Nu­trū­ko Aly­taus li­go­ni­nės ir San­ta­ros kli­ni­kų ben­dra­dar­bia­vi­mas dėl pa­gal­bos kar­dio­lo­gi­niams li­go­niams. Ar jie ne­nu­ken­tės? (13)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
San­ta­ros kli­ni­kų gy­dy­to­jas kar­dio­lo­gas, pro­fe­so­rius Pra­nas Šer­py­tis: „Per­tvar­ką rei­kia da­ry­ti, kai yra mi­nu­sų, o ne kai pa­cien­tai pa­ten­kin­ti. Mes ne­žiū­ri­me, kad ge­riau bū­tų pa­cien­tui.“
San­ta­ros kli­ni­kų gy­dy­to­jas kar­dio­lo­gas, pro­fe­so­rius Pra­nas Šer­py­tis: „Per­tvar­ką rei­kia da­ry­ti, kai yra mi­nu­sų, o ne kai pa­cien­tai pa­ten­kin­ti. Mes ne­žiū­ri­me, kad ge­riau bū­tų pa­cien­tui.“
Bir­že­lio vi­du­ry­je svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Arū­nas Dul­kys pa­si­ra­šė nuo lie­pos 1-osios įsi­ga­lio­ju­sį įsa­ky­mą dėl sku­bios kon­sul­ta­ci­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­gal­bos or­ga­ni­za­vi­mo ir ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo pa­kei­ti­mo. Juo va­do­vau­jan­tis, ne­be­li­ko pen­kio­li­ka me­tų tru­ku­sio Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės ir San­ta­ros kli­ni­kų ben­dra­dar­bia­vi­mo dėl pa­gal­bos kar­dio­lo­gi­niams li­go­niams. Tiks­liau – Aly­taus li­go­ni­nė­je pa­nai­kin­ta sku­bios pa­gal­bos šiems li­go­niams bri­ga­da, ku­ri ūmio­mis šir­dies li­go­mis ser­gan­čius pa­cien­tus spe­cia­liems ty­ri­mams ope­ra­ty­viai per­vež­da­vo į San­ta­ros kli­ni­kų kar­dio­lo­gi­nę ar kar­dio­chi­rur­gi­nę re­a­ni­ma­ci­ją. Pa­gal nau­ją mi­nist­ro įsa­ky­mą, rei­ka­lui esant, to­kių li­go­nių į Aly­taus li­go­ni­nę pa­si­im­ti at­vyks Kau­no kli­ni­kos. Tad iš­ky­la klau­si­mas, ar ne­nu­ken­tės kar­dio­lo­gi­niai li­go­niai, be­lauk­da­mi at­vyks­tan­čių me­di­kų iš Kau­no kli­ni­kų, ar rei­kia­ma pa­gal­ba jiems bus su­tei­kia­ma ope­ra­ty­viai?

„Tai bu­vo pa­žan­gus klas­te­ris ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­so­je Eu­ro­po­je“

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Dmit­rij Ka­čiu­rin pri­si­mi­nė, kaip prieš pen­kio­li­ka me­tų San­ta­ros kli­ni­kų gy­dy­to­jo kar­dio­lo­go, pro­fe­so­riaus Pra­no Šer­py­čio ini­cia­ty­va, ga­vus Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos fi­nan­sa­vi­mą ir pri­ėmus ati­tin­ka­mus tei­sės ak­tus, bu­vo įkur­tas Aly­taus li­go­ni­nės ir San­ta­ros kli­ni­kų sku­bios pa­gal­bos kar­dio­lo­gi­niams li­go­niams klas­te­ris: „Mū­sų li­go­ni­nė­je bu­vo su­for­muo­ta to­kios pa­gal­bos bri­ga­da iš gy­dy­to­jų, slau­gy­to­jų ir vai­ruo­to­jų. Į li­go­ni­nę pa­te­kę sun­kio­mis šir­dies li­go­mis ser­gan­tys pa­cien­tai rei­ka­lin­giems ty­ri­mams sku­biai bu­vo per­ve­ža­mi į San­ta­ros kli­ni­kas, o juos at­li­kus to­les­niam gy­dy­mui grą­ži­na­mi į mū­sų li­go­ni­nę. Tai bu­vo pa­žan­gus klas­te­ris ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­so­je Eu­ro­po­je.“

Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas sa­kė, kad jis bu­vo nau­din­gas ir pa­cien­tams, ir gy­dy­to­jams. Pa­cien­tai gau­da­vo grei­tus kva­li­fi­kuo­tus ty­ri­mus, o li­go­ni­nės gy­dy­to­jams tap­da­vo aiš­kes­nė gy­dy­mo tak­ti­ka.

