Po­vi­las La­bu­kas: „Tai di­de­lis įpa­rei­go­ji­mas ir dar­bų įver­ti­ni­mas”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (13)
2019 Spalis 1
Povilas Labukas
„Ti­kiu, kad sa­vo dar­bais įro­džiau, jog ne­su pro­gi­nis po­li­ti­kas, ku­rį ga­li­ma pa­ma­ty­ti tik ar­tė­jant rin­ki­mams. Pa­stan­gos, są­ži­nin­gu­mo ir skaid­ru­mo ver­ty­bės tik­riau­siai lei­do sky­riaus na­riams ap­si­spręs­ti dėl ma­no kan­di­da­tū­ros į sky­riaus pir­mi­nin­kus“, – sa­kė Povilas La­bu­kas.      Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Taip sa­ko pra­ėju­sį sek­ma­die­nį vy­ku­sia­me Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus vi­suo­ti­nia­me rin­ki­mų ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me nau­jai ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai sky­riaus pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Po­vi­las La­bu­kas. Jo kan­di­da­tū­ra slap­to bal­sa­vi­mo me­tu su­rin­ko maž­daug tris kar­tus dau­giau bal­sų nei prieš jį bu­vu­sio il­ga­me­čio sky­riaus va­do­vo Do­bi­lo Kur­ti­nai­čio.

Tarp pen­kių pa­va­duo­to­jų – du nau­ji

P.La­bu­kas Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riui iki šiol va­do­va­vo dau­giau nei tre­jus me­tus. Pa­gal pa­keis­tus šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos įsta­tus, sky­rių pir­mi­nin­kai ren­ka­mi jau ne dve­jų, o ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai ir vi­suo­ti­niai rin­ki­mų ata­skai­ti­niai su­si­rin­ki­mai tu­ri bū­ti su­ren­gia­mi per pus­me­tį nuo pra­ėju­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų bei dar­bą pra­dė­ju­sių nau­jų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų.

Bū­tent toks Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus su­si­rin­ki­mas vy­ko pra­ėju­sį sek­ma­die­nį.

Į sky­riaus pir­mi­nin­kus pre­ten­da­vo da­bar­ti­nis jo va­do­vas P.La­bu­kas ir prieš jį bu­vęs il­ga­me­tis sky­riaus pir­mi­nin­kas D.Kur­ti­nai­tis.

Slap­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai pa­ro­dė aki­vaiz­džią P.La­bu­ko per­ga­lę – už jį bal­sa­vo maž­daug tris kar­tus dau­giau na­rių nei už D.Kur­ti­nai­tį.

P.La­bu­kas sky­riaus pir­mi­nin­ku iš­rink­tas ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai.

Jo siū­ly­mu iš­rink­ti ir sky­riaus pir­mi­nin­ko pen­ki pa­va­duo­to­jai. Pir­muo­ju pa­va­duo­to­ju ta­po ir anks­čiau juo bu­vęs Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Aly­taus fi­lia­lo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ro­mu­al­das Po­žė­ra.

To­liau pa­va­duo­to­jais dirbs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas, Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis. Nau­jai šias pa­rei­gas eis Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tas Da­lius Sin­ke­vi­čius bei mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Kal­vai­tie­nė.

Ko­kie klau­si­mai iš­lie­ka svar­būs?

„Ti­kiu, kad sa­vo dar­bais įro­džiau, jog ne­su pro­gi­nis po­li­ti­kas, ku­rį ga­li­ma pa­ma­ty­ti tik ar­tė­jant rin­ki­mams. Pa­stan­gos, są­ži­nin­gu­mo ir skaid­ru­mo ver­ty­bės tik­riau­siai lei­do sky­riaus na­riams ap­si­spręs­ti dėl ma­no kan­di­da­tū­ros į sky­riaus pir­mi­nin­kus“, – sa­kė P.La­bu­kas.

Jis tvir­ti­no tai su­pran­tan­tis kaip įpa­rei­go­ji­mą ne tik kaip sky­riaus pir­mi­nin­kui, bet ir vi­sam sky­riui: „Lau­kia di­de­li dar­bai – mies­to biu­dže­to svars­ty­mas, vyk­do­mų pro­jek­tų tęs­ti­nu­mas ir nau­jų įgy­ven­di­ni­mas. Lie­ka svar­būs svei­ka­tos prie­žiū­ros, so­cia­li­niai, švie­ti­mo, ver­slu­mo ska­ti­ni­mo klau­si­mai, ku­riems tei­kia­me daug siū­ly­mų dirb­da­mi sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je. Svar­bu pri­im­ti spren­di­mus, ku­rie leis­tų įgy­ven­din­ti nau­jų dar­bo vie­tų su­kū­ri­mą, tam bū­ti­na for­muo­ti nau­jus skly­pus pra­mo­nės įmo­nėms kur­tis.“

P.La­bu­ko tei­gi­mu, sky­riu­je dau­gė­ja jau­nų žmo­nių ir sa­vo sri­čių spe­cia­lis­tų, o tai la­bai svar­bu sie­kiant teik­ti kon­kre­čius pa­siū­ly­mus dėl mies­te at­lie­ka­mų dar­bų ir įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų.

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai da­bar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je tu­ri ke­tu­ris man­da­tus, pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je – tris.

Šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas mies­to ta­ry­bo­je dir­ba an­trą ka­den­ci­ją.

