Savivalda https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Me­rui dū­ris – iš par­ti­jos ko­le­gų. Ko dar lauk­ti? https://www.alytausnaujienos.lt/me-rui-du-ris-par-ti-jos-ko-le-gu-ko-dar-lauk-ti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/20201029_093912.jpg?itok=nWXfdONr" width="344" height="287" alt="Mies­to me­ras Nerijus Ce­siu­lis po ta­ry­bos po­sė­džio sa­kė, kad darbotvarkė atmesta to­dėl, jog ta­ry­bos na­riai ne­su­si­de­ri­na dėl val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." title="Mies­to me­ras Nerijus Ce­siu­lis po ta­ry­bos po­sė­džio sa­kė, kad darbotvarkė atmesta to­dėl, jog ta­ry­bos na­riai ne­su­si­de­ri­na dėl val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mui prieš­ta­ra­vo 17 ta­ry­bos na­rių</h3> <p>Spa­lio 29-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės vy­ko nuo­to­li­niu bū­du kaip ir pa­va­sa­rį, įsi­siau­tė­jus šio vi­ru­so pan­de­mi­jai. Ja­me da­ly­va­vo vi­si 27 ta­ry­bos na­riai.</p> <p>Po­sė­dis kaip vi­sa­da pra­si­dė­jo dis­ku­si­jo­mis dėl dar­bo­tvarkės iš 41 klau­si­mo tvir­ti­ni­mo: vie­nus klau­si­mus bu­vo siū­lo­ma iš­brauk­ti, ki­tų svars­ty­mą ati­dė­ti. Ta­čiau maž­daug va­lan­dą už­tru­kęs jos svars­ty­mas bai­gė­si mies­to ta­ry­bų is­to­ri­jo­je ne­bū­tu da­ly­ku – ji at­mes­ta. Už tai, kad dar­bo­tvarkė bū­tų ne­pa­tvir­tin­ta, bal­sa­vo 17 ta­ry­bos na­rių, pa­tvir­ti­ni­mui pri­ta­rė 10 ta­ry­bos na­rių.</p> <p>Kas gi su­kė­lė ta­ry­bos na­rių pyk­tį, kad, ne­pa­tvir­ti­nus po­sė­džio dar­bo­tvarkės ir to­liau ne­ga­lė­jus po­sė­džiau­ti, šios ka­den­ci­jos ta­ry­ba pa­tek­tų į to­kią iš­skir­ti­nę mies­to val­džios ins­ti­tu­ci­jos is­to­ri­ją?</p> <p>Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, spa­lio 23-iąją, sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo už­re­gist­ruo­tas de­vy­nių mies­to ta­ry­bos na­rių me­rui N.Ce­siu­liui ad­re­suo­tas rei­ka­la­vi­mas ne vė­liau kaip per dvi sa­vai­tes su­kvies­ti ta­ry­bos po­sė­dį ir ja­me svars­ty­ti lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus G.Ši­mo at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų klau­si­mą. Ka­dan­gi rei­ka­la­vi­mą pa­si­ra­šė treč­da­lis ta­ry­bos na­rių, kaip rei­ka­lau­ja Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas, me­rui per nu­ro­dy­tą lai­ko­tar­pį pri­va­lu su­šauk­ti po­sė­dį mi­nė­tu klau­si­mu.</p> <p>Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ yra sa­kęs rei­ka­la­vi­mą sa­vi­val­dy­bė­je už­re­gist­ra­vęs ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ kan­di­da­tų są­ra­šą, pa­grin­di­nė to­kio rei­ka­la­vi­mo prie­žas­tis – lai­ki­na­sis ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas ne­su­ge­bė­jo teis­mui pa­teik­ti tei­siš­kai su­ko­re­guo­tos tai­kos su­tar­ties su Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­ve „VA Sta­ty­ba“ dėl li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to ir ji bu­vo at­mes­ta. Č. Daugėlos teigimu, „VA Sta­ty­bai“ tei­siš­kai su­tvar­kius tai­kos su­tar­tį, ad­mi­nist­ra­ci­ja jos dar kar­tą ne­tei­kė tvir­tin­ti teis­mui, taip pra­ras­ta be­veik pu­sė mi­li­jo­nų eu­rų, skir­tų šiam re­mon­tui iš vals­ty­bės biu­dže­to.</p> <p>Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų klau­si­mą siū­lė svars­ty­ti šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je.</p> <p> </p> <h3>„Ne­ma­tau rei­ka­lo tam­py­tis ir lau­žy­ti ie­tis“</h3> <p>Pir­mas siū­ly­mą lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų klau­si­mą įtrauk­ti į šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio ta­ry­bos po­sė­džio dar­bo­tvarkę pa­tei­kė ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la, pa­reikš­da­mas, kad nė­ra ko gaiš­ti lai­ko.</p> <p>Tam pri­ta­rė ta­ry­bos na­rys, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vas Vy­tau­tas Jast­rems­kas: „Į po­sė­dį su­si­rin­ko vi­si ta­ry­bos na­riai ir da­bar ga­li­me svars­ty­ti, kam šauk­ti ki­tą po­sė­dį?“</p> <p>„Ne­ma­tau rei­ka­lo tam­py­tis ir lau­žy­ti ie­tis, rei­kia tau­py­ti vi­sų lai­ką“, – taip pa­reiš­kė ta­ry­bos na­rys, So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos ta­ry­bo­je va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas dėl lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų klau­si­mo įtrau­ki­mo į šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio po­sė­džio dar­bo­tvarkę.</p> <p>O ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, iš­rink­ta pa­gal Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, taip pat pri­tar­da­ma mi­nė­to klau­si­mo svars­ty­mui da­bar­ti­nia­me po­sė­dy­je, siū­lė net tik tau­py­ti ta­ry­bos na­rių lai­ką, bet ir mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus, nes ta­ry­bos na­riams už po­sė­džiuo­se pra­leis­tą lai­ką mo­ka­ma iš mies­to biu­dže­to.</p> <p>Ta­čiau me­ras vis kar­to­jo, kad ta­ry­bos po­sė­dis dėl lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus at­šau­ki­mo bus ren­gia­mas įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tvar­ka. Tam tu­ri­ma dar sa­vai­tė.</p> <p>Ka­dan­gi N.Ce­siu­lis ne­su­ti­ko šio klau­si­mo įtrauk­ti į da­bar­ti­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkę, kai ku­rių ta­ry­bos na­rių pa­ste­bė­ji­mu, me­ras ne­tu­rė­tų taip elg­tis, ga­vo mies­to ta­ry­bų is­to­ri­jo­je dar ne­re­gė­tą an­tau­sį iš dau­gu­mos ta­ry­bos na­rių – at­mes­ta vi­sa šio ket­vir­ta­die­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkė.</p> <p>Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad prieš po­sė­džio dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mą bal­sa­vo ir ta­ry­bos na­rys, So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Če­čė­ta. Tad me­ras, kaip šios par­ti­jos at­sto­vas, šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­ty­rė dū­rį ir iš sa­vų.</p> <p> </p> <h3>Me­ras: „Ma­nau, kad su­si­tar­si­me, jei as­me­ni­nės am­bi­ci­jos ne­bus svar­bes­nės už mies­to rei­ka­lus“</h3> <p>Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis po ta­ry­bos po­sė­džio sa­kė, kad taip at­si­ti­ko to­dėl, jog ta­ry­bos na­riai ne­su­si­de­ri­na dėl val­dan­čio­sios dau­gu­mos. O par­ti­jos ko­le­gų bal­sa­vi­mą prieš po­sė­džio dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mą api­bū­di­no kaip kiek­vie­nam ta­ry­bos na­riui su­teik­tą ga­li­my­bę lais­vai ap­si­spręs­ti.</p> <p>Me­ro tvir­ti­ni­mu, da­bar­ti­nia­me po­sė­dy­je no­rė­ta iš­spręs­ti mies­tui ak­tu­a­lius klau­si­mus, o ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je svars­ty­ti po­li­ti­nius. Ta­čiau pas­ta­rie­ji mies­tui da­bar­ti­niu lai­ko­tar­piu itin ak­tu­a­lūs.</p> <p>Rug­sė­jo 11-ąją dėl ta­ry­bos pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo iš pa­rei­gų bu­vo at­leis­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius so­cial­de­mok­ra­tas Ro­lan­das Juo­nys. Ta­me pa­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je lai­ki­nuo­ju ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vu, kaip pri­klau­so įsta­ty­miš­kai, me­ro siū­ly­mu pa­skir­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, taip pat so­cial­de­mok­ra­tas G.Ši­mas. Be­je, tam pri­rei­kė pa­kar­to­ti­nio ta­ry­bos na­rių bal­sa­vi­mo, nes dėl šios kan­di­da­tū­ros bal­suo­jant pir­mą kar­tą ta­ry­bos dau­gu­mos pri­ta­ri­mo ne­su­lauk­ta.</p> <p>Va­do­vau­jan­tis sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų dar­bą reg­la­men­tuo­jan­čiais įsta­ty­mais, nuo­la­ti­nis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tu­ri bū­ti pa­skir­tas ne il­giau kaip per du mė­ne­sius nuo ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­vu­sio as­mens at­lei­di­mo, ant­raip sa­vi­val­dy­bei gre­sia Sei­mo įve­da­mas tie­sio­gi­nis val­dy­mas.</p> <p>Lap­kri­čio 11-oji jau čia pat, gre­sian­tis tie­sio­gi­nis val­dy­mas sa­vi­val­dy­bei jau tie­siog kvė­puo­ja į nu­ga­rą.</p> <p>Me­ras tvir­ti­no, kad į nuo­la­ti­nius ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vus siū­lo­mos net sep­ty­nios kan­di­da­tū­ros: „Pen­kios – rim­tes­nės, dvi – už­ku­li­si­nės. Sė­si­me, kal­bė­si­mės ir, ma­nau, su­si­tar­si­me, jei as­me­ni­nės am­bi­ci­jos ne­bus svar­bes­nės už mies­to rei­ka­lus.“</p> <p>Savivaldybės tinklalapyje jau paskelbta, kad tarybos posėdis vyks lapkričio 6-ąją. Pirmas klau­simas darbotvarkėje – dėl admi­nistracijos direktoriaus skyrimo.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/20201029_091039.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1941-z1by0tH84PA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/20201029_091039.jpg" width="1280" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/20201029_093812.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1941-z1by0tH84PA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/20201029_093812.jpg" width="1280" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62932" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1604113428"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Minedui</span> - Šeš, 2020-10-31 - 05:03</p> </li> <a href="/comment/62932#comment-62932" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62932#comment-62932" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pas mus čia barake helovynas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pas mus čia barake helovynas prasidėjo. Atvaryk kaip gerais laikais, yra laisvų mergų. Padarysi pagalį, po 9 mėn bus rezultatas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62932" token="An_2QxUZ3ON9faiirzp7N0kXLOOS-MHnFrfB7ATCdN0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62873" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1604078983"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>fiasko</span> - Pen, 2020-10-30 - 19:29</p> </li> <a href="/comment/62873#comment-62873" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62873#comment-62873" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Keli mėnasiai taruboj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Keli mėnasiai taruboj vyrauja tarybos narių dauguna. Kuroe nesitaiksto su mero poste polulisto išsidirbinėjimais. Ir eilinį kartą tarybos nariai, atsakingi už savivaldą, įrodė. Kad ne sitaiksto už užsidirbinėjimus mero poste. Net nesubrendusiam šiam poste pareigas užimt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62873" token="5d8Q8cn6fIW3n75Yh_8wMx8B0SLJBFIdLESm8DZ1OLA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62871" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1604078265"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Minedui</span> - Pen, 2020-10-30 - 19:17</p> </li> <a href="/comment/62871#comment-62871" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62871#comment-62871" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tavo asmeninės ambicijos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tavo asmeninės ambicijos sužlugdė posėdį. Negirdėtas dalykas. Gėda! P.S. Pateik kandidatų į direktorius sąrašą. Ar neturi ir vėl meluoji?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62871" token="TDZoWFn1KMSe8uEH0o24nC5RHmdgq6ynDZ6FCQ-ilJ8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62867" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1604076447"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Minedui </span> - Pen, 2020-10-30 - 18:47</p> </li> <a href="/comment/62867#comment-62867" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62867#comment-62867" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Siūlome pakoncertuoti kartu …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Siūlome pakoncertuoti kartu Pilypaitei ir Minedui. Alytaus klounas Mineda nusirito žemiau plintuso.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62867" token="1n50vHSX_BXdnY4scR7j36dDW9f_aG14EWikJ-Y1fL8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1941&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="JOwBKoMWpZLFednjxEyRZP_TXiiR-2nKGYXD_IpPaRM"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 30 Oct 2020 13:44:11 +0000 vyrredaktorius 1941 at https://www.alytausnaujienos.lt Pir­me­ny­bė pri­im­ti mo­ki­nius į Aly­taus mo­kyk­las pa­gal mies­te de­kla­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą – ne­tei­sė­ta https://www.alytausnaujienos.lt/pir-me-ny-be-pri-im-ti-mo-ki-nius-i-aly-taus-mo-kyk-las-pa-gal-mies-te-de-kla-ruo-ta-gy-ve-na-ma-ja <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/IMG_0940.JPG?itok=4Cg6GCpI" width="344" height="287" alt="mokyklos" title="Miesto mokyklose dabartiniais mokslo metais yra 6 tūkst. 695 mokiniai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Į teis­mą krei­pė­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vas</h2> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba per­nai gruo­džio vi­du­ry­je pa­kei­tė pri­ėmi­mo į šios sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las tvar­kos ap­ra­šą, ku­ria­me nu­ma­tė sie­kį už­tik­rin­ti mo­ky­mo­si pri­ei­na­mu­mą pa­gal ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas mo­ki­niams, de­kla­ra­vu­siems gy­ve­na­mą­ją vie­tą mies­te. Taip pat ap­ra­še at­si­ra­do nuo­sta­ta dėl pir­mu­mo tei­sės tęs­ti mo­ky­mą­si pa­gal vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą, – jei no­rin­čių­jų yra dau­giau nei lais­vų vie­tų, pir­miau­sia pri­ima­mi mo­ki­niai, ku­rių de­kla­ruo­ta gy­ve­na­mo­ji vie­ta Aly­tu­je.</p> <p>Taip mi­nė­tu ap­ra­šu įtei­sin­ta pir­me­ny­bė į mies­to mo­kyk­las pri­im­ti mo­ki­nius, de­kla­ra­vu­sius gy­ve­na­mą­ją vie­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je.</p> <p>Su to­kio­mis sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos įtvir­tin­to­mis nuo­sta­to­mis pri­ėmi­mo į mo­kyk­las ap­ra­še ne­su­ti­ko Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­lius Ar­laus­kas. Sa­vi­val­dy­bė ga­vo jo tei­ki­mą su siū­ly­mu pa­keis­ti ap­ra­šą, nes jis prieš­ta­rau­ja Švie­ti­mo, Vie­tos sa­vi­val­dos ir Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mams.</p> <p>Švie­ti­mo įsta­ty­me nu­ro­dy­ta, kad mo­ki­niai ir jų tė­vai tu­ri tei­sę rink­tis vals­ty­bi­nes, ne­vals­ty­bi­nes ir sa­vi­val­dy­bių mo­kyk­las, jas keis­ti. Sie­kia­my­bė už­tik­rin­ti mo­ky­mo­si pri­ei­na­mu­mą pa­gal ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas mies­te gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vu­siems mo­ki­niams, Vy­riau­sy­bės at­sto­vo nuo­mo­ne, yra tik no­ras tai už­tik­rin­ti vie­nos gru­pės mo­ki­nių mo­ky­mo­si pri­ei­na­mu­mą, pa­žei­džiant ki­tų, ne­dek­la­ra­vu­sių gy­ve­na­mo­sios vie­tos mies­te, mo­ki­nių tei­ses.</p> <p>Taip pat Vy­riau­sy­bės at­sto­vas nu­ro­dė, kad ap­ra­še nu­ma­čius pir­me­ny­bę į Aly­taus mo­kyk­las pri­im­ti mo­ki­nius pa­gal mies­te de­kla­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą prieš­ta­rau­ja ir švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro pa­tvir­tin­tiems pri­ėmi­mo į sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­las ben­drie­siems kri­te­ri­jams.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bė ne­pai­sė Vy­riau­sy­bės tei­ki­mo, pri­ėmi­mo į mo­kyk­las tvar­kos ap­ra­šo ne­pa­kei­tė, to­dėl te­ko kreip­tis į teis­mą, kad šis įver­tin­tų ap­ra­še nu­ma­ty­tų nuo­sta­tų tei­sė­tu­mą.</p> <p> </p> <h2>Tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės at­sto­vo po­zi­ci­jai</h2> <p>Pra­ėju­sią sa­vai­tę Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ėmė spren­di­mą ad­mi­nist­ra­ci­nė­je by­lo­je, ku­ri čia bu­vo nag­ri­nė­ja­ma pa­gal Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se J.Ar­laus­ko pa­reiš­ki­mą.