Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­je vy­rą at­si­sa­kius lai­do­ti ar­ti­mie­siems tuo te­ko rū­pin­tis se­niū­nui

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (16)
2020 Balandis 7
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, ba­lan­džio 4-ąją, Aly­taus ra­jo­no Ne­mu­nai­čio ka­pi­nė­se da­ly­vau­jant duob­ka­siams ir se­niū­ni­jos se­niū­nui bu­vo pa­lai­do­tas 66-erių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas.
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, ba­lan­džio 4-ąją, Aly­taus ra­jo­no Ne­mu­nai­čio ka­pi­nė­se da­ly­vau­jant duob­ka­siams ir se­niū­ni­jos se­niū­nui bu­vo pa­lai­do­tas 66-erių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas.
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, ba­lan­džio 4-ąją, Aly­taus ra­jo­no Ne­mu­nai­čio ka­pi­nė­se da­ly­vau­jant duob­ka­siams ir se­niū­ni­jos se­niū­nui Ri­man­tui Avi­žie­niui bu­vo pa­lai­do­tas 66-erių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas. Jį lai­do­ti at­si­sa­kė žmo­na ir duk­ra, tad tuo, ga­vus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų įpa­rei­go­ji­mą, te­ko už­si­im­ti se­niū­nui. „Taip se­niū­ni­jo­je dar nė­ra bu­vę, tai re­tas at­ve­jis ra­jo­ne ir tik­riau­siai vi­so­je Lie­tu­vo­je, kad ar­ti­miau­si žmo­nės at­si­sa­ky­tų or­ga­ni­zuo­ti lai­do­tu­ves. Tie­siog ima šiur­pas, kad taip ga­li­ma pa­si­elg­ti“, – sa­kė se­niū­nas.

„Pa­si­im­kit ir lai­do­kit“

66-erių mi­ręs Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas su žmo­na gy­ve­no sa­vo mo­ti­nos so­dy­bo­je. Mir­tis na­muo­se jį iš­ti­ko ko­vo 18-ąją.

At­vy­kę grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai, da­ly­vau­jant po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, kon­sta­ta­vo vy­riš­kio mir­tį ir jis bu­vo iš­ga­ben­tas į Aly­tų teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tams.

Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jos se­niū­nas R.Avi­žie­nis iš kar­to su­si­sie­kė su mi­ru­sio­jo žmo­na ir tei­ra­vo­si dėl vy­ro lai­do­tu­vių. Mo­te­ris, pa­sak se­niū­no, lai­do­ti at­si­sa­kė, nes at­seit tam ne­tu­rin­ti pi­ni­gų.

„Ta­da pa­skam­bi­nau Aly­tu­je gy­ve­nan­čiai mi­ru­sio vy­ro duk­rai, ku­ri gy­ve­no tuo­se na­muo­se, ma­ty­da­vau, kaip tė­vą at­vež­da­vo į Ne­mu­nai­čio par­duo­tu­vę. Ji dar tu­ri du pil­na­me­čius sū­nus, mi­ru­sio­jo anū­kus, gal­vo­jau, tik­rai jie im­sis or­ga­ni­zuo­ti lai­do­tu­ves. Bet mi­ru­sio­jo duk­ra man pa­sa­kė, kad ją au­gi­no mo­čiu­tė, mi­ru­sio­jo ma­ma, tė­vas ja ne­si­rū­pi­no ir ji tik­rai tė­vo ne­lai­dos. Ki­tą die­ną, po to, kai ve­lio­nio kū­nas bu­vo iš­vež­tas teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tams, ji bu­vo at­vy­ku­si į se­niū­ni­ją. Ka­dan­gi du­rys dėl ko­ro­na­vi­ru­so už­ra­kin­tos, ji per lan­gą man pa­sa­kė: „Pa­si­im­kit ir lai­do­kit.“ Bu­vau pa­šiur­pęs dėl to­kio duk­ters el­ge­sio, ban­džiau įti­kin­ti, kad taip ne­si­elg­tų“, – pa­sa­ko­jo Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jos se­niū­nas.

Mi­ręs vy­ras teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tų mor­ge iš­bu­vo dau­giau kaip dvi sa­vai­tes, kol bu­vo iš­spręs­tas jo lai­do­tu­vių klau­si­mas.

Ka­dan­gi mi­ru­sį­jį at­si­sa­kė lai­do­ti ar­ti­mie­ji, teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tams te­ko kon­tak­tuo­ti su po­li­ci­ja, o ši krei­pė­si į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę dėl mi­ru­sio žmo­gaus pa­lai­do­ji­mo.

