Pa­ra­ma pa­de­da at­kur­ti miš­kus (0)

Pra­ėju­sių me­tų ru­de­ni­nis miš­ka­so­dis. Ka­dan­gi iki ko­o­pe­ra­ty­vo „Aukš­tai­ti­jos ši­las“ kir­ta­vie­tės Ja­nio­nių kai­me ne­bu­vo ga­li­my­bės pri­va­žiuo­ti, maž­daug ki­lo­met­rą sod­me­nis žmo­nės ne­šė mai­šuo­se. Nuo­trau­ka iš įmo­nės ar­chy­vo
Pra­ėju­sių me­tų ru­de­ni­nis miš­ka­so­dis. Ka­dan­gi iki ko­o­pe­ra­ty­vo „Aukš­tai­ti­jos ši­las“ kir­ta­vie­tės Ja­nio­nių kai­me ne­bu­vo ga­li­my­bės pri­va­žiuo­ti, maž­daug ki­lo­met­rą sod­me­nis žmo­nės ne­šė mai­šuo­se. Nuo­trau­ka iš įmo­nės ar­chy­vo
Miš­kus at­kur­ti no­rin­tys jų val­dy­to­jai iki bir­že­lio 30 d. te­ri­to­ri­niams Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros Kai­mo plėt­ros ir pa­ra­mos re­gio­nams de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­niams pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riams (NMA) ga­li teik­ti pa­raiš­kas pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­kų plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­ni­mą“ veik­los sri­tį „Miš­kams pa­da­ry­tos ža­los pre­ven­ci­ja ir at­ly­gi­ni­mas“. Šiam pa­raiš­kų pri­ėmi­mo eta­pui nu­ma­ty­ta su­ma – 646 tūkst. 153 Eur iš Eu­ro­pos že­mės ūkio fon­do kai­mo plėt­rai ir Lie­tu­vos vals­ty­bės biu­dže­to.

Fi­nan­suo­ja­mos veik­los ir kas ga­li kreip­tis

Tarp fi­nan­suo­ja­mų veik­lų – miš­kų prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos in­fra­struk­tū­ros kū­ri­mas; miš­kų gais­rų ste­bė­se­nos ir pra­ne­ši­mo apie juos įran­gos die­gi­mas ir ge­ri­ni­mas bei sti­chi­nės ne­lai­mės pa­žeis­to miš­ko at­kū­ri­mas. 9 tūkst. 616 Eur pa­ra­ma, at­so­di­nant dvi (0,80 ir 2,70 ha) kir­ta­vie­tes miš­ko skly­pe, esan­čia­me Ja­nio­nių kai­me, Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, pa­gal pro­jek­tą „Sti­chi­nės ne­lai­mės pa­žeis­to miš­ko at­kū­ri­mas“ jau pa­si­nau­do­jo iš vi­so 591 ha miš­kų val­dan­tis sa­vi­nin­kų ko­o­pe­ra­ty­vas „Aukš­tai­ti­jos ši­las“.

 

Kaip pa­pa­sa­ko­jo šios įmo­nės di­rek­to­rius Sau­lius Ti­re­vi­čius, tuo­se plo­tuo­se anks­čiau au­gu­sį ne­bran­dų ąžuo­ly­ną kaip rei­kiant pa­vei­kė ken­kė­jai – me­džiai džiū­vo, kri­to jų la­pai, lu­po­si žie­vė. „Su­ži­no­ję, kad yra ga­li­my­bė miš­kus at­kur­ti pa­si­nau­do­jus KPP pa­ra­ma, pa­ban­dėm. Kaip rei­ka­lau­ja­ma, pir­miau­sia už­fik­sa­vom sti­chi­nės ne­lai­mės fak­tą, ga­vę Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos lei­di­mą, miš­ką iš­va­lėm. Pats pa­ra­mos ga­vi­mo pro­ce­sas ne­bu­vo su­dė­tin­gas“, – pa­pa­sa­ko­jo S. Ti­re­vi­čius. Vie­na kir­ta­vie­tė bu­vo at­so­din­ta 2019 m. ru­de­nį, ki­ta – 2020 m. pa­va­sa­rį. Tie­sa, ten jau ža­liuo­ja ne­be ąžuo­lai, o lie­pos ir ber­žai, mat to­se pa­čio­se vie­to­se pa­bi­jo­ta vėl so­din­ti ąžuo­lus, kad ir jų ne­iš­tik­tų pirm­ta­kų li­ki­mas.