</p> <p>Tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės at­sto­vo po­zi­ci­jai, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai su­teik­ta tei­sė nu­sta­ty­ti pri­ėmi­mo į mo­kyk­las tvar­ką, o ne kri­te­ri­jus, ta­ry­ba per­žen­gė sa­vo kom­pe­ten­ci­ją nu­ma­ty­da­ma de­kla­ruo­tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos kri­te­ri­jų. Tai ne­įtvir­tin­ta nei Švie­ti­mo įsta­ty­me, nei po­įsta­ty­mi­niuo­se ak­tuo­se.</p> <p>Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mas nu­ma­to, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri va­do­vau­tis įsta­ty­mo vir­še­ny­bės prin­ci­pu, o tai sie­ja­ma su kon­sti­tu­ci­niu tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pu. Ir Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ro­dy­ta, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mai tu­ri ati­tik­ti įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus.</p> <p>Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad nei Švie­ti­mo įsta­ty­mas, nei švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro pa­tvir­tin­ti ben­drie­ji kri­te­ri­jai pri­imant mo­ki­nius į mo­kyk­las mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ne­nu­ma­to iš­im­čių iš­skir­ti­niams at­ve­jams reg­la­men­tuo­ti tai sie­jant su ben­dro­jo ug­dy­mo pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo pa­leng­vi­ni­mu va­do­vau­jan­tis Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mu.</p> <p>Teis­mo spren­di­mu pri­pa­žin­ta, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nau­jo­je pri­ėmi­mo į mo­kyk­las tvar­kos ap­ra­šo re­dak­ci­jo­je nu­ma­ty­tas sie­kis už­tik­rin­ti mo­ky­mo­si pri­ei­na­mu­mą pa­gal ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas mies­te de­kla­ra­vu­siems gy­ve­na­mą­ją vie­tą mo­ki­niams ir nuo­sta­ta dėl pir­mu­mo tei­sės tęs­ti mo­ky­mą­si pa­gal vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą, jei no­rin­čių­jų yra dau­giau nei lais­vų vie­tų, pir­miau­sia pri­ima­mi mies­te gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vę mo­ki­niai, prieš­ta­rau­ja Švie­ti­mo, Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ir Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mams.</p> <p> </p> <h2>Klau­si­mas dėl ap­skun­di­mo dar svars­to­mas</h2> <p>Kaip tvir­ti­na­ma teis­mo spren­di­me, pri­pa­žin­tos įsta­ty­mams prieš­ta­rau­jan­čios pri­ėmi­mo į Aly­taus mo­kyk­las tvar­kos ap­ra­šo nuo­sta­tos ne­ga­li bū­ti tai­ko­mos nuo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo.</p> <p>Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų spren­di­mas per tris­de­šimt ka­len­do­ri­nių die­nų nuo jo pa­skel­bi­mo, spa­lio 22-osios, ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lai­ki­no­jo di­rek­to­riaus Gied­riaus Ši­mo tei­gi­mu, klau­si­mas dėl ap­skun­di­mo dar svars­to­mas, o mi­nė­tą ap­ra­šą grei­čiau­siai teks per­žiū­rė­ti iš nau­jo.</p> <p>Ka­dan­gi ap­ra­šas mo­kyk­loms bu­vo ak­tu­a­lus prieš da­bar­ti­nius moks­lo me­tus, ar bu­vo mo­kyk­lų, ku­rio­se, pir­miau­sia pri­ėmus mies­te gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vu­sius mo­ki­nius, ne­be­li­ko vie­tų vai­kams iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių? Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tvir­ti­ni­mu, Vo­lun­gės pro­gim­na­zi­ja ne­ga­lė­jo pri­im­ti vi­sų no­rin­čių­jų čia mo­ky­tis penk­to­kų, kai ku­rioms gim­na­zi­joms bu­vo sun­ku pa­ten­kin­ti vi­sų mo­ki­nių pra­šy­mus lan­ky­ti šias ug­dy­mo įstai­gas.</p> <p>Šiais moks­lo me­tais Aly­taus mies­to mo­kyk­lo­se mo­ko­si 1 tūkst. 315 mo­ki­nių iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių: 1 tūkst. 270 – iš Aly­taus ra­jo­no, 31 – iš Prie­nų ra­jo­no, 9 – iš Laz­di­jų ra­jo­no ir 5 – iš Va­rė­nos ra­jo­no.</p> <p>Iš viso miesto mokyklose dabartiniais mokslo metais yra 6 tūkst. 695 mokiniai.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_2330.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1930-aSJEkILEc8g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_2330.jpg" width="1280" height="853" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_0940_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1930-aSJEkILEc8g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_0940_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1930&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="MA7D6DC-hz8Ac8a6i-7dPuy0MWEyAZfM07tUzzYKVxg"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 29 Oct 2020 08:12:01 +0000 vyrredaktorius 1930 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­si­rin­ki­mas ant­ra­me tu­re – da­bar­ti­niai Sei­mo na­riai https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-ir-ra-jo-no-gy-ven-ju-pa-si-rin-ki-mas-ant-ra-me-tu-re-da-bar-ti-niai-sei-mo-na-riai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (9)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/IMG_0342.JPG?itok=nEFavr2E" width="344" height="287" alt="Vy­tau­tas Ba­kas ir Labukas" title="Už patį išsikėlusį Vy­tau­tą Ba­ką (dešinėje) ant­ra­me rinkimų tu­re bal­sa­vo 57,82 proc., už Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vą Po­vi­lą La­bu­ką – 38,84 proc. rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių aly­tiš­kių. Ze­no­no Šilins­ko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>„Gau­ti tie­sio­gi­nę pa­ra­mą – di­de­lė at­sa­ko­my­bė“</h2> <p>Taip sa­ko Aly­taus 30-ojo­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Sei­mo na­riu iš­rink­tas pats sa­vo kan­di­da­tū­rą iš­kė­lęs V.Ba­kas. Už jį ant­ra­me tu­re bal­sa­vo 57,82 proc. da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų.</p> <p>Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vu Po­vi­lu La­bu­ku pa­si­ti­kė­ji­mą pa­reiš­kė 38,84 proc. rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių aly­tiš­kių.</p> <p>V.Ba­kas yra da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos Sei­mo na­rys, iš­rink­tas pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą. „Di­džiu­lė stip­ry­bė bū­ti iš­rink­tam vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, su­pran­ti, kad su­dė­ti di­de­li aly­tiš­kių lū­kes­čiai, lau­kia­ma po­ky­čių, ypač eko­no­mi­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, kai mies­to ir Alytaus apskrities gy­ven­to­jų at­ly­gi­ni­mai vie­ni ma­žiau­sių tarp ša­lies ap­skri­čių. Teks su­telk­ti švie­siau­sius Aly­taus kraš­to pro­tus ir ieš­ko­ti re­a­lių ga­li­my­bių keis­ti da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją.</p> <p>Per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ne­pa­vy­ko su­si­tik­ti su vi­so­mis gy­ven­to­jų gru­pė­mis, pa­vyz­džiui, mo­kyk­lų va­do­vais, da­bar teks tai pa­da­ry­ti ir dis­ku­tuo­ti, kad Aly­taus švie­ti­mo sis­te­ma pri­si­dė­tų ku­riant kraš­to ge­ro­vę“, – min­ti­mis po rin­ki­mų nak­ties da­li­jo­si V.Ba­kas.</p> <p>Jis dė­ko­ja vi­siems, ku­rie už jį bal­sa­vo, ku­rie rė­mė, ir di­de­lį dar­bą at­li­ku­siai ko­man­dai.</p> <p>Aly­taus 30-ojo­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je yra per 37 tūkst. rin­kė­jų, ant­ra­me tu­re jų da­ly­va­vo 37,30 proc.</p> <h2>Li­be­ra­las nu­ga­lė­jo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vą</h2> <p>Dzū­ki­jos 69-ojo­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ku­rio­je bal­sa­vo da­lis Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų, taip pat Va­rė­nos ra­jo­no gy­ven­to­jai, ant­ra­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re var­žė­si du da­bar­ti­nio Sei­mo na­riai – Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas J.Baub­lys ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Lau­ry­nas Kas­čiū­nas. Pir­ma­sis į da­bar­ti­nės ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jos Sei­mą bu­vo iš­rink­tas tuo­me­tė­je vien­man­da­tė­je Va­rė­nos–Tra­kų 70-ojo­je apygardoje kaip Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas, ant­ra­sis – pa­gal Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą.</p> <p>Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 25-ąją, vy­ku­sio an­tro Sei­mo rin­ki­mų tu­ro re­zul­ta­tai bu­vo pa­lan­kūs J.Baub­liui. Jis iš­rink­tas Sei­mo na­riu Dzū­ki­jos 69-ojoje vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, už jį bal­sus ati­da­vė 51,69 proc. da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų.</p> <p>Už L.Kas­čiū­ną bal­sa­vo 42,81 proc. rin­ki­mų da­ly­vių. Jis yra iš­rink­tas Sei­mo na­riu pa­gal Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą.</p> <p>Ši apy­gar­da tu­ri per 35 tūkst. rin­kė­jų, rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 40,05 proc.</p> <h1>„Vals­tie­tis“ bu­vo pra­na­šes­nis prieš kon­ser­va­to­rių</h1> <p>Da­lis Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų bal­sa­vo Sū­du­vos pie­ti­nė­je 63-io­jo­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, jo­je dar balsavo da­lis Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ir Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai.</p> <p>Šio­je apy­gar­do­je, tu­rin­čio­je be­veik 33 tūkst. rin­kė­jų, ant­ra­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re da­ly­va­vo 35,21 proc.</p> <p>O dėl Sei­mo na­rio man­da­to čia var­žė­si da­bar­ti­nis Sei­mo na­rys, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas K.Ma­žei­ka, prieš ket­ve­rius me­tus kaip tos pa­čios par­ti­jos at­sto­vas lai­mė­jęs tuo­me­tė­je Sū­du­vos 63-io­jo­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Vai­das Ša­la­še­vi­čius.</p> <p>Spa­lio 25-ąją per­ga­lę Sū­du­vos pie­ti­nė­je 63-io­jo­je apy­gar­do­je nu­sky­nė „vals­tie­tis“ K.Ma­žei­ka, jam bal­sus ati­da­vė 57,85 proc. da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų. Už V.Ša­la­še­vi­čių bal­sa­vo 38,61 proc. į rin­ki­mus at­vy­ku­sių rin­kė­jų.</p> <h2>So­cial­dar­bie­tis įvei­kė so­cial­de­mok­ra­tę</h2> <p>Dar vie­na vien­man­da­tė – Dai­na­vos 67-oji, ku­rio­je bal­sa­vo da­lis Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų, ji rin­ki­mų apy­lin­kes tu­rė­jo ir Prie­nų ra­jo­no bei Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė­se.</p> <p>Čia yra per 34 tūkst. rin­kė­jų, jų bal­suo­ti spa­lio 25-ąją at­ėjo 36,74 proc.</p> <p>At­vy­ku­sie­ji į rin­ki­mus spa­lio 25-ąją tu­rė­jo ga­li­my­bę bal­suo­ti už da­bar­ti­nį Sei­mo na­rį, ku­ris prieš ket­ve­rius me­tus kaip So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vas bu­vo iš­rink­tas tuo­me­tė­je Prie­nų–Birš­to­no 67-ojo­je apy­gar­do­je, da­bar So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos at­sto­vą An­drių Pa­lio­nį ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vę Jū­ra­tę Zails­kie­nę.</p> <p>A.Pa­lio­nis ga­vo 57,53 proc. da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą, J.Zails­kie­nė – 37,65 proc.</p> <h2>Į Sei­mą iš­rink­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas ir Ro­ber­tas Šar­knic­kas</h2> <p>Da­bar­ti­niuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se pir­ma­me tu­re Aly­taus 30-ojo­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je tarp dvy­li­kos kan­di­da­tų var­žę­si so­cial­de­mok­ra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas bei Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Ro­ber­tas Šar­knic­kas, ati­tin­ka­mai li­kę ket­vir­to­je ir tre­čio­je vie­to­je, į Sei­mą iš­rink­ti du­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je.</p> <p>Nuo 2000-ųjų Sei­mo na­riu esan­tis J.Sa­ba­taus­kas – pa­gal So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo rin­ki­muo­se Aly­taus 30-ojo­je apy­gar­do­je Sei­mo na­riu iš­rink­tas R.Šar­knic­kas – pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą.</p> <p>Į Sei­mą dar­bui ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai ren­ka­mas 141 na­rys: 71 – vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ir 70 – dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je.</p> <p>Da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos Sei­me 50 man­da­tų iš­ko­vo­jo Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai, 32 – Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, po 13 – So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja ir Li­be­ra­lų są­jū­dis, 11 – Lais­vės par­ti­ja, 10 – Dar­bo par­ti­ja, po 3 – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga ir So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ja, po 1 – par­ti­ja „Laisvė ir tei­sin­gu­mas“ ir Ža­lių­jų par­ti­ja, 4 man­da­tus – pa­tys iš­si­kė­lę as­me­nys.</p> <p>Da­bar­ti­niuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se man­da­tų sie­kė 17 par­ti­jų, po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir su­si­vie­ni­ji­mų, juos iš­ko­vo­ti pa­vy­ko 10-čiai.</p> <p>Vi­si skel­bia­mi re­zul­ta­tai an­tro Sei­mo rin­ki­mų tu­ro re­zul­ta­tai yra pre­li­mi­na­rūs, juos Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pla­nuo­ja tvir­tin­ti at­ei­nan­tį šeš­ta­die­nį.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_0342_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1922-oTEOaBCcNBM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_0342_0.JPG" width="2098" height="1344" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/DSC_0887.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1922-oTEOaBCcNBM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/DSC_0887.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/JuozasBaublys19611119%20%282%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1922-oTEOaBCcNBM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/JuozasBaublys19611119%20%282%29.jpg" width="1459" height="2064" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/mazeika%20kestutis.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1922-oTEOaBCcNBM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/mazeika%20kestutis.jpg" width="2098" height="1378" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/andrius-palionis-82698507.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1922-oTEOaBCcNBM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/andrius-palionis-82698507.jpg" width="1600" height="1066" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62566" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603918653"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> Mes- Lietuvos…</span> - Tre, 2020-10-28 - 22:57</p> </li> <a href="/comment/62566#comment-62566" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62566#comment-62566" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerbiamas V.Bakai.Vargu ar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerbiamas V.Bakai.Vargu ar matys<br /> Jau 20 metu kaip nemato ir nesupranta Julius S.Bet jis jega so ialdemokratas ir dar tremtinys ir dar 2000m. kontrolierius.<br /> Valinskas isaiskino ka reika daryti.<br /> As nepritariu nes laikausi tikejimo tiesu.Reikia gydyti kanapemis turbut...<br /> O dabar issamia informacija teiksiu jums po Europos teisingumo teismo<br /> Myliu Jus Lietuvos vaike.