Po­li­ti­nis dū­ris dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo sky­ri­mo sil­pni­na me­ro po­zi­ci­jas (60)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Giedrius Griškevičius sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­s direktoriaus pavaduotojo pareigas užims nuo lie­pos 5-osios ir ku­ruos švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to klau­si­mus.
Giedrius Griškevičius sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­s direktoriaus pavaduotojo pareigas užims nuo lie­pos 5-osios ir ku­ruos švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to klau­si­mus.
Be­veik ke­tu­ris mė­ne­sius Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio for­muo­ta nau­ja ta­ry­bos dau­gu­ma ne­iš­lai­kė sa­vo pir­mo eg­za­mi­no bir­že­lio 23-iąją vy­ku­sia­me po­sė­dy­je. Tai, kad ne­pa­skir­tas vie­nas iš me­ro pa­siū­ly­tų ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų, pa­ro­dė, jog val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos kan­di­da­to ne­pa­lai­kė da­lis nau­jos dau­gu­mos at­sto­vų. Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai to ne­si­ti­kė­jo, kai ku­rie tuo bu­vo gi­liai įsi­ti­ki­nę, o, kai ku­rių nuo­mo­ne, toks po­li­ti­nis dū­ris sil­pni­na pa­čio me­ro po­zi­ci­jas, įžvel­giant, kad jis bus tik ant pje­des­ta­lo, bet vis­ką tvar­kys ki­ti as­me­nys.

„Ne­si­ti­kė­jau to­kio re­zul­ta­to“

Bir­že­lio 23-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras N.Ce­siu­lis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jais pa­siū­lė skir­ti Gied­rių Griš­ke­vi­čių, ku­rį į šią po­zi­ci­ją de­le­ga­vo ta­ry­bos frak­ci­ja „Už Aly­tų“, va­do­vau­ja­ma To­mo Pa­čė­so, bei Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus val­dy­bos de­le­guo­tą Ar­tū­rą Ga­lak­voš­čių.

Pir­ma­sis – sa­vi­val­dy­bei pa­val­daus Aly­taus kul­tū­ros cen­tro et­no­kul­tū­ros spe­cia­lis­tas, su vi­suo­me­ni­niu rin­ki­mų ko­mi­te­tu „Už Aly­tų“ sie­kęs man­da­to šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je, ant­ra­sis – taip pat sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių Nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius, vie­nas iš „vals­tie­čių“ mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų, o šiam sky­riui va­do­vau­ja Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas.

Nors bir­že­lio 23-iąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je vienu metu da­ly­va­vo vi­si 27 na­riai, į slap­tą bal­sa­vi­mą dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų at­vy­ko 18. G.Griš­ke­vi­čių pa­lai­kė 17 ta­ry­bos na­rių, 1 tam prieš­ta­ra­vo. Jis nau­jas pa­rei­gas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je užims nuo lie­pos 5-osios ir ku­ruos švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to klau­si­mus. G.Griš­ke­vi­čiui ta­ry­ba nu­sta­tė pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tą – 14, ku­ris, at­si­žvel­giant į vals­ty­bės tar­nau­to­jams fik­suo­tą ba­zi­nį al­gos dy­dį, leis gau­ti 2 tūkst. 478 eu­rų at­ly­gi­ni­mą iki mo­kes­čių.

Pla­nuo­ta, kad ki­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas A.Ga­lak­voš­čius ku­ruos ūki­nę ir so­cia­li­nes sri­tis, ta­čiau prieš pat Jo­ni­nes vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je jis į nau­jas pa­rei­gas ne­pa­skir­tas, nes tam pri­sti­go ta­ry­bos na­rių bal­sų. Iš 18 slap­ta­me bal­sa­vi­me da­ly­va­vu­sių­jų A.Ga­lak­voš­čiaus kan­di­da­tū­rai pri­ta­rė tik 11, 4 tam prieš­ta­ra­vo, 3 biu­le­te­niai su­ga­din­ti.

