Nr. 104 (13480)

2020-09-15

„Alytaus naujienų“ numeryje 104 (13480) skaitykite:

  • Vie­ną die­ną nuo Sim­no iki Pa­ry­žiaus
  • Pa­ga­liau Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­la tu­ri re­zul­ta­tą ir nau­ją pra­džią
  • „Dzū­ki­jos dva­ras” ne­dir­ba, izo­lia­ci­jo­je per 20 dar­buo­to­jų
  • But­ri­mo­ny­se ša­lia fon­ta­no bus ir mu­zie­jus
  • Knygos „TAI KODĖL JIE ŽUVO?“ pir­ma da­lis „Kas į juos šaudė?“
  • Ak­lų­jų pi­lig­ri­mų žy­gis Ca­mi­no Li­tu­a­no Ke­liu Dzū­ki­jo­je
  • Mar­ty­nas Nor­bu­tas: „Šu­nų pra­ga­ras
  • Lie­tu­vo­je – ka­da tam už­kir­si­me ke­lią?”
  • Kny­gą iš­lei­du­si Ais­tė Pa­ške­vi­čiū­tė: „Kar­tais ste­biuo­si – ne­gi tai iš tie­sų pa­ra­šiau aš?”
  • Aly­taus kul­tū­ros cen­tro me­no ko­lek­ty­vai kvie­čia pri­si­jung­ti nau­jus na­rius
Dėl Alytaus kolegijoje (AK) atlikto veiklos ir valdymo audito metu nustatytų galimų viešų ir privačių interesų derinimo, privačių interesų deklaracijų pateikimo pažeidimų Švietimo, mokslo ir sporto...
Šio­mis die­no­mis Kio­to mies­to me­no mu­zie­ju­je, Ja­po­ni­jo­je, Pa­sau­lio tai­kos me­no pa­ro­do­je ga­li­ma iš­vys­ti ir gar­sių Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų dar­bus. Pa­ro­dai at­rink­tas...
Šiandien Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas priėmė Lietuvos Respublikos generalinę konsulę Gardine Jolantą Tubaitę.
Per pastarąsias dienas nuvilnijo daug emocijų sukėlusios diskusijos apie teisės aktuose atsiradusią „skylę“, leidžiančią šaudyti migruojančius paukščius Žuvinto biosferos rezervate. Tokia situacija...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.