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62566" token="FiKRaFWRUqnq2Hm8JP18xPv0A8zbqvcOZt_MYenRtZc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62532" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603898223"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>IR VEL </span> - Tre, 2020-10-28 - 17:17</p> </li> <a href="/comment/62532#comment-62532" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62532#comment-62532" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">TOLIAU SARKNICKAS DALINS…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>TOLIAU SARKNICKAS DALINS PAZADUS IR NIEKO NEDARYS SABATAUSKAS PAZEIDINES GALIOJANCIUS ISTATYMUS O BAKAS PRASYS PAGALBOS VISAIS IMANOMAIS BUDAIS VA TOKIE SEIMO NARIAI ALYTUJE</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62532" token="MtuhLaoQMA3drfI1B6VIVQOCZ5PZOhO1_7hcX0tKkZ8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62513" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603884173"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ačiū</span> - Tre, 2020-10-28 - 13:22</p> </li> <a href="/comment/62513#comment-62513" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62513#comment-62513" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">džiaugiuosi, kad liko mūsų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>džiaugiuosi, kad liko mūsų Seimo narys Robertas Seime. Geri darbai nebus pamiršti, maža teisybė liko. Ačiū ačiū ačiū</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62513" token="FAyUdZUTsdNwdby4bf6LW4AW8PrwW6MrARl5CTqqGrY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62359" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603802145"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>beje</span> - Ant, 2020-10-27 - 14:35</p> </li> <a href="/comment/62359#comment-62359" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62359#comment-62359" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Antro turo išvakarėse…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Antro turo išvakarėse susitikimuosecsu Alytaus miesto bendruomene kalbėjo ir apie norą kviest Alytaus miesto ir rajono valdžias kartu sėst už bendro stalo ir kalbėtis dėl bendrų Alytaus problemų sprendimų. Kas kaip netiesioginė įžanga į galimą savivaldybių sujingomą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62359" token="HntGOJX-F1ixECBGjygs8r3163TSDjevZhwd4ZYGGhI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62351" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603799170"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>strategijos</span> - Ant, 2020-10-27 - 13:46</p> </li> <a href="/comment/62351#comment-62351" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62351#comment-62351" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik Alytaus miesto tarybos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik Alytaus miesto tarybos 27 tarybos nariai turi išskirtinę kompetenciją tvirtint Akytaus miesto vystymo strategiją. Pagal kurią vyriausybė gali finansuot. Dabar dėl vystymo strategijų nuo pavasario gal 5 darbo grupės sukurtos ruošt. Ir teikt siūlymus tarybai. Nors kitur normaliai patys merai sugeba tai padaryt. Alytuj kitaip. Tad ir seimo narys gali tik siūlyt tarybai tvirtint. Ir kaip tie patvirtina, iš vyriaysybės reijslaut finansuot pagsl taryboj patvirtintą Alytaus vystymo strategiją. O antram rure Bakas sugebėjo teikt įdomių siūlymų dėl Alytaus vystymo strategijų. Į ką taryba gali ir atsižvelgt. Įtraukdama tuos siūlymus į savo ruošiamas Alytaus vystymo strategijas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62351" token="8m0luvv9Ci-H1cy9E_9Zrwlfdsr4l3PPsJmiF-YLcA4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62346" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603796792"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>klausimas</span> - Ant, 2020-10-27 - 13:06</p> </li> <a href="/comment/62346#comment-62346" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62346#comment-62346" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip čia yra, kad Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip čia yra, kad Alytaus kraštas konservatorius "pramėtė"? Net visur besimakaluojantį Kasčiūną kažkoks mažai žinomas liberalas nugalėjo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62346" token="rOTHVQZR-zxm73rPS3Gh79SJUCsENQ_NuWhHlTbwVSI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62330" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603789932"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ponas Bakai,</span> - Ant, 2020-10-27 - 11:12</p> </li> <a href="/comment/62330#comment-62330" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62330#comment-62330" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kas čia per pezėjimas …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kas čia per pezėjimas (straipsnis šio numerio 7 puslapyje), kad ,,jeigu vyriausybė matys aiškų planą, kaip pagyvinti konkrečiai Alytaus krašto ekonomiką, aš paremsiu tokią vyriausybę'' Junkitės prie daugumos ir teikite siūlymus, o ne laukite ar kažkas siūlys, ar nesiūlys. Juk alytiškiai jus rinko tam, kad dirbtumėte miesto labui, o ne lauktumėte užsikabinti kažkieno nuveiktų darbų laurus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62330" token="1Pj9ye9KCHqo94dajN_YSIUbycIN9K0Yho0WQ2xNzaQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62326" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603789575"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mined</span> - Ant, 2020-10-27 - 11:06</p> </li> <a href="/comment/62326#comment-62326" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62326#comment-62326" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Meras Cesiulis jei būtų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Meras Cesiulis jei būtų padorus politikas, atsistatydintų kuo greičiau. Rėmė Labuką, žmonės balsavo prieš. Bet man Cesiulis į padorų politiką nepanašus. Pažiūrėsim ar klydau - jei neatsistatydins Cesiulis, aš teisus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62326" token="7BchZVF2y2XMwcfx5gjRuLVNv68EBTsT21EGsE2XTBs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62323" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603788887"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kaip?</span> - Ant, 2020-10-27 - 10:54</p> </li> <a href="/comment/62323#comment-62323" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62323#comment-62323" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip gavos, kad Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip gavos, kad Alytaus mieste antram rinkimų ture Bakas sugebėjo vardint gan rimtas Alytaus vystymo problemas? Teikt jų sprendimų būdus. Kur net taryba šlubuojanti vystymo strategijų teikime, gali pasinaudot jo siūlymais.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62323" token="5sziUhrpU9qVtBPy--mPq56IIMKJuNgufOX-rCxVzOo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1922&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="6l0w3-Mjwc7CzxaRx1eZprYr2nndqAHUtgBqFEyKsLg"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 27 Oct 2020 07:59:36 +0000 vyrredaktorius 1922 at https://www.alytausnaujienos.lt Lai­ki­ną­jį mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių rei­ka­lau­ja­ma at­šauk­ti iš pa­rei­gų https://www.alytausnaujienos.lt/lai-ki-na-ji-mies-sa-vi-val-dy-bes-ad-mi-nist-ra-ci-jos-di-rek-riu-rei-ka-lau-ja-ma-sauk-ti-pa-rei <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/123-13499" rel="bookmark"> Nr. <span> 123 (13499) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/Giedrius%20Simas_1.jpg?itok=gW32AUdM" width="344" height="287" alt="Giedrius Šimas" title="Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas so­cial­de­mok­ra­tas Giedrius Ši­mas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai lai­ki­nai va­do­vau­ja nuo rug­sė­jo vi­du­rio." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Rei­ka­la­vi­me pra­šo­ma ne vė­liau kaip per dvi sa­vai­tes su­kvies­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų svars­to­mas lai­ki­no­jo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gied­riaus Ši­mo at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų klau­si­mas. Pa­reng­tas ir to­kio spren­di­mo pro­jek­tas, nu­ma­tant į šias pa­rei­gas skir­ti ki­tą as­me­nį, ku­ris ne­nu­ro­do­mas.</p> <p>Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas so­cial­de­mok­ra­tas G.Ši­mas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai lai­ki­nai va­do­vau­ja nuo rug­sė­jo vi­du­rio, iš pa­rei­gų dėl ta­ry­bos pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo at­lei­dus administra­cijos direktorių, ki­tą so­cial­de­mok­ra­tą Ro­lan­dą Juo­nį.</p> <p>Ka­dan­gi rei­ka­la­vi­mą pa­si­ra­šė treč­da­lis ta­ry­bos na­rių, me­ras, taip pat so­cial­de­mok­ra­tas N.Ce­siu­lis įstatymiškai pri­va­lo šauk­ti po­sė­dį mi­nė­tu klau­si­mu per dvi savaites nuo gauto reikalavimo.</p> <p>Ar­ti­miau­sias ta­ry­bos po­sė­dis tu­ri vyk­ti šį ket­vir­ta­die­nį, spa­lio 29-ąją, šian­dien tu­ri rink­tis ta­ry­bos frak­ci­jos, tad lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo klau­si­mas ga­li bū­ti svars­to­mas ir po­ryt.</p> <p>Kaip sa­kė me­ras, nėra tokios tikimybės, kad lai­kinojo administracijos direk­toriaus klausimas būtų svarstomas šį ket­vir­tadienį vyksiančiame posė­dyje.</p> <p>„Tarybos narių reikala­vimą atšaukti laikinąjį direk­torių iš pareigų vertinu neigiamai. Miestui reikia pokyčių kuriant, statant, o ne griaunant. Matau, kad tarp tarybos narių yra nesu­tarimų, bet reikia sėsti ir kalbėti, reikia spręsti nuo­latinio administracijos direk­toriaus klausimą“, – teigė N.Cesiulis.</p> <p>Rei­ka­la­vi­mą sa­vi­val­dy­bėje pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, spa­lio 23-iąją, už­re­gist­ra­vęs ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ kandidatų sąrašą, tvir­ti­no, kad pa­grin­di­nė to­kio rei­ka­la­vi­mo prie­žas­tis – lai­ki­na­sis ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas ne­su­ge­bė­jo pa­teik­ti teis­mui tei­siš­kai su­ko­re­guo­tos tai­kos su­tar­ties su Aly­taus ben­dro­ve „Va Sta­ty­ba“ dėl li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to: „Bū­tent to­dėl teis­mas ją ir at­me­tė. Po teis­mo spren­di­mo „Va Sta­ty­ba“ tei­siš­kai su­tvar­kė tai­kos su­tar­tį, bet ad­mi­nist­ra­ci­ja jos ne­tei­kė teis­mui tvir­tin­ti. Mes šiam re­mon­tui pra­ran­da­me pu­sę mi­li­jo­no eu­rų iš vals­ty­bės biu­dže­to ir nie­kam tai ne­rū­pi.“</p> <p>Meras tokius priekaištus laikinajam admi­nistracijos vadovui vadina nesupranta­mais, nes teismas atmetė taikos sutartį.</p> <p>Pats G.Ši­mas reiš­kia­mo rei­ka­la­vi­mo jį at­šauk­ti iš da­bar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ei­na­mų pa­rei­gų ne­ko­men­ta­vo, pa­reikš­da­mas, kad tai po­li­ti­niai pro­ce­sai, į ku­riuos ne­no­rin­tis vel­tis.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2020-10/Giedrius%20Simas_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1920-cyvMdltZNQA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/Giedrius%20Simas_0.jpg" width="492" height="853" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62401" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603828810"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Cesiulis duoda</span> - Ant, 2020-10-27 - 22:00</p> </li> <a href="/comment/62401#comment-62401" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62401#comment-62401" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per tiek laiko jau turėjo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per tiek laiko jau turėjo būti ne laikinas direktorius, o amžinas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62401" token="mRvh8jMZm7gcoLuSdopBvWXMUg2iksz6hOZayUH0msU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62324" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603789278"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vienok</span> - Ant, 2020-10-27 - 11:01</p> </li> <a href="/comment/62324#comment-62324" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62324#comment-62324" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal įstatymus direktorius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal įstatymus direktorius pavaldus tarybai ir atskaitingas merui ir tarybai. Apie savo veiklą visuomenę gali tik informuot. O štai pačių ronkti 27 tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi alytiškiams. Net už direktoriaus veiklą. Kuris į tarybą nerinktas ir alytiškiams neatsakingas. Vienok per daug strėlių į mero pusę. Kuris būtent už savo ir savivaldybės veiklą atskaitongas tarybai ir bendruomenei. Ir taip nereaguot, kad jo komanda retinama, gsl tik jis ir sugeba? Kitas jo vietoj jaustų atsakomybę ir reaguotų. O čia kaip ne prie ko.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62324" token="7bQhpCZ7sXDW_WenohfbfNhTcClb9vsuZ57OUSiia2c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62319" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603786688"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vvv</span> - Ant, 2020-10-27 - 10:18</p> </li> <a href="/comment/62319#comment-62319" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62319#comment-62319" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ryžui Viso gero</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ryžui Viso gero</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62319" token="f_1RGIps2BOtPfNtaonwnEZM0CRCMOUEvXXAxzltT4I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1920&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="XPPS64GGqDaP1FFyBCGjIQUC1DD9kyMEjRvVbd1FhNE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 27 Oct 2020 07:48:39 +0000 vyrredaktorius 1920 at https://www.alytausnaujienos.lt Už vie­ną par­duo­tą skly­pą skan­da­lin­ga­me kvar­ta­le miesto sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas pra­tur­tės dau­giau kaip 100 tūkst. eu­rų https://www.alytausnaujienos.lt/uz-vie-na-par-duo-ta-skly-pa-skan-da-lin-ga-me-kvar-ta-le-miesto-sa-vi-val-dy-bes-biu-dze-tas-pra <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (7)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/IMG_4919.JPG?itok=TEIwdPjZ" width="344" height="287" alt="Šią sa­vai­tę jau pa­skelb­ti ne­par­duo­tų sep­ty­nių skly­pų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je an­tri auk­cio­nai už tą pa­čią pra­di­nę kai­ną, nes pa­gal ver­ti­ni­mus ji vie­ne­rius me­tus ne­si­kei­čia. Auk­cio­nai vyks at­ei­nan­čio sau­sio ant­ro­je pu­sė­je. " title="Šią sa­vai­tę jau pa­skelb­ti ne­par­duo­tų sep­ty­nių skly­pų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je an­tri auk­cio­nai už tą pa­čią pra­di­nę kai­ną, nes pa­gal ver­ti­ni­mus ji vie­ne­rius me­tus ne­si­kei­čia. Auk­cio­nai vyks at­ei­nan­čio sau­sio ant­ro­je pu­sė­je. Zenono ŠILINSKO nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Var­žė­si trys da­ly­viai</h3> <p>Spa­lio vi­du­ry­je vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės že­mės fon­das auk­cio­nų bū­du par­da­vi­nė­jo aš­tuo­nis valsty­binės že­mės skly­pus Aly­tu­je, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se.</p> <p>Jie už­ima maž­daug ke­tu­rių hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją, skly­pų dy­džiai – nuo maž­daug 20 iki be­veik 60 arų. Pa­gal anks­tes­nį mies­to ben­drą­jį pla­ną mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vo ga­li­ma ko­mer­ci­nių ob­jek­tų, dau­gia­bu­čių na­mų sta­ty­ba, o pa­gal ne­se­niai pa­keis­tą – taip pat ga­li­ma sta­ty­ti to­kius ob­jek­tus, net­gi pre­ky­bos cen­trus iki 3 tūkst. kv. met­rų plo­to.</p> <p>Sep­ty­niems že­mės skly­pams Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je auk­cio­nuo­se da­ly­vių ne­at­si­ra­do. O vie­no par­duo­to skly­po Ser­ben­tų g. 10, ku­rio dy­dis – be­veik 57 arai, pra­di­nė 138 tūkst. eu­rų kai­na pa­di­dė­jo dau­giau nei 100 tūkst. eu­rų. Jis par­duo­tas už be­veik 253 tūkst. eu­rų.</p> <p>Pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus už auk­cio­nuo­se par­duo­tus že­mės skly­pus pu­sė su­mos ati­ten­ka vals­ty­bės biu­dže­tui, pu­sė – sa­vi­val­dy­bės, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je yra šie skly­pai, iž­dui. Tad mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas už vie­ną auk­cio­ne par­duo­tą skly­pą Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je pra­tur­tės dau­giau kaip 100 tūkst. eu­rų.