Ne­pa­pras­to­ji pa­dė­tis pa­sie­ny­je: Alytaus li­go­ni­nė pa­si­ren­gu­si gy­dy­ti trau­muo­tus pa­cien­tus (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus ligoninė turi laisvų vietų traumuotiems pacientams. Jei tokių ligonių padaugėtų, būtų perorganizuojamos medikų pajėgos.
Alytaus ligoninė turi laisvų vietų traumuotiems pacientams. Jei tokių ligonių padaugėtų, būtų perorganizuojamos medikų pajėgos.
Sei­mo spren­di­mu nuo lap­kri­čio 10-osios iki gruo­džio 9-osios pa­sie­nio ruo­že prie Lie­tu­vos valstybės sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja ir 5 ki­lo­met­rus į vals­ty­bės gi­lu­mą nuo jo bei už­sie­nie­čių ap­gy­ven­di­ni­mo vie­to­se ir 200 met­rų ap­link šias vietas įves­ta ne­pa­pras­to­ji pa­dė­tis. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja su sa­vi­val­dy­bių ir svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų at­sto­vais ap­ta­rė trau­muo­tų pa­cien­tų gy­dy­mą dėl su­si­klos­tan­čių tam tik­rų ap­lin­ky­bių pa­sie­ny­je. To­kių pa­cien­tų pri­ėmi­mui pa­si­ruo­šu­si ir Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Spau­dos tar­ny­bos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis, pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti, ko­kių veiks­mų im­sis li­go­ni­nės, ypač esan­čios ne­to­li Lie­tu­vos pa­sie­nio su Bal­ta­ru­si­ja, jei dėl tam tik­rų su­si­klos­čiu­sių ap­lin­ky­bių di­des­niam gy­ven­to­jų skai­čiui pri­reik­tų me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos, at­sa­kė pa­kan­ka­mai abst­rak­čiai: „Jei­gu pa­di­dės skai­čius gy­ven­to­jų, ku­riems rei­kia sku­bios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos, ji tu­ri bū­ti tei­kia­ma.“

Jis at­siun­tė abst­rak­tų mi­nis­te­ri­jos ko­men­ta­rą, ku­r kon­sta­tuo­ta, jog mi­nis­te­ri­ja su sa­vi­val­dy­bė­mis ir svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­mis ap­ta­rė me­di­ci­nos pa­gal­bos tei­ki­mo or­ga­ni­za­vi­mą ir ko­or­di­na­vi­mą, – įver­tin­ti li­go­ni­nių pa­jė­gu­mai ir ga­li­my­bės pri­im­ti pa­cien­tus, per­skirs­ty­ti pa­jė­gu­mus, sie­kiant pa­sie­nio sa­vi­val­dy­bių li­go­ni­nė­se pri­im­ti dau­giau pa­cien­tų.

Nors Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas ne­no­rė­jo įvar­din­ti, kad tai su­si­ję su įves­ta ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­ti­mi Lie­tu­vos pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja ir dėl ga­li­mų kon­flik­tų ga­li­mai at­si­ra­sian­čių su­žeis­tų žmo­nių, ta­čiau tai aki­vaiz­du.

Pa­si­ta­ri­me su mi­nis­te­ri­ja da­ly­va­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad bu­vo ap­tar­tas klau­si­mas dėl trau­muo­tų pa­cien­tų pri­ėmi­mo Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je ir tai su­si­ję su ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įve­di­mo Lie­tu­vos pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja.

Kad li­go­ni­nė pa­si­ren­gu­si to­kių li­go­nių gy­dy­mui, sa­kė jos di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas: „Lais­vų vie­tų tu­ri­me, me­di­kų pa­jė­gas pe­ror­ga­ni­zuo­si­me, bet kol kas to da­ry­ti dar ne­rei­kia.“

Di­rek­to­rius tei­gė, kad da­bar ne­ra­miai lau­kia­ma sa­vait­ga­lio dėl ko­vi­di­nių li­go­nių, ku­rių pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ėmė dau­gė­ti. Lap­kri­čio 12-osios ry­tą iš 70 to­kiems li­go­niams skir­tų lo­vų bu­vo už­im­tos 66, re­a­ni­ma­ci­jo­je iš sep­ty­nių ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­tiems pa­cien­tams nu­ma­ty­tų vie­tų už­im­tos trys.

Lap­kri­čio 12-osios ry­tą Aly­taus li­go­ni­nės va­do­vai su jos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis su­ta­rė, jei sa­vait­ga­lį ims spar­čiai dau­gė­ti ko­vi­di­nių pa­cien­tų Dzū­ki­jos sos­ti­nės li­go­ni­nė­je, jie bus per­ve­ža­mi į ki­tas kor­di­na­to­riaus nu­ro­dy­tas gy­dy­mo įstai­gas.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.