Nuo lie­pos 1-osios, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui A.Dul­kiui sa­vo įsa­ky­mu pa­kei­tus sku­bios kon­sul­ta­ci­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­gal­bos or­ga­ni­za­vi­mo ir ap­mo­kė­ji­mo pa­tvir­tin­tą tvar­kos ap­ra­šą, Aly­taus li­go­ni­nės ir San­ta­ros kli­ni­kų ben­dra­dar­bia­vi­mas dėl pa­gal­bos kar­dio­lo­gi­niams li­go­niams nu­trū­ko.

Li­go­ni­nė­je ne­be­li­ko sku­bios pa­gal­bos bri­ga­dos, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai grą­ži­na­mas re­a­ni­mo­bi­lis, ku­riuo kar­dio­lo­gi­niai li­go­niai iš Aly­taus li­go­ni­nės bu­vo ve­ža­mi į San­ta­ros kli­ni­kas ir par­ve­ža­mi at­gal.

 

Ten­ka kvies­ti bri­ga­dą iš Kau­no kli­ni­kų

Pa­gal mi­nė­tą svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mą nuo lie­pos 1-osios vi­są sku­bią kon­sul­ta­ci­nę pa­gal­bą Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės pa­cien­tams te­kia Kau­no kli­ni­kos.

Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai D.Ka­čiu­rin tei­gė, kad da­bar šiai pa­gal­bai kvie­čia­ma bri­ga­da iš Kau­no kli­ni­kų, kol ji at­vyks­ta – pa­gal­bą pa­cien­tams tei­kia li­go­ni­nės me­di­kai.

Pa­va­duo­to­jo pa­si­tei­ra­vus, ar dėl rei­ka­lin­gos ope­ra­ty­vios pa­gal­bos, at­lik­ti­nų sku­bių ty­ri­mų, ne­nu­ken­tės li­go­niai, D.Ka­čiu­rin pa­reiš­kė: „Vis­kas da­ro­ma kiek ga­li­ma ope­ra­ty­viau. Bet, pa­vyz­džiui, dėl pa­gal­bos kar­dio­lo­gi­niams li­go­niams bu­vo ge­riau ir pa­to­giau, kai ben­dra­dar­bia­vo­me su San­ta­ros kli­ni­ko­mis.“

Jo ma­ny­mu, ope­ra­ty­vios pa­gal­bos bri­ga­da Aly­taus li­go­ni­nė­je pa­nai­kin­ta, tau­pant lė­šas svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mo­je.

 

„Mes ne­žiū­ri­me, kad ge­riau bū­tų pa­cien­tui“

San­ta­ros kli­ni­kų gy­dy­to­jas kar­dio­lo­gas, pro­fe­so­rius P.Šer­py­tis, ku­ris daug pri­si­dė­jo, kad Aly­taus li­go­ni­nės bri­ga­dai, per­ve­žu­siai kar­dio­lo­gi­nius li­go­nius į šias kli­ni­kas, bū­tų skir­tas fi­nan­sa­vi­mas, ne­igia­mai ver­ti­no jos pa­nai­ki­ni­mą: „Per­tvar­ką rei­kia da­ry­ti, kai yra mi­nu­sų, o ne kai pa­cien­tai pa­ten­kin­ti. Mes ne­žiū­ri­me, kad ge­riau bū­tų pa­cien­tui. Mū­sų ben­dra­dar­bia­vi­mas su Aly­taus li­go­ni­ne vei­kė kaip švei­ca­riš­kas laik­ro­dis. Ko­man­da li­go­ni­nė­je tik­rai ge­rai dir­bo, vie­ni ki­tus su­pras­da­vo­me iš pu­sės žo­džio.“

Pro­fe­so­rius li­go­ni­nės ir kli­ni­kų ben­dra­dar­bia­vi­mą pa­va­di­no skruz­džių ta­ku tarp šių gy­dy­mo įstai­gų, ku­riuo ei­nant pa­vy­ko kva­li­fi­kuo­tai pa­dė­ti kar­dio­lo­gi­niams li­go­niams, ne­re­tai net iš­gel­bė­ti jų gy­vy­bes.

P.Šer­py­čio įsi­ti­ki­ni­mu, sku­bios pa­gal­bos bri­ga­da Aly­taus li­go­ni­nė­je pa­nai­kin­ta dėl dvie­jų pa­grin­di­nių prie­žas­čių: Kau­no kli­ni­kos nuo Aly­taus yra ar­čiau nei San­ta­ros, o įvyk­džius grei­tų­jų per­tvar­ką, pa­cien­tas tu­ri pa­tek­ti į ar­ti­miau­sią li­go­ni­nę.

