Savivalda https://www.alytausnaujienos.lt/savivalda lt Bu­vu­sį sau­gu­mie­čių pa­sta­tą įsi­gi­jo „Ve­lau­ra” https://www.alytausnaujienos.lt/bu-vu-si-sau-gu-mie-ciu-pa-sta-ta-isi-gi-jo-ve-lau-ra <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/94-13324" rel="bookmark"> Nr. <span> 94 (13324) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/Saugumo%20pastatas.JPG?itok=8k-xFFMG" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Pirkimo-pardavimo sutartis su buvusio saugumiečių pastato pirkėju pasirašyta šio mėnesio pradžioje, sumokėta ir visa pinigų suma už įsigytą pastatą. Rugpjūčio viduryje jis jau oficialiai užregistruotas kaip nekilnojamuoju turtu užsiimančios Alytaus bendrovės „Velaura“ nuosavybė. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Par­duo­ta už 407 tūkst. eu­rų</h3> <p>Vals­ty­bės įmo­nė Tur­to ban­kas dvie­jų aukš­tų su pa­lė­pe – 548 kv. met­rų dy­džio bu­vu­sį sau­gu­mie­čių pa­sta­tą S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 12 kar­tu su maž­daug 11 arų že­mės skly­pu vie­šo auk­cio­no me­tu par­da­vi­nė­jo lie­pos mė­ne­sį.</p> <p>Ben­dra pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na bu­vo 166,5 tūkst. eu­rų: pa­sta­tas įver­tin­tas 145,6 tūkst. eu­rų, skly­pas – apie 20 tūkst. eu­rų.</p> <p>Auk­cio­ne var­žė­si še­ši da­ly­viai, ob­jek­tą pa­vy­ko par­duo­ti už 407 tūkst. eu­rų. Aly­taus mies­to cen­tre esan­čiam pa­sta­tui bu­vo sėk­min­gas Tur­to ban­ko pir­mą­kart su­reng­tas auk­cio­nas, – jis bu­vo par­duo­tas už žen­kliai di­des­nę nei pra­di­nę kai­ną.</p> <p>Pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tis su pir­kė­ju pa­si­ra­šy­ta šio mė­ne­sio pra­džio­je, su­mo­kė­ta ir vi­sa pi­ni­gų su­ma už įsi­gy­tą pa­sta­tą. Rug­pjū­čio vi­du­ry­je jis jau ofi­cia­liai už­re­gist­ruo­tas kaip ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čios Aly­taus ben­dro­vės „Ve­lau­ra“ nuo­sa­vy­bė.</p> <p>Kaip sa­kė Tur­to ban­ko Ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas To­mas Bag­do­nas, gau­tos lė­šos už par­duo­tą pa­sta­tą bus skir­tos va­di­na­ma­jai at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mai, kai vals­ty­bė gau­tus pi­ni­gus už par­duo­tus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tus ski­ria nau­jiems pa­sta­tams sta­ty­ti: „Kon­kre­čiai šiuo at­ve­ju bus fi­nan­suo­ja­mos Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to pa­sta­to sta­ty­bos Vil­niaus Pi­lai­tė­je.“</p> <p> </p> <h3>Di­rek­to­rė ne­no­rė­jo at­skleis­ti pla­nų</h3> <p>Ben­dro­vės „Velaura“ di­rek­to­rė Ju­li­ja Griš­ko­nie­nė sa­kė ne­no­rin­ti at­skleis­ti pla­nų, ko­kia veik­la bus plė­to­ja­ma įsi­gy­ta­me pa­sta­te: „Kol kas ne­ga­liu nie­ko sa­ky­ti.“</p> <p>Iki šiol bu­vu­sio sau­gu­mie­čių pa­sta­to te­ri­to­ri­ja bu­vo ap­leis­ta: kie­mas pri­žė­lęs žo­lių, pri­šiukš­lin­tas. At­si­ra­dus nau­jiems sa­vi­nin­kams ši te­ri­to­ri­ja jau su­tvar­ky­ta.</p> <p>Su nau­jais mies­to cen­tre įsi­gy­to pa­sta­to sa­vi­nin­kais su­si­ti­kęs me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis taip pat do­mė­jo­si bū­si­ma veik­la šia­me pa­sta­te. „Ma­ne tik­rai do­mi­na, ko­kia veik­la bus vyk­do­ma mies­to cen­tre. Sa­vi­nin­kai sa­kė, kad ja­me ga­li at­si­ras­ti res­to­ra­nė­lis ar res­to­ra­nė­lis su mi­ni vieš­bu­čiu“, – tvir­ti­no mies­to va­do­vas.</p> <p>„Aly­taus nau­jie­nų“ ži­nio­mis, pa­sta­te ga­li at­si­ras­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­tal­pos, ku­rios bū­tų siū­lo­mos nuo­mai.</p> <p>Ben­dro­vė „Ve­lau­ra“ mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai yra ži­no­ma, kaip per­nai pa­va­sa­rį iš pir­mo kar­to elek­tro­ni­nio auk­cio­no me­tu nu­pir­ku­si bu­vu­sio lop­še­lio-dar­že­lio „Žio­ge­lis“ Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne pa­sta­tą be­veik su vie­nu hek­ta­ru že­mės.</p> <p> </p> <h3>Sa­vi­val­dy­bei pa­sta­tas ne­bu­vo per­duo­tas</h3> <p>Pa­sta­te S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 12, esan­čia­me Aly­taus mies­to so­do kai­my­nys­tė­je, pa­sta­ty­ta­me XX am­žiaus pra­džio­je, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to Aly­taus apy­gar­dos sky­rius įsi­kū­rė at­kū­rus ša­lies ne­pri­klau­so­my­bę – 1991-ai­siais.</p> <p>Šiuo ka­pi­ta­liai ne­tvar­ky­tu pa­sta­tu sau­gu­mie­čiai nau­do­jo­si sep­ty­nio­li­ka me­tų.</p> <p>Sta­ti­nys baig­tas re­konst­ruo­ti prieš aš­tuo­ne­rius me­tus. Re­konst­ruk­ci­jos me­tu at­si­ra­do nau­jas prie­sta­tas ir tre­čias aukš­tas – pa­lė­pė.</p> <p>Tam Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mo­je bu­vo nu­ma­ty­ta 2 mln. 700 tūkst. li­tų.</p> <p>Ta­čiau at­nau­jin­ta­me pa­sta­te sau­gu­mie­čiai dir­bo ne­il­gai – dėl Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to veik­los op­ti­mi­za­vi­mo ne­be­li­ko Aly­taus apy­gar­dos sky­riaus.</p> <p>Be­veik prieš tre­jus me­tus pa­sta­tas su jam pri­klau­san­čiu že­mės skly­pu bu­vo per­duo­tas Tur­to ban­kui.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja per­nykš­tį pa­va­sa­rį krei­pė­si į Tur­to ban­ką pra­šy­da­ma bu­vu­sį sau­gu­mie­čių pa­sta­tą per­duo­ti jos po­rei­kiams.</p> <p>Jį pla­nuo­ta pa­nau­do­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, pa­vyz­džiui, į jį iš Aly­taus po­li­kli­ni­kos per­kel­ti So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių. Šis dau­giau kaip 400 kv. met­rų dy­džio pa­tal­po­mis nau­do­ja­si pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, ku­riai ir pri­klau­so po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas.</p> <p>Ta­čiau Tur­to ban­kas sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mo ne­ten­ki­no, nes pa­sta­tas jau bu­vo įtrauk­tas į par­duo­da­mų ob­jek­tų są­ra­šą.</p> <p>Mies­to me­ro N.Ce­siu­lio tei­gi­mu, da­bar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją ir Tur­to ban­ką, kad sa­vi­val­dy­bei bū­tų per­duo­tos at­si­lais­vi­nu­sios Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos val­dy­tos pa­tal­pos S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je. Šių pa­tal­pų dy­dis – dau­giau kaip 500 kv. met­rų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=797&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="KswAEJ9fbIf1K9ybVFAGLAPAM9LUDH8EiG5s952lVfY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 22 Aug 2019 06:22:16 +0000 vyrredaktorius 797 at https://www.alytausnaujienos.lt Miesto merui Nerijui Cesiuliui patarinės Aurelijus Jaruševičius https://www.alytausnaujienos.lt/miesto-merui-nerijui-cesiuliui-patarines-aurelijus-jarusevicius <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (14)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/93-13323" rel="bookmark"> Nr. <span> 93 (13323) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/69498096_1405290372956846_489286316492587008_n.jpg?itok=y265qvKS" width="344" height="287" alt="nuotr" title="Mero patarėju pradėjo dirbti Aurelijus Jaruševičius." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją A.Ja­ru­še­vi­čius bu­vo iš­rink­tas į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ są­ra­šą. Ka­den­ci­jai įpu­sė­jus jo ir „pi­lie­čių“ ke­liai iš­si­sky­rė – po­li­ti­kas pa­si­trau­kė iš „Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­jos.</p> <p>Šių sa­vi­val­dos rin­ki­mų me­tu A.Ja­ru­še­vi­čius į ta­ry­bos na­rius kan­di­da­ta­vo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų są­ra­še, ta­čiau iš­rink­tas ne­bu­vo.  </p> <p>A.Ja­ru­še­vi­čius dir­bo „Aly­taus bu­tų ūky­je“, taip pat bu­vo lai­mė­jęs kon­kur­są di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti, ta­čiau dėl Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos iš­va­dų juo taip ir ne­ta­po.</p> <p>Bū­da­mas ta­ry­bos na­riu A.Ja­ru­še­vi­čius at­li­ko švie­ti­mo sis­te­mos ana­li­zę, ak­ty­viai tei­kė siū­ly­mus jos per­tvar­kai.</p> <p class="text-align-right"><strong>„A.N“. inf.</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2308"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566478250"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gėda</span> - Ket, 2019-22-08 - 15:50</p> </li> <a href="/comment/2308#comment-2308" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2308#comment-2308" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taip nieko nedirbti. Mieste…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taip nieko nedirbti. Mieste jauciasi, kad niekas nedaroma be miesto turto švaistymo. Nieko.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2308" token="L4oBTxgPhsjDXs4WeQsx3A_INovI3HaaGe5WovHlBdY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2301"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566463575"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Baisu!</span> - Ket, 2019-22-08 - 11:46</p> </li> <a href="/comment/2301#comment-2301" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2301#comment-2301" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kam dar tie rinkimai, jeigu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kam dar tie rinkimai, jeigu ateina į aukščiausius postus, kurių, net nerinkome?!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2301" token="DUVWJjHHQxaJRoKdk6uYy5eyQU7yAeoc3nLPetwWCLk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2295"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566446329"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>osrita</span> - Ket, 2019-22-08 - 06:58</p> </li> <a href="/comment/2295#comment-2295" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2295#comment-2295" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Panašu kad miestas jau nori…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Panašu kad miestas jau nori kraujo, panasu kad neužilgo miestelėnai jo ir gaus, nes toki patatejai admin. direktoriai apsaugininkeliai ilgai netemps. Plebejai jau kyla ir galanda sakes 😂😂</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2295" token="0C6SzQaL4mAjREBi0zjWnJsPnm1gKgmiYk4Gza3aMj0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2294"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566446327"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>osrita</span> - Ket, 2019-22-08 - 06:58</p> </li> <a href="/comment/2294#comment-2294" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2294#comment-2294" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Panašu kad miestas jau nori…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Panašu kad miestas jau nori kraujo, panasu kad neužilgo miestelėnai jo ir gaus, nes toki patatejai admin. direktoriai apsaugininkeliai ilgai netemps. Plebejai jau kyla ir galanda sakes 😂😂</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2294" token="1KpyXCaQVFu1jONIfEJbT92GI5SrJCZiehqimJDB2BA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2293"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566401825"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kazys</span> - Tre, 2019-21-08 - 18:37</p> </li> <a href="/comment/2293#comment-2293" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2293#comment-2293" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aš tai siūlyčiau šioje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aš tai siūlyčiau šioje vietoje įrengti "Alytaus raudos sieną", Kur stendo viršutinėje dalyje išdėstyčiau nuotraukas prieš 30 metų veikusių kombinatų ir gamyklų nuotraukomis, nurodant kad buvo per 80 000 gyventojų ,bei per 35000 darbo vietų, darželių ,mokyklų ,kultūros įstaigų,pastatytų gyventojams šimtus daugiabučių ir t.t., o vidurinėje dalyje patalpinčiau dabartines veikiančių švakso ir šnapso ir ktą smulkmę su gal 30000 gyventojų,su 15 tūkstančių darbo vietų, sąrašu uždarytų poliklinikų ambulatorijų, mokyklų lopšelių darželių ir kultūros įstaigų...O pačioje apatinėje dalyje išdėstyčiau nuvaldžiusių miestą merų nuotraukas nuo Mocedulsko iki Česiulio su statistika apie teistumus, prichvatizacijas jų meravimo laikotarpiu, kad alytiškiai žinotų savo "herojus" ir palygintų gyvenimus tada ir dabar bent per balsavimus!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2293" token="NuAL7jBMfgBn6y19hbL6vEj2YxNCL97IJCNPrtV88qc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2287"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566318728"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Siusiul</span> - Ant, 2019-20-08 - 19:32</p> </li> <a href="/comment/2287#comment-2287" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2287#comment-2287" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">riabeta eto anekdot:)))…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>riabeta eto anekdot:))) broste tokije sutki</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2287" token="GTLgKzMzYmsH-hjBsPo8PV4C5csLYBf2UhJNJn-VGjI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2284"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566310081"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>parodo</span> - Ant, 2019-20-08 - 17:08</p> </li> <a href="/comment/2284#comment-2284" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2284#comment-2284" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip nereikia elgtiis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip nereikia elgtiis būsimiems merams. Kaip iš pirmų dienų ne problemų ir jų sprendimų siūlymas taryboje. O seminarai, komandiruotės, atostogos... Bėgimas nuo problemų ir atmetimas net nuo jų sprendimų siūlymų... Komandos formavimas silpnesni.... Vengimas pačiam teikt realybės analizę ir siūlyt sprendimus. - Visa tai,, ko neturėtų pirmiau daryt būsimi mero poste. Na ir atsakomybė jį iškėlusiai socdemų partijai. Ir jei nesugeba normalizuot, vadinas kaip politinė partija jau nerimta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2284" token="VF9u42IY7pAbgszOM0D38EFomKPyR5Jhf380uIxNEc8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2283"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566308902"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vamzdiec</span> - Ant, 2019-20-08 - 16:48</p> </li> <a href="/comment/2283#comment-2283" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2283#comment-2283" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ciuciuliui</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ciuciuliui</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2283" token="IOK5LPsJa8haGpzvn2pLVs-P5l2lljTwiUy6Z5qdZmA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2282"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566300996"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nerinkau šito</span> - Ant, 2019-20-08 - 14:36</p> </li> <a href="/comment/2282#comment-2282" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2282#comment-2282" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neišrinko Alytiškiai šito…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neišrinko Alytiškiai šito veikėjo tvarkyti miesto reikalų</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2282" token="-ipFfPmScC2MJ9X_rLrhAkYru4xgj6H92hanXr_RaVo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2281"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566299897"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pagalba</span> - Ant, 2019-20-08 - 14:18</p> </li> <a href="/comment/2281#comment-2281" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2281#comment-2281" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tie, kurie kartais per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tie, kurie kartais per isterikas rinkimų metu šiuos laimėt stūmė ir į postus delegavo padėkit savo rinktiems. Kad nors darbo metu rastų kuo užsiimt pagal kompetencijas. Bandytų užsidirbt savo neblogus atlyginimus Alytaus mastu. Ir Alytui ką nors gera padaryt Nes pagal sav. internetines vadovų dienotvarkes be darbo su dokumentais rimčiau nesimato. Kita vertus būnant valdžioje ne laikas mokintis. Nes pagal įstatymus reikia sprendimus priiminėt su konkrečiais siekiamais rezultatais ir atsakomybe už tai. Nes ir šis jau anoj kadencijoj įrodęs, ir dabartiniai kol kas be prošvaisčių. Juolab susireikšminimuose nekuklūs. Ne bent į ką reaguoja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2281" token="GSzXK5Q9sv6Qltbd3OI90g0LjEcznyErGDG4c9CZUcM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2280"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566299249"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Matažinskas</span> - Ant, 2019-20-08 - 14:07</p> </li> <a href="/comment/2280#comment-2280" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2280#comment-2280" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">2 PATARĖJAS gal bus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>2 PATARĖJAS gal bus Makštutienės ir žentelio Matažinsko giminaitis ŠVINIUS PUKELIS ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2280" token="bWqAwfBsxzeW1nVuN0YNrjWZY2PP8F8AZiLxqm8ywAY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2279"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566299221"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Švinius</span> - Ant, 2019-20-08 - 14:07</p> </li> <a href="/comment/2279#comment-2279" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2279#comment-2279" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">2 PATARĖJAS ga bus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>2 PATARĖJAS ga bus Makštutienės ir žentelio Matažinsko giminaitis ŠVINIUS PUKELIS ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2279" token="nccuBf18PurUcZTDQce0-6dolm5Zyv0RsMr_vdMsqQA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2277"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566293577"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atvirai</span> - Ant, 2019-20-08 - 12:32</p> </li> <a href="/comment/2277#comment-2277" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2277#comment-2277" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Po tokio stagnacinio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Po tokio stagnacinio pusmečio po socdemų šou likt su jais valdančiais - tas pats kas politinė savižudystė. Nes kas ir masto - kuo greičiau toliu nuo jų fokusų. Nes tai be lyderių ir asmenybių. Tik vieni kitiems už nugarų pasinaudot skuba.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2277" token="8plcN4k4hFVbGQpG2oASIdUAp6hxFdtr6QP56VkorpE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2274"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566288600"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>situacija</span> - Ant, 2019-20-08 - 11:10</p> </li> <a href="/comment/2274#comment-2274" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2274#comment-2274" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Situacija miesto valdyme…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Situacija miesto valdyme sunkėja. Problema nepagarba reikiamai ūkinei kompetencijai valdyme didėja. Kad kaip ir kitur sugebėtų pagal šalies vystymo bd prioritetus per es paramos projektus stiprint ekonomiškai Alytų. Aštrėjo anoje kadencijoje ir šioje plečiasi. Mero ir sav. administr. direktoriaus postuose... ne šios srities. Tarybos strateginio ekonomikos komiteto pirmininku deleguotas konservatorių atstovas su mediko išsilavinimu. Pavaduotoju socdemas su pedagogo išsilavinimu. Kaip iš specialistų nėra iš ko net reikalaut. Anoje kadencijoje šis patarėjas buvo tarybos ekonomikos komiteto pirmininku. Neblizgėjo. O padėtis, kaip švietimo sistema naujus mokslo metus pirmą kart sutinka be 9 įstaigų vadovų - pirmą kart toks chaosas. Ir regis per visas sritis. Trumpiau net geranoriškumo miestui nesimatė ir...nešviečia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2274" token="msJZv9JRLVwXl360SM1EoI-Jtm8z4cXG_qawT6c6_OI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=792&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ovEOwVQIY0rQmmBb9brEZfxjwlwxKFwBq3soBMtoFbo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Aug 2019 06:41:53 +0000 vyrredaktorius 792 at https://www.alytausnaujienos.lt Ar statyti paminklą partizanams Senamiesčio skvere, bus nuspręsta jau kitą ketvirtadienį https://www.alytausnaujienos.lt/ar-statyti-paminkla-partizanams-senamiescio-skvere-bus-nuspresta-jau-kita-ketvirtadieni <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/94-13324" rel="bookmark"> Nr. <span> 94 (13324) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/partizan8_o.jpg?itok=eLH3Lc5u" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Paminklo partizanams konkursas Alytuje kartą jau įvyko. Jo rezultatus teko anuliuoti, nes laimėtojo sukurta ir komisijos išrinkta skulptūra narvas (bunkeris) nepatiko nei alytiškiams, nei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p> </p> <p>Dai­na­vos par­ti­za­nų apy­gar­da – vie­nin­te­lė, ku­rios at­mi­ni­mas iki šiol nė­ra įam­žin­tas pa­min­klu, o ban­dy­mai jį pa­sta­ty­ti Aly­tu­je – ne­sėk­min­gi. Kitą sa­vai­tę vyk­sian­čio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu po­li­ti­kai svars­tys, ar pa­min­klą sta­ty­ti Se­na­mies­čio skve­re.</p> <p>2012 me­tais su­tvar­ky­ta ir aly­tiš­kių pa­mėg­ta erd­vė yra pa­čia­me mies­to cen­tre. Ža­da­ma, kad skve­ras nie­kaip ne­bus pa­keis­tas, iš­sky­rus pa­min­klo at­si­ra­di­mą, ne­bus ar­do­ma dan­ga ar pa­na­šiai.</p> <p>Į Se­na­mies­čio skve­ro re­konst­ruk­ci­ją, ku­ri vy­ko 2012 me­tais, iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų bei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to in­ves­tuo­ta 4,4 mln. li­tų.</p> <p>Pa­si­rink­tai vie­tai pri­ta­ria Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras (LGGRTC), ku­ris fi­nan­suo­ja pa­min­klą par­ti­za­nams Aly­tu­je. Jis – va­di­na­mo­ji „su­in­te­re­suo­to­ji“ pu­sė, o sa­vi­val­dy­bė yra tam tik­ras tar­pi­nin­kas, ku­rio už­duo­tis ne tik įam­žin­ti par­ti­za­nų at­mi­ni­mą, bet ir pa­da­ry­ti tai taip, kad ben­druo­me­nė lik­tų pa­ten­kin­ta.</p> <p>Nau­jas pa­min­klo idė­jos kon­kur­sas ne­bū­tų skel­bia­mas, bet siū­lo­ma pa­si­rink­ti 2017 me­tais vy­ku­sio ant­ros vie­tos lai­mė­to­jo dar­bą – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė jau bu­vo pa­skel­bu­si kon­kur­są pa­min­klui par­ti­za­nams su­kur­ti, ta­čiau jis bu­vo skir­tas (ir pa­siū­ly­mai teik­ti) ki­tai kon­kre­čiai erd­vei – Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tei. Pa­ten­ki­nus gy­ven­to­jų pe­ti­ci­ją, šios vie­tos at­si­sa­ky­ta, o kon­kur­sas nu­trauk­tas.</p> <p>Da­bar no­ri­ma pa­sta­ty­ti an­trą vie­tą pel­niu­sį dar­bą – klai­pė­die­čio skulp­to­riaus Gin­tau­to Jon­kaus obe­lis­ką su dvi­gu­bu Vy­čio kry­žiu­mi, ku­ris yra lais­vės ko­vų sim­bo­lis.</p> <p>Pa­sak sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­te­ko Min­dau­go Ma­ta­žins­ko, su au­to­riu­mi toks su­ma­ny­mas kol kas nė­ra de­rin­tas. Tai tu­rė­jo pa­da­ry­ti LGGRTC, kaip ir pa­kvies­ti skulp­to­rių į pa­si­ta­ri­mą sa­vi­val­dy­bė­je. Ta­čiau to ne­pa­da­rė.</p> <p>Pa­sak V.Va­lū­no, ti­ki­ma­si, kad au­to­rius su­tik­tų pa­do­va­no­ti pa­min­klo idė­ją mies­tui ar pa­teik­tų ki­tą, tin­ka­mą Se­na­mies­čio skve­ro erd­vei, o jos įgy­ven­di­ni­mą fi­nan­suo­tų LGGRTC. Ne­at­me­ta­ma, kad idė­jų pa­min­klui ga­li pa­siū­ly­ti ir ki­ti au­to­riai, po to bus ren­gia­ma vi­zu­a­li­za­ci­ja kon­kre­čiai erd­vei, vyk­do­mos pri­va­lo­mos vie­ši­ni­mo pro­ce­dū­ros. „Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­trui pa­ti­ko Gin­tau­to Jon­kaus kū­ry­bos sti­lis­ti­ka, te­mos su­vo­ki­mas, bet pa­ti skulp­tū­ra šio­je erd­vė­je ga­li bū­ti pa­siū­ly­ta ir ki­to­kia“, – pa­brė­žia M.Ma­ta­žins­kas.</p> <p>Vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės kū­ri­nių sta­ty­mo ir prie­žiū­ros ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. Ko­mi­si­jos na­riai yra dai­li­nin­kai, ar­chi­tek­tai, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai. Jos iš­va­dos – pa­ta­ria­mo­jo po­bū­džio. Ko­mi­si­ja pritarė siūlymui statyti paminklą Sena­miesčio skvere.</p> <p>Nors pa­min­klą Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų at­mi­ni­mui fi­nan­suo­ja LGGRTC,  ta­ry­bai šį ket­vir­ta­die­nį siū­lo­ma sa­vo spren­di­mu pri­tar­ti, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės 2020 me­tų biu­dže­te bū­tų nu­ma­ty­tos lė­šos pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams pa­ma­to pro­jek­tui ir ap­lin­kos su­tvar­ky­mo pro­jek­tui pa­reng­ti bei įgy­ven­din­ti.</p> <p>Kol kas ne­la­bai aiš­ku, ką apie su­ma­ny­mą gal­vo­ja pa­tys aly­tiš­kiai. Li­te­ra­tū­ri­nės at­min­ties idė­ją Se­na­mies­čio skve­re kū­ry­biš­kai puo­se­lė­jan­čios Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­kos va­do­vė Gied­rė Bul­ga­ko­vie­nė kvie­čia pa­svars­ty­ti: „Ar ne­taps pa­min­klas varg­šu kam­pi­nin­ku aikš­tės kraš­te­ly­je?“</p> <p>Se­na­mies­čio skve­ras kaip vie­ta pa­min­klui Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams svars­to­ma pir­mą kar­tą. Iki tol jau apei­tas vi­sas mies­tas, pra­de­dant Ro­tu­šės aikš­te.</p> <p>Kai ku­rių vie­tų, pa­sak M.Ma­ta­žins­ko, at­si­sa­ky­ta dėl la­bai gy­ve­ni­miš­kų re­a­li­jų – pa­vyz­džiui, ve­jos prie Jau­ni­mo cen­tro, kur ne­la­bai yra kur pa­sta­ty­ti au­to­bu­są, at­ei­ti pės­čio­mis vy­res­nio­jo am­žiaus žmo­nėms su­dė­tin­giau… Šia lo­gis­ti­kos pras­me Se­na­mies­čio skve­ras yra dė­kin­gas pa­si­rin­ki­mas, ša­lia – baž­ny­čia, pro čia at­ei­na ei­se­nos Lais­vės An­ge­lo aikš­tės link. Pa­to­gus ir pri­va­žia­vi­mas.