Pa­anks­tin­tas re­vak­ci­na­ci­jos nuo ko­ro­na­vi­ru­so lai­kas (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 1 tūkst. 188 ko­vi­do at­ve­jai, Aly­tu­je – 1 tūkst. 343, Aly­taus ra­jo­ne – 658. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 1 tūkst. 188 ko­vi­do at­ve­jai, Aly­tu­je – 1 tūkst. 343, Aly­taus ra­jo­ne – 658. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja nuo lap­kri­čio 17-osios pa­anks­ti­no re­vak­ci­na­ci­jos nuo ko­ro­na­vi­ru­so lai­ką. „Pfi­zer“ ir „Jans­sen“ vak­ci­nų su­stip­ri­nan­či­ą­ja do­ze jau ga­li­ma skie­py­tis po pil­nos vak­ci­na­ci­jos pra­ėjus ne še­šiems, o ke­tu­riems mė­ne­siams, „Mo­der­na“ vak­ci­na – po pil­nos skie­pi­ji­mo sche­mos pra­ėjus pus­me­čiui. Lap­kri­čio 17-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 486 Aly­taus mies­to ir 154 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Ka­da ne­bus skie­pi­ja­mi per­sir­gu­sie­ji ko­ro­na­vi­ru­su?

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, ko­men­tuo­da­mas Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mą dėl pa­anks­tin­to re­vak­ci­na­ci­jos nuo ko­ro­na­vi­ru­so lai­ko, sa­kė, kad tai pa­da­ry­ta at­si­žvel­gus į moks­li­nių ty­ri­mų duo­me­nis ir eks­per­tų re­ko­men­da­ci­jas: „Nuo lap­kri­čio 17-osios „Pfi­zer“ ir „Jans­sen“ vak­ci­nų su­stip­ri­nan­čio­sio­mis do­zė­mis ga­li­ma skie­py­tis po pil­nos skie­pi­ji­mo sche­mos pra­ėjus ke­tu­riems mė­ne­siams, o ne pus­me­čiui, kaip bu­vo iki šiol. Re­vak­ci­na­ci­jai jau bus nau­do­ja­ma ir „Mo­der­na“ vak­ci­na, tik pa­gal ga­min­to­jo ir Eu­ro­pos vais­tų agen­tū­ros re­ko­men­da­ci­jas jos bus ski­ria­ma pu­sė įpras­tos do­zės po pil­nos vak­ci­na­ci­jos pra­ėjus še­šiems mė­ne­siams. „Vax­zev­ria“ ar­ba anks­čiau va­din­ta „Ast­ra­Ze­ne­ca“ re­vak­ci­na­ci­jai ne­bus nau­do­ja­ma.“

Gy­ven­to­jai dėl su­stip­ri­nan­čio­sios do­zės ga­li re­gist­ruo­tis in­ter­ne­tu www.ko­ro­nas­top.lt ar­ba ko­ro­na­vi­ru­so karš­to­sios li­ni­jos te­le­fo­no nu­me­riu 1808. Taip pat, P.Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, dėl re­vak­ci­na­ci­jos ga­li­ma kreip­tis į pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą, prie ku­rios gy­ven­to­jai yra pri­si­ra­šę, taip pat į Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre vei­kian­tį Skie­pi­ji­mo cen­trą. Į Skie­pi­ji­mo cen­trą, ku­rio veik­lą ko­or­di­nuo­ja Aly­taus po­li­kli­ni­ka, ga­li­ma kreip­tis ir be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos. Šia­me cen­tre tu­ri­ma vi­sų re­vak­ci­na­ci­jai nau­do­ti­nų vak­ci­nų.

Gy­ven­to­jai, ku­rie po pil­nos vak­ci­na­ci­jos, prieš skie­pi­ji­mą ar tarp skie­pų su­sir­go ko­ro­na­vi­ru­su, su­stip­ri­nan­či­ą­ją do­ze ne­bus skie­pi­ja­mi. Per­sir­gus įgy­tas imu­ni­te­tas tu­rė­tų ga­ran­tuo­ti pa­kan­ka­mą or­ga­niz­mo ap­sau­gą.

Ta­čiau tie gy­ven­to­jai, ku­rie CO­VID-19 in­fek­ci­ja su­sir­go dar ne­pa­bai­gę pir­mi­nio skie­pi­ji­mo kur­so, po li­gos pra­ėjus 180 die­nų tu­rė­tų šį kur­są už­baig­ti ir pa­si­skie­py­ti an­tra vak­ci­nos do­ze.

Re­tais at­ve­jais, kai po pil­nos vak­ci­na­ci­jos žmo­gaus or­ga­niz­me ne­su­si­for­muo­ja an­ti­kū­nai, gau­ti su­stip­ri­nan­či­ą­ją do­zę lei­džia­ma anks­čiau, pra­ėjus 28 die­noms po pas­ku­ti­nio skie­po.

Bent vie­na vak­ci­nos do­ze pa­skie­py­ta 70,7 proc. aly­tiš­kių ir 90,9 proc. ra­jo­no gy­ven­to­jų

Lap­kri­čio 16-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės iš­tir­ti 269 ir grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais – 112 aly­tiš­kių. Aly­taus ra­jo­ne šie skai­čiai ati­tin­ka­mai – 63 ir 35.

Nau­jai CO­VID-19 in­fek­ci­ja nu­sta­ty­ta 57 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 15 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Lap­kri­čio 17-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 486 aly­tiš­kiai ir 154 ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 1 tūkst. 188 ko­vi­do at­ve­jai, Aly­tu­je – 1 tūkst. 343, Aly­taus ra­jo­ne – 658.

Tos pa­čios lap­kri­čio die­nos sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos do­ze pa­skie­py­ta 70,7 proc. Aly­taus mies­to ir 90,9 proc. Aly­taus ra­jo­no, o vi­so­je Lie­tu­vo­je – 65,9 proc. gy­ven­to­jų.

Lap­kri­čio 17-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 70 vie­tų, skir­tų ko­vi­di­niams li­go­niams, bu­vo už­im­tos 62, re­a­ni­ma­ci­jo­je gy­dy­ti 3 to­kie li­go­niai.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.