Naudinga https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Aly­taus ko­le­gi­jo­je įkur­tas STE­AM cen­tras – mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ko-le-gi-jo-je-ikur-tas-ste-am-cen-tras-mo-ki-niams-ir-mo-ky-jams <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13645" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13645) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/IMG_1525.jpg?itok=wLwlugaS" width="344" height="287" alt="Ro­bo­ti­kos ir IT la­bo­ra­to­ri­jo­je Alytaus kolegijoje" title="Ro­bo­ti­kos ir IT la­bo­ra­to­ri­jo­je (iš kairės) – Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius, šios laboratorijos me­to­di­nin­kė Edi­ta Griš­kė­nie­nė, Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis ir jo pavaduotoja Jurgita Šukevičienė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Iki šiol ko­le­gi­ja dir­bo tik su su­au­gu­siais</h3> <p>Kai ku­riuo­se mies­tuo­se iš de­šim­ties ša­lies ap­skri­čių STE­AM cen­trai jau yra pra­dė­ję veik­ti anks­čiau, pa­vyz­džiui, Šiau­liuo­se. Ta­čiau dau­gu­ma jų du­ris tiks­liai­siais moks­lais be­si­do­min­tiems mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams du­ris at­vers pa­laips­niui. Aly­taus ko­le­gi­jo­je jis ati­da­ry­tas spa­lio 27-ąją, tą­dien švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė J.Šiugž­di­nie­nė nuo­to­li­niu bū­du su­tei­kė star­tą to­kių cen­trų veik­lai ša­ly­je.</p> <p>„Tiks­lie­ji moks­lai nė­ra mo­ki­nių su­si­do­mė­ji­mas nu­me­ris 1, ti­ki­mės, kad STE­AM taps su­si­do­mė­ji­mo šiais moks­lais cen­trais, jie bus svar­būs ne tik mo­ki­niams, bet ir mo­ky­to­jams“, – sa­kė mi­nist­rė, lin­kė­da­ma cen­truo­se įkve­pian­čių at­ra­di­mų.</p> <p>Kaip skel­bia mi­nis­te­ri­ja, STE­AM cen­trai pra­dė­ti kur­ti, ga­vus 5,5 mln. eu­rų eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą, juos ku­riant pri­si­dė­jo sa­vi­val­dy­bės ir pa­čios švie­ti­mo įstai­gos. Aly­taus ko­le­gi­jo­je įreng­tas šis cen­tras kai­na­vo apie 0,5 mln. eu­rų.</p> <p>Ko­le­gi­jo­je veik­sian­čio to­kio cen­tro ati­da­ry­me da­ly­va­vu­si bu­vu­si švie­ti­mo vi­ce­mi­nist­rė Hel­ga Ma­ri­ja Kau­zo­nė pri­si­mi­nė STE­AM cen­trų at­si­ra­di­mo idė­ją: „Pra­dė­jo­me po­pu­lia­rin­ti to­kią idė­ją, lan­kė­mės švie­ti­mo įstai­go­se, tarp jų – ir Aly­taus ko­le­gi­jo­je. No­rė­jo­si, kad tai bū­tų įgy­ven­di­na­ma ne tik iš mi­nis­te­ri­jos pu­sės. Ma­nau, kad tai pa­vy­ko ir tai pri­si­dės prie Lie­tu­vos ino­va­ty­vu­mo.“</p> <p>Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus Si­gi­to Na­ru­še­vi­čiaus tei­gi­mu, iki šiol ko­le­gi­ja dir­bo tik su su­au­gu­siais, da­bar čia bus ug­do­mi vi­sos Aly­taus ap­skri­ties mo­ki­niai, taip pat su­tei­kia­ma ga­li­my­bė to­bu­lė­ti ir mo­ky­to­jams. Di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad tam ypa­tin­gai pa­si­tar­naus jau ket­ve­ri me­tai ko­le­gi­jo­je vei­kian­tis ak­re­di­tuo­tas Švie­ti­mo dar­buo­to­jų to­bu­li­ni­mo ar­ba to­bu­li­ni­mo­si pa­da­li­nys.</p> <h3>At­si­ra­do ke­tu­rios la­bo­ra­to­ri­jos ir Fab Lab erd­vė</h3> <p>Ko­le­gi­jos di­rek­to­rius ir jo­je pra­dė­ju­sio veik­ti STE­AM cen­tro va­do­vė Va­lė Zda­na­vi­čie­nė ati­da­ry­me da­ly­va­vu­sius sve­čius su­pa­žin­di­no su ja­me įreng­to­mis ke­tu­rio­mis la­bo­ra­to­ri­jo­mis ir Fab Lab ar­ba tech­ni­ne kū­ry­bi­ne erd­ve.</p> <p>Cen­tre at­si­ra­do bio­lo­gi­jos ir che­mi­jos la­bo­ra­to­ri­ja, ku­rio­je me­to­di­nin­ke dir­ba che­mi­jos moks­lų dak­ta­rė Da­lia Šab­le­vi­čie­nė, mais­to tech­no­lo­gi­jų, ku­li­na­ri­nio me­no ir svei­ka­ti­ni­mo la­bo­ra­to­ri­jo­je me­to­di­nin­ke dar­buo­ja­si Ma­ri­jo­na Šums­kie­nė, ro­bo­ti­kos ir IT la­bo­ra­to­ri­jo­je bei Fab Lab erd­vė­je su mo­ki­niais ir mo­ky­to­jais kū­ry­bi­nė­mis min­ti­mis da­ly­sis me­to­di­nin­kė Edi­ta Griš­kė­nie­nė, fi­zi­kos ir in­ži­ne­ri­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je me­to­di­nin­ke yra Bi­ru­tė Ra­kaus­kie­nė.</p> <p>STE­AM cen­tro ati­da­ry­me da­ly­va­vu­siems sve­čiams bu­vo de­monst­ruo­ja­ma mo­der­ni la­bo­ra­to­ri­jų įran­ga, jų me­to­di­nin­kių ir la­bo­ran­tų su­kur­ti ir pa­ga­min­ti pro­duk­tai, pa­vyz­džiui, ro­bo­tai, lio­fi­li­zuo­ti ar­ba šal­čiu džio­vin­ti vai­siai, Fab Lab erd­vė­je – iš­ma­nio­sios pro­gra­mi­nio val­dy­mo lazerinės stak­lės, įvai­rūs na­mų ūkio įran­kiai, ku­rių pri­reiks mo­ki­niams tech­ni­nė­je kū­ry­bo­je.</p> <p>S.Na­ru­še­vi­čius pa­brė­žė, kad mo­ki­niams dir­bant la­bo­ra­to­ri­jo­se bus ben­dra­dar­biau­ja­ma su jų mo­ky­to­jais, sie­kiant ge­rų in­te­gralaus mo­ky­mo re­zul­ta­tų, čia gims mo­ki­nių pir­mie­ji moks­lo tai­ko­mie­ji dar­bai bei te­mos ir kryp­tys jų bran­dos dar­bams, o gal tai bus jų ke­lio pra­džia į di­dži­ą­ją moks­li­nę kar­je­rą.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211027_110249%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211027_110249%201.jpg?itok=YvUnboqz" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211027_111430.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211027_111430.jpg?itok=E4jrMFOb" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211027_112010%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211027_112010%201.jpg?itok=NBfTwzvN" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1398%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1398%201.jpg?itok=KZNigl0F" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1423.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1423.jpg?itok=0hWEDsXf" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1501.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1501.jpg?itok=QLK7rbAr" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1525_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1525_0.jpg?itok=c1pPeSfb" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ko-le-gi-jo-je-ikur-tas-ste-am-cen-tras-mo-ki-niams-ir-mo-ky-jams&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3024&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pTrFijTNKwz6oa0kRg03XrpwRL2fQCmvtlSaSItQOhw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 28 Oct 2021 06:32:21 +0000 vyrredaktorius 3024 at https://www.alytausnaujienos.lt Ūki­nin­kas: be pa­ra­mos po­ky­čiai ga­li bū­ti ne­įma­no­mi https://www.alytausnaujienos.lt/uki-nin-kas-be-pa-ra-mos-po-ky-ciai-ga-li-bu-ti-ne-ima-no-mi <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13645" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13645) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/shutterstock_5.jpg?itok=P10zLhn4" width="344" height="287" alt="shutterstock nuotr." title="shutterstock nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Dar­bas be mo­no­to­ni­jos</h3> <p>Dar­bą kiau­li­nin­kys­tės sri­ty­je A. Vit­kaus­kas pa­si­rin­ko tik bai­gęs moks­lus. Tuo­met įsi­dar­bi­no įmo­nė­je, ku­ri au­gi­no kiau­les. „Tur­būt la­biau­siai pa­ti­ko tai, kad šia­me dar­be nė­ra mo­no­to­ni­jos. Dar­bas įdo­mus, grei­ta cik­lų kai­ta. Taip ir li­kau šio­je sri­ty­je iki šiol“, – pa­sa­ko­ja vy­ras.</p> <p>Per 20 me­tų jis pri­pa­žįs­ta ma­tęs ir šil­to, ir šal­to. „Kiau­li­nin­kys­tės sek­to­rius nė­ra la­bai sta­bi­lus. Ne­ga­li nu­ma­ty­ti mė­sos, grū­dų kai­nų. Vie­nin­te­lis bū­das iš­si­lai­ky­ti – ga­my­bi­nių re­zul­ta­tų ge­ri­ni­mas, o tai – di­des­nė prie­vai­sa, ge­res­ni prie­svo­riai“, – tvir­ti­na A. Vit­kaus­kas.</p> <p>No­rint to pa­siek­ti, pa­sak jo, bū­ti­nos in­ves­ti­ci­jos ir pa­ra­ma. Ei­da­mas šiuo ke­liu „Ta­ka­žo­lės“ di­rek­to­rius ir su­ži­no­jo, kad KPP pa­ra­mą ad­mi­nist­ruo­ja Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra (NMA). Jis pri­si­me­na, jog apie pa­ra­mos tei­kia­mas ga­li­my­bes iš­gir­do iš Lie­tu­vos kiau­lių au­gin­to­jų aso­cia­ci­jos, su ku­ria glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja.</p> <h3>Pa­ge­ri­no bio­sau­gos rei­ka­la­vi­mus</h3> <p>Su­ži­no­jęs apie ga­li­my­bes gau­ti pa­ra­mą A. Vit­kaus­kas il­gai ne­dve­jo­jo. Už­pil­dy­ta pa­raiš­ka bu­vo pa­teik­ta NMA ver­ti­ni­mui. Skir­tos pa­ra­mos dė­ka UAB „Ta­ka­žo­lė“ su­tvar­kė te­ri­to­ri­ją, pa­sta­tė au­to­ma­ti­nius dez­in­fek­ci­nius var­tus, įdie­gė ki­tas prie­mo­nes, ku­rios ge­ro­kai pa­ge­ri­no bio­sau­gos rei­ka­la­vi­mus.</p> <p>„Vie­na­reikš­miš­kai taip“, – už­tik­ri­na A. Vit­kaus­kas, pa­klaus­tas, ar re­ko­men­duo­tų ki­tiems kreip­tis dėl pa­ra­mos. Nes, jo žo­džiais ta­riant, kiek­vie­na pa­ra­ma įmo­nei yra nau­din­ga. Ypač, jei ji pa­de­da di­din­ti ga­my­bi­nius ro­dik­lius, ma­žin­ti kaš­tus, ge­rin­ti dar­bo są­ly­gas.</p> <h3>Skir­ta dau­giau kaip 4 mln. eu­rų</h3> <p>NMA spe­cia­lis­tė Kris­ti­na Žu­kie­nė pri­me­na, jog nuo spa­lio 18 d. ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­to­jai, sie­kian­tys su­ma­žin­ti pa­vo­jin­gų li­gų pa­pli­ti­mo ri­zi­ką sa­vo ūkiuo­se, kvie­čia­mi kreip­tis dėl pa­ra­mos. Pa­raiš­kos ūkių bio­sau­gai su­stip­rin­ti ren­ka­mos iki gruo­džio 3 d.</p> <p>Pa­ra­ma tei­kia­ma pa­gal KPP veik­los sri­tį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į pre­ven­ci­nę veik­lą, ku­ria sie­kia­ma su­ma­žin­ti pa­vo­jin­gų li­gų grės­mes ir su jo­mis su­si­ju­sias pa­sek­mes“. Šiam pa­raiš­kų rin­ki­mo eta­pui skir­ta dau­giau nei 4 mln. eu­rų pa­ra­mos lė­šų.</p> <p>„Dėl pa­ra­mos ga­li kreip­tis ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­to­jai, už­si­i­man­tys že­mės ūkio veik­la. Fi­zi­niai as­me­nys tu­ri bū­ti ne jau­nes­ni nei 18 me­tų am­žiaus ir sa­vo var­du įre­gist­ra­vę ūki­nin­ko ūkį ir že­mės ūkio val­dą. Ju­ri­di­niai as­me­nys – sa­vo var­du įre­gist­ra­vę val­dą“, – sa­ko Kris­ti­na Žu­kie­nė.</p> <p>Pa­reiš­kė­jas iki pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo tu­ri ne­per­trau­kia­mai veik­ti ne trum­piau kaip vie­ne­rius me­tus. Bū­ti­na vyk­dy­ti gy­vu­li­nin­kys­tės veik­lą, re­a­li­zuo­ti pro­duk­ci­ją rin­ko­je ir gau­ti pa­ja­mas iš veik­los, į ku­rios bio­sau­gą in­ves­tuo­ja­ma pa­gal bio­lo­gi­nių prie­mo­nių tai­ky­mo pla­ną.</p> <p>Ki­ta są­ly­ga – pa­reiš­kė­jo lai­ko­mi ūki­niai gy­vū­nai tu­ri bū­ti su­žen­klin­ti ir re­gist­ruo­ti Ūki­nių gy­vū­nų re­gist­re, ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­ta įre­gist­ruo­ta Ūki­nių gy­vū­nų re­gist­re ne vė­liau kaip 2021 m. lie­pos 31 d.</p> <p>Tre­čia są­ly­ga – pa­reng­tas bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nių tai­ky­mo ir tam rei­ka­lin­gų in­ves­ti­ci­jų pla­nas dėl bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nių ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­to­se tu­ri bū­ti su­de­rin­tas su Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos te­ri­to­ri­niu pa­da­li­niu iki pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo.</p> <h3>Pa­raiš­kų skai­čius nė­ra ri­bo­ja­mas</h3> <p>NMA spe­cia­lis­tė at­krei­pia dė­me­sį, jog tei­kia­mų pa­raiš­kų skai­čius nė­ra ri­bo­ja­mas. „Ga­li­ma teik­ti pa­raiš­kas vie­nai kon­kre­čiai ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­tai. Jei no­ri­ma pra­šy­ti pa­ra­mos dėl skir­tin­gų ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­tų – tą ir­gi ga­li­ma da­ry­ti, tie­siog pa­raiš­kas rei­kia teik­ti at­ski­rai“, – tei­gia K. Žu­kie­nė.</p> <p>Fi­nan­suo­ja­ma iki 80 proc. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų. Di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma ne­ga­li vir­šy­ti 100 tūkst. Eur.</p> <p>Ką ga­li­ma da­ry­ti ga­vus pa­ra­mą pa­gal mi­nė­tą prie­mo­nę? Fi­nan­suo­ja­mos vi­daus ir lau­ko ap­tva­rų įsi­gi­ji­mo ir įren­gi­mo, ūki­nių gy­vū­nų pa­kro­vi­mo / iš­kro­vi­mo ram­pų ir (ar­ba) aikš­te­lių įren­gi­mo iš­lai­dos, už­da­rų pra­ėji­mo ta­kų tarp pa­sta­tų įren­gi­mo, dez­in­fek­ci­nių purkš­tu­vų, va­ly­mo, dez­in­fek­ci­jos įran­gos, plo­vi­mo-dez­in­fe­ka­vi­mo įren­gi­nių ir trans­por­to prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo, pa­ša­rų ter­mi­nio ap­do­ro­ji­mo įran­gos įsi­gi­ji­mo, kon­tei­ne­rių ir pa­tal­pų, skir­tų lai­ky­ti gai­še­noms, įren­gi­mo ir įran­gos įsi­gi­ji­mo, nuo grau­ži­kų, vabz­džių, paukš­čių ir ki­tų ken­kė­jų ap­sau­gan­čios įran­gos įsi­gi­ji­mo.</p> <p>Taip pat fi­nan­suo­ja­mos iš­lai­dos, su­si­ju­sios su ūki­nius gy­vū­nus pri­žiū­rin­čiais dar­buo­to­jais: bui­ti­nių per­si­ren­gi­mo ir prau­si­mo­si pa­tal­pų įren­gi­mo ir įran­gos, dar­bo rū­bų ir ba­tų plo­vi­mo ir džio­vi­ni­mo įran­gos, mai­ti­ni­mo pa­tal­pų įren­gi­mo ir įran­gos.</p> <p>Pa­raiš­kos pri­ima­mos NMA te­ri­to­ri­niuo­se pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riuo­se ad­re­sais, nu­ro­dy­tais NMA sve­tai­nės skil­ty­je „Su­si­sie­ki­te“.</p> <p> </p> <p><img alt="KPF lo0go" data-entity-type="file" data-entity-uuid="24cffdd1-c4b1-4e27-9aad-0c48a2158a5b" height="101" src="/sites/default/files/inline-images/KPF%20logoInternetui_3.jpg" width="234" /> <img alt="NMA logo" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ba5096f1-4932-4187-909b-6270a7fad0b8" src="/sites/default/files/inline-images/NMA-logo%20Internetui_0.jpg" /></p> <p> </p> <p>Užs. Nr. 145</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/shutterstock_5_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/shutterstock_5_0.jpg?itok=WaBDNPEI" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/uki-nin-kas-be-pa-ra-mos-po-ky-ciai-ga-li-bu-ti-ne-ima-no-mi&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3023&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="VE_dH3CBHC4TcC5btQc6qqptLdouFoaGuvdqCv_5Eus"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 28 Oct 2021 06:28:31 +0000 vyrredaktorius 3023 at https://www.alytausnaujienos.lt Vy­tau­tas Ba­kas: sau­gus ke­lias yra vie­na iš svar­biau­sių re­gio­no kles­tė­ji­mo są­ly­gų https://www.alytausnaujienos.lt/vy-tau-tas-ba-kas-sau-gus-ke-lias-yra-vie-na-svar-biau-siu-re-gio-no-kles-te-ji-mo-sa-ly-gu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13645" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13645) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/Kelias-Kaunas-Prienai-Alytus_3.jpg?itok=1SkshigU" width="344" height="287" alt="kelias" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Tik par­la­men­ta­rų iš Kau­no ir Dzū­ki­jos bi­čiu­lių gru­pių dė­ka me­tų me­tais stri­gę Vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lio Nr. 130 Kau­nas–Prie­nai–Aly­tus tvar­ky­mo dar­bai pa­ga­liau pra­dė­ti. Į Sei­mo na­rių su­si­ti­ki­mą, ku­ria­me ap­tar­tas ke­lio tvar­ky­mo pro­gre­sas, bu­vo pa­kvies­ti da­ly­vau­ti su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ras Ju­lius Skač­kaus­kas, VĮ Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Lip­ke­vi­čius, LAKD Trans­por­to in­fra­struk­tū­ros pla­na­vi­mo sky­riaus va­do­vas Jus­tas Nor­bu­tas, Aly­taus mies­to, Aly­taus ra­jo­no, Kau­no mies­to, Kau­no ra­jo­no, Birš­to­no ir Prie­nų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių me­rai.</p> <p>Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vai pri­sta­tė, kad Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja šie­met rug­sė­jo 27 die­ną pa­tvir­ti­no že­mės pa­ė­mi­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams pir­ki­mo do­ku­men­tus ke­lio ruo­žui Kau­nas–Prie­nai. Tai­gi jau yra ini­ci­juo­ta že­mės pa­ė­mi­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams pro­ce­dū­ra, at­lik­tas že­mės pa­ė­mi­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams pro­jek­tų pa­ren­gi­mo ir įgy­ven­di­ni­mo vie­ša­sis pir­ki­mas iki su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo.</p> <p>To­liau – Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) spren­di­mas pra­dė­ti že­mės pa­ė­mi­mo pro­ce­dū­rą, pro­jek­tų pa­ren­gi­mas ir per dve­jus me­tus ti­ki­ma­si iš­pirk­ti rei­ka­lin­gas į re­konst­ruo­ja­mo ke­lio juos­tos ri­bas pa­ten­kan­čių 274 skly­pų da­lis. Tuo pa­čiu me­tu, kai vyks že­mės iš­pir­ki­mo pro­ce­dū­ros, vyks ir ki­ti dar­bai: ke­lio ruo­žo prieš­pro­jek­ti­nių spren­di­nių vie­ša­sis pir­ki­mas ir pa­ren­gi­mas, tech­ni­nių dar­bo pro­jek­tų pa­ren­gi­mo vie­ša­sis pir­ki­mas ir pa­ren­gi­mas. Pla­nuo­ja­ma, kad jau 2024-ųjų pir­mo­je pu­sė­je pra­si­dės ran­gos dar­bai, o pro­jek­tas bus baig­tas 2026 me­tais.</p> <p>Šiuo me­tu taip pat vyk­do­mi ir to­limes­nio ke­lio Nr. 130 Kau­nas–Prie­nai–Aly­tus ruo­žo nuo 34,402 iki 46,631 km pa­pras­to­jo re­mon­to dar­bai.