</p> <p>„Jei bū­čiau ko­mi­si­ja, tur­būt tik­rai tu­rė­čiau nuo­mo­nę apie ki­tą pa­min­klui tin­ka­mą vie­tą, gal net ir ta­me pa­čia­me Se­na­mies­čio skve­re, ta­čiau ją pa­si­lik­siu sau, nes tiks­las yra ras­ti su­si­ta­ri­mą, o ne įneš­ti de­struk­ci­jos“, – ieš­ko­ti vie­ni­jan­čios idė­jos ra­gi­na V.Va­lū­nas.</p> <p>Dve­jus me­tus dir­bęs Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, jis tu­ri prak­ti­nės pa­tir­ties, kaip ras­ti vi­siems pri­im­ti­ną vie­tą, o pas­kui per me­tus pa­sta­ty­ti Jo­no Ja­gė­los su­kur­tą pa­min­klą Adol­fui Ra­ma­naus­kui-Va­na­gui.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės kū­ri­nių sta­ty­mo ir prie­žiū­ros ko­mi­si­jos na­rė Pal­my­ra Raš­kaus­kie­nė si­tu­a­ci­ją api­ben­dri­na taip: Aly­tu­je yra žmo­nių, ku­riems pa­min­klo par­ti­za­nams pa­sta­ty­mas yra be ga­lo svar­bus, ta­čiau yra ir to­kių, ku­rie tie­siog ne­tu­ri nuo­mo­nės apie vie­tą, kur jis ga­lė­tų at­si­ras­ti, tai gal­būt ir de­rė­tų įsi­klau­sy­ti į tai, ką sa­ko pir­mie­ji.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0045_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-791-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0045_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/obeliskas-81881621.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-791-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/obeliskas-81881621.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/20190809_131033.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-791-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/20190809_131033.jpg" width="1836" height="3264" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2292"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566388828"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Birute</span> - Tre, 2019-21-08 - 15:00</p> </li> <a href="/comment/2292#comment-2292" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2292#comment-2292" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">prie sauliu namu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>prie sauliu namu-tinkamiausia vieta</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2292" token="2rjvbbmgN-DOKfq576pTnt5j44x_ZFk-1bPTMKKRllc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2290"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566375663"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Tre, 2019-21-08 - 11:21</p> </li> <a href="/comment/2290#comment-2290" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2290#comment-2290" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mano nuomone - reikia nors…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mano nuomone - reikia nors kiek galvoti - prie ko tas paminklas partizanams Senamiesčio skvere? Jeigu jau šitiek metų jam nerandama vietos, jeigu visi pateikiami projektai netinka, tai reiškia, kad žmonės jo nenori. Negi neaišku?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2290" token="6zbQGtamIMQj-INStzPn5AIdzvmOuZ1IFX54SJIAgIE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2285"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566313561"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>VACYS.</span> - Ant, 2019-20-08 - 18:06</p> </li> <a href="/comment/2285#comment-2285" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2285#comment-2285" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Geriausia vieta paminklui…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Geriausia vieta paminklui prie Šaulių namų, jie ten renkasi, ten tylu ir ramu, skvere, bėgioja ir žaidžia vaikai, blogas pasirinkimas, gėlės ir žvakutės, vaikų juokas ir žaidimai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2285" token="H7iOiEdMY1YBjzlGV5i7iLiKoG1cQuNV2DrseklpdIc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2275"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566288822"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jo</span> - Ant, 2019-20-08 - 11:13</p> </li> <a href="/comment/2275#comment-2275" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2275#comment-2275" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kol dėl paminklo erzinasi,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kol dėl paminklo erzinasi, kaupiasi nesprendžiamos rimtos miesto problemos. Ir regis taip ir alinsis...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2275" token="SKURu6GibjH_f7h2hxwrkK1TTf78adSo_mhhPq8fkzQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=791&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="xKYX_yVjVCIzXrUmmG9v7gElC_HkuVCa0WsS0vgdupA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Aug 2019 06:33:08 +0000 vyrredaktorius 791 at https://www.alytausnaujienos.lt „Mus rink­da­mi aly­tiš­kiai ti­kė­jo­si po­ky­čių, ir jie tu­ri bū­ti” https://www.alytausnaujienos.lt/mus-rink-da-mi-aly-tis-kiai-ti-ke-jo-si-po-ky-ciu-ir-jie-tu-ri-bu-ti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (13)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/86-13316" rel="bookmark"> Nr. <span> 86 (13316) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/IMG_0136.JPG?itok=ARBOlBbh" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title=" Alytaus miesto savivaldybės vadovai savo darbo šimtadieniui surengė spaudos konferenciją neįprastoje vietoje – prie Didžiosios Dailidės ežerėlio esančiame vandenlenčių parke VIVI WAKE. Iš kairės – administracijos direktorius Rolandas Juonys, vicemerė Jurgita Šukevičienė, meras Nerijus Cesiulis, vicemeras Šarūnas Klėgeris ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Bū­si­mų in­ves­tuo­to­jų ne­no­rė­ta įvar­dy­ti</h4> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro N.Ce­siu­lio pa­ste­bė­ji­mu, šim­tas dar­bo die­nų – trum­pas lai­kas, per ku­rį ne­ga­li­ma įvyk­dy­ti su­dė­tin­ges­nio vie­šo­jo pir­ki­mo.</p> <p>Tuo la­biau kad dar ne­su­for­muo­ta ir vi­sa mies­to val­džios ko­man­da. Rug­pjū­čio mė­ne­sį vyk­sian­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je ti­ki­ma­si pa­skir­ti dar vie­ną ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją. Me­ro tei­gi­mu, ar­ti­miau­siu me­tu jis jau tu­rės vie­ną ar du po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jus – pa­ta­rė­jus.</p> <p>Ta­čiau N.Ce­siu­lis pa­brė­žė, kad nau­ja mies­to val­džios ko­man­da tik­rai nė­ra ta, ku­ri griau­tų tai, kas pa­da­ry­ta: „Yra nau­jų pro­jek­tų. Tik mies­to ne­rei­kia griau­ti, jį rei­kia sta­ty­ti.“</p> <p>Mies­to va­do­vas mi­nė­jo, jog tu­rė­tų at­si­ras­ti nau­jų pra­mo­gų prie Di­džio­sios Dai­li­dės eže­rė­lio, kur čia vei­kian­čia­me van­den­len­čių par­ke VI­VI WA­KE pra­ėju­sį penk­ta­die­nį ir bu­vo su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja.</p> <p>Ko­kios tai bus pra­mo­gos, įvar­dy­ti ne­no­rė­ta, bet pa­brėž­ta, kad ver­slas tu­ri idė­jų.</p> <p>Taip pat ne­įvar­dy­ti ir ga­li­mi in­ves­tuo­to­jai nu­ma­to­mo­je ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je steig­ti LEZ. „Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba vi­sais bal­sais pri­ta­rė šios zo­nos ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gi­mui. Da­bar vyk­do­mas to­kios stu­di­jos vie­ša­sis pir­ki­mas. Jo­je bus nu­ma­ty­ta nau­da mies­tui, LEZ įveik­li­ni­mas, kaip tu­ri bū­ti re­gu­liuo­ja­mi trans­por­to srau­tai mies­te, ko­kie rei­ka­lin­gi elek­tros ener­gi­jos pa­jė­gu­mai. Dėl pas­ta­rų­jų jau kal­ba­ma­si su Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja. Tik­rai ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je tu­ri at­si­ras­ti žy­miai dau­giau dar­bo vie­tų nei da­bar ten yra. Mes tu­ri­me kur­ti dar­bo vie­tas, ir ge­rai ap­mo­ka­mas. Mus rink­da­mi aly­tiš­kiai ti­kė­jo­si po­ky­čių, ir jie tu­ri bū­ti“, – kal­bė­jo Aly­taus mies­to me­ras.</p> <p>Jis tvir­ti­no, kad jau da­bar at­si­ran­da be­si­do­min­čių­jų ir iš Lie­tu­vos, ir iš už­sie­nio pas mus at­si­ra­sian­čiu LEZ, tik šie ne­no­rė­tų bū­ti kol kas įvar­di­ja­mi.</p> <p>Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys, in­ves­tuo­to­jai tei­rau­ja­si di­des­nių nei 60 hek­ta­rų plo­tų. Ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ja už­ima per 100 hek­ta­rų.</p> <p>N.Ce­siu­lis, pa­klaus­tas, kaip ver­ti­nan­tis aly­tiš­kių prieš­ta­ra­vi­mus ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je kur­ti šią zo­ną, o jį iš­lai­ky­ti avia­to­riams, at­sa­kė: „Mes dar ne­ga­vę pe­ti­ci­jos, ga­vus ją tu­rės svars­ty­ti Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja. Prieš­ta­ra­vi­mas – de­mo­kra­tinė for­ma, ją ga­vę ver­tin­si­me pa­siū­ly­mus.“</p> <p>Pa­sak mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Ne­rin­gos Rin­ke­vi­čiū­tės, dėl LEZ Sei­mas tu­ri pri­im­ti at­ski­rą įsta­ty­mą, stei­giant Pra­mo­nės par­ką taip pat bu­vo gy­ven­to­jų prieš­ta­ra­vi­mų.</p> <p>Kol kas vyks­ta teis­mi­nis gin­čas dėl Aly­taus ae­ro­klu­bui, kaip ae­ro­dro­mo val­dy­to­jui, su­teik­tos vals­ty­bi­nės že­mės skly­po.</p> <p>Aly­taus mies­to me­ras ne­no­rė­jo kal­bė­ti apie kai­my­ni­nės Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­vą kur­ti LEZ: „Apie tai kal­bė­ti man ne­etiš­ka. Kiek ži­nau, ten yra pri­va­tūs na­mai ir skly­pai, vals­ty­bė tu­rė­tų tai iš­pirk­ti. Aš rū­pi­nuo­si mies­tu, kad žmo­nės čia tu­rė­tų dar­bo, ne­iš­va­žiuo­tų į už­sie­nį, kad su­grįž­tų emig­ran­tai.“</p> <p>Ini­cia­ty­vą dėl LEZ stei­gi­mo mies­to va­do­vai spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­va­di­no kaip vie­ną svar­biau­sių veik­lų per 100 jų dar­bo die­nų.</p> <h4>Me­ras vi­ce­me­rę nu­lei­do ant že­mės</h4> <p>Me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė pri­si­mi­nė per pir­mą dar­bo mė­ne­sį su­si­ti­ku­si su mies­te vei­kian­čių, sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įstai­gų at­sto­vais ir su­lau­ku­si pra­šy­mų už dau­giau nei 1 mln. eu­rų: „Pra­šo­ma pa­grįs­tų da­ly­kų. Kai me­rui pa­sa­kiau, ko­kių pi­ni­gų pra­šo­ma, jis ma­ne nu­lei­do ant že­mės, pa­sa­ky­da­mas, kad ga­li­my­bės ki­to­kios. Man, kaip aly­tiš­kei, kaip ma­mai, no­ri­si dau­giau pa­da­ry­ti, bet yra kaip yra.“</p> <p>Kal­bė­da­ma apie švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką vi­ce­me­rė sa­kė, kad pri­sta­ty­ta tam skir­ta stu­di­ja, su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, bet apie kai ku­rių mo­kyk­lų už­da­ry­mą ne­no­rė­jo dis­ku­tuo­ti: „Tam rei­kia pa­skai­čia­vi­mų. Kai ką už­da­ry­ti – tai la­bai gąs­di­nan­tis da­ly­kas mo­ki­niams ir dar­buo­to­jams.“</p> <p>Apie tai, kad žo­dis „už­da­ry­ti“ yra gąs­di­nan­tis ir jis ne­tin­ka­mas, kal­bė­jo ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys: „Gal rei­kia kal­bė­ti apie vai­kų per­kė­li­mą į ki­tas švie­ti­mo įstai­gas.“</p> <p>Nors spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­pa­žin­ta, kad nuo 2002-ųjų mies­to švie­ti­mo įstai­go­se mo­ki­nių su­ma­žė­jo maždaug 50 proc., da­bar jo­se mo­ko­si apie 7 tūkst. mo­ki­nių.</p> <p>Štai šį­met sie­kiant or­ga­ni­zuo­ti pa­gal­bą ug­dy­mo įstai­go­se, už­tik­rin­ti ug­dy­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mą ir val­dy­mą, tiks­liau iš­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus dar­buo­to­jams, kaip an­tai psi­cho­lo­gams, so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jams, iš vie­ti­nio biu­dže­to skir­ta 800 tūkst. eu­rų.</p> <p> Kaip bu­vo pa­ste­bė­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, jei švie­ti­mo tin­klas bū­tų op­ti­mi­zuo­tas, tam rei­ka­lin­gų pi­ni­gų bū­tų už­te­kę iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mų mo­ky­mo lė­šų, anks­čiau va­din­to mo­ki­nio krep­še­lio.</p> <h4>„Aly­tiš­kius kvie­čia­me ei­ti į dia­lo­gą“</h4> <p>Me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris, da­ly­da­ma­sis min­ti­mis apie su­si­ti­ki­mus su gy­ven­to­jais, tvir­ti­no pa­si­gen­dan­tis pa­čių su­ta­ri­mo tar­pu­sa­vy­je: „Tai vie­na kai­my­nė kal­ba gar­siau už ki­tą, tai ne­pa­si­da­li­ja­ma au­to­mo­bi­lių aikš­te­le. Pa­tiems gy­ven­to­jams reik­tų dau­giau kal­bė­tis tar­pu­sa­vy­je. Ne­su­ta­rian­čius gy­ven­to­jus su­so­di­na­me prie sta­lo ir ieš­ko­me kom­pro­mi­so, aly­tiš­kius kvie­čia­me ei­ti į dia­lo­gą.“</p> <p>Apie tai, kad pa­si­gen­da­ma gy­ven­to­jų tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo, kal­bė­jo ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys: „Daž­nai žmo­nės pa­tys sau su­si­ku­ria pro­ble­mų. Jei gy­ve­ni mies­te, tu­ri tai­ky­tis prie ki­tų žmo­nių.“</p> <p>Apie ko­kį su­pra­tin­gu­mą ga­li bū­ti kal­ba­ma, jei, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos N.Rin­ke­vi­čiū­tės pa­ste­bė­ji­mu, kai ku­rie aly­tiš­kiai pa­reiš­kia, jog jiems ne­rei­kia at­lie­kų kon­tei­ne­rių, šiukš­les jie at­neš į sa­vi­val­dy­bę.</p> <p>„Gal pas mus ben­druo­me­niš­ku­mas at­eis su lai­ku?“ –  re­to­riš­kai klau­sė mies­to me­ras N.Ce­siu­lis.</p> <h4>Apie ga­li­mą ad­mi­nist­ra­ci­jos per­tvar­ką</h4> <p>Me­ras spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je gy­rė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bą, pa­reikš­da­mas, kad šis apa­ra­tas dir­ba ge­rai. O pa­klaus­tas apie per­tvar­kas ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, tei­gė, kad apie di­de­les ne­gal­vo­ja­ma: „Gal Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­rių reik­tų per­tvar­ky­ti at­ski­riant ver­slą. Bet tai ga­li bū­ti pra­dė­jus veik­ti LEZ.“</p> <p>Nau­jai mies­to val­džiai mi­nint 100 dar­bo die­nų su­kak­tį ir ta pro­ga su­ren­giant spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ži­niask­lai­dos at­sto­vams N.Ce­siu­lis at­vi­ra­vo, kad tai įdo­mi die­na, nuo ku­rios val­džią ga­li­ma kri­ti­kuo­ti pil­na bur­na. Toks įsi­va­žia­vi­mo ter­mi­nas duo­da­mas vi­soms nau­jai su­for­muo­toms val­džios ins­ti­tu­ci­joms.</p> <p>„Po ket­ve­rių me­tų pa­aiš­kės, ar bu­vau mies­to ir žmo­nių me­ras“, – baig­da­mas spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­reiš­kė N.Ce­siu­lis, leis­da­mas su­pras­ti, kad per ket­ve­rių me­tų jo me­ra­vi­mo ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­ją at­lik­tus dar­bus įver­tins aly­tiš­kiai.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0106.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-751-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0106.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0136_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-751-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0136_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0143.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-751-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0143.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0169.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-751-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0169.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2183"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564662277"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>petras</span> - Ket, 2019-01-08 - 15:24</p> </li> <a href="/comment/2183#comment-2183" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2183#comment-2183" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodel miesto valdzia negali…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodel miesto valdzia negali ivsti nors laikina taku apsvietima, kad lapkricio 1ir 2 lankant artimuju kapus su prozektoriais,pasisviesdami telfonais ,nereiketu klaidziuoti po kapines.Rasau apie UZUPIO KAPINES.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2183" token="06J-CkGihSExd55t9oc2JNmNwuVmMWmIGKv-uYnwO_s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2176"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564642178"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dėl lez</span> - Ket, 2019-01-08 - 09:49</p> </li> <a href="/comment/2176#comment-2176" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2176#comment-2176" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gali Alytaus m. valdžia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gali Alytaus m. valdžia pakoreguot dėl lez, Pustuščią miesto pramonės parką pervadina lez ir į rajono teritoriją tęsia kiek reikia. Gali net inicijuot miesto ribų koregavimą, kad reikiama rajono teritorija įeitų į miesto ribas. Nors esmės nedaro. Nes vis tiek dirbantys mokesčius moka pagal gyvenamos vietos deklaravimą. Ir čia supaprastintos procedūros. Pagal kkurias iš esmės jau dabar gali veikt. Juolab, kad pradinė tam reikiama infrastruktūra jau yra ir dalim išnaudojama. O lez aeridromo 100 ha ir ribota zona, čia dar metų metais sprendimai ir šiam momente funkcionuot negali. Kur teisminiai ginčai ir jie ilgi.Kaip neaišku kuo baigsis. Ir kas blogiausia, kad po lez azartu šiuo metu nesprendžia pirmo būtinumo ir neatideliotinų problemų. Nes dėl švietimo, kaip ir kitų problemų, tempiant iki paskutinės minutės reiškia problemos spaus pačiu skausmingiausiu ir sunkiausiu būdu.Kur nedarant tarybos posėdžių reiškia ir tarybos nariai paliekami šone. Nors atsakomybė jiems visais atvejais išlieka. Kaip ir galimybė, jei meras būt laiku pristatęs klausimus tarybai spręst, gal tarp 27 tarybos narių būt sugebėję spręst. Tad atsakomybė merui už..? Kad laiku neišnešti klausimai spręst į tarybos išimtinę kompetenciją ir gal būt ir sprendę? O dabar pasmerkti įtampų didėjimui . Dėl laiko stokos neparuoštų kokybiškų sprendimų siūlymų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2176" token="2Yv8OuaWe6AZb1nNsHJyY5TH0jJ5bRC9hh8x3FZfjHs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2174"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564633727"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>bendruomeniškumas</span> - Ket, 2019-01-08 - 07:28</p> </li> <a href="/comment/2174#comment-2174" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2174#comment-2174" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rimtos savivaldybės, kur…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rimtos savivaldybės, kur tikrai geranoriškos bendruomenės, 100 dienų proga darė tarybos posėdžius. Nes pagal įstatymus tarybos nariai yra ATSAKINGI už kas savivaldybėse vyksta. Kaip ir meras pagal kompetenciją organizuoja tarybos posėdžius atsižvelgiant į probleminių klausimų aktualumą. Tad aktyvios savivaldybės vasarą vysto projektus iš es paramos kur būtini pakitimai per tarybos sprendimus, analizuoja kas per 100 dienų gavos ir kur taisyt, priima sprendimus rudenio sezonui. Ypač jautriai ruošiasi per švietimo sistemą galimiems iššūkiams. O Alytuj meras skaito gerai, vasarą projektai nevyksta, analizė.. pasakėlės, su rudenio sezonu ir kaip nėra neatideliotinų problemų. Todėl ir nėra per liepos mėnesį tarybos posėdžio. Sau prie ežerėlio... Ir ką kalba, matyt, gal ir pribijo organizuot tarybos posėdį. Nes ir Alytaus m. taryboj gal atskiri tarybos nariai pakrautų mero ir savivaldybės administracijos direktoriui su jų komandom. Nes pagal įstatymus aiškiai apibrėžta ką meras ir direktorius turi daryt. Nes jie pagrinde pirmi įžvelgia problemas ir jų sprendimų siūlymus teikia tarybai svarstyt ir tvirtint. Kur tik po įsigalioja ir vykdo savivaldybė. Ką reiškia jei trūksta 1 milijono savivaldybės įstaigoms ir laukia iš biudžeto. Ir nėra biudžete iš ko. -Klausimas merui ir direktoriui, kodėl neįžvelgta iš pradžių, kad neefektyviai dirbama ir iš es paramos nesistengia uždirbt, kodėl nėra leistino darbuotojų skaičiaus ir veiklos optimizavimo priemonių siūlymų tarybai teikta iki šiol? Dėl švietimo reformos, kur eilinis valdininkas kuruojantis turi sugebėt, kodėl per visus lygius neprisileidžia sugebančių? Kaip ir švietimo skyrius n kartą visuomenę informuoja, o jie tik informuot gali, kad reikia reaguot į švietimo audito išvadas. O iš mero nėra teiktų tarybai svarstyt ir tvirtint švietimo pertvarkų planų? Dėl investuotojo į pramonės parko likučius derintis į rajono teritoriją ir problemų nėra. - Po viso to matos, parklupę ir keltis net nebando. kaip ir iš pradžių net į atskirų tarybos narių nuomones nereaguoja. Tokio ciniškumo ir nesiskaitymo iki šiol nebuvo. Nes visi Alytuj atėję į valdžią iki šiol nors per 100 dienų stengės. O čia iš kart seminarai, komandiruotės, atostogos? Įdomu kaip elgsis Alytaus miesto tarybos nariai artimiausiam tarybos posėdį vertindami tokį vadovų neatsakingumą. Nes didmiesčių tarybose, kur reiklumai gana dideli, su tokiais prastais lygiais kaip Alytaus valdžioje neišsilaikytų. Nes tarybos ir visuomenės netoleruoja ir netoleruotų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2174" token="j7lABnaXfY6zsR7oJISkhyPKExHN1TwaJUy72enq7OY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2168"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564586835"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dėl investuotojo</span> - Tre, 2019-31-07 - 18:27</p> </li> <a href="/comment/2168#comment-2168" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2168#comment-2168" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei investuotojas teiraujas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei investuotojas teiraujas virš 60 ha. Tai siūlykit pramonės parko likučius ten 10 n ha ir pridurkit iš gretimo rajono trūkstamus. Kombinuotai dirbdami su rajono valdžia. O nepasipūtę vaikščiot ir kaip vaikų darželį teiraujas. Kas dar nereiškia, kad rimtai ateina. Nes po 100 dienų jau konkretūs darbai turi būt. O ne kas kur sakė. Mano pasakė alytiškiams lez ir visi alpsta išgirdę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2168" token="RlRpxY7FsheL9lX-N5FVOL11tZLFXL4SiOjAbtWT5Bg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2167"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564582027"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>palyginimui</span> - Tre, 2019-31-07 - 17:07</p> </li> <a href="/comment/2167#comment-2167" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2167#comment-2167" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Palyginimui apie valdymą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Palyginimui apie valdymą gali alytiškiai prisimint prieš kažkur 10 metų kaip prie a.a. mero buvo. Tada buvo trečdaliu daugiau gyventojų Alytuj nei dabar. Užteko vieno vicemero, vieno sav. administr. dir. pavad., regis buvo tik tarybos sekretorius. Trečdaliu skyriai mažesni ir daug geriau tvarkėsi. Nuo tada nors ir sunkiai, užvesta galimybių studijos. Kur iki dabar tada sudėlioti projektai ne visi įvykdyti. Tik tęsiniai. Ir tuomet sugebėjo biudžeto paskolas gan ženkliai mažinti. O dabar dar mažiau gyventojų, personalo daugiau. Ir jokių realių prošvaisčių gerėt. nes ir šie valdžioje turintys būt problemų priekį, jie paskui nespėja atsilikdami.. Praktiškai net realios raidos analizės nesugeba sudėt. Reiškia ir gerų sprendimų nenusimato...Čia jau eiliniam ką straipsnį rašo aišku... Kad valdžia atitrūkę nuo realybės euforijoj gyvena... Nesuvokdami kas apačiose dedasi. Ir nelabai suvokt norintys.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2167" token="EIDNZalTlrnvPa9GII_48TSfZgF9cR6MzJYad4a6SOw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2166"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564577159"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>logika</span> - Tre, 2019-31-07 - 15:45</p> </li> <a href="/comment/2166#comment-2166" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2166#comment-2166" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neseniai viešino informaciją…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neseniai viešino informaciją. Kad Vilniuj valdininkui aptarnaut tenka apie 600 gyventojų, Alytuj apie 300 gyventojų. Vilniuj vyksta projektai ir daug alytiškių kiekvieną dieną važinėja ten dirbt. Alytuj vasarą rimti projektai nevyksta, reiškia neapkrauti 2 kart pertekliniai valdininkai - meras sako gerai dirba valdininkai. Pertvarkų nereikia. Vėl savivaldybių įstaigų vadovai iš biudžeto prašo milijono. Reiškia trūksta ir gyvena ne pagal galimybes. Pinigų neduoda, nes nėra. Kur galėjo pareikalaut, kad įmonės per es paramos projektus užsidirbtų ir ką kiti daro. Bet nesupranta ir tokių tikslų nekelia jis ir jo komanda. Kaip ir įmonėse susodinti tokie pagal save, kur tik laukia iš biudžeto. - Lez kaip pustuštis pramonės parkas ir perspektyvoj rajono pramonės parkas, nerealus. Kaip ir dabar bei paskutiniais mėnesiais paskelbti paraiškų į atskiras ministerijas teikimas dėl es paramos, jie kažkur blūdina pakibę virš realybės. Ir nepadaro paprastesnių dalykų kur reikėjo jau ir padaryt. O ne apie neapibrėžtą ateitį kalbėt ir dabartinės nesprendžiamos problemos didėja. Nes nepanašu, kad ir jiems patiems aišku ką kalba ir kas gaunasi. Nesimato net rimtos analizės apie kas vyksta Alytuj ir ką daro gretima rajono savivaldybė. Kur vis labiau persipina su miesto interesais juos savo naudai nulenkdami. Kaip ir nėra orentacijos kas vyksta Lietuvos mastu vyriausybės ir savivaldybių lygmenyse. Kur normaliem žmonėm eit į valdžią su tokiais lygiais būt ir baisoka. Bet jei alytiškiams rinkt nebaisu, tai nebaisu ir nuo to kas vyksta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2166" token="0xD6Wilba1vK7q5IrubOMVttZN1TK11W_XIL4M29PzE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2165"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564571096"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pokyčiai</span> - Tre, 2019-31-07 - 14:04</p> </li> <a href="/comment/2165#comment-2165" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2165#comment-2165" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gera pradžia - pusė darbo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gera pradžia - pusė darbo. Kur darė pokyčius, ten per tarybą jau patvirtinti sprendimai ir pokyčiai net zvimbia. Alytuj pokyčiai į gerą pusę jau galėję vykt per šiuos ir strigę. O kaip užgirs dar ateitį, tai ... pašiurps. O alytiškiai mato ir kaip užhipnozuoti? Gal viduj ir patikt negali, ką mato ir jei dar suvokia?