Savivalda https://www.alytausnaujienos.lt/ lt De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos” Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas – Va­le­ri­jus Ven­cius https://www.alytausnaujienos.lt/de-mok-ra-tu-sa-jun-gos-var-dan-lie-tu-vos-aly-taus-mies-sky-riaus-pir-mi-nin-kas-va-le-ri-jus-ven <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/47-13717" rel="bookmark"> Nr. <span> 47 (13717) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/1valius277940794_732951871236417_8211328931786812771_n.jpg?itok=uwuARDV1" width="344" height="287" alt="Valerijus Vencius" title="De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus mies­to sky­riaus pirmininkas Valerijus Vencius su pavaduotojais Taut­vy­du Džiau­tu, Ra­sa Ra­daus­kie­ne ir Jur­giu Va­liū­nu. " loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Kur­da­mi nau­ją po­li­ti­nę jė­gą Aly­tu­je mes ti­ki­mės skaid­rios, iš­min­tin­gos, ak­ty­vios ir re­zul­ta­ty­vios veik­los. Vals­ty­bės ir mies­to lyg­me­niu de­mok­ra­tai yra kon­struk­ty­vi at­sva­ra val­dan­tie­siems. Mes pa­lai­ky­si­me svar­bius mies­tui pro­jek­tus, pa­dė­si­me juos įgy­ven­din­ti, siū­ly­si­me sa­vo, bet ne­si­taiks­ty­si­me su Aly­tui ne­nau­din­gais spren­di­mais. Ma­nau, kad stip­rio­je ir su­telk­to­je De­mok­ra­tų są­jun­gos ko­man­do­je bus ga­li­ma tin­ka­mai at­sto­vau­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dai bei kar­tu siek­ti, kad ša­lies sos­ti­nė­je bū­tų gir­di­mos ir re­gio­nų pro­ble­mos“, – sa­kė De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ku iš­rink­tas V.Ven­cius.</p> <p>Jo tei­gi­mu, no­ri­ma įneš­ti nau­jo vė­jo Dzū­ki­jos sos­ti­nės po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je, pa­kel­ti sa­vi­val­dos kar­te­lę į žy­miai aukš­tes­nį ly­gį nei yra da­bar, nes aly­tiš­kiai lau­kia ap­čiuo­pia­mo pro­ver­žio ir kie­ky­bės, ir ko­ky­bės pras­me.</p> <p>Sky­riaus pir­mi­nin­ko tei­ki­mu su­si­rin­ki­me jo pa­va­duo­to­jais pa­skir­ti Taut­vy­das Džiau­tas, Ra­sa Ra­daus­kie­nė ir Jur­gis Va­liū­nas. Sky­riaus val­dy­bo­je dirbs pir­mi­nin­kas, jo pa­va­duo­to­jai, aly­tiš­kių Sei­mo na­riu iš­rink­tas Vy­tau­tas Ba­kas ir dar pen­ki na­riai – Jur­gi­ta Bag­da­na­vi­čie­nė, Ra­sa Dau­gi­nin­kai­tė, Ro­mu­al­das Pau­laus­kas, Al­gi­man­tas Pe­tuš­ka ir Gin­ta­rė Ša­ra­ko­jie­nė.</p> <p>Šiuo me­tu De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“, ku­riai va­do­vau­ja Sei­mo na­rys, bu­vęs prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, Aly­taus mies­to sky­rius tu­ri be­veik 50 na­rių.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/1valius277940794_732951871236417_8211328931786812771_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/1valius277940794_732951871236417_8211328931786812771_n_0.jpg?itok=tFOrNa6K" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/2valius278284649_1722927698041463_507632353447950010_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/2valius278284649_1722927698041463_507632353447950010_n.jpg?itok=SfXrIePG" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/de-mok-ra-tu-sa-jun-gos-var-dan-lie-tu-vos-aly-taus-mies-sky-riaus-pir-mi-nin-kas-va-le-ri-jus-ven&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3596&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="xW0F7aSCh_cFkGmWFob7cam9qMk2NZ-DJW5-7ddiuQg"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-890138" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651199513"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>faktai</span> - 2022-04-29 - 05:31</p> </li> <a href="/comment/890138#comment-890138" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/890138#comment-890138" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus miesto valdyme kas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus miesto valdyme kas kadencija didinama destruktyvinė energija, kad saujelė išgyventų miesto interesų saskaita nykinant miestą. Ypač ši kadencija pasižymi esmėj kuo negabesni valdyme, tuo ciniškai klastingesni. Todėl ir kitiems rinkimams stiprinama negatyvinės energijos, kur ypač keli pasižymi taryboj. Tai atliekų asas ir voveriukas. Ypač akivaizdžiai per manipuliacijas su trisėsauga per paskutines kadencijas slopinama retesni drystantys pasisakyt už pramonės parko ir aerodromo efektyvesnį naudojimą miesto labui. Deja, kol kas destruktyvinės energijos didinimas tinka Vilniaus ir vietiniams ponams.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=890138" token="xC2ElefR3_bz-rrCrJzFc1B1da3o9fPU6wYehHGW_JU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-887796" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651177191"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Na ir ką</span> - 2022-04-28 - 23:19</p> </li> <a href="/comment/887796#comment-887796" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/887796#comment-887796" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kartu su juo dirbom. Tvirtai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kartu su juo dirbom. Tvirtai žinau. Kiek konkurentai besistengtų menkinti, nepavyks. Vencius veiksmais nusipelnė pagarbos. Tema uždaryta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=887796" token="OSNd3HpsDdxFIQdi9N5CEfX2zqKoi7TMGeUTll_FXeE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-887464" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651173960"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rici</span> - 2022-04-28 - 22:26</p> </li> <a href="/comment/887464#comment-887464" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/887464#comment-887464" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Valerijus yra paprastas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Valerijus yra paprastas demogogas ir politikierius nieko gero .<br /> Rimtu ideju neturi komanda silpna pasirinkta .<br /> Tai speju kad pasiulyti nieko negalintis praeities politikas .<br /> Laikas uzleisti jauniems perspektyviems politikams kurie turi ideju ir Alytu mato kitoki</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=887464" token="sbnzDxnSdo6K7RLwO79o3lJckVE8gvggz_SFqKZ46DM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-881774" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651124999"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nesistebėkit</span> - 2022-04-28 - 08:49</p> </li> <a href="/comment/881774#comment-881774" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/881774#comment-881774" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj pasižymi valdyme…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj pasižymi valdyme dvigubais standartais. Kuo daugiau į viešumą vaizduoja doruoliais, tuo daugiau priešinga pusė ir po cinišku klastingumu dengiama. Vadinas kažkam tinka naudot tokius metodus. Kaip ir rinkimams jau per stendus, net nepasidalindami, klijuoja foto kaip politikų, kuriems iki rimtų politikų toli. Nes jei Alytuj būt rimti politikai, sugebantys viešą interesą užtikrint aukščiau kitų, tai pagal mero tarybos išimtinę kompetenciją būt užtikrinta miesto potencialo efektyvus panaudojimas viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Konkrečiai pilnumoj efektyviai išnaudotas pramonės parkas, aerodromo 100 ha per tarybos sprendimų būt efektyviai tvarkoma, atliktos švietimo pertvarkos, vyktų rimtas darbas per es paramą. Bet? Viskas priešingai, ne miesto naudai, bet saujelė per tai stengias išgyvent. Dėl pramonės parko ir aerodromo samoningai slopinama per derinius net su teisėsauga iki nužmogėjimų situacijų. Kur dalį per savivaldybės Etikos komisijos sprendimą Nr.KPPn-16 net voveriukas savo liežuvėliu pridengia. Kaip ir siūlymais tarybai dėl voveriukų, skulptūrėlių ..tarybą nuo rimtų darbų velia. O menkniekiuose vaizduoja sliekinėjimą ir vadina tai kaip darbu žmonėm. Trumpiau absurdai tesias ir negatyvas valdyme didinamas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=881774" token="Ddu42XqjH9UFsouhJsrY8LqzOMUajGPbASoTAg9uKWY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-881196" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651120478"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ar?</span> - 2022-04-28 - 07:34</p> </li> <a href="/comment/881196#comment-881196" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/881196#comment-881196" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar dar nesiūlė per tarybą,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar dar nesiūlė per tarybą, kad kartais savivaldybės dirbantieji gali šuniukus į darbą atsivest, ar koridoriais paspirtukais pavažinėt? Nes sako Sodroj labai brangina šias iniciatyvas? Matyt alytiškiams per savivaldą surimtėt, nelemta ir suvokt, kuo skirias rimtas politikas nuo susireikšminusių veikėjų begalinių ambicijų. Ne jau ir iš atskirų komentarų neaišku, kokių protelių atskiri?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=881196" token="BzTodWSItaGSWPAmQxiOiFbNLc6d9vXX0EQjUpxBpW4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-880644" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651116124"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>mentalitetai</span> - 2022-04-28 - 06:22</p> </li> <a href="/comment/880644#comment-880644" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/880644#comment-880644" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Normaliai tarybos nariai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Normaliai tarybos nariai davę priesaikas laikytis įstatymų, turi jų laikytis patys ir to reikalaut iš kitų. Atitikt politikų elgesio Kodekso normas, kur labai aukšti reikalavimai ir būt pavyzdžiu kitiems Dabar iš komentarų patys įrodinėja. Jei klausiama kaip tarybos nario paaiškint kur neaišku, turi kultūringai aiškint, kad neaiškumų neliktų. - O ir per atskirus komrntarus, nepatinka klausimas ar baisu prisipažint kad prisidirbęs ar nesugeba būt rimtu politiku, prasideda užgauliojimai, nesiskaitymai, niekinimai.. Tai ar ir toliau miestui reikia nužmogėjimų valdyme, momentais prisidengiant sliekinėjimais ką kiti daro ir patiems nesugebant ką geriau miestui siūlyt, tai ar reikia tokios degradacijos Alytui? Dar mažai, kad dalim per tai ir įmirkdyti į savinaikinančią stagnaciją per savivaldą? Kas būtų, jei taip elgtūs ir eiliniai alytiškiai, kurie to sau neleidžia? Ką sau leidžia dalis po politika susireikšminusių.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=880644" token="rVxCS3XcqWF_nO6LpZwbWtq5YUb4wMKWj4YqtedTwkE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-880410" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651114364"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sakykit?</span> - 2022-04-28 - 05:52</p> </li> <a href="/comment/880410#comment-880410" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/880410#comment-880410" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savivaldoj turi vyraut…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savivaldoj turi vyraut vienijanti ir kurianti energija. Vyrauja ir aktyvuojama destrukcinė skaldymo ir skundinėjimo energija, už akių negarbingais metodais. Tą palaiko skatina Vilnius ir vietiniai tamsūs stagnatoriniai interesai. Voveriukas pagal savybes daugiau tinkamas policijos vadovu skirt, biudžetiniu vykdančiu. Nes savivaldybės Etikos komisijos tyrime sprendime Nr.KPPn-16 jis už policiją įteiginėja, kad policijoj niekas nežino kas žeidinėjančius komentarus po kitų ..rašinėja. Nors visas miestas braižą atpažysta. Bet vadinas, voveriukui policija gsl davus įgaliojimus jų vardu kalbėt, gal netiesiai vadovauja? O pagal rimtą tarybos nario kompetenciją negabus strategijose, todėl tarybą po voveriukais, skulptūrėlėm ..vėlė. Na ir dar saviskundinėjimai kur per savivaldą negražu, nesolidu. Kitur to sau neleidžia kaip Alytuj leidžia. Nes Alytuj specifinis policininkų miestas ir skundinėjimai čia kaip norma. Ar anonimais už akių rašinėja, o gatvėj sutikę mauna į šoną. Tokie yra, nors apačioj eiliniai kultūringesni, mandagesni, nuoširdesni. Bet į valdžią renkas net kaip žmones piktus, klastingus, metodai už akių..- ir tuo pridengia kaip politikų nekompetencijas. Per čia tragedija valdyme, akivaizdžiai miesto labui neišnaudotas ir neišnaudojamas potencialas. Nes Alytus gerai vystytūs, jei efektyviai būt išnaudotas pramonės parko potencialas ir į kurio kūrimą savivaldybė investavus 10 milijonų, jei per tarybą jau būt priimti miestui naudingi sprendimai dėl aerodromo, savivaldybėj vykdytos švietimo pertvarkos ir praleistų sugebančius per es paramą dirbt. Bet..? Šioj kadencijoj patys nepalankiausi klastingumu taip vadinami atliekų specas ir voveriukas. Kurio kaip ir sicdemų partija kėlė kaip ant šakių lyderį ir tuo pačiu būdu išbogino iš partijos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=880410" token="7xtaYLRf8lctVFockXfpAT9jgbzbHN_-C4BskEFHOTQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-877955" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651090298"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ir dar</span> - 2022-04-27 - 23:11</p> </li> <a href="/comment/877955#comment-877955" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/877955#comment-877955" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kvietckelis dzyrba paromis!…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kvietckelis dzyrba paromis! Benzino?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=877955" token="ejik3AAxXF6DVW0jD16gp0cHG7C6YQIFCYBi16Za434"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-877933" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651090125"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nerka (kitas)</span> - 2022-04-27 - 23:08</p> </li> <a href="/comment/877933#comment-877933" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/877933#comment-877933" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reiklus pareigingas bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reiklus pareigingas bet kartu žmogiškas vadas visur laukiamas. Gerb Vencius tarp lyderių.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=877933" token="bVhLfXS_04NC21vjs0eTL98MEXHQ9UlZMgjZRSJTQHM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-877580" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651086910"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Valerijui NR </span> - 2022-04-27 - 22:15</p> </li> <a href="/comment/877580#comment-877580" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/877580#comment-877580" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pąžįstu gerai Valerijų,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pąžįstu gerai Valerijų, gavau kvietimą į jo partiją Vardan Valdžios, griežtai pasakiau, ne. Kaip galima eiti pas tokį žmogų, kuris yra ne tik pats suktas bet ir jo vadas Svernelis, kuris už mūsų mokėtojų pinigus išsiasfaltavo keliuką, man netelpa galvoje.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=877580" token="6yHyWCjA062dpilgd9SQDxsXNrrWkoryc71gLHWrexo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-876734" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651078804"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vacius</span> - 2022-04-27 - 20:00</p> </li> <a href="/comment/876734#comment-876734" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/876734#comment-876734" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rycka, palik demokratus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rycka, palik demokratus ramybeje. Nenusiplausi niekad korupcijos demiu ir rysiu su draugais is Pagegiu. Ir tavo sugyventine prascioke Rasa tegul ta pati padaro. Sarmata tik skyriui daro.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=876734" token="QqjUHYSBQvcIc1NyQq3nVUsvkW0v6VkDeBiZIzjeJgo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-874483" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651060701"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>negausi</span> - 2022-04-27 - 14:58</p> </li> <a href="/comment/874483#comment-874483" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/874483#comment-874483" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei apie rimtus dalykus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei apie rimtus dalykus klausi ir pas šį tarybos narį, apie savivaldybės paskolas ir neefektyviai naudijamą miesto potencialą alytiškių labui, o ne atskirų interesams, apie pačio tarybos nario ne tik įtartiną elgseną savivaldybės Etikos komisijoj tiriant sprendime Nr.KPPn-16, atsakymų negausi. Nors meras ir tarybos nariai turi aiškint, kur klausia alytiškiai. Bet tokie mandri, dar išvadins po anonimais, kol akis garbingai nepriminsi..Tokie žemi intelektai ir trūksta net iki žmoniškumo normų, kurias išlaiko eiliniai alytiškiai, o šie susireikšminę. Gerai, kad burias, bet kad apie savivaldą ir rimtas miesto problemas net neturi ką pasakyt. Paimkit kaip tarybos nario kompetencijoj ką konkrečiai siūlė tarybai svarstyt ir kokia nauda apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Tad kas matės viešai nuo kadencijos pradžios siūlymai net peticijom dėl voveriukų, skultūrėlių, šuniukų aptvarų ir..Kur kas skundinėt saviblusinėjimui o tai didelė ir strateginė reikšmė apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Tik to ir trūksta alytiškiams iki pilnos laimės, susireikšminusių ponų paistaliukų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=874483" token="LVBruMwDcsECExkxJgYqXcu9W9_aV4gcNVx4IrlD35Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-874367" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651059897"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>...</span> - 2022-04-27 - 14:44</p> </li> <a href="/comment/874367#comment-874367" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/874367#comment-874367" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuje toks gyvatynas, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuje toks gyvatynas, kad nėra noro už ką nors balsuot aplamai. Skvernelis su tvirtu stuburu ir premjero patirtim man imponuoja. Alytuj Vencium galima pasitikėt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=874367" token="y0i66Lr2oV3cw_-_sA8H6sobsxf7_8VNORv8DFWsVWY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-871201" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651034294"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mano</span> - 2022-04-27 - 07:38</p> </li> <a href="/comment/871201#comment-871201" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/871201#comment-871201" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Išsirinko puikų žmogų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Išsirinko puikų žmogų belieka padėt ir linkėt sėkmės</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=871201" token="djtXIlmtRT9q4YrUmiyI_aAWAChPoO7XmDc1T4Ziy3k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-870325" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651026489"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Venciui</span> - 2022-04-27 - 05:28</p> </li> <a href="/comment/870325#comment-870325" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/870325#comment-870325" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pakartok alytiškiui į akis -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pakartok alytiškiui į akis - puskvaišis. Todėl ir ne politiku, o tik voveriuko proto alytiškiai vertina. O štai kaip tarybos narys bent alytiškiams turėtai paaiškint. Kodėl savivaldybės Etikos komisijos tyrime Nr.KPPn-16 aiškinantis kas nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 rašinėjo niekinančius komentarus nustatyta po moters kompiuteriais ir nevardijant konkrečiai, ten palietus temas pramonės parko-aerodromo-orlaivių, per tai buvo niekinant slopinama. Kodėl komisijoj įteiginėjo tarybos narys, kad policijoj niekas nežino kas rašinėjo? Ar gal policija jam davė tokius įpareigojimus kalbėt, kad nutraukt tyrimą, tai kokiais pagrindais? Nes kitoj dituacijoj tos pačios institucijos blusinėjo kas pas aną firmoj po žeme pakasta ir iki šiandien institucijos negeba alytiškiams garbingai paaiškint, tų užkastų atliekų istorija kaip baigėsi. Tad tuo met savivaldybės Etikos komisija turėjo oficialiai kreiptis į teisėsaugą, kad konkretint, kas konkrečiai rašinėjo Alytaus prokuratūros nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 , kad jokių įtarimų nelikt galimai vieni kitais manipuliuot slopinant ir žeminant neįtinkančius alytiškius. Juo lab nuo to pačio žargono į teismą pagal privatų kaltinimą Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 atsitempęs politikas alytiškį, ir niekindamas teismo salėj alytiškį pats nuo savo triadų nualpinėjo. Ir jei būt tablete neatgaivinę, būt jei numiręs, ką ant paminklo būt rašę? Ar kaip teisme pats gyrės, kovojas už alytiškius dėl atliekų? -Štai jų deriniai per politiką ir su voveriukų protais. Nekalbant, kad moterį palikt atsakomybėj, čia kažkas link nužmogėjimų. Rodo, dalis kad išgyventų po politika, nesibodi jokių priemonių, kurių sau neleistų apačioj eiliniai žmonės. Ir bent atskirų tarybos narių lygius, už akių ar per intrigas po teisėsauga karžygiai, realiai akis į akį karžygių nelieka. Tas gerai matos ant miesto vystymo, kas kur nuslopint, net kolektyvinius pareiškimus dėl mobingų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=870325" token="ZnXgmyQoYzxBL20OgSZE88GgxY1wg46KYr1zrhC1ckk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-867843" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650999543"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Čia</span> - 2022-04-26 - 21:59</p> </li> <a href="/comment/867843#comment-867843" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/867843#comment-867843" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vienintelis kvietkauskas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vienintelis kvietkauskas proto bokštas su asmeniniu Nr.03-2-00215-17<br /> Ką beatsiverstum visur puskvaišio paklodės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=867843" token="3frYjltcsZ9smBPfK1-vRObeRARR0ftNkTSTQRp2Tcg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-867797" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650999115"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DzAlas</span> - 2022-04-26 - 21:51</p> </li> <a href="/comment/867797#comment-867797" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/867797#comment-867797" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nusivyliau Cesiuliu ir jo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nusivyliau Cesiuliu ir jo aplinkos politikais. Melagių melagiai. Ir Skvernelis ir Vencius patyrę vyrai, tik pirmyn, darykit tvarką. Pasitikiu abiem.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=867797" token="VYBKksa4nmWRqbg3XfkBZNkyR6pznb3r7aTpB8-KWIE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-867590" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650996736"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>balsuos</span> - 2022-04-26 - 21:12</p> </li> <a href="/comment/867590#comment-867590" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/867590#comment-867590" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Už S.Skvernelį realiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Už S.Skvernelį realiai balsuos policijos ypač pensininkai. Kur Alytus policininkų miestas ir į pensiją gan anksti išeina. Vėl panašu Alytaus policijoj valdymą nuo Druskininkų perima, tad vietiniam už tokius tyrimus kur nesugeba nustatyt kas rašinėja nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 tik... į tarybą per rinkimus eit. Vėl dalis socdemų balsuos. Pats seimo narys V.B. dabar kaip su oligarchu.. reikalai susitvarkė, kur ir gasdino seimo narį už principingumą ieškiniais, bent atskiri voveriuko momentai per tarybą ir turėt nelabai. Nes pas voveriuką perdaug kalbų menkniekiuose ir realių rimtų nėra. Ar ir silpnas rimčiau. Bet iš to kas yra, tą lipdo pradiniam momente.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=867590" token="DulH6nCC1umHpSp64qtliHNjL-Zuh1ROoDIZPGTFIj4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-867272" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650993332"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytus</span> - 2022-04-26 - 20:15</p> </li> <a href="/comment/867272#comment-867272" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/867272#comment-867272" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaimas.vieni kitus apkalbėt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaimas.vieni kitus apkalbėt,šmeižt temoka. Vencius vienas iš normaliausių politikų. Gerbiu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=867272" token="D186VQYtxugpsPcCFmNGNSA8uQt4zGYkE8zwOMzTXkM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-866775" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650988228"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>To voveriukas</span> - 2022-04-26 - 18:50</p> </li> <a href="/comment/866775#comment-866775" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/866775#comment-866775" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Voveriukas nu tiekto jau ,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Voveriukas nu tiekto jau ,<br /> Bet sau pavaduotojus issirinko vaje vaje korupcionierius geda</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=866775" token="QJHZaPT593Pu0nb18OIfp0pZy1q8kNPUvqZcNMIXm6E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 26 Apr 2022 06:39:14 +0000 vyrredaktorius 3596 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytaus rajono taryboje – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ https://www.alytausnaujienos.lt/alytaus-rajono-taryboje-demokratu-frakcija-vardan-lietuvos <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/47-13717" rel="bookmark"> Nr. <span> 47 (13717) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/Trunce%20stovi%20IMG_2219%201apk.jpg?itok=VWZD6mHc" width="344" height="287" alt="Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“ Alytaus rajono taryboje vadovauja Aurimas Truncė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." title="Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“ Alytaus rajono taryboje vadovauja Aurimas Truncė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Į šios kadencijos Alytaus rajono savivaldybės tarybą pagal Valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatų sąrašą buvo išrinkti aštuoni nariai. Tai – Vytas Arbačiauskas, Povilas Dzenkus, Marius Mickevičius, Antanina Snarskienė, Aurimas Truncė, Justas Truncė, Rasa Vitkauskienė ir Algis Žėkas. Jie kadencijos pradžioje rajono taryboje įsteigė opozicinę Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją.</p> <p>Balandžio 21-ąją vykusiame rajono tarybos posėdyje buvo pranešta, kad šeši iš jų – V.Arbačiauskas, P.Dzenkus, M.Mickevičius, A.Truncė, J.Truncė, R.Vitkauskienė – nuo šiol palieka Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją. Jie deklaravo rajono taryboje dirbsiantys naujoje Demokratų frakcijoje „Vardan Lietuvos“, kuri bus opozicijoje.</p> <p>Šiai frakcijai vadovauja A. Truncė. Naujos opozicinės frakcijos veiklos kryptys – demokratijos užtikrinimas ir puoselėjimas, skaidri ir vieša savivaldybės institucijų bei įstaigų veikla, nedarbo ir skurdo mažinimas, sveikatos paslaugų kokybės, jų prieinamumo, sveiko maisto vartojimo darželiuose ir mokyklose didinimas, kokybiškas formalusis ir neformalusis ugdymas, mokymosi visą gyvenimą, sveikos gyvensenos skatinimas, tvarkingos infrastruktūros ir viešųjų erdvių priežiūros užtikrinimas.</p> <p>Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ žada būti konstruktyvia opozicija, palaikančia racionalius ir naudingus tarybos valdančiosios daugumos sprendimus, tačiau nepritarianti sprendimams, darantiems neigiamą įtaką savivaldybės gyventojų viešiesiems interesams. Rajono tarybos daugumą sudaro Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir socialdemokratų atstovai.</p> <p>Visi šeši rajono tarybos nariai, įsteigę naują frakciją, nepriklausė Valstiečių ir žaliųjų sąjungai, tik pagal jos kandidatų sąrašą balotiravosi į šios kadencijos rajono tarybą. Dabar jie visi buvo tarp steigėjų naujos politinės jėgos – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, kuriai vadovauja Seimo narys, buvęs premjeras Saulius Skvernelis.</p> <p>Gegužę turi įsikurti šios sąjungos Alytaus rajono skyrius.</p> <p>Nuo šiol rajono taryboje nebeliko Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos, nes, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, frakcija privalo turėti mažiausiai tris narius.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/Trunce%20stovi%20IMG_2219%201apk_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/Trunce%20stovi%20IMG_2219%201apk_0.jpg?itok=Dv2cHaLS" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/alytaus-rajono-taryboje-demokratu-frakcija-vardan-lietuvos&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3589&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="gOrkOeAidBmFOmaS7aOY_ZcN4VttUUjtWzT2SCYJ5DM"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-924160" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651559527"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ona</span> - 2022-05-03 - 09:32</p> </li> <a href="/comment/924160#comment-924160" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/924160#comment-924160" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šie žmonės gėdos jausmą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šie žmonės gėdos jausmą seniai praradę...jiems svarbiausia valdžia ir pinigai. O valstiečiai...tai tik laikina stotelė...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=924160" token="NqRbw3hMB5pUiSFgSCnEGLrpzKYOA_jpVaRap9W6F3k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-886611" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651165927"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Zuza</span> - 2022-04-28 - 20:12</p> </li> <a href="/comment/886611#comment-886611" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/886611#comment-886611" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Į graba įdėjus vadovėlį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Į graba įdėjus vadovėlį galima mokytis ir po mirties.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=886611" token="mc0xSgrHIK2fWOBO02bhyWao7MH9qwv6Vl2RGu0qnI0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-863429" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650955941"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vitas</span> - 2022-04-26 - 09:52</p> </li> <a href="/comment/863429#comment-863429" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/863429#comment-863429" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Turbut jau nera tokios…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Turbut jau nera tokios partijos kurioje nebutu dalyvaves A. Trunce</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=863429" token="z89EmbQn-2CUUFDruktFW-k7rxnj2_2fnqjnYPWTa6I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-846191" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650820311"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>stebetojas</span> - 2022-04-24 - 20:11</p> </li> <a href="/comment/846191#comment-846191" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/846191#comment-846191" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vardan Zuvinto lydeku.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vardan Zuvinto lydeku.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=846191" token="anTfVxJ4EBzuG1Q9I1GVpoLj2b647MWJkjcoZXzOqMY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-842771" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650787689"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nereikia skvernelio</span> - 2022-04-24 - 11:08</p> </li> <a href="/comment/842771#comment-842771" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/842771#comment-842771" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ir jo partijos</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ir jo partijos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=842771" token="L7CKRQEQzaztjCSnwrdjHCH49gTEnNUYIEKnrHzde7w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-836950" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650726281"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Asfalto takelis </span> - 2022-04-23 - 18:04</p> </li> <a href="/comment/836950#comment-836950" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/836950#comment-836950" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau vienas galvoja išeiti iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau vienas galvoja išeiti iš Truncės, dar mąsto. Rajone Skverno asfalto takeliui gresia pravalas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=836950" token="cdePtovK0rPNm4S7Aa4RPsf4Oz19N3cwNgwgariOGFE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-835859" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650714348"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>geras</span> - 2022-04-23 - 14:45</p> </li> <a href="/comment/835859#comment-835859" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/835859#comment-835859" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laksto po partijas kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laksto po partijas kaip mandaloske.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=835859" token="9xxnCMPK1MwOUkePGlOlz6bxeEbccouyxRL48TXurIc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-834538" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650700109"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nereikia</span> - 2022-04-23 - 10:48</p> </li> <a href="/comment/834538#comment-834538" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/834538#comment-834538" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuje Skvernelio partijos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuje Skvernelio partijos na nebent keliuka isafaltuos o tokiu nereik kaip skvernas nereik</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=834538" token="hMJNWWe8NRzlz1q3DTeed7G6-bVKsYt9bB6o7Xv3ljU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-830837" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650654980"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Erazmusas</span> - 2022-04-22 - 22:16</p> </li> <a href="/comment/830837#comment-830837" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/830837#comment-830837" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šeši rajono klounai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šeši rajono klounai peršliaužė pas švabinį mentą. Visiški idiotai ir parsidavėliai tik taip tegali.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=830837" token="QtMVFZgHqsViPCwSewj9fJhaRWoJucuxSfGvObfl67E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-830494" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650651572"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kojinės</span> - 2022-04-22 - 21:19</p> </li> <a href="/comment/830494#comment-830494" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/830494#comment-830494" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiek dar kojinių keisi,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiek dar kojinių keisi, neatsibodo Aurimai - Vardan Valdžios, tau ir tavo išdavikųkomandai labai tinka. Už Valstiečius!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=830494" token="RggLvppQI3MuNbKm_B7uIedTqD1xh584wWgJuaWO_WE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 22 Apr 2022 12:22:57 +0000 vyrredaktorius 3589 at https://www.alytausnaujienos.lt „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė”: apie ga­li­mą ko­rup­ci­ją, mei­lę pi­ni­gams ir su­var­žy­tą pa­si­rin­ki­mą https://www.alytausnaujienos.lt/spren-di-mai-ir-sa-ko-my-be-apie-ga-li-ma-ko-rup-ci-ja-mei-le-pi-ni-gams-ir-su-var-zy-ta-pa-si-rin <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/47-13717" rel="bookmark"> Nr. <span> 47 (13717) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/IMG_5574%201.jpg?itok=TJedVXcm" width="344" height="287" alt="Sigitas Leonavičius." title="Sigitas Leonavičius. Zitos Stankevičienės nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius:</strong> Vi­si ži­no­me, kad mies­to šei­mi­nin­kas yra me­ras, bet pa­mir­šo­me, jog pa­grin­di­niai mies­to šei­mi­nin­kai esa­me mes, aly­tiš­kiai. To­dėl mes tu­ri­me rei­ka­lau­ti iš me­ro at­sa­ko­my­bės ir at­skai­tin­gu­mo mies­to žmo­nėms. Blo­giau­sia yra ta­da, kai į val­džią iš­rink­tas žmo­gus pa­mirš­ta, kad jis tu­ri tar­nau­ti žmo­nėms, o ne po­nau­ti ar sa­vi­val­džiau­ti.</p> <p>Tik­riau­siai dau­ge­lis pri­si­me­na ap­va­lią su­mą, ku­rią no­rė­ta nu­pluk­dy­ti per Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą. Mies­to ta­ry­ba tam bu­vo sky­ru­si 1,5 mln. eu­rų. Pir­mas kon­kur­sas lai­mė­tas dau­giau kaip už 2,5 mln. eu­rų. Ta­čiau kon­kur­so re­zul­ta­tai ap­skųs­ti teis­mui ir, pa­skel­bus an­trą kon­kur­są, dar­bų ran­go­vas pa­rink­tas už 1,3 mln. eu­rų.</p> <p>To­kie da­ly­kai be me­ro ži­nios ir da­ly­va­vi­mo ne­vyks­ta.</p> <p>Ki­ta jau pa­ties me­ro įvar­dy­ta ne­re­a­li mi­li­jo­ni­nė su­ma iš­lin­do ka­ro Uk­rai­no­je kon­teks­te. Mies­to sa­vi­val­dy­bė ga­vo drau­giš­ko Aly­tui Kre­men­ču­ko mies­to me­ro laiš­ką, ku­ria­me pra­šo­ma su­teik­ti pa­gal­bą vais­tais. Kre­men­ču­kas yra ta­pęs hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos cen­tru, iš ku­rio da­li­ja­ma pa­ra­ma vi­sai Uk­rai­nai.</p> <p>Bu­vo pra­šo­ma tik­rai di­de­lio kie­kio – 40 to­nų įvai­rių vais­tų. Aš krei­piau­si į li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją Dmit­ri­jų Ka­čiu­ri­ną, kad bū­tų su­skai­čiuo­ta, kiek tai ga­li kai­nuo­ti. Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas in­for­ma­vo, kad toks kie­kis vais­tų kai­nuo­tų 225 tūkst. eu­rų. Tai jis pa­tvir­ti­no ir pra­ėju­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je. Ne­su­pran­tu, kaip skai­čia­vo me­ras, bet ta­ry­bos po­sė­dy­je jis pa­reiš­kė, kad tai kai­nuos dau­giau kaip 1,5 mln. eu­rų ir jog tai yra per di­de­lė naš­ta sa­vi­val­dy­bei.</p> <p>Ar tai ne­pa­na­šu į li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to pir­mo kon­kur­so pe­ri­pe­ti­jas? Kaip me­rui at­si­ra­do 1,5 mln. eu­rų su­ma vie­to­je 225 tūkst. eu­rų? Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ta­ry­bos po­sė­dy­je į šį klau­si­mą taip ir ne­at­sa­kė.</p> <p>Tre­čias pa­vyz­dys, ku­ria­me ir­gi jau­čia­mas ko­rup­ci­jos kva­pas, yra Jau­ni­mo par­ko tvar­ky­mas. Ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­tant šio par­ko vals­ty­bi­nės miš­ko že­mės pa­ver­ti­mą ki­to­mis naud­me­no­mis, iš­si­aiš­ki­no­me, kad tai, kas da­bar da­ro­ma Jau­ni­mo par­ke – įren­gia­mos vai­kų žai­di­mų, krep­ši­nio, šu­nų ve­džio­ji­mo aikš­te­lės, mei­lės la­bi­rin­tas, yra be pro­jek­tų, be lei­di­mų sta­ty­bai, be są­ma­tų ir be kon­kur­sų.</p> <p>Jei­gu nė­ra pro­jek­to, tai nė­ra ir są­ma­tos, pa­gal ku­rią bū­tų ga­li­ma pa­ly­gin­ti kai­nas. Są­ma­ta to­kiu at­ve­ju ga­li kis­ti vyk­dant sta­ty­bos dar­bus. Aki­vaiz­du, kad at­lik­ti dar­bai aly­tiš­kiams kai­na­vo dau­giau nei dvi­gu­bai bran­giau. Tai ne at­si­tik­ti­nu­mas. Tai sis­te­min­ga me­ro veik­la – dė­me­sys sau ir mei­lė pi­ni­gams.</p> <p>Aly­tiš­kius ga­liu tik­rai nu­ra­min­ti: nie­kas šių ob­jek­tų ne­si­ren­gia griau­ti, kaip yra sa­kęs me­ras. Kad že­mės pa­skir­ties pa­kei­ti­mo rei­kė­jo, vi­si su­pra­to. Toks spren­di­mas ta­ry­bos po­sė­dy­je ir bu­vo pri­im­tas.</p> <p>Ta­čiau mies­to gy­ven­to­jai tu­ri ži­no­ti, kad į Jau­ni­mo par­ko ob­jek­tus, ku­rie at­si­ra­do dir­bant šios ka­den­ci­jos ta­ry­bai, in­ves­tuo­ta apie 0,5 mln. eu­rų. Ar tiek šie ob­jek­tai ga­li kai­nuo­ti, te­gul įver­ti­na pa­tys mies­to gy­ven­to­jai.</p> <p>Ka­dan­gi Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te su­abe­jo­ta dėl sta­ti­nių Jau­ni­mo par­ke tei­sė­tu­mo, krei­pė­mės į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą bei Vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ją.</p> <p><strong>Ge­di­mi­nas Dauk­šys:</strong> Jei­gu no­ri­me, kad įsta­ty­mų lai­ky­tų­si pi­lie­čiai, pa­vyz­dį tu­ri ro­dy­ti pa­ti sa­vi­val­dy­bė. Ji turi demonstruoti pagarbą įstatymams ir šventai juos vykdyti, nesvarbu, kokios srities jie būtų. Švie­ti­mo įsta­ty­me pa­ra­šy­ta, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri nu­sta­ty­ti tvar­ką, kaip mo­kyk­loms ski­ria­mos ūkio lė­šos, ku­rios rei­ka­lin­gos su­si­mo­kė­ti už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, iš­lai­ky­ti ūkio dar­buo­to­jus ir ki­toms ūkio reik­mėms. Pas mus to­kios tvar­kos nė­ra. Kai jos nė­ra, sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams at­si­ran­da ga­li­my­bė pik­tnau­džiau­ti – kam no­riu, duo­du dau­giau, kam ne­no­riu, ma­žiau.