Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Vy­tas Ja­zep­či­kas: „Nau­jas kom­piu­te­ri­nis to­mog­ra­fas – di­de­lė pa­gal­ba ser­gan­tie­siems gal­vos sme­ge­nų krau­jo­ta­kos li­go­mis”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Rugsėjis 6
Li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus re­a­ni­ma­ci­jos pa­la­ta.
Li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus re­a­ni­ma­ci­jos pa­la­ta, į ku­rią pa­ten­ka iš­tik­tie­ji in­sul­to. Iš kai­rės: Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Vy­tas Ja­zep­či­kas, Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus ve­dė­ja Vil­ma Kruš­nie­nė ir gy­dy­to­jas neu­ro­lo­gas Kęs­tu­tis Juk­ne­lis. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė per­nai pra­dė­jo vyk­dy­ti eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą dėl gal­vos sme­ge­nų krau­jo­ta­kos li­gų diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo pa­slau­gų ko­ky­bės bei pri­ei­na­mu­mo ge­ri­ni­mo. Pas­ta­ruo­ju me­tu li­go­ni­nę iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­sie­kė ži­nia, kad vyk­dant šį pro­jek­tą bus nu­pirk­ta bran­giau­sia įran­ga – nau­jas kom­piu­te­ri­nis to­mog­ra­fas ir vaiz­dų ar­chy­va­vi­mo sis­te­ma. „Nau­jas kom­piu­te­ri­nis to­mog­ra­fas – di­de­lė pa­gal­ba ser­gan­tie­siems gal­vos sme­ge­nų krau­jo­ta­kos li­go­mis. Jis leis de­ta­liau iš­tir­ti gal­vos sme­ge­nis ir grei­čiau pri­tai­ky­ti rei­kia­mą gy­dy­mą“, – sa­ko li­go­ni­nės Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Vy­tas Ja­zep­či­kas.

Per me­tus su­lau­kia­ma iki 400 ser­gan­čių­jų in­sul­tu

Prieš tre­jus me­tus su­re­mon­tuo­tą Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Neu­ro­lo­gi­jos sky­rių nau­ja įran­ga pa­gal eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą dėl gal­vos sme­ge­nų krau­jo­ta­kos li­gų diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo pa­slau­gų ko­ky­bės bei pri­ei­na­mu­mo ge­ri­ni­mo pra­dė­jo pa­siek­ti per­nai.

Šio pro­jek­to ver­tė – per 1 mln. eu­rų.

Vyk­dant pro­jek­tą nu­pirk­tas ul­tra­gar­so apa­ra­tas, įreng­ti trys in­ten­sy­vaus ste­bė­ji­mo pos­tai, mo­ni­to­riai, fik­suo­jan­tys pa­cien­tų būk­lę, ku­rie Neu­ro­lo­gi­jos sky­riu­je su­jung­ti su slau­gy­to­jų pos­tu, įsi­gy­ta nau­jų funk­ci­nių lo­vų, pa­cien­tų val­gy­mo sta­lų, vaikš­ty­nių, li­go­nių trans­por­ta­vi­mo ve­ži­mė­lių, čiu­ži­nių, skir­tų pra­gu­lų pro­fi­lak­ti­kai.

Šiuo me­tu li­go­ni­nę iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­sie­kė ži­nia, kad vyk­dant pro­jek­tą skir­ta lė­šų – 844 tūkst. eu­rų – nau­jam kom­piu­te­ri­niam to­mog­ra­fui ir vaiz­dų ar­chy­va­vi­mo sis­te­mai. Tai bus bran­giau­sia įran­ga, nu­pirk­ta gal­vos sme­ge­nų krau­jo­ta­kos li­gų diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo pa­slau­gų ko­ky­bės bei pri­ei­na­mu­mo ge­ri­ni­mo pro­jek­to me­tu.

Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jo V.Ja­zep­či­ko tei­gi­mu, da­bar li­go­ni­nė gal­vos sme­ge­nų li­gų ty­ri­mui tu­ri dau­giau nei de­šim­ties me­tų kom­piu­te­ri­nį to­mog­ra­fą, juo gal­vos sme­ge­nis ga­li­ma tir­ti 16 pjū­vių, nau­ja­sis tais leis pa­da­ry­ti 28 pjū­viais: „Ga­li­my­bė de­ta­liau iš­tir­ti gal­vos sme­ge­nis bus di­de­lė pa­gal­ba ir li­go­niams, ypač ser­gan­tiems ūmi­niu in­sul­tu, ir gy­dy­to­jams pri­tai­kant grei­tes­nį bei efek­ty­ves­nį gy­dy­mą. Vaiz­dų ar­chy­va­vi­mo sis­te­ma leis kaup­ti žy­miai ko­ky­biš­kes­nius nei da­bar krau­jo­ta­kos li­gų vaiz­dus, ku­riais bus efek­ty­viau kon­tak­tuo­ja­ma su tre­čio ly­gio gy­dy­mo įstai­gų gy­dy­to­jais neu­ro­lo­gais. Šių li­gų sri­ty­je mes esa­me tar­pi­nės pa­gal­bos li­go­ni­nė, at­lie­ka­me ne­ati­dė­lio­ti­nus ty­ri­mus ir spren­džia­me dėl to­les­nio gy­dy­mo.“

Li­go­ni­nės Neu­ro­lo­gi­jos sky­rius, tu­rin­tis 30 vie­tų li­go­niams, per me­tus su­lau­kia iki 400 ser­gan­čių­jų in­sul­tu. Čia gy­do­mi pa­cien­tai iš vi­sos Aly­taus ap­skri­ties.

