Pen­ki švie­ti­mo reik­mėms ne­be­rei­ka­lin­gi bu­vę vai­kų dar­že­liai: vie­ni pa­sta­tai nuo­mi­nin­kams ne­įdo­mūs, dėl ki­tų – kon­ku­ren­ci­ja

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (5)
2020 Birželis 23
Alytaus darzeliai
Išvažiuojamajame posėdyje buvusiuose vaikų darželiuose dalyvavo vos kelios tarybos narės – Laura Radzevičiūtė, Nijolė Makštutienė, Laima Vincė Kirkliauskienė, vicemerė Jurgita Šukevičienė. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai nu­spręs, ar pri­tar­ti siū­ly­mui steig­ti 7 pa­pil­do­mas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Li­ne­lis“, „Nykš­tu­kas“, „Pu­ti­nė­lis“, „Vo­lun­gė­lė“, „Bo­ru­žė­lė“, „Vy­tu­rė­lis“, „Gi­ri­nu­kas“. Nau­joms gru­pėms rei­ka­lin­gas plo­tas ras­tas šių įstai­gų ad­mi­nist­ra­ci­nių, mie­ga­mų­jų, ki­toms veik­loms pri­tai­ky­tų dar­že­lių erd­vių są­skai­ta. Jei siū­ly­mui bus pri­tar­ta, nuo ru­dens Aly­taus lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se už­teks vie­tų vi­siems šiuo me­tu no­rin­tiems, ta­čiau at­ei­ty­je šis po­rei­kis ga­li di­dė­ti, o iki­mo­kyk­li­nės įstai­gos jau vi­siš­kai už­pil­dy­tos. Ta­čiau Aly­tu­je yra pen­ki bu­vę lop­še­liai-dar­že­liai, ku­rie šiuo me­tu yra nau­do­ja­mi ne pa­gal pa­skir­tį, tai yra nuo­mo­ja­mi ki­toms veik­loms, nes sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo reik­mėms jų ne­be­rei­kė­jo. „Aly­taus nau­jie­nos“ do­mė­jo­si, ko­kios tos veik­los ir kiek šiuo­se pa­sta­tuo­se yra lais­vų plo­tų. Pa­si­ro­do – vi­sai ne­daug.

Ne­nau­do­ja­mų bu­vu­sių dar­že­lių yra įvai­riuo­se mies­to ra­jo­nuo­se

Iš 25 Aly­tu­je vei­ku­sių lop­še­lių-dar­že­lių šiuo me­tu li­ko 15, tai yra be­veik pu­sė įstai­gų bu­vo už­da­ry­ta. 2005 me­tais Aly­tu­je toks li­ki­mas iš­ti­ko ir nau­jau­sią mies­te lop­še­lį-dar­že­lį „Žio­ge­lis“, jis šiuo me­tu yra pri­va­ti­zuo­tas.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai pra­ėju­sią sa­vai­tę su­ren­gė iš­va­žiuo­ja­mą­jį po­sė­dį į pen­kis bu­vu­sius dar­že­lius, ku­rie už­da­ry­ti įvai­riais me­tais, o šiuo me­tu li­ko sa­vi­val­dy­bės pa­val­du­me ir yra nuo­mo­ja­mi, nes švie­ti­mo reik­mėms ne­rei­ka­lin­gi.

Vi­si pen­ki dar­že­liai iš­si­dės­tę skir­tin­guo­se mies­to ra­jo­nuo­se. Vie­nas – ša­lia Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čios (Dau­gų g. 5A, čia vei­kė An­zel­mo Ma­tu­čio pra­di­nė mo­kyk­la), du – Dai­na­vos ra­jo­ne (Vin­gio g. 15A, čia vei­kė Dzū­ki­jos vi­du­ri­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių kor­pu­sas ir Vil­ties g. 28A – bu­vęs lop­še­lis-dar­že­lis „Eg­lu­tė“), po vie­ną Pu­ti­nuo­se (Kal­nė­nų g. 2B – bu­vęs Pa­ne­mu­nės pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių kor­pu­sas) ir Vidz­gi­ry­je (Jau­ni­mo g. 3 – bu­vęs lop­še­lis-dar­že­lis „Gin­ta­rė­lis“).

Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­jos Auk­sės Juo­nie­nės, tik la­bai ne­di­de­lė da­lis pa­tal­pų šiuo me­tu yra tuš­čios, ar­ti­miau­siu me­tu bus skel­bia­mi lais­vų pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­sai. Di­džio­ji da­lis dar­že­lių pa­tal­pų įveik­lin­tos – jo­se vei­kia ir sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios įstai­gos, ir įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos, ir pri­va­tūs ver­slai.