„Ne­si­ti­kė­jau to­kio re­zul­ta­to. Ma­niau, kad žmo­nės yra sa­vo žo­džio šei­mi­nin­kai, bet pa­si­ro­do, kad ne. Jau­čia­mės ap­gau­ti, jei ko­a­li­ci­ja su­for­muo­ta, tu­rė­tų lai­ky­tis su­si­ta­ri­mų“, – tei­gė A.Ga­lak­voš­čius.

Me­ras po ta­ry­bos po­sė­džio su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė pla­nuo­jantis su­si­tik­ti su nau­jos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vais ir aiš­kin­tis, ko­dėl taip at­si­ti­ko. N.Ce­siu­lis pa­reiš­kė, kad toks bal­sa­vi­mas ne­ro­do, jog pra­de­da by­rė­ti ką tik su­si­for­ma­vu­si val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je jis tvir­ti­no, jog nau­ją dau­gu­mą su­da­ro 17 ta­ry­bos na­rių. Tai so­cial­de­mok­ra­tai, ku­riems pri­klau­so pats me­ras, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai.

 

„Vals­tie­čiai“ siū­lys tą pa­tį kan­di­da­tą

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je me­ras N.Ce­siu­lis pa­žy­mė­jo, kad „vals­tie­čiams“ pa­gal su­si­ta­ri­mą pri­klau­so vie­no iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų po­zi­ci­ja, jie ga­li siū­ly­ti ir tą pa­tį kan­di­da­tą.

Tuoj po ta­ry­bos po­sė­džio vy­ku­sia­me Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus val­dy­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju siū­ly­ti tą pa­čią kan­di­da­tū­rą. Tai pa­tvir­ti­no sky­riaus pir­mi­nin­kas R.Šar­knic­kas ir vie­na jo pa­va­duo­to­jų, mies­to ta­ry­bos Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos va­do­vė Skais­tė Ul­čic­kai­tė.

„Po da­bar­ti­nio bal­sa­vi­mo ne­si­i­mu kaž­ko kal­tin­ti, me­ras da­bar atos­to­gau­ja, kai grįš sė­si­me ir kal­bė­si­me, lauk­si­me jo pa­aiš­ki­ni­mo ir įžval­gų“, – sa­kė S.Ul­čic­kai­tė.

Ji pri­si­pa­ži­no gi­liai šir­dy­je ti­kė­ju­si, kad taip ga­li at­si­tik­ti bal­suo­jant, nes po­li­ti­ko­je vis­ko bū­na: „Gal mums grą­žin­ta sko­la už tai, kad kaž­ko ne­pa­lai­kė­me.“

„Toks bal­sa­vi­mas pa­ro­do to­liau žai­džia­mus po­li­ti­nius žai­di­mus. Iš soc­de­mų gir­dė­jau, kad kon­ser­va­to­riai ir „pa­čė­si­nin­kai“ pa­da­rė to­kį ges­tą. Ga­lė­jo mums pa­sa­ky­ti, kad ne­tin­ka da­bar­ti­nis kan­di­da­tas, bū­tu­me ieš­ko­ję ki­to, žmo­nių tik­rai tu­ri­me. Vi­sa tai ro­do, kad nė­ra pa­ti­ki­ma dau­gu­ma, mū­sų pa­si­ti­kė­ji­mas ja nu­kri­to. Nu­spren­dė­me emo­cio­na­liai ne­re­a­guo­ti, lauk­si­me su­si­ti­ki­mo su me­ru, po to­kio su­si­ti­ki­mo su­reng­si­me spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ir pa­sa­ky­si­me, ar lie­ka­me dau­gu­mo­je“, – min­ti­mis da­li­jo­si R.Šar­knic­kas.

