Savivalda https://www.alytausnaujienos.lt/savivalda lt Sa­vi­val­dos rin­ki­mai: ko­mi­te­tai, do­ku­men­tai, pir­mi­nin­kai ir pi­ni­gai https://www.alytausnaujienos.lt/savivalda/sa-vi-val-dos-rin-ki-mai-ko-mi-te-tai-do-ku-men-tai-pir-mi-nin-kai-ir-pi-ni-gai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/142-13225" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-12-13</div> </div> Nr. <span> 142 (13225) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/Savivaldos.JPG?itok=5TH5av4k" width="344" height="287" alt="rin­kė­jų skai­čius" title="Aly­taus mies­te rin­kė­jų skai­čius – 47 tūkst. 350, Alytaus rajone – 24 tūkst. 127 rin­kė­jai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Aly­taus mies­te – trys ko­mi­te­tai</h3> <p>Pa­kei­tus Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mą, vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai į šias ta­ry­bas jau ga­lė­jo pre­ten­duo­ti 2015-ai­siais vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se. Pa­vyz­džiui, į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą tuo­met pre­ten­da­vo ke­tu­ri to­kie ko­mi­te­tai, ta­čiau man­da­tus pa­vy­ko iš­ko­vo­ti dviem – „Aly­taus pi­lie­čiams“ ir „Už Aly­tų“.</p> <p>Ta­da pir­mą­kart tie­sio­giai bu­vo ren­ka­mi ir me­rai, ku­rie ta­po ir ta­ry­bų na­riais.</p> <p>Šį pir­ma­die­nį Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja bai­gė re­gist­ruo­ti vi­suo­me­ni­nius rin­ki­mų ko­mi­te­tus at­ei­nan­čių me­tų ko­vo 3-iąją vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se. Iš vi­so už­re­gist­ruo­ti 97 ko­mi­te­tai 48-io­se sa­vi­val­dy­bė­se iš 60-ies.</p> <p>Aly­taus mies­te at­si­ra­do trys ko­mi­te­tai. Kaip pra­ėju­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se – „Aly­taus pi­lie­čiai“, „Už Aly­tų“. Pir­ma­sis ko­mi­te­tas tu­ri 67 na­rius, ant­ra­sis – 56 na­rius.</p> <p>Nau­jas, 65 na­rius vie­ni­jan­tis vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas – „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“. Pas­ta­ra­sis yra bu­vęs mies­to me­ras, pa­rei­gų ne­te­kęs dėl pik­tnau­džia­vi­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo re­konst­ruo­jant mies­to sta­dio­ną, jį dėl to kal­tu pri­pa­ži­no ir teis­mai.</p> <p>Šio ko­mi­te­to ko­or­di­na­to­rius orei­vis, bu­vęs mies­to ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ kan­di­da­tų są­ra­šą, Gin­ta­ras Šiur­kus, be­je, anks­čiau bu­vęs Šur­kus, da­bar pa­var­dę pa­kei­tęs, kaip pats sa­kė, pa­gal tė­vo li­ni­ją, tvir­ti­no, kad tie­sio­gi­niuo­se Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­muo­se ko­mi­te­tas kels Č.Dau­gė­los kan­di­da­tū­rą.</p> <p>G.Šiur­kus ir Č.Dau­gė­la kaip „tvar­kie­čių“ są­ra­šo at­sto­vai pre­ten­da­vo ir į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą, ta­čiau šiai po­li­ti­nei or­ga­ni­za­ci­jai ne­pa­vy­ko iš­ko­vo­ti nė vie­nos vie­tos.</p> <p>Vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ ko­or­di­na­to­rius ver­sli­nin­kas Ed­ga­ras Gei­ba tei­gė, jog jų kan­di­da­tas į mies­to me­rus tie­sio­gi­niuo­se rin­ki­muo­se bus ver­sli­nin­kas Ge­di­mi­nas Dauk­šys. Šis mies­to ta­ry­bos na­riu yra bu­vęs kaip li­be­ra­lų at­sto­vas.</p> <p>Kol kas kan­di­da­tū­ros tie­sio­gi­niuo­se Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­muo­se ne­ga­li įvar­dy­ti vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ ko­or­di­na­to­rius, vie­šo­sios įstai­gos „Sa­va­no­rys­tės til­tai“ va­do­vas To­mas Ni­ku­li­nas. Jo tvir­ti­ni­mu, tai dar svars­to­ma.</p> <p>„Aly­taus pi­lie­čiai“ su da­bar­ti­niu mies­to me­ru Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi prie­ša­ky­je nu­sky­nė triuš­ki­na­mą per­ga­lę šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je, – iš 25 man­da­tų iš­ko­vo­ta 13.</p> <p>Per šie­me­tį bir­že­lį mi­nė­tą Aly­taus gim­ta­die­nį V.Gri­ga­ra­vi­čius ofi­cia­liai pa­reiš­kė ant­rą­kart ne­siek­sian­tis me­ro pos­to. Ta­čiau jo pa­var­dė yra tarp vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ na­rių.</p> <p>„Ko­mi­te­tų na­riai ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti kan­di­da­tai į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas. Tam ga­li bū­ti pa­teik­ti vi­siš­kai ki­tų žmo­nių są­ra­šai. Ta­čiau ko­mi­te­tai, ke­ti­nan­tys teik­ti kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas są­ra­šus, tu­rė­jo už­si­re­gist­ruo­ti įsta­ty­miš­kai nu­ma­ty­tu lai­ku“, – sa­kė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos sek­re­to­ria­to dar­buo­to­ja Ži­vi­lė Ver­by­lai­tė.</p> <p>Ma­žiau­sias vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to skai­čius tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis nei dvi­gu­bai man­da­tų kon­kre­čios sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je. Pa­vyz­džiui, to­kiam ko­mi­te­tui, re­gist­ruo­ja­mam Aly­taus mies­te, ma­žiau­sias na­rių skai­čius – 54, re­gist­ruo­ja­mam Aly­taus ra­jo­ne – 50 na­rių. Be­je, šia­me ra­jo­ne nė vie­no vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to ne­bu­vo pra­ėju­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, nė­ra ir vyk­sian­čiuo­se at­ei­nan­čio ko­vo 3-iąją.</p> <h3>Kan­di­da­tų do­ku­men­tai – iki gruo­džio pa­bai­gos</h3> <p>Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį pra­si­dė­jo kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas ir tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se pa­reiš­ki­nių do­ku­men­tų tei­ki­mas Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ir sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­joms. Tai pa­da­ry­ti pas­ku­ti­nė die­na – gruo­džio 28-oji.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­jos par­ti­jai, ko­mi­te­tui ar as­me­niui, pa­čiam iš­si­kė­lu­siam į ta­ry­bos na­rius-me­rus, iš­duos rin­kė­jų pa­ra­šų rin­ki­mų la­pus. Kiek jų rei­kės su­rink­ti, reg­la­men­tuo­ja tei­sės ak­tai.</p> <p>Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos sek­re­to­ria­to dar­buo­to­jos Ž.Ver­by­lai­tės tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bė­je kan­di­da­tus tu­ri pa­rem­ti ne ma­žiau kaip 20 pro­cen­tų tos sa­vi­val­dy­bės rin­kė­jų skai­čiuo­jant vie­nam sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­tui. Aly­tu­je par­ti­joms, ko­mi­te­tams teks su­rink­ti po 370 aly­tiš­kių pa­ra­šų. Aly­taus ra­jo­ne – po 220 pa­ra­šų.</p> <p>Va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mu, par­ti­ja, vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas, įskai­čiuo­jant ir kan­di­da­tu iš­kel­tą me­rą, už vie­ną kan­di­da­tų są­ra­šą vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je tu­rės su­mo­kė­ti vie­no vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio už­sta­tą – 926 eu­rus 70 cen­tų.</p> <p>To­kį pat už­sta­tą tu­rės mo­kė­ti ir pa­tys sa­ve į me­rus iš­si­kė­lę as­me­nys. Tam lai­kas jau bai­gė­si, pa­vie­niai as­me­nys ne­sie­kia nei Aly­taus mies­to, nei Aly­taus ra­jo­no me­rų pos­tų.</p> <p>Jei­gu par­ti­jos ar ko­mi­te­to są­ra­še bus as­me­nų, ku­rių ei­na­mos pa­rei­gos ne­su­de­ri­na­mos su ta­ry­bos na­rio man­da­tu, rin­ki­mų už­sta­tas už kiek­vie­ną to­kį kan­di­da­tą yra de­šim­ties vi­du­ti­nių mė­ne­si­nių dar­bo už­mo­kes­čių dy­džio – 9 tūkst. 267 eu­rai.</p> <p>Va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mu, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja iki at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rio 1-osios sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je tu­ri pa­skelb­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se da­ly­vau­sian­čių par­ti­jų, ko­a­li­ci­jų, ko­mi­te­tų bur­tais nu­sta­ty­tus rin­ki­mų nu­me­rius, kan­di­da­tų są­ra­šus, taip pat kan­di­da­tus į me­rus.</p> <h3>Pir­mi­nin­kai pri­sie­kė pra­ėju­sią sa­vai­tę</h3> <p>Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mams kaip vi­sa­da kiek­vie­no­je ša­lies sa­vi­val­dy­bė­je veiks rin­ki­mų ko­mi­si­jos. Jų pir­mi­nin­kai Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je pri­sie­kė pra­ėju­sią sa­vai­tę.</p> <p>Aly­taus mies­to rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke pa­skir­ta Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pa­siū­ly­ta Aly­taus mies­to ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to va­do­vė Da­lia Je­zu­ke­vi­čie­nė.</p> <p>Šio­je sa­vi­val­dy­bė­je, pa­ly­gin­ti su 2015-ai­siais vy­ku­siais sa­vi­val­dos rin­ki­mais, su­ma­žė­jo vie­na rin­ki­mų apy­lin­ke, ir da­bar jų bus 23. Į vie­ną su­jung­tos Aly­taus du­jų ūkio ir Pa­ne­mu­nės, nau­ja veik­sian­ti Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lo­je, pa­va­din­ta Gul­by­nės.</p> <p>Šių me­tų sau­sio 1-osios Gy­ven­to­jų re­gist­ro tvar­ky­to­jo duo­me­ni­mis, Aly­taus mies­te bu­vo 57 tūkst. 529 gy­ven­to­jai. Iš jų rin­kė­jų skai­čius – 47 tūkst. 350.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no rin­ki­mų ko­mi­si­jai va­do­vaus šios sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­siū­ly­ta Jo­li­ta Gru­zins­kie­nė. Ji dir­ba ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Eko­no­mi­kos sky­riaus ve­dė­ja.</p> <p>Šio­je sa­vi­val­dy­bė­je iš­lie­ka anks­tes­nis rin­ki­mų apy­lin­kių skai­čius – 45. Jo­je yra 24 tūkst. 127 rin­kė­jai, o vi­sų gy­ven­to­jų skai­čius – 29 tūkst. 18.</p> <p>Apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jos tu­ri bū­ti su­da­ry­tos iki sau­sio 17-osios.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=291&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="6L7tEjY5_af8moghAA-mkR8lgQUYy9l-P-6cFYVwmms"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Thu, 13 Dec 2018 08:26:35 +0000 vyrredaktorius 291 at https://www.alytausnaujienos.lt Me­ras ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių ren­ka­si iš tri­jų kan­di­da­tū­rų https://www.alytausnaujienos.lt/savivalda/me-ras-ad-mi-nist-ra-ci-jos-di-rek-riu-ren-ka-si-tri-ju-kan-di-da-tu-ru <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/140-13223" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-12-07</div> </div> Nr. <span> 140 (13223) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/140%20Kruckauskaite_0.jpg?itok=sRxCGkEs" width="344" height="287" alt="Jolanta Kruč­kaus­kai­tė " title="Nepartinė Jolanta Kruč­kaus­kai­tė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­uja nuo šios ta­ry­bos ka­den­ci­jos pra­džios – 2015-ųjų ge­gu­žės." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kaip ta­ry­bos na­riams sa­kė ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė J.Kruč­kaus­kai­tė dau­giau nei mė­nuo ser­ga ir dar ga­li il­gai sirg­ti, pa­ti pa­si­pra­šė at­lei­džia­ma iš pa­rei­gų.</p> <p>To­dėl ta­ry­ba nu­spren­dė ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę at­leis­ti gruo­džio 17-ąją. At­lei­di­mo pa­grin­das – vals­ty­bės tar­nau­to­jo at­si­sta­ty­di­ni­mas sa­vo no­ru.</p> <p>Nepartinė J.Kruč­kaus­kai­tė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­uja nuo šios ta­ry­bos ka­den­ci­jos pra­džios – 2015-ųjų ge­gu­žės. Prieš tai ji dir­bo Vy­riau­sy­bės at­sto­ve Aly­taus ap­skri­ty­je.</p> <p>Nuo gruo­džio 18-osios ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai lai­ki­nai va­do­vaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas V.Prans­ke­vi­čius. Jam ta­ry­ba už di­rek­to­riaus pa­va­da­vi­mą sky­rė 30 proc. at­ly­gi­ni­mo prie­moką.</p> <p>A.Vrub­liaus­ko tei­gi­mu, va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tais, pa­va­duo­to­jas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai ga­li ei­ti ne il­giau nei du mė­ne­sius, iki ta­ry­bos ka­den­ci­jos pa­bai­gos li­kę ke­tu­ri mė­ne­siai, tad ta­ry­bai bus tei­kia­ma nau­ja di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­ra.</p> <p>Po ta­ry­bos po­sė­džio me­ras tvir­ti­no, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių ren­ka­si iš tri­jų kan­di­da­tū­rų, ta­čiau jų ne­įvar­di­jo. Jei ne­už­truks rei­kia­mų pa­žy­mų ga­vi­mas iš spe­cia­lių­jų tar­ny­bų, nau­jas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ga­li bū­ti tei­kia­mas ta­ry­bai skir­ti dar šiais me­tais vyk­sian­čia­me po­sė­dy­je.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=279&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="h-_uqsf_ddZGFmhTJs8T5JlzlfaV4VNpv0bU31Vnp4M"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Fri, 07 Dec 2018 15:34:29 +0000 vyrredaktorius 279 at https://www.alytausnaujienos.lt Kan­di­da­tas į me­rus Sau­lius Bi­ti­nas su­si­ti­ko su gy­dy­to­jų ben­druo­me­ne https://www.alytausnaujienos.lt/savivalda/kan-di-da-tas-i-me-rus-sau-lius-bi-ti-nas-su-si-ti-ko-su-gy-dy-ju-ben-druo-me-ne <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/137-13220" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-30</div> </div> Nr. <span> 137 (13220) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/Bitinas.JPG?itok=Ys7f2-s7" width="344" height="287" alt="Lietuvos vals­tie­čių ir ža­lių­jų " title="Lietuvos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>2014 me­tų sau­sio 20 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu Nr. V–40 Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je bu­vo įkur­tas in­sul­tų gy­dy­mo cen­tras. Įkū­rus in­sul­tų gy­dy­mo cen­trą, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai pri­va­lo iš Pie­tų Lie­tu­vos (Laz­di­jų, Prie­nų, Aly­taus, Drus­ki­nin­kų) li­go­nius, su­sir­gu­sius iš­emi­niu in­sul­tu, kuo sku­biau ga­ben­ti į Aly­taus li­go­ni­nę.