Pa­min­klas ne­su­me­luo­tai žmo­gaus mei­lei sa­vo gim­ti­nei

Kurnenai
Zitos Stankevicienes nuotr.
Dr. Ka­zi­mie­ro Sven­tic­ko, Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ pir­mi­nin­ko ir Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­jos ta­ry­bos na­rio, min­tys 2020-09-11 at­vė­rus re­no­vuo­tos mo­kyk­los du­ris.

To­kia iš­ki­lia pro­ga no­riu pri­si­min­ti švie­saus at­mi­ni­mo po­eto Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus is­to­ri­nius žo­džius: „Ir štai at­ėjo ta die­na...“ Die­na, ku­rios la­bai lau­kė­me, die­na, kai po il­gų ir karš­tų dis­ku­si­jų me­tų su­lauk­to tvir­to ra­jo­no va­do­vų ir ta­ry­bos na­rių ap­si­spren­di­mo, po kruopš­taus res­tau­ra­to­rių dar­bo nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­tas sak­ra­lus, ana­lo­gų ne tik Lie­tu­vo­je, ma­nau, ir prieš­ka­rio Eu­ro­pos kai­muo­se ne­tu­rė­jęs kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas.

De­ši­nė­je Ne­mu­no pu­sė­je tu­ri­me pla­čiai ži­no­mą ir gau­siai pi­lig­ri­mų lan­ko­mą krikš­čio­niš­ką Pi­va­šiū­nų šven­to­vę. O kai­rė­je pu­sė­je da­bar tu­rė­si­me ne tik 500 me­tų pa­mi­nė­ju­sią Sim­no baž­ny­čią, bet ir uni­ka­lią edu­ka­ci­nę šven­to­vę, ku­ri yra kaip gy­vas iš­ei­vi­jos at­sto­vo kil­nu­mo liu­di­ji­mas. Tai pa­min­klas ne­su­me­luo­tai žmo­gaus mei­lei sa­vo gim­ti­nei. Tai bu­vo Kur­nė­nų ūki­nin­ko sū­naus Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no do­va­na Lie­tu­vos at­ei­čiai – vai­kams.

Su­si­rū­pin­ti už­da­ry­ta ir li­ki­mo va­liai pa­lik­ta Kur­nė­nų mo­kyk­la Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ na­rius 2014 me­tais pa­a­ki­no iš Maš­ta­lie­rių kai­mo ki­lęs švie­saus at­mi­ni­mo Dzū­ki­jos kraš­to gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do ži­no­vas, pro­fe­so­rius che­mi­kas Al­bi­nas Lu­gaus­kas, kreip­da­ma­sis į vi­suo­me­nę jaut­riu mo­ty­vuo­tu laiš­ku „Ne­leis­ki­me už­ges­ti švie­sos ži­bu­rė­liams“.

Kraš­to moks­li­nin­kai at­ėjo į pa­gal­bą mo­kyk­los li­ki­mu daug me­tų la­bai ak­ty­viai be­si­rū­pi­nan­čiai bu­vu­siai mo­kyk­los di­rek­to­rei An­ta­ni­nai Ur­ma­na­vi­čie­nei, or­ga­ni­zuo­da­mi ak­ci­ją „SOS Kur­nė­nų mo­kyk­la“. 2015 me­tų bir­že­lį ini­ci­juo­ja­ma kon­fe­ren­ci­ja dėl Kur­nė­nų mo­kyk­los si­tu­a­ci­jos, o 2016-ųjų spa­lį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė or­ga­ni­zuo­ja gra­žų mo­kyk­los ati­da­ry­mo 80-me­čio mi­nė­ji­mą.

Ta­čiau mo­kyk­los pa­sta­tai te­bes­tūk­so ny­kiai ap­leis­ti. Tuo­met įsi­stei­gia Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­ja, su­jun­gu­si bu­vu­sius mo­ki­nius ir mo­ky­to­jus, lab­da­rio gi­mi­nai­čius, kraš­to kul­tū­ros pa­vel­dui ne­abe­jin­gus žmo­nes. No­rė­jo­me, kad ap­leis­tas Kur­nė­nų mo­kyk­los sta­ti­nių kom­plek­sas bū­tų re­no­vuo­tas, kad tar­nau­tų vi­suo­me­nės in­te­re­sams, tap­tų lan­ky­ti­nu so­cia­li­nės trau­kos ob­jek­tu. Svar­biau­sia pir­mi­ne drau­gi­jos mi­si­ja bu­vo kuo pla­čiau vie­šin­ti už­mirš­tą uni­ka­lų pa­vel­do ob­jek­tą.