 

„At­ėmus tris lie­ka ke­tu­rio­li­ka, dau­gu­ma lie­ka“

Nau­jos mies­to ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos dar­bo pra­džią, ne­pa­ski­riant vie­no iš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų, vie­nin­te­lės mies­to ta­ry­bo­je opo­zi­ci­ja pa­si­skel­bu­sios frak­ci­jos „Alytaus piliečiai“ va­do­vas Vy­tau­tas Jast­rems­kas įvar­di­jo kaip keis­tą: „Jis ne­pa­skir­tas ko­a­li­ci­jos part­ne­rių bal­sais. Ne­ga­liu kon­kre­čiai pa­sa­ky­ti, ko­dėl taip at­si­ti­ko.“

Ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jai va­do­vau­jan­tis An­drius Ju­čas ne­si­lei­do į dis­ku­si­jas „kas ką iš­dū­rė ar ne­iš­dū­rė“, ta­čiau, jo tei­gi­mu, re­a­liai ne­bu­vo kan­di­da­tų į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus dis­ku­si­jų. „Me­ras pa­skel­bė kan­di­da­tus, bet su jais ne­bu­vo dis­ku­si­jų frak­ci­jo­se. Griš­ke­vi­čius bent mū­sų frak­ci­jo­je pri­sis­ta­tė, Ga­lak­voš­čius, ma­no ži­nio­mis, frak­ci­jo­se ne­bu­vo, net ne­pri­sta­ty­ta, ko­kias sri­tis jis ku­ruos.“

Į klau­si­mą, ar iš­liks da­bar su­for­muo­ta ta­ry­bos dau­gu­ma, A.Ju­čas pa­reiš­kė, kad yra ga­li­my­bė ją iš­lai­ky­ti: „Tai pri­klau­so nuo to, kaip su ja ben­draus me­ras. Da­bar so­cial­de­mok­ra­tai el­gia­si taip, kad, at­ro­do, tik jie vie­ni dir­ba mies­tui, nes vi­sus dar­bus vie­ši­na kaip sa­vo pa­da­ry­tus.“

Frak­ci­jos „Už Aly­tų“ va­do­vas T.Pa­čė­sas vie­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo ne­pa­sky­ri­mą ver­ti­no kaip emo­ci­nį klau­si­mą: „Gal tai anks­tes­nių po­li­ti­nių veiks­nių se­ka, nes ta­ry­bos dau­gu­ma kei­tė­si kaip mė­nu­lio fa­zės. Kon­ser­va­to­riai, „vals­tie­čiai“ ir soc­de­mai bu­vo tos trys po­li­ti­nės gru­pės, kai bu­vo at­sta­ty­din­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, jo pa­va­duo­to­jas, vi­ce­me­ras. Tai nė­ra nu­si­sta­ty­mas prieš Ga­lak­voš­čių, gal „vals­tie­čiams“ pri­trū­ko lanks­tu­mo pa­ben­drau­ti su kiek­vie­na frak­ci­ja. Ne­ma­nau, kad pra­dės by­rė­ti dau­gu­ma, at­ėmus tris lie­ka ke­tu­rio­li­ka, dau­gu­ma lie­ka. Ga­li­ma ieš­ko­ti kon­sen­su­so, rei­kia dau­giau su­si­klau­sy­mo.“

 

„Me­ras bus ant pje­des­ta­lo, o vis­ką tvar­kys An­drius ir To­mas“

Si­gi­to Le­o­na­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma ta­ry­bos frak­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ vie­nu me­tu bu­vo įvar­di­ja­ma kaip nau­jos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vė, ku­ri jo­je tu­rė­jo pa­keis­ti „Aly­taus pi­lie­čius“. Ta­čiau, ki­lus ne­su­ta­ri­mų su me­ru dėl ben­dro dar­bo ir pa­reiš­kus kri­ti­ką N.Ce­siu­liui dėl ga­li­mo me­la­vi­mo, žo­džio ne­si­lai­ky­mo, „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ nau­jos ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos for­ma­vi­me ne­be­da­ly­va­vo. Ją pa­kei­tė „Už Aly­tų“.

