O svar­biau­sia – bū­ki­te žmo­nė­mis, bent sy­kį

Gy­tė Au­gus­ti­nai­ty­tė, Alytaus jaunimo centras, Jaunųjų žurnalistų kursai
Komentarai (11)
2020 Liepa 7
Rimantas Sinkevicius
Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras Rimantas Sinkevičius. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
Jau da­bar ga­li­me ma­ty­ti, kad mū­sų po­li­ti­kai ins­tink­ty­viai jau­čia, jog ar­tė­ja jų li­ki­mo va­lan­da. Vi­si su­ak­ty­vė­ja kaip er­kės pa­va­sa­rį ir ru­de­nį ieš­ko­da­mos švie­žio krau­jo, tik jie ieš­kos rin­kė­jų. Par­ti­jos jau da­bar pri­sta­ti­nė­ja sa­vo są­ra­šus, pro­gra­mas rin­ki­mams. Li­kus ke­liems mė­ne­siams pra­de­da veik­ti, pra­de­da ža­dė­ti rin­kė­jams da­ly­kus, ku­rie tik­riau­siai ir liks tik žo­džių pa­vi­da­lu.

Pra­si­dės re­gu­lia­rios prieš­rin­ki­mi­nės lai­dy­nės žo­džiais tarp skir­tin­goms par­ti­joms at­sto­vau­jan­čių po­li­ti­kų, tarp jų pa­se­kė­jų. Gai­la, kad tai ne­bus kon­struk­ty­vios dis­ku­si­jos, nau­din­gi pa­šne­ke­siai, ku­rie gal­būt nu­ves­tų ge­res­nės vals­ty­bės link.

Vi­sa­da ma­niau ir ma­ny­siu, kad ieš­ko­ti kom­pro­mi­so dis­ku­tuo­jant yra pa­ti ge­riau­sia spren­di­mo for­ma, bet man gai­la, kad da­bar esan­čių po­li­ti­kų įsi­ti­ki­ni­mai to ne­liu­di­ja. Jie ma­no, kad po­zi­ci­jai tar­tis su opo­zi­ci­ja yra sil­pnu­mo po­žiū­ris.

Anaip­tol. Ką tik pa­si­bai­gė Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ja. Ver­ta pa­mi­nė­ti, kad per ry­ti­nį po­sė­dį pri­sie­kė nau­ja­sis, il­gai ieš­ko­tas ir ke­liems mė­ne­siams pa­teik­tas, eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius. Iš tie­sų įdo­mu, kam ir ko­dėl jis bu­vo nau­din­gas. Ne­ma­nau, kad, lau­kus apie aš­tuo­nis mė­ne­sius ir li­kus trims mė­ne­siams iki rin­ki­mų, pa­skir­ti nau­ją tik­rai svar­bios sfe­ros mi­nist­rą yra tiks­lin­ga.

Bu­vo teik­ta ir ki­to as­mens kan­di­da­tū­ra, ta­čiau jis kaž­ko­dėl ne­ti­ko. Bet ti­ko as­muo, ku­ris bu­vo mi­ni­mas ne ge­ruo­ju var­du Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to ty­ri­me. Ne­įtar­ti­na? Man abe­jo­nių šiek tiek ky­la.

Įdo­mu, ką jau­čia par­la­men­ta­rai kiek­vie­nos se­si­jos pra­džio­je ir pa­bai­go­je gie­do­da­mi tau­tiš­ką gies­mę. Ar jie ga­li di­džiuo­tis tuo, ką nu­vei­kė? Kol kas bai­gė­si tik se­si­ja, ta­čiau tuoj baig­sis ir ka­den­ci­ja. La­bai no­rė­čiau, kad kiek­vie­nas iš jų pa­mąs­ty­tų, ar par­la­men­te vei­kė ir vei­kia tai, ką ir tu­rė­tų veik­ti. Ir ar iš­vis kaž­ką vei­kė.

Ap­skri­tai, ši Sei­mo ka­den­ci­ja bu­vo pir­mo­ji, ku­rią ste­bė­jau. Aiš­ku, ji dar ne­si­bai­gė, bet api­ben­drin­ti ją ga­li­ma. Daž­nas po­li­ti­kas, pa­te­kęs į 2016–2020 me­tų Sei­mo ka­den­ci­ją, ak­cen­ta­vo ver­ty­bes. Kur jos da­bar? Lais­vė, de­mo­kra­tija, Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vė ir pa­na­šiai ta­po nu­val­kio­to­mis, prie­dan­gai nau­do­ja­mo­mis fra­zė­mis.