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2165" token="uLm94vkoK8zA3PMtzS317yc3MtbkV7peEJQiPzhZ1W0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2164"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564566070"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jonas</span> - Tre, 2019-31-07 - 12:41</p> </li> <a href="/comment/2164#comment-2164" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2164#comment-2164" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Man nesuprantama, kodėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Man nesuprantama, kodėl nieko nedaroma auksčiausiu lygiu dėl Nemuno teršimo druskininkų nevalytais sanatorijų ir miesto kanalizacijomis, nes jau per 40 metų už taršą moka baudas ,o valymo įrengimų taip ir nestato? Tai pat nesuprantama kodėl kiaurą parą Naująja gatve, einančia per visus miesto rajonus Lazdijų -Kauno link lekia sunkvežimiai ir lengvos mašinos, dvigubai didesniu miesto ribose greičiu ir niekas jų nestabdo ir nekontroliuoja jokiomis kameromis nei autoinspekcija, kaip anksčiau visą laiką buvo? Ir iš vis ,kai yra apvažiavimas ,kodėl bent naktį neribojimas tranzitinio transporto eismas per miestą, ar jau Alytus ir miestu nelaikomas?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2164" token="8UDKs7mDoeVonFNgPURqPgVQwo5QaHyS6dgQfZ0-vQQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2163"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564564983"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>patirtis</span> - Tre, 2019-31-07 - 12:23</p> </li> <a href="/comment/2163#comment-2163" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2163#comment-2163" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Meras lyg jaunas, bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Meras lyg jaunas, bet taryboj n kadencijų. Reiškia su tokia didele patirtim, o taryboj kiekvienas netiesiogiai merą dubliuoja peranalizuodamas teikiamus tvirtint sprendimų projektus, reiškia miesto problemas turi geriausia žinot. O čia kaip ir eilinio alytiškio lygiui netempia? Tai kokios kokybės eina į rinkimus, kaip ir tokius renka? Juk gali per tarybą tokius sprendimus mostelt, kur dėl aerodromo kaip azarte? Kad dalis net taryboj susiorentuot nespėjo. Ar alytiškiams patinka netikėtumai? Dar ir suvokt, kas už jų stovi, bet pagarba miesto interesams nekvepia. Būtų kitaip, visai kitoks vaizdelis po 100 dienų būtų. Nes kol kas tik didėjanti nežinomybė ir ne alytiškių labui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2163" token="asAYf3hS_0u8_mbkbTOxRt7Crgo9Zrl3EeTYvSZ-GnA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2161"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564561881"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>lygiai</span> - Tre, 2019-31-07 - 11:31</p> </li> <a href="/comment/2161#comment-2161" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2161#comment-2161" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ką kalba čia iki didmiesčio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ką kalba čia iki didmiesčio valdžios lygio toli ir net nekvepia tuo. Nes didmiesčiai nuo kadencijos pirmų dienų pradėjo gazuot per išimtines mero- tarybos kompetencijas. Užvesti projektai. Liepos mėnesį pravesti tarybos posėdžiai ir patvirtinti reikiami sprendimai gerinti situacijai. Išanalizuoti galimi rudens sezono sunkumi ir imtasi priemonių gerinti. Nes sprendimai įsigalioja kaip taryboj dauguma juos patvirtina. O Alytuj tas pats kas apie viską ir nieką aiškina. Tęsias stilius. Stvert postus nežiūrint sugeba ar ne, didintis išmokas, seminarai, komandiruotės, atostogos.. ir dar pinigai už tai neblogi. Kur geriau Alytuj rasi? Dzūkeliai žmonės geri, jumorą myli tai ir gauna jumorą net per savivaldą. Kitur taip neįmanoma, kaip Alytuj įmanoma. Ir aišku, valdininkams tai paklausius, jiems kaip ir valdžiai dar neaiškiau. Ką darė per 100 dienų savivaldybėj ir ką darys ateitį iš vis? Štai tokie šposininkai Alytaus m. valdyme socdemai su konservatoriais. Bet ar visiems nuo to linksma Alytuj? Nors nebūtų linksma, tokių į valdžią nerinktų? O ką be šių ir rinkt belieka?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2161" token="7h3oL6rB46qItia4ixD30DwL9W2mqXN1LJlZvUv2Heo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2160"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564559069"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pasiūlymai</span> - Tre, 2019-31-07 - 10:44</p> </li> <a href="/comment/2160#comment-2160" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2160#comment-2160" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buvo siūlymai kaip iš pat…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buvo siūlymai kaip iš pat pirmo tarybos posėdžio meras pradėtų pagal savo kompetenciją rimtai dirbt. Teiktų aiškią savivaldybės raidos analizę ir strategijas gerinti. Su aiškiai siekiamais tikslais ir tai patvirtinus taryboj, savivaldybė vykdo nuo pirmų dienų. Kaip Kauno ir kitų gerai besivystančių savivaldybių merai daro. Alhtaus atveju aiškiai vardija biudžeto paskolų dydį, gyventojų ir valdininkų skaičių... Kelia tikslus pagal gyventojų skaičių optimizuot valdininkų skaičių, jų veiklos efektyvinimas. Kas trečdaliu per metus sumažint paskolas ir gyventojų mažėjimą. Teikt konkrečius es paramos vystymo projektus, kad patys užsidirbtų gerai dabarčiai ir ateičiai. Kad, vystant Alytų pagal šalies vystymo bd prioritetus pasiekt, kad Alytuj daugėtų gyventojų. Ką apie 10 šalies savivaldybių pasiekia. Reiškia ir Alytus gali, jei surimtės. Bet tai buvo atmesta nuo pradžių, kaip ir dabar nesigirdi aiškumo šiais klausimais.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2160" token="yVxtoPgFVs50aAtXOGJA2v8wFyVmw81VHNjPq2TVmiE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2158"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564557255"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tempas</span> - Tre, 2019-31-07 - 10:14</p> </li> <a href="/comment/2158#comment-2158" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2158#comment-2158" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiandien tarp savivaldybių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiandien tarp savivaldybių negailestinga konkurencija su kasdien. Kas geriau gerins žmonėms gyvenimus efektyvindami savivaldybių veiklą. Ypač naudojant es paramą per ką užsidirba gerai dabarčiai ir ateičiai. Todėl ten vasarą dūzgia nuo es paramos projektų. Atlikę švietimo pertvarkas. Per liepos mėnesį, likus mėnesiui iki rugsėjo 1, pradeda nt nuo Kauno suorganizavę tarybos posėdžius. Kad iki rudenio pakoreguot švietimo reformas, optimizuot leistiną valdininkų skaičių ir efektyvint veiklą, pakoreguot vykdomus ir numatomus projektus... Reiškia viską daro, kad rudenį neužkluptų netikėtos problemos. Dar mėnesį koreguos, kad būt žmoniški sprendimai. Alytuj viskas atvirkščiai. Posėdžiai ir projektai nevyksta, apie švietimo reformą.. gėda ir kalbėt. Kad vieninteliai per Lietuvą patys nesugeba. Per ką pagal didmiesčių standartus pusė valdininkų perteklius ir blogėja. Principinga taryba turi reikalaut iš mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus atskaitingumo. Kaip ir visuomenė iš mero ir tarybos. Kodėl praddesiamas laikas organizuot tarybos posėdį ir teikt tarybai tvirtint iš mero ir dir. kompetencijų sprendimų siūlymų minėtais klausimais? Ką kiti sugeba. Alytuj nei patys daro, nei sugebančių nepraleidia? Net taryboj skiriant strateginio ekonomikos kom. pirm. nuo konservatorių skiria su mediko išsilavinimu. Pav. nuo socdemų su pedagogo išsilavinimu. Ignoruodami net taryboj esančius kompetentingus. Reiškia valdžios uzurpavimas nemastant apie pasekmes miestui- pražūtis jiems ir miestui. Ką ir įrodo nespėdami paskui įvykius. Nesuvokdami į kur tėjo diirbt. Nes valdymas, pirmi vardija problemas ir sprendimai su atsakomybe už tai. O čia sprendimų su reikiamu rezultatu nėra. Ir nepanašu, kad bus. Nes jau turėjo būt per tarybą patvirtinti ir vykdomi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2158" token="5iRFFyy0H6ckKEgWHXB6xRiMaaT99cq20c_ZoxiFVhE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2157"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564556930"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Tre, 2019-31-07 - 10:08</p> </li> <a href="/comment/2157#comment-2157" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2157#comment-2157" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Meras sakė: &quot; gal Turto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Meras sakė: " gal Turto valdymo ir verslo skyrių reiktų pertvarkyti atskiriant verslą. Bet tai gali būti pradėjus veikti LEZ". Totalus nekompetentingumas ir nesigaudymas verslo reikaluose. Matosi, kad kolegijos dėstytotas iš mero dar neiškeliavo :) Kada valdžia supras, kad geriau patylėti, jei nieko nesupranti arba kreiptis patarimo pas tuos, kas supranta. O miesto taryboje tokių žmonių yra, nusipelniusių ir kompetentingų. Bet, matyt, jaunam merui "unaras" vieną vietą drąsko :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2157" token="s7hDiS2_nyO2YieZ-EYqwyh1NR1PM1mgF4KY8JIdajo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=751&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="GwpFJitJKkvgKAyeRM9oz0vKnlCs9jn9a0HpHBlxLig"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 31 Jul 2019 06:22:07 +0000 vyrredaktorius 751 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytaus miestas 100 dienų turi naujus vadovus: žurnalistai pakviesti į neįprastą vietą https://www.alytausnaujienos.lt/alytaus-miestas-100-dienu-turi-naujus-vadovus-zurnalistai-pakviesti-i-neiprasta-vieta <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (18)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/86-13316" rel="bookmark"> Nr. <span> 86 (13316) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/IMG_0131.jpg?itok=Jg9mppLI" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Spaudos konferencija. Zenono Šilinsko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Miesto meras Nerijus Cesiulis tokią darbinę sukaktį pavadino įdomia diena, nuo kurios, pasak Dzūkijos sostinės vadovo, jie gali būti kritikuojami pilna burna. Įprasta, kad toks naujos valdžios įsivažiavimo terminas duodamas visoms naujai suformuotoms valstybinėms valdžios institucijoms.</p> <p>Nors spaudos konferencijoje ir nelabai norėta įvardyti per tą laiką padarytą svarbiausią darbą, tačiau pripažinta, kad taip gali būti pajudinti laisvosios ekonominės zonos (LEZ) steigimo aerodromo teritorijoje reikalai. Administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė pabrėžė, kad dėl tokios zonos steigimo Seimas turi priimti atskirą įstatymą.</p> <p>Meras akcentavo, kad nenorima būti mieste pradėtų darbų griovėjais, svarbu juos tęsti, bet ieškoma ir naujų projektų, pavyzdžiui, ir surengtos spaudos konferencijos vietoje gali atsirasti naujų pramogų.</p> <p>Vicemerė Jurgita Šukevičienė kalbėjo apie švietimo įstaigų pertvarką. O vicemeras Šarūnas Klėgeris, kalbėdamas apie susitikimus su gyventojais, pasigedo jų bendruomeniškumo sprendžiant problemas. Pasigendantis to paties prisipažino ir savivaldybės administracijos direktorius Rolandas Juonys.</p> <p>Miesto vadovai prisiminė įdomiausias detales iš vykusių susitikimų su gyventojais. Antai merui labiausiai įstrigo vieno gyventojo nusiskundimas, kodėl tujos jo kieme auga ne į tą pusę: „Sunku buvo atsakyti. Patariau laistyti.“</p> <p>Baigiantis spaudos konferencijai meras N.Cesiulis išsakė norą žurnalistams: „Mes norime būti jūsų draugai.“</p> <p>Apie konkrečius miesto valdžios darbus per 100 jos darbo dienų, numatomas pertvarkas švietimo srityje ir galbūt pačioje miesto savivaldybės administracijoje – ateinančio antradienio „Alytaus naujienų“ laikraštyje. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0106.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0106.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0114.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0114.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0119.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0119.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0122.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0122.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0124.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0124.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0125.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0125.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0128.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0128.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0136.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0136.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0143.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0143.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0146.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0146.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0151.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0151.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0164.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0164.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0165.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0165.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0169.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0169.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0170.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0170.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0171.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0171.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0172.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0172.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0175.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0175.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0178.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-743-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0178.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2155"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564555567"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>padėka</span> - Tre, 2019-31-07 - 09:46</p> </li> <a href="/comment/2155#comment-2155" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2155#comment-2155" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj sklando anekdotas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj sklando anekdotas. Kad rajono valdžia dėkoja miestui už neatsakingumą per savivaldą. Ko dėka blogėjant salygoms išgyvent mieste, stipriai lošia lankstesi rajonas. Nes vis daugiau miestelėnų keliasi į rajono teritoriją dėl palankesnių salygų išgyvent. Tuo pačiu pagal registravimo vietą moka mokesčius į rajono biudžetą taip jį labiau stiprindami. Reiškia tiek netenka ir silpnėja miestas. Tad sėkmės miestelėnams mandravot per savivaldą. Nors per tai kitiems naudingi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2155" token="IfKbCs3ONm9HntfxI6yH8nGx9nLgU29vxigT34oHUSY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2154"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564551423"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pramiega</span> - Tre, 2019-31-07 - 08:37</p> </li> <a href="/comment/2154#comment-2154" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2154#comment-2154" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bet per savivaldą ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bet per savivaldą ir pramiega Alytus lyginant pagal aktyvių savivaldybių tempus. Ir pagrinde per išskirtinę mero kompetenciją. Kur meras reguliuoja tarybos posėdžius. Nes per liepos mėnesį aktyvios savivaldybės pradedant nuo Kauno, pravedė tarybos posėdžius. Kur likus mėnesiui iki rugsėjo, rudens sezonui modeliavos struktūros pokyčius, galimus švietimo sistemos ypatumus, projektų tvirtinimus iki metų pabaigos. Trumpiau ruošias, kad optimaliausi sprendimai būt. Ir neištiktų netikėtumai. Alytuj priešingai. Nors problemų kaupias, posėdžių nėra. Reiškia bus sprendimai stresuoti, neparuošti dėl laiko srokos. O čia nervai visiems. Valdžioj blaškos negebėdami ir visi bijo tai matyt. Trumpiau kaip ne šiam laikmetį gyvena. Kažkur bėga nuo problemų. O anos paviję dar labiau slėgs. Nei pattys sprendžia problemas, nei kitų praleis... kaip kamikadzės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2154" token="RAAGbTsFfcpceSYYouq_BCY6UmK5ckhwc9C2hf-IZdQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2153"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564549117"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atvirai</span> - Tre, 2019-31-07 - 07:58</p> </li> <a href="/comment/2153#comment-2153" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2153#comment-2153" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dauguma šalies savivaldybių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dauguma šalies savivaldybių susidūrę su gyventojų mažėjimu drastiškai mažino valdininkų ir kitų skaičių. Todėl pajutę, kad tai skausminga netekt darbo vietų, iš pat šios kadencijos pradžios per išskirtines mero- tarybos kompetencijas verliai aktyvino regionus per es paramos projektus. Kur es parama tam ir skirta. Ir kiek neįsisavina Alytus, jų sąskaita stiprėja aktyvios savivaldybės. Kur jei vasarą jei Algtuj nevyksta realūs projektai , kitur dūzgia net pertekliuj. Todėl apie 10 savivaldybių pasiekė gyventojų daugėjimą. Reiškia išlaiko valdininkų ir kitas darbo vietas. Net daugėja. Kadangi užsidirba patys dabarčiai ir ateičiai. O taip, kad nesistengt kaip Alytuj ir nereaguoja taryba su bendruomene kaip ir neįdomu kaip pagal šalies vystymo bd prioritetus sėkmingai ir Alytų vystyt, šiais laikais tai nesuprantama ir nepateisinama. Arba jlausimas, kodėl kitos savivaldybės stengias, o Alytuj kaip atsilošę? Nors mato, kad pusė valdininkų kaip perteklius ir negerinant, dar labiau blogės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2153" token="DHsgbaoM4aHWNiL8vYZhvq_5n95vTBjVWmUjw1mF1Y8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2145"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564498201"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>keista</span> - Ant, 2019-30-07 - 17:50</p> </li> <a href="/comment/2145#comment-2145" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2145#comment-2145" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl taryba nors trečdalio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl taryba nors trečdalio balsų dėka neinicijuoja neeilinio tarybos posėdžio? Kur pagal kompetencijas pareikalautų iš mero ir sav. administracijos direktoriaus atsiskaityt už 100 dienų fiasko? Kodėl pradelstas brangus laikas per seminarus, komandiruotes, atostogas..? Ir nepateikta iš mero ir dir. kompetencijų siūlymai dėl gyventojų mažėjimo dėl švietimo audito, leistino savivaldybės darbuotojų skaičiaus bei veiklos optimizavimo irr efektyvinimo priemonių, dėl plėtros projektų,,? Juk ir toliau nieko nedarant jau dabar pagal didmiesčių standartus Alytuj nereikia apie pusės valdininkų, vykdant švietimo reformą pusės sistemos neliek...Miestas perpus susitraukia ir taip nereaguot?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2145" token="9342gXJzZ5SLmCKo7UXnJJPXOxZOP_kLyKRd5TmAWDo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2132"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564400431"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nesiteisina</span> - Pir, 2019-29-07 - 14:40</p> </li> <a href="/comment/2132#comment-2132" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2132#comment-2132" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nesiteisina Alyruj partinukų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nesiteisina Alyruj partinukų taktika. Pradedant nuo tarybos į apačias nepraleist gabesnių valdyme. Kur kiekvienas gabesnis gali vystyt per projektus iš es paramos. Per ką susidaro galimybės susikurt darbo vietoms Alytuj. Patiems ir biudžetui uždirbt. Apkraut galingą savivaldybės potencialą. Nei dabar lyginant pagal Vilniaus savivaldybės valdininkų apkrovimą, Alytuj užtenka net perpus mažiau valdininkų, nei dabar yra. Nes Vilniuj vienam valdininkui aptarnau tenka 600 gyventojų. Alytuj tik 300 gyventojų ir kaip ponai neturi ką pasakyt. Kuo iš vis per 100 dienų užsiiminėjo gaudami Alytaus mastu didelius atlyginimus? Kaip ir alytiškiai nedrįsta iš jų reikliau pareikalaut. Kaip kitur be ceremonijų iš valdžios reikalauja.. Tik dzūkeliai geručiai. Jiems gali ir savivaldybę kaip eilinę miesto įmonę nualint ir..?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2132" token="mZVYlxn6f7IZhGHpoywTtaNOVnU9Vhm-0Q2AVHIEl0Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2131"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564389459"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>savivalda</span> - Pir, 2019-29-07 - 11:37</p> </li> <a href="/comment/2131#comment-2131" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2131#comment-2131" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savivalda kiekviena diena…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savivalda kiekviena diena konkurencija. Su kitom savivaldybėm kas daugiau ES paramos pritrauks. Taip ir viduj tarp politikų. Ypač tarybos narių kurie geresni. Savivaldoj minkos iš molio koks yra. jei ir nepasisekė iš kart, tobulina...Pastabos surašytos ir profesonaliai. reiškia reikia reaguot ir taisyt. O pav. šiandien žvilgtelėjus į intern. valdžios dienotvarkę - pas juos vyrauja darbas su dokumentais. Kaip turi būt. Vardijama problema ir sprendimų būdai. Mokintis, studijuot nėra kada. Klausimas, kas trukdo net pačios tarybos komitetams paskirt vadovaut turinčius kompetencijos tarybos narius. Pav. ekonomikos ir investicijų komitetui buvusį merą Č.D.? Kuriam dabar kliūčių skirt nėra ir čia jis stipriausias taryboje. Ar plėtros komitetui tar. nario su d. ir kitais laipsniais S.L.? Kur turi patirties ir geriausias savo puses vysto būdami pagrindinių tarybos komitetų pirmininkais. Nes nori nenori, bet valdantys be asmenybių. Vėl po vicemerų skyrimų ypatumų vienas prieš kitą... tik proga išsiliet ir? Tad visais atvejais reikia eit į priekį. Juolab LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 5) -meras rūpinasi, kad būt tobulinami priimami sprendimai.... - Tad nereikia priešų ieškot. O telktis ir eit į priekį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2131" token="kWNZFM2c2V6yADYu2nle4-PsIS1i9qHpc5BPHC0gjE4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2129"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564380744"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>neatsakingumas</span> - Pir, 2019-29-07 - 09:12</p> </li> <a href="/comment/2129#comment-2129" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2129#comment-2129" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal įstatymus per tarybą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal įstatymus per tarybą sudaryti dariniai tvirtinami taryboje. Ir tik daugumai patvirtinus įgauna galias. Dabar ir virš 2 mėnesių praėjus nuo pirmo tarybos posėdžio nesimato. Kad būt patvirtinta svarbiausio tarybos ekonomikos komiteto sudėtis. Bei pirmininkas ir pavaduotojas. Ką rajono taryba padarė iš pirmų posėdžio. Ir žvelgiant į miesto tarybos ekonomikos komiteto sudėtį į akis eiliam krenta. Kad komiteto pirmininko poste nuo konservatorių su mediko išsilavinimu. Pavaduotojo nuo socdemų su pedagogo išsilavinimu. O tvirtinant taryboje, daliai ne minedų mastymais, būt kilę klausimų. Kodėl svarbiausio komiteto, kur sprendžia biudžeto paskolų, efektyvaus naudojimo ir investicijų klausimus it kur šiuo metu problematiškiausia padėtis, skiriami ir anie sutinka be reikiamos ūkinės ir ekonominės kompetencijos žmonės? Jau taryboj yra stipresnių ir tie kaip šone? Reiškia miesto valdyme nereikalingi kompetentingi? Svarbiausia uzurpuot valdžią ir laikyt iš paskutinių? Nežiūrint kokios pasekmės miesto vystymui? Ir kažkodėl kitur išlaiko kompeftencijų reikalavimus, Alytuj net nesistengia. Reiškia nesuinteresuoti miesto gera ateitim? Būt kitaip, kitaip ir elgtųsi.<br /> Tai ar alytiškiams reikia tokio neatsakingumo valdyme?