„Bal­suo­jant dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų ne­da­ly­va­vo nė vie­nas mū­sų frak­ci­jos at­sto­vas to­dėl, kad, kai me­ras pa­reiš­kė, jog su­for­muo­ta dau­gu­ma, ten yra sep­ty­nio­li­ka bal­sų, supra­tome, jų tu­ri už­tek­ti pa­ski­riant pa­va­duo­to­jus. Kan­di­da­tai su mu­mis ne­su­si­ti­ki­nė­jo, va­di­na­si, tai yra sa­vų pa­sky­ri­mas, ku­rie dirbs sa­viems. Ko­dėl dar ei­ti bal­suo­ti? Bu­vau gi­liai įsi­ti­ki­nęs, kad „vals­tie­čių“ kan­di­da­tas ne­bus pa­skir­tas. Kon­ser­va­to­riai ir Pa­čė­so ko­man­da liks dau­gu­mo­je, jei iš­eis „vals­tie­čiai“. Me­ras bus ant pje­des­ta­lo, o vis­ką tvar­kys An­drius ir To­mas“, – pa­sa­ko­jo S.Le­o­na­vi­čius.

Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vas Va­le­ri­jus Ven­cius tvir­ti­no to­kių bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų dėl vie­no iš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų sky­ri­mo ne­si­ti­kė­jęs. Jo nuo­mo­ne, pri­svi­lo pir­ma­sis nau­jos ko­a­li­ci­jos bly­nas, iš­da­vė še­ši jos na­riai: „Tai ro­do, kad yra kaž­ko­kie as­me­ni­niai in­te­re­sai. Ta­ry­bos ka­den­ci­ja jau į an­trą pu­sę, no­ri­ma su­sil­pnin­ti me­ro po­zi­ci­jas, ir to grei­čiau­siai sie­kia kon­ser­va­to­riai. Mes bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo­me, bu­vo­me įsi­ti­ki­nę, kad už­teks nau­jos dau­gu­mos bal­sų. O dar ir to­dėl, kad ne­pa­lai­ko­me da­bar­ti­nės ko­man­dos dėl nu­gy­ven­to mies­to.“

Nors bal­sa­vi­mas dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų sky­ri­mo bu­vo slap­tas, ta­čiau šian­dien jau aiš­ku, kas ne­da­ly­va­vo slap­ta­me bal­sa­vi­me. Tai frak­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“, Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė ir, ne vie­no ta­ry­bos na­rio skai­čia­vi­mu, du frak­ci­jos „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vai.

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Atminkit alytiškiai, jei užsileisit atskirų klanelių deriniams per teusėsaugą ir per savivakdą, galit atsidurt. Kad neįtinkančių net teismo salėse neskaito žmonėms, kuriems galioja Konstitucijos straipsniai. Ginantys visų žmonių teoses. Savivaldybės valdininkai per pareiškimą dėl mobingo atskirų atūvilgiu net teismais mosikuojant viešindami parodė. Nesiruošia šių metodų į savivaldą prasileist. Nors teisongoj valstybėj teisėsauga jau viešintų įvertinimą per pareiškųmą įvardintų atskirų, bet kol kas toli iki rimto teisingumo.

  Komentaras

  Visi žiūrėkit, kaip atviru tekstu per teismus dirba. Tabletėm gaivindamiesi. Kemaip žmogaus pasigaili, nors už tokius žodžius rimtas vyras vietoj atkirtį duotų. O čia vėl iš po anonimo.

  Komentaras

  Pakvieskit mane į tarybą akis į akį pasakyt nuomonę. Nes taryba kol kas vengia svarstyt ayvirai valdininkų pareiškimo dėl mobingo. Kaip ir savivaldybės Etikos komisija vengė nagrinėt klausimą kas galimai po moters kompiuteriais rašinėjo. Pats politikas nedryso ateit į komisiją kviestas ir kaip romtas vyras pasakyt, kad ne jis rašonėjo. Savivaldybės valdininkai dabė atkirtį dėl pareiškimo dėl mobongo. Kad teismais mosikuojas atvirai. Šaunuoliai. O čia po anonimu...

  Komentaras

  Tu ne eilinis pilietis, o du kartus nuteistas už žmonių šmeižtą. Ir vėl šmeiži. Neverk paskui teisme ir nemaldauk, kad atsiimtų ieškinį, nes atrodo, kad vėl užsirovei. Pakarotinas nusikaltimas - dar didesnė bauda lauks :)

  Komentaras

  Kur civ. byloj Nr.2-952-292/2017 teeisėja D.Kvedaravičienė politikui kaip asmeniui kreipiantis ir primokant advokatei net 1300 eurų sumas, kad už įtartinas situacijas politikas po privačio asmens atseit įžeidimo iš eilinio alytiškio priteisia ieškinio 1300 eurų sumas. Kur šios sumos suvokiančiam daug ką pasako. Ir politikas girias neimas tarybos nario išmokų. Alytus turi žinot savo gudručius politikoj ir teisėsaugoj. Nes visur yra konkretūs pavyzdžiai. Nes politikui daug aukštesni reikalavimai nei privačiam ir kitur tokių ieškinių nepriima. Iš kart vertina kaip politiką ir tokie derinukai neina. Tik Alytuj gudriausi. O jei teikdamas tokius ieškinius politikas save kaip paprastu asmeniu lygina, tai kam jis iš vis į rinkimus ėjo. Kad nevertina politikams keliamų reikalavimų. Nes turi vertint, kad yra atsakingas ir atskaitingas visuomenei. Kas kur aiškųnt visuomenei, o ne neįtinkančius per ..schemas per teismus gainiot. Paskui pats nejaukiai jaučias mieste.

  Komentaras

  Teisėsauga išlaikoma iš mokesčių mokėtojų lėšų ir turi aiškint visuomenei rūpimus klausimus. Tad kada paaiškins Alytaus visuomenei, kas nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr. 03-2-00215-17 nustatyta po moters darbo ir namų kompiuteriais rašinėjo? Kad nelikt landų intrigoms Akytuj per savivaldą plist. Pavojinga ar nepavojinga po tom galimai užkastom atliekom įžymaus veikėjo firmoj? Jei pati taryba, aukščiausias valdymo organas mieste ir atsakingi nesugeba paaiškint visuomenei, tai gal teisėsaugoj yra rimtesnių ir pilietiškesnių, kur sugeba?

  Komentaras

  Ko į akis nepasakot d.. ? Gatvėj pasakytūt, niekas nesiceremonytų, kaip kurie teismo salėse leidžia sklaidytis sau prieš eilinį pilietį. Ko kviestas į savivaldybės Etikos komisiją politikas nesugeba ateit ir į akis prie kolegų atsakyt, ar ne jis rašinėjo nutrauktam ikitrisminiam tyrime žeidinėjančius komentarus po moters darbo ir namų kompiuteriais? Ko Etikos komisijos nariai, kad išsiaiškint šį klausimą vietoj kreiptis į trisėsaugą kad konkrečiai išsiaiškint ir landų intrigoms nelikt, tik perbalę vspa atseit ne jų reikalas. Nors būtent tarybos nariai atsakingi, o ne teismas kurių žmonės nerinko į valdžią. O vienas politikas vapia, kad policijoj nieko nežino. Nors institucijos užsimanę rausia atskiroj firmoj kas po žeme pakasta ir iki šiandien visuomenei nesugeba paaiškint. Pavojinga, ar ne. Kaip su padangų gaisru nematė, kol galutinai nesudegė. Kažkokie kaip išsityčiojimai nužmogėjant..

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.