Ne­su­si­kal­bė­ji­mas ar to­les­nis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos tra­pios val­dan­čio­sios dau­gu­mos by­rė­ji­mas?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (39)
2020 Kovas 6
Alytaus Savivaldybe
Jau sau­sio pa­bai­go­je 17 iš 27 ta­ry­bos na­rių su­for­muo­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma su­ma­žė­jo iki 14. Jo­je li­ko dirb­ti 6 man­da­tus tu­rin­tys so­cial­de­mok­ra­tai, 4 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, 3 Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ir 1 Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Sei­mo na­riu iš­rink­tas Ro­ber­tas Šar­knic­kas, ku­ris va­do­vau­ja Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos mies­to sky­riui, pa­skel­bė, kad pas­ta­ruo­ju me­tu mies­to ta­ry­bai pri­ėmus aly­tiš­kiams ne­nau­din­gus spren­di­mus, sky­rius ne­be­įsi­vaiz­duo­ja ben­dro dar­bo ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je. Va­di­na­si, šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos na­riai mies­to ta­ry­bo­je tu­ri pa­si­trauk­ti iš val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos. Ta­čiau Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je va­do­vė, vie­na iš R.Šar­knic­ko, kaip sky­riaus pir­mi­nin­ko, pa­va­duo­to­jų Skais­tė Ul­čic­kai­tė pa­reiš­kė, kad frak­ci­ja ne­ke­ti­na trauk­tis iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Ar to­liau ne­pra­dės by­rė­ti tra­pi mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma, vis tiek iš­lie­ka at­vi­ras klau­si­mas, nes trauk­tis iš jos ga­li­my­bės ne­at­me­ta Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai.

Ko­kios prie­žas­tys lė­mė ap­si­spren­di­mą trauk­tis iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos?

Kaip sa­kė Sei­mo na­rys R.Šar­knic­kas, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­rius ne­ga­li pri­tar­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ką tik pri­im­tiems spren­di­mams dėl mo­kes­čių pa­di­di­ni­mo lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, Mu­zi­kos, Dai­lės mo­kyk­lo­se, so­cia­li­nio būs­to nuo­mai, taip pat to­kiems spren­di­mams, ku­rie ne­lei­džia di­din­ti at­ly­gi­ni­mų kul­tū­ros, so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, su­nai­ki­na dvi mo­kyk­las.

Sei­mo na­rio pa­ste­bė­ji­mu, tai ro­do, kad mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma ne­pri­si­de­da prie Sei­mo vyk­do­mos dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo po­li­ti­kos vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, taip pat prie so­cia­li­nės ap­lin­kos ge­ri­ni­mo aly­tiš­kiams.

„Jūs tik pa­gal­vo­kit, Aly­tu­je mo­kes­čiai tė­vams už vai­kų ug­dy­mą lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se to­kie pat kaip Kau­ne. Ar ga­li­ma ly­gin­ti Aly­tų ir Kau­ną? Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai tam ne­ga­li pri­tar­ti, mes tu­ri­me iš­lai­ky­ti sa­vo po­žiū­rį ir duo­tus pa­ža­dus rin­kė­jams per sa­vi­val­dos rin­ki­mus, kad mums rū­pės so­cia­li­nė ap­lin­ka Aly­tu­je, kad ne­bus di­di­na­mi mo­kes­čiai so­cia­liai jaut­rioms žmo­nių gru­pėms. Da­bar ma­to­me ki­to­kius veiks­mus. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad, sa­vi­val­dy­bei va­do­vau­jant me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui, man, kaip Sei­mo na­riui, ten­ka su­lauk­ti žy­miai dau­giau aly­tiš­kių nu­si­skun­di­mų sa­vi­val­dy­bės dar­bu. Ir dėl pa­di­din­tų mo­kes­čių lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, ir dėl ne­si­skai­ty­mo su kai ku­rių sa­vi­val­dy­bės įstai­gų va­do­vų nuo­mo­ne, ir dėl ne­su­pran­ta­mų prie­žas­čių pa­kei­čia­mo gat­vių as­fal­ta­vi­mo ei­liš­ku­mo. Kai ku­rių mo­kyk­lų mo­ky­to­jams ko­e­fi­cien­tai nė­ra kei­čia­mi, kad di­dė­tų at­ly­gi­ni­mai. Kur tai ma­ty­ta?“ –tvir­ti­na R.Šar­knic­kas.