</p> <p>Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je kas­met gy­do­ma apie 400 li­go­nių, ser­gan­čių iš­emi­niu in­sul­tu. Įkū­rus šį cen­trą li­go­nių mir­tin­gu­mas su­ma­žė­jo nuo 30 iki 7,5 proc.</p> <p>Kad bū­tų su­stip­rin­tas tar­pi­nės pa­gal­bos li­go­ni­nės sta­tu­sas, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nei la­bai rei­ka­lin­ga nau­ja kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos įran­ga. Da­bar tu­ri­ma įran­ga yra se­na ir la­bai su­si­dė­vė­ju­si, to­dėl yra di­de­lė ti­ki­my­bė, kad ji ga­li su­ges­ti.</p> <p>Ki­ta pro­ble­ma, su ku­ria su­si­du­ria ne tik Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės dar­buo­to­jai, bet ir ki­ti  gy­ven­to­jai, yra slau­gos įstai­gų trū­ku­mas mies­te. Šiuo me­tu pa­gal tei­sės ak­tus li­go­ni­nė­je pa­cien­tas ga­li bū­ti slau­go­mas ne il­giau nei 120 die­nų per ka­len­do­ri­nius me­tus. Pa­si­bai­gus šiam ter­mi­nui Aly­taus mies­te esan­čio­se slau­gos įstai­go­se ne­už­ten­ka vie­tos vi­siems, ku­riems to­liau rei­ka­lin­ga pa­lia­ty­vio­sios slau­gos pa­slau­ga.</p> <p>Pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) nor­ma­ty­vus Aly­taus mies­te ga­lė­tų bū­ti įreng­ta dar apie 40 pa­pil­do­mų slau­gos lo­vų, ta­čiau tam rei­kia ne tik nau­jos įran­gos, bet ir spe­cia­liai pri­tai­ky­tų pa­tal­pų bei per­so­na­lo.</p> <p>Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė, iš­nau­do­da­ma sa­vo tu­ri­mus re­sur­sus, ga­lė­tų įreng­ti tik 3–4 pa­pil­do­mas slau­gos lo­vas.</p> <p>Kar­tais at­si­tin­ka ir taip, kad pa­cien­tai gul­do­mi į sta­cio­na­rą tik to­dėl, kad ne­tu­ri kas jiems su­leis­tų vais­tų, nors jų svei­ka­tos būk­lė tik­rai su­teik­tų ga­li­my­bę gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai na­mie, sau įpras­to­je ap­lin­ko­je. </p> <p>Li­go­ni­nė nuo­lat plė­to­ja in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo po­li­ti­ką, ak­ty­viai da­ly­vau­ja ren­giant bei val­dant Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tus ir yra pa­si­ruo­šu­si su­teik­ti dar dau­giau me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų. Li­go­ni­nės pri­ori­te­tų są­ra­še yra nau­ja ir pa­žan­gi me­di­ci­ni­nė įran­ga pa­cien­tų li­gų diag­nos­ti­kai ir gy­dy­mui, taip pat li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus, ope­ra­ci­nių, la­bo­ra­to­ri­jos pa­tal­pų re­no­va­ci­ja.</p> <p>Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus vie­nas iš pri­ori­te­tų yra Vai­kų in­fek­ci­nių li­gų sky­riaus pa­tal­pų re­no­va­ci­ja.</p> <p>Li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja jau pa­si­ra­ši­nė­ja pas­ku­ti­nius do­ku­men­tus, lei­sian­čius pra­dė­ti sky­riaus re­mon­tą.</p> <p>Po il­gų ir pras­min­gų dis­ku­si­jų bu­vo su­tar­ta su­reng­ti dar ne vie­ną su­si­ti­ki­mą. Kan­di­da­tas į me­ro pos­tą, su ko­man­da iš­klau­sęs kom­pe­ten­tin­gų ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų idė­jų, pa­siū­lė da­ly­vau­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ir tu­rė­ti ta­ry­bo­je sa­vo at­sto­vą, ku­ris ge­riau­siai ga­li gin­ti li­go­ni­nės in­te­re­sus, spręs­ti opiau­sias pro­ble­mas.</p> <p>Tik sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tai ga­li ge­riau­siai, ko­ky­biš­kai, iš­ven­giant klai­dų pri­im­ti svar­bius spren­di­mus, lie­čian­čius aly­tiš­kiams tei­kia­mas me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas, bei įneš­ti aiš­ku­mo svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je dėl efek­ty­ves­nio dar­bo pa­cien­tų la­bui.</p> <p>No­ri­me pa­si­džiaug­ti, kad su­si­ti­ki­mas bu­vo vai­sin­gas. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ko­man­do­je su­ti­ko da­ly­vau­ti gy­dy­to­jų ben­druo­me­nės ger­bia­mas Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, gy­dy­to­jas Dmit­ri­jus Ka­čiu­ri­nas.</p> <p>Gy­dy­to­jas į Lie­tu­vą at­vy­ko gy­ven­ti su sa­vo tė­vais iš Si­bi­ro, kai jam bu­vo 19 me­tų. Tė­vai ne­ti­kė­tai mė­ne­siui ga­vo ke­lia­la­pį į Drus­ki­nin­kus. Per tą lai­ką Lie­tu­va juos taip su­ža­vė­jo, kad nu­spren­dė pa­si­lik­ti šio­je ša­ly­je gy­ven­ti. 1987 me­tais bai­gė me­di­ci­nos moks­lus Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­te. Gy­dy­to­ju dir­ba dau­giau nei tris­de­šimt me­tų.</p> <p>Sa­vo kar­je­rą pra­dė­jo 1988 me­tais Tau­ra­gė­je. De­šimt me­tų dir­bo Kau­no kli­ni­ko­se, vė­liau – Va­rė­nos li­go­ni­nė­je, o nuo 2007 me­tų at­vy­ko dirb­ti į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę, kur bu­vo pa­skir­tas Re­a­ni­ma­ci­jos, in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus ve­dė­ju. Da­bar­ti­nės li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo me­di­ci­nai pa­rei­gos gy­dy­to­jo ne­ati­to­li­no nuo tie­sio­gi­nio, prak­ti­nio dar­bo.</p> <p>Nors po­li­ti­ko­je nie­ka­da ne­te­ko ak­ty­viai da­ly­vau­ti kaip iš­rink­tam po­li­ti­kui, D.Ka­čiu­ri­nas vi­suo­met už­ku­li­siuo­se ste­bė­da­vo, kas vyks­ta. O per tiek dar­bo me­tų su­kaup­ta pa­tir­tis ir įžval­gos lei­džia leng­viau siek­ti mies­to ir gy­ven­to­jų la­bui už­si­brėž­tų tiks­lų. Gy­dy­to­jas bus rin­ki­mų są­ra­še kaip ne­par­ti­nis kan­di­da­tas.</p> <p>Mums svar­bu, kad kiek­vie­nas bū­si­mas ta­ry­bos na­rys bū­tų kom­pe­ten­tin­gas sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­las.</p> <p>Po­li­ti­nė re­kla­ma. Bus ap­mo­kė­ta iš LVŽS rin­ki­mi­nės są­skai­tos.</p> <p>  Užs. Nr. 1096</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_1148.jpg1_.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-266-ylb_YoXsxYg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_1148.jpg1_.jpg" width="3936" height="2624" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_7899.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-266-ylb_YoXsxYg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_7899.jpg" width="3936" height="2624" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-111"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543692280"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Saulis</span> - Šeš, 2018-01-12 - 21:24</p> <a href="/comment/111#comment-111" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/111#comment-111" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik reklama</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik reklama</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-116"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543772733"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>LSDP</span> - Sek, 2018-02-12 - 19:45</p> <a href="/comment/116#comment-116" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/116#comment-116" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dmitrijus yra socdemas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dmitrijus yra socdemas. Dalyvavo 2015 rinkimuose yra ir šių metų sąraše.</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-119"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543859790"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Dmitrij</span> - Pir, 2018-03-12 - 19:56</p> <a href="/comment/119#comment-119" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/119#comment-119" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Senai išstojau iš LSDP!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Senai išstojau iš LSDP!</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-120"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543861319"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Dmitrij</span> - Pir, 2018-03-12 - 20:21</p> <a href="/comment/120#comment-120" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/120#comment-120" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Senai išstojau iš LSDP!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Senai išstojau iš LSDP!</p> </div> </div> </div> </article> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=266&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="E5Hqg8G56het1Z7IptqvG-E6yzuD1L4RxV4K1zFLpHE"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Fri, 30 Nov 2018 17:11:34 +0000 vyrredaktorius 266 at https://www.alytausnaujienos.lt Pirmojo Alytaus gyventojai nori daugiau asfaltuotų gatvių https://www.alytausnaujienos.lt/savivalda/pirmojo-alytaus-gyventojai-nori-daugiau-asfaltuotu-gatviu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/136-13219" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-29</div> </div> Nr. <span> 136 (13219) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/Susitikimas.JPG?itok=csM_StVN" width="344" height="287" alt="Pirmojo Alytaus gyventojai" title="Pirmojo Alytaus gyventojai prašė asfaltuoti Gluosnių gatvę, kuri veda į Pirmojo Alytaus kapines ir gyventojams yra labai svarbi, bei peržiūrėti kriterijus, pagal kuriuos iš eilės tvarkymui surikiuotos 125 Alytuje esančios žvyruotos gatvės. Ag­nės Gri­ga­liū­nai­tės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pan­du­so nuo nau­jo til­to į Pi­lia­kal­nio gat­vę teks pa­lauk­ti</h3> <p>Iš 9 šie­met iš­as­fal­tuo­tų gat­vių pu­sė yra Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, šiuo me­tu tie­sia­mas pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­kas ša­lia Mer­ki­nės gat­vės, įreng­ti laip­tai tarp pi­lia­kal­nių, taip pat – lai­ki­ni laip­tai, ve­dan­tys iš Pi­lia­kal­nio gat­vės į nau­ją­jį til­tą, – to­kius dar­bus is­to­ri­nė­je mies­to da­ly­je var­di­jo vi­ce­me­ras Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius.</p> <p>Jis su­ti­ko su gy­ven­to­jų pa­sta­bo­mis, kad lai­ki­ni laip­tai, ku­riais šiuo me­tu ga­li­ma už­lip­ti ant pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to Pir­mo­jo Aly­taus pu­sė­je tik­rai nė­ra tas spren­di­mas, ku­rio no­rė­tų­si.</p> <p>Vi­ce­me­ras sa­kė, kad pla­no įgy­ven­di­ni­mui truk­do tai, kad da­lis te­ri­to­ri­jos pri­klau­so Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, ša­lia yra vals­ty­bi­nis miš­kas. Pa­reng­ti prieš­pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai, tu­rė­tų at­si­ras­ti zig­za­gi­nis pan­du­sas, ta­čiau jiems ne­pri­ta­rė Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to at­sto­vai. Ta­kų jung­ties šio­je vie­to­je ga­li tek­ti pa­lauk­ti, nors ji­nai tik­rai la­bai rei­ka­lin­ga. </p> <h3>„Tvar­kos kei­ti­mas at­neš­tų cha­o­są“</h3> <p>Vie­nas gy­ven­to­jams ma­to­miau­sių dar­bų – gat­vių tvar­ky­mas. Šie­met iš­as­fal­tuo­tos Užuo­lan­kos, Do­man­to­nių, Nau­ja­ku­rių, Auš­ri­nės, Vė­jo, Miš­ko, Vidz­gi­rio, Gra­ži­nos, o Jū­ra­tės ir A. Žmui­dzi­na­vi­čiaus gat­vės yra bai­gia­mos tvar­ky­ti.</p> <p>Ta­čiau Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jai pra­šė ne­pa­mirš­ti ir tų gat­vių, ku­rios at­si­dū­rė to­les­nė­se žvy­ruo­tų gat­vių stu­di­jos po­zi­ci­jo­se, pa­vyz­džiui, Gluos­nių gat­vės.</p> <p>„Kri­te­ri­jai, pa­gal ku­riuos su­da­ry­ta gat­vių ei­lė šio­je stu­di­jo­je, kaip mums at­ro­do, ne­ati­tin­ka re­a­ly­bės, neat­si­žvel­gia­ma į gy­ven­to­jų, ypač pen­si­nin­kų, in­te­re­sus. Gat­vė ve­da į Pir­mo­jo Aly­taus ka­pi­nes, pra­šo­me ją iš­as­fal­tuo­ti jau 20 me­tų“, – kal­bė­jo Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jai.</p> <p>Pa­gal Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės žvy­ruo­tų gat­vių stu­di­jos ei­liš­ku­mą, ki­tą­met nu­ma­to­ma tvar­ky­ti še­šias gat­ves. Iš jų dvi – Pir­ma­ja­me Aly­tu­je. Iš vi­so Aly­tu­je yra 125 žvy­ruo­tos gat­vės, di­džio­ji jų da­lis – is­to­ri­nė­je mies­to da­ly­je.</p> <p>„Bet koks nu­sta­ty­tos tvar­kos kei­ti­mas ve­da į cha­o­są, o kri­te­ri­jai, ku­riais va­do­vau­jan­tis gat­vės su­ri­kiuo­tos į ei­lę, dau­gu­mai gy­ven­to­jų yra pri­im­ti­ni“, – sa­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Si­gi­tas Stumb­ras.</p> <p>Mies­to va­do­vai taip pat pri­mi­nė aly­tiš­kiams, kad yra ga­li­my­bė pa­grei­tin­ti gat­vių as­fal­ta­vi­mą da­li­nio pri­si­dė­ji­mo bū­du, kai sa­vi­val­dy­bė den­gia pu­sę iš­lai­dų. Aly­tiš­kiai ak­ty­viai da­ly­vau­ja šio­je pro­gra­mo­je, tam jau pa­nau­do­ta be­veik vie­nas mi­li­jo­nas eu­rų.</p> <p>Ki­tas va­rian­tas – teik­ti siū­ly­mą pro­jek­tui „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos“, ta­da pa­tys mies­tie­čiais ga­li spręs­ti, kaip pa­nau­do­ti da­lį biu­dže­to lė­šų. Šiuo at­ve­ju vie­nin­te­lis rei­ka­la­vi­mas – kad nu­ma­ty­ti dar­bai bū­tų at­lie­ka­mi vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, o ne pri­va­čiuo­se ar iš­nuo­mo­tuo­se skly­puo­se.</p> <h3> Pra­šo ne­pa­mirš­ti ry­ti­nio pra­mo­nės pa­kraš­čio</h3> <p>„Pa­ty­rė­me stre­są dėl mo­kyk­los at­ei­ties, bet da­bar, kai iš­sau­go­jo­me Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ją, ži­no­me, kad vis­kas mū­sų pa­čių ran­ko­se, ir su­sto­ti ne­ža­da­me“, – Aly­čio se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis Vac­lo­vas Goš­tau­tas sa­kė, kad svars­to­ma ga­li­my­bė, jog Pir­ma­ja­me Aly­tu­je ga­lė­tų at­si­ras­ti gim­na­zi­ja. Tie­sa, kol kas tai – tik gy­ven­to­jų siū­ly­mas.