</p> <p>Mes ke­lia­me klau­si­mą dėl ūkio lė­šų sky­ri­mo tvar­kos pa­tvir­ti­ni­mo, bet to ne­da­ro­ma, nes dir­bant pa­gal tvar­ką ne­bus ga­li­ma ma­ni­pu­liuo­ti mo­kyk­lų di­rek­to­riais ir mo­kyk­lų ben­druo­me­nė­mis.</p> <p><strong>Ed­var­das Biels­kis:</strong> Kiek­vie­nam alytiškiui tu­ri bū­ti vie­no­dos tei­sės ir ga­lio­ti vie­no­dos tai­syk­lės. Tik­rai Aly­tu­je yra sfe­rų, kur žai­džia­ma ne pa­gal vie­no­das tai­syk­les. Pa­vyz­džiui, švie­ti­mo sri­ty­je bū­na si­tu­a­ci­jų, kur vie­ni ar ki­ti klau­si­mai spren­džia­mi ne­ob­jek­ty­viai, o, kai at­si­ran­da ša­liš­ku­mas, tai apie vi­siems tei­sin­gus spren­di­mus ga­li­me pa­mirš­ti. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti.</p> <p>Švie­ti­mo sri­ty­je kon­kur­sus tu­ri lai­mė­ti ge­riau­si, aukš­tos kom­pe­ten­ci­jos ir ge­ban­tys bū­ti ly­de­riais va­do­vai, ku­rie mo­ka su­telk­ti ko­man­dą, nu­ma­ty­ti įstai­gos tiks­lus ir mo­ty­vuo­ti mo­kyk­los ko­lek­ty­vą juos įgy­ven­din­ti, ku­rie im­lūs nau­joms idė­joms bei kri­ti­kai, ku­rių dar­bas pa­grįs­tas abi­pu­siu pa­si­ti­kė­ji­mu ir pa­gar­ba.</p> <p>Pa­mi­nė­siu kla­sių kom­plek­ta­vi­mo problemą miesto mo­kyk­lo­se. Tė­vai vai­kams tei­siš­kai ga­li pa­rink­ti mo­kyk­las ir tai da­ro, ta­čiau, jei mo­kyk­la no­ri kom­plek­tuo­ti dau­giau kla­sių, su­si­du­ria su sa­vi­val­dy­bės su­var­žy­mais. Mo­kyk­la no­ri ir ga­li pri­im­ti dau­giau vai­kų, bet tie­siog ne­lei­džia­ma kom­plek­tuo­ti dau­giau kla­sių kom­plek­tų, mo­ty­vuo­jant tuo, kad ne­be­liks vai­kų vie­no­je ar ki­to­je mo­kyk­lo­je. Kaž­ku­riai mo­kyk­lai tie­siog ga­li ne­be­lik­ti mo­ty­va­ci­jos steng­tis to­bu­lė­ti, nes vai­kų skai­čius yra už­tik­ri­na­mas dirb­ti­nai.</p> <p>Vi­si ži­no­me, kad, at­si­žvel­giant į vai­kų skai­čių kla­sė­je ir kla­sių kom­plek­tų skai­čių, yra ski­ria­mos mo­ki­nių ug­dy­mo iš­lai­dos. Ki­taip ta­riant, kuo dau­giau vai­kų mo­kyk­lo­je, tuo ji la­biau ap­rū­pin­ta fi­nan­siš­kai. Taip tu­rė­tų bū­ti ir su sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mo­mis ūkio lė­šo­mis.</p> <p>Tė­vai tu­rė­tų bū­ti di­džiau­sias in­di­ka­to­rius vai­kui ren­kant mo­kyk­lą, kas pa­ro­dy­tų, ku­ri mo­kyk­la dir­ba ge­rai, o ku­riai dar rei­kia pa­si­steng­ti. Jei tė­vai į mo­kyk­lą ne­at­ves­tų vai­kų, tai ta­ry­bos na­riams ne­be­rei­kė­tų gin­čy­tis, ku­rią mo­kyk­lą už­da­ry­ti, jei Aly­tu­je jų tik­rai yra per daug. Taip yra da­ro­ma ki­tuo­se mies­tuo­se ir dvi­ra­čio iš­ra­di­nė­ti ne­be­rei­kia. Čia yra il­gas pro­ce­sas, ku­ris ne­įvyks­ta per vie­nus me­tus, juk vis dėl­to ten dir­ba žmo­nės ir ne­ga­li­ma jų tie­siog iš­mes­ti į gat­vę kaip iš­me­ta­me su­ne­šio­tą ir ne­be­nau­do­ja­mą dra­bu­žį.</p> <p><strong>Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius: </strong>Kiek­vie­na mo­kyk­la, tu­rė­da­ma kon­ku­ren­ci­ją, to­bu­lė­ja. Aly­taus švie­ti­me vis dar eg­zis­tuo­ja so­vie­ti­nė sis­te­ma – tė­vai sa­vo vai­kams ne­ga­li pa­rink­ti mo­kyk­los, nors įsta­ty­miš­kai tai ne­drau­džia­ma. Dau­gu­mo­je mo­kyk­lų yra sa­vi­val­dy­bei bei Švie­ti­mo ir spor­to sky­riui lo­ja­lūs di­rek­to­riai.</p> <p><strong>Ge­di­mi­nas Dauk­šys:</strong> Ki­ta pro­ble­ma, kad da­lis vai­kų ug­dy­mui skir­tų pi­ni­gų pa­nau­do­ja­ma ne pa­gal pa­skir­tį. Ski­ria­me ne­ma­žai pi­ni­gų vai­kų spor­to bū­re­liams. Pa­gal švie­ti­mo mi­nist­ro nu­sta­ty­tą tvar­ką spor­to tre­ne­riams nu­ma­ty­tas kon­kre­tus tre­ni­ruo­čių skai­čius per sa­vai­tę ir pri­va­lo­mas tre­ni­ruo­ja­mų vai­kų da­ly­va­vi­mas var­žy­bo­se. De­ja, da­lis tre­ne­rių ir vai­kų ne­da­ly­vau­ja jo­kio­se var­žy­bo­se.</p> <p>Ky­la įta­ri­mų ma­žiau­siai dėl tri­jų tre­ne­rių dar­bo Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre. Jų tre­ni­ruo­ja­mi vai­kai ne­da­ly­va­vo var­žy­bo­se, tad ky­la klau­si­mas, ar tie tre­ne­riai dir­bo ir tre­ni­ra­vo vai­kus.</p> <p>Ski­ria­me pi­ni­gus, kad mo­kė­tu­me tre­ne­riams pa­do­rius at­ly­gi­ni­mus, bet re­a­liai dir­ban­čių tre­ne­rių dalis al­gos nu­ei­na vai­kų ne­tre­ni­ruo­jan­tiems tre­ne­riams iš­lai­ky­ti. Aš to­kį klau­si­mą kė­liau ir ta­ry­bo­je, pa­klau­si­mą pa­tei­kiau ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rei Onai Ba­le­vi­čiū­tei.</p> <p>Prieš me­tus pa­siū­lė­me ir ta­ry­ba bu­vo pa­tvir­ti­nu­si tvar­ką, kai at­ly­gi­ni­mą gau­na tik re­a­liai vai­kus tre­ni­ruo­jan­tys tre­ne­riai pa­gal aiš­kius kri­te­ri­jus – vai­kų skai­čių ir jų spor­ti­nius pa­sie­ki­mus. Kuo dau­giau vai­kų tre­ni­ruo­ji, kuo aukš­tes­ni jų spor­ti­niai pa­sie­ki­mai, tuo di­des­nį at­ly­gi­ni­mą gau­na tre­ne­ris. De­ja, so­cial­de­mok­ra­tai ir dar ke­lios il­gai mies­to val­dy­me da­ly­vau­jan­čios par­ti­jos šiai tvar­kai la­bai prie­ši­no­si ir jiems pa­vy­ko mi­nė­tą tvar­ką at­šauk­ti. Šiuo­se veiks­muo­se ma­tau la­bai aiš­kius po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos bruo­žus.</p> <p><strong>Va­lius Mi­ce­vi­čius:</strong> Mes tik­rai pa­si­gen­da­me mies­to va­do­vų ben­dra­vi­mo su aly­tiš­kiais kaip bū­da­vo anks­čiau. To­dėl nie­ko nuo­sta­baus, kad ky­la ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ir dėl mies­to erd­vių tvar­ky­mo, ir dėl švie­ti­mo, ir dėl ki­tų Aly­tu­je spren­džia­mų klau­si­mų.</p> <p>Jaus­da­mi gy­ven­to­jų pa­lai­ky­mą įkū­rė­me aso­cia­ci­ją „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“. Jau šian­dien tu­ri­me ne­ma­žai ben­dra­min­čių, ku­rie dir­ba aso­cia­ci­jo­je ir ku­rie ne­abe­jin­gi mū­sų mies­tui. Ar­ti­miau­siu me­tu ati­da­ry­si­me sa­vo aso­cia­ci­jos būs­ti­nę mies­to cen­tre, kad aly­tiš­kiai ga­lė­tų pas mus at­ei­ti, iš­sa­ky­ti sa­vo min­tis, nes vi­si esa­me Aly­taus šei­mi­nin­kai, at­sa­kin­gi už jo at­ei­tį.</p> <p> </p> <p>Pa­ren­gė <strong>Al­ma Mos­tei­kai­tė</strong></p> <p>Užs. Nr. 051</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG_5537%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG_5537%201.jpg?itok=91u8ZIZl" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG_5564%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG_5564%201.jpg?itok=u6u8LP6B" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG_5574%201_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG_5574%201_0.jpg?itok=YbJnxhHT" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG_8441.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG_8441.jpg?itok=YjGm-iI8" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/spren-di-mai-ir-sa-ko-my-be-apie-ga-li-ma-ko-rup-ci-ja-mei-le-pi-ni-gams-ir-su-var-zy-ta-pa-si-rin&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3580&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="B2iMkIBbb4QtjfgrganYpuYA2GuXU43Prga-uFhXL_M"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-865692" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650975364"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nepalankiausi</span> - 2022-04-26 - 15:16</p> </li> <a href="/comment/865692#comment-865692" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/865692#comment-865692" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Miestui nepalankiausi šie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Miestui nepalankiausi šie taip vadinami oligarchiniai interesai. Dar trenerį pridėt, per kurio sarašą pateko į tarybą. Ir po tradiciškai tarp savęs. Klastingiausi, kas netinka metodai iki nužmogėjimų ir tą įrodę..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=865692" token="9hPJnkArnr8JnLYVLp_VPcNR9X2H73XVmdkue4OGZPA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-863837" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650959677"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dr.</span> - 2022-04-26 - 10:54</p> </li> <a href="/comment/863837#comment-863837" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/863837#comment-863837" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Priešrinkiminė diarėja.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Priešrinkiminė diarėja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=863837" token="4qxLcFj6e0LKKdRy1bp0xiTD4nwXI9FHjMrt2PAKazo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-855277" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650890995"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>užslėpti</span> - 2022-04-25 - 15:49</p> </li> <a href="/comment/855277#comment-855277" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/855277#comment-855277" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuo anos kadencijos matos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuo anos kadencijos matos kaip užslėpti tikslai, nežiūrint kokiom priemonėm net per derinius per teisėsaugą pasiekt. Tai pramonės parke išlaikyt, kad nesudaryt konkurencijos privedant rimtą strateginį investuotoją. Tada gali mažiau uždirbantys išsilakstyt kur normaliau moka. Problemos likusiems Alytuj po verslais, kur problemos dėl normalaus mokėjimo išsilaikyt. Ir superjautri aerodromo 100 ha tema kur kol kas tempiama įvėlus per teismus kas ir nemažai kainuoja, kaip ištempt iki kitos kadencijos tikintis, kad? Gal savesni valdžioj bus. Toliau kitos sritys tik priedanga ir silpni per strategijas. Nes verslams išgyvent ir vis sunkiau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=855277" token="r28if9tMIaJvSv7gojFuMfJB7QhOqraYn5fVJaDP_S0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-853495" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650877020"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>bet</span> - 2022-04-25 - 11:57</p> </li> <a href="/comment/853495#comment-853495" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/853495#comment-853495" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bet ir lupa jaunimą postuose…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bet ir lupa jaunimą postuose per užsakomus vienpusius straipsnius už akių nesismulkinant pataiko, ar ne. O jaunimas postuose savo gabumais net rimčiau nesugeba ką atsikirst. Juo lab tokie užsakomi straipsniai turėtų nemažai kainuot. Vadinas kažkas negaili pinigų destrukcijai? Tikis, kad atsipirks? Kaip ir dėl aerodromo kad vilkint apskundžiant per teismus, ir turi nemažai kainuot tokių akšndų paruošimams? Vadinas tikis ir, kad kažkaip atsipirkt turėtų?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=853495" token="U8TUtYS3YxZ1B8lAuiMW0P_EIl9FQWofPLE7eojKB7Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-850230" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650851791"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>fiola123</span> - 2022-04-25 - 04:56</p> </li> <a href="/comment/850230#comment-850230" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/850230#comment-850230" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Your blog is great, I read…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Your blog is great, I read it. Download game app <a href="https://apksunny.com/resso/">resso mod apk</a> for free</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=850230" token="isAmaemp0civRfy5LllJSWNC0tZeKBiSeDf6zh4c0cs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-842521" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650785015"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>užslopinta</span> - 2022-04-24 - 10:23</p> </li> <a href="/comment/842521#comment-842521" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/842521#comment-842521" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip Alytuj užslopinta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip Alytuj užslopinta istorija dėl užkastų atliekų firmoj. Keli metai bijo kaip ten yra paviešint atsakingos aplinkos apsaugos institucijos, turintys įvest aiškumą meras su taryba. Net ir Seimo narys ir tas nedrysta. Kaip paaiškint, kodėl neefekttyviai miesto labui naudojami pramonės parko ir aerodromo potencialai, tikros giluminės priežastys. Ir toliau darančios labai blogą įtaką miesto valdymui. Steaipsnį apmokamam užmetė vienpusišką versiją merui už akių, ir fas visi. Dėl pramonės parko jei būt kaip kitur pritraukę rimtą užsienio investuotoją, jie moka gerus atlyginimus irbūt kur mažiau moka, perbėgę alytiškiai kur geriau mūka. Tada alytiškiams proga normaliai uždirbt ir oriai gyvent savo mieste. Bet naujalietuviams iš verslo .., todėl ir blaškos per tarybą. Dėl aerodromo 100 ha vertės apie 40 milijonų kažkas vėl meta daug lėšų, apskūst per teismus ir tempt. Kažkam kol kas nenaudonga, kad per tarybą operatyviau sprest miesto naudai. Štai iš kur šie nužmogėję ir nervuoti metodai. Ir, ar juose Alytus ir toliau skęsta, ar bando išsivaduot? Kad daugiau ir per teismus nesigirdėti iš susireikšminusių po politika erelių triadų turiniu- kas ubagam davė teisę aiškint, klaust.. Ar jei kas neįtinka, psichiniais vadint ir panašiai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=842521" token="9-Sr22fDen9RjkJH3RhTC0kZN7Tv1wEdhtb4zhJ-AnU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-840756" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650765872"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>per šį</span> - 2022-04-24 - 05:04</p> </li> <a href="/comment/840756#comment-840756" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/840756#comment-840756" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per šio veikėjo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per šio veikėjo kanalizacinius metodus mest ponigus advokatams, kad nuslopint neįtinkančius dėl miesto labui keliamų pramonės parko, aerodromo, orlaivio įpatumų, per teismo civ. bylą Nr.2-952-292/2017 iki nualpinėjimų nuo savo niekinančių triadų prieš alyttiškį ir užslopontas miesto vystymas, įvelti į destrukcinius vienpusius sliekinėjimus, kaip ir šiam užsakomam straipsnį. Merui ir tarybai į akis bijo pasakyt, tai užsakomais straipsniais už akių. Pats save būnant politiku teismo civ. bylos Nr.2-952-292/2017 prisilygina eiliniui piliečiui, kur reikalavimai mažesni nei politikui kur davęs įstatymų laikytis įstatymų turi laikytis, ir ką po to daro taryboj iki dabar, velia kur prisiliečia. Negarbūngas, pagiežingas, nepatenkintas gyvenimu kaip žmogus, nors rodo save turtingu. Kas būtų jei visi žmonės vieni ant kitų varytų už akių, nei pirmiau garbingai stengias išsiaiškint tarpusavį garbingai į akis. Jau teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 kaip pats nuo savo intrigų alpinėjo prieš kitoj stalo pusėj sėdintį alytiškį iki, kad tik pirštu sugebėjo advokatei parodyt kur tabletė pas jį viršutinėj švarko kišenėj ir ta ištraukus į burną įdėjo ir nurijęs sedėjo pabalės, apglėbęs o teisėja nekviečia jam greitos, net momente baisu buvo. Kad nenumirtų, taip netikėtai viskas. Bet gi atskiriems Alytuj toli iki žmoniškumų normų. Šokdins priepuoliniais pliūpsniaus kur gali..Taip ir straipsnį ant mero už akių pavarė, o susitikęs akis į akį... vėl?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=840756" token="nd728QTDCtjbV82mmhCHg_LmOcnTx04uJc9PGZ8s8rc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-836321" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650720334"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Paklodiniam ko…</span> - 2022-04-23 - 16:25</p> </li> <a href="/comment/836321#comment-836321" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/836321#comment-836321" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Eik šiukšlių rinkt, maišą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Eik šiukšlių rinkt, maišą pasiėmęs, užuot čia tuos pačius niekalus rašinėjęs</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=836321" token="SF343mwyWNyjpRWnuzk8VotBmSMA7qx_uJDkyw6NHhA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-829945" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650645605"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nesuprantama</span> - 2022-04-22 - 19:40</p> </li> <a href="/comment/829945#comment-829945" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/829945#comment-829945" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nesuprantama, ar net…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nesuprantama, ar net prieštaringa tarybos nario elgsena ir dar apie atsakomybę kalba. Jei Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 būdamas tarybos nariu pats save prilygina eiliniui ir dar advokatei sumoka 1300 eurų privačiam ieškiniui iš neįtinkančio išspaust, tai logiškai traukias iš tarybos nario ir kaip eilinis ramia sažine elgias. Nežiūrint, kad kaip rinkėjų išdavystė rinko tarybos nariu, o pats save prilygino eiliniui, kur reikalavimai mažesni. Nes tarybos narys davęs priesaiką laikytis įstatymų turi jų laikytis, o šis į eilinį pavirtęs kaip ir neseka tarybos nario duota priesaika. Tai kam laikos politikoj. Kodėl kas straipsnį išdėstyta neviešina pirmiau per kitą savaitę būsimą tarybos posėdį merui ir kitiems garbingai į akis. Ir kaip taryboj spres, tada gali viešint per žiniasklaidą. Kur kaip tarybos narių ataskaita, kiek siūlymų teikė tarybai svarstyt ir kokia jų nauda miestui. O kas straipsnį kaip merui už akių vienpusė kritika, ar mero momentinės veiklos vienpusė ataskaita. Bet čia daugiau kaip teisėsaugos informatorių lygis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=829945" token="cswv2kIF6evwJbthjH9hPCRzND7JWGMwyVK6nOJiDfs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-829576" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650641600"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tomas</span> - 2022-04-22 - 18:33</p> </li> <a href="/comment/829576#comment-829576" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/829576#comment-829576" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pati didžiausia miesto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pati didžiausia miesto neišsprendžiama problema yra, pats šito atskirtųjų burelio vadeiva Sigitas. Pastovus savęs aukštinimas koks doras ir teisingas esą šitas vyras, kiti savivaldybėje niekšai, nusikaltėliai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=829576" token="i_F879DMvJleH0rcCCiH2hbLUQ7Bcf4f4qyll6eubMM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-827429" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650611070"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>esmė</span> - 2022-04-22 - 10:04</p> </li> <a href="/comment/827429#comment-827429" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/827429#comment-827429" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus naujalietuviai iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus naujalietuviai iš verslo gano partinukus jų medžioklės plotuose. O štai partinukai link strateginių plotų pramonės parko ir aerodromo net žvilgtelt vengia. Tiek tos ir savivaldos, rinkų stygius..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=827429" token="SR6E543SR2FexfpXJCc0Weu8JPAJWlfZsn4IIxyexLM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-827310" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650609655"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>merui</span> - 2022-04-22 - 09:40</p> </li> <a href="/comment/827310#comment-827310" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/827310#comment-827310" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal įstatymus būtent meras…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal įstatymus būtent meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Būtent per tai turi paaiškint alytiškiams į straipsnį ir komentaruose vardijamus klausimus. O nevaidint, kad nepastebi, ar per prasta. Nesugeba, tegu užleidžia postą tam, kuris sugebės. Savivaldos veikloj neaiškumų ir nutylėjimų neturi būt. Nes kas vyksta iki šiol, kaip vengia rimtų temų, čia yra blogai. Ir kuo daugiau neaiškumų, tuo daugiau įtampų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=827310" token="7Nm5bil8tMTEH3mNVz0xfxtrLV5s0sy39qJJSad1zKU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-827034" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650605992"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>primenu</span> - 2022-04-22 - 08:39</p> </li> <a href="/comment/827034#comment-827034" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/827034#comment-827034" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Politikai davęs priesaikas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Politikai davęs priesaikas laikytis įstatymų. 