Daug kas pa­si­kei­tė nuo ka­den­ci­jos pra­džios, daug dar pa­ma­ty­si­me agi­ta­ci­niu prieš­rin­ki­mi­niu lai­ko­tar­piu. Kai kiek­vie­nas ka­bin­sis už ma­žiau­sio siū­le­lio ir ban­dys iš­peš­ti iš kiek­vie­no jū­sų bal­są, kai ma­ty­si­me, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis jie tai da­rys, ga­lė­si­me nu­spręs­ti, ko­kios kiek­vie­no po­li­ti­ko ver­ty­bės yra iš tik­rų­jų. Pa­ti­kė­ki­te, kas vy­ko šiuos ket­ve­rius me­tus, dar nė­ra te­at­ro pa­si­ro­dy­mas, jis tik pra­si­de­da.

Apie ka­ran­ti­ni­nę po­li­ti­ką. Pa­sau­lio už­si­da­ry­mo lai­ko­tar­piu ke­li spren­di­mai man at­ro­do juo­kin­gai. Tar­kim, vien­kar­ti­nė 120–200 eu­rų iš­mo­ka vai­kams. Vis­kas ge­rai, kad nuo šei­mos pa­dė­ties su­ma ski­ria­si. Bet, mie­lie­ji, pa­gal­vo­ki­te, ką ge­ro mums tai at­neš. Kas pa­si­keis nuo to, kad vie­ną vie­nin­te­lį kar­te­lį gau­si­me tuos eu­rus. Tai va­di­na­ma vals­ty­bės pa­gal­ba pi­lie­čiams? Man taip ne­at­ro­do.

Tas pats ir su smul­kiai­siais ūki­nin­kais. Ir­gi svars­ty­ta iš­mo­kė­ti vien­kar­ti­nes iš­mo­kas. Vėl­gi, pa­gal­ba to va­din­ti tie­siog ne­ga­liu. Ir su pen­si­nin­kais tas pats. Jūs to ne­lai­ko­te žmo­nių ver­ba­vi­mu prieš rin­ki­mus? Taip, daug klau­si­mų iš­kel­ta, į ku­riuos tik jūs pa­tys ga­li­te su­ras­ti at­sa­ky­mus. Jei trum­pai, tai la­bai pa­šai­piai at­ro­do to­kie spren­di­mai, ypač prieš rin­ki­mus.

Grįž­ki­me prie mi­nist­rų ir ža­dė­tos to­bu­los Sau­liaus Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bės. La­bai džiau­giuo­si, kad pa­si­bai­gus Sei­mo ka­den­ci­jai šios ins­ti­tu­ci­jos na­riai bus iš­rink­ti nau­ji. Ne tik R.Sin­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­ra yra ne­pri­im­ti­na. Pui­kiai vi­si ži­no­me, ku­rie dar mi­nist­rai tie­siog ne­ga­li ei­ti šių pa­rei­gų. Vie­nin­te­lė mo­te­ris Vy­riau­sy­bės su­dė­ty­je tu­rė­jo bū­ti kaip iko­na. Bet ge­rai dir­ban­ti iko­na. O ką tu­ri­me? Tu­ri­me tuš­čia­vi­du­rę mo­ters sta­tu­lą.

Pri­si­min­ki­me gais­rą Aly­tu­je ir ko­kie jos spren­di­mai bu­vo pri­im­ti. Pra­šau, pa­so­din­ki­te ten nors kaž­kiek mąs­tan­čius žmo­nes, juk tai ne mo­kyk­los mo­ki­nių ta­ry­ba, o mi­nis­te­ri­ja.

To­liau po jos į tą pa­čią ne­pa­vy­ku­sių mi­nist­rų krū­ve­lę ga­liu nu­stum­ti ir tą mi­nist­rą, ku­rio na­mas ta­po įžy­mes­nis už pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos. Net pa­ti vals­ty­bės gal­va lei­do su­pras­ti, kad jo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro pos­te tu­ri ne­lik­ti. Šiek tiek per vė­lai to­kios min­tys ap­lan­ko pre­zi­den­to gal­vą, rei­kė­jo jo net ne­pri­leis­ti prie šių pa­rei­gų.

