Puo­de­lis ran­ko­je: tai ga­li bū­ti tes­tas apie jū­sų mei­lę gam­tai (0)

puodeliai suyra maždaug per 30 metų.
Į sąvartyną papuolantys tokie puodeliai suyra maždaug per 30 metų.
Vis la­biau šil­dan­ti sau­lė vi­lio­ja į gat­ves, par­kus, skve­rus. Bun­dan­čios gam­tos vaiz­dai nu­tei­kia ma­lo­niai. Pa­sė­dė­ti sau­lės ato­kai­to­je su puo­de­liu ka­vos, ar­ba­tos ar tie­siog ne­sku­bant pa­vaikš­ti­nė­ti su bi­čiu­liu – sma­gu. My­li­me gam­tą! Bet ar tik­rai? Pa­sak VšĮ Pa­kuo­čių tvar­ky­mo or­ga­ni­za­ci­jos (PTO) vie­ši­ni­mo ir mar­ke­tin­go spe­cia­lis­tės Eg­lės Raz­ba­daus­kai­tės, jei­gu mū­sų ran­ko­je – vien­kar­ti­nis puo­de­lis, tai iš­duo­da, kad to­ji mei­lė gam­tai nė­ra la­bai di­de­lė.

Po­pie­ri­niai puo­de­liai – prak­tiš­kai ne­per­dir­ba­mi

„Kiek­vie­nas vien­kar­ti­nis puo­de­lis – tai ža­la gam­tai. Ir nors dau­ge­lis vis dar ma­no, kad po­pie­ri­niai puo­de­liai yra eko­lo­giš­kas spren­di­mas, de­ja, tai – klai­din­gas įsi­ti­ki­ni­mas. At­si­žvel­giant į ata­skai­tas, pa­sau­ly­je šiuo me­tu per­dir­ba­ma tik apie 1 proc. to­kių po­pie­ri­nių puo­de­lių. Bė­da ta, kad di­džio­ji jų da­lis yra pa­deng­ta plo­nu plas­ti­ko sluoks­niu ir tai la­bai ap­sun­ki­na jų per­dir­bi­mą. Ki­tų šal­ti­nių tvir­ti­ni­mu, per­dir­ba­ma tik 1 iš 400 to­kių puo­de­lių. Skai­čiuo­ja­ma, kad į są­var­ty­ną pa­puo­lan­tys to­kie puo­de­liai su­yra maž­daug per 30 me­tų. Tai ver­čia rim­tai su­si­mąs­ty­ti per­kant gė­ri­mą vien­kar­ti­nia­me puo­de­ly­je“, – sa­ko E. Raz­ba­daus­kai­tė.

Pa­sak PTO at­sto­vės, po­pie­ri­niams puo­de­liams pa­ga­min­ti kas­met iš­ker­ta­ma dau­giau nei 20 mi­li­jo­nų me­džių. Kuo ma­žiau me­džių, tuo iš mū­sų at­mo­sfe­ros su­ge­ria­ma ma­žiau an­glies diok­si­do, o tai yra di­džiu­lė ža­la mū­sų eko­sis­te­mai.

„Su­pran­tu, kad per dau­ge­lį rū­pes­čių ne­pa­gal­vo­ja­me, jog kar­tu su sa­vi­mi ga­lė­tu­me ne­šio­tis daug­kar­ti­nį puo­de­lį ar ger­tu­vę, o gal­būt tie­siog pa­mirš­ta­me juos pa­si­im­ti. Ta­čiau my­lė­ti gam­tą ne­reiš­kia vien tik džiaug­tis jos gro­žiu. Kad ir ką my­lė­tum, pri­rei­kia ko­kiu nors bū­du pa­si­rū­pin­ti“, – tvir­ti­na E. Raz­ba­daus­kai­tė.

 

Ar no­ri­me mo­kė­ti už vis la­biau brangs­tan­čius puo­de­lius?

PTO at­sto­vė taip pat at­krei­pia dė­me­sį, kad, ky­lant ener­ge­ti­nių iš­tek­lių ir ža­lia­vų kai­noms, tai at­si­lie­pia ir vien­kar­ti­nių ga­mi­nių kai­noms. Ki­taip sa­kant, bran­giau teks mo­kė­ti ne tik už ka­vą, bet ir už vien­kar­ti­nį puo­de­lį, į ku­rį ka­va pi­la­ma.

