1941 me­tų bir­že­lio 14 die­ną pra­dė­ti ma­si­niai trė­mi­mai ta­po lie­tu­vių tau­tos skaus­mo sim­bo­liu. Kan­čių, ku­rias pa­ty­rė mū­sų pro­tė­viai trem­ty­je, la­ge­riuo­se, ne­įma­no­ma...
Aly­taus Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je – šven­tė. Baig­tas pir­ma­sis pro­gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­no re­konst­ruk­ci­jos eta­pas. Kaip bu­vo pa­brėž­ta jo sim­bo­li­nio ati­da­ry­mo me­tu,...
„Google“ internetinė reklamos platforma buvo paleista 2000 m. spalį ir per visą šį laikotarpį apie „Google Ads“ buvo prikurta daugybė mitų, kurie lemia tai, kad verslininkai dažnai netinkamai naudoja...
Nuosavo būsto atnaujinimas yra būtinas etapas, kurį neišvengiamai prieina pastato savininkai jame pragyvenę tam tikrą laiką. Poreikį renovuoti savo būstą lemia įvairios priežastys: įprasta namo...
Vasaros atostogų sezono startas – su kelionių džiaugsmu ir galimybe ne tik aplankyti norimas vietoves, bet ir žmones.
Bėgdami ilsėtis į gamtą, dažnai tikimės praleisti laiką kuo įmanoma smagiau ir turiningiau. Kartais iš to jaudulio, norėdami nusimesti rutinos naštą nuo pečių, išlekiame paskubomis, gerai neapmąstę, ko gi gali prisireikti nuvykus į stovyklavietę. Taip gamtos apsupty praleistas laikas, kuris turėtų būti skirtas poilsiui ir ramybei, gali tapti daug labiau varginantis nei tikėtasi. Todėl pravartu nepamiršti kelių labai praktiškų daiktų:
Šiuolaikinis pasaulis ir išties greitas gyvenimo ritmas ilgainiui sukelia įvairių nemalonumų. Vienas tokių, apie kurį dažnai net nepagalvojame - pavargusių, skaudančių kojų problema. Po sunkios darbo...
Sei­mas 2021-uo­sius pa­skel­bė Ar­chy­vų me­tais. Jie skir­ti pa­mi­nė­ti pir­mo­jo vals­ty­bės ar­chy­vo įkū­ri­mo at­kur­to­je ne­pri­klau­so­mo­je Lie­tu­vo­je 100-me­čio su­kak­čiai, kai...
Laz­di­jų ra­jo­ne įpras­ta at­lie­kų iš­ve­ži­mo tvar­ka pa­si­kei­tė. Prie jos gy­ven­to­jai ne tik ne­pri­pran­ta, bet ir gar­siai skun­džia­si – kei­čia­si at­lie­kų iš­ve­ži­mo gra­fi­kai, ky­la...
Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM) sie­kia de­po­li­ti­zuo­ti vie­tos veik­los gru­pių (VVG) veik­lą. „Vie­tos veik­los gru­pės ne­tu­rė­tų pri­klau­sy­ti nuo po­li­ti­nių vė­jų. Sie­kia­me, kad vie­ti­nės val­džios in­te­re­sams VVG ne­be­at­sto­vau­tų sa­vi­val­dy­bių me­rai ir ki­ti po­li­ti­kai“, – sa­ko že­mės ūkio mi­nist­ro pa­ta­rė­jas Dai­va­ras Ry­ba­ko­vas.

No­rin­tiems kur­ti trum­pą­sias mais­to tie­ki­mo gran­di­nes ir gau­ti pa­ra­mą Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja tu­ri ge­rą ži­nią.

Šiais laikais daugelis žmonių yra bent kartą girdėję apie biologinius nuotekų valymo įrenginius (BNVĮ). Jie pasižymi dideliu efektyvumu, yra lengvai prižiūrimi ir žymiai palengvina žmonių, neturinčių...
Eks­per­tų gru­pės ir vi­suo­me­nės at­sto­vai su­jun­gė vi­są sa­vo pa­tir­tį ir jė­gas įgy­ven­din­da­mi Na­cio­na­li­nį miš­kų su­si­ta­ri­mą (NMS), ku­riuo jau iki šių me­tų rug­sė­jo bus...
Ganėtinai populiarus noras tarp nuosavų namų savininkų yra graži veja. Tik labai nedideliam procentui namų šeimininkų nerūpi, kaip atrodo jų kiemo veja. Norisi, kad ji būtų žalia, vešli, ne per...
Kaip manote, kokios priežastys skatina žmones skolintis pinigus vartojimo poreikiams? Mokslai, automobilio pirkimas, o galbūt sveikatos priežiūros paslaugos? Tiesa ta, kad būna pačių įvairiausių...
Subscribe to Naudinga
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.