27 Alytaus miesto tarybos naiai rinkti, todėl atsakingi ir atskaitingi. Ir turi aiškūnt žmonėms, kur klausia sr neaišku. O ne ligpniais vadibt. Gatvėj pabandytų tokius išsireiškimus, ka žon kaip baigtūs. Nes gatvė, tai ne teismo salė ar teisėsaugos dvigubi standartai, per kuriuos kaip kurie politikai kaip nori išsidorbinėja iš neįtinkančių žmonių. Dar Alytus į kaip kelių dvarą galutinai nepavirtęs, nežiūrint kaip kas iki šiol kaip nori išsidirbinėja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=827034" token="OXSODejdw0OjitiMgVwh22aEd_C6uXBl3-rZnrDiXkc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-827010" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650605590"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>to kliedėsiai</span> - 2022-04-22 - 08:33</p> </li> <a href="/comment/827010#comment-827010" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/827010#comment-827010" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nereikia kaip politikams…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nereikia kaip politikams prisidirbt, kad patiems būt gėda ir bijotų viešinimo, tada nereikės kitų vadint ligoniais. Nes normalus žmogus pats į save pirmiau pažiūrės, tada kitus vertins. Ir jei nesugeba atitikt politikams keliamų reikalavimų, nėra ko eit į politiką. Straipsnį nei vienas neatitinka romtam tarybos nariui kelliamų reikalavimų, apart primityviai tenkint savo ambizijas. Kurias jau dauguma perpranta Alytuj. Sunku verslams, tad ardosi kaip gali išgyvent. Bet visur turi būt prisilaikoma politikos ir žmoniškumo normų. Vaizduojamas ir realus elgesys atitikt taip, kad patiems nebūtų gėda. Šiandien Alytaus taryboj žemesni intelektai nei, net gatvėj eiliniai aukštesni elgesio kultūros sritį. Viešos erdvės lygis per žemas miesto rangui. Taryba, turinti būt priekį ir kurt bei vienyt, priešingai stabdis progresui per savivaldą ir miesto vystymą. Ir prastėja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=827010" token="HAnYCkrWE-SukPu3wOLx-lUQaM-sJW8qAGaKvRSlfD4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-826931" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650604257"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kliedesiai</span> - 2022-04-22 - 08:10</p> </li> <a href="/comment/826931#comment-826931" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/826931#comment-826931" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kažkoks ligonis pastoviai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kažkoks ligonis pastoviai kliedi komentaruose</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=826931" token="gGEq1ZxmDp8S_LfXW3ce_amSobd5aSjQ9_TsmMK-pnU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-826852" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650603013"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ar?</span> - 2022-04-22 - 07:50</p> </li> <a href="/comment/826852#comment-826852" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/826852#comment-826852" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar Alytaus versle ir kiti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar Alytaus versle ir kiti tokio proto, kaip šis tarybos narys Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 elgės? Kur būdamas tarybos nariu primoka advokatei 1300 eurų, kad prilygintų politiką privačiam asmeniui, kur reikalavima mažesni nei politkui davusiam priesaiką laikytis įstatymų. Ir atsivilkęs į teismą neįtinkantį alytiškį dėl keliamų pramonės parko, aerodromo, orlaivių temas pradeda. Mano misija stabdyt. Girias kaip politikas kovojas už žmones dėl atliekų. (Kur šiandien vertinant istoriją dėl užkastų atliekų, aišku ką turėjo omenį). Ir paklausius kaip politiko, kuriuo gyrės, kur teikti kžnkretūs tarybos nario siūlymai raštu pasirašant ttarybai svarstyt, prasideda niekinimo triados iki nualponėjimų, turiu.- Kas ubagui davė teisę aiškint, klaust..Blogo linki alytiškiui ir šeimai, kad neišsimokėtų. Vadinant žmogysta pats pabalęs stovėdamas drimba ant kėdės. Advokatė tablete gaivina. Teisėja net nekviečia greitosios, o jei būt numiręs. Kas kaltas, kad teisėja ir politikas nesilaiko Kpnst. 21,22,25,29,33,109,110 įstatymų. Kur vėl savivaldybės Etikos kpmisija sprendime Nr.KPPn- 16 pradėję tirt, kas kžnkrečiai tokiom triadom rašinėjo nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 žeidinėjančius komentarus, kur. Nustatyta rašinėta po moters darbo ir namų kompiuteriais, moteris atsisakė duot parodymus. Etikos komisija kvietė politiką ateit į posėdį ir į akis garbingai pasakyt, jis ar ne jis rašinėjo. Neatėjo. Kaip ir teisėsauga neviešindami, moterį atsakomybei pakišdami kur iki tokių temų kaip atskiruose komentaruose už teisėjus baudas skirt, tuo met ragino namų bendrijų pirminūnkus ateit į teismą ir.., sunku patikėt, kad šiais laikais taip gali vykt? Kad Akytuj žino politikai, teisėsauga, žoniasklaida ir...Pabandytų gatvėj pademonstruot tokias leksikas, kur teismo salėj ardos netramdomas teidėjos, ka žin gatvėj kaip baigtūs? Gal nespėtų ir tablečių išsitraukt? O čia įviešumą ereliai, gelbėtojai, ypač kaip teisėsaugai ką nors paskundžia. Iki kiek kritę valdyme Alytuj per dvigubus standartus iki nužmogėjimų. Po apskundimų dėl Jaunimo parko savivaldybė vėl transe, nors ir taip išderinta, kur šie tik prieina savo metodų lygį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=826852" token="2NJHK-v8BTl_LjN7z_GXqD1wzzqokh8Yv0oldobEcjo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-826637" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650599743"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ambicijos</span> - 2022-04-22 - 06:55</p> </li> <a href="/comment/826637#comment-826637" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/826637#comment-826637" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl taip liguistsi ir iki…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl taip liguistsi ir iki nužmogėjimų per paskutines kadencijas slopina būnant politiku po privačiu kaltinimu per derinius su teisėsaugą neįtinkantį dėl pramonės parko, aerodromo, orlaivių įpatumų? Kokia nauda miestui per smulkius paleistas pustuštis pramonės parkas palyginus, kad kitur rimti užsienio investuotojai jau pritraukti ir ekonomiškai gyvina regionus? Kokia nauda, kad tik taip sugeba likutis pramonės išgyvent, o miestas praranda geras galimybes vystytis? Kokia nauda nuo aerodromo 100 ha vertės apie 40 milijonų per 30 metų kiek mokesčių sumokėta? Kas moka mokesčius, kaip prieš kelis metus aerodromą perdavus savivaldybei vietoj to, kad per tarybą sprest kaip efektyviau įveiklint per es paramą, saujelė mesdami didelius pinigus ir dabar per teismus apskundę tempia? Kaip jiems tie pinigai atsipirks, jei ir dabar nei patys daro, nei kitiems leodžia? Ne jau miestas toks turtingas, kad gali leist sau neefektyviai naudot pramonės parką kurio įrengimui savivaldybė investavus 10 milijonų, ar laikyt aerodromo 100 ha? Nei patiems, nei kitiems..? Ar tik intrigos kaip pasinaudot, jei gausis? Štai tik per šiuos kelis punktus įklampinta stagnuot.., vardan ko? Kelių kombinacijų .. ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=826637" token="JLiJysVBlbzhFB2zMn6P137jIQT-EoB99-gaftMZOgg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-826409" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650596855"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kodėl?</span> - 2022-04-22 - 06:07</p> </li> <a href="/comment/826409#comment-826409" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/826409#comment-826409" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl dėl atliekų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl dėl atliekų skandaliuko firmoj iki šiol alytiškiams nepaaiškina iki šiol už tai atsakingos institucijos? Ar situacija kaip padangų gaisro iki tol n gaisrų ir visi bijo prabilt? Kol.. nesupleškėjo ir po to drysta stebėtis. Kas čia Alytaus valdyme kaip dvaras atskirų, kur tabu prabilt apie tikras pustuščio pramonės parko, aerodromo, orlaivių įpatumus? Ar tiksliau, jei per Lietuvą pramonės parkai sėkmingai užpildyti rimtais užsienio investuotojais, tai Alytuj dėl atskirų po verslu susireikšminusių kad išvengt užsienio verslų konkurencingumo, turi džiūt pustuščias pramonės parkas ir miestas? Kol atskiri nuo verslo blūdina tarp verslų ir taryboj nesuprasdami ką daro. Ir mano, kad niekas nesupranta. O mero apatinius skaičiuot, nebūtinai ir taryboj būt ir ją teršt. Kur slopina būnant politiku po privačiais ieškiniais per teisėsaugą? Iki tol nei vienas alytiškis politikas taip ciniškai nedrysdavo, kaip šis iki šiol. Ar pradėjusi anoj kadencijoj tarybą semt kanalixacija tegu semia savivaldą kaip iki šiol kur prisiliečia, sujaukia. Ir dar apskundžia per teisėsaugą? Tokio stiliaus dar nebuvo valdyme kaip dabar bando ir į kitą kadenciją pernešt. Ne jau Alytus per savivaldą nusiteikęs galutinai supūt?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=826409" token="S3Cls_OrlwCC9Cy95f1nEu0apCRt7NoHLzqMAYGpwAk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-825257" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650572623"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nebaigta</span> - 2022-04-21 - 23:23</p> </li> <a href="/comment/825257#comment-825257" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/825257#comment-825257" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip baigesi atlieku po zeme…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip baigesi atlieku po zeme skandaliukas? Deklaracijos rinkejams kvailinti prasilenkia su realybe.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=825257" token="IXGmhQVvp-fz92yKLqVsmls8e3yPDOTvJvQtMOgYncw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-824648" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650566234"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Busotas</span> - 2022-04-21 - 21:37</p> </li> <a href="/comment/824648#comment-824648" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/824648#comment-824648" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar Micevičių Busotas turi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar Micevičių Busotas turi kitokių mašinų, nei busai? Nes jie ir biokurą šiluminiams vežė, ir šiūkšles aracui. <a href="https://pirkimai365.lt/tiekejas/busotas-uab/277784">https://pirkimai365.lt/tiekejas/busotas-uab/277784</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=824648" token="CWoKguRrLNzwlo9M_5x2ygy8YwGOMWF8ydvQvEJLHcA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 21 Apr 2022 06:27:28 +0000 vyrredaktorius 3580 at https://www.alytausnaujienos.lt Įsi­kū­rė aso­cia­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė” https://www.alytausnaujienos.lt/isi-ku-re-aso-cia-ci-ja-spren-di-mai-ir-sa-ko-my-be <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-08</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/40-13710" rel="bookmark"> Nr. <span> 40 (13710) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/IMG_8353%20%282%29apk.jpg?itok=VT7K8Tto" width="344" height="287" alt="Aso­cia­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ pir­mi­nin­kas Sigitas Le­o­na­vi­čius. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." title="Aso­cia­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ pir­mi­nin­kas Sigitas Le­o­na­vi­čius: „Dirb­da­mi mies­to ta­ry­bo­je per pas­ta­ruo­sius me­tus su­lau­kė­me di­de­lio gy­ven­to­jų pa­lai­ky­mo ir pra­šy­mų pri­si­dė­ti prie mū­sų ko­man­dos. To­dėl nu­spren­dė­me kur­ti aso­cia­ci­ją, jog vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie mū­sų dar­bų.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ko­kie aso­cia­ci­jos pa­grin­di­niai tiks­lai?</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Nau­jai įsi­kū­ru­sios aso­cia­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ pir­mi­nin­kas S.Le­o­na­vi­čius ne­slė­pė, kad ji įsteig­ta ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams, ku­rie vyks at­ei­nan­čių me­tų pa­va­sa­rį: „Dirb­da­mi mies­to ta­ry­bo­je per pas­ta­ruo­sius me­tus su­lau­kė­me di­de­lio gy­ven­to­jų pa­lai­ky­mo ir pra­šy­mų pri­si­dė­ti prie mū­sų ko­man­dos, kad bū­tų ga­li­ma kar­tu to­liau ne­sa­va­nau­diš­kai dirb­ti aly­tiš­kių la­bui. To­dėl nu­spren­dė­me kur­ti aso­cia­ci­ją, jog vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie mū­sų dar­bų.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Šios aso­cia­ci­jos pa­grin­di­niai stei­gė­jai yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai Ge­di­mi­nas Dauk­šys ir Va­lius Mi­ce­vi­čius, pri­klau­san­tys S.Le­o­na­vi­čiaus va­do­vau­ja­mai frak­ci­jai „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Nau­jos mies­te at­si­ra­du­sios aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas įvar­di­jo pa­grin­di­nius jos veik­los tiks­lus – pri­ei­na­mas ir ko­ky­biš­kas so­cia­li­nes bei me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas vi­siems gy­ven­to­jams, ko­ky­biš­ką vai­kų ug­dy­mą, ko­ky­biš­kas kul­tū­ros ir spor­to pa­slau­gas, tin­ka­mą ir sau­gią gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką mies­te, in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą į Aly­tų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">O pa­grin­di­niai aso­cia­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ prin­ci­pai ir sie­kiai, S.Le­o­na­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, yra są­ži­nin­gu­mas, kom­pe­ten­ci­ja, so­cia­li­nis tei­sin­gu­mas, įsta­ty­mų lai­ky­ma­sis, biu­ro­kratijos iš­gy­ven­di­ni­mas, ne­pa­kan­tu­mas ne­po­tiz­mui, ky­šiams, įsta­ty­mų pa­žei­di­mams, as­me­ni­nė val­di­nin­ko ir po­li­ti­ko at­sa­ko­my­bė, lais­vas, de­mo­kra­tiškas, nuo­la­ti­nis ben­dra­vi­mas ir ta­ri­ma­sis su aly­tiš­kiais, ko­le­gia­lus spren­di­mų pri­ėmi­mas, mo­der­nus ir efek­ty­vus mies­to val­dy­mas.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„No­rė­tu­me, kad į ko­man­dą at­ei­tų mū­sų tiks­lus ir sie­kius nuo­šir­džiai pa­lai­kan­tys aly­tiš­kiai. Mes tik­rai ne­sie­kia­me tu­rė­ti kuo dau­giau na­rių, svar­biau­sia, jog at­ei­tų ak­ty­vūs, drą­sūs, nau­jų idė­jų tu­rin­tys žmo­nės, ku­rie no­rė­tų dirb­ti, jog mū­sų mies­tas at­si­gau­tų. Jau tu­ri­me ir sa­vo būs­ti­nę Aly­taus mies­to cen­tre, apie ku­rios vie­tą in­for­muo­si­me ar­ti­miau­siu me­tu“, – tei­gė S.Le­o­na­vi­čius, vadovaujantis Alytaus bendrovei „Traidenis“, kuri užsiima nuote­kų valymo įrenginių gamyba.</span></p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Įsteig­ta nau­ja frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">G.Dauk­šys, S.Le­o­na­vi­čius ir V.Mi­ce­vi­čius į šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą bu­vo iš­rink­ti pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Ta­čiau ne­tru­kus jie iš aso­cia­ci­jos „Už Aly­tų“ pa­si­trau­kė, pa­sak S.Le­o­na­vi­čiaus, dėl ne­su­ta­ri­mų su jos va­do­vu To­mu Pa­čė­su.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ne­il­gai tru­kus mi­nė­ti trys ta­ry­bos na­riai jo­je įstei­gė frak­ci­ją „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“. „Tuo me­tu iš aso­cia­ci­jos „Už Aly­tų“ iš­ėjo ir dau­giau žmo­nių, mes su jais pa­lai­ko­me ry­šį, ti­kiuo­si, kad jie pri­si­dės prie mū­sų nau­jai su­kur­to ju­dė­ji­mo. No­riu pa­brėž­ti, kad mums nė­ra svar­bus bu­vęs par­tiš­ku­mas, svar­biau­sia, jog žmo­nės pri­tar­tų mū­sų idė­joms ir no­rė­tų be iš­skai­čia­vi­mų dirb­ti Aly­tui“, – tvir­ti­no S.Le­o­na­vi­čius.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/isi-ku-re-aso-cia-ci-ja-spren-di-mai-ir-sa-ko-my-be&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3546&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="JoiL4bLnsS8eoMwJsjlBvC3iQCNcvf62KZcezDiW1b8"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-775738" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649843636"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>paskaičiau</span> - 2022-04-13 - 12:53</p> </li> <a href="/comment/775738#comment-775738" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/775738#comment-775738" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">komentarus. Sigiui ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>komentarus. Sigiui ir Daukšiui nepavyko. Susifeilino eilinį kartą</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=775738" token="ky79bsN0qfG8iSltbzwYdVrhwGU31xV3GecjR96ivc8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-768873" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649750798"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Taip</span> - 2022-04-12 - 11:06</p> </li> <a href="/comment/768873#comment-768873" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/768873#comment-768873" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Albinai, nevaidink, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Albinai, nevaidink, kad nežinai. Viską sprendžia valdančioji dauguma. Jai reikšk pretenzijas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=768873" token="HVA9qK_qQiLFG3QuvmbyX-J5Z04JfwIGIXekkR_FfAA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-768302" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649743142"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - 2022-04-12 - 08:59</p> </li> <a href="/comment/768302#comment-768302" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/768302#comment-768302" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rimta atsakomybė būnant…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rimta atsakomybė būnant tarybos strateginio plėtros komiteto, kur kompetencija strategijos- projektai, vadovui, kad. Efektuviai neišnaudoti miesto potencialo likučiai pramonės parkas, aerodromo 100 ha, silpnas darbas per es projektus, nepaviešinta kaip ten tesiniai dėl galimai užkastų atliekų firmoj kur skambėjo miestui pavojųnga ar ne. Vėl strateginio plėtros komiteto vadovo postas įtakingiausių iš komitetų, tai valdančių postas. Oponuojantiems pagal įstatymus priklauso kiti postai. Tad dėl atsakomybės nebūtina kvailint alytiškių. Nes būtent dabar kadęncijai baigiantis atsakomybė aiški tenka. O kaip voetoj atsakomybės, kodėl laiku nepastebėta ir netaisyta, tik paskust čia vaikų smėlio dėžės lugis. Sisobarė vaikai pažėrė į akis vienas kitam smįliuko ir..- gerėkites alytiškiai savivaldos imitacija. Norėsit, pažaisim ir ateitį..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=768302" token="q158stOqhK1nyFcURSr4gmK1ZRZO6tYt8xCAmWx9mgc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-768224" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649741961"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pastebėjimas</span> - 2022-04-12 - 08:39</p> </li> <a href="/comment/768224#comment-768224" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/768224#comment-768224" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Suvokiančių alytiškių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Suvokiančių alytiškių pastebėjimaiscaršiausi taryboj klastingumu šis ir taip vadinamas voveriukas. Kuris kadčncijos atvirai per iniciatyvas dėl skulptūrėlių ir kitų susireikšminimų menkniekių tiesiog vėlė tarybą nuo rimtų reikalų. Po to patys įvėlę link skundinėjimų kaip desertui. Būt savo vietoj meras, seniai tokius fintus būt išaiškinęs alytiškiams ir baigtūs tie savinaikinimo cirkai. Ši ir prieš kadęncijos pasižymi, tiek dvoveidiškumų sau neleido. Truputį jautė žmogiškos kultūros ribas. Atskiri nors paraudonuodavo suprasdami, bet nepuldavo teisuolių vaizduot. Dabar kas į viešumą garsesniais lozungais, apsisukę dar aršiau, bet pridengia ciniška demagogija.