</p> <p>Šiuo me­tu da­lis Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pų yra per­duo­ta Aly­taus ben­druo­me­nės cen­trui, ja­me taip pat įsi­kū­ru­si ir Pir­mo­jo Aly­taus ben­druo­me­nė. Jos at­sto­vai klau­sė mies­to va­do­vų, ko­kios ga­li­my­bės gau­ti lė­šų šioms pa­tal­poms at­nau­jin­ti. Klau­si­mą ža­da­ma spręs­ti.</p> <p>„Pir­ma­ja­me Aly­tu­je įsi­kū­ręs ry­ti­nis Aly­taus pra­mo­nės ra­jo­no pa­kraš­tys, ku­ris yra šiek tiek pri­mirš­tas. Ar ne­bū­tų ga­li­ma su­tvar­ky­ti Sa­kų, Miš­ki­nin­kų gat­vių ir ša­li­gat­vių, ap­švie­ti­mo, pa­gal­vo­ti apie Jiez­no gat­vės re­mon­tą?“ – klau­sė šio­je mies­to da­ly­je įsi­kū­ru­sios įmo­nės „Tan­kos“ di­rek­to­rius Aud­rius Dai­li­do­nis.</p> <p>Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jos Pal­my­ros Raš­kaus­kie­nės, pa­va­sa­rį nu­ma­to­ma tvar­ky­ti pen­kia­ša­lę (La­kū­nų, Sa­kų, Jiez­no, Miš­ki­nin­kų, Me­džio­to­jų gat­vių) san­kry­žą, ti­ria­mi eis­mo srau­tai.</p> <p>Ge­di­mi­nas Je­ge­le­vi­čius siū­lė pa­si­rū­pin­ti A. Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vės ruo­žo nuo Eže­rė­lio gat­vės iki Drus­ki­nin­kų gat­vės žie­do, ku­ris yra ne­ap­švies­tas ir ne­sau­gus pės­tie­siems, ap­švie­ti­mu. In­for­muo­ta, kad ki­tais me­tais pla­nuo­ja­mas reng­ti pro­jek­tas. </p> <h3>Yra ge­ra ir blo­ga ži­nia: šil­dy­mas pin­ga, gy­ven­to­jų ma­žė­ja</h3> <p>Me­ras V.Gri­ga­ra­vi­čius Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jams pa­sa­ko­jo, kad mies­to la­bui ir šie­met bu­vo dir­ba­ma nuo­sek­liai, lai­kan­tis nu­si­sta­ty­tų pri­ori­te­tų: tvir­ti­na­mas Aly­taus kaip šei­mos mies­to įvaiz­dis, pri­trau­kia­mos in­ves­ti­ci­jos, tel­kia­ma ben­druo­me­nė, ma­ži­na­ma mies­to sko­la.</p> <p>Ne­pai­sant pa­stan­gų stab­dy­ti emig­ra­ci­ją ir pa­kvies­ti gy­ven­to­jus grįž­ti, mies­tas to­liau trau­kia­si. Ly­gi­nant su 2015 me­tų ru­de­niu, gy­ven­to­jų Aly­tu­je su­ma­žė­jo pus­ket­vir­to tūks­tan­čio, šiuo me­tu aly­tiš­kių yra 56 tūkst. 324. Ma­žė­ja ir dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų, grįž­tan­čių­jų skai­čius kol kas sim­bo­liš­kas: per­nai – 128, šie­met – 213.</p> <p>Ge­ro­ji ži­nia, ku­ri ga­lė­tų pa­ska­tin­ti su­grįž­ti iš­vy­ku­sius gy­ven­to­jus, yra ta, kad Aly­tu­je 30 proc. at­pi­go šil­dy­mas, ir šiuo me­tu Dzū­ki­jos sos­ti­nė at­si­dū­rė pi­giau­sių mies­tų de­šim­tu­ke. Me­ras pa­brė­žė, kad šil­dy­mo kaš­tus ti­ki­ma­si dar su­ma­žin­ti po to, kai bus baig­ti teis­mi­niai gin­čai ir sa­vi­val­dy­bė pe­rims ši­lu­mos ūkį sa­vo ži­nion.</p> <h3>Esa­me so­cia­li­nių ino­va­ci­jų ly­de­riai</h3> <p>Apie po­ky­čius švie­ti­mo, kul­tū­ros, so­cia­li­nė­je sri­ty­se pa­sa­ko­jo vi­ce­me­rė Va­lė Gi­bie­nė. Ji pa­si­džiau­gė, kad Aly­tus Lie­tu­vo­je ir to­liau gar­sė­ja kaip so­cia­li­nių ino­va­ci­jų ly­de­ris. Mū­sų mies­te gy­vuo­ja sen­jo­rų dar­že­lis, ne­įga­lių­jų ke­pyk­lė­lė, pui­kių at­si­lie­pi­mų su­lau­kė pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je pra­dė­ta teik­ti as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­ga – pa­gal­ba ne­įga­lie­siems, la­bai sėk­min­gai gy­vuo­jan­ti Skan­di­na­vi­jo­je, o pas mus vi­siš­ka nau­jie­na. Šiais me­tais Aly­tu­je ati­da­ry­ti sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai Ulo­nų gat­vė­je, juo­se įreng­ti būs­tai so­cia­li­nę at­skir­tį pa­ty­ru­siems žmo­nėms.</p> <p>Daug dė­me­sio Aly­tu­je šie­met skir­ta ir švie­ti­mo įstai­gų ap­lin­kos ge­ri­ni­mui – pu­sė mi­li­jo­no eu­rų iš­leis­ta prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų vir­tu­vė­lių ir sa­ni­ta­ri­nių maz­gų at­nau­ji­ni­mui. Dau­ge­lis jų re­no­vuo­ta pir­mą kar­tą nuo pa­sta­ty­mo prieš pu­sę šim­to me­tų.</p> <p>Šie­met su­tvar­ky­tos Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro per­si­ren­gi­mo ka­bi­nos, du­šai – dėl pras­tos jų būk­lės čia ne­bu­vo ga­li­ma reng­ti tarp­tau­ti­nių var­žy­bų.</p> <p>Kal­bė­da­ma apie svei­ka­tos sri­tį, vi­ce­me­rė pri­mi­nė gy­ven­to­jams, kad Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je jau ki­tais me­tais pra­dės veik­ti nau­ja­sis mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fas, ku­riam įsi­gy­ti mies­to sa­vi­val­dy­bė sky­rė lė­šų. </p> <h3>At­nau­jin­ta treč­da­lis vaiz­do ka­me­rų</h3> <p>Ki­tą­met bus pra­dė­ta Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių re­konst­ruk­ci­ja – be­ne di­džiau­sias mies­to tvar­ky­mo pro­jek­tas per at­ei­nan­čius pen­ke­rius me­tus, už­mo­ju pri­lygs­tan­tis pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to sta­ty­boms. Čia bus pa­klo­ta gar­są su­ge­rian­ti dan­ga, įreng­tos žie­di­nės san­kry­žos (iš­tir­ti ir įver­tin­ti eis­mo srau­tai), nau­ji ša­li­gat­viai, dvi­ra­čių ta­kai, įreng­ti ati­tva­rai.</p> <p>Vie­nas ryš­kes­nių, ge­riau­siai ma­to­mų Aly­tu­je įgy­ven­din­tų pro­jek­tų yra Jot­vin­gių gat­vės re­konst­ruk­ci­ja. „Vi­sas cen­tras taps vie­nin­go di­zai­no pa­vyz­džiu, ko­kiu jau da­bar yra Jot­vin­gių gat­vė“, - tei­gė T. Ta­mu­le­vi­čius. </p> <p>Per 22 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų – tiek ta­kų ir ša­li­gat­vių bu­vo su­tvar­ky­ta ar at­nau­jin­ta per šiuos me­tus įvai­riuo­se Aly­taus gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se. Vi­ce­me­ras tai va­di­no žy­miu pro­gre­su ir pa­ti­ki­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu to­kio dė­me­sio ta­kams gal jau ir ne­rei­kės, nes ap­lin­ka žy­miai pa­ge­rė­jo.</p> <p>Po­ky­čiai vyks­ta Pra­mo­nės par­ke. Įmo­nė „Vek­tro­na“ jau bai­gia sta­ty­bas, bus ati­da­ry­ta nau­ja „Glass LT“ ga­myk­la. Šios įmo­nės mies­te ža­da su­kur­ti dau­giau nei du šim­tus dar­bo vie­tų, ta­čiau vi­ce­me­ras ra­gi­na gal­vo­ti apie at­ei­tį ir dar di­des­nes in­ves­ti­ci­jas, ku­rioms bū­ti­ni di­des­ni že­mės skly­pai. To­kių Pra­mo­nės par­ke ne­be­li­ko. Ka­dan­gi kal­ba­ma apie tai, kad Pie­tų Lie­tu­vo­je tu­rė­tų at­si­ras­ti lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na, T.Ta­mu­le­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad Aly­tus ne­ga­li pra­leis­ti pro­gos.</p> <p>Ma­žiau ma­to­mi, bet svar­būs dar­bai – at­nau­jin­ta treč­da­lis mies­te esan­čių vaiz­do ka­me­rų, ku­rių vaiz­do ko­ky­bė bu­vo abe­jo­ti­na, per­da­žy­ta 1 tūkst. ap­švie­ti­mo stul­pų, re­no­vuo­ja­mi dau­gia­bu­čiai – 15 ben­dri­jų šiuo me­tu yra vie­na­me ar ki­ta­me šio pro­ce­so eta­pe.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/Susitikimas%20su%20I%20Alytaus%20gyventojais%20%28AMS%20vurs%20nuotr%20%282%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-261-XoPSpQoD0s4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/Susitikimas%20su%20I%20Alytaus%20gyventojais%20%28AMS%20vurs%20nuotr%20%282%29.JPG" width="4240" height="2384" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/Susitikimas%20su%20I%20Alytaus%20gyventojais%20%28AMS%20vurs%20nuotr%20%283%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-261-XoPSpQoD0s4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/Susitikimas%20su%20I%20Alytaus%20gyventojais%20%28AMS%20vurs%20nuotr%20%283%29.JPG" width="4240" height="2384" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/Susitikimas%20su%20I%20Alytaus%20gyventojais%20%28AMS%20vurs%20nuotr%20%2811%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-261-XoPSpQoD0s4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/Susitikimas%20su%20I%20Alytaus%20gyventojais%20%28AMS%20vurs%20nuotr%20%2811%29.JPG" width="4240" height="2384" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/Susitikimas%20su%20I%20Alytaus%20gyventojais%20%28AMS%20vurs%20nuotr%20%2818%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-261-XoPSpQoD0s4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/Susitikimas%20su%20I%20Alytaus%20gyventojais%20%28AMS%20vurs%20nuotr%20%2818%29.JPG" width="4240" height="2384" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=261&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="cUQkt-7Hdu8OxLeKTcmCPw-GNhO9WjJ26YaBLyad3mc"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Thu, 29 Nov 2018 08:15:47 +0000 vyrredaktorius 261 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus ug­nia­ge­siai – ant per­tvar­kos slenks­čio https://www.alytausnaujienos.lt/savivalda/aly-taus-ug-nia-ge-siai-ant-tvar-kos-slenks-cio <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/136-13219" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-29</div> </div> Nr. <span> 136 (13219) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/Gaisrine.JPG?itok=fqGbw73f" width="344" height="287" alt="Algirdas Baut­ro­nis" title="Kaip sa­kė Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos viršininkas Algirdas Baut­ro­nis, po re­or­ga­ni­za­ci­jos sie­kia­ma su­vie­no­din­ti at­ly­gi­ni­mus vi­siems ša­lies ug­nia­ge­siams, ir tai yra tei­sin­ga, apie gais­rus bus pra­ne­ša­ma ne­pai­sant da­bar­ti­nių val­dy­bų te­ri­to­ri­jos: „Ga­liu pa­teik­ti kon­kre­tų pa­vyz­dį. Kai de­gė Bal­bie­riš­kio baž­ny­čia, nors mū­sų ant­roji ko­man­da ar­čiau nei Prie­nai, bet apie gais­rą in­for­ma­ci­ją ga­vo­me pas­ku­ti­niai.“  Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>„Sie­kia­ma su­ge­ne­ruo­ti vi­di­nius re­sur­sus“</h3> <p>Bir­že­lio pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą dėl Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­val­džių įstai­gų re­or­ga­ni­za­vi­mo. Va­do­vau­jan­tis šiuo nu­ta­ri­mu, de­šim­ty­je ša­lies ap­skri­čių vei­kian­čios prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos pra­ran­da at­ski­rą ju­ri­di­nį sta­tu­są, – tam­pa tie­sio­giai pa­val­džios Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tui.</p> <p>Taip at­si­tin­ka nuo at­ei­nan­čio sau­sio 1-osios. Taip pat nuo 2019-ųjų sau­sio vie­toj vi­so­se – de­šim­ty­je – ša­lies ap­skri­čių vei­kian­čių ug­nia­ge­sių val­dy­bų lie­ka pen­kios. Jos be ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­so veiks Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je.</p> <p>Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo val­dy­ba, ku­riai da­bar yra pa­val­džios tar­ny­bos Drus­ki­nin­kuo­se, Laz­di­juo­se ir Va­rė­no­je, tam­pa pa­val­džia tar­ny­ba Vil­niaus prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo val­dy­bai. Šiai val­dy­bai tie­sio­giai bus pa­val­džios ir tar­ny­bos Drus­ki­nin­kuo­se, Laz­di­juo­se bei Va­rė­no­je.</p> <p>„To­kia per­tvar­ka sie­kia­ma su­ge­ne­ruo­ti vi­di­nius re­sur­sus, op­ti­mi­zuo­jant val­dy­mą lė­šas skir­ti pa­grin­di­nėms funk­ci­joms vyk­dy­ti ir pa­rei­gū­nų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti“, – sa­kė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras, ku­ruo­jan­tis tei­sė­sau­gos tar­ny­bų dar­bą, Čes­lo­vas Mul­ma.</p> <p>Pa­gal Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas iki 2020-ųjų yra įsi­pa­rei­go­jęs ug­nia­ge­siams at­ly­gi­ni­mus pa­di­din­ti 30 proc., tad ne­at­si­tik­ti­nai ima­ma­si re­or­ga­ni­za­ci­jos ir ieš­ko­ma vi­di­nių re­sur­sų.</p> <p>„Reorganizavus departamentui paval­džias įstaigas ir centra­lizavus bendrąsias funkcijas, pa­gerės veiklos koordinavimas, sumažės valstybės biudžeto lėšų poreikis, jos bus efektyviau paskirstomos. Tikimasi, kad daugelį problemų padės spręsti kitų metų finansavimas. Juolab, kad vyks­tanti reorganizacija sudarys gali­mybę sumažinti ir neužimtų ugniagesių gelbėtojų pareigybių skaičių“, – apie reorganizaciją pasakojo Prieš­gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direk­torius Kęs­tutis Lukošius.</p> <p>Jo tvirtinimu, panaikinus apie 90 pareigybių, susijusių su vadovavimo ir bendrosiomis funkcijomis, planuojama per metus sutaupyti apie 1,8 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, kurios bus panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui didinti.</p> <p>Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­ko Al­gir­do Baut­ro­nio tei­gi­mu, apie da­bar­ti­nės per­tvar­kos gai­res su­ži­no­ta maž­daug prieš pus­me­tį, o daliai dar­buo­to­jų pra­ne­ši­mai apie at­lei­di­mą iš dar­bo nuo at­ei­nan­čio sau­sio pra­džios įteik­ti rug­sė­jį.</p> <p>Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je Aly­taus ug­nia­ge­sių val­dy­ba iš de­par­ta­men­to ga­vo nuo sau­sio Vil­niaus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos su­dė­ty­je veik­sian­čios Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gy­bių są­ra­šą.</p> <h3>Di­džio­ji da­lis sta­tu­ti­nių pa­rei­gū­nų ga­li bū­ti ra­mūs</h3> <p>Šiuo me­tu Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo val­dy­bo­je kar­tu su tar­ny­bo­mis Drus­ki­nin­kuo­se, Laz­di­juo­se ir Va­rė­no­je yra 259 eta­tai. Po re­or­ga­ni­za­ci­jos jų su­ma­žė­ja 15 – iki 244.</p> <p>Val­dy­bos cen­tre Aly­tu­je da­bar yra 121 sta­tu­ti­nis pa­rei­gū­nas, o po re­or­ga­ni­za­ci­jos lie­ka 114.</p> <p>Kaip tvir­ti­no A.Baut­ro­nis, di­džio­ji da­lis sta­tu­ti­nių pa­rei­gū­nų ga­li bū­ti ra­mūs, jie dirbs ir po re­or­ga­ni­za­ci­jos, iš­lie­ka abi ug­nia­ge­sių ko­man­dos, pa­rei­gy­bių su­ma­žin­ta Ad­mi­nist­ra­ci­nia­me ir Ope­ra­ci­nio va­do­va­vi­mo sky­riuo­se, ne­be­lie­ka Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­riaus vir­ši­nin­ko.