Vi­sos šios prie­žas­tys lė­mė, kad, Sei­mo na­rio tei­gi­mu, są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­rius dau­gu­mos bal­sais pri­ėmė spren­di­mą trauk­tis iš sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos.

Dėl to ar­ti­miau­siu me­tu rink­sis par­ti­jos sky­riaus val­dy­ba ir ga­lu­ti­nai bus pri­im­ti spren­di­mai dėl Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rių pa­si­trau­ki­mo iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos.

„Su­si­rin­ki­me tai ne­bu­vo svars­ty­ta, per grei­tai pa­da­ry­ta iš­va­da“

Šios są­jun­gos frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je tu­ri tris man­da­tus. Frak­ci­jos va­do­vės, par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­ko R.Šar­knic­ko vie­nos iš pa­va­duo­to­jų S.Ul­čic­kai­tės tvir­ti­ni­mu, frak­ci­ja ne­ke­ti­na trauk­tis iš sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dau­gu­mos: „Par­ti­jos su­si­rin­ki­me tai ne­bu­vo svars­ty­ta, per grei­tai pa­da­ry­ta iš­va­da. Čia kaž­koks ne­su­si­kal­bė­ji­mas.“

„Ne­ži­nau, ką ko­le­gė tu­ri ome­ny­je, bet pro­to­ko­las aki­vaiz­džiai ro­do sky­riaus po­žiū­rį trauk­tis. Gal emo­ci­jos? Ar­ba yra tai, ko mū­sų sky­rius dar ne­ži­no. Su­si­tvar­ky­si­me „na­mie“, taip jau bū­na su ta po­li­ti­ka, kad ne vi­sa­da pa­vyks­ta su­si­kal­bė­ti ar­ba su­pras­ti. Kiek ži­nau, Skais­tė kal­bė­jo, jog trauk­sis tik ta­da, jei į ko­a­li­ci­ją jung­sis frak­ci­ja „Už Aly­tų“. Yra, be­rods, ir su­tar­ty­je apie tai pa­ra­šy­ta. Bet ži­no­me, kad dau­gu­ma jau ne­te­ko vie­nos frak­ci­jos, tad ben­dro dar­bo su­tar­tis tu­ri bū­ti kei­čia­ma iš es­mės. Aš ma­nau, kad „Už Aly­tų“ ir be pa­ra­šo yra val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, es­mės tai ne­kei­čia. Pa­žiū­rė­ki­te, kas val­do po­sė­džius. Pa­grin­di­nis da­ly­kas, kaip ir sa­kiau, mies­to val­džios dau­gu­mos po­žiū­ris ne­ati­tin­ka „vals­tie­čių“ pro­gra­mos, so­cial­de­mok­ra­tai su part­ne­riais tik di­di­na mo­kes­čius aly­tiš­kiams“, – taip į S.Ul­čic­kai­tės pa­reiš­ki­mą ne­si­trauk­ti iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos su­re­a­ga­vo R.Šar­knic­kas.

Tuoj po Sei­mo na­rio iš­pla­tin­tos ži­nios apie Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pa­si­trau­ki­mą iš val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos su jos vi­sais tri­mis at­sto­vais pri­si­pa­ži­no ben­dra­vęs mies­to me­ras so­cial­de­mok­ra­tas N.Ce­siu­lis: „Nie­kas nie­kur ne­si­trau­kia. Tik Sei­mo na­rys taip ra­šo.“

R.Šar­knic­kas įsi­ti­ki­nęs, kad ne­me­luo­ti žmo­nėms, sa­ky­ti tie­są, kad ir ko­kia ji bū­tų skau­di, yra jo stu­bu­ras: „Aly­taus mies­to vie­ny­bės šir­dis jau plyš­ta, gai­la, kad žmo­nės jau ken­čia. Ne­ty­lė­siu ir ra­šy­siu, dirb­siu kaip ir dir­bau žmo­nėms, nie­kas ma­nęs ne­iš­muš iš vė­žių. Esu pri­sie­kęs Kon­sti­tu­ci­jai są­ži­nin­gai tar­nau­ti žmo­nėms.“

