kaip leisgyviai kaip patiems išgyvent. Ir, jei kas dėl mobingo iš apačių prabyla, ramiai apslopint. Kad kiti nedrystų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=255228" token="pem1CpvLOSUGm55p9C7lBb5zlFmDVLC8IfrWIVvj4fU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-255206" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634968015"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>teisingumas</span> - 2021-10-23 - 08:46</p> </li> <a href="/comment/255206#comment-255206" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/255206#comment-255206" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai kam eit į postus ir iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai kam eit į postus ir iš bejėgiškumo liet emocijas ant silpnesnių? Kam užimt vietas tų, kurie gal sugeba sprest problemas? Kuriozai kaip atskiruose atvejuose būdami politikais net teismo salėj lieja ant eilinių ubagų už nepatogius klausimus triadom. Kas ubagui, bedarbiui davė teisę klaust? Linki blogo šeimai. Vadinant žmogysta pačiam bloga daros ir tablete gaivina. O jei būt neatgaivinę ir numiręs, ką mirties nwkrologe būt rašę? Už žmones kovojo..? Kas atsakingas? - Kaip Konst. 109 str. sako, teisėjai nagrinėdami bylą klauso tik įstatymo. 110 str. - teisėjai nagrinėdami bylą negali taikyt įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. Jei neaišku, kaip vertint politiką kuriam aukšti reikalavimai, kreipias į Konst. twismą išaiškinimo. 21 str. - draudžiama žemint ar suteikt privilegijų pagal socialins grupes. 22 str. - teismas ir įstatymas saugo asmens ir šeimos garbę. 33 str. - piliečiams laiduojama teisė kritikuot pareigūnų, politikų darbą. Draudžiama persekiot už kritiką. 118 str. - prokuroras įstatymo nustatyta tvarka gina asmens, visuomenės teises bei ūnteresus. - Visa tai gerai žino Prezidentūra, LR Gen. prok. ir kur iniciatyvos pagal kompetencijas Alytuj užtikrint teisingumą? Ar geriau tegu bujoja link baudžiaviniai metodai link silpnesnių? Kad nedrystų net krustelt?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=255206" token="rHHZE7sFVsLR61oTfSKJZ1bYnDOkDI2gYKuFgogK44U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-254559" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634911327"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nuvažiavo</span> - 2021-10-22 - 17:02</p> </li> <a href="/comment/254559#comment-254559" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/254559#comment-254559" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuvažiavo elitiniai, kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuvažiavo elitiniai, kaip vietoj rimtų sprendimų pagal savo politikų kompetencijas teikimų, ubagų blusukes skaičiuoja. Tegu pasigiria, kiek per tarybą sprendė rimtų strateginių problemų dėl paskolų, savivaldybės veiklos efektyvumų..Kodėl kitur pramonės parkai perkrauti rimtų užsienio investuotojų, o Alytuj..? Kiek dėl mobingo prasiskverbė į viešumą, visur vietoj objektyvaus ištyrimo ir paviešinimo, kaip tabu. Apie galima piktnaudžiavimo teise galimybes, kaip asmenys būdami politikais ir viešais asmenimis naudojasi privataus kaltinimo institutu nepagrystai. Tyčia siekdami pakenkt ar tokiu būdu daryt spaudimą neįtinkantiems, kad nekelt nepatogių klausimų apie aerodromo ir pramonės parko ypatumus. Kodėl nepaisoma Konst. 21 str.- negalima įžeidinėt socialinių grupių. 22 str. - teismas ir įstatymas gina asmens ir šeimos garbę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=254559" token="couMZIvG-cHWQeawNxhN2XHCOIWEMxC7xmCLjMj5Df8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-254505" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634908781"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jau</span> - 2021-10-22 - 16:19</p> </li> <a href="/comment/254505#comment-254505" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/254505#comment-254505" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau savivaldybės sistema…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau savivaldybės sistema panašėja į darbo biržą saviems partiečiams. Kad užsitikrint elektoratą būsimiems rinkimams. Per ką į valdymą nepapult principingesniems ir kompetentingesniems. Per ką smarkiai kenčia miesto vystymas. Mažėja gyventojų skaičius, apie paskolas ir..tabu. Vienok skirias uab ir savivalda. Per savivaldą dirbama viso apie 49 tūkstančių alytiškių bendram labui. Uab tik dėl savęs. Ir jei siūlysi viso miwsto labui sprendimus švietimo sritį, dėl pramonės parko ar aerodromo, ar optomizuot milijonius srautus vardijant paskolas ir būdus mažint, viskas. Neįtinki uab atskiriems interesams. Todėl svarbiausia bėda Alytuj teisingumo stoka ir žmogaus teisių užtikrinimas. Kad viešas interesas būt aukščiau privačių.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=254505" token="aTAJuI7B5U308IW8j3ZArx-V57ehquLqkpvinB0n8EI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-254493" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634908280"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>esmė</span> - 2021-10-22 - 16:11</p> </li> <a href="/comment/254493#comment-254493" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/254493#comment-254493" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pirmą kart Alytus negavo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pirmą kart Alytus negavo krivulių iš savivaldybės asociacijos ir ministerijų. Reiškia neprogresyvūs Lietuvos mastu. Susireikšminę stagnatoriukai su primityviu šou. Jei didmiesčiuose pramonės parkai dūzgia perpildyti rimtų užsienio investuotojų ir vidutiniai atlyginimai didesni bei daugėja gyventojų, Alytuj atvirkščiai. Pustuščias pramonės parkas orentuotas į vietinius smulkius, kur ar pakils? Atlyginimų vidurkiai mažesni ir gyventojų skaičius sumažėjo iki 49 tūkstančių. Iškrito iš savivaldybių kategorijos 50 tūkst.- 70 tūkstančių. Reiškia mažintis valdininkų. Mero tarybos lygiuose nepakylama iki strategonių klausimų kiek paskolų ir kaip mažons, kaip gerint salygas susidaryt nirmalioms darbo vietoms, kaip optimizuot milijonius sandorius miesto labui..Kaip tabu šie klausimai. Ir išsiliet orentuojamasi į tam momente silpnesnius, kur nelemia. Nesugeba savo kompetencijose siūlyt sprendimus, erzinasi lysdami į kitų kompetencijų ribas. Trumpiau vietoj rimto darbo miesto labui kaip uabai atskiros interesų grupės žiūri kaip išgyvent miesto interesų saskaita. Toli iki rimtos savivaldos. Imitacija pigaus šou fone. Net partijos su negabiais lyderiais, panašėja į uždarus uab kaip išgyvent.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=254493" token="h0qJBrSxvbaGGRWF7gK2fp1YOSDWBaNTKb47Oqp6_pA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 22 Oct 2021 12:25:21 +0000 vyrredaktorius 3008 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je ma­žė­ja val­dan­čio­ji dau­gu­ma, di­dė­ja opo­zi­ci­ja https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-ta-ry-bo-je-ma-ze-ja-val-dan-cio-ji-dau-gu-ma-di-de-ja-opo-zi-ci-ja <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-01</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/115-13638" rel="bookmark"> Nr. <span> 115 (13638) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/IMG_6380%201.jpg?itok=WgDh4gol" width="344" height="287" alt="Alytus - opozicija." title="Iki šiol ta­ry­bos opo­zi­ci­ja ofi­cia­liai bu­vo pa­si­skel­bu­si frak­ci­ja „Aly­taus pi­lie­čiai“, ku­rio­je – trys na­riai, o jai va­do­vau­ja Vy­tau­tas Jast­rems­kas. Tad šiuo me­tu opo­zi­ci­jo­je – sep­ty­ni ta­ry­bos na­riai." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>„Vals­tie­čių“ frak­ci­jos ta­ry­bo­je ne­be­li­ko</h3> <p>Aly­taus mies­to ta­ry­bos Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jo­je iki šiol bu­vo trys na­riai – Dmit­rij Ka­čiu­rin, ku­ris pas­ta­ruo­ju me­tu va­do­va­vo frak­ci­jai, Val­das Rač­kaus­kas ir Skais­tė Ul­čic­kai­tė.</p> <p>Rug­sė­jo 30-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je D.Ka­čiu­rin pa­gar­si­no pa­reiš­ki­mą, kad frak­ci­ja yra be­są­ly­giš­kai įsi­pa­rei­go­ju­si lai­ky­tis sa­vo sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų pro­gra­mos, są­jun­gos ver­ty­bių tiek sa­vi­val­dos, tiek na­cio­na­li­niu lyg­me­niu, o šių nuo­sta­tų ne­si­lai­ky­mas reikš­tų pir­miau­sia rin­kė­jų ap­ga­vys­tę.</p> <p>Ka­dan­gi ta­ry­bos dau­gu­mos po­li­ti­niai spren­di­mai yra nu­kreip­ti prieš frak­ci­ją, jos na­riai D.Ka­čiu­rin ir V.Rač­kaus­kas pa­si­trau­kia iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos.</p> <p>Taip pat pra­neš­ta, jog šios frak­ci­jos spren­di­mu frakciją pa­lie­ka S.Ul­čic­kai­tė. Frak­ci­jo­je li­kus tik dviem na­riams, pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ji to­liau gy­vuo­ti ne­be­ga­li. Va­do­vau­jan­tis šiuo tei­sės ak­tu, ta­ry­bos frak­ci­ją tu­ri su­da­ry­ti ma­žiau­siai trys na­riai.</p> <p>Ta­ry­bo­je ne­be­li­kus „vals­tie­čių“ frak­ci­jos, D.Ka­čiu­rin sa­kė, kad jie su V.Rač­kaus­ku dirbs kaip lais­vi ta­ry­bos na­riai, ne­pri­klau­san­tys nė vie­nai iš li­ku­sių pen­kių frak­ci­jų ar Miš­riai ta­ry­bos na­rių gru­pei.</p> <p> </p> <h3>„Ma­ne iš frak­ci­jos pa­ša­li­no“</h3> <p>Vie­na iš Sei­mo na­rio Ro­ber­to Šar­knic­ko va­do­vau­ja­mo Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus pa­va­duo­to­jų S.Ul­čic­kai­tė tvir­ti­no, kad da­bar dar ne­tu­rin­ti vi­zi­jos, su kuo to­liau dirbs ta­ry­bo­je: „Sky­riaus val­dy­bo­je bu­vo nu­spręs­ta, jog frak­ci­ja tu­ri iš­ei­ti iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Aš iš dau­gu­mos ne­no­rė­jau iš­ei­ti, nes man pri­sti­go ar­gu­men­tų, ko­dėl taip tu­ri­me pa­si­elg­ti. Ka­dan­gi aš su tuo ne­su­ti­kau, ma­ne iš frak­ci­jos pa­ša­li­no.“</p> <p>Ta­ry­bos na­rės pa­si­tei­ra­vus, koks bu­vo pa­grin­di­nis sky­riaus val­dy­bos ar­gu­men­tas frak­ci­jai pa­lik­ti val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, S.Ul­čic­kai­tė at­sa­kė: „Ta­ry­bos po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me bir­že­lio pa­bai­go­je, ne­pa­skir­tas mū­sų kan­di­da­tas į mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus. Man tai pa­si­ro­dė per men­kas ar­gu­men­tas frak­ci­jai trauk­tis iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos.“</p> <p>Sky­riaus pir­mi­nin­ko R.Šar­knic­ko tei­gi­mu, sky­riaus val­dy­bos spren­di­mui frak­ci­jai trauk­tis iš Aly­taus mies­to ta­ry­bos dau­gu­mos pri­ta­rė par­ti­jos su­va­žia­vi­mas, nes kai ku­rios po­li­ti­nės jė­gos dau­gu­mo­je ne­pri­ta­rė są­jun­gos pa­siū­ly­toms kan­di­da­tū­roms į va­do­vau­ja­mas pa­rei­gas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.</p> <p>Pa­sak sky­riaus pir­mi­nin­ko, jis ger­bian­tis ta­ry­bos na­rius, ku­rie įvyk­dė par­ti­jos pa­reikš­tą va­lią – pa­si­trau­kė iš val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos, o S.Ul­čic­kai­tė pa­gal esa­mą si­tu­a­ci­ją tu­rė­tų ne­be­bū­ti sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja ir sky­riaus val­dy­bos na­re.</p> <p> </p> <h3>Val­dan­čio­ji dau­gu­ma ga­li lik­ti tra­pi</h3> <p>Iki bir­že­lio pa­bai­go­je vy­ku­sio ta­ry­bos po­sė­džio ji ofi­cia­lios dau­gu­mos ne­tu­rė­jo dau­giau nei me­tus. Šios mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos pra­džio­je, dau­giau nei prieš dve­jus me­tus, iš so­cial­de­mok­ra­tų, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vų at­sto­vų su­for­muo­ta dau­gu­ma su­by­rė­jo maž­daug po me­tų, nes iš­si­sky­rė po­žiū­riai skirs­tant biu­dže­to lė­šas, pra­dė­jus vyk­dy­ti švie­ti­mo įstai­gų re­for­mą.</p> <p>Per tą lai­ką, kol ta­ry­bo­je ne­bu­vo val­dan­čio­sios dau­gu­mos, at­si­ra­do nau­ja frak­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“, su­si­bū­rė Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė.</p> <p>Va­sa­ros pra­džio­je nau­ja 17-os ta­ry­bos na­rių iš 27-ių val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja bu­vo su­for­muo­ta iš so­cial­de­mok­ra­tų, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ir Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vų.</p> <p>Da­bar dviem „vals­tie­čiams“ pa­si­trau­kus iš dau­gu­mos, jo­je ga­li lik­ti tra­pi dau­gu­ma, kaip ne kar­tą yra bu­vę mies­to ta­ry­bų veik­lo­je. Tad da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je val­dan­čia­jai dau­gu­mai la­bai svar­bi ir to­les­nė iš „vals­tie­čių“ frak­ci­jos pa­ša­lin­tos S.Ul­čic­kai­tės po­zi­ci­ja.</p> <p> </p> <h3>Opo­zi­ci­jo­je – sep­ty­ni ta­ry­bos na­riai</h3> <p>Rug­sė­jo 30-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­neš­ta, kad Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė, ku­riai pri­klau­so Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius, Čes­lo­vas Dau­gė­la, Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė ir Va­le­ri­jus Ven­cius, pa­si­skel­bia opo­zi­ci­ja. Tarp jos pa­grin­di­nių veik­los kryp­čių – sie­kis bū­ti kon­struk­ty­via, pa­lai­kan­čia ra­cio­na­lius ir nau­din­gus žmo­nėms val­dan­čio­sios dau­gu­mos spren­di­mus, bet ne­to­le­ruo­jan­čia ne­igia­mą įta­ką gy­ven­to­jų in­te­re­sams da­ran­čių veiks­mų, pa­stan­gos už­kirs­ti ke­lią bet ko­kioms ne­skaid­ru­mo ap­raiš­koms ta­ry­bos ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­be.</p> <p>Da­bar Miš­riai ta­ry­bos na­rių gru­pei va­do­vau­ja V.Ven­cius.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20200113_000655.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20200113_000655.jpg?itok=G--FsNeL" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_6380%201_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_6380%201_0.jpg?itok=Z0yUbzo0" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-ta-ry-bo-je-ma-ze-ja-val-dan-cio-ji-dau-gu-ma-di-de-ja-opo-zi-ci-ja&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2945&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="BxQFfUETiBXF1wGxz5pRYLU9kNW2eNq2H5UPeuGPIy8"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235149" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633257615"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Oi</span> - 2021-10-03 - 13:40</p> </li> <a href="/comment/235149#comment-235149" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235149#comment-235149" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Radzevičiūtė ir …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Radzevičiūtė ir "konstruktyvi" opozicija - sunkiai suderinamos sąvokos :) :)<br /> Tiesa, kaži ar ilgai ji taryboje bus? Pikti liežuviai plaką, kad Vokietijoj stipriai prisicirkino...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235149" token="2fKVq01yion6dHhLYGtjbteeQk-6nwCIvZtzHV9Pxmg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235127" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633189978"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Garbės reikalas</span> - 2021-10-02 - 18:52</p> </li> <a href="/comment/235127#comment-235127" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235127#comment-235127" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Būk garbinga, perleisk…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Būk garbinga, perleisk mandatą kitam, padoriai atrodysi prieš miesto visuomenę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235127" token="Klt7ay1F-Q1mY6_AwrUHBv3Ki6FIjTZj4x2HhBVPQf4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235119" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633168634"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Buhalterei</span> - 2021-10-02 - 12:57</p> </li> <a href="/comment/235119#comment-235119" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235119#comment-235119" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buhalterė arogantiška…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buhalterė arogantiška nepripažįstanti savo klaidų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235119" token="iaf_Ad3D14P2ITza6DfNpK0wnDUzI8SYejfUpT4zEfY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235118" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633168147"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>SUNAZEJA VALDANCIU</span> - 2021-10-02 - 12:49</p> </li> <a href="/comment/235118#comment-235118" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235118#comment-235118" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">SUTAUPOMA PINIGU</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>SUTAUPOMA PINIGU</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235118" token="fuRb8evpWD58J7mwKSLPADkj8ASicYGZi6v79SSRjIU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235112" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633162616"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tinginė</span> - 2021-10-02 - 11:16</p> </li> <a href="/comment/235112#comment-235112" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235112#comment-235112" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir gerai padarė, vistiek…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir gerai padarė, vistiek niekas apie ją negirdėjo, kad tokia yra. Tinginė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235112" token="wJMwGdgXQu7V1mo3g8FtrzS6jqXmUAcyxtkgUi5CD38"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235081" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633111480"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Intrigantei </span> - 2021-10-01 - 21:04</p> </li> <a href="/comment/235081#comment-235081" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235081#comment-235081" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nemato argumentų, Mergaite…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nemato argumentų, Mergaite ar suvoki realybę? Taviškius išduoda, o argumentų trauktis nemato? Gudri lapė, postąi ir teta mero sekretorė intrigantė Jezukevičienė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235081" token="sviUNjE7rJ7qcvYusz-9aWeP-hmwMhmXn9Rb1HSjD5Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235071" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633101299"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Palinkėjo laim…</span> - 2021-10-01 - 18:14</p> </li> <a href="/comment/235071#comment-235071" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235071#comment-235071" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">neGerb., Skaistė, Jeigu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>neGerb., Skaistė, Jeigu trūksta argumentų, vadinasi tu esi ne ten, kur turi būti. Taigi, skubiai susirenki žaislus ir mini taką iš valdybos iš partijos ir miesto tarybos. Ir jau tada, laisva būdama, galėsi plaktis prie ko patinka, o rinkimai parodys, ar gerai pasirinkai. Ir būk nors truputį garbingą, nepudrink žmonėms smegenų, gindama asmeninius interesus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235071" token="S8kXOEycPP0nBKMZgdMwdcMer6Hd0sBnk8czChTtABc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235069" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633101011"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Susimovė</span> - 2021-10-01 - 18:10</p> </li> <a href="/comment/235069#comment-235069" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235069#comment-235069" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Panelytė visus reguliavo,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Panelytė visus reguliavo, kol pati nusireguliavo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235069" token="AGKRcpeMzDnZS2AsGdqqBW8uWlO-ZWvzerpuvKG8pUY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235067" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633099190"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Patarimas </span> - 2021-10-01 - 17:39</p> </li> <a href="/comment/235067#comment-235067" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235067#comment-235067" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tokiam žmogui kaip Skaistė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tokiam žmogui kaip Skaistė tai rekomenduoju pagerti moller žuvų taukų nes pagal jų reklama jie išrado šiaurės pašvaistę tai gal ir šį persona dar ką kūrybingiau sugalvos nes dabar tai prastokai sekasi mąstyti 😉</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235067" token="1eHf_LPc88e9MzRSy5bCl4WecsgQ0gRwHEakO5XvTFQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235065" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633097679"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nekvailink miesto</span> - 2021-10-01 - 17:14</p> </li> <a href="/comment/235065#comment-235065" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235065#comment-235065" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Trintukė, nematė argumentų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Trintukė, nematė argumentų dėl ko reikia trauktis, tu durnele apsimeti, Skaiste? Neturi politinės patirtiesir tiek. Išdavė socdemai su konservais, o ji neturi argumentų. Geriau sakyk, kad dėl tėvelio ir tetos, nusivyliau tavim padruške. Ji žino su kuo eis, jau senokai pasiūlymas padarytas, pas Cesiulį. Šlykštu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235065" token="YtjoHwvYiOCTD8jJVbH2XfbHZAIeaeacdmSn17HaWhg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235064" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633096681"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Valerijus</span> - 2021-10-01 - 16:58</p> </li> <a href="/comment/235064#comment-235064" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235064#comment-235064" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagaliau apsivale partija</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagaliau apsivale partija</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235064" token="x2fUmWTtS31wXCpoH4tr5WHlfAhEGDEXRWMu7_gOdu0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235063" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633096614"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Baisu</span> - 2021-10-01 - 16:56</p> </li> <a href="/comment/235063#comment-235063" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235063#comment-235063" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunu kad pagaliau dirbs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunu kad pagaliau dirbs vyrai o ne blondinė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235063" token="1y-ww1i5laQ_pK_zYvKG5onQMa0ttKtc9PvEOCCP-78"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235062" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633096385"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pasišalino pat…</span> - 2021-10-01 - 16:53</p> </li> <a href="/comment/235062#comment-235062" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235062#comment-235062" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Skaiste, esate grubi melage,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Skaiste, esate grubi melage, jūs pati intrigas rezgėte partijoje, pavargo žmonės nuo jūsų melo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235062" token="PcuILmLS9eem10VgHxZMAoxpRmrfSiRQUcvFYPKf5gA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 01 Oct 2021 12:16:35 +0000 vyrredaktorius 2945 at https://www.alytausnaujienos.lt Ne­ri­jus Ce­siu­lis: „Ga­lė­jo­me pa­sa­ky­ti „esa­me ne pa­sie­nio sa­vi­val­dy­bė ir vi­so ge­ro”, bet kiek tai bū­tų bu­vę žmo­giš­ka?” https://www.alytausnaujienos.lt/ne-ri-jus-ce-siu-lis-ga-le-jo-me-pa-sa-ky-ti-esa-me-ne-pa-sie-nio-sa-vi-val-dy-be-ir-vi-so-ge-ro <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/112-13635" rel="bookmark"> Nr. <span> 112 (13635) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-09/IMG_5202.jpg?itok=IzU7uBWq" width="344" height="287" alt="Alytus, Nerijus Cesiulis" title="Meras Nerijus Cesiulis sako, kad priimti sprendimą, ar Alytuje laikinai apgyvendinti nelegalius migrantus, teko labai greitai, vos per pusvalandį. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Ap­si­spręs­ti, ar pri­im­si­me 71 Lie­tu­vos–Bal­ta­ru­si­jos sie­ną ne­le­ga­liai kir­tu­sį mig­ran­tą ir pa­dė­si­me vals­ty­bei, mums te­ko la­bai grei­tai – vos per pu­sę va­lan­dos. Aš pats ko­or­di­na­vau šį klau­si­mą te­le­fo­nu, nes tuo me­tu atos­to­ga­vau ir bu­vau iš­vy­kęs. Su­lau­kė­me Va­rė­nos pa­sie­nio rink­ti­nės vie­nos už­kar­dų va­do skam­bu­čio su la­bai žmo­giš­ku pa­gal­bos pra­šy­mu: „Ne­tu­ri­me kur jų pa­dė­ti.“ Ar ga­lė­jo­me at­sa­ky­ti: „Mes – ne pa­sie­nio sa­vi­val­dy­bė, vi­so ge­ro“? Be abe­jo, taip, ga­lė­jo­me. Bet ne­pa­sa­kė­me, nes su­pra­to­me, kad vals­ty­bei rei­kia pa­gal­bos, o vals­ty­bė – tai vi­si mes. Kai vals­ty­bę iš­ti­ko bė­da dėl mig­ran­tų kri­zės, dau­ge­lio mies­tų me­rai pa­sa­kė: „Ne, tai jū­sų pro­ble­ma, spręs­ki­te, kaip no­ri­te.“ Bet kai rei­kia ke­lią nu­ties­ti, skir­ti lė­šų įstai­gai, ta­da tie­sia­me ran­ką, nes ži­no­me, kad vals­ty­bė mums pri­va­lo pa­dė­ti. Ko­dėl to­kie skir­tin­gi stan­dar­tai?</p> <p>Be abe­jo, rei­kia įver­tin­ti ap­lin­ky­bes – vyks­ta hib­ri­di­nė ata­ka prieš Lie­tu­vą, bet re­a­ly­bė yra to­kia, kad žmo­gus sto­vi prieš ta­ve ir žiū­ri al­ka­no­mis aki­mis. Vis dėl­to tai žmo­nės, pa­var­gę, ne­val­gę, o ko­kiu tiks­lu jie čia at­ėjo – ki­tas klau­si­mas. Jei pats esi žmo­gus, tai tu­ri ma­ty­ti ir ki­tą. Tur­būt jau pa­mir­šo­me, kaip mū­siš­kai, mū­sų se­ne­liai, va­žia­vo į Ame­ri­ką, kaip tau­tie­čiai va­žia­vo į An­gli­ją už­si­dirb­ti, kai dar ne­bu­vo­me ES na­riai, pir­mie­ji – ne­le­ga­liai. At­ro­do, kad kai lie­tu­viai va­žiuo­ja į sve­čius kraš­tus ieš­ko­ti lai­mės, tai nor­ma, bet kai va­žiuo­ja pro mus (ar pas mus) – jau ne.</p> <p>Ki­lo ne­ma­žai dis­ku­si­ją dėl pa­tal­pų, ku­rio­se ap­gy­ven­di­no­me mig­ran­tus. Di­de­lio pa­si­rin­ki­mo ir ne­tu­rė­jo­me. Ae­ro­dro­mo pa­tal­pos, nors pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei ir yra ne­nau­do­ja­mos, ne­bu­vo pats ge­riau­sias va­rian­tas, jo­se net ne­bu­vo pa­jung­ta ka­na­li­za­ci­ja, ne­bu­vo du­šų, ne­su­tvar­ky­ti tu­a­le­tai. Kaip tu­rė­jo­me už­tik­rin­ti bent ele­men­ta­rias hi­gie­nos są­ly­gas? Vi­si šie dar­bai bu­vo at­lik­ti vals­ty­bei sky­rus fi­nan­sa­vi­mą, taip pat įreng­tos vaiz­do ka­me­ros, su­tvar­ky­tos ki­tos pa­tal­pos. Ar yra blo­gai, kad at­ei­ty­je sa­vi­val­dy­bė įreng­tą pa­sta­tą ga­lės nau­do­ti mies­to reik­mėms?</p> <p>Aly­tu­je pa­vy­ko su­kur­ti mig­ran­tams vie­nas ge­riau­sių gy­ve­ni­mo są­ly­gų, pa­ly­gi­nus su ki­to­mis lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo vie­to­mis. Mums tik­rai ne­si­no­rė­jo Ita­li­jos ar Grai­ki­jos pa­tir­čių, kai mig­ran­tai at­ei­da­vo į vie­tos gy­ven­to­jų na­mus ir iš­neš­da­vo vis­ką, ką ras­da­vo šal­dy­tu­ve. Aly­tus – ne kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­la, kad lai­ky­tu­me si­tu­a­ci­jos įkai­tais ta­pu­sius žmo­nes pus­ba­džiu. Ar tai yra blo­gai, kad vie­ti­niai ver­slai, ku­rie tie­kė mai­ti­ni­mą, šiek tiek už­si­dir­bo? Mies­to biu­dže­tui mig­ran­tų iš­lai­ky­mas ne­kai­na­vo nė cen­to, bet kai­na­vo vals­ty­bei. Aš esu Aly­taus, o ne vals­ty­bės va­do­vas, man rū­pi ma­no mies­tas. Pa­ty­rė­me apie 100 tūkst. eu­rų iš­lai­dų, ku­rias 100 pro­cen­tų kom­pen­suo­ja vals­ty­bė. Aš su­pran­tu, kad gai­la ir keis­ta, kai dar­že­liuo­se vai­kus mai­ti­na­me pi­giau nei mig­ran­tus, o jiems ski­ria­mos pa­šal­pos yra di­des­nės nei mū­sų ša­lies gy­ven­to­jams, bet vals­ty­bės po­li­ti­ka yra to­kia.</p> <p>Nuo pat pra­džių su­pra­to­me ir tai, kad vi­suo­me­nė bus la­bai prie­šiš­ka. Pra­ėjo be­veik trys mė­ne­siais, ar aly­tiš­kiai pa­ju­to, kad mig­ran­tai gy­ve­no mū­sų mies­te, ar ma­tė juos? Ne­bent ži­nių lai­do­se, ki­to­se ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se. Jo­kių in­ci­den­tų ne­bu­vo už­fik­suo­ta. Po­žiū­ris ir­gi kei­tė­si, at­si­ra­do dau­gy­bė no­rin­čių pa­dė­ti, aly­tiš­kiai au­ko­jo, ne­šė dra­bu­žius, pa­ta­ly­nę, bė­da su­vie­ni­jo, vy­ko kaž­kas pa­na­šaus kaip per 2019 me­tų gais­rą. Mes la­bai bi­jo­jo­me šal­to­jo se­zo­no, juk iš šil­tų kraš­tų at­va­žia­vu­siems žmo­nėms Lie­tu­vo­je ypač šal­ta, o ru­duo šie­met anks­ty­vas. Bu­vo­me pra­dė­ję kal­bė­tis ir dėl šil­dy­mo sis­te­mos įren­gi­mo, bet kaip tą pa­da­ry­ti pa­sta­te, ku­rio sie­nos ir lan­gai kiau­ri? Pri­im­da­mi mig­ran­tus, vals­ty­bės pra­šė­me tri­jų da­ly­kų: ap­mo­kė­ti iš­lai­das, ku­rias pa­tir­si­me, už­tik­rin­ti ap­sau­gą, kad aly­tiš­kiams bū­tų sau­gu ir mig­ran­tai ne­iš­ei­tų iš te­ri­to­ri­jos, ir, tre­čia, – pa­sa­ky­ti, kiek lai­ko jie čia pra­leis ir ka­da bus iš­ga­ben­ti. Tre­čias punk­tas bu­vo su­dė­tin­giau­sias, at­sa­ky­mo į jį nie­ka­da ir ne­tu­rė­jo­me.</p> <p>Mig­ran­tų kri­zė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei – jau tre­čio­ji, po gais­ro ir ko­vi­do. Ne­pa­sa­kė­me „ne“, nors ga­lė­jo­me, no­ri­si ti­kė­ti, kad ir vals­ty­bė ne­nu­si­suks į ša­lį, jei mies­tui rei­kės pa­gal­bos – tai yra svar­bu, nes ge­rų dar­bų at­min­tis trum­pa. Sa­vi­val­dy­bei mig­ran­tų kri­zė taip pat bu­vo pa­kan­ka­mai ne­blo­ga pa­tir­tis. Pa­gal­vo­ki­me, o kas bū­tų, jei Lie­tu­vą stai­ga už­plūs­tų šim­tai tūks­tan­čių mig­ran­tų? Šį­kart si­tu­a­ci­ją su­val­dy­ti pa­vy­ko dau­gy­bės žmo­nių dė­ka, nuo sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų iki Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­rių. Iš­šū­kiai bu­vo di­džiu­liai, pra­džio­je mes nie­ko ne­ži­no­jo­me apie mig­ran­tus, jie bu­vo tie­siog žmo­nės be do­ku­men­tų, mus gąs­di­no, kad ga­li­mai jie yra te­ro­ris­tai. Te­ko per pus­die­nį įreng­ti pa­tal­pas, ku­rio­se ga­lė­tų gy­ven­ti be­veik 100 žmo­nių, su­kur­ti sis­te­mą, kaip jie bus mai­ti­na­mi, už­tik­rin­ti sau­gu­mą. Mums pa­vy­ko, nes ge­bė­jo­me ope­ra­ty­viai re­a­guo­ti, stra­te­guo­ti ir ko­or­di­nuo­ti veiks­mus. Nors šian­dien at­ro­do, kad gy­ve­na­me sau­giai, bet įvyk­ti juk ga­li bet kas, ir vi­si ta­da žiū­ri į sa­vi­val­dy­bę ir me­rą – tu­ri­me ruoš­tis tam tik­riems pro­ce­sams, veiks­mams“.</p> <p> </p> <p>Kalbėjosi <strong>Saulė Pinkevičienė</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/20210927_113517.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/20210927_113517.jpg?itok=ZtO7kIcz" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/IMG_5202_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/IMG_5202_0.jpg?itok=eSczIOB2" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ne-ri-jus-ce-siu-lis-ga-le-jo-me-pa-sa-ky-ti-esa-me-ne-pa-sie-nio-sa-vi-val-dy-be-ir-vi-so-ge-ro&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2936&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="h5xWDH95yGDxenKs0CjLJR3u0yH7vZ57p3zVuymBEkg"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-236434" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633533402"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>zose</span> - 2021-10-06 - 18:16</p> </li> <a href="/comment/236434#comment-236434" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/236434#comment-236434" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">go home from where you came…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>go home from where you came,crazy people</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=236434" token="koozvVrfA1P3HRcSXg3mipEFVhJw-MI0d2B_JxnCrJE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-236043" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633457652"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seo</span> - 2021-10-05 - 21:14</p> </li> <a href="/comment/236043#comment-236043" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/236043#comment-236043" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">It really is good to know…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>It really is good to know that this topic is being covered also on this web site so cheers for taking time to discuss this! <a href="https://rellius.ca/services/pressure-washing/">Pressure Washing</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=236043" token="qh5VDMc6FVNHkmXXCjRbI9N-B_-CSaAvEcd91UvmRhc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235998" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633446191"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seo</span> - 2021-10-05 - 18:03</p> </li> <a href="/comment/235998#comment-235998" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235998#comment-235998" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Wow! Such an amazing and…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also <a href="https://manaauto.ca/">Car Shipping by Rail</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235998" token="iIXhbwuM8p-lZpMtbarYGnmAMNBs8cNhpRe1clf8CBA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235997" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633446061"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seo</span> - 2021-10-05 - 18:01</p> </li> <a href="/comment/235997#comment-235997" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235997#comment-235997" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I am happy to find your…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post. <a href="https://buttar-law.com/employers/">find employment lawyer</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235997" token="j8BCGlez4-ZQSwBwBwUJzeZRDCTSJ7rsqERNavImmkE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235995" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633445881"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seo</span> - 2021-10-05 - 17:58</p> </li> <a href="/comment/235995#comment-235995" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235995#comment-235995" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I’ve been searching for some…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!.. <a href="https://unitedcanadainc.com/product/dr-numb-topical-anesthetic-cream/">Lidocaine Cream</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235995" token="eT9Mw3AFchy_l-niwWQXmRbtAUTzoakbrbh6Md2yp7U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235994" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633445696"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seo</span> - 2021-10-05 - 17:54</p> </li> <a href="/comment/235994#comment-235994" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235994#comment-235994" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I