Ir dar vie­nas, ku­rio į jo­kią krū­ve­lę dar ne­stum­čiau, bet tu­riu jam po­ka­ran­ti­ni­nį pri­mi­ni­mą, kad Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je per ru­dens se­si­ją ne­už­si­rū­ky­tų.

At­ei­čiai ga­liu pa­da­lin­ti dau­giau pri­mi­ni­mų ar pa­ta­ri­mų ir Sei­mo na­riams. As­me­niš­kai ne­mi­nė­siu, kam tai ski­ria­ma, bet, ma­nau, jūs at­si­rink­si­te. Tai pir­ma, ne­pa­li­ki­te Sei­me DNR, ne­rė­ki­te ant opo­zi­ci­jos kiek­vie­ną mie­lą po­sė­dį dėl vi­sai ne­ži­nia ko. Įsi­skai­ty­ki­te į pa­teik­tus siū­ly­mus ir tik ta­da pul­ki­te jų pa­tei­kė­ją.

Dis­ku­tuo­ki­te rei­kia­mo­mis te­mo­mis. Pa­brė­žiu – dis­ku­tuo­ki­te, ne­rė­ki­te ir be­reikš­miš­kai ne­pul­ki­te. Pa­mirš­ki­te pa­ga­liau sa­vus in­te­re­sus ir įsi­klau­sy­ki­te, ką iš tik­rų­jų kal­ba tau­ta, ko jai trūks­ta. Ne­žiū­rė­ki­te, ko­kios po­li­ti­nės jė­gos ar par­ti­jos yra po­li­ti­kas, nag­ri­nė­ki­te, ką jis siū­lo, ir ver­tin­ki­te tą pa­siū­ly­mą ob­jek­ty­viai.

Prieš ra­šy­da­ma šį teks­tą ste­bė­jau pas­ku­ti­nį pa­va­sa­rio se­si­jos po­sė­dį. Ne­se­niai nu­skam­bė­jo Lie­tu­vos him­nas. Sei­mo sa­lė bu­vo pus­tuš­tė. Kaž­kas dar ban­dė dėl kaž­ko pas­ku­ti­nė­mis mi­nu­tė­mis gin­čy­tis ir kaž­ką įro­dy­ti. Na kaip vi­sa­da.

Bet vi­si ne­nu­sty­go vie­to­je. Ir lau­kia va­sa­ros, o ji dau­ge­liui iš jų bus sun­ki. Rei­kės ben­drau­ti su tau­ta, ko­mu­ni­kuo­ti, re­kla­muo­tis. Vėl ma­ty­si­me gat­vė­se pla­ka­tus, in­ter­ne­te už­ra­šus, kad tai po­li­ti­nė re­kla­ma, bus ap­mo­kė­ta iš tam tik­ros są­skai­tos, ar­ba po­li­ti­nė re­kla­ma, sklei­džia­ma ne­at­ly­gin­ti­nai.

Bet gal­būt tai pa­dės Jums vi­siems nu­spręs­ti tei­sin­gai. Ste­bė­ki­te, žiū­rė­ki­te, skai­ty­ki­te, klau­sy­ki­te, ta­da rin­ki­te. Kaip ne­se­niai per po­sė­dį iš­ta­rė Ri­man­tas Jo­nas Da­gys: „Jei­gu jau­čiam, kad ne­ge­rai, tai ne­ge­rai da­ryt ir ne­rei­kia.“ Mie­li rin­kė­jai, jei jau­čia­te, kad da­bar ne­ge­rai, iš­rin­ki­te ki­tus, kad bū­tų ge­rai.

Tu­riu pa­lin­kė­ji­mą ir kan­di­da­tuo­jan­tiems po­li­ti­kams. Sėk­mės už­bu­riant rin­kė­jus. Kuo to­liau, tuo sun­kiau tai da­ry­ti, žmo­nės tam­pa pa­sta­bes­ni ir pro­tin­ges­ni, ti­kiu, kad jie pa­ga­liau iš­rinks tuos, ku­rie to ver­ti, o ne tuos, ku­rie gra­žiau pa­kal­bė­jo ir dau­giau tuš­čių žo­džių pri­pū­tė į akis. Bū­ki­te są­mo­nin­gi, ro­dy­ki­te sa­vo tik­ruo­sius vei­dus, o svar­biau­sia – bū­ki­te žmo­nė­mis, bent sy­kį.