Sau­gaus eis­mo kla­sė­je nu­by­rė­jo lu­bos

Dau­gų g. 5A įsi­kū­ręs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, „Tė­viš­kės na­mai“, ne­įga­lių­jų aso­cia­ci­ja „Aly­tu­pis“, Aly­taus po­li­kli­ni­kos pa­da­li­nys, yra sa­vi­val­dy­bės ar­chy­vas ir pri­va­tus nuo­mi­nin­kas „Bra­vi­tex“.

Vin­gio g. 15A sėk­min­gai vei­kia „Mal­tos or­di­nas“, aso­cia­ci­jos „Mo­hi­ka­nas“, „Ku­tis“, Kon­tro­lie­riaus ir au­di­to tar­ny­ba bei Aly­taus jau­ni­mo cen­tro fi­lia­las, už­iman­tis virš 400 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to. Čia įsi­kū­ru­si ir Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lai pri­klau­san­ti Sau­gaus eis­mo kla­sė, ku­rią da­bar pla­nuo­ja­ma iš­kel­ti į Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją – at­si­lais­vin­tų 150 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pos. Taip pat šio bu­vu­sio dar­že­lio pa­tal­po­se vei­kė vi­sai ne­se­niai nuo­mos at­si­sa­kęs spor­to klu­bas „Still Fit Aly­tus“, ku­ris at­lais­vi­no 200 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pų.

A.Juo­nie­nė pa­tvir­ti­na, kad pa­tal­pos spor­to klu­bui bu­vo iš­nuo­mo­tos už 1 eu­rą, kaip ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo (NVŠ) veik­lai. Ta­ry­bos pa­tvir­tin­tas nuo­mos įkai­nis ne sa­vi­val­dy­bės įstai­goms yra 29 eu­ro­cen­tai už kvad­ra­ti­nį met­rą per mė­ne­sį, ta­čiau, jei pre­ten­den­tų nuo­mo­tis at­si­ran­da ke­li, tai ir nuo­mos kai­na ga­li kil­ti.

Klu­bui „Still Fit Aly­tus“ va­do­vau­ja Egi­di­jus Gri­ga­ra­vi­čius, šio­se pa­tal­po­se jis vei­kė nuo 2015 me­tų. Klu­bas nu­spren­dė iš­si­kraus­ty­ti po to, kai bu­vo su­ra­šy­tas ak­tas dėl nuo­mos su­tar­ties są­ly­gų pa­žei­di­mo. Po spor­to klu­bo nuo­mo­to­mis pa­tal­po­mis yra įsi­kū­ru­si Sau­gaus eis­mo kla­sė, ku­rios lu­bos nu­ken­tė­jo nuo vir­šu­ti­nių kai­my­nų.

Kaip pa­sa­ko­ja čia dir­bę dar­buo­to­jai, ry­tais at­ėję į už­si­ė­mi­mus jie sem­da­vo pri­tru­pė­ju­sį tin­ką. Jis grė­sė ga­ba­lais kris­ti ant lan­ky­to­jų gal­vų, to­dėl nu­rink­da­vo ir pa­ki­bu­sius ant lu­bų ga­ba­lus. Tin­kas by­rė­jo dėl to, kad vir­šu­je bu­vo prak­ti­kuo­ja­mas jė­gos spor­tas su spe­cia­liais įren­gi­niais. Spor­to klu­bas iš­si­kraus­tė, pa­li­kęs pa­čių įreng­tą ven­ti­lia­ci­ją, su­tvar­ky­tus sa­ni­ta­ri­nius maz­gus, ta­čiau taip pat ir nu­tru­pė­ju­sias lu­bas.

Mu­zie­jus nuo­gąs­tau­ja dėl gre­sian­čių kraus­ty­nių

Vil­ties g. 28A pa­tal­po­se vei­kia vi­suo­me­ni­nė aso­cia­ci­ja „Gel­bė­kit vai­kus“, Lie­tu­vos pro­ba­ci­jos tar­ny­ba, spor­to klu­bas VšĮ „Ju­dė­ki­me lais­vai“ ir UAB „Oran­gu­ta­nas“, Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos Aly­taus sky­rius, ku­ris ne­tru­kus nu­trauks veik­lą ir at­si­lais­vins 118 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pos. Joms taip pat bus skel­bia­mas nuo­mos kon­kur­sas.

Šia­me kor­pu­se dar yra lais­vos 115 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pos, ku­rių nuo­mos kon­kur­sas bu­vo skelb­tas. Taip pat ne­tru­kus, kai bus įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, bus per­kel­tas So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius, ku­ris užims 600 kvad­ra­ti­nių met­rų, pa­tal­pų re­mon­tas jau bai­gia­mas.