wanted to thank you for…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. <a href="https://varietysilks.com/category/accessories/bangles/">Bangles</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235994" token="QH--7TYeiMd2v-bnzZEUXmqtE-sql3n39hT_zUiqE4Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235983" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633444965"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seo</span> - 2021-10-05 - 17:42</p> </li> <a href="/comment/235983#comment-235983" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235983#comment-235983" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This is such a great…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. <a href="https://farhatsweets.com/product/standard-assorted-baklava-medium-tray/">Standard Assorted Baklava</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235983" token="pebWKCLH_lJDxXyLChkGCldUW34kZrdFbTqBiL87o1Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235980" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633444831"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seo</span> - 2021-10-05 - 17:40</p> </li> <a href="/comment/235980#comment-235980" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235980#comment-235980" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">We are really grateful for…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work. <a href="https://inspirationlearningcenter.ca/">tutor center near me</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235980" token="ZF70EbZiaxSWD5KsmX6mBwzhEKHrktk_NRO7zJ8xm8g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235978" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633444763"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seo</span> - 2021-10-05 - 17:39</p> </li> <a href="/comment/235978#comment-235978" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235978#comment-235978" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I would like to thank you…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks... <a href="https://mapleshielduniforms.com/product/lapel-counter-coat/">Lapel Counter Coat</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235978" token="FfXJcgIIDdjGJBgu-upwZl6xWTDgKix1jY-YsHwR-qA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235975" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633444503"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seo</span> - 2021-10-05 - 17:35</p> </li> <a href="/comment/235975#comment-235975" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235975#comment-235975" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nice to read your article! I…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. <a href="https://www.kleencondition.com/asbestos-removal/">asbestos removal toronto</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235975" token="azvh8OqbYNgL8YUsVLZqOAbE6vfb7m5OfiBcAKj4u4I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235970" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633444121"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seo</span> - 2021-10-05 - 17:28</p> </li> <a href="/comment/235970#comment-235970" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235970#comment-235970" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Thanks for taking the time…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. <a href="https://steakshop.ca/">Halal Wagyu Canada</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235970" token="_zEi7TJ8ks-M9Uy-QikPEggq35p4xHk2A56E-Sm3tp4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235968" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633443949"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seo</span> - 2021-10-05 - 17:25</p> </li> <a href="/comment/235968#comment-235968" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235968#comment-235968" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This is such a great…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. <a href="https://goldenmotor.bike/?s=sur+ron&amp;post_type=product">sur ron</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235968" token="6iAEKQhxEt-CTwcl63WcX_sEeSpQZ74F0yJxEynPKek"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235964" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633443817"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seo</span> - 2021-10-05 - 17:23</p> </li> <a href="/comment/235964#comment-235964" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235964#comment-235964" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Most of the time I don’t…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post! <a href="https://shishaworld.ca/product/khalil-mamoon-mini-silver-hookah/">Khalil Mamoon Egyptian Hookah Pipe</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235964" token="39EXPuckxcKdN9pzmiFw9rdJOACUyiCJqwVudefwZ1s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235963" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633443644"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seo</span> - 2021-10-05 - 17:20</p> </li> <a href="/comment/235963#comment-235963" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235963#comment-235963" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I read a article under the…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. <a href="https://dluxelab.com/face/fine-lines-and-wrinkles/">IPL and Laser Skin Treatment</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235963" token="ptMSMGpRTJmhRI4FPCUFg45TIABKFFdDeBkSp753JqE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235467" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633340867"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Motiejus</span> - 2021-10-04 - 12:47</p> </li> <a href="/comment/235467#comment-235467" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235467#comment-235467" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal Česiulio niekas ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal Česiulio niekas ir neįgalipojo kalbėti alytiškių vardu? Pats protelio tai ir nelabai turi...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235467" token="5qfO9ZYBZY0AziIZ3S6mWOpipmv5n4pF2tG_qcJOPf0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235133" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633214087"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seo</span> - 2021-10-03 - 01:34</p> </li> <a href="/comment/235133#comment-235133" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235133#comment-235133" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">https://www.digitekprinting…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.digitekprinting.com/canvas-prints-2">https://www.digitekprinting.com/canvas-prints-2</a> has been my go-to ever since I was in college. Their services basically saved me from flunking out. Up until now, I always present my best work when they have gone through Digitek’s care and exceptional service.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235133" token="ebcFdSdygqgxoEHZYbFYzz1EMweUaWjOx4IEmzYzuJM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235038" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633065248"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Melagiui merui</span> - 2021-10-01 - 08:14</p> </li> <a href="/comment/235038#comment-235038" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235038#comment-235038" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tau meriūkšti už aeroklubo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tau meriūkšti už aeroklubo išniekinimą dar atsirugs</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235038" token="3oJF_7rKd1HDYgkF8Mn5qJNIJLoL7r3V87utqNMmV_U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235018" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633019261"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>M</span> - 2021-09-30 - 19:27</p> </li> <a href="/comment/235018#comment-235018" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235018#comment-235018" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Galėjai pasakyti ne, nes…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Galėjai pasakyti ne, nes dabar likai paspirtukas...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235018" token="FzXKYGxzSAcBPymzOShieoqtGSHqn5DA0H8DkBSgHa8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-234990" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632985014"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>SENIAI REIKEJO</span> - 2021-09-30 - 09:56</p> </li> <a href="/comment/234990#comment-234990" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/234990#comment-234990" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ISVEZT I VOKIETIJA</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ISVEZT I VOKIETIJA</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=234990" token="ueVfxpJDUQr3AMbczC8rEbNrMhCkABtKs3Kby_QnKYU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 30 Sep 2021 06:42:56 +0000 vyrredaktorius 2936 at https://www.alytausnaujienos.lt LSA suvažiavime – apie svarbiausius metų iššūkius ir ilgalaikius savivaldos siekius https://www.alytausnaujienos.lt/lsa-suvaziavime-apie-svarbiausius-metu-issukius-ir-ilgalaikius-savivaldos-siekius <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-09</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/102-13625" rel="bookmark"> Nr. <span> 102 (13625) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-09/suva%C5%BEiavime.jpg?itok=nlj5vs3y" width="344" height="287" alt="Meras A. Vrubliauskas (pirmas iš dešinės) su kolegomis LSA nariais." title="Meras A. Vrubliauskas (pirmas iš dešinės) su kolegomis LSA nariais." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pandemijos valdymas, nelegalių migrantų krizė ir diskusijos dėl tiesioginių merų rinkimų – tokius svarbiausius pastarųjų metų savivaldos iššūkius suvažiavimo pradžioje pabrėžė LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius.</p> <p>„Krizių akivaizdoje parodėme savo vienybę, ištiesėme pagalbos ranką valstybei – kitaip ir būti negali. Tačiau centrinės ir vietos valdžios santykis turi būti nuolatinis. Savivalda turi ne vieną įsisenėjusią problemą, ir krizės nėra priežastis jų nespręsti,“ – suvažiavime kalbėjo M. Sinkevičius.</p> <p>Pasak jo, siekiant pateisinti gyventojų lūkesčius ir užtikrinti politinį stabilumą, kurį garantuoja jau antrą kadenciją veikianti tiesioginių merų rinkimų sistema, LSA ragina Konstitucijoje įtvirtinti ne tik tiesioginius merų rinkimus, bet ir mero – kaip savivaldybės tarybos nario, jos pirmininko bei savivaldybės vadovo, atstovaujančio savivaldybei ir vykdančio įstatymuose nustatytus įgaliojimus, statusą.</p> <p>Paminėta, kad asociacija ir toliau aktyviai dirba, siekdama ilgalaikių tikslų, tarp kurių – savivaldybių finansinio savarankiškumo ir lankstesnės galimybės skolintis investicijoms, teisės disponuoti valstybine žeme, subalansuoto ir tvaraus regionų ekonomikos augimo.</p> <p>Šiemet asociacijai pavyko įtikinti Finansų ministeriją padidinti savivaldybių biudžetams tenkančią gyventojų pajamų mokesčio dalį 40 mln. eurų. Šiuo metu svarstomos ir savivaldybių nuosavų pajamų šaltinių didinimo galimybės, peržiūrint kai kurias Nekilnojamojo turto ir Žemės mokesčių lengvatas bei naują nekomercinio nekilnojamojo turto apmokestinimo modelį priskiriant šio mokesčio pajamas savivaldybių biudžetams.</p> <p>Suvažiavimo dalyviai priėmė rezoliuciją, kurioje aukščiausios šalies institucijos raginamos Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme įtvirtinti galimybę savivaldybėms lanksčiau skolintis lėšų, reikalingų prisidėti ir įgyvendinti ES fondų finansuojamus projektus ir taip mažinti regioninę atskirtį bei užtikrinti gyventojų konstitucines teises į kokybiškas viešąsias paslaugas, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.</p> <p>LSA suvažiavime pristatyti ir kiti svarbiausi pokyčiai regionų politikos, aplinkosaugos ir energetikos, švietimo, socialinėje, sveikatos ir susisiekimo srityse.</p> <p class="text-align-right"><strong>LSA ir Alytaus rajono savivaldybės informacija</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/LSA.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/LSA.jpg?itok=r499Ybx2" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/suva%C5%BEiavime_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/suva%C5%BEiavime_0.jpg?itok=zMMzK_4A" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/lsa-suvaziavime-apie-svarbiausius-metu-issukius-ir-ilgalaikius-savivaldos-siekius&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2877&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="3zahk5ck2cNOQ1OVkUR76iOXLlq6hcdcNXnx3pGkjPs"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-228475" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631341634"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-09-11 - 09:27</p> </li> <a href="/comment/228475#comment-228475" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/228475#comment-228475" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">우리카지노사이트 예스카지노 퍼스트카지노 더킹카지노…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">조이카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">로얄카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">스타클럽카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian"> 아시안카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">슈퍼맨카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">33카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">온라인카지노</a></p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">33카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">월드카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">코리아카지노</a></p> <p><a>우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">33카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">월드카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">슈퍼카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">코리아카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">개츠비카지노</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/korea">코리아카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">33카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">f1카지노</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">더킹카지노</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=228475" token="8voXI42xQZxkAZ2kp9eybm2qDiRxUXBay8VMi8J4KeQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-228474" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631341541"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-09-11 - 09:25</p> </li> <a href="/comment/228474#comment-228474" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/228474#comment-228474" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">https://www.ekffo150.com…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/theking">https://www.ekffo150.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">https://www.ekffo150.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">https://www.ekffo150.com/yes</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">https://www.ekffo150.com/first</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">https://www.ekffo150.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">https://www.ekffo150.com/joy</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">https://www.ekffo150.com/royal</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">https://www.ekffo150.com/starclub</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian">https://www.ekffo150.com/asian</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">https://www.ekffo150.com/superman</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">https://www.ekffo150.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">https://www.ekffo150.com/33</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">https://www.ekffo150.com/oncasino</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com">https://www.ekffo150.com</a> </p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/theking">https://www.ajp4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">https://www.ajp4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">https://www.ajp4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">https://www.ajp4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">https://www.ajp4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">https://www.ajp4949.com/worldcasino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">https://www.ajp4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/">https://www.ajp4949.com/</a></p> <p><a href="https://www.bgj4949.com/">https://www.bgj4949.com/</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">https://www.bgj4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">https://www.bgj4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">https://www.bgj4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">https://www.bgj4949.com/yes</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">https://www.bgj4949.com/33</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">https://www.bgj4949.com/world</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">https://www.bgj4949.com/super</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">https://www.bgj4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">https://www.bgj4949.com/gatsby</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">https://www.dnfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">https://www.dnfl4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">https://www.dnfl4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">https://www.dnfl4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">https://www.dnfl4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yescasino">https://www.dnfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">https://www.dnfl4949.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/corea">https://www.dnfl4949.com/corea</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">https://www.dnfl4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">https://www.dnfl4949.com/f1casino</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">https://www.skfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">https://www.skfl4949.com/firstcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">https://www.skfl4949.com/meritcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">https://www.skfl4949.com/sandscasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">https://www.skfl4949.com/thekingcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">https://www.skfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">https://www.skfl4949.com/gatsbycasino</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=228474" token="RylEP5RpXWoHLubQdN51c7jH5Z7utt1YZXL6JUKS6lc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-228008" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631249695"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>rimtai</span> - 2021-09-10 - 07:54</p> </li> <a href="/comment/228008#comment-228008" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/228008#comment-228008" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rimtai savivaldos ir merų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rimtai savivaldos ir merų veiklą konkrečiai nusako įstatymai. Meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Dirba visų savivaldybės teritorijoj esančių gyventojų bendros gerovės labui. Meras analizuoja ir teikia tarybai svarstyt prioritetai dėl strategijų bei atsakomybė už jų vykdymą. -Dabar realybė atrodo. Apie strateginius klausimus kiek paskolų ir kaip atiduos, tabu. Stengias daugiau išlaikyt sau palankius partinius uabus. Po tiesioginių mero rinkimų dar mažiau atsakomybės ir kaip dievukai elgias. Uab praskolinus gali tekt ir atsakyt. Savivaldybėj pakrovė paskolų atiduos visi ir dzin. Svarbiausia tik lojaliems partiniams uabams sudaryt salygas bent kokia kaina išsilaikyt. Toliau imitacija kaip kuris sugeba. Silpna centrinė valdžia nesugeba kontroliuot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=228008" token="8ijSTk7B9Tx0PoaOsg_FgUBfxiXH2WcFZwIjUcydPtw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 09 Sep 2021 13:14:07 +0000 vyrredaktorius 2877 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys – Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ben­dro­jo ug­dy­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-ta-ry-bos-na-rys-vil-niaus-mies-sa-vi-val-dy-bes-ad-mi-nist-ra-ci-jos-ben-dro-jo-ug <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-07</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/104-13627" rel="bookmark"> Nr. <span> 104 (13627) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-09/EDMUNDAS%20%C4%8CE%C4%8CETA%20%28Internetui%29.jpg?itok=pGj-aBwL" width="344" height="287" alt="Edmundas Čečėta" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kaip sa­kė E.Če­čė­ta, jis lai­mė­jo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ben­dro­jo ug­dy­mo sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to at­ran­ką kaip pa­kai­ti­nis kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jas, jis pa­kei­tė į gim­dy­mo ir vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gas iš­ėju­sią šio sky­riaus dar­buo­to­ją.</p> <p>E.Če­čė­ta mi­nė­ta­me Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riu­je yra at­sa­kin­gas už mo­ki­nių pri­ėmi­mą į sos­ti­nės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las.</p> <p>„Ieš­ko­jau dar­bo, su­si­ju­sio su vals­ty­bės tar­ny­ba švie­ti­mo sri­ty­je. Su­ži­no­jęs, kad Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja vyk­do at­ran­ką į Ben­dro­jo ug­dy­mo sky­riaus pa­kai­ti­nio vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to pa­rei­gas, nu­spren­džiau jo­je da­ly­vau­ti. Aly­tu­je man, kaip mies­to ta­ry­bos na­riui, da­ly­va­vi­mas to­kio­se at­ran­ko­se ar švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų kon­kur­suo­se yra tei­siš­kai ap­ri­bo­tos, tad nu­spren­džiau no­ri­mo dar­bo ieš­ko­tis ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se“, – pa­sa­ko­jo E.Če­čė­ta.</p> <p>Jis bent kol kas dirb­ti į sos­ti­nę va­ži­nė­ja iš Aly­taus.</p> <p>E.Če­čė­ta iki šiol dir­bo lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ju, o pas­ta­ruo­ju me­tu – Jau­nų­jų šau­lių bū­re­lio va­do­vu Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je, dau­giau kaip de­šimt­me­tį – Sei­mo na­rio aly­tiš­kio so­cial­de­mok­ra­to Ju­liaus Sa­ba­taus­ko pa­ta­rė­ju. Šių dar­bų jis jau at­si­sa­kė. Nei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­to, nei na­rys­tės So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos mies­to sky­riu­je at­si­sa­ky­ti ne­ke­ti­na. Šia­me sky­riu­je jis yra ta­ry­bos na­rys.</p> <p>E.Če­čė­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu, iš­rink­tu pa­gal So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, dir­ba an­tra ka­den­ci­ja.</p> <p>„Ti­kiuo­si, kad pa­vyks su­de­rin­ti dar­bą Vil­niu­je ir Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je, ypač da­bar, kai ta­ry­bos ir jos ko­mi­te­tų po­sė­džiai vyks­ta nuo­to­li­niu bū­du“, – tvir­ti­no sos­ti­nė­je įsi­dar­bi­nęs mies­to ta­ry­bos na­rys.</p> <p>43-ejų E.Če­čė­ta Šiau­lių uni­ver­si­te­te yra bai­gęs edu­ko­lo­gi­jos ba­ka­lau­ro stu­di­jas ir įgi­jęs lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jo spe­cia­ly­bę, da­bar My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te stu­di­juo­ja švie­ti­mo ir moks­lo po­li­ti­kos bei va­dy­bos ma­gist­ran­tū­rą.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/EDMUNDAS%20%C4%8CE%C4%8CETA_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/EDMUNDAS%20%C4%8CE%C4%8CETA_0.JPG?itok=YYtHgNJP" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-ta-ry-bos-na-rys-vil-niaus-mies-sa-vi-val-dy-bes-ad-mi-nist-ra-ci-jos-ben-dro-jo-ug&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2868&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="z6agDBfA9x_iwRJ0Z4tL2T61BBUTBu6XNHwq_PKbDds"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-227143" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631080561"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Makaronai</span> - 2021-09-08 - 08:56</p> </li> <a href="/comment/227143#comment-227143" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/227143#comment-227143" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau turėjom tokį dirbantį ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau turėjom tokį dirbantį ir Vilniuje, ir Alytuje - Gataveckiuką. Tada gavosi iš darbo pišššš ir dabar bus tas pats. Vienu užpakaliu dviejų kėdžių neužsėsi</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=227143" token="kMJN9cK-5GPeBMfb219OJg6_mZStAdy4KrkTYatv9RI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-226924" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631021980"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>rimčiau</span> - 2021-09-07 - 16:39</p> </li> <a href="/comment/226924#comment-226924" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/226924#comment-226924" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal įstatymus už Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal įstatymus už Alytaus miesto valdymą atsakingi ir atskaitingi 27 tarybos nariai Kurių tarpe ir meras. Kuris už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Dabar fone kaip didmiesčiuose kelis kart didesni vidutiniai atlyginimai ir dėl to daugėja gyventojų, Alytaus mieste priešingai. Sumažėjus gyventojų iki apie 49 tūkstančių, Alytaus miestas nepapuola į kategoriją. Kur gyventojų nuo 50 tūkstančių iki 70 tūkstančių. Kur nusiritus į mažesnę kaimų kategoriją proporcingai gyventojų mažėjimui reikia mažintis vicmerų ir valdininkų skaičių. Mažėja darbo užmokesčio koeficientai visų valstybinių institucijų, esančių Alytaus mieste. Tad kur mero teiktas siūlymas tarybai svarstyt ir tvirtint, dėl gyventojų mažėjimo mažintis vicmerų ir valdininkų skaičių? Ar geriau mandravot, kad valdo miestą, kuriam dar gyventojų nuo 50 tūkstančių - 70 tūkstančių ribose? Ar ponam įstatymai neprivalomi, apart ubagam?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=226924" token="rCSHuwZfwcnqCM-q9qHz6IxS5ojPI2l0X8kjqMUFvwM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-226852" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631001837"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Skiepas </span> - 2021-09-07 - 11:03</p> </li> <a href="/comment/226852#comment-226852" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/226852#comment-226852" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytus jau ne &quot;Šeštas, bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytus jau ne "Šeštas, bet miestas" ale kažkokia a le Milioniškės kaimas šalia upės. Ot - yra tokia dar ir Alytus... Myliu, Ale "tiŲ..". Net ir įvažiuojamasis užrašas galėtų reprezentuoti... T.o. istorija... Ü</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=226852" token="DQC0_YxH4fiVACjoi8CzGAJOrDiRh3YUfXD176dOENM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-226846" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631001438"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Skiepas </span> - 2021-09-07 - 10:57</p> </li> <a href="/comment/226846#comment-226846" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/226846#comment-226846" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Knyga &quot;Graži Lietuva&quot;…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Knyga "Graži Lietuva". Albumas. Alytaus puslapyje nieko nėra: Nei Tilto BR , Ąnei ROrušės !!! : / Kas tei padarė ?! Reprezentacinė knyga visgi apie LT</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=226846" token="WCDCbS1we04Htgsvkq8990F5BL-Ccua4xveHdDJoQHQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 07 Sep 2021 06:34:30 +0000 vyrredaktorius 2868 at https://www.alytausnaujienos.lt Nau­ji me­ro pa­ta­rė­jai kaip ir jis pats – me­džio­to­jai https://www.alytausnaujienos.lt/nau-ji-me-ro-pa-ta-re-jai-kaip-ir-jis-pats-me-dzio-jai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-03</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/101-13624" rel="bookmark"> Nr. <span> 101 (13624) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-09/17636770_1676946598998428_6783990165811213347_o.jpg?itok=pWjAuSvm" width="344" height="287" alt="Kad Gintaras Rakaitis yra kar­tu me­džio­jęs su da­bar­ti­niu mies­to me­ru Nerijumi Cesiuliu, liu­di­ja ir šio naujo patarėjo so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ įkel­ta nuo­trau­ka. Be­je, ne­tru­kus tokia nuo­trau­ka iš mi­nė­tos G.Ra­kai­čio so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ros din­go." title="Kad Gintaras Rakaitis yra kar­tu me­džio­jęs su da­bar­ti­niu mies­to me­ru Nerijumi Cesiuliu, liu­di­ja ir šio naujo patarėjo so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ įkel­ta nuo­trau­ka. Be­je, ne­tru­kus tokia nuo­trau­ka iš mi­nė­tos G.Ra­kai­čio so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ros din­go." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pa­ta­rė­jai dar­bo ver­sle ne­at­si­sa­kys</h3> <p>Aly­taus mies­to me­rui sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra su­tei­ku­si tei­sę tu­rė­ti dvi pa­ta­rė­jų – po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų – pa­rei­gy­bes.</p> <p>Be­veik nuo me­ro N.Ce­siu­lio va­do­va­vi­mo sa­vi­val­dy­bei ka­den­ci­jos pra­džios – dve­jus me­tus ko­mu­ni­ka­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių klau­si­mais pa­ta­ria ne­par­ti­nė Ag­nė Man­ke­vi­čiūtė. Maž­daug tiek pat lai­ko me­ro pa­ta­rė­ju tur­to, fi­nan­sų val­dy­mo, stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo klau­si­mais dir­bo taip pat ne­par­ti­nis Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius. Pas­ta­ra­jam pas­ku­ti­nė dar­bo die­na ei­nant šias pa­rei­gas bu­vo rug­sė­jo 1-oji.</p> <p>„Prieš dve­jus me­tus su me­ru su­ta­rė­me, kad dirb­siu, o da­bar, kad ne­dirb­siu. Tai bu­vo ben­dras su­ta­ri­mas“, – iš­ėji­mą iš me­ro pa­ta­rė­jo pa­rei­gų api­bū­di­no A.Ja­ru­še­vi­čius.</p> <p>N.Ce­siu­lis tvir­ti­no, kad jis šias pa­rei­gas pa­li­ko sa­vo ini­cia­ty­va: „Au­re­li­jui bu­vo su­for­muo­tos kon­kre­čios už­duo­tys dėl mies­to stra­te­gi­nio pla­no, ver­slo klau­si­mų, ma­no už­duo­tis jis įvyk­dė, nuo­šir­džiai dė­ko­ju jam už dar­bą.“</p> <p>Aukš­tą­jį fi­nan­sų val­dy­mo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis A.Ja­ru­še­vi­čius sa­vo to­les­nį dar­bą sie­ja su ver­slu.</p> <p>O nuo at­ei­nan­čios sa­vai­tės pra­džios, rugsėjo 6-osios, nau­jais me­ro pa­ta­rė­jais pra­de­da dirb­ti aukš­tą­jį po­li­ti­kos moks­lų ir ver­slo ad­mi­nist­ra­vi­mo bei įmo­nių val­dy­mo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis To­mas Bū­de­lis bei Gin­ta­ras Ra­kai­tis, įgi­jęs aukš­tą­jį in­ži­ne­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą.</p> <p>T.Bū­de­lis, už­im­sian­tis pu­sę pa­ta­rė­jo eta­to, me­rui pa­tars stra­te­gi­niais sa­vi­val­dy­bės val­dy­mo, jos veik­los ana­li­ti­niais, dar­bo su ta­ry­ba klau­si­mais. Jis prieš de­šimt­me­tį yra dir­bęs mies­to ta­ry­bos sek­re­to­riu­mi, vė­liau ta pa­rei­gy­bė pa­nai­kin­ta, įstei­gus Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­tą.</p> <p>G.Ra­kai­tis N.Ce­siu­liui pa­ta­ri­nės sta­ty­bų ir mies­to in­fra­struk­tū­ros klau­si­mais. Jis, kaip me­ro pa­ta­rė­jas, užims 0,375 eta­to. Me­ro tei­gi­mu, ar­ti­miau­siu me­tu pa­aiš­kės ir kas užims li­ku­sią me­ro pa­ta­rė­jo eta­to da­lį, o jis, pa­sak me­ro, tu­rė­tų pa­tar­ti ver­slo, in­ves­ti­ci­jų klau­si­mais. Ta­čiau kol kas mies­to va­do­vas to­kio pa­ta­rė­jo pa­var­dės ne­įvar­di­jo.</p> <p>Nei T.Bū­de­lis, nei G.Ra­kai­tis dar­bo ver­sle ne­at­si­sa­kys. Pir­mo­jo ver­slas su­si­jęs su in­ter­ne­ti­niais pro­jek­tais ir jų val­dy­mu. Ant­ra­sis dir­ba ke­lių ir gat­vių tie­si­mu, jų re­mon­tu už­si­i­man­čios mies­to ben­dro­vės „Al­kes­ta“ Pro­jek­ta­vi­mo ir ge­o­de­zi­jos sky­riaus pro­jek­ta­vi­mo gru­pės ko­or­di­na­to­riu­mi ir Vil­niu­je vei­kian­čio­je ben­dro­vė­je „Sta­ty­bos eks­per­tų biu­ras“ eks­per­tu. Taip pat G.Ra­kai­tis nuo 2019 me­tų yra mies­to sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­rys.</p> <h3>„Abu juos pa­žįs­tu as­me­niš­kai“</h3> <p>T.Bū­de­lis yra Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus na­rys. Šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai pri­klau­so mies­to ta­ry­bos val­dan­čia­jai dau­gu­mai. Nau­jas me­ro pa­ta­rė­jas tvir­ti­no ga­vęs me­ro kvie­ti­mą ir su­ti­kęs, nes tu­rin­tis rei­kia­mą iš­si­la­vi­ni­mą ir pa­tir­tį.</p> <p>„Me­ras ma­ne pa­kvie­tė, nu­spren­džiau sa­ve iš­ban­dy­ti sa­vi­val­dos dar­be. Iki šiol su sa­vi­val­da bu­vau su­si­dū­ręs tik da­ly­vau­da­mas Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos veik­lo­je“, – tei­gė ki­tas nau­jas me­ro pa­ta­rė­jas G.Ra­kai­tis. Jis pri­klau­so me­ro va­do­vau­ja­mam So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Alytaus mies­to sky­riui.</p> <p>Pats me­ras, pa­klaus­tas, ko­dėl pa­si­rin­kęs šiuos pa­ta­rė­jus, pa­reiš­kė: „Aš juos pa­žįs­tu as­me­niš­kai. To­mas tu­ri pa­tir­ties dar­bui su ta­ry­ba, man la­bai svar­bi jos veik­los ana­li­ti­nė da­lis, kad ži­no­čiau in­for­ma­ci­ją. Gin­ta­ro tu­ri­mas eks­per­to lyg­muo tik­rai la­bai rei­ka­lin­gas vyk­dant gat­vių tvar­ky­mo ar ki­tus in­fra­struk­tū­ros pro­jek­tus.“</p> <p>N.Ce­siu­lis pa­brė­žė, kad jam nė­ra jo­kio skir­tu­mo, ko­kioms par­ti­joms pri­klau­so ar ne­pri­klau­so nau­ji pa­ta­rė­jai, svar­bu – ge­ri spe­cia­lis­tai.</p> <h3>Ko­kios są­sa­jos su me­džiok­le?</h3> <p>Nuo se­nų lai­kų ži­no­ma, kad val­džios at­sto­vai be­ne dau­giau­sia klau­si­mų iš­spren­džia per me­džiok­les ar žve­jy­bas. Tad nie­ko nuo­sta­baus, jog ne­ma­ža da­lis aukš­tas pa­rei­gas ei­nan­čių val­di­nin­kų pri­klau­so me­džiok­lės bū­re­liams.</p> <p>Ne iš­im­tis da­bar ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai. Pats me­ras ofi­cia­liai – Pri­va­čių in­te­re­sų re­gist­re de­kla­ruo­ja esantis dviejų me­džio­to­jų klu­bų narys: nuo 2019-ųjų pa­va­sa­rio Vil­ka­viš­kio ra­jo­no klu­bo „Kar­kli­niai“ ir nuo per­nykš­čio ru­dens Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos me­džio­to­jų klu­bo „Su­dva­ja“.