Nr. 73 (13596)

2021-07-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 73 (13596) skaitykite:

 • Aly­tu­je at­nau­jin­ta au­to­ma­ti­nė me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­tis
 • Žuvin­to bios­fe­ros re­zer­va­tui va­do­vau­ja ma­ri­jam­po­lie­tis
 • Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas: „Eko­lo­gis­ti­kos” dar­buo­to­jai tu­rė­tų gau­ti vals­ty­bės pa­ra­mą dėl per eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją pa­tir­tos ža­los”
 • Nuo lie­pos 5-osios li­go­ni­nė­je ne­be­lie­ka CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riaus
 • Kur­nė­nuo­se žmo­nės „at­ran­da Ame­ri­ką”
 • Dar­bą pra­dė­jo tar­pins­ti­tu­ci­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ko­or­di­na­to­rė
 • Pra­dė­jo dar­bą kon­kur­są lai­mė­ju­si Sim­no gim­na­zi­jos di­rek­to­rė
 • Valstybės dieną švęskime Dauguose su „Eurovizijos” dalyviu Donatu Montvydu ir grupe „Skylė”
 • Už skie­pą tik Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams – ne­mo­ka­mos vai­šės ir pra­mo­gos
 • „Ma­no bran­gu­žė­le var­go Lie­tu­va”
 • Aly­taus kul­tū­ros fo­ru­mas: ko­kius po­ky­čius mies­tui ir re­gio­nui ga­li at­neš­ti žmo­gus?
 • „Pa­si­mat­tuo­tos” ži­nios apie Aly­tų!
 • Aly­taus gat­vės ga­le­ri­jai dar trūks­ta le­ga­lios sie­nos, ant ku­rios pieš­ti ga­lė­tų vi­si no­rin­tie­ji
Be­veik ke­tu­ris mė­ne­sius Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio for­muo­ta nau­ja ta­ry­bos dau­gu­ma ne­iš­lai­kė sa­vo pir­mo eg­za­mi­no bir­že­lio 23-iąją vy­ku­sia­me po­sė­dy­je. Tai,...
Nuo šian­dien, lie­pos 1-osios, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je ne­be­lie­ka ko­vi­di­nės re­a­ni­ma­ci­jos, o CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je bus tik 10 lo­vų. To­kie...
Vasarą džiugina ne tik ledai ar šaltibarščiai. Jei turite geros arbatos – jūsų vasara gali nušvisti naujais skoniais. Net trys puikūs kokteiliai karštai popietei ar tvankiam rytui. Be alkoholio. Be...
Aly­taus ra­jo­nas kvie­čia Vals­ty­bės die­ną švęs­ti Dau­guo­se. Cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je šven­tė vyks lie­pos 3 d. nuo 19 iki 24 val.
Lie­pos 1-ąją apie 11 val. 40 min. tra­ge­di­ja įvy­ko Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Sei­me­niš­kių kai­me, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Čes­lo­vo Dau­gė­los...
Koks jausmas, kai tavo bendradarbiais tampa ne gyvi žmonės, o vaškinės pasaulio garsenybių kopijos? Jungtinėse Amerikos Valstijose, Teksase, gyvenantis britas dramaturgas, rašytojas ir iliustruotojas...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.