 

Pa­ra­mos miš­kams at­kur­ti kreip­tis ga­li tiek pri­va­čių, tiek vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­to­jai. Fi­zi­niai as­me­nys pri­va­lo bū­ti ne jau­nes­ni kaip 18 me­tų am­žiaus. Ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, tai yra miš­kas ar sta­ti­niai, į ku­riuos in­ves­tuo­ja­ma, tu­ri pri­klau­sy­ti nuo­sa­vy­bės tei­se, ben­dro­sios da­li­nės ar­ba jung­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­se, bū­ti val­do­mas pa­nau­dos ar ki­tais pa­grin­dais ar­ba nuo­mo­ja­mas nuo pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos ne trum­pes­niam kaip 10 me­tų lai­ko­tar­piui.

Pa­ra­ma pre­ven­ci­nėms prieš­gais­ri­nėms prie­mo­nėms ski­ria­ma tik toms miš­ko te­ri­to­ri­joms, ku­rios pa­gal LR miš­kų gais­rin­gu­mo že­mė­la­pį pri­skir­tos prie di­de­lės ar vi­du­ti­nės gais­rų ri­zi­kos plo­tų. Pa­žeis­tam miš­kui at­kur­ti pa­ra­ma ski­ria­ma, jei­gu yra pa­žeis­tas ne ma­žes­nis nei 0,5 ha jo plo­tas, pa­žeis­ta dau­giau kaip 20 proc. me­džių, taip pat tik už tuos plo­tus, ku­riuo­se pa­žei­di­mas už­re­gist­ruo­tas ne anks­čiau kaip prieš dve­jus me­tus iki pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo. Re­mia­ma tuo at­ve­ju, jei­gu sti­chi­nės ne­lai­mės pa­žeis­tas miš­kas at­ku­ria­mas miš­ko žel­di­ni­mu (so­di­ni­mu) ar­ba miš­riuo­ju miš­ko at­kū­ri­mo bū­du, va­do­vau­jan­tis Miš­ko at­kū­ri­mo ir įvei­si­mo nuo­sta­tų rei­ka­la­vi­mais.

 

Pa­ra­ma su­skai­čiuo­ja­ma kiek­vie­nam miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tui at­ski­rai, pri­klau­so­mai nuo at­ku­ria­mų žel­di­nių rū­ši­nės su­dė­ties. Pa­vyz­džiui, so­di­nant pu­šis, miš­ko at­kū­ri­mo iš­mo­ka už 1 ha – 2 tūkst. 332 Eur; eg­les – 2 tūkst. 69 Eur; ber­žus – 1 tūkst. 867 Eur; juod­alksnius – 1 tūkst. 859 Eur; mau­me­džius – 3 tūkst. 256 Eur; kle­vus, uo­sius, kal­ni­nes guo­bas, skirps­tus ir vinkš­nas – 3 tūkst. 918 Eur; lie­pas – 3 tūkst. 879 Eur, ąžuo­lus ir bu­kus – 4 tūkst. 383 Eur. At­ku­riant ki­tas, ne­įvar­dy­tas me­džių rū­šis, tai­ko­ma ma­žiau­sia miš­ko at­kū­ri­mo iš­mo­ka – 1 tūkst. 859 Eur už ha.

 

30 ba­lų – bū­ti­ni

Pa­raiš­ka pro­jek­tui fi­nan­suo­ti tu­ri su­rink­ti ma­žiau­siai 30 ba­lų. Už pa­žeis­to miš­ko, ku­ria­me vy­rau­ja spyg­liuo­čiai, at­kū­ri­mą ski­ria­ma 20 ba­lų; už pa­žeis­to miš­ko, ku­ria­me vy­rau­ja la­puo­čiai, – 15 ba­lų. Kai at­ku­ria­mas pa­žeis­to miš­ko plo­tas yra nuo 3 ha iki 10 ha im­ti­nai, – ski­ria­ma 10 ba­lų; kai plo­tas dau­giau kaip 10 ha, – 20 ba­lų. Jei pa­reiš­kė­jas yra pri­va­taus miš­ko val­dy­to­jas, – ski­ria­ma 20 ba­lų. Jei­gu pra­šo­ma ma­žes­nio pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mo, tuo­met už kiek­vie­ną su­ma­žin­tą pro­cen­ti­nį punk­tą ski­ria­mas 1 ba­las, bet ne dau­giau kaip 15 ba­lų; jei pre­ven­ci­nės prie­mo­nės die­gia­mos di­de­lės gais­rų ri­zi­kos te­ri­to­ri­jo­se, – 20 ba­lų; jei pa­reiš­kė­jas yra miš­ko sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jos ar­ba miš­ko sa­vi­nin­kų ko­o­pe­ra­ty­vo na­rys, – 5 ba­lai. Di­džiau­sia ga­li­ma su­ma – 100 ba­lų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.