Sa­vi­val­dos rin­ki­mų star­tas pa­si­žy­mė­jo skun­dais ir pra­dė­tais ty­ri­mais

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Kovas 1
Rinkmai
Zitos Stankevičienes nuotr.
Van­giau nei per pra­ėju­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus vy­kę iš­anks­ti­niai bal­sa­vi­mai Aly­taus ra­jo­ne ne­ap­si­ė­jo be skun­dų ir iki­teis­mi­nio ty­ri­mo. Aly­taus mies­te tiek rin­kė­jai, tiek kan­di­da­tai daug­maž bu­vo draus­min­gi ir šį­kart bal­sa­vo dau­giau rin­kė­jų nei prieš ket­ve­rius me­tus. Va­kar pra­si­dė­jo bal­sa­vi­mai na­muo­se ir tę­sis iki šian­die­nos 20 val., o sek­ma­die­nį nuo 7 iki 20 val. lau­kia­mas di­dy­sis rin­kė­jų ant­plū­dis rin­ki­mų apy­lin­kė­se.

Vie­nas pir­mau­jan­čių­jų pa­gal skun­dus – Aly­taus ra­jo­nas

Per dvi iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nas, tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį, Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo už­fik­suo­ti 23 skun­dai ir pra­dė­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Pri­dė­jus dar ir penk­ta­die­nio pir­mą die­nos pu­sę, iš vi­so pra­ne­ši­mų bu­vo 38.

Pa­sak Kris­ti­nos Ja­nu­le­vi­čie­nės, Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vės, vie­nas pir­mau­jan­čių re­gio­nų Dzū­ki­jo­je pa­gal gau­tų skun­dų skai­čių yra Aly­taus ra­jo­nas. Jį ap­len­kė tik Laz­di­jų kraš­tas.

Vie­nas iš pra­dė­tų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl truk­dy­mo pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se taip pat bu­vo dėl Aly­taus ra­jo­ne už­fik­suo­tų pa­žei­di­mų. Va­sa­rio 28 die­ną, ana­li­zuo­jant so­cia­li­nia­me tin­kle pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją, dėl ku­rios bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, bu­vo iš­si­aiš­kin­ta, kad vie­no­je Aly­taus ra­jo­no sta­cio­na­rios so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų as­me­nys ga­lė­jo truk­dy­ti pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se. Jie, ga­li­mai pa­nau­do­da­mi psi­chi­nę prie­var­tą ar ap­gau­lę, ne­tei­sė­tai agi­ta­vo, ver­tė bal­suo­ti prieš va­lią.

Aly­taus mies­te už­fik­suo­ta, kaip au­to­mo­bi­lis su agi­ta­ci­ne re­kla­ma bu­vo pa­sta­ty­tas ar­čiau ne­gu 50 met­rų nuo rin­ki­mų apy­lin­kės.

Skun­dai dėl ste­bė­to­jų el­ge­sio ir ga­li­mo pa­vė­žė­ji­mo

Kaip tei­gė Jo­li­ta Gru­zins­kie­nė, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, per dvi pir­mą­sias iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nas sa­vo bal­są sa­vi­val­dy­bė­je ati­da­vė per 600 rin­kė­jų. Pir­mą die­ną bal­sa­vo 293 rin­kė­jai, ant­rą­ją – 311 rin­kė­jų. Spe­cia­liuo­siuo­se punk­tuo­se iš vi­so bal­sus ati­da­vė dar 103 gy­ven­to­jai. No­rą bal­suo­ti na­muo­se iki penk­ta­die­nio po­pie­tės bu­vo pa­reiš­kę per 1,8 tūkst. rin­kė­jų, ta­čiau jų skai­čius di­dė­ti ga­li dar ir šeš­ta­die­nį pir­mą die­nos pu­sę. Pas bal­suo­jan­čiuo­sius na­muo­se lan­ko­si rin­ki­mų ko­mi­si­ja, ga­li kar­tu va­žiuo­ti ir ste­bė­to­jai.