P.La­bu­kui – 25-eri. Jis My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te yra bai­gęs ver­slo sis­te­mų kū­ri­mo ir val­dy­mo pro­gra­mos ba­ka­lau­ro stu­di­jas, da­bar šia­me uni­ver­si­te­te stu­di­juo­ja veik­los au­di­to pro­gra­mos ma­gist­ran­tū­rą, yra Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Vil­niaus re­gio­no, ku­riam pri­klau­so ke­tu­rio­li­ka mies­tų ir ra­jo­nų, ko­or­di­na­to­rius.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­rius tu­ri per 300 na­rių.

  Komentaras

  Jaunas inovatyvus veržlus , na taip gali būti, jeigu 27 jau tarybos narys, bet o patirtis kokia ???Gyvenimo ? Darbinė ? Ekstremaliose situacijose ? Gražiai sėdėti su kostiumu ir sulaižyta seveliura gali ir manikenas.Jam bent algos mokėti nereikia. Atsiprašau, bet tokia mano nuomone.

  Komentaras

  Šiuo metu tai tarybos narys. Vienos iš miestą valdančios partijos lyderis. Tuo didesnė atsakomybė už kas vyksta. Pagal užimamas kompetencijas turi vardint realias miesto vystymo problemas ir konkrečius sprendimus gerint teikt. Nes taryba - krizėj. Kurios net bijo pastebėt.

  Komentaras

  Lygiai turit savivaldybėj nėra kam valdžioje rimtai dirbt. Nors tie patys jaunimas podtuose ir taryboje. Nėra kam į situaciją žvilgtelt it padėtį normalizuot. Kaip ir atsakomybė 27 tarybos nariams už tokią padėtį per pusmetį ir vietoj konkrečių veiksmų,tik sieksim, tikėsim... Ar ne per brangus opiumas Alytuj besitikint virš 30 metų ir vis blogiai..?

  Komentaras

  Neteks ir per aerodromą. Patvirtinus lez skiria valdymo operatorių. O čia gal neprastus berniukus su šlipsais iš Vilniaus paskirs. Ir anie sureguliuos kaip reikia. Kaip ir dabar per strateginių įmonių valdybose po nepriklausomais, o taryba į jų pusę net žvilgtelt nedrysta. Gali tik dėl likučių tarpusavį erzintis.

  Komentaras

  Su konservatoriais ir ypač kurtinaitiniais susiję visas Alytaus, kaip regiono centro, sužlugdymas, neturintis precendento visoje Lietuvoje! Ir vėliau ,po jo, nebuvo nei veiksmų , nei pasiūlymų, ką nors atstatyti! Dabar vėl girdim tik sieksim ir stengsimės! O darbų yra .Pradžiai gal reikėtų pratęsti kurtinaitinių sužlugdytą miesto pliažą ir turistinę bazę prie Daugirdelio - Plūvijos ežerų, suaktyvinti kanifolijos gamybą Chemijos fabrike. o svarbiausia tai proteguoti maisto ir kitų prekių, pagamintų Alytuje pardavimą, kad ir pratęsiant pradėtą ūkininkų turgelio statybą Putinuose. Dabar gi krautuvėse nei su žiburiu nesurasi nei Alytaus pieno, nei kitų gamintojų produkcijos! Dar rimtas dalykas ir policijos ne tik nebuvimas viešose vietos reikiamu laiku ,saugant piliečius, bet ir keliuose kontroliuojančių greitį autoinspektorių išnykimas, neribojamas greitis net net mieste, ypač Naujojoje gatvėje! Kažkur dingęs Alytaus sveikatos centras nematuojantis gatvėse nei triukšmo, viršijančio visus rekordus, nei oro užterštumo. O gi buvo pažadėta sumažinti dykaduoniaujančius tyrėjus ,pasiunčiant juos į gatves...Tai kur gi jie? Ir iš vis neaišku Alytuje konservatoriai pozicijoje ar opozicijoje, o gal kaip anūkas lieps?

  Komentaras

  Vienok kur 100 rinko panašu savivaldybės valdininkėlių norinčių išlaikyt darbo vietas junginukas. Todėl švietimo pertvarkos nejuda. O jie ir kam emigruot, nors taip bando išsilaikyt? Neis už min. dirbt į verslų įmones ir panašiai.

  Komentaras

  Kiekvienas reiškinys turi 2 puses. Viena jis iš retų, kur per savivaldą bando diskutuojant ieškot sprendimų. Ir nesiveržia skundinėt, ar kitaip šantažuot kas neįtinka jų rezgamoms schemoms. Praktiškai kol kas klanams nepalankiausias. Nuoširdus ir galintis eit į priekį. Kita pusė taryboje konservatoriai kol kas liūdnai atrodo. Su reikiama ūkine kompetencija irneblizga. Per tai kitų derinukuose kaip pasimetę. Vėl jei tik 100 partiečių renka, čia į uab panašu. Nes pagal Alytų turėtų būt minimum keli tūkstančiai. Kad į rimtą partiją panašėtų. Kaip ir dabar nesimato kaip rimto lyderio aiškios konservatorių pozicijos sklypų ir kitais rimtais miesto klausimais. Nes po paskutinių įvykių valdyme krizė. Nori ar nenori alytiškiai tai matyt, valdžioje nėra kam rimčiau dirbt. Meras per komandiruotes, l. merą pavaduojantis konservatorių vicemeras tai partizanų bunkerių lankymas.., prie rimtų klausimų kaip ir vengia priartėt.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.