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2129" token="aQg3g9cPO5YgD9h49vanoEjuGF8xvpw5Zl2ZN67fDJg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2128"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564374919"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>topai</span> - Pir, 2019-29-07 - 07:35</p> </li> <a href="/comment/2128#comment-2128" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2128#comment-2128" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pirmas topas, kaip į miesto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pirmas topas, kaip į miesto ribose esančio aerodromo šventę atvykusius prancūzų ambasadorius sutiko rajono valdžia rodo. Reiškia, miesto savo gabumais nežino ką daryt. tas matės nuo pradžios, dabar ir taip tęsis.. Nes gabumų nenusipirksi... Ypač jei jau buvus tarybos nariu n kadencijų nesuvokė, taip ir nelemta. Antras topas užsidirbt peticiją dėl aerodromo 100 dienų nepraėjus tokių nebuvo ir nebus. Reiškia net su dalim tarybos narių nesiskaito, tai ką kalbėt apie eilinius alytiškius... Kur jei gerbtų, iš pat pradžių stengtūsi jiems dirbt. O ne patys didintųs išmokas ir seminarai, komandiruotės, atostogos. Kur jei prinicipinga taryba vertintų, iš kart interpeliacijas teiktų nesicackindami. Trumpiau pirmi kur net iš pirmų dienų nepersistengia. Kiti nors stengdavosi. ir kultūros bei intelektų trūksta. Kaip ir mandagumo, išmintingumo... Kur jei turi telkt alytiškius, jie per partijas viduj už postus.. nepasidalija. Su tokiais lygiais jokių gerų prošvaisčių net nešviečia. Didžiausia nesėkmė per savivaldą Alytuj iki šiol... Kaip ir svetimo jiems miesto interesai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2128" token="16NC9Z9lCUpGKDk26pd4ettXJgwecl5eqVA2kfISEl8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2127"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564325852"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jei?</span> - Sek, 2019-28-07 - 17:57</p> </li> <a href="/comment/2127#comment-2127" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2127#comment-2127" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei taikom reiklumą, kur…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei taikom reiklumą, kur pagal įstatymus tarybos etikos ir antikorupcinės komisijos turi būt patvirtintos per 2 mėnesius nuo pirmo tarybos posėdžio, o čia jei vėliau ir atskaitingas meras, tai nelabai matos kur ir gerai rimčiau ką padarė. Nes kur žvigtelsi, ten.. yra kur pakritikuot. Už tai mandrumo per akis...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2127" token="jJSNozTyChs-MTOe5Amp5vM0exE7AHFk442sSYpp6EM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2126"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564312470"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>gali</span> - Sek, 2019-28-07 - 14:14</p> </li> <a href="/comment/2126#comment-2126" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2126#comment-2126" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal kompetenciją gali…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal kompetenciją gali savivaldybės Etikos komisija pasiaiškint ir visuomenei paaiškint. Kaip meras su vicemere išdirbę tik kelis mėnesius savaitėm atostogauja? Nes pagal įstatymus už mėnesį virš dienos atostogų susidaro. Reiškia už 2 dirbtus mėnesius tik kelios dienos gaunasi. O ne savaitėm. Kur nuo didelių atlyginimų ir dideli atostoginiai. Juolab jei meras rašė, keliavo motociklu, tai jei ir laisvadienių forminos, tai..? Nes vaizdas jei valdžioje, tai bent kokius makaronus kabint gali? Lyg Alytuj visi būt kaip mažų vaikų lygį..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2126" token="UVJhbwhkJVSStXj3OxA9EQKIxXo6MJrUHgW4ai-HDfg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2125"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564306416"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>klausimas</span> - Sek, 2019-28-07 - 12:33</p> </li> <a href="/comment/2125#comment-2125" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2125#comment-2125" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal įstatymus mero poste…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal įstatymus mero poste esantis turi pirmas pastebėt, viešint problemas ir jų sprendimus siūlyt tarybai tvirtint. Kaip apie tai aiškint tarybai ir bendruomenei. Kaip ir taryba su bendruomene reikalaut iš mero, kad taip elgtųsi pagal užimamą kompetenciją. O čia per ilgai iš mero kompetencijos nesimato vardijimo kokios savivaldybės paskolos ir kaip mažins, veiklos efektyvumo priemonių, apie švietimo reformas... Reiškia jis kaip stabdis. Ir visi atvejai blogi. Tokiu atveju jei nepradeda dirbt, gali atsistatydint ir nelikt stabdžiu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2125" token="aOmy8AkKs219UdKTPwf89oZCRjU6h8lYQdaxYBLfcjU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2116"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564215843"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pilypas</span> - Šeš, 2019-27-07 - 11:24</p> </li> <a href="/comment/2116#comment-2116" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2116#comment-2116" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau buvęs meras tik kabinetą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau buvęs meras tik kabinetą tesugebėjo įsirengti, o ką šiti padarė per tas 100 dienų nei šuo nesulojo! Tikrai nesiseka Alytui su valdžiomis. Gal aysisėdęs nuo lakstymo Skvernelis galėtų jiems kokius kursus suorganizuoti, ar ką? Dabar "įrengė" maisto prekybai staliukus Putinuose...šalia šiūkšlių konteinerių, nors vietos čia užtektų ir stadioną pastatyti ! Naująja gatve ir dieną ir naktį sunkvežimiai ir kit tranzitinis transportas į Kauną lekia po 100 km per valandą nei kamerų ,nei ženklų , nei gulsčių ar stačių policininkų net su liktarna nerasi. Neveikia ir tas t.v. sveikatos centras: nei taršos nei triukšmo niekas čia nematavo nuo pat gatvės nutiesimo laikų giliame sovietmetyje! Tai kokius klausimus sprendžia gyvenntojų naudai šita taryba, dar ir algas pasididinusi?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2116" token="cAq5Ui9xvY-6EOImB2yE1EVnOcuqi9X-zycj56lLPoc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2114"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564211620"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>klausimas</span> - Šeš, 2019-27-07 - 10:13</p> </li> <a href="/comment/2114#comment-2114" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2114#comment-2114" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiom dienom viešinta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiom dienom viešinta informacija. Vilniaus m. savivaldybės vienam valdininkui tenka apie 600 gyventojų aptarnaut. Alytaus m. apie 300. Reiškia Vilniaus m. savivaldybės efektyvumas 2 kart efektyviau nei Alytuj? Tai ko Alytuj tokie dosnūs? Nei stengias užsidirbt, nei optimizuot ir efektyvint per savivaldą? Ko kiti stengias, o Alytuj kaip atsilošę? Ar ne gėda prieš ateities kartas?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2114" token="ZPKIA0JuOSqWKXWJdqqH3fukDTSPPTPs2OdSJUI9tvo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2113"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564209966"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>problema</span> - Šeš, 2019-27-07 - 09:46</p> </li> <a href="/comment/2113#comment-2113" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2113#comment-2113" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiandien Alytaus m. valdyme…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiandien Alytaus m. valdyme problema. Nors gali miestas sėkmingai vystytis, per mero - tarybos lygį ne įmanoma. Pav. švietimo strigus reforma. Kur valdininkai n kartą signalizuoja, kad reikia reaguot į audito išvadas. Dėl to pagal kompetencijas turintys priimt sprendimus mero- tarybos lygį, didvyriškai ne mato. Ir dar sugeba priekaištaut, kad klerkai trukdo. Kaip ir šiuo metu jei perpildyti darželiai ir be higienos pasų jei dirba, meras kuris atskaitingas už savivaldybės veiklą kaip ir ne prie ko pagal juos? Nors kadencijos pradžioj buvo signalizuota, kaip iš pat pradžių pagal mero kompetenciją dirbt ir ką kiti sugeba, ciniškai kaip į priešus žiūri. Vieninteliai kur iš pat pradžių net ir ne persistengia. Nes kiti iki jų pradžioje stengdavosi. O čia postus su gerais atlyginimais pasidalijo net veijlos programų ne klausinėdami, ir malonumai. Kur dirbt kiti blogi.O buvo įmanoma kitų pavyzdžiu užvest projektukų miesto naudai. Bet per juos ne įmanoma. Ir jei viršuj pokyčių ne bus- jiems ir alytiškiams didėjantys vargai. Kur jau dabar dėl ne vykdomos švietimo pertvarkos jei klerkai signalizuoja, reiškia pinigų trūksta. Ir dar kaip projektų ne vysto, kad užsidirbt, taip niekas sau ne leidžia. Praleist ir ne išnaudot paskutinių mėnesių. Per kuriuos kiti sustiprėjo, o Alytuj jų nesugražinsi. Štai ką reiškia vaikiškas klegesys per savivaldą. Už ką daugiausia atsakingi socdemai su konservaroriais. Kurių atstovai aukščiausiuose postuose. Labai jau jie ne rimti. Ir per brangiai kainuoja Alytui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2113" token="THv1sPyfh9oQt6jIG_eHA-CZjF5cESYgSJUEZrDdkhI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2110"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564167149"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>sunku</span> - Pen, 2019-26-07 - 21:52</p> </li> <a href="/comment/2110#comment-2110" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2110#comment-2110" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunku suvokt Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunku suvokt Alytaus ypatumus. Teoriškai stipriausia taryba. 2 buvę merai, nuo verslo su asociaciacijų prezidentų titulais... Turėjo būt proveržis per tarybą iš pirmų dienų. O čia postuose atsiprašant vaikų darželio lygis. Na neįkanda jie savivaldos esmės, kad ir kaip bežiūrėt. Po kaip taryba netvirtina šalto vandens kainų, o įmonė pasitvirtina per kainų komisiją. Reiškia taryba nekontroliuoja situacijos. Čia rimta savivalda mažai ir kvepia. Ir Alytuj kaip bejėgiai ir užhipnozuoti žiūri... Mato nieko gero, bet eksperimentuoja ant savo kailių. Reti per Lietuvą...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2110" token="c62SHI8KgTXutt5v8XlIAMSuoFqK7nq4rQKBjicue1U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2108"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564155380"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Reda</span> - Pen, 2019-26-07 - 18:36</p> </li> <a href="/comment/2108#comment-2108" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2108#comment-2108" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Iš teksto supratau, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Iš teksto supratau, kad nieko neįvyko per 100 dienų, įtariu per 1000 ateinančių dienų taip nieko ir neįvyks. Beje, rugsėjį gyventojų sumažės dar 500, baigę abiturientai išvažiuos studijuoti į kitus miestus. Alytus toliau traukiasi, meras šypsosi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2108" token="cxyo4qmsRG9ipXcD3ucV21mwwjCck0ElrbUTDjjnY4Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2107"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564148039"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>darbai</span> - Pen, 2019-26-07 - 16:33</p> </li> <a href="/comment/2107#comment-2107" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2107#comment-2107" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pirmą kart sugebėta per 100…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pirmą kart sugebėta per 100 dienų peticiją dėl aerodromo užsidirbt. regis per Etikos komisiją ir tyrimą, kodėl iš pirmų dienų į seminarą jei visi vadovai išvyko, kaip nors vienas turėjo likt, čia.. neįsivaizduojama? kaip su tokiais lygiais ena į rinkimus ir dar postus ima? nes visi atvejai pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. -meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. O kaip davę priesaiką laikytis įstatymų, tai..ir patiems reikėtų susiprasti. Rimčiau nėra ką net kalbėt..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2107" token="9eepckDzwYvuOhzMEXYp-ThGf8ecNUDgWJfMV4UNIJ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2106"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564147103"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>sveikinimas</span> - Pen, 2019-26-07 - 16:18</p> </li> <a href="/comment/2106#comment-2106" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2106#comment-2106" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">merui su taryba 100 dienų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>merui su taryba 100 dienų proga. Kur dauguma jų ir baigę Alytaus miesto mokyklas. Dar plius aukštuosius mokslus ir pakeitę Alytaus miesto vystymą. į tragišką iki šiol fiasko per savivaldą. Kaip pirmą kart valdžioje nuo pirmų dienų seminarai, komandiruotės, atostogos.. Išmokas taryboje susikėlę jokių rimtų miesto vystymo strategijų kad vasarą projektai nevyksta, nesimato savivaldybės veiklos optimizavimo ir efektyvumo gerinimo priemonių, nereagavimas į švietimo... Kur visos savivaldybės sprendžiasi šiuos klausimus, tik Alytuj...? Pagrinde atsakomybė merui, kad į tarybos lygį svarstymui neišnešti klausimai ir tarybai, kad iš mero neišreikalauja dirbt. Nes pagal LR Vietos sav. Įst. 4 str., 5) - savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. Per ką ir šie valdžioje dalis buvę ir anose kadnecijose tarybos nariai atsako už kas buvo. Kur gal ir balsavo už sprendimus, kur Alytui nieko gero... Ir dabar tęsia...Pagal 16 str., 2., 40) - tik tarybos išimtinė kompetencija priimt sprendimus strateginiais klausimais. Kur pagal 20 str., 3., 2) - meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir strategijų, programų projektai bei užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. Pagal 20 str., 2., 1) - meras planuoja tarybos veiklą, dienotvarkes, teikia sprendimų projektus... Pagal 20 str. 1p. - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Tad nereikia alytiškiams pamiršt pasveikint savo rinktų su 100 dienų proga. ir jei rūpi gera miesto ateitis ir nepatinka stagnuot, primint. Kad galima ir atsistatydint ir užleist vietas sugebantiems. Kur tiek taryboje, tiek miesto bendruomenėje yra gabesnių ir galinčių sėkmingai vystyt miestą. Kur yra kam eit ir į pirmalaikius mero rinkimus. Ir išvest miestą iš stagnacijos į sėkmingą pakilimą. Ir tuo pakeist Alytaus istoriją į gerą pusę. O ne kaip bejėgius per savivaldą gerai vystytis. Kas nėra kaip rimto miesto lygis. Trumpiau sakant atsibusk Alytaus. Bandyk kilt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2106" token="27JtodZlfgzUGAwoi-bY0wcNWIPnQRCJaE2kRyMg278"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=743&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="d2g86M9HTmMqt54h9H2Hc5aq4Lx98JRLgwlu5f0AhNI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Jul 2019 11:39:19 +0000 vyrredaktorius 743 at https://www.alytausnaujienos.lt Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „So­di­nin­kų ben­dri­jų ke­lių tvar­ky­mas: tei­si­nis cha­o­sas ar są­mo­nin­gas ne­vei­ki­mas?” https://www.alytausnaujienos.lt/ro-ber-tas-sar-knic-kas-so-di-nin-ku-ben-dri-ju-ke-liu-tvar-ky-mas-tei-si-nis-cha-o-sas-ar-sa-mo <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (9)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/78-13308" rel="bookmark"> Nr. <span> 78 (13308) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/Sarknickas.jpg?itok=MCdwFwbm" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Ro­ber­tas Šar­knic­kas." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>To­kie skly­pai tu­rė­jo bū­ti per­im­ti pa­pras­tą­ja tvar­ka: at­li­kus jų ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus ir ne­ren­giant nau­jo te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­to.</p> <p>Re­mian­tis įsta­ty­mu, Vy­riau­sy­bė ar jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja iki 2015 m. lie­pos 31 d. tu­rė­jo pa­tvir­tin­ti so­di­nin­kų ben­dri­jų ben­dro­jo nau­do­ji­mo že­mė­je esan­čių vi­daus ke­lių per­da­vi­mo pro­gra­mą ir nu­sta­ty­ti ben­dri­jos ben­dro­jo nau­do­ji­mo že­mė­je esan­čių vi­daus ke­lių, kaip ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų, for­ma­vi­mo ir jų ka­dast­ri­nių ma­ta­vi­mų tvar­ką.</p> <p>Vis­gi, nors po įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo pra­ėjo jau be­ne ket­ve­ri me­tai, vir­šu­je pa­teik­tos įsta­ty­mo nuo­sta­tos, ga­li­ma teig­ti, yra tei­siš­kai mi­ru­sios.</p> <p>Ka­dan­gi, ne­pai­sant įsta­ty­me įtvir­tin­tų pa­rei­gų, so­di­nin­kų ben­dri­jos ma­siš­kai su­si­du­ria su biu­ro­kratinėmis bei tei­si­nė­mis pro­ble­mo­mis, siek­da­mos že­mės skly­pus, nau­do­ja­mus ke­liams (gat­vėms) eks­plo­a­tuo­ti ir ties­ti, per­leis­ti sa­vi­val­dy­bėms.</p> <p>Ne­se­niai su­si­vie­ni­ju­sios so­di­nin­kų ben­dri­jos krei­pė­si į Sei­mą, nu­ro­dy­da­mos, kad jau daug me­tų ne­ga­li už­re­gist­ruo­ti su­for­muo­tų že­mės skly­pų, nes vis dar nė­ra pri­im­ti įgy­ven­di­na­mie­ji tei­sės ak­tai: šiuo me­tu jie aiš­kiai reg­la­men­tuo­ja tik nuo­sa­vy­bės tei­se val­do­mo tur­to (sta­ti­nių) re­gist­ra­ci­ją nuo­sa­va­me že­mės skly­pe ar­ba nuo­sa­vo že­mės skly­po, su­for­muo­to at­lie­kant ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus, re­gist­ra­vi­mą Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re.</p> <p>At­si­žvelg­da­mas į tai, Re­gist­rų cen­tras pra­šy­mų re­gist­ruo­ti su­for­muo­tus skly­pus ne­ten­ki­na nei ben­dri­jų, nei sa­vi­val­dy­bių var­du.</p> <p>Ki­ta pro­ble­ma – la­bai di­de­lė da­lis so­duo­se esan­čių ke­lių ne­ati­tin­ka vie­ti­nės reikš­mės ke­liams ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, dėl ko sa­vi­val­dy­bės, net ir pe­rė­mu­sios so­di­nin­kų ben­dri­jų ke­lius, ne­ga­li jų pri­pa­žin­ti vie­ti­nės reikš­mės ke­liais, to­dėl ne­ga­li gau­ti fi­nan­sa­vi­mo šiems ke­liams re­konst­ruo­ti. Ky­la klau­si­mas, kas le­mia to­kius tei­si­nius ak­li­gat­vius, ir ko­dėl, įsta­ty­mui ga­lio­jant jau ket­ve­rius me­tus, jo nuo­sta­tos vis dar yra ne­įgy­ven­di­na­mos?</p> <p>Šiuo at­ve­ju žvilgs­nis kryps­ta ne tik į aukš­čiau­sias ša­lies ins­ti­tu­ci­jas, to­kias kaip Vy­riau­sy­bė ar mi­nis­te­ri­jos, bet ir prie jų vei­kian­čias įstai­gas, vals­ty­bės įmo­nes, taip pat sa­vi­val­dy­bes. Su­si­da­ro įspū­dis, kad šiuo me­tu nie­kam nė­ra aiš­ku, kas, ką ir ko­kia tvar­ka tu­ri per­duo­ti, kaip įre­gist­ruo­ti, kaip tvar­ky­ti ir pan., t. y. vyks­ta ab­so­liu­tus tei­si­nis cha­o­sas.</p> <p>Šiuo me­tu si­tu­a­ci­ja yra to­kia: Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja skel­bia kon­kur­sus so­di­nin­kų ben­dri­jų ke­liams ir gat­vėms re­mon­tuo­ti, ski­ria tam 3,76 mln. Eur, ta­čiau tik 27 iš 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių tei­kia pa­raiš­kas. Dėl to per 1 mln. Eur taip ir lie­ka ne­pa­skirs­ty­ta, nors jie jau se­niai ga­lė­jo bū­ti in­ves­tuo­ti į so­di­nin­kų ge­ro­vę ir su­si­sie­ki­mo ge­ri­ni­mą.</p> <p>Ne­pai­sant su­da­ry­tų są­ly­gų, to­kios sa­vi­val­dy­bės kaip Kau­no, Klai­pė­dos ar Pa­ne­vė­žio pra­šy­mų dėl fi­nan­sa­vi­mo so­di­nin­kų ben­dri­jų ke­lių tai­sy­mui gau­ti ap­skri­tai ne­tei­kė. Kon­kur­se ne­da­ly­va­vo ir nė vie­na Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė.</p> <p>Įdo­mu tai, kad sa­vi­val­dy­bės pirš­tu baks­no­ja į So­di­nin­kų ben­dri­jų 6 straips­nį, teig­da­mos, kad že­mės skly­pai, skir­ti ke­liams (gat­vėms) eks­plo­a­tuo­ti ir ties­ti, joms nė­ra per­duo­ti. So­di­nin­kų ben­dri­jos to pa­da­ry­ti tei­siš­kai ne­ga­li, ka­dan­gi Re­gist­rų cen­tras jų ne­re­gist­ruo­ja, ar­gu­men­tuo­da­mas ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais ir pirš­tu ro­dy­da­mas į Vy­riau­sy­bę bei mi­nis­te­ri­jas dėl tei­sės ak­tų bū­ti­no kei­ti­mo.</p> <p>So­dų ben­dri­jų ke­lius sa­vo ži­nio­je tu­rin­čios sa­vi­val­dy­bės su­ka gal­vą, kaip šiuos ke­lius, jiems ne­ati­tin­kant rei­ka­la­vi­mų, pri­pa­žin­ti vie­ti­nės reikš­mės ke­liais, kad bū­tų įma­no­ma gau­ti fi­nan­sa­vi­mą. Tai­gi si­tu­a­ci­ja tra­gi­ko­miš­ka, fi­nan­sa­vi­mas skirs­to­mas, nors so­di­nin­kų ben­dri­jos tei­siš­kai ne­ga­li per­leis­ti sa­vi­val­dy­bėms že­mės skly­pų (ke­lių), o sa­vi­val­dy­bės – juos pri­pa­žin­ti vie­ti­nės reikš­mės ke­liais.</p> <p>Kaip be­bū­tų, ne­ga­li­ma kal­tin­ti vien įsta­ty­mų vyk­do­mo­sios val­džios. Pa­gal da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją ma­ty­ti, kad So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mu, ro­dos, su­in­te­re­suo­tos tik so­di­nin­kų ben­dri­jos, o ypa­tin­gas pa­sy­vu­mas ste­bi­mas iš sa­vi­val­dy­bių pu­sės, ku­rioms šis įsta­ty­mas da­ro tie­sio­gi­nę įta­ką. Ir ne be rei­ka­lo.</p> <p>So­dų ben­dri­jų ke­liai šiuo me­tu – ypač pras­tos būk­lės, to­dėl jų re­konst­ruk­ci­jai rei­kia daug lė­šų, o, re­mian­tis įsta­ty­mu, sa­vi­val­dy­bės šiam tiks­lui pa­čios tu­ri skir­ti nuo 30 iki 50 proc. nuo­sa­vų lė­šų.</p> <p>Tai­gi su­si­da­ro si­tu­a­ci­ja, kad bet ko­kie ak­ty­vūs veiks­mai, sie­kiant per­im­ti so­di­nin­kų ben­dri­jų ke­lius, reikš­tų biu­dže­to iš­lai­das, ka­dan­gi so­dų ben­dri­jos, be abe­jo­nės, rei­ka­lau­tų sa­vo te­ri­to­ri­jo­se esan­čių ke­lių prie­žiū­ros ir tvar­ky­mo. Tai­gi ir pra­de­da­mas žais­ti „karš­tos bul­vės“ žai­di­mas, ku­rią so­di­nin­kų ben­dri­jos ban­do ar vie­nai, ar ki­tai ins­ti­tu­ci­jai at­mes­ti, bet nė vie­na ne­no­ri jos pa­gau­ti.</p> <p>Cha­o­są šio­je sri­ty­je ga­li api­brėž­ti ir Sei­me vyks­tan­tys veiks­mai. Nuo 2015 m., kai įsi­ga­lio­jo mi­nė­tos pa­tai­sos, su­si­klos­čiu­siai si­tu­a­ci­jai spręs­ti bu­vo už­re­gist­ruo­ti net 8 skir­tin­gų re­dak­ci­jų įsta­ty­mų pro­jek­tai (nau­jau­sia re­dak­ci­ja 2019-03-25), ku­riais sie­kia­ma su­da­ry­ti tei­si­nį pa­grin­dą sa­vi­val­dy­bėms tin­ka­mai įgy­ven­din­ti Ke­lių įsta­ty­mo, Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nuo­sta­tas dėl mė­gė­jų so­dų ben­dro­jo nau­do­ji­mo že­mė­je esan­čių ke­lių įra­šy­mo į vie­ti­nės reikš­mės ke­lių są­ra­šus bei už­tik­rin­ti šių ke­lių (gat­vių) prie­žiū­rą, tai­sy­mą ir tie­si­mą.</p> <p>Ne­pai­sant nuo­lat re­gist­ruo­ja­mų ir ge­rų tiks­lų ve­da­mų pro­jek­tų, so­di­nin­kai vis dar (jau ket­ve­rius me­tus) ne­su­lau­kia jų tei­sė­tų, ga­lio­jan­čio įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis už­tik­rin­tų in­te­re­sų įgy­ven­di­ni­mo.</p> <p>Vie­šai krei­piuo­si į vi­sas at­sa­kin­gas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas, įskai­tant aukš­čiau­sias: Sei­mą, Vy­riau­sy­bę, mi­nis­te­ri­jas, taip pat vals­ty­bės įmo­nes ir sa­vi­val­dy­bes, ra­gin­da­mas pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę ir „karš­tos bul­vės“ žai­di­mą pa­lik­ti nuo­ša­ly­je, im­tis ak­ty­vių veiks­mų, sie­kiant už­tik­rin­ti jau prieš ket­ve­rius me­tus so­di­nin­kų ben­dri­joms su­teik­tas, bet vis dar ne­įgy­ven­di­na­mas jų tei­ses.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>Ro­ber­tas Šar­knic­kas</strong></p> <p class="text-align-right">Užs. Nr.  0183</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2010"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563170900"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kažkodėl?</span> - Pir, 2019-15-07 - 09:08</p> </li> <a href="/comment/2010#comment-2010" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2010#comment-2010" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savivaldybių vystymai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savivaldybių vystymai priklauso nuo visuomenių mentalitetų. Ypač kokio lygio išsirenka politikus į Seimą, tarybą ir merus. Tad kur atsakingi, apie 30 proc. savivaldybių nuo šios kadencijos pirmų dienų per es paramos projektus savęs negailėdami vysto regionus. Kad užsidirbtų žiemai ir gerai ateičiai. Alytuj pasirinkę žiaurų nykimą. Per pasyvumą valdyme nykt erzinantis, alinantis per bejėgiškumus... Tik pašiepinėja ir jokių alternatyvių siūlymų...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2010" token="ejuowjL1aKxcZLM_cXqHPsYS12elAQr5r0GNhRPF6-s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2009"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563127616"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Skystas muilas</span> - Sek, 2019-14-07 - 21:06</p> </li> <a href="/comment/2009#comment-2009" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2009#comment-2009" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir taškas. Karbofoso…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir taškas. Karbofoso chazeino kolhoznykas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2009" token="fRNOM_MazpurB5GeJeVEM396TRXB2EFfTu4K3csvuSM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2008"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563114836"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>veidrodis</span> - Sek, 2019-14-07 - 17:33</p> </li> <a href="/comment/2008#comment-2008" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2008#comment-2008" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kokia tauta - tokia valdžia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kokia tauta - tokia valdžia. Vieni kitų atspindys. Tai yra pačių alytiškių rinktas į Seima. Vadinas rinkos geriausią politiką. Geriausi rinkėjai. O šis straipsnį perrašinėja nuo kitų. Nesismulkindamas tinka miestui ar ne. Svarbiausia reklamuotis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2008" token="emuZnrSPP6SlrKyCFd0BwPyuNu9htAS-1e9mYBGyl0I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2007"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563106328"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Muilas</span> - Sek, 2019-14-07 - 15:12</p> </li> <a href="/comment/2007#comment-2007" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2007#comment-2007" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vėl kita tema čiulba :) Jam…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vėl kita tema čiulba :) Jam labai tinka pararlė -devyni amatai - dešimtas badas...