Pan­de­mi­jos pa­sek­mėms švel­nin­ti že­mės ūky­je – įvai­rios pa­gal­bos prie­mo­nės (55)

fermos
Pir­mo­ji ko­ro­na­vi­ru­so ban­ga, pa­va­sa­rį apė­mu­si vi­są pa­sau­lį, ne­ap­len­kė ir mū­sų ša­lies že­mės ūkio. Pan­de­mi­jos pa­sek­mes pa­ju­tę žem­dir­biai džiau­gia­si, kad jas švel­ni­na vals­ty­bės pa­ra­ma. Iš vals­ty­bės biu­dže­to pa­gal­bos su­lau­kė pro­duk­ci­jos tie­kė­jai, žem­dir­biai ir per­dir­bė­jai. Be to, tai­ko­ma ne tik fi­nan­si­nė pa­gal­ba, bet ir ki­tos si­tu­a­ci­ją leng­vi­nan­čios prie­mo­nės.

La­biau­siai nu­ken­tė­jo per­dir­bė­jai

Že­mės ūkio mi­nist­ras An­drius Pa­lio­nis, ap­žvelg­da­mas CO­VID-19 pa­sek­mių leng­vi­ni­mo prie­mo­nes že­mės ūky­je, yra sa­kęs, kad blo­giau­sias sce­na­ri­jus nepa­si­tvir­ti­no – per pir­mą­ją ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos ban­gą pa­vy­ko iš­veng­ti itin di­de­lių eko­no­mi­nių nuos­mu­kių. Že­mės ūkiui pa­gel­bė­jo ir tai, kad per­dir­bi­mo sek­to­rius pir­mo­sios ko­ro­na­vi­ru­so ban­gos me­tu at­ra­do ra­cio­na­lius spren­di­mus ir pui­kiai su­si­tvar­kė su pan­de­mi­jos iš­šū­kiais bei iš­ven­gė vi­ru­so pro­trū­kių įmo­nė­se.

Vis tik pan­de­mi­jos pa­sek­mių, pa­vei­ku­sių že­mės ūkį, ne­iš­veng­ta, to­dėl Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos už­duo­tis bu­vo pa­dė­ti įveik­ti sun­ku­mus, pa­ja­mų ne­tek­tis. La­biau­siai nu­ken­tė­jo per­dir­bė­jai, nes pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu už­si­da­rė ne­ma­ža da­lis aukš­tos pri­dė­ti­nės ver­tės pro­duk­tų eks­por­ta­vi­mo rin­kų. Be to, su­ma­žė­jo ir eks­por­tuo­ja­mų pro­duk­tų kai­nos. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo, kad Vy­riau­sy­bė, siek­da­ma su­ma­žin­ti ko­ro­na­vi­ru­so pa­sek­mes, sky­rė 165 mln. eu­rų pa­ra­mos ūki­nin­kams ir že­mės ūkio pro­duk­ci­jos per­dir­bė­jams. Pa­ra­ma bu­vo skai­čiuo­ta pa­gal sek­to­rių ga­my­bos pa­jė­gu­mus, iden­ti­fi­kuo­jant ir kai­nų kri­ti­mo ly­gį.

Pa­ra­mos ga­vė­jų są­ra­šas – įvai­rus

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­gal­bos pa­ty­ru­siems nuos­to­lių dėl CO­VID-19 epi­de­mi­nės si­tu­a­ci­jos me­cha­niz­mas, že­mės ūkio mi­nist­ro A. Pa­lio­nio tei­gi­mu, pa­reng­tas dis­ku­tuo­jant ir ta­rian­tis su so­cia­li­niais part­ne­riais, mais­to ga­my­bos ir per­dir­bi­mo pra­mo­nės at­sto­vais. Vals­ty­bės pa­gal­ba ski­ria­ma pie­no ūkiams, gal­vi­jų au­gin­to­jams, kiau­ši­nių, viš­tie­nos, kiau­li­nin­kys­tės, dar­ži­nin­kys­tės ūkiams, į pa­gal­bos ga­vė­jų są­ra­šą ne­pa­puo­la tik grū­di­nių kul­tū­rų au­gin­to­jai.

Ne­ma­žai Lie­tu­vos ga­min­to­jų pro­duk­tų, pa­vyz­džiui, pie­nas, yra grei­tos re­a­li­za­ci­jos pro­duk­tai. Tad juos ga­mi­nan­tys ūki­nin­kai bū­na įspaus­ti į kam­pą ir su­tin­ka par­duo­ti sa­vo pro­duk­ci­ją ir už že­mes­nę kai­ną. To­dėl ir vals­ty­bės pa­ra­ma dėl pan­de­mi­jos pa­sek­mių pir­miau­sia pa­sie­kė pie­no ga­min­to­jus: už ba­lan­džio ir ge­gu­žės mė­ne­sių pa­ja­mų ne­tek­tis dėl ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos po­vei­kio jie su­lau­kė 18,5 mln. eu­rų. Rug­sė­jo pa­bai­go­je pie­no ga­min­to­jus tu­rė­tų pa­siek­ti iš­mo­kos už va­sa­ros mė­ne­sius – 19,2 mln. eu­rų.

