Po­li­ti­kai įžie­bė ža­lią švie­są Aly­taus hos­pi­sui (4)

Saulė Pinkevičienė
Hospisas
Bendruomenė jau ne kartą išsakė paramą Alytaus hospisui, kuris palengvintų nepagydomai seegančių ir jų artimųjų dalią. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą dėl pa­tal­pų per­da­vi­mo pa­nau­dos pa­grin­dais VšĮ „Lie­tu­vos hos­pi­sas“. Bu­vu­sio­se Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro pa­tal­po­se ad­re­su Dau­gų gat­vė 5A bus tei­kia­mos kom­plek­si­nės pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos pa­slau­gos. Čia įsi­kurs am­bu­la­to­ri­nės pa­gal­bos ka­bi­ne­tas ir die­nos sta­cio­na­ro cen­tras. Ta­me pa­čia­me pa­sta­te vei­kia Tėviškės namų bendruomenė ir VšĮ „Tė­viš­kės na­mai“, iki šiol pa­lia­ty­vi­ą­ją pa­gal­bą li­go­niams tei­kę pa­cien­tų na­muo­se. „Tai la­bai svar­bus spren­di­mas ir il­gų me­tų dar­bo re­zul­ta­tas. Ben­druo­me­nės lū­kes­čiai bus pa­ga­liau re­a­li­zuo­ti, šios ži­nios pa­cien­tai, ku­riems rei­ka­lin­ga pa­lia­ty­vio­ji pa­gal­ba ir slau­ga, bei jų ar­ti­mie­ji lau­kė ne vie­ne­rius me­tus“, – džiau­gia­si „Tė­viš­kės na­mų“ va­do­vas Ei­man­tas Ba­lai­ka.

Pa­slau­gos bus tei­kia­mos ne­mo­ka­mai

Šių me­tų va­sa­rį įkur­tos vie­šo­sios įstai­gos „Lie­tu­vos hos­pi­sas“ pra­šy­mu mies­to ta­ry­ba svars­tė klau­si­mą ati­duo­ti hos­pi­so veik­lai be­veik 190 kv. m plo­to pa­tal­pas, ku­rio­se įsi­kurs am­bu­la­to­ri­nės pa­gal­bos ka­bi­ne­tas bei pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos die­nos cen­tras. Nau­jo­sios įstai­gos stei­gė­jai yra Tė­viš­kės na­mų ben­druo­me­nė ir jų ben­dra­min­čiai iš Vil­niu­je vei­kian­čio „Hos­pi­ce“ pa­ra­mos fon­do. 

Tė­viš­kės na­mų ben­druo­me­nė sie­kia ap­jung­ti jau sep­ty­ne­rius me­tus Aly­tu­je pa­lia­ty­vi­ą­ją pa­gal­bą na­muo­se tei­kian­čios VšĮ „Tė­viš­kės na­mai“ per­so­na­lą (VšĮ „Tė­viš­kės na­mai“ di­džiau­sias da­li­nin­kas yra Tė­viš­kės na­mų ben­druo­me­nė), taip pat į die­nos cen­tro veik­lą įtrauk­ti nau­jus spe­cia­lis­tus, sa­vanorius.

Pla­nuo­ja­ma, kad die­nos cen­tre pa­gal­bą kas­dien ga­lės gau­ti iki de­šim­ties pa­cien­tų, o at­ei­ty­je, ple­čiant hos­pi­so veik­lą, bus įkur­tos ir sta­cio­na­rios hos­pi­so lo­vos. Die­nos cen­tre bus tei­kia­mos me­di­ci­ni­nės, so­cia­li­nės, psi­cho­lo­gi­nės ir dva­si­nės pa­slau­gos ne­pa­gy­do­mo­mis li­go­mis ser­gan­tiems Aly­taus miesto ir rajono gy­ven­to­jams. Į die­nos cen­trą pa­cien­tai bus at­ve­ža­mi ry­te ir na­mo ga­lės grįž­ti va­ka­re. Pa­slau­gos bus tei­kia­mos ne­mo­ka­mai.