„Bet pa­nai­kin­ti bri­ga­dą Aly­taus li­go­ni­nė­je ne­rei­kė­jo sku­bė­ti, rei­kė­jo pa­ste­bė­ti, kaip veiks nau­jas sku­bios pa­gal­bos ob­jek­tas. Tas žings­nis ne­bu­vo tei­sin­gas, ap­gal­vo­tas. Įsi­vaiz­duo­ja­me, kad pa­cien­tams bus ge­riau, o iš tik­rų­jų ne­bus ge­riau. Mes tu­ri­me bū­ti ati­dūs li­go­niams. Ir, kai yra ga­li­my­bės juos ope­ra­ty­viai trans­por­tuo­ti ty­ri­mams ar kon­sul­ta­ci­joms, ko­dėl to at­si­sa­ky­ti?“ – min­ti­mis dėl sku­bios pa­gal­bos bri­ga­dos pa­nai­ki­ni­mo Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je da­li­jo­si San­ta­ros kli­ni­kų gy­dy­to­jas kar­dio­lo­gas, pro­fe­so­rius P.Šer­py­tis.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Dulkys be medicininio išsilavinimo,ką išmano apie mediciną,ar kalbėjo su ligoniais,jų poreikiais,jų gerovę....Bobišku balsu kalbantis Dulkys,mąsto matyt ne galva,o kitu galu...
  Labai gerbiamas,mylimas pacientų,kaip geriausias tėvelis Pranas Šerpytis,gerų žodžių jam pritruktų raidyne.Jis žino visą padėtį ir tik su juo turėjo tartis Dulkė.Vaistų kompensuojamų kainynus keičia,ką jis gydo... nedarytas tikrai Dulkys.Per laiką žmonės atsireguliuoja,kas geriausia padeda,bet pusmetis ir Dulkiui vėl proto užtemimas.Alytus,kad paliktų kiekvienam pasisirinkimą į kurią gydymo įstaigą kreiptis sprendžia pats ligonis.Taip buvo nustatyta!!!

  Komentaras

  Nezinau,i koki krasta isvesti Dulki,kad nemarintu Lietuvos zoniu.Santariskese mana gyde,idetas stimuliatiriu,ji pastoviai tikrina.Turiu tolona pas profesoriu tolesniam tikrinimui,jis operavo ir pastoviai priziurejo.Kaunu esu labai nusivylusi,ten nesuteike pagalbos,o Vilniuje is karto suprato liga,pagulde ir padare viska puikiai.Dulkys nesuprasnta apie medicina,greiciau pasalinti ji arba teks pas prezidenta eiti.Tokio nuosirdaus profesorio Lietuvoje daugiau nera.Dar karta Dulki salinti is ne pagal jo prota ministro prota.Nori ismarinti daug zmoniu.

  Komentaras

  Nesuprantamas elgesys, ar jau norima visiškai išnaikinti tautą , tai daro žmogus kuris nesuvokia apie mediciną, tai buvo didžiulis palengvinimas ligoniams,sergantiems širdies ligomis, labai,labai gaila.

  Komentaras

  Mere CESIULI,kur jūsų nuomonė ir įtaka, jūs gi ligoninės dalininkė su SAM,kodėl leidžiat naikinti Alytaus piliečius,ar žinote,kiek gyvybių išgelbėjo REANIMOBILIS,darykit viską,kad sugražintų,jei jūs šio miesto meras

  Komentaras

  tuo baisiau Alytuje ir ne tik medicinoje bet aplamai visur betvarke net ir Santaikos gatve tvarkydami visiskai nusitvarke kad isvaziuot is Dainavos gatve ar Lazdynu gatves reikia vaziuot vos ne iki Daugu kad butu galima nuvaziuot i Vidzgirio ar Putinu mikrorajona o gal specialiai daroma Santaikos gatveje kamsciai o be to tas zenklinimas Alytuje visiskai negalioja jei rodykle sukti tik i desine tai drasiai gali sukt i kaire nes policijos Alytuje nera zenklai stovi kad furos negali vaziuoti Santaikos gatve taciau vaziuoja viena po kitos ir policija nekreipia demesio be to furos dabar vaziuoja Likiskeliu ir Statybininku gatvemis lauzo miesto gatves ir policija susitinka furas bet prasilenkdami visiskai nekreipia demesio gal reiketu sumazint policijos darbuotoju skaiciu butu sutaupoma pinigu kuriuos butu galima panaudot keliu remontui bei pakeliu sutvarkymui

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.