„Eu­ro­pos ka­vi­nių sa­vi­nin­kai jau va­sa­rio mė­ne­sį bu­vo su­si­rū­pi­nę, kad vien­kar­ti­nių po­pie­ri­nių puo­de­lių kai­na iš­au­go dau­giau kaip tris kar­tus. Di­džio­ji da­lis to­kių ga­mi­nių at­ke­liau­ja iš Ki­ni­jos. Vis daž­niau kal­ba­ma ir apie lo­gis­ti­kos trik­džius, ku­rie su­ke­lia vien­kar­ti­nių puo­de­lių sty­gių. Tai – dar vie­na prie­žas­tis ir var­to­to­jams, ir ka­vi­nėms keis­ti var­to­ji­mo kul­tū­rą, pa­ma­žu at­si­sa­kant vien­kar­ti­nių ga­mi­nių“, – pa­ste­bi PTO at­sto­vė E. Raz­ba­daus­kai­tė.

 

Pū­vant iš­si­ski­ria ap­lin­ką ter­šian­tis me­ta­nas

PTO vie­ši­ni­mo ir mar­ke­tin­go spe­cia­lis­tė taip pat pri­me­na, kad vien­kar­ti­niai po­pie­ri­niai puo­de­liai yra pri­ski­ria­mi prie pa­kuo­čių, tad pa­nau­do­jus juos rei­kė­tų iš­mes­ti į plas­ti­ko pa­kuo­tėms skir­tus kon­tei­ne­rius.

„Jei to­kį puo­de­lį iš­me­si­me į pa­kuo­tėms skir­tą kon­tei­ne­rį, jis bus pa­nau­do­tas ener­gi­jai gau­ti sau­giu bū­du su­de­gi­nant spe­cia­liuo­se įren­gi­niuo­se. Tai vi­sai kas ki­ta, jei nu­tar­tu­me su­de­gin­ti jį na­mų kros­ny­je. De­gin­da­mi na­mie kar­tu su po­pie­riu­mi su­de­gin­si­me ir puo­de­lio pa­vir­šių den­gian­tį plas­ti­ko sluoks­nį, į ap­lin­ką pa­sklei­si­me gam­tai ir svei­ka­tai ne­igia­mą po­vei­kį tu­rin­čius ter­ša­lus“, – sa­ko PTO at­sto­vė.

 

Ko­dėl tu­rė­tu­me at­si­sa­ky­ti vien­kar­ti­nio po­pie­ri­nio puo­de­lio?

* Po­pie­ri­nio puo­de­lio pa­vir­šius pa­deng­tas plas­ti­ku, to­dėl prak­tiš­kai tai ne­per­dir­ba­mas ga­mi­nys.

* Įpras­tam puo­de­liui pa­ga­min­ti rei­kia 0,58 lit­ro van­dens, o jo an­glies pėd­sa­kas ati­tin­ka iki 60,9 gra­mo į at­mo­sfe­rą iš­me­ta­mo an­glies diok­si­do.

* Po­pie­ri­niams puo­de­liams pa­ga­min­ti pa­sau­ly­je per me­tus pri­rei­kia 20 mln. me­džių.

* Tvar­kant po­pie­ri­nių puo­de­lių at­lie­kas jie daž­niau­siai su­de­gi­na­mi ener­gi­jai gau­ti. Tai ir­gi pa­di­di­na an­glies pėd­sa­ką.

* Jei pa­nau­do­ti po­pie­ri­niai puo­de­liai nė­ra tin­ka­mai su­tvar­ko­mi, jų su­dė­ty­je esan­tis plas­ti­kas pa­virs­ta itin di­de­lį ne­igia­mą po­vei­kį ap­lin­kai tu­rinčiu mik­ro­plas­ti­ku. Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je at­lik­tais duo­me­ni­mis, mik­ro­plas­ti­ko ran­da­ma net trečda­ly­je šios ša­lies van­de­ny­se su­gau­na­mų žu­vų.

 

Užs. Nr. 065

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.