</p> <p>Val­dy­bos vir­ši­nin­kas įsi­ti­ki­nęs, kad dar­buo­to­jams bus pa­siū­ly­tas dar­bas Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to sis­te­mo­je, ta­čiau ki­tas klau­si­mas, ar žmo­nės su to­kiais pa­siū­ly­mais su­tiks.</p> <p>Ar de­šimt­me­tį Aly­taus ug­nia­ge­siams va­do­vau­jan­tis A.Baut­ro­nis ti­ki­si su­lauk­ti pa­siū­ly­mo va­do­vau­ti po re­or­ga­ni­za­ci­jos lik­sian­čiai Aly­taus prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai? „Šian­dien apie tai dar anks­ti kal­bė­ti. Pa­lau­kim me­tų pa­bai­gos“, – pa­reiš­kė da­bar­ti­nės Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­kas.</p> <h3>Ko­kių pri­va­lu­mų įžvel­gia­ma?</h3> <p>Kaip sa­kė A.Baut­ro­nis, po re­or­ga­ni­za­ci­jos sie­kia­ma su­vie­no­din­ti at­ly­gi­ni­mus vi­siems ša­lies ug­nia­ge­siams, ir tai yra tei­sin­ga, apie gais­rus bus pra­ne­ša­ma ne­pai­sant da­bar­ti­nių val­dy­bų te­ri­to­ri­jos: „Ga­liu pa­teik­ti kon­kre­tų pa­vyz­dį. Kai de­gė Bal­bie­riš­kio baž­ny­čia, nors mū­sų ant­roji ko­man­da ar­čiau nei Prie­nai, bet apie gais­rą in­for­ma­ci­ją ga­vo­me pas­ku­ti­niai.“</p> <p>Po re­or­ga­ni­za­ci­jos iš­gry­ni­nus pa­rei­gū­nų funk­ci­jas ir vie­ti­niuo­se pa­da­li­niuo­se at­si­sa­kius ad­mi­nist­ra­vi­mo, ūki­nių klau­si­mų spren­di­mo ti­ki­ma­si pa­ge­rin­ti ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų tei­kia­mas pa­slau­gas.</p> <p>Da­bar­ti­nio Aly­taus ug­nia­ge­sių va­do­vo pa­ste­bė­ji­mu, ma­žė­ja gy­ven­to­jų, tu­ri trauk­tis ir juos ap­tar­nau­jan­čios struk­tū­ros, tai lo­giš­ka, o šiuo at­ve­ju ne­nu­ken­tės nei ug­nia­ge­sių pa­gal­bos lau­kian­tie­ji, nei tie­sio­giai dir­ban­tie­ji gais­ruo­se.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_4812.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-260-gpjOuHtwMXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_4812.JPG" width="5472" height="3648" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_4980.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-260-gpjOuHtwMXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_4980.JPG" width="5472" height="3648" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-107"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543492320"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>simas</span> - Ket, 2018-29-11 - 13:52</p> <a href="/comment/107#comment-107" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/107#comment-107" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kai Lietuva ruosesi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kai Lietuva ruosesi pirmininkauti Europos Sajungai buvo priimta daugiatukstantine valdininku ,,armija'' baigesi pirmininkavimas , visi liko, o buvo kalbama,kad jie dirbs laikinai. Sumazinkite Seimo nariu skaiciu iki 70 vistiek jie nieko gero Lietuvai nesprendzia ,zaidzia ir losia kortomis kompiuteryje ,o Lietuvoje gyventoju sumazejo. Mazina ir daro pertvarka reikalingiausioje tarnyboje Priesgaisrineje ir gelbejimo ,gaisru nemazeja ,nelaimiu irgi nemazeja .Yra kur mazinti ,sumazinkite biuokratus,valdininkija.</p> </div> </div> </div> </article> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=260&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="1tQlbnA6e8L7E-pi9Z1RliY8ysCOAujAwBNOQ_oKquQ"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Thu, 29 Nov 2018 08:12:42 +0000 vyrredaktorius 260 at https://www.alytausnaujienos.lt Spe­cia­lis­tų ne­są­ži­nin­gu­mas ar ada­tos ieš­ko­ji­mas šie­no ku­pe­to­je? https://www.alytausnaujienos.lt/savivalda/spe-cia-lis-tu-ne-sa-zi-nin-gu-mas-ar-ada-tos-ies-ko-ji-mas-sie-no-ku-pe-je <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/135-13217" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-27</div> </div> Nr. <span> 135 (13217) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/Kompensacijos.JPG?itok=HWg5y4Vc" width="344" height="287" alt="Kompensacijos" title="Kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą ir karš­tą bei šal­tą van­de­nį ga­vė­jų Aly­tu­je yra daug ir jiems ski­ria­ma ne­ma­žai vie­ti­nio biu­dže­to lė­šų. Pa­vyz­džiui, per­nai to­kias kom­pen­sa­ci­jas ga­vo 4 tūkst. 800 aly­tiš­kių šei­mų, ar­ba dau­giau nei 6 tūkst. as­me­nų, o jiems iš­mo­kė­ta dau­giau nei 500 tūkst. eu­rų.                                 Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Aly­tiš­kė pra­ra­do pus­me­čio kom­pen­sa­ci­jas</h3> <p>Pen­si­nio am­žiaus aly­tiš­kė, pa­ra­šiu­si skun­dą Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gai, kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą ir karš­tą bei šal­tą van­de­nį gau­na jau maž­daug aš­tuo­ne­rius me­tus. Ne­sėk­min­gas jai bu­vo per­nykš­tis pas­ku­ti­nis pus­me­tis, – už šį lai­ko­tar­pį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius mo­te­riai ne­sky­rė kom­pen­sa­ci­jos.</p> <p>Tuo­met ji ir pa­ra­šė skun­dą Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gai. Ka­dan­gi So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius iš dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­jos ga­vo ofi­cia­lų pra­ne­ši­mą, jog kar­tu su kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­ja gy­ve­na ir jos sū­nus, taip pat per at­lie­ka­mą bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mą mo­ters ne­ras­ta na­muo­se, aly­tiš­kė skun­de nu­ro­dė jos ne­ten­ki­nan­čias ap­lin­ky­bes.</p> <p>Skun­dė­si ne­su­lau­ku­si at­sa­ky­mo iš So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus į klau­si­mą, kiek kar­tų ją ga­li ap­lan­ky­ti sū­nus, kad bū­tų ne­pra­ran­da­mos kom­pen­sa­ci­jos. Taip pat ne­su­lau­ku­si at­sa­ky­mo iš sa­vi­val­dy­bės dėl ne­tiks­liai nu­ro­dy­tos prie­žas­ties, ko­dėl ne­ski­ria­mos kom­pen­sa­ci­jos.</p> <p>O be­ne di­džiau­sią pyk­tį aly­tiš­kei su­kė­lė už bu­to du­rų pa­lik­tas So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jų raš­tas apie tai, kad ji bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mo me­tu ne­bu­vo ras­ta na­muo­se. At­seit taip bu­vo pa­žeis­tas jos pri­va­tu­mas, nes pa­lik­tą raš­tą už du­rų ga­lė­jo per­skai­ty­ti pa­ša­li­niai as­me­nys, ir taip bū­tų su­ži­no­ta apie jos so­cia­li­nę pa­dė­tį.</p> <h3>Ką nu­sta­tė kon­tro­lie­riai?</h3> <p>Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga, at­li­ku­si pa­tik­ri­ni­mą pa­gal aly­tiš­kės skun­dą, nu­sta­tė, kad mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų veiks­mai at­lie­kant gy­ven­to­jos bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mą bei pri­imant spren­di­mą dėl so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­ri­mo pa­žei­dė ge­ro­jo vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo prin­ci­pą.</p> <p>Su­abe­jo­ta šių dar­buo­to­jų są­ži­nin­gu­mu, kom­pe­ten­ci­ja. Sei­mo kon­tro­lie­riams ir gy­ven­to­jai bu­vo pa­teik­ti skir­tin­gi, ta­čiau tos pa­čios da­tos ir ana­lo­giš­ką re­gist­ra­ci­jos nu­me­rį tu­rin­tys do­ku­men­tai. Įver­ti­nus su­ra­šy­to pra­ne­ši­mo apie ap­si­lan­ky­mą tu­ri­nį nu­sta­ty­ta, kad jis ne­bu­vo įdė­tas į vo­ką ir bu­vo pa­lik­tas tie­siog laip­ti­nė­je. Sei­mo kon­tro­lie­rių ver­ti­ni­mu, to­kia in­for­ma­ci­ja lai­ky­ti­na as­mens duo­me­ni­mis ir ne­ga­li bū­ti pri­ei­na­ma bet ku­riam as­me­niui be pa­ties duo­me­nų sub­jek­to su­ti­ki­mo.</p> <p>At­si­žvel­giant į ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­tas ap­lin­ky­bes, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams re­ko­men­duo­ta už­tik­rin­ti, kad pa­tei­kus pra­šy­mus so­cia­li­nei pa­ra­mai gau­ti bū­tų ga­ran­tuo­ja­mas tin­ka­mas to­kių pra­šy­mų nag­ri­nė­ji­mas. O šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams re­ko­men­duo­ta at­lik­ti at­sa­kin­gų vals­ty­bės tar­nau­to­jų tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mą.</p> <h3>Kaip su­re­a­ga­vo sa­vi­val­dy­bė?</h3> <p>Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Ak­vi­lė Vo­ve­rie­nė, dar Sei­mo kon­tro­lie­riams at­lie­kant ty­ri­mą, bu­vo pa­keis­ta in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo tvar­ka apie as­me­nis, ku­rių ne­ran­da­me bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mo me­tu: „Da­bar jokių pranešimų ne­be­pa­lie­ka­me už du­rų. Juos įde­da­me ar­ba į tvar­kin­gas pa­što dė­žu­tes, ar­ba apie tai, kad kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jų ne­ran­da­me na­muo­se, pra­ne­ša­me, pa­vyz­džiui, te­le­fo­nu, su jais deriname pakartotinio at­vykimo laiką. Vi­si da­ro­me klai­dų ir iš jų mo­ko­mės. Ta­čiau įsta­ty­miš­kai tu­ri­me tei­sę  apie to­kius pa­tik­ri­ni­mus iš anks­to ne­in­for­muo­ti. Ant­raip ne­bū­tų nu­sta­to­ma Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems as­me­nims įsta­ty­mo pa­žei­di­mų.“</p> <p>Va­do­vau­jan­tis mies­to ta­ry­bos pa­tvir­tin­tu šios pa­ra­mos sky­ri­mo ap­ra­šu, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius kar­tą per me­tus pa­tik­ri­na bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gas tų so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jų, ku­rie kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą ir van­de­nį gau­na dau­giau nei me­tus.</p> <p>A.Vo­ve­rie­nės tei­gi­mu, as­mens ne­bu­vi­mas na­muo­se pa­tik­ri­ni­mo me­tu nė­ra pa­grin­das ne­skir­ti kom­pen­sa­ci­jų, iš­sky­rus at­ve­jus, kai as­muo pik­ty­biš­kai at­si­sa­ko ar­ba ne­su­da­ro są­ly­gų pa­tik­rin­ti bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gas. Šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju spren­di­mas ne­skir­ti kom­pen­sa­ci­jų bu­vo pri­im­tas įver­ti­nus ne tik bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mo ak­tus, bet ir ki­tas ap­lin­ky­bes.</p> <p>So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja jas įvar­dy­ti at­si­sa­kė ne­no­rė­da­ma at­skleis­ti duo­me­nų apie kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­ją, ku­ri jas šiuo me­tu jau gau­na. Ta­čiau iš Sei­mo kon­tro­lie­rių pa­žy­mos aiš­ku, kad pre­teks­tas jų ne­skir­ti už pra­ėju­sių me­tų pas­ku­ti­nį pus­me­tį bu­vo dau­gia­bu­čio ben­dri­jos pra­ne­ši­mas apie kar­tu su kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­ja gy­ve­nan­tį sū­nų.</p> <p>Kaip tvir­ti­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Gied­rius Ši­mas, pa­gal Sei­mo kon­tro­lie­rių re­ko­men­da­ci­ją dėl vie­nos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jos veiks­mų bu­vo pra­dė­tas tar­ny­bi­nis ty­ri­mas, ta­čiau jis nu­trauk­tas, nes ji pa­da­rė tech­ni­nę klai­dą ir for­ma­laus po­bū­džio.</p> <p>Ar šio­je si­tu­a­ci­jo­je yra sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų ne­są­ži­nin­gu­mo, ar Sei­mo kon­tro­lie­riams pa­vy­ko su­ras­ti ada­tą šie­no ku­pe­to­je, ar bu­vo pa­ten­kin­ti be­si­skun­džian­čios aly­tiš­kės in­te­re­sai? Kiek­vie­nas tu­ri sa­vą at­sa­ky­mą. Ta­čiau fak­tas tai, kad kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą ir karš­tą bei šal­tą van­de­nį ga­vė­jų Aly­tu­je yra daug ir jiems ski­ria­ma ne­ma­žai vie­ti­nio biu­dže­to lė­šų. Pa­vyz­džiui, per­nai to­kias kom­pen­sa­ci­jas ga­vo 4 tūkst. 800 aly­tiš­kių šei­mų, ar­ba dau­giau nei 6 tūkst. as­me­nų, o jiems iš­mo­kė­ta dau­giau nei 500 tūkst. eu­rų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=255&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="l78_iBl9_cMuIUtSKeOcav_ci9K9FN17TqgZ780bHBQ"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Tue, 27 Nov 2018 08:26:23 +0000 vyrredaktorius 255 at https://www.alytausnaujienos.lt Po „Aly­tų per me­tus” pra­dė­ta žval­gy­tis nuo cen­tro https://www.alytausnaujienos.lt/savivalda/po-aly-tu-me-tus-pra-de-ta-zval-gy-tis-nuo-cen-tro <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/134-13217" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-23</div> </div> Nr. <span> 134 (13217) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/IMG_6541.JPG?itok=R-25gSUA" width="344" height="287" alt="susitikimas" title="Alytaus miesto vadovai metų pabaigoje tradiciškai susitinka su gyventojais. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Ini­cia­ty­vos bu­vo pa­ste­bė­tos ir įver­tin­tos</h4> <p>Me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius pa­brė­žia: su­si­ti­ki­mų su gy­ven­to­jais cik­las ka­len­do­ri­niams me­tams bai­gian­tis – ne rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, bet nu­veik­tų dar­bų api­ben­dri­ni­mas, ap­ta­ri­mas. Jo pa­var­dė įra­šy­ta vi­suo­me­ni­nia­me rin­ki­mų ko­mi­te­te „Aly­taus pi­lie­čiai“, ta­čiau rin­ki­muo­se į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą jis ne­da­ly­vaus. </p> <p>Me­ras gy­ven­to­jams pa­sa­ko­jo, kad mies­to la­bui ir šie­met bu­vo dir­ba­ma nuo­sek­liai, lai­kan­tis nu­si­sta­ty­tų pri­ori­te­tų: tvir­ti­na­mas Aly­taus kaip šei­mos mies­to įvaiz­dis, pri­trau­kia­ma in­ves­ti­ci­jų, tel­kia­ma ben­druo­me­nė, ma­ži­na­ma mies­to sko­la. V.Gri­ga­ra­vi­čius pri­pa­žįs­ta: ne­pai­sant pa­stan­gų stab­dy­ti emig­ra­ci­ją ir pa­kvies­ti gy­ven­to­jus grįž­ti, mies­tas to­liau trau­kia­si, bet jis pats ti­ki, kad at­eis lai­kas, kai vyks at­virkš­ti­nis pro­ce­sas – at­va­žiuo­jan­čių­jų į Aly­tų bus dau­giau nei iš­vyks­tan­čių­jų.  </p> <p>Kaip vie­ną svar­biau­sių šių me­tų sa­vi­val­dy­bės veik­los įver­ti­ni­mų me­ras įvar­di­jo „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mą už pa­sie­ki­mus įtrau­kiant aly­tiš­kius į mies­to val­dy­mą. Eu­ro­pi­niu ap­do­va­no­ji­mu įver­tin­tas ir pro­jek­tas „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos“, ku­ris lei­džia pa­tiems mies­tie­čiams  spręs­ti, kaip pa­nau­do­ti da­lį pro­jek­to lė­šų, teik­ti siū­ly­mus ir už juos bal­suo­ti.</p> <h4> Dar­že­lių fa­sa­dus pa­žen­klins nau­ji lo­go­ti­pai</h4> <p>Apie po­ky­čius švie­ti­mo, kul­tū­ros, so­cia­li­nė­je sri­ty­se pa­sa­ko­jo vi­ce­me­rė Va­lė Gi­bie­nė. Ji pa­si­džiau­gė, kad Aly­tus Lie­tu­vo­je ir to­liau gar­sė­ja kaip so­cia­li­nių ini­cia­ty­vų ly­de­ris. „Esa­me pir­mas mies­tas, ku­ria­me pra­dė­ta teik­ti as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­ga, su­lau­kia­me la­bai ge­rų at­si­lie­pi­mų“, – pas­ta­rą­ją nau­jo­vę įvar­di­jo me­ro pa­va­duo­to­ja.</p> <p>Šiais me­tais Aly­tu­je ati­da­ry­ti sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai Ulo­nų gat­vė­je, juo­se įreng­ti būs­tai so­cia­li­nę at­skir­tį pa­ty­ru­siems žmo­nėms.</p> <p>Daug dė­me­sio Aly­tu­je šie­met skir­ta ir švie­ti­mo įstai­gų ap­lin­kos ge­ri­ni­mui – pu­sė mi­li­jo­no eu­rų iš­leis­ta prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų vir­tu­vė­lėms ir sa­ni­ta­ri­niams maz­gams at­nau­jin­ti. Re­no­vuo­ja­mi pa­sta­tų fa­sa­dai, ant ku­rių at­si­ras  su­kur­ti nau­ji įstai­gų lo­go­ti­pai, dar­že­lių te­ri­to­ri­jos tve­ria­mos tvo­ro­mis. Vyks­ta re­no­va­ci­ja Dzū­ki­jos ir Dai­na­vos pa­grin­di­nė­se ir Mu­zi­kos mo­kyk­lo­se. Vi­so­se pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se įreng­tos kom­piu­te­rių kla­sės.</p> <p>Ypa­tin­gi me­tai bu­vo Aly­taus kul­tū­rai: baig­tas Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro di­džio­sios sa­lės re­mon­tas, Aly­taus mies­to te­at­ras pa­ga­liau tu­ri iš­ka­bą. Po ke­le­to ne­sėk­min­gų ban­dy­mų lai­mė­tas pro­jek­tas „Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“ – ja Aly­tus taps 2022 me­tais, bet pa­si­ren­gi­mas vyks­ta jau da­bar. O kol kas ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad jau šie­met biu­dže­te skir­ta so­li­džiau­sia per pas­ta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus su­ma kul­tū­ros pa­vel­do prie­žiū­rai – 70 tūkst. eu­rų. Tę­sia­ma Aly­taus si­na­go­gos re­konst­ruk­ci­ja (va­ka­rais, įžie­bus švie­są, ga­li­ma pa­ma­ty­ti ten triū­sian­čius res­tau­ruo­to­jus, po mi­li­met­rą ryš­kė­ja at­nau­jin­tos fres­kos), su­tvar­ky­ta se­nų­jų žy­dų ka­pi­nių Pir­ma­ja­me Aly­tu­je tvo­ra.</p> <p>Šie­met su­tvar­ky­tos Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro per­si­ren­gi­mo ka­bi­nos, du­šai.</p> <p>Kal­bė­da­ma apie svei­ka­tos sri­tį, vi­ce­me­rė pri­mi­nė gy­ven­to­jams, kad Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je jau ki­tais me­tais pra­dės veik­ti nau­ja­sis mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fas, ku­riam įsi­gy­ti mies­to sa­vi­val­dy­bė sky­rė lė­šų. Su­tvar­ky­tas li­go­ni­nės pa­grin­di­nis įė­ji­mas, įreng­ta pa­pil­do­ma au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė ir de­šimt vie­tų ne­įga­lie­siems, iš­ti­są pa­rą tuoj pra­dės dirb­ti įstai­go­je įsi­kū­ru­si vais­ti­nė.</p> <h4> Iš­as­fal­tuo­tos de­vy­nios žvy­ruo­tos gat­vės</h4> <p>Vie­nas ma­to­miau­sių gy­ven­to­jams dar­bų – gat­vių tvar­ky­mas. Šie­met iš­as­fal­tuo­tos Užuo­lan­kos, Do­man­to­nių, Nau­ja­ku­rių, Auš­ri­nės, Vė­jo, Miš­ko, Vidz­gi­rio, Gra­ži­nos, o Jū­ra­tės ir A. Žmui­dzi­na­vi­čiaus gat­vės yra bai­gia­mos tvar­ky­ti.</p> <p>Vi­ce­me­ras Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius pri­me­na, kad, nors to­kių gat­vių mies­te iš vi­so yra 100 ir lai­ko joms su­tvar­ky­ti pri­reiks daug, ta­čiau, at­li­kus žvy­ruo­tų gat­vių stu­di­ją, bent jau aiš­ki tvar­ka ir kri­te­ri­jai, pa­gal ku­riuos nu­sta­to­mas jų tvar­ky­mo ei­liš­ku­mas. (Be­je, šiuo me­tu at­lie­ka­ma ir ša­li­gat­vių stu­di­ja, vyks­ta jų ver­ti­ni­mas, o svars­tant ki­tų me­tų biu­dže­tą bus at­si­žvelg­ta į su­rink­tą in­for­ma­ci­ją ski­riant fi­nan­sa­vi­mą).</p> <p>Ki­tą­met bus pra­dė­ta Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių re­konst­ruk­ci­ja – be­ne di­džiau­sias mies­to tvar­ky­mo pro­jek­tas per at­ei­nan­čius pen­ke­rius me­tus. Čia bus pa­klo­ta gar­są su­ge­rian­ti dan­ga, įreng­tos žie­di­nės san­kry­žos (iš­tir­ti ir įver­tin­ti eis­mo srau­tai), nau­ji ša­li­gat­viai, dvi­ra­čių ta­kai, įreng­ti ati­tva­rai.</p> <p>„Dar­bas bu­vo ver­ti­na­mas ne­vie­na­reikš­miš­kai“, – vi­ce­me­ras mi­nė­jo šią va­sa­rą Svei­ka­tin­gu­mo ta­ke pa­keis­tą dan­gą – nu­ties­tą as­fal­tą vie­toj trin­ke­lių. Jos, pa­sak T.Ta­mu­le­vi­čiaus, ne­bu­vo pa­to­gios rie­du­ti­nin­kams ir ki­toms ra­tu­ki­nėms trans­por­to prie­mo­nėms, o se­no­sios trin­ke­lės pa­nau­do­tos tvar­kant ki­tas mies­to erd­ves.</p> <p>Per 22 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų – tiek ta­kų ir ša­li­gat­vių bu­vo su­tvar­ky­ta ar at­nau­jin­ta per šiuos me­tus įvai­riuo­se Aly­taus gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se. Vi­ce­me­ras tai va­di­no žy­miu pro­gre­su ir pa­ti­ki­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu to­kio dė­me­sio ta­kams gal jau ir ne­rei­kės, nes ap­lin­ka žy­miai pa­ge­rė­jo ir leis mies­tie­čiams bū­ti mo­bi­liems.</p> <p>Dar vie­na per­mai­na – Aly­tu­je pra­dė­ti keis­ti švie­so­fo­rai su įmon­tuo­tais laik­ma­čiais, per­da­žy­ti ap­švie­ti­mo stul­pai, įreng­tos vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės ša­lia dau­gia­bu­čių. Jau­ni­mo par­ke pa­ga­liau at­si­ra­do sta­cio­na­rus vie­ša­sis tu­a­le­tas. Api­ben­drin­da­mas T.Ta­mu­le­vi­čius sa­ko, kad gal­būt kai ku­rių šių dar­bų mies­tie­čiai net ne­pa­ste­bi (pa­vyz­džiui, at­nau­jin­tų elek­tros stul­pų), ta­čiau vi­si jie kar­tu da­ro mies­tą tvar­kin­ges­nį, pa­to­ges­nį ir sau­ges­nį gy­ven­to­jams.</p> <h4> Aly­tui rei­kia LEZ‘o, nes Pra­mo­nės par­ke trūks­ta vie­tos</h4> <p>Po­ky­čiai vyks­ta Pra­mo­nės par­ke. Pa­sak T.Ta­mu­le­vi­čiaus, įmo­nė „Vek­tro­na“ jau bai­gia sta­ty­bas, ne­tru­kus bus ati­da­ry­ta „Glass LT“ nau­ja ga­myk­la, di­de­lių pla­nų tu­ri „Kau­no grū­dai“. Šios įmo­nės mies­te ža­da su­kur­ti dau­giau nei du šim­tus dar­bo vie­tų. Vi­ce­me­ras ra­gi­na gal­vo­ti apie at­ei­tį ir dar di­des­nes in­ves­ti­ci­jas, ku­rioms bū­ti­ni di­des­ni že­mės skly­pai. To­kių Pra­mo­nės par­ke ne­be­li­ko. Ka­dan­gi kal­ba­ma apie tai, kad Pie­tų Lie­tu­vo­je tu­rė­tų at­si­ras­ti lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na, T.Ta­mu­le­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, jog Aly­tus ne­ga­li pra­leis­ti pro­gos.</p> <p>Mies­to va­do­vai pa­si­džiau­gė ir tuo, kad aly­tiš­kiai ak­ty­viai da­ly­vau­ja da­li­nio da­ly­va­vi­mo pro­gra­mo­je. Iš vi­so jau įreng­tos 46 aikš­te­lės, 13 įva­žia­vi­mų, 18 ša­li­gat­vių bei dvi gat­vės, o tam pa­nau­do­ta be­veik mi­li­jo­nas eu­rų.</p> <h4> Ža­dė­jo gel­bė­ti ku­ror­to gy­ven­to­jus nuo triukš­mo</h4> <p>Į pir­mą me­ti­nį su­si­ti­ki­mą su mies­to val­džia at­vy­ko ne­la­bai gau­sus bū­rys cen­tri­nės mies­to da­lies gy­ven­to­jų, ta­čiau apie ki­tų jų pro­ble­mas pa­sa­ko­jo se­niū­nai­čiai.</p> <p>Ku­ror­to se­niū­nai­tė Ge­no­vai­tė Žiu­rins­kie­nė per­da­vė šio ra­maus ir gra­žaus mies­to ra­jo­no gy­ven­to­jų ne­ri­mą dėl Dai­nų slė­nį pa­mė­gu­sio jau­ni­mo, ku­ris at­va­žiuo­ja au­to­mo­bi­liais, triukš­mau­ja. Ypač pro­ble­ma pa­ū­mė­jo iš­as­fal­ta­vus pri­va­žia­vi­mą, Le­li­jų ir Ši­lo gat­vės gy­ven­to­jų ra­my­bė trik­do­ma, jie pra­šo pa­gal­bos.</p> <p>Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė sa­kė, kad pro­ble­ma ži­no­ma ir bus ban­do­ma spręs­ti ją Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jo­je.</p> <p>Se­na­mies­čio se­niū­nai­tis Ro­lan­das Juo­nys at­krei­pė dė­me­sį, ko­kie iš­klai­py­ti ir ne­sau­gūs, ypač vy­res­nio am­žiaus gy­ven­to­jams, yra ša­li­gat­viai Žal­gi­rio ir Su­val­kų gat­vė­se. Jau ne pir­mą kar­tą gy­ven­to­jai pra­šo kirs­ti se­nuo­sius kaš­to­nus Su­val­kų gat­vė­je, esą jų šak­nys ken­kia ir dan­gai. „Tur­būt dau­ge­lis at­krei­pė­te dė­me­sį, kad šiuo me­tu mies­te, taip pat ir Mies­to so­de, yra pa­žen­klin­ta ne­ma­žai me­džių. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad jie bus ker­ta­mi. Ki­ti – ste­bi­mi, ge­ni­mi. Kai kal­ba­ma apie me­džio kir­ti­mą, san­ty­kis maž­daug toks – vie­nas žmo­gus no­ri kirs­ti, o trys ap­ka­bin­ti, to­dėl pa­sver­ti to­kius spren­di­mus rei­kia ypač at­sa­kin­gai“, – kal­bė­jo V.Ra­ma­naus­kie­nė.</p> <p>Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Ma­čer­nie­nė pa­tiks­li­no, kad Su­val­kų gat­vė­je iš­duo­ti lei­di­mai kirs­ti 28 me­džius, ta­čiau jie yra pa­žeis­ti, o gy­ven­to­jų pra­šy­mai kirs­ti svei­kus me­džius pri­va­lo bū­ti la­bai stip­riai ar­gu­men­tuo­ti. Kaš­to­nų alė­ja Su­val­kų gat­vė­je yra so­din­ta 1959 me­tais ir ta­pu­si ža­liuo­ju se­no­sios mies­to da­lies ak­cen­tu. Ir nors ši me­džių rū­šis ki­to­se Lie­tu­vos vie­to­se yra smar­kiai pa­žeis­ta ken­kė­jų – ker­šo­sios kan­de­lės, tai Aly­tu­je eks­per­tai kaš­to­nų būk­lę šia pras­me įver­ti­no kaip la­bai ne­blo­gą.</p> <p>Ant­ras mies­to va­do­vų su­si­ti­ki­mas su gy­ven­to­jais (Vidz­gi­rio ir Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­jo­mis) vyks lap­kri­čio 26 die­ną 17.30 val. Aly­taus ben­druo­me­nės cen­tre.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6512.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-252-rdYU1S1v-KE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6512.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-73"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543055031"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>vidmantas</span> - Šeš, 2018-24-11 - 12:23</p> <a href="/comment/73#comment-73" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/73#comment-73" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rekonstruojant Gražinos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rekonstruojant Gražinos gatvę padaryta grubių projektavimo klaidų: maršrutiniai autobusai galutinėje stotelėje neturi kaip apsisukti,tad važinėja per pėstiesiems įrengtas betono trinkeles( beje, tą patį daro ir beveik visi važiuojantys). Visiškai nereikalingas ir griovys prie geležinkelio stoties ( kur žalioji zona su berželiais),Jo ten niekada nebuvo ir jo nereikėjo.</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-74"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543065499"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>petras</span> - Šeš, 2018-24-11 - 15:18</p> <a href="/comment/74#comment-74" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/74#comment-74" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">uzupio kapinese veliniu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>uzupio kapinese veliniu vakara kada suvaziuoja daug zmoniu aplankyti artimuju kapus tamsu einant galima net spranda nusisukti.Kodel miesto valdzia ant pagrindinio tako irengti kelis sviestuvus,kad nors per sventes apsviestu,o dabar zmones klaidziuoja pasisviesdami prozktoriais telefonais. Kapines pliaciasi, o apsvietima niekam nerupi.</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-76"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543071443"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>rasa</span> - Šeš, 2018-24-11 - 16:57</p> <a href="/comment/76#comment-76" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/76#comment-76" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Deja Jūratės g. šiemet nebus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Deja Jūratės g. šiemet nebus baigta asfaltuoti, Nederėtų jos skaičiuoti prie baigtų. Šios gatvės išasfaltuota tik pradžia iki Krivulės g. o visa likusi dalis neaišku kada bus baigta (pradėta) asfaltuoti. Ši gatvė dabar atrodo kaip pusė skusta pusė lupta,</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-79"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543075029"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>gyventojas</span> - Šeš, 2018-24-11 - 17:57</p> <a href="/comment/79#comment-79" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79#comment-79" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">&quot;nuostabūs&quot; darbai nuveikti …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>"nuostabūs" darbai nuveikti : pagerta kavutė su pagyvenusiais ir tiek. O kas Alytuje balsuoja , koks jų amžius ? Statykit tiltus (ir kuo aukštesnius) tai kavutė atsipirks, o kur pramonės parkas, kur investicijos jų skatinimas), kur darbo vietos,perspektyvos ...