</p> <p>Gau­tas pa­ža­das, kad 2023-iai­siais bus pra­dė­tas reng­ti ir li­ku­sio ruo­žo iki Aly­taus spe­cia­lu­sis pla­nas, rei­ka­lin­gas, kad ir ši ke­lio at­kar­pa bū­tų vi­siš­kai re­konst­ruo­ta.</p> <p>„Par­la­men­ta­rų ir at­sa­kin­gų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ak­ty­vus ben­dra­dar­bia­vi­mas duo­da tik­rai pui­kių re­zul­ta­tų, ši su­si­sie­ki­mo ir kar­tu kraš­to eko­no­mi­nį bei so­cia­li­nį au­gi­mą pa­ska­tin­sian­ti ar­te­ri­ja, ypač svar­bi Aly­tui, pa­ga­liau re­a­liai tvar­ko­ma“, – tei­gia V.Ba­kas.</p> <p> </p> <p><strong>Sei­mo na­rio biu­ro in­for­ma­ci­ja</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/Kelias-Kaunas-Prienai-Alytus_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/Kelias-Kaunas-Prienai-Alytus_0.jpg?itok=QThoe_Wg" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/vy-tau-tas-ba-kas-sau-gus-ke-lias-yra-vie-na-svar-biau-siu-re-gio-no-kles-te-ji-mo-sa-ly-gu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3021&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="G-vrjQ89k3hwzXcl-VC-9yUGbD4Anijo7YdoCjVEPIk"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266574" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635438025"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Baik kvailinti</span> - 2021-10-28 - 19:20</p> </li> <a href="/comment/266574#comment-266574" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266574#comment-266574" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik pažadai, Bakai nustok…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik pažadai, Bakai nustok kvailinti žmones. Kiekvieną kadenciją nukelia metus, iš straipsnio pats išsidavei, gavom pažadą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266574" token="-K6wp19LPmPUuuWYF5TmryxzaJTXS5YXgWYNCNXH3oc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266344" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635416464"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>GALI NESIREKLAMUOT</span> - 2021-10-28 - 13:21</p> </li> <a href="/comment/266344#comment-266344" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266344#comment-266344" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">NES NIEKO TEIGIAMO…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>NES NIEKO TEIGIAMO NENUVEIKIAI TIP PARASAI</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266344" token="3K63Jqp3ZruuUn4p7er6G4I6jrtKkyDrreQmUzaBA_o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266315" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635415166"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vytautas Bakas</span> - 2021-10-28 - 12:59</p> </li> <a href="/comment/266315#comment-266315" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266315#comment-266315" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai jau nebe pažadai, tai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai jau nebe pažadai, tai realūs dokumentai ir pradėti darbai. <a href="https://lakd.lrv.lt/lt/naujienos/paskelbtas-pirkimas-atrinkti-paslaugu-teikeja-kuris-vykdys-kelio-nr-130-kaunas-prienai-ruozo-zemes-paemima">https://lakd.lrv.lt/lt/naujienos/paskelbtas-pirkimas-atrinkti-paslaugu-…</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266315" token="azbOS88kgGtbOuoez3K98WJWfSXXWqdhkwE3TnCI36A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-265851" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635388959"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - 2021-10-28 - 05:42</p> </li> <a href="/comment/265851#comment-265851" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/265851#comment-265851" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">paziurek kokia kokybe dabar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>paziurek kokia kokybe dabar rentuojamo kelio iki prienu. Asfaltas isretejes banguotas ,duobetas .Gal dar greideriu palygins . O gal jie neturi nivelyru ar nemoka naudotis. GEDA</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=265851" token="KCQYpanPbeL-iHVdezbV9LwINWiBUTO55OIHvvJ3hdk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-264999" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635363066"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>BAKO</span> - 2021-10-27 - 22:31</p> </li> <a href="/comment/264999#comment-264999" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/264999#comment-264999" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">PAZADAIS NELABAI NORISI…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>PAZADAIS NELABAI NORISI TIKETI JIS KO GERO KAIP SARKNICKAS TIK PAZADA BET NIEKO NEDARO</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=264999" token="3LlvzLbkMgbyAiqXWlQBlosg21YrjcyYY6WIjR1MAdM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 27 Oct 2021 13:36:38 +0000 vyrredaktorius 3021 at https://www.alytausnaujienos.lt Kuriose namų patalpose geriausia įrengti šilumos siurblį? https://www.alytausnaujienos.lt/kuriose-namu-patalpose-geriausia-irengti-silumos-siurbli <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/121-13644" rel="bookmark"> Nr. <span> 121 (13644) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/namu%20patalpos.png?itok=5bp7U3Mu" width="344" height="287" alt="namu patalpos" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Galingumo vertinimo niuansai</h3> <p>Galvojant apie patalpą, kurioje bus montuojamas šilumos siurblys - pirmiausia reikia įvertinti reikalingos sistemos galingumą. “Kai kurie klientai renkasi šilumos siurblius oras-oras. Tokiu atveju mes dažniausiai siūlome komponuoti bent jau kelis vidinius blokus, kurie dažniausiai diegiami 2-3 būsto patalpose. Žinoma, viskas priklauso nuo kambarių dydžio ir patalpų išdėstymo”,- pasakoja specialistas.</p> <p>Blogas pasirinkimas yra pirkti ne tokius galingus tikintis, kad jie gebės apšildyti visas patalpas. Tuomet įrangai tenka dirbti našiau, tad jai reikia daugiau energijos. Kur kas pigiau yra pirkti tokius siurblius, kurie atitinka konkretaus būsto poreikius. Jeigu Jums reikalinga galinga sistema - <a href="https://www.specdarbai.lt/silumos-siurbliai/">užsukite į https://www.specdarbai.lt/</a>.</p> <p>“Visada labiau apsimoka pirkti vieną įrenginį ir jį naudoti viso būsto apšildymui. Tačiau jeigu, pavyzdžiui, reikalingas komercinio tipo objekto apšildymas, kuriame dominuoja keli arba net kelioliką skirtingų kabinetų - tokiu atveju dažniausiai verta įsigyti kelis siurblius, kurie montuojami tarpinėse vietose tarp erdvių”,- patirtimi dalijasi ekspertas.</p> <p><img name="Paveikslas2" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAY4AAAFNCAIAAACYGh8xAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAgAElEQVR4nOy9eY/dRpYveCJI3j1v7qndki1LZcltV3mpcndVd3U38PCAAWbQaGAwg5n5MvVhBhhg/mugax4wmOruV3hd9WxXtXdZkiVZ+5LKPe9KMuLMH4eMjGSQvCQvbyZl56nu9NG5wYhgLL/4ncNgkCEinMiJnMiJVFv4cVfgRE7kRE5kspxA1YmcyIm8AmIfdwUSZWdn57ircCInciIFZWFhodwMqwtVADA/P88YS4+mJSUobGeMAUBhXWWe3X6UfyMVSLrxsuy6cfpuipRYLJOM9lddL719zDFP/4ydC7u7u2a2U0qlHUDVIqSrfyo9JUFSJkl6pA9SapJuNyuWbofDc2/WuvnPmdrLfWiTUmJSwxa2R+4ilx0OT+ajtM9IYmdWkj1pskwplWZVE+de6ZM5aVbP2v4D1pMsP2B7pSpTin3K1a4UqTRUgeYiwRROWRZdZ9F57dXXp3TiptcjLCDWPjtdLzSv/Ueox3bWsUuloSriNBVw67LrWZjtLCoz6/uqgl6pCuS1n+gVkUpDFUkKqzRJAZS0lua1v0J67Jo5pT1Fn6lTcCJHIzpmYUKkb9ZSaaiaOMqTXGjdfqJH9CyNlteeRT+RV1eSxsBRSqWfAILmA+rkPK8eye1En4WHVa7OQpmoz6gCJ3pEZ3naH2YglWZVqkX0fxbQC194BHpFqjFT/dXN/EQHTXK1f+lSdVYFR+tQHJdHdly6XpnZuc8VucETXdfzNuaxS3Wjnjs7O/Pz88ddixM5kRPJLbu7u6W/WFN1VpXLQ87oXc9UP96/x3XXKbrZO6rCkS4u3X70f2dxR2YDHouet/dLl0qzqtKB+URO5ESOQGYxeSsdVsdJG3MIv1UC9U/TjsY+o1i7WhBKtKfrZmVmrRdunAL29O47kVdFdKKECfuqkuxlSaWhCibF0SO/xsZTc9lLzzCjXuCSaeKphe8lr/0Ep34YkjJWs9hLkarHqkhm5ISf/J34t5RGPi59ps3yA9BzXVKsiUqU6vLzk1jViZzIKyonsaoYYXlCM6XragEprB9vrOoI9MquhSeSS2KH8VFKpaEKMni/uUIzM437TKPPup6zqHOBezyRV1eOvVurHqtS3q+KgJi6ShnRs1x7ZHq5f6twRxn1SO/oCSJ29TfS9RPt1f+b647MxqmCnt7LsZ1brlSXn5/Eqk7kRF5R+dHFqkhw6vOh9HhNul0tCCkxqXLtxxurmrWdncSqfhAS6WtlIUmylyuVhqqjD68kxY9mbT9K/Sjv8QSnfhhi9mNSz86ux1+lWJWyTKlP9Ld/nH8ntkyxBo905az14/17XHc9UZ/YUxOzyjuKSpfq8vOTWNWJnMgrKj+6WBVqn9uEI9wKNDtdLTh4sq/qRF4pUTMxZRhHhnS5UmmogvC2jyWmMws9JY5z7HWYtX4ir7ToM/FYurvqUJWE4rqetLAnpa+Unv63CjUspitJ4ZUZ7T+Av3RrZucmDdcs9iPWi/V+iVJpqGLZApZJCUBraJLYUmbXxBNznmYVyjVbCpdSfYnM6nT7CctLEhaKbimsz0IqDVUkUy4piOh53ng8Ho1GQojIYJ3d2NXX0vQE00hGYDLXRrNiuYaamdikDxGdlFx3rSeOvTDSyHpBZjLTnldSVrtp8owwyqMUKppzXq/XG41Go9GwLCsppV49fQAk2cuVSkOVaoKkIZuky1DG4/FwOByNRlJKNU8iE8m8XB/3usI5TylUWWLpXux9lS7p6DPxnxnHWSxOAYCUEuKaN7LYmJLEgCZCVeTa2DRUq2KSC1sjK4FaKSGuxTLWKr3dphTdaxkOh5xzx3FarVa73bZt27KsJDxKqdLsxnaloQqKxqpc15VSCiGEELZtt9ttM0+lq9wiaUx70hRVksSkjssL09En4xgqMDemJwVTYrre7Ol4l7dKKZdP7NCUkVO4VkcgnHPP8wDA9/1GowGpzP0kVhVIsVgVIvq+r9YE5YSnN2W55DaJv8wasGKHlPo7cXpMWc9p7i52BTKXokiaLNlOCVUFrtVzIEnJ5xgxK7ZoBfeKI8f+VYlj9VlIpaEqMuVyxafMrGLtSeXmsmdJmd29ggxxnyRdL0UBtDnVk67NWL1pJAllUny9iWQ2XSI3mEVX9SxwbWzUIl0qyLBMpmz6IhNboFypNFRBHMRk0W3bhsM0O+MgS5pFpUxjHTUiIyDyV58kepqka0uxz4jAY1ygKksXpNsjt5Ml/ZHpx+XfTfQbTOpq6hDWP5JV3qYoXaoOVeZwjPUUwGBVnHM1+VVWeraxupKUXs9Ic1IqHFtu0sjQFb2IJHtKocei6ywv9mZnqk9/C8UWyxQgmAjKYEiWIReRaW48UvSUOZQllYaqyFhP0iPG2DWtxEbMPmqJHMXWIb0+SY+HUsblhEr/WGVKvCudH6Wsf5CtfwuzmPRbNteVWOTNqM9CKg1VJCnsKUnXr43tzmlIfhZJH3nZ61NMTJI1jZ6XFCTR3qSqmgXpkmKP5GBWviyZMs9cbX6UZcUWZzqDyp4EXkn2cqXSUBXbf6Ugiz67TMno4qXoKv+M8Kr4Vyk+F1Ug78xP4v/6kI31QCP/zDgDTRTLxRnN+ky8JCnzLA1SVqeo3JJ0vcQpB2ExnURKmb4G5OqsUqTSUAWHY1VZpj2U7TPHNn2S71lALwWOJ+pJPCvdXu4KiUf+uo9ZYlIdIvak3Cbas3SEMk6jFyg6ow6GL3IEPZVFKg1Vpv8c+cnU4TBmRRo9ItMMSsWDstctVj+a8VdAT3KoYQpR2aYgQt4MU341GzwyopLsSSMqxR4ZabPGqdmRFww5vr6vqgpSaaiK9HEWVpW3CyNLa/b8I1QuKc8S5YgHzYwmw+zmWIFCy7WXdWsZ85lRS0Zw+QjmYEapNFQpKUZiY+3pmefN33ROY+2c8+lDCWZZWfRYT6dEPVdlytVLvJEI1kzfWaaeRdKdgCOWFB6XcY6UK1WHqgJxDR01ZtF2uguTkbpPREPTs0haprLbdT3vOCsA3xP1UjKZaaEFHLGJviHEdVaKsEnBtZS/WfKfWPpEy3FJpaGqcDPNDt1NDMoY5kiqEhEfM32JcY0pZXrImIZDQXmBrdIlqZ2T+iI7WhX7W2IrsTBWVR2pNFTFru0Zx7diE5gcjUpyZ5SYF5qjQbdEEujkKLJ0p2R47FL6Qloip8uVbaXa9micu2mK0B1hVdukcRtb7kwpWKWhSkkxP1nhlGpH5RUqXbfDJPoNWmgj4gDGkvCJbgiJ/qglIxzTyVm5wiXTUJsSaVGSrksue0pi05iSvrDMGoMi62jS+prkchbQKWcaY3o1YvWkNKVL1aFKR4SkrjL1idlG2v1YPCzd14usXapWSfbYu0jRjwunIveouyqmrt9ddrteYmRdyWiPdEqB+RZbUJa/GTM3q51kT1kwknSzOyIpSxnt00uloUo1n/7PyK+xurmq6xfqy6BKnD3ziXoWSSlOtyTZs4/yaW6kLP0oSzTbbaJdsdpcq50pZkHpf/PmXFg3aTuJQreUWlUEp6DiUBXBmlxOh8phondgpomsV3oRJtkuILmW7sg9JrVJrMcXuTVzHU4pK6/drBtJ+p2aq0jsrzP1LFT+WXycGRV9BBeaU4OaNxI+jwzO6edgWVJpqFKS3dNRMuUoV2M3qeeUXmDPFGgDRc9K9XTkp8gimQS+kbLUhUnIle4m5LVHdLO4JFF3Z86ZWPuMpPQJhnEOrKlDnjEDWvtPX+GkHJTdrGp2vXSpNFTFTt2JolBmGgaUnWbHzv8UPYlHpI/LjJnHFnQsfp/Z+CZ0mpU3L4nNOTafyFXp9li8MCszjegcNmmxSWdzsZWJpc+xd1FMVzmrRzdTt0Q5UmmoKiwRtJqdFOtIc4CCNlwiYzG2iCz26e+93GEaC51ZiovYIzMqglxKslCGLOmnkYx9kauXzazy8p1j4UTTS6WhKmkyZ9GLtXvKyp9uz6ibN6WLqrb5N7aqueyFJQIEeRfzI5gASehTHUmpWIEhFMkztkci9gg/jV0XVUGoxT3MBDBpXsyoFyoNVUqObE1IWvlTGEGkXyfqkDrb04dRuh0SxveU7gAe3oam6mCWFWvP0/wlSLneUHYgnqino1UuvcDNJqU37aq4yFA/dl5WdaiKOEEZ9aSGnti1U65vpq5yjvRi7GTWk+UaGZFls5iesiROk/lRij5a8uqQodMj/VisKZJALZeY4ySST2G7+VOsc3r0UmmoUuMpYknXI5JrPGWcb5i8W920R66Cw9OgGBbHlpteIhRdYM0bn94+O9HHTK6/JvdJGiET7zR2/Yt0k56yMLKndFNhe6RKFcEpqDhURdorIzPSL6fvv09TBx1TVLa51mFI6O9YdItYcv2NrXzSKqpX41jsVZMs9cyC4Fl0MMAxSw9OrNj0Tc0YS/L7is3BEqXSUKVkGqejmHNnDqyIMqWuxpY+ZHPpkOD3RYZLRVbFSAPGIjgiovZ2iG48mkpmLCg2Wd4hqneoMmaEgHT8mphJlgE//Q2WLpWGKrNxs4jeXuZkLuan5NqFqE+2WOqkl2s6DhntuZa7Koht247jqJvyfZ8xRh+XBQBEdF1XCGFZlp5MCOG67lEeSJJlqpsdMZFQp9hV0bF6iqJLXr6Tokdm0IT2OiqpNFRNL3q76yQ5dn2LtUdYTMZC4fCYhsPjLNZ3U0OZkM5Eq1h7bJ1NPUXMG8yy8BbQpZT0HRTOuWVZCqR835ehAECtVrMsy/d9ALAsy7IsIQT9lMIOstiztAZkaM9IV+q6yZUidmXU7bGiVzuSLAn1slR+op7R5Tx6qTRUmT0EmdcN1KRwBcxBlqvm5lWxsKgjWoR8JU0APTe9nlkaJ8uab06kdPtEnTGmEIdz3mw2a7UaInqeNx6PhRCUnnPOOZdSjsdjAKjVavV6Xb9lc7Uwp2uK3WyxKfXYzFN00JbPjINqmrKmF3MZy6iXLpWGKiV558aUkoIOUDS+nqJHsoW4eR6brBTdpCQmhppVjdgxgfTpK4c5wzGkWpHMFaiZDTINa8jeJkl6SpdllAhzSXIw9ZofO0boNc+uly5Vh6oIy8gikfYq5tRA8sAtvZ8yZhLrqaXbM+oQN0Mm3qbZPiaRUXXjnNu2bVkWhNSJSrQsq9FoEGb5vk9Ip0iWEILcQzg8vaecEoXXlaRGg5y9nwtrcmFEsdGePsUKIPIspNJQxcLYTeFroaQFOW8dUvI0b2rioEm5hYjzmFKNFLuZvwmF6Zmn6IjIOSdXTr9N3/cJvBRskScYySESqFJKLAGcqMe2RpKohs1+v7GZmJ2r91reDDNK4dE+PXOckVQaqqbnwPqAKHepKVeyjNTYNGbiSP31iZ3dbuaZl6kpnYSC6MPhUHl29XpdSjkajXzfJ25lWRYiEnjRtRRWT6KQsxbdCZ0GVtLTl347kaUrr55UvfQFYCI3nF4qDVVKCiwRpZCplC7UJe/ynl0K4On092saY90cM02Sy0xCLh5tyiUwQkQhBDGp2KtiozaxKUu564gORWf7kYFpupTS+4VzK10qDVWm451F9BaPpVTmKJ+Yf0ofmA5dFj1Suvk3qfS8CDtRT1oeTTse9l51XhYLxGahCqH0niXqRG6gupAsylHSy9LbTemR/tW7PjKK0u1l6dklfezpt2YO5shSGhk5xeqsGtwc2McrlYYqmBqnI6QmaTBlKcWcvYWrl45fuuUIlrKJTh/ETYlI4vR1mNiT4zjNZhNCeuX7fr1ebzabUkoVrmKMCSEohkUV8DwvsuRMvHETbbPfr4m8pr3cjki5KvauY+s8sT4zGjxHKZWGqkg75lofJvoskNkpM2lFbD1T1vwINqVM7OxDJ6msSIbl6rEyMQHtk6L9n8pCzqD6ghM5hqorya77jOlFpFQjacJPaS/L19PvOmkkm3Y8HFjMBcrpksToj93/rTRUKSkwoyKrDcQ5eumLldJ1e7H6xAJoFlybhWSvQ/ZxGavrGXqeRxvQlSAiWcz7jVSgrPpM33QZJUvnpozGKSHVTJC3kilLaXa9dKk6VLG42E26qPGtJPITZAgQxOqRa4tBTCx7SikxJdu8UyKyFEeKK90egRj911hGkMIazBsvrE8p6QAR+6upZ7nHXJUpdknG5qpIuKrSUDVlYC99kk+fZ3rIaWK5+pqf8ZJIcebfvJXMuyDnsqvi1IScOM9T4nSlOLmlyMQMk3rWtE9ZNzNWVbpUBKeg4lAVu97m4vmz7shIWXn71QzfZtSnXI1nLUl9AQl9qixJ/WWC3TFKhA0l6XD4Zs3WyJhJlvoUuo94SYlVZdFLr48SPjlJBUQfwRl1mFmTmdmqossi8xP1dHpSwH4iEUlvwGmYXUYnMUvdZroSp5PcJH129ak0qzIDtFkke9upQFhkWUgpNJYaxJaepc4ptDHjhRHF9JJi7bNg9bEPqsyCIpaJCVSDl0skY0lBEj1Poe1ZCsrud0d+xbjnCZAfEWLzmViHKcMvpUuloSoiSTMhfYQlORSRnpg4hYrVdqKomhQrdGL9Y+0lznkzf8zwtCGXfRqkSBJ99urTMgJhpj2vJPVplgxTOjFXfWLzYYwlHVg4U6eksFQaqgrzqcj6o7Mnk0lFrs0uxxgwiszbwjEvXU/KM90OmVEyNk0WOybE1KeUKR23KaFz+hsptyli+fjsOHgBqTRUQdHQgC6xK3z2bibWk4UpZBfT6YhNk55J4ZmWpCdh90R73h4pJkd5ZnEpMutlLIWvZSw6QhuTPL6K0KtKQ1UkVoVGnC/JrgNc+sKYhEEmrsXmM/HaWDEnf96onJ6DeW0WvbBEuGRk4S2lCF0qMk9IpgfiXFfF9t3EHHSX1swkpT7m7NCjE8culYYqkiR40tNE7Bn7NZI4Jc3EiiXpWSTWY8oyppPiXGVVLKVcEyvLLWJ2GRaW7GwlRXIFDcyGzViH9AGQBez0d54qIpWGKpO8ZL9qoocFh7mAmTh2NpoMLnvFkupQLJNyw8zZC41lpoUzKZYsMjCOrBHKKmiafIpRrZQ6xLYzizuy8ciYe6xUGqqU5Iq5UCvrR4hAcrw2S+mxAebs8828MKIXllwDtJQBFHvvsdXQ0/i+Px6PLcuq1WoAQKd9cs71w4jVUQr0eQgppWVZnufRVao3zfqUNTGOEvSTIg9Z4nFJjKlw/ZMW9Vi3Ma9eolQaqvJGcEhil5r0TApEiGIXIrMsNJ42JsEr5MSyCOlLujZpYZxoz5inGQox7YPB4Kuvvmq1WteuXfN9/5tvvvE8b35+/v79+57nAYBlWYuLi+12++XLl9euXdvf3x+NRufOnfv222/PnDnz5ptv0qHssaGAjJKUPkv9zTYpUG764EmyZCdNOvyld2563fSfTmJVBSXjzAGNvmYB+8L8NstsSYJLpWeJN2WRifGp2MUzI/hOqY/H44cPHzYajdOnT7uue+/ePcuyzp49u7S0tLOz4/v+wsLC0tLS1tbWnTt3ms3m3bt3B4PBz3/+8/v379O5xhPvN0KfY/s6aQBEFox0Pa+kEJ+U+qhREdEnlqWnj02Q9Cmg6kuloarAygmZB4QSlrB1YCLKmHrStZCZHxWQAkv9UQpNDyHEo0ePAMC27fX19VOnTp05c2ZlZeXf//3fX758+Vd/9VcLCwuff/75ysrKgwcPBoMBIn722Wfnz58HgMiSky4pTKEsmT7niUMoZQnRgTVWnwjTuRoTKvNko9JQBXHok8uZ0n9NWm3Sey6Xx54xE72GEQ8xoh8XA8+FDrqYFVZZnT59+t133xVCbG9vM8bUJ7boKtu25+fnm83m5ubmL37xi7m5uX/5l3/Z399/8803TS4wsfIFap5dJvYInQWYsrbpznXE38yLI0l6ARchCRMrshBWGqrSx0QS51KNrrf+xHFQDBGyXzVxnYwFrHSn1QS+WD1jJc30BfTYm3IcZ21trdFoLC0tSSnPnj2LiBRT73a7nucxxlzXpYD622+/fenSpXq9/t57762vr9OnbqbE6wKTbeL9xq6F6p+x7psOUmbF8lKYCCSlX55loVURichimbE+s5ZKQ1VEzNmYYs81Oot5Z5EwROEZHlH0vykViAyjLHoWyZtn7PxUFtJrtdrp06cHg8GDBw8WFxdPnTq1tbV1//59Okb99OnTm5ubz58/H41GFy5cWFxcfPHiBW3qeeONN0rZpF7AR554j2aGkRs3QQpyDssU0VeyFN8iUudc+VcHpEgqDVWx7Z7pKgaApOeLVU0jKeiZa33WK1bgqmJSViOYgojNZvPKlSsEOo7jnDp1ij6oRQ4gnbnOwi0mnHP1uS2y2LZdegfNNKsUBCmxJrFwObFWBfLPMg6zMLsppdJQpSQLfT2Ea6QjAwApMcAtrUH1fTopk98kPpHVJmP3Z6m/WTQeDmNFxkTSuqfs6ktWkACaUGi9zSsEQ/V63axnbGIAIKcvYiylJqro2KmlGjwyMIrpU9Y20sWxOovbn5UdwmJdEP0rZ+avefUSpdJQZU6wLBK2FGKgxwBQip+YNP9jdXOUREZPkmRxHiFuMCWhc0RnCdEuM59IIyctktMvntl7M0vOU2JH0gDAUCBbI0Byj2Svj8rWbNiJpU+sgFnV7OtTJMhwvFJpqIpI9gGEKAE4IMR2R8oKULhj1CoHh4fpxEsihRab/7GZZFnozLmRV88rpVOk7HoS3UharjBDvCkX8TH12D6KhZtc7RZJHLlB/Stn6r5SFu+KSKWhKn2CJdmJOAMgMOJVMdQD4mZyXm+IFY3v5CrIZEwZM4l1+pKcoFlLbFsd8azIXlw6Y8qYZqIeS3vz1rDYVVmWMTg8L45dKg1VSvKOBmXTvb9YHydSSoSKq2QTvcKIpFwVW/PY1Tj9HidStuxzKcu4z/6efbqjp9uTvOBI+oklUsfFdm4Be8ZCs9QKEjoXDnd00hKStxoZL8HDMdCIZKfkRyyVhqpp4Dx2HqYgSMSYTqFVmvQaFljGU64qMXAQCYtk17PkrPQk9MkrWYrO5Q+aeBQpokC1TZhIASmz0Fg9qRopkJQF7vVZEFttHWQrQqmg4lAVkYwzSm99XS/sr81OMtKu2UlRulok/4kZJiUuQC4m2ktv3th66pho/p2yuCxpMi4zkZbRWWp1pNJQNXF5gYTxR89bEdH3hRAH3x+P9WKOOEhcuLi8F05MP6OxqMK0E/M3V+8CwJRXcuU/o8RT3mPGy7NAlZnGnFB5qfeMxlWloUpJ3sUfEVzX3dnZ2d7adj2XTkeyLEvfamQWkdHpy1JhFvfgWf2UvS+zF5cxwyPIJFc+ZitldKPMTI5GSimrMCKXdadmswsh6ORPx3E8z2s2m3S4GBSZfTPpjkpDVXqANkU4d3Z3N58/fz4ej4fD4XfffXfx4sVWq6VjvzklIkXHcrqkkFYkCqZmbKzF/AkOT/KkNGZ6JZELTZ1ux+SVekEpxSX9M/JT7K/TgGABqMoOBEmeTiSGEFtQxomaFIKIKLSVP2I0B2pS5rG1Tfmnmed4PL579+6ZM2fm5uYGg0GtVjtz5gxU5vEfVByqIpKRgiKiELjxckv4ol6vP3nyZGNj4/r1641Gw+zXjKtBLCRF5rOOIAoRSNEBJYIvlIB2zyuLiWsqw1icMouO/SkWAXU7ao+lIiWCgUSxjRDbdDMd7rHAlEScY6duCiIkjRAMJd0esai/kTR0EkMkQUpuEZ0UHezSIS+25rZt7+/v0xmHUsqNjY3V1VWzDY9RKg1VSdiRbkdE1x2N3RG3OLW7OhUXwtkYOwjSM49crhsjUxEPn6JvQkYkT4VNOspAHCrBYcwyf0qCJzOxmUzPNnJrJsZFEuu3k5Igu+hXpSwhepp0QpGSJh2PzNzwsOgZKrxIApTI5fRPepcFjSNZIkVguCRHKhMZGEk3xbSgBIt7xCSlpGMOB4OBlJJODcPKxNcrDVVKYkdSij4cDqQUiFir1SzLQkQhhO/7EDd0YnPQ/xmZpZFZHZmrymIODoVEcBhHVJoIn4JwXOqX6P+MFEq7kNMJmk73kqAKDkOMPhPMUat7lCaQma2aRdRtJvVvrJhnMKiGhQSGohQdBUx4ilyoClJsKJJM/6uTHdIj9Cf2KpUtFRFbefNC858pOUd09dK4ZVmWZUkph8NhxpY/Gqk0VBWGc+pgmo3tdvtnP/tZu92mDw1AatPj4ZVNMTK9SjoSpVdYpaFxoJM7Exoil0eQKDb/pMuVYuJIbBGxv8am0Sd/SjI4DBOgtfnEPk25PKl0swgdffQ8U9Y5PdukEZK+vMVeFQsQ6VelY4r+z6Q06psaKXlGpFarXb9+fTgcElTpX+hIuuSIpdJQFZHIIpmuU1f1er2f//znu7u7ePg0hSyTzfO8ly9fjsfjyOIZ23lJgyBlXumol/JrpIiJS5xZYsoMj+Sm2i392vQ6mDelv6w/EWhiM9EVnSdGckDj0bvejDpGZJ+BsZdDQh9NzERdmN6GKeMtspRG7FSltbW1VqsVyS29RCnlpUuX5ufn9/f3yf+omlQaqiLrpGlP0emfKysrw+Fwfn7etm3dmY9dZnURQoxGoytXriTRjYySwuNS8oylbJEEWfKJJJ7FCjl9nrHz1mw3BZoV8UdmLekUMpIsYhmPx47jqLN0soxhciAGg8H8/Pzu7q6eW0ZykL3OxaTSUKUkL04xxhzH6Xa7QohGo1Gr1SKOAOlqUTKXYkIxujDF//pBykSg1CVLygLzLb1WPxK0yijmCj0ajciPg8PtFjsLVBrLslqtlud5S0tL9DTQzL8AYyhLKg1VxaCBMVar1Wq1WqfTQUTHcVQPxdK0pPDN7u5up9OxbTs7z/8hSSkYBMmcLhcxjCT78XCrLGJG9DY2Ni5cuGAO+AhsmV1AUapms+l5nuM4UKXludJQRZKXghIbchyHHmTo+STpsfEd13Vd11XB+HLlh0EQMlZePyCpwOWF01dNUuxLTCEAACAASURBVKIBZQkiCiHG43GWFcL8J2OMjod2HEf5IhWRSkNVbKem9LTCrGazqb9DM3FwmGjFGFtYWNje3q7X6+YRriXK0U+/jCUmxY8KF/qqA01ZMtN2oE0G9XpdkSY9ip8e0Vd2egut1WpFiFiSfjRSaahSMrFxI7rjOI1GI0sOkQTqAS1jrNPpPHz4UG1sgZnFDkvx83M9pCsAHAXw2owAgjHEfwz4NZFB533uYTap+qeUcmtra2FhQYekXANMeYKRF9EKZFWuVBqqCsOBZVnNZtN1XchMrEj0xPTpFH1rldlP6U/xUhLEZjVN35vEvtyRpL4ik10I8dHYQDDrqpYiUz751SWdgEyMRaSkj1gQkZ7ira2tgdaw2UOBlINlWY1Go2pR2kpDFUneWBUAcM7b7bbneb7v0yPbAl4P9ZkQQj0KMaUwVJklTgNVSSgwUzGDsknGpAcasZakW4h9EpKXj+SSpOct0+emS6TFMtJ/PU/dIoSIeHyQDQHVA3EKLM7NzaUM+2ORSkPVRAabFCOkcNVgMKANnPrikH0NR8R6vd7r9ebn56e5iwJSDHHKpSczRYFXTrKf1xwrR9aG9CCIxnzGBQC054OIKISo1WqtVktFe/MShRndbKWhaqIkrUKMsXq9Xq/Xx+OxEEJBVS5nUErpOM5gMFBOe5b6QFzn5ZVSrpoStmYEVVlW+GMXs4ZTfuQ5+y1P+Wh4f3+/Vqvh4Y3sWYpTw9W27Var1Ww2C5Q+U6k0VOXd2qPrFBcUQmxsbNTr9ch5QLokkRGaVOo954nVm8jwy8KOjIkrGAB6JaRYlKoU/I3EhpKGZcrl4/GYRnvSEh6pamRB8n2/2+02m021GzFybXa9dKk0VJEUo6CMsXa7PRqNKC6eghdJfU90zPf94XBIPTclv50SPk6g6mikcCw5L/XWna/sl0Occ6DydF23Vqv5vh+7HzC2IL0+o9FobW2t3W5XkPlWGqqyrCpJGMQY45w3m83l5eX19XW1n82cw0lTmsLqiDgajY7yUUhelMkViD0W/JrIFI5X8nZursRTBrmyCyJ6ngcA6tSj2HrG4hTBped5i4uL9Xqd9qmDAW2YYY/V7Bz8SkOVkqTxPdHebDbpXAvP82LfaYJk8MLw1XnXdelt5xlFDTNiTeFJHoGqFJaqS7FYmzlkszRX0uIRqUNsVubcSL/B2BpGIkTZIw96+tirIps8Zhf4k1LSmkqPrc0qxVZS/ZPqOTc31263VeYRpYBeolQaqqbvV8uyut1uv99/+fIlfQyCHX6OCwnzRBk555ubmy9fvkTEjCtk6YtMBEyLZaiD1NFIUuTFnOS6ZA9gl3U7eTNJgvVSKhOLs1kSE0gtLi4SpYqtWBJOIaKUcnFxsdvt0naq6W+kdKk0VJEUi1UpvVarra6u9vv97e1tCjkxxlT0ihnPECO4QHR6OBxSfD0yCNQlsVkpmbLvzTk5cQSnW7JPhvT8TTqTkrl+FUvdaZVOo4pJElMz66Pb07OKWEpZk2LtSVEn+smyLGL9zWaTKFXkQpNb6TqdU9xut9fW1qr23p8ulYaqUigoY6zVap05c2YwGOzv79M5PnqCpINu1eWdTofQTT1GLOzaxIZF0uetsmcsMVKuySJjRX9lcprByuLe10+q2xGI6d2bopML1Q65SHRGiEmpSRJxjkVts0TGmG3bjUaDc+77fhI2weERyBgTQnieV6/Xz549Ozc3N9PXXaeUSkOVLkx7UBI7sVN0AOh2u2+++ebjx483Nzdd13UcJ0LWkpBOSkmBxiyDPlLhjHaW/Awoi6VwTXRJ+UJiLLxOU272ZkwhqrHZps/2LFkVmKhZVoL0zPUaRhi0CVWx7I9EvQqmL2xJUCWlpJDW0tLS+fPn5+fnzeOti/kxM+JllYaqJK8nndDG6o7jLC4utlqtFy9e3L59u9fr0be29BGQQuJKZAexvlgxupTxquyZl/v16UgN9bUhF1rlKlH/p9537PAnHtIlqdPzLleRDLNcO9HTT7Lg4ad+EfakKyx83gcAV69ePX36tDqJJKWsvHrpUmmoIsHpYlW6Xq/Xz507Nz8//9lnn21vbzcaDXosyBLeQjCNuRZ5mNR5E1lDOlBmHCUTPbLYglKWcV3Sy41kovdFiiR5PelXQVx/ReqZBWtUmlioKlCT2EvSncGJ+esyETj05ZDubjgcdjqd9957b2FhYUYnspUulYaqifCRYtcT6H1GzwQ//PDDW7duPXz4kE7gS4opxA7NUtxACHEqi48zcSRNw7CS4KBEyqbS5H26V4CIZXSyJuYwJZToxcV2ccb8sxOxlJ7Vf5JSuq575syZa9eudbtd9Ux8IiEAbSqdOICJMnH8pdsj0MMY63Q6165dGwwGT58+Vd/dSkEosyBz/KWMyBT/McIgMnqaJraaKFOi0xpbaIEMUxKbradP8ix0xuzBLHXAuJ0laurqvROrp1yuFxc7MCKUM7bOWUZU7BiLXYHoiJilpaW333672+1Gfk0a8NPoJUqloWqmvNSyLMdx+v0+QRWkAt+UrZ+R9UwZVCqWW+l1SxLM/ExNpYfDy3X2CyMzx0STdMnC/lKqlPeA5lxQlSQmVJl1oLOMHccxX/GrvlQaqkhy0c7sumVZS0tLP/nJTzqdjr41NFfFlF6449OXx6RsSxxn02cVG9UqADGFpUApWXzAYkXk9QCy5z+RVKb8E0IEX11d7Xa7VTuLKotU98sfOzs7sz4oqrL3fiInMlOZNaXa3d1dWFgoN89XgFVBIfY0McoQIS9JEcRZ61nqOVM90s7l2gt0Vro9qdFmwbuzV340Gg0GA/roJLlXevTzGOtWom62/8T05UqloSqF007UcyWesqxXXceEfQ9l2XN1Vl77seuIuLe31+/3d3d3nz17Ztv2T3/604WFBR5KReo5pQ452790qbQDSBxyRrGq6uhweJJPSdAm6vqFee2F9R+q0Mes+v0+fZCq3+9/9913X3/99fLy8rVr1y5cuLC4uEiR0OOu6ZGKmrwlSqWhqnCsihlvopk+RQXtSfU/Fvs0eqywbI5eubpeUJJ9Gl0IsbOzAwC1Wk1KOR6Px+PxcDh89uzZ8+fPa7Xa2trapUuXlpeXa7WawqwqLJAz1U+g6kROpEKCiMPhcH9/n15M8TzP8zw62IBg68mTJ0+fPt3Z2bl8+fKHH37Y6XRela3hU8oswuqVhqrS77aCUpaHVWX9hyq+729tbVEcXUpJUKWO30BE+rzbYDD45ptvvv/++7//+7+/fv16t9tljP2wG+dHx6pOYlWvBChUtmIzFSnl3t6e53n0cRchhOu6dLABJcBQhBCj0Wh9ff3jjz9eXFz86KOPLly40Gq1XsV9mBnlRwdVJw7giVRWXNfd29ur1Wr02QUiUHRkI80pPCxEu27fvn379u3V1dUPP/zwypUrr+JWzCzyo3MAFVQVYCvFIrhH7x+l16dqepYodZI9VtcbxLSbnZjOSY+MCwsh9vf3AaBWqwEAuX7j8bjf70spW62WfpA/4RTRK8/z9vf3nzx58uDBg0uXLv3yl7+ksw3Mow2rppv9laL/6FjVSazqh6H/wATDPZ90iBBRKtd1t7a2fve73w0Gg7/5m79ZW1tzHIce+SmqpZTxeLy/v/+HP/yhVqv94z/+4/Lysm3bPySGNYvJa/3mN78pN8eyZDQaNRoN+KHHqnS+kFHXry2gU27F7MX0H5JgGHvinNPZsBSfcl33q6+++uKLL7a2tr799lt6LNhoNGz7YJe16krGWK1Wu3jxYr/f/7d/+zfG2NzcXKvVOr7bKlnU5C1RKg1V9Xr9WIpOmmB57XqCWPZalv2VEHbc3msWXV9IYu3EiXzfJ9IkhKCA+ubm5u9+97uXL1+Ox+NarfbixYunT5/2+33HcejI88hGUBZ+YGZ+fv7mzZvPnz+nz6+TJ6iXq1cGtEXuuOxZ9FlA1RF9T7FEifT3rHW1DCo7C2WiXen634g9tty89ldFr45kqWGsnbanW5ZFnzIit248Hn/66acbGxubm5v0MuDe3t79+/f/+Mc//va3v/3ss896vZ4QQp/8hFyNRuPs2bPvv/++7/v//M///OTJE7XXoVj1jsB+XFLdVfokVvWD0X8wIqXs9XpSStp6Tt9b833/xo0b//RP/7SxsSGEaLVarVbL87zhcEhbGWzbXltb+9WvfvXaa68RF5OHhajZ+vr6kydPfv3rX1+8ePFVfxdnFpO30q8rk5zEqorpJCXqJ7EqetJHn9sjiPF9f39//6uvvtre3qbXAIUQW1tbtCudc76/v4+Inuf99re/vXz58rVr19bW1sglVBSbvuJ37ty5hYWFL7/8cm5ubmlp6YcUZS9FKg1VivHp1O9Ez66XLpWqzBELRanUozp6nOf7/r179548eUK70lutFsVoer0egRRhFl31ySef3Lx58/r16z/96U9PnTqlZ04JhBArKytESXKdmPpjkEpDlZICbKVYEPHo/SO9PtXRk+qWxR6r6zee157UaMXsxXQAcF2XXD8AIMcNEff39//jP/7j5cuXlmWtrKzQC4BPnz61bXtpaWkwGPR6vZ2dnfX19VartbKy4vv+73//++++++6999778MMP6avrjDGKfHme12g0Tp06pShVRbh/Sl8cmVQaqiJtkctnSbo2r/1En16faYZ57cV0OpVcRdMJqjzPu3v37q1bt9bX133fv3TpEiJyzofD4erqqu/79Gl1KeX6+vrm5uapU6d839/Y2GCMffrpp++++y5BFXmOw+FQSrm2tkYnaMfeyDHq6T8dgVQaqkhKXBsrqLPD+5jU/UbsJepUSjF7MT22NytizyLEd6SUjuOARqk2NjY+/fTTWq3WbDZpaxVxrkuXLrmuOzc35zhOs9nsdruO49CbN57nzc/Pz83NffTRR61WiyDJtm3aq9VqtdbW1o4eBV4JqTRUKe49TYjkRI/oujGvfRo93XiM9olCOELBb/XMbjwef/zxxy9evBgOh4uLi2Tc3t7u9XqdTmd5eZkx1u/3Nzc3bdvudDoK72q12qVLl/7iL/6CwljEqobDIQCcOnWK0LBwVX/AUmmoUsKONl4DP/pY1Sz0CJ08lkLz6qQQjti2jaHr5/v+/fv3b9261ev1er0ePRBkjPV6Pdu219fXaRdVs9ms1+tCCM45vdXcbDZbrdb7778/NzdHDwHp1RwhRLfbVR9PmqbOFdFLl6pDFQ0XmtjUEAV0lVsWe8SYpOsF5bVH0mQH0Grq+j9Ne2Taqw6NTWAysiz2dD1SUC4dEclrq9VqjDFFqXZ3d//85z/v7+83Go16ve55nuM4d+7cITdwdXX1zp07juPMz883Go25uTl6Z5B+euedd86dO0eUisLnw+GQc05vAh77ihLRoShglS5VhyqS6SeViffp60Cu5Tqv3ezRjIhQTUmqZAS/zKZIt4PRXEn20nVVbSnlaDSikw8QkTZSeZ53//79+/fvP3361Pf98+fPO45De6mazSa9VdPpdIQQtm3T/oZWq1Wv14fD4cLCwjvvvNNut4k9cc7H47EQYn5+XkXTUwZDpNGORoe48ZyuJ46VKaTSezdS7nni9Ki4HOWqqORY7OZkq74dAIhSUSycGJAIZW9v78aNG8PhsN1uN5tN13Uty+p2u7Ztj0aj7e3tTqczGAzq9Xq9XqdDivf29gaDweLi4ptvvnnp0iU6VM+2bWJh9PVcolRmq1awMSfqs5BKQ1UKk0z6aUbks1ihJotWemS9msVfvbgke2z9y7VjKGYlK25XOEKUSkWpvv7663v37o3H44WFhZWVlfF4vLW1xRg7f/78ysoKY4zO2Jubm6MHhZZl9Xo9xtjy8vIHH3xA79YQ/Lmu63neyspKo9HA/KJXe9aNY3Z3ij4LqTRUKcnbUtPooM3toylxeve2sD7r4aXLUTYp6aajbdpTHHPXdYlSAQDxKTpM/dNPP93c3Lxz547ruuTf1ev1/f39Fy9eIOLly5drtdr58+c9zwOA8XjMOb948eLq6uqvfvWr1dVV9X1AOmmvXq/TB7io0LI6NIVlT7Qn6QXmRYnyY4lVZdfBGLJmMKWAPWVKYPIm4COzm7dfoj1CIdXtz9qeRVeXR+xCiMFgQNxHvVHc6/U+/vhjeoHm3LlziOj7fq1W6/f7Gxsbw+HQtu2FhYXFxUXG2Gg0qtVqo9FoZ2en0+m8884777zzDu1FIGAaj8cAsLKyMvEUUNWM+hiL2FkYY9KvNe0RJcmeVIGkfj8CT7DSUGU2zcRF44iZwvSSfiNqPKWM0WL2pDqUbk+5karZVZ0RcTAYsPAJnXoz+f79+3fu3BkOh8PhsNvtjkYjANjf36etBpxz3/d3dnboXL1Wq0W7Q13XXVxc/Mu//Et6jEhl0ZvP7Xa73W6bmJ4k6S1vXj6NvWpTqdIOYEpL5WrEpMRV6AmTOet/Y+06HUuxKz3Wrv9zpvZX6K8SCiFRnJtwSko5GAxu3ry5t7e3vb1N9na7DQCj0YgOBe12u3Tyied5tGWUlEaj8c4777zxxhsEfLSPdDweM8ZoR7vZieY/Uyp8ZE1k9nKSPgupNFQpyTiHU9Jk14tdpU/XXHYwiE/sGlvAXjUdNYdC3X4u+9HoFE2ncBKG5xFLKfv9/mAwGAwGADA/P99sNvv9fq/Xq9VqBDf9fh8ATp8+3Wq1ut0uvW3z8uXLdrv91ltvtVotk1LRIcWm16Y3YKz9WHQoOptKkUo7gEqmnzD6WIyzH8KUiY5n+E8FiyzQgYVq5NpDHRnJ37Sk2185iTgUquXz2o9ABwD6nB+dia6gijG2tLT061//enFx8cGDB8PhcDAYPHnyxLbtZrPZ6XTG43G73fZ9fzwez83N0VM/13WXlpZ+9rOfXbhwgcgURdNd12WMLS4uqo8tl7sk6A1Ylq7nP1GfPCbyS6WhKuWekxzpYg525IpIDgmsLYAoKhYAARhjMq4Okfz0X5ExKv0AMemmmUK/Q3aWMi5LsR+qaBn2WVe4RDuGpw/T/kzCKQVntm2fP39+dXX12bNnN27c+OKLL2zb7vV69N0a13UBQLl4u7u7Gxsbly5dev311z/66CNiWBQ7J+9yaWmJDtiDsuUIGm2iPgupNFSlgE7ST9lxKoImocJ0hy1IhoCIEiVKpNe1fE96vkdrI+PM4pZtW5ZlMc4tzi2bDv0PjnkkpgUQKgreGCCyA1A6qJhWK81NRIwkPLiRpPVNv82MdpWh0UQF7WZBlbUj4ng8Nk9QUHfked7333/f7Xb/+q//+urVq7///e8fPHhAaV68eEE7zjudDgA8ePDg5cuXV65c+dWvfkWfs6R86M3nRqOxsLBQbFnNKNHlcerGifxVpcTqs5BKQxVoDtfE1knRD/3FgBNJxCCAFAr9UyLI4OuSPh2dLXzaUyOCNZbcvPAC4lOB88cYA8Y5Q8ZombEs2+LcorcoLEIxizHg3LIszsNjbVkcqgUL2sG7FkSpWIBtAfmK3rIabUnEJ0uzJw87jUrmlFignKmuBk+KXdfpJE96Toeh66fmp5Rya2vr888//+CDDxhjCwsL//AP/3Dz5s0vv/xyc3Nzfn6eMI5cvCtXrpw9e/bdd9+9fv06USdFqaSUi4uLkY9uxa4cR6nrDZh9VYtt/BlJ1aGKJC//1HRERAqMCiFQSCHogY4Qkg7xF8IXvkAhfOH7KBGDT0sCAAOuaBCjKBQhHleFICIELhtKZBwQQBDeAaJEznwGiFIyAjKmIRBjwFgIU1QOY4wxDgG4AQPOrHDHIOOMM/WVpkCUPcBIhXmMMwBk0ViMOaRCtFVsjv5zMCi1kaoniO+dWLueAEMPFxGYat3DUGukz2pX6JNdV5fT637UvhCeR6yLEOLFixcLCwsvXrz46quv6Ij0S5cuXb169Ysvvmi32y9evKDjE/r9fr1ev3TpErl+EPRrEE3vdDrNZlP1eoE6m7qOJsXskXUuts3Nvo7t4hlJpaHKbJdcCwUiuu5of3fXdz1614FwKpi0IINECIAcAQEIUJBzhsgQAZlkwFAiQRVjFDoKyQ+AxXno1BGxChCNM0TGABlT85pR3QAAKSOJkixCCEYJg+mLjDEejJWAb1ucBRUm1gaMSuMWJwzkFs0xGXiZXGEjY5wxejc2hDbGOGfAOQ+wEhhTxA7CGkJ4w0x1hI4tWYYmhtfELLlJY3si8KXYzUmY0Y6IxHeI7NALNEIIOqGFwuqMsdXV1Vartbu7u7i4+Nprr33++edbW1vnz5//6U9/evHixdu3b9+8eXN7e9txnFar9ZOf/OTMmTMQzn+CQsbY/Py8/rpf3mU49t4jfKcse6Wk0lCV7IZkJZyj0RCE53CwHQuZJVEC2HSpWi2llFIgAkpkKBElAmOATEqJgBbnDLhEAAYWt8h1JBCgtZYhQ4pkIQAwqRY94lvEngCA4IBmPgBjzGIW1cSyLAxDVjRvghGDYWoEX8gQqgBFEFFjjDE/IFrgAQKy4I4IygJoOTQoeQA3dBeEW8BAIRiJpbgc55ZN/7Lof4wfirplAS6NjgX4a/wU06c6jsSuRiXaaYMCNQAA0PEJtm3TyS30ZQfO+alTp2g/1NLSEm1NuHbt2r1793q93uuvv06fz/rDH/7w4sWLpaWlt99+W1EqAKCPxc/Pz9OuBXMAK6OJIxH7UTaU0nXqOlGfhVQXRHd2dubn52P7L6Mupdzb33ZHfZsHYBFkTWABjMEB6UGVAEMYAxXMgjDAGryzqrBOCskAGOeUhikIC9CKCQCkj1BKxIBGIQJwYAIYIhBaoAzK54yHlI0x4ngAiDKMXQX/QzXJESSFz1gQaiO8wyBHCCE1uFEpJcXNlJEzjgBS+gDIOREwDhDyKboRRiQOFOljQYgNOLMYB8uywkNNFNwRKAILVCKKDBgE8HhA+aL0IZ0QFR4PKfp4PB4MBnTgAW0mIEi6d+/e06dPz507d/r0afLaAIBO+1xfX2+327Ztf/bZZzs7O4yxd9999/Tp07Va7auvvrJt+/333ydf3XEcek0HEc+fP6/wq8T6z0iPNHhEB8NzVPYf6XcAIT9JDtsaAYEhY7TTVXlqAVQp2gGkEByEMZsDzw0VyCH9DxXEB38BEUESTKAKzxPaEaSFuRHlAeCc+VJKRJrQwhdhtSlQxhiBlAzZFgOQHIL4U5CACgrnjyRiRL8TPIR15CwMRxFcQLi7QiE0YzzwhQER6QO/klqIM05oGDYPUqMwxoIAV+iuAhzQpAOfgqhcwOAghCiuAIsibIEPyhlnKiAXBOGUBCdkMkZ5Br0UPM0IORslBQAWNBMkTzYMSOihDQr0fWPLskajEX1jZjAY3Lp1a2lpaWVlZW5ujshRs9kcDod7e3vz8/MLCwt379599uzZqVOnWq3WBx98AGEcnZZM+nb82tpavV5nRhMdr66GkKnracxrD/XySawq5adYPqjbMfChwgkFTALSXIYgiER/gt4hBIKAPxxseAnmV6QkrXAZRtYP8lV1OEh/IFQjgjMIAxkh6oGQUqIkNERfUgUlSimQcwaAQkgmkVscAQnMOOcMUEqfA+eMSYJNzhhjQviIwLmFElFKpFg9C3AcGA+eGiDjFmeEShQGQ65uI5z5iBRPg4C+MUYOL5OMHqlG4ACCu0AZtiFKDIE45Kxa5wWwEz4e4AHqICKCbVuc25wTqCGhN9D3Pi2LMaBtIhbntVq9Xm9wm+sTSZ+E+mihEJIepaKU9Aqx4zivvfZav99//vz548ePa7Vat9sleKLT8mj/5/b29s7OzpUrV2inguM4GK4ijDFyJxuNRrfbreCHSPOi23FJpaEqFozSf4rYOedPHjy0bN5utbhlCfQZ445jO06NcSvcK3ywDgceDwAAMM7UfDgUF2aAoNgOAALjGj0BYMAwvCISldGrR0Uj4kFEPrgFqbiJxBAfMPgHoZuUCIgSpRRSIkDgokqqthTgCYESGeeOBUJKAHQcmzHLEwKCKURYHPAIAUIIZIwDUKgr8HQQwbZsbnEqlh4zAjJEoByC+BvnzDLA/ICfWsoLZiBlwFwYoJRSBFwGQUok6mRbFkP0PA8RGQOLM8a4ByBBShRSCiklIHBuMcY5syT6UvoMkHPGLe7YtTMXLiwur9IzW7V6oRGaoUYbjUbq++w6etZqNUSkt/kuX748Go2azeb+/j4F3ekjo41Go0bQ2Gisrq7S+euKuNGrOXSCAp30kjKkj0xSGFOKHvlLPyXZZyGVhioIm8lsnYk6XcsZP3X2TM2xaF5JlFIIKRFReq4bLKEQrNyMMW5xcrds2+GWReEbi7YUIzAW1ifkWYgSOGfAAUInC4CHXE53MMMtD1wxLZ3RhREoijoF7hRSpqBH2oJQUQgCCMDCjWKIgDTXgshYKPpWRkfaYXsC7dfgnDk2lzL0KhkTQiICtyxgwdNJAIYohQgIF0pkDIFJ8g0xjHkRbyNORMjJ6akCYuBzcwDkHEUAHRI4Q5QSUQJy27IBkDGU0gVEYBIApRRSBDSTc4sBA5CcYF+6wJhkwBk4waHkkoFAib393cWVVXZ4MOggohpHfYpGb6hgMHBOe0EpIl6v12kbuuM4xMJoBwznnN7m02EIEckBpA0K3W5XfUpLH9jV11UDmvbYe5mdVB2qSAp54wHPYZwxyyLCZKMFlgMAAAj8wKvjcBC5oBFLwRnhSyF9yWhrlOCcATCUEjHAE1/6jDPObaInNNWllAyAc87IyHnopIQRc0TFmzDc/4AaD1NQh+qdQg3fAqyEMHkY8GbAmKU8OhWOIgSUqJ4WhFWg0kOehgcbicJ9ZYjoC04JpUS6IwCQUgIGHwSWQtKs9qVkKC1OVEIi+oq6ISADZJwjgJCCSckYcUQhhZBSICAgE9JnAAgiBF5qAOCcOQH/RcYkA2p9zrkFgAiShRwzgHApQAryVM2VFzO3vwAAIABJREFUTKEVAPi+rw7PU+Cl0gMAfWmGzkhwXZfOWQcACsCvr6/3+30KpYfNdjCrWRihZ4x1Oh26RGUeW58UezFdr08xe4QoJf3zCDzESkOV2S65FoQw+BzSEYADQAhSBHZ1CWccuEU8nTEGDoQggQfXaHk4KABoQgWvyaCKy9N2Bdpa6vs003whOGcW57QR2uIWY5z2CliWRQM8iI4TqdaixQfodNAsDA7fEO1xgDByBAGUqRlIlWOhxwsMGFDwxArbIQR5KhfD/wSZ6Dv8AYiHkElIDB8sACJzpL7SMinJgwVugQBERMuygDuCgeshIAIHKX16nMkYs21ucc4AaRMu4wCMIYIQ2O8POu02B1CPTUMPGYgho/YgxBxLahJKKT3Po7ZQlCocOUhn6QFAu91GREI0tc2Kwk8AsLe39/z580uXLi0vL+sDifKk1/0WFxf1Q6kO9+Bs9YzIMtFeBak0VJmgrv+UJQeFVMG6cWi2MwBtt0LwQ/j/TFEzIu0Kgg42gDLGOP0avspH2wiIDARPCx2sIQDKgC6FWzQBgF7FQUQphC993/doelicAzDP8wCROw6hg+M4th0cIBnuUKcCQSFziGgKpzCoDKKkWyY3CgIgDqY3UTcWVOig1QJaQdE0SkInVQYO86GWpes0ohpE3hHpWagIztEUUkrh+1KiRJS+ZzFwnBq5jRJt9H1QsT5tOzsBsgDc2dll3B4Mh512k+44QM+gIxm1sGXZapjErmSofeIBQuSiNFJKy7K2t7cbjYYQol6vE0ipnQec88FgMBwOO53OhQsXbt++ff/+/W63W6/X6Sx2opmEaIyx5eVlYqCROphjNX1UZ7lwdrrJT1P0WUiloUoJGsHRJLumA2OHKZCaluHFEJKlgwzDfyr3KsSn+GqxYH4z8rNQzfYQ9BhwYAhoBR4Zcs11Q7qK25YFzoGPp6Aj9BJlsMMUhZT0chB6KGTgeVEMyQ6mnAg9o4P2AUAJMnxDkQWxd7VlSrtv5WpqROzgZiGE+yDwpFqMGBYgSMbVEEdkwFV72pZtcQtqAShQCGow8HEsANDiUKs3UDBPEoghgAxbQHm7CFJK39vv75w+tRbcl5AEheEX+nyJvlNvL66sqErq3o3u39HecZ1SkQfXbDYRsdFoEG9Swannz5+Px+M33ngDAOr1+ng83tvbcxzn2rVriFir1TzPG4/HzWaTIl+0/X11dVW5fnodTCxIsh+BrruBKfaIfnh0ZKIO08irAVWFCDACMAYcD6/PJDreRfwpbe6iNnWDpIrDAAs2Nxw8HUzAs3CGA8DBmS8sYEFBZQz/TisUgDFOXIhbFtJe7+DZIzIAdGz1nIu2EAQuK0p6psZocwEFemkTPr2dIw/8SyklCxxPAECLW0EUjAcoHFYq+Bcw7ZWhg3sLQ2DhLQaNqtzGYBstRcoFSKC3Ahhjvu8xAAQJSCDFA45KNxq2xvzCHIB0bEt4HoDKlsKHzHEcAMup1ZgK2RkxILrZ8XgcOKHhCQrE+Gq1GoTntAyHw0ajMRwMXM+jBAsLC+pz8HQ5Rc3ps1oK+1gYpWq32/Pz85zzyGDTgaAidqp2Rrv5zyNwFSsNVWa75Fk0GATP16jVlWsX/qjnDBreEHBgwB/CVRgYC979BTywY5h7iA6BEdR/6QmjIkrBhiAWbsQ6WIsODOEdxHZ+MHC4msIqkgUAwCxbA0CL2FWIVoE7xg/2S9F71IofIQDtyAqSUrCGJp5ESdkJIbhl2ZZF+GHZnIVT8YCiMQBgEoIgE4QoB0GEP9jjReAFEjHYfxr8n14hiQdP5YCBZVnLy0vk1hJJpL8cVCyNBTSMHRDoyECiA/Ain3gg/BoMBt1ud2tra39/v9lsSCktizNPCuEjonox0LZtevZH5yjQyeuISE8MAYCiYAsLC3o0Xe/EuL59ZezHIpWGqgirTCKiyTpo0EHTWjlfhxiWTmrgAIBARz0FhuoKRIbA8NDTQ9r0JKX0hfA9z0OUDJlt2bQNB+gNYRZsczx4whewLM0p1aqnYzFoHCNi11ZCRDw0zg64IHAIngIw4JxcNMZ4+MIhoGVByJ1scPRmpQyD94cQg4MpfCZRer6PCBa3RTiZGWPCF4jSsizbsbllB4gJKhxODSUkSiYZImdh2wnfFzI4pJDeSKQnHcqZx3DnV4Cqii8AIAC9r6iIcbT1EOmlGX2DAt1UvV7//vvv+/1+v9+3OBOeN9dpN7rt8bi1vbs7HnvueLy1tbW0tDQcDoUQdDaeZVmEVohIvex5nhBibm4u6XW/akr68h/5Sz8l2WchlYYq0Nz4SOtk1DnnxGTCMDmAWvUPHBhlhggzOOQOgp6MJr8EBClCfyY80AoBHcfhzK7X7QA8JAohXdfzhWCMcYuTH8EZtyyLWxzQAjjYwWCUhYdsDACk8ikP0y81xpQ9IDwh+YeQ04XbJELopcLDfx+eXeSUhu4D8Thu2Q41L6BTqyEGZ9QoiiqFT6CDiFJ4Qkr1YqIvhBSe74491w3c1tGIMbAszoBxy7IcW28C1DxvdZMmAAQxMxn+SHd5OFZFOKJOelE7DBhjtVrt8uXL9+/fB5Q2t9eWF1zP7Y0HvuefXl3Z3t0bjj3P816+fGlZVr1ehxBMIXyNhsLnFK2nQ6mS5j8ENQ3qKlH4Uvjok0WikKG/zYBZnNvctpht0S4Nxrnikyf7qiolSd5yFh0AArcqVCDOaQcgz0/Fp8KIT5Chngzpry884QmaIJzzWs2xrGYQIoGAuEA4uwkC6XmaL/zxeOx5nhRCCI9zq9XuOE6NhZ+tDL27gN4dCv3AwcuLYWIdptW0ZAf1PfB6GYTPAhR/C7gYyMPoZAy+4K6DMuQBYcUAuoAhoi/Co3UChmNZ3AFAYBDsPZUIiA6iRMfjzOacHr3ZjoNS+J5HzxwF7cc/VKOg2iwMm0FIYyF8d1O5kKrBIquXDD8VE7vnkxK4rtuoOUuLC6Ph4Ntbt3whpBDvv/f+3NycwJ5lo+d56rkhXaX2dnLO6cGi2qCguiYg3RBWEnHkj3fd3YE/kIgbw81dd6/v9X3pN63Gtrsz8IcMgDNucbtlN9t2q+W0WnarZbfmap2l+kLH6djcDp9yhI1kxKRy6ToqHR5Xh/I3/3kErmKlocpsl7yLA9OnHB7ELyLBoCBQfMC1VFBL38ygnDz0PFdI6diO5dToCb0UwhdiMBiM3PFeb29zc2vQHwxH4/HIBcYb9Ua3O7eytLyyutxstCxu1RvNltUGAOn7nufu7e4i4lx3zqnVw40INPdkOBZR92DV9yZY6OOoOkKIHDELXchNkDZMHoI5pR/AgHbnIbs8cCQJ19Wvqu0O9l5RJkGFMdyyFC4FyqELC1KQA3AweUAlVt0L4RtFQFs3LIvec6TeQqT9HIoiHuo/Cjbpr/vpQp87dmy7XnPqNef2d9/PLyysrq5ubG7cuXf3rWvXJSIF0RcXF2n7qD7eyBP0PK9Wqy0tLRF+KWASKIb+qO/1N0dbT/vPnvSevRis73v7Tbs5X+t+vXVjd7wnUMzX5i/NvXZv7/ut0TYwdHhttblyrn1mJMZPe88EippVX24svb301lJjscZra63V+Vq3U+s0rEbdqnFmhW9Ohj2VR08HpuOVSkOVCer6T5Pt0csxJEsUGdK6SjmBuhcZzTYYzb3evu04jXoDgHlCuCN3OOivP3/28NHDR48fNZut7x88+PRP/7G7uz8YjD2P3hZmtmV35jr/+//2v+zs7K6tnvrg/ffOnTvTajQb9Uat3lxda4yGw83NDadmzy8sUaznUKwpfOdOq1NiI4S1V0QMNZIFUgjX9YQURHAUNUBAzhinZ38sFASgIwcULw1ISHC4TQjoeFAsBFvKQosMke6AkEagMLgyvFhfXejxLTGvAxIkg9cg67U651z4ejSRLmcqN4Um9LoftS1RKnLY6Z/j8ZiiVPVGg9uWQKg3G4PBYK479+jRo1an7QvP910AcByHwurqjhSxIig8c+ZMrVaTKIUUPvpj4Q78wb7b+2bz2883vnw6eN5zewN/6EqXAWvZzbpV3xpvj8XYZtbAH+57+7vu3tgfA8B8vbtQm3d4jTEuAZ8Ongkpn/afjsXoVOuUkP5crbM52pqrda8vvfVa5/xSY7HjtB3u2Ny22MGr0dP7g7kiMLOQSkOVEjWeIK51kuzRVRXU0SWgu4HBTwEZOXCjDivg+77ruojY6XQ5t1x3vLOz9eTJ41u3bty