Aly­tiš­kis Liu­bar­tas Ra­ge­lis (nuotr.) į „Aly­taus nau­jie­nas“ už­su­ko už­si­pre­nu­me­ruo­ti po­pie­ri­nio laik­raš­čio, mat in­ter­ne­ti­nis jam ne­be tas. „No­ri­si at­si­sės­ti su puo­de­liu...
Pa­aiš­kė­jo pre­nu­me­ra­tos lo­te­ri­jos lai­mė­to­jai. Svei­ki­na­me „Aly­taus nau­jie­nų“ laik­raš­tį 2024 me­tams per sau­sio mė­ne­sį už­si­pre­nu­me­ra­vu­sius skai­ty­to­jus.
Aly­taus kraš­to žmo­nėms ge­rai ži­no­mas gy­dy­to­jas Jo­nas Pet­rei­kis (nuotr.) pa­sa­ko­ja:
Į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją už­su­ko Aly­taus mies­to ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja Zi­ta Ry­liš­kė (nuotr.) pa­si­do­mė­ti, ko­kios pre­nu­me­ra­tos nuo­lai­dos...
Ane­lė Zur­lie­nė į Dzū­ki­ją at­va­žia­vo 1985 me­tais ir ta­po Aly­taus laik­raš­čio skaitytoja.
Į Sim­ne gy­ve­nan­čios Al­do­nos Bu­zai­tie­nės (nuotr.) na­mus „Aly­taus nau­jie­nų“ laik­raš­tį laiš­ki­nin­kas ne­ša jau per 40 me­tų. „Tė­vai pre­nu­me­ra­vo, jiems iš­ėjus šią tra­di­ci­ją...
Lie­pos 6 die­ną Onu­tei Sto­lie­nei (nuotr.) su­ka­ko 87-eri, ji vie­na pir­mų­jų kasmet už­si­sa­ko ir ati­džiai skai­to „Aly­taus nau­jie­nas“.
Sa­pa­tiš­kių kai­mo gy­ven­to­ja Onu­tė Tur­či­nie­nė (nuotr.) iš tė­ve­lių pa­vel­dė­jo po­mė­gį skai­ty­ti. Jos tė­vai Onu­tė ir Juo­zas Buš­ke­vi­čiai mė­go ir kau­pė is­to­ri­nes kny­gas, o...
Taip sa­ko aly­tiš­kis, Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų mo­ky­to­jas eks­per­tas Ri­man­tas Jo­čys.
„Vi­sa­da ir vi­siems me­tams pre­nu­me­ruo­ja­me „Aly­taus nau­jie­nas“, – nuo­tai­kin­gai sa­ko Aly­taus Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės gy­ven­to­jai Pal­ma ir Jo­nas Adž­gaus­kai (nuotr.). Ir vi­suo­met...
Fo­to­gra­fas Faus­tas Au­gus­ti­nas (nuotr.) mėgs­ta vaikš­čio­ti pės­čio­mis. Daž­ną ry­tą už­su­ka ir į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją. Nau­ją laik­raš­tį per­skai­to čia pat, pri­sė­dęs ant...
An­ta­nas Buš­ke­vi­čius „Aly­taus nau­jie­nas“ 2024 me­tams už­si­sa­kė re­dak­ci­jo­je, be Lie­tu­vos pa­što pa­slau­gos mo­kes­čio, nes taip pi­giau. Ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jo...
Nuo­la­ti­nė „Aly­taus nau­jie­nų“ pre­nu­me­ra­to­rė, Žir­gu­pio gat­vės gy­ven­to­ja Ire­na Le­ku­tie­nė (nuotr.) už­su­ko į re­dak­ci­ją už­si­sa­ky­ti mėgs­ta­mą laik­raš­tį ir 2024 me­tams....
Aly­tiš­kė Ele­na Je­ge­le­vi­čie­nė „Aly­taus nau­jie­nas“ pre­nu­me­ruo­ja 51-erius me­tus, nuo 1972-ųjų. Sen­jo­ra Ele­na pir­mo­ji už­si­pre­nu­me­ra­vo mū­sų laik­raš­tį ir 2024 me­tams. „Sa­vo...
Subscribe to AN prenumeratoriai
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.