</p> </div> </div> </div> </article> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=252&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="c80m3UCsOcKMT_6sfvhZpAsUAaUOzV9lFEb62BnHiaU"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Fri, 23 Nov 2018 16:27:18 +0000 vyrredaktorius 252 at https://www.alytausnaujienos.lt „Kaut­ra”: nau­ji au­to­bu­sai – iki Ka­lė­dų, švies­len­tės ir elek­tro­ni­niai bi­lie­tai – iki Ve­ly­kų https://www.alytausnaujienos.lt/savivalda/kaut-ra-nau-ji-au-bu-sai-iki-ka-le-du-svies-len-tes-ir-elek-tro-ni-niai-bi-lie-tai-iki-ve <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/134-13217" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-23</div> </div> Nr. <span> 134 (13217) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/Kautra.JPG?itok=l5eEXJKB" width="344" height="287" alt="Kautra" title="Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius sakė, kad nauji ve­žė­jai pa­kels ke­lei­vių ap­tar­na­vi­mą į aukš­tes­nį ly­gį. „Kaut­ros“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Li­no Skar­džiu­ko (dešinėje) tvir­ti­nimu, vežėjų kon­kur­sui reng­ta­si at­sa­kin­gai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>„Pa­kels ke­lei­vių ap­tar­na­vi­mą į aukš­tes­nį ly­gį“</h4> <p>Su da­bar­ti­niais ve­žė­jais, ap­tar­nau­jan­čiais Aly­taus mies­to re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tus, sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­tos pen­ke­rius me­tus ga­lio­ju­sios su­tar­tys bai­gė­si per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je. Su jais su­tar­tys bu­vo pra­tęs­tos iki pra­dės dirb­ti nau­ji ve­žė­jai.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bė pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pra­dė­jo vyk­dy­ti nau­jų ve­žė­jų pa­rin­ki­mo kon­kur­są, ir jis įvy­ko pa­skel­bus tre­či­ą­jį.</p> <p>Kon­kur­se bu­vo trys da­ly­viai, iš ku­rių lai­mė­to­ja spa­lio vi­du­ry­je pri­pa­žin­ta Kau­no ke­lei­vių per­ve­ži­mo ben­dro­vė „Kaut­ra“, de­šimt me­tų Aly­tu­je tei­kian­ti tarp­mies­ti­nio ir prie­mies­ti­nio per­ve­ži­mo pa­slau­gas, ad­mi­nist­ruo­jan­ti au­to­bu­sų sto­tį.</p> <p>Šį pir­ma­die­nį, pas­ku­ti­nę kon­kur­so re­zul­ta­tų ap­skun­di­mo die­ną, į Kau­no apy­gar­dos teis­mą krei­pė­si ki­ta kon­kur­so da­ly­vė – Vil­niaus ke­lei­vių per­ve­ži­mo ben­dro­vė „Tran­sre­vis“, pra­šy­da­ma pri­tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes su­tar­ties su nu­ga­lė­to­ju pa­si­ra­šy­mui.</p> <p>Taip pat ši ben­dro­vė teis­mui nu­ro­dė, kad sa­vi­val­dy­bė ne­tin­ka­mai ver­ti­no „Kaut­ros“ pa­siū­ly­mą, ne­įsi­gi­li­no į fak­ti­nę si­tu­a­ci­ją, ne­si­va­do­va­vo pa­teik­tais do­ku­men­tais, ir taip pa­da­rė es­mi­nius vie­šų­jų pir­ki­mų procedūrų pa­žei­di­mus.</p> <p>Be­je, „Tran­sre­vis“, ke­ti­nęs sa­vi­val­dy­bei pa­teik­ti pa­siū­ly­mą dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo mies­to marš­ru­tais, teis­mui bu­vo ap­skun­dęs ir vie­no anks­tes­nio kon­kur­so są­ly­gas, teis­mas šiai ben­dro­vei pri­ėmė pa­lan­kų spren­di­mą, ir sa­vi­val­dy­bei te­ko ko­re­guo­ti kon­kur­so są­ly­gas.</p> <p>Šį ket­vir­ta­die­nį Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­gal „Tran­sre­vio“ skun­dą lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių su­tar­ties pa­si­ra­šy­mui ne­pri­tai­kė, ir sa­vi­val­dy­bė įgi­jo tei­sę pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja – ben­dro­ve „Kaut­ra“, ne­pai­sant, kad Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis dar ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui. O tai „Tran­sre­vis“ ke­ti­na pa­da­ry­ti.</p> <p>Va­kar sa­vi­val­dy­bė su „Kaut­ra“ pa­si­ra­šė dvi su­tar­tis: dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo vie­ti­niais marš­ru­tais ir dėl šio­je sri­ty­je die­gia­mų elek­tro­ni­nių pa­slau­gų. Su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta sep­ty­ne­riems me­tams su ga­li­my­be pra­tęs­ti dar tre­jiems. Pir­mo­sios pa­slau­gos de­šim­čiai me­tų mak­si­ma­li kai­na skel­biant kon­kur­są bu­vo 23 mln. 400 tūkst. be PVM, ant­ro­sios – 4 mln. 130 tūkst. be PVM.</p> <p>Su­tar­tys su „Kaut­ra“ pa­si­ra­šy­tos pir­ma­jai kai­nai esant 16 mln. 744 tūkst. be PVM, ant­ra­jai – 1 mln. 191 tūkst. be PVM.</p> <p>„Dar prieš ei­da­mi į šios ka­den­ci­jos sa­vi­val­dos rin­ki­mus, taip pat pra­dė­ję dirb­ti iš gy­ven­to­jų gau­da­vo­me nu­si­skun­di­mų dėl vie­šo­jo trans­por­to, jis ne­ati­ti­ko žmo­nių lū­kes­čių. Ma­nau, kad nauji ve­žė­jai pa­kels ke­lei­vių ap­tar­na­vi­mą į aukš­tes­nį ly­gį“, – iš kar­to po su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius.</p> <p>„Kaut­ros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Li­nas Skar­džiu­kas tvir­ti­no, kad šiam kon­kur­sui reng­ta­si at­sa­kin­gai: „Mū­sų įmo­nei – 85-eri, esa­me trans­por­ti­nin­kai pro­fe­sio­na­lai. Są­ži­nin­go­je ko­vo­je pa­tei­kė­me ge­riau­sią va­rian­tą. Iki Ka­lė­dų Aly­tu­je pra­dės dirb­ti 27 ma­žes­ni nau­ji „Mer­ce­des“ au­to­bu­sai ir pen­ki di­des­ni. Vi­si bus že­mag­rin­džiai, pa­to­gūs vi­siems ke­lei­viams. O iki Ve­ly­kų at­si­ras švies­len­tės pa­grin­di­nė­se mies­to sto­te­lė­se ir elek­tro­ni­niai bi­lie­tai.“</p> <h4>„Mies­tas tik­rai ga­vo ge­riau­sią va­rian­tą už ge­rą kai­ną“</h4> <p>Kaip spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė me­ro pa­va­duo­to­jas Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius, pa­si­ruo­ši­mas šiam kon­kur­sui ir pats kon­kur­sas už­tru­ko dve­jus me­tus: „Už tai no­riu pa­dė­ko­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams. Da­bar mies­tas tik­rai ga­vo ge­riau­sią va­rian­tą už ge­rą kai­ną. Kon­kur­sas vy­ko są­ži­nin­gai, kon­kur­so są­ly­go­se nu­ma­ty­ta, kad pa­gal gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mus ga­li bū­ti kei­čia­mi kai ku­rie marš­ru­tai. Jų mies­te, pra­dė­jus dirb­ti nau­jam ve­žė­jui, pa­dau­gės nuo de­šim­ties iki dvy­li­kos. Au­to­bu­sai va­žiuos net to­mis gat­vė­mis, pa­vyz­džiui, Gar­di­no, Vil­ties, Kau­no, ku­rio­mis da­bar net nė­ra vie­ti­nių marš­ru­tų. Taip pat at­si­ras mė­ne­si­niai bi­lie­tai, ku­rie žmo­nėms leis tau­py­ti.“</p> <p>„Kaut­ros“ part­ne­rių, dieg­sian­čių tech­no­lo­gi­nius spren­di­mus ap­tar­nau­jant Aly­taus vie­ti­nius marš­ru­tus, Kau­no ben­dro­vės „Du trys“ di­rek­to­rius Da­rius Pa­ku­sas tvir­ti­no, kad au­to­bu­suo­se bus vyk­do­ma nuo­to­li­nė pa­ja­mų kon­tro­lė, taip pat fik­suo­ja­mos pa­ja­mos, švies­len­tė­se ke­lei­viai ma­tys in­for­ma­ci­ją apie at­vyks­tan­čius au­to­bu­sus, jie ga­lės nau­do­tis elek­tro­ni­niais bi­lie­tais.</p> <p>Pa­sak „Kaut­ros“ mar­ke­tin­go di­rek­to­riaus Gin­tau­to Pa­ku­so, mies­to marš­ru­tus ap­tar­nau­jan­čiuo­se au­to­bu­suo­se dirbs apie 70 dar­buo­to­jų, jau ki­tą sa­vai­tę bus iš­pla­tin­tas kvie­ti­mas at­ei­ti į įmo­nę dirb­ti vai­ruo­to­jams, iš pra­džių jiems bus su­reng­ti mo­ky­mai.</p> <p>Kau­no ben­dro­vės at­sto­vai pa­ti­ki­no, kad vai­ruo­to­jai gaus maž­daug 600 eu­rų al­gą į ran­kas, toks yra vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas Aly­tu­je ir „Kaut­ra“ pa­si­ruo­šu­si jį mo­kė­ti.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_7017.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-250-SILtxwHvD2c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_7017.JPG" width="1984" height="1455" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_7038.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-250-SILtxwHvD2c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_7038.JPG" width="1984" height="1455" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-83"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543089100"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Benas</span> - Šeš, 2018-24-11 - 21:51</p> <a href="/comment/83#comment-83" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/83#comment-83" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar vėl autobusai būs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar vėl autobusai būs vaikiški,ar jau normalūs kaip ir kituose miestuose?</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-85"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543126618"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>aiste</span> - Sek, 2018-25-11 - 08:16</p> <a href="/comment/85#comment-85" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/85#comment-85" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodel nevaziuoja autobusai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodel nevaziuoja autobusai Statybininku gatve</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-86"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543126622"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>aiste</span> - Sek, 2018-25-11 - 08:17</p> <a href="/comment/86#comment-86" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/86#comment-86" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodel nevaziuoja autobusai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodel nevaziuoja autobusai Statybininku gatve</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-87"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543126624"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>aiste</span> - Sek, 2018-25-11 - 08:17</p> <a href="/comment/87#comment-87" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/87#comment-87" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodel nevaziuoja autobusai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodel nevaziuoja autobusai Statybininku gatve</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-88"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543126624"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>aiste</span> - Sek, 2018-25-11 - 08:17</p> <a href="/comment/88#comment-88" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/88#comment-88" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodel nevaziuoja autobusai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodel nevaziuoja autobusai Statybininku gatve</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-89"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543126625"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>aiste</span> - Sek, 2018-25-11 - 08:17</p> <a href="/comment/89#comment-89" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/89#comment-89" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodel nevaziuoja autobusai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodel nevaziuoja autobusai Statybininku gatve</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-90"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543126625"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>aiste</span> - Sek, 2018-25-11 - 08:17</p> <a href="/comment/90#comment-90" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/90#comment-90" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodel nevaziuoja autobusai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodel nevaziuoja autobusai Statybininku gatve</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-91"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543126625"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>aiste</span> - Sek, 2018-25-11 - 08:17</p> <a href="/comment/91#comment-91" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/91#comment-91" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodel nevaziuoja autobusai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodel nevaziuoja autobusai Statybininku gatve</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-92"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543126626"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>aiste</span> - Sek, 2018-25-11 - 08:17</p> <a href="/comment/92#comment-92" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/92#comment-92" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodel nevaziuoja autobusai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodel nevaziuoja autobusai Statybininku gatve</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-93"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543126626"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>aiste</span> - Sek, 2018-25-11 - 08:17</p> <a href="/comment/93#comment-93" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/93#comment-93" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodel nevaziuoja autobusai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodel nevaziuoja autobusai Statybininku gatve</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-100"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543162591"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Kaip </span> - Sek, 2018-25-11 - 18:16</p> <a href="/comment/100#comment-100" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/100#comment-100" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Būtinai reikėtų elektroniniu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Būtinai reikėtų elektroniniu bilietų</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-102"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543214065"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Birute</span> - Pir, 2018-26-11 - 08:34</p> <a href="/comment/102#comment-102" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/102#comment-102" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip gerai, kad musu laukia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip gerai, kad musu laukia tokie pokyciai.Aciu visiems, kurie prisidejo prie sio projekto.Labai noretusi, kad atsirastu marsrutai ir A.Jonyno gatve.Taip pat reiketu geresnio susisiekimo su ligonine is Vidzgirio.