Dve­jus me­tus mo­kyk­lo­je sa­vait­ga­liais or­ga­ni­zuo­tos at­vi­rų du­rų die­nos, iš už­marš­ties pri­ke­lia­ma iš Ame­ri­kos at­pluk­dy­tos mo­kyk­los ir lab­da­rio is­to­ri­ja. Vy­ko pa­trio­ti­niai ren­gi­niai, kon­cer­tai, pa­ro­dos, su­si­ti­ki­mai. Tu­rė­jo­me dau­gy­bę lan­ky­to­jų iš vi­sos Lie­tu­vos ir už­sie­nio, vi­suo­me­nės or­ga­ni­za­ci­jų eks­kur­si­jų, gra­žių lin­kė­ji­mų. La­bai svar­bus bu­vo ak­ty­vus Aly­taus kraš­to ži­niask­lai­dos pa­lai­ky­mas, pa­žin­ti­nės ir kri­tiš­kos LRT žur­na­lis­tų pa­reng­tos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos lai­dos.

Tuo, kad Kur­nė­nų le­gen­dą su­ži­no­tų at­sa­kin­gi už kul­tū­ros pa­vel­dą ša­lies mi­nist­rai, nuo­šir­džiai rū­pi­no­si Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas. Edu­ka­ci­nio pa­vel­do ob­jek­to ypa­tin­gos ver­tės vie­ši­ni­mas ne­abe­jo­ti­nai tu­rė­jo įta­kos ir su­lauk­tam ap­si­spren­di­mui pri­kel­ti mo­kyk­lą nau­jam gy­ve­ni­mui.

Va­do­vu mū­sų drau­gi­ja tu­rė­jo Kur­nė­nų mo­ky­to­jos sū­nų, šios mo­kyk­los mo­ki­nį Ra­mū­ną Kruč­kaus­ką. Dar prieš ke­lias sa­vai­tes su juo ap­ta­ri­nė­jo­me, ko­kia vi­suo­me­nei nau­din­ga veik­la čia ga­lė­tų bū­ti. De­ja, li­ki­mas tu­ri sa­vo pla­nus. Ra­mū­nas la­bai ne­ti­kė­tai iš­ėjo Am­ži­ny­bėn, ne­su­lau­kęs šios die­nos, li­ko ne­pa­sa­ky­ti jam ge­ri žo­džiai už ak­ty­vią veik­lą drau­gi­jo­je.

Dau­ge­liui žmo­nių lie­ka ne­pa­dė­ko­ta už jų sva­rius ir kil­nius jų dar­bus. Štai Lie­tu­vos val­džia per il­gus so­viet­me­čio de­šimt­me­čius ne­ma­tė rei­ka­lo net pri­si­min­ti lab­da­rio Ra­dziu­ky­no. Tik 1992 me­tais tuo­me­ti­nės Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spren­di­mu mo­kyk­lai bu­vo su­teik­tas Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no var­das.

1996 me­tais la­bai at­kak­lia A.Ur­ma­na­vi­čie­nės ini­cia­ty­va Ame­ri­ko­je su­ieš­ko­mas L.Ra­dziu­ky­no sū­nus An­drew Rad­kins. Jis bu­vo la­bai nu­ste­bęs ir nu­džiu­gęs, kad jo tė­vas pa­ga­liau pri­si­min­tas Lie­tu­vo­je. Ta­čiau dėl svei­ka­tos jau ne­ga­lė­jo at­vyk­ti į or­ga­ni­zuo­tą iš­kil­min­gą mo­kyk­los 60-me­čio mi­nė­ji­mą. Po to vėl iš Lie­tu­vos ty­la, lab­da­rys pa­mirš­tas, nes mo­kyk­la bu­vo už­da­ry­ta ir ta­po tar­si ne­rei­ka­lin­ga... Tik 2017 me­tų pa­bai­go­je A.Rad­kins su­ži­no, kad pa­ga­liau Kur­nė­nų mo­kyk­los pa­sta­tų kom­plek­są ža­da­ma at­gai­vin­ti. De­ja, jis ne­tru­kus iš­ke­liau­ja Ana­pi­lin.

Drau­gi­ja rū­pi­no­si, kad bū­tų iš­tai­sy­ta taip il­gai tru­ku­si ne­tei­sy­bė, kad bent L.Ra­dziu­ky­no vai­kai­čiams bū­tų pa­sa­ky­ta, jog tė­vy­nė la­bai ver­ti­na gar­baus se­ne­lio žyg­dar­bį. Drau­gi­jai pa­vy­ko į Lie­tu­vą par­si­kvies­ti vie­ną iš L.Ra­dziu­ky­no anū­kų – Joh­ną Rad­kins ir jo žmo­ną Ag­nie. 2018 me­tų lie­pos 6 die­ną iš­kil­min­go­je ap­lin­ko­je Dau­guo­se Ra­dziu­ky­nų šei­mai įteik­ta ša­lies Vy­riau­sy­bės va­do­vo Sau­liaus Skver­ne­lio pa­dė­ka ir vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­čio at­mi­ni­mo me­da­lis. Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas lab­da­rio anū­kui įtei­kė Lie­tu­vos vė­lia­vą ir svar­biau­sią do­va­ną – pa­ža­dą re­no­vuo­ti mo­kyk­lą. Vi­zi­to į se­ne­lio gim­ti­nę įspū­džių la­bai su­jau­din­tas Joh­nas pri­si­pa­ži­no at­ra­dęs sa­vo ant­rą­ją mei­lę – Lie­tu­vą.

Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­jos na­rių, tarp jų ir lab­da­rio gi­mi­nai­čių var­du, no­riu nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti at­sa­kin­giems va­do­vams ir po­li­ti­kams, nuo ku­rių ap­si­spren­di­mo pri­klau­sė ES fon­dų pa­ra­mos sky­ri­mas, Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­riams, sky­ru­siems re­no­va­ci­jai di­de­les ra­jo­no biu­dže­to lė­šų su­mas, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams, daug triū­so įdė­ju­siems ren­giant su­dė­tin­gus pro­jek­tus, taip pat kruopš­tiems pa­vel­do at­kū­ri­mo dar­bų meist­rams.

Mo­kyk­los re­no­va­ci­jai skir­tos di­de­lės lė­šos nė­ra in­ves­ti­ci­ja į pra­ei­ties at­mi­ni­mą, jos tu­ri pa­si­tar­nau­ti da­bar­čiai ir to­li­mai at­ei­čiai. Ti­kiu, kad re­no­vuo­tuo­se pa­sta­tuo­se šiuo­lai­ki­nė­mis prie­mo­nė­mis bus tę­sia­mos mums L.Ra­dziu­ky­no pa­lik­tos at­sa­kin­go gy­ve­ni­mo ir kil­naus pa­si­da­li­ji­mo pa­mo­kos. Pir­mo­jo mo­kyk­los di­rek­to­riaus Mo­tie­jaus Ra­žans­ko, ke­lių kar­tų gar­bių mo­ky­to­jų pa­stan­go­mis Kur­nė­nuo­se bu­vo ug­do­ma mei­lės sa­vo kraš­tui dva­sia. Čia gy­va mo­kyk­los bokš­te kraš­to švie­suo­lio ke­ra­mi­ko Vy­tau­to Braz­džiaus Vy­ty­je įam­žin­ta tau­tiš­ku­mo dva­sia, ku­ri iš­li­ko ne­su­nai­kin­ta ir oku­pa­ci­nių re­ži­mų val­dy­mo me­tais.

Ypa­tin­gas dė­me­sys mo­kyk­lo­je bu­vo ski­ria­mas Dzū­ki­jos gam­tos pa­ži­ni­mui, kraš­to sa­va­no­rių ir lais­vės ko­vo­to­jų at­min­ties sau­go­ji­mui. Pa­trio­tiš­ku­mas, tė­vy­nės gy­nė­jų at­min­tis, gam­tos ap­sau­ga, ža­lio­ji po­li­ti­ka šian­dien yra la­bai ak­tu­a­lios vi­suo­me­nei te­mos. Su­pran­ta­ma, rei­ka­lin­gos ir Dzū­ki­jos kraš­to pa­vel­dą ir is­to­ri­ją gar­si­nan­čios edu­ka­ci­jos, ret­ro ir šiuo­lai­ki­nių ug­dy­mo prie­mo­nių bei tech­no­lo­gi­jų pre­zen­ta­ci­ja, o gal ir su­si­ję ver­slai.

De­ra ne­pa­mirš­ti, kad, be ki­tų ypa­tu­mų, iš­skir­ti­nė yra šio ob­jek­to, kaip po­zi­ty­vio­sios emig­ra­ci­jos pa­vyz­džio, reikš­mė. Mes tei­sin­gai ir la­bai en­tu­zias­tin­gai rū­pi­na­mės kai­my­nais bal­ta­ru­siais, uk­rai­nie­čiais ar gru­zi­nais. Ta­čiau ge­ro­kai pa­mir­šo­me šim­tus tūks­tan­čių Lie­tu­vos žmo­nių, iš­si­bars­čiu­sių po pa­sau­lį. Pa­mirš­ta­me, koks tai di­de­lis po­ten­cia­las, ku­rį ga­li­me pa­ža­din­ti. Šiuo­se is­to­ri­niuo­se rū­muo­se bū­tų ga­li­ma gar­sin­ti Dzū­ki­jos kraš­to duk­te­rų ir sū­nų po­zi­ty­vius pa­sie­ki­mus už­sie­nio ša­ly­se, pa­lai­ky­ti ry­šį su gim­ti­nės be­si­il­gin­čiais tau­tie­čiais.

Svei­ki­nu Kur­nė­nų mo­kyk­los at­gi­mi­mo pro­ga ir kvie­čiu – da­bar mes vi­si esa­me at­sa­kin­gi, kad veik­la re­no­vuo­ta­me pa­sta­tų kom­plek­se tar­nau­tų vi­suo­me­nės pa­žan­gai, kad Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no pa­vyz­dys su­lauk­tų pa­se­kė­jų.

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.