Nau­jas kom­piu­te­ri­nis to­mog­ra­fas ir vaiz­dų ar­chy­va­vi­mo sis­te­ma po įvyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų li­go­ni­nę vė­liau­siai tu­rė­tų pa­siek­ti at­ei­nan­čių me­tų pa­va­sa­rį.

Gal­vos sme­ge­nų krau­jo­ta­kos li­gų diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo pa­slau­gų ko­ky­bės bei pri­ei­na­mu­mo ge­ri­ni­mo pro­jek­tas tu­ri bū­ti baig­tas vyk­dy­ti at­ei­nan­čių me­tų sau­sio pa­bai­go­je. Kom­piu­te­ri­nis to­mog­ra­fas ir vaiz­dų ar­chy­va­vi­mo sis­te­ma bus pas­ku­ti­nė per šį pro­jek­tą įsi­gy­ta įran­ga.

„Trom­bo­li­zės re­zul­ta­tai la­bai ge­ri eu­ro­pi­niu mas­tu“

Šį­met su­kan­ka jau 10 me­tų, kai li­go­ni­nės gy­dy­to­jai neu­ro­lo­gai, ku­rių čia yra vie­nuo­li­ka, ser­gan­tie­siems krau­jo­ta­kos li­go­mis tai­ko trom­bo­li­zę – krau­jo­ta­kos at­kū­ri­mą lei­džiant trom­bus tir­pi­nan­čius me­di­ka­men­tus.

Vi­du­ti­niš­kai per me­tus šiuo me­to­du gy­do­mi 45 pa­cien­tai.

Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jo V.Ja­zep­či­ko tvir­ti­ni­mu, tai­kant to­kį me­to­dą dir­ba vi­sa ko­man­da, Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus slau­gy­to­jai, neu­ro­lo­gas, ra­dio­lo­gas, re­a­ni­ma­to­lo­gas, la­bo­ra­to­ri­jos spe­cia­lis­tai, re­a­bi­li­to­lo­gas: „Čia la­bai svar­bu vi­sų ope­ra­ty­vus dar­bas. Tai bū­ti­na pa­da­ry­ti per va­di­na­mą­ją pir­mą auk­si­nę va­lan­dą nuo krau­jo­ta­kos li­gos – in­sul­to – pa­si­reiš­ki­mo. Per me­tus su­lau­kia­me iki 400 ser­gan­čių­jų in­sul­tu, iki 20 pro­cen­tų jiems spė­ja­me pri­tai­ky­ti trom­bo­li­zę. To­kie trom­bo­li­zės re­zul­ta­tai la­bai ge­ri ne tik Lie­tu­vos, bet ir eu­ro­pi­niu mas­tu.“

Li­go­ni­nės gy­dy­to­jas neu­ro­lo­gas Kęs­tu­tis Juk­ne­lis, dir­ban­tis prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos vei­kian­čia­me ir in­sul­to gy­dy­mu be­si­rū­pi­nan­čia­me ko­mi­te­te, taip pat  Lie­tu­vos in­sul­to aso­cia­ci­jos val­dy­bos na­rys, įvar­di­jo tris šios li­gos po­žy­mius – kal­bos su­tri­ki­mą, per­kreip­tą vei­dą ir nu­sil­pu­sią ran­ką ar ko­ją: „Tai mes kar­to­ja­me daug kar­tų, bet žmo­nės to ne­įsi­me­na. Gal reik­tų apie tai kal­bė­ti ir kal­bė­ti. Daž­nai pa­si­tai­ko, kad į mus krei­pia­si pa­cien­tai, įtar­da­mi šią li­gą vi­siš­kai dėl ki­tų po­žy­mių.“

Taip pat, neu­ro­lo­gų pa­ste­bė­ji­mu, la­bai svar­bu fik­suo­ti lai­ką, ka­da at­si­ra­do in­sul­to po­žy­miai, nes nuo to pri­klau­so tei­kia­mos pa­gal­bos efek­ty­vu­mas. 

  Komentaras

  partijai ir Vyriausybei, o labiausiai - liaudies deputatui Robertui Šarknickui, kurie nupirko alytiškiams šia aparatūrą. Ką ten nupirko: jie ją išrado, užpatentavo ir sukonstravo, o pirmas apie tai mus informavo gerbiamas mūsų deputatas

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.