</p> <p>Kaip sa­kė auk­cio­no ad­mi­nist­ra­to­rė, Vals­ty­bės že­mės fon­do tei­si­nin­kė San­dra Sta­niu­ly­tė, su­si­do­mė­ji­mas bu­vo vi­sais aš­tuo­niais skly­pais, dėl par­duo­to­jo var­žė­si trys da­ly­viai: „Jis par­duo­tas tik­rai už la­bai ge­rą kai­ną Aly­tu­je ir tuo mies­tas ga­li pa­si­džiaug­ti.“</p> <h3>Ant­ras auk­cio­nas – už tą pa­čią pra­di­nę kai­ną</h3> <p>Valstybinės žemės skly­po, esančio Serbentų g. 10, pir­kėjas su Vals­ty­bės že­mės fon­du jau su­de­ri­no pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ties pro­jek­tą. Aukciono laimė­to­jui liko tik pasirašyti no­­ta­ri­nę pir­kimo-parda­vi­mo sutartį.</p> <p>Skly­po pir­kė­jo – ar tai fi­zi­nis, ar ju­ri­di­nis as­muo, ar skly­pas iš vals­ty­bės įsi­gy­tas iš­si­mo­kė­ti­nai, nes to­kia ga­li­my­bė skelb­ta­me auk­cio­ne bu­vo nu­ma­ty­ta, S.Sta­niu­ly­tė ne­at­sklei­dė, pa­brėž­da­ma, kad yra sau­go­mas pir­kė­jų ir įsi­gi­ji­mo są­ly­gų kon­fi­den­cia­lu­mas.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui nau­din­gai par­duo­tas skly­pas ri­bo­ja­si su pri­va­čiu skly­pu, tad ne­at­mes­ti­na, kad jį įsi­gi­jo pas­ta­rą­jį val­dan­tys sa­vi­nin­kai, sie­ja­mi su vie­nu pre­ky­bos cen­tru, ar­ba įsi­gy­to skly­po sa­vi­nin­kai su kai­my­ni­nio skly­po val­dy­to­jais pla­nuo­jan­tys ben­drą veik­lą.</p> <p>Vi­si aš­tuo­ni že­mės skly­pai bu­vo par­da­vi­nė­ja­mi už pra­di­nę be­veik 746 tūkst. eu­rų kai­ną.</p> <p>S.Sta­niu­ly­tės tei­gi­mu, šią sa­vai­tę jau pa­skelb­ti ne­par­duo­tų sep­ty­nių skly­pų an­tri auk­cio­nai už tą pa­čią pra­di­nę kai­ną, nes pa­gal ver­ti­ni­mus ji vie­ne­rius me­tus ne­si­kei­čia. Auk­cio­nai vyks at­ei­nan­čio sau­sio ant­ro­je pu­sė­je.</p> <h3>Skly­pus no­rė­ta su­teik­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti</h3> <p>Dėl skly­pų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos kvar­ta­le per­nykš­tį ru­de­nį bu­vo įsi­plies­kęs ne­su­ta­ri­mas tarp Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir jau dėl ta­ry­bos pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo at­leis­to ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio, ku­ris Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai juos per­da­vė nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.</p> <p>Be­je, šių skly­pų skan­da­las bu­vo įvar­di­ja­mas kaip vie­na iš ta­ry­bos na­rių pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi prie­žas­čių.</p> <p>O dau­giau kaip prieš me­tus me­ras, su­ži­no­jęs apie ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo per­duo­tus skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą. Apie to­kį jau da­bar bu­vu­sio ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus žings­nį me­rui pra­ne­šė pra­ėju­sios mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos veik­los lai­ko­tar­piu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­vęs, da­bar mies­to ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Jast­rems­kas.</p> <p>Pra­ėju­sios mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos va­do­vai skly­pus mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je lai­kė par­da­vi­mui auk­cio­nuo­se pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mo bu­vu­siems sa­vi­nin­kams pro­ce­sui, taip siek­ta pa­pil­do­mo­mis pa­ja­mo­mis praturtinti vie­ti­nį biu­dže­tą.</p> <p>Bū­tent dėl nu­skriaus­to vie­ti­nio iž­do – ne­ga­vus pa­pil­do­mų pa­ja­mų už auk­cio­nuo­se ga­li­mus par­duo­ti skly­pus – me­ras ir ėmė­si gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są.</p> <p>Pro­ku­ra­tū­rai pra­dė­jus ty­ri­mą, by­la teis­mo ne­pa­sie­kė, nes Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba at­šau­kė sa­vo spren­di­mą skly­pus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je su­teik­ti bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams.</p> <p>Taip šie skly­pai at­si­dū­rė Vals­ty­bės že­mės fon­do spa­lio vi­du­ry­je pir­mą­kart su­reng­tuo­se auk­cio­nuo­se ir pir­mas re­zul­ta­tas – dau­giau nei 100 tūkst. pa­pil­do­mų pa­ja­mų į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62173" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603717944"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Niekalas</span> - Pir, 2020-10-26 - 15:12</p> </li> <a href="/comment/62173#comment-62173" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62173#comment-62173" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl tokius niekalus rašote…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl tokius niekalus rašote? Paklauskit mero ką jis nuveikė per mėnesį, nes valdžios krizė Alytuje yra akivaizdi. Kuku, Mere :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62173" token="8n_shDl-3Ieq-TevdcOD3C3ub1HWLJM24j9ABoJ30_Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62151" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603701442"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Klausimas</span> - Pir, 2020-10-26 - 10:37</p> </li> <a href="/comment/62151#comment-62151" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62151#comment-62151" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai kur žadėtieji Mero…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai kur žadėtieji Mero milijonai, kuriuos gaus Alytaus savivaldybė? Nupirko 1 sklypą ir, jeigu bus pasirašyta žemės pirkimo-pardavimo sutartis , savivaldybė gaus 100 tūkstančių. O piliečiai, kurie laukė eilėje atgauti žemę 30 metų (primenu, žemė buvo nusąvinta sovietų) buvo užsiundyti prokuratūra. Žmogus valdžiažmogiams nesvarbu.<br /> Tik paskui nesistebėkite ir neklauskite KODĖL. Valdžiažmogiams yra svarbiausia valdžia ir galymybė misti žmonių sumokėtų mokesčių pinigais.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62151" token="w9nmmiH8l3Tow9VzrqsK-DV9_UENN7MxNFVYVL6FtB0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62150" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603700786"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomone</span> - Pir, 2020-10-26 - 10:26</p> </li> <a href="/comment/62150#comment-62150" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62150#comment-62150" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kur tie žadėti milijonai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kur tie žadėti milijonai....? Visi susipyko o milijonų neliko.... Ir tas apgailėtinas 100 tūkst. Tai yra pinigai kurie bus galima naudoti tik tikslinėms procedūroms pvz. Ruošti detalius, formuoti sklypus... Kas iš to miestelėnams....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62150" token="iSbLCeBVJN4kSZrYTGiZj5fdX7ewIyjOm4_VEws67fI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62142" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603698093"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jonys ir ko</span> - Pir, 2020-10-26 - 09:41</p> </li> <a href="/comment/62142#comment-62142" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62142#comment-62142" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reiškia, ne be reikalo Juonį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reiškia, ne be reikalo Juonį paliuosavo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62142" token="HOWRp6KLJxndCESW1-5cRx154IkQAUHiflIzh7Z3xoU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61833" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603544455"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vilma</span> - Šeš, 2020-10-24 - 16:00</p> </li> <a href="/comment/61833#comment-61833" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61833#comment-61833" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl savavališkai užimti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl savavališkai užimti buvo? Ten kolektyvinį sodą draugės mama buvo gavus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61833" token="CpRc3byEdzwbb1aQD2F5zEViFqEM8UYbD1k-i5J1y9I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61793" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603517551"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Abcd</span> - Šeš, 2020-10-24 - 08:32</p> </li> <a href="/comment/61793#comment-61793" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61793#comment-61793" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gera naujiena.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gera naujiena.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61793" token="fQYs3mYjLTct_sHj-h2ecFu4Fuz_CtLqa3C74JuASRg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61716" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603469506"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ostemeda</span> - Pen, 2020-10-23 - 19:11</p> </li> <a href="/comment/61716#comment-61716" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61716#comment-61716" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai įdomu, ačiū už…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai įdomu, ačiū už pasidalinimą!<br /> <a href="https://ostemeda.lt/gydymo-metodai/limfedemos-gydymas-lt/limfodrenazinis-masazas-limfodrenazas/">https://ostemeda.lt/gydymo-metodai/limfedemos-gydymas-lt/limfodrenazini…</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61716" token="Ys3YseMXrgY7CZxgtqxsY0uK6S3CRPOD8_qtFISsIgo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1915&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="mKITOw5jwkhyg9j0yFJ6mok_W4kgdd-JI7qcqkwQucw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 23 Oct 2020 12:44:16 +0000 vyrredaktorius 1915 at https://www.alytausnaujienos.lt Tap­ti se­niū­nai­te mo­ty­va­vo ir šei­mos įskie­py­tas jaus­mas – tu­ri pa­dė­ti ki­tiems https://www.alytausnaujienos.lt/tap-ti-se-niu-nai-te-mo-ty-va-vo-ir-sei-mos-iskie-py-tas-jaus-mas-tu-ri-pa-de-ti-ki-tiems <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/123-13499" rel="bookmark"> Nr. <span> 123 (13499) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/IMG_8870.JPG?itok=cEFfuiDH" width="344" height="287" alt="Edi­ta Jur­čie­nė" title="Edi­ta Jur­čie­nė: „Se­niū­nai­tės veik­la man ap­skri­tai la­bai pa­tin­ka, nes tai su­tei­kia ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti ir ben­drau­ti su įvai­riais žmo­nė­mis, ma­lo­nu, kai ga­liu jiems kuo nors pa­dė­ti. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Se­niū­nai­čio pa­rei­gos – ne­men­ka at­sa­ko­my­bė, šiai veik­lai ten­ka skir­ti ne­ma­žai lai­ko ir ener­gi­jos, tai­gi no­riu pir­miau­sia klaus­ti – kas Jus mo­ty­va­vo ją rink­tis?</strong></p> <p>– Se­niū­nai­te esu iš­rink­ta pir­mą kar­tą ir dir­bu dar tik dve­jus me­tus, nuo 2018-ųjų va­sa­ros. Ne­su abe­jin­ga nė vie­nam žmo­gui, jei tik ga­liu, sten­giuo­si vi­siems pa­dė­ti. Ir ne­dir­bant se­niū­nai­te man rū­pė­jo Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jų pro­ble­mos, ku­rių sa­vi­val­dy­bė gal ir ne­pa­ste­bė­da­vo. Juk na­tū­ra­lu, kad kiek­vie­no mies­to kam­pe­lio ne­ga­li ap­žiū­rė­ti, bet gy­ven­to­jai ga­li pa­tys re­a­guo­ti į jų te­ri­to­ri­jo­je esan­čias pro­ble­mas ir kreip­tis į sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jas pa­gal­bos. Pa­vyz­džiui, dėl Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne ap­griu­vu­sių ir sli­džių laip­tų, ve­du­sių į pės­čių­jų ta­ką, – dar ne­bū­da­ma se­niū­nai­te, ra­šiau pra­šy­mus sa­vi­val­dy­bei ir pa­vy­ko laip­tus ap­tvar­ky­ti. Bū­na ir to­kių da­ly­kų, kai pa­gal­bos rei­kia sku­biai. Va­sa­rį spren­dė­me vie­no se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jo par­ve­ži­mą iš San­ta­ros kli­ni­kų. Te­ko ben­drau­ti su gy­dy­to­jais, ieš­ko­ti trans­por­to, kad žmo­gus pa­siek­tų na­mus. Ki­tam gy­ven­to­jui ieš­ko­jo­me so­cia­li­nės dar­buo­to­jos, nes gi­mi­nių, ga­lin­čių jį pri­žiū­rė­ti, se­no­lis ne­tu­rė­jo. Su­si­dur­ti ten­ka su keis­čiau­sio­mis si­tu­a­ci­jo­mis. Ne­ga­lė­jau lik­ti abe­jin­ga žmo­gui, ku­rį ei­nan­tį parg­rio­vė jo pa­ties ve­džio­ja­mas vil­ki­nis šuo. Tik­rai bu­vo ne­drą­su pri­ei­ti, nes ke­tur­ko­jis di­de­lis, o ir nuo šei­mi­nin­ko skli­do al­ko­ho­lio kva­pas. Bet aki­vaiz­džiai ma­tė­si, kad jis tu­ri ne­ga­lią. Pa­dė­jau at­si­sto­ti, pa­ve­dė­jau iki suo­le­lio, la­bai ne­jau­ku, kad ki­ti ėjo pro ša­lį ir nie­kaip ne­re­a­ga­vo. Žmo­gaus iš­tar­tas „ačiū“ taip pat ir to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je – di­džiau­sias įver­ti­ni­mas ir pa­dė­ka, tai­gi, grįž­tant prie klau­si­mo apie mo­ty­va­ci­ją, tai tur­būt se­niū­nai­te ma­ne bū­ti pa­ska­ti­no ir auk­lė­ji­mas šei­mo­je, tė­vų ir mo­čiu­tės įskie­py­tas jaus­mas pa­dė­ti ki­tiems.</p> <p><strong>– Ko­kių pri­va­lu­mų at­ran­da­te se­niū­nai­tės veik­lo­je?</strong></p> <p>– Se­niū­nai­tės veik­la man ap­skri­tai la­bai pa­tin­ka, nes tai su­tei­kia ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti ir ben­drau­ti su įvai­riais žmo­nė­mis, ma­lo­nu, kai ga­liu jiems kuo nors pa­dė­ti. Įdo­mu ben­dra­dar­biau­ti su įvai­rio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, sie­kiant, kad bū­tų iš­spręs­tos gy­ven­to­jų pro­ble­mos. Kai bu­vau iš­rink­ta, su­si­dū­riau su to­kiu reiš­ki­niu, kad ben­druo­me­nė ap­skri­tai la­bai ma­žai ži­no apie se­niū­nai­ti­ją, koks yra se­niū­nai­čio sta­tu­sas ir kad jis dir­ba vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, tai yra be at­ly­gio.</p> <p><strong>– Kuo iš­skir­ti­nė yra Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­ja? Ko­kios pro­ble­mos, veik­los vie­ni­ja jos gy­ven­to­jus?</strong></p> <p>– Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­jo­je, kaip ir ki­to­se se­niū­nai­ti­jo­se, gy­ve­na nuo­sta­būs aly­tiš­kiai! Jie no­ri, kad ša­lia jų na­mų bū­tų sau­gu, gra­žu, at­si­ras­tų erd­vių po­il­siui bei spor­tui, jau­ni­mui. Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­ja yra tik­rai ra­mi vie­ta gy­ven­ti, mie­ga­ma­sis ra­jo­nas. Sma­gu, kad tu­ri­me ke­le­tą erd­vių vie­tų, ku­rio­se ga­li­me su­si­bur­ti vi­si drau­ge, spor­tuo­ti, švęs­ti šven­tes ar su­reng­ti ren­gi­nius.</p> <p><strong>– Ko­kius di­džiau­sius iš­šū­kius pa­ti­ria­te kaip se­niū­nai­tė?</strong></p> <p>– Kaip se­niū­nai­tei skau­džiau­sia bū­na, kai žmo­gus, pa­skam­bi­nęs su kaž­ko­kia pro­ble­ma, su­py­kęs iš­si­lie­ja, ne­įsi­gi­li­nęs, kaip yra iš tik­rų­jų. Daž­niau­siai ran­da­me ben­drą spren­di­mą, bet pa­pras­to žmo­giš­ko at­si­pra­šy­mo ne­su­lau­kiu. Ge­rai, kad to­kių ma­žu­ma. La­bai sma­gu, kad krei­pia­si žmo­nės pa­gal­bos, bet tu­rė­tų su­pras­ti, jog ne vi­sa­da ir mums pa­vyks­ta pro­ble­mas spręs­ti. Se­niū­nai­tis yra tar­pi­nin­kas tarp žmo­gaus ir sa­vi­val­dy­bės, o mes dir­ba­me vi­suo­me­ni­nias pa­grin­dais. Tik­rai, jei bū­tų ga­li­my­bė, vi­sus gy­ven­to­jų pra­šy­mus iš­spręs­čiau, bet mes spren­di­mų ar įsta­ty­mų ne­pri­imi­nė­ja­me.</p> <p><strong>– Ar sun­ku iš­ju­din­ti žmo­nes ir nuo ko pri­klau­so tas va­di­na­ma­sis „ben­druo­me­niš­ku­mo in­dek­sas“?</strong></p> <p>– Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­ja yra vie­na iš di­džiau­sių se­niū­nai­ti­jų Aly­tu­je ir vi­sus su­bur­ti ben­druo­me­niš­kai veik­lai ga­na su­dė­tin­ga. Per tuos dve­jus me­tus tik­rai pa­vy­ko ne­ma­žai nu­veik­ti, pra­de­dant šie­na­vi­mo dar­bais, me­džių ge­nė­ji­mu, o bai­giant šven­tė­mis, di­des­niu sau­gu­mu dau­gia­bu­čiuo­se bei pre­ky­vie­tės įren­gi­mu prie pre­ky­bos cen­tro „Iki“. Se­niū­nai­ti­ja tu­ri prie pės­čių­jų ta­ko skel­bi­mų len­tą, ku­rią pa­sta­tė ma­no pra­šy­mu, ta­čiau kaž­kas ją bu­vo su­nio­ko­jęs. Kol pra­šy­mai dėl jos su­tvar­ky­mo vaikš­čio­jo biu­ro­kratiniuose ko­ri­do­riuo­se, te­ko pa­čiai į ran­kas pa­si­im­ti at­suk­tu­vą. Skel­bi­mų len­to­je ka­bi­na­mi skel­bi­mai, su­si­ję su Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­jos veik­la. In­for­ma­ci­jos sklai­dai su­kū­riau feis­bu­ko pus­la­pį, ku­ria­me tal­pi­na­ma vi­sa in­for­ma­ci­ja, ak­tu­a­li Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­jai. Ben­dra­dar­biau­ja­me su po­li­ci­ja, ska­ti­na­me gy­ven­to­jus įre­gist­ruo­ti prie dau­gia­bu­čių na­mų esan­čias ka­me­ras, iš­ki­lus sau­gu­mo pro­ble­moms – krei­pia­mės pa­ta­ri­mo.