Pan­de­mi­jos pa­sek­mėms švel­nin­ti že­mės ūky­je – įvai­rios pa­gal­bos prie­mo­nės

fermos
Pir­mo­ji ko­ro­na­vi­ru­so ban­ga, pa­va­sa­rį apė­mu­si vi­są pa­sau­lį, ne­ap­len­kė ir mū­sų ša­lies že­mės ūkio. Pan­de­mi­jos pa­sek­mes pa­ju­tę žem­dir­biai džiau­gia­si, kad jas švel­ni­na vals­ty­bės pa­ra­ma. Iš vals­ty­bės biu­dže­to pa­gal­bos su­lau­kė pro­duk­ci­jos tie­kė­jai, žem­dir­biai ir per­dir­bė­jai. Be to, tai­ko­ma ne tik fi­nan­si­nė pa­gal­ba, bet ir ki­tos si­tu­a­ci­ją leng­vi­nan­čios prie­mo­nės.

La­biau­siai nu­ken­tė­jo per­dir­bė­jai

Že­mės ūkio mi­nist­ras An­drius Pa­lio­nis, ap­žvelg­da­mas CO­VID-19 pa­sek­mių leng­vi­ni­mo prie­mo­nes že­mės ūky­je, yra sa­kęs, kad blo­giau­sias sce­na­ri­jus nepa­si­tvir­ti­no – per pir­mą­ją ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos ban­gą pa­vy­ko iš­veng­ti itin di­de­lių eko­no­mi­nių nuos­mu­kių. Že­mės ūkiui pa­gel­bė­jo ir tai, kad per­dir­bi­mo sek­to­rius pir­mo­sios ko­ro­na­vi­ru­so ban­gos me­tu at­ra­do ra­cio­na­lius spren­di­mus ir pui­kiai su­si­tvar­kė su pan­de­mi­jos iš­šū­kiais bei iš­ven­gė vi­ru­so pro­trū­kių įmo­nė­se.

Vis tik pan­de­mi­jos pa­sek­mių, pa­vei­ku­sių že­mės ūkį, ne­iš­veng­ta, to­dėl Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos už­duo­tis bu­vo pa­dė­ti įveik­ti sun­ku­mus, pa­ja­mų ne­tek­tis. La­biau­siai nu­ken­tė­jo per­dir­bė­jai, nes pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu už­si­da­rė ne­ma­ža da­lis aukš­tos pri­dė­ti­nės ver­tės pro­duk­tų eks­por­ta­vi­mo rin­kų. Be to, su­ma­žė­jo ir eks­por­tuo­ja­mų pro­duk­tų kai­nos. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo, kad Vy­riau­sy­bė, siek­da­ma su­ma­žin­ti ko­ro­na­vi­ru­so pa­sek­mes, sky­rė 165 mln. eu­rų pa­ra­mos ūki­nin­kams ir že­mės ūkio pro­duk­ci­jos per­dir­bė­jams. Pa­ra­ma bu­vo skai­čiuo­ta pa­gal sek­to­rių ga­my­bos pa­jė­gu­mus, iden­ti­fi­kuo­jant ir kai­nų kri­ti­mo ly­gį.

Pa­ra­mos ga­vė­jų są­ra­šas – įvai­rus

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­gal­bos pa­ty­ru­siems nuos­to­lių dėl CO­VID-19 epi­de­mi­nės si­tu­a­ci­jos me­cha­niz­mas, že­mės ūkio mi­nist­ro A. Pa­lio­nio tei­gi­mu, pa­reng­tas dis­ku­tuo­jant ir ta­rian­tis su so­cia­li­niais part­ne­riais, mais­to ga­my­bos ir per­dir­bi­mo pra­mo­nės at­sto­vais. Vals­ty­bės pa­gal­ba ski­ria­ma pie­no ūkiams, gal­vi­jų au­gin­to­jams, kiau­ši­nių, viš­tie­nos, kiau­li­nin­kys­tės, dar­ži­nin­kys­tės ūkiams, į pa­gal­bos ga­vė­jų są­ra­šą ne­pa­puo­la tik grū­di­nių kul­tū­rų au­gin­to­jai.

Ne­ma­žai Lie­tu­vos ga­min­to­jų pro­duk­tų, pa­vyz­džiui, pie­nas, yra grei­tos re­a­li­za­ci­jos pro­duk­tai. Tad juos ga­mi­nan­tys ūki­nin­kai bū­na įspaus­ti į kam­pą ir su­tin­ka par­duo­ti sa­vo pro­duk­ci­ją ir už že­mes­nę kai­ną. To­dėl ir vals­ty­bės pa­ra­ma dėl pan­de­mi­jos pa­sek­mių pir­miau­sia pa­sie­kė pie­no ga­min­to­jus: už ba­lan­džio ir ge­gu­žės mė­ne­sių pa­ja­mų ne­tek­tis dėl ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos po­vei­kio jie su­lau­kė 18,5 mln. eu­rų. Rug­sė­jo pa­bai­go­je pie­no ga­min­to­jus tu­rė­tų pa­siek­ti iš­mo­kos už va­sa­ros mė­ne­sius – 19,2 mln. eu­rų.

Pa­ra­ma ne­ap­len­kė ir gal­vi­jų lai­ky­to­jų: už gal­vi­jus, par­duo­tus šių me­tų ba­lan­džio–bir­že­lio mė­ne­siais, bu­vo iš­mo­kė­ta be­veik 2,5 mln. eu­rų. Pa­raiš­kos už ki­tus šios pa­gal­bos tei­ki­mo lai­ko­tar­pius bus ren­ka­mos spa­lio 1–15 d. (už ant­rą­jį pa­gal­bos tei­ki­mo lai­ko­tar­pį) ir gruo­džio 1–4 d. (už tre­či­ą­jį pa­gal­bos tei­ki­mo lai­ko­tar­pį).

Už kiau­lę – 30 eu­rų

Lai­ki­no­ji pa­ra­ma tei­kia­ma ir kiau­lių au­gin­to­jams, pa­ty­ru­siems ne­igia­mą CO­VID-19 pro­trū­kio po­vei­kį. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja in­for­muo­ja, kad pir­mi­ne že­mės ūkio pro­duk­tų ga­my­ba už­si­i­man­tiems kiau­lių lai­ky­to­jams, 2020 m. ba­lan­džio–lap­kri­čio mėn. par­da­vu­siems kiau­les ir pa­ty­ru­siems nuos­to­lių, bus iš da­lies kom­pen­suo­tos pra­ras­tos pa­ja­mos. Pa­gal­bos dy­dis ati­tin­kan­tiems nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus – 30 eu­rų už vie­ną kiau­lę.

Pa­raiš­kos pa­gal­bai gau­ti tei­kia­mos tri­mis eta­pais. Pir­ma­sis jau įvy­ko rug­pjū­čio mė­ne­sį, ki­ti du nu­ma­to­mi spa­lio ir gruo­džio mė­ne­siais. Pa­raiš­kos tei­kia­mos ra­jo­no, ku­ria­me re­gist­ruo­ta kiau­lių lai­ky­to­jo val­da, sa­vi­val­dy­bei: nuo spa­lio 1 d. iki spa­lio 15 d. (įskai­ty­ti­nai) – už kiau­les, par­duo­tas per ant­rą­jį pa­gal­bos tei­ki­mo eta­pą, nuo gruo­džio 1 d. iki gruo­džio 4 d. (įskai­ty­ti­nai) – už kiau­les, par­duo­tas per tre­či­ą­jį pa­gal­bos tei­ki­mo eta­pą.

Pa­spir­tis – leng­va­ti­nės pa­sko­los

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja in­for­muo­ja, kad ūkiams iš­si­lai­ky­ti, pa­ge­rin­ti sa­vo si­tu­a­ci­ją pa­de­da ir leng­va­ti­nės pa­sko­los, joms jau skir­ta 40 mln. eu­rų. Šia pa­gal­ba ga­li pa­si­nau­do­ti kai­mo vie­to­vė­je vei­kian­tys ūkio sub­jek­tai, už­si­i­man­tys pir­mi­ne že­mės ūkio pro­duk­tų ga­my­ba, že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vai (taip pat ir per­dir­bi­mui bei pre­ky­bai), ak­va­kul­tū­ros pro­duk­tų ga­min­to­jai.

Leng­va­ti­nės pa­sko­los tei­kia­mos iki tre­jų me­tų, o jų pa­lū­ka­nos – tik nuo 0,1 proc. vie­nų me­tų lai­ko­tar­piui ma­žoms įmo­nėms ir iki 0,69 proc. tre­jiems me­tams di­de­lėms įmo­nėms.

Že­mės ūkio pa­sko­lų ga­ran­ti­jų fon­das skel­bia, kad jau ga­li­ma kreip­tis dėl leng­va­ti­nių pa­sko­lų, ku­rios bus tei­kia­mos iki gruo­džio 31 d. per at­rink­tus fi­nan­sų tar­pi­nin­kus. Pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus, no­rint gau­ti leng­va­ti­nę pa­sko­lą, – pa­ra­mos pra­šan­tys sub­jek­tai pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 31 d. ne­tu­rė­tų bū­ti lai­ko­mi sun­ku­mų pa­ti­rian­čiais. O tie, ku­rių pa­ja­mos kri­to dėl pan­de­mi­jos ir jie su­si­dū­rė su lik­vi­du­mo pro­ble­mo­mis, ga­lės kreip­tis į Že­mės ūkio pa­sko­lų ga­ran­ti­jų fon­do šiuo me­tu at­ren­ka­mus fi­nan­sų tar­pi­nin­kus ir gau­ti leng­va­ti­nę pa­sko­lą iki 1 mln. eu­rų. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, at­lie­kant ver­ti­ni­mą, ūkio sub­jek­tai nu­ro­dė, jog pa­sko­los po­rei­kis ga­lė­tų siek­ti 200 tūkst. eu­rų. Krei­pian­tis dėl pa­sko­los, ūkio sub­jek­tai tu­ri už­pil­dy­ti pa­raiš­ką ir aiš­kiai nu­ro­dy­ti, ko­kioms reik­mėms jie sko­li­na­si, ar tai bū­tų dar­bo už­mo­kes­čio ap­mo­kė­ji­mas, ar trum­pa­lai­kio tur­to įsi­gi­ji­mas, ar ki­tos apy­var­ti­nės lė­šos.