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=768224" token="W-og5_In5KwMCPlRtRuTxdgDG2dEfRyUA9LT1UDQjEs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-768167" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649741072"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>apklausa</span> - 2022-04-12 - 08:24</p> </li> <a href="/comment/768167#comment-768167" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/768167#comment-768167" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Net įdomu, kaip alytiškiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Net įdomu, kaip alytiškiai reaguoja į tai jei? Pagal įstatymus savivaldos veikla turi būt vieša, efektyvi, politikai ypač meras visur aiškint kur alytiškiai domis, o jie. Iš mero ir tarybos kaip tabu dėl paskolų, prasiskverbusių į viešumą dėl mobingų atvejų nutylėjimas vietoj priežasčių aiškinimų ir viešinimų, kad toliau neplistų. Atskiri atvejai net per teismus slopinami iki nužmogėjimų elementų, kad nedrystų prabilt apie pramonės parko, aerodromi ir orlaivių temas. Jų reikšmė miestui didelė. Jei kitur į pramonės parkai/lez perkrauti stambiai strateginiais investuotojais, Alytuj imitacijai pustuštis. Ir tai per smulkius nelemiančius, kaip kitur pirminės salygos strateginiui investuotojui ne mažiau 20 milijpnų investicijos. Aišku taip nepatinka vietos pramonės likučiams, nes atėjus rimtam investuotojui žmonės pereitų dirbt kur daugiau moka. Vėl dėl aerodromo 100 ha vertės apie 40 milijonų, jei 30 metų laiko gal, kad keli pasiskraidytų su savo gal jau ir turėtais orlaivius, kas čia jų dvaro elementai? Kitiems mokesčius už žemes savivaldybė spaudžia ir lėšų stygius, o čia atsilošę. Dar kas prabyla, peer teismus tyčiojas būdami tarybos nariai ir ieškiniuose pasivertę eoliniais, kuriems mažesni reikalavimai nei politikams, dar tūkstantinius ieškinius deda. Kad kiti nedrystų kelt šių temų. Po schemom, kur bijo viešint trisėsauga, sudidūrę politikai susigniužia. Tai, ar toks tikslas nusivaldyt iki bejėgių ir beteisių vergų, kuriems net neleista rimčiau prabilt apie miesto rimtas problemas? Gali veltis tik į menkaverčius blusinėjimus ir per tai skundinėjant trisėsaigai, vietoj to kad rimta taryba dirbtų savo kompetencijoj. Alytuj tylėkit, negalima, garbinkit tik tą ar aną.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=768167" token="_Y-NaYCptb0xrvJVG_Yi0ldKdQ_O8DXMb22IPbr9KWE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-768144" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649740784"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Arba</span> - 2022-04-12 - 08:19</p> </li> <a href="/comment/768144#comment-768144" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/768144#comment-768144" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Arba albiną pilnatis veikia,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Arba albiną pilnatis veikia, arba jau rankelę patepė, kad čia viduriuotų</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=768144" token="XpnyuMTX6d00cXzTVhi_1xJXYP101XXslHF7Z94Q5Ys"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-763874" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649682110"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sažinė</span> - 2022-04-11 - 16:01</p> </li> <a href="/comment/763874#comment-763874" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/763874#comment-763874" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai šiam, sažinės ramumui…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai šiam, sažinės ramumui pagerint, būtent tokių iškilių žodžių kaip sprendimai ir atsakomybė bei... reikia vengt. Vertinant kaip elgias realybėj ir dauguma tai žino, o jam atrodo, kad niekas nežino, nesupranta, ar bijo? Kiti nors patriotų nevaizduoja įkyriai lysdami į viešumą, nes viduj suvokia kokie jie patriotai tikrumoj ir dviprasmybių nereklamuoja nors savo ramumui. Ir jei alytiškiai leistų sau nors preliminariai paskaičiuot, kiek miestas neteko per oligarchinius, monopolinius atskirų interesus - jau įmanoma susidaryt palyginamuosius kriterijus. Lyginant kaip vystosi kitos sėkmingesnės savivaldybės pagal tas pačias pozicijas. Ir Alytuj jau panašu tokių daugėja, perpranta užkuliusius po politika ir kiek tai miesto dabarčiai ir ateičiai kainuoja. O čia stulbinantys pojūčiai..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=763874" token="8r7h5Wux6ruLmWwp94UjXpGn9d-SpuxHUc_czLX8gw4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-763513" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649675395"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>deja</span> - 2022-04-11 - 14:09</p> </li> <a href="/comment/763513#comment-763513" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/763513#comment-763513" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tesias Alytuj per 30 metų,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tesias Alytuj per 30 metų, kad prie valdymo neprieitų retesni sugebantys rimčiau pastovėt už viešą interesą, o. Jei kuris ir reikliau drysta prabilt apie pramonės parko, aerodromo, orlaivių. temas slopinami per derinius net per teisėsaugą. Užslopinti prasiskverbę atvejai dėl mobingo nenagrinėti per tarybą viešinant. Reiškia tarybai palanku slopinimai..Visi mato tabu apie paskolas, milijoninių srautų per savivaldą detali analizė miesto labui. Tabu ir per žiniasklaidą, apart nukreipinėjamieji į menkaverčius erzelynus. Ir vyrauja skundinėjimų tradicija vietoj to, kad taryboj turi patys sugebėt visas problemas sprest ir atsakyt. O čia mada paskūst, suvertė ar pasinaidojo teisėsaugos dvigubais standartais ir atseit politikai. Tad Alytuj užkuliusį labai atidžiai dėl kiekvieno cento, kad atitekt būtent ten, o ne kitur. Ir laikas žinot schemas, kurios ne kartą išsigrynina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=763513" token="9hhHokLXzaCUh2cPFcDZ-vkSoGoicjQOohdEa2ZxcbM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-763154" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649668198"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nustekentas</span> - 2022-04-11 - 12:09</p> </li> <a href="/comment/763154#comment-763154" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/763154#comment-763154" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytus. Keli savanaudžiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytus. Keli savanaudžiai intrigantai pasikeisdami su savo bendrininkais melžia Alytų. O didžioji dauguma Alytiškių iš viso nesidomi kas vyksta su miesto valdymu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=763154" token="EFxfiADbUYEwqqA8TtcILD2FYyCY3Z8FsP3tc906nkw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-762768" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649660694"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>persidirbo</span> - 2022-04-11 - 10:04</p> </li> <a href="/comment/762768#comment-762768" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/762768#comment-762768" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tarybos darbo rezultatus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tarybos darbo rezultatus baigiantis kadencijai alytiškiai jaučia. Taryboj sutaria kaip alytiškiams mokesčius didint, po to rezga, rezga. Ir kaip nesigauna, ar nepasidalija, pradeda per teisėsaugą skundinėt kas pirmas. Kad nereikėtų atsakyt, kad kaip tarybos nariai nesugeba rast žmoniškų sprendimų net vieni kitų atžvilgiais. Pusę kadencijos per interpeliacijas lupos dėl voveriukų ir kitokių, kaip gavos eolinis fiasko, perėjo ant skundonėjimų. Konkrečiai dėl Jaunimo parko kaip pradžioj dėl medinių aptvariukų siniukams ir .., plėtros komitetas pagal kompetenciją turėjo pastebėt, kad problemos dėl suderinimų ir įteisonimų. Tada komitetas raštu ruošia siūlymus tarybai priemones, kaip gerint ir teikua tarybai raštu svarstyt. Čia žmoniškai per savivaldą pagal įststymus taip elgiamasi. Kadangi Alytuj yra atvejai kai žmoniškumo normų nepaiso, tai ir pradeda vieni ant kitų vietoj rimto darbo. Nri į vieną rimtą paklausimą kaip tarybos nariai nesugeba žmoniškai paaiškint. Tik per žiniasklaidą ereliai prisirašo lozingų ir.., klupkit visas miestas prieš gelbėtojus, per kuriuos ir žemyn upe<br /> nesustabdomai. Blogai, kaip meras nepradeda rimtai dirbt pagal savo kompetenciją.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=762768" token="CqTtUzmLIskQYyy-uZ9NKRDWIHatIIccemfqKHLNXP8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-762693" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649659545"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dr.</span> - 2022-04-11 - 09:45</p> </li> <a href="/comment/762693#comment-762693" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/762693#comment-762693" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nepersidirbk, Albinai. Ar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nepersidirbk, Albinai. Ar pirštų neskauda?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=762693" token="s9jeiI69RiI7yx6SOES7AUfn4PhPdVnN2eb1vYniWuk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-762407" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649653966"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>delionės</span> - 2022-04-11 - 08:12</p> </li> <a href="/comment/762407#comment-762407" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/762407#comment-762407" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus miesto oficiali…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus miesto oficiali aukščiausia valdžia pačių rinkti 27 tarybos nariai. Lemia tarybos aritmetinė dauguma, kuri tvirtina strateginius klausimus. Vienok sudeliota taip, kad į tarybos lygį nepakyla dauguma strateginių klausimų, kaip. Kiek paskolų, monopolinių ir oligarchinių interesų poveikis miesto vystymui, kur būtent lemiantys. Ši sriti susidelioja žemiau nesiviešinant, o merui tradiciškai už viską atskaitongumas. Juolab per savo mandrumus jis pats sau ir savivaldybei daug problemų prasileido. Taip sakant taryba savo broką, ar intrigas, nesunkiai po meru pridengia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=762407" token="_ShL4Da2lb6kR2209Uw1We9XD4JCvOeRhwR3f_aAgrk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-762404" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649653948"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>delionės</span> - 2022-04-11 - 08:12</p> </li> <a href="/comment/762404#comment-762404" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/762404#comment-762404" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus miesto oficiali…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus miesto oficiali aukščiausia valdžia pačių rinkti 27 tarybos nariai. Lemia tarybos aritmetinė dauguma, kuri tvirtina strateginius klausimus. Vienok sudeliota taip, kad į tarybos lygį nepakyla dauguma strateginių klausimų, kaip. Kiek paskolų, monopolinių ir oligarchinių interesų poveikis miesto vystymui, kur būtent lemiantys. Ši sriti susidelioja žemiau nesiviešinant, o merui tradiciškai už viską atskaitongumas. Juolab per savo mandrumus jis pats sau ir savivaldybei daug problemų prasileido. Taip sakant taryba savo broką, ar intrigas, nesunkiai po meru pridengia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=762404" token="lXc5Z3Ye4Xw_Gj1v6tjTVLeQ9_XMsDVWDCwATqcWf8w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-762360" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649652993"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>reziumė</span> - 2022-04-11 - 07:56</p> </li> <a href="/comment/762360#comment-762360" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/762360#comment-762360" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj buvo laikai, kaip iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj buvo laikai, kaip iš verslo turtingi į valdymą per savivaldą nesiverždavo patys. Dirbdavo per statytinius remiant partijas ir panašiai. Bet tokie valdyme kurt nesugeba sėkmingai šiuolaikiškai vystyt miesto, o. Tik aklo paklusnumo maža. Tad po 30 metų Alytus susidūrė su daliniu atveju ir abu fiaskiniai. Postuose esantys nesugeba ir palyginus smulkmenose suklimpę, kiti neiškentę siekia išstumt bent kokia kaina nepaisant įstatymų ir žmoniškumų normų, kad tik išgyvent po gražiais lozungais prisidengiant. Teisėsaugą naudodami kaip įrankius kur ir tie jau susiprato, kas vyksta. Visuomenė už per didelį pilietinį neaktyvumą ir nevieningumą gauna atgal per tarybą didinamus mokesčius kas sunkina išgyvenimus Alytuj. Trumpiau Alytuj gudriausi renka dar gudresnius į valdžią kurie tarpusavį tarp savęs įsismagina erzintis dėl likučių ir kurių vis daugiau trūksta, negudresni emigravo ar ir dabar iš Alytaus evakuojas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=762360" token="mquakqwjwAgXnH7uYNppDZNd1mh8Hd1AV2YeXX5H4vA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-759892" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649596943"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kas paneigs?</span> - 2022-04-10 - 16:22</p> </li> <a href="/comment/759892#comment-759892" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/759892#comment-759892" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas paneigs, kad neblogai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas paneigs, kad neblogai apsimoka būnant politiku per derinius su teisėsaugą kaip teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 primokant advokatei tūkstančius, kad ieškinį iš politiko prilygintų paprastam asmeniui ir per privatų eiškinį gainiot neįtinkantį dėl pramonės, aerodromo, orlaivio temų ir dar lieka iš ko asociacijom rinkimam kurt? Na ir talentai Alytuj tik taip gali sumastyt. Tiesiog kaip verslo bizniukai..O jei šią schemą paleist ir ant likusių Alytuj neįtinkančių ubagų ypač valdžioj būnant, rojus? Kas ne taip pažiūrėjo, pasakė tik politiikas pasiverčia eiliniu ir per privačius ieškinius gainioja? Nereikia jokių projektų ypač per es paramą dar reikia sugebėt. O čia paprastos atglūdintos schemos kaip pasiprovokuot, jei tiesiai neišeina prisikabint.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=759892" token="9osTOFuARw6bUsMdc5h1hb234_NhQxIayHTyWqJyWSY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-759791" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649594068"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nesuprantamas</span> - 2022-04-10 - 15:34</p> </li> <a href="/comment/759791#comment-759791" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/759791#comment-759791" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nesuprantamas Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nesuprantamas Alytaus teisėsaugos elgesys nutrauktam ikiteisminiam tyrime. Kur nustatyta po moters darbo ir namų kompais rašinėti žeidinėjantys komentarai, moteris atsisakė duot parodymus. Ten palietus temas pramonės parko, aerodromo, orlaivių atvirai triadom turiniu. Kas ubagui davė teisę aiškint, klaust, užvaikysim po teismus nes neturės pinigų apsigint, teismų metu kvietė namų bendrijų pirminkus atrit į teismą, už teismą baudas išrašinėja.. -Trumpiau kaip atviros patyčios iš teismo, o jie nutraukia tyrimą ir palieka įtartiną situaciją. Nors prokurorai vienu metu norėjo viešint, jei ikiteisminio tyrimo teisėjai leis. Bet šie kaip susitarę neviešint, atsakomybę palikt moteriai. Kur nuo tokių temų - pavojingi dalykai. Tad dar Alytuj vieną kart reikia suvokt, ką pačių intrigos reiškia miesto valdymui. Kas labai į blogą lemia. Net ir aerodromo 100 ha perdavus savivaldybei, iš kart per tarybą turėjo sprest, įvelus per teismą praleidžiamas ir praleistas brangus lsikas per aerodromą ir gero miestui pafaryt. Dabar per Jaunimo parką per teisėsaugą įklampint, nes savivaldybė žiūri kas bus ir vėl praleidžiamas brangus laikas miestui gerus darbus padaryt. Kur žvilgtelt rimčiau, įklampinti, įvelti.., didėjančios įtampos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=759791" token="H4xO4mnxTzj2ItnDsRFUUTz_6DjoxcOLGAh8hsxiJ44"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-759717" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649592650"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>patiko 19</span> - 2022-04-10 - 15:10</p> </li> <a href="/comment/759717#comment-759717" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/759717#comment-759717" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kol kas ir tarybos narys V.V…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kol kas ir tarybos narys V.V. nepaaiškina į anksčiau komentaruose adresuotą jam klausimą. Oficialiai klaust prasmės nėra konkrečiai, apsimeta nepastebį. - Kodėl Alytaus m. savivaldybės Etikos komisijoj nagrinėjant situaciją sprendime Nr. KPPn- 16 teisėsaugos nutraukto ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 nustatyta žeidinėjantys komentarai rašinėti po moters darbo ir namų kompiuteriais, moteris atsisakė duot parodymus, kviestas į komisiją ateit ir prie kolegų pasakyt ar ne jis, straipsnį politikas neatėjo. Kad išsklaidyt neaiškumą net kolegom. O tuo met buvęs komisijos nariu V.V. pareiškė, kad policijoj niekas nežino. Nors kalbėt už policiją gali pati policija ir šiuo atveju Etikos komisija turėjo tiesiai kreiptis į policiją, kad įvest konkretumą ir neaiškumų neliktų. O Etikos komisija gan garbingai pradėję aiškintis po šių fintų pabūgę nutraukę tyrimą. Užkuliusį vieni sako, privengiam teisėsaugos. Nors šiuo atveju teisėsauga į valdžią nerinkt, o rinkti tarybos nariai turi sugebėt išsiaiškint situaciją iki galo. -Būtent po tokių fintų šiandien prieita per savivaldą fiasko ir priblokšti skundinėjimų. Kur vėl lemiai teisėsaugos objektyvumai, o ne taryba kuri visais atvejais atsakingi. Nes būtent jie rinkti, o ne kiti. Vėl į viešumą prasiskverbusių net per savivaldą mobingų atvejų slopinimai rodo, net žmoniškumo normos bent atskirais atvejais perlenktos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=759717" token="drrKXwU2rNoVscCDGmMy7GSFDEsIB-np3n9Ftf5eNQw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-759655" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649591577"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>lėšos</span> - 2022-04-10 - 14:52</p> </li> <a href="/comment/759655#comment-759655" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/759655#comment-759655" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Iš kur lėšos biurų ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Iš kur lėšos biurų ir panašiai išlaikymui savos, ar firmų? Ar ir toliau tesiam per derinius su teisėsaugą neįtinkantiems dėl temų apie pramonės parką, aerodromų ir orlaivių būnant politikais save prilygina paprastiems asmenims ir privatiems ieškiniams teismui ir už tai dar primokant advokatei 1300 eurų ir vaikom neįtinkančius ubagus per tūkstantinius ieškinius? Ant tokio pagrindo kuriant asociacijas labai žavu, kaip ir jei prijaučiančių tokiems metodams yra. O tai veikėjai po politika ir suvokimas apie miesto valdymą? Vienodai kaip į savo dvarą žiūri politiniai uabai, ar kiti panašūs dariniai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=759655" token="ZVPaxzGF2rzWGhJy4Avd8NfnluiNOCkOttv2Sobn37o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-759497" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649588925"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Matau</span> - 2022-04-10 - 14:08</p> </li> <a href="/comment/759497#comment-759497" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/759497#comment-759497" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Du lyderius: Leonavičių ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Du lyderius: Leonavičių ir Vencių. Nobody no.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=759497" token="rZ95BvXRqoudvVCUefOa8W_L2pXc_SmprKkgCO0Dyqc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-758807" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649577565"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>gfsfddsafsdfsa</span> - 2022-04-10 - 10:59</p> </li> <a href="/comment/758807#comment-758807" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/758807#comment-758807" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Klausimas tarybos nariui. …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Klausimas tarybos nariui. -Ar viską kas įmanoma apskūst per savivaldą teisėsaugai, <a href="http://www.nman18.com/goods.php?id=32">香港老中醫補腎丸 </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=758807" token="4q3QqTzDSDRyor3KtatJi5raJ0aq0SECoTiFy0_hF14"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 08 Apr 2022 13:34:49 +0000 vyrredaktorius 3546 at https://www.alytausnaujienos.lt Ir­kla­vi­mo ba­zę iš­si­nuo­mo­jo dau­giš­kis https://www.alytausnaujienos.lt/ir-kla-vi-mo-ba-ze-si-nuo-mo-jo-dau-gis-kis <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-05</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/41-13711" rel="bookmark"> Nr. <span> 41 (13711) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/IMG_0660.jpg?itok=6_evs2Pr" width="344" height="287" alt="Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės vie­ša­me nuo­mos kon­kur­se bu­vo trys pre­ten­den­tai: vie­na įmo­nė ir du fi­zi­niai as­me­nys. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės vie­ša­me nuo­mos kon­kur­se bu­vo trys pre­ten­den­tai: vie­na įmo­nė ir du fi­zi­niai as­me­nys. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Bu­vo trys pre­ten­den­tai</h3> <p>Kaip sa­kė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės vie­ša­me nuo­mos kon­kur­se bu­vo trys pre­ten­den­tai: vie­na įmo­nė ir du fi­zi­niai as­me­nys. Jo lai­mė­to­ju pri­pa­žin­tas dau­giš­kis, Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro di­rek­to­rius V.Zub­ras, ku­ris pa­siū­lė di­džiau­sią mė­ne­si­nę nuo­mos kai­ną – dau­giau kaip dvi­gu­bai di­des­nę už ra­jo­no ta­ry­bos nu­sta­ty­tą pra­di­nę.</p> <p>Su V.Zub­ru­mi ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja jau pa­si­ra­šė Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės nuo­mos su­tar­tį pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui.</p> <p>Va­sa­rio vi­du­ry­je po­sė­džia­vu­si ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė vie­šo kon­kur­so bū­du nuo­mo­ti šią ir­kla­vi­mo ba­zę, esan­čią ant Dau­gų eže­ro kran­to. Ją, ad­mi­nist­ruo­tą Dau­guo­se centrą turinčios Aly­taus ra­jo­no me­no ir spor­to mo­kyk­los, nuo­mo­ti ap­si­spręs­ta dėl pa­ti­ria­mų nuos­to­lių.</p> <p>Va­do­vau­jan­tis ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu, vie­šo kon­kur­so bū­du iš­nuo­mo­ta vi­sa ir­kla­vi­mo ba­zė – dau­giau nei 600 kv. met­rų dy­džio dvie­jų aukš­tų sve­čių na­mai su pa­tal­pa val­tims lai­ky­ti – elin­gu, kie­mo įren­gi­niais ir in­ži­ne­ri­niais tin­klais. Pra­di­nis šio tur­to nu­om­pi­ni­gių dy­dis bu­vo 501 eu­ras be PVM per mė­ne­sį.</p> <p>Ra­jo­no ta­ry­ba ba­zės nuo­mos są­ly­go­se nu­ma­tė, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius kiek­vie­nų ka­len­do­ri­nių me­tų pra­džio­je pa­tei­kia nuo­mi­nin­kui są­ra­šą die­nų, bet ne dau­giau kaip 5, ku­rio­mis sa­vi­val­dy­bės institucijos ir kitos savivaldybės įstaigos ga­lės nau­do­tis tur­tu ne­at­ly­gin­ti­nai sa­vo funk­ci­joms įgy­ven­din­ti.</p> <p> </p> <h3>„No­riu įgy­ven­din­ti sa­vo ver­slo idė­jas“</h3> <p>V.Zub­ro tei­gi­mu, bus įsteig­ta jo šei­mos narių valdoma mažoji bendrija, ku­ri tvar­ky­sis iš­si­nuo­mo­to­je Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zė­je: „No­riu įgy­ven­din­ti sa­vo ver­slo idė­jas, ku­rios su­si­ju­sios su tu­riz­mu ir tu­ris­tų ap­gy­ven­di­ni­mu. La­bai no­ri­si da­ry­ti įta­ką Dau­gų plėt­rai, tei­kiant šias pa­slau­gas, taip pat or­ga­ni­zuo­jant van­dens pra­mo­gas.“</p> <p>Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zė bu­vo at­nau­jin­ta be­veik prieš de­šimt­me­tį, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą. Šio pro­jek­to ver­tė tuo­met sie­kė apie 3 mln. li­tų. Jį vyk­dant su­tvar­ky­tas dvie­jų aukš­tų pa­sta­tas, ku­ria­me įreng­ti gy­ve­na­mie­ji kam­ba­riai, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė, pir­te­lė, elin­gas, krep­ši­nio, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės.</p> <p>Su­tvar­ky­ta ba­zė bu­vo nuo­mo­ja­ma ne tik spor­to ren­gi­niams, bet ir įvai­riems po­bū­viams.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG_0660_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG_0660_0.jpg?itok=EolMF15B" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG_0701.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG_0701.jpg?itok=HbFinpX1" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/Vytautas%20Zubras.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/Vytautas%20Zubras.jpg?itok=E-pXbfzb" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ir-kla-vi-mo-ba-ze-si-nuo-mo-jo-dau-gis-kis&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3535&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="BJFMVmfRhoXG3SvxRR5PTN-PPPm4C1dhVkSGrKMah98"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-817344" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650457773"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pre­ten­den­tai</span> - 2022-04-20 - 15:29</p> </li> <a href="/comment/817344#comment-817344" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/817344#comment-817344" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip sa­kė Aly­taus ra­jo­no…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip sa­kė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės vie­ša­me nuo­mos kon­kur­se bu­vo trys pre­ten­den­tai: <a href="https://geometrydash.io">geometry dash</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=817344" token="_wolbGoAfjhHzW3n8_VuiLl0RYp77blHGv8f03dMSEg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-742430" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649236664"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kęstas</span> - 2022-04-06 - 12:17</p> </li> <a href="/comment/742430#comment-742430" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/742430#comment-742430" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Patinka bebriukams prie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Patinka bebriukams prie Ežerėlio.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=742430" token="AveIN7G-Z-MZ70tXW77SKOAodSg6qamgwTtxHHNySqw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-739838" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649178552"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alisha Parker</span> - 2022-04-05 - 20:09</p> </li> <a href="/comment/739838#comment-739838" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/739838#comment-739838" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">From your article, we get…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>From your article, we get the best business tips to grow our business.</p> <p>We'd like to introduce ourselves if you're looking for dependable relocation services. We offer dependable and trustworthy <a href="https://amazingmoverstx.com/long-distance-moving-services-in-houston-tx/">Long Distance Moving Services in Houston</a>, TX.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=739838" token="u-wMEwlMsXAYyi6TXm1AkLnGD5n_yZCDgpst_6Hqlro"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-738472" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649153011"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jooo </span> - 2022-04-05 - 13:03</p> </li> <a href="/comment/738472#comment-738472" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/738472#comment-738472" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manus manum lavat.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manus manum lavat.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=738472" token="ft4mKkyWf6_DpsnX6zoZzvVA_TQttqgwagh5ohvLPFw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-737778" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649135551"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Draugeliai</span> - 2022-04-05 - 08:12</p> </li> <a href="/comment/737778#comment-737778" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/737778#comment-737778" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Konservatorių &quot;demokratija&quot;</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Konservatorių "demokratija"</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=737778" token="22aesHtpr2vPkcI72xDGk1fwtvhONhJXNSmZ1KFC5JM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 05 Apr 2022 04:54:08 +0000 vyrredaktorius 3535 at https://www.alytausnaujienos.lt So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je ta­po gau­siau­sia https://www.alytausnaujienos.lt/so-cial-de-mok-ra-tu-frak-ci-ja-mies-ta-ry-bo-je-ta-po-gau-siau-sia <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-01</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/41-13711" rel="bookmark"> Nr. <span> 41 (13711) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/IMG_2461%201apk.jpg?itok=67hELtFN" width="344" height="287" alt="S.Ul­čic­kai­tė" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, ku­rio­je yra 27 na­riai, vei­kia pen­kios frak­ci­jos, vie­na Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė ir iki ko­vo 31-ąją vy­ku­sio po­sė­džio ke­tu­ri ta­ry­bos na­riai dir­bo kaip ne­pri­klau­san­tys nė vie­nai frak­ci­jai ar gru­pei.</p> <p>Tą­dien ta­ry­bos po­sė­dy­je So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos va­do­vas Hen­ri­kas Ši­vo­kas in­for­ma­vo apie nau­ją šios frak­ci­jos su­dė­tį. Da­bar šio­je frak­ci­jo­je dirbs me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, jo pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, Ed­mun­das Če­čė­ta, Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, H.Ši­vo­kas ir nė frak­ci­jai ar gru­pei ne­pri­klau­siu­si S.Ul­čic­kai­tė.</p> <p>Nuo šiol So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja su še­šiais na­riais ta­po gau­siau­sia mies­to ta­ry­bo­je.</p> <p>S.Ul­čic­kai­tė yra pir­mą­kart iš­rink­ta į mies­to ta­ry­bą. Ji į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą pre­ten­da­vo pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą. Beveik nuo ka­den­ci­jos pradžios iki per­nykš­čio ru­dens va­do­va­vo šios są­jun­gos frak­ci­jai.</p> <p>Per­nykš­tį ru­de­nį bu­vo pa­ša­lin­ta iš frak­ci­jos dėl ki­lu­sių ne­su­ta­ri­mų. Kaip sa­kė S.Ul­čic­kai­tė, ne­su­ta­po jos ir frak­ci­jos na­rių nuo­mo­nės dėl dar­bo ta­ry­bos dau­gu­mo­je.</p> <p>Nelikus įstatymiškai numa­ty­tam minimaliam trijų narių skaičiui frakcijoje, miesto tary­boje nustojo gyvuoti Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija.</p> <p>Ne­tru­kus S. Ulčickaitė pa­li­ko ir šią są­jun­gą.</p> <p>Kas lė­mė ap­si­spren­di­mą dirb­ti So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jo­je? „Jų dar­bai ir pla­nai mies­tui man pa­si­ro­dė ar­ti­miau­si. Su­ta­po nuo­mo­nės dau­ge­liu klau­si­mų“, – tvir­ti­no S.Ul­čic­kai­tė.</p> <p>Ta­čiau ji pa­brė­žė ne­tu­rin­ti pla­nų tap­ti So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­re.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG_2461%201_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG_2461%201_0.jpg?itok=8SyIjKy2" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/so-cial-de-mok-ra-tu-frak-ci-ja-mies-ta-ry-bo-je-ta-po-gau-siau-sia&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3530&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="25tc2eVh5TMoG4hKPXpX1HyA5ZhFBDjRgxm0LNPjRGs"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-737907" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649139135"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kazko </span> - 2022-04-05 - 09:12</p> </li> <a href="/comment/737907#comment-737907" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/737907#comment-737907" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">isiputus</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>isiputus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=737907" token="aJONLK0DbY7yUIzDksIO0F2YKTTK46DnCeLGY1hMjoY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-730926" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1648996118"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>peterdimaria</span> - 2022-04-03 - 17:28</p> </li> <a href="/comment/730926#comment-730926" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/730926#comment-730926" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">What do you usually do…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>What do you usually do during an epidemic season like this? <a href="https://run3.onl">run 3</a> is a wonderful game to play throughout the winter months that I recently discovered. Please come along with me right now.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=730926" token="wqEkfpmQcHbNhm1_gf7uAb-_f6KWqq6XZ1nEHXYTUJ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-727465" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1648899916"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pros...ė</span> - 2022-04-02 - 14:45</p> </li> <a href="/comment/727465#comment-727465" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/727465#comment-727465" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kaip vadinasi keliavimas per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kaip vadinasi keliavimas per kotus ir partijas ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=727465" token="9OnEgNAnhdQOnMDRUqLWv7tv7y6VxeC-GUZ_9MM77ZM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-727278" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1648894786"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Slaptai dirbo …</span> - 2022-04-02 - 13:19</p> </li> <a href="/comment/727278#comment-727278" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/727278#comment-727278" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visą info nunešdavo kitiems,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visą info nunešdavo kitiems, užtat VŽalieji pašalino iš skyriaus. Šaunuoliai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=727278" token="YIBN5EURavENgi5e0GDISBOmtu8age3TtwmyOrvz-38"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-726824" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1648884630"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vyras</span> - 2022-04-02 - 10:30</p> </li> <a href="/comment/726824#comment-726824" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/726824#comment-726824" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Arčiau lovio.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Arčiau lovio.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=726824" token="nSIVhUmdX8ni2TpCGJi7mnidlR3EV2qcAH3eXlKt-3M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-725120" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1648851405"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nesvarbu</span> - 2022-04-02 - 01:16</p> </li> <a href="/comment/725120#comment-725120" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/725120#comment-725120" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laisvo elgesio politikierė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laisvo elgesio politikierė žodžio nepratarianti. Kokie durniai tokia renka?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=725120" token="JKpcTScqSBPVbO0kVd283n4GZ2mJSaqTfjwyKEYWr3k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-724333" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1648831127"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Maladiec </span> - 2022-04-01 - 19:38</p> </li> <a href="/comment/724333#comment-724333" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/724333#comment-724333" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">aktyvi tokia matosi, Kinijoj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>aktyvi tokia matosi, Kinijoj keliaudama 2 palydovus atlaikė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=724333" token="YjeMlyoR_2m18hFyaXhg2mQxjwLQ6Ifgd_rpptFdE_E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-724323" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1648830898"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kas </span> - 2022-04-01 - 19:34</p> </li> <a href="/comment/724323#comment-724323" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/724323#comment-724323" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ji tokia</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ji tokia</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=724323" token="vVnzZwxmEIVW5VVows0BtOFuPmT2iTMFRHX6cw8B_5U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-723956" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1648820208"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kas ji</span> - 2022-04-01 - 16:36</p> </li> <a href="/comment/723956#comment-723956" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/723956#comment-723956" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas ji tokia? Niekad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas ji tokia? Niekad negirdėjau? O man Valstiečiai patinka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=723956" token="lr19IRDXDFi297nL0t00U7Z4mTOIBtwmQh_ebzjMl-E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 01 Apr 2022 13:02:09 +0000 vyrredaktorius 3530 at https://www.alytausnaujienos.lt Valstybės dienos renginiuose žinomi atlikėjai, turnyrai, protmūšiai ir palaikymas Ukrainai https://www.alytausnaujienos.lt/valstybes-dienos-renginiuose-zinomi-atlikejai-turnyrai-protmusiai-ir-palaikymas-ukrainai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-03-09</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/28-13698" rel="bookmark"> Nr. <span> 28 (13698) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-03/2.jpg?itok=WPjBJXKa" width="344" height="287" alt="renginiai" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kovo 9 d. 18 val. Butrimonys kviečia į gėlių gaminimo edukaciją – „Gėlių širdis Lietuvai ir Ukrainai“.</p> <p>Kovo 10 d. 17 val. Pivašiūnai visus tinklinio mylėtojus kviečia į gimnazijos sporto salės tinklinio turnyrą, pažaisti ir prisiminti, kad esame laisvi ir nepriklausomi.</p> <p>Eičiūnų bendruomenės namuose kovo 10 d. 17 val. skambės Eičiūnų folkloro ansamblio „Žolynai“ dainos ir poezija. Visi laukiami pasipuošę tautine atributika!</p> <p>Krokialaukio kultūros namuose kovo 10 d. 18 val. vyks protmūšis – „Gimę laisvėj“.</p> <p>Kovo 10 d. 18 val. Daugų bendruomenė kviečia visus, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną paminėti kartu Daugų miesto aikštėje, pagerbti ir prisidėti prie Ukrainos palaikymo.</p> <p>Santaikos kaimo bendruomenė kviečia kovo 11 d. 10 val. į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą, po kurio vyks šaudymo varžybos kovo 11-osios taurei laimėti. Komandą gali sudaryti 4 nariai, startinis mokestis –10 Eur. Registracija į varžybas vyksta Santaikos kaimo bendruomenės Facebook paskyroje.</p> <p>Smagiai praleisti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną Alytaus rajonas kviečia tradiciniame Simno kermošiuje. Kovo 11-ąją linksmybės istorinėje Simno miesto aikštėje prasidės nuo 11 val. Gaminius pristatys tautodailininkai, amatininkai, ūkininkai, vyks šventinė prekyba, gatvės vaidinimai, šmaikštūs konkursai.</p> <p>12 val. simniškius ir svečius pasveikins Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas.</p> <p>Šventėje koncertuos Lietuvos televizijos laidos „Duokim garo!“ nugalėtoja – liaudiškos muzikos kapela „Punelė“, taip pat pasirodys „Simnyčia“, „Klėtis“, grupė „BENT“. Pasilinksminti ir kartu padainuoti kvies visada nuoširdžiai su publika bendraujantis populiarių dainų atlikėjas Vytautas Šiškauskas.</p> <p>Kovo 12 d. 10 val. Santaikoje prie bibliotekos organizuojamas III-iasis biliardo varžybų turas, pereinamajai taurei laimėti, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.</p> <p>Už Alytaus seniūnijos bendruomenę ir Lietuvos laisvės kovotojus mišios bus aukojamos kovo 13 d. 12 val. Rumbonių Šv. Trejybės bažnyčioje. Po mišių 13 val. minėjimas „Laisve, tu – Lietuva“ Skverelyje (Šemukšnių g, Miklusėnai).</p> <p>Gausi liaudiškos muzikos kapelomis, programomis ir įvairiomis veiklomis liaudiškos muzikos kapelų šventė „Ant Nemuno kranto“ kartu su Liaudiškos muzikos kapelos „Punelė“ 35 metų veiklos kompaktinio disko pristatymu, kovo 13 d., kviečia susitikti Punioje.</p> <p>Nuo 14 val. scenoje skambės liaudies muzikos mylėtojų svečių kolektyvai – „Zypliai“, „Nešpietni bernai“, „Temela“ ir šeimininkai „Punelė“. Kultūros namų fojė veiks paroda „Kapelos „Punelė“ istorija nuotraukose“. O gerai nusiteikę renginio vedėjai Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas, ras kelią į kiekvieno širdį. Būtinai atvykite!</p> <p class="text-align-right">Alytaus rajono savivaldybės informacija</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/Simno%20kermo%C5%A1ius2022_kovo11%20plakatas.