</p> <p><strong>– Vie­tų pre­ky­bai įren­gi­mas – re­gis, to­kia bui­tiš­ka pro­ble­ma?</strong></p> <p>– La­bai džiau­giuo­si, kad sa­vi­val­dy­bė at­si­žvel­gė į se­niū­nai­ti­jos pra­šy­mą dėl pre­ky­vie­tės įren­gi­mo prie par­duo­tu­vės „Iki“. Gal yra ir to­kių gy­ven­to­jų, ku­rie šiuo spren­di­mu pik­ti­no­si, bet man ne­ki­lo jo­kių abe­jo­nių dėl to­kio sta­ti­nio bū­ti­nu­mo, kai ma­ty­da­vau ant ša­li­gat­vio per lie­tų pre­kiau­jan­čius sa­vo už­au­gin­to­mis so­do gė­ry­bė­mis ir taip ban­dan­čius kaip nors pri­si­dur­ti prie sa­vo ne­di­de­lių pen­si­jų sen­jo­rus. Pir­mais me­tais ne­bu­vau iš­girs­ta, o šie­met pa­vy­ko tai įgy­ven­din­ti. Už tai dė­ko­ju Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei.</p> <p><strong>– Ko­kia lais­va­lai­kio veik­la ak­tu­a­li gy­ven­to­jams?</strong></p> <p>– Džiau­giuo­si, kad pui­kiai pa­vy­ko jau pir­mo­ji ma­no or­ga­ni­zuo­ta šven­tė „Kai­my­na­die­nis“ Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos sta­dio­ne. Pa­tei­si­nau ak­ty­vių gy­ven­to­jų spor­ti­nės veik­los lū­kes­čius – se­niū­nai­ti­jo­je an­tri me­tai iš ei­lės or­ga­ni­zuo­ju šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo mo­ky­mus. Vi­si da­ly­vau­jan­tie­ji ap­do­va­no­ja­mi šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo laz­do­mis. Or­ga­ni­za­vau žy­gį Ko­vo 8-osios die­nai pa­mi­nė­ti „Už mo­te­ris“, da­ly­va­vo tik­rai ne­ma­ža da­lis Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jų. Pa­si­tei­si­no ir nuo­to­li­nės pa­skai­tos sen­jo­rams kar­tu su pro­jek­to „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va“ part­ne­riais, bu­vo su­da­ry­ta ga­li­my­bė iš­mok­ti sau­giai nau­do­tis in­ter­ne­tu. Pui­ki idė­ja – ki­nas po at­vi­ru dan­gu­mi. Ma­no pra­šy­mu pra­ėju­siais me­tais or­ga­ni­za­to­riai su­ti­ko ki­ną ro­dy­ti ir Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­jo­je, į fil­mo per­žiū­rą su­si­rin­ko di­de­lis ki­no ger­bė­jų bū­rys.</p> <p>Sma­gu, kad šiais me­tais mies­to šven­tė per­si­kė­lė ir į se­niū­nai­ti­jas. Mū­sų se­niū­nai­ti­jo­je, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos sta­dio­ne, vėl šur­mu­lia­vo įvai­rios veik­los bei kon­cer­tas.</p> <p><strong>– Esa­te pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja. Ar pro­fe­si­niai įgū­džiai pa­de­da Jums kaip se­niū­nai­tei vi­suo­me­ni­ne­je veik­lo­je? Ar ga­li­ma įžvelg­ti ko­kių ben­dru­mų tarp to, kad ten­ka bū­ti ly­de­riu kas­dien pra­di­nu­kams ir su­au­gu­siems, se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jams?</strong></p> <p>– Pe­da­go­gi­nį dar­bą dir­bu jau dau­giau kaip 27-erius me­tus. Tai – vi­sų pir­ma dar­bas su ma­ža­isiais, 6–11 me­tų vai­kais. Ne­rei­kia už­mirš­ti, kad mo­kyk­lo­je iš­ki­lu­sius iš­šū­kius, su­si­ju­sius su moks­lu, el­ge­siu, rei­kia spręs­ti drau­ge su mo­ki­nių tė­vais. Per šiuos me­tus tai­kė­si įvai­rių si­tu­a­ci­jų ir pro­ble­mų. Ti­kiuo­si, kad ir vai­ku­čiai, ir se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jai ma­ny­je ma­to ge­rą mo­ky­to­ją, se­niū­nai­tę ar ly­de­rę, nes tam aš ati­duo­du vi­są sa­ve. Bu­vau, esu ir no­riu iš­lik­ti žmo­gu­mi ir nie­ka­da ne­da­rau nie­ko ki­tų są­skai­ta.</p> <p>Ma­lo­nu bu­vo gau­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ap­do­va­no­ji­mą už ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą „Me­tų ap­do­va­no­ji­muo­se“. Man tai bu­vo pui­kus įver­ti­ni­mas ir pa­ska­ti­ni­mas, o la­biau­siai dė­ko­ju gy­ven­to­jams, nes tai jie bal­sa­vo už no­mi­na­ci­ją, ku­rio­je bu­vau ap­do­va­no­ta. Iš tik­rų­jų ten­ka bū­ti la­bai ak­ty­viai ir pa­čiai. Pa­vyz­džiui, šiais me­tais vi­sų mies­to se­niū­nai­ti­jų gy­ven­to­jai bu­vo kvie­čia­mi į tra­di­ci­nes Lie­tu­vos se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nes. Vie­ni gy­ven­to­jai pa­bi­jo­jo ko­vi­do, ki­ti tu­rė­jo iš­vyk­ti į ki­tas var­žy­bas, tad te­ko at­sto­vau­ti Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­jai pa­čiai. Aly­tu­je tarp da­ly­va­vu­sių se­niū­nų pir­ma­ja­me ir ant­ra­ja­me eta­pe už­ėmiau pir­mą vie­tą. Fi­na­las vy­ko Pa­lan­go­je, ten jau te­ko rung­tis su 36 Lie­tu­vos se­niū­nai­ti­jų se­niū­nai­čiais ir pri­zi­nės vie­tos už­im­ti ne­pa­vy­ko.</p> <p><strong>– Ko­kias pro­ble­mas šiuo me­tu ma­to ir ban­do spręs­ti Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jai?</strong></p> <p>– Šiuo me­tu dar yra ne­baig­tų dar­bų dėl ke­lių žen­kli­ni­mo, dėl aikš­te­lių au­to­mo­bi­liams ir krep­ši­niui įren­gi­mo. Gy­ven­to­jams pro­ble­mos nie­ka­da ne­si­baigs, vie­ną iš­spren­di, o at­si­ran­da ki­ta. Sma­gu, kad žmo­nės krei­pia­si.</p> <p><strong>– Ko­kių veik­los pla­nų tu­ri­te, jei ne pa­slap­tis?</strong></p> <p>– Dar tik­rai tu­riu idė­jų, bet kol jos nė­ra iš­gry­nin­tos ir ap­tar­tos su gy­ven­to­jais, tai­gi ne­no­rė­čiau gar­siai kal­bė­ti. Ar­ti­miau­siuo­se pla­nuo­se – pa­si­ta­rus su gy­ven­to­jais pa­ruoš­ti Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­jos vė­lia­vos ir her­bo ma­ke­tus bei pa­siū­ti vė­lia­vą, su­rink­ti kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos apie Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­jos įžy­mius žmo­nes. Sie­kia­me iš­lik­ti sau­giu ra­jo­nu, tai­gi tę­si­me ben­dra­dar­bia­vi­mą su po­li­ci­ja, pra­šy­si­me reng­ti daž­nes­nius pat­ru­liavimus ra­jo­ne tam­siuo­ju pa­ros me­tu. Ne­si­no­ri nu­leis­ti ran­kų, ti­ki­mės ras­ti vie­tą šu­nų dre­sa­vi­mo ir ve­džio­ji­mo aikš­te­lei įreng­ti.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_8951%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1914-cyvMdltZNQA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_8951%201.JPG" width="2098" height="1517" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_8956%201%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1914-cyvMdltZNQA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_8956%201%201.JPG" width="2098" height="1517" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_8837.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1914-cyvMdltZNQA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_8837.JPG" width="1701" height="2551" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2020-10/foto%20apdovanojimai%20.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1914-cyvMdltZNQA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/foto%20apdovanojimai%20.jpg" width="648" height="864" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2020-10/foto%20sesniunaiciu%20trikove-1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1914-cyvMdltZNQA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/foto%20sesniunaiciu%20trikove-1.jpg" width="648" height="864" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1914&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="P_va6WwMcgqsmIsgzaImDBMUKNTAG3RthcE68ESwJTk"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 23 Oct 2020 12:38:39 +0000 vyrredaktorius 1914 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas ne­sle­pia, ku­ris ob­jek­tas su­do­mi­no kri­mi­na­lis­tus https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-sa-vi-val-dy-bes-vy-riau-sia-sis-ar-chi-tek-tas-ne-sle-pia-ku-ris-ob-jek-tas-su-do-mi <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (15)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/121-13497" rel="bookmark"> Nr. <span> 121 (13497) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/IMG_9447%201.jpg?itok=gx0TLTQE" width="344" height="287" alt="Matazinskas" title="Mindaugas Ma­ta­žins­kas: „Man reiš­kia­mi prie­kaiš­tai, kad blo­gai iš­da­viau pa­žy­mą dėl ga­li­my­bės nau­do­ti pa­sta­tą pa­gal ga­my­bi­nę pa­skir­tį.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas sie­ja­mas su pa­tal­pų pa­da­li­ji­mu</h2> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to M.Ma­ta­žins­ko dar­bo ka­bi­ne­te ir na­muo­se bu­vo at­lik­tos kra­tos šio pir­ma­die­nio, spa­lio 19-osios, ry­tą. Pa­im­ti do­ku­men­tai, dar­bo prie­mo­nės, ku­rios reikš­min­gos at­lie­ka­mam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui.</p> <p>Šį ty­ri­mą pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius at­lie­ka ir pas M.Ma­ta­žins­ką bu­vo ap­si­lan­kę Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai.</p> <p>Tie Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­niai – dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ar dis­po­na­vi­mo su­klas­to­tu do­ku­men­tu ir dėl me­la­gin­gos in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo sie­kiant įgy­ti do­ku­men­tą. Pa­gal pir­mą­jį straips­nį gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų, pa­gal ant­rą­jį – vie­šie­ji dar­bai, bau­da ar­ba areš­tas.</p> <p>Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra.</p> <p>Šian­dien jau aiš­ku, kad M.Ma­ta­žins­kui su­teik­tas spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas, o tai – vie­nas žings­nis iki įta­ria­mo­jo. Įta­ria­mų­jų šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dar nė­ra.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lai­ki­no­jo di­rek­to­riaus Gied­riaus Ši­mo tei­gi­mu, nu­ša­lin­ti vy­riau­si­ą­jį ar­chi­tek­tą nuo pa­rei­gų nė­ra tei­si­nio pa­grin­do pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą, – jis nė­ra įta­ria­ma­sis ar kal­ti­na­mas la­bai sun­kiu nu­si­kal­ti­mu.</p> <p>Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Li­na Evil­tie­nė sa­kė, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­lie­ka­mas dėl tam tik­rų pa­tal­pų ati­da­li­ji­mo sche­mos ren­gi­mo. Ta­čiau, ko­kios tai pa­tal­pos ir kam jos pri­klau­so, ne­de­ta­li­za­vo sie­kiant ne­pa­ken­ti at­lie­ka­mam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui.</p> <p>Pa­si­tei­ra­vus, ar tai Aly­taus ra­jo­ne, Ka­niū­kų kai­me, re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Trans­ta“ pa­tal­pos Aly­taus pra­mo­nės ra­jo­ne, Au­dė­jų gat­vė­je, pro­ku­ro­rė neatsakė dėl atlie­kamo ikiteisminio tyrimo.</p> <h2>Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas bu­vo kal­bes­nis</h2> <p>M.Ma­ta­žins­kas, pa­klaus­tas, dėl ku­rių pa­tal­pų ati­da­li­ji­mo yra at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, pa­reiš­kė: „Tai „Trans­tos“ pa­tal­pos Au­dė­jų gat­vė­je, jos yra to­je vie­to­je, kur no­ri­ma kur­ti mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­lą. Tos pa­tal­pos kaž­ka­da pri­klau­sė med­vil­nės kom­bi­na­tui, jos apie 60 tūkst. kv. met­rų dy­džio, po vie­nu sto­gu yra še­šios įmo­nės ir jos no­ri pa­tal­pas at­si­da­lin­ti. Man reiš­kia­mi prie­kaiš­tai, kad blo­gai iš­da­viau pa­žy­mą dėl ga­li­my­bės nau­do­ti pa­sta­tą pa­gal ga­my­bi­nę pa­skir­tį.“</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas tvir­ti­no, kad ir ki­tos mies­to įmo­nės to­kiu pat bū­du yra at­si­da­li­ju­sios pa­tal­pas: „Dėl tos ga­myk­los yra ki­lęs di­de­lis su­ju­di­mas, po­li­ti­nis ažio­ta­žas, su­mai­šy­ti ini­cia­to­riai sta­ty­ti ir pa­tal­pų klau­si­mas.“</p> <p>M.Ma­ta­žins­kas ne­slė­pė, kad už vir­šy­tus įga­lio­ji­mus iš­duo­dant pa­žy­mą dėl „Trans­tos“ pa­tal­pų nau­do­ji­mo pa­gal pa­skir­tį atsižvelgiant į pa­teik­tą jų ati­da­li­ji­mo sche­mą iš bu­vu­sių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jų va­do­vų yra ga­vęs draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­pei­ki­mą. Ją yra ap­skun­dęs Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mams, teis­mas spren­di­mo dar ne­pri­ėmęs.</p> <h2>Sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl pa­teik­tų ga­li­mai su­klas­to­tų do­ku­men­tų</h2> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ofi­cia­liai pra­ne­šė, kad rug­sė­jo pra­džio­je dėl ga­li­mo do­ku­men­to su­klas­to­ji­mo bei me­la­gin­gos in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo sie­kiant įgy­ti do­ku­men­tą iš šios ad­mi­nist­ra­ci­jos krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą. Kon­kre­čiai – dėl vie­no pa­reiš­kė­jo pa­teik­tų ga­li­mai su­klas­to­tų do­ku­men­tų.</p> <p>Rug­sė­jo vi­du­ry­je Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas sa­vi­val­dy­bę in­for­ma­vo, kad jos pa­reiš­ki­mo pa­grin­du pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, kad „Trans­tos“ pa­tal­pų Au­dė­jų gat­vė­je pa­tal­pų ati­da­li­ji­mo sche­mą pa­ren­gęs aly­tiš­kis ar­chi­tek­tas pa­reiš­kė to ne­da­ręs. Va­di­na­si, vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas pa­žy­mą dėl ga­li­my­bės nau­do­ti pa­tal­pas pa­gal pa­skir­tį iš­da­vė va­do­vau­da­ma­sis ga­li­mai su­klas­to­ta sche­ma.</p> <p>Už mi­nė­tų pa­žy­mų iš­da­vi­mą yra at­sa­kin­gi du Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus dar­buo­to­jai. Ka­dan­gi M.Ma­ta­žins­kas to­kios tei­sės ne­tu­rė­jo, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai pa­nai­ki­no vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to iš­duo­tą pa­žy­mą.</p> <p>„Trans­ta“ sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų pri­im­tą spren­di­mą dėl pa­žy­mos pa­nai­ki­ni­mo ap­skun­dė Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jai, ku­ri rug­pjū­čio pra­džio­je skun­dą at­me­tė kaip ne­pa­grįs­tą.</p> <p>Da­bar „Trans­tos“ ini­cia­ty­va mi­nė­tos ko­mi­si­jos spren­di­mas ap­skųs­tas Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mams.</p> <p>Ši įmo­nė net per va­do­vus yra su­si­ju­si su no­ri­ma sta­ty­ti mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­la. Pastarąją pla­nuo­ja sta­ty­ti Aly­tu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „MS LT 01“, jai va­do­vau­ja An­drius Sta­siu­ky­nas, ku­ris yra Aly­taus ra­jo­ne, Alo­vės se­niū­ni­jo­je, Ka­niū­kų kai­me, re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Sta­mi­ta“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius. Šioje įmo­nė­je in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų gru­pės va­do­vu dir­ba Do­na­tas Bū­tė­nas, o jis ir „Trans­tos“ di­rek­to­rius. Be­je, ir „Sta­mi­ta“, ir „Trans­ta“ re­gist­ruo­tos tuo pa­čiu ad­re­su Aly­taus ra­jo­ne, Ka­niū­kų kai­me.