Kaip in­for­muo­ja VšĮ „Tė­viš­kės na­mai“, pa­tal­pų pri­tai­ky­mui „Hos­pi­ce“ pa­ra­mos fon­das šiais me­tais skirs ne ma­žiau kaip 15 tūkst. eu­rų. Sau­sį Aly­taus ver­sli­nin­kų dė­ka į Aly­tų iš Pran­cū­zi­jos bu­vo at­vež­ta pa­ra­ma su rei­kia­ma die­nos cen­tro įran­ga. Pla­nuo­ja­ma, kad kom­plek­si­nės hos­pi­so pa­slau­gos bus pri­ei­na­mos Aly­taus gy­ven­to­jams dar šie­met metų pabaigoje.

Tė­viš­kės na­mų ben­druo­me­nė pa­cien­tų per­ve­ži­mui tu­ri grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lį, ku­rį už­per­nai pa­dė­jo įsi­gy­ti Dzū­ki­jos LIONS klu­bas, Aly­taus kraš­to ver­sli­nin­kai. Die­nos me­tu pa­cien­tai ga­lės gau­ti skaus­mo gy­dy­mą, ki­ne­zi­te­ra­pi­jos, hi­gie­nos ir slau­gos pa­slau­gas, bus mai­ti­na­mi, or­ga­ni­zuo­ja­mas jų už­im­tu­mas.

Šios pa­slau­gos su­teiks ga­li­my­bę pail­sė­ti nuo su­dė­tin­gos slau­gos na­muo­se pa­cien­tų ar­ti­mie­siems, pa­keis­ti ap­lin­ką ser­gan­čia­jam bei už­tik­rin­ti ko­ky­biš­kes­nę jo ir ar­ti­mų­jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Sun­kiai ne­pa­gy­do­ma li­ga ser­gan­tis li­go­nis daž­nai sto­ko­ja ne tik me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos, bet ir pa­pras­čiau­sio dė­me­sio, jo po­rei­kius iš­klau­sian­čio as­mens ša­lia.

Pa­lia­ty­vio­ji pa­gal­ba – jau ne nau­ja są­vo­ka

Pa­lia­ty­vio­ji pa­gal­ba yra me­di­ci­nos moks­lo ir prak­ti­kos ša­ka, be­si­rū­pi­nan­ti pa­cien­tais, ser­gan­čiais ak­ty­via pro­gre­suo­jan­čia, to­li pa­žen­gu­sia li­ga, kai gy­ve­ni­mo truk­mės prog­no­zė ri­bo­ta. Pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos pa­slau­gų ko­man­dai pri­klau­so vai­rių spe­cia­li­za­ci­jų spe­cia­lis­tai: gy­dy­to­jai, slau­gy­to­jai, te­ra­peu­tai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, dva­si­nin­kai, psi­cho­lo­gai ir įvai­rių sri­čių sa­va­no­riai. Į pa­gal­bos pro­ce­są trau­kia­mi ir pa­cien­to ar­ti­mie­ji.

Ši ko­man­da pla­nuo­ja vi­sa­pu­siš­ką pa­lia­ty­vi­ą­ją pa­cien­to prie­žiū­rą, su­ma­žin­da­mi jo skaus­mą, kan­čias. Ji ap­ima įva­irius psi­cho­lo­gi­nius, so­cia­li­nius, dva­si­nius ir re­li­gi­nius pa­cien­tų ir jų ar­ti­mų­jų prie­žiū­ros as­pek­tus.

Ter­mi­nas „pa­lia­ty­vio­ji pa­gal­ba“ ki­lo iš lo­ty­niš­ko­jo žo­džio „pa­lium“, reiš­kian­čio kau­kė ar­ba ap­siaus­tas. Pa­lia­ty­vioji pa­gal­ba iš es­mės yra ne­pa­gy­do­mos li­gos pa­da­ri­nių slė­pi­mas ar „ap­siau­ti­mas ap­siaus­tu“, nes gy­do­mo­ji me­di­ci­na jiems pa­dė­ti ne­be­ga­li.