Lai­do­tu­vė­se ne­da­ly­va­vo nei žmo­na, nei duk­ra

Pra­ėju­sią sa­vai­tę, balan­džio 2-ąją, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai ve­lio­nio lai­do­tu­vė­mis įpa­rei­go­jo rū­pin­tis Ne­mu­nai­čio se­niū­ną R.Avi­žie­nį.

Jam bu­vo skir­ta šiuo at­ve­ju pri­klau­san­ti vals­ty­bės biu­dže­to iš­mo­ka – 312 eu­rų.

„Už šią su­mą vy­rą pa­lai­do­jo Aly­taus ben­dro­vė „Skaus­mo užuo­vė­ja“. Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, ba­lan­džio 4-ąją, pa­ė­mė pa­lai­kus iš mor­go ir at­ve­žė į Ne­mu­nai­čio ka­pi­nes. Apie lai­do­ji­mo vie­tą kal­bė­jau su duk­ra, ji pa­sa­kė, kad, kur pa­rink­sim, ten bus ge­rai. Pa­lai­do­jom vi­siš­kai nau­jo­je vie­to­je, o ne prie ar­ti­mų­jų. Duk­ra da­ly­vau­ti lai­do­tu­vė­se at­si­sa­kė, nes at­seit yra slo­guo­jan­ti. Pa­pra­šiau apie lai­do­tu­vių lai­ką pra­neš­ti mi­ru­sio­jo žmo­nai, ne­ži­nau, ar pra­ne­šė, bet ji ne­da­ly­va­vo. To­dėl prie ka­po duo­bės bu­vo tik duob­ka­siai ir aš. „Skaus­mo užuo­vė­ja“ tik­rai gra­žiai pa­lai­do­jo, – ir kry­žių pa­sta­tė, ir gė­lių, žva­ku­čių at­ve­žė“, – tei­gė R.Avi­žie­nis.

Se­niū­nas ti­ki­si, kad ve­lio­no ar­ti­mie­ji gal bent pa­skam­bins ir pa­si­do­mės, kur pa­lai­do­tas mi­ru­sy­sis, o gal kaž­ka­da pa­tys su­si­ras ka­pa­vie­tę.

R.Avi­žie­nio pa­si­tei­ra­vus, gal­būt mi­ru­sio­jo ar­ti­mie­ji yra pri­klau­so­mi nuo al­ko­ho­lio ar tu­ri ki­tų ža­lin­gų įpro­čių, ku­rie ne­lei­do pa­si­rū­pin­ti lai­do­tu­vė­mis, se­niū­nas at­sa­kė: „Apie mi­ru­sį­jį jau tik­rai ne­si­no­ri sa­ky­ti nie­ko blo­go. Kaip su­pran­tu, jis dau­giau už­si­ė­mė ne­le­ga­liu dar­bu, o žmo­na, kaip aiš­ki­na kai­my­nai, mėgs­tan­ti pa­var­to­ti al­ko­ho­lį. Apie duk­rą taip tik­rai ne­pa­sa­ky­siu. Aš tik vie­no ne­su­pran­tu, – kaip taip ga­li­ma ne­my­lė­ti tė­vo, jei vi­siš­kai ne­rū­pė­jo jo lai­do­tu­vės.“

Ne­mu­nai­čio se­niū­nas pri­si­me­na tik vie­ną at­ve­jį, maž­daug prieš aš­tuo­ne­rius me­tus, kai jam te­ko rū­pin­tis vie­nos gar­bin­go am­žiaus se­niū­ni­jos gy­ven­to­jos lai­do­tu­vė­mis, ji ne­tu­rė­jo ar­ti­mų­jų, bet lai­do­tu­vė­se tuo­met da­ly­va­vo bent jau jos ben­dra­am­žiai.

Ir šis at­ve­jis bu­vo skau­dus. „Pra­ne­šiau mi­ru­sios mo­ters ar­ti­mie­siems, gy­ve­nan­tiems Vil­niu­je, į lai­do­tu­ves ne­at­vy­ko, bet pa­vel­dė­ji­mą dėl mo­ters li­ku­sio na­mo Ne­mu­nai­ty­je grei­tai su­si­tvar­kė ir jį par­da­vė“, – pri­si­mi­nė se­niū­nas.

