Pa­kruo­jo dva­ras kvie­čia į di­džiau­sią ka­lė­di­nį fes­ti­va­lį Bal­ti­jos ša­ly­se – „Ste­buk­lų ša­ly­je“ (10)

Pakruojo dvaras
Šią žie­mą Lie­tu­vo­je su­ži­bo ne tik įspū­din­gos eg­lės, bet ir di­džiu­lis, švie­sos ma­gi­ją sklei­džian­tis ži­bin­tų fes­ti­va­lis „Ste­buk­lų ša­ly­je“, ne­tu­rin­tis ly­gių ne tik Bal­ti­jos ša­ly­se, ta­čiau ir vi­so­je Šiau­rės Eu­ro­po­je. Jau ket­vir­tą kar­tą Pa­kruo­jo dva­re ren­gia­mas toks fes­ti­va­lis – di­des­nis ir ryš­kes­nis nei bet ka­da, ap­jun­gian­tis sa­vy­je ka­lė­di­nį džiaugs­mą bei ke­rin­čią švie­sos ir mu­zi­kos sin­te­zę.

Di­džių­jų švie­sos ži­bin­tų fes­ti­va­lio įkvė­pi­mas – Lui­so Ke­ro­lio pa­sa­kos „Ali­sa ste­buk­lų ša­ly­je“ pa­sau­lis su šim­tais ran­kų dar­bo švie­sos skulp­tū­rų, pa­ga­min­tų iš spal­vin­go šil­ko spe­cia­liai dva­rui, de­ri­nant kū­ri­nius su jo at­mo­sfe­ra ir land­šaf­tu.

Ren­gi­ny­je lan­ky­to­jus pa­si­tin­ka ne­ti­kė­tos iliu­zi­jos ir kom­po­zi­ci­jos, iš­dė­lio­tos ne­ap­rė­pia­mo­je 15 ha dva­ro te­ri­to­ri­jo­je, ste­bi­na ma­giš­ki per­so­na­žai, ku­rie tar­si per­ke­lia į ki­tą re­a­ly­bę, kur ne sy­kį ga­li­ma su­abe­jo­ti, kas yra tik­ra, o kas tik dar vie­nas ne­ti­kė­tu­mas iš „Ali­sa Ste­buk­lų ša­ly­je“ kny­gos.

Fes­ti­va­lis už­bu­ria ne tik švie­sos efek­tais, ta­čiau ir vi­so­je te­ri­to­ri­jo­je skam­ban­čia iš­skir­ti­ne mu­zi­ka, ku­rią spe­cia­liai pa­gal te­ma­ti­ką dva­rui su­kū­rė elek­tro­ni­nės mu­zi­kos kū­rė­jas ir at­li­kė­jas Le­on So­mov.

Čia ne­trūks­ta ir šven­ti­nės nuo­tai­kos bei at­mo­sfe­ros: vei­kia ka­lė­di­nė mu­gė, lau­kia at­rak­cio­nų par­kas ir dva­riš­ko gy­ve­ni­mo po­ty­riai vi­sai šei­mai.

Pa­sak Pa­kruo­jo dva­ro Ba­ro­no, „tai – ryš­kiau­sias re­gi­nys, ku­ris lei­džia šiuo ne­leng­vu ir iš­šū­kių ku­pi­nu lai­ko­tar­piu at­gai­vin­ti sie­lą, lei­džian­tis į ma­giš­ką švie­sos ke­lio­nę žie­mos tam­sy­bių me­tu po ste­buk­lin­gą pa­sau­lį, įsi­kvėp­ti nau­jiems me­tams ir nau­jiems dar­bams“.

Di­džiau­sias žie­mos fes­ti­va­lis Pa­kruo­jo dva­re vyks­ta ket­vir­ta­die­niais (gruo­džio 23 ir 30 d.), penk­ta­die­niais, šeš­ta­die­niais ir sek­ma­die­niais iki sau­sio 16 die­nos. Fes­ti­va­lis švies ir per šven­tes – gruo­džio 25–26, gruo­džio 31 ir sau­sio 1–2 die­no­mis.

Pa­kruo­jo dva­ras – ne tik di­džiau­sia Lie­tu­vo­je iš­li­ku­si dva­ro so­dy­ba, ta­čiau ir vie­na iš 18 pa­trauk­liau­sių kul­tū­ri­nio tu­riz­mo vie­to­vių Eu­ro­po­je bei ne sy­kį pri­pa­žin­tas kaip „Me­tų tu­riz­mo ob­jek­tas“ Lie­tu­vo­je, kur at­ku­ria­mas XIX a. pab.–XX a. pr. dva­ro gy­ve­ni­mas.

Užs. Nr. 176

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.