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2007" token="Ij7FMmAwvI2xopB97y8nyesqfp8zCrusS5cY1InoVAo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2006"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563105954"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kam?</span> - Sek, 2019-14-07 - 15:05</p> </li> <a href="/comment/2006#comment-2006" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2006#comment-2006" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kam naudinga, kad nuo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kam naudinga, kad nuo Alytaus seimo ir tarybos lygius nesimato stiprokų valdyme lyderių? Bent šiam momente nesimato, kas sugebėtų eit į priekį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2006" token="7CmbkS6k5ysnmNqLlG6KfYAk1UK5TZdwmikbk7e7rCw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2003"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563083544"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>net zmona toki…</span> - Sek, 2019-14-07 - 08:52</p> </li> <a href="/comment/2003#comment-2003" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2003#comment-2003" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">idio.....a</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>idio.....a</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2003" token="dtSQHv7-N4Us8_Lw2h2H8AtkpctA6ZraOUHoooKd3xw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1998"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563016366"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Šeš, 2019-13-07 - 14:12</p> </li> <a href="/comment/1998#comment-1998" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1998#comment-1998" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atsakomybė už Alytaus miesto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atsakomybė už Alytaus miesto valdymą ir per paskutinius mėnesius tenka aukščiausiai miesto valdžiai. Tai Seimo nariai nuo Alytaus, 27 tarybos nariams. Kur pirmą kart valdžioje esantys iš pirmų šios kadencijos dienų neria į seminarus, komandiruotes, atostogas ir kurias klausimas ar užsidirbo? Reiškia, vietoj to kad spręst problemas, jie kur lengviausia ir patogiausia. Pirmą kart taryboje nesimato po opozicija užsiregistravusių. O per rinkimus net apie 10 kandidatų į merus. Ir taip vardan Alytaus ne bandyt susėst ir rast sprendimų dėl efektyvesnio valdymo alytiškių labui, kažkaip net ne šiuolaikiška. Kaip ir ne įdomu jiems.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1998" token="EuHAzxLu3M2_eRtg8KOYQqap9ozOo6_itm10uEbaA8I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1996"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562936394"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Maryte </span> - Pen, 2019-12-07 - 15:59</p> </li> <a href="/comment/1996#comment-1996" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1996#comment-1996" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šitas Alytaus klaunas moka…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šitas Alytaus klaunas moka tik gėlytes įteikinėti per renginius. Ir verkti kad nieko nesugeba</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1996" token="e2yESh1SB_NyrPfaVzh49LboIA3614Y5Dc7XdV1B4dI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1994"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562933810"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomu?</span> - Pen, 2019-12-07 - 15:16</p> </li> <a href="/comment/1994#comment-1994" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1994#comment-1994" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl Alytaus mieste rinktas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl Alytaus mieste rinktas Seimo narys ne mato rimtų problemų per savivaldą? Vasaros vidurys ir jokie rimti projektai per savivaldą iš es paramos nevyksta. Nereaguojama į viešintas švietimo audito išvadas, kad dėl nereagavimo į mokinių mažėjimą išlaikomos perteklinės mokyklos? Nėra rimtų vystymo strategijų, pas per Lietuvą vienintelius pustuščias pramonės parkas? Sodai dalim Alytaus rajono savivaldybės teritorija ir tegu rūpinasi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1994" token="b4UH73ojZQnZ93gjV6oQa8h0X1q26PVYFXH7ck3VN8I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=716&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="rtw5U2qEfl14wH1hSA-HktjGUmqsDCN0nlbtbkoWtM4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 12 Jul 2019 11:59:32 +0000 vyrredaktorius 716 at https://www.alytausnaujienos.lt Bu­vu­siam mies­to me­rui Čes­lo­vui Dau­gė­lai pa­nai­kin­tas teis­tu­mas https://www.alytausnaujienos.lt/bu-vu-siam-mies-me-rui-ces-lo-vui-dau-ge-lai-pa-nai-kin-tas-teis-tu-mas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (12)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/78-13308" rel="bookmark"> Nr. <span> 78 (13308) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/Daugela%20IMG_3271.jpg?itok=r3X4oUw4" width="344" height="287" alt="Česlovas Daugela" title="Kaip teis­mui nu­ro­dė Česlovas Dau­gė­la, dėl teis­tu­mo jis pa­si­trau­kęs iš anks­tes­nės ak­ty­vios veik­los sta­ty­bų ver­sle, šiuo me­tu vyk­do tik in­di­vi­du­a­lią veik­lą – ūki­nin­kau­ja, no­rė­tų grįž­ti dirb­ti pa­gal pro­fe­si­ją, tu­ri pla­nų kur­ti įmo­nę ar­ba da­ly­vau­ti ati­tin­ka­mų pa­rei­gų kon­kur­suo­se.                         Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Teis­tu­mą įgi­jo tre­jiems me­tams</h2> <p>Č.Dau­gė­la Aly­taus mies­to me­ro pa­rei­gas pra­ra­do be­veik prieš de­vy­ne­rius me­tus pra­si­dė­jus teis­mi­niams pro­ce­sams dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ir pik­tnau­džia­vi­mo re­konst­ruo­jant mies­to sta­dio­ną.</p> <p>Su­mo­kė­jęs teis­mo skir­tą bau­dą – be­veik 3 tūkst. 400 eu­rų – jis teis­tu­mą įgi­jo tre­jiems me­tams – iki šių me­tų lie­pos 28-osios.</p> <p>Bu­vęs mies­to me­ras, kaip vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ at­sto­vas, da­ly­va­vo pa­va­sa­rį vy­ku­siuo­se tie­sio­gi­niuo­se Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­muo­se. Iš de­šim­ties kan­di­da­tų li­ko tre­čias. Ta­čiau pa­gal mi­nė­to ko­mi­te­to kan­di­da­tų są­ra­šą iš­rink­tas į mies­to ta­ry­bą.</p> <p>Tik pra­dė­jus dar­bą šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bai, jis pa­tei­kė pra­šy­mą Aly­taus apy­lin­kės teis­mui dėl teis­tu­mo pa­nai­ki­ni­mo.</p> <p>To­kią tei­sę jam su­tei­kia Bau­džia­mo­jo ko­dek­so nuo­sta­ta, nu­ma­tan­ti, kad su­ėjus pu­sei teis­tu­mo ter­mi­no, teis­mas ga­li su­trum­pin­ti teis­tu­mo lai­ką.</p> <p>Kaip teis­mui nu­ro­dė Č.Dau­gė­la, dėl teis­tu­mo jis pa­si­trau­kęs iš anks­tes­nės ak­ty­vios veik­los sta­ty­bų ver­sle, šiuo me­tu vyk­do tik in­di­vi­du­a­lią veik­lą – ūki­nin­kau­ja, no­rė­tų grįž­ti dirb­ti pa­gal pro­fe­si­ją, tu­ri pla­nų kur­ti įmo­nę ar­ba da­ly­vau­ti ati­tin­ka­mų pa­rei­gų kon­kur­suo­se.</p> <p>Jis tvir­ti­no pa­da­ręs iš­va­das, el­gia­si do­rai ir są­ži­nin­gai, ak­ty­viai da­ly­vau­ja lab­da­ros ir pa­ra­mos or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je.</p> <p>Teis­tu­mo pa­nai­ki­ni­mui ne­pri­eš­ta­ra­vo teis­mo po­sė­dy­je da­ly­va­vęs pro­ku­ro­ras, siū­lė ten­kin­ti Č.Dau­gė­los pra­šy­mą at­si­žvel­giant į jo iš­dės­ty­tas ap­lin­ky­bes ir li­ku­sį trum­pą teis­tu­mo lai­ką.</p> <p>Teis­mas nu­sta­tė, kad teis­tu­mo lai­ko­tar­piu Č.Dau­gė­la nau­jų nu­si­kals­ta­mų vei­kų ne­pa­da­rė, jo at­žvil­giu nė­ra pra­dė­ta iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. Nors ir bu­vo baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, ta­čiau tei­sės pa­žei­di­mai ne­bu­vo šiurkš­tūs, šiuo me­tu nuo­bau­dos ne­ga­lio­jan­čios, pa­skir­tos bau­dos ge­ra­no­riš­kai su­mo­kė­tos.</p> <p>Tad va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Alytaus rūmai pri­ėmė pa­lan­kią nu­tar­tį da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos na­riui – teis­tu­mas jam pa­nai­kin­tas. To­kia nu­tar­tis dar ga­li bū­ti skun­džia­ma Kau­no apy­gar­dos teis­mui, ta­čiau ne­ži­nia, kam ga­lė­tų bū­ti nau­din­gas ap­skun­di­mas.</p> <h2>Dvie­jų teis­mų nutartys bu­vo ne­pa­lan­kios</h2> <p>Č.Dau­gė­la per­nai pa­va­sa­rį dėl pra­šo­mo pa­nai­kin­ti teis­tu­mo su­lau­kė ne­pa­lan­kios Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Alytaus rūmų nu­tar­ties – jo pra­šy­mas pa­nai­kin­ti teis­tu­mą at­mes­tas.</p> <p>Tuo­met nu­sta­ty­ta, kad jis ne kar­tą baus­tas ta­da dar ga­lio­ju­sio­mis ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis nuo­bau­do­mis už įvai­rius Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, tarp jų ir pa­kan­ka­mai šiurkš­čius, taip pat už sa­va­va­liš­ką vals­ty­bi­nės ir pri­va­čios že­mės da­lies už­ėmi­mą.</p> <p>Bu­vęs mies­to me­ras jam ne­pa­lan­kią Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų nu­tar­tį skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui. Ta­čiau šis ga­lu­ti­ne ir ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi pa­li­ko ga­lio­ti vie­ti­nio teis­mo nu­tar­tį.</p> <p>Ge­gu­žės pa­bai­go­je įsi­ga­lio­jo Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis iš­kel­ti ban­kro­to by­lą mies­to sta­ty­bų ben­dro­vei „Kor­tas“, ku­ri bu­vo įsteig­ta kaip Č.Dau­gė­los šei­mos ver­slo įmo­nė, jo­je pas­ta­ruo­ju me­tu ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju dir­bo ir pats Č.Dau­gė­la.</p> <p>Dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo iš­ti­kus ne­mo­ku­mui krei­pė­si bu­vu­si „Kor­to“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Ža­ne­ta Over­lin­gie­nė.</p> <p>Ši ben­dro­vė at­li­ko ir mies­to sta­dio­no re­konst­ruk­ci­jos dar­bus, ku­rie Č.Dau­gė­lai at­si­rū­go bau­džia­mą­ja by­la.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/Daugela%20IMG_3271_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-710-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/Daugela%20IMG_3271_0.JPG" width="2260" height="3192" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2011"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563172132"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Būna, kad netyčia</span> - Pir, 2019-15-07 - 09:28</p> </li> <a href="/comment/2011#comment-2011" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2011#comment-2011" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prisivogei, prisiplėšei,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prisivogei, prisiplėšei, prisikombinavai, praturtėjai, pagyvenai, papuolei, pagavo, priklaupei, pasigailėjai, pasodino, pasėdėjai, paprašei, pamalonino, pasigailėjo, paleido, paverkei, padejavai, panaikino teistumą. Angelas vėl. Su grobuonies sparnais.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2011" token="HJLY1zdXufyQMxUfji0MvHybearklSrWGSJCdzWdCBI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2004"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563083677"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>bumerangas</span> - Sek, 2019-14-07 - 08:54</p> </li> <a href="/comment/2004#comment-2004" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2004#comment-2004" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">@esiau tau dar bumerangas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>@esiau tau dar bumerangas neparejo uz mirusius zmones is streso</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2004" token="skgaAo7gXshRzNyrlaZg3Pp8jXhxOMQozyj51shB-bU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1991"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562917467"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tempai</span> - Pen, 2019-12-07 - 10:44</p> </li> <a href="/comment/1991#comment-1991" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1991#comment-1991" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">labai skirtingi veiklos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>labai skirtingi veiklos efektyvumo tempai lyginant Alytuj kur gamybinėse srityse dirba su savivaldybės. Gamyboje už mažesnius atlyginimus daug didesnis tempas ir atsakomybė.... savivaldybėj, kur neblogi atlyginimai Alytaus mastu tarsi viskas 10 n kartų sulėtėję. Kaip atsipalaidavę o vasarą iš vis atostogaujantys.... Sau jokių reikalavimų. Ir jei prie rimtesnio projekto priartėja kaip ir stresai jiems... kad mažiau atsakomybės ir parašų dėt. Apie spartų neplanuotų situacijų, kur visą laiką projektuose būna, atsiradimą ir sprendimus - problemos. Per ką mažėja tempai, kokybė.. Po ko prasideda per brokus papildomos lėšos. Reiškia daugiau rizikingų situacijų kur įvairiai gali būt traktuojama? Ir tą pastebi visi iš gamybos prie politikos priartėję, iš kart į kitą lygį papuola... Su kuo taikstytis sunku... Na ir per tai buksuoja Alytus per savivaldą. Kur regis savivaldybei patogiausia būsena iš vis nieko nedaryt - esmėj kas ir vyksta kol kas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1991" token="f2od4-zfUzsl8Qiiprd7S_Z7E94hKniSNmvkRgYFfr8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1990"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562915987"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pamoka</span> - Pen, 2019-12-07 - 10:19</p> </li> <a href="/comment/1990#comment-1990" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1990#comment-1990" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ši byla yra pamoka, kurios…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ši byla yra pamoka, kurios Alytus neišmoko. Bylos rimtumas, jei ir stradijonas būt kaip Žalioji gatvė su nuošliaužom iki šiol, ar Rotušės aikštė su brokais ir per ką gal primokėta sočiai - būt tuomet Kortas ir stadijoną tempę, gal būt nieko ir nebuvę? Kaip ir aniems objektams? Tokia mada gaunasi Alytuj su teisėsaugos bent daliniu palaikymu. O štai stadijono byloje, kur palyginus laiku ir kokybiškai ir nukentėję apie 12 bei kurių likimai bent dalies tragiški, čia...? Tokiu atveju kaip merui, nes būtent meras atskaitingas už savo ir savivaldybės veiklą, atsakomybė kad nebuvo pakankamai kompetentingas savivaldybės kap. statybos ir kiti skyriai suformuoti. Kad gebėtų laiku ir kokybiškai reikiamus būtinus sprendimus įžiūrėti ir spręsti.... Ši bėda iki šiol tęsiasi. Ir po su brokais objektais visą laiką persišviečia... Kaip ir dabar panašu nepajėgūs rimtų projektų vykdyt ir nesivelia net. Na ir dabar tiesiog aukščiausių valdžios kompetencijos postuose per politiką atėję - nepatempia iki reikiamos kompetencijos. Kaip ir dalis valdininkų neaišku pagal kokius kriterijus patekę, nesimato, kad sugebėtų ir nesudėtingas situacijas gerai spręst. Tada prisidengę skundinėjimais ir panašiai.. Na ir dabar ta pati situacija ir dar blogiau..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1990" token="rsdVAC4w9rLg2hJHkLxCfJIAlhgbueAm-c2Br9R2RCY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1988"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562909794"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Eur</span> - Pen, 2019-12-07 - 08:36</p> </li> <a href="/comment/1988#comment-1988" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1988#comment-1988" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">^itas organizavo, liepė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>^itas organizavo, liepė kitiem pasirašinėti ir jau dabar bus neteistas.Visi 12 kiti kai kurie mirė iš streso, neturi Eur tai ir nepanaikina jiem teistumo. Prisigrob4 daugiausia tai ir turi kaip pasinaikinti teistuma</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1988" token="iqzGG-sPdWr0161-quiTU4A7mbzw5irm6qeyerPDuo0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1986"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562908658"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kažin</span> - Pen, 2019-12-07 - 08:17</p> </li> <a href="/comment/1986#comment-1986" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1986#comment-1986" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar čia nepanaši preliudija…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar čia nepanaši preliudija kaip prieš rinkimus jei ir į vieno versl. politiko firmos teritoriją įeita atseit dėl užkastų atliekų ir neaišku? Jei suklydo atsiprašo ir aišku? Matyt čia prie Naujo prezidento gal baigsis tokie..? Kur ir šio atveju jei teisėsauga būt žmoniškai prieš pakalbėję, nebūt tokių drastiškų situacijų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1986" token="-9v1vn912u0fg6rBxyn6ZHPzK23JAIEgAqF8E44_cAQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1985"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562906114"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>neprileidimas</span> - Pen, 2019-12-07 - 07:35</p> </li> <a href="/comment/1985#comment-1985" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1985#comment-1985" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vengimas prileist…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vengimas prileist kompetentingų prie valdymo Alytaus miestui atgal smogia. esmėj konkurencijoj net prieš gretimą rajono savivaldybę žiauriai pralošia ją stiprindami. Nes pagal paskutinę informaciją net 9 savivaldybėse daugėja gyventojų skaičius. Tame tarpe ir Alytaus rajone kur ir gan sparčiai bedarbystė mažėja. Reiškia priežastis viena, kad sunkėjant išgyvent Alytaus mieste keliasi į rajono teritoriją. ir pagal gyvenamas vietas mokėdami pajamų mokestį į rajono biudžetą anie tiek sustiprėja, kiek Alytaus m. biudžetas ekonomiškai netenka reiškia silpnėja. Kita pusė Alytaus rajono valdžia su pliusais/minusais, bet finansinius srautus daug efektyviau reguliuojasi rajono intereso labui.. Nei miesto kur vaizdas ar iš vis suvokia..? Miesto lygis ir per komentarus, tas anoks .. ar skundinėt vieni kitus... O į rimto miesto problemų lygį nepakyla ir per tai sau labai bloginasi...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1985" token="-NcaZAZyOccLFfU4P0SS6eumCRDrm-yw9yvyncn_tl0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1981"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562849429"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>yra</span> - Ket, 2019-11-07 - 15:50</p> </li> <a href="/comment/1981#comment-1981" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1981#comment-1981" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Yra kam šaipytis. Kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Yra kam šaipytis. Kaip pakelt miestą iš stagnacijos ir išvest į priekį nėra. Paskui skundžiasi, kad vis blogiau. Kokias alternatyvas siūlo patys...? Apart po anonimais...? Tegu pasigiria savo rinktais. Kurie ir po kelių mėnesių valdžioje nesimato, kad iš vis gali pradėt ritmai dirbt miesto labui. Nes ir tokie mandri.... Kur patogu, šmaikštūs. Kur rimčiau - atostogose ar kituose deriniuose nuo problemų bėgimo. Vietoj to, kad jas spręst.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1981" token="X4BZyNqPnp25t7rquLAJChpeC_9uz5qndjGV_YlZ1Jk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1980"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562846366"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Xxl</span> - Ket, 2019-11-07 - 14:59</p> </li> <a href="/comment/1980#comment-1980" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1980#comment-1980" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laura jam nulaužė. Vyktar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laura jam nulaužė. Vyktar Daukš Puteik kotai rimtesni nei šėskos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1980" token="cmYTQKI8cu_qwpjoz1OLQllk1m91UYaOP_S63B_C6Gg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1974"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562842107"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>konkurencija</span> - Ket, 2019-11-07 - 13:48</p> </li> <a href="/comment/1974#comment-1974" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1974#comment-1974" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiais laikais tarp…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiais laikais tarp savivaldybių ir konkurencija per visas sritis. Kuri geriau savo interesus apgins ir net iš kitų savivaldybių interesų uždirbs. negailestinga konkurencija per visas sritis. teisėsaugą, verslo .. ir kitas. Ir štai jei šis būt valdžioje per paskutinius mėnesius iš kart vaizdelis Alytaus labui būt kitoks. To ko šie valdžioje taip sakant jauni postus sustvėrę ir geri atlyginimai nesugeba užvest į reikiamą per savivaldą Alytaus vystymo lygį ir, kad būt konkurencingi su kitais, šis nesunkiai. Kaip pavyzdys iki vakar per sav. intern. svetainę dar nebuvo reikiamai tarybos komitetų pirmininkai ir pan. viešinti. Pasireplikavus su buvusius tarybos nariu ir kur į dabar komisijas įeina tas atėjęs į savivaldybės komisijos posėdį staigiai paviešino problemą. ir buvo spręsta problema. Nors jaunimas valdžios postuose atostogose ir pagal kompetenciją gaudami gerus atlyginimus turėjo sugebėt pirmi patys. Čia tik pavyzdys ką reiškia kompetencija. Kurią turint staigiai sprendžiasi problemos, kurių jaunimas...Jei per n kadencijų būnant taryboje nesuvokia tai ar vilties iš vis gali būt? Tad ir Alytaus politikoj. Jei atėję į valdžią nesugeba ir nesistengia, tai kam kankintis? Yra kam kurie sugebės ir naudą miestui atneš. Taip ir taryboje tarp 27 narių turi būt sveika demokratinė konkurencija. kas geriau sugeba pirmi miesto problemas pastebėt ir jas spręst. Juolab dauguma sprendimų alytiškiai ir patys pasufleruoja įvairiais būdais.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1974" token="PTnXVhw1ye6mH9ISHUjUn5IbX0oybotilTGaZa2Xw14"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1973"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562835476"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jei</span> - Ket, 2019-11-07 - 11:57</p> </li> <a href="/comment/1973#comment-1973" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1973#comment-1973" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei pirmalaikiai mero…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei pirmalaikiai mero rinkimai yra kam eit. Kaip ir taryboje iš stagnacijos išvest... Juolab ir tarybos plėtros komitete iš pirmų posėdžių kompetentingus sprendimus siūlė. Po peticijų dėl aerodromo net ir trauktis neapsimoka.. Ar valdžioje lieka tie, kurie anoje kadencijoje tuo pačiu klausimu vieną sprendimą priima, šioje kitą...O kitam tarybos posėdį vėl neaišku kokį sprendimą priims? tai ar reikia alytiškiams tokios nežinomybės ir blaškymosi valdžioje? Per ką jau prarasti šios kadencijos pirmi mėnesiai? kaip kiti ir į priekį nurūko pro Alytų kaip atgal riedantį?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1973" token="syc1xCaKllYScxiNRF45t17JlY0pk__7OHXxp7c8lcg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1971"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562832722"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nori</span> - Ket, 2019-11-07 - 11:12</p> </li> <a href="/comment/1971#comment-1971" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1971#comment-1971" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nori parklupdyt Alytų,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nori parklupdyt Alytų, reikia pasiekt kad viduj erzintųs ir iš eleminuot sugebančius stiprint. Reiškia stadijono objektas esmėj paskutinis iš es lėšų. Kur savi darė laiku ir be brokų. Problema, savivaldybės nekompetencija ūkinėj srity gan operatyviai koreguot dokumentaciją. Kur kiekvieno objekto statybos metu gamyboje iškyla nenumatytų problemų ir jas sparčiai reikia spręst. pav. Druskininkai statydami vandens parką, kur vertė 2 kart didesnė nei metinis miesto biudžetas, operatyviai sprendžia tokius reikalus. Nes kiekvienas užstrigimas tas pats kas bankrotas savivaldybei nuo tokių didelių sumų. Alytuj ant mažesnių verčių objektų veriasi. Po objektai kaip Rotusės aikštės rekonstrukcija su brokais, Žaliojo su nuošliaužom... - pagal tokį reiklumą kaip stadijonui jau būt susodinti. Bet nemato niekas. Po ko Alytuj tik firmos iš svetur pro retą jei kur stato. Saviems tabu. Ypač jei kortas būdavo stato - čia jau kaip kurie kiekvieną judesį suskaičiuos. Kaip ant svetimų didesnių nesamonių net nemato. Šis išsiskiria, kad ir minusų turėjęs juos sugeba taisyt. Nors žmoniškai sunku ir ne visi sugeba. Stiprus investicijoje ir ūkinėje kompetencijoje. Ko šioje valdžioje trūksta. Ar ką skelia šie valdžioje per paskutinius mėnesius, kur darant buvo galima daug ką gero padaryt Alytuj, o jie tik sau išmokas susikėlę ir seminarai, komandiruotės, atostogos.... stveria 100 ha po aerodromu po LEZ, nors pramonės parkas pustuščias..., trumpiau per gudrūs. Kad dėl Alytaus nors pirštą krutintų. dėl ko vasaros vidurys ir jokių projektų rimčiau mieste nevyksta -čia tragedija.... Nes visos rimtesnės savivaldybės vasarą dūsta nuo projektų iš ES paramos pertekliaus. kad suspėt užsidirbt žiemai ir sustiprėt ekonomiškai iki 2020 metų, kaip mažės ES parama ir bus sunkiau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1971" token="5TUbungo08Z3UNhXLBWRr470l1lG7NSXzpNiVG7gFVI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=710&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="b461y_LqV0WbwPQkq2EKBqgRXhMbGc5Xtjxs4iWoWfc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 11 Jul 2019 06:57:04 +0000 vyrredaktorius 710 at https://www.alytausnaujienos.lt Me­ras apie LEZ: „1 tūks­tan­tis 200 žmo­nių kas­met iš­va­žiuo­ja, tu­ri­me gal­vo­ti, ka­da, jei ne da­bar?” https://www.alytausnaujienos.lt/me-ras-apie-lez-1-tuks-tan-tis-200-zmo-niu-kas-met-va-ziuo-ja-tu-ri-me-gal-vo-ti-ka-da-jei-ne-da <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Al­ma Mos­tei­kai­tė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (12)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/76-13306" rel="bookmark"> Nr. <span> 76 (13306) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/IMG_6557.JPG?itok=3C5mFjDO" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius (dešinėje) su Alytaus miesto meru Nerijumi Cesiuliu ir administracijos direktoriumi Rolandu Juoniu. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>„Aly­taus in­ves­ti­ci­nis pa­trauk­lu­mas – di­de­lė pro­ble­ma“</h4> <p>Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta LEZ ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gi­mui. O jau šį pir­ma­die­nį mies­to me­ro N.Ce­siu­lio kvie­ti­mu sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai ir at­sto­vai, nuo ku­rių pri­klau­so LEZ plėt­ra ša­ly­je ir jų pa­siū­la in­ves­tuo­to­jams.</p> <p>Tai eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras V.Sin­ke­vi­čius, vi­ce­mi­nist­ras M.Skuo­dis, „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ re­gio­nų plėt­ros pro­jek­tų va­do­vas A.Ka­ti­nas bei Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius V.Vai­nys.</p> <p>„LEZ Aly­tu­je rei­ka­lin­ga, čia tu­rė­tų at­si­ras­ti LEZ. Ti­kiu, kad tai pa­virs re­a­ly­be, nes Aly­taus in­ves­ti­ci­nis pa­trauk­lu­mas – di­de­lė pro­ble­ma. Kur ši zo­na tu­ri at­si­ras­ti, tai sa­vi­val­dy­bės ap­si­spren­di­mas. Pa­lai­kau idė­ją ją kur­ti ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je, nes čia įreng­ta da­lis in­fra­struk­tū­ros, nė­ra pri­va­čių skly­pų, kai ki­tur tam siū­lo­mos te­ri­to­ri­jos su pri­va­čiais skly­pais. Ir mi­nis­te­ri­ja, ir „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ pa­rem­tų sa­vi­val­dy­bės no­rą čia kur­ti LEZ. Su­pran­tu, ta­da rei­kia ir pra­pla­tin­to ke­lio su Kau­nu. Džiau­giuo­si, kad me­ras tu­ri vi­zi­ją dėl LEZ, jog po ket­ve­rių me­tų ma­ty­tų au­gan­tį mies­tą“, – kal­bė­jo eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras V.Sin­ke­vi­čius po su­si­ti­ki­mo su mies­to va­do­vais su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je.</p> <p>Mi­nist­ro tei­gi­mu, į ae­ro­dro­mo in­fra­struk­tū­ros pa­ruo­ši­mą LEZ reik­tų in­ves­tuo­ti apie 10 mln. eu­rų.</p> <p>Kaip vie­na iš bū­ti­ny­bių tvar­kant in­fra­struk­tū­rą pa­mi­nė­ta bū­ti­ny­bė įreng­ti rei­kia­mo ga­lin­gu­mo elek­tros įva­dus. In­fra­struk­tū­rai dau­giau kaip 100 hek­ta­rų ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je tvar­ky­ti ti­ki­ma­si pa­ra­mos iš eu­ro­pi­nių fon­dų, taip pat pa­gal­bos iš vals­ty­bės biu­dže­to.</p> <p>V.Sin­ke­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, į Aly­taus LEZ ga­li­ma bū­tų pri­trauk­ti iki 600 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­jų ir su­kur­ti 2,5 tūkst. dar­bo vie­tų: „Tad kas svar­biau: in­ves­ti­ci­jos ar fan­ta­zi­jos su ro­ži­niais skai­čiais?“</p> <p>Ka­dan­gi pa­gal įsta­ty­mus in­ves­tuo­to­jams LEZ yra di­de­lės pel­no ir ki­tų mo­kes­čių leng­va­tos, o jiems šio­je zo­no­je ae­ro­dro­me bū­tų ga­li­ma pa­siū­ly­ti di­de­lių skly­pų, me­ro tvir­ti­ni­mu, mies­tas su ma­žiau­sio­mis są­nau­do­mis tu­rė­tų mak­si­ma­lią nau­dą.</p> <p> </p> <h4>„Pen­kios dar­bo vie­tos LEZ pa­pil­do­mai su­ku­ria dar aš­tuo­nias“</h4> <p>Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kia 7 LEZ: Kau­no, Klai­pė­dos, Kė­dai­nių, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Ma­ri­jam­po­lės ir Ak­me­nės. „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ re­gio­nų plėt­ros pro­jek­tų va­do­vo A.Ka­ti­no tei­gi­mu, jo­se trūks­ta di­de­lių skly­pų su iš­plė­to­ta in­fra­struk­tū­ra.</p> <p>Pa­sak eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų vi­ce­mi­nist­ro M.Skuo­džio, pas­ta­ruo­ju me­tu su­si­tin­ka­ma su in­ves­tuo­to­jais, ku­rie ieš­ko 15–30 ir net 60 hek­ta­rų že­mės skly­pų, į to­kio dy­džio skly­pus tu­rė­tų orien­tuo­tis sa­vi­val­dy­bės.</p> <p>Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai pri­si­pa­ži­no ne­ma­tan­tys ga­li­my­bės kur­ti LEZ Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, nes tam nu­ma­to­ma pri­va­čių skly­pų te­ri­to­ri­ja, ku­riuos tek­tų iš­pirk­ti, taip pat la­bai bran­giai kai­nuo­tų ko­mu­ni­ka­ci­jų įren­gi­mas to­kio­je te­ri­to­ri­jo­je.</p> <p>O LEZ įkū­rus Aly­tu­je, mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų tei­gi­mu, pa­di­dė­tų mies­to in­ves­ti­ci­nis pa­trauk­lu­mas.</p> <p>M.Skuo­dis pa­tei­kė kon­kre­čius skai­čius dėl LEZ veik­los: „Yra at­lik­ta stu­di­ja ir da­bar jau ma­ty­ti, kad vie­nas jo­je in­ves­tuo­tas eu­ras grą­ži­na du eu­rus, o at­ei­ty­je tu­rė­tų grą­žin­ti še­šis. Pen­kios dar­bo vie­tos LEZ pa­pil­do­mai su­ku­ria dar aš­tuo­nias. Jo­se dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai 9 pro­cen­tais di­des­ni nei Lie­tu­vos vi­dur­kis.“</p> <p>N.Ce­siu­lis pa­ste­bė­jo, kad Aly­tu­je pra­dė­jus veik­ti LEZ, yra ti­ki­my­bė, jog at­pig­tų van­duo, nes dėl jo­je įsi­kū­ru­sių įmo­nių pa­di­dė­tų su­nau­do­ji­mas, at­si­ras­tų di­des­nis po­rei­kis vie­šų­jų pa­slau­gų, pa­vyz­džiui, mo­kyk­lų, dar­že­lių, mies­to trans­por­to, taip pat mai­ti­ni­mo įstai­gų: „Ar ga­li­ma ly­gin­ti 2 tūks­tan­čius 500 at­si­ra­sian­čių nau­jų dar­bo vie­tų su ke­liais lėk­tu­vė­liais, per mė­ne­sį nu­si­lei­džian­čiais mū­sų ae­ro­dro­me? 1 tūks­tan­tis 200 žmo­nių kas­met iš­va­žiuo­ja iš mies­to, tu­ri­me gal­vo­ti, ka­da, jei ne da­bar? Mums la­bai ak­tu­a­lu pra­pla­tin­tas ke­lias iš Aly­taus į Kau­ną. Taip pat la­bai svar­bu mi­nis­te­ri­jos pa­ža­dė­tos in­ves­ti­ci­jos į ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ją – 10 mi­li­jo­nų eu­rų. Ae­ro­dro­mas daug me­tų tu­rė­jo pro­gą jį įveik­lin­ti, ta­čiau to ne­pa­da­ry­ta.“</p> <p> </p> <h4>Ga­li už­truk­ti iki pus­an­trų me­tų</h4> <p>Kaip sa­kė eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras, pri­ima­mi spren­di­mai dėl LEZ stei­gi­mo Aly­tu­je ir in­fra­struk­tū­ros su­kū­ri­mas ga­li už­truk­ti iki pus­an­trų me­tų. Ta­čiau bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams ši te­ri­to­ri­ja jau ga­li bū­ti siū­lo­ma ir anks­čiau.</p> <p>Va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tais, LEZ ga­li val­dy­ti sa­vi­val­dy­bė, ta­čiau jai su­teik­ta tei­sė vie­šo­jo kon­kur­so bū­du pa­rink­ti šios zo­nos ope­ra­to­rių, ku­ris, eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų vi­ce­mi­nist­ro tvir­ti­ni­mu, įsi­pa­rei­go­ja in­ves­tuo­ti į te­ri­to­ri­ją. Me­ras pa­mi­nė­jo, kad bū­si­mam LEZ pla­nuo­ja­mas ope­ra­to­rius.</p> <p>Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus, Aly­taus pra­mo­nės par­ko veik­los pra­džio­je, bu­vo svars­to­mi siū­ly­mai čia steig­ti LEZ, ta­čiau vie­ti­niai ver­sli­nin­kai tam ne­pri­ta­rė bai­min­da­mie­si operatoriaus ima­mų ap­tar­na­vi­mo mo­kes­čių.</p> <p>Da­bar šia­me par­ke, už­iman­čia­me 63 hek­ta­rus, in­ves­tuo­to­jams iš­nuo­mo­ta dau­giau nei pu­sė plo­to. Ten šiuo me­tu bū­si­mų įmo­nių sta­ty­to­jams ga­li­ma su­teik­ti tik po ke­lis hek­ta­rus už­iman­čius skly­pus.</p> <p>Šį pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­si­ti­ki­me su Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos bei „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­vais ir po to su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Pra­mo­nės par­ko ne­pa­ver­ti­mas LEZ įvar­dy­ta kaip klai­da, nes iš to mies­tas dėl leng­va­ti­nių mo­kes­čių bū­tų tu­rė­jęs kur kas di­des­nę nau­dą.</p> <p> </p> <h4>Ae­ro­dro­mas ne­iš­ski­ria­mas kaip pri­ori­te­tas</h4> <p>Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius V.Vai­nys tei­gė, kad pa­reng­to­je ša­lies ae­ro­dro­mų kon­cep­ci­jo­je ar­ba pro­jek­te Aly­taus ae­ro­dro­mas ne­iš­ski­ria­mas kaip pri­ori­te­tas, ta­čiau dėl to dar tu­rės ap­si­spręs­ti Vy­riau­sy­bė. Va­di­na­si, re­a­lu, kad jo te­ri­to­ri­ją bus siū­lo­ma per­im­ti sa­vi­val­dy­bei.</p> <p>Kol kas tarp ae­ro­dro­mą val­dan­čios aso­cia­ci­jos Aly­taus ae­ro­klu­bo ir Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos vyks­ta teis­mi­niai gin­čai dėl ae­ro­klu­bui pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį su­teik­to ae­ro­dro­mo skly­po.</p> <p>Pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mas pri­ėmė ae­ro­klu­bui pa­lan­kų spren­di­mą – že­mė­tvarkininkų vie­na­ša­liš­ką įsa­ky­mą nu­trauk­ti vals­ty­bi­nės že­mės pa­nau­dos su­tar­tį pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tu ir jį pa­nai­ki­no.</p> <p>Že­mė­tvarkininkai pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui. Va­do­vau­jan­tis pa­nau­dos su­tar­ti­mi, Aly­taus ae­ro­klu­bui dau­giau nei 100 hek­ta­rų ae­ro­dro­mo skly­pas 2010-ųjų bir­že­lio vi­du­ry­je per­duo­tas ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis 68 me­tus.</p> <p>Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba ae­ro­dro­mo že­mės skly­po pa­nau­dos su­tar­tį nu­trau­kė pa­si­bai­gus sta­ti­nių pa­nau­dos su­tar­čiai su Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tu, o šis teis­me ne­pri­eš­ta­ra­vo ae­ro­klu­bo rei­ka­la­vi­mui pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu že­mė­tvarkininkų įsa­ky­mą dėl že­mės pa­nau­dos su­tar­ties nu­trau­ki­mo. Taip pat de­par­ta­men­tas ne­si­ė­mė veiks­mų su­sig­rą­žin­ti iš ae­ro­klu­bo pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį per­duo­tus nau­do­ti pa­sta­tus.</p> <p>Šiuo me­tu vyks­ta mi­nė­to de­par­ta­men­to lik­vi­da­vi­mas, tai tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta iki spa­lio 1-osios. Jo funk­ci­jas pe­ri­ma Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja. Tad pas­ta­ro­ji ga­li im­tis ini­cia­ty­vos nu­trauk­ti ae­ro­dro­mo pa­sta­tų pa­nau­dos su­tar­tį, ta­da at­si­ver­tų tie­sus ke­lias ir že­mės pa­nau­dos su­tar­ties nu­trau­ki­mui.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_6556-1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-696-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_6556-1.JPG" width="2098" height="1459" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_9199.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-696-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_9199.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1961"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562725162"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>algis</span> - Tre, 2019-10-07 - 05:19</p> </li> <a href="/comment/1961#comment-1961" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1961#comment-1961" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Yra dar geru vietu pvz…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Yra dar geru vietu pvz. dainu sleny atstatyt gegute , tuscias plotas polegone .Tai super vietos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1961" token="5Xdt4Uk3ajYYoNs8tnpHZHkNXgKnJnriQB9ZCf6nsLQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1960"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562725160"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>algis</span> - Tre, 2019-10-07 - 05:19</p> </li> <a href="/comment/1960#comment-1960" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1960#comment-1960" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Yra dar geru vietu pvz…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Yra dar geru vietu pvz. dainu sleny atstatyt gegute , tuscias plotas polegone .Tai super vietos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1960" token="3TpBnCM7j8Dqd29QehJpcAIa1qMcfz4U76vlcn0Kvkg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1934"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562563871"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Pir, 2019-08-07 - 08:31</p> </li> <a href="/comment/1934#comment-1934" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1934#comment-1934" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Už Alytaus miesto nykimą iki…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Už Alytaus miesto nykimą iki šiol, kur kiti ir per paskutinius mėnesius sėkmingai vystosi, tenka aukščiausiai miesto valdžiai. Tai pačių rinktai Alytaus m. tarybai už atitinkamus laikotarpius. Kas nepadaryta ir iki šiol nedaroma. Reiškia Alytaus m. taryboje visi 27 tarybos nariai, kurių tarpe ir meras-tarybos narys įeina, tik jie ATSAKINGI pagal įstatymus už kas vyksta per savivaldą. Tik jie pagal tarybos išimtinę kompetenciją priima strateginius plėtros sprendimus. Lemiančius Alytaus vystymo kokybę. Tad už tai, kad dar nuo anų kadencijų iki šiol neužpildytas Alytaus pramonės parkas ir nepraplėstas į rajono pusę bei neišnaudoti pramoninių zonų likučiai, kad neišvystytas aerodromas - jie ir atsakingi. Kaip ir iki šiol jei savivaldybei priklausanti įmonė dzūkijos vandenys pasikelia šalto vandens kainas per kainų komisiją, kaip taryba prieš buvo, ir meras su taryba neturi ką paaiškint alytiškiams tai klausimas? Kam valdžia tokia reikalinga? kad sau atlyginimus per perteklinius postus ir tarybos nariams išmokas pasikeltų? Ar ne per brangi tokia valdžia? Kodėl kitur sugeba suefektyvint savivaldos lėšų srautus taip, kad žmonių daugėja reiškia gerėja sąlygos išgyvent, o Alytuj kaip nesustabdoma stagnacija ir erzelynė vietoj rimtos savivaldos. Šiaip netikėjau, kad ir šie valdžioje gan negeranoriški. Tik kalba, kalba ..ir nei piršto situacijai gerinti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1934" token="TS1bOudbql7ntyl1D2tmoc4Ry3ihiShXPHQUvv-p4Fs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1923"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562397033"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>realybė</span> - Šeš, 2019-06-07 - 10:10</p> </li> <a href="/comment/1923#comment-1923" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1923#comment-1923" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Lietuvos realybė tokia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Lietuvos realybė tokia. Vyriausybių kaitos reiškia šie ministrų postuose negali užtikrint kas po pusmečio bus. Po 2020 mažėja ES parama Lietuvai ir kas sugebėjo per ES paramos projektus iššokt, tie konkurencingi. Plius apie ką nekalba, prasidės didelių valstybės paskolų gražinimas dalim. Sumos dideles ir iš centrinio biudžeto finansavimai ženkliai mažės. Todėl visos rimtesnės savivaldybės spaudžia per ES paramos ir per paskutinius mėnesius kiek gali. Ten dabar, vasaros vidurį kaip statyboms palankiausias metas, projektų bumas. Alytuj neišnaudota paskutiniai mėnesiai, kaip ir ana kadencija. Vasara ir rimtų projektų per savivaldą nevyksta - tik Alytuj per Lietuvą taip sau sugeba leist. Todėl meras, kuriam suplaukia informacija ir turi raidos analizę teikt, jis n kartą akcentuoja. Negali Alytus leist didelio gyventojų mažėjimo, kaip kitur sustabdę ir didėjimą pasiekę. Vienok rimtų priemonių gerint jis, kaip ir kiti tarybos nariai, pateikt nesugeba. Ir nelabai jiems ir rūpi. Juolab buvo galima ir Alytuj susėst ir rimtas priemones susidėliot ir vykdyt. Bet? Nes būtent 27 tarybos nariai pagal išimtinę tarybos kompetenciją atsakingi už miesto vystymo strategavimą. Kad per paskutinius mėnesius nėra rimtų savivaldos veiklos optimizavimo ir efektyvinimo priemonių. Kur buvo jau galima daug ką padaryt ir kiti padarė. Tad dėl LEZ, čia dar n metų į priekį ir..esmėj be šansų. Dabartinių Alytaus blogėjančios padėties problemų nesprendžia. Kaip ir kiti projektai Alytuj bus po metų ar daugiau -kas jiem sir iš kur finansuos? Sėdėjo 10n metų nesistengdami ir mano, kad kiti už juos darys? Juolab per kelis mėnesius valdžia galėjo nuvykt į perpildytą Kauno LEZ ir pakalbėt su investuotojais. Kad dalį investicijų permestų į pustuščio Alytaus pramonės parko likučius. Užtikrinus jiems geras investavimo sąlygas. Bet tik aukštais lozungais kalba ir realiai kas įmanoma padaryt nepadaro... Vaizdas vis kaip ieško naivesnių už save...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1923" token="nZsoK8xH8YwmUUD8MCTYvUNoQK0Kef1ayzw8RX0OXkE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1919"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562384153"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>realybė</span> - Šeš, 2019-06-07 - 06:35</p> </li> <a href="/comment/1919#comment-1919" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1919#comment-1919" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Lyginant su apie 30 proc…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Lyginant su apie 30 proc. šalies savivaldybių, kur ir per kelis paskutinius mėnesius užvedę sėkmingo vystymo iniciatyvas per es paramos projektus ir efektyvinę savivaldybių veiklas, Alytus tragiški ir be šansų. Praradę 2 paskutinius mėnesius kaip ir buvusią kadenciją.... Visi projektai į priekį gal bus po metų ar kitų.... Dėl lez - čia kadencijos neužteks ir vargu? Per kelis mėnesius net kas buvo įmanoma padaryt dėl savivaldybės veiklos optimizavimo nepadaryta... Plaukia blogindami situaciją ir lozungų lygį imituodami. Todėl įpusėjus vasarai, kai kitur vykdomi realūs projektai, Alytuj niekas rimčiau nevyksta. Tik per kiekvieną situaciją emocijas didinasi. Erzinasi. Čia mirštančio miesto požymiai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1919" token="DtNJWLzVpOPy4ufLdFCA2C2UnsGZmBKjqkjmXQ2sBm4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1918"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562345691"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pantagruelis</span> - Pen, 2019-05-07 - 19:54</p> </li> <a href="/comment/1918#comment-1918" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1918#comment-1918" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai jau aiškiai matosi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai jau aiškiai matosi interesas prastumt LEZ projekto tvirtinimui kuo greičiau (tie teismų procesai, kad jį kur peklon). Kodėl taip greitai? Nes tokiam projektui reikia laiko, o laiko gali neužtekt šiai kadencijai, todėl tasai, visų trokštamas riebus pyrago gabalas gali atitekti kitai kadencijai, todėl laiko visiškai nėra, reikia staigiai veikt. Kas pirmesnis, tas gudresnis...<br /> Aišku visose, tokio projekto stadijose bus galima ,,dalintis": darbais, parašais, finansavimu, medžiagom ir visu tuo, kas turi vertę...<br /> Galimai didžiulė melagystė, kad LEZ'e dirbantys gaus 9proc didesnę algą (norėtųsi gerb. Mero viešo pažado), nei Lietuvos vidurkis, visiškas absurdas. Nebent einamojo laiko vidurkis po 15 ar 20 metų, sutinku... Pagal paskutinius duomenis vidutinis atlyginimas Lietuvoje yra ~1262 EUR, sakykim imam senesnius duomenis, tai yra ~970 eur ir plius 9proc, ką žada specialistai ir gerb. Meras pirmose gretose.<br /> Iš kur ištraukta šita informacija? Koks vidutinis alytiškio atlyginimas 720 EUR? Ar yra tikinčių, kad atsiradus LEZ'ui, taip drastiškai pakils atlyginimai ten dirbantiems, o visam Alytuj dirbantiems liks tie patys pinigėliai? Ar LEZ užduos konkurencinį toną kelt algas miesto lygmeny? Taip nebus!<br /> Ar yra atlikta bent kokia studija ko mums reikia, kaip turėtų viskas vykt ir aplamai viskas apie tą projektą? Kaip bus tenkinami aeroklubo ir visų, kas su tuo susiję, interesai? Čia turėtų išryškėt gerb. Mero garbingi derybiniai sugebėjimai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1918" token="4tRWKa0ucM_Hcw1fYRj0lifxr-o9c9ZOjmkMOw_sWMk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1916"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562333611"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Dzūkas</span> - Pen, 2019-05-07 - 16:33</p> </li> <a href="/comment/1916#comment-1916" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1916#comment-1916" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atsikvošėkit mere. Ne tam…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atsikvošėkit mere. Ne tam jus rinkom, kad miestą bjaurotumet. Ar jum dar neužtenka prekybcentrių gyvenamuosiuose rajonuose? Baikit šokt pagal vargoverslininkų dūdelę, kuriem moralė ne šio pasaulio dimensija. Pažiurėkit kuo paverstas pramonės rajonas, šiukšlynai, šabakštynai ir gruvėsiai. Kas vietoje mėsos kombinato, medvilnės kombinato, betono mazgo.... bomžynas. Tegul atvažiuoja tie investuotojai, perka sklypus, renovuoja pastatus, ar stato naujus, welsome! O alytaus aerodromas yra istorinis turintis strateginę reikšmę, į jį reikia tik įdėt darbo, kad atgaivint, kad pilnai veiktų pagal paskirtį, tada ir investicijos atsipirks. Paimkit Pociūnus, Kyviškes ar kitų miestų veikiančius aeroklubus, pažiurėkit kiek jie svečių pritraukia per įvairius renginius. Kodel to Alytuje nepadarius?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1916" token="F9Vn17DiPcGLHZN2EPZiim-cvcg1Fi5rsRApkcvFD4c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1910"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562311837"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Afera</span> - Pen, 2019-05-07 - 10:30</p> </li> <a href="/comment/1910#comment-1910" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1910#comment-1910" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">dalyvaujant Marijampolės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>dalyvaujant Marijampolės verslininkams (socdemams). Europinės lėšos į valdininkų kišenes.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1910" token="n73a9DOA5jiFktCGoF0bD6elze1dJ8Y40MpZIQ4Ioas"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1895"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562239567"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Aū ū ū</span> - Ket, 2019-04-07 - 14:26</p> </li> <a href="/comment/1895#comment-1895" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1895#comment-1895" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mere, tai kodėl balsavote…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mere, tai kodėl balsavote prieš LEZ statuso suteikimą Alytaus pramonės parkui 2011 m, kai jums tai siūlė Vyriausybė ??? Buvote vieninteliai lūzeriai Lietuvoje iš 6 miestų, nubalsavę prieš LEZ statusą. Šiandien būtume tikrai įsivažiave. O dabar jau šaukštai po pietų, pilna Lietuva tų lezų, kurie įkurti su protu parinktom vietom, su galimybe plėstis ir aišku ne mieste</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1895" token="nPM519EwBGx9qRZyAkPJ-w7-tgwlleriAb5l6bW9BBc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1888"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562229880"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>klausimas</span> - Ket, 2019-04-07 - 11:44</p> </li> <a href="/comment/1888#comment-1888" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1888#comment-1888" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl visur per Lietuvą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl visur per Lietuvą įrengti LEZ ar pramonės parkai perpildyti dūzgia? Tik Alytuj kaip užburta - pustuščia ir kaip pasipriešinimai? Bent kokia iniciatyva net iš tarybos lygio eit į priekį iš kart pasipriešinimai, slopinimai...? Įdomiausia, kad per tarybą siūlytų ir rimtesnių alternatyvų eit į priekį nėra. Apart tik velt, erzintis... Štai čia po saujele savęs negaili. Iki paskutinio kol gali..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1888" token="xrUINFpwey300xExA8udjz45XenfbF-vqvyg-t4XK3w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1886"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562228596"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>situacija</span> - Ket, 2019-04-07 - 11:23</p> </li> <a href="/comment/1886#comment-1886" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1886#comment-1886" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaune ir per paskutinius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaune ir per paskutinius kelis mėnesius užvesta per ES paramos projektus. Net kaip perteklius per projektus. Gyventojai pradeda skųstis, visur perkasta. daug kur susidaro transporto kamščiai. Valdininkams didėja darbo krūviai ir atsakomybė. Kauno LEZ 100 ha plečiasi... Už tai Kaune ekonomika kaip ant mielių auga. Uždarbiai daug didesni nei Alytuj. Alytuje tragiška. Įpusėja vasara ir per savivaldą miesto energijos nesimato. Rimtų projektų nėra. Savivaldybės sistema lūkuriuoja.. Praleisdami brangų laiką. nes iki 2020 metų kaip mažės ES parama liko ..nedaug. Vienas šansas per LEZ vietoj jau rimtai seniai neveikiančio aerodromo 100 ha plėtotis. Ir paraleliai dirbt per pramonės parko plėtimą jungiantis su Alytaus rajono teritorijom. Aišku apmaudu saujelei vietinių. Kur po aerodromo 100 ha jei į detalius planus įdėjo pinigų ir teisminiai procesai..? Reiškia tikėjosi..? Nors aerodromo žemė visada priklausė valstybei ar jos institucijoms ir tai reikia įvertint. Dabar per LEZ valstybė ar savivaldybė per savo projektus 100 ha naudos... Trumpiau kitų šansų ir nėra Alytui bandyt ir atsitiest. Nes kur gamybinių pastatų likučius dalim išsipirkę vietiniai ir.. - čia kol tokius sklypus paruoš tai 10n mečiai užtruks. O laiko laukt nėra. Nes ir taip ana kadencija pradelsta, ir šios pradžia kol kas tik emocijos...