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/Simno%20kermo%C5%A1ius2022_kovo11%20plakatas.jpg?itok=oa_-Tp1u" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/2_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/2_0.jpg?itok=U2JLc5Sh" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/274305301_1645320125804634_4563560556819116903_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/274305301_1645320125804634_4563560556819116903_n.jpg?itok=B9-2_PJO" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/275119452_417050013515302_1747623585307852255_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/275119452_417050013515302_1747623585307852255_n.jpg?itok=2ks1nPrF" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/275247607_2506791802790935_1114633691886648061_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/275247607_2506791802790935_1114633691886648061_n.jpg?itok=T7Ynehb9" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/275248670_5239760209402306_2251284067101732036_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/275248670_5239760209402306_2251284067101732036_n.jpg?itok=Np6FACQw" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/275296732_502950884535944_7715177988931658434_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/275296732_502950884535944_7715177988931658434_n.jpg?itok=PIuSBGc2" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/275404864_3107393986192471_5963881710994204977_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/275404864_3107393986192471_5963881710994204977_n.jpg?itok=yEYmiN7h" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/valstybes-dienos-renginiuose-zinomi-atlikejai-turnyrai-protmusiai-ir-palaikymas-ukrainai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3442&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="rFbwy0Y-62jc_AiBFjQzGnNmjpuWrwnQH3MsC_Gh2ZI"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-663913" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1646906641"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>palyginimai</span> - 2022-03-10 - 12:04</p> </li> <a href="/comment/663913#comment-663913" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/663913#comment-663913" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei rajonas švenčia, o…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei rajonas švenčia, o miesto įmonių likučiuose jei prasideda serijom darbuotojų atleidimų dėl.., net įdomu. Rajonas be miesto potencialo likučių kaip kapinės, bet už tai linksmi . Jei gyvent, tai su šventėm, su daina.. Gi tik vieną kartą žmogus gyvena.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=663913" token="FQQSsCVKMIii9m0Zb34gIclGx4jsTtsWUyZOr4zuZIc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-663677" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1646898203"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kaimieciai svenciai </span> - 2022-03-10 - 09:43</p> </li> <a href="/comment/663677#comment-663677" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/663677#comment-663677" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nors kaiminysteje vyksta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nors kaiminysteje vyksta karas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=663677" token="tTvyNj2dsJZ8zF8OSjEgMvbOo-0f53QAHbxI9gB3fnU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-663482" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1646891492"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Konstitucija</span> - 2022-03-10 - 07:51</p> </li> <a href="/comment/663482#comment-663482" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/663482#comment-663482" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Konstitucijos 135 str.- LR…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Konstitucijos 135 str.- LR karo propaganda draudžiama. 137 str.- LR teritorijoj negali būt masinio naikinimo ginklo ir užsienio karinių bazių. 46 str.- valstybė ūkinę veiklą reguliuoja taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=663482" token="QpEKlEGex9UTv3y-D0Y7cH_wF_5ODRKVYjDKGuxcnKk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-663475" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1646891155"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>įdomu ?</span> - 2022-03-10 - 07:45</p> </li> <a href="/comment/663475#comment-663475" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/663475#comment-663475" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal Konst. 2 str.-…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal Konst. 2 str.- Lietuvos valstybę kuria Tauta. 3 str.- niekas negali varžyti Tautos suveriniteto. 4 str.- aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai rinktus atstovus. 9 str.- svarbiausi klausimai sprendžiami referendumu. - Pirmą kart neatsiklausius Tautos per referendumą įvesta nepaprastoji padėtis pas vienintelius per es. Per draudimus valdžia atsikirtus nuo Tautos. Rusija paskelbus Lietuvą priešingų valstybių saraše. Pasekmės jau ir Prezidentas prabilo, gali būt didesnė infliacija, trukdžiai dėl elektros. Atsakomybė pagal Konst. 5 str.- valstybės valdžią vykdantiems Prezidentui, Seimui, vyriausybei, teismui. Iš kurių rinkti Prezidentas ir Seimas, kurie atsakingi ir atskaitingi už kas vyksta. Vyriausybė ir teismas skirti Prezidento ir tvirtinti Seimo - vykdo, ką anie nusprendžia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=663475" token="rVrkVC27xC3_H07dlW0TOE5nmoJzYn6Qb_JzMkjLs_Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 09 Mar 2022 14:53:55 +0000 vyrredaktorius 3442 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus sa­vi­val­dy­bės pa­tal­pos: vie­no­se ga­li at­si­ras­ti Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tras, ki­tų ga­li pri­reik­ti uk­rai­nie­čiams ap­gy­ven­din­ti https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-sa-vi-val-dy-bes-pa-tal-pos-vie-no-se-ga-li-si-ras-ti-klien-tu-ap-tar-na-vi-mo-cen-tras-ki <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-02-25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/25-13695" rel="bookmark"> Nr. <span> 25 (13695) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-02/IMG_7059.jpg?itok=shq2Z1ZE" width="344" height="287" alt="Buvusiuose Vaikų globos namuose A.Juozapavičiaus gatvėje, prasidėjus kariniams veiksmams Ukrainoje, jau numatyta esant reikalui čia įkurdinti karius arba karo pabėgėlius." title="Buvusiuose Vaikų globos namuose A.Juozapavičiaus gatvėje, prasidėjus kariniams veiksmams Ukrainoje, jau numatyta esant reikalui čia įkurdinti karius arba karo pabėgėlius." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras bu­vo su­ne­ri­męs dėl pa­skelb­to auk­cio­no</h3> <p>Va­sa­rio 1-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė su Ver­slo kon­sul­ta­ci­niu cen­tru, ku­rio vie­nu iš da­li­nin­kų yra sa­vi­val­dy­bė, pa­si­ra­šė 114 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pų S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g. 2-12 nuo­mos su­tar­tį. Jos ga­lio­ji­mo lai­kas – iki 2023-ių­jų sau­sio pa­bai­gos.</p> <p>Šias pa­tal­pas cen­tras pas­ta­ruo­ju me­tu iš sa­vi­val­dy­bės iš­si­nuo­mo­jo jos skelb­to vie­šo­jo kon­kur­so bū­du. Šio­je mies­to cen­tro vie­to­je Ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras pa­tal­po­mis nau­do­ja­si nuo pat įsi­kū­ri­mo, jau 29-erius me­tus. Tik anks­čiau jam pa­tal­pos bu­vo su­tei­kia­mos pa­gal pa­nau­dą mo­kant tik ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius. Ka­dan­gi to­liau Ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras to­kiais pa­grin­dais sa­vi­val­dy­bės pa­tal­po­mis įsta­ty­miš­kai nau­do­tis ne­be­ga­lė­jo, tu­rė­jo da­ly­vau­ti pa­skelb­ta­me jų nuo­mos kon­kur­se.</p> <p>Ta­čiau cen­trą tie­siog pri­bloš­kė va­sa­rio 3-iąją sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­ta ži­nia apie jam iš­nuo­mo­tų pa­tal­pų par­da­vi­mą vie­šo­jo auk­cio­no bū­du, ku­ris tu­ri vyk­ti ko­vo 14–17 die­no­mis. Ja­me bū­tų par­duo­da­mos vi­sos sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čios pa­tal­pos – 242 kv. met­rai S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g. 2-12. Ki­tu plo­tu nau­do­ja­si ke­lios įstai­gos, ku­rios jau tu­ri re­a­lius pla­nus iš­si­kel­ti į sa­vo veik­lai pa­trauk­les­nes pa­tal­pas.</p> <p>Ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras, su­šau­kęs sa­vo da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mą, nu­spren­dė kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę, kad bū­tų už­tik­rin­tas pa­tal­pų nuo­mos su­tar­ties ga­lio­ji­mas iki at­ei­nan­čių me­tų sau­sio pa­bai­gos.</p> <p>Pra­šy­mas bu­vo iš­girs­tas. Va­sa­rio 24-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta 242 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g. 2-12 iš­brauk­ti iš vie­ša­ja­me auk­cio­ne par­duo­da­mų ob­jek­tų są­ra­šo.</p> <p> </p> <h3>Spren­di­mas va­din­tas ne­eko­no­miš­ku, bet cen­trą ke­ti­na­ma kur­ti</h3> <p>Va­sa­rio 24-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba vie­ša­ja­me auk­cio­ne at­si­sa­kė par­duo­ti ir ki­tas pa­tal­pas Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, Pul­ko g.1. Be­je, toks šių bei S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g. 2-12 sa­vi­val­dy­bės pa­tal­pų to­les­nis pa­nau­do­ji­mas bu­vo nu­ma­ty­tas dar 2015-ųjų rug­pjū­čio pa­bai­go­je pri­im­ta­me mies­to ta­ry­bos spren­di­me.</p> <p>Pul­ko g.1 pa­tal­po­se iki per­nykš­čio pa­va­sa­rio vei­kė sa­vi­val­dy­bei pa­val­di Pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba. Ją per­kė­lus į lik­vi­duo­tą Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą Mik­lu­sė­nų gat­vė­je, pa­tal­pos li­ko tuš­čios.</p> <p>Nors mies­to ta­ry­ba prieš sep­ty­ne­rius me­tus bu­vo ap­si­spren­du­si Pul­ko g.1 321 kv. met­ro jai pri­klau­san­čias pa­tal­pas par­duo­ti vie­šo­jo auk­cio­no bū­du, ta­čiau auk­cio­nas joms nie­ka­da ne­bu­vo skelb­tas. Mies­to ta­ry­bai pa­kei­tus spren­di­mą, jos bu­vo nuo­mo­ja­mos vie­šo­jo kon­kur­so bū­du.</p> <p>Kaip va­sa­rio 24-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je sa­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė, sep­ty­nis kar­tus pa­skel­bus nuo­mos kon­kur­są bu­vo iš­nuo­mo­tos tik 95 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pos pir­ma­me aukš­te. Jas pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui iš­si­nuo­mo­jo sa­vi­val­dy­bei pa­val­di ben­dro­vė „Aly­taus butų ūkis“.</p> <p>Šios ben­dro­vės di­rek­to­riaus Egi­di­jaus Men­se­vi­čiaus tei­gi­mu, čia pla­nuo­ja­ma kur­ti Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­trą, o ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį dėl to­kio cen­tro stei­gi­mo va­sa­rio pra­džio­je pa­si­ra­šė ne tik „Aly­taus bū­tų ūkis“, bet ir dar dvi sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Dzū­ki­jos van­de­nys“, „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ bei Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (ARATC), ku­ria­me tarp vi­sų stei­gė­jų dau­giau­siai ak­ci­jų tu­ri mies­to sa­vi­val­dy­bė.</p> <p>Toks cen­tras bū­tų stei­gia­mas sie­kiant vie­no lan­ge­lio prin­ci­pu ap­tar­nau­ti aly­tiš­kius, kad vie­no­je vie­to­je jie ga­lė­tų gau­ti in­for­ma­ci­ją apie mi­nė­tų ke­tu­rių įmo­nių tei­kia­mas pa­slau­gas, su­si­tvar­ky­ti jų tei­kia­mų pa­slau­gų su­tar­tis, pa­čioms įmo­nėms at­pi­gin­ti pa­štu siun­čia­mus pra­ne­ši­mus apie mo­kė­ji­mus. Kaip bu­vo pa­ste­bė­ta ta­ry­bos po­sė­dy­je, nuo lie­pos dvi­gu­bai brangs­ta pa­što pa­slau­gos, įstei­gus mi­nė­tą Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­trą, vie­na­me vo­ke bū­tų siun­čia­mi pra­ne­ši­mai ap­mo­kė­ji­mui už ke­tu­rių įmo­nių su­teik­tas pa­slau­gas, o at­si­skai­tan­tie­ji už pa­slau­gas in­ter­ne­tu, tai ga­lė­tų pa­da­ry­ti vie­nu kar­tu ar­ba vie­nu pa­spau­di­mu.</p> <p>Ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la to­kio cen­tro kū­ri­mą Pul­ko g.1 va­di­no ne­ūkiš­ku­mu, nes tam ga­li­ma pa­nau­do­ti „Dzū­ki­jos van­de­nų“, „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ tu­ri­mas pa­tal­pas. Ir ta­ry­bos na­rio Vy­tau­to Jast­rems­ko pa­ste­bė­ji­mu, tai ne­eko­no­miš­kas, ne­ap­skai­čiuo­tas, tei­siš­kai ne­pa­grįs­tas žings­nis.</p> <p>Dau­gu­mai ta­ry­bos na­rių pri­ta­rus, kad sa­vi­val­dy­bės pa­tal­pos Pul­ko g.1 bū­tų iš­brauk­tos iš vie­šo­jo auk­cio­no bū­du par­duo­da­mų ob­jek­tų są­ra­šo, iš­ky­la klau­si­mas, kas bus da­ro­ma su čia li­ku­sio­mis lais­vo­mis pa­tal­po­mis. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to sky­riaus ve­dė­jos A.Juo­nie­nės tei­gi­mu, dėl jų jau pa­skelb­tas nau­jas vie­ša­sis nuo­mos kon­kur­sas, 180 kv. met­rų ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti ad­mi­nist­ra­ci­nei veik­lai. Liktų laisvos tik minėto pastato rūsio patalpos.</p> <p>Ir kal­bin­tas „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas Ne­var­daus­kas, ir „Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­rius Ju­ri­jus Čer­via­kov­skis, ir ARATC va­do­vas Al­gir­das Rei­pas var­di­jo tik tei­gia­mas bū­si­mo Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tro pu­ses: ap­tar­na­vi­mą žmo­nių vie­no­je vie­to­je, ben­drą plat­for­mą su­tar­čių pa­si­ra­šy­mui, kon­so­li­duo­tos pa­slau­gos at­pi­gin­tų kaš­tus įmo­nėms.</p> <p>To­kį cen­trą, į ku­rį dirb­ti bū­tų per­ke­lia­mi mi­nė­tų įmo­nių dar­buo­to­jai, tie­sio­giai ap­tar­nau­jan­tys klien­tus, pla­nuo­ja­ma įkur­ti iki šių me­tų pa­bai­gos.</p> <p> </p> <h3>Me­ras: „Ne­sku­bė­si­me nuo­mo­ti“</h3> <p>Va­sa­rio 24-ąją bu­vo pri­im­tas spren­di­mas vie­šo­jo nuo­mos kon­kur­so bū­du iš­nuo­mo­ti Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, A.Juo­za­pa­vi­čiaus g. 33, esan­tį dau­giau nei 3 tūkst. 300 kv. met­rų dy­džio pa­sta­tą. Nuo­mos ter­mi­nas bū­tų pen­ke­ri me­tai, o pra­di­nis nu­om­pi­ni­gių dy­dis – 1,48 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą per mė­ne­sį.</p> <p>Čia vei­kė Vai­kų glo­bos na­mai, ku­rie da­bar va­di­na­si Šei­mos cen­tru. Pas­ta­ra­sis įsi­kū­ręs Vil­ties gat­vė­je, kur yra ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius. Glo­bo­ja­miems vai­kams jis tu­ri ke­tu­ris bu­tus ir vie­ną na­mą Aly­tu­je.</p> <p>Mi­nė­tas pa­sta­tas yra tuš­čias nuo pra­ėju­sių me­tų sau­sio.</p> <p>Svars­tant klau­si­mą dėl jo nuo­mos vie­šojo kon­kur­so bū­du, ta­ry­bos na­rys Vy­tas Ja­zep­či­kas siū­lė su šio pa­sta­to nu­oma ne­sku­bė­ti, nes jo ga­li pri­reik­ti pri­glaus­ti ka­ro pa­bė­gė­lius iš Uk­rai­nos. „Tik­rai ne­sku­bė­si­me nuo­mo­ti, tik­rai jo ga­li pri­reik­ti ka­ro pa­bė­gė­liams iš Uk­rai­nos“, – sa­kė mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-02/20220224_123517.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-02/20220224_123517.jpg?itok=XVKC1sr3" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-02/20220224_123722.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-02/20220224_123722.jpg?itok=62gVHH3J" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-02/IMG_7059_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-02/IMG_7059_0.jpg?itok=evAgTD7l" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-sa-vi-val-dy-bes-pa-tal-pos-vie-no-se-ga-li-si-ras-ti-klien-tu-ap-tar-na-vi-mo-cen-tras-ki&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3405&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="t1WZTuTWa3i-AuZPUJ6mfx6lCArFWGVQC9CDC-7r3N0"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-644814" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1646109441"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kodėl?</span> - 2022-03-01 - 06:37</p> </li> <a href="/comment/644814#comment-644814" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/644814#comment-644814" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl ir paskutiniam tarybos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl ir paskutiniam tarybos posėdį meras nesimato, kad būt pateikęs tarybai ir visuomenei, kiek paskolų ir strategijos mažint? Ne jau tai neįdomu tarybai ir visuomenei? Nors taryba kaip rinkti atsakingi ir atskaitingi gali visuomenei viešint apie paskolas, bet nei iš vieno iš 27 tarybos narių nesigirdi? Kaip sutartinai nemato, pratyli, ką tai reiškia?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=644814" token="CZh0xF3smowhu4-XcWfM1YE5RY19nEcaj_A79VmG3OI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-642695" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1646029069"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nuopelnai</span> - 2022-02-28 - 08:17</p> </li> <a href="/comment/642695#comment-642695" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/642695#comment-642695" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nereikėtų ir Lietuvai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nereikėtų ir Lietuvai nusivadovauti iki tiek, kad šalies teritorija tampa tik galingiausiem pasaulio junginiams išbandyt naują karo techniką ir realizuot pasenusią. O patys žmonės bėga prieglobsčių prašyt į kitur. Reikia skirt kas dedas ir už kiek.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=642695" token="yohCqhYT8IjgAfasy8f0Gk0S782wHgxtlq3fvIIM_aY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-642313" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1646014749"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Istorijos</span> - 2022-02-28 - 04:19</p> </li> <a href="/comment/642313#comment-642313" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/642313#comment-642313" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ratas vis sukasi ir sukasi,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ratas vis sukasi ir sukasi, visiems manau bus atseikėta pagal nuopelnus. Slava Ukrainie, Herojam Slava !</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=642313" token="44iB5BEXaWPGyPCx1CyDP_kiGcn8IViw4OuVvRbuB-o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-640569" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645962072"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>patriotukam</span> - 2022-02-27 - 13:41</p> </li> <a href="/comment/640569#comment-640569" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/640569#comment-640569" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ten kur apačioj patriotukai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ten kur apačioj patriotukai bando rašyt, ar žino? - Nueikit pasivaikščiot į Vidzgirio miškelį. Ten ant obelisko parašyta, kad 1941 metais užėjus vokiečiams, su vietinių. sušaudyta apie du tūkstančiai ir tuo metino Alytaus elitėlio. Čia įdomūs klausimai, vokiečiai jų nežinojo, tik vietinių dalis neapsikentę galįjo žonot ir už pakarų sutempt? Vėl 2 tūkstančiai, kai tuo met Alytuj gyventojų lyg negausiai, iš kur tiek surado? Alytuj užslėptos energijos, šaipos vieni iš kitų, šaipos, po to..?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=640569" token="-jvzKb4gpo4KUxm4ErOv0euYH6HOKfIzKHx2l80UFtE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-640520" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645960785"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ko?</span> - 2022-02-27 - 13:19</p> </li> <a href="/comment/640520#comment-640520" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/640520#comment-640520" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ko pikti patriotukai? Juk po…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ko pikti patriotukai? Juk po Ukrainos įvykiais savo čiūdus per savivaldą yra kur maskuot. Sakysit, trukdo karas Ukrainoj susitelkt? Dar aerodromą tuščią dėl visko ko laikom. Ką gali žinot, gal kokiam atvejui prisireiks? Per tarybą alytiškiam paslaugų kainas kiek galėjo didino, čia neaišku kaip sugryž ateitį?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=640520" token="0A5uUJWW70CSxa1VQLf5X2mAMfMLgdOW3TKZwhcfHGw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-640495" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645960286"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ar</span> - 2022-02-27 - 13:11</p> </li> <a href="/comment/640495#comment-640495" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/640495#comment-640495" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar žinote, kad Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar žinote, kad Alytaus teismo civ. byloj Nr. 2-952-292/2017 politikas po privačiu kaltinimu dėl neįtinkančių temų dėl pramonės parko, aerodromo, orlaivio įpatumu vadinant niekinančiom triadom, kas ubagui davė teisę aiškint, klaust, blogo linkūnt net šeimai..Vadinant žmogysta iki.., kad advokatė tablete gaivino. O jei būt neatgaivinus. O teisėja ne tik nestabdė politiko, net greitosios nekvietė, kad išsiaiškint kame alpinėjimų priežastys. Kaip net Alytaus m. savivaldybės Etikos komisijoj sprendime Nr.KPPn-16 kviestas politikas prie kolegų ateit ir aiškiai pasakyt į akis garbingai, ar ne jis rašinėjo tokiom triadom po Alytaus teisėsaugos nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17, NEATĖJO.Žono dauguma politikų, teisėsaugos ir vis tiek išlenda kas nors nuo realybės atitrūkęs. Ant tiek Alytuj slopina laisvesnį žodį, ką rodo net savivaldybės valdininkų kolektyvinis pareiškimas dėl mobingo anais metais taryba viešai svarstyt ir visuomenei paviešint nedryso.