</p> <p>Pas­ta­ro­jo­je drau­gi­jo­je me­džiok­lės ži­no­vu yra nau­ja­s me­ro pa­ta­rė­jas T.Bū­de­lis. Kaip pats sa­kė, jis yra me­džio­to­jas, bet ne­pri­klau­san­tis jo­kiam me­džio­to­jų klu­bui.</p> <p>Apie tai, kad esan­tis me­džio­to­jas, ta­čiau taip pat ne­pri­klau­san­tis jo­kiam bū­re­liui, tvir­ti­no ir ki­tas nau­jas me­ro pa­ta­rė­jas G.Ra­kai­tis.</p> <p>Kad jis yra kar­tu me­džio­jęs su da­bar­ti­niu mies­to me­ru, liu­di­ja ir G.Ra­kai­čio so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ įkel­ta nuo­trau­ka. „Pa­puo­lė kaž­kaip, tai pa­vie­niai at­ve­jai“, – tvir­ti­no šis nau­ja­s me­ro pa­ta­rė­jas. Be­je, ne­tru­kus tokia nuo­trau­ka iš mi­nė­tos G.Ra­kai­čio so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ros din­go.</p> <p>N.Ce­siu­lis tvir­ti­no me­džio­jan­tis su tūks­tan­čiais žmo­nių ir ta­me ne­ma­tan­tis nie­ko blo­go.</p> <p>Miesto mero patarėjo alga iki mokesčių – 2 tūkst. 145 eurai.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/31026_526c33b8d2ec008de236b57c63232fd3.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/31026_526c33b8d2ec008de236b57c63232fd3.jpg?itok=IELbQXsD" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/17636770_1676946598998428_6783990165811213347_o_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/17636770_1676946598998428_6783990165811213347_o_0.jpg?itok=cDonck3Y" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/nau-ji-me-ro-pa-ta-re-jai-kaip-ir-jis-pats-me-dzio-jai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2863&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="vsQX1C2WpBheptddp4w3kHLtp1FC1625qFxlhX0RpTc"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-227517" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631160230"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>JangDong</span> - 2021-09-09 - 07:03</p> </li> <a href="/comment/227517#comment-227517" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/227517#comment-227517" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The description of slope…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The description of slope unblocked.<br /> Welcome to Slope! Easy on start, but extra challenging and fun during the run!<br /> <a href="https://slope-unblocked.io">slope unblocked</a> Game, you take control of a ball rolling down a steep slope. As you steer from side to side, your game plan is to avoid colliding into obstacles, keep your ball straight onto the falling slopes, speed boosting along the way and have tons of adrenaline rushed fun as you strive attain your record! The further you get, the faster you go! Easy on sight, extra challenging and fun during the run! For added challenge, the course is randomized each slopes platforms, speed boosters, obstacles and tunnels, every time you play, forcing you to constantly stay on high alert if you want to succeed.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=227517" token="tDSgTNS9uIzVIsjfcVxvvASPy4bC4jsp1vncj7MNMqk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-227274" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631120377"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Koks</span> - 2021-09-08 - 19:59</p> </li> <a href="/comment/227274#comment-227274" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/227274#comment-227274" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Durnius gali tiek komentaru…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Durnius gali tiek komentaru tu paciu viena po kito po visus portalus rašyti …??? Matyt tas kuriam niekas neįtiks o pats turbut yra baisus nevykelis !!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=227274" token="wWkbSBaa-dGVh9rOu6cmAGXhR05LGTDEb6zHsuf6_X4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-226478" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630924378"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kur?</span> - 2021-09-06 - 13:32</p> </li> <a href="/comment/226478#comment-226478" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/226478#comment-226478" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal įstatymus meras teikia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal įstatymus meras teikia tarybai siūlymus dėl strategijų. Kur mero konkretus teiktas tarybai svarstyt siūlymas dėl mažinimo skaičiaus vicmerų ir valdininkų reaguojant proporcingai į gyventojų mažėjimą? Nes, esant savivaldybėj gyventojų mažiau nei 50 tūkstančių, savivaldybė jau nepapuola į kategoriją, kur gyventojų skaičius svyruoja nuo 50 tūkstančių iki 70 tūkstančių. Kur skirias vicmerų ir valdininkų skaičius bei regis atlyginimų koeficientai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=226478" token="SzYdVzjT7MMpoXTAEo-zhLzCTCQAV_2ylp0bM2wU7kM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-226142" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630834919"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ir?</span> - 2021-09-05 - 12:41</p> </li> <a href="/comment/226142#comment-226142" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/226142#comment-226142" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir sumažėjus gyventojų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir sumažėjus gyventojų skaičiui iki mažiau 50 tūkstančių, savivaldybė patenka į žemesnę taip vadinamą kaimų kategoriją. Kur proporcingai mažėjant gyventojų retinasi vicmerų ir valdininkų skaičius. Tai dabar iš 2 vicmerų ką palieka vienu, kaip ir kiek valdininkų retina? O gi čia pagrinde socdemų ir konservatorių partijų branduoliai. Tad kurie kuriuos retina? Pasilikdami galimybes išgyvent Alytuj kitų saskaita?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=226142" token="3d7oTsASemGPvfGd2vErQmNrrroyDydmviKFnIAz5k8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-226132" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630831790"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>demokratija</span> - 2021-09-05 - 11:49</p> </li> <a href="/comment/226132#comment-226132" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/226132#comment-226132" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rašant tokius straipsnius,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rašant tokius straipsnius, rimtoj demokratijoj paviešintų nuomonę ir buvusio patarėjo. Kodėl ir kaip..? Bet niekam neįdomu. Meras pasakė savo versiją ir tikėkit. O jei elgiasi taip su aukštam poste esančiais kolegom politikais, tai į apačias? Vargu, ar žmonėm skaito? Neįtiko, į jo vietą n lojalesnių? Net etatą dalim. Nors pusė patarėjo etate moka gal tiek, kad dauguma per mėnesį plušdami neuždirba? O klaust kas už ką balsuoja net nereikia. Kaip ir kur nebalsuoja, nes balsavimų kartele žema ir ..? Be jų valdžiai visad balsų užteks iš savo lojalių gal už darbo vietą ir panašiai. Juo lab valdžioj jaučia, kad su kompetencijom ir valdymo rezultatais ne kas, tad belieka...ką ir naudoja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=226132" token="y66F-GjpL3O3D49I_nmR_H57P7HXcfjC2mMVFqUaejw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-226110" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630825077"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ženklai</span> - 2021-09-05 - 09:57</p> </li> <a href="/comment/226110#comment-226110" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/226110#comment-226110" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip ir ženklai kitiems…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip ir ženklai kitiems partinukams. Jei neklauso, stumia iš partijos. Į jo etatą dalim iškart keli lojalesni partinukai. Per tai partijose drausmė geležinė. Jei kas, netenka posto ir sunkėja išgyvent Alytuj. Per tai kalami būsimi rinkimai ir jų nugalėtojai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=226110" token="BmIj62ABEG2sOpu8HK_fcyXGFN5BR30rVO4lsefeSMA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-226081" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630813768"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kaina</span> - 2021-09-05 - 06:49</p> </li> <a href="/comment/226081#comment-226081" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/226081#comment-226081" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Viskas turi kainą. Jei per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Viskas turi kainą. Jei per medžioklę, kaip galimos grėsmės dėl interesų kirtimosi. Jei kartu dirba kelių remonto firmoj, kur mieste vykdo besitęsiančius milijonius projektus, vėl galimos grėsmės dėl interesų kirtimosi. O čia stt objektas, kur gali prisikabinėt ir blusinėt. Nervai. Oatyrę valdininkai tai žino. Vėl savivaldybės pagal gyventojų skaičių išskirstytos pagal kategorijas. Gyventojų daugiau nei 50 tūkstančių, struktūra viena. Mažiau kaip 50 tūkstančių, struktūra kita. Nusivysčius iki apie 49 tūkstančių gyventojų, meras gali siūlyt tarybai palikt vieną vicmerą, mažint valdininkų skaičių.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=226081" token="-REO-gDHeTXSXyXjB53ycHojruK6dySEpLM2Bgag5wU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225932" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630780804"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Algis</span> - 2021-09-04 - 21:40</p> </li> <a href="/comment/225932#comment-225932" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225932#comment-225932" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Medžiotojai? Oi kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Medžiotojai? Oi kaip neskaniai kvepia. Jau galėjo ir patylėti, šiandien teiginys – medžiotojai, ne pliusas, o didžiulis minusas politikui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225932" token="Avjl3TgBdRnm9bNI-knucomXkVpyHaf2OtmSrDfl9sE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225597" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630683307"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kelininkas</span> - 2021-09-03 - 18:35</p> </li> <a href="/comment/225597#comment-225597" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225597#comment-225597" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">geriausias patarėjas yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>geriausias patarėjas yra Ivoška. O Alkestoje šampaną šovė...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225597" token="NNOPy-mphONUfZ4lBL6lJ5PeUu1gsiW6-YQ0RiOv370"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225593" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630682275"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>išradimai</span> - 2021-09-03 - 18:17</p> </li> <a href="/comment/225593#comment-225593" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225593#comment-225593" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pirmą kart stilius. Galimai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pirmą kart stilius. Galimai neįtiko partinukams kolega, marš iš posto. Į jo etatą dalim iškart kelis lojalesnius kolegas. Kad galimai iki rinkimų kaip nors išgyvent. Rimčiau jei dabar Alytaus mieste gyventojų tik 49125, pirmą kart nusileista žemiau 50 tūkstančių. Vertinam bedarbystė 6000, trečdalis dirbančių didmiesčiuose užsidirba kad išgyvent, nekeista. Kad ir partinukai vienas per kitą. Kodėl pusę kadčncijos taryba per interpeliacijas vieni kitus iki mirčių. Esmėj dėl postų, kad išgyvent.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225593" token="_v2LyH7JxXVTK30DGVtwW2Dxzr2WgV3yoH5CC7VSPvg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225584" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630676067"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>įdomu</span> - 2021-09-03 - 16:34</p> </li> <a href="/comment/225584#comment-225584" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225584#comment-225584" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei Alytaus miesto gyventojų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei Alytaus miesto gyventojų skaičius mažiau nei 50 tūkstančių, ar pagal įstatymus nereikėtų susimažint tarybos narių skaičių nuo esančių 27 iki 25 ? Palikt po vieną vicmerą ir patarėją? O ir merui pagal įstatymus galėtų ir pats daugiau sugebėt laiku ir kokybiškai analizuot situaciją. Ir teikt tarybai svarstyt siūlymus dėl prioritetinių klausimų dėl pertvarkų ir rimtesnių miesto vystymo strategijų. Naudingų viso prie 50 tūkstančių alytiškių labui. O ne kaip dvariuke..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225584" token="Atrg8jNBBRi_EZvWKAMPr4T4CdGMHLpGN3nZwFFFkjw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225583" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630675378"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>mada</span> - 2021-09-03 - 16:22</p> </li> <a href="/comment/225583#comment-225583" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225583#comment-225583" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Regis atėjo mada, po dalim…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Regis atėjo mada, po dalim etato priimt mero patarėjais. O jei kuruos projektus, kur mieste vykdo firma kurioj dirba, gali kaip ant interesų kirtimosi ribų atsidurt. Tada atsiveria landos teisėsaugos institucijoms domėtis. Nervai... Šiaip kaip ir blaškosi mero komanda.Nesimato mero konkretizuotų užduočių naujiems patarėjams konkrečiai pagal Alytaus specifinių problemų lygį. Kaip ir užtikrintos valdančios daugumos miesto taryboj. Nesimato pagal mero tarybos kompetencijų prioritetinių sprendimų dėl pertvarkų ir rimtesnių miesto vystymo strategijų. Kažkaip nesolidžiai dalim..etatų. Trumpiau vienas už kitą, kad kaip nors išgyvent.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225583" token="wfUulYm2Bo71GNJ2ocTXmpY9JLbnskMfhstgg-gxJLI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 03 Sep 2021 12:32:38 +0000 vyrredaktorius 2863 at https://www.alytausnaujienos.lt Mig­ran­tams šil­tus rū­bus do­va­no­ja ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai https://www.alytausnaujienos.lt/mig-ran-tams-sil-tus-ru-bus-do-va-no-ja-ir-sa-vi-val-dy-bes-ad-mi-nist-ra-ci-jos-dar-buo-jai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/101-13624" rel="bookmark"> Nr. <span> 101 (13624) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/20210830_114138.jpg?itok=MHRO2ciP" width="344" height="287" alt="Va­kar, rug­pjū­čio 30-ąją, ant­klo­džių Verebiejuose apgyven­dintiems mig­ran­tams at­ve­žė pa­sie­nie­čiai ir jos bu­vo tuoj pat iš­da­ly­tos." title="Va­kar, rug­pjū­čio 30-ąją, ant­klo­džių Verebiejuose apgyven­dintiems mig­ran­tams at­ve­žė pa­sie­nie­čiai ir jos bu­vo tuoj pat iš­da­ly­tos." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>La­biau­siai trūks­ta ava­ly­nės</h3> <p>Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas Ry­tis Vit­kaus­kas, at­vė­sus orams iš Pir­ma­ja­me Aly­tu­je ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te ap­gy­ven­din­tų ne­tei­sė­tų mig­ran­tų daž­niau­siai iš­girs­ti, jog pas mus la­bai šal­ta, ir jie pra­šo šil­tų dra­bu­žių.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bei ben­dra­dar­biau­jant su Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tre vei­kian­čiu „Ti­ko­Tiks“ – daik­tų mai­nų ir pa­ruo­ši­mo pa­kar­to­ti­niam nau­do­ji­mui punk­tu, mig­ran­tams pa­vy­ko pa­rū­pin­ti ne­ma­žai šva­riai su­tvar­ky­tų kel­nių, megz­ti­nių, striu­kių.</p> <p>„Šių dra­bu­žių pas mus ap­gy­ven­din­tiems mig­ran­tams at­ve­žė ir lab­da­rin­gos or­ga­ni­za­ci­jos, pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­ja. Pa­vie­niai as­me­nys taip pat jiems yra per­da­vę šil­tų dra­bu­žių“, – tvir­ti­no R.Vit­kaus­kas.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė krei­pė­si į ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jus pra­šy­da­ma pa­do­va­no­ti ne­nau­do­ja­mų, bet ne­pra­stos ko­ky­bės dra­bu­žių, ava­ly­nės. Ir toks ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vės krei­pi­ma­sis pa­si­tei­si­no: ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tiems mig­ran­tams do­va­no­ja šil­tus dra­bu­žius bei ava­ly­nę. Prie šios ini­cia­ty­vos pri­si­de­da ir kai ku­rie mo­ky­to­jai, kul­tū­ros dar­buo­to­jai.</p> <p>Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jo pa­ste­bė­ji­mu, da­bar la­biau­siai jiems trūks­ta bū­tent ava­ly­nės, net svars­to­ma ga­li­my­bės ją pirk­ti, taip pat nu­ma­to­ma pirk­ti ple­dus, nes Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tiems mig­ran­tams iš Af­ri­kos vals­ty­bių kuo to­liau, tuo la­biau bus sun­ku iš­tver­ti at­vės­tan­čius orus. Mig­ran­tų skai­čius 71 čia ne­si­kei­tė nuo pat ap­gy­ven­di­ni­mo – lie­pos pra­džios.</p> <p>Tik praėjusį savaitgalį dėl kilusio konflikto tarpu­savyje vienas migrantas išvežtas į laikiną apgy­ven­dinimo vietą Kapčia­mies­tyje.