Įmo­nės „Aly­taus bu­tų ūkis“ va­do­vas Egi­di­jus Men­se­vi­čius svars­to, kad bu­vu­sio dar­že­lio pa­sta­tas bus pa­to­gus sky­riaus veik­lai, nes pa­tal­pos įreng­tos taip, kad at­si­ras­tų dau­giau kon­fi­den­cia­lu­mo. Ak­tu­a­lus ir gy­ve­na­ma­sis ra­jo­nas – iš 25 Aly­taus ben­dra­bu­čių net 15 yra įsi­kū­rę ne­to­lie­se.

Pu­ti­nuo­se, bu­vu­sia­me dar­že­ly­je ad­re­su Kal­nė­nų g. 2B, dau­giau kaip 1000 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pų pa­gal nuo­mos su­tar­tį už­ima įmo­nė „Gan­gas“. Čia ga­mi­na­ma kos­me­ti­ka „Vi­vi“, bu­vu­sio dar­že­lio pa­tal­po­se vei­kia ir ga­my­ba.

Ver­slo kai­my­nys­tė­je nuo 2013 me­tų yra įsi­kū­ręs ir Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus – įreng­ta fon­dų sau­gyk­la. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je po­li­ti­kai jau lan­kė­si šia­me dar­že­ly­je ir iš­klau­sė pro­ble­mą: pa­tal­pų trūks­ta ir mu­zie­jui, ir „Gan­gui“. Tuo­met iš pa­sta­to iš­si­kraus­tė tre­čia­sis nuo­mi­nin­kas – vai­ko ir ma­mos die­nos cen­tras „Ku­tis“, o į at­si­lais­vi­nu­sią gru­pės dy­džio pa­tal­pą pre­ten­da­vo abu li­ku­sie­ji.

Ta­ry­ba nu­spren­dė leis­ti pa­tal­pas iki 2025 me­tų iš­si­nuo­mo­ti „Gan­gui“, o Kraš­to­ty­ros mu­zie­jui vėl ieš­ko­ti nau­jų. Ver­slo įmo­nė no­rė­tų iš­si­nuo­mo­ti vi­są pa­sta­tą, tuo tar­pu ga­li­ma nau­ja vie­ta mu­zie­jaus fon­dams mi­ni­mos lais­vos erd­vės Li­kiš­kė­lių ar­ba Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­se.

Mu­zie­ji­nin­kai nuo­gąs­tau­ja dėl nau­jų gre­sian­čių kraus­ty­nių, nes mu­zie­ju­je sau­go­ma per 90 tūkst. eks­po­na­tų, juos per­kel­ti be nuos­to­lių la­bai su­dė­tin­ga, jau ne­kal­bant apie tai, kad nau­jo­se pa­tal­po­se tu­rė­tų bū­ti pa­ga­liau už­tik­rin­tos rei­ka­lin­gos tem­pe­ra­tū­ros, drėg­mės kon­tro­lės są­ly­gos.

Žo­dis iš­le­kia žvir­bliu, o grįž­ta su pla­ka­tais?

Trūks­tant vie­tų dar­že­liuo­se, pa­si­girs­ta pa­vie­nių siū­ly­mų nu­trauk­ti nuo­mos, pa­nau­dos su­tar­tis ir bu­vu­sių dar­že­lių pa­tal­pas vėl pa­nau­do­ti švie­ti­mo reik­mėms. To­kiu at­ve­ju ne­la­bai aiš­ku, ko­kios yra ga­ran­ti­jos nuo­mi­nin­kams, nes, pa­vyz­džiui, į bu­vu­sį dar­že­lį Vin­gio gat­vė­je per­si­kė­lu­sios ir la­bai jau­kiai pa­tal­pas įsi­ren­gu­sios aso­cia­ci­jos „Ku­tis“ va­do­vė Ri­man­tė Ado­mai­tie­nė ta­ry­bos na­rius pa­ti­ki­no, kad to tik­rai ne­bū­tų da­riu­si, jei­gu ne­bū­tų lai­mė­ju­si nuo­mos de­šim­čiai me­tų.

O ką da­ry­ti Jau­ni­mo g. 3 įsi­kū­ru­sio Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės cen­tro lan­ky­to­jams, ku­rių yra per tūks­tan­tį? Cen­tras po bu­vu­sio dar­že­lio sto­gu vie­ni­ja 30 įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų. 1976 me­tų sta­ty­bos pa­sta­tas – ne­re­no­vuo­tas, tik kos­me­tiš­kai pa­tvar­ko­mas eu­ro­pi­nių pro­jek­tų lė­šo­mis. Šiuo me­tu įstai­ga taip pat vyk­do du eu­ro­pi­nius pro­jek­tus, o tai reiš­kia – tu­ri sau­gik­lių nuo įvai­rių po­li­ti­kų su­ma­ny­mų. Vie­nas toks jau pa­sie­kė cen­tro lan­ky­to­jų au­sis.

