Nr. 25 (13255)

2019-03-01

„Alytaus naujienų“ numeryje 25 (13255) skaitykite:

 

  • Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos fi­lia­las kraus­to­si į Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją
  • Gy­dy­to­jai į Aly­tų bus vi­lio­ja­mi pi­ni­gi­niais prie­dais
  • Pir­mie­ji pri­va­tūs se­ne­lių na­mai – oriam sen­jo­rų gy­ve­ni­mui
  • Ben­druo­me­nių mo­ky­mo­si veik­loms skirs 80 tūkst. eu­rų?
  • At­lie­kų tvar­ky­mu re­gio­ne do­mė­jo­si sve­čiai iš to­li­mos ka­ra­lys­tės
  • Pir­kė­jams svar­biau­sia – pa­to­gu­mas ir ma­žos kai­nos
  • Ka­ta­rak­ta – li­ga, ke­lian­ti pa­vo­jų re­gė­ji­mui
  • Žuvin­to bios­fe­ros re­zer­va­tas pra­de­da gy­ven­ti pa­va­sa­rio rit­mu
  • Kny­ga – vi­sa ko ži­no­ji­mo pa­grin­das
  • Šimt­me­tį švę­sian­čios pi­lie­ti­nio ir tau­ti­nio ug­dy­mo ly­de­rės veik­los pras­mė ma­žai kin­ta ir šiuo lai­ko­tar­piu iš­lie­ka ak­tu­a­li
Van­giau nei per pra­ėju­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus vy­kę iš­anks­ti­niai bal­sa­vi­mai Aly­taus ra­jo­ne ne­ap­si­ė­jo be skun­dų ir iki­teis­mi­nio ty­ri­mo. Aly­taus mies­te tiek rin­kė­jai,...
Savivaldos rinkimai įvyko, tarybos jau išrinktos, tačiau tiek Alytaus mieste, tiek rajone po dviejų savaičių teks balsuoti antrajame rinkimų ture ir galutinai išsiaiškinti, kas ateinančius ketverius...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.