Rep­re­zen­ta­ci­nia­me kli­pe Aly­tų ža­da­ma pri­sta­ty­ti pa­trauk­liau nei iki šiol

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2020 Gegužė 26
Klipas apie Alytu
Reprezentacinį klipą apie Alytų planuojama sukurti per pusmetį. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė už 4,85 tūkst. eu­rų kurs rep­re­zen­ta­ci­nį vaiz­do kli­pą, ku­riuo tu­rės bū­ti pa­brė­žia­mi pri­va­lu­mai gy­ven­ti, dirb­ti ir in­ves­tuo­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je. Jo au­to­rius bus aly­tiš­kis vaiz­do ope­ra­to­rius Alius Mi­ke­lio­nis, kli­pą pla­nuo­ja­ma su­kur­ti per pus­me­tį, jei vėl ne­įsi­pai­nios ne­nu­ma­ty­tas ka­ran­ti­no dė­muo.

„Mies­tą pri­sta­ty­ti rei­kia ne tik Lie­tu­vai, bet Eu­ro­pai ir vi­sam pa­sau­liui. No­ri­me, kad Aly­taus pri­sta­ty­mas bū­tų nau­jo­viš­kas, mo­der­nus ir šiuo­lai­kiš­kas“, – BNS sa­kė mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Anot jo, anks­čiau pa­na­šūs pri­sta­ty­mai bu­vo pa­sta­tų, ke­lių, gat­vių – ne­gy­vi vaiz­do kli­pai bu­vo, nes nie­kam ne­įdo­mūs pa­sta­tai.

Vaiz­do kli­pas tu­rės bū­ti ne il­ges­nis nei ke­tu­rių mi­nu­čių truk­mės lie­tu­vių, an­glų ir ru­sų kal­bo­mis. Sa­vi­val­dy­bė yra nu­ma­čiu­si, kad kli­pe tu­rės at­si­spin­dė­ti kul­tū­ri­niai mies­to ren­gi­niai, skulp­tū­ros, taip pat Pra­mo­nės par­kas, šei­mos ver­slai, smul­kus ir vi­du­ti­nis ver­slas. Bus ak­cen­tuo­ja­mas spor­tas Aly­tu­je, ug­dy­mo įstai­gos, ak­ty­vus lais­va­lai­kis – dvi­ra­čių ta­kais va­ži­nė­jan­tys dvi­ra­ti­nin­kai, šuo­liai su vir­ve, taip pat – mies­to lo­ka­ci­ja, ke­liai, ma­žo mies­to pri­va­lu­mai.

„Sce­na­ri­ju­je tu­ri at­si­spin­dė­ti pa­grin­di­nė mies­to ver­ty­bė: šei­ma, jos gy­ve­ni­mas ir mei­lė mies­tui. Sce­na­ri­ju­je ga­li bū­ti vaiz­duo­ja­ma, kad mies­tą ku­ria šei­ma“, – tei­gia­ma spe­ci­fi­ka­ci­jo­je. Vaiz­do kli­pe tu­ri at­si­spin­dė­ti epi­te­tai ak­ty­vus, drau­giš­kas, kom­pak­tiš­kas (pa­to­gus), po­zi­ty­vus ir mie­las.

Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tės Ag­nės Gri­ga­liū­nai­tės, jo­kio kon­kre­taus pa­vyz­džio, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti kli­pas apie Aly­tų, nė­ra. Bus ku­ria­mas sce­na­ri­jus, de­ri­na­mas su­ma­ny­mas. Kli­po au­to­rius A.Mi­ke­lio­nis vaiz­dą dengs ar­chy­vi­ne me­džia­ga, ku­rio­je įam­žin­tas Aly­taus gy­ve­ni­mas.

Iki šiol apie Aly­tų yra su­kur­tas ne vie­nas vaiz­do kli­pas, o pas­ta­ruo­ju me­tu ofi­cia­liems mies­to sve­čiams ro­do­mas aly­tiš­kio Ar­tūt­ro Lav­rė­no­vo (MB „Oro­pe­ra­to­rius“) su­kur­tas apie mū­sų mies­tą pa­sa­ko­jan­tis fil­mu­kas.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.