Aly­taus ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė apie da­bar­ti­nį lai­do­tu­vių at­ve­jį Ne­mu­nai­ty­je kal­ba kaip iš­skir­ti­nį: „Jei nė­ra ar­ti­mų­jų, lai­do­tu­ves or­ga­ni­zuo­ja to­li­mes­ni gi­mi­nės, net kai­my­nai. Da­bar ar­ti­mie­ji yra, o lai­do­tu­ves te­ko or­ga­ni­zuo­ti se­niū­nui, tai la­bai skau­du ir dau­ge­liui ne­su­pran­ta­ma.“

  Komentaras

  Kokią problemą jūs išgyvenate gyvenime ir jums reikia greito sprendimo, aš jums pasiūlysiu susisiekti su dr. Ajayi. Jis yra savo dievų palaimintas rašytojas, kad padėtų žmonėms susidurti su įvairiomis gyvenimo problemomis. Aš tai dalinuosi kaip savo naudos gavėjas. didžiulė galia, nes jis padėjo man susigrąžinti savo vyrą, kai jis paliko mane ir vaikus, kad būtų su kita moterimi, kuri jį pakerėjo, kad liktų su ja, aš tikrai džiaugiuosi, kad mano vyras grįžo namo, kaip ir gyvens meilėje ir ramybėje . Kreipkitės į puikų rašybos žinovą šiandien ir daugiau neverksite, nes jis turi rasti jūsų problemos sprendimą. kontaktai „Viber“ ar „WhatsApp“: +2347084887094 arba el. paštas: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  jei likus kokia nors trobele tai tos dvi zmogystos greit panores perimt. Is kartos i karta patirtis eina ,dukra mato kaip mama atsisako, o sunus ir mato ,taip kad dukryte gali pradet taupyt nes paciai reiks pasilaidot.

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, nėra jokio kredito davėjo, turintį tik 2% palūkanų normą ir geresnius grąžinimo planus bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentaras

  Seneka yra pasakęs, kad atvykdamas į naują miestą, nueidavo į kapines, pagal kurias ir spręsdavo kas mieste gyvena! Reikėtų šitoms žmogaus formos sutvėrimams suprasti ,kad mirtis viską atleidžia ir viską pateisina ir niekas nežino kaip ji ir su tavimi pasielgs!

  Komentaras

  Rajone kaip ir mieste nusivystė iki, kad tik vienas kitą gelt gali iš beviltiškumų. O kokie mandri per rinkimus...Ir po jų tik vienas kitą. Patriotams paerzinant.

  Komentaras

  Taip, tėvas palieka,nesirūpina,nemoka nei pragyvenimui keliu litų( dar anksčiau),o kaip iškyla juoda problema,tuomet jau ir dukras ir sūnus atsimena.Bet palikti nuo mažens,jie net ,,tėvo" vardo nežino. Palaidočiau,bet tik už valdiškus pinigus,Dabar laidoti,begalo brangu...!O valdžia pamatė,kad už tik tokius pinigėlius skirtų savivaldybės,kaip galima,o tik užkasti!

  Komentaras

  Pagal šiandien sėkmingai besivystančių savivaldybių lygius ir rajonui garbės reikalas taip stiprint rajoną pagal valstybės vystymo bd prioritetus per es paramą, kad per metus pritraukt min. 15 milijonų es paramos. Per ką visai kiti rodikliai, žmonės normaliai užsidirbtų išgyvent. Pasilaidot. Bet karžygiai patriotai...per seniūnus ir seniūnaičius, kaip sugeba Tėvynę mylėt taip ir konservatoriškai myli.

  Komentaras

  Kažkaip tie tinginiai sugebėjo Alytaus miestą ir rajoną išvystyt tuomet iki stipriausio regiono Lietuvoje. Vien tik miestą nuo buvusių apie 30 tūkstančių gšventojų iki 80 tūkstančių. Proporcingai rajone turėjusią visą pilną infrastruktūrą ir sugebančią iš savęs išsilaikyt. O štai prie patriotų per 30 metų net vaikų darželių neišsilaiko. Kur jei iš miesto potencialo likučių nepamanipuliuos, patys nepajėgūs. Taip ir per daugumą sričių. O po patriotais mažėjančių vis mandresni. Perteklius suniūnų, seniūnaičių..Svarbiausia, kad konservatorių linija neišnyktų. Kitiems pasilaidot lėšų nėra. Kad patriotai turėtų už ką švest ir vėliavėlėm mosikuot.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.