</p> <p>„Iki šiol jie vis pa­gei­dau­ja tu­rė­ti in­ter­ne­to ry­šį, ku­rio ne­ga­li­me su­teik­ti dėl sie­kio už­tik­rin­ti jų sau­gu­mą. Šiaip jie pas mus pakankamai ra­mūs. Mig­ran­tams su­da­ry­tos są­ly­gos žais­ti krep­ši­nį, fut­bo­lą, bad­min­to­ną. Jiems lab­da­rin­gos or­ga­ni­za­ci­jos yra pri­sta­čiu­sios įvai­rių sta­lo žai­di­mų. Ką tik pas juos lan­kiau­si, pra­šė nu­pirk­ti fut­bo­lo ka­muo­lį, nes jau vie­ną su­spar­dė. Nė vie­nas jų ne­no­ri grįž­ti na­mo, da­lies jų sva­jo­nė – pa­tek­ti į Vo­kie­ti­ją ir Pran­cū­zi­ją. Tie­sa, vie­nas no­rė­tų pa­si­lik­ti Lie­tu­vo­je, sa­kė, kad jam čia pa­tin­ka“, – pa­sa­ko­jo R.Vit­kaus­kas, nuo­lat ben­drau­jan­tis su Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tais mig­ran­tais.</p> <h3>Ant­klo­džių at­ve­žė pa­sie­nie­čiai</h3> <p>Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je, ne­tei­sė­ti mig­ran­tai taip pat ap­gy­ven­din­ti lie­pos pra­džio­je. Šiuo me­tu jų čia iš Af­ri­kos vals­ty­bių, Ira­no, Ira­ko, Če­čė­ni­jos ir Ta­dži­ki­jos gy­ve­na per 120, iš ku­rių 4 – ne­pil­na­me­čiai nuo 5 iki 12 me­tų. Rug­pjū­tį jau du kar­tus iš lai­ki­nos ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tos Verebiejuose iš vi­so pa­si­ša­li­no 46 mig­ran­tai, o pa­vy­ko su­ras­ti 24, ki­tų vis dar ieš­ko­ma.</p> <p>Kaip sa­kė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vir­gi­li­jus Prans­ke­vi­čius, sa­vi­val­dy­bei ir lab­da­rin­goms or­ga­ni­za­ci­joms šiuo me­tu taip pat ten­ka rū­pin­tis šil­tais rū­bais, ava­ly­ne, va­kar, rug­pjū­čio 30-ąją, ant­klo­džių mig­ran­tams at­ve­žė pa­sie­nie­čiai ir jos bu­vo tuoj pat iš­da­ly­tos.</p> <p>Abiem sa­vi­val­dy­bėms iš­lie­ka gal­vos skaus­mu, kaip mig­ran­tais teks rū­pin­tis vi­siš­kai at­ša­lus orams, kai rei­kės šil­dy­ti pa­sta­tus. Nei Aly­tu­je, nei Aly­taus ra­jo­ne ap­gy­ven­din­tų mig­ran­tų pa­sta­tai ne­pri­tai­ky­ti gy­ven­ti žie­mą, juo­se nė­ra šil­dy­mų sis­te­mų.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/20210830_114138_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/20210830_114138_0.jpg?itok=cidZ_UR2" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/mig-ran-tams-sil-tus-ru-bus-do-va-no-ja-ir-sa-vi-val-dy-bes-ad-mi-nist-ra-ci-jos-dar-buo-jai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2850&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="8okBhjvl4fEq2CDrGgMmTEgjDNrRUDML-fMV5aeyVBQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225201" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630575426"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>O TAI</span> - 2021-09-02 - 12:37</p> </li> <a href="/comment/225201#comment-225201" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225201#comment-225201" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">NEGERAI BASIEMS JUK MASAZAS…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>NEGERAI BASIEMS JUK MASAZAS PEDOMS</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225201" token="K4Rqjzjds9_y7iJutrsQZ1FAtCx5jkMIQqABr-6LeQI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225200" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630575412"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>O TAI</span> - 2021-09-02 - 12:36</p> </li> <a href="/comment/225200#comment-225200" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225200#comment-225200" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">NEGERAI BASIEMS JUK MASAZAS…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>NEGERAI BASIEMS JUK MASAZAS PEDOMS</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225200" token="ac-_KXzzpTnTprMaHiSwCfo42FoGhPY8ZUqs0qhKe6A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224681" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630402245"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ARAS</span> - 2021-08-31 - 12:30</p> </li> <a href="/comment/224681#comment-224681" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224681#comment-224681" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ne rubu o vyt juos reikia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ne rubu o vyt juos reikia kuo greiciau,kam to amaro cia reikia</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224681" token="crBwU7Y_128PHu6-pA9su04SQcJB5EIKTwITvQ7wfYk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 31 Aug 2021 05:49:54 +0000 vyrredaktorius 2850 at https://www.alytausnaujienos.lt Ar ne­su­var­žy­tos ta­ry­bos na­rio įsta­ty­mi­nės tei­sės? Gre­sia by­li­nė­ji­ma­sis https://www.alytausnaujienos.lt/ar-ne-su-var-zy-tos-ta-ry-bos-na-rio-ista-ty-mi-nes-tei-ses-gre-sia-li-ne-ji-ma-sis <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/97-13620" rel="bookmark"> Nr. <span> 97 (13620) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/20200113_000655.jpg?itok=YO2qZSVt" width="344" height="287" alt="Valerijus Vencius: „Aš ma­nau, kad man ne­leis­ta dirb­ti Aplinkos ir plėtros ko­mi­te­te to­dėl, jog esu ak­ty­vus ir ta­ry­bo­je kri­tiš­kai pa­si­sa­kau dėl kai ku­rių klau­si­mų, tarp jų – ir su­si­ju­sių su mies­to tvar­ky­mu ar pri­trau­kia­mo­mis nau­jo­mis in­ves­ti­ci­jo­mis.“" title="Valerijus Vencius: „Aš ma­nau, kad man ne­leis­ta dirb­ti Aplinkos ir plėtros ko­mi­te­te to­dėl, jog esu ak­ty­vus ir ta­ry­bo­je kri­tiš­kai pa­si­sa­kau dėl kai ku­rių klau­si­mų, tarp jų – ir su­si­ju­sių su mies­to tvar­ky­mu ar pri­trau­kia­mo­mis nau­jo­mis in­ves­ti­ci­jo­mis.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Bū­nant sve­čiu ko­mi­te­te, ap­ri­bo­ta bal­sa­vi­mo tei­sė“</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vas V.Ven­cius iki šiol dir­ba ir ne­ke­ti­na at­si­sa­ky­ti dar­bo Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te. Lie­pos pa­bai­go­je mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ga­vo šio ta­ry­bos na­rio pra­šy­mą įtrauk­ti jį ir į Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to su­dė­tį, ne­iš­brau­kiant iš Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Tad rug­pjū­čio 26-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo svars­to­mas klau­si­mas dėl Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to su­dė­ties pa­kei­ti­mo, jo na­riu pa­ski­riant V.Ven­cių. Re­gis, ele­men­ta­rus klau­si­mas: ta­ry­bos na­rys pa­reiš­kia no­rą dirb­ti pa­si­rink­ta­me ko­mi­te­te ir ta­ry­ba jo pa­si­rin­ki­mą ten­ki­na. Bet šiuo at­ve­ju si­tu­a­ci­ja su­si­klos­tė ne­įpras­tai. V.Ven­ciaus pra­šy­mas ne­ten­kin­tas ir jam ne­bus lem­ta dar­buo­tis ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te, ku­ria­me spren­džia­mi mies­tui ak­tu­a­lūs jo tvar­ky­mo ar in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo klau­si­mai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ta­ry­bos po­sė­dy­je V.Ven­cius sa­vo pa­si­rin­ki­mą dirb­ti mi­nė­ta­me ko­mi­te­te grin­dė tuo, kad jis daž­nai da­ly­vau­ja šio ko­mi­te­to po­sė­džiuose, tei­kia pa­siū­ly­mus, ta­čiau ne­tu­rin­tis tei­sės bal­suo­ti svars­to­mais klau­si­mais: „Bū­nant sve­čiu ko­mi­te­te, ap­ri­bo­ta bal­sa­vi­mo tei­sė, o tai svar­biau­sias va­lios pa­reiš­ki­mo bū­das. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad esu vie­nas iš ta­ry­bos na­rių, dau­giau­sia pa­tei­kęs spren­di­mų pro­jek­tų, tarp jų ir mies­to tvar­ky­mo klau­si­mais.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ta­ry­bos na­rys pa­brė­žė tu­rin­tis aukš­tą­jį fi­nan­si­nį eko­no­mi­nį iš­si­la­vi­ni­mą, jo su­kaup­tos ži­nios lei­džia da­ly­vau­ti Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te, ak­ty­viai da­ly­vau­jan­tis Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te, ke­ti­nan­tis bū­ti ir ak­ty­viu pa­si­rink­to ki­to ko­mi­te­to na­riu.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ va­do­vas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius V.Ven­ciaus da­ly­va­vi­mą šia­me ko­mi­te­te sve­čio tei­sė­mis api­bū­di­no kaip ak­ty­vų, da­ran­tį ko­mi­te­to dar­bą efek­ty­ves­nį. Jis siū­lė pri­tar­ti ta­ry­bos na­rio pra­šy­mui dirb­ti Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te – su­da­ry­ti jam tei­sė­tą tei­sę dar­buo­tis šia­me ko­mi­te­te.</span></p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Me­ras – apie dvi­gu­bą ap­mo­kė­ji­mą, ta­ry­bos na­rys – apie me­ro ble­fą</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Apie tai, kad V.Ven­cius tu­ri įsta­ty­mi­nę tei­sę dar­buo­tis dvie­juo­se ko­mi­te­tuo­se, po­sė­dy­je ak­cen­ta­vo ta­ry­bos na­rys, Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vas Čes­lo­vas Dau­gė­la, „Spren­di­mams ir at­sa­ko­my­bei“ at­sto­vau­jan­tis ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to va­do­vė Da­lia Je­zu­ke­vi­čie­nė, po­sė­dy­je pa­klaus­ta, ar ta­ry­bos na­rys ga­li da­ly­vau­ti ke­lių ko­mi­te­tų dar­be, taip pat at­sa­kė tei­gia­mai. Kon­kre­tus pa­vyz­dys – pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba, kai ne vie­nas ta­ry­bos na­rys da­ly­va­vo ke­lių ko­mi­te­tų veik­lo­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant pas­ta­rą­jį klau­si­mą iš pra­džių kal­bė­jo apie tai, kad ta­ry­bos na­riams da­ly­vau­jant ke­lių ko­mi­te­tų veik­lo­je ir to­kia­me pat skai­čiu­je ko­mi­te­tų vie­no­dai pa­si­skirs­tant bal­sa­vi­mui „už“ ir „prieš“, jam sun­ku ap­si­spręs­ti, ar klau­si­mus teik­ti svars­ty­ti ta­ry­bai. Ne­tru­kus me­ras pa­reiš­kė: „Bet gau­ti dvi­gu­bą ap­mo­kė­ji­mą šio­je eko­no­mi­nė­je si­tu­a­ci­jo­je šiek tiek ne vi­sai etiš­ka ir gra­žu.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to va­do­vė ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­aiš­ki­no, kad ta­ry­bos na­riams pa­gal ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą mo­ka­ma už da­ly­va­vi­mą ta­ry­bos, ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų, frak­ci­jų po­sė­džiuo­se, ne­pai­sant, ar jie yra, pa­vyz­džiui, vie­no ar ki­to ko­mi­te­to na­riai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Tad V.Ven­cius mies­to va­do­vo pa­ste­bė­ji­mą apie ne­va ta­ry­bos nario no­rą gau­ti dvi­gu­bą at­ly­gi­ni­mą pa­va­di­no me­ro ble­fu.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Po to, kai dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių ne­pri­ta­rė jo ap­si­spren­di­mui dirb­ti Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te, V.Ven­cius pa­reiš­kė tai tik­rai skų­sian­tis teis­mui, nes taip su­var­žy­tos jo įsta­ty­mi­nės tei­sės.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Aš ma­nau, kad man ne­leis­ta dirb­ti mi­nė­ta­me ko­mi­te­te to­dėl, jog esu ak­ty­vus ir ta­ry­bo­je kri­tiš­kai pa­si­sa­kau dėl kai ku­rių klau­si­mų, tarp jų – ir su­si­ju­sių su mies­to tvar­ky­mu ar pri­trau­kia­mo­mis nau­jo­mis in­ves­ti­ci­jo­mis. Pa­vyz­džiui, kai skly­pai Pra­mo­nės par­ke su­tei­kia­mi la­bai ne­di­de­lį, ke­lių tūks­tan­čių eu­rų, įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą ir vie­ną dar­buo­to­ją tu­rin­čioms įmo­nėms“, – po jam pri­im­to ne­pa­lan­kaus spren­di­mo sa­kė V.Ven­cius.</span></p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pa­na­šu, kad teis­mų prak­ti­ka ne­pa­lan­ki sa­vi­val­dy­bei</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ma­ty­ta vie­na iš ta­ry­bos na­rio pa­rei­gų – bū­ti vie­no ko­mi­te­to na­riu be Kon­tro­lės ko­mi­te­to. Pas­ta­ra­jam, vyk­dan­čiam spe­ci­fi­nę veik­lą, ga­li pri­klau­sy­ti ir ta­ry­bos na­riai, da­ly­vau­jan­tys ki­tų ko­mi­te­tų veik­lo­je. To­kia pat nuo­sta­ta įtvir­tin­ta ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­te.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ta­čiau mi­nė­ta­me įsta­ty­me nė­ra nuo­sta­tos, kad ta­ry­bos na­riui drau­džia­ma da­ly­vau­ti dau­giau nei vie­no ko­mi­te­to veik­lo­je be Kon­tro­lės ko­mi­te­to.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas, ku­ris for­muo­ja teis­mų prak­ti­ką ad­mi­nist­ra­ci­niams teis­mams, yra pri­ėmęs nu­tar­tį dėl vie­nos Že­mai­ti­jos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio skun­do for­muo­jant ko­mi­te­tus šio­je ta­ry­bo­je. Ta­ry­bos na­rio skun­de bu­vo nu­ro­dy­ta, kad ke­li ta­ry­bos na­riai pri­klau­so dau­giau nei vie­nam ko­mi­te­tui be Kon­tro­lės ko­mi­te­to, o tai at­seit prieš­ta­rau­ja Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mui.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pri­im­to­je nu­tar­ty­je ak­cen­ta­vo, jog šio įsta­ty­mo nor­ma – ta­ry­bos na­rys pri­va­lo bū­ti vie­no ko­mi­te­to be Kon­tro­lės ko­mi­te­to na­riu – aiš­kin­ti­na kaip nu­sta­tan­ti pa­rei­gą bū­ti ne ma­žiau kaip vie­no be Kon­tro­lės ko­mi­te­to na­riu. Šią įsta­ty­mo nor­mą nė­ra pa­grin­do aiš­kin­ti kaip drau­džian­čią ta­ry­bos na­riui bū­ti dau­giau nei vie­no be Kon­tro­lės ko­mi­te­to na­riu.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Tad pa­na­šu, kad teis­mų prak­ti­ka dėl V.Ven­ciaus ne­pa­sky­ri­mo į Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tą sa­vi­val­dy­bei yra ne­pa­lan­ki. Jei ta­ry­bos na­rys kreip­sis į teis­mą, sa­vi­val­dy­bei ga­li grės­ti pra­lai­mė­ji­mas.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/20200113_000655_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/20200113_000655_0.jpg?itok=2-rLJ9ka" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ar-ne-su-var-zy-tos-ta-ry-bos-na-rio-ista-ty-mi-nes-tei-ses-gre-sia-li-ne-ji-ma-sis&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2845&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HH-ef_IK25R1sUGZMrdmfVjB7CxdR_AACKxK8Ls1wJc"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224876" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630479556"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aldona</span> - 2021-09-01 - 09:59</p> </li> <a href="/comment/224876#comment-224876" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224876#comment-224876" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aktyvus tarybos narys ir su…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aktyvus tarybos narys ir su daugeliu jo keliamų klausimų sutinku. Pasigendu likusių darbų?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224876" token="0Fq03v68PqFUq1pRZG0FNtrfQmYpIk-4ZCEIb-IlMGE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224850" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630468757"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pasiūlyta</span> - 2021-09-01 - 06:59</p> </li> <a href="/comment/224850#comment-224850" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224850#comment-224850" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rimtoj bendruomenėj už…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rimtoj bendruomenėj už prastus rezultatus artėjant kadencijai į pabaigą ir nesugebant tarybos lygį vykdyt rimtų švietimo pertvarkų ir miesto vystymo strategijų, susimažint tarybos narių skaičių iki 25 jei sumažėjo gyventojų skaičius ir atsisakyt tarybos narių išmokų. Merui su vicmerais ir patarėjais dirbt visuomeniniais pagrindais. Ir palikt po vieną vicmerą ir patarėją. Nes vis vien pagrindinių problemų sprest nesugeba, o tik paskui n eilius klausimus nespėja, tas pats kas jų nėra.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224850" token="rEk1_bMvhloWqUIWeAm6x71F4RSba2iXFXP2Jh8W6gs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224631" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630391301"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tai</span> - 2021-08-31 - 09:28</p> </li> <a href="/comment/224631#comment-224631" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224631#comment-224631" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai, kad ši taryba…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai, kad ši taryba prioritetinių klausimų mero tarybos lygiuose dėl švietimo pertvarkų ir rimtų miesto vystymo strategijų net neprisiartina. O veliasi į smulkmenas, intrigas kaip patiems išgyvent. Tad rimčiau net išmokų už tokią prastą kokybę nėra ko mokėt..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224631" token="Uj-QajXKdWDyGXlSm-ucNgP2pvHvnbxCA5GT3iVQ07A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224545" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630373889"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sk</span> - 2021-08-31 - 04:38</p> </li> <a href="/comment/224545#comment-224545" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224545#comment-224545" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">As a very satisfied customer…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>As a very satisfied customer not only with their products, but also their customer services, I’d definitely recommend this printing <a href="https://www.digitekprinting.com/direct-mail">https://www.digitekprinting.com/direct-mail</a> to my fellow colleagues.