Kal­bė­da­ma apie pa­žei­di­mus, J.Gru­zins­kie­nė tei­gė, kad bu­vo gau­tas ste­bė­to­jų pra­ne­ši­mas, jog vie­ną iš iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nų prie Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to ga­nė­ti­nai il­gą lai­ką au­to­mo­bi­liuo­se lū­ku­ria­vo ir su rin­kė­jais ben­dra­vo kan­di­da­tai į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą.

Esą tuo me­tu bu­vo pa­ste­bė­tas di­des­nis bal­suo­to­jų ant­plū­dis. Ki­lus įta­ri­mams dėl rin­kė­jų pa­vė­žė­ji­mo, bu­vo iš­kvies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ku­riems at­vy­kus, bal­sa­vu­sių­jų srau­tas vėl stip­riai su­ma­žė­jo.

Taip pat bu­vo ki­lę ne­ra­mu­mų dėl Dau­guo­se esan­čios spe­cia­lio­sios bal­sa­vi­mo vie­tos, kur esą bu­vo ne­su­da­ro­mos są­ly­gos ste­bė­to­jams at­lik­ti sa­vo pa­rei­gos, o iš įstai­gos dar­buo­to­jų pu­sės bu­vo skun­džia­ma­si, kad kon­kre­čiai par­ti­jai at­sto­vau­jan­tys ste­bė­to­jai el­gė­si įžū­liai ir truk­dė vyk­dy­ti rin­ki­mų pro­ce­są, esą jie fil­ma­vo, fo­to­gra­fa­vo, o tai da­ry­ti yra drau­džia­ma.

Gau­tas skun­das ir iš Pi­va­šiū­nų glo­bos na­mų, kad kon­kre­čios par­ti­jos kan­di­da­tai ten vyk­dė drau­džia­mą agi­ta­ci­ją.

Aly­tu­je rin­kė­jai ir kan­di­da­tai – draus­min­gi

Da­lia Je­zu­ke­vi­čie­nė, Aly­taus mies­to rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, tei­gė, kad per dvi iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je bal­sa­vo per 1,1 tūkst. rin­kė­jų, o tai yra maž­daug 3 pro­cen­tai bal­sa­vi­mo tei­sę tu­rin­čių gy­ven­to­jų.

Be­je, jų bu­vo maž­daug 200 dau­giau ne­gu per pra­ėju­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus. Pir­mą die­ną sa­vo va­lią iš­reiš­kė be­veik 500 rin­kė­jų, o an­trą jie bu­vo ak­ty­ves­ni – dau­giau kaip 600 bal­sų.

Še­šiuo­se spe­cia­liuo­siuo­se punk­tuo­se per iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo lai­ko­tar­pį Aly­tu­je bal­sus ati­da­vė apie 450 mies­to gy­ven­to­jų. „Api­ben­dri­nant vi­sus duo­me­nis, ga­li­ma kon­sta­tuo­ti, kad šie­met rin­kė­jų ak­ty­vu­mas bal­suo­jant iš anks­to yra di­des­nis nei per pra­ėju­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus“, – sa­kė D.Je­zu­ke­vi­čie­nė.

Pa­reiš­ku­sių­jų no­rą bal­suo­ti na­muo­se skai­čių, pa­sak pir­mi­nin­kės, tiks­liai įvar­dy­ti bū­tų su­dė­tin­ga, mat kiek­vie­nos apy­lin­kės at­sto­vai pa­tei­kia skir­tin­gus skai­čius – vie­no­je – vos 4, ki­to­je – dau­giau kaip 50, juo­lab kad šis skai­čius ga­li kis­ti. 

Pir­mi­nin­kė pa­ti­ki­no, kad Aly­tu­je kol kas rin­ki­mai vyks­ta sklan­džiai, di­des­nių pa­žei­di­mų fik­suo­ta ne­bu­vo, skun­dų taip pat ne­su­lauk­ta.

Esą te­ko vie­nos kon­kre­čios po­li­ti­nės jė­gos at­sto­vus įspė­ti nu­si­ka­bin­ti rin­ki­mi­nius pla­ka­tus, mat jie bu­vo ar­čiau nei 50 met­rų nuo bal­sa­vi­mo vie­tos. Į šį įspė­ji­mą bu­vo tuoj pat su­re­a­guo­ta.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.