Nr. 56 (13579)

2021-05-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 56 (13579) skaitykite:

  • Be­veik 17 met­rų pla­tes­nio nau­jo ge­le­žin­ke­lio via­du­ko kon­tū­rai jau ma­to­mi
  • Ma­no­ma, kad Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­rių pa­gal­bos la­biau­siai rei­kės bir­že­lį
  • Gul­by­nės eže­rė­ly­je įra­šy­tų į Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą paukš­čių rū­šių ne­už­fik­suo­ta
  • Ja­po­niš­kas so­das Aly­tu­je
  • Žmo­nės vak­ci­na­ci­jos pla­nų pa­raš­tė­se: jų yra ir Lie­tu­vo­je
  • Sau­lė Mi­ke­lio­ny­tė: „Nie­ko ne­vei­kiant, auk­so me­da­lis pats ne­at­eis”
  • „Nuo­sta­bus jaus­mas sa­vo gė­ly­ne tu­rė­ti tiek daug bran­gių ir gra­žių pri­mi­ni­mų apie tuos,
  • ku­rie pa­do­va­no­jo man da­le­lę sa­vo šir­dies – spal­vo­tą ir gy­vą pri­si­mi­ni­mą – gė­lę”
  • Pa­pras­tas ty­ri­mas ga­li iš­gel­bė­ti svei­ka­tą ir gy­vy­bę
Miš­kus at­kur­ti no­rin­tys jų val­dy­to­jai iki bir­že­lio 30 d. te­ri­to­ri­niams Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros Kai­mo plėt­ros ir pa­ra­mos re­gio­nams de­par­ta­men­to...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pro­fe­si­nės są­jun­gos ta­ry­bos var­du šios pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ado­mas An­dru­šai­tis krei­pė­si į me­rą Ne­ri­jų...
Kadaise šildomas rankšluosčių džiovintuvas buvo laikomas prabanga ir juo galėjo pasigirti tik nedaugelis. Tačiau dėka šiuolaikinių technologijų, kokybiškų medžiagų bei funkcionalaus dizaino, šildomi...
Pavasaris jau gerokai įsibėgėjo, tad dabar pats metas pagalvoti ir apie tai, kokius pirkinius galite įsigyti savo namų aplinkai, sodui arba daržui. Pasirinkimų yra iš tiesų labai daug, todėl, nieko...
Įsibėgėjęs pavasaris yra pats geriausias metas pradėti įvairius aplinkos tvarkymo ir puošybos darbus, tam, kad vasarą pasitiktumėte ypač estetiškai bei patraukliai atrodančioje aplinkoje. Vienas ypač...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.