Pa­ra­ma ne­ap­len­kė ir gal­vi­jų lai­ky­to­jų: už gal­vi­jus, par­duo­tus šių me­tų ba­lan­džio–bir­že­lio mė­ne­siais, bu­vo iš­mo­kė­ta be­veik 2,5 mln. eu­rų. Pa­raiš­kos už ki­tus šios pa­gal­bos tei­ki­mo lai­ko­tar­pius bus ren­ka­mos spa­lio 1–15 d. (už ant­rą­jį pa­gal­bos tei­ki­mo lai­ko­tar­pį) ir gruo­džio 1–4 d. (už tre­či­ą­jį pa­gal­bos tei­ki­mo lai­ko­tar­pį).

Už kiau­lę – 30 eu­rų

Lai­ki­no­ji pa­ra­ma tei­kia­ma ir kiau­lių au­gin­to­jams, pa­ty­ru­siems ne­igia­mą CO­VID-19 pro­trū­kio po­vei­kį. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja in­for­muo­ja, kad pir­mi­ne že­mės ūkio pro­duk­tų ga­my­ba už­si­i­man­tiems kiau­lių lai­ky­to­jams, 2020 m. ba­lan­džio–lap­kri­čio mėn. par­da­vu­siems kiau­les ir pa­ty­ru­siems nuos­to­lių, bus iš da­lies kom­pen­suo­tos pra­ras­tos pa­ja­mos. Pa­gal­bos dy­dis ati­tin­kan­tiems nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus – 30 eu­rų už vie­ną kiau­lę.

Pa­raiš­kos pa­gal­bai gau­ti tei­kia­mos tri­mis eta­pais. Pir­ma­sis jau įvy­ko rug­pjū­čio mė­ne­sį, ki­ti du nu­ma­to­mi spa­lio ir gruo­džio mė­ne­siais. Pa­raiš­kos tei­kia­mos ra­jo­no, ku­ria­me re­gist­ruo­ta kiau­lių lai­ky­to­jo val­da, sa­vi­val­dy­bei: nuo spa­lio 1 d. iki spa­lio 15 d. (įskai­ty­ti­nai) – už kiau­les, par­duo­tas per ant­rą­jį pa­gal­bos tei­ki­mo eta­pą, nuo gruo­džio 1 d. iki gruo­džio 4 d. (įskai­ty­ti­nai) – už kiau­les, par­duo­tas per tre­či­ą­jį pa­gal­bos tei­ki­mo eta­pą.

Pa­spir­tis – leng­va­ti­nės pa­sko­los

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja in­for­muo­ja, kad ūkiams iš­si­lai­ky­ti, pa­ge­rin­ti sa­vo si­tu­a­ci­ją pa­de­da ir leng­va­ti­nės pa­sko­los, joms jau skir­ta 40 mln. eu­rų. Šia pa­gal­ba ga­li pa­si­nau­do­ti kai­mo vie­to­vė­je vei­kian­tys ūkio sub­jek­tai, už­si­i­man­tys pir­mi­ne že­mės ūkio pro­duk­tų ga­my­ba, že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vai (taip pat ir per­dir­bi­mui bei pre­ky­bai), ak­va­kul­tū­ros pro­duk­tų ga­min­to­jai.

Leng­va­ti­nės pa­sko­los tei­kia­mos iki tre­jų me­tų, o jų pa­lū­ka­nos – tik nuo 0,1 proc. vie­nų me­tų lai­ko­tar­piui ma­žoms įmo­nėms ir iki 0,69 proc. tre­jiems me­tams di­de­lėms įmo­nėms.

Že­mės ūkio pa­sko­lų ga­ran­ti­jų fon­das skel­bia, kad jau ga­li­ma kreip­tis dėl leng­va­ti­nių pa­sko­lų, ku­rios bus tei­kia­mos iki gruo­džio 31 d. per at­rink­tus fi­nan­sų tar­pi­nin­kus. Pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus, no­rint gau­ti leng­va­ti­nę pa­sko­lą, – pa­ra­mos pra­šan­tys sub­jek­tai pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 31 d. ne­tu­rė­tų bū­ti lai­ko­mi sun­ku­mų pa­ti­rian­čiais. O tie, ku­rių pa­ja­mos kri­to dėl pan­de­mi­jos ir jie su­si­dū­rė su lik­vi­du­mo pro­ble­mo­mis, ga­lės kreip­tis į Že­mės ūkio pa­sko­lų ga­ran­ti­jų fon­do šiuo me­tu at­ren­ka­mus fi­nan­sų tar­pi­nin­kus ir gau­ti leng­va­ti­nę pa­sko­lą iki 1 mln. eu­rų. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, at­lie­kant ver­ti­ni­mą, ūkio sub­jek­tai nu­ro­dė, jog pa­sko­los po­rei­kis ga­lė­tų siek­ti 200 tūkst. eu­rų. Krei­pian­tis dėl pa­sko­los, ūkio sub­jek­tai tu­ri už­pil­dy­ti pa­raiš­ką ir aiš­kiai nu­ro­dy­ti, ko­kioms reik­mėms jie sko­li­na­si, ar tai bū­tų dar­bo už­mo­kes­čio ap­mo­kė­ji­mas, ar trum­pa­lai­kio tur­to įsi­gi­ji­mas, ar ki­tos apy­var­ti­nės lė­šos.

