Ne­pra­leis­ki­te sa­vo šan­so

Gy­tė Au­gus­ti­nai­ty­tė
Komentarai (10)
2020 Rugpjūtis 11
nuotrauka
Prieš balsuodami pa­si­do­mė­ki­te, ką kan­di­da­tai vei­kė bent de­šimt­me­tį iki da­bar, tai tu­rė­tų jums pa­dė­ti ap­si­spręs­ti. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Kiek­vie­nas pi­lie­tiš­kas Lie­tu­vos žmo­gus ži­no, kad spa­lio 11-ąją vyks rin­ki­mai į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą. Da­bar vyks­ta pir­ma­sis – pa­ra­šų rin­ki­mo – eta­pas. Kan­di­da­tas, ke­lian­tis sa­vo kan­di­da­tū­rą į Sei­mą kaip ne­par­ti­nis ir sa­va­ran­kiš­kas as­muo, iki rug­pjū­čio 27 die­nos tu­ri su­rink­ti 1000 pa­ra­šų, pa­si­ra­šy­ti ga­li tik tie as­me­nys, ku­rie de­kla­ra­vę sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą to­je apy­gar­do­je, ku­rio­je kan­di­da­tas ke­lia sa­vo kan­di­da­tū­rą. Par­ti­jų iš­kel­tiems kan­di­da­tams pa­ra­šų rink­ti ne­rei­kia, to­dėl ne­par­ti­niam sa­va­ran­kiš­kam kan­di­da­tui yra daug sun­kiau. Prieš šiuos rin­ki­mus bu­vo per­skirs­ty­tos rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bos. Aly­tus tu­ri sa­vo mies­to 30-ąją apy­gar­dą, o ra­jo­nas pa­da­ly­tas į tris da­lis: Sū­du­vos pie­ti­nė apy­gar­da Nr. 63, Dai­na­vos apy­gar­da Nr. 67 ir Dzū­ki­jos apy­gar­da Nr. 69.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, Aly­taus apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­ja šie kan­di­da­tai: Rai­mun­das Mar­kaus­kas (iš­kė­lė Dar­bo par­ti­ja), Kęs­tu­tis Ber­na­ta­vi­čius (iš­kė­lė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis), Ju­lius Sa­ba­taus­kas (iš­kė­lė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja), Va­le­ri­jus Ven­cius (kan­di­da­tuo­ja sa­va­ran­kiš­kai), Vy­tau­tas Ba­kas (kan­di­da­tuo­ja sa­va­ran­kiš­kai) ir Po­vi­las La­bu­kas (iš­kė­lė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai).

Sū­du­vos pie­ti­nė­je apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­ja šie kan­di­da­tai: Vai­da Gi­rai­ty­tė (iš­kė­lė Dar­bo par­ti­ja), Ta­das Pra­ja­ra (iš­kė­lė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja) ir Vai­das Ša­la­še­vi­čius (iš­kė­lė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai).

Dai­na­vos apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­ja Gin­tau­tas So­dai­tis (iš­kė­lė Dar­bo par­ti­ja), Lo­re­ta Ja­ki­ne­vi­čie­nė (iš­kė­lė Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai), Jū­ra­tė Zails­kie­nė (iš­kė­lė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja) ir An­drius Kup­čins­kas (iš­kė­lė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai).

Dzū­ki­jos apy­gar­do­je sa­vo lai­mę ban­dys Taut­vy­das Že­mai­tis (iš­kė­lė Dar­bo par­ti­ja), Ar­tū­ras Pau­laus­kas (iš­kė­lė Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai), Juo­zas Baub­lys (iš­kė­lė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis), Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė (iš­kė­lė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja), Dai­va Ul­bi­nai­tė (kan­di­da­tuo­ja sa­va­ran­kiš­kai), Lau­ry­nas Kas­čiū­nas (iš­kė­lė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai).

Pa­ra­šų rin­ki­mo eta­pas sa­va­ran­kiš­kai kan­di­da­tuo­jan­tiems kan­di­da­tams yra kar­ti duo­na. Esu vie­no iš kan­di­da­tų ko­man­do­je, pa­de­du rink­ti pa­ra­šus, to­dėl tu­riu ke­le­tą pa­sta­bų Jums, mie­li rin­kė­jai.