</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-103"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543302668"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>aldona</span> - Ant, 2018-27-11 - 09:11</p> <a href="/comment/103#comment-103" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/103#comment-103" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar pasikeis bilieto kaina?</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar pasikeis bilieto kaina?</p> </div> </div> </div> </article> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=250&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HNjBRr5Kgksb91f9Pob8x4RZX_JdvFPLFRm6UAEkJI8"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Fri, 23 Nov 2018 16:20:46 +0000 vyrredaktorius 250 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tu­je nau­jų ve­žė­jų teks pa­lauk­ti – vėl skun­das teis­mui https://www.alytausnaujienos.lt/savivalda/aly-tu-je-nau-ju-ve-ze-ju-teks-pa-lauk-ti-vel-skun-das-teis-mui <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/133-13216" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-22</div> </div> Nr. <span> 133 (13216) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/autobusiukai.JPG?itok=hy0Dwe1N" width="344" height="287" alt="autobusiukai" title="Kon­kur­so lai­mė­to­ja „Kaut­ra“ jau pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­šai pa­skel­bė pra­dė­ju­si pa­si­ren­gi­mo dar­bus dėl Aly­taus vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tų ap­tar­na­vi­mo, pranešė, kad tam skir­ti au­to­bu­sai jau sto­vi įmo­nės kie­me, dir­ba­ma iš pe­ties, jog jie bū­tų pa­ruoš­ti ir dar­bą ga­lė­tų pra­dė­ti dar šiais me­tais." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Lie­pą pa­skelb­ta­me kon­kur­se – trys da­ly­viai</h4> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nau­jų ve­žė­jų vie­ti­niais re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais kon­kur­są vyk­dė iš­skir­ti­nė­mis są­ly­go­mis.</p> <p>Mies­to marš­ru­tus tu­ri ap­tar­nau­ti 29 ne se­nes­ni nei de­šim­ties me­tų au­to­bu­sai, rei­ka­lau­ja­ma tu­rė­ti 3 pa­pil­do­mas to­kias trans­por­to prie­mo­nes, kad įvy­kus ge­di­mams per va­lan­dą marš­ru­te ga­lė­tų at­si­ras­ti ki­tas au­to­bu­sas. Po mies­tą tu­ri va­ži­nė­ti vie­no­dos mar­kės ir vie­no­dos spal­vi­nės iš­raiš­kos vie­ti­nius marš­ru­tus ap­tar­nau­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės.</p> <p>Ke­lei­viams tu­ri at­si­ras­ti ga­li­my­bė įsi­gy­ti mė­ne­si­nius ir elek­tro­ni­nius bi­lie­tus. Pa­grin­di­nė­se mies­to sto­te­lė­se tu­ri at­si­ras­ti švies­len­tės su nuo­ro­do­mis apie at­vyks­tan­čius au­to­bu­sus iš to­li­mes­nių sto­te­lių.</p> <p>Su kon­kur­so nu­ga­lė­to­jais bū­tų pa­si­ra­šo­ma sep­ty­ne­rių me­tų su­tar­tis su ga­li­my­be ją pra­tęs­ti dar tre­jiems me­tams.</p> <p>Mak­si­ma­li vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gos kai­na de­šim­čiai me­tų – 23 mln. 400 tūkst. eu­rų be PVM, o elek­tro­ni­nės in­for­ma­vi­mo sis­te­mos įren­gi­mas ir ap­tar­na­vi­mas tam pa­čiam lai­ko­tar­piui – 4 mln. 130 tūkst. eu­rų be PVM.</p> <p>Lie­pą trečią­kart pa­skelb­ta­me šia­me kon­kur­se bu­vo trys da­ly­viai – Šiau­lių ke­lei­vių per­ve­ži­mo ben­dro­vė „Bus­tu­ras“, kurios  jung­ti­nės veik­los su­tar­tyje įrašyta ir Alytaus įmonė „Milčija”, užsiimanti  trans­por­to pa­slau­gų tei­ki­mu,  Kau­no ke­lei­vių per­ve­ži­mo ben­dro­vė „Kaut­ra“ ir Vil­niaus ke­lei­vių per­ve­ži­mo ben­dro­vė „Tran­sre­vis“ ir­gi pagal jungtinės veiklos sutartį veikianti su Aly­taus įmo­ne „Multivanas. Pastaroji da­bar aptarnauja per 40 proc.  mies­to marš­ru­tų.</p> <p>Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Vit­kaus­kie­nė, rug­pjū­tį bu­vo plė­šia­mi vo­kai su techniniais pa­siū­ly­mų duo­menimis, spalio pra­džioje at­plė­šus ki­tus tie­kė­jų vo­kus su kainų pasiū­lymais jie buvo ver­ti­na­mi pa­gal kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kį.</p> <p>Spa­lio vi­du­ry­je kon­kur­so ko­mi­si­ja pa­skel­bė vie­šo kon­kur­so nu­ga­lė­to­ją – Kau­no ben­dro­vę „Kaut­ra“. Pa­sak R.Vit­kaus­kie­nės, ši ben­dro­vė sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė pa­tį ge­riau­sią ir nau­din­giau­sią pa­siū­ly­mą vi­sais as­pek­tais.</p> <h4>Pa­de­monst­ra­vo Aly­tu­je va­ži­nė­sian­čius au­to­bu­sus</h4> <p>Kon­kur­so lai­mė­to­ja „Kaut­ra“ jau pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­šai pa­skel­bė pra­dė­ju­si pa­si­ren­gi­mo dar­bus dėl Aly­taus vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tų ap­tar­na­vi­mo. Kaip tvir­ti­no šios Kau­no įmo­nės generalinis di­rek­to­rius Li­nas Skar­džiu­kas, kon­kur­so są­ly­go­se nu­ma­ty­ta, kad dar­bus tu­ri­me pra­dė­ti per mė­ne­sį nuo ofi­cia­lios su­tar­ties su sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šy­mo, ta­čiau tam skir­ti au­to­bu­sai jau sto­vi įmo­nės kie­me, dir­ba­ma iš pe­ties, jog jie bū­tų pa­ruoš­ti ir dar­bą ga­lė­tų pra­dė­ti dar šiais me­tais.</p> <p>„Kaut­ros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius reiš­kė įsi­ti­ki­ni­mą, kad kon­kur­są jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė lai­mė­jo są­ži­nin­gai ir su­tar­tis su sa­vi­val­dy­be ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­si­ra­šy­ta.</p> <p>Be­je, „Kaut­ra“ Aly­tu­je dir­ba nuo 2008-ųjų, – ji tei­kia tarp­mies­ti­nio ir prie­mies­ti­nio per­ve­ži­mo, au­to­bu­sų nuo­mos pa­slau­gas, ad­mi­nist­ruo­ja au­to­bu­sų sto­tį.</p> <h4>Į teis­mą krei­pė­si „Tran­sre­vis“</h4> <p>Šį pir­ma­die­nį, pas­ku­ti­nę kon­kur­so re­zul­ta­tų ap­skun­di­mo die­ną, pa­aiš­kė­jo, kad į Kau­no apy­gar­dos teis­mą krei­­pė­si „Tran­sre­vis“, ši ben­­dro­vė ve­ža ke­lei­vius Vil­niaus mies­to vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais.</p> <p>Kai kon­kur­so re­zul­ta­tai ap­skųs­ti teis­mui, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė su kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja – ben­dro­ve „Kaut­ra“ – ne­ga­li pa­si­ra­šy­ti su­tar­ties.</p> <p>Kaip tvir­ti­no šios ben­dro­vės di­rek­to­rius Vla­das Dap­kus, teis­mui nu­ro­dy­ta, kad sa­vi­val­dy­bė ne­tin­ka­mai ver­ti­no „Kaut­ros“ pa­siū­ly­mą, ne­įsi­gi­li­no į fak­ti­nę si­tu­a­ci­ją, ne­si­va­do­va­vo pa­teik­tais do­ku­men­tais ir taip pa­da­rė es­mi­nius vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų pa­žei­di­mus. To­dėl teis­mo pra­šo­ma pri­tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes su­tar­ties su sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šy­mui, kol pa­teik­tas pra­šy­mas bus iš­nag­ri­nė­tas teis­me.</p> <p>Šią sa­vai­tę tu­rė­tų bū­ti pri­im­ta nu­tar­tis dėl ga­li­my­bės tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes su­tar­ties pa­si­ra­šy­mui ir dėl „Tran­sre­vio“ ieš­ki­nio pri­ėmi­mo nag­ri­nė­ti.</p> <p>„Kaut­ros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius L.Skar­džiu­kas ne­si­ė­mė ver­tin­ti „Tran­sre­vio“ teis­mui ap­skųs­tų kon­kur­so re­zul­ta­tų: „Tai įver­tins teis­mas. Ma­no nuo­mo­ne, tai truk­dy­mas sa­vi­val­dy­bei pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį. Tiek ter­mi­nų, tiek kai­nos at­žvil­giu šios ben­dro­vės pa­siū­ly­mas bu­vo blo­giau­sias, ji kon­kur­se li­ko tre­čio­je vie­to­je.“</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja R.Vit­kaus­kie­nė „Tran­sre­vio“ ieš­ki­nį teis­mui ver­ti­na kaip ne­pa­grįs­tą, atliekant konkurso dalyvių vertinimą buvo va­do­vau­ta­si kon­kur­so są­ly­go­se nu­sta­ty­tais rei­ka­la­vi­mais. Ji įžvel­gia vil­ki­na­mas pro­ce­dū­ras dėl su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo su kon­kur­so nu­ga­lė­to­ju.</p> <h4>Vil­niaus ben­dro­vė yra skun­du­si ir kon­kur­so są­ly­gas</h4> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pra­dė­jo vyk­dy­ti ve­žė­jų pa­rin­ki­mo re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais kon­kur­są. Ta­čiau šio kon­kur­so taip ir ne­pa­vy­ko įvyk­dy­ti.</p> <p>Pir­miau­sia pa­ti sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė to­kį kon­kur­są or­ga­ni­zuo­ti iš nau­jo, nes iš bū­si­mų pa­slau­gos tie­kė­jų gau­ta daug pra­šy­mų pa­tiks­lin­ti pir­ki­mo są­ly­gas ir tech­ni­nę spe­ci­fi­ka­ci­ją. Antrąkart  kon­kur­sas ne­ga­lė­jo vyk­ti, nes sa­vi­val­dy­bei ke­ti­nu­si pa­teik­ti pa­siū­ly­mą Vil­niaus ben­dro­vė „Tran­sre­vis“ kon­kur­so są­ly­gas ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui.</p> <p>Sos­ti­nės ke­lei­vių per­ve­ži­mo ben­dro­vė kon­kur­so są­ly­gas skun­dė dėl dvie­jų pa­grin­di­nių da­ly­kų. Dėl įžvel­gia­mo Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mų ir kon­ku­ren­ci­jos ri­bo­ji­mo nu­sta­tant pa­tei­kia­mų au­to­bu­sų že­mag­rin­diš­ku­mą vie­no­je vie­to­je – tarp ašių, kad ne­įga­lie­ji ir ke­lei­viai su vai­kiš­kais ve­ži­mė­liais ga­lė­tų pa­tek­ti kar­tu su ki­tais ke­lei­viais, „Tran­sre­vio“ įsi­ti­ki­ni­mu, ly­gia­ver­čiais tu­ri bū­ti pri­pa­žin­ti ir au­to­bu­sai su že­mag­rin­diš­ku­mu už ašies, kai mi­nė­ti as­me­nys ga­li įlip­ti ir pro ga­li­nes du­ris.</p> <p>Ki­tas Vil­niaus ben­dro­vės ieš­ki­ny­je teis­mui nu­ro­dy­tas įsta­ty­miš­kai ne­pa­grįs­tas da­ly­kas kon­kur­so są­ly­go­se – per trum­pas pa­slau­gos tei­ki­mo pra­džios ter­mi­nas, per ku­rį rei­ka­lau­ja­ma pa­teik­ti rei­kia­mas trans­por­to prie­mo­nes.</p> <p>Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­ten­ki­no „Tran­sre­vio“ pra­šy­mą tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes, o vė­liau ir abu mi­nė­tus sa­vi­val­dy­bės rei­ka­la­vi­mus pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tais. Sa­vi­val­dy­bei sa­vo po­zi­ci­jos ne­pa­vy­ko ap­gin­ti ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mus ap­skun­dus Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui – pa­lik­ti ga­lio­ti pri­im­ti Kau­no teis­me.</p> <p>Kaip sa­kė R.Vit­kaus­kie­nė, skel­biant kon­kur­są trečią kartą jo są­ly­gos bu­vo pa­ko­re­guo­tos at­si­žvel­giant į Kau­no apy­gar­dos teis­mo pri­im­tą spren­di­mą.</p> <p>Kol ne­pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su nau­jais ve­žė­jais, mies­to marš­ru­tus ap­tar­nau­ja dabar juose dirbantieji, su ku­riais pa­si­ra­šy­tos pen­ke­rius me­tus ga­lio­ju­sios su­tar­tys bai­gė­si per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je. Su jais sutartys pratęstos iki pradės dirbti nauji vežėjai.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=246&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="f_rrOWCNttzSEtdZGDYXaI1ZadjXtqzs4vJOkOaBot0"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Thu, 22 Nov 2018 07:19:24 +0000 vyrredaktorius 246 at https://www.alytausnaujienos.lt Gyvenimas Aly­taus apskrityje: kas plūduriuoja, o kas ritasi žemyn? https://www.alytausnaujienos.lt/savivalda/gyvenimas-aly-taus-apskrityje-kas-pluduriuoja-o-kas-ritasi-zemyn <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/133-13216" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-22</div> </div> Nr. <span> 133 (13216) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/IMG_7866.JPG?itok=rrbjvQFM" width="344" height="287" alt="merai" title="Alytaus miesto meras Vytau­tas Grigara­vičius sako, jei Alytus būtų tarp mažųjų savi­valdybių, rezul­tatai būtų vieni geriausių. Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko teigimu, savivaldybę tem­pia že­myn švie­ti­mo sri­tis ir kai­nos už ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Tarp di­džių­jų mies­tų – du ly­de­riai</h4> <p>Kaip skel­bia Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas, su­da­rant sa­vi­val­dy­bių in­dek­są bu­vo va­do­vau­ja­ma­si pa­čių sa­vi­val­dy­bių pa­teik­tais, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, Sta­tis­ti­kos, Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tų, Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, Dar­bo bir­žos, da­bar be­si­va­di­nan­čios Už­im­tu­mo tar­ny­ba, Na­cio­na­li­nio eg­za­mi­nų cen­tro, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos ir ki­tais per­nykš­čiais duo­me­ni­mis.</p> <p>Kaip ir anks­tes­nių me­tų in­dek­suo­se, re­zul­ta­tai ver­tin­ti 100 ba­lų ska­lė­je, su­da­ry­tas at­ski­ras in­dek­sas še­šių di­džių­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ir 54 ma­žų­jų.</p> <p>Ly­de­riai tarp di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių – Klai­pė­dos (67 ba­lai) ir Vil­niaus (64 ba­lai) mies­tai. Šį­met ne­di­de­le per­sva­ra į prie­kį iš­si­ver­žė Klai­pė­da. Kaip nu­ro­do Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas, Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bė pir­mą vie­tą už­si­tik­ri­no dėl že­mes­nių mo­kes­čių, ma­žiau­sios sko­los, čia pi­giau­siai iš di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių kai­nuo­ja sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos iš­lai­ky­mas, efek­ty­viai val­do­mas tur­tas ir švie­ti­mo in­fra­struk­tū­ra.</p> <p>Tre­čio­je vie­to­je tarp di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių – Šiau­lių mies­tas (54 ba­lai), ket­vir­to­je – Kau­no mies­tas (52 ba­lai), penk­to­je vie­to­je – Pa­ne­vė­žio mies­tas (43 ba­lai) ir šeš­to­je vie­to­je – Aly­taus mies­tas (41 ba­las).