Ran­ki­nin­kas Gin­ta­ras Sa­vu­ky­nas klau­sia me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio: „Ko­dėl ko­man­da, ku­ri pa­ge­ri­na sa­vo re­zul­ta­tus, Aly­tu­je su­lau­kia ne pa­ska­ti­ni­mo, o „nu­skaus­mi­ni­mo”? (97)

Gin­ta­ras Sa­vu­ky­nas
Gin­ta­ras Sa­vu­ky­nas (1971 m. gi­mė Aly­tu­je, pir­ma­sis tre­ne­ris – Pet­ras Ma­žu­tis) – daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos, Bal­ti­jos, Suo­mi­jos, taip pat Is­lan­di­jos, Uk­rai­nos ran­ki­nio ly­gų čem­pio­nas, Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos, Is­lan­di­jos, Suo­mi­jos tau­rės tur­ny­rų lai­mė­to­jas, bu­vęs Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės rink­ti­nės (pa­te­ku­sios į Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tus) vy­riau­sia­sis tre­ne­ris, da­bar – da­bar Eu­ro­pos čem­pio­nų ly­gos ko­man­dos vyr. tre­ne­ris.
Sa­vait­ga­lį bai­gė­si klu­bi­nio ran­ki­nio se­zo­nas Eu­ro­po­je. Čem­pio­nų ly­gą lai­mė­jo is­pa­nų „Barca“, fi­na­le įvei­ku­si da­nų „Aalborg“. Tai, kad fi­na­le žai­dė ne no­mi­na­liai ge­riau­sius žai­dė­jus ir be­ne di­džiau­sią biu­dže­tą Eu­ro­pos ran­ki­ny­je tu­rin­tis pran­cū­zų „Pa­ris Saint-Ger­main“ (PSG), o že­my­no mas­tu kuk­lius fi­nan­sus tu­rin­tis „Aalborg“ – pa­tvir­ti­ni­mas, kad pi­ni­gai spor­te ga­li ne vis­ką.

„Ma­ne nu­ste­bi­no „Aalborg“ ko­man­da, ku­ri ne­tu­ri ve­dan­čių pa­sau­li­nės kla­sės žai­dė­jų, ta­čiau pus­fi­na­ly­je su­ge­bė­jo pa­ties­ti PSG“, – taip Eu­ro­pos čem­pio­nų ly­gos fi­ni­šą ver­ti­na Egi­di­jus Pet­ke­vi­čius.

Aly­taus „Var­sos-Stron­gla­so“ vy­riau­sio­jo tre­ne­rio ir klu­bo va­do­vo ma­ny­mu, „Aalborg“ yra kaž­kiek pa­na­šus į Aly­taus ran­ki­nio ko­man­dą, čia žai­džia ne­ma­žai pa­ty­ru­sių žai­dė­jų, ku­rie sa­vo lai­ku yra rung­ty­nia­vę ša­lies rink­ti­nė­je.

Pi­ni­gai spor­te ga­li ne vis­ką, ta­čiau le­mia daug, ren­gian­tis se­zo­nui, ren­kan­tis nau­jus ar iš­lai­kant pa­tik­rin­tus žai­dė­jus, ri­kiuo­jant vi­sa­ver­tę, kon­ku­ren­cin­gą su­dė­tį, pla­nuo­jant ar­ti­miau­sius ar il­ga­me­čius sie­kius aukš­čiau­sio­se Lie­tu­vos, o ypač tarp­tau­ti­nė­se ly­go­se.

„Ne­la­bai su­vo­kiu žai­di­mų ko­man­dų, klu­bų fi­nan­sa­vi­mo skirs­ty­mo kri­te­ri­jų Aly­taus mies­te“, – tvir­ti­na vie­nas ti­tu­luo­čiau­čių Dzū­ki­jos sos­ti­nės ran­ki­nin­kų, tre­ne­rių, bu­vęs Lie­tu­vos rink­ti­nės, o da­bar – Eu­ro­pos čem­pio­nų ly­gos eki­pos „Mo­tor“ stra­te­gas Gin­ta­ras Sa­vu­ky­nas. Pa­sak jo, mies­to vy­rų ran­ki­nio klu­bas „Var­sa“, ku­rio ko­man­da pa­ge­ri­no sa­vo pa­si­ro­dy­mą ei­na­ma­ja­me se­zo­ne Lie­tu­vo­je (aut. pa­sta­ba – ne­ga­na to – po 30 me­tų grį­žo į tarp­tau­ti­nę ly­gą ir pa­te­ko į jos fi­na­lo ket­ver­tą), su­lau­kė ne pa­ska­ti­ni­mo, o „nu­skaus­mi­ni­mo“.