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_9447%201_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1907-cyvMdltZNQA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_9447%201_0.jpg" width="879" height="1024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61680" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603454224"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Xl</span> - Pen, 2020-10-23 - 14:57</p> </li> <a href="/comment/61680#comment-61680" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61680#comment-61680" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šitą veikėją išprašius iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šitą veikėją išprašius iš savivaldybės, prasideda skaidresnės politikos etapas. Bravo Jastremskui, Ramanauskienei, Gibienei, Kataniui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61680" token="9yuIGz_L974IUnH9lbHSFGDJ-TAi1HfQhQo4d_f63oM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61661" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603447205"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Libe Makštutienė</span> - Pen, 2020-10-23 - 13:00</p> </li> <a href="/comment/61661#comment-61661" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61661#comment-61661" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laikykis Mindaugai, uošvė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laikykis Mindaugai, uošvė tave paskyrė, dangstė ir ištrauks. Liberalai Čmilytė ir Gentvilas viską žino. </p> <p><a href="https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1257288/alytaus-vyriausiojo-architekto-kabinete-ir-namuose-teisesaugos-kratos">https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1257288/alytaus-vyriausiojo-ar…</a></p> <p><a href="https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1064260/alytaus-miesto-architekto-kabinete-ir-namuose-teisesaugos-kratos">https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1064260/alytaus-miesto-architekto-k…</a></p> <p><a href="https://www.alfa.lt/straipsnis/50429946/alytaus-vyriausiojo-architekto-kabinete-ir-namuose-teisesaugos-kratos">https://www.alfa.lt/straipsnis/50429946/alytaus-vyriausiojo-architekto-…</a></p> <p><a href="https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/alytaus-vyriausiojo-architekto-kabinete-ir-namuose-teisesaugos-kratos.d?id=85534305">https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/alytaus-vyriausiojo-architekt…</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61661" token="RTST08KVe0NMCI7xpraVW0W2S9sBzaYWzjMcrpDBYK4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61655" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603445072"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bmw 444</span> - Pen, 2020-10-23 - 12:24</p> </li> <a href="/comment/61655#comment-61655" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61655#comment-61655" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pukelis, Makštutienė,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pukelis, Makštutienė, Čmilytė, Gentvilas, Torpeda .....vagies namas Kurorte. Vagystės bus toliau</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61655" token="nMQSu3OuYxbhuHHzR7XhyA_Itu1enMPJWr7iPgMbDjo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61619" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603429032"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pukelis</span> - Pen, 2020-10-23 - 07:57</p> </li> <a href="/comment/61619#comment-61619" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61619#comment-61619" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šitą veikėją į savivaldybę…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šitą veikėją į savivaldybę įstatė ir stoguoja Pukelis su giminaite Liberale Makštutiene. Čmilyrė ir Gentvilas viską žino</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61619" token="7rFisLyptochOaE8DPXYh46KNIES5cHT7Mka2fQQH3s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61561" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603392160"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rrr</span> - Ket, 2020-10-22 - 21:42</p> </li> <a href="/comment/61561#comment-61561" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61561#comment-61561" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šitiek išpyzdinta iš miesto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šitiek išpyzdinta iš miesto ir vagys nepasodinti. Pavok vištą iš kart pasodins. Pyzdink milijonus ir atsipūtęs</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61561" token="7FCzarpsK4p6mEv2FAdGGjfD2Q3lKJzGmX28Iqjf0Jg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61537" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603371998"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ligonin remontas </span> - Ket, 2020-10-22 - 16:06</p> </li> <a href="/comment/61537#comment-61537" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61537#comment-61537" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ALYTAUS LIGONINE - INFOS :…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ALYTAUS LIGONINE - INFOS : <a href="https://www.alfa.lt/straipsnis/50430120/zinomos-statybu-bendroves-ju-vadovai-ir-vadininkai-teisiamuju-suole">https://www.alfa.lt/straipsnis/50430120/zinomos-statybu-bendroves-ju-va…</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61537" token="Mux_A0c7HfIjChp385z0md_xzqPiIEH-8v3KFA0CXJ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61532" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603366370"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pukelis ir Mak…</span> - Ket, 2020-10-22 - 14:32</p> </li> <a href="/comment/61532#comment-61532" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61532#comment-61532" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">duos diržo, kad pakliuvo ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>duos diržo, kad pakliuvo ir neišsipirko</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61532" token="Yz9jrrvGyikdVeOEqW0x7o63RRhOge8Jakn_y4mk0iQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61531" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603366340"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Liberal uošv i…</span> - Ket, 2020-10-22 - 14:32</p> </li> <a href="/comment/61531#comment-61531" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61531#comment-61531" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">duos diržo, kad pakliuvo ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>duos diržo, kad pakliuvo ir neišsipirko</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61531" token="gRGC0Kl1L1yhveUb1bymLbulXKE-_2Iiwm35rHQ4Awo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61529" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603366023"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vagis</span> - Ket, 2020-10-22 - 14:27</p> </li> <a href="/comment/61529#comment-61529" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61529#comment-61529" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">turi sėdėt</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>turi sėdėt</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61529" token="TrLL3KssSV18DBmuMrTH-F1XZo1ktO6KSEyqunEJtmI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61511" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603358395"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lizdas 444</span> - Ket, 2020-10-22 - 12:19</p> </li> <a href="/comment/61511#comment-61511" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61511#comment-61511" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aferistai traukia aferistus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aferistai traukia aferistus. Aferistų lizdo veikejas BMW 444</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61511" token="nFokvvZa00QiBNgXF7l9LJwE237pLgCmkvf1Bsh0OYU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61507" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603357127"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Martynas</span> - Ket, 2020-10-22 - 11:58</p> </li> <a href="/comment/61507#comment-61507" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61507#comment-61507" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ta nepriklausomybė, kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ta nepriklausomybė, kaip kokia užžėlusi pelkė, kur pasikapstysi ,tenai purve prasmegsi! Ir visi merai ir tokie sukčiai -aferistai sausi iš purvo išeina. Tai lannzbogrybinė teisėtvarka visas Alytus išvogtas, o cypėje nesėdi nei merai nei jų pridurkai! Stebūklų valstybė ta Lietuva, čia net geležinkeliai be pėdsakų dingsta...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61507" token="kCd-in7f8K_eBH6IkQRks3mcjstpGLUjXf3iuY-VrLY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61503" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603356337"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Uošvė, Čmilytė…</span> - Ket, 2020-10-22 - 11:45</p> </li> <a href="/comment/61503#comment-61503" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61503#comment-61503" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mindaugai, nekreipk dėmesio,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mindaugai, nekreipk dėmesio, mes kartu darėm , visi tave palaikysime per visus lygius, pagarbiai Nijolė ir Co : JK, JS, EČ, SUKEV, TORPEDA ir CO</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61503" token="8wlNGy4WcZ0owNXMpbuosbsKpBlLL-Ir9B97WlcJ0Vc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61498" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603355863"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Minedo draugelis</span> - Ket, 2020-10-22 - 11:37</p> </li> <a href="/comment/61498#comment-61498" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61498#comment-61498" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aplinkos ministras Kęstutis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika yra vienas iš kelių šiuo metu valdžioje esančių politikų, kurių spintoje yra skeletų – tamsių praeities įvykių; 2015 m. K. Mažeika, tuomet tik Marijampolės savivaldybės narys, sukėlė mirtiną avariją, kurioje mirė žmogus. Nors ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, nustačius, kad K. Mažeikos kaltės joje nėra, Marijampolėje prieš penkerius metus nutikęs įvykis iki šiol sulaukia dėmesio.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61498" token="i1Y1Xugy2nFa1LUqFYwmzIfl7KTZH39okcbA9PNu0MA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61488" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603352681"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Antanas</span> - Ket, 2020-10-22 - 10:44</p> </li> <a href="/comment/61488#comment-61488" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61488#comment-61488" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">“Paksas nekaltas - aplinka…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>“Paksas nekaltas - aplinka kalta”......:):)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61488" token="sD_5bDV0GcxvARzJ_KCBCeAWAONFNTRBfSaRnZCtmqA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61487" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603352282"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gal pagaliau...</span> - Ket, 2020-10-22 - 10:38</p> </li> <a href="/comment/61487#comment-61487" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61487#comment-61487" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau kaip pavargo miestas nuo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau kaip pavargo miestas nuo aferistų, nepakeičiamų žentų ir ,,tarpinininkių advokačių,, raudonųjų torpedų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61487" token="6lgIft61Kh12IQkwsIOq1tTAXwEp69FLonewmwWsvLA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1907&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ttxi1s_YJaVL1KAV4Wu5JCbjoZu9j8MvD__ta5d7D14"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 22 Oct 2020 07:04:29 +0000 vyrredaktorius 1907 at https://www.alytausnaujienos.lt Pik­ta dėl to, kad ta pil­ko­ji vi­suo­me­nės ma­sė, ku­ri ne­bal­suo­ja, yra tie verks­niai, ku­rie ket­ve­rius me­tus liū­di ir vi­siems ap­lin­kui sa­ko, kad iš­si­rin­ko ne tuos https://www.alytausnaujienos.lt/pik-ta-del-kad-ta-pil-ko-ji-vi-suo-me-nes-ma-se-ku-ri-ne-bal-suo-ja-yra-tie-verks-niai-ku-rie-ket <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Gytė Augustinaitytė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (8)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13498" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13498) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/DSC_0759.JPG?itok=mKK33a9a" width="344" height="287" alt="rinkimai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Tai dar ne vis­kas. Spa­lio 25 die­ną ga­lu­ti­nai nu­sprę­si­me, kas su­da­rys mū­sų įsta­ty­mų lei­dy­bos or­ga­ną – Sei­mą. Tiems, ku­rie nė­ra pa­ten­kin­ti dau­gia­man­da­tės rin­ki­mų apy­gar­dos re­zul­ta­tais, dar yra šan­sas ką nors pa­keis­ti, tik rei­kia at­ei­ti bal­suo­ti.</p> <p>Da­bar ne­ga­li­ma spe­ku­liuo­ti, kas tu­rės dau­giau­sia man­da­tų ir ga­lės for­muo­ti val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją. Per pra­ei­tus rin­ki­mus dau­gia­man­da­tė­se apy­gar­do­se kon­ser­va­to­riai taip pat lai­mė­jo, ta­čiau po ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro dau­giau­sia vie­tų Sei­me ga­vo vals­tie­čiai ža­lie­ji, ku­rie ir bu­vo val­dan­tie­ji šiuos ket­ve­rius me­tus.</p> <p>„Ko­dėl rei­kia at­ei­ti bal­suo­ti? Ką aš pa­kei­siu, juk ma­no bal­sas tik vie­nas?“ –sa­ko rin­kė­jai. Šie rin­ki­mai ne­prog­no­zuo­ja­mi, kiek­vie­nas bal­sas yra auk­so ver­tės, to­dėl vi­si, tu­rin­tys bal­sa­vi­mo tei­sę, pri­va­lo at­ei­ti ir rink­tis. O net­gi tie, ku­rie šios tei­sės dar ne­tu­ri, pri­va­lo ra­gin­ti su­au­gu­sius žmo­nes tai da­ry­ti var­dan jų at­ei­ties.</p> <p>Tai da­rau ir aš, ka­dan­gi pa­ti bal­suo­ti dar ne­ga­liu. Klau­siu vos ne kiek­vie­no su­tik­to su­au­gu­sio­jo, ar bal­sa­vo, klau­sau, kaip žmo­nės dis­ku­tuo­ja, už ką ir ko­dėl bal­suo­ti ar­ba ne­bal­suo­ti.</p> <p>Jau šią sa­vai­tę ant­ras Sei­mo rin­ki­mų tu­ras. Be­veik vi­so­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se jis bus. Pa­pras­tai pir­ma­me tu­re ak­ty­vu­mas bū­na di­des­nis nei ant­ra­me. Da­ry­ki­te šiais me­tais per­ver­smą, sek­ma­die­nį at­ei­ki­te ir bal­suo­ki­te!</p> <p>Vėl­gi, rink­tis tik­rai tu­ri­te iš ko. Tik pra­šau, ne­pa­tin­gė­ki­te ir pa­si­do­mė­ki­te apie kan­di­da­tą. Ko­kius dar­bus jau yra nu­vei­kęs, kam jis at­sto­vau­ja, ap­skri­tai vis­ką. Ei­da­mi pa­si­rink­ti, tu­ri­te ži­no­ti, kam ir dėl ko ati­duo­da­te sa­vo bal­są.</p> <p>Svar­biau­sia, kad at­ei­tu­mė­te. Pir­ma­me tu­re ak­ty­vu­mas ne­sie­kė nė 50 proc., tai yra la­bai ap­mau­du. Ir pik­ta dėl to, kad ta pil­ko­ji vi­suo­me­nės ma­sė, ku­ri ne­bal­suo­ja, daž­niau­siai yra tie verks­niai, ku­rie ket­ve­rius me­tus liū­di ir vi­siems ap­lin­kui sa­ko, kad iš­si­rin­ko ne tuos.</p> <p>Žmo­gus, ne­da­ly­vau­da­mas pro­ce­se, ne­tu­ri tei­sės taip kal­bė­ti. Jei­gu Jūs ne­at­ei­si­te ir ne­si­rink­si­te, iš­rinks už Jus – pa­da­rys meš­kos pa­slau­gą, to­dėl su­si­mąs­ty­ki­te, jaus­ki­te at­sa­ko­my­bę bal­suo­ti.</p> <p>Pra­šau – iš­rin­ki­te sau, sa­vo vai­kams tuos val­dan­čiuo­sius, ku­rie kur­tų švie­sią at­ei­tį. Nau­jas Sei­mas spręs ne tik dėl 2021 me­tų biu­dže­to, nau­jas Sei­mas da­rys re­for­mas svar­biau­sio­se – švie­ti­mo, svei­ka­tos ap­sau­gos, ap­lin­ko­sau­gos, ener­ge­ti­kos, eko­no­mi­kos – sri­ty­se. Nuo nau­jo Sei­mo pri­klau­sys, ko­kias gy­ve­ni­mo są­ly­gas tu­rė­si­me at­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus, ko­kias ga­li­my­bes tu­rė­si­te Jūs ir Jū­sų vai­kai.</p> <p>Ant­ras tu­ras pa­pras­tes­nis – bal­sa­vi­mo biu­le­te­ny­je tik dvie­jų as­me­nų pa­var­dės, te­rei­kia iš­si­rink­ti. Prieš ei­da­mi, da­ry­ki­te ana­li­zę. Juk kai ei­na­te į par­duo­tu­vę pirk­ti, tar­kim, svies­to, ne­ima­te pir­mo pa­si­tai­kiu­sio, o ren­ka­tės, ana­li­zuo­ja­te tam tik­ras jo su­de­da­mą­sias da­lis.</p> <p>Tą pa­tį da­ry­ki­te ir da­bar. Tik šis pa­si­rin­ki­mas, ki­taip nei dėl svies­to, prak­tiš­kai nu­lems tai, ko­kia spar­ti, ino­va­ty­vi ir tei­gia­ma bus vals­ty­bės rai­da.</p> <p>At­ei­da­mi bal­suo­ti, pir­miau­sia, už­dir­ba­te kar­mos taš­kų. Bal­sa­vi­mas yra pi­lie­ti­nė pa­rei­ga, ku­rios ne­si­lai­ky­ti nor­ma­laus žmo­gaus mo­ra­li­nės nuo­sta­tos tie­siog ne­ga­li leis­ti. An­tra, ren­ka­tės pa­tys, nie­kas ne­rinks už Jus. Tre­čia – bal­suo­da­mi pa­tys pri­si­de­da­te prie vals­ty­bės au­gi­mo. Kuo pi­lie­tiš­kes­nė vi­suo­me­nė bus, tuo vals­ty­bė grei­čiau augs pro­tiš­kai, eko­no­miš­kai, mo­ra­liš­kai.