</p> <p>Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė to­kią pat po­zi­ci­ją už­ėmė ir per­nykš­čia­me Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to su­da­ry­ta­me sa­vi­val­dy­bių in­dek­se.</p> <h4>Aly­tu­je su­ma­žė­jo cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­na</h4> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ge­riau­siai įver­tin­ta ko­mu­na­li­nio ūkio ir trans­por­to, o pras­čiau­siai – švie­ti­mo, in­ves­ti­ci­jų ir plėt­ros, mo­kes­čių, tur­to val­dy­mo, svei­ka­tos ir rū­py­bos sri­ty­se.</p> <p>Trans­por­to sri­tis, kaip ir per­nykš­čia­me in­dek­se, įver­tin­ta pui­kiai, nes sa­vi­val­dy­bė vi­siems vie­ti­niams marš­ru­tams skel­bė vie­šuo­sius kon­kur­sus, vi­sus marš­ru­tus ap­tar­nau­ja pri­va­tus sek­to­rius.</p> <p>Ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų sri­ty­je – tie­kiant cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą, vyk­dant at­lie­kų su­rin­ki­mą – taip pat dar­buo­ja­si pri­va­taus sek­to­riaus įmo­nės.</p> <p>Aly­tus yra vie­nin­te­lis mies­tas tarp še­šių di­džių­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių, ku­ria­me su­ma­žė­jo cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­na gy­ven­to­jams – pa­ly­gin­ti su 2016-ai­siais – 21,8 proc.</p> <p>Per­nai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je dau­giau nei 99 proc. vi­sų gy­ven­to­jų pra­šy­mų bu­vo iš­nag­ri­nė­ti lai­ku. Vi­dur­kis tarp di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių – 93 proc. Ta­čiau už­im­tų pa­rei­gy­bių skai­čius sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ver­ti­nant tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je per­nai bu­vo di­džiau­sias tarp še­šių di­džių­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių.</p> <p>Per­nai Aly­tu­je tai­ky­tas aukš­tes­nis že­mės mo­kes­čio ta­ri­fas pa­ly­gin­ti su vi­du­ti­niu di­džio­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se.</p> <p>Ma­te­ria­li­nių in­ves­ti­ci­jų kie­kis, ten­kan­tis vie­nam gy­ven­to­jui, Aly­tu­je sie­kė 1 tūkst. 104 eu­rus ir bu­vo ma­žes­nis už vi­du­ti­nį – 2 tūkst. 235 eu­rai – di­džio­sio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se. Tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų vie­nam aly­tiš­kiui te­ko 1 tūkst. 468 eu­rai, kai vi­dur­kis tarp di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių – 5 tūkst. 347 eu­rai gy­ven­to­jui.</p> <p>Pras­tą po­zi­ci­ją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei lė­mė ir ma­žas iš­duo­tų sta­ty­bos lei­di­mų skai­čius tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų, – 2,7, vi­dur­kis tarp di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių yra 4,3. Taip pat Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­ly­gin­ti ne­di­de­lis vei­kian­čių ūkio sub­jek­tų skai­čius tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų – 35,2, vi­dur­kis tarp mi­nė­tų sa­vi­val­dy­bių – 45,9. Ta­čiau vei­kian­čių ūkio sub­jek­tų Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pa­dau­gė­jo 3,1 tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų, dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai še­šio­se di­džio­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se šis ro­dik­lis – 2,4.</p> <p>Pras­čiau­sias ver­ti­ni­mas Aly­tui su­teik­tas švie­ti­mo sri­ty­je. Moks­lei­vių vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­ty­vu­mas bu­vo že­mes­nis už vi­du­ti­nį di­džio­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se. Aly­taus mies­to moks­lei­viai su­rin­ko vi­du­ti­niš­kai 48,4 ba­lo, kai vi­dur­kis mi­nė­to­se sa­vi­val­dy­bė­se – 52,6 ba­lo.</p> <p>Taip pat vie­nam moks­lei­viui Aly­tu­je ten­ka dau­giau­sia mo­kyk­lų plo­to, tai lė­mė di­des­nes mo­kyk­lų in­fra­struk­tū­ros iš­lai­ky­mo są­nau­das.</p> <p>Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to ver­ti­ni­mu, tur­to val­dy­mo ver­ti­ni­mas pa­kil­tų, jei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų ma­žiau nuo­sa­vų pa­sta­tų ir pa­tal­pų, dau­giau jų įtrauk­tų į par­duo­da­mų ob­jek­tų są­ra­šą. Pa­vyz­džiui, per­nai sa­vi­val­dy­bė val­dė 5 tūkst. 369 kv. met­rų pa­tal­pų tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų.</p> <p>„Apie šį indeksą disku­ta­vome su savivaldybės dar­buotojų ko­manda. Sudė­tin­ga varžytis su kitais didžiai­siais miestais, kurie turi dau­giau galimybių. Jei būtume tarp mažųjų savi­valdybių, rezultatai būtų vieni geriausių. Bet yra kaip yra“, – apie pa­skelbtą sa­vi­valdybių indeksą mintimis pasidalijo Alytaus miesto meras Vytautas Grigara­vičius.</p> <h4>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė at­si­dū­rė 27–30 vie­to­je</h4> <p>Per­nykš­čia­me Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to su­da­ry­ta­me sa­vi­val­dy­bių in­dek­se Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, esant pa­na­šiems ro­dik­liams tarp ke­lių sa­vi­val­dy­bių, bu­vo 18–20 vie­to­je tarp 54 ma­žų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Šį­met ji smuk­te­lė­jo į 27–30 vie­tą, su­rin­ku­si 53 ba­lus iš 100.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė mi­nė­to­mis vie­to­mis in­dek­se da­li­ja­si su Kal­va­ri­jos, Elek­trė­nų ir Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­mis.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės trans­por­to sri­tis ga­vo mak­si­ma­lų ba­lą, ge­riau nei vi­du­ti­niš­kai ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įver­tin­tos biu­dže­to, tur­to val­dy­mo, ad­mi­nist­ra­ci­jos sri­tys, pras­čiau – ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų, švie­ti­mo ir mo­kes­čių sri­tys.</p> <p>Šio­je sa­vi­val­dy­bė­je trans­por­to sri­tis įver­tin­ta mak­si­ma­liu ba­lu, nes per­nai jo­je vei­kė pri­va­tus sek­to­rius, vi­si kon­kur­sai bu­vo pa­skelb­ti vie­šai.</p> <p>Pra­ėju­siais me­tais Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je be­veik vi­si gy­ven­to­jų pra­šy­mai bu­vo iš­nag­ri­nė­ti lai­ku. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų skai­čius, ten­kan­tis tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų, bu­vo ma­žes­nis nei vi­du­ti­nis ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se – 6,6, vi­dur­kis yra 7,6.</p> <p>Kaip pa­žy­mi Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas, nors in­ves­ti­ci­niai ro­dik­liai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo ge­res­ni nei vi­dur­kis 54-io­se sa­vi­val­dy­bė­se, ta­čiau pa­dė­tis šio­je sa­vi­val­dy­bė­je la­bai prieš­ta­rin­ga. Per­nai čia vei­kian­čių ūkio sub­jek­tų tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų dau­gė­jo – nuo 16,1 už­per­nai iki 17,5 per­nai, ta­čiau iš­duo­tų ir pra­tęs­tų ver­slo liu­di­ji­mų skai­čius tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo nuo 37,2 2016-ai­siais iki 33,4 per­nai.</p> <p>Iš­duo­tų sta­ty­bos lei­di­mų tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo nuo 6,3 už­per­nai iki 5,6 per­nai. Tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų kie­kis vie­nam gy­ven­to­jui pa­au­go tik 2 eu­rais – nuo 969 iki 971.</p> <p>Per­nai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo aukš­čiau­sias pa­grin­di­nio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ta­ri­fas, ta­čiau vi­du­ti­nė ver­slo liu­di­ji­mo kai­na vie­na že­mes­nių – 43 eu­rai pa­ly­gin­ti su 115 eu­rų vi­dur­kiu ma­žo­sio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se.</p> <p>Šio­je sa­vi­val­dy­bė­je sko­la per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus su­ma­žė­jo dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai 54-io­se sa­vi­val­dy­bė­se – 9,5 proc., vi­du­ti­niš­kai ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se ji su­ma­žė­jo 3,6 proc.</p> <p>Pa­ly­gin­ti su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bė­mis, per­nai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­sė ma­žiau nuo­sa­vų pa­sta­tų ir pa­tal­pų, – 3 tūkst. 133 kv. met­rai tūks­tan­čiui gy­ven­to­jui, kai šis vi­dur­kis 54-io­se sa­vi­val­dy­bė­se yra 5 tūkst. 50 kv. met­rų.</p> <p>Pa­gal pa­čios sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tus duo­me­nis, ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas su­da­rė 65 kv. met­rus tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų. Šis ro­dik­lis ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se – 422 kv. met­rai tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų.</p> <p>„Mus tem­pia že­myn švie­ti­mo sri­tis ir kai­nos už ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius, šios pa­slau­gos san­ty­ki­nai bran­gios. Esa­me kai­miš­ka sa­vi­val­dy­bė, jai to­kie ro­dik­liai bū­din­gi. Pa­skelb­tą in­dek­są ver­ti­na­me, ana­li­zuo­ja­me“, – sa­kė Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.</p> <p>Tarp Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių mažųjų savivaldybių kategorijoje, 3–4 vie­to­je pa­te­ko Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė su 66 ba­lais, ji šio­mis vie­to­mis da­li­ja­si su Pa­lan­gos mies­to sa­vi­val­dy­be (pernai ji buvo 4–5 vietoje). 32–34 vie­to­je su 51 ba­lu – Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, dar tiek pat ba­lų ga­vo Šven­čio­nių ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės (pernai ji buvo 37–43 vietoje). 35–40 vie­to­je su 50 ba­lų – Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, tiek pat ba­lų skir­ta Ša­kių, Jo­na­vos, Ak­me­nės, Ra­sei­nių ra­jo­nų ir Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bėms (pernai ji buvo 37–43 vietoje).</p> <p>Pas­ku­ti­nė­je, 54-oje, vie­to­je tarp ma­žų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių at­si­dū­rė Ig­na­li­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė su 25 ba­lais. Tarp šių sa­vi­val­dy­bių ly­de­riai – Klai­pė­dos ra­jo­nas, su­rin­kęs 43 ba­lus, ir Kau­no ra­jo­nas su 69 ba­lais.</p> <h4>Sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­se pir­mau­ja Aly­taus mies­tas Drus­ki­nin­kai</h4> <p>Be­veik prieš dvi sa­vai­tes Vil­niaus po­li­ti­kos ana­li­zės ins­ti­tu­tas pir­mą­kart pa­ren­gė ir pa­skel­bė sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­są 2018. Šiam in­dek­sui bu­vo nau­do­ja­mi vie­šai pri­ei­na­mi pra­ėju­sių me­tų ofi­cia­lios sta­tis­ti­kos duo­me­nys iš Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to, tuo­me­tės Dar­bo bir­žos, da­bar be­si­va­di­nan­čios Už­im­tu­mo tar­ny­ba, Hi­gie­nos ins­ti­tu­to, švie­ti­mo val­dy­mo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos.</p> <p>Su­da­rant šį in­dek­są 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių 0–10 ba­lų in­ter­va­le bu­vo ver­ti­na­mos pa­gal pen­kis kom­po­nen­tus – so­cia­li­nio, fi­zi­nio sau­gu­mo, gy­vy­bin­gos eko­no­mi­kos, ko­ky­biš­ko švie­ti­mo ir de­mo­gra­fijos.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­se tarp Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių pir­mau­ja Aly­taus mies­to ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės, ati­tin­ka­mai už­ėmu­sios 15 ir 16 vie­tas. 47-oje vie­to­je – Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, 54-oje – Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, 59-oje – Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.</p> <p>Aki­vaiz­du, kad šian­dien pa­dė­tis sa­vi­val­dy­bė­se ana­li­zuo­ja­ma įvai­riais as­pek­tais, iš su­da­ry­tų in­dek­sų nuo­mo­nę ga­li su­si­da­ry­ti pa­čių sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai ir bū­si­mi in­ves­tuo­to­jai.</p> <p>Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas aš­tun­tą kar­tą su­da­ry­tą sa­vi­val­dy­bių in­dek­są api­ben­dri­na taip: „Jei eko­no­mi­kos au­gi­mą pri­ly­gin­tu­me upės tėk­mei, tai vie­nos sa­vi­val­dy­bės tik plū­du­riuo­ja pa­sro­viui, o ki­tos spar­čiai ir­kluo­ja į prie­kį.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/20181012_103759.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-245-bciTj57KgKI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/20181012_103759.jpg" width="1984" height="2534" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6264.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-245-bciTj57KgKI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6264.JPG" width="1984" height="2534" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-65"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1542883817"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Orakulas</span> - Ket, 2018-22-11 - 12:50</p> <a href="/comment/65#comment-65" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/65#comment-65" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Spėju, kad dar ilgai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Spėju, kad dar ilgai plūduriuosime, nes šūdas tai neskęsta.</p> </div> </div> </div> </article> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=245&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="0UdJDCpWEB4xdi_agXC2-Zs4ONflKKhuthx1dX3JFRs"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Thu, 22 Nov 2018 07:15:06 +0000 vyrredaktorius 245 at https://www.alytausnaujienos.lt