Bir­že­lio 1 die­ną „Aly­taus nau­jie­no­se“ (Nr. 60/13583) pub­li­kuo­to­je len­te­lė­je ma­tė­si tik pas­ku­ti­nių dvie­jų se­zo­nų di­na­mi­ka, pa­va­din­ki­me pa­pras­čiau – dau­ge­lio ko­man­dų aukš­tų pa­sie­ki­mų ir ne­pro­por­cin­gai ma­žo fi­nan­sa­vi­mo prie­šin­gy­bė.

Šian­die­nos laik­raš­čio nu­me­ry­je pri­de­da­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės rep­re­zen­ta­ci­nei, dau­giau­sia pa­sie­ki­mų per pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį iš­ko­vo­ju­siai ko­man­dai skir­tų lė­šų skai­čius per pas­ta­rą­jį pen­kme­tį. Kaip be­neig­tu­me fi­nan­sa­vi­mo dy­džio ir pa­siek­tų re­zul­ta­tų tar­pu­sa­vio san­ty­kį, ste­buk­lai vien iš ko­man­dos ti­kė­ji­mo ne­at­si­ran­da. Tai pa­tvir­ti­na skai­čiai.

Ka­da Aly­taus „Var­sa-Stron­gla­sas“ ta­po čem­pio­nais? Su­ta­pi­mas ar ne, ta­čiau po to, kai prieš tai bu­vu­sia­me se­zo­ne su­lau­kė di­džiau­sios su­mos. Tai pa­dė­jo fi­nan­siš­kai pri­lyg­ti ki­tų di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų, ran­ki­nio klu­bų-ly­de­rių biu­dže­tui, ku­rie tra­di­ciš­kai yra šim­ta­tūks­tan­ti­niai. O var­sie­čius pa­na­ši su­ma pa­sie­kė tik auk­si­niu ta­pu­sio 2016 me­tų se­zo­no iš­va­ka­rė­se.

„Ko­man­dos de­šimt­me­čio įspū­din­gi re­zul­ta­tai (9 pa­sie­ki­mai Lie­tu­vos čem­pio­na­tuo­se) grei­čiau­siai var­sie­čius be su­per­di­de­lės kon­ku­ren­ci­jos sta­to į be­ne aukš­čiau­sią po­zi­ci­ją tarp ko­man­di­nių spor­to ša­kų mies­te“, – ra­šo G.Sa­vu­ky­nas.

De­ja, re­a­ly­bė ro­do ką ki­ta – apy­tiks­liai pu­sė rep­re­zen­ta­ci­nėms Aly­taus ko­man­doms skirs­to­mo mies­to sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mo ati­ten­ka krep­ši­nio ko­man­dai „Dzū­ki­ja“, ku­rios aukš­čiau­sias pa­sie­ki­mas nuo su­grį­ži­mo į Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gą yra 6 (2014–2015 m.) ir 7 (2018–2019 m.) po­zi­ci­ja, mies­to ta­ry­bos na­rio To­mo Pa­čė­so šei­mos val­do­ma eki­pa tra­di­ciš­kai fi­ni­šuo­ja 8, 9 ar­ba 10 vie­to­se.

„Kaip pa­aiš­ki­na­mi to­kie, ne­la­bai su­vo­kia­mi ko­man­dų fi­nan­sa­vi­mo pro­ce­sai?“ – tei­rau­ja­si G.Sa­vu­ky­nas, ku­ris, kaip ne­abe­jin­gas Lie­tu­vos spor­to ben­druo­me­nės at­sto­vas, tu­rin­tis „šio­kį to­kį“ ry­šį su ran­ki­niu (ir Aly­taus taip pat) bei „šio­kį to­kį“ ry­šį su Aly­taus mies­tu ap­skri­tai, ke­lia klau­si­mus šia te­ma, į ku­riuos nie­kaip ne­ran­da at­sa­ky­mų: kaip ir ko­dėl bū­tent ši­taip?

G.Sa­vu­ky­nas da­bar­ti­nio Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir ki­tų at­sa­kin­gų, drą­sių, su mies­to spor­to val­dy­mu sie­ja­mų žmo­nių, po­li­ti­kų ar funk­cio­nie­rių, pra­šo pa­aiš­kin­ti vie­šai bei ar­gu­men­tuo­ti to­kio „skirs­ty­mo lo­gi­ką“.

lentele

 

Alytaus rankinio klubo „Varsa“ informacija

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.