</p> <p>Ra­gi­nu, kvie­čiu at­ei­ti bal­suo­ti, iš­rink­ti tuos, dėl ku­rių ne­rei­kė­tų verkš­len­ti ir bam­bė­ti. At­si­min­ki­te, kad spren­džia­te ne tik dėl sa­vo, bet ir dėl at­ža­lų, jau­no­sios vi­suo­me­nės at­ei­ties. Tai yra svar­bu.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2020-10/DSC_0759_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1905-cyvMdltZNQA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/DSC_0759_0.JPG" width="5504" height="3096" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2020-10/GYTE%20rutai.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1905-cyvMdltZNQA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/GYTE%20rutai.JPG" width="2532" height="3671" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62376" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603809689"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>&gt;Skiedalai</span> - Ant, 2020-10-27 - 16:41</p> </li> <a href="/comment/62376#comment-62376" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62376#comment-62376" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunku, turbūt, gyventi, kai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunku, turbūt, gyventi, kai net švelnaus humoro nesupranti. Beje, kieno "neatleidžiami"? Karmos?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62376" token="izOq5NCKb_98Gj7QTNwAhiItSWmByU__T4s85ClsGqY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62345" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603796506"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pagarba</span> - Ant, 2020-10-27 - 13:01</p> </li> <a href="/comment/62345#comment-62345" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62345#comment-62345" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reikia vienodai gerbt visų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reikia vienodai gerbt visų nuomones. Tie, kur matė už ką balsuot, tie rinkimuose dalyvavo ir išreiškė savo nuomones. Tie kur ne matė už ką balsuot, tie ne dalyvavo. Ir tai ne reiškia, kad juos reikia priverst daryt tai. Ko jie ne nori.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62345" token="kICNO9H04_3DtkkY3AlvrAxOnDPBIxCtyMZ_T7N3eis"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61961" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603608597"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Skiedalai</span> - Sek, 2020-10-25 - 08:49</p> </li> <a href="/comment/61961#comment-61961" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61961#comment-61961" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cituoju : &quot;Ateidami balsuoti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cituoju : "Ateidami balsuoti, pirmiausia, užsidirbate karmos taškų..."<br /> Vaikeli, eik mokytis, užuot jau kitus mokinus, nes tokie kliedesiai neatleidžiami</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61961" token="NZQ6As9-D2K6YEjt2NGKVSzF7PpUIXt-Eh6GTdtEdWw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61845" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603550486"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alina 2020.10.24</span> - Šeš, 2020-10-24 - 17:41</p> </li> <a href="/comment/61845#comment-61845" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61845#comment-61845" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ačiū tau Gyte, ir toliau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ačiū tau Gyte, ir toliau laikykis teisingos nuomonės</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61845" token="mcrAv3X3d_7e-U7ksY1ZXB4mooYk0clDwAmdfNZm-ew"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61689" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603457232"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vytautas</span> - Pen, 2020-10-23 - 15:47</p> </li> <a href="/comment/61689#comment-61689" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61689#comment-61689" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gyte, ačiū. Labai gražios ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gyte, ačiū. Labai gražios ir labai reikalingos mintys.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61689" token="HSqdjkqAkQk48O9i6GtV-ukL03F_no5jwJJo1gLJH98"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61642" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603441113"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>2--am netiesa</span> - Pen, 2020-10-23 - 11:18</p> </li> <a href="/comment/61642#comment-61642" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61642#comment-61642" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai gražu, teisinga,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai gražu, teisinga, kultūringa nepažįstamą žmogų, dar gi merginą, pažeminančiai pravrdžiuoti. Paklausčiau, kas tie "jie", kurie neleistų balsuoti? Bet bijau jus, žmogau, išgąsdinti, kad sėdėdamas ant jūsų plokščios Žemės krašto ir actu iš virdulio lėktuvus begarindamas, nenukristumėt į "pasaulino žydų sąmokslo", "klano", "elito" ir "jų" išraustą bedugnę</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61642" token="oI0HZcebykvMMJDFy6mjBXZjkKZNd4M7T62k3jqs1BY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61597" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603419135"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tiesa</span> - Pen, 2020-10-23 - 05:12</p> </li> <a href="/comment/61597#comment-61597" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61597#comment-61597" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Piemenė su nuo lūpų dar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Piemenė su nuo lūpų dar nenudžiūvusiu pienu aiškina, apie ką pati neturi žalio supratimo. Kadangi esu tikras, kad autorė seks komentarus p savo kūryba, tai pasakysiu paprastą tiesą-jeigu rinkimai lemtų ką nors, jie jums neleistų balsuoti. Todėl priešingai-tik užzombinta pilkoji masė traukia vorele į apylinkę, kad pasirašytų atsisaką savo teisės ką nors spręsti ketverius ateinančius metus, gauna biuletenį ir įmeta pakeverzotą šiukšlę į urną( šiukšliadėžę, arba dėžutę pelenams), tokiu būdu pripažindami save neįgaliaisiais, arba avimis. Ir su pasididžiavimu traukia pozityvūs į savo tvartukus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61597" token="Ab2Eocb2Rt2hAjtt7AQ7t29HhfbO1gHZdc0Dr3i9GlI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61539" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603373447"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Toks jaunimas …</span> - Ket, 2020-10-22 - 16:30</p> </li> <a href="/comment/61539#comment-61539" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61539#comment-61539" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nežinau, kiek tokių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nežinau, kiek tokių pozityviai nusiteikusių ir pilietiškai mąstančių jaunų žmonių, kaip straipsnio autorė, esama. Net jeigu jų yra ir vienetai, vis tiek tai nuteikia optimistiškai, žvelgiant į Lietuvos ateitį. Jie galvoja savo galva, jiems šabloninių mitų neįkalsi, su papildoma išmokėle nenupirksi ir apynasrio reikšti savo nuomonę neuždėsi. Šaunuolė esate, panele Gyte! Jumis pagrįstai gali didžiuotis šeima, bendramoksliai ir ugdantys pedagogai. Pora dienų beliko asmeniškai Jums prie balsadėžių pakviesti balsavimo teisę jau turinčius, kiek vyresnius draugus ir pažįstamus, mat, spaudą, spėju, jie mažai teskaito</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61539" token="xuy_YDB-sSzP8DMiQKhkpghXqzjel4b9KLdJTPH2LN8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1905&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="4HHiWqm7qAjlOrklgorKYf94KgwnzVGEkNuZ5spo_a8"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 22 Oct 2020 06:49:29 +0000 vyrredaktorius 1905 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas sulaukė kratų darbo kabinete, namuose ir specialiojo liudytojo statuso https://www.alytausnaujienos.lt/alytaus-miesto-savivaldybes-vyriausiasis-architektas-sulauke-kratu-darbo-kabinete-namuose-ir <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (19)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13498" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13498) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/Matazinskas.jpg?itok=mb4OVhId" width="344" height="287" alt="Matazinskas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pas savivaldybės vyriausiąjį architektą apsilankė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai, kurie yra pradėję ikiteisminį tyrimą pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius: dėl dokumentų suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu ir dėl melagingos informacijos pateikimo siekiant įgyti dokumentą. Pagal pirmąjį straipsnį gresia laisvės atėmimas iki trejų metų, pagal antrąjį – viešieji darbai, bauda arba areštas.</p> <p>Kaip sakė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, iš minėto savivaldybės administracijos darbuotojo buvo paimti dokumentai ir medžiaga reikšminga ikiteisminiam tyrimui.</p> <p>Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūra.</p> <p>„Alytaus naujienų“ duomenimis, krata buvo atlikta ne tik M.Matažinsko kabinete, bet ir namuose. Jo teigimu, tai siejama su patalpų atidalijimu vienai Alytaus rajone registruotai įmonei, o tos patalpos yra Alytaus pramonės rajone, kur norima kurti mineralinių uolienų perdirbimo gamyklą.</p> <p>Iki šiandien, spalio 20-osios, pietų, įtarimai šiame ikiteisminiame tyrime niekam nepareikšti, M.Matažinskui jau suteiktas specialiojo liudytojo statusas, o tai jau vienas žingsnis iki įtariamojo.</p> <p>Šiandien po pietų miesto savivaldybės vyriausiasis architektas turi vykti į apklausą policijoje.</p> <p>Plačiau apie tai – ketvirtadienio „Alytaus naujienose“.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2020-10/Matazinskas_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1901-cyvMdltZNQA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/Matazinskas_0.jpg" width="512" height="384" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61474" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603347448"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Torpeda</span> - Ket, 2020-10-22 - 09:17</p> </li> <a href="/comment/61474#comment-61474" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61474#comment-61474" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Matažinskas ir torpeda…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Matažinskas ir torpeda neršia pas Torpedą butely</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61474" token="tWY0_O3-W1WU52rhZ0C7M15ZW7jwoEWe4KUh1WT--Rs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61470" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603342784"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiske</span> - Ket, 2020-10-22 - 07:59</p> </li> <a href="/comment/61470#comment-61470" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61470#comment-61470" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Man tai Mindaugas labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Man tai Mindaugas labai grazus vyras, net nepalyginsi su Minedu. Matyt, Minedas is pavydo, kad gali tapti nemylimiausiu ir negraziausiu Alytaus diedu, "suorganizavo" sia mentiska akcija. Minedas gali viska padaryt, kad liktu seksualiausiu ir graziausiu Alytaus diedu. As tai jam siulyciau nuo ausu plastines operacijos pradeti , o ne nuo skundu komisariatams.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61470" token="2DdyrHiJD-kqt8AWngVNz48_Hwh4FieyrdonIBxJomA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61459" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603334058"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - Ket, 2020-10-22 - 05:34</p> </li> <a href="/comment/61459#comment-61459" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61459#comment-61459" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">NESPEJAU UZSISAKYT SKLYPO…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>NESPEJAU UZSISAKYT SKLYPO NAUJOJOJ KURORTO RUBLIOVKOJVISA SAV RAGELIO NEKELE</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61459" token="V40U3KGzn240bN2m1CfeZcdKIz97I0uunPHx4Hl7aLc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61415" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603309033"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nesvarbu</span> - Tre, 2020-10-21 - 22:37</p> </li> <a href="/comment/61415#comment-61415" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61415#comment-61415" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai ne vien ldl sklypo afera…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai ne vien ldl sklypo afera su dalybom, Dariaus ir Girėno 9 pagal tą pačią schemą sutvarkytas sklypas, pagrindiniai veukėjai irgi tie patys.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61415" token="7Z7CjRO2FiGr2eiKgAG5CWn25AlEp7XCfvij9U-IP0A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61409" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603305556"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Sabatauskui</span> - Tre, 2020-10-21 - 21:39</p> </li> <a href="/comment/61409#comment-61409" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61409#comment-61409" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sabatauskas tyliai pritaria…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sabatauskas tyliai pritaria ir leidžia Matažinskui phaustyt ąžuoljs, statytis namus kurorte ? Ar taip, Juliau ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61409" token="08W9XSiHQbotTRHzatYhsnPqAv-_kBovaGIm7wUbhDk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61364" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603278819"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vagis</span> - Tre, 2020-10-21 - 14:13</p> </li> <a href="/comment/61364#comment-61364" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61364#comment-61364" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Turi sėdėt</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Turi sėdėt</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61364" token="7qv6EfsOqpKauj7h4aoP1hQNmweyE_lg_c-d04X2Yow"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61351" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603275478"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vagim polit</span> - Tre, 2020-10-21 - 13:17</p> </li> <a href="/comment/61351#comment-61351" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61351#comment-61351" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus senjorai net…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus senjorai net neįsivazduoja kiek yra vagių taryboj. Tuo vagys ir naudojasi</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61351" token="pFjVdz_RBh_8GkecBHhbJSvePoOg7lCA7hZUoN7Fg3s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61339" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603269425"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Torpedai </span> - Tre, 2020-10-21 - 11:37</p> </li> <a href="/comment/61339#comment-61339" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61339#comment-61339" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atjodin4jo torpeda kas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atjodin4jo torpeda kas netingejo Prienuose, Kedainiuose, Vilniuj, Alytuj. Alytiskiam kas liko</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61339" token="vFANMVF7ptHCWcuwb6dksOhMkHV-uLuzgTPJWhQsouw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61338" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603269297"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>TORPEDAI RL</span> - Tre, 2020-10-21 - 11:34</p> </li> <a href="/comment/61338#comment-61338" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61338#comment-61338" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prienai yra didelis Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prienai yra didelis Alytaus Tarybos pavyzdys ir siekiamyb4</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61338" token="BUdK6SUtVvmySZg5h1tPEnDMqRVZbvpEk2YKx0H0U2E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61336" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603269198"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>TORPEDAI</span> - Tre, 2020-10-21 - 11:33</p> </li> <a href="/comment/61336#comment-61336" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61336#comment-61336" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">TU ATLIK APKLAUSA ALYTAUS (…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>TU ATLIK APKLAUSA ALYTAUS ( ne Kauno ) TARYBOJ - kas nezino prien7 Torpedos ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61336" token="P56ul6r800hot9lds9rGHWbJrzZpKi-iWo_kIpzbAUk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61335" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603268822"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Stribo stribui</span> - Tre, 2020-10-21 - 11:27</p> </li> <a href="/comment/61335#comment-61335" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61335#comment-61335" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl po kiekvienu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl po kiekvienu straipsniu rašote apie kažkokią Torpedą? Kokios čia Torpedos Alytų užpuolė? Visur Torpeda ir Torpeda... Kas čia per reiškinys?