„Si­tu­a­ci­ja įdo­mi, ka­žin kuo vis­kas baig­sis“

Mies­to ta­ry­bos frak­ci­jos „Aly­taus pi­lie­čiai“ se­niū­nas Vy­tau­tas Jast­rems­kas ma­no, kad dar ne­aiš­ku, ar „vals­tie­čiai“ trau­kia­si iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos: „Jų frak­ci­jos va­do­vė kal­ba vi­sai ki­taip nei Sei­mo na­rys. Si­tu­a­ci­ja įdo­mi, ka­žin kuo vis­kas baig­sis.“

„Alytaus piliečių“ frak­ci­ja su tri­mis ta­ry­bos na­riais iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­si­trau­kė sau­sio pa­bai­go­je dėl re­a­liai ne­vy­ku­sių jo­je dis­ku­si­jų, o ga­lu­ti­nį ap­si­spren­di­mą pa­lik­ti dau­gu­mą nu­lė­mė ta­ry­bos pri­im­tas spren­di­mas skelb­ti kon­kur­są ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jai per te­le­vi­zi­ją, kas vie­ti­niam biu­dže­tui ga­li kai­nuo­ti ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų per me­tus, ir nu­ma­ty­ti šim­tai tūks­tan­čių eu­rų spor­to klu­bams.

To­kiu bū­du jau sau­sio pa­bai­go­je 17 iš 27 ta­ry­bos na­rių su­for­muo­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma su­ma­žė­jo iki 14. Jo­je li­ko dirb­ti 6 man­da­tus tu­rin­tys so­cial­de­mok­ra­tai, 4 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, 3 Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ir 1 Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas.

Va­sa­rio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je „Aly­taus pi­lie­čiai“ pa­si­skel­bė dirb­sian­tys opo­zi­ci­jo­je, – taip mies­to ta­ry­bo­je at­si­ra­do ofi­cia­li opo­zi­ci­ja.

R.Šar­knic­kas sa­kė, kad ir jis jau yra pa­ste­bė­jęs, jog į val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos po­sė­džius Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai ne vi­sa­da kvie­čia­mi: „Tai kvie­čia­mi, tai ne­kvie­čia­mi. Jei dir­ba­ma kar­tu, į po­sė­džius vi­sa­da tu­rė­tų bū­ti kvie­čia­ma.“

Ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas pa­reiš­kė ne­su­reikš­mi­nan­tis Sei­mo na­rio iš­pla­tin­tos ži­nios: „Šar­knic­kas ga­lė­tų kaž­ką siū­ly­ti, jei bū­tų kaž­ką pa­da­ręs mies­tui. „Vals­tie­čių“ frak­ci­ja yra reikš­min­ges­nė už Šar­knic­ką. Gal ir gru­biai pa­sa­ky­siu: bū­tų kvai­liai, jei klau­sy­tų Šar­knic­ko.“

Kon­ser­va­to­riai ne­at­me­ta ga­li­my­bės trauk­tis

Ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas An­drius Ju­čas tei­gė kal­bė­jęs su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos va­do­ve ir ji pa­tvir­ti­no, kad frak­ci­ja ne­si­trau­kia iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos.

Ta­čiau kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos va­do­vas pa­žy­mė­jo, kad jo va­do­vau­ja­ma frak­ci­ja ne­at­me­ta ga­li­my­bės trauk­tis iš ko­a­li­ci­jos: „Jei su vie­nuo­li­ka bal­sų pri­ima­me ta­ry­bos spren­di­mus, tai nė­ra ge­rai. Me­ras ne­da­ly­vau­ja dis­ku­si­jo­se svar­biais, pa­vyz­džiui, švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos klau­si­mais, ne­iš­sa­ko sa­vo nuo­mo­nės, pa­si­nau­do­ja ad­mi­nist­ra­ci­jos re­sur­sais. Tu­ri­me su­sės­ti ir kal­bė­tis, ar ple­čia­me dau­gu­mą, ar ma­to­ma ki­to­kia pa­dė­tis.“

Me­ras, pa­klaus­tas apie kon­ser­va­to­rių ga­li­mą pa­si­trau­ki­mą iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos, pa­reiš­kė, kad „nie­kas nie­kur ne­si­trau­kia“. Tik pa­brė­žė, jog ar­tė­ja Sei­mo rin­ki­mai ir pa­si­girs­ta įvai­rių nuo­mo­nių bei pa­reiš­ki­mų: „Gal­būt kai kam rei­kia dė­me­sio.“

