Pa­ro­do­je Ja­po­ni­jo­je – aly­tiš­kio Sau­liaus Lam­pic­ko is­to­ri­nio žais­lų dro­žė­jo skulp­tū­ra (32)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Saulius Lampickas
Tautodailininkas, tautinio paveldo kūrinių kūrėjas Saulius Lampickas. Žaislininkystės amato anuomet dažniausiai imdavosi vaikus mylintys staliai, medžio drožėjai. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šio­mis die­no­mis Kio­to mies­to me­no mu­zie­ju­je, Ja­po­ni­jo­je, Pa­sau­lio tai­kos me­no pa­ro­do­je ga­li­ma iš­vys­ti ir gar­sių Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų dar­bus. Pa­ro­dai at­rink­tas ir pri­sta­to­mas Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Dzū­ki­jos sky­riaus tau­to­dai­li­nin­ko, me­džio skulp­to­riaus Sau­liaus Lam­pic­ko dar­bas „Žais­lų dro­žė­jas“.

Pa­ro­dai dar­bus at­rin­ko Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cen­tras. Iš aly­tiš­kio S.Lam­pic­ko me­džio skulp­tū­rų pa­si­rink­tas „Žais­lų dro­žė­jas“, sa­vo is­to­ri­ją tu­rin­tis tau­to­dai­li­nin­ko dar­bas. Tai ke­le­rių me­tų se­nu­mo me­džio skulp­tū­ra, ku­rią me­džio skulp­to­rius su­kū­rė pa­gal kraš­to­ty­ri­nin­ko, fo­to­gra­fo, et­no­gra­fo Ba­lio Bu­ra­čo fo­to­gra­fi­ją.

Kaip yra tei­gęs tau­to­dai­li­nin­kas, B.Bu­ra­čo dar­bai jam ži­no­mi nuo ma­žens, vai­kys­tės na­muo­se bu­vo šio fo­to­gra­fo dar­bų al­bu­mas, ku­rį daž­nai var­ty­da­vo. Pas­ta­rai­siais me­tais pa­gal B.Bu­ra­čo fo­to­gra­fi­jas jis yra iš­sko­bęs per de­šimt dar­bų.

Prieš tre­jus me­tus S.Lam­pic­kas da­ly­va­vo B.Bu­ra­čo gi­mi­mo 120 me­ti­nėms at­min­ti skir­ta­me ple­ne­re, jo dar­bas „Gy­vy­bės me­dis“ ra­dęs vie­tą prie ke­lio, ve­dan­čio į šio me­ni­nin­ko tė­viš­kę.

Pa­ro­do­je Ja­po­ni­jo­je eks­po­nuo­ja­mi Lie­tu­vo­je ži­no­mų me­džio dro­žė­jų Ri­man­to Zin­ke­vi­čiaus, Adol­fo Te­re­siaus, Ze­no­no Skin­kio, ta­py­to­jos Re­gi­nos Juodž­ba­lie­nės, kal­vio, kryž­dir­bio Vir­gi­li­jaus Mi­kuc­kio ir ke­ra­mi­ko Vy­tau­to Va­liu­šio dar­bai.

Kio­to me­no mu­zie­ju­je vyks­tan­ti pa­ro­da skir­ta da­ly­tis tai­kos idė­jo­mis su vi­so pa­sau­lio žmo­nė­mis, ne­pri­klau­so­mai nuo jų tau­ty­bės, re­li­gi­jos ar po­li­ti­nių įsi­ti­ki­ni­mų. Pa­sau­lio tai­kos me­no pa­ro­da pra­dė­ta reng­ti 1993 me­tais, prie šios idė­jos pri­si­dė­jus 200 Ja­po­ni­jos me­ni­nin­kų, iš­gy­ve­nu­sių Hi­ro­ši­mos ir Na­ga­sa­kio ato­mi­nį bom­bar­da­vi­mą ar da­ly­va­vu­sių ka­ro veiks­muo­se.

Pa­sak Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jų, Lie­tu­vių tau­to­dai­lės meist­rų dar­bų eks­po­zi­ci­ja pa­ro­do­je Ja­po­ni­jo­je pras­min­ga ir tuo po­žiū­riu, kad 2020-ie­ji mū­sų ša­ly­je pa­skelb­ti ja­po­nų di­plo­ma­to Čiu­nės Su­gi­ha­ros me­tais, tad spa­lio mė­ne­sį Lie­tu­vo­je ke­ti­na­ma su­reng­ti at­sa­ko­mą­jį šios pa­ro­dos ren­gi­nį, ku­ria­me bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti Ja­po­ni­jos me­ni­nin­kų ir Lie­tu­vos liau­dies me­no meist­rų dar­bus.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai