Pasaulis tampa vis mažesnis ir net patys tolimiausi kampeliai – vis paprasčiau pasiekiami. Natūralu, kad didina mainus tarp pasaulio šalių. Tiek prekių, tiek paslaugų, tam tikrų dalių, galiausiai,...
Ar ži­no­te, kad slap­ta­žo­dis sau­go ne tik jū­sų elek­tro­ni­nio pa­što dė­žu­tę, pa­sky­rą so­cia­li­nia­me tin­kle, bet ir vi­są be­lai­dį (Wi-Fi) tin­klą na­muo­se? Da­lis in­ter­ne­to...
Parduotuvės lentynoje ar salone apžiūrinėdami dulkių siurblį, virdulį ar išmanųjį telefoną ne visuomet susimąstome: o kiekgi jis mums bus reikalingas? Tiesiog jaučiame, kad jo mums reikia čia ir...
Labai dažnai galima išgirsti nuomonę, kad išrinkti dovaną stipriosios lyties atstovui yra kur kas paprasčiau nei moteriai ar merginai. Vis dėlto, dėmesį verta atkreipti ir į tai, kad susidūrusios su...
In­ter­ne­tas su­tei­kia ga­li­my­bę tie­sio­giai ste­bė­ti įvai­rius įvy­kius – nau­jie­nos dar nie­ka­da ne­skli­do taip grei­tai ir taip pla­čiai. Ta­čiau tarp nau­jie­nų šian­dien ne­re­tai...
Pa­pras­tai aly­tiš­kių tik žo­džiu „ar­chy­vas“ va­di­na­ma­me pa­sta­te Jot­vin­gių gat­vė­je sau­go­mi do­ku­men­tai, ku­rie, pa­sak šios įstai­gos va­do­vės Ze­nės Ber­na­ta­vi­čie­nės, su­da­ro...
35 me­tų In­drė ir Jus­ti­nas Pet­ru­čiai gy­vu­li­nin­kys­tės ūkį įkū­rė 2016 me­tais Plun­gės ra­jo­ne. Au­gi­na mė­si­nius li­mu­zi­nų veis­lės gal­vi­jus. Ūkiui kur­ti pa­si­nau­do­jo Lie­tu­vos...
No­rin­tiems at­nau­jin­ti bei su­stip­rin­ti sa­vo ūkius ūki­nin­kams ar ju­ri­di­niams as­me­nims, vyk­dan­tiems že­mės ūkio veik­lą, vėl su­teik­ta ga­li­my­bė kreip­tis pa­ra­mos. Nuo lap­kri­čio...
Mieli mūsų bibliotekos lankytojai, atsiprašome, kad teko palaukti naujausių duomenų apie pasikeitusią skaitytojų aptarnavimo tvarką, bet norėjosi pateikti jau tik tikslią
Vyriausybės nutarimu visoje Lietuvoje nuo šeštadienio skelbiamas karantinas, kuris truks tris savaites. Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir į tai, kad valstybės ir savivaldybių institucijose,...
Dėl ko­ro­na­vi­ru­so epi­de­mi­jos nu­ken­tė­ję že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bė­jai – že­mės ūkio veik­los sub­jek­tai, sa­va­ran­kiš­kai vyk­dan­tys veik­lą as­me­nys, ma­žos ir la­bai ma­žos...
Politologai teigia, kad kiekvienas partijos lyderis turi atsakyti už partijos nesėkmę rinkimuose. Ne išimtis, anot jų, ir Gintauto Palucko vadovavimas Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP)...
Taip sa­ko Aly­taus vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Sei­mo na­riu iš­rink­tas pats iš­si­kė­lęs Vy­tau­tas Ba­kas po šį ant­ra­die­nį, lap­kri­čio 3-iąją, vy­ku­sių su­si­ti­ki­mų su mies­to me­ru...
Rug­pjū­čio mė­ne­sį bai­gė­si pa­raiš­kų pri­ėmi­mas pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­ria­lų­jį tur­tą“ veik­los sri­tį...
Žiū­ri­te ir ne­ti­ki­te sa­vo aki­mis. Vaiz­do siu­že­te Ame­ri­kos gar­se­ny­bė stai­ga už­trau­kia ru­siš­ką dai­ne­lę. Tik po ku­rio lai­ko su­pran­ta­te, kad vaiz­das yra pa­keis­tas ir...
Subscribe to Naudinga
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.