Nr. 73 (13449)

2020-06-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 73 (13449) skaitykite:

 • Pa­lai­min­tas au­to­mo­bi­lis, skir­tas pa­lia­ty­vie­siems pa­cien­tams pa­vė­žė­ti
 • Aly­tu­je bus nai­ki­na­mi Sos­nov­skio bars­čiai
 • Grybų karaliaus konkursas „Baravykas 2020“
 • Gra­ži ka­riū­nų do­va­na par­ti­za­nui
 • Nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­si gy­ven­vie­tė pil­na ju­de­sio
 • Gais­ro pa­veik­tų te­ri­to­ri­jų ūki­nin­kai gy­vu­lių pirk­ti ne­sku­ba
 • Sos­nov­skio barš­tis pa­vo­jin­gas svei­ka­tai – jį bū­ti­na nai­kin­ti
 • Lan­gų re­mon­to ko­man­dos spe­cia­lis­tai: apie lan­gų re­mon­tą ir jų prie­žiū­rą
 • Per ka­ran­ti­ną už­da­ry­tas vals­ty­bių sie­nas Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tas „Jau­nų su­au­gu­sių­jų in­teg­ra­ci­ja į dar­bo rin­ką per kul­tū­ros pa­vel­dą” at­ve­ria vir­tu­a­liai 
 • Vasaros kinas – Jaunimo parke
 • Aly­taus šau­lių veik­los grįž­ta su die­nos sto­vyk­lo­mis mo­kyk­lo­se
 • Ne­pa­mirš­ki­me skie­pų
 • Ką by­lo­ja žve­jo mė­gė­jo at­min­ti­nė?
Šią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai nu­spręs, ar pri­tar­ti siū­ly­mui steig­ti 7 pa­pil­do­mas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes...
Ar žinojote, kad fotogeniškiausias Lietuvos vietas atrasti galima ne tik turistų numylėtose ir virtualiomis širdelėmis apdalintose sostinės gatvelėse, ant Galvės ežero pakrantės ar ant skardžio krašto...
Žuvinto biosferos rezervato patalpose įvyko išvažiuojamasis Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu tarybos nariai priėmė 66 sprendimus.
Kino teatras „Dainava“ laukia žiūrovų! Birželio 26–liepos 2 dienomis rodome:
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.