Ket­vir­ta­die­nį lais­vės ko­vų da­ly­viai, mies­to va­do­vai, po­li­ti­kai, žur­na­lis­tai tu­rė­jo pro­gos pir­mie­ji ap­žiū­rė­ti Se­na­mies­čio skve­re ką tik pa­sta­ty­tą pa­min­klą Dai­na­vos...
Ki­ber­ne­ti­niai nu­si­kal­tė­liai tu­ri 101 prie­žas­tį kė­sin­tis į jū­sų kom­piu­te­rį, pa­sky­rą, duo­me­nis. To­dėl di­džiau­sia klai­da – gal­vo­ti, kad esa­te nie­kam ne­įdo­mus. „Ar esa­te...
Tik­riau­siai ne vel­tui tei­gia­ma, jog vie­ny­bė­je – stip­ry­bė. Že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės (ŽŪKB) „Pie­no gė­lė“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Jo­nas Kuz­mins­kas tvir­ti­no, jog...
Nusprendus atnaujinti vonios kambarį ir jame montuoti dušo kabiną, Jūsų laukia ypatingai platus šios įrangos pasirinkimas. Ne tik kalbant apie formas ar dydžius, bet ir apie stilistiką. Pastaraisiais...
Vidinis SEO reikalauja bent minimalaus IT raštingumo ir supratimo iš programinės pusės. Dalis techninio SEO dalykų nėra tiesiogiai matomi puslapio lankytojams, bet juos puikiai pastebi Google robotai,...
Įrenginėdami savo namus, visuomet tikimės, kad jie bus ir stilingi, ir funkcionalūs – tokias ypatybes garantuoja deramai pasirinkta įranga. Tiek santechnikos, tiek šildymo prekės gali ne tik atlikti...
Kai planuojamos tam tikros paskirties pastato statybos, pirmiausia vertėtų pagalvoti apie tai, kokio tipo pamatus pasirinksite. Galimybių yra iš tiesų nemažai, tad kiekvienoje situacijoje galima...
Po „Aly­taus nau­jie­nų“ pub­li­ka­ci­jos „Vy­riau­sy­bės smū­gis Žu­vin­to re­zer­va­tui: ga­li­ma me­džio­ti van­dens paukš­čius“ (Nr. 102) Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja puo­lė ne­ig­ti to­kios...
Da­ka­ro ra­lio da­ly­viui, lenk­ty­ni­nin­kui An­ta­nui Juk­ne­vi­čiui ne­se­niai te­ko su­si­dur­ti su ne­ti­kė­ta kliū­ti­mi. Tik šį­kart pro­ble­mų ki­lo ne tra­so­je, o in­ter­ne­te:...
Rugsėjo 25 d. Alytuje organizuojamas nemokamas renginys „Gerovė ir lyčių lygybė: Kodėl? Kas? Kaip?“, į kurį kviečiami norintys padiskutuoti ir sužinoti, ar gerovės valstybė įmanoma be moterų ir vyrų...
Nors dažnai galima išgirsti sakant, kad grožis reikalauja aukų, vis dėlto ne paslaptis, kad milijonai moterų pasaulyje renkasi šiek tiek kitokį supratimą. Jų tvirtinimu, turi būti ne tik gražu, bet ir...
Pir­mo­ji ko­ro­na­vi­ru­so ban­ga, pa­va­sa­rį apė­mu­si vi­są pa­sau­lį, ne­ap­len­kė ir mū­sų ša­lies že­mės ūkio. Pan­de­mi­jos pa­sek­mes pa­ju­tę žem­dir­biai džiau­gia­si, kad jas švel­ni­na...
Šviestuvai su saulės baterijomis jau tikrai nėra egzotika ir jų išvysti galima tiek nuosavų namų kvartaluose, tiek ir daugiabučių rajonuose. Vieni juos naudoja dėl grožio, kiti jaukumo, tretiems...
Kau­nie­tė pen­si­nin­kė Ire­na su vy­ru An­ta­nu mėgs­ta ke­liau­ti po už­sie­nį, o vi­sus ke­lio­nė­se už­fik­suo­tus vaiz­dus ke­lia į sa­vo kom­piu­te­rį. Sa­vait­ga­liais į sve­čius po­ra...
Sakoma, jog prasidėjęs ruduo atneša niūrias nuotaikas, tačiau tik ne šį savaitgalį. Rugsėjo 13 dieną, sekmadienį, alytiškiams - gausa malonių pramogų. Į Alytų atvyksta Didžioji rudens mugė. Kaip ir...
Subscribe to Naudinga
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.