Pir­miau­sia, tai nė­ra bal­sa­vi­mas. Kar­tais at­ei­na žmo­gus ir sa­ko: „Aš ne­si­ra­šy­siu, nes ne­bal­suo­ju, ne­ren­ku, man vi­si vie­no­di.“ Ir čia jau rei­kė­tų spaus­ti „stop“ sig­na­lą. Pa­ra­šas yra tik lei­di­mas kan­di­da­tui kan­di­da­tuo­ti rin­ki­muo­se, ma­nau, ši ga­li­my­bė tu­ri bū­ti su­teik­ta vi­siems pre­ten­den­tams į kan­di­da­tus. Ma­no nuo­mo­ne, tik taip ska­tin­si­me lais­vę pa­si­rink­ti, tik taip au­gin­si­me mū­sų de­mo­kra­tiją.

Žmo­nės tei­rau­ja­si, ar ga­li­ma pa­si­ra­šy­ti už ke­le­tą to­je pa­čio­je rin­ki­mų apy­gar­do­je sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kė­lu­sių kan­di­da­tų. Taip, ga­li­ma, pa­tei­ki­te tei­sin­gus duo­me­nis ir jū­sų pa­ra­šas bus už­skai­ty­tas.

Bū­ki­te po­li­tiš­kai ak­ty­vūs, do­mė­ki­tės vals­ty­bės val­dy­mu, at­ski­rais as­me­ni­mis, ana­li­zuo­ki­te, ver­tin­ki­te, mąs­ty­ki­te. Su­pran­tu, kad prieš­rin­ki­mi­niu lai­ko­tar­piu žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas po­li­ti­kais krin­ta, bet bū­ki­te bud­rūs ir gud­rūs. Ne­pa­tin­gė­ki­te pa­si­do­mė­ti, ką kan­di­da­tai nu­vei­kė Lie­tu­vos la­bui, ką pa­da­rė dėl Aly­taus, kad bū­tų jau­kiau ir sma­giau čia gy­ven­ti.

Jei tik yra ga­li­my­bė ben­drau­ti su pa­čiais kan­di­da­tais – klaus­ki­te, dis­ku­tuo­ki­te, siū­ly­ki­te idė­jas, ieš­ko­ki­te tam tik­rų pro­ble­mų spren­di­mų kar­tu. La­bai nu­vi­lia ta da­lis žmo­nių, ku­rie sa­ko, kad nie­ko ge­ro ta Lie­tu­va nie­ka­da ne­iš­ren­ka ir to­dėl jie ne­ina bal­suo­ti. Mie­lie­ji, bal­suo­ti yra pi­lie­ti­nė pa­rei­ga.

Ži­nau, sa­ky­sit nu­val­kio­ta fra­zė, bet gai­la, kad bent pu­sė vi­suo­me­nės gal­vo­ja, kad jei jie ne­nu­eis bal­suo­ti, nie­kas ne­pa­si­keis. Bet, jei ne­nu­ke­liau­si­te spa­lį iki bal­sa­dė­žių, ne­drįs­ki­te po me­tų ar dve­jų sa­ky­ti, kad vėl iš­si­rin­ko­te ne tuos. Ne­tu­ri­te tei­sės taip kal­bė­ti, – pa­tys kal­ti.

Džiu­gu, kad ten­ka ben­drau­ti su aly­tiš­kiais, ku­rie nuo­šir­džiai do­mi­si tuo, kas vyks­ta ap­link, su jais ga­li­ma už­megz­ti nau­din­gas dis­ku­si­jas abiem pu­sėms, ga­li­ma nor­ma­liai ben­drau­ti.

Bū­na ir opo­nen­tų, ku­rie tu­ri vi­sai prie­šin­gą nuo­mo­nę, bet su jais tik­rai ga­li­ma pro­duk­ty­viai, ra­miai de­ba­tuo­ti ir, kar­tais, ras­ti kom­pro­mi­są. To­kius žmo­nes tik­rai rei­kia gerb­ti, tai jų bal­sais ga­li­me iš­si­rink­ti la­biau­siai to ver­tą kan­di­da­tą.

Krei­piuo­si į kan­di­da­tus. Ne pa­slap­tis, kad rin­ki­mai yra ko­va be tai­syk­lių, bet mo­ra­li­nes nuo­sta­tas vis dėl­to įsi­ves­ki­te. Vi­si esa­te kon­ku­ren­tai, ta­čiau bū­ki­te gar­bin­gi. Ne­pūs­ki­te žmo­nėms į akis dez­in­for­ma­ci­jos, ne­skleis­ki­te ne­bū­tų da­ly­kų vie­ni apie ki­tus. Ir svar­biau­sia – ro­dy­ki­te sa­vo tik­ruo­sius vei­dus. Ži­nau, kad kar­tais tai ne­įma­no­ma, bet tai pui­ki pro­ga įro­dy­ti, kad ga­li­ma ki­taip. Kaip sa­kė Im­ma­nu­e­lis Kan­tas: „Me­las yra pa­že­mi­ni­mas ir tar­tum sa­vo žmo­giš­ko­jo oru­mo su­nai­ki­ni­mas.“ Ir tai gry­niau­sia tie­sa.