Po „Aly­taus pi­lie­čių“ pa­si­trau­ki­mo iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos N.Ce­siu­lis yra sa­kęs, kad rink­sis ko­a­li­ci­ja ir spręs dėl to­les­nio dar­bo, gal­būt ir jos pa­di­dė­ji­mo. Ta­čiau da­bar mies­to me­ras tei­gė, kad šiuo klau­si­mu val­dan­čio­ji daugu­ma ne­bu­vo su­si­rin­ku­si, o apie ben­drą dar­bą su frak­ci­ja „Už Aly­tų“ yra tik pamąs­tymų.

Jei iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­si­trauk­tų Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­ja, jo­je lik­tų tik 11 ta­ry­bos na­rių – ta­ry­bo­je vi­siš­kai ne­be­lik­tų dau­gu­mos. O jei dar ją nu­spręs­tų pa­lik­ti 4 kon­ser­va­to­riai, pa­dė­tis ta­ry­bo­je pri­imant spren­di­mus bū­tų tie­siog ka­tast­ro­fiš­ka.

„Ne­for­ma­liai mies­to ta­ry­bo­je yra ki­ta dau­gu­ma, ją pa­de­da iš­lai­ky­ti frak­ci­ja „Už Aly­tų“. Mes to­kio­je dau­gu­mo­je ne­ga­li­me dirb­ti. Trys mū­sų ta­ry­bos na­riai, kaip ir „Aly­taus pi­lie­čiai“, bu­vo­me pa­mai­tin­ti pa­ža­dais, kad bus at­si­žvelg­ta į mies­to žmo­nių po­rei­kius, bus dir­ba­ma Aly­tui, bet taip ne­at­si­ti­ko“, – įsi­ti­ki­nęs Sei­mo na­rys, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas R.Šar­knic­kas.

 

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Su Kovo 11 - aja ! Su Laisves ir Nepriklausomybes svente ! 30 nepriklausomybes metiniu proga Alytaus vagis Nr. 1 su savo gaujiniais ACIB RAVEIKINAIS organizuotai panaikino Kovo 11 - osios gatve ir isidalino pinigus ! SU ŠVENTE GERBIAMI ALYTIŠKIAI ! DŽIAUKIMĖS LAISVE IR LEISKIME TOLIAU SIAUTĖTI ALYTAUS VAGIUI NR. 1 SU SAVO ACIB, RAVAIKINO BANDA.

  Komentaras

  Kaip dirbt per savivaldą nusako Konstitucijos 46 str.. Sprendimai turi tarnaut viso apie 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės lygiu. Po paskutinių Alytaus miesto tarybos posėdžių po mokesčių pakėlimo už vaikų darželių lankymą.. - nuo silpniausių didinami mokesčiai jiems pasunkinant išgyvent, kad. Valžioj išsilaikytų sau ir valdininkams perteklinius etatus ir atlyginimams keltis, dar rūpestis milijonierio ... - Trumpiau kaip ponų ir beteisių vergų santykiai. Su tokiais mastymais šturmavo rinkimus ir kitus pradėję...Tik kaip ne visiems užtenka mažėjančių likučių, tada valdančioji koalicija pradeda irt. Kaip iki tol dzin jiems miesto interesai, kol pačių nepalietė.

  Komentaras

  Jei ir toliau prr mero - tarybos lygį negerina vystymo strategijų ypač stiprinant per es paramos vystymo sritį pagal šalies vystymo bd prioritetus, ksd pasiekt gyventojų daugėjimą ir ženkliai mažint paskolas kad ateities nesunkintų, reiškia išsilaiko gyventojų mažėjimas kaip per paskutinius metus pasiekė 1500 gyventojų sumažėjo. Kaip iki tol mažėdavo po 1000 ir rimčiau nereaguodavo. Negailėjo anų. Dabar atėjo laikas struktūros ir švietimo pertvarkoms. Palietė nereikalingais tampa dalis valdininkų, pedagogų... partijų branduolių ir rinkėjų. Taip toliau reiškia iki miesto šventės sumažės dar apie 400 , iki rudenio rinkimų dar apie 1000 . Paskolos lieka ir atiduot reikės. Kol kas rimtų veiksmų gerint nėra. Tik tam momente nuskriausti traukiasi.. Tai yra trūksta partijoms ir judėjimams.. Ir vis daugiau truks, reiškia ir erzinimai didės.