Hos­pi­se pa­gal­bą gau­na ne­pa­gy­do­mo­mis li­go­mis ser­gan­tys ir jų ar­ti­mie­ji, tei­kiama ak­ty­vi prie­žiū­ra žmo­nėms, ku­riems pras­ta me­di­ci­na jau ne­pa­jė­gia pa­dė­ti, bet jie tu­ri tei­sę iki pas­ku­ti­nės mi­nu­tės gy­ven­ti ir iš­ei­ti oriai. Šios pa­gal­bos es­mi­nis tiks­las yra pa­siek­ti kuo ge­res­nę pa­cien­tų ir jų šei­mų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.

Pir­ma­sis spe­cia­li­zuo­tas hos­pi­sas Lie­tu­vo­je bu­vo įsteig­tas 2013 me­tais Vil­niu­je – Pa­lai­min­to­jo Ku­ni­go My­ko­lo So­poč­kos hos­pi­sas, prieš 6 me­tus Kau­ne bu­vo už­re­gist­ruo­ti Kau­no hos­pi­so na­mai.

Apie hos­pi­są, skir­tą sun­kio­mis ne­pa­gy­do­mis li­go­mis ser­gan­tiems, Aly­tu­je kal­ba­ma nuo 2010 me­tų. Nuo ta­da vie­šo­ji įstai­ga „Tė­viš­kės na­mai“ su­ren­gė ne vie­ną hos­pi­sų idė­jos pri­sta­ty­mo ren­gi­nį, bu­vo kal­ba­ma apie po­rei­kį Aly­tu­je, ana­li­zuo­ja­ma si­tu­a­ci­ja, pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos tei­ki­mo spe­ci­fi­ka pri­sta­to­ma tiek pla­čia­jai vi­suo­me­nei, tiek po­li­ti­kams.

Ypa­tin­ga kal­bė­ji­mo apie hos­pi­są for­ma – „Vi­dur­nak­čio ei­ty­nės“ Aly­tu­je, ku­rios šie­met tu­rė­tų vyk­ti jau de­vin­tą kar­tą. Pa­lai­ky­ti su ar­ti­mo­jo ne­tek­ti­mi su­si­dū­ru­sius, pri­si­min­ti iš­ke­lia­vu­sius į am­ži­ny­bę bran­gius žmo­nes bei pa­rem­ti Aly­taus hos­pi­so idė­ją aly­tiš­kiai ren­ka­si į so­cia­li­nę ak­ci­ją, vyks­tan­čią pas­ku­ti­nį ka­len­do­ri­nės va­sa­ros penk­ta­die­nį. Ak­ci­jos me­tu tra­di­ciš­kai ren­ka­mi pa­ra­šai, pa­lai­kan­tys hos­pi­so idė­ją mū­sų mies­te.

„Jau daug me­tų kal­ba­me apie hos­pi­są Aly­tu­je. Pas­ta­rai­siais me­tais mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė ne vie­ną spren­di­mą dėl Aly­taus hos­pi­so stei­gi­mo, ta­čiau gais­ras, o vė­liau ka­ran­ti­nas su­stab­dė šiuos dar­bus. To­dėl ir šių me­tų ak­ci­ja no­ri­me dar kar­tą pa­sa­ky­ti, kad Aly­tu­je rei­kia hos­pi­so ir kad hos­pi­sas – tai tik­rai ne tra­di­ci­niai glo­bos na­mai. Ne­ga­li­ma su­sto­ti pu­siau­ke­lė­je, o šiuo ke­liu tu­ri­me ei­ti to­liau“, – sa­kė Dva­ro se­niū­nai­tė Al­do­na Mar­cin­ke­vi­čie­nė, per­nai vy­ku­sių „Vi­dur­nak­čio ei­ty­nių“ me­tu api­ben­drin­da­ma ben­druo­me­nės lū­kes­čius.

At­si­žvelg­da­mi į aly­tiš­kių pe­ti­ci­ją (bu­vo su­rink­ta virš 1 500 pa­ra­šų) Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai dar 2018 me­tais pri­ta­rė Aly­taus hos­pi­so at­si­ra­di­mui, ta­čiau re­a­lius kon­tū­rus šis spren­di­mas įga­vo tik po tre­jų me­tų, tai yra 2021-ųjų ko­vo pa­bai­go­je. 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.