Ga­li kreip­tis dėl vien­kar­ti­nės iš­mo­kos

Švel­nin­da­ma ka­ran­ti­no pa­da­ri­nius, Vy­riau­sy­bė pa­ren­gė įvai­rių pa­gal­bos prie­mo­nių dir­ban­tiems pa­gal dar­bo su­tar­tis ir sa­va­ran­kiš­kai, taip pat ver­slui, ne­te­ku­siems dar­bo, šei­moms su vai­kais, pen­si­nio am­žiaus gy­ven­to­jams bei ne­įga­lie­siems, ta­čiau iki šiol smul­kie­ji ūki­nin­kai ne­ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti jo­kia pa­ra­mos for­ma.

Dar va­sa­rą Sei­mas pri­ėmė Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis nu­tar­ta skir­ti vien­kar­ti­nę ar­ba pe­ri­odi­nę 200 eu­rų iš­mo­ką smul­kią že­mės ūkio veik­lą vyk­dan­tiems as­me­nims, jei­gu jie Vy­riau­sy­bės pa­skelb­tos eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos ir ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu ati­tiks įsta­ty­me nu­sta­ty­tas są­ly­gas. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja in­for­muo­ja, kad smul­kie­ji ūki­nin­kai, ku­rių ūkis iki 4 EDV, jau ga­li kreip­tis vien­kar­ti­nės ar­ba pe­ri­odi­nės iš­mo­kos už ka­ran­ti­no lai­ko­tar­pį. Pra­šy­mus bus ga­li­ma pil­dy­ti iki pat gruo­džio 11 die­nos. Dėl iš­mo­kų rei­kia kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją pa­gal de­kla­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą, o iš­mo­kė­tos jos bus iki šių me­tų pa­bai­gos.

Su­pap­ras­tin­tos prie­mo­nės

Leng­va­ti­nės pa­sko­los ir fi­nan­si­nė pa­ra­ma – ne vie­nin­te­lė vals­ty­bės pa­gal­ba švel­ni­nant pan­de­mi­jos pa­sek­mes. Bu­vo tai­ko­ma ir ki­to­kių leng­va­tų. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, at­si­žvelg­da­ma į su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją ir žem­dir­biams ky­lan­čias pro­ble­mas, pa­ren­gė pa­ra­mos, tei­kia­mos pa­gal Kai­mo plėt­ros pro­gra­mą, su­pap­ras­ti­ni­mus dėl CO­VID-19 grės­mių bei pa­sek­mių ma­ži­ni­mo. Šie su­pap­ras­ti­ni­mai la­bai svar­būs vi­siems, be­si­nau­do­jan­tiems šios pro­gra­mos prie­mo­nių pa­ra­ma.

Dau­ge­lis pa­kei­ti­mų yra su­si­ję su ad­mi­nist­ra­vi­mu: su­ma­žin­ta pa­tik­rų, pro­jek­tų, ku­rie yra baig­ti ir jau per­ves­ti pi­ni­gai, fi­zi­nės pa­tik­ros nu­kel­tos vė­les­niam lai­kui, taip pat iki 80 proc. pa­di­din­ti avan­si­niai iš­mo­kė­ji­mai, tai­ko­mi pa­pil­do­mi šau­ki­mai ir kai­mo plėt­ros pro­gra­mai, ir ver­slo pra­džiai kai­mo vie­to­vė­se.

Pro­gra­mo­je – nau­ja prie­mo­nė

Rug­sė­jo pra­džio­je Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­nos ko­mi­te­tas pri­ta­rė KPP pa­pil­dy­mui nau­ja prie­mo­ne – „Iš­im­ti­nė lai­ki­na pa­ra­ma ūki­nin­kams ir ma­žoms bei vi­du­ti­nėms įmo­nėms, ku­riuos ypač pa­vei­kė CO­VID-19 kri­zė“. Per­skirs­čius pro­gra­mos biu­dže­tą, nau­jai prie­mo­nei įgy­ven­din­ti skir­ta 33,1 mln. eu­rų.

Nau­jos KPP prie­mo­nės tiks­las – pa­dė­ti CO­VID-19 kri­zės pa­veik­tiems ūki­nin­kams, fi­zi­niams as­me­nims, ma­žoms ir la­bai ma­žoms įmo­nėms, vyk­dan­čioms že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mo veik­lą kai­mo vie­to­vė­je.

Jų eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja pa­blo­gė­jo ir fi­nan­si­nis po­vei­kis tę­sia­si il­giau ne­gu ka­ran­ti­no lai­ko­tar­pis. Prie­mo­ne sie­kia­ma pri­si­dė­ti prie Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to sek­to­riaus ga­my­bos po­ten­cia­lo iš­sau­go­ji­mo.

 

Užs. Nr. 0084

 

nuotr.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.