Ieškantiems vertėjo paslaugų neretai kirba mintis ką pasirinkti: vertimo biurą ar individualiai paslaugas teikiantį specialistą. Dažniausiu atveju įmonė bus kur kas pranašesnė dėl kelių esminių...
Nuosavas automobilis yra vienas didesnių pirkinių kiekvieno asmens ar šeimos gyvenime. Jeigu sau dairotės pačio pirmojo automobilio, paieškos gali užtrukti, o šią transporto priemonę, kaip pačią...
„Ci­ta­de­le“ yra pir­ma­sis ban­kas Bal­ti­jos ša­ly­se, tei­kian­tis ga­li­my­bę ver­slo sa­vi­nin­kams iš­kart gau­ti POS kor­te­lių skai­ty­tu­vą ban­ke. Tai pa­de­da par­da­vė­jams...
Gatvėse nuolat daugėja ne tik automobilių, bet ir eismo įvykių, skaičius. Kad ir kaip gerai ir atsargiai vairuojate, bet kuriuo momentu jus kliudyti gali kitas neatsakingas vairuotojas. Pasitaiko...
Prieš me­tus Aly­tu­je du­ris at­vė­rė Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai. Jie įsi­kū­rė Ulo­nų gat­vė­je 14B, pa­lė­pė­je, po tuo pa­čiu sto­gu kaip ir Nak­vy­nės na­mai. Prie­globs­tį juo­se šiuo...
Tur­būt dau­ge­lis tik fil­muo­se yra ma­tę Ame­ri­ko­je pa­pli­tu­sius spal­vo­tus au­to­bu­sus, ku­rie, va­žiuo­da­mi skir­tin­gais marš­ru­tais, lei­džia mė­gau­tis juo­se ga­mi­na­mais...
Ša­lia di­din­gu­mu al­suo­jan­čio Liš­kia­vos baž­ny­čios ir vie­nuo­ly­no an­sam­blio, vie­no lan­ko­miau­sių ob­jek­tų Dzū­ki­jo­je, prie pat Liš­kia­vos mies­te­lio, miš­ko glė­by­je ve­ši...
Va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mu Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties, nuo lie­pos 1-osios Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­dė­jo dirb­ti pa­si­kei­tu­sios...
Liepos 19–20 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sodas (Ž. E. Žilibero g. 6, Kaunas) kvies į vieną laukiamiausių šioje gamtos oazėje organizuojamų renginių – „Kvapų naktis“....
Š. m. balandžio 27 d. gyventojai kviečiami sodinti mišką – šią dieną visoje Lietuvoje vyks „Nacionalinis miškasodis 2019“. Tai jau kelerius metus iš eilės LR Aplinkos ministerijos ir VĮ Valstybinių...
„Ko­vo 23–24 die­no­mis į Ro­tu­šės aikš­tę Aly­tu­je at­ke­liau­ja šiek tiek vė­luo­jan­ti Ka­ziu­ko mu­gė. Į Ro­tu­šės aikš­tę su­si­rinks apie 120 pre­ky­bi­nin­kų iš vi­sos Lie­tu­vos ir net...
Ka­zach­sta­nas – dau­gia­tau­tė ša­lis Prieš pen­ke­rius me­tus už­si­mez­gu­si ma­no pa­žin­tis su Ka­zach­sta­nu bu­vo su­si­ju­si su šios ša­lies stu­den­tais, at­vy­ku­siais į Lie­tu
Internetas daugeliui mūsų tapo neatskiriama gyvenimo dalimi.
Di­džiau­sios Aly­taus re­gio­no ben­dro­vės „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vla­dis­la­vas Gu­ne­vi­čius vi­sos įmo­nės var­du kas­met, ar­tė­jant di­džio­sioms me­tų...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba pas­ta­ruo­ju me­tu dėl ren­ka­mų jos pir­mi­nin­kų, mies­to ta­ry­bos ski­ria­mų nau­jų na­rių pa­te­ko į Jau­ni­mo rei­ka­lų...
Subscribe to Naudinga
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.