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1886" token="2JUWBDBRU1Olk1hm7P_B5RS-ieNaz4_bE0NWqRcBVIE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1884"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562227315"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>#Alytus</span> - Ket, 2019-04-07 - 11:01</p> </li> <a href="/comment/1884#comment-1884" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1884#comment-1884" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip gali ministras…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip gali ministras nurodinėti kur steigti LEZ ? Tai nonsensas ! Tuo labiau kai dar prideda, kad jei steigsit LEZ, tai turėsit kelią į Kauną. Čia jau prasmirdo šantažu. Vyriausybė turi rūpintis ne konkrečia LEZ vieta. Tai yra tik savivaldos reikalas, tik mūsų visų alytiškių reikalas. Tokie ministro pasisakymai, toks miesto mero skubėjimas, kai iš vakaro į tarybos dienotvarkę greituoju būdu įrašomas papildomas LEZ klausimas, tik dar aiškiau parodė alytiškiams, kad yra fasadinė LEZ pusė, yra ir slapta užkulisinė pusė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1884" token="bIDLH-WFPAMvf3idvYKBYtQRnhax7XUwxnYg_Ofpvxc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=696&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="kgYKGazl2_-HCoWjDOwyqO9W5SA6Va9Yt6-oJ1yyUEY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 04 Jul 2019 07:09:42 +0000 vyrredaktorius 696 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus ae­ro­dro­mas: anks­čiau pla­nuo­tos pra­mo­gos, da­bar – LEZ, no­rai iš avia­to­rių at­im­ti skly­pą – teis­me https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ae-ro-dro-mas-anks-ciau-pla-nuo-tos-pra-mo-gos-da-bar-lez-no-rai-avia-riu-im-ti-skly-pa <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (16)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 2</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/80-13310" rel="bookmark"> Nr. <span> 80 (13310) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/IMG_9230.jpg?itok=VabmikOF" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Šįmet Alytaus aerodromui sukanka 80 metų. Jo likimas – vėl politikų akiratyje. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Ko­dėl ne­vyk­dy­tas va­di­na­ma­sis pra­mo­gi­nis pro­jek­tas?</h4> <p>Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los me­tu iš ta­ry­bos na­rių, ad­mi­nist­ra­ci­jos ir ver­sli­nin­kų pi­lo­tų at­sto­vų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė bu­vo pa­ren­gu­si ae­ro­dro­mo plėt­ros ga­li­my­bes ar­ba jų vi­zi­ją, su­si­de­dan­čią net iš sep­ty­nių zo­nų: pa­ties ae­ro­dro­mo in­fra­struk­tū­ra, pa­ras­par­nių aikš­te­lė ir pra­mo­gi­nė avia­ci­ja, vieš­bu­tis ir kem­pin­gas, au­to-, mo­tos­por­to var­žy­bų, kar­tin­gų tra­sos, at­vi­ras van­dens pra­mo­gų ir spor­to kom­plek­sas, spor­to ir ren­gi­nių zo­na.</p> <p>To­kia ae­ro­dro­mo vi­zi­ja ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sta­ty­ta dau­giau nei prieš dve­jus me­tus, kai ku­rių ta­ry­bos na­rių net pa­va­din­ta ge­ru vi­zio­nie­riš­ku kon­cer­tu.</p> <p>Vi­zi­jos pa­ren­gi­mas sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­na­vo tik dar­bo gru­pė­je dir­bu­siems ta­ry­bos na­riams – pa­gal jų veik­los reg­la­men­tą nu­sta­ty­tas su­mo­kė­ti at­ly­gis už dar­bą to­kio­se gru­pė­se. Tai ne­bu­vo di­de­li pi­ni­gai pa­ly­gin­ti su pa­teik­to­mis kar­di­na­lių po­ky­čių ae­ro­dro­me ga­li­my­bė­mis.</p> <p>Mi­nė­tiems ob­jek­tams įreng­ti ti­kė­ta­si pa­nau­do­ti eu­ro­pi­nių fon­dų, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas. Ta­čiau ae­ro­dro­mo va­di­na­ma­sis pra­mo­gi­nis pro­jek­tas ne­bu­vo ir nė­ra vyk­do­mas, nors sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bu­vo pri­ta­ru­si ae­ro­dro­mo pro­jek­to ren­gi­mui ir jo pri­pa­ži­ni­mui stra­te­giš­kai reikš­min­gu.</p> <p>Pro­jek­tas ne­vyk­dy­tas to­dėl, kad ae­ro­dro­mo že­mės skly­pas pri­klau­so vals­ty­bei, o NŽT, kaip šios že­mės val­dy­to­ja, jį pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį yra su­tei­ku­si aso­cia­ci­jai Aly­taus ae­ro­klu­bui.</p> <p>Bet tai sa­vi­val­dy­bei ne­bu­vo kliū­tis to­liau gal­vo­ti apie ae­ro­dro­mo pa­nau­do­ji­mą, jau daug kon­kre­tes­nį.</p> <p> </p> <h4>Ae­ro­dro­mas įvar­dy­tas kaip pa­trauk­liau­sia vie­ta LEZ</h4> <p>Dau­giau nei prieš me­tus pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je jau pri­sta­ty­ta apie 10 tūkst. eu­rų vie­ti­niam biu­dže­tui kai­na­vu­si ga­li­my­bių LEZ stei­gi­mui stu­di­ja. Ją pa­reng­ti vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du pa­rink­ta Vil­niaus ben­dro­vė „Stra­te­gy Labs“.</p> <p>Šios at­sto­vai, ta­ry­bos na­riams pri­sta­ty­da­mi Aly­taus LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bes, įvar­di­jo tris vie­tas, ku­rios bu­vo ver­tin­tos ga­li­my­bių stu­di­jo­je: va­ka­ri­nia­me mies­to pa­kraš­ty­je, Sto­ties gat­vė­je, ne­to­li ge­le­žin­ke­lio sto­ties, Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ba­ta­lio­no po­li­go­no te­ri­to­ri­ja Ulo­nų gat­vė­je, už siu­vi­mo fab­ri­ko, pri­klau­san­ti Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, ir Aly­taus ae­ro­dro­mas.</p> <p>Kaip pa­trauk­liau­sia LEZ te­ri­to­ri­ja įvar­dy­tas ae­ro­dro­mas. Čia di­de­li ne­už­sta­ty­ti plo­tai, ge­ras su­si­sie­ki­mas au­to­trans­por­tu, įreng­ta in­fra­struk­tū­ra. O trū­ku­mas – bū­ti­na keis­ti že­mės pa­skir­tį, te­ri­to­ri­jo­je vei­kia stra­te­gi­nės svar­bos ob­jek­tas ae­ro­dro­mas.</p> <p>Sto­ties gat­vė­je steig­ti LEZ stab­do že­mės skly­pų pri­klau­so­my­bė pri­va­tiems as­me­nims, taip pat ga­li­mi ap­ri­bo­ji­mai dėl ten esan­čio kul­tū­ros pa­vel­do – di­džio­jo Li­kiš­kių ka­pi­ny­no.</p> <p>Po­li­go­no te­ri­to­ri­jo­je no­rint steig­ti LEZ taip pat tek­tų keis­ti že­mės skly­po, ku­rį da­bar val­do Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, pa­skir­tį, reik­tų pa­pil­do­mų lė­šų skly­pui iš­va­ly­ti ir iš­mi­nuo­ti.</p> <p>Vi­sų tri­jų LEZ steig­ti ver­tin­tų te­ri­to­ri­jų dy­dis – dau­giau nei po 100 hek­ta­rų.</p> <p>„Stra­te­gy Labs“ pir­mi­niu ver­ti­ni­mu, į pa­trauk­liau­sią LEZ ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jos pa­ruo­ši­mą in­ves­tuo­to­jams in­ves­ti­ci­jos su­da­ry­tų iki 10 mln. eu­rų, ją ga­li­ma reng­ti eta­pais pa­nau­do­jant eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šas.</p> <p> </p> <h4>„Gal ne­da­ry­ki­me Ki­ni­jos be­veik mies­to cen­tre“</h4> <p>Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je to­liau ženg­ta dėl LEZ stei­gi­mo ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je, – ta­ry­ba svars­tė pri­ta­ri­mą Aly­taus LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gi­mui.</p> <p>Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė, mies­te trūks­ta di­de­lio plo­to – 10–20 hek­ta­rų – že­mės skly­pų bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams, ku­rie do­mi­si in­ves­ta­vi­mo ga­li­my­bė­mis Aly­tu­je, tam bū­tų ren­gia­ma LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­ja.</p> <p>Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos tvir­ti­ni­mu, tiek Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų, tiek vie­šo­sios įstai­gos „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ dar­buo­to­jai ne kar­tą ra­gi­no sa­vi­val­dy­bę ieš­ko­ti ga­li­my­bių plės­ti Pra­mo­nės par­ką ar steig­ti LEZ.</p> <p>Da­bar­ti­nia­me Pra­mo­nės par­ke, už­iman­čia­me 63 hek­ta­rus, in­ves­tuo­to­jams iš­nuo­mo­ta dau­giau nei pu­sė plo­to.</p> <p>Ae­ro­dro­mas LEZ pa­si­rink­tas ne tik kaip „Stra­te­gy Labs“ įvar­dy­ta pa­trauk­liau­sia vie­ta, bet pa­mi­nė­tas ir mi­nis­te­ri­jų pa­reng­tas avia­ci­jos spor­tui nau­do­ja­mo tur­to kon­cep­ci­jos pro­jek­tas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta, ko­kie Lie­tu­vos ae­ro­dro­mai bus vys­to­mi ir at­nau­ji­na­mi, pa­vyz­džiui, Po­ciū­nų, Ky­viš­kių, Pa­ne­vė­žio ir Ma­ri­jam­po­lės. Ki­tus ae­ro­dro­mus pla­nuo­ja­ma per­duo­ti sa­vi­val­dy­bėms, o joms at­si­sa­kius, ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas tu­rė­tų bū­ti per­duo­tas vals­ty­bės įmo­nei Tur­to ban­kui.</p> <p>„Aly­taus ae­ro­dro­mo su­grio­vi­mas ne­nau­din­gas mū­sų mies­tui, bet nau­din­gas Ma­ri­jam­po­lei ir Prie­nų ra­jo­nui – Po­ciū­nams“, – įsi­ti­ki­nęs ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, ku­ris va­do­va­vo pra­ėju­sios ta­ry­bos ka­den­ci­jos me­tu su­da­ry­tai dar­bo gru­pei, pa­ren­gu­siai va­di­na­mo­jo pra­mo­gi­nio ae­ro­dro­mo pro­jek­tą.</p> <p>„Gal ne­da­ry­ki­me Ki­ni­jos be­veik mies­to cen­tre, gal dėl LEZ in­ves­tuo­ki­me į ra­jo­no te­ri­to­ri­ją? Siek­da­mi pa­nai­kin­ti ae­ro­dro­mą, vi­sus gin­klus ati­duo­da­me Ma­ri­jam­po­lei“, – ko­le­gai ta­ry­bo­je tar­si ant­ri­no Čes­lo­vas Dau­gė­la.</p> <p>Ta­ry­bos na­rys An­drius Ju­čas tvir­ti­no iš ae­ro­dro­mo ša­li­nin­kų ne­gir­din­tis, ką ten no­ri­ma da­ry­ti: „Ma­čiau tik Le­o­na­vi­čiaus skaid­res, ką ten no­ri­ma da­ry­ti. O dėl ver­slų: yra įvai­riau­sių, kur ne­rūks­ta ka­mi­nai, dėl to bus ta­ria­ma­si su mies­tie­čiais.“</p> <p>Ta­ry­bos po­sė­dy­je kal­bė­jęs Aly­taus ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Ur­ba­na­vi­čius aly­tiš­kių iš­rink­tų­jų klau­sė, ko­kį tiks­lą no­ri­ma pa­siek­ti, kas svar­baus įvy­ko, kad taip sku­ba­ma spręs­ti to­kį ae­ro­dro­mo klau­si­mą. Jis siū­lė ae­ro­dro­mo klau­si­mo spren­di­mą ati­dė­ti, nes dar teis­me spren­džia­mi šios te­ri­to­ri­jos že­mės rei­ka­lai. K.Ur­ba­na­vi­čius pa­mi­nė­jo, kad ae­ro­klu­bas su rė­mė­jų pa­gal­ba 30 tūkst. li­tų yra su­mo­kė­jęs už ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jos de­ta­lio­jo pla­no pa­ren­gi­mą, ku­ria­me nu­ma­ty­ta, kaip jis bū­tų plė­to­ja­mas iš­sau­gant pa­skir­tį bei pra­ple­čiant veik­lą.</p> <p>Mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ste­bė­ji­mu, tai pir­mas žings­nis ap­si­spren­džiant dėl LEZ, jei no­ri­ma kur­ti nau­jų dar­bo vie­tų.</p> <p>Po il­gai už­si­tę­su­sių dis­ku­si­jų ta­ry­ba pri­ta­rė Aly­taus LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gi­mui.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­rės vyk­dy­ti šios stu­di­jos pa­ren­gi­mo vie­šą­jį kon­kur­są, ku­rio me­tu pa­aiš­kės, kiek kai­nuos jos pa­ren­gi­mas. Pre­li­mi­na­riai tai ga­li kai­nuo­ti nuo 15 iki 30 tūkst. eu­rų.</p> <p>Stu­di­jos pa­ren­gi­mas kar­tu su ren­gė­jų pa­rin­ki­mu vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du ga­li už­truk­ti iki pu­sės me­tų.</p> <p>Ap­si­spren­dus dėl mi­nė­tos ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gi­mo, pri­pa­žin­tas ne­te­ku­siu ga­lios pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos spren­di­mas dėl ae­ro­dro­mo pro­jek­to pri­pa­ži­ni­mo stra­te­giš­kai reikš­min­gu.</p> <p> </p> <h4>By­la bus nag­ri­nė­ja­ma rug­sė­jo pa­bai­go­je</h4> <p>Per­nykš­čio ko­vo pa­bai­go­je Aly­taus ae­ro­klu­bą, kaip ae­ro­dro­mo val­dy­to­ją, pa­sie­kė NŽT raš­tas, ku­riuo in­for­muo­ja­ma, jog vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ta 2010-ųjų bir­že­lio vi­du­ry­je pa­si­ra­šy­ta vals­ty­bi­nės že­mės pa­nau­dos su­tar­tis. Pa­gal šią su­tar­tį ae­ro­klu­bui 68 me­tams bu­vo per­duo­ta ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis 102 hek­ta­rų že­mės skly­pu Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, Miš­ki­nin­kų gat­vė­je.</p> <p>Su­tar­ties nu­trau­ki­mo mo­ty­vas – 2017-ųjų sau­sio vi­du­ry­je pa­si­bai­gu­si ae­ro­dro­mo sta­ti­nių pa­nau­dos su­tar­tis su Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tu prie Vy­riau­sy­bės.</p> <p>Aly­taus ae­ro­klu­bas že­mė­tvarkininkų įsa­ky­mą vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti ae­ro­dro­mo že­mės pa­nau­dos su­tar­tį ap­skun­dė Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mui, prašė jį pripažinti neteisėtu ir panaikinti.</p> <p>Per­nykš­tį spa­lį ae­ro­klu­bas su­lau­kė pa­lan­kaus šio teis­mo spren­di­mo. Ci­vi­li­nės by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu mi­nė­tas de­par­ta­men­tas ne­pri­eš­ta­ra­vo dėl ae­ro­klu­bo pa­reikš­tų rei­ka­la­vi­mų pa­nai­kin­ti že­mė­tvarkininkų įsa­ky­mą. Taip pat nu­ro­dė, kad ae­ro­klu­bui per­duo­tas lai­ki­nai val­dy­ti tur­tas – aš­tuo­ni ae­ro­dro­me esan­tys pa­sta­tai, 15 or­lai­vių ir 2 sklan­dy­tu­vinės prie­kabos – ne­rei­ka­lin­gas de­par­ta­men­to funk­ci­joms vyk­dy­ti. Tam ne­tu­ri­ma nei žmo­giš­kų­jų, nei fi­nan­si­nių iš­tek­lių.</p> <p>Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad pa­si­bai­gus de­par­ta­men­to ae­ro­klu­bui per­duo­tų pa­sta­tų pa­nau­dos su­tar­čiai, ae­ro­klu­bas jų ne­grą­ži­no, o de­par­ta­men­tas ne­si­ė­mė veiks­mų jų su­sig­rą­žin­ti. To­dėl teis­mas NŽT įsa­ky­mą dėl vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­tos vals­ty­bi­nės že­mės pa­nau­dos su­tar­ties su Aly­taus ae­ro­klu­bu pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tu ir jį pa­nai­ki­no.</p> <p>NŽT to­kį Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui. By­la bus nag­ri­nė­ja­ma rug­sė­jo pa­bai­go­je.</p> <p>Va­kar mies­to me­ro N.Ce­siu­lio kvie­ti­mu sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras V.Sin­ke­vi­čius, „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to at­sto­vai. Ap­tar­ti in­ves­ta­vi­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, LEZ stei­gi­mo ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je klau­si­mai. Mi­nist­ras sa­kė pa­lai­kan­tis idė­ją ae­ro­dro­me kur­ti LEZ, bu­vo pri­sta­ty­ti šių zo­nų pra­na­šu­mai prieš pra­mo­nės par­kus. Apie tai pla­čiau – ar­ti­miau­sia­me „Aly­taus nau­jie­nų“ nu­me­ry­je. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_7779.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-691-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_7779.JPG" width="2098" height="1422" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1927"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562500553"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>esmė</span> - Sek, 2019-07-07 - 14:55</p> </li> <a href="/comment/1927#comment-1927" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1927#comment-1927" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dėl aerodromo 100 ha kol kas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dėl aerodromo 100 ha kol kas visi variantai fiasko. Dėl lez steigimo aerodromo vietoj, kol pustuščias pramonės parkas nei vienas rimtas ministerijos valdininkas atsakingas už efektyvumą net parašo nedės. Jauni ministrai ką suokia jie patys nežino kiek laiko postuose išsilaikys. Taryboj dalis jaunimo balsavę jie ir tokio lygio aerodromo nesukūrę. Kaip anksčiau balsavę prieš lez, nepanašu. Kad ir dabar suvokia ką reiškia. Iš vis vaizdas nuo realybės per savivaldą atitolsta. Na ir Alytuj rik tokiais burbulais galima maitint visuomenę ir tai tinka. Kitur būt neįmanoma.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1927" token="nrHB01i8SKXOwARy00NFe9zzD07MSYHZokf7x0M-MUA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1926"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562489996"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kiek</span> - Sek, 2019-07-07 - 11:59</p> </li> <a href="/comment/1926#comment-1926" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1926#comment-1926" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiek per savivaldą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiek per savivaldą alytiškiai sugeba kontroliuot? Ir kiek liko? Strateginių įmonių dzūkijos vandenys bei šilumos tinklai kur vadovų postuose ir valdybose po nepriklausomais atstovai iš svetur, ir šie priartėt vengia. 100 ha po aerodromu ir tuos persiimt bando. Liko švietimo reformos ir erzelynai, kad išgyvent dėl cento vienas kitam...Tokia mandrų dalia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1926" token="z3DBEaHoZ634f6yOag3NCkgKFIKSAyxTN2T5pPnFQAQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1911"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562312453"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Įdomu,</span> - Pen, 2019-05-07 - 10:40</p> </li> <a href="/comment/1911#comment-1911" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1911#comment-1911" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiek procentų nuo 10 000 000…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiek procentų nuo 10 000 000 teks alytiškių, marijampoliečių ir sostinės socdemų vadukams?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1911" token="Tv27P3qVkslIj5TTZHlHnq9gCbv86x27BovKuM5wvfA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1891"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562231701"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>baik</span> - Ket, 2019-04-07 - 12:15</p> </li> <a href="/comment/1891#comment-1891" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1891#comment-1891" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Baik šmeižinėt ir atsiprašyk.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Baik šmeižinėt ir atsiprašyk.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1891" token="yjGyGd1pZ3-Nsr-vEDus0yHwTWNWFCSIwV4PPWlsAqg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1881"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562224048"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Albinui</span> - Ket, 2019-04-07 - 10:07</p> </li> <a href="/comment/1881#comment-1881" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1881#comment-1881" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tamsta esate jau 2 kartus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tamsta esate jau 2 kartus nuteistas už šmeižtą. Čia savo komentaruose vėl šmeižiate. Tikrai informuosiu tuos žmones, ant kurių čia pilate purvą. Jei smegenys pas tamstelę neveikia, tai stabdį vėl teismas turės nuspaust</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1881" token="RCos0_iJV9Y6gT-tSxYOlzygSf-V0NT7s-6tRDtN3C8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1880"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562223560"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kur?</span> - Ket, 2019-04-07 - 09:59</p> </li> <a href="/comment/1880#comment-1880" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1880#comment-1880" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur didžios peticijos ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur didžios peticijos ir mitingai už neveikiančio aerodromo išsaugojimą? kaip jaučiasi tie keli po organizatoriais..?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1880" token="TsiwdlT0MVG9u_OQkZJwGpn7LbH7c0EOz3gS3XGVx04"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1877"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562152207"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>etika</span> - Tre, 2019-03-07 - 14:10</p> </li> <a href="/comment/1877#comment-1877" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1877#comment-1877" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei viešoj erdvėj straipsnį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei viešoj erdvėj straipsnį minimus tarybos narius vardija kaip dirbančius opozicijoje, tai tegu jie pagal įstatymus oficialiai tarybos posėdžio metu ir pasiskelbia opozicija. Dar ir veiklos programą pateikia su siekiamais tikslais. kad tikrai miesto teritorijoje gyvenantiems alytiškiams būtų aišku. Kad jų išrinktoje taryboje yra oficiali opozicija ir to bei kaip siekia. Kita pusė dalis realiai rajono teritorijoj gyvenančių šiuose rinkimuose ir kandidatavo pagal gyvenamas realias vietas į Alytaus rajono tarybą. Dabar gaunasi jei realiai pav. rajono teritorijoj gyvena, o aiškina tikrai mieste gyvenantiems ko jiems labiausiai reikia, ar po aerodromo butaforija kur keli pasiskraido kaip savam, ar miestiečiams svarbiau geriau apmokamos darbo vietas nei aerodromo butaforija kur gyvenant mieste matosi kiek ten skraido ir ko trūksta iki rimto aerodromo ir per 30 metų kaip neišsivystė taip ir nelemta, tai gal reikia gerbt ir tikrai miesto ribose gyvenančių interesus. Nes valdžia dirba žmonėms, o ne aerodromų plotams. Vėl pagal LR Konst. 46 str. valstybė ūkinę veiklą reguliuojama taip, kad ji tarnautų bendram Tautos gerbūvio labui. Reiškia apie 50 tūkstančių mieste gyvenančių alytiškių interesų labui. O ne po keliais pro retą pasiskraidančiais manipuliuojant 100 ha žemių plotais miesto ribose.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1877" token="oxZiFaXkrQljF4EcBmXkr7tjw46bUVbG0nquq9vCymI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1872"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562142195"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>apsijuokinėja</span> - Tre, 2019-03-07 - 11:23</p> </li> <a href="/comment/1872#comment-1872" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1872#comment-1872" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šis straipsnis aiškiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šis straipsnis aiškiai parodo. kaip po Alytaus elito keli apsijuokinėja. Ko siekia taryboje būdami ir kaip jų kombinacijos baigiasi. Reiškia aerodromo žemė a[ie 100 ha visą laiką priklausė valstybei ar jos institucijoms. Tad kol neišspręstas žemių priklausomybės reikalas privatininkai savo lėšų dėl dėl detalių planų, ar teisminiai ginčai... - neatsakingi švelniai tariant. Rimčiau gal turėjo siekių ateitį, kad atsipirks...? tad ritmai teismai net jų priekaištų dėl detalių planų priimt nelabai galėjo. Nes visą laiką klausimas - ar priklauso jiems ši žemė? Bet čia ir gudrūs. Dabar po tarybos sprendimų ši žemė visais atvejais per savivaldybės ar valstybės projektus išnaudos. Reiškia anie ir jų įdėtos lėšos ...atgaut mažai šansų. Reiškia tiek vargta ir..? o čia ne tas pats kas už panašiais situacijas vaikytis eilinį ubagėlį per galimų provokacijų modelius ir tai tarsi ir su teisėsaugos skaitysim nenoru to matyt? Kaip politikas privataus kaltinimo institutu naudojasi nepagrįstai. vertinama kaip piktnaudžiavimo teise galimybės, tyčia siekdami pakenkti kaltinamiems asmenims, ar tokiu būdu daryti jiems spaudimą. O čia tarybos sprendimas. Ir politikų dauguma žino vietinių atskirų veikėjų šiuos fintus. Kur jei ne šie fintai, seniai Alytus ekonomiškai klestėtų. Bet per jų nepamatuotas ambicijas slopins, klampins...per ką ir patys apsigauna.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1872" token="g5DLjAm-HQvpNr2fU4X7-O98cprZ20ypzLDg8w9aihs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1870"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562127321"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>rezultatai</span> - Tre, 2019-03-07 - 07:15</p> </li> <a href="/comment/1870#comment-1870" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1870#comment-1870" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kokie skirtingi per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kokie skirtingi per savivaldą veiklos rezultatai per paskutinius kelis mėnesius Kauno ir Alytaus miesto. Jei Kaune dėl jau pradėtų vykdyti projektų pertekliaus nervinasi kauniečiai. Kadangi per perkasimus spūstys susidaro. Valdininkai skundžiasi dėl didėjančio darbo krūvio ir atsakomybės. Bet Kauno ekonomika kaip ant mielių kyla. Uždarbiai daug didesni nei Alytuj. Kauno LEZ ten dūzgia perpildyti ir vėl 100 ha plečiasi. Alytuj priešingai. Tarpusavį pliektis dar labiau pradėję. Ypač dėl aerodromo vietoj LEZ steigimo. Kur įdomu kokia vertė 100 ha žemių ar užstačius bankams - vienok didelės sumos. Per LEZ 100 ha persiima savivaldybė ar valstybė. Vadinasi kas kiek dėl detalių planų įdėjo ar teismuose - koks skirtumas. Privatiems neatiteks. Nes visi atvejai pirma savivaldybė ar valstybė per savo projektus išnaudos. Ir kol kas Alytuj tik didėjančios emocijos... Vasara, pats statybų bumas. Alytus kaip miestas apmiręs. Miesto lygio ir energijos nėra. Atviras nykimas padidintu tempu. Tokias situacijas vadina. Kaip bausmė už pilietinį pasyvumą (Platonas).</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1870" token="Ij14_wSFC3akwhMHqSfVhU9oCgmhRE0QRIOiqtdK59g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1868"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562073869"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomu?</span> - Ant, 2019-02-07 - 16:24</p> </li> <a href="/comment/1868#comment-1868" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1868#comment-1868" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl taryboje po oficialia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl taryboje po oficialia opozicija su alternatyvia valdantiems veiklos programa neužsiregistruoja? Jei priešingai dėl aerodromo išstoja? Juk pirmą kart Alytaus politikoj taryboje nėra oficialios opozicijos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1868" token="ZV_5rjzdyfWlMYq0j4fXIupoGvbqeiLEYWWh4cNQ5cY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1867"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562068575"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kaina </span> - Ant, 2019-02-07 - 14:56</p> </li> <a href="/comment/1867#comment-1867" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1867#comment-1867" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mandrumo kaia Alytuj. Matyt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mandrumo kaia Alytuj. Matyt vietos elitėlio keli suinvestavo į aerodromo detaliua planus? Dar per teismus suspurtavo gal tikėdami? Kad po aerodromo 100 ha prasiimituos išsilygindami ir...? O čia per lez steigimą savivaldybė perima 100 ha. Ir kaip kam sudie svajonės. Ir prarasta įdėta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1867" token="ruABujDEa4qmn4v10NzPk_EZJ9InUsxuN8gJ13aGDSA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1866"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562062758"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vinis</span> - Ant, 2019-02-07 - 13:19</p> </li> <a href="/comment/1866#comment-1866" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1866#comment-1866" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei privatūs nemažai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei privatūs nemažai sumokėję už aerodromo detalius planus ir reikalai teismuose kainuoja? Vadibas su lez steigimu kažkas praranda iliuzijas dėl 100 ha? Kaip ir nuplaukia įdėti pinigai? Panašu išsidurta. Monkės biznis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1866" token="BPeLGyVpbtIgE_WOE50B-nLdu1tjzEyNIaKccGuAZmo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1865"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562061602"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kaip</span> - Ant, 2019-02-07 - 13:00</p> </li> <a href="/comment/1865#comment-1865" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1865#comment-1865" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip dalis Alytuj mėgsta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip dalis Alytuj mėgsta teisėsaugai primokėdami dirbt. Negaili laiko nei pinigų. Kur galėtų patys problemas išsispręst garbingai į akis argumentuodami. Čia priskundė teisėsaugai primokėdami ir ereliai teismo salėse. Bet čia ne rimto miesto lygis. Greičiau gūdaus kaimo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1865" token="7-fwk4pHDf5QBhVTIm5EK9ANzawiPPhPNdUlPa8h31Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1864"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562058819"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mentalitetai</span> - Ant, 2019-02-07 - 12:13</p> </li> <a href="/comment/1864#comment-1864" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1864#comment-1864" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Utenoj nuo Nepriklausomybės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Utenoj nuo Nepriklausomybės pradžios iki šiol tęsia. Vieningai per ES paramos projektus užsidirbt savivaldybei ir jos įmonėms. Bei kitoms miesto firmoms. Todėl kaip kiti bandė juos nykint. Jie pasakė. Nenykinsim savo įmonių ir rinkų. Bet per jas dirbsim ir užsidirbsim patys. Tęsia iki šiol. Alytuj kaip pradėjo kitų naudai nykit .. Taip ir. Kaip taisyklė, jei tik kas bando skatint investicijas - iš kart organizuotas pasipriešinimas. Nors savo laiku ir vietos verslams buvo siūlymų. Organizuotai per ES paramos projektus stiprėt. kad užsidirbtų ir konkurencingi būtų. Bet su pašaipom.. Kam taip, kaip galima lengviau. Ir esmėj dauguma įmonių sunkėja padėtis. Konkurencijoj parsiklupdę. Ir šioje situacijoje iš kart vieni prieš kitus įsirausė. Per paskutines 2 kadencijas net kaip ir akivaizdūs valstybinių institucijų įsikišimai per savivaldą. Reiškia taršo vietinius kas netingi. arba patys vietiniai taršosi prie pirmos progos. Beje dėl Marijampolės per paskutinius mėnesius veržliai vystosi... Marijampolės butų ūkis lyderiai šalyje renovavimo srity... Kiekvieną progą išnaudoja eit į priekį. Alytuj vienok didėjanti stagnacija. Žvilgtelt į apačias per savivaldą laukimas vietoj ėjimo į priekį. Vis laukia kada bus pinigų... Tik užsisklendę ir nieko nereikia jiems..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1864" token="hg5LJdH7M2VTm7xee_BOIYnQKHteyOUziW1L_CUSm7k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1863"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562056636"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Sveikas protas</span> - Ant, 2019-02-07 - 11:37</p> </li> <a href="/comment/1863#comment-1863" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1863#comment-1863" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sveiko proto miestelyje liko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sveiko proto miestelyje liko labai mažai. Lengviausia imti viską ir sugriauti nemąstant, nes akyse ir smegenyse dabar kai kam šviečia 10 mln. O karti Lietuvos patirtis rodo, kad didžioji dalis pinigų nepasiekia objektų, nugula kitose vietose :) Bus sukurtos darbo vietos ? Nebus, nes mes esam užkampis be jokių susisiekimo arterijų ! Bus kaip pramonės parke. Sukals koks tipo verslininkėlis stulpus ir stovės jie 10 metų. Paskui kitas vadybininkas išklenčys finansinę paramą iš miesto, o paskui pardavinės tą sklypą kartu su ta pinigine parama. Va ir visas monkės biznis. Atvažiavo vyriausybės desantas. Na ir kas ? Juk jie prisipažino, kad jokio investuotojo dar nėra !!! Tai kodėl tokia skuba ? Skuba todėl, kad rinkimai į Seimą jau ant nosies, reikia greituoju būdu įsisavinti pinigėlius kol dar valdžioje. Kol įvyks teismo procesas, organizuokit diskusijas su gyventojais, klauskit jų nuomonės</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1863" token="8_Hxu-vtk7kTdhclf4XaOmUFiuQ9JWsFjppSietkp-Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1862"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562053444"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mato</span> - Ant, 2019-02-07 - 10:44</p> </li> <a href="/comment/1862#comment-1862" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1862#comment-1862" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visi mato ir žino kam…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visi mato ir žino kam padėkot. Kad kaip kas negaili didelių pastangų, kad Alytus ekonomiškai nepakiltų. ir atsakymas, kodėl kitur po pramonės parkais ar LEZ visur perpildyta investicijom dūzgia, Alytuj pustuščia. Kaip užkerėti. Tik pakrutino 100 ha žemių plotų po aerodromo pavadinimu ir...? Įvelta pradžioj per prieš organizavimą peticijom, mitingų. .Matyt tai nepalaiko dauguma, tai per teismus. Nors rimta savivalda patys tarybos 27 nariai pagal išimtinę kompetenciją sprendžiasi problemas. Būtent 27 tarybos nariai pagal įstatymus ATSAKINGI. O jei sprendžia teismai...? Tai kaip įprasta. Jei įeina į ano firmos privačią teritoriją dėl atseit užkastų atliekų ir atsakymų iki šiol nėra? Reiškia kas iš tikro Alytaus m. savivaldą kaip iš užkuliusių per valstybines institucijas reguliuoja...? O ekonominė padėtis Alytuj silpnėja. Kaip kitos savivaldybės per paskutinius mėnesius į priekį veržliai pajudėjo, Alytus savo stiliuj užsibuksavo. Blusinėsis, kas kaip..? Trumpiau energijos ir lėšų savi nykintis negaila... Štai ką reiškia kaip taryboje pasirodo turtingi. Jei ano viešai deklaruoti turtai apie 1,5 milijono..? Įdomu kiek 100 ha po aerodromo pievom vertė? Vienok bus ne po smulkiai... Tokie kąsneliai... Ir galimybė per rimtą investuotoją sukurt apie tūkstantį gerai apmokamų darbo vietų - Alytuj tabu. Geriau liks reti po vietiniais nuo kurių aimanuoja, kad nesiskaito...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1862" token="Z1LMvoc_5HKGtMQanQeo8fnWPWPVsLXFhk3htwl9kgo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=691&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="L2wk-c86DEZz87Dyu1x_7hbqG9-IcZrNxFHXiEFYhEA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 02 Jul 2019 06:49:08 +0000 vyrredaktorius 691 at https://www.alytausnaujienos.lt Kyla tarybos narių apetitas išmokoms: prireiks dar 60 tūkstančių eurų! https://www.alytausnaujienos.lt/kyla-tarybos-nariu-apetitas-ismokoms-prireiks-dar-60-tukstanciu-euru <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (12)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/74-13304" rel="bookmark"> Nr. <span> 74 (13304) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/posedis%20IMG_0150.jpg?itok=Zu6Zl3kw" width="344" height="287" alt="Alytaus taryba" title="Pa­gal da­bar jau se­ną reg­la­men­tą ta­ry­bos na­rių iš­lai­ky­mas per me­tus mies­to biu­dže­tui at­si­ė­jo maž­daug 120 tūkst. eu­rų. Pa­kei­tus reg­la­men­tą ir pa­di­di­nus mė­ne­si­nes iš­mo­kas, iš biu­dže­to pa­pil­do­mai per me­tus mak­si­ma­liai ga­li pri­reik­ti apie 60 tūkst. eu­rų.                Zenono Šilinsko nuotr.  " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­ba iš­mo­kas bu­vo ap­kar­piu­si</h2> <p>Be­veik prieš ket­ve­rius me­tus, pra­dė­jus dar­bą pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, bu­vo pri­im­tas nau­jas ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas. Tuo­met bu­vo pa­grin­di­nis sie­kis – ap­ri­bo­ti ta­ry­bos na­rių sa­va­ran­kiš­ko dar­bo lai­ką ir su­ma­žin­ti iš­mo­kas kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms, ku­rui, ry­šio prie­mo­nėms pa­deng­ti.</p> <p>Anks­tes­nia­me reg­la­men­te ta­ry­bos na­rių sa­va­ran­kiš­kas dar­bas – su­si­ti­ki­mai su rin­kė­jais, pa­si­ruo­ši­mas po­sė­džiams ar dokumentų nagrinėjimas – net ne­bu­vo įspraus­tas į lai­ko rė­mus. Bu­vo ga­li­ma de­kla­ruo­ti no­ri­mą va­lan­dų skai­čių per mė­ne­sį ir gau­ti at­ly­gį at­si­žvel­giant į ša­lies vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­tį.</p> <p>Taip ta­ry­bos na­riams su­da­ry­tos ga­li­my­bės pa­si­di­din­ti sa­va­ran­kiš­ko dar­bo va­lan­das ir gau­ti di­des­nes mė­ne­si­nes iš­mo­kas. Juk kas ga­li kon­tro­liuo­ti jų su­si­ti­ki­mų su rin­kė­jais ar pa­si­ruo­ši­mo po­sė­džiams lai­ką?</p> <p>Tuo­met pa­tvir­tin­ta­me nau­ja­me svar­biau­sia­me ta­ry­bos veik­los do­ku­men­te – reg­la­men­te – už­fik­suo­ta sa­va­ran­kiš­ko dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ri­ba. Sa­va­ran­kiš­kai de­kla­ruo­ja­mo dar­bo lai­ko mak­si­ma­lus va­lan­dų skai­čius ne­ga­li bū­ti di­des­nis nei 60 va­lan­dų per mė­ne­sį. Už šį dar­bą at­ly­gi­na­ma at­si­žvel­giant į ša­lies vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­tį.</p> <p>Ta­ry­bos na­rys sa­va­ran­kiš­kam dar­bui ga­li skir­ti ir dau­giau lai­ko, bet bus mo­ka­ma ne dau­giau nei už mi­nė­tą skai­čių va­lan­dų per mė­ne­sį.</p> <p>Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta­me nau­ja­me jos veik­los reg­la­men­te fik­suo­tos ir mė­ne­si­nės iš­mo­kos kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms, ku­rui ar ry­šio prie­mo­nėms pa­deng­ti – ne dau­giau nei 100 eu­rų.</p> <p>Anks­čiau va­di­na­mo­sioms kan­ce­lia­ri­nėms iš­mo­koms kiek­vie­nas ta­ry­bos na­rys per mė­ne­sį ga­lė­jo gau­ti ne dau­giau kaip 0,3 ša­lies vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio – ta­da dau­giau nei 200 eu­rų.</p> <p>Ta­ry­bos na­riai, at­si­žvel­giant į ša­lies vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­tį, dar gau­na at­ly­gį už da­ly­va­vi­mą ta­ry­bos, jos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų ar dar­bo gru­pių po­sė­džiuo­se.</p> <p>Be­veik prieš ket­ve­rius me­tus ta­ry­bos na­riai su­si­ma­ži­no ape­ti­tą mė­ne­si­nėms iš­mo­koms, siek­da­mi tau­py­ti vie­ti­nį biu­dže­tą ir ap­kar­py­ti kai ku­rių ta­ry­bos na­rių no­rus gau­ti di­de­les mė­ne­si­nes iš­mo­kas, net vir­ši­jan­čias mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą.</p> <h2>Klau­si­mų dėl di­di­na­mų iš­mo­kų ne­bu­vo</h2> <p>Tik pra­dė­jus dar­bą šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, ba­lan­džio pa­bai­go­je me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis iš ta­ry­bos na­rių, jos ir me­ro sek­re­to­ria­to bei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų su­da­rė dar­bo gru­pę pa­reng­ti ta­ry­bos reg­la­men­to pa­kei­ti­mus.</p> <p>Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­siai ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas tvir­tin­ti nau­jas reg­la­men­tas. O ja­me svar­biau­si pa­kei­ti­mai yra su­si­ję su ta­ry­bos na­riams pa­di­dė­sian­čio­mis mė­ne­si­nė­mis iš­mo­ko­mis.</p> <p>Tai leis pa­da­ry­ti du reg­la­men­to punk­tai. Sa­va­ran­kiš­kai de­kla­ruo­ja­mo dar­bo mak­si­ma­lus va­lan­dų skai­čius pa­di­din­tas nuo 60 iki 80 va­lan­dų per mė­ne­sį. Va­di­na­mo­sioms kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms per mė­ne­sį bus ga­li­ma gau­ti jau ne 100, o 150 eu­rų per mė­ne­sį.</p> <p>Po­sė­dy­je net ne­bu­vo pa­aiš­kin­ta, ko­dėl pri­rei­kė di­din­ti mė­ne­si­nes iš­mo­kas ta­ry­bos na­riams, jie pa­tys to net ne­si­tei­ra­vo.</p> <p>Pa­tvir­ti­nus nau­ją ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą, įjung­ta ža­lia švie­sa pa­ki­lu­siam ta­ry­bos na­rių ape­ti­tui gau­ti di­des­nį at­ly­gį.</p> <h2>Kiek pri­reiks pa­pil­do­mų pi­ni­gų iš biu­dže­to?</h2> <p>Kai be­veik prieš ket­ve­rius me­tus bu­vo pa­tvir­tin­tas nau­jas svar­biau­sias ta­ry­bos veik­los do­ku­men­tas, su­skai­čiuo­ta, jog mak­si­ma­liai per mė­ne­sį vie­nas ta­ry­bos na­rys mies­to biu­dže­tui kar­tu su mo­kes­čiais ga­li kai­nuo­ti per 500 eu­rų. To­kia su­ma su­si­da­ro įver­ti­nus ta­ry­bos na­rių da­ly­va­vi­mą įvai­riuo­se po­sė­džiuo­se, nu­sta­ty­tą mak­si­ma­lų sa­va­ran­kiš­ko dar­bo lai­ką ir ga­li­mas gau­ti di­džiau­sias iš­mo­kas kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms.</p> <p>Pa­gal da­bar jau se­ną reg­la­men­tą ta­ry­bos na­riai ga­vo nuo 20 iki 500–600 eu­rų per mė­ne­sį ne­at­skai­čius mo­kes­čių. Per me­tus jų iš­lai­ky­mas mies­to biu­dže­tui at­si­ė­jo maž­daug 120 tūkst. eu­rų.</p> <p>Pa­kei­tus reg­la­men­tą ir pa­di­di­nus mė­ne­si­nes iš­mo­kas, iš biu­dže­to pa­pil­do­mai per me­tus mak­si­ma­liai ga­li pri­reik­ti apie 60 tūkst. eu­rų.</p> <p>Kaip pra­ėju­sio­je mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jo­je, taip ir šio­je iš­mo­kų yra at­si­sa­kę Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius ir To­mas Pa­čė­sas. Į šios ka­den­ci­jos ta­ry­bą jie abu iš­rink­ti pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Ta­čiau S.Le­o­na­vi­čius iš pas­ta­ro­sios aso­cia­ci­jos, va­do­vau­ja­mos T.Pa­čė­so, dėl ne­su­ta­ri­mų su va­do­vy­be jau pa­si­trau­kęs.</p> <p>Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis tvir­ti­no, kad nau­jas reg­la­men­tas pa­tvir­tin­tas pa­si­kei­tus įsta­ty­mams: „Ko­dėl rei­kė­jo di­din­ti mė­ne­si­nes iš­mo­kas, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, nes jų ne­gau­nu. Kiek ži­nau, kai ku­rie ta­ry­bos na­riai pageidavo di­des­nių iš­mo­kų įsi­gy­ti kom­piu­te­riams dar­bui su ta­ry­bos do­ku­men­tais, nes jų iš sa­vi­val­dy­bės ne­ga­vę.“</p> <p>Pa­gal da­bar jau se­ną reg­la­men­tą ta­ry­bos na­rių iš­lai­ky­mas per me­tus mies­to biu­dže­tui at­si­ė­jo maž­daug 120 tūkst. eu­rų. Pa­kei­tus reg­la­men­tą ir pa­di­di­nus mė­ne­si­nes iš­mo­kas, iš biu­dže­to pa­pil­do­mai per me­tus mak­si­ma­liai ga­li pri­reik­ti apie 60 tūkst. eu­rų.                                                                                      Zenono Šilinsko nuotr.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/posedis%20IMG_0150_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-685-YNB8wjjzQn4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/posedis%20IMG_0150_0.jpg" width="1843" height="1228" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1860"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562010037"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Juozupukas</span> - Pir, 2019-01-07 - 22:40</p> </li> <a href="/comment/1860#comment-1860" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1860#comment-1860" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savavaliaujantiems…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savavaliaujantiems privatbiznio kvailiams reikės išvesti "Kenksmingo Kenkimo Koeficientus" (KKK), kurie padės nustatyti kiekvieno ekonominio efektyvumo lygį tarybos (sovieto) valdyme. Tarybiniais laikais "sovietai" taip nedirbo. Ir kas jiems ką padarys ką padarys, kai jie visą depiliuotą Lietuvukę aptvėrė NATO tankais.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1860" token="8ApXVD5ixDG0lWnDRUmt_IEuzYGVXmV103oGuFSwFAQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1853"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561955478"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>veidrodis</span> - Pir, 2019-01-07 - 07:31</p> </li> <a href="/comment/1853#comment-1853" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1853#comment-1853" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bausmė už pilietinį pasyvumą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bausmė už pilietinį pasyvumą (Platonas). bet Alytui netinka. Kokia mandra visuomenė -tokia valdžia. Net ir miesto šventė kur beveik 2 kart brangesnė nei prieš metais, tiko bendruomenei ir emigrantams dalyvavusiems paklegėt. kaip gražu ir gera. Neužsimenant apie miesto rimtas problemas. Kas neįdomu ir alytiškiams. Miesto intereso gynimo nemėgsta. Bet tai, kad viešai didinasi išmokas, geriau. Nei. kad būnant politikais prisidengę po privačiais kaltinimais per teismus ieško žalos nuo eilinių alytiškių ubagų. Kur rimčiau vertinama kaip piktnaudžiavimo teise galimybės, siekiant per tai pakenkt eiliniams aktyvesniems ar tokiu būdu daryt spaudimą spaudžiant per anstolius išieškant lėšas, kur neįtinka atskirų interesams. Ir kurie kertasi su viešu interesu. Su įtarimais net su galimų provokacijų versijom ir net tai tarsi palaikant teisėsaugai. Trumpiau geriau nei kaip iš užkuliusių per intrigas nuo miesto interesų žebravoja. Nes Alytaus m. per savivaldą ir ypač atskirus anoje kadencijoj ir šioje tęsiasi per daug falšo... Ypač pirmą kart kaip oficialia opozicija niekas neišdrįsta pasiskelbt - čia susilpnėję....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1853" token="X1bpwEuqiUFNt1aeIhE8h3kRgyZge8vBz1N9-_LsVh0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1848"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561841579"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rita</span> - Šeš, 2019-29-06 - 23:52</p> </li> <a href="/comment/1848#comment-1848" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1848#comment-1848" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">man įdomu kada meras su…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>man įdomu kada meras su vicemere pradės dirbti, nes dabar panašu, kad fotomodeliais dirba. O dėl padidintų sau išmokų nesistebiu-socdemų bebrai visada bebrai, nesvarbu jauni ar seni.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1848" token="ZZIj-woie50X3X_lHCYJsVQOWgJxr034_XBwhqJ1BOg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1847"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561830350"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Siusiulei</span> - Šeš, 2019-29-06 - 20:45</p> </li> <a href="/comment/1847#comment-1847" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1847#comment-1847" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mulkiai</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mulkiai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1847" token="90SYXVevwoT6Ljn4tT4jJLeNGfDFJD7Niz8FicgkEqE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1846"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561827637"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>l</span> - Šeš, 2019-29-06 - 20:00</p> </li> <a href="/comment/1846#comment-1846" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1846#comment-1846" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">patys sau pasididino algas</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>patys sau pasididino algas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1846" token="sa2JXuPpJStj4v83ucSiXXkSwKDko0CuSe-PIi9OTow"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1845"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561825622"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kavinė</span> - Šeš, 2019-29-06 - 19:27</p> </li> <a href="/comment/1845#comment-1845" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1845#comment-1845" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Girdėjau ką kalba prie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Girdėjau ką kalba prie butelio tarybos nariai. Baisu. Reikia pirmalaikių rinkimų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1845" token="r3VziZFOsrzDiPYQ1FJS3AG8UQqCsNz7T1l2_QdLCBc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1844"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561821589"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gyventoja</span> - Šeš, 2019-29-06 - 18:19</p> </li> <a href="/comment/1844#comment-1844" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1844#comment-1844" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na va, jau ir pasimatė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na va, jau ir pasimatė tikrasis veidas! O kokie pažadai buvo! Gal pirma darbai, o paskui išmokos! Bjauru, šlykštu!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1844" token="HAlJYOz6BWy5v10YV8ifFXMtIs9YaAPiQ32G2W6iJ1U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1843"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561811802"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kombinatas</span> - Šeš, 2019-29-06 - 15:36</p> </li> <a href="/comment/1843#comment-1843" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1843#comment-1843" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mėsos kombinatas. Očia dar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mėsos kombinatas. Očia dar ir algos duoda ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1843" token="JA6hX0CYMKRgczAjq0lsuI880Bnxv8PAAQ2O4kclyIE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1841"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561745082"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>juozas</span> - Pen, 2019-28-06 - 21:04</p> </li> <a href="/comment/1841#comment-1841" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1841#comment-1841" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kokia gėda. Bjauru. dar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kokia gėda. Bjauru. dar tokios tarybos nebuvo godžios.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1841" token="z6CbW4C44FKUAXdwPW09NU7Ueh_YOkQXaYm1FM5y4BQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1840"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561735969"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>stebetojas</span> - Pen, 2019-28-06 - 18:32</p> </li> <a href="/comment/1840#comment-1840" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1840#comment-1840" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Apetitas dideja bevalgant.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Apetitas dideja bevalgant.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1840" token="Y0rOaIbIMD5KMLWLwT1mDuam0YINmUZBpU2P9SSXQ4I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1839"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561730798"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vytenis</span> - Pen, 2019-28-06 - 17:06</p> </li> <a href="/comment/1839#comment-1839" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1839#comment-1839" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Uz puikius miestui…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Uz puikius miestui sprendimus, vos turgaus zmones darbo neprado, as isnesiau prekes i globnami uz paskutinius nusipirkes, valio, aciu Juoniaus administracijai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1839" token="o5TvoA0mVMtPkp3AYzUyitTgW7IzFx1ZE7xypGxpUd8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1838"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561729609"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>idomu</span> - Pen, 2019-28-06 - 16:46</p> </li> <a href="/comment/1838#comment-1838" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1838#comment-1838" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">uz kokius nuveiktis siai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>uz kokius nuveiktis siai dienai nuopelnus?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1838" token="KSrCmh4saBjO4ZxVa91I11tnyGTfq6gLfJt_PW-3I7k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=685&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="GN9xn7r3cXOyh92Il3pHpKDqrAtbcPijyKxSQ-hwwgo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 28 Jun 2019 13:02:48 +0000 vyrredaktorius 685 at https://www.alytausnaujienos.lt