Iš vi­suo­me­nės ti­kiuo­si su­si­vo­ki­mo. Ma­tau, kad žmo­nės nu­si­vy­lę, la­bai abe­jin­gi, pa­var­gę. Tai yra žen­klas mums vi­siems, kad rei­kia keis­ti da­ly­kus, rei­kia tvar­ky­ti tai, kas yra blo­gai. Nie­kas nie­ka­da ne­bus to­bu­la ir vi­sos sri­tys vi­sa­da bus to­bu­lin­ti­nos, bet mes juk ga­li­me ei­ti į prie­kį, ga­li­me kur­ti, au­gin­ti, ge­rin­ti, keis­ti. Tam mes tu­ri­me de­mo­kra­tiją, ku­ria vi­su pa­jė­gu­mu bū­ti­na pa­si­nau­do­ti.

La­bai ge­rai, kad tu­ri­me de­mo­kra­tiškus rin­ki­mus, ga­li­my­bę pa­tiems rink­ti ir at­sa­ky­ti už tai, ką iš­si­ren­ka­me. An­tai, kai­my­ni­nė­je vals­ty­bė­je gy­ven­ti tik­rai yra blo­giau, ir nie­ko dėl to ei­li­niai pi­lie­čiai pa­da­ry­ti ne­ga­li. O mes čia, Lie­tu­vo­je, ga­li­me, to­dėl tu­ri­me ta pro­ga nau­do­tis. Su jau­nat­viš­ku en­tu­ziaz­mu kvie­čiu at­ei­ti spa­lio 11 die­ną, o vė­liau spa­lio 25-ąją, bal­suo­ti. At­li­ki­te pa­rei­gą, bū­ki­te pi­lie­tiš­ki. Ir rin­ki­te ne tą, ku­ris gra­žus ar ku­rį daž­nai ma­to­te per te­le­vi­zo­rių. Dėl gro­žio sė­din­čių­jų par­la­men­te pa­kan­ka. At­kreip­ki­te dė­me­sį į kan­di­da­tų ver­ty­bes, po­žiū­rį į jums svar­bius klau­si­mus, iš­si­la­vi­ni­mo ly­gį, ne­si­leis­ki­te už­bu­ria­mi pa­ža­dais. Ir pa­si­do­mė­ki­te, ką kan­di­da­tai vei­kė bent de­šimt­me­tį iki da­bar, tai tu­rė­tų jums pa­dė­ti ap­si­spręs­ti.

  Komentaras

  Tik dėl uolienų gamyklos galimo nenaudingumo Alytuj viešai ir oficialiai per žiniasklaidą dryso išstot P.Valiūnas ir V.Vencius. Užsitraukdami klanų nemalones. Kiti nedryso. O rinkt reikia tuos, kurie realiai sugeba už žmonių saugumą stot. Nes po nesukontroliuoto padangų gaisro pasekmių neramios žinios. Tiriant ir po pusmečio pas Miklusėnų ūkininkui priklausančių vištų kiaušiniuose rasta dvigubai daugiau dioksinų. Reiškia pildos profesorės pastebėjimai, kad. Per dešimtmečius gali būt išsigimimai dėl gaisro metu išsiskyrusių sunkių priedų. Tai ar dar daugiau tokių pasekmių reikia?

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Jei alytiškiai nori po rinkimų atstatyt rimtą savivaldą, kurioje vyrautų teisingumas ir darbas žmonėms, tai įmanoma renkant nuo miesto V.Vencių ir nuo rajono P.Valiūną. Prie kitų be šansų.

  Komentaras

  Alytiškiai per rinkimus tiek prisijuokavę, kad neatsakingai rinkdamiesi per mero tarybos lygį vieninteliai nesugeba pertvarkų ir rimtų vystumo strategijų teikt. Ką turi, per nesukontroliuotą padangų gaisrą neramios perspektyvos ateitį. Esmėj tik 2 kandidatai drystantys atvirai, viešai prisistatant kelt vietos klanams neįtinkančius klausimus. Nuo kurių priklauso Alytaus ateitis. Mieste V.Vencius, rajone P.Valiūnas. Vieninteliai nelabai mėgstami vietos klanelių. Per kurių derinius po politika ir institucijas Alytus kol kas nesustabdomai dūsta. Ką liudija ženkliai padidėjusi bedarbystė ir kiti neigiami faktoriai. Tad, jei dar rūpi kam rimčiau Alytaus ateitis, pasirinkimas tik tie 2. Dar teikiantys vilčių. Kiti be šansų,arba per juos dalim Alytui didėjančios problemos.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.