Ga­li kreip­tis dėl vien­kar­ti­nės iš­mo­kos

Švel­nin­da­ma ka­ran­ti­no pa­da­ri­nius, Vy­riau­sy­bė pa­ren­gė įvai­rių pa­gal­bos prie­mo­nių dir­ban­tiems pa­gal dar­bo su­tar­tis ir sa­va­ran­kiš­kai, taip pat ver­slui, ne­te­ku­siems dar­bo, šei­moms su vai­kais, pen­si­nio am­žiaus gy­ven­to­jams bei ne­įga­lie­siems, ta­čiau iki šiol smul­kie­ji ūki­nin­kai ne­ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti jo­kia pa­ra­mos for­ma.

Dar va­sa­rą Sei­mas pri­ėmė Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis nu­tar­ta skir­ti vien­kar­ti­nę ar­ba pe­ri­odi­nę 200 eu­rų iš­mo­ką smul­kią že­mės ūkio veik­lą vyk­dan­tiems as­me­nims, jei­gu jie Vy­riau­sy­bės pa­skelb­tos eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos ir ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu ati­tiks įsta­ty­me nu­sta­ty­tas są­ly­gas. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja in­for­muo­ja, kad smul­kie­ji ūki­nin­kai, ku­rių ūkis iki 4 EDV, jau ga­li kreip­tis vien­kar­ti­nės ar­ba pe­ri­odi­nės iš­mo­kos už ka­ran­ti­no lai­ko­tar­pį. Pra­šy­mus bus ga­li­ma pil­dy­ti iki pat gruo­džio 11 die­nos. Dėl iš­mo­kų rei­kia kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją pa­gal de­kla­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą, o iš­mo­kė­tos jos bus iki šių me­tų pa­bai­gos.

Su­pap­ras­tin­tos prie­mo­nės

Leng­va­ti­nės pa­sko­los ir fi­nan­si­nė pa­ra­ma – ne vie­nin­te­lė vals­ty­bės pa­gal­ba švel­ni­nant pan­de­mi­jos pa­sek­mes. Bu­vo tai­ko­ma ir ki­to­kių leng­va­tų. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, at­si­žvelg­da­ma į su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją ir žem­dir­biams ky­lan­čias pro­ble­mas, pa­ren­gė pa­ra­mos, tei­kia­mos pa­gal Kai­mo plėt­ros pro­gra­mą, su­pap­ras­ti­ni­mus dėl CO­VID-19 grės­mių bei pa­sek­mių ma­ži­ni­mo. Šie su­pap­ras­ti­ni­mai la­bai svar­būs vi­siems, be­si­nau­do­jan­tiems šios pro­gra­mos prie­mo­nių pa­ra­ma.

Dau­ge­lis pa­kei­ti­mų yra su­si­ję su ad­mi­nist­ra­vi­mu: su­ma­žin­ta pa­tik­rų, pro­jek­tų, ku­rie yra baig­ti ir jau per­ves­ti pi­ni­gai, fi­zi­nės pa­tik­ros nu­kel­tos vė­les­niam lai­kui, taip pat iki 80 proc. pa­di­din­ti avan­si­niai iš­mo­kė­ji­mai, tai­ko­mi pa­pil­do­mi šau­ki­mai ir kai­mo plėt­ros pro­gra­mai, ir ver­slo pra­džiai kai­mo vie­to­vė­se.

Pro­gra­mo­je – nau­ja prie­mo­nė

Rug­sė­jo pra­džio­je Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­nos ko­mi­te­tas pri­ta­rė KPP pa­pil­dy­mui nau­ja prie­mo­ne – „Iš­im­ti­nė lai­ki­na pa­ra­ma ūki­nin­kams ir ma­žoms bei vi­du­ti­nėms įmo­nėms, ku­riuos ypač pa­vei­kė CO­VID-19 kri­zė“. Per­skirs­čius pro­gra­mos biu­dže­tą, nau­jai prie­mo­nei įgy­ven­din­ti skir­ta 33,1 mln. eu­rų.

Nau­jos KPP prie­mo­nės tiks­las – pa­dė­ti CO­VID-19 kri­zės pa­veik­tiems ūki­nin­kams, fi­zi­niams as­me­nims, ma­žoms ir la­bai ma­žoms įmo­nėms, vyk­dan­čioms že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mo veik­lą kai­mo vie­to­vė­je.

Jų eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja pa­blo­gė­jo ir fi­nan­si­nis po­vei­kis tę­sia­si il­giau ne­gu ka­ran­ti­no lai­ko­tar­pis. Prie­mo­ne sie­kia­ma pri­si­dė­ti prie Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to sek­to­riaus ga­my­bos po­ten­cia­lo iš­sau­go­ji­mo.

 

Užs. Nr. 0084

 

nuotr.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.