  Komentaras

  Šiais laikais kaip regionai vystos per savivaldą, priklauso nuo pačių bemdruomenių atsakingumo. Kaip rimtai renkas valdžias ir jas kontroliuojas. Daugumoj sugeba vykdytis strategijas, ko dėka ženkliai mažina paskolas ir gyventojų daugėja. Alytuj priešingai dar daugiau gįventojų nei iki tol mažėja ir paskutiniam tarybos posėdį dar skolijas milijoną ligpninės remontui. Kaip kitur iš es paramos dorba, Alytuj lengviausiu būdu pasiskolont ir numest kitiems ateitį atiduot. Štai taip jau nuekas nesielgia šiais laikais, kaip Alytuj sau leidžia.

  Komentaras

  Kai pasižiūri,kuo gyvena Alytus,kur ritasi,kaip tuštėja gatvės,kaip miestas yra tvarkomas,supranti,kodėl pusė jaunų alytiškių emigravo.Nors skauda dėl jų širdį,bet linkiu negrįžti į šitą betvarkę,korumpuotų valdininkų nualintą vieną gražiausių Lietuvos miestų,Alytų.Kol kas belieka apgailestauti,kad miestas blogose rankose.

  Komentaras

  Pagal kitų miestų savivaldybių veiklos efektyvumus, kur sugeba vystyt strategias kad daugėja gyventojų ir paskolas ženkliai mažinas, abi Alytaus savivaldybės smarkiai atsilieka. Alytuj buvo laikai, kai esant panašiai gyventojų mieste ir rajone, buvo viena savivaldybė. Kuri išsiteko dabartiniam Alytaus rajono savivaldybės pastate ir daug geriau tvarkėsi. Alytaus miestas nuo buvusių apie 30 tūkstančių gyventojų buvo išaugęs iki 80 tūkstančių gyventojų. Štai tada reikėjo 2 savivaldybių. Atskirai miesto ir rajono. Kur dabar vieni kitus dubliuoja ir baisiai mandri.

  Komentaras

  Didžiausia atsakomybė merui ir taryboj oficialia pozicija pristačiusiems. Kur pagal įstatymus skaitos kai tarybos posėdžio metu oficialiai pasiskelbę. Šiuo metu likę socdemai- konservatoriai- valstiečiai- liberalė. O jei kiti jais manipuliuoja reiškia ne savo rogėse. Politikų našta jiems per sunki. Ir jei kiti pozicijoj nepritaria ir neišeina iš valdančios daugumos - vis tiek atsakomybė galioja. Vienok svarbiausia, kokias miesto vystymo strategijas vysto. Taip ir vyksta. O ir nuo pirmos šios kadencijos tarybos posėdžio dienos, ir per komentarus buvo parodyta. Nėra rimtų strategijų didės bėdos. Nereagavo taryba ir miesto visuomenė. Ir dabar nėra rimtų strategijų. Tad jei iki šios kadencijos per neatsakingumą mažėdavo per netus apie 1000 gyventojų, per paskutinius metus sumažėjo apie 1500 gyventojų. Ir tik kaip per švietimo sistemą palietė pedagogus partijų branduolius ir pageindinius valdančių rinkėjus, pajuto. Ką reiškia netekt darbų. Kaip iki tol neatjautė kitų nereaguodami. Vienok nesant rimtų strategijų blogės...Esmėj patiems gryžta. Beje švietimo reforma netechniškai daryta. Jei per teismus eis, tai ten atsivers tarybos veiklos Reglamentą, kaip sprendimai turi būt ruošiami juos ekonomiškai pagrūndžiant, ir.. gali spragų rast su kaupu. Nes aplamai tarybos sprendimai į blogėjančią kokybę vystos lyginant. Kad anksčiau sugebėdavo geresnės kokybės paruošt. Prie šių kokybė smarkiai prastėja.

  Komentaras

  Teisūs buvo tie ,kas prieštaravo algų kėlimui Mmerui ir deputatams 1Net medvilnės dūmai nepadėjo česiuliniams ir krasniūchoms sustiprinti savo prestižo, nieko nedarant miestui! Iš vis reikėtų konstituciją keisti ,atimant tokiems neraštingiems ir neatsakingiems miesto biudžetą tvarkyti...