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61335" token="BXaZ_sXANW3xnpwCuBgxq2IxMZlHPnSbNzi4jRy2l_w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61331" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603266653"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Stribui</span> - Tre, 2020-10-21 - 10:50</p> </li> <a href="/comment/61331#comment-61331" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61331#comment-61331" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">TORPEDA EIK ANT ..... IR…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>TORPEDA EIK ANT ..... IR MIEGOT</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61331" token="2e4l8wr2JBP702MoNYM3HeBxbEVVPxwvJI4pEunOU7k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61329" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603266542"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Stribas</span> - Tre, 2020-10-21 - 10:49</p> </li> <a href="/comment/61329#comment-61329" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61329#comment-61329" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na ką galvojote, kad laisva…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na ką galvojote, kad laisva Lietuva ir galėsite normaliai verslą daryti? Naivuoliai, Jūs naivuoliai. Alytus ilgus pastaruosius metus "tiekė" Lietuvai pareigūnus į aukščiausius vidaus reikalų sistemos postus: 2 viceministrai, priešgaisrinės vadovas, VAD'o vadovas, generalinis komisaras ir kt. Manot, atsitiktinumas? Abejoju ir manau, kad Alytuje policija (ar jos vadovai?) galimai turi didelį svorį sprendžiant miesto klausimus. Tikėtina, kad su "nepatogiais" valdininkais ir verslininkais "susitvarkoma" pasitelkus policiją. Juk valstybės tarnautojų piktnaudžiavimas tarnyba yra STT reikalas. O čia kriminalinė policija pradėjo tyrimą....Alytaus!? Kažkas, matyt, "pasitvarkė" kaip tarybiniais laikais. Kas galėtų atmesti tokį scenarijų?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61329" token="Y79Wav5XI28j2OmjJmETd54J9-XgqyYf1xJx4P50YYo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61258" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603214443"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Torpeda</span> - Ant, 2020-10-20 - 20:20</p> </li> <a href="/comment/61258#comment-61258" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61258#comment-61258" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sekanti stotelė TORPEDA,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sekanti stotelė TORPEDA, galima semt bet kada arba galima laukt kol pati prisiduos už smulkmenas, kad nereikėtų sėsti ilgam</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61258" token="-UAGRXHPCcDp3WzXBE57iCiRGXCZwal2oW57jlQsG5Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61213" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603190987"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Roveikis</span> - Ant, 2020-10-20 - 13:49</p> </li> <a href="/comment/61213#comment-61213" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61213#comment-61213" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Roveikis + Motožinskas +…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Roveikis + Motožinskas + Pukelis = Idl sklypo afera ir +++1000 0000 Eur dalybos su alytaus politikais - kyšininkais. Obšiakas veikia ilgiau nei 10 metų. Visi žino kam ir per ką susimokėt</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61213" token="3tVtBgM7s2VvBisUalUGJ0og9sanEOgQDvOEvPcTvio"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61203" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603187371"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kasa- obšiakas</span> - Ant, 2020-10-20 - 12:49</p> </li> <a href="/comment/61203#comment-61203" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61203#comment-61203" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kuriam kabinete veikė pinigų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kuriam kabinete veikė pinigų paskirstymo ir padalinimo punktas ( obšiako kasa ) ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61203" token="JYF4Vyupe_PM2ZtvaBPsQSFEBiEiryUyIQRM--7I8TM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61201" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603187077"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Grotos</span> - Ant, 2020-10-20 - 12:44</p> </li> <a href="/comment/61201#comment-61201" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61201#comment-61201" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šito veikėjo kabinete seniai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šito veikėjo kabinete seniai reikėjo įrengt grotas ant langų ir durų. Niekas nesistebėtų dėl ko grotuotas sėdi. Kartu gi dalinosi su politikais.....NM, JK, JS,.....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61201" token="9lQHLjAqzr9M7hLZOBQt5HUgL96YVYUmwJ64EPDKRuw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61199" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603186651"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kaip</span> - Ant, 2020-10-20 - 12:37</p> </li> <a href="/comment/61199#comment-61199" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61199#comment-61199" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kur L.R.?</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kur L.R.?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61199" token="DrSX73xbRXgQhhYVjSBUgjXWa-yKJjNZJUcreYtoRGY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61198" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603186364"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Uošvė</span> - Ant, 2020-10-20 - 12:32</p> </li> <a href="/comment/61198#comment-61198" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61198#comment-61198" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mindaugai, nekreipk dėmesio,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mindaugai, nekreipk dėmesio, mes kartu darėm , visi tave palaikysime per visus lygius, pagarbiai Nijolė ir Co : JK, JS, EČ, SUKEV, Sigitas ir co....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61198" token="ZrFOI0hXVnbO-hvne9pRFiUEV1K0ZQ_ddj-p9L4i0R0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1901&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="y7E-qdqtRez4O3dnl1ISvwHaAMXPdargqT6A2Sf07pk"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Oct 2020 09:12:02 +0000 vyrredaktorius 1901 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je Val­de­ma­rą Cho­mi­čių kei­čia As­ta Pi­ly­pai­tė https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-ta-ry-bo-je-val-de-ma-ra-cho-mi-ciu-kei-cia-ta-pi-ly-pai-te <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/120-13496" rel="bookmark"> Nr. <span> 120 (13496) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/Chomicius%20ir%20Aiste.jpg?itok=-Kz59aKA" width="344" height="287" alt="tarybos nariai" title="Asta Pi­ly­pai­tė ir Val­de­ma­ras Cho­mi­čius." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys V.Cho­mi­čius, jis ta­ry­bos na­rio man­da­to at­si­sa­kan­tis dėl dar­bo už­sie­ny­je: dar­bą pra­de­da Uk­rai­no­je, ima tre­ni­ruo­ti Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“ krep­ši­nio klu­bą. Prieš tai jis tre­ni­ra­vo Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kus.</p> <p>„Ka­dan­gi dėl dar­bo už­sie­ny­je ne­be­ga­lė­siu lan­ky­ti ta­ry­bos ir jos ko­mi­te­tų po­sė­džių, nu­spren­džiau sa­vo no­ru at­si­sa­ky­ti ta­ry­bos na­rio man­da­to“, – pra­ėju­sią sa­vai­tę sa­kė V.Cho­mi­čius.</p> <p>Jis į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą bu­vo iš­rink­tas pa­gal Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą. Ši par­ti­ja 2019-ųjų ko­vą vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je iš­ko­vo­jo du man­da­tus.</p> <p>Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 18-ąją, vy­ku­sia­me Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pa­ten­kin­tas V.Cho­mi­čiaus pra­šy­mas at­si­sta­ty­din­ti iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių. Va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mu, šios ta­ry­bos na­rio man­da­tas su­teik­tas ki­tam Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tui, ku­ris bu­vo pir­mas jos kan­di­da­tų są­ra­še ne­ga­vęs mies­to ta­ry­bos na­rio man­da­to. Jis su­teik­tas ži­no­mai dai­nų at­li­kė­jai A.Pi­ly­pai­tei.</p> <p>Aly­tu­je gy­ve­nan­ti nau­ja ta­ry­bos na­rė, kaip pa­ti sa­kė, yra lais­vo­ji mu­zi­kos mo­ky­to­ja, dir­ban­ti Aly­tu­je ir Vil­niu­je. A.Pi­ly­pai­tė tvir­ti­no ga­vu­si ta­ry­bos na­rės man­da­tą jau­čian­ti pa­rei­gą ir at­sa­ko­my­bę dirb­ti mies­tui.</p> <p>Ji ta­ry­bos na­re pra­dės dirb­ti po duo­tos prie­sai­kos ar­ti­miau­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2020-10/Chomicius%20ir%20Aiste_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1899-cyvMdltZNQA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/Chomicius%20ir%20Aiste_0.jpg" width="1460" height="740" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61354" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603275789"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>6</span> - Tre, 2020-10-21 - 13:23</p> </li> <a href="/comment/61354#comment-61354" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61354#comment-61354" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kiekvienas gali eiti į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kiekvienas gali eiti į savivaldybės miesto tarybos rinkimus ir kas nori tas eina, kodel neini TU o bumbi?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61354" token="ZP04XdpCKjcP9FzVM1q6NMyv5Q1s9-Z97Ybo9mNHtrw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61275" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603227146"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dzūkas </span> - Ant, 2020-10-20 - 23:52</p> </li> <a href="/comment/61275#comment-61275" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61275#comment-61275" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Apsurdu teatras, išvis kas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Apsurdu teatras, išvis kas tas homicius???ką jis išvis daro tam Alytaus seime???kaip krepsininka aš jį labai gerbiu ir gerbsiu, bet eiti į politiką...tai kodėl jis kaune neissikėlė savo mandato? Toks žinomas Kauno žmogutis...o apie dainininkę tai išvis tyliu...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61275" token="nbNl1kvopTqqsHGneBknv86MwY1R3VSGtxHLAOJahQs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61188" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603183941"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>alytiškė</span> - Ant, 2020-10-20 - 11:52</p> </li> <a href="/comment/61188#comment-61188" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61188#comment-61188" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">abu vienodi , ką jie gali…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>abu vienodi , ką jie gali nuveikti miestui gero</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61188" token="ggn797JGnKHoIsSo0nwH14EPvBIyZvAS-5TiI21xFJw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61181" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603178586"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pritariu</span> - Ant, 2020-10-20 - 10:23</p> </li> <a href="/comment/61181#comment-61181" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61181#comment-61181" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Artistai.Mergaitė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Artistai.Mergaitė akivaizdžiai nesuvokia, kur pateko ir pagal kieno dūdelę kur link šokti teks.O paskui bus labai gėda, jei nors kiek smegenų ir sąžinės turi...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61181" token="FKl-0TnACaIfLuOa2ZGtGtVYGIOuwAz9c7Mf9zucGp4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61180" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603178420"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pilypas</span> - Ant, 2020-10-20 - 10:20</p> </li> <a href="/comment/61180#comment-61180" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61180#comment-61180" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">iš kanapių. Šoka į Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>iš kanapių. Šoka į Alytaus tarybą ne pirma ir nepaskutinė kaip į dilgėles n...oga. Klounas pačėsas galės toliau linksminti močiutes po bažnyčios koncerto</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61180" token="TogvSUmXDjsQgxkWCiy5_D9PjbSevQWXddnyZXvR_A4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61179" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603178232"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ŽAS, Mineda</span> - Ant, 2020-10-20 - 10:17</p> </li> <a href="/comment/61179#comment-61179" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61179#comment-61179" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Klounų šou.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Klounų šou.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61179" token="osXQc2j4JEEKgMSFu_rnXL-8ZEXdlPbYItz07poX_T0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1899&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="epKdJMeMRO8P5gY1xHYBvATR3AQdKSI_IMraUSkh3YI"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Oct 2020 06:59:28 +0000 vyrredaktorius 1899 at https://www.alytausnaujienos.lt