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=640495" token="32q0rIBcZ6SqbwpzaCMzocs_sUGuI6-Luiq1aN55SjU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-640334" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645956410"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Albinui</span> - 2022-02-27 - 12:06</p> </li> <a href="/comment/640334#comment-640334" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/640334#comment-640334" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar žinote temsta, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar žinote temsta, kad Alytaus naujienos turi veidaknygę facebook ? Beje, nulaužtas kotas irgi turi savo istoriją. Galite ten vienas kitą pakvieti į draugus ir atvirai, sąžiningai, garbingai, viešai padiskutuoti kaip Torpeda išlaužė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=640334" token="hUMuOOTraP68hXztCW1k8JQsqcoHQGY-30ghUaDgXm4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-640330" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645956323"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Satrebla zmoga</span> - 2022-02-27 - 12:05</p> </li> <a href="/comment/640330#comment-640330" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/640330#comment-640330" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Lbinai, neteršk eterio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Lbinai, neteršk eterio. Geriau laiptinę šnd išsišluok</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=640330" token="wGhHkHN5xSV85sBi9BXDsVBdFyLvWA2jGwzbkgG8Y5Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-635769" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645856093"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>aerodromo</span> - 2022-02-26 - 08:14</p> </li> <a href="/comment/635769#comment-635769" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/635769#comment-635769" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj dėl aerodromo 100 ha…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj dėl aerodromo 100 ha vertės įdomu, kam ponai laiko apskundę per teismus vilkinant, vietoj? Kad per tarubą sprest? Gal rusams desantuot, o gal pabėgimams nuosavais orlauviais, jei kas? Nes aną savaitę žiniasklaidoj rašė, kad dalis Ukrainoj oligarchų, verslininkų ir kitų aktyvistų privačiais reisais daugiausia per tas dienas nėrė į užsienius, atseit atostogaut?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=635769" token="8nrIwfqSo4AMkNos3t5Lo9gsv7p_gJv2X5DCfg-9c40"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-635555" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645851485"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>visur</span> - 2022-02-26 - 06:58</p> </li> <a href="/comment/635555#comment-635555" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/635555#comment-635555" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ypač didmiesčiuose visur…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ypač didmiesčiuose visur pagal savo kompetencijas patys meras, ar sutelkia tokias komandas, kur patys sugeba teikt tarybai tvirtint strategijas dėl paskolų, švietimo reformų, vystymo strategijų ypač per es paramas, užtikrint salygas per tarybą strateginių investuotojų į pramonės parkus/lez pritraukimus. Tik Alytuj priešingai. Apie paskolas tylu. Dėl švietimo reformų ir vystymo strategijų buvo sukūrę iki šiol gausiausias darbo grupes ir fiasko. Dėl pramonės parko per smulkius paleista ir vietoj proveržio per strateginius stambius investuotojus nesimato, ar atsipirks į pramonės parko įrengimą savivaldybės investuoti 10 milijonai. Dėl aerodromo nei patys daro, nei kitiems leidžia neatsitiktinai per teismą įveliant, gal rusams desantuotis paruošę? Kieno interesams dirba Alytaus valdžia, taryba, meras?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=635555" token="3LN-VnE9XaXOADuXU935DkBKPFkREvOwu8d8Uf26rqo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-635201" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645844491"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pralošė</span> - 2022-02-26 - 05:01</p> </li> <a href="/comment/635201#comment-635201" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/635201#comment-635201" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus miesto interesai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus miesto interesai pralošė ir prie šio mero. Į tarybos rimtą lygį nepakylama. Pasekmės blogos. Apie paskolas tabu gal, kad nėra kuo girtis? Dėl pramonės parko, kur kitų pavyzdžiu ir Alytus galėjo per strateginį stambų investuotoją prasiveržt, per smulkius... Neverta buvo savivaldybei į pramonės parko kūrimą investuot 10 milijonų... Smulkūs būt ir taip bandę..Aišku, vietos pramonės likuęiams nekonkurencongi smulkūs, bet kokia kaina miestui? Dėl rimtovystymo per es paramos projektus negabūs, bet ir sugebančių neprasileidžia. Dėl aerodromo 100 ha vertės apie 40 milijonų, vietoj operatyvaus sprendimo per tarybą įvelta per teismus. Matyt stengias, jei kas, kad rusai turėtų kur desantuotis? Trumpiau toliau vėliavėlėm mosuot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=635201" token="9-7JP19NKJeDC536H08A0AgZ9KDEY9e97fxYJMN2zMI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-633594" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645807860"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>blogai</span> - 2022-02-25 - 18:51</p> </li> <a href="/comment/633594#comment-633594" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/633594#comment-633594" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Blogai, kaip meras pagal sav…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Blogai, kaip meras pagal sav. Įst. 20 str. apibrėžtą konkrečią mero kompetenciją neišneša į tarybos išimtinę kompetenciją svarstyt klausimų apie paskolų dydį ir strategijas gražint. Tad priimant sorendimus tarybai ir bendruomenei aišku, ar? Reikia taupyt ir stengtis minimaliai iš esamų potencialų, ar gali sklaidytis naudojant papildomas lėšas. Jei tarybos atskiri nariai replikuoja, gal neefektyviausia paliekant tarybą šone, kur pagal kompetenciją visais atvejais atsakingi ir atskaitingi už paslaugų centro efektyvumą, kitur taip sau neleidžia apeit tarybą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=633594" token="EAfPsq-RnJyiFaIMrdHLe3ygA77UFw4Wjycu963jAFw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-633403" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645803484"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kodėl?</span> - 2022-02-25 - 17:38</p> </li> <a href="/comment/633403#comment-633403" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/633403#comment-633403" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dėl aptarnavimo centro vėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dėl aptarnavimo centro vėl erzeliukas lygioj vietoj, kad. Meras neišneša šio klausimo svarstyt į tarybos lygio kompetenciją, kur prieš tarybos nariai komitetuose nuodugniai išnagrinėja ir optimaliausią variiantą parenka. Kad pagal Konst. 46 str,- valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad tarnautų bendrai gerovei. Pagal sav. Įst. 16 str.- tik tarybos išimtinė kompetencija svarstyt dėl įmonių plėtrų tikslų, modelių. Monopolinių įmonių vadovai gali tik siūlyt , bet sprendimus užtvirtina tik taryboj aritmetine balsų dauguma. Nes monopolinių įmonių vadovai į tarybą nerinkti ir tik vykdo tarybos tvirtintus sprendimus. Nes, be tarybos pritarimo kaip įgaliojimų viršijimai, nežinojimas ne atleidžia nuo atsakomybės. Kodėl tarybos nariai nereikalauja iš mero, kad per tarybą svarstytų ir baigt cirkus tarybą kaip šone palikt. Nes pagal įstatymus visais atvejai atsakingi ir atskaitingi žmonių rinkti 27 tarybos nariai. O meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Sprendimai turi būt aiškūs, kad jokių įtarimų neefektyvumų neliktų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=633403" token="aCAnTE8rtvnKvfJMxo0jP28BMUBak3ZSggx43igh8jg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 25 Feb 2022 13:21:29 +0000 vyrredaktorius 3405 at https://www.alytausnaujienos.lt Ver­slo sky­riaus ve­dė­ja pa­si­rink­ta So­na­ta Dum­bliaus­kie­nė https://www.alytausnaujienos.lt/ver-slo-sky-riaus-ve-de-ja-pa-si-rink-ta-so-na-ta-dum-bliaus-kie-ne <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-02-25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/25-13695" rel="bookmark"> Nr. <span> 25 (13695) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-02/274526954_646885996621459_1566290128382302533_n.jpg?itok=Gs1IAGCh" width="344" height="287" alt="Sonata Dumbliauskienė: „My­liu sa­vo gim­tą­jį Aly­tų, no­rė­jo­si į jį grįž­ti.“" title="Sonata Dumbliauskienė: „My­liu sa­vo gim­tą­jį Aly­tų, no­rė­jo­si į jį grįž­ti.“" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western"><span style="line-height:100%">Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu, sie­kiant su­da­ry­ti pa­lan­kias są­ly­gas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je kur­tis ver­slui, jam su­teik­ti ope­ra­ty­vią in­for­ma­ci­ją vi­sais do­mi­nan­čiais klau­si­mais, nuo va­sa­rio 1-osios sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je įsteig­tas Ver­slo sky­rius. Šiuo me­tu jis tu­ri du dar­buo­to­jus, per­kel­tus iš ki­tų ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių, o Ver­slo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­goms už­im­ti bu­vo skel­bia­mas kon­kur­sas.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Jis Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­te vy­ko va­sa­rio vi­du­ry­je. Už­im­ti šio sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas pre­ten­da­vo trys as­me­nys.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tu Pri­ėmi­mo į vals­ty­bės tar­nau­to­jų pa­rei­gas or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šu, bu­vo at­rink­ti du ge­riau­siai kon­kur­se pa­si­ro­dę as­me­nys ir jų kan­di­da­tū­ros pa­teik­tos įstai­gos va­do­vo pa­si­rin­ki­mui. Šiuo at­ve­ju – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Va­kar ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė O.Ba­le­vi­čiū­tė po mo­ty­va­ci­nio po­kal­bio Ver­slo sky­riaus ve­dė­ja pa­si­rin­ko S.Dum­bliaus­kie­nę. Ji yra aly­tiš­kė, nuo 2019-ųjų bir­že­lio pra­džios yra Laz­di­jų ra­jo­no me­rės Aus­mos Miš­ki­nie­nės pa­ta­rė­ja, šios pa­rei­gos – po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo, prieš tai va­do­va­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riui, dir­bu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tuo­me­čio Ry­šių su už­sie­niu ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„My­liu sa­vo gim­tą­jį Aly­tų, no­rė­jo­si į jį grįž­ti, tu­riu pa­tir­ties su tarp­tau­ti­nių pro­jek­tų ren­gi­mu, te­ko daug ben­drau­ti su ver­slo at­sto­vais, to­dėl nu­spren­džiau da­ly­vau­ti kon­kur­se“, – sa­kė S.Dum­bliaus­kie­nė, ku­ri Ver­slo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas užims, kai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja gaus rei­kia­mas pa­žy­mas iš spe­cia­lių­jų tar­ny­bų. Ji bai­gu­si ver­slo va­dy­bos ma­gist­ro stu­di­jas tuo­me­čia­me Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">O.Ba­le­vi­čiū­tės tei­gi­mu, S.Dum­bliaus­kie­nę šio sky­riaus ve­dė­ja pa­si­rin­ku­si kaip la­bai ge­rai ži­nan­čią ver­slo ap­lin­ką Aly­tu­je, pa­ty­ru­sią vals­ty­bės tar­nau­to­ją, mo­kan­čią už­sie­nio kal­bas.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-02/274526954_646885996621459_1566290128382302533_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-02/274526954_646885996621459_1566290128382302533_n_0.jpg?itok=t0JjLlFe" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ver-slo-sky-riaus-ve-de-ja-pa-si-rink-ta-so-na-ta-dum-bliaus-kie-ne&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3404&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Pe9xbyI0k1pMXo_rkvSK4BNb9gACGR4exxEASJfPaMk"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-651348" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1646372075"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ina</span> - 2022-03-04 - 07:34</p> </li> <a href="/comment/651348#comment-651348" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/651348#comment-651348" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Parbėgo vėl į Alytų oas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Parbėgo vėl į Alytų oas Truncę</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=651348" token="fPYBsEJTdgZJ80JJ-AQ1IDduqaW_tHR4LIa3_zhKSi8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-641283" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645982078"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Myli ji vyrus</span> - 2022-02-27 - 19:14</p> </li> <a href="/comment/641283#comment-641283" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/641283#comment-641283" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Moterys saugokite savo vyrus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Moterys saugokite savo vyrus. Sugrįžo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=641283" token="9v24M7mTgqueh21fPrPUaZjVqL9X5MFnHLoVsYL6ebs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-640186" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645953526"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>idomu</span> - 2022-02-27 - 11:18</p> </li> <a href="/comment/640186#comment-640186" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/640186#comment-640186" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">koki versla vykdo vedeja</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>koki versla vykdo vedeja</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=640186" token="0DWw6ELOExUSuaD-m8Ti8ocHq1WCRL3i_me5Exw20HU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-636749" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645878298"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Taip</span> - 2022-02-26 - 14:24</p> </li> <a href="/comment/636749#comment-636749" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/636749#comment-636749" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sonatai,sėkmės ,naujam darbe…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sonatai,sėkmės ,naujam darbe ..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=636749" token="YUTrS0auLrWz0XeGgzeRDSFu6Wb8WBgHBajydALRocc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-635234" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645845314"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vienok</span> - 2022-02-26 - 05:15</p> </li> <a href="/comment/635234#comment-635234" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/635234#comment-635234" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ši gaudos projektuose, bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ši gaudos projektuose, bet. Ar..? Nes šiuos dalykus turi sugebėt pats meras su komanda. Dėl pramonės parko jau praleista per smulkius, vietoj strateginio stambaus investuotojo. Dirbant su savivaldybės rimtais es projektais svarbu, ksip meras atstovauja savivaldybę ministerijose, suvokia realybę Alytuj ir valstybėj. Nes ir tarp šalies savivaldybių konkurencija, kas daugiau es paramos per ministerijas nugriebs. Neaišku, už ką geri valdiški atlyginimai mokami merui ir jo perteklinei komandai? Nes visur dubliavimus įveda, kur patys turi sugebėt. Kitur patys sugeba teikt švietimo reformas, gerint vystymo strategijas, strateginius investuotojams nors užtikrint salygas.. Alytuj dėl švietimo pertvarkų ir vystymo strategijų po gausiom darbo grupėm imitavo ir fiasko. Dėl pramonės parko tokia apgailėtina parodija, ko kitur sau neleido. Kur strateginiai investuotojai jau dominuoja. Net Vilniaus raj. Rudaminos kaimas neturėdami pramonės parko jau pasirašo investicijų sutartį su vokiečių firma virš 40 milijonų sumose ir apie 300 normaliai apmokamų darbo vietų kūrimo. O Alytuj vis imituoja...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=635234" token="1kQUH1HnXVkdo5oI3lN07BBatFLKiHrFFkX8f_waFw0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 25 Feb 2022 13:19:40 +0000 vyrredaktorius 3404 at https://www.alytausnaujienos.lt Iškelta Ukrainos vėliava, aptarti pagalbos nuo karo bėgantiems klausimai https://www.alytausnaujienos.lt/iskelta-ukrainos-veliava-aptarti-pagalbos-nuo-karo-begantiems-klausimai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-02-25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/25-13695" rel="bookmark"> Nr. <span> 25 (13695) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-02/DSC_6051.jpg?itok=S5hJuSjd" width="344" height="287" alt="Prie Alytaus rajono savivaldybės pastato iškelta Ukrainos Respublikos vėliava." title="Prie Alytaus rajono savivaldybės pastato iškelta Ukrainos Respublikos vėliava." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Prie Alytaus rajono savivaldybės pastato iškelta mėlynos ir geltonos spalvos Ukrainos valstybinė vėliava – kaip simbolis, kad Ukraina buvo ir yra kartu su mumis – savarankiška, nepriklausoma, nors agresoriaus ir užpulta valstybė.</p> <p>Išanalizavus galimybes nuo karo bėgančių ukrainiečių apgyvendinimui, Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje numatyta 316 vietų, kuriose pabėgėliai laikinai rastų šiltą pastogę, elektrą, vandens tiekimą, šiose patalpose yra lovų, patalynės, kitų būtiniausių daiktų. Jeigu reikės, bus ieškoma daugiau laikinos pastogės vietų, kreipiamasi į rajono gyventojus.</p> <p>Savivaldybės vadovas A. Vrubliauskas atkreipė dėmesį, kad reikėtų pasirūpinti atsarginiais elektros energijos generatoriais ne tik galimose pabėgėlių apgyvendinimo vietose, bet ir savivaldybės viešosios paskirties pastatuose, vandenvietėse, specialiosios paskirties įstaigose.</p> <p>Aptarti Greitosios medicinos pagalbos stoties, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, komunalinių ir kitų tarnybų galimo darbo ekstremaliomis sąlygomis klausimai.</p> <p class="text-align-right">Alytaus rajono savivaldybės informacija</p> <p> </p> <p><br />  </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-02/DSC_6051_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-02/DSC_6051_0.jpg?itok=msqsIcbu" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-02/IMG_3674.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-02/IMG_3674.jpg?itok=3xnu6T_2" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/iskelta-ukrainos-veliava-aptarti-pagalbos-nuo-karo-begantiems-klausimai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3407&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="PZSn_3DKkF99_lkw5Eah2cr5vDLO2mLHhsTqglRRxAA"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-643033" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1646039966"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>playtime</span> - 2022-02-28 - 11:19</p> </li> <a href="/comment/643033#comment-643033" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/643033#comment-643033" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This is a cool game and if…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This is a cool game and if you play it with your friends, you'll have a lot of fun. One of my close friends working at <a href="https://poppyplaytimegame.io/">poppy playtime</a> told me about this game and I have played this game with him quite a few times now. It's just awesome!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=643033" token="GeDZuBQclb1zJDL8EhGYk9DRxVzjSP9JmMKAxQks3G0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-640210" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645954010"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>laimius vysniauskas</span> - 2022-02-27 - 11:26</p> </li> <a href="/comment/640210#comment-640210" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/640210#comment-640210" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">sveiki.as taip pat uz…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>sveiki.as taip pat uz ukraina.esu is kauno.jeigu prireiktu savanorio,atvykciau is kauno.aciu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=640210" token="GnCwKGJBI8sFdndU4YXS_70FSFAlyxRTTFPOqXcb7I0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 25 Feb 2022 13:10:06 +0000 vyrredaktorius 3407 at https://www.alytausnaujienos.lt