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224545" token="3wcj8upvfPi7H-4YWqOLaT0rSNoiHDMvDxZ66vEShPE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224453" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630356274"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>algeliui</span> - 2021-08-30 - 23:44</p> </li> <a href="/comment/224453#comment-224453" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224453#comment-224453" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal ir ne postas, bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal ir ne postas, bet pinigai mokami. O juk visuose komitetuose tie patys klausimai svarstomi, kam jų tiek reikia. Taupykite ponai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224453" token="yd_RVvDH99eUOw5sDn8JY-6zInFvkGdmYVFvZUrbg-s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224323" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630315620"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jurgis</span> - 2021-08-30 - 12:27</p> </li> <a href="/comment/224323#comment-224323" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224323#comment-224323" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Virš tarybos ne tik mėlynas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Virš tarybos ne tik mėlynas dangus,bet ir įstatymai.Nesvarbu koks įtakingas Alytaus meras jų privaloma laikytis.Man nesvarbu ar tai Vencius, ar Labukas, ar Gibienė, įstatymai visiems yra vienodi. Seku atidžiai politikos padangę,gerai kažkas rašė tokios prastos ir negabios tarybos Alytus neturėjo.O žuvis kaip žinome pūva nuo galvos.Darykime išvadas,ponai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224323" token="SRCRpD0IlX0IBzeYrjciS1i9q-R6gmDJW1WPR0GHNoA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224316" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630313702"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nesvarbi</span> - 2021-08-30 - 11:55</p> </li> <a href="/comment/224316#comment-224316" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224316#comment-224316" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Politiko darbas neatsiejamas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Politiko darbas neatsiejamas nuo viešos nuomonės reiškimo. Kaip kitaip žmonėms vertinti jų darbus. Valerijus Vencius yra tarybos narys, o ne savivaldybės administracijos darbuotojas ar meras kurie ir įgyvendina sprendimus. Komentarus rašo arba neišmanantys politikoje, arba prisitaikėliai mokantys tik pataikauti. Matom šalyje į ką virto pataikavimas, begalinė kantrybė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224316" token="6gxf8LpQi9D2dnKio1TtQ3QBntqjLCHt8fnNzNgSMPE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224278" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630308015"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>dėmesio trūkumas</span> - 2021-08-30 - 10:20</p> </li> <a href="/comment/224278#comment-224278" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224278#comment-224278" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neturi jis dabar kuo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neturi jis dabar kuo užsiimti šitas plepalų ponas. Daug kalbų - mažai darbų. Pila rašinėlius į viešą erdvę net išsijuosęs. Dabar imsis teismų duris varstyti. O gal šitą energiją nukreipti į realius darbus?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224278" token="0IztVITMuAnE7M3KDKED3gcNhtKbZt_Hu8FrKonxDuc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224269" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630305667"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-08-30 - 09:41</p> </li> <a href="/comment/224269#comment-224269" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224269#comment-224269" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">우리카지노사이트 예스카지노 퍼스트카지노 더킹카지노…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">조이카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">로얄카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">스타클럽카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian"> 아시안카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">슈퍼맨카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">33카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">온라인카지노</a></p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">33카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">월드카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">코리아카지노</a></p> <p><a>우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">33카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">월드카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">슈퍼카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">코리아카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">개츠비카지노</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/korea">코리아카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">33카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">f1카지노</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">더킹카지노</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224269" token="uwD0yn4j4JCOR9km8layNPsKTr6kGxrlzGk5WM05TZc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224260" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630303521"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-08-30 - 09:05</p> </li> <a href="/comment/224260#comment-224260" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224260#comment-224260" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">https://www.ekffo150.com…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/theking">https://www.ekffo150.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">https://www.ekffo150.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">https://www.ekffo150.com/yes</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">https://www.ekffo150.com/first</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">https://www.ekffo150.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">https://www.ekffo150.com/joy</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">https://www.ekffo150.com/royal</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">https://www.ekffo150.com/starclub</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian">https://www.ekffo150.com/asian</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">https://www.ekffo150.com/superman</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">https://www.ekffo150.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">https://www.ekffo150.com/33</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">https://www.ekffo150.com/oncasino</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com">https://www.ekffo150.com</a> </p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/theking">https://www.ajp4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">https://www.ajp4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">https://www.ajp4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">https://www.ajp4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">https://www.ajp4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">https://www.ajp4949.com/worldcasino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">https://www.ajp4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/">https://www.ajp4949.com/</a></p> <p><a href="https://www.bgj4949.com/">https://www.bgj4949.com/</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">https://www.bgj4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">https://www.bgj4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">https://www.bgj4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">https://www.bgj4949.com/yes</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">https://www.bgj4949.com/33</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">https://www.bgj4949.com/world</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">https://www.bgj4949.com/super</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">https://www.bgj4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">https://www.bgj4949.com/gatsby</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">https://www.dnfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">https://www.dnfl4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">https://www.dnfl4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">https://www.dnfl4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">https://www.dnfl4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yescasino">https://www.dnfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">https://www.dnfl4949.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/corea">https://www.dnfl4949.com/corea</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">https://www.dnfl4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">https://www.dnfl4949.com/f1casino</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">https://www.skfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">https://www.skfl4949.com/firstcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">https://www.skfl4949.com/meritcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">https://www.skfl4949.com/sandscasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">https://www.skfl4949.com/thekingcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">https://www.skfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">https://www.skfl4949.com/gatsbycasino</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224260" token="Z_rPSI3lQGX3LbbZWh_ODkBxaFXRD_1Vr4WOPN51lmU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224056" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630248844"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Algeliui</span> - 2021-08-29 - 17:54</p> </li> <a href="/comment/224056#comment-224056" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224056#comment-224056" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prastai seki. Arba matai tik…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prastai seki. Arba matai tik tai ką nori matyt. Darbas komitete nėra postas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224056" token="Eo885r38LZTO2Q-uW2z8LVh6H8U_DW_Wg89zUQm40gw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224003" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630228119"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>algis</span> - 2021-08-29 - 12:08</p> </li> <a href="/comment/224003#comment-224003" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224003#comment-224003" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Seku politikų darbą, bet šio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Seku politikų darbą, bet šio, norinčio kuo daugiau aprėpti postų, darbo rezultatų nematau. Įvardinkite jei galite jo nors vieną iki galo atliktą darbą. Aš, atleiskite, girdžiu tik paistalus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224003" token="euoutcldv9y2L30pMM12OaaiE_qY7SOXU1e2g07vCMM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-223963" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630214828"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>esmė</span> - 2021-08-29 - 08:27</p> </li> <a href="/comment/223963#comment-223963" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/223963#comment-223963" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savivaldos esmė dirbt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savivaldos esmė dirbt daugumos, viso apie 50 tūkstančių, alytiškių labui. Priklauso nuo bendruomenės atsakingumo, ką renkas į merus ir tarybą. Kur nuo jų strategavimų priklauso miesto vystymo kokybė. Ir nemažai savivaldybių per es paramos projektus pasiekę, kad regionai neblogai vystos. Alytuj visų akyse nyksta. Pačioj taryboj tarpusavio erzelynai, kad patiems ir juos per rinkimus palaikančiom siauroms grupėm išgyvent miesto interesų saskaita. Taip sakant skriaudžiant kitas silpnesnes grupes. Ir praktiškai per didelė įtaka netiesiogiai iš teisėsaugos institucijų. Kur viešas interesas ar paprastas žmogus jiems ...švelniai tariant dzin. Net taryboje į neįtinkančius kaip į tuščią vietą žiūri. Ir ši sistema įsikerojusi per 10 n metų. Ir ši sistema nemėgsta veiklesnių, principingesnių, gabesnių.. Tad ir būsimiems rinkimams formuojasi tradiciniai pradmenys, ką prileist, ko neprileist.. Praktiškai Alytuj siauri interesai išlaiko dominavimą prieš viešą interesą. Iš tarybos posėdžio neturi net ką rimčiau viešint, apart negatyvas. Kurio užkuliusinė esmė - nepasidalija...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=223963" token="M2VC-F1-mnpTlbUNTYS6ETwKsV6VvTDXqhCkFWRJ7tU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-223776" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630161887"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>trumpiau</span> - 2021-08-28 - 17:44</p> </li> <a href="/comment/223776#comment-223776" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/223776#comment-223776" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Trumpiau taryboj vyrauja…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Trumpiau taryboj vyrauja mentalitetai, susireikšminę ir mandri. Tik savo ambicijom padedant teisėsaugai kaip kuriems išsilaikyt. Miestui kaina prarasti 4 metai, kaip per tą laiką galėjo ir į priekį eit. Ir neaišku galimai, kiek paskolų pakrauta, kol taryboj išsidirbinėja vieni prieš kitus interpeliacojom ir kitom bereikšmėm kombinacijom. Kad bent kaip patys išgyventų miesto interesų saskaita.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=223776" token="NsyZIlckijBIO1JuE91KBvF3IGdUY_1yYDZDxYG_1Yg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-223718" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630132801"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tarybai</span> - 2021-08-28 - 09:40</p> </li> <a href="/comment/223718#comment-223718" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/223718#comment-223718" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nors šios kadencijos taryba…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nors šios kadencijos taryba teoriškai asai visų sričių, kadencijai artėjant į pabaigą tragiškiausi interpeliacijom iki mirčių.. Nepakyla į savo kompetencijos lygius dėl pertvarkų ir miesto sėkmingo vystymo strategijų. Esmėj į n eilės klausimus veliasi. Erzelynus..O gal alytiškiams to ir reikia, kad tokius rinkos? Kur kaip strateginis investuotojas jei net bute registruotas? Žavu, bet čia ne rimto miesto lygiai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=223718" token="vtRiGM-lpOEEYQKGLdLymZjywivsl6ynkVApNjc9QjE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-223700" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630127120"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ar?</span> - 2021-08-28 - 08:05</p> </li> <a href="/comment/223700#comment-223700" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/223700#comment-223700" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tarybos plėtros komitetas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tarybos plėtros komitetas vienas iš svarbiausių? Ar komiteto pirmininkas tvirtintas taryboj? Nervinga taryba ir veliasi į smulkmenas. Komiteto kompetencija ypač projektus, miesto plėtros klausimus nagrinėt ir teikt jų siūlymus tarybai. Kur dėl projektų ypač atlikimo terminų reikėtų atsakingiau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=223700" token="GUTt0mmT_jXCcIopwBHknt7X3ozhtLhKIYO2Ey_mGqM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-223622" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630107357"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pasiūlymas</span> - 2021-08-28 - 02:35</p> </li> <a href="/comment/223622#comment-223622" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/223622#comment-223622" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tarybos narys geriau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tarybos narys geriau pavaikščiotų po Vokietijos kalejimo kameras....ypač Berlyno, gal ten ras savo ,,komunarę,,. Būtų naudingiau Alytui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=223622" token="S-W9G1hw-lqo2uY0RbwJGnDMTMn_FtXk0JXo_Tk9uOg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-223620" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630107334"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pasiūlymas</span> - 2021-08-28 - 02:35</p> </li> <a href="/comment/223620#comment-223620" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/223620#comment-223620" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tarybos narys geriau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tarybos narys geriau pavaikščiotų po Vokietijos kalejimo kameras....ypač Berlyno, gal ten ras savo ,,komunarę,,. Būtų naudingiau Alytui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=223620" token="cx83L6rH3IZkEr3PfhnZFZmLgRjDYsZT7lJce5X2A7I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-223589" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630098703"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tiesa</span> - 2021-08-28 - 00:11</p> </li> <a href="/comment/223589#comment-223589" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/223589#comment-223589" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Silpniausia Alytaus valdžia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Silpniausia Alytaus valdžia iš visų buvusių. Jei ne gaisras Alytaus niekas neprisimintų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=223589" token="jNytThvfDdZA7JRR6ox4G-tzxHbGj87FpXovMAOHAAQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-223566" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630092833"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Sk</span> - 2021-08-27 - 22:33</p> </li> <a href="/comment/223566#comment-223566" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/223566#comment-223566" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daug gerų idėjų iniciavo ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daug gerų idėjų iniciavo ir įgyvendinta. Bet visi suprantam ir matom, kad menkina kitų indėlį ir aš čia, aš čia, lyg svarbiausias ir teisiausias būtų. Labai negražu. Bükim biedni, bet teisingi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=223566" token="BM3vFhPW4RC4e_QEsJtL5Gx30Y9wp7r_gMjd-RHCSDg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 27 Aug 2021 12:30:12 +0000 vyrredaktorius 2845 at https://www.alytausnaujienos.lt Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro vi­zi­tas Aly­tu­je: bė­dos – iš ar­ti ir vil­tys dėl ski­ria­mų pi­ni­gų https://www.alytausnaujienos.lt/su-si-sie-ki-mo-mi-nist-ro-vi-zi-tas-aly-tu-je-be-dos-ar-ti-ir-vil-tys-del-ski-ria-mu-pi-ni-gu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/97-13620" rel="bookmark"> Nr. <span> 97 (13620) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/239606820_2128630637289479_7165406724251387738_n.jpg?itok=u-CwQd3E" width="344" height="287" alt="Mies­to me­ras Nerijus Ce­siu­lis pa­dė­ko­jo Susisiekimo mi­nis­te­ri­jai už skir­tą fi­nan­sa­vi­mą nau­jam ge­le­žin­ke­lio via­du­kui virš Nau­jo­sios gat­vės įreng­ti." title="Mies­to me­ras Nerijus Ce­siu­lis pa­dė­ko­jo Susisiekimo mi­nis­te­ri­jai už skir­tą fi­nan­sa­vi­mą nau­jam ge­le­žin­ke­lio via­du­kui virš Nau­jo­sios gat­vės įreng­ti." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių re­konst­ruk­ci­ja ne­ga­li truk­ti tiek il­gai kaip Nau­jo­sios gat­vės</h3> <p>Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis pa­dė­ko­jo mi­nis­te­ri­jai už skir­tą fi­nan­sa­vi­mą nau­jam ge­le­žin­ke­lio via­du­kui virš Nau­jo­sios gat­vės įreng­ti. Jo sta­ty­ba pra­si­dė­jo pa­va­sa­rį, dar­bai tu­ri bū­ti baig­ti šį ru­de­nį. Tam skir­tas vals­ty­bės biu­dže­to ir eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mas, nau­jo via­du­ko įren­gi­mas kai­nuos per 2 mln. eu­rų su PVM. Už sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas bu­vo pa­reng­tas via­du­ko re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas.</p> <p>Per­nai pa­va­sa­rį ėmus re­konst­ruo­ti Ulo­nų ir San­tai­kos gat­ves, ku­rios tar­nau­ja per mies­tą vyks­tan­čiam sun­kias­vo­riam tran­zi­ti­niam trans­por­tui, da­bar su at­lie­ka­mais dar­bais įženg­ta į an­trą eta­pą. Pa­gal da­bar­ti­nius šių gat­vių re­konst­ruk­ci­jos pla­nus an­tro eta­po dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti at­ei­nan­čių me­tų ru­de­nį – at­nau­jin­ta Ulo­nų gat­vė iki san­kry­žos į Va­rė­nos gat­vę.</p> <p>Vi­si pir­mo ir an­tro eta­po dar­bai kai­nuo­ja apie 3,4 mln. eu­rų. Tai sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ir ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros plėt­ros pro­gra­mos lė­šos.</p> <p>Ka­dan­gi vi­si Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių re­konst­ruk­ci­jos dar­bai su­si­de­da iš pen­kių eta­pų, iš vi­so tam rei­kia apie 14 mln. eu­rų. O vi­sų dar­bų at­li­ki­mo ter­mi­nas pri­klau­so nuo tu­ri­mo fi­nan­sa­vi­mo.</p> <p>Me­ro pa­ste­bė­ji­mu, ne­si­no­rė­tų, kad šių gat­vių at­nau­ji­ni­mui pri­reik­tų še­še­rių ar sep­ty­ne­rių me­tų kaip daug me­tų bu­vo re­konst­ruo­ja­ma Nau­jo­ji gat­vė. Tad N.Ce­siu­lis su­si­ti­ki­me su su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru M.Skuo­džiu pra­šė nu­ma­ty­ti at­ski­rą Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių re­konst­ruk­ci­jos fi­nan­sa­vi­mą, ka­dan­gi šios gat­vės jun­gia kraš­to ke­lius.</p> <p>Mi­nist­ras pa­žy­mė­jo, kad šios gat­vės mies­tui iš tie­sų tar­nau­ja kaip ap­link­ke­lis ir tik­rai svar­bu ras­ti ben­dra­dar­bia­vi­mą dėl jų tvar­ky­mo. Ta­čiau M.Skuo­dis da­bar­ti­nio vi­zi­to Aly­tu­je me­tu kon­kre­čios fi­nan­si­nės pa­gal­bos ne­pa­ža­dė­jo.</p> <p>Pa­si­tei­ra­vus, ar re­konst­ra­vus Ulo­nų ir San­tai­kos gat­ves bus pa­ten­kin­tas čia gy­ve­nan­čių aly­tiš­kių pra­šy­mas ir kaž­ka­da duo­tas sa­vi­val­dy­bės va­do­vų pa­ža­das nu­kreip­ti sun­kias­vo­rį tran­zi­ti­nį trans­por­tą iš šių gat­vių Aly­taus ap­link­ke­liais, nei me­ras, nei mi­nist­ras jo­kių ga­ran­ti­jų ne­su­tei­kė.</p> <p>Pa­brėž­ta, kad mi­nė­tą trans­por­tą reik­tų nu­kreip­ti ap­link­ke­liais per Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ją ir tai Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja tu­ri spręs­ti su pas­ta­rą­ja sa­vi­val­dy­be.</p> <p>O dėl sun­kias­vo­rio tran­zi­ti­nio trans­por­to nu­krei­pi­mo iš mi­nė­tų gat­vių ap­link­ke­liais jo­se gy­ve­nan­tys, die­ną ir nak­tį triukš­mą ken­čian­tys žmo­nės sa­vi­val­dy­bei yra pa­ra­šę daug pra­šy­mų. Jiems bu­vo ža­da­ma tai pa­da­ry­ti pa­sta­čius Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­tą per Ne­mu­ną.</p> <p>Šis til­tas pa­sta­ty­tas jau be­veik de­šimt­me­tis, da­bar, pa­si­ro­do, kad mi­nis­te­ri­ja sun­kias­vo­rio tran­zi­ti­nio trans­por­to nu­krei­pi­mą iš Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių ap­link­ke­liais tu­ri spręs­ti su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be. Jo­se gy­ve­nan­tiems aly­tiš­kiams tar­si pa­sa­ky­ta, – jei ne­ten­ki­na va­di­na­mų­jų fu­rų ke­lia­mas nuo­la­ti­nis triukš­mas ir gy­ve­ni­mas dul­kių de­be­sy­se, kreip­ki­tės į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę.</p> <p> </p> <h3>Apie pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kus bei pa­te­ki­mą ant Bal­to­sios ro­žės til­to</h3> <p>Kaip sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras M.Skuo­dis, ša­ly­je 20 sa­vi­val­dy­bių tu­ri dar­naus ju­du­mo pla­nus, ku­riuo­se nu­ma­ty­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai. Tarp to­kių sa­vi­val­dy­bių – ir Aly­taus mies­to.</p> <p>Šiuo me­tu Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je yra apie 30 ki­lo­met­rų pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų, šiuo tiks­lu Aly­tu­je tar­nau­ja prieš še­še­rius me­tus pa­sta­ty­tas Bal­to­sios ro­žės til­tas per Ne­mu­ną.</p> <p>Ta­čiau, kaip įvar­di­jo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras, čia yra ka­bu­tė­se gra­žių vie­tų, kur jie ne­įreng­ti vals­ty­bei pri­klau­san­čios že­mės at­kar­po­se. Pa­vyz­džiui, nuo A.Juo­za­pa­vi­čiaus ir Drus­ki­nin­kų gat­vė­se esan­čios žie­di­nės san­kry­žos link Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­to, šio­je da­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas yra tik da­ly­je šios at­kar­pos.</p> <p>Da­bar­ti­niu Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­piu, ku­ris truks iki 2027 me­tų, Lie­tu­vo­je įren­gia­miems pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kams nu­ma­ty­ta 100 mln. eu­rų. Tad mi­nist­ras kvie­tė mies­to sa­vi­val­dy­bę teik­ti pro­jek­tus nau­jiems šiems ta­kams įreng­ti ir taip iš­tai­sy­ti „gra­žias“ da­bar­ti­nes jų vie­tas.</p> <p>Taip pat no­ri­ma įreng­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ką prie Ne­mu­no nuo Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­to pro A. Juozapavičiaus tiltą iki Pi­lia­kal­nio gat­vės.</p> <p>Pra­kal­bus apie nau­jų pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų įren­gi­mą, tuoj pat bu­vo pa­ste­bė­ta, kad nuo Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čio pi­lia­kal­nio pu­sės su­dė­tin­ga pa­tek­ti ant Bal­to­sios ro­žės til­to, ypač ne­įga­lie­siems. Mi­nist­ro tei­gi­mu, tai ob­jek­tas, ku­ris tu­rė­tų bū­ti kuo grei­čiau tvar­ko­mas su­lau­kus fi­nan­sa­vi­mo.</p> <p> </p> <h3>Apie ae­ro­dro­mo per­spek­ty­vas ir ke­lią iš Aly­taus į Kau­ną</h3> <p>M.Skuo­dis, pa­klaus­tas apie Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čio ae­ro­dro­mo per­spek­ty­vas, sa­kė, kad jo per­da­vi­mas sa­vi­val­dy­bei klau­si­mo ne­iš­spren­dė: „Jo būk­lė ne to­kia, ko­kia tu­rė­tų bū­ti ae­ro­dro­mo. Dir­ba­me su Lie­tu­vos avia­ci­jos stra­te­gi­ja, bet fi­nan­si­nių ga­li­my­bių pri­si­dė­ti prie ae­ro­dro­mo plėt­ros iš mi­nis­te­ri­jos pu­sės nė­ra.“</p> <p>Mi­nist­ras iš­sa­kė ir sa­vo nuo­mo­nę dėl sa­vi­val­dy­bės pla­nų čia įsteig­ti lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną (LEZ): „To­kio vien­ti­so, tai­syk­lin­go 100 hek­ta­rų že­mės skly­po, ku­ris ga­lė­tų bū­ti pa­siū­ly­tas in­ves­tuo­to­jams, Lie­tu­vo­je nė­ra. Jei čia bū­tų nu­ma­ty­ta lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na, ma­nau, in­ves­tuo­to­jas at­si­ras­tų. Ga­lė­tų at­ei­ti di­de­lis in­ves­tuo­to­jas.“</p> <p>Į Aly­tų M.Skuo­dis at­ve­žė ne­blo­gų ži­nių dėl kraš­to ke­lio Kau­nas–Prie­nai–Aly­tus re­konst­ruk­ci­jos. Pa­sak jo, jau star­tuo­ja šio pri­ori­te­ti­nio ke­lio plėt­rai rei­ka­lin­gas že­mės iš sa­vi­nin­kų pa­ė­mi­mas ruo­že nuo Kau­no iki Prie­nų, re­konst­ruk­ci­jos dar­bai tu­rė­tų pra­si­dė­ti 2024 me­tais. De­šimt­me­čiu anks­čiau nei bu­vo nu­ma­ty­ta.</p> <p>Mi­nist­ro tei­gi­mu, no­rė­tų­si šį ke­lią tu­rė­ti ke­tu­rių juos­tų, ta­čiau la­bai re­a­lu, kad jis bus tri­jų. Aki­vaiz­du, kad pir­miau­sia pra­si­dės mi­nė­to kraš­to ke­lio re­konst­ruk­ci­ja nuo Kau­no iki Prie­nų, o ka­da jo at­kar­pa nuo Prie­nų iki Aly­taus bus pra­dė­ta at­nau­jin­ti, dar iš­lie­ka ne­ži­no­my­bė­je.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/239606820_2128630637289479_7165406724251387738_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/239606820_2128630637289479_7165406724251387738_n_0.jpg?itok=VHGRrRpE" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/239629149_2128631250622751_8127489778512949084_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/239629149_2128631250622751_8127489778512949084_n.jpg?itok=RBCbAg0y" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/DSC_3121.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/DSC_3121.JPG?itok=BwFGs9uO" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/su-si-sie-ki-mo-mi-nist-ro-vi-zi-tas-aly-tu-je-be-dos-ar-ti-ir-vil-tys-del-ski-ria-mu-pi-ni-gu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2833&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="wRRjBKsYu7whVBfbwdCQy0i40oUOLTPrVaAfDIMS8tc"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224300" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630310940"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-08-30 - 11:09</p> </li> <a href="/comment/224300#comment-224300" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224300#comment-224300" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">우리카지노사이트 예스카지노 퍼스트카지노 더킹카지노…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">조이카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">로얄카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">스타클럽카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian"> 아시안카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">슈퍼맨카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">33카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">온라인카지노</a></p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">33카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">월드카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">코리아카지노</a></p> <p><a>우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">33카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">월드카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">슈퍼카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">코리아카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">개츠비카지노</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/korea">코리아카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">33카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">f1카지노</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">더킹카지노</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224300" token="IbzPREpbYQYb6CL5gBohAgocwZIhOQzQsd_Pk1jDXSs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224299" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630310912"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-08-30 - 11:08</p> </li> <a href="/comment/224299#comment-224299" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224299#comment-224299" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">https://www.ekffo150.com…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/theking">https://www.ekffo150.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">https://www.ekffo150.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">https://www.ekffo150.com/yes</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">https://www.ekffo150.com/first</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">https://www.ekffo150.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">https://www.ekffo150.com/joy</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">https://www.ekffo150.com/royal</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">https://www.ekffo150.com/starclub</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian">https://www.ekffo150.com/asian</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">https://www.ekffo150.com/superman</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">https://www.ekffo150.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">https://www.ekffo150.com/33</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">https://www.ekffo150.com/oncasino</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com">https://www.ekffo150.com</a> </p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/theking">https://www.ajp4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">https://www.ajp4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">https://www.ajp4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">https://www.ajp4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">https://www.ajp4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">https://www.ajp4949.com/worldcasino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">https://www.ajp4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/">https://www.ajp4949.com/</a></p> <p><a href="https://www.bgj4949.com/">https://www.bgj4949.com/</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">https://www.bgj4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">https://www.bgj4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">https://www.bgj4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">https://www.bgj4949.com/yes</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">https://www.bgj4949.com/33</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">https://www.bgj4949.com/world</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">https://www.bgj4949.com/super</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">https://www.bgj4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">https://www.bgj4949.com/gatsby</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">https://www.dnfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">https://www.dnfl4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">https://www.dnfl4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">https://www.dnfl4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">https://www.dnfl4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yescasino">https://www.dnfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">https://www.dnfl4949.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/corea">https://www.dnfl4949.com/corea</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">https://www.dnfl4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">https://www.dnfl4949.com/f1casino</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">https://www.skfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">https://www.skfl4949.com/firstcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">https://www.skfl4949.com/meritcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">https://www.skfl4949.com/sandscasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">https://www.skfl4949.com/thekingcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">https://www.skfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">https://www.skfl4949.com/gatsbycasino</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224299" token="MZfkHM52x_41fMT1NCVwXsTFV9JuwJHbiAbbD_6nDVE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-223128" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629967237"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>šaunuoliai</span> - 2021-08-26 - 11:40</p> </li> <a href="/comment/223128#comment-223128" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/223128#comment-223128" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kai baigiantis kadencijai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kai baigiantis kadencijai nėra ką rodyt, apart įklimpusius projektus, tai nors ministrą darbu apkrauna.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=223128" token="f-3C2Duu_hpA9kRXxeDjeuT3V6RiJ4zI2CGjcVSB_E0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 26 Aug 2021 05:37:41 +0000 vyrredaktorius 2833 at https://www.alytausnaujienos.lt