  Komentaras

  Pamokos Alytui. Šiomis dienomis Alytuj vyksta mugė. Kurią organizuoja Šiaulių ,,Našlių fondas". Reiškia net iš Šiaulių daro Alytuj muges ir uždirba iš Alytaus rinkų. Kol Alytaus jaunimas valdžioj, kiti per žiniasklaidą mandravoja. Taip ir toliau cirkintis. Vienodi.

  Komentaras

  Jaunime, 5-ame komentare, jums pamoka, kaip suaugę dėdės ir tetos supranta diskusiją. Jeigu jūsų mintys nesutampa su jų dogmomis, sumenkins jus, išsityčios iš jūsų išvaizdos, sijono ilgio šukuosenos ar kitaip žodžiais apspjaus. Jie žino geriau! Jūs žaiskite su lėlėm, o jie Lietuvą apstatys draudimų tvora, kad ir nuomonės pasakyti neturėtumėt kur. Ir jokiu būdu neikit dirbti už kapeikas, pašalpas geriau apsimoka gauti

  Komentaras

  Priešingai, jie neieško rinkėjo, bet ima. Iš esmės nereikalingas valstybei ministro postas. Bet šiam ir jo partijai galimybė galimai manipuliuot ministerijos potencialu per rinkimus. Kadrų ir n milijonų srautų skirstymu link savų interesų. O štai Alytaus jaumimas prisibalsavę už savo rinktų veiklos pasekmes gauna atgal sočiai. Persiėmę prieš metus kadenciją su 12 milijonų eurų paskolų per metus pridėta 6 milijonai. Pratylima dėl biojėgainės kur sumos 10 n milijonų ribose viso - ateičiai finansinių įsipareigojimų..vergais kartom atidavinėt. Dar pačių nesukontroliuoto padangų gaisro pasekmės, apie ką vengiama prabilt, jaunimas ir rojų pasidarę Alytuj. Tai tik replikuot kitiems, kuriems dzin kas Alytuj.

  Komentaras

  Alytaus rinkėjo, kur renka 20 tūkstančių iš galinčių rinkt viso 40 tūkstančių, dominuojančios grupės. Trečdalis dirbtinai išlaikomi pertekliniai biudžetiniai po partijom už darbo vietą. Trečdalis pensininkų už tremtinio priedus prie pensijų. Už paramas religinėms bendruomenėms. Trečdalis jaunimo, vyrauja kolegijos elektoratas po partijas pasiskirstęs. Trumpiau nežinančių už ką - nėra. Yra gal kas daugiau...

  Komentaras

  Ruošia naujus. Uspaskich lizinginių pakaitalą šiems apsijuokus. Kad į rinkimus pritraukt nors minimalų rinkėjų srautą, kad rinkimai būt įvykę . Ir po rinkimų ankstesnių paskolų gražinimas valstybės vardu. Alytaus mieste per savivaldą ir 5 milijonus eurų trumpalaikę gražint. Kur dengės vietoj pertvarkų darymo. Beje rinkus valdžią reikia ir atsakyt už jų veiklą. Vien stebėt kas pritarimą reiškia, maža. Kadangi tauta kuria valstybės istoriją ir atsako.

  Komentaras

  labai brandžios jauno žmogaus mintys. Akivaizdu, kad į savo "vežimą" sėdai ir neturėtų kilti abejonių, ką baigus mokyklą studijuoti. Būtų gerai, jog savo entuziazmu užkrėstum ir bendraamžius, ir ypač močiutes bei diedukus. Svarbiausiai, kad žmonės mąstytų, o mąstymui reikia faktų, apie kuriuos čia rašai

  Komentaras

  Už padėtį valstybėje ir kaip kontroliuojamos savivaldybės dirbt efektyviai valstybės ir savivaldybės labui atsakingi ir atskaitingi pačių rinkti prezidentas su seimu. Kuriems atskaitingos jų skirtos institucijos. Šiais laikais nenormalu, kad po virš pusmečių bliūkšta ir visuonenei neaiškinama dėl padangų gaisro ir žemės sklypų ..skandalų, kad kiti nedrystų. Iki rinkimų ministro neskirt, nes turėjo būt sujungtos ministerijos ir anksčiau buvo viena ministerija. Ir daug geeiau tvarkės. Už tokius šposus, kad kiti nedrystų, Ukrainoj buvusį prezidentą teisia nesicackindami per 10 n bylų. Lietuvoj savam stiliuj..liežuvukais.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.