„No­ri­te mus iš čia iš­kel­ti? Tai ži­no­ki­te, kad ne­pa­si­duo­si­me, o jei per prie­var­tą tai da­ry­si­te – ei­si­me su pla­ka­tais prie me­ri­jos!“ – to­kiais pa­ža­dais ta­ry­bos na­rius pa­si­ti­ko sen­jo­rų klu­bas „Pa­va­ka­rys“ ir už­trau­kė skam­bią dai­ną. Sen­jo­rų mi­nė­tą siū­ly­mą iš­kė­lė ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius.

Ben­druo­me­nės cen­tro di­rek­to­rė Lo­re­ta Trai­na­vi­čie­nė sa­ko, kad veik­la šio­je įstai­go­je ver­da nuo ry­to iki va­ka­ro, iš­nau­do­ti vi­si įma­no­mi plo­tai ir gy­ve­na­ma nors ankš­tai, bet drau­giš­kai, o veik­lų tiek, kad per mies­to šven­tę čia įreng­to­je sce­no­je vi­si no­rin­tys pa­si­ro­dy­ti cen­tro ko­lek­ty­vai ne­su­til­po, bai­gė­si tam nu­ma­ty­tas lai­kas.

 

  Komentaras

  Kokie lygiai. Anais laikais buvo n kartų mažiau valdžios Alytaus mieste tik per metus statė n naujų daugiabučių ir gamyklų. Šie net vaikų darželių neatreguliuoja pagal miesto poreikį. Beje statytų nuo anų laikų ir tai pasiklydę. Valdžios postuose atlyginimai dideli kaip ir tarybos narių išmokas pasidinę stveria. O rezultatai jų kompetencijoj apart erzinimų ir kostiumėlių demonstravimų...Būsimam tarybos posėdį kur atskiri klausimai net priešingi vieni kitiems, skels jie už praskolinto biudžeto likučius.. Kaip ten su interpeliacijom, ar pririnkę viemi kitiems?

  Komentaras

  Gal meras tegul vieną kartą apsisprendžia, ar jam reikia išspręsti vaikų darželių klausimą. Jei buvo mieste pastatytas darželis, tai be jokių senjorų-pensininkų ožių, jis vėl turi būti DARŽELIS. O tų senjorų tai niekas į gatvę nemes, bus surastos kitos patalpos. Kas čia per išsidirbinėjimai gerb. senjorai ? Buvo statomi ne senelių klubas, o vaikų darželis, tai ir grąžinkim jį vaikams

  Komentaras

  Alytų valdę nuo 1950 metų perėmę su 30 tūkstančių gyventojų išvystė iki 80 tūkstančių gyventojų 1980 metais. Po Nepriklausomybės valdę nuvystė iki 50 tūkstančių gyventojų ir mažėja. Šiuo metu valdyme beviltiški. Lyginant pagal anuos, iš vis kaip į valdžią nesugebant drysta eit? Kaip ir tokius renka? Tarsi bloga linki savo miestui..

  Komentaras

  Pagal problematiškumą dabar mero tarybos lygį svarbiausia - savivaldybės efektyvumui gerint struktūros ir švietimo pertvarkos ir kaip po kelių mėnesių gražins prisiimtą trumpalaikę 5 milijonų eurų paskolą nebloginant alytiškių bendros gerovės lygio. Paviešint alytiškiams kaip dėl biojėgainės kompensavimo. Sekas, kad alytiškiai leidžia praskolinėt biudžetą nedarant pertvarkų. Kitur bendruomenės to neleidžia. Ne mažai savivaldybių net nesiskolija per paskutinius metus ir iš savęs net viruso atveju laikos. Net Alytaus rajonas nesiskolija ir pertvarkas padarę iš savęs gyvena. O Alytaus mieste prieš metus perėmę su 12 milijonų paskolų per metus pridėję dar 6 milijonus. Dar biojėgainė apie 10 n milijonų ribose ir atsakymų nėra. Taryba palyginus su rimtom problemom blusinėjas. Geras išmokas forminas ir nėra rimto miesto lygio valdžios rezultato. Net nesimato, kas rimčiau bandytų eit į priekį. O ateities kartos...savaip dėkos susidūrę su šių palikimu.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.