  Komentaras

  Negerai gaunasi,kai sukėlė kainas savivald.būsto nuomos kainas.Jei šeimoj vienas pensininkas ,kitas bedarbis,kaip išsimokėt .O tokių permainų "žmonių gerovei" niekas nesitikėjo.Tegu pataria tada,kaip tokiems išgyventi,kai soc.padėtis sunki ir be pakeltos nuomos kainos,kompensavimo jokio.Ale gi lietuviai,gerklę perkąstų vienas kitam.Tas pats ir valdžioj

  Komentaras

  Gyventojų skundai dėl neaiškiai keičiamo gatvių asfaltavimo eiliškumo nepagrįsti. Viskas daroma pagal pavyzdinį Narkevičiaus - Skvernelio - Vilniaus rajono savivaldybės pavyzdį. Taigi, Robertino, turi pretenzijų AMS tarybai, kreipkis išaiškinimo pas Skvernelį

  Komentaras

  Galėtų Daugėla savanoriškai atlyginti miestui 500 000 Eur, kur miestas už Korto brokus mokės valstybei. Galėtų neiti į Seimą Daugėla, nes išparceliavo ir subankrotino Kortą, Korto samatininka Matažinską Daugėla įstatė į savivaldybę. Daugėla subankrotino Kortą, tai Matažinskas išparceliuos ir subankrotins Alytų. Makštutienė galėtų neužsiiminėti nepotizmu, savo žentelį patraukti nuo miesto parceliavimo. O Makštutienės kolega liberalas Masiulis su Buteliu galėjo nerodyti kaip p... Alytų.

  Komentaras

  Galėtų Alytaus miestą aplankyti šalies prezidentas ir prisiimti dalinę atsakomybę už fiasko Alytaus miesto valdyme. Per neatsakingumą prezidento kompetencijoj nesukontroliuot sau pavaldžios teisėsaugos sistemos veiksmų. Nes pagal Konst. 84 str. - prezidentas siūlo seimui tvirtint skirt ar atleist LR Gen. prokurą... Kuris per tai pavaldus ir atskaitingas prezidentui. O rinktas prezidentas atskaitingas tautai. Todėl alytiškiai gali reikalaut iš rinktų prezidento ir seimo narių atsiskaityt už teisėsaugos darbo broką. Kuris kenkia Alytaus miesto valdymui. Vienok prezidentas po paskutinio apsilankymo Žemaitijoj, kur susitiko su visuomene, žemaičiai išsakė daug rimtos kritikos dėl prezidento komandos nekompetentingumo ir neatsakingumo. Tai Alytuj gal nedrysta, nes Alytuj dar didesni sopuliai nei Žemaitijoj. Vienok tai nereiškia, kad prezidentas nežino, kad už Alytaus didėjančias problemas,ir jam dalinė atsakomybė, kaip ir teisėsauga. Kur teisėsauga žmonių nerinkti ir žmones tik informuot gali. Kaip laikosi įstatymų ir panašiai.

  Komentaras

  PAREIGUNAI PATAISYTA ir turi buti tarnautojai. Labas rytas. Keliolika metų Alytuje savivaldybės koridoriuose nesugaunamai siaučia kelių grupės iš anksto susitarusių vaidmenimis pasidalinusių asmenų gauja. Šios gaujos niekaip nesugauna STT, prokuratūra. Šie gaujos vadeivos nematomomis virrvutėmis tampo sprendimus priiminėjančius valdininkus, balsuojant Taryboje pagal savo poniatkes ir savo nusikalstamais metodais prekiauja poveikiu ir daro poveikį Tarybos nariams taip, kad pasiektų reikiamus sprendimus. Šią gaują gali demaskuti tik gerb. Alytaus Katanis, ne vietinė Prokuratūra ir ne vietinė STT, t.y. apibendrinus galima pasakyti, kad nusikaltėlių grupuotę dangsto vietiniai korumpuoti TARNAUTOJAI. Apibendrinus galima konstatuoti, kad jeigu apie šią grupuotę meras nepraneš Gen. Prokuratūrai ir centrinei STT, Alytaus miesto alinimas užsitęs, po kelių metų miestas bus dar skurdesnis, nualintas. Gražaus savaitgalio !

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.