8eePxk0dbW5uIcO36u+fPv96st9m8s7Ji21YYrUAAhP3d3U8//uTzL7+yLH75zcu/+uVfffTRL65fu3b+7Pm57sJct7u3u7u1tWVZvN2eazQaqj6MIcDBa8xxjQMHTzsx8D/DLQ2HCRJAzXE4rxPm0OQXUkjpA0ohpEDAcPdTUECI7CpAAtrhLBCe62yCKbU0Cx8+KF4X+HEh/wrf48WQaiHnnJ6p+cJXhAogvJ/g+K+DSqoxEBC6kDbrtHo0GiEihZNUIBzD1/0QkfqXDkftDwcXLly48c2NTz75pNVsXnzttZ3dvdFoLIEtLC4RQVM3So8CKQrW6XTa7TYwGPmjl8ONx72nt3e+2xhtSsRvtr59MVgX6NPtt+zmfK275/V2hy8lSg5sqb7kWM768KUvfWowi9mc8b7Xt7jlcBuASZADf3h37/ue129YzVs7d9aH6xLxXx7/17Xm6uX51y/Pv/7m/BsXOueXGouBh5hz/1SSPaJHBmGsvUR5NaCqIKGlP4YXYCbW3A3NKdQuEcKXQlq2zRj3fW97e/3mzW9ufPPVo8cPtzY3ALDb6dYbncHQ3dzqXbzkOI6zt98bjoYAdCxJrdFodLudVqv14QfvXTh/fq+3t7G58bt//f/++Om/X/3J5ffeee8vf/HLy69fbrW7jVa719vf398bDfqd7rxl2ezghWUVptGeCoRwhsFzSfqdMT1JGGuC0LlVHhnRAdu2AWrkqxALUm/M0MvJGJ4vCPQ6jaD3m1VkKKxgsCNWPdk8+A/9QHvuUeHYwdqAAJJ8U6qPkL47dgG42pUlMAw6SyKKzBLCdhzNwwdEYJyetFLJQf/SqzA6n9IdQOJrtm3X63XP8zzPHbuekOLNK1ckStuyd/f2d/d7EoFx68njx3Nzc7SLXR10H7ymw1lnvtPz+0/2nn6z9e2T3lOJ8ub27V13r27Vt8ZbnvSCaAMwhzsdp9Pz+hIlAlrMnqvNOdxeH65DyPSH/uD54MVqc2XkjjZGmxIFdX7P6w39kcW4L32BAgE86T3uPX4xePHlxlcrzZU3upd+snj16sKbp9unWnbTYhbTXlONzJS8dvOfJ7GqqWJVYQ7s4F8qVhJ3ehEGQeJDhWJwGglwy2IAvb29b298s/Hy+aPHjz755OOVleWLr7+xtbN/+/b9F+ubvf6AMba4uLKxsXn7u7v03rKalp12a3l5aTAYPHjw+PyFs7/+9V87jn3r1rc3v/rqm6/+/M03X/wP//l/fP+9ny/MLywuLDWbzb3tnfXnz5dWlp1anfwyBcB4ED4Pqkk/6OtfkBQ47TUiGCHyot3vAQ9VrcEZQHAGFgQsJ0zDQl+MbksGL0EzUIF2KSMvCtI/JUrf88fjcavVdmp1ZAzChJFOV/SIczZ2hzWnSTsw1U8AoE4cG7tjO9hdEd71QRRSeyc83KBAw4O2QelvF6t96s1m0/W87e0tYHQoQp8xJiV4rieE5Ja9urJ845sbQgh6XUY1mu/7I3dst+yn3vOHO48e7j/+dP0/Rv5otbWyPd7ZdfcQpXqo13JaDV4f+MPHvSdj4QKgxSyLWy9HG4hSSFnjTttpS5QDf/Cw9+jF8KWQYizGMlhg6Dsjnhd0RDAkfPR9KYb+aGO09f3e/T+tf3ap+9q7y3/x4dr7Z9qnmnaT0+ePTG8jAWgqFauq7qYPOrCYdJ2I5tJ9z918+axmx3zDNiKxSwctv+TzjEajJ48efPrJx8+ePuz1eleuXvN874svv/j6xq2nzzYZs+v1xvLK0htvvPH29bcW5hceP3k2Ho4ZR9u26406AxgOByurS48ePvrvH/9pc2vL893V1bW//ZtfXn3z9YcP7vlCDMbD5xsv/9f/+f/49a/+dq7VsSx7Z3v9zt07a6dPr6wsW7YDwA+WOwDQNiZA+MwtRsLoOwS7vkRgRmYyfADQXz/SXWxl0YPhEDhuAVSFZnLC8ECTEhFddyQRm802sywpfDEeiWDrALMsC6X0fI8a3LYdid7W1obFa0KIubkucB5+xUMoIBS+36g3KIwe0CUpm535t95536nVlUPquu5wOFQbFMbj8XA4pK+9035O2oAefBjZtvb297e2thqNBoagJoQEADrkczAY9Pt9RKSPlVqWJaXsD/svButf+d8+HD/q+X1f+s8H62MxZowJVJ4mMOAWt97ovj5fm/t668bIHyEAY+xUc3WtuXZn9+7QH1rcfqN7abW5woHf33/wuP807OWAMId0MdTV0wdNZ4xxxi1mNe3G2faZvz7zy5+fev9s+0zDqvOIn54wHSLLf+RvZHhEfMYf44HFbLp9VWA4gBmLg8DvEwAgpdzZ3b5969tvv/nqxYsXg1G/2Wzt7u/u7O59//AJt5vnL1xcmJ+v1+p7vb0b335789bNf/iH/+n/+S//ZXt7jzFkDCzLqtVrqyvLf/nRz8+cOfPzDz4YDge7+7tb29t//PiP33739V+8df3yG29ubm+sb278X//3/3nr9s3/9Pf/6eqbb80vLF94zb939/Z40Dt19kKt3gDdR1WDCfQTHcJX+Q4Il/IfDzCHHjFg+KOxYiEEQzCANNUsemo1eQ67gKBRt4OGpV+F58pGyzp4xhrWMYRcCE+LoBJHwyFBFT3HQEQhPSF8X/i+57ljEd5YEOgCpC/xgJrMtP+AyiE3jXar93o9xpht2/SBGXLl9vb2arXayxfrnu8tLCygROH7g8HAcSzHcer1Or0xg4j0GJFaxvXcvtv/952P/9z/fCAH4Y58GTwVCPap8IbdmK/N9bz+1mhrZ7w9Fi4AWMyyGEeAgT/wUSCAxay23Rp4w7pVazttBkyGXwBRrXnQs/r41uwIKFAIFJ7r9f3By+HGN1vffnjq/bcX3yKGZTErr5sSWbT0ztVxakZi/eY3v5ld7tMIfYTWZEO5dCHFsN/TH99maU0Vv2CMSxTrL57/6dP/fuObL7e3t2rNxtAd3713p7+//+477w3HYuz6vf7g9nff3bj57dbWdrvdPnf27M8/fK/dbC4tL128+NqlixfPnTvb7XSEL4QUDx89/t2//ldfiKXlpevXfnLlzTdQim9vfW05zuL84pVLlzljf/qPT27dvglSXnzt0sLC4tLi4uMnj7a2NhYXFtWryJpnCVFCxVSCQ3YMGJB63U+hVBCtPnzaKeqnNodk6VC52jM7gPArrofcOsTwdwQAIXzf82r1hmVZICUKX0qB4ZnLiBicXQVgcY5SDgZ96XtCyGarxbmlttlTRN33KLc6DyNi9JJhvdFeXjttWTZhBG1hI0ql3qFxXffBgwd7e3u0mZMCVRTLJ9Jkcev06TNznU673e71erVajTaODodD2ldl28EbCIg4GA9v7d/+f3f+dV/s+3QcTthEYUyqDQDz9e5ac3XgDbbd7X2vj4A2d9aaq/O17vZ4e2u87aEHDDjwltNqOy0GbHO0teftHerIg/Af50zblMHMNIFIFAN/8KT/7M7O3eeDF5xZi/XFhlVn4YNegINHvim6+ufBQEuw0+SFUqXSUEXf9gC1Juf8CwBS+sNBz1KHkyjsZwd0K8n1Y4z5Qjx8cO+Pf/j9kycPPc+3rfr33999ufH81Klzq2sX7j94vLiw8Mf//slwPLp69erf/e3fvXH5MgDb2NgUQmxsbv7xj588fPToydNnL19uSITTZ8/+4oP3r711ZWVlud8f3P3+3nd37mxsb1596ye//MVHrUb7y6+/vH3vzsULF69fvf78xdPPvvzT0+dPz5+/sLi4tLa6tre3/+z508XFRduy9G9TgIG/jDEI31rWmWb4X2SMoQSOknYcMKQPd9FLyIggMfAnQ1JAB9KrN6HDk5yRQu8ackUOriAjhNRNCE94Xr3R5BZHKaXvSeEfvD4dvu4HwbZvORoOpS8kYrPTYXaISIi0DcD3fd/zgylBcTGUiFirt5ZPnbYtGxiTUvb7fXpCh2H4nLYULCwsjEajwWDQbDbpTT0Zfh7Ztu1Go8HCCMBwOKRPLtNTP3L6CKoAwPO8zeHmf9v740t/S4J0uAOAjPGO05mvzwsUC/X5851zrnD33P09d6/v9wVKgjCH2SvNZYtbO+NdX/ptu9Vx2hKw5/V7bm9zvLU13vGlHzBjDAOvDBxeW6ovXOhcWKh3BUpP+kjPfbU0UR1xLNz14fqd3Xs74535erfjtDkLPqsWO5YKs6QfHVSpz3ukx6RIYu0o5WjY5+pj6io3BmZwEUIqS0FcIfznL57+6U+fPHn80LItz5f37txGxKtXr+313N/963+7e/f+3/3tr5dXls+fv7CzvfOnP//p9u3vnj9/1u/3azX73JnTd+/eFUIK3x+Nx3t7uy+ePdvd3wUGz5+vv/vuO9ffesuxrZ3drUdPHkgh33jjcrPZ2NvdefzscafVuXr5zbE7uvHtjY3tjbNnzy8urCwtrQjhj0eDZqMVjK7g1WlGVCYGsA4W1wOXihCIAbiIfdff3h093xit7w73Bm6v7w4H/mAkhq4Ye9L1hCd8QY6EQIkCmQwCZQf7PAFCZhbbHWGPAAD4vid832k0GLcApQxY1cF2AR2qAHE0HPi+jwiNZkNKIX16jud6rut67njkcs6bzf+fvTd9luW48sMys/aq3ve778vb9wcQC0lwTHK4waQVYdmypPDIitAH2xEO+/+wP/iLQwpZmrGlsSUPZ4aY4WCGC0AABPCAty9373tv3633vWuvzPSHrOrue9/FI94AmIGCzLh4yM6uqs7KrDx1zi9/5xwlEIssThdV1HAyneU4ngJgWVbfjYYGgDqllCFQsVis76bHjrRtWxAEURSZhsWybLHIxcwVGULYF1UIIQ97uqU/6q30BAMD4hBnIjRGAHWwk1HTaTmle7qNHQfbXVd3sO0Ql5ltCiePh0Y96lXNestpE0o0QV1OLM1GpxReadrNttOxPAtAyEOO9iU/9Mc2IcWXE0sqJ8fleEjQ2nbbIa5/BBzMwYk6pdQlXtft7euHh70jmZNDQkhAQp+J8gy777lQly9CVH3ZsSpWnj06fWjp078EhpXlEz/UZxseHR7ev3dblsSR3Mjm1kaxdJTL5gRJu3X70dp6fnJycnJq8uDoCELwxhtvyKKUTqW1cEiSRFlWspnU/Pz8d7+DTMsBiKFHEAGQTichhFtb2++++348Eb929fLXX/06hLjX6+TzW67rXL18rdGorW+slavRpcXlbDq7urbyh3/0r//5H/yL0dGxycmZcvGwWi0nUmleEHzR6wcfPQaQD9CpwO7z2yGkxEeXerrz4ePDn76fX9muux6OaKqmoHhUi2hiWJViYVmVuGhYUiU+pIohWVAlQVMFSYCqJAocB4Z8OgJc9ySB65RPvgQ97UVxfCr61iOAALtusXDgug6EiOc4URQlWVG1kCwrEIAgLyM7KdCgIfBcj8W6A0HCZMuybNtmNiCEkDHXIYSmadZqNUppJpNhnAYmj5ioDZJ9wT4+xQql1HbtQ7N4u3O/RuoWtlzitpy2hS0CSNWsteyW7hqYYt3Vme7JQ14TVI94IieFhFDL7jjEpgAIiI9J0bCgudhNSomSUO65uiqoaTnFQ65kVnrBFQAECHIxKSYhcc840Hg1JsVUQdU9Y0i5hYMBHgy2D7oTQLpO91714ZFe+vrYq6+NvToWGhMg/7ScGn799xfI6bP1O14VK8+LVR1vhEPQsl8oCKbw+BAT4vvU7h8U7nx0y7ZMSZIFSdJ1Y252rt3pPbz3qNOzXnnl5W63u/Jk9dGjJ9/7zrd++Pr3jorlarXebrds27Fte0dTAQBb+a29vUNKKeKQKIqRcGTRnZ2dnb5+7ZosS0fFo62t7cPS3uTU2OXz56lHHz55VK3XJ0bHL1+4lC/k7z+8Nz87d+X8ZQrAf/iTP375pVevXb6RTmcbzXq9Wkmm0oIo9YPT+Pd7gq1wrNr/l3qAYpt+8Lj8L398v1B3XM8DhDQNHUKIDg2IAIKUg4DnoCjwAocUmZdFXhI4RRIknoYVQRb5sCZFNFGVuVhYUSUuHlZCqqjKgiZDDvEo4En1+0ADtBxQClmI0OGMsSeR+KG3EYCUEOy6lBBJFmVFURRVVlRRVCAa0C8CJM4PDY/xsex+zOVF1/VKpcLzfDgcppSKosj275grTKvVyufz2Ww2FApJksQipvel0vAzxhpd1+3avXudh/v2gY4NCiiEoGpWmXJneqYZaLUcRCInYYolJE6GJlp2q2xW8u1tm9is64QSwzNd4sq80nN0G9sIoonQeFbJIIh4xG93dm3iBJAcxRRDACUkikj03Z5PjuCQGvZUOwXAJW5RL/713s/LRuXbk7+3EJtn6NjQwvkdr+pTl6fH5Xk3KRj22H+UIYQn7L7h42lQGs36w/t3LVPnRXF9Yw1y6Fvf/s6v33t3a3s7lcpevjrz/gcf7OzsRkLhr33ta7KkeKq7ubnV6nY9zw1roanxibGx0enJ8XPLC6VKrdPp6Xq3Wq3Vq/Vi8Yjj0a1bdxLJ5LUrl65dubpbWN/d21Q4dPny1atXr66vrm3kN6bGJy+cu1DY2Xmy+uTqlWvjoxM/+8VfF0uHiiSdW76QiKeKttVuteKJFMfBvhrRX7RwyNPFbwnCcPmhDQjpmOCnv17fPOwQ3/0CArbfR3ySYXABr0/kggQQiAAkCBIIkcBxEocEDvIC5Dkoi4Im83NjkdfEuofHAAAgAElEQVRfXl6eVAUR9RNSHC/BioJ9m5QEiXz6qDAAwM9cwd4yiOdSmSyEUBBFThAEQRR4AUCIyTEvaxo44lAAGO+hb/qxWWYZ+g4ODsLh8MLCAnPoAwAwi08QhEQi0Ww2G41GJpNxHMcwDJY7CwauM32VihBiu3bFqt7XH9rU4RDyCGbbC+wxoxQgAAVOxBRLnDgTnu663apVr5hVwzM84jnY7d8vIbRttzdaeU1QO0635+oQgLAQghACQDVB4xAPsOPbA5A0rVZH6SblJIKwatZ01xjg+ENP9zPqjIdVNWvvFt9v2s0fzHz3cuqiKijDVIa/AwH06cuXHati9WdjVc/AsCglht5DQxFgwLH6UGRyZvpB0O127378UbfdUlR1dX2lXq9OTU7V661YIhGKxGwH//Snb3oevnLlyuLiwq/eeWcrv3X+3Dnbcefn569duZzJZtrdzuZWvtvTu73uX735842tfLvdicXi5y+cf+nFF7KZFIdgvV67e//hkyers7NzN6/fSCbjT9ZWC/v7ly9d1RRle2e71esuLy5LvGBZVjgUyqUyh8W9JyuPp6Zn4/GUFtLarSbGriTLwCeCDvYN+oUt0cHIMJI6pdjzdivmH//NSsvEwxkLIRyWccPFjw9IfVmPCKWYUIcQExPDIYZFOrpd79ibR+2PHxdUmZ/KxXkODL/PIQDYc7GHRUlGiKOUEM8j2AenEEI08JKBECDEYeyalum5HoBQUlTI8YIo8qLECzzHcxAhGuw5BgiXvxGphaKRRNK2HRRAYGxyEUKO4zCNyTTNbDbLBoftD/aTiYbDvktTo9Fg7n6WZaEgzz0rAADP8zpW94H+ZM3cTEjxrJo1PF3m5KQU5xCXUTIIcTInLccXRU40PJNHXMft9dye7hkOdnwUfEgUUEAMbLadjolNQgmAAEIUFkMQoH39sGW3mC3MikOchtVou52iUS7qJYc4vnE4uOanrROKa1bjqFcUkJBR0hISnwHjnopbDeMw7KvfOlh9yAnudFvvN6qjlBLL7IET4Yn9l/3g3L4+5bhufmt9b2dblKTCXqFcLk1OTNZr9Xq9PjU9a9nuO+99mM1m5+ZmGs3mvXsPVFUbHRlJp5LjE+N37tx98ODhXmHPsixVUcfHxmamJ03LkiSJUtpqtrZ3dkrlUiQa6XR701NTk5Pjoiisb2yVK9VLFy9IotDptPO7O+l0OpfJNBqNg9LRzNRsJpl68Ogh5FA2na5Vy4WDvdGx8UQ8KYtSo17jBI4XBKaVnPoGDJ4kFGwJUUCoR+hepftXH+wYNgZMCWHm8GA8IT1O2TnxdT8oIPXNF4opwAR4mJoO3DxoTqS0bFIV+GPL0XMdgrEosejjhBAmqgiEAMFjwfMQRBh7tm25rgshkGWVYEowi1foYsxyFQJf/6N9LjuglEqyForECPHjETPTj1EWWPI+URRjsRjbziOEhEIhwzBYkCkGXTGlief5TqfDuKNM0jFPGoQQocSyrSed1Xc677e9jsarCi+3na7MSTE56hI3IkYc7DCbruN0DM9o2W0TmyzsKRvN4UnykUYAfLoHAAAA0zPbTqdq1RpWE1M8PBNMJzKxZWHLo95xjYoef7qf3U4ZA6vrdo/0Io/4lJxQeOXppTRsCZ5YjE8byL+9oup5saphqW+ZBgje2+Ap6dZvYaKqXCrev3tbUeRyqbK+sbK4sNRqd5rNxsLCmccr6wSDpeUFjufu3X/QbLQuX7o4MpKt1xsrq6tzszOtVmthfnFhbj6TSWmhsKqoExOjlmEpqjI6kpufm71w4dzi4rxh9N5599cbG9uE0jNnl8+fXbYtU9HkZqs+PzePCDgql2VVnZmctEyr2+uOZEdc113fXlM1bXZiOr+zVa4cLMwva6GIJArVUlmWZV4QISCDyPB9BWOws9MXGRQA6nrkqG78/KOC4bigj9j557MqIZCAIPEzCDQAH/qD/h4iBAj45s7gQcYUuB7wXPf8TDIc4iFhMdIRAAC7LvGwKMsQcpTlScaYUszUKD9cAvsdCDH2HNt2bRsiJEmKbVue53iu67kei9mHXY9gzCOO+pkjfINRVsOyGuJ5gS0h13VZghme503T7MsjtrpUVeU4rt1uM/gcY8x4CcweZMkd2u02hFDTNEakghA6rtMwmz+pvVmw9jD1LGy37baNbYe6PbdnuEbbabO9v67bNbHFsCQ6YHIOtBoOcQgiOAg3NNBDMcUmNg3PwHQI9YOwX6cADK451P7cdQA9ijtO50gvCoifCI0JnNDfN38GXHWqIAO/hTuAnx2rYoYdDGrgtI1CZh0QjG3HvnfnY8e2AAU7ha3FhSXDNPVub/nMuV/fupPPF771rdfGx0Y+unU7EYtfvHTh4cOVfH6X49G582dGx0YkRf7zN/6q3up4rgsIjkRCmVxyM5/fPywSDxNKZEm8ePHC77326n/3z/5ppVK9e+f+T//yr9LpzOs/+H4kLGzvbJYqtRdu3ownkrt7Bcd1rl260ul2tne305n0PJnb3d9TFPXM/NLm9sZf/PT/e/0H/zAejcfjdqtey4gC4gUI0PCD3h+JvroBAAC0H2IQAEgogBxCgCJ/XxBSChBLoAwppT5fneljJFhNHAAIBkocgz38IQ3MR5eSnXKvWNPHcgoFLP8xpP5PwP7EDhBxAIKANMeMC7/3FCCEIEQ8LyCIIOKYNUYIti1bEsRj254Q8KKEOI6Zfozzqet6sVjUNI1t8FFKmbMx44IqikIIURQlGo02m80+Es/CUcVisVwux/rDvsIY645xr/PwyC5SSnkkyJwEAPSohwnGBANAPQ8DCBhliRAcgGgD3RdCgCCXkOIjWo6DqGRUqlYNB9lbQf+GPvd6f6BO1imhtGRUflr4GQDwG+NfSynJUy3Bv6/ypdaqPiWv6plYla9VndDOhqUVwzscz90vFPJbG5FwOL+VF0QuGonvHeyP5Mb2j0p37j66evWyrhtPVtZ+9KPXk/HYBx/cPioWM5nkjRvXPA/fvX3vytXLe6UjOaxlMtmJsdH5ubnZ2ZlcLptOpzOpdDgcEkRR0RTX8375y3ckRbt06Xw6nWq1W7V6fWlxPp6IGZa1s7ubSMSTkVi1VuvqvamJyf3D/d3C7vzsAgV4v3g4OTqhyHJ+ez0ciWRzY7IkW6aBPU+SZBg4GB+Xxcfi4VBAKCUeJqWG+fOPdnSHXJpLX5lNqiLqmK7nYZHn01ExGVEwJhzHhRRB4CEvII5DkEMAcmyU0bENJt8yHLyvIRQF7vpyZnokDACFgMUKJJ7rEIJFSYEQUkoI9ijGhGAIAlApiHGIIPSw5zi2Y1sAokg0pmmaqmmyrMiyxPE8hMDzsOe6kiwH/E8KIRBlNZEdk2SFWW0s0gtTqA8PD5vNpqZp/XDDLBieaZrhcDgUCjE7EWPc6/VIkLus/+T4eeEhcF13Xz94u/le1a1zCI1po4ux+ZyacYlnehammI25zEkZJZ1WUhziHOIEnsb+8kcQhoXQQmwuLIZkTopJUd3VLc/y1eEhxeX56k9xqZ6qD2NVJ9sJJZZnlYyyyis5NSNyYj+GzAl86tn1314DEPxtsSpCiWn0Ajh4CIk5IaoAqDdq6+sr4yOjlm0XiweJRHq3sJ1OpU3HvXv/0UtfedG27Tt378/MTDmOhTGxbWthYS4cDt++fTe/mR/JZacnx8dyOegR17YqpXKxeGSZhue5W9t5F3uRSGR+bu7c2TOjuRzBdG1t7cGDR+Fo7ObNG1cunFvbWGu1m5Pj44ooHxWLsqaOjYxCADHFoZBm2/bu4d7YyBjCuFgrTY5NuLZ5cFjIjYymklmO45uNuqaqHM8PwepDSslQ8GKmuniYlOrmzz8uGA7+gx9d+Z//29eyqcid1cOe4SQiyh+8fuVHr53ZLzXH0up3X5pfmEhMZsIjyVAqLEcUgRDqep4kQEgIBn2bk8I+PZ4CDkFV4r9yPjc3EqEAID9kFfVchxAiSjKACABCsEsxIYRABDmEGOQPIIAA9kWVbduQ4yRFCZxIAIt53Oery7Lsb/BRyvFiLJULR+M8L/TxRzYWkiRls1mEkK7rqqryPM+sQgAAz/OMWmrbNiGk0+nYts3c/Zhd04+Tw3EcJli3jY9bd+5077nU03h1Kb4ocZKABFVQGnbDIQ6AkEd8VkmPh8ZUXomJ0a7bs7DVx6QAhAhyCTmRVBItu6W7usxJHsUdt0sAAX19dej4Yxy2Z7SDoXZwajt4djumuOv0qmY1LIbGw6MiEp+xAPv1vwOs6kttAPbLJw3TJx0zaAQAQBjkTKCUnjyMsuTGnlc8PGg3atjFe4f75y5eym/lOY4LhyPbT9YuXbpkGPrKyvrNm9d1o/vGX/z1D1///pUrF996+929vcPx8bGb169VKpW/+dkvX3n15fX1jWarHQ6HctlMPJZYWJixXbfV7pRLpcLubrE4fu7MsmmZ33jt645lbO3s3rl370c/+N7M1MzO3lZ+Jz8zPa+q6sHhAUJoYXr2zr2PIc9PTkxt5TdK5dLU6PhWYXNrZ3NxfnFvf2dvvzAxMi1JshaK1Gu1VDbL8QJk2BOl/bun1JcjvrMfo5oDyPAPDiBRQGFNDCucqggxjb+wOPLi5ek33l6NRsX/4puXeIQwdrEHHOyZtvvLD7c+eLDzT374YrHc+Tdv3AEQTmTCxVqn3fFiEVERYLlpmS6BPryF2KYiDeSZb34yDKxvRNK+mTpo6Fdg4FrAsKi+OU+HEBymOcpqKBRNcDzPjHoWQYFSysApAEAsFmMBFSzL8jxva2tLVdVUKsXclZkOJctyr9crFAqiKCaTSfZVnxHqeM6Befiw98SlLgCUAOIRV+YkBKFHPF91Yr6QEGKKMSF8322TDrbwKKUsCqgmaMyKtLHdF9bBzQ+O/0LaT+FhAQAgAfjQKL6x+2ZYDF9JXwoJvzmL/Setys+xfKm1qs/uA0gBsU0TEDpkAx2DACmlmJCu3l158liShK18vnh4mM1m06nU2Pjk6vqqpmmyovzNz96+fPmCpMgffvDxxYvnUukkxqDX069fuxqLRO7evb+V39ZN8+rVyxfOn5+bmYvG45BDut47u7yod7uZTObihXMv3rw5OTHWbjZ//eHH24W9WCL54o0rqahKAVzd2r5y/oJjmoWjYiweT8XinuupiswLUrF4RDkwnh2v1SqCLCYjyWqtpGja2cVzm/nNo0pzdnYmHAqVy0eiJIqCxO4QBFxBf0CGH1VKPY+UGtbPP941HPzVq1NXz4zHVWUsGbEN5zuvLF05M55JRt5858mdlf2tnereUcMxLexgTIEoSZVGt6P3/sd//NVMMvTWrfxLZ0f+h3/0qud4hXLrf/pvXv0X//Dl/WJ9p9hRZf6l8yNzoxE25GzTynUcSslgBxB7LL8e01xYVM/A6cnfAXQsG3G8omoIcTC4MYYueq6LMWFaFQCA54V4ZjQUiTHTj2lJlUolFAqZpsn8+wAAbBeP+frt7+8XCgWEkKqqjA7KUHNRFBVFKRaL1WqVOd8wNxpMsOEYbzfe23X2QBBtAlMSEkIucVlkTsYzAABigkOCGhK0ilFtWE1McIAZQQAAgNSjWEBCQo5LvFSz6of6kUtcCunQMeD56v7nz6GOCe55vY7TGQuNJuXECT/B31h+67Sq4wD5MVx8+KtPqgPgWzyABiGYmI5x/HhCycHBoW7okiRUq+WRkdzD+/eyuZF0OnPp/KVqo/GzX7xz7eqlZDL+y7ffu3nzRiad+tM//Yurly798Aff+8s3//rWx/di0cgrL704OT3lunj/cPfdDz7s9YxwNCJw8BXLrTW7Kxt3K6WyLMvf/v3/7Nrli/FMulQsrq1tbm5t/vD176mSGFaVSrORyGUULdTutMdGx3LZ7L0H9+PJ9MT4xM7+TjwcGxsdKxwWzi+cn56Y1XtdvWdYuvFnP/mz6amp61euZEdGa+WKqmiIuaoFkcgYAcDXTlgaqwHZ0tdXEIKywo/mInNj2ve+fiYdD0EKMMYHdfegcnB1yf7BaxcIIf/Hf7z1zu0tSunls6OQIurRmRHtv/+vXxrJReORm+s7xXRcXpxKxCIyx5KaDUwQhiMFn4bk5olZC/B2/5z+Cf6qDPQAf06HCoRIjcbVcHTYl9BxnEqlUiwWU6lUNBpl6Y6ZwGLJkyGE09PTkiQxaijzqWJ1WZYvXbpk23ZfhFFKbdfeMw5qoLEYmwcQVs1aUS8d6cWyUQYAeBT7sVUpIIDoXm+tuYkgxJQE2lZwPxRQChzsbHd2inoJQWR4pkucYUc/XwEOjh/EEHtGHXyedZc4jxsrf7P3i4gYYXuC9DReVX/iTtiAn3v5UosqMDQEv7E8vbU3uAIAvukAafDRP4VQ4rpeYWebg6hUqmiainieAAI5eO/e3YsXLnO8fOHcuUQy9qt3Pjy3vKSq0s9+8cu5uZlINPzWr949e+YMx/EYk2Kx9HhldXJy8saN6+eXl7q6LggSgoC4eG56CkC0ODMDKIWErK2uraysTYxP3Lx+tdpodNqdetnMZTI9o1upteamp1VNwZ5rGWY2nS5WK9lsZnpkbHdvZ2piMpfK7hxsnVk4F7JD9WY1FU9LcPvnP/vl7NRsSFM0RWs1GrFUCnHc0PM+tOyHCJ7BqFJAgYfJxk71//zTj3eOGjb86B9998r8dJpShDF1PUwACasiz3OIg22bQAAcTHTD3CkU//HrN8ZH4hChsUzkn75+03Nd6ocKhgN8jEkaBnsHwBZrgkzDDeTPifkcnkL/KkPH0b7AohQAKEhKOJ7m+CB7IKUAAFEUFxYW6vW6ruuCIDAlnX3FkPWFhQVRFFVV7fV6jH7VbDZVVZVlmXnV9KMSAwA8z6vbzQfG47SacojjEm8yPG55ZskoO8dJTz7cAKhHvSG7CgwmBQYHEK9Len6Xg+3RoePB8PHHf+Izt3/S9YODCQWmZ92tPkgrqddnvxeDUW4QgGjo8E8Bznwu5TfHA/z7LU/LqefCqvqX8VdIsGAAe+IpIRjXa9Vmo0oBKZVKo2MTzVYzkUg2Gg2Rh4fF4tbWzoWL5z0Kk6nE7PTk/XsPFxfm5+emb9++s7G1PTU5MTczfff+/b29/eXl5Ynxsc2NzXKpXCmVt3e21tZX19bXDF3fWF0tl0qUkmQsmUqkNEV5/9cfvPPuB7l0Zmw0fXCwv7K+MZIbSUSiR8XDsKYmotH9o31ZkaKhUL1eTaeSIUWt1auZTFbieEw8URT3D/Y86i3Nzuxub29u5QEFoWhU13uubQMSEKWOPftBU99wAABQ6mDPsNxivXtns/Rkt/EX767vFhuu62IKIMUsrTpAACLfigMUeh5e2SyKAn95ebxjuLcf7tZb3ZeuTooIHhSbmJBhxoQPu7IPfjeG1bpBXwAIFN4gXinzvenfAoF+lnp/Tn3bFnAcp0UToqwgxPWVI2ZU8jyfzWZnZ2fD4XC/R5RS0zQFQYjFYrIse54nCILneTzP1+v1R48elctl5j/YNwkxwY7nrPXWi24ZQNBxuk27CSjQBjjO0H3R/g326yfbof+Z9qPu9J/V/kz1Z20wnIFwZ/MIh+cXgqGBHerPJ7WDZ7f73atb9bcO331SX7Wx3R/A4ek9tf5FlC+1VjW8uQCOa1ifllc1+Ni3AQENtq0opZ7nbm9vcRw0LUvTNF03jJ6eS2dKxfLFC+d//vaH0Xj8wf1HgiD+4Dvf+o8//vP5+bnl5YUf/8lPsrnsi1+58Yf/17+7eePGj37wPYK4t95+97333hdEQZGlkKams9lsNp3NZlPJRC6brlTr9+8//ODDjxPx+CsvvfC1f/7SrY9vf/TxnVDolW98/ZXDcrVn9MbHx5uVarvVGp+YkgThYG9vanbWPjA3CjsLM/Nb25vdbuvM8sVmu+45XiQc293fvHHxlWQma9qWS6goChwvWKYpihJgyI4fc48C0N+qC17uvgThf/yzRw9X9kwHNroOptRy6P5Re/ewZVgOBRRRSD3qOAQCiAkFkAKK2h1n57D+rVfOCDz/iw9W//WffPBf/f61H3z7/Px0bm39qGd5AJJAdw2MAkqPP8iBZR50rW/S+XbEkPbnbwj4tNPhfT0fVhdkTQlFhrNmBegVTyl1g9DsTCrxPM/C6TIaOrMH2cG9Xs80Tdu2t7e3CSFTU1PMsQYA4HhOySo/6q1U3GoulEnKCZe4AuJ7bo/Q4IH6dPwmCCGCCABKSCB2nzoGQcT2I0hwsxACCJAfuhOQYxgGACwg9Kfvw/Aie3YdA1I2yj/Z+cu0klqKL8BgH/bvvnypRdUJm+7T4FNPa2GI47DnDqnhbEeKAgAIAN1u5/BgLxqJ7e7vRSLhSrmciMcbzWYmk94/qhqmPT0be/Dg0StfeWFnt/C1V7+KEPjpT9/MZrNnlhffeutXvZ7pOPb01MT/8x9/3O20JyYmcqO5i+fPep5bb7bbne7jjU1FVVK50YWlZQ7SVrNxeFT64MNb65ubL79088qV+NZO/s7dB1958aZjG6tra/OzcxCAg6OjcCxmOXapUkkkkvuHB9V6PZvJGb0OQKjRaOhGN5MZ8QgRtWjM89rtervbSUbCWkgzul1V1TgRQggpgCgwm06YBH0Cx27J2C/pAACXAgpAx3D+t3/363/7k9uVto0pAJAc1bt/9MadaFgtlNpMVnUNx3ZBrWntlzv/6k8+3ikZ//dfPrh6fjQVC3nYq9Z1P+H7QGfy7e6heTo2Y30jkLUERmGAtQUnDB/lb3FSACh1HbvTblJKFUWFgX8yAABCyPb+/AD5AEAIGYBVKpVGR0c1TWPCiyFcCKFUKqVpWiwWi8fjTCljQalM13zcXd2zDnpY32xvp+UkhGi/d9hgrnn9Oxp0/PS6gPikkpyJTHEQbTS3BpHzBsdADnFT4YkxbdTC9lY737RbgAIeCeOh0cXYQkyMtp2OR7xAsFOXuA2rWbVqLbvlEY+AYKN3WNs7HdsaxglOx60opR7BG62ttw/fTcnJuBxj4rI/C6fWv4jypRZVp5ZPGpFnjlQwV3TwxDOIuVqr9brdaDhKCeUQ8lw7MT66vbOTTmcePVhfWlqo1+rpVMowjYePV1/76iuyIi4sLuRyqTt373GI/73XXu506vsH9MUXb1q23Wp1Doul/cP9RCK+u1+wPUoA9Wy7Ua05lp3Jpv/LH/3n586dbbRaDx88fuud97/9zd+bm55q1Jof331w49olSejtFAqL84u12j7gYC4zslPYFkRhcmQsv1+Yn5kfG5nY3cvHE8lqveZ6XliLvf/h+7PTkyqgjx49fvHmzVAo0mm1TKOn8XEQEEIBOP6+HAoXggDFmHiQAup7/TmeV+t49Y5Doc+wPqiZ//aNuwCwQAmIQtIy3P/356tvfrBlWu7Kbp0Qsm43/vd//+ErFycdz2t1TIrpILsXpcNiZbgzgVpF6ZD9AwLpFbx0hllhwWn9cyEklGBLN02jXimr4Vg6k1VUdZi3CcBgzxdjzHHc2NhYp9NhvoQAAOYMyPYBp6amGESFMWa7hOyAql3/qH2ni3uY4oPeYcWoIoSCFDLPjg91rF0RlBuZa9+b/haH+B9v/fm7xfd7rjd8PIRQ5MQb2WvfnPhGw2r80doft+w2hVTmpMupS/9g7vWsmum6PRxEdqaAetirWfW15sYv9t/e7RYYsWswmk9hZJ+iHQy3E0B6rv5x+c5ibP6F7HVN0MDfR/lPT1Q9L1YF/XcsSysUrBaWT8mjANCpqZmeoQsC5zpuOp22bVtTVMO0dV2PRkOHR0eLC3OF3e2F+elmp2qXra999SvbO/lsJnbh/PJmftW2jbGxVE+3SsWteq3tYS6szSzOz3seaXd1UeAXZ6d6PYPnhV6vJ/Dc+x/cqtYaN29ci8YiBOOHjzauX71yVC6trK6dWZyLxyL57XwsFimWS6VyeSw7elA8CI2OjqVHVFnxKC6VSxChdDLTardGRsZb9fo2IWeW5u/c+ViW5Zdu3gyHI41GPRJJsEcRBuBOHwbqm4WAiQGK4ECCBECIz8QMgA7E9wcZAmS7ZPuoify86wBA6FH6yzuFj58cCTyqdywCAMu2BQMLDgz+8fdjh2wY3xhnxQe0/J1L2u8EZT5BPmoVmIEBA4sHlGC7XTkqHR1mRkZzI6Oy7Ges6QssEOADLNgLQojF/LRtOxQKMScbxmJnIozRrFzP7Tq9j1p3Kk61n4DQITYgkFI6bKkOQKNP4DFBAKJi9GLy3Kg2CgG4lLrwqL7Sc/XjxwMIgMqrcSmGCRaQ0B8jmZNkTiaUOthxsEuD6As85CbDE6PaSFyK/Tj/k432FvmM/KzjLw72X8WsvnP465nI1JSgcIDrj+dgof0Oqxr++NxYFQgoVHT4dQEAoCwt+H6hwHFI5NHCwsLRYSkWj25ubUajse3CwbVrVxr1SiYTh8hDiExPjT1+8nB56eyDB/dyuZGbN26+896vWq3m9Ws3q83W2tpDiUNfeeGKrIR2dgt/9qf/od7SXQ+Igjg+kr5770Gj0T57dnFpYfbi+bO/evf9P3vjL7/68kuXzp81TePOg4ff+uZrTx7fr9XLqWTCcexmB+dS6cLBQTQciqih/O7OyzdeLBzsUUrjscReoXDx3MXN7aZhWulUotZompZVr1befPPNm9euKYpWKh05riWKEoLo5IMXDM/ANjv+XPZZDoPxHDrA19Ao8DAN9B0IAKAE9ExHN12m6XAIsmv113Hww0waAf/vqSUBAtHGuhH0ZEC8oNRPqsyIuxzHkSCbBQJA5ACguHx0UCyVz507x4IRD7upM5sOQsh8bkRRZIzQ3d1dURSz2ayu64y7wBihmGDHdXf03dud+y5ld9cfMtqPMR8M5bPqzHkop2bnY7MC4ikAM9HpsdDIkV5knuH9CWLAFAcHKQEADTRDCCxs/eHavz/oHYYDCu0AACAASURBVDIAjkNcWkl9c+Ib55JnrmYu73QKe70D0zOP+RIC8Nz1p3Ary7OeNFYf11dzWk7h5C9aMD1dvtSi6lSsin4Cr+rpdv9LAIaAjwFzhxDa1bu63pNlZWNzIxaN8yLPc8LMzCzP8e2uOTGWW9ebmVTy8PDgytXL1Uo1nUzpejef3xIlaX2z2mq1Xv7Ky6VKaWsnPzUxf3b5fL1eu3X7I1HiFhbGlnnFNImmhkKh8OLiwt7e3sbG1ke3bp89s/TqKy+Zhvnx3XvVavXm9Sse8UzDvHj+EqXe5vp6OpnI7+/FQuGxXO7o6HB2ckrVVNtzLMuqN2rjY6NGr9NoNRRZe/fdD7/9e9/o6r1OVx9JJR6t5o8Oj0ZGsqlUplYtZ3OjEAr9MWSDEyC0wx4Wx8fr+JbTsY++igWDwHsQDImbQAvzvw0UuQA3708oAJBS2E/CHAigQPHxjUGm3VEKmb80ZL7HBGPMEmv56flUVfVPoJRSgCAQBO7imWVeiayvr0uSHI/HY7FYH3EHALB6Pyw1o01JkrS/v99qtSYnJ5luxRJDuJ7bcTq/bt3q4q4vTk5wnQDwBdYJrtOgfbDqRU6ci86k5GTNqgMAM0p6Jjz1sP7E8iw6EHwB9HN8IgJjGlieVejs5Ts7mDEhIERNqHtGQo6Nh8bnojNRMWJ7NgZ00J9PwKGeq04AbTqtW+XbZxNL05EpHvKgr6oPqQhfnAj7spMVPnOByH/oT2q1BJNOpw0o7ek9luncsazdnd293d1GvTY/Ny3x3PLisiarES2CENfqtGOJWKVWGh0b8bBbb9RuXLmWTmb0rnF+6VwkHL7/4F46kzl//uLkxHw8lp2bWdA0EdPu9s6TXq+ZSSdffunFH73+fY7j3nnvQ8Owvv+dbyqScP/h41AoXK1Xdgt7vZ5eb5bbrcpoOn1UqUQjkbCmcTyfjifv3L8nKTLGLiZeNBzrdFqapgm8UKk2opGIZVuT42PXr13eLuzYjhOJRA29hz0PDB66Y4xKBCBEkGMRD3y8m40QW/h08DdspfmxlPo4Nz0GMvmCjEIAAAIiB0UODVkT7GoUUAgpRABAAiAZPOjH5ibY9wD+imWiFiCEBJ4XRYlFE2ZB70AQkiFYWAACmE6lr1+/kU6n2+327u5ut9tl2R+YZsI0Jp7nRVFkWbMSicTS0lI6nUYIMeHFKO+GYz7qPilYe8wJmV19oJGeqINT2/0vEERxKXo2vkQBvV25d7/6kINoPjaXkOIcRIPjB5c5jh8FnygAmGJMPI94HsUe8RziHvaOykaVgygqRSVePPYmGpZ+T/fzU7dTQAkl682NW+XbpmcG3tfHfD9+x6s6Vp4Lq+qrEwD030uU+ml4cbvdhAj2ul1NUVzX5RDf6bZlWdnb32m1GodHByFVTSWT165eq1VrLHQBAHByamqnsDM5Pk4JKZYrX33166IgbmxtcTzPIWQ7TrlS3CnsNJpNjLFtu55r6b1qPr/x5MnK0uLsCzeuX792pdfTOU64fvWKqip37z8MqVqjUak1a1OT051OW+CQKkl7h/tzM3MIIsd1eMQ1mo1MMn1wcJBIJF3H5Xj+zOL8oydrqUSK47jMyIggol+++06r1UIckiTF0PVgEAfjwwwzBIAioamMnIvxMRmERKjwUOGBzCOJ50SeFzme5xDPQZ6jHKI+95xdgQJImMLjk5wgw5QoABRRAAmEPATJkJwIK4AZbH3AIxBbfjrzobkNoKq+Kkb9zF2UxaKhAAAEEUIcBIBg7Lqu4ziiKB5/BQFAKUKI47lIJDI3N3fmzJloNJrP58vl8nDm9z5niqUsFQRB07RkMqkoCgteTCn1sFexqnc697tebxAW6hN4Ur+pHSCIFmMLY6HRrtN7UHt0p3rPcM3x0Nh0eBJBdPIu+tP21KchqTDMq2LZenxJ3X9t9Ad86Gp/23ZKAaVtp/3e0QdHeskjGBxfdL/Dqj4brwoAwOy+IUWc4S8Y406nQwi1TDMc0XpdnRN40zKzUlYSZdu2KrV6Op05PDjI5UbnZmYjkejde3fmZxbKxbKmqVo4srLyZGZq6uDgYGVzfXlxOZVJv/Xe25TSRCwxOzMbDkXC0ZBpmclYJpvNOo6ld43d/cKbf/WLq1cufvMbX/vZW78oV9pf/eoLvV7XsuyZ6enCwebI/Plut1csl8bHJhqNJuLg/sG+osixaLTWqMXCYc/zekZPVbVmsx1PxAUeEQDnZmYM06KY7G7li8VSLpeRVM00jRgdZLLxo3kQCADmOLA4Gvlf/5fvWJZrOLSnu8V6q9WzKrV2p2fXu3ajYxs26ZmejYnrEeIRjKmHqYcBBpQASgCEQTJCCgiTZCCA8DmJe+FsYjwXpoAMg4Q0cJyGTy1NGLjU0X4yc990JQFNkjie53kei1LHIcQYT8zShIGORwfwJOA4LhqNhkKh8fHxx48fP3z4cHp6OhQK9UO70IB+xXQo9g5jsUMZQWFD38obux71PmOsKAihxIlXUhfDQjjf3t7r7tvYLhrlES17Lnn2Qe2hi72AY3VMTQ0GbvgT5CDHQ84HDiHgIDcdnh4PjRJK6lbTcE2fLPI8/KlPUacAQExJ0Sjfqz7MqhmRi4K/w/KlFlXPhVU9XWfFf+zBQFqx1cCSWXrYs207zsUQx3uep6qK47kQcpZtC6LYbLd4SWz3uqsb6xfPX5ianBIEoVKtTIyM1+uNcDiSTKYfPno4OzU7NTl1+87tkKLOzsylkukHj+71DJ0CQAidGDMtWz862psaHckktZdfufng4brl/nJpcc6wVvJb+etXLhpmr92ox8PxlZW7M9OznW5HkqWlxcXCfkENqeVSaWF+odGsm7YVjyaKxaPJyZndvcOZudkLZ5cRQvVqpdnVs6kED+j2zu7Zs2ckQexZpmPboigNM1/83KQIKRwSeS8k8ZRCkhDnR2VCCKYUY4oJdTGwbNzRbdN2Wx2za3od3Wl1TcP2mj3T9oBle45DLBfbDnYwtRzXIyw2PU2FlCtLqe+/uqSI/dnwFSo6IIL6oFm/Yww8Ct7hsN9fSkAf7+J5juf4ALDyWKx0RVEgZDkjQGAHHnst8TwfCoWuX79eLpd3d3c7nU4kEmHBP2Hg0dbPFsG0LUqp67lls3Kv89AmVgDuD2kbz1nnETemjc7H5ggla62Npt0m1FtprI5o2eX4QkpJmfgQUxyYsIMhGloM7HaAzEmX0xdzWhZTAgBAEEaE8IvZm2kl2bRbG63NrtujgHz+voG+qkYtbD2sP76avhQRw3DwXvgdr+pTl2ePFDzxZqKUEGxZlue4mGAA/KiPiXjCtG2eEwxTj8fj3U5X0ZROtzM6Orq3XyAEhyOR8bFJjN3Do6O5mfmV1VVZksdHRrGLL56/5HpOu93mEBcJRXMjo4qqYUzDWigSCXuOtb+Xt5xONrf43d//xq0PP9pcX7lx9dzq2qN8/kEinms1D0dGpySB77RrZ5aWbey1u+1SuRiPxRVZaTTq0Ui00aqnkxnd6PE8Nzs9k0ymjVZvd78wmcsdHpU4CHOZ5Pra+jde+3pEkQEFpmnygh95dvDSpggADBBFDHiFlHBsz44DwDfOKIAUChDIFFBIIQsgRSDyMLEd7LpYN0zd9Hqm1zVcw3Y7um04xLBcDoKlyfilhUxUC2DXgeVC+ytxeEPvNC3YN9JZaCoGkzCADQAAEYKEAAgpIQihvnkb/BZF6NhWOqWUGXqTk5PpdLpQKFQqFYzx5OTkcJ6R4eJ5nuVat9p39q3DIenxHPypE+0SJ81FZ3JqtmE1N5pbpmcCQNeaGy9kr0+GJ2Yi02WzYnrecd+9U7EqqAnqD2e/7xCXqagIQomTNEG1PZtBYCZLCAifvsxz+QA+1R4Uj7g7nZ18Z2c6Mskj/u8sUuh/eqLqeXlVw4ew/7GVgInnea7nYVHgPYwpIYSSSCisG4asyPVmY2wi0mm3NQi73dbkxESjXg2HIwcHh/Ozc4WD3XgsHlI0D7uL8wvrm+vJZHpyYvrRnQeCwM/OzoUikUqtMh2O7O/nDbMnCspYNvvqK79fKh8cFfc1BXznW1/f3HrcbB4tLSyurd3XtJAgyYW97aWFi6bZDmmh1ft3JVkJqWEPu6GQtn90MDs1a5sHmqZZRrRWa4+O5H71y7fnZ6ct09QNE1Avv717Zn76zoPVRqsdUWUIgWvbxOcGBA7xlKVTRwMYj1IEABmwGNBgsCgFgYszphRQggCQRSgLfEjRMCaYEBLA74QCQigAVBJ5gUPU13ADgIoRQgkAHGXq1HERRfsz02+hBB/D7Olg5QQXBxD4qQ+HRR4M0nr1cfR+XZblubm50dHRaq36YOVBOpnOpXOiIA5H+ySEWK61bxze7dx3qM0uNGzEDrSMT9sOY1LsfOKsgISyUSl09z3iAgD2egdHRjmn5S6nLqw2103POjEaxx7e4JMvwQkBkApICgmaxElHevEX+7965+i9olHylcrPwqs6tT1QFQklLbu92li/mr6ckhMDEf07rGr4498Cq4IQUZ9kcuxqnst2vV1e4B3bpgBgTAReoIQIguhhQAm0bBtCqEiybVmu53I877iuIAp6z0jEkxCCH/3wHzx4cN+27Uw29eDxXQ6hpYXlJ2uPq7UqQrzn4ZAWQYgjmPZ6zWa74nr21csvbmyt9Hqd+fll0zZUWZufO7O3vzE+tlAslzClsXi6VjsMq9rWTv7ypavl8kEyFhd4sd1tx2MJjN3pqVmXoHqttLdfmF9YgBCatpOMxR4/Xotdv2Lb1tZmfmo0J0iSZRmUEkgRgAMwaGhkqQ/tUIDgIEUBpYMA7L7SDwbDC0GQ3w8CzieT+sIAQkgB43Y+tdjo8BV8TWiApfs/OwzlAiYGgxUCT1zPv+axX6ADDsVpDw8AgG3wCYLASfxHnTs/fviTs6XlqwuXw0pEEkSmfnqe17G7t9q3u14Pkz6a/rfGqiAHuFE1Nx+dhRCWjDKmWBM0CIBL3KpZpZSeTSzn1GzFqBBKwYDneipWRW3s/Dj/RtEoUUqTSuI7U9+ci8xWzdrtyp1D/cjF3uDEz8KrOqXu418UABvb+fb2Ye8wLsX6dNAvunypRdVzYVVPtwMwpDkz/WCgygMPe2zhqYpGAVRVxTRMQRQlUZJkORyOuo7L3tzhSLjT6VIKXdfLpDOtTlvgeezhDz764CXu5Vq1OjczXy5WTNN44fqLjostwx7PjadSGc/DqqJmM6nJ8XHiYtPoFQpPjF47nR0vlsqb29uz03Mrqw8nJ2ZUJWzZ+tTU0t0Ht5bmz7RaxVRqLBmP2rbOI85y7JCiWqa1MLcAIHFs99e3Ph4dzaWTye3d3bCm9Uw9G4+pqmJYpqapDx48fO1rL4ui1GrW4dAQnRjb/gj579HhTQw4JBcgI3wMxrn/Lzzh2D900rFfHEyirwsxHWu4TwNYK7i+j16xIwkFHPJnMSiEUJ6Dw/3pY2Kn3vLgtwC1qPXEXNuM7W72dh59/OQrYzfPj5+LhCKAANd188bOqr7uURyMA5PNz+ZPnd4OARQ5cS46m1bTHOTGtNHvz3yH7fTzkJsKT3AQpZTUcnxxtbnmeO5wJ090mg2f4RkP64+3O7uYYpmTVU4ZWcyNhUbPJs7sdPZc6AEQ8LNO4k3P234KVtXvS9WqbbS2luOLAjomQ7443epLLao+tzKAS3zbgVAKIchkMo5lIwhtx+I4TpEVQeCjkYikadPTUxyCS0tLsizyPN9udXhRrFWrI7mRRqsRCkVs28qMZOu1muu5sVgsnkiO5EZKxZKiqRfPXygWi67nlMpl27U8NyZxeK+wOZobv3Lx1cJeoVyqnDlzeX1jtVo9kmVldyc/O7dIAcUE7eyCVqdDCY8gjEcTeq8dCUebjebs5AJBROSF23fvj4yM8xBQTEbS6Sdbu9cuXSjWKtFYNJmI1eqNVCK2urpKCEEc73kYEEwRdyroQPv0zIF8AmBIg4HHJJbP+oCDQHlwmN8Z8LhpcORJlYotikBHo30ydSBrhk/xRRLryLAG2Fe+KKWI42RFYfSx4LQBAg6Glk3/ncfOxQQf6cUjo+hQGytkU9qpN5p5e/dy/MJofFR39UfdlZbXIack7HvuOge5pJKYi86ovAIAOJtYmo3OBDYxVDiZRzyCaD46m5ASVVLFfb7S6VgVoAAQSjDxPIpNaj6oP77evjYXmX555MX7tUeFbsEh7mfsc1BOx6rY7PScXr69o7uGzMs+GPpbDqufsqP3nFgVQtwg6kv/mpSaltVoNDzHEQWh0+tIkmiaFsa4UinJWhRQRKjnYZdSkEylPcdNJpIH+/taSFU0lWBvK785PjF+eHCoaeFaoy5LUjKWKBwUziydLZeOdvd2zp698PoPXte0kMAhy+zKkrBX2Bkbm5+ZXd7Kb+WyWV1vl4p7qWSuVq0BwDXqNUVV0qlsrVadHJ+oN+rpZK5U0RVFjURjqXR6ffOJIUjY9Xb29qPRiOt6sXDEsR0IAUIgHI3FIqFGs5NJRD+6+6Tb6UajEY4THMeWeWHwZhxiFffXvG8TAkhoX/EMhIW/womvQEEAhrWYY8+1L7cCkOv47ICB8elLqpPm3PEZp5CwMNOUHl+1A1iKFwVBEj3P62cR87vh52ClfVWxv9PHKjZxNlv5utXAlFBIbM4uo2rDaW5Xdi8bF3iR3zS3XOJ8LlgPh9CENjYVngAAVM16z+31yZMAAB7xUTEck2ITobHJ8HjTbmLsnGI+P/WJNWGKj/TSncq98dDodGTqeuZK1ao5duv4CfD4yX/b9uEJp9Ql7k5nt2rVYnK0nzHw6S5+juVLLao+D14V46nTINaR30opdR3XMAzXsWEoxJIF2LbThV3LsmyKZEHRjR6E0LUtURSLhwdjExOiKHY63Ua9MTc3x3OCKmuqEorHohtb62fPnNsu5OPxuCSIW9tbV6/e+O7vfz+ZSALAMZ/byYmFvUJhc3O12WycO3f+rbffmpmdlaSQpobGJ6a3dzajkWipdJhIZAxTBxA0m7WpienR0YlYLLGzs2P2DFPXsURD0fCT1fzLL17b2d1PpeLhkNbt6SLHYwAkWTYqDXk0y/Nw//BIC4dkRe11u6KssSTnTxtZQ4P29Fo4pk/5Lb7nh3+BUx9OH7uiJ9oYlDS0WTYEgQ2Oo3RYA4IQsd8Z/rYvqiilLCiCP8MBVwEhFMBVJ58lVmnZrc1W3sZ2X+ASQB3kHcCjI7OMTOhS9/kxqdPrPBTOJ89GpeiRXvxXT/5wu7MznCeZh/zZxPI/O/NP4lL8THxpvbVpY+eZWNXghthP6G7vduXutcyVpdjCC7nrq821h3ZnkMhr+PjPpR7MGKakZJT3uvuT4Ym+T/UXWr7UbPUTKtXTWMmz21kZsLSPv5sBpR7BLsbMt4sSAgD1XI9CwMIbWZbNcQLGxHU927EppTzPm6ZRrVa6vY4gCI7jxBMJVVV4XpAE0XG88dExURReeeXrr3//R6lEWhQkQRAEXhAEPhyJzS8sj46OY0JKpaN4PLZ/cDg3twgg0NQwxi4AtN1pRaPRSCiCAC9KcqvTxBjXqmUEYbNdh0golZs8zyEEJVE0TAMgTpXFnqGrqqJbpqLIAEJBEBbmZgzDAAAoitLpdoM86SdFz7B9BMDTwsrXp2igBQwrYX0pMOxXMTQjT8/l0EV9S40MNK2gGwNFb/AFU4fhidh8lFLXcWzHPt69Y9NMKTh2QYZwUVIxqtudnSCNlf9oUEA9ih3iWNTGjJc06O5wHXz6Ooe4uBQ7m1jmILfd2d1sbVbNWs2q10z/r2pWVxqre90DHvFn4ksxMTrIIfYbtCpfcfOId9A7ul99YGFrIjR2OXUxLIYQRL4K3Ff0Pnv9+B8F1CXek8Zaz+31ZwR8keVLLaqeqzzDMDx1CGF/CvwEwhAhtpHu++BiggGEbAPR8zAAVBAETDDPI8exeQ5ZhrG5sd5ptyKRkOu6kxNTiqTsHeydO3s+Fo7zgkABAIBASgGhCEJJEpeXzo6NjjebzUwmFw6FXY9sbKwDSiRRdF03FIqYljU1OZ1IJBUlVK6V2u2mYfREUTAMU1a1nq7LshyLhGzbhRA6HpFlybHdkKo1W61oJJJMJmLx+KUL5+qNJqBAlCRdNyj5xGdo2AwLlm1f1aKBQDu29k8IqdPk1NPWH/utAMk69jvHzoIgiAQ4JBD9SDbHJBgFgGLsubbTl0f9HxvcERxo2f2uYkJKRrlm1UkfoOsrMcM9O7UdBs+N3w6f3c5BbiE2l1WzpmeuNzZ6no4ppjQgeADqUdy0W6vNdQc7Y6HRidA45+M+hFDSDwHqSwdGUqB44IYJAQHU8Iy71Qd7nX2ZU84lz06ExrmArnHsRsBn8gF8uhBKtts7bbtz7M3yhZUvtQF4anlekzh4xsGJxeE7rQLUX0HUX5cQwiETgkMQUkwI8B1TKMcjz3U5xBFCI+Gw62JRkJqNpuk5YVXOZrKpZJIlIWa/08ePIYThaGz5zDmAAARcs9Hs9Hqqph0dlkZGxiVFFpuNo+JhJpHpdJsQcrrezWXGLUNHCJQq7XA0Y9mmJKqRkNZotVRZ1nVTUWXdcEOqJnFcKp6st3THdqrl0trW3quvvBwJKZ7nstt/env0pJwCg5gIcNAarN0AZzoOug8m5dTntb946UBSsRbYn5qnO9R3vaF0ELLXB6ICVApSCggBhAVmGsp5PxSdipmbw7wqAIBDnJJeCay/Y8z2IYzpedvBqVgVj7iIGN7v7tes+oP6Y5d4Q9DPQC36qHx7LDQSE6MqrwIAMcVlo7LW3Gjb7a7bY6e42K2Y1fXWBqbEcE0y5JNIId3tFn5x8LZFbMuzMmp6rbXxvJjab25/Sm2kkLScdtWsLcTmEPzClZ4vtaj6nHhVbFVQQIGfygACAKDACxziIIKEYCa2IAAsuyTPI47nBJ4TeJ7nOFGUZEmRJFmWbdd1AECKomIRO64ny4okKSKUO802L/KeS3K5MVUND62WIVIKhDzHh7SQ0TP2Dw4SiZiDsaKoW1v5hYXZdqcNIapWS+lk2nNtVYsiyPMcb5iWokUEQdJ7BocQ4lAkGun0jGgsiiCNJ+KJJJ9IpQ4rjWqjsfLkydmzy5qmbhSKpmnGIhqlFBMsDMkE+tROzQAth74Kc1x+9JEXevyU018bA1ToxDV8UdTf2B/63udkUQoBIENUT1/+DZSpAdwGWJeH7yV4HwXXHu4cO4wAamO7bJZd3N/U/6S4Tp/QDj+p/ZS6g923Dt65Vb7tYrfn6YTgp4/BgOx2C//yyb8RkdBzdUyxR+i7xffvVO9hinuuwW7KIc6t8u1H9ccUgP+fvffqkuS40gSvmbmM8NARGZFaVmVVZVYBhapCQbPZbLJBkOC0muk5O3NWPuw5e/bsb+hfsvswK2Z3p7e3BTkEBQBCa6BUlkwtIjK0cA9XJvbB3SMiRaEJEujFnGkDKjPSw93c3cz9s3u/qzpuJ7j1wTXY1Hlz/62Pq58JEC5zReDn8c34VQ0+CwE2tQNPsWCNh2+yfauhSvz+flXDJX249oaoIckAgDFinBGJAEIIkKZqJsZEIkRCmUw2lckkjFg6lcICZTM5w4hXKmWESDKZZpw3W02BUCKRwBI2u924EUsb6empGVVRBsamo5cBAngsHk8mU/3+vYX5OYFxxfN8v9/utau1w4SRwshDwACYpsmargPijZYZT+RkGXuep2kqAORyWT1mFIt5LCvM6Vdb7YPy/tr9jfnpScZ9Smkyobu2bdu2ECDLMmP0yICcVNlOcODHxzAKikFDHENHgCP6Wozsh6KvxPD7cNlAQ/37yGlFSL0DiGgPFJ016iL0kI+6FUMaPuxnmPdmZGvQuGA932w4LSpoKD0ei5WDARg9Zvvj9j/Nr4py2vN7Pd8cDBEMBiDaXwjhUNdl3sg4gumbpm9FVy8AEOPc8k3Lt8JVFx25TiaY5dsWtUdn48h1Ds77O28fEbQGt2FT+7Bfo5wSdEpe0K+3fauh6mtpI7Js9JAAAMAg06PgPMgMSQhJJAzbSZYmJzEh3U7PcVzbtjGWypUyIqjba2FEBGftdsu2HaLIfadfq1URwYQQz/H32ruFYnGFMzzk8sM2eHsUSU0mkoqs9O3+frkc02KYEAGYMS4TlIinCZE4p5qmyZLGKBCiqGpsYW5OUXWMRSqd7TQbdt8xe71yvTExlqseHpJSkVHPdm1ZkV3Pl6QEpcy2HYSASJLnebHYKT4vCIVS+zFF7ISUigbCixChbhaBFwAcxyk42lvUkQDBueDD13mwQ0ROCRGWYhnVJcQgHVUASUdXLg5Dy26EBeFtnar9McZq/XrP7w3eyGEFlgg4hhAU/RqNYxziIBKRaDlCDAkxmt105CkIM0CHzvpHp2Kk/3BcIwEmDHoM9gnF0uGxQ4uRgDDCIMwMc0zEQdHEDeSwqB8EABBR+UG5gZH+cZjM7MiKOzI/ggrWdJqmZymacipx+TW2bztUnSIlfUW/qiOgMViuEciyFGQ78jxXU3XBWTqZzOaysqJYVr9rWa7r1uotRZIASZT5Zt+yLDthGL7vE0I4FwrBjm1LqYxHqWEkFU2v1SqWZfquJ+tR1H5wC4OLQAghlEgmnnn2mVarbXZbSSN59txKPBYD7suydHZpVdW1SmVHU7WVC6uaqifTBVXVDssH3W6XUa/R6slY7JcrmibVavXp0hhnnFLKGPM9JklSv28Hr4Pv+yAAE4n6/rExCV7+UU2NR9hxQj0clZCOC0GPm6lIhIz2Q4NIHR6O/mCn6HIA0AhmRd/xKHfVMfFoFAnFUHoSQiCB0Qlj0cCvignecBqWbwUd6JKWVtMylrgICl0Jj3uWb7nM44JLWErKCQ6855tB1B5GSCVaUk70ad/0LQmTlJIyZINH9ZOpYDa1+9SiggkhZKwYsgFI9Lwe5SwuwCMFTwAAIABJREFUxVJqSsKEi0FmecEEa7kdASIhG5RT07eo8IOExbqkG7KhEJlxbvqmRS0mGI8ETwRIxkpSSXAhen7X5zS4o6ScJEFptREZ2OOe5fdlIklIsnzL5a4QAgFSiWrIhi5pAOAwr+f3POYxQQGQjOSslvG4Z/oW5X7Qk0wUQzYAoOebPve54B2v2/E6aS1N/tmv6ivxU6fqgMGDHL5twfrBBcZYkhWCEUaoND7BqN9qNBqNxv7+fiqZsvo9RVZ939c1lfq+omqOS12fpmVF1XSEMeM0psVSiXTCSOxVyuPFYrVez+XynXanb1uaqmE0XOqj9x+B4IyzZrP2q1+9trR4liAhmGd2e/lMgTIuBOr2mnGRclxq2+7m5g1ZkfcPWqXxSdPsmKY7ls84tp2Kq4wxITillGCEMQokDt9nEiGMUYQBEArcuGVJ4oKPPkVDHW10xEZ1vKMjf8S8Fg7vCYZ+VK6BURgKFv0RqSPE7uGBp4hg0aECuBhOXXSigbNplPg4mlcRBk+f9sqEXJVgXb/nMg8EYISX02f+9Zm/GIsVbOpQTjnwttv5vHbjo8NPak4jp2X/1dKftdzWP2z9vOW0AUDC0sXsyo/nXn67/O6b++8k5cS/Xf7XTxevmr7pMleAcHxno7v9+t6b270dl3ulePEn868wTv96/W+bTvtibuUvz/x5Ukn2aZ+HGSyE5Vv/2/3/s0/tH8//sON2frb9i4bTlJA0Hi/+weSLF3OrGTXtMvdO8+5bB++udzbtQMsTCGMyn5z9k4VXe17vb9b/rtI/xBgvp8/+ZP6VjJqWsCRjWYBggjHODvqVX+28PpOYXkjO/WL39Xut+0ywuGJcG3vqhfFnJ+LjCFDNrr1f+fij6ic1u44A5bTMf7/639bsxk+3Xtu3DqigAFDQ8/9i4VXK/b/b/FmlfyiEsKlt+X0x4tf6DbVvNVT9/lzVwJoMAgBF0g1CGCGMpUJ+zHUsyzL7/X6rUfdcN4ESQfJ/3/MS8QSlTFNV13Vjeqzd7RFCFFlOp1KKqjBGVVku5PKMMc917L5da9TyuQIAq9eryWRaxidt+UIA2Ha/2awDoqoq5bJZztnO7vp4cVyWCKN0c+vh7OxZy3Ic1xOMco4EBL5NjAsWFECAIIsB567jYIwJwYAQJoQxSggGABzltBEggqIsMIojR0mlk7g+On4QvuQjKISQCLHv1FVhcKAQQgT5CiK5J9DjooEIFZ2B+HWcETkmUo8Q6hFVBQIBYAQQlNiilAtBEBnYNI53AcA4szzL5zTQlHRJz2qZjtfd7G471JUwKeqFP575IwB4c/8dlajFWAEjLAVhbggQ4LgcnzTGk0oSAZKwlFFTCGC7u1N3GghQVss8mb+oS9pfr/+/u+aehtWiXvA5lbGMAOJKXJf0ltva6u14LBB1hcOcnm9pklrUxwJ8QYAKev6PZ753ZeypslV51FlPKslzmbMpNfnX63+73t5kwBAgGUuXC0+sZM/3af+Dw4+qTl2A6Hrdh511Q47ntOxK9jzl9G7rQcfrNuyG6VspNVWKFWOSjhDWJPlq4fIPZr4nI+l2c00IMWmMvzL3A1VSfr79K5c5MpGnjKn51HzDafxs+5eWb3IQClbG9LzPfSV0+xQ2c2xq86Ny+jfRvtVQ9ZXaY4cJRRzuSNQZICAEJwyj027s7x9kshmf+phg13WJRDhnwJmqaYosAUKWZWYmivVaM5NL+R5dXDrj2I4kyaZpVes1QoiqqAggn83VGo1cOvnGm7+empolmBAcWhujiniIC+j2OoeH5VQqCQBT07OVShUJKhEuEQQIXNcRgIAzzrnHqK4kMDZlIiEECAcYEXq7cCFc3wvYCQRI8ICrDrKlYxCcCSYE9CwTE3wSUtCogX/wc6QdXQvEye0n14aBLBZAUsR1CyyAh4wKhLwKCrzNoqODhUQM9LkhKkViFxehv0W4e9A345T6rheAFIlAKlwh0KhsGHymgpq+xSN/8QCpb9Xv/GL39Z5vSohMxSf+u5X/6lJu9Ub9FkYYAw4cncIVL/BkQSTMnAWICb5r7v1s+7XN7jZCaDxW+vHcy5fyK59WP9+zDhAK6iTjaJrAYc5ntS/e3H/Hov1IcRV9as8mZgjCgdaGMV5MzV8rXt3qbv/D1n/cNfcNOf7c+DN/OPnScvrsdneHc44QSivp85lljJBKlMXUwlrznsu9HXOvtlXHiMwmpjNqxvTNv9/8WaV/GKiHAAIjHPBzSTX57PjTMiL/sPXz2801ADGXmP03y395vXj189qNffMAASKY5LTsSxPPrzXv328/8LiPAGHAGEVpVAE85jnMPSXY4etu/+lB1VdD7vDJDtftAfAHZYsIJrZtE0l2PRchRDDuW44W06nvSbLMuVA1lfqM+n6hMMaoUGPq9vauqiqH1Uo2m200G5lsulatL589Gzficlt9uLmRTiUODg5++to/vPyDV5LxBBJRuTyEGKdW3yrvb8/PLXAhbt+8qajE81k2lU0mM0SSHcfruy6RkKZJgLjru5IkqypOGIrlkpyeQMBTKUPGUMil4nG9kM8KwQXimCCMuaIQzwNCEMY4nU2oqgwIEEaESANYOaZTjwpLI+A0LBcKAdl6dAJgwCV96dCjwQQMj4ShL2ZkjQ0lLD7IPAUBsx5UA0WRgBbmzhs1/YEAEEFtUUBIlmVKB+6RQ35qeMsIfE57YRTeEA0d5na9Xs/vIQAOotKvJOWkSlTKRy2nJ8E+pKs95vU8s+v1AAkZS+X+4aX8qiEb+LQHVQhhU6fn9UzfHMiRQgzRGQHIWJqIj8el2IeHH292ty1qmb75xt5vqv1a1a4x4CCETJTpxFQpVvyifisuxeYSs1kte2gdUuGbHkUImb7pcc9hbtfvdb0uE1wj6qiCHpdik/GJB+2Ht5trLbclhLCo/aizcS5zdjxWqvQPAYBx2nAaccX43vQftNzWnnVw8oaYoB73Ab5ZkQq+5VB17OZ/F64qsoUEXO2o8QQjHDPigJARjzuOjRAikux4nVQ6xSiN6fFut5WIx4WA8fGipuul8bHDeqPT6czPzQaZSEzLnJubNTsm4+zO2p1SsZRLZzhjKysXb37xRaFQPLt0NpvMShIBhDhntm3eXbv57juvyZqSTU1a/VYqPVtvrk9NzZbLu7F4nFJHlZR4zMjlS0KgnmUrskYIUVWZMRrXdLtvJRJxr9/PpGIIqBGXAXhMVzRNSia0fD4twEsnUwgLTZcVVQYAwUEiBI4KQceJquMtVJhDTnwY2Hxiv6G5LASiUbpKDPsIOhXRXqecD0XimBACRXQYHvQVoWY4lRB6fCNMZEUVADy4EDF4bIaM27APAT6nlm9xMcznG+hxKlF8pmKMk3LCkBMu86JK64NLPAG8AgLCSyVqVsuY1ARApVhxKj7pUKfttY8HCQgAAIKJIRtZLRsw2ZQzm9oOd0Z3JEACHa3ptl3mci440IbTfL/yEROMcyYQJOT4ucwZyuln1Rt5LXu1+NRCcq5m1xnjgfLAh8AuuBjKr4PhIIhoRO37fZe6jAcncU3PRIB0SceAAYAJvtfZbnudi9kL64WNpts6jr8CccEHpPs32r7VUPX7c1UQglVogBvx6wGMcTwelySJINLrdGPxmACECQ5mV1GUZrWxtHBOAIoZsa2tbQDW7fUTyfhBuSIRhTE+Pj6uqWoildg7ODAM4/79By8+/3y9We/2ei88+8KD+3dff/PXV554cuXcKqVes9XodNr37n7WM7uLxfNrd94nspTNjtUa5XQqc3vto2xmjHOYm52VJGV8aqHVqPctJ53JqrqeMlI5y9JUzepZsqLYVo9IRAiRTCQppRKRFUmWiKTruiSrcSMhSfLc/ELSMACEYzviaC6qk6vfqJA1MoZHX9Xhn+iYSjiwDoqRrlCANmHBiEEB0qHsMBCtIj00Og9EbgOMAcKhlT+iswaqX4SnmCMcGAqDAjowsJyc9vIwwWxm8xHqHQOaMaauF6/2qa0SZT45Nxkff/vgva7XO1LxPFIAjzWCpdnEzL+Y/1Hb62CEs1p2PFb6pPrZdm+HwSlMs0a0a8WnxuPFQCNru+2PDz+7134wskvk1AAQ5mtGAgRinDPhBCOEEOS13LnM2fXu5lZvq+7Uni5dXc1euFm/TTkVgwDGI32K4xsAgmhwMfgKAY8WpwHF23Ra71U+GI8VrxevPexsnBCxgQtBORu46X5zstW3Gqq+UnvcGI0GdIw86IAx0mNxVdUdq48lghBmlBkxw3UdAWAYiUmZpNLpzc1t0+w9evhoZfUC75qZTPbBg0dXrjzZbrfn5+bW1zcyuaxZLhcLhVw+99nNmzMz0/cf3W022vML841W+1dv/srqm1vbm41GTZbk69eebrYakpqIxbPjE9Pr29sLC6tmtyOwquiJ3fL+xfMXt3f3AEuYMSJJHbPnM6rLqiTL2WxWVdVsPpdJGpoWcz1P0/Veu5srjUtC6EYiETMoF8XCmOfYBJMgxbjrOJIkP06YitjpofnvcfJpyLnBAA6O5rRDaGB+H0xDWCc4UPDQcOSPRPlFGDi6AwAK7JtYksVQxhOhnQ/CoqfBMRHVJgQIzjlgHCHf0KYxgGAhBON89L1FCJ1JL5ZiRY97gbL50eGnbx+81/PNmBw79oiN3l30eAkJS6qk6dybSUyrRPmsduPn27+sO43jD2J0LSpR41Lc4x4AeMwjYZKiU1u0CoxKhwjJWJ5JTOe1/EeHn3a8nsPcht1YzZ3P67k+telJG+g/qq+HHO7ofYW/mWAHVvkXu6+/PPP970y8cLN+CyN8rLdRpftLT/N7tW87VJ0uJX2lFklV0VIcNowkTdNSqVS71VA1TQD3PS+byVRr1Ww2m0gYmq7t7G63O510MpVKpyyrzxlLxJO5bMZ3fc/1TNMCIcrlyvT09KONjetPX3v73fdbzdbTV6/97Je/2Kse/uSHP8boarvTZkykUrmpiUnT8R9s7CIBr77y6kcff/JoazuZSh+UD3Qji7DiM66phu142Uy81WyWSlP1elNgInGytbNraPHt7R1FVqqH5bF8odHtpJKpXrdr7XsTudyDrfVL51a2t7Y1SfY8Z3trO2DzJYLj8fhgME/x/+Bh/avB83xMPoo+DISngHk7PjsDSQxFMDbM3QIRI3VkzeADGYpD5IA2sBUiQRlTZCXY/QhIcIFCvAvWcs4ZR0F3Ry51eL+joiIPRYfhlWx0Nj+v3bSZTTmtOY2yVel63cDYKgKqYKALDw004eFM8K3e9v+z/rdlq/JM6emXJp43PbNq1wL65uTD6DLvs9qNd8rvBZnUAzeuo6KKiPi6wDUzBGeCsIwlKhgIFJdiC8l5XdJVrC4m5xFCVNCCXjiTXjy0q9T3jyPq0Ng6PIkAEIJHdwTBghUlyeMDUUuAcJl/o35zxpi6VrziUFvGUoCz0Rh/4/JU0L7VUPW1+FWFL6GIVvMhtYIJlrLZ7KNH9wwjYfZMEEJRlFQqNT4+3uv1+v1+q9lMJlKtTqdUKh0cHExMTvT7/ZVzFzzP00rq1ubm+XPL65ubEpGevHTpsFK9fOmJ+/fvz07PvvLyKwd7+59/8cn6xsPJ6QlF1wv5wtbm5mG9nkokp6amPvrs8639vaXFxVanXWk0nr36tERwOpOt1aqCs7iuVTxnafHM9u5ONl9wqRePJxzPUVTF6vdN2ykg3O2ZhpEy+5bAhDOGEWaUeZ7n+X6311VVVVFUASKZTAThOEEbCEGRLTSKvjviVQnH94fRL4eyDIy8E8M9w1OMfB7V7iCgicQADYeuBxFjHsAWY5TzEM4EiFEuf0DD+L7PhBCcE0yILInRTDGnykDhTzHgqrjg692tdyrv9zwTQPCI2cEYUeH73E/KhoLlAC1lLKeUJADY1Akungve9/s1u35gld+vfLSQmr+UW323/IHZtuixoRMAAJTTjtepWIcWtUCEVs9jg8+46Pu2ECKrZmSseMzHCBf0wpXC5X3r4GF7fTxeWkjNp9Tkq/M/DNydNKJLWLqYW73VuGP5/VNAMkw0NmyMM4e5cTmmYAUJQIAUpCTlRGCRPLoI8Z5nfXT46XL67NPFqzE5ttXbHun2n6h9q6Hqa+GqguB8Ehm4Bv0hJBAS6XRa03QMIBEsx3Tf93K5XKvVqlarhbExSZIAiX6/PzM9pesaQogQXCwV7z+4z4SIxfT9g0ohn9/fP0gnz+3v7QORL6ys1JuNtXsPFhcWCoVE37Ed1zUtJ5VMT01NJ1KppJHwHPegUh0vTpYKY/cePZifnrMt03GcuZmFhw/uxWIxzmksHotpGkagSqTbaZfyJbtvqprm2o7tuYDA9ykhEqVUj6ue52m67jOKJQIIeqaZSKRkWQnyiAQ1OE+O7fBnOFAjCPT4GRlqC2LoyS5GVcKRoT95xsE3YiC7HQt9ClZ1MehMHAOdEUwELgRBOFD9eBCUM1D7TrsfBIADOQINe6Oc+cz3uAcCRrajPrUr/cPLhSeeLFxCgDzuL6TmL+VXe555YJWj3AYBx899Tqt27Vb99sLCj66NXanatVN0wPBp5FxwxvlgII+JIz7398z9jtd9pvR02+3smLsJ2bheunZt7MrPd3650dk8k16MS/q75fcfttdDJ3WiXS48MWNMTsQnKv3qKRrlMTELhEnNre7OtDF1rfjUzfptAWIxubCQmuu4nbJVoSP5/4QALti+dfBO+f0/XfhxRk1t99CwW4RQmNj1n/2qfrv2uGGK4jjEsekKDEyJRLJYnDgs7xKCE8mUJMmU0na7Lctys9nU9Zjr0Xwhv39QTmcytu1MT0199PGnmVyqWjlcmp+992A9ZsQTRvzWnXsXL1169/0Pbty6c+Xy5WSi/Nbb78bjsbm5uYvnlyn1OEC72zX7jhAiEYvPTc8oquL7/PzyBcTprTu3xvL5cnnftK2FxSVFkhPpTK/Z1jRdxpJl2Wfmk1udZjKVtswuwdj3XE2VEXCEWFxTbLufShqO6xBJEkKYPWthcj6oVYEwRvj0miLHtIKThMbjzDoIAecAkWQiTh4IAcJEqsFQBQkKfIW5QJEYSM1HqHUAwAIwCoUONLTljy5FCBDmjAf+qIILRqngHEVSCoKBNSVaxkAEXlEw5LA4F1wAD9/tIc0GgXBxq3FnNXfh5ZnvX8yteMwbj4/ntdzre7/ZM/cDHj8AnUActKl9r/3wqlV+auyJ2821ptsSYYapkB3nwz+PnCu4LxYCNOeCbXQ3P6t98dz49X955k/LViWlJMfjpT1zf6OziRG+kDnX9rq/3Hn9YWc9cCXVJM30rT9bfHXWmL7duOMyT4AI7HrBkhKsCRz4wBrY9cyPDj/5yfyPXp175WJuBQCNx4pxOf7W/juV/iHjTIBgnPGoZqzpWx9XP13OLD2nPRNc6uDy0XGw/Ubaf3pQ9TsgtxiQxiP8XzDWsiRPTkzu722XSkVF1dbXN2KaxjiL6bHK4eHM7NzO7kEyEX/0aP07L72gqioIYMxnVHDGK9Xm6sUVSunszMxHH3/89nvvv/jSi++/9+G//7/+75df/uPVi5du3rr1xY0bjHlC+OVqlUhKLGbICE8sTm1s7TzcvJeIxZcWF+49uIeJpMbiW9ub2UyOUl5vVFfPnReUK7ru2I6iao7n2r6fl+Sq089kcp1uV9NjwvcFxrIkt+32ZC7fbnUlIgkhumZ/cmKKYOy7blyPn5KdY4QzGi6G4nR3qWOAFcJQgAIiYJqO7Tbc/4hufqwXAUF4rAhtUCPHC4EAMCFhermwdzRgRoLZJIR41Pd9P/D8dD0PISTjQaqw4Z2Fl4GAIKISJWLwRc8zt3s7TacZChEjhLQQgnL/Rv02AvTCxHNjegEj3PPMn22/9sbeWy23LUB4zKv0DwnCNnOE4ICgbJV/s//OdyZemDQmbjfXbOrsW2XKmcc8LkTH6+yZB223zQQdORcCIRzm7Fn7Xa8XoEzNafztxk9N37qYuzCfmPWF/1nti9f33to397Nalgp6p3l3x9yzqRO4szKffV6/cSm3ohBFJarHfZc6B9ZB37c9FiRKFVzwul3fsw56vskF87n/Se1zKth3Jp8vxYqAUNvt/HTrtU9qnznMRQgc6m31dqt2nQbpAAU07Mav936jYvXQrjnMhYhqJCgKOfwm25fERvz/3NrtdjqdhqOC5Vf6HNya7zmHe5sYE4KGEeQDJyCfUqvf/+TjDxCIZqspS0q9XguqhDuOLSlKr2cTSSYY65pGqd9udQvF3P37j8anJm7dvnvl8kVdVXd29mempx5tbhgJY25m5vba3Y2NzYsXLxbGxvr9PgLueP1et2skUolU2u7b5XLF9r10MpFNpWrVw1avs7p8tt3p1Gr1J1Yv3n/4yEjEY5Lqg7hwfnl7a1tTtU671en3p8aKdzcenj9zbntnu5AfU0CUO625ifG93d2VCxe2dvYZQFzXPvn8xv/4P/xPs9PT7WZdIqhYmsSEnOQ++ZG5HxJ5AzQYjGfwITKiBSjFh2TTcQI++MyjtPbhRs+xO61GMpNTNR0AfM/zHdf1HObTAKY4ZwDAOUcYkBD1Rh0T1G1307mcFosPkreJQFZh1PepT/0BacY5xxjLinrhiStjpUlZ1cLkiSPXVrYq//Pdf/d+5cO+byMEgYtTz+t1vC7j7KjoLQAQRlgmckZJF/S8hEnLbTecZp/ajDMEIBMlq2YIxg2n5TAbBCKYxKRYXs+51D20DxWippUUADSdls+9hJJIyIZF+12vx/hIwT4kNKLntKzP/bbbDgQlgklciue1TEpN2dSp2rWu1+PAdaIV9IJFrZbTZpwJ4IH4KBO5FCv53Gs4LZ/7KlFyWo5yv+12PO4JARjjrJpRidrxun2/H0SGakRLqamCnkeAWm6r7jQ95jLOEQIZK6VY0aZ2y20NxChd0jJaRgge+HyBgGJs7L85/29fnHw+KMlz7OX9Gtu3Wqr6WrgqGNDzp3HAGGNN08YnJre3Nuy+LScVWZYVRTFNM5fLVmvVdCq1vb3/zLPXqodVylin15E1NZPNdNvdyxcvfPzJjZXzZwmBe/cfrl5cAcFu31nTY/EfvvxDy+q98cbruweVTCY5OztOEPYpU1Tlzv176Uzu3MwZguHR5qbnucuLS3osjjHJZnLb+weW60yUShs7u8l4Ymd7GzApjhUxQtl8odNqKqouYWzZThGRptnWlLjvM8DEdX3H99KpTL9vyqpcHCtghKy+OTM1ObDTj47G8aEe/H78yjWKYMNsfEfH83h/0dfRPke3h5r50L0yvM4g3QtCgqMBHxww4QghRDAIQBg4gMDAOWdMCBEWqvE89+HazW6nNT1/xkikjt2shCVDDlFPgOj5Zi9KDT68oJE8UBy4S90KO6zYhzB0mQgkIfC4F24fyRvV83s9vxd0Z1M7jC4GAAEdr9vxuqP7h/ctkMOc/cAXPHpMGWddv9v1u9A7wl1YtG8NWG2IPEgAPObvmLsQjajD3GGHEKwt7Bh9JgTYzLH7duCbPjp1AsDjbtThcGxs5tjWwQjIAsE4iHA8uRZ+ve1bDVVfqf02YzT6Rg0ibDBCqXSGMR6Px5vNViqVdBxbVmTbdoIECRcvXnBsp2/btVp9enr6xs1bV68+tbu9YxiJJ55YvXfv/vnlZULkN9/8zdVrV4ql0ieffv7Z5zfOnjnz7LPPX/G9Wr2GJe67VFVjczMz8Xiy7/q1an1maiKTSGbSqWa7vl85ODd/pu84tVYrl063u13HpU9emL597046m8Oc7R1WLp5bkfLFhaWlw739XCYryajR6V04u9ztNGJxwzR7tuNNTcQOa9Wx8cmYHgsED1nVQs/JMPdQqOjBMdgQkTX+lHEd8uVRgB7iIwb7o7uPotKQGw9Hf8BuiSPoeUw6Gwj7QnAR8VwIABEkSzKRpKDqGSIcCQxCAHA08gA4dn9va6Pb7c4vLecLJSJLCIVUuoQlQzYwIqfYB0dth+j07RhhhcgxKUYQEQAOsx3mMk4HdjAJSZqkaUQFAJe5DnMC90gEiBCiSzrjzKa2GHXIRIARVrGiENnybQphNA/BOCbFBXCf+xrRJXSMcBQcRJ/aCEAlmkNtj/uhbzMimqRpRCOYONRxmONzGl4DklSiYIT71GYQEucYkbikcxAuddmIm8JJ++nx7QIAgYwVlahfkhX262rfdqg6KSV9db+qqKuR/JCjvWGEkomUkUhYSEC3K0lECBHTYwcHBwsL86ZpKgp5/Y23L15cdV0HAK2sXnjw4OH1a1cd10sljJmp6S9u3H7pxWe1mPrWO+9cvnTpB9/73keffvLeB+8LAWOFsUuXVldXl9udjuP6a/cf1upNVYvLimya1sqFC5/d+rxr9jKJVN91Dg4rmiSNF8Zurt09szDf7rQt251Q1M39HVUxWp32+ub2tUsXE+n0wtnz+3tbqVQ6l0o0apV8YczstgFAU1RK2fkLFwGAUl+WJHT8EQ+GAgCAc44jkhuNfHFELRzJtTVY8QcV3EfnYhi1M0S0I1yVgNHOozg+ESZKCCUsEYYEh3PFBeAoAgZjWVY0TQfAXDhAI5dqLhCgQawgAHAhOPXbjeo91zlzjo0VJyRZRhghQBIihhyXEBmVI0c5o8d9Dvj4vJZdzpw9lzmbkBM+93fNvbut+9vdXZe7IIQqqZPxyUu51dnENIDYNfdvNm7vmnsOcxGgMT3/nYkXy1b53cqHYSRKcF+AZSw/kb84k5j+zf7bVbsWPKgxKf79me+anrXZ3X66+JQhGwiAYAKAmGBCCJd571U+IIhcKVz+qPrpo846CKEQdUwvXMqtzCfnVKKWrcqd5tp6d9OmtgBhyPHnxq8rWH2n/F7LbQVlviREXpx4HgA+PPyk5baOWnHRkYEafRAggHSkEVWXNBQFMH9zjfzVX/3VN3qC37k5jqPr+sDrnelVAAAgAElEQVSF73f4GTTOWb/XgTBM9sirBSN/UOZVDw8ThtFqt1RVJViKG4brerlc3vf8dDq1tbU7Pz+3sbFVGh+nni/LMiD++q/fmZgsZTLJGzdvX7p4cWqidOv2rQfr6ysXLrz43POpVKpn9tqtZlxXP/3s0/3yfj43tnrh4tWrVzPJtOX0b91dA4Qni+Mpw9g7LBNJunjunOd5iqolYur6zl42myMg9iqVJ1cu7R7sqbomfHbr/gNFIv2+vbg0Lzwvmc6k0ynX81LplEKI2Xefefp6Lp2xrB7BOJ5IYYQA4WNWmgAohhXeRVRIJfg0wl9HaBWCyciSegyegn0G/pnHlHRg1HMcR9djhEgggDPGGGOUChYVMY5OhDEGEP2+JYTwfV/XY7IsYyLJiipJsu9Tz3cZowHGYozD9wQhjDEmYcMEc0ZbrSYmOBYzJFlGCPmCHliVu617pmeFilx47lGD3CmfCZJyevYn86/8ZP6VlJJCCKXUxKX86kJybtfc77gdhPBK5sJfLP3pM6WrMpFTauqJ/Op8cq7ltmp2AwGaNqb+YulPAKEb9dtUDHgxhBHWJf3FieeeLT19q7HWdJpCAEY4o6X+cunPE2qiZtcuF56cjE+MxcZWcueX00sqUZNK0pDjO73dUqz4o/mXt7s7O709hGAptfgvl/7spcnnk0pCI+pq7sLF/Irl92t23ec0p2dfnX/lhYln607jwCpTTkEgTdL+fOlPxmPFB62HPW9QUfXkOJzyP0Z4yph4tvR0Ts+SkUXRcRxN0x77bv9O7VstVY0S5KORHF+Vqwq+RxCaq0ePAgCMMcE4lyvoekwiWDEViUim2RufGHcdD2Ncq1Vz+Ww6nWg226XS2NrttatXL3faLdekzz5/7ebN2xOTE5efeMLu2w/XN1dWL7W77Z2dLUJIuVJOpVK6pnuULy2e8ak/OzWVy6SY5x5WDinl8zPzMU1pNqq71WoikcwkElt7e4VCcfXsxK21NUBQzGc3t7enpuZ63VbHNJfm5iuVsqqqgtP96mEmldytlLVYrAQZQGiiWGzWm+cvXBgvjiEBruPomh49ciEcjQI0JgRF0C7EgFASwPkIHS4ABOeBVS6iMaJPIvoVkU4wxJvjXHsEhaOAGUlfxzw8ozifaPKE4EIgzl3XcT2XUQZIIIQlCQEA50JIx+EVIFzzBXX3t9ZlIk1MzxEiEYSzWkaXYiO05W+Va1wi0kJy7lxm+WF741e7b7S9NkG4FCsZcrzptLgQcTn20uTzWS39y903bjfXEKDl9JkXJ57/3tQfbPV2ul4XISRhiaAoWeboqglAEJGwhAZrAhIIEMESBnRoV//Do7+RiWzIxp8uvFqKjf3Nxt9X+zWf+3WnkS1kZCwHqWZUol3OP7GUXniv8sHntZs2tReT89+deumlyef3zP1H3Y0gNjurZf5w6qV9q3y3eY8BQwhJiHBAUejf4NpCevDkCzW8coQSciLI3iX+2a8KjkpAj/WfetwwIUCYQEQZnLoLRsSIGVNT0w/ur2Uz2VanFTdi9Wp1YmKy3mgkU8m9g/3JqambN+7OL8xNTU/WarXCWP71N36zvHxmdeXC2+98ePXq5amZ8eq7tXv3169cufzCCy/s7+/v7u2WKzWMcTabLIzlFEVpdTrnz57LZrKNRnVlZcXu9ynzJUkyEkYhm60e1hzOZUz6lnVm6cyUO7mzuw1EniwW1+6v6aomYdzu9laWlw9rVUXTKWO1TntajzUbrZbZK2TSuwflS6VJXVUY84BTWVUQCouGwQigQyQQjRThDZ5UjAEEDitoMcYgIp4C5yE0zMzJBed84N8gYOBdc4J4GjYx+BcG80XYFCbKgUEy9BC+osgZwTkFKqgfXL8kyQRjhAlCOFQgA6jikZdToFgiBAI8x65V9jO5fDyRIkgqaHlDjqMwP9ZR0WH4xBx5fgCAIJLX8xIidxprd5prNnUEEo86mwQRj3kIoYKWX0ot7Jp7v9l/u2JXQUDFOpxLzJzPnsuqWdO3jp/kaP8jfw5SUgAAcBB93647ewJESkm23HZCMdY7m3vmPheMYGlQZQsjlFJSc8mZrtf99e5vds1dytmBWc5omZcmnhuPlza6mwAgBHeZO21MvzTx/J550PW6xy/iceNwyoUjgkhGTSeV5H/uxbW+tiaGlET4Ch0FNoyRLMlTk1P7eztBSHs8ZuSzBUKw73uKYqSMVKfdOn/+7Bc3b1+/fg24qNbqL7zw4s9//ovzF8790fdf7HWsO7cfvvDCi/v7O++++95rr/3iySdXf/zKH6uKfnhYtWzLMGKMQyadLORyqqqPFYsffPwhwjibTF69/OTO1taD7U0iSatzS61Wc2OvdmZmLqlrElHmJ7PNZs3z2fxM6aBSTacyhh57sL65tLTY7LQVWTPisUp5f2pqyrL6roCxsTGCpZ7Z5oDicQMhNCCXwsEYtdSIUOWLRK9wW6Arj5SJAElCgWTEOMJICEGAAA6LOAUiW+AxziLhJghPwYSQCNFEJH/BqINUdO4Qp4a1OiManzImcUYwYZQiBAgTIQRgTGRCJDm0b3LGGeeMYc45Y1wEQBresmX2ep12LJ4kBKfVVFpNYYTD2p+nc1XHOSwhuMdcmcjTiamCXmg4DY97lFPKfQFCRnJKTWqS2nbbLbcdeF2Y1Gy4TYUoCSVOTr7Jg3Mdt52KURA/uv3YM32kIUAxKaZLestpt5wW5VSAsJldtsoYEUM2CCIIwOd0q7vT8brnM8tPFS59ePjJ8RONXtvomJzgqhBCmqSOxQoKkf8J/Kq+1VB17OZ/txjAwVIOkbMijNA0g1MQguLx+Pz84r0Ha7lszvd8VVUfrT/MZLLtdrtQyNfqNQR8cWFu49H64uJi5bDaM63v/+C7X3xxS3B+5akn33v//Tuv35menv7ud1+qHB7u7+9v/fznAJBKZldWVjRdbnc7B4flzZ1tAAyIxOLxVDIR19RbN28lkkYhk4nFYnvlvVavVygULMva2ttZvXCB2na5djg3NcU5M/v2heWzuwcHsbhBMBy2O6X8GKcUEZxOJvb2K6VSMZ/OACDbtiVZJpI8MGYfG8YBTAyG6dgYCgEQGYmEECPdDLAOBZAmuMAYhECIEBAkQj8hRGiYE4wd8XQY8YgQJzwYhBBIjKZtEL7vY8/XiCQrCsKIMwFhZk6ECZEkGSEQjDPGqO9z6jMAYCzsV3AhgPmeY9tccAKSJmlFfUxGkiuiuOXfog4g5Wy7t7tvli/lVxOycdCv1O36gVU5sMoNp4kCSzIgJgQLqx8jLgQTDEBgIKdb00bryx/ffnTrKRLqycMQxgghxARngUO8QFyIwLs1inxGXPCO13vr4N3vTDz/XOmZPfPgsH847GswG6fXARz4UAeSOooRvRQrEkS+aZyCbzlUfV1c1SB6fPg2RrbViBUOXXbGJ6YarYbb78disVq9FjcMx3EMI1Gv1rO53GH1cHxicnp68u7ag+mpyc2t7V6v++Sl1c2t7XqjMTk5WciPffLZF7fvdK9fv/LExZVKtWpaZq3WdJ0+ZbjXs3zqx2LxUrGkq7rjul2rs7W9gQA9d+3KuDZ278HDg0Z9fmZWRWTjYE9TtE6r5XreyvkVZvdvPXiQz2X6/V6j252bnbH6fY+x8Xx2v1LO5QqWadmUXjgzY8RjQnCr15mYmokSARwflZMD9RiO7wgvPsAgCElwIYQAhDgEJWl4pEoCAEbAg8S4Q0wU0VwcPQeI4YkGYl0EYUJw4bsuo4xRFk8m4rpBfcYZC+JhkBAEIUIIwkARRUJQIYJ8vgAQxtsJIRgSnAbCo0KUUryoEMUTXsRhBueG6PpP4aqooNu9nV/s/Prp4pXZ5MxsckbBikWtG/VbP9v6RcttH3vgwiNPexiH+zzu7Y4ME6f1ORy4L+l6pJ/jHQgALth6Z0NC0p8tvnpl7PKb+2+jQRzHQJgacHbD+TouXCGEDcUI0s+PrnP/+IX9Tu1bDVWD9ntxVcFicoyoQsBhmJc38LrBGKuqOju7sLXxCBPc7nSy2Uyv29N1XdHUTqddKhVbzebZ5WVZldc3N88vL29vb3/6+Y1nn3naMs3X33g7kUw88+x1z3Fd177/YP3td96PG/GJ0lhMV3U9Lstaq1Mzu+1H3e5z159du3fbcb2xfG5xYaFcLuvxuKxrF86cZb53b2PdSKaW5+fuPXzACUmn0kLgJ5540nese482VFVLxGIb9cbM9HS71fa5mEglm9W6pukLc4sSIY7dE4D0WBzglPfly0Eq+vMIlA8H8si+CML0mwGtxMOMCeF/keDGg8p4IfoIEAJBVFwqCAIMy9IMQ/YAAvWNc8GY4NxDyBeCC8F831NkFQDhiAUWjBFCMCY8UP3C6lNCCC445YxzzhEIwUNZRcbSeKyUVBIW7QOw35KrEiBc5t1urm31tpNKwpCNgp5/YfzZq2NP1e3GWwfvjuw7+pgN4k9PtJHzitF9hlzVUeL9sccf2zCsgyaOgNWIoQLAZd6txu3l9JmL2QvVfk3GMhvEJ385VzXyGiFAU8ZEWs2MyhOn3OnX1L5xMuz3bKdLSb9bJ+L4xqG0G8oHGGGUTqdLxZJru5MTk416PZVK1ev1XD6LCfZ9f2F+/vPPPpmaHEslE59/cXPpzNL4+Pj6+lYqnf7hD7/PKP37v/tpuVJbWVmdnZmZmZkxe+ba3Xu37tzZ3d/7/IvPd3cPOr2+7bqu7y4vLT116VIykfj000/vbaw3ms3V5XPg+w83N2VZmpucWLt/r+fYE/n81u7O7fV16jqKrCbixoWzS7V6TVPUXMyodlrxWEwwblF/ojhRLIxhgMrBwfj4JMZkwC//9gN1UukejuGouniCUBkS1XCEkIIjB4ZSE4omYGR+RyZkAHNCcM5936eU+r7vOY5tmX3L9H2XUp96nus6jmPbtm3bfdd1PM+jjArOOWeCc0YZY5RRShkNbPABvo3phbnELB5aKofnfdxnBEAQ9rnfdJpbve07zbvvlT/49e6bLnNnElOqpPrMY5zLWFaJggFhhILPQgiP+yMZqUahI5IcBfc5JYhoRCOAEQBGWCcawYRxSgUNTQxH5+rk3FFOGecKUVRJCYLICCIxEgMQPqdhTlEAAMEFa7nt9yofCBAvTTyXVlP4aKHYUVUw/D+YyrCGqUACJCRdyJ5LRLlS/5mrGtHaftc6gAQhysNI/2N9Bm3wB8ZYIlI2l9/Z2YnHYplM1jTNbC67t7eXz+d7PdPzvHyu8OjherE0IcnyG2/85sknn1xYmPnVr16nVDxz/RnTstbu3n/zjTdzuVwul1s+uwQACESxmFcVWVIkTCRVVa1eJx6Pv//hx13LTKdTszOzMU2/e/9eNpOZnZ7RVOX22u2+611cXjbN3m6lsjQ12+t2q43Ws09fNc2urKqFXKLVqHOARExvtdtYls8tn8MI9fomZSyZygT5UB6H9SJSlAbM02D7qPh0/OjBN0e+EDBwCBGj8cVRjr3joDb48yj8DRX5UWUzwizGOPO5DwwEEhxkBTjHgnPOMWLDWD8WJBQIuCvKOQtqPsJIpvO8njuTWfqs/oXPKMCpvMzxzwSRgp5XsNJwm33fDnK5YBRmROCCN5xmz++VYsUpY/JRZx0BKsaKU8Zkx+91vC4LgBIirgEQDEMaweN+221rRF1MzW/2tnpuL05iZ9JLhhzveN0ge9QRxlHAST5LCNH1eh2vczZ9Zi4xY/mWS72cljuTWfKY33bbbCSBnxDgMe9e68EX9Zuvzr2SVJMNpxn1PJil0RkbOXWwCeG0mlpMLuojoX/faPtWQ9U/ylV9OYcVtOMq/gnB4chbhBDBKBY35peWHj26XyqN7+3tcs5TqVSv1ysWS81mExCanZ19uL6ZSmWvXHlqa2vbMPTLTz55//7Djz7+WFGUhfnZhfmZarV2WK2urd2ljEpY+s53nqnVGma/raqa4/qaql25/OTKhfN9x7G63Xr1sO+6uqbPTc8qknzn0QOXsvOLZzvdbrlRnyxNKqq0tbeXTmf29nbrrc7UxKSuyu12eyybZ5Qe1utXnno6m8sx6jcbjYmJycHNfsnYwtGVcCDKHB28UZPYccEqGk8BIV0lIktiQOsG3Y288SIQvkJJ6ygzBWjE3WG0DY7mHAQTHANHnCMGJJJJQkdQFACwEIIzzoOqiYxDoGLCsDdN0s6kFlNKymEuH+SNgoF2c5SjEQAIqUR9pvT0cvpszamVrUPKaUpJXsqvSFh60H5keRYH8Un18+dK1/9k4dX7rQcIoaXUQk7NflD5qOE0OXAAhBGZT8z+aO5ln/nBUPrc3zH3HrQfbna3962D58efyajpml3Papnz2XNdr3e3ed9jHggBCAMKZZuQzAof+wjWgfe83p3mvTOppZ/M/+hseqlP7fnk3Nn00lrz3q65J4YJthAg4ELYzP64+vlicuGZ8WvDCYeB6vk4vyoBgCQszSVni7ECiVIMfdMK4LcaqgbtcVzVb8NhARrNwX385TyyBQUhFBhjUSgULavfqNcmp6YfPrg/Pl5EgF3XixnGzs52IZ87szj39jsfTkxOXb9+tdVsv/fRR08+cXFuduajTz/79Rtv1GsrT11+8sXnnyOyXG/Uy3sHmhpLJtNmv5/J5tPJdD5fiMdU6nmPNtdbrY7j2HMzs0uLS3fu3tNj2sz01NKctL9zsL67PTUzlUkadx/c13R9LJt5sLnpuGyiUDho1Kfn5hKyduvuHVnRVpbPSYT0um2MUTxujFAhaEAYj4o4CCFCJAg9rgQEvpShRDNwpwxy9kIgISHgA8EAIvEHYABuPBClRIBIQ2IqCgsMX7IIfYQQIIJjRp9yzjnGEFgPRZR+BAV1AzkwDjjytwIhOGcAAmEsovKoXIjgHwg2hLmB2yVCQggZS/PJmbFYoeE0PeSFtzCE5VO4Kg6ibjcu5ZTrxWtByieCic/9d8sffF67YTMHAbxdfk+X9OvFqwvJWQBggn9a/fz1vbcs30KAKPcd5ozHS9+f/kMRVbNxmPNu+YMH7Yc75u4vdl5/efb7z41fZ4JhhE3Pem3n13db95lggSTGBbd8q+v1GGcDodfjbsfruMzjQvjc/aJ+M6OmX5p4/ntTf8CBI0Drnc3Xdn5Vs+tCAOXU9PsIgAkeoFXZKv9i9/VibCwoVR/g2PDOB/M7umAhBAAxSV9IzqfUfwqPqvBqvhYy6Jto7XY7lUqhE9XrvupnSr3awR7zHcDS4C09dq7BluBX4JXDGF1buxV469y+fWthYV5WZNPqK7JSqZTjhqGqsV+//pau688/d/3ho42333k/kUg8/czTuq6Z3W671f7pf3zNZzxhJAr5/PlzZ+fnZt99/0PXt7nwul0rnc48d/3pcrVsO85UcbzbNzd3diRJmp6YWD27vLWz/Wh7p5DPZRPJh5sbRJLPLMxV6/VGs3l+6azZt6qN+lOrFz3bzpWKS2fOTRUnhWB7u5vZbD6TK8DxB+g4VEUb0bERwBgPpI/QwTzyQheMBea0UWEHAeCwrkNQCCZc4gOCOZLTBAhhmWbP7OXHCpIkgwDXdXzPdW2X+d5g1hACShnC4Puu2e06jmOaQQQMSJJEiCTJiizLkiRJkhTk9QlN9CgMHYqum1LPpzRIeQySLC9deGLh3EVZUYNxsGj/f73371/b+VXbaw9HQzzWrwojLGM5paSmE1PFWEHCkuX3t7rblf6hTZ1AYMGIGHJ8NjE9FZ8CJPat8nZ31/RNJigClFJT14vXMmq6ZtcGuhjltNyvbHa2BAIZy0V9bD45m1KSpm9udXfK/YrHPSZYAA8ylpdSizE5drd5r0/7AgQGPBYbm0/Obna3q/0qF5xgSSXqtDE5Y0yrknLYr252t9teJ0hxo0v6fHIOAB51NlzmBvelEGU5c5YLvtHZCrodGYcTflUQKvCLqYX/8tx/cb10TSXKqS/v154E5lsNVV9Lvirq+9WDHUZdhAmK+ILg9XucUCYAkBCM0q7V29neIhibvV6lWi4VS7VqlQsw4vF2t0MkWVH1Rr0JIDo9MxYztra39/cP0qnUhfPLiYSxtna/3en2embftpMJ4w+/+9L//n/8B8AwPTOuKKphGNOT45lkYnt3Z2dvv+86qXSqlC8ostrpdmZnZxFndr+/sbXtgTg3t9DqNPcqh4uzc7oi3VvfnJ6ZGkun7z28f/786g9f/nFci/V77UarPj0zr6ixwU0N5jf6MIAqNPJzdIdhG5iwh5qhQBCkhRzRqUCwkKIK/wzseRBIXYNrMHs90+wWimNEkkEI13U91/Ecl/r+gPlCGFGfYgw+dc1uz7Ydy7KCL2VZJpIsSbIsy4QQSZKIJCEc5iAbQFXwIjFOme/7vh9coSwrixeeWDh3UVFDqPKY92nti//l7r9b72yM3Pdx+eHIZwQYYYKIhAggJISg3B/JhykAEEaYYEyQBABMMMYZBxbmtAGsEgWFpX2Gk8IEZ4IGDGHQOUaEA2echdtHHtHAg4mGjheAAAiWVKIE3BnlNEgxShAhmGCEGaeUs7DyBYJBYWTGaXQZCCEkYUkMPMLEl4xD+FRISHph4rn/+vy/mYiPS/gUzew/33xVX5WrOqI2j6jbEZhF68RRgIt2Cvy7EcbEMJLjk5O721vZXE6Lx+qH1WQybVlmp9NOpdNW3+q0G+OlAmX81tr9ZqN1/vzywvx8tVZ9+Ojh5MTk1tZWIpEs5POKriuyJMn4+jNXGo2OEMyIabZjf3H79sXl5UajJcnK8vQ0RqjVaddbbU3TZxjXFaVNu4qmnZmaOtjf36sezkxNyRivPXyUTqZyicSjrU0kq6sXnzDihuc5tVq1UCoRWQnuVESFqx6zGomTC1U0ICKwWIW+6AAgRFiRbyiFkUBzRAAAQUlUHqhkIsAxwYOychhjxtmQmorOPaCkBiRZ8IUQEeEVXtKXPR+nbkPDfobngJDXCg8hmMwnZ5dSi9u9nSBPS6gmD7iqUfUn2s4558B95A/uIaKNwv05cM64D/QI5xVqw9ymzsj2I2MRbGecMcRObg8rZ4CgggIf2Q5YwXIxNjZlTGKE93p7B/1Dm9qU06A8xLF+uOBRwZ5wGgGBAO4z/xgcRRXQTnJVInCnOp9Zzmv5UY+q8Mh/9qv6nT9D8OgLIQSwgXnjND/44EUNn08ECCPMUTqZQTN4Y/1RLpum6dT9+/cmp6cVTa0eHpbGS0nD6HS6sVj85T96aXe//P6Hn73z7v/X3nd1yXUk6UVmXlvetLdoeEcAJEGCfujJMas1s6vRSg/6TfoDetCDzpHbWUkj7e5oZmeGSw69gyUsgfauqsvXdZmhh7z31i3Tje5GN1jY7Tg4jai4Lu2XEZGRmZ8cPXbkhUuXDE3dKFVu3b5z6/adRtOmjKyuLA/kc59//oVl2+Njg8lMMhZP6Kb51o9eu3L16t0H9xuOoyrq2OjoYC5/+cqVSqP+0vPPTY2Pf/b5FyvFwuT4WD6VuHzjhqLqJ44evnPvTrFU+sVf/vXM9GEhxMrivGEYqVTG99iA38eiZ7h0EKKITMdJBSi8mQIEM3HSpBOyTwa+cPmCYO8WAEDksl8SSoEiIvNXB7QOCMTWEB1AR+ATDjdNDmosOBeeEIoYhnT6h9mEIw1FJK3uJF/uJzdwtwVgHZiY8lsUWEbPnMoe/3L166K9wUUkwKqXr6oP5ZTQhJp8eeTSmxM/0piGiK5wP1z6+IPFjypO9eFxUg+Rk/Z7AkKiUGUyMX4sc1RnWnQ9DR641R+dZIslgJ0X5FLeiIdLqnAQdF951ks2mz1y5MjK8pKuG4cPH75569bY6Njw0NDc7Gx+YGBkZGRtdW1hYT6eTL3z9ht37tz/9vK3v1xaeu21l2OJ2GuvvUoJFDfKpXKZAR47drhSrbuuyOZSqUyiaTUuX/62Was46AmCyUT8yKHD9Vr162++thxncGCAIGyUS/nBfCweH8hnb929Y8biT589e3/uwUal+srLrz519imVsUqxYDWtqZMnaORwmq1N+4jZ0n2JRNT+yA0I4FvPkXsBgmU4flxnZGIKCSHIBQFAgqIV1xMd6VtbOoQJEwhcyEOzIo9EvOkY2qSIgELO/QsAGjFVO2oaoKUfICIlRGfa0cyR6eRk2S1z9Np9Vf3PE0bYU/nTb0y8VrLLV4vXPeGdy5+Vh9x8svIZ54FWtcV7OvxPW/Oy9gnRmH4qe3I8MUpb29j7l7qKfS+pr6Gqp+6zfT7yIIBUlwNzEsOjU8JuE1nkFl4CAEqpECKfzxPAGzeuZ7OZC+cv3Pjuu3g8NnNoZmFhwXPcsbGxRCL+YG5udv6OYcRff/1Huq4qjH726ed37ty3mk3DNOPxeCIRHxke5J57+fLVjVKJUBwaHcznsvFk6rUXnk/FEqvFwpdffWG79uDA0JHDM7qiffTZJ4P53GsvvSxs75Nvv2SGfvrwsZXFpYXl5YsXn3/j9bd0TatXqutra4cOH2FqDwdnlLDlJdkUxdpwSAbw+B6gwDPVVSWRB+Ukn48locHVjh4tow/D3xFLX2pAnAuUc4pSNSMkOjWFXakEIQCICIMdQtMv/EhH1hAJIcOxoQuD526WbjueG1yI6uP9yxMgBjMvDV30BP/vd//2fnUWEW+X7v7l0T97evD81+vfOtxpq6vN3rmJorUZT4Bm9czFoaeTamJ/kamL+hqq9sZX5TursKOFy6Gp+1sQ+C0geECiVSqVPnXq9OrqajxpnD3/1PyDudWV1ZGhYUVTV9dW6/XGyMjowODw3XsPLn/zree5p0+dPHv69PGjJzjyeqNRrdYc13E8b3xivFSpnTBMU9fMuCaEW6tsfPrl5+l0emlpKZVKjY2Oeq67ur5WazaHhoYmRkavXL1mmrFzZ881G7W7d+8VqpXz555+47U342bcblobhfWB4SHdMAnQdn6M8VoAACAASURBVG9oZ2F2/OScEyINPeJHJm4CB70UtBCaws+1kAei18IbfUs8uuS19fKw/GUlcs6D6UQAf1k0dCy97hhySGsCEKNoFWjNbb4q+f2EEn9m8Pwny5/fLN12RXgocY+4qscsZ4RqVIurcUqoK9y6W5ebDkfv15mW0lJ1t75uFTzhAUDR3qg41byRVakKEFGLCaFAGFVizKSEuMKzuM2Rt+quR3p6+6piinlx6JmZ1CH5iWgPDapgv6ivoSqkR/JVBaVOUSDxOzNpd8xgZLOBUImAoCYIgMKYh5jN5lXdeDB3P2bEjh87Pjc3Ozd7f3h4eGJs4vu5B/fu381ncueeOn3q5IlvL1+r1euzs3N37z3QDTOZTCYSMTMWq1Rqg4P5eMycX1yuVqqW1Uin44mktl4ovPrKa++9/c7i8tLtO3ebrgWUzhyaGR0YuHX3fsOyBrPiqGkid23PmZk+/K9++qfJZIqiWFla0Awjl89TJpfvhyZsmIuoPt8qDyFk4CSTJ9fIQ4WFRBNC/NXbEb2zB1q1EEdEf0jTUWpBPtJEneo+3AQA1nOwIehxHrwD5PIvBEGIAIJABIIQKAgSGYvgQ20LHCFczuO/MEh7NPYFAFSmTiWnXhx+frmx0joiocPnvVtf0u7ksuQzeuZM9tSFwXMJNbFYX/x05YsH1Tm56XB4v8OdmlvL6pmcnrU8CwEyeiahJqpO3eVeq94JUELjSmw6OXU2dyquJZbry1cL11eaaza3/ajdFqiFAEcifOC5ImQyOfHK6AspLcnaD5fsac3sLfX1hsWGYYQjbSjfKS+EaDZqnusQAv7ZugAkMAYBAiMnDK0irVPpou+R51MpqprJpKu1GiLJ53OpbLrRtEsbpWQyMTw0ZDvO/Px8tVqZmBg9cfzo1OREIpkCQiy7WSyWVlZW19fX89lMpVxaWy8yRUmlUplU+tSJE8ePHaEELce6ceuWoqljI2Mnjhy3ms7X1246njs5NjI+NPrJl1/arvfjd3/y1htvJZMp7jrLi/MAMDl1iDGlZeVujwihiqLI3X7lcl9KGVNUypjcpkr4xOUeoBCUCbSZgX5bbnmOuqARA6hzbMt13XgiIaeNOPe463meJziP3A5ysZ5lNQkhtuN4ngdyQ2JCGG0nQv0g9Ui9B14zwf2lyyjrLj80khscYYrSgVaU0LSenq3OL9aXJEp29dut4q32nGdA03rqx9Pv/GzmxwQIRz6TOnR+4FzNrS3Vl/zdhBGBAAehUu1k9vhEciKmxCYT46+Mvjho5j9e/vRe5XtPyFlIoMBiauxHY6/862N/PhofSWmps/nTxzNHy05lrbEm/GEmGj9FAHrwFGhMMd+devvlsRcMRd+6Y/6L27B4C31yB74qOVYF00MkcEehH0jd0blDwPJ/+OM0IYBIKQVERdFGR8fLpVKjUUsm06Zurq2urqyvciEM3RgbHXVdp1LZcB1bVfWhwaymK+Vyvtm0LcsR6Kmaeu6pswjM9TwuhO26n3x1FT3ryOHJl164dPHc08VyhSOZW1xVDePUiRPCtur12h9uf5JMpU4cPzlzaMbQDbtZX19bJZROTk/TneFUS7kRnPs6jm8CSmUIKCVACUUKQDCYyA9WrPixiyJcUoe+TylqQbfDGYTO99YvbJmHnbZDsC2DHzYBodu+RwajX4loZxCqcS0MjTjM2kYgQodjgy+MXLxdvlO0ip4IcRM38e9sJt8bXlGUY+kjp3Mnrxe/+8PCP9W9xlh89KeH3ntl9MVbpdtrzQKXKUQQKC4XriTU2MWhZ3428z4jbK25/vHyZ5cL1/xcIAEAhSkzyelnBs/P1xY/WPyo7tbH4qNvTb7++tgrs5XZgpz93EbaNEU7mj5yYfCcyYyHbA+6P9TXUNXhq4oKd+KripgfoSrr/2ozb6gMgcGIvhs8FPWyE0Ioofn8gGnq6+trAJDOpFXDqNVq8wvznuuYhpnL5tPpjOu6G+WNRrO2urq8sLBSKG5wzhcXFl595aUbN75bWV3zuJdIJCcmJ46dPDs9Pf5gdjGTzmqq+v2Ducmp6UOTU3dv37x+8+b392cPTU+99+bbLzx30TB027Hm5x4kE4nh0XHKNEIoBBufSz9DB1ZjRCkIHXShEwcRCCFCtOC5DWMoDWwwRtFXrzjnspiFaK2ABUKE8ONCATFUS+VC4nbskmASOr5b6Ok/TiJ/IXQ5+fZs1AGPiLJGou/BaKhCqAlC9P9IqoHoTD+TO30md/qzlS88rAdg1B1jtSUf9Tf1kAd1Aw+Ra1Q7lJoSiB8tfXxj45Yr3IXa4pHUzFMDZ4bNoaJV4uAPMAJ50dr4YPGPq821Xxz9ucq0/3P/72+WbpfsMkb8sHKxnsb0387//pv1yw537la+H4uPnsufGYkNl5wyJ95DfVUEIK2lXxh5bjIxrlAl0py6yvMgrmrXPPgb78qlgCLwwxKEVvXQoAf4rT9saeBbNJGXASGEMkYAE/GUbsTK5dLS4rxtWZlUKp97qlKtzs/P33/wPQUyNDSUSSTHnxlTLmm245Y2yqvrBQJw9Mjhv/7Fz23bRSC1Wm12bvbatasLy4uT01MffvzFX//Vz586lZydX/gPv/zf64VCJpP5yfvv/Zu/+nkqndRUzWo2bnx3bXJyamh4lDGVgB+s7TugIxPR0HLeBJolQKDdYKSYgp/+GwBbC2KAoBA+qvh3SNtLFqMMjZAL8TgXlBF/m2BEuXQYWuMH+naL/6+FIxGgCXc69M+VEC2NiwJQIBSQCN7qVtGRLPRbIWIYTA+BdRpkuM36w0CfHIoNvj35+nxt/l7lvlxzF2k9e8LvwIclDWRXePKiQHSES4Awylr+I1mVgA2vPlubL9gbgPh95UHVqUX9WfINOtMQRdWtyQLxhFt364RQjWm+R6o7PRFfFQGiMfVU9sRLoy8k1HhnJg/iqvaMECDYZSfomREdA1ozR/Ji2492+yLo2ggAjDICAomWzQ2YZry0UUAhbLspuDh29Gi9PloulTRNW1xaXlhaQEBGGaGMEU4pWZi/l4ynPvnss5XV9WazybkwTD2TTY+ODp88eoQptFm3rl+/bpj6c88+89Mfv3vp0vOJeJIilopry8sLJ44eT2VzVB6CgG3tMjROOgY7jIBR67+IAwqCE0ckYsjrJAp2gbImEUG6dQLDKvTDg/QeCcEJIfK0dIIAggeIEdp3UcdXm8YT5Kjz5MzIxKyPrj2HdBEct4MRNIT2QNiwU4XIZSj6mdzJl0dfWLcKZacscW5ffVKb8a5w52uLT+XPPjv0dM2t2dwei49dGHiq6TXXm0Xpq6JAFKroim4yM6aYw7HhlJbwBJ9KTuhMb/Jm02va3PaEhwAcxVpzXWf6s4MXyna54TWyevZo5nDTa6w213nrmK9oebfSQwAYpZOJyTcnfjQSG1Kpus25rD2nvoaqjsxvxz/VcyaiZxFG7EOUW2r4A28QVQ0QiWYI+1YwzoA8lUsgISwRT8Zj8Uaz3mjUdcMsbWyYBqoDGmMUCHEcGwjhnue63HIc27EAyPTMobcIrhcKtu14HmeUmvE4CO/GtW91Xb347HP/9t/+lRmPKwiqogGibdcLa8uex48dO5WIp5GGhRPmI0g++FpLkPAAqv3dV0I9K7SLfVdee7OLmset90QoAAJpSMrlNAAI8kBkIOEiZh64tXwIkixG3xkoT6Ee1PYdWadCCEEjVl5HaoSA1vAOLaBChGCOM/pQhwrACEtpqVdGX5yrzn+4/Int2QDwg8RMucK9tXH7VPbECyPPTcTHbG5PJManU5OfLH1edWpCCArUVIzp5NTxzJGJxMSgOZBQE0PmgADxi2M/rzjVteb6g+rc7dLdudq8zW2OfLmxDIDvTb+TM3JlpzIWGxmKDf5+4Z/8hdOtZPRS9ghJqql3J988mz/dgVOPmfoaqrDdVxXq8zv1VfldN3QKIISLPCJGvf9NgGBRl+ypwfgbXo9qvNJURCFQoGnEdM3wkul0Jt+oVRr1GgBWa5VazW42Ldd1AQAIRc49z7t542oul1+y6p7jcs4dFEI4+YGhl155aXxsYnxkPBGPAxH37ty2HF6pVhO6NjAwbMaSmqYFONUGykFBydS3lCDfIAqyFs2n7L+EdIXxR7WtdpUzQsE2L+B/QPr5Wo9z0Y5vXbuFY/QqtvUTRBTCP5km+GygLAXwg23PR1IcYhXId4YvwfYERc1PKRmLj74//c58ffF+5YEtHD9hHX6ofeYFYtEp/f3sbxYby8fShw2m3yrdqTjV4djQs0MXrhe/GzDzzw8/OxIbQRDL9ZUv176u2FVKKBCgQFJacsAceG7omQsD5+ZrC5+tflGxK+cHzmlMv126E1diGS1dsst/e+9Xl9ev2sJBQL+5d6ZH1iJJqolLwxdfHL2U0BJhWXUbfR3y/aC+hqqQHslX5buhCKJAQuWsH2l1AdK25MbvuMFEIVDwezME2AZt6oF0vVBKiPA8wQhVNEPXjEQ8joLbtq1qRq1aUVRFCN6oN0rVcrVWsS0LBSaSicHBYVVTBwcHs9l8Pp9PJTOGEWN+uIDg3EsmErTeGB4ciCcShCiU0qjbqReF3p4wg+0XQjxBdF1PhgGEU/6dymkwJwghyEduAKnx+Nd8uAptGQR/CWAkEX7UUHuiEEFgxH0lLwghiPR3AZUJaQvj6UKcMM2hjwxaCpq/EJJELL72MvHzriv6ieyxdybf+OW9Xy03VsI4s+BLpDe/Z/6sYE2y8Bbqi2vNtU+XP6eEcuTj8bG/OPKn70+/PZOaPpyeoUC+Wb/y1do3q811m1uu8FJaasgctLlVsssUyFBs6PnhZ88PnJ1JTd8t33tx5NLN0u3/e/8fmtwCQEe4VafqCEeE43foNWjxhBCiMvVI5vA7k28MGnmVKmEhQxdtJt9D6muo2hOQJoSomqZqmudanHNKmHSsBEfcIaIgQRWRjv4NvhM+8Kb4NmHYGYNPAABRVca5CKZ+ESgzYolxM4kodwZ3uRAoBKX+GaIo4JlniKIoisIopUFXIo7TbDQaTatZKZcN3Th58oxuxgLAlbZT+/xmpO+FPuyHthohhKIo8vQEROTSAwW+TzbqlfN7ULRQougQ3UUzejV4grRKD0OPGATQDy31KBKugCiEYEDR9xl1fqA749GvRxWvQNLajiCKVh08IJiK+erYy0V74+8e/L+yU/YjJDGyqYQEL9lY9s1vJVDY3HF4USas4TY/XPzo35/8d3El/tXaN79b+KeF2qIjHEQkALqivzn+2nvTby3WV/7b7b+5vvFdyanMVuc+X/nq7cnX3xh/rcmtz1a+mK3NcQyOyQ63aQ2AKRiAW7xClankxPtTb5/KnlCZGpbwga9qZ7R9dCeUJFJpTdea9ZplWdzzuOdxLlBw5m/KBtHg5q5uL8GJcI5Ny+YCTUNXGQnvbA3RAIRRBf1Vtn78JAAloDBFYSzQUFpDephUj3uO7ViWJU/bBAKaqh85ckzTdMoYpRT88Y9EH+zIaaD+RKyelmbR5hUCP+qCSgYA5MJT/5QY9F3YvqYjV+NF3tOhlXSge2TKz/8tb2wtV+pKc/gyEZxWGjBtt7YsuGgJBLPp4SUIwE7mBiD0yrXhV0/XASUsZ2R/NPZqyS5/sPhRw20GUZckko52H1M4vu2pPGiThBIyYOQmkxPLjZUPlz7+bOXLglXgYTwGQYUoQ7HBpJocMLyUlpSblDaQ3y7frbm1lebaM4MXppNT9yr3C80iR74d35lC1AEj/97U208PnNMVPar79RwhHgP1NVRhu68qKow2sq3lFAhRVIMpupngnut5nvDk6ZaOa9uubTm2ZdlNQKEyqqoaU5TAVJBmozQfqYd8baMIQE1LG8xlGAlsxEBpCAft1nIVIhDQcRzOuRBCIApoxQG5juu4DufCdV1CQFGUmBk3TEVVVMMwpBkY4gUBIO3Oqd586JkK+jBG/FZhYgOAhpZ5iwhAKKVy+1BCiFxqE+BG6ztCCEQeftLXT+VIHG328o9/U6Scone1vN9tGZFaXgsZIcS6Fti1qti/L3A8RfSqVgkFhfDQAiQAjLCp5MTPDv143SpeKVyzvGYrgH0zHxPsWg4ECaVUmvUoQIDcTMK/X66JeWXsxePpo79b+OCT5c9LdtlQ9AE9I1AUmkUPvSa3vl67nNKSS/Xl2dp8MB2CLrrz9YXfzP1eoDiTO1VxKr9f+NDibe8PKsdXFH3fCKFpPfXmxOs/Gns5a2RJZHCFduqW7B+K9TVUhfQovipCKQHfsGEaU1V/bA621kUhuGM3VxfmKqWNaqXmujYQUDVN13VN1RRFZUwhjBGEbDJVKBb1ZBwIkWoGaUEUSEOf+DsByGZGAUBnLSNfoCtPVAEEQzfDJSIQnEnoz+AF2w2HykJgh3RmMGo7IQD6J6P46/iwdYv/ct+TFRh50ofTUkeEjEUI9hsmhAChVGEMAsQKFBNEkFvNYXDgguBSFiqbvomNAITwluYKUWsKEeXeDdGRRm4YTUIHE7RpXyRSu75iQSGY9CSRqCKM3hNozD3iqrp5jWkzqUO/OPoXXPDLhauev1R47/1TBIjClAEjlzNyKlULVrFgFZqeFSA0GMw4kzv9zOCFL1e/+Wjp05pbU5lyafi5nx563+b2f7z+nx5UZz3hfrX29bXidY7cknOXBChhOtMJQN2r/W7+g4Qaf3n0xe8rD+5V7jvCCdNAgTLKVKogABfcQ48QElNir469/JPpdzNGVu472tbMOqyWXgW4H/RkQNVeUaSxtuwUShkldGhsyoynbKtRr1crlbIrhNdo1rBBCKGU6JquqrqqKMODWUKY6zqEEEqCaCLig1TEG93qMZJkXTOqUgr+gIZCoknQtTuruad916E8SnUmgkbyTgzOj+l4YY+f8qhRyQsUIYQTQoQQkT1eMEykdNcJBKCUoL/dLfoqEvfVMSG43MSO0nBvY0JJqOtBoExFbdUgpyhTEs15JzxFH2lLJARJafNbdRRst68qKqeEakw9kT3+Z4d/BgDfbdxsyKXC8lvtfqVH4ElCjZ/Mnnhh+GLezBMgNbd+Zf3q56tflZ2yh5wAGTTzL448t1Bb/Hjls6pTEYAqqPKoGAJkJDb8oDqLgI5woif9ESDDsaFXR18yFfPz1S/vlu99tvLlZHz8lbGXNuyNleaavEehykhs+GT22HBsGBBWm2s3N2656D07eOHH0+8MmAOM0A4vxzb5/aC+hqqOzEf9UNvhQ+qWdHyEUKYZZgy5w92G464USpy7KAQl4LoeIWIon8tlcoTKhc3IHc91HO55AlFRVFVTdU1XVJXKDb5bZopMf3suAIKZNRq52L10UW5OHnTsCO603dkRCRk6s8BHwcACizpzMHInyFmnUMsBaUS2tLnQgdHq/BAYmmHHIISg729RABGYj0aEEM45CAEYjBDyPz+NobUaQEzbxlUQfIJQ0tqwKvqIb7wGxUfCwPfW+1q/O8pws6ZCgvWhMcW8MPCUQth/u/PLK8Xr4Y7mexVLRYEeSR/+05mfAiE3N27W3cap3Mn3pt8WgB8vf1pz6gpjM6lDI7GRX977X8v1ZZlWgeJG8bsBI8+FJ5dYEyRxNZ7W0mWnXHcbCIICPZo+/OdH/kSjqkbV2ercg+rc56tfvT7x2kzq0FqzIEAwwobNoZ8dev9s/nTFqVIgcTV+N3ey6tZeHn1hLD4qp/z2W1faPvU1VEUbbk8n6NZ8+JLuF0blQnCrWd8oFiqlQrNeFZxPjQ07rmNZdqPesG27Uiktz88yQmPx5OjY5KHDh5nCGFMIguDc455j2bVKlXOPUmoYMVXTVVVRmCIX/wc+Hdndwm8HGNIWSE5kW8bInrzRxLeKhrRxgWoGbbeHJmPQwyK2HoZlEfH/tH6QDudxxN3kz4giQOANQuDgH7UX9XwDBEuZwiQBtKJE/Be0DLRgmAnS1AoTJX5QRIht4SCAgUGLbbspI8rpgRCbQsSKfKjto34ddcoNxTibP40A5C69VrzhcEcEp+k9YvwUIVRn2snM8YQa/y93/uZW6bYr3GvFG39x5F89PXj+dumOzZ2UlpxJTheswmxtPqbGRrRU2S7X3cbV4vW52gIiFqwCEJJUkz859N75gaeuFK79v7l/XG+uI+CGXXpQmY2psaXGsis8D72rxRsvjj5/LHP0SuFakzdNxXhu+Jmp5MQ/zv/hSuGaQpTzA0+9OvZS3shm9IxCWsgQGRXaeGjvoVH5flBfQ1VIj+Sr2qQoSbCFm+faywuzjVql0ajblm2YhkKJoCSua26zoRIS0wx0ea1WQ2YnMwNjkzOKyjjnwvMcx3Ed2/U87nmCe9xzpb1jO1bNcYUQlFGFMVXVNE1nihL0MhKmpYUNCASCpS0RtJIzaNL4ChSilnpAQG6D7vf8AFCwwwcfHj3j99ogclVeDLQqjIRpSqgKDwPwPbHhVYkXoRIHCCQAi1Z3FP5vIT8rBGGK/HaoMYWRmn765F7pwbxkK9EAgkT96n4QQzA+QZARABDBRHyoS8kYk5avqmer6NlCGGFxNX5+4KzK1P9+529vbNysu3WBHPfCV8UoyxnZmlt7UJ0t2WWBgsDqhl26MHDu4vCzmdLduBqfSIxf3/gOEd4Yf+3FkUt/XP7kN3O/q3uNhtuUcwgESEpLPTN44Wj6MAV6ef3KerOAgN9X7v/nW/9Vocr31QcyrGHNWr9fnRuJDY/FRwtWccgcPJc/W7Yrn658UbQ2cnqWAs0b+byRlXtR9RzXe6qiW8j3kPoaqh6D5omI5VIZBI/FE7FEihAikFv1hl2pVisVJDSVyY1OpAaHRweHhmPxOGV+nIJ8GhAAhBDIuec6jue6tmO7rqt7LiByLjj3PNd2Xdu2myhQYUzOEFKiEAqEUkopYwwYC6ALsWP5G3YbLy2tSsidxVtmEQD4exKE2lLHVguI6LmeQAGIVOKadLVJxQ+Ib+cGt0MQlQTtGker+bYutkwzCJEvSFe7lga+gyzwKrXlEAgh1EeyrrAqeR0DvO/qIWEagvSAQBAyehZ6DVfd7hgIOqqcmDMU42zudPyk+av7//Dx8mdlp4T+epRoRe2QJygQm9wyFTOtJtfJOoJIqLGx2EjOyL4z+frLoy+oRPHQW5pfyeipF0cuPTVw2ub2V2vfNGtNVdFSarLhNZqeVXNr323c1Jh6s3SraJdko6y79SvF67IwBAoghAt+v/Lg+NSRH0+/iyiG48Onsye/Wb8MAGPx0TfGX31r8vWckQmPIN2scA58VT1oCzt5r9CdUppIpTSNiTCSB8EwHSOWHBpH04yZ8aRpxlRVkwdkBsoE9QGDAACjFBRF1TQDELmMp/I8LjwuyXO553quIzyPe9zzXM65QAEIwIXw5NSaAAAGhDGmqBplTJ7XJqQrDWjgL4ew65NgsrCV39b/baai7LbhT0KJoipy7g5QyPV7QnCBKE9YBl+L88+Mo8GZoB14B4Hq53PtxY4tjAp+Sr2xPdAb2yC4pQ1RwoSAcPeLDlgMuQggB4FJUl8LjiUUQnDONVOLJZKyE3YrCNjut+qWy60FZlIzfzbz05ye/f3CB2vNdZs7QYFGdONouT9M7nLndunu2dypd6fevly42vSap7In0nr6t3O/v1O+F1djzw9d5Mg37I2CVfxq7RuB/HLhasWpGsx4dujpS8MX52oLv1v4YK25/vezv/ly9Zu15nrBLlJfbUf/jHsE35MIuNJYZYQdTs0sNZbXGus34GZKS70y+tJMaupc/mzeyIVF1KMQHjZtukVv3RPqa6gKqbtEouW4HXlPHgAopWYsbpgxCMdhJAgCpDuBKoREcAEg0uxC+yx06RIgoMiNXINTfME3fTgKLgSXKOY6tuPYtmW5riu3wWQEKCWAyD2vUa9xjwMgYwpVFEVRNU1njEVMOoLgu29aXvyWXzwSzdRSVgKr0p+zBEYpUiL3AgYElHYTIqIIENZzuRCcC0QCoDBGFUYZkzAKVFpxwfYLgf5DIupV1EsV6mMQolg4+xBYvIGvHjnnvkkb4F1Q/iR0lYWzliTIsH9gBAgE8KMnPME5CsLyQ+P5wWF5Xny0UW2TJ4QAgs60Q6npjJHJGplfz/72QXXOFU5wDM+O46oQwEXvu42b/7SY/9H4y0czhz3haVS7vvHd/3nwD+vNdZVpeT2X1tM1t162K/8w+5svVr8qWMWaU8sa2WeHnn5x9NKx5vrNjVsrjdWl+tJyfRkBVaoNmPm4Epf7rDPK5E54cklNw2uU7fJCffnDpY8bbmMmdehnh97/k0M/zhoZ3d8QZqsC6RyNuuT7ilZPBlQ9uq9qMx4BCCKlHScvygVn6Ic3ki68C9wNHc6ODkwM5ZRSALW9TlGqM57HPde1rLrj2K7ruq6nIacAclWhZVvF4nqj0dA0TVUVTdVUVVM1TTrsCWUy6DzsyW1r//xIhvCPRATR3t6C0gBKqEwgo0xRIgoaciGkNuh5MmYVECkhjFDKKGF+GoAA9TWv1nZXMq8+mAmklAEQqb62/OrQgjJElPkRKKg8YTNiAWJwn9R/GYTnAwbIhgKFQAGuyy3HI0RRY7FDR4+dvfB0LJEMg293pCBEq1ihSlbPvDP55nh87Nezv/1m/XLZqTzK/lYbdunXc7+5Xb5zOHVIY9p8deF2+V7ZKfvHLiIK5AI5B15yyhWnKrXvpmct1pdWG2uztbmNwOKTWDiZGP/Lo392MnP813O//d/3/27EHHpl7GWVKn9Y/PBBdRYRLW4XreKGVUxqyaPpw2OJ0aHYICP+2tLtFEK3+tnd/veDngyo2kfavNzb9fbw9t7W5dbyllIQLN9DRECKABpTVU03TDP0e3me57mu57rc83THNhNpwTmC4K7jOI7runa9BoiUUlXTGGXEX2xMCBAmIYwEWEp7j5MdP7usZkKChY8E5BGkKlUVN3XTbAAAEjBJREFUFf2VN0Igck9wwQXnrhf6sigNtq6XME1lGBUCouCeEMgYw5AAMQpRACCBiVKByDlnIto45bgSZMePvAISTBQE8CcXNTGimAO5kcHR0emZI/mhQUXVoruwh51qM+TaQs6AxdXYU/kzeSM7nZr6ZPnzudqc5Vmev/EThFMk2+E58qZn3Srdvlv+nhLqCddDLlBIFLeFTUlaISogCMEF4bKWG17jg4WPHlRmV5tra9a6wQyBQu48ldHT4/GxhJaYSEyYzDyTO/3GxGuUkDWrsFBfYpRpTDMU/fzAuYtDTz89eD6jpxXK/NG3yz8V5dsax8P4/aC+hqqOzPd0KGzBh7RTfNnsPXssD7BQ9urwkhY5zU8I7i/KEYJz6fOS5LiO7TqO53pCLpVAuReN73GjlFKFaZqmqm17DPUc+npq+BJPBEfSQkKgQIARygBUBXzvvVzuyDnnKASXRi73l+QQf/4SbctCAFXTRcRH77vsJVj566VbDib5CvltCJVCIHJDLAT01yUKlKc9CEQhUNGN4bHxscmpkbHxdDarRkqzG31CnOwp7yiiUE4Jjanm4fTMgDlwND3zu/kPLheuFa0iR78iAGD7MVYI6HLXhfCE0dBsxKK1MZWcSqgx6aokSBllBIiH3mJ9abG+RAjJ6plnB89w9K4Vvys7lZXG6herXx1KTX+7fqXhNSpute7WGGF1t06BpNRUUk0+lTs7Eh8ejY8YTN+R/+SHpb6GqrCYustxO3z4ku4XbiHveXX7/GbKyxZKjaQw0F3ajhi40uRKQAAANAIA8VGES03Lsm3bdhzbcx0UnnSjCkTbdgrFjWq1mkmndV0ngKqqMKbQYLaRhINBy2XeMhQR0PV4caOEiPlMRlWZ1LXA12WkVwoIBMsaKQNANSj/MIMSxxRFTaTSiqIGDjRfrYpOAPibHROCKDzuamignzjCOQKA5yEip0AI4Ygg/E1mCABhqjYwNDg9MzM8OhZPJFVdk/tGtDyLXTFT2+E3exYACJCklrgwcG4yMXG1eOODhQ9vle5U3ZrL3d7+qR3yAnGpsfw8fTZn5Ci9z0BJqckz+VNyc4UNu8TRU6hyYeDcvzvxr13h/Y+7//MPCx+uNtd+df/vTcUsO5Umb3619s1SfVmhyrpVyBrZpwfPjcdHM0ZGp5rc/ng7432Y8R3xe059DVUh7YFPqs0Q20oeXt2RBtfLfny4vN3QkL24lRZfmen2lEV400CREMI/xY97ruM6jus4tm1rhptIZY4mEpQS13Ecq1mrluv1usc5IYRQqimKpqqUUgzcar7jJ7BSXMdeWFhUVTWbThFgobEcwhEJV0cHvufAAIQwhZRSZIoSsfMAO6I1o/FSKIRwbLvRaJhmnHtCCKBUbpKjEGCIRFDfTaYwVdG0bC4/PDo6MjaWSqdVTVVVTZqf3cPS9jvbdloOADBgpmqOK2M5I3cic+yPS59+ufrVbG2+4TVc4T3iHu2IYsMu19zGVHLi28IVADyZPf5XR/88p2cVyn6/8GHD8wBAY5pGdUqYVJFs7mzYpbJTUSgzmGlzZ76+mNHSJ7PHXxq59PTg+ZSWVJkKrRnk3mZvzwKEbfcF2Afqa6jqE80zSpuNGI8i36J9PFwOQBmj4MfsaZoOcp/+9i8AgBC8XqvWa1XHarqu63qu5zhNy+KcE38fGOLvJkH8wwE1RZmZmkAAhdFoakPVNao99c4mtOlNETmGf6H9bZzzRr1e2tjIpHPcFZbLdZ1l05lcfkDXDU3XdV2Px+OJVDKVyaRSaUXzsQkCH1nIh5/r6IQPlXcUck+5/wYghJCYYk4nJ0diw08Pnvtm/crl9Sv3qw8K1oZA3jIJdxh7JQBLdmmpsXwiezyjpQtW0VTNhBo3FTOlpVTKENAT3tXCtV/d/ztHOF+tfesKR440pmIcTx/N6pl1qzgUG3xm8PyZ3KmR2LC0H0kbJu64cLbD7wf1NVTh5nZyh476UPle0U6/21OOEVu1W9KNSg/Fu0irilo8kTsBGKHJVCYWi7uuE0YjeK4rHV6e53LP5Z6D/u4r4Lgu54IAUgKNWo0piqIotOWnD7Wnh+j8Yaba/vrxDYEiFyFCCFMU1+NNy0JCBoaHj588NXVoJpVOK4rKGGNyK8Lg0NLuFtJRaB0Fux9yAKCEGop+NHN4JDb87NCFu+V7N4o3v9u4tWYVml6TCy7C7f1acNTiKWEa0xJqXKOah17NrbvcBYANqzRo5M7kTv9x+dPrxe/+5u7/iqvxz1a+aHhNqRGtNQu/W/jAFW7dbQACI4rOtDO50+9PvT1kDrrCzejprJE1maHQzrUyO8rsZnp9T34/qK+hKqTNeu/25T35nu+Hro4X/tyOfDt8x89tKtVbKOqwCXW8gRBGNaZoOvGNMH8LBLmVFvc813XsZsO2mo7tuK4rUMaIIufccd16teI5DgrOGFNVXdM0RVUIZZEgU+LvQhNsO+EHP0ndyz/dz/cly4eCiHXZY6UJibFY/NSpM4qROHby1PThI6l0RtMNQknEsnwI7bRGsMtXtZl8Cx4QNKrlDC1rZKaTkxeHnrlfmf167dvrG9+tN9crTs0VrgAhkMsPoP+HUMKSWvJM7uTzwxcHzHzZLn+x+vXt0t3h2NDTg+eyeu6V0RcfVGdvl+/+dv4PBMAWjn90DaWmYg6Zg1W35nDXVMy0npqMj78x8drZ/OmUlqSE+fPBj1w4sI32v/XI+oi07yt3dk2lUimdTke7ZatN7B0PEZzaTL6v/OP5Sk8+LGrE1sI9RMAgft11XdtqOLbtuo7jutzzhOsK7tm2Va/W6o2a6zlSsVGkzkWYjINSVTVmmlRRiB/KBOF8HSEEOHDu2s2G1WxYVl24cktLwblAApppJFLpsamZ0YlDqq7L8+ll4NsPVVA9lYUt5FJXEiA8wV3uVp3KvcqDW6Xb9yr3F+pLZbtscdvhjoceAFBCDGa+NvbyT6ffLTmVglXM6pm8kSs55YyWqTiVuer80czhu+V7v7z3q3WrEGyeBRRoXI29O/nWzw69v1hfuly4OmgOHk0fmUiOxZW4ShV/iUyQysdZUKVSKZPJdBfOo9CToVXtH+0UqTe7f9fyzdQleCwdr4MnvgJEAIChoiiaacYC9BKu6zq27dhWuVxa2ygtFzcIJbqqUkJQNOu1WmF1dW5utlQpZ9LpwVw+mUwkkulMbnB4dDSXyws/IguByvgCgSCkf5cwSpmWjMeTmVx+eCQ3MGSYMaYoRO6q09qY9CEO4Efho4XziBUhM8WAUUo1qpqKkTNyZ/InC1ZxpbG22lxda66vNtdLdqniVBteM6OlXxh5bt0q/nruH1cbq1k9+5ND754bOPvJ8mcfLX2yUFt6pnH+0vDFdybf/OPyJ2WnYjIjoSUyWno4NvTCyHM5I5vW08ezx0zFUKmmUCa9Ua3FoXtRUJu1mZ78flBfQ1VH5sm2DaWO9+wUR7ZOUs+ndi3vmdotMr4d+SOSby8QiDZTRGRMVRTFatYrG8VqueQ4ritEVTQs23Ysa352dnVluVouWlbjAXe566CAdHbo9bfeO3z81OjElBDCcRzHsR27aTeZ7ThcAGWaZuqJdDqbH8jkB5PptKrp0U1QoXWWaqdLZW/5aOFvLY/S1nLJy+VIGtPSWnomdcgVru3ZTW5XnErBKlScqqmY4/Gx7yvfDxg5CsQT3kJtcTw+tlxfAYSR2BBH7gj31bEXJ5MTdbeeUOM5PZszcgk1HlNMlamM+Af6hJUFocX9sAxuv3B+WHoyDEDYOU7tGjtalb0rPpqAbcq3+Csfecx8yyMU2DIAKIRo1KsLsw8qG2vNeq1er2pGTDEM13Ety6pUKstLi8VCodls1BvV1dVlAvTlV998572fTUxOx2JxVVOlQ8uPUBfCcx3bthljiqoyplDK5IJwSgi0TVBBzznE7dRvf/L+rlkEuRBSvZRrmlzh2dx2hStQ6Ew3mNHkTVe4iKAxRWe6xnTpXKSEUvCXVhHSckXtR5qjBQvb7gvlcvlfqAG4U/2zm48W5dby8Oruajf62u3It078D0Lh5zEACiGE7TTWVhYb1bJ0wyuaYZhxRAEEmaY4lCTMmEh7sbg5Zky9/5M/P3323NDQSDyRVBSVBrH4UUzUdCOWAHiotRVZbtmGp5Ei3Uy+a94vhy3lu+cR5EQqYwxRCa/qiAk1Hq2IuBoDCDeN2JZZGr1nr3jYpN1uwcM+UF9D1Q/eabdPmymnD5Vv3T5+aDnIZCKKWrXaqNdUTdH0lBlPOI7juY5jO06jXqvVG01LN2MzI2PTh2aOHDuRSmXkImpJgV5EOjIblka/yTsKp6e8u0K3KY8ibHdiur8Y3SWxHwpnO/x+UF9D1WbV34cUHVVCCk25LeTh36ikAzW2lnfT3snD3NFEIk3HFavZcF3H81zFsi2rLlCYiUw8O5RMZ9LZgWQ6Y5qmqqqMsaBUot2sR2YhUnQH8u7q6KjlHzCR3SPZFvx+UF9DVUg7Lalt8j3f33Ep+nM78p0+C3vhVuhWjjbjO2ibckKYYcZ0wwwm8QQics/l3KWEKYrKFJUqijwGyLdyutBvs1J6/LwskK3lPywfFPsj+ZgeKt8pv4u2vYf0ZEDVTvXPHfHd3ZXs0N8Ule+UfwwZjPK7e5CE+wsyKs8EJACo6eAHboaLbOUTksfuj+7TkLOLISqsgs3kO+Kj2dwTeXSY2bU8msFdaEZbF074zp5y2AeiD7/lh6N91Scl7dUIsNl7Hip/lNHyMfMyJZKA+PvCExn5REh3Ze2tmrDfPGxSKduR7xXfU7faWr79BD8iH758O/x+UF9DVQfturx2iiOPmLYdybvTICWbybfz8r6iaHb6+e9mqd2+fLNcb1++i8e3n+C9LaLHT30NVdHRZhd/w2d74sJm8p53bp8PB8BtyiEyfGGnh6hNFd/anoKdQ/lj5rcuug4jYkfyPuHDKn50ebTQ9kr+6Hx3RfRs3vuEZX3tq+ppfndc7eC7b97sJd3yPeE7PrRN+WZ/9zBhPxTfswSiXTT6yO7k3Z9+DPKe1YS9fEPb5B/6/mhKHqf8Ufg9pL6Gqp4NJZR06BTRp7rlPds6bD50H9BjoM0K/ImQb+fmnfJ7nsi9kncMM9vvd3tIfW0A9qSesPJQ5XM7qllUEv6V1C3fw7/dKdlvNWfX8l3wjz+D+8T/s6ctCmGneLcf1O9Q1Q1Mu+Ojf7eWd7whaoTvSUq6+cfc3x6lee3Vs/3JRxtbNy+pn/lHpIcW1GZ9YYs+sofU1wYgbG64wSYV1nHnTuWweUHvn3ynYPoo8i3Ss01Ftad8p9ZNf1L/gObu+H2iXXeuvaW+1qq6i6DDHOt5W1Tes1K3kHdQT+HeyruztlmWH13es4jIJoi/Hfl23t8t3IV8O7RX3yK77Zn/zOT9Rn0NVfDYi6/Px7cO2kzl3EIV3Vv5Y4Ot7fB79a2Qduo/3sKvvOfNeIsPbeYX36k8+rMf2n9fQ1XY5UITJrSKt8nv4m/007vgowkIf24h76lehXx4c095v/Gb6WIQqUQS8QFtIYdI7T9U3ud8tK475NGC2pE8+s6e5sJ+8D0rYmt+D6mvoeqhqml3J4n+jd5DAtpavtkXH9obN0vAQ+UPzfsTxG+d/o6i2FoerZcd1fIu5N3J/uck35MS69lut+BhH6iv3eodw0uUyOYTqFu8rWch4uZh61ElaOsUPqL8nzfteelts5oO5HvIR4X7BEZbU19rVT2JdFkEsHnldd+wzfeHfM+RfG//9vzu/vHRAXCv5NsZYJ9E/l8sdRTIdrrVfg/D/Q5V3cC0t3z0b0+KOpj2KSWPuR/+UJrdfhfj7vhoA+vmJT2J/CNSz0LbRV/YQ+prAxB6tZso9bSlowrqTuXwQ/SWH+pvR3r228roT+of0Nxbfm+p2wiAx4KYUeprqOpQqbZZNFvA0EPle5TwHVAHFoc/90/eU3fYD3nP6nsi5N1K1iPKoyCyr/KOStkrOfQB9bUB+PjH5P4c3zZ729by7ha2u/fsWt59W7dO15/yzdK/OznsQ2/f4oX7kZ1+0KD7Wqsql8s/dBIO6IAOqC/oB3OyHtABHdABbZ/62gA8oAM6oAOSdABVB3RAB/QE0AFUHdABHdATQAdQdUAHdEBPAB1A1QEd0AE9AXQAVQd0QAf0BNABVB3QAR3QE0AHUHVAB3RATwAdQNUBHdABPQH0/wHC4N2POw5eIAAAAABJRU5ErkJggg==" id="Paveikslas2" /></p> <h3>Namuose - dažniausiai svetainėje</h3> <p>Gyvenamojo tipo būstuose dažniausiai pasirenkami oras-oras šilumos siurbliai montuojami tokiose patalpose, kuriose praleidžiama daugiausia laiko. Naujos statybos būste, kur virtuvė yra sujungta kartu su svetaine - tai yra pati aktyviausia namų zona, kurioje dažniausiai būnama nuo ryto iki vakaro. Ne veltui specialistams dažniausiai tenka montuoti siurblius būtent joje.</p> <p>“Kiekvienas projektas yra unikalus. Mūsų dažnai prašo montuoti svetainėje, kadangi tai yra didžiausia patalpa namuose. Visgi, kiekvienas projektas yra unikalus ir kiekvieną kartą ieškodami tos tobulos vietos - atidžiai įvertiname būstą bei žmogaus poreikius”.<br />  </p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/namu%20patalpos_0.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/namu%20patalpos_0.png?itok=t6BFQ-Sf" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/siurblys.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/siurblys.png?itok=PzLBR5rG" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kuriose-namu-patalpose-geriausia-irengti-silumos-siurbli&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3019&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="U-W_Vefqqgpz5dxhX7KhNEXoV_5dTpCBHrTm9HJlzKg"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 27 Oct 2021 13:24:18 +0000 vyrredaktorius 3019 at https://www.alytausnaujienos.lt Privažiavimus prie atliekų konteinerių saugos draudžiamieji ženklai https://www.alytausnaujienos.lt/privaziavimus-prie-atlieku-konteineriu-saugos-draudziamieji-zenklai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13645" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13645) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/%C5%BDenklai%202_LI.jpg?itok=h83Z40VS" width="344" height="287" alt="konteineriai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ieškant išeities, prie daugiabučių namų Alytuje bus pastatyta daugiau kelio ženklų „Stovėti draudžiama“. Prie jų bus įrengtos ir papildomos lentelės, nurodančios ženklo galiojimo zonos ilgį bei laiką.</p> <p>Tokį sprendimą, atsižvelgdama į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro ir bendrovės „Ekonovus“ prašymus priėmė Alytaus miesto saugaus eismo komisija.</p> <p>Visi kelio ženklai „Stovėti draudžiama“ prie konteinerių aikštelių galios kasdien 9-16 val. – tuo metu, kai tuštinami atliekų konteineriai.</p> <p>Prie daugelio konteinerių aikštelių draudžiamieji kelio ženklai jau yra pastatyti, tačiau kai kurie gyventojai jų nepaiso, palieka automobilius ženklo galiojimo zonoje arba sustato ant šaligatvių, ir atliekas surenkantis sunkiasvoris transportas negali pravažiuoti. Užfiksavę tokius pažeidimus atliekų vežėjai informaciją perduos Alytaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui protokolų surašymui.</p> <p>Papildomi draudžiamieji ženklai, papildomos lentelės, žyminčios šių ženklų galiojimo zonas bei laiką Alytuje bus įrengti prie šių konteinerių aikštelių:</p> <p>Vingio g. 29, Jazminų g. 26, Volungės g. 15, Naujoji g. 38, Kaštonų g. 30, Jaunimo g. 12, nuo įvažiavimo į Aukštakalnio g. 14 iki įvažiavimo į Aukštakalnio g. 18 kiemą.</p> <p>Neužstatykite privažiavimo prie konteinerių!</p> <p class="text-align-right">Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.</p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/%C5%BDenklai%20.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/%C5%BDenklai%20.jpg?itok=XP2vV3zx" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/%C5%BDenklai%202_LI_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/%C5%BDenklai%202_LI_0.jpg?itok=e7iGFGB6" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/privaziavimus-prie-atlieku-konteineriu-saugos-draudziamieji-zenklai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3017&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="iCY1DLOxlYLR4fRM2wE6w3eoUb4Xf7CdKZmhwuzgBvI"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 26 Oct 2021 13:56:41 +0000 vyrredaktorius 3017 at https://www.alytausnaujienos.lt Ką ži­no­me apie pre­ky­bą žmo­nė­mis? Iš­gel­bė­ti ga­li net taš­kas ar šauk­tu­kas ži­nu­tė­je, jei jis su­tar­tas su ar­ti­mai­siais kaip SOS žen­klas https://www.alytausnaujienos.lt/ka-zi-no-me-apie-pre-ky-ba-zmo-ne-mis-gel-be-ti-ga-li-net-tas-kas-ar-sauk-tu-kas-zi-nu-te-je-jei <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/121-13644" rel="bookmark"> Nr. <span> 121 (13644) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/245655569_250759300414723_7153370760233198253_n.jpg?itok=NapvMq_H" width="344" height="287" alt="Prekybos žmonėmis temai skirtas renginys vyko ir Alytuje, jį organizavo Moterų krizių centras. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės nuotr." title="Prekybos žmonėmis temai skirtas renginys vyko ir Alytuje, jį organizavo Moterų krizių centras. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><span style="line-height:100%">Mi­nint Ko­vos su pre­ky­ba žmo­nė­mis die­ną, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja sie­kia at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į šį nu­si­kals­ta­mą so­cia­li­nį reiš­ki­nį. Pre­ky­ba žmo­nė­mis pa­gal sa­vo pel­nin­gu­mą yra ant­ras pa­sau­ly­je nu­si­kal­ti­mas po pre­ky­bos nar­ko­ti­kais. Eu­ro­pos Są­jun­gos duo­me­ni­mis – pre­ky­bos žmo­nė­mis mas­tai nuo­lat au­ga.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Jau ke­le­ri me­tai Lie­tu­vo­je vy­rau­jan­ti ten­den­ci­ja – ma­žė­ja pra­dė­tų ir vyk­do­mų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų (IT) dėl vi­daus ir tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos žmo­nė­mis skai­čius (kas­met pra­dė­tų IT skai­čius: 2017 m. – 35, 2018 – 14, 2019 – 16, 2020 – 11; kas­met vyk­dy­tų IT skai­čius: 2017 – 61, 2018 – 54, 2019 – 46, 2020 – 27).</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Di­džio­ji da­lis iki­teis­mi­nių ty­ri­mų pra­dė­ti dėl pre­ky­bos žmo­nė­mis nu­si­kals­ta­moms vei­koms vyk­dy­ti – pri­vers­ti­niam dar­bui, sek­su­a­li­niam iš­nau­do­ji­mui, pri­vers­ti­nei san­tuo­kai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Lie­tu­vo­je, prie­šin­gai nei dau­gu­mo­je ES ša­lių, dau­ge­lis iki­teis­mi­nių ty­ri­mų pra­dė­ti dėl pre­ky­bos žmo­nė­mis ne­sek­su­a­li­niam iš­nau­do­ji­mui, di­džio­ji dau­gu­ma iš­nau­do­tų as­me­nų – mo­te­rys.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Lie­tu­vos vie­to­vės, ku­rio­se bu­vo ver­buo­ja­mi nu­ken­tė­ję as­me­nys: Vil­nius, Kau­nas, Klai­pė­da, Pa­ne­vė­žys, Ma­žei­kiai, Za­ra­sai ir Šal­či­nin­kai. Ša­lys, ku­rio­se iš­nau­do­ja­mi Lie­tu­vos pi­lie­čiai: Lie­tu­va (75 proc. nu­ken­tė­ju­sių­jų), pa­vie­niai at­ve­jai – Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė ir Šve­di­ja.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad vis la­biau iš­nau­do­ji­mas ir pre­ky­ba žmo­nė­mis plin­ta ša­lies vi­du­je. Pre­ky­bo­je žmo­nė­mis dau­giau­sia iš­nau­do­ja­mi jau­ni ir dar­bin­go am­žiaus as­me­nys 21–30 me­tų am­žiaus gru­pės.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„La­bai di­de­lė klai­da gal­vo­ti, kad as­me­niš­kai jūs nie­ka­da ne­tap­si­te pre­ky­bos žmo­nė­mis au­ka, nes esa­te iš­si­la­vi­nęs ir pa­si­ti­ki­te sa­vi­mi. Sta­bi­lus to­kių nu­si­kal­ti­mų skai­čius ne­ro­do, kad pre­ky­bos žmo­nė­mis tin­klai ma­žė­ja. At­virkš­čiai, tai vie­na spar­čiau­sia au­gan­čių nu­si­kals­ta­mu­mo for­mų. Ta­čiau au­kos bi­jo ir ne­si­krei­pia į po­li­ci­ją, o vi­suo­me­nė vis dar sto­ko­ja ži­nių, kaip ne­tap­ti šių nu­si­kal­tė­lių tai­ki­niu, tai­gi la­bai svar­bu kal­bė­ti šia te­ma“, – sa­ko Alytaus ap­skrities policijos komi­sa­riato bendruomenės pa­rei­gūnas Do­na­tas Kat­laus­kas.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Kai ku­rios pre­ky­bos žmo­­nė­mis for­mos Lie­tu­vos dar ne­pa­sie­kė ir, kaip sa­ko po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas, ti­kė­ki­mės ne­pa­sieks – tai pre­ky­ba or­ga­nais. O štai ne­le­ga­li mig­ra­ci­ja jau ta­po ta kas­die­ny­be, ku­rią per pas­ta­rą­jį pus­me­tį ma­tė­me pa­kan­ka­mai iš ar­ti. La­bai po­pu­lia­rus Lie­tu­vo­je ir žmo­nių dar­bo iš­nau­do­ji­mas ver­giš­ko­mis są­ly­go­mis, vis at­ran­da­ma nau­jų bū­dų, kaip pa­tik­lius lie­tu­vius vi­lio­ti į šias pin­kles.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Pa­sak po­li­ci­jos pa­rei­gū­no, šio­je vie­to­je bū­ti­na ži­no­ti ke­lis sau­gik­lius, ku­rie yra ga­na pa­pras­ti, bet ga­li pa­dė­ti iš­veng­ti di­de­lių ne­ma­lo­nų. Nie­ka­da ne­rei­kia iš anks­to pa­si­ra­šy­ti jo­kių dar­bo už­sie­ny­je su­tar­čių, nes jo­se ga­li bū­ti la­bai smul­kiu ne­įskai­to­mu šrif­tų įra­šy­tos vi­sai ki­to­kios są­ly­gos. Jei toks no­ras pa­si­ra­šy­ti ky­la – pra­džiai rei­kė­tų ati­duo­ti pro­fe­sio­na­liai iš­vers­ti to­kią su­tar­tį ver­ti­mų biu­rui. Jo­kiu at­ve­ju darb­da­viams ne­ga­li­ma pa­lik­ti sa­vo as­mens do­ku­men­to ori­gi­na­lo, sau­gik­lis – taip pat tu­rė­ti jo ko­pi­ją, Lie­tu­vo­je pa­tvir­tin­tą no­ta­ro. Bė­dos at­ve­ju su to­kia ko­pi­ja jau ga­li­ma kreip­tis į at­sto­vy­bę už­sie­ny­je.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Rau­do­na ne­ri­mo lem­pu­tė min­ty­se tu­rė­tų įsi­žieb­ti ir ra­dus skel­bi­mą apie ne­adek­va­čiai aukš­tą siū­lo­mą at­ly­gį ir iš­skir­ti­nes są­ly­gas, nes pa­pras­tai taip vi­lio­ja suk­čiai. Ati­džiau rei­kė­tų rink­tis ir drau­gus feis­bu­ke, ne­pa­si­ti­kė­ti jų nuo­to­li­nė­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis apie dar­bą už­sie­ny­je, ku­rį jie jau esą dir­ba, nes ne­re­tai no­rin­tys iš­trūk­ti iš pre­ky­bos žmo­nė­mis tin­klų yra šan­ta­žuo­ja­mi į sa­vo vie­tą ras­ti nau­jų au­kų.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Tik­rai bū­ti­na iš­va­žiuo­jant dirb­ti ar stu­di­juo­ti už­sie­ny­je in­for­muo­ti at­imuo­sius, ką kon­kre­čiai ir kur dirb­si­te, kur gy­ven­si­te, koks re­a­lus ad­re­sas. Nau­din­ga taip pat su­si­tar­ti, ko­kiu tik jums ži­no­mu bū­du pra­neš­tu­mė­te, jei at­si­tik­tų bė­da. Tai ga­li bū­ti pats pa­pras­čiau­sias taš­kas ar šauk­tu­kas me­sen­dže­rio ži­nu­tės pa­bai­go­je, ku­ris jū­sų ar­ti­mie­siems reikš SOS sig­na­lą, o už nu­ga­ros sto­vin­tiems nu­si­kal­tė­liams at­ro­dys vi­sai ne­kal­tai“, – pa­ta­ria D.Kat­laus­kas.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Anot jo taip pat rei­kė­tų at­sar­giau ver­tin­ti įvai­rius ne­aiš­kius kon­kur­sus so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, pa­žin­čių pus­la­pius, o ypač to­kius, ku­riuo­se pra­šo­ma at­siųs­ti as­me­ni­nę nuo­trau­ką, kar­tais ir in­ty­mią, ku­ri ga­li leng­vai tap­ti šan­ta­žo įran­kiu.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Tarp nau­jes­nių iš­nau­do­ji­mo for­mų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas įvar­di­jo ir ver­ba­vi­mą ka­ro veiks­mams, ži­no­ma, čia kal­ba­ma ne apie Pran­cū­zi­jos sve­tim­ša­lių le­gio­ną.</span></p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/245655569_250759300414723_7153370760233198253_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/245655569_250759300414723_7153370760233198253_n_0.jpg?itok=ZikKuRXG" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/245950035_250759357081384_3782941611875652028_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/245950035_250759357081384_3782941611875652028_n.jpg?itok=Pu7f1eP1" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/Prekyba%20zmonemis%20IMG_4318.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/Prekyba%20zmonemis%20IMG_4318.jpg?itok=inLymN_F" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ka-zi-no-me-apie-pre-ky-ba-zmo-ne-mis-gel-be-ti-ga-li-net-tas-kas-ar-sauk-tu-kas-zi-nu-te-je-jei&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3009&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="VUssYi7tLUCBsgqQHvF8oWUwV0jhTmHTxPKLTmZxuQ0"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-259452" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635167314"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>abc</span> - 2021-10-25 - 16:08</p> </li> <a href="/comment/259452#comment-259452" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/259452#comment-259452" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ss</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://abc.com">ss</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=259452" token="u9wKK2O0Pxe7I3DAEOZqVRBqZ6zVUuCxdexVZ2kuoes"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 25 Oct 2021 12:45:13 +0000 vyrredaktorius 3009 at https://www.alytausnaujienos.lt Papildoma veikla po pamokų išaugo į 250 žmonių komandą https://www.alytausnaujienos.lt/papildoma-veikla-po-pamoku-isaugo-i-250-zmoniu-komanda <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/121-13644" rel="bookmark"> Nr. <span> 121 (13644) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/Alina%20Jurkoit%20pagrindin%C4%97.JPG?itok=L3UzeIRY" width="344" height="287" alt="Vilnietė Alina Jurkoit" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Vilnietė Alina Jurkoit pradėjusi studijas ieškojo galimybės užsidirbti papildomai, todėl nusprendė išbandyti kosmetikos konsultantės veiklą. Tai įvyko prieš 8 metus, per tą laiką ši papildoma veikla merginą taip įtraukė, kad ji sudomino dar 250 žmonių tapti jos komandos nariais.</p> <p>„Šis užsiėmimas, prasidėjęs nuo papildomo uždarbio paieškų, tapo mano pomėgiu – laisvą laiką po darbo skiriu konsultanto veiklai. Smagu, kad tai atneša ne tik papildomų pajamų, bet ir bendravimo, vadovavimo, kūrybiškumo, laiko planavimo įgūdžių. Negana to – susiradau naujų draugių“, – pasakoja Alina.</p> <p> </p> <h3>Domina tiesioginis apsipirkimas</h3> <p>Mergina tapo „Avon“ konsultantė paskatinta galimybės užsidirbti: „Studijuodama nenorėjau prašyti tėvų pinigų suknelei, skaniai picai ar kino bilietui. Nusprendžiau pabandyti prekiauti kosmetika, nors ir nesitikėjau, kad pavyks daug uždirbti. Bet juk pabandymas nieko nekainuoja, o užsiregistravus nėra įsipareigojimo daryti užsakymus“, – pasakoja mergina.</p> <p>Išbandžiusi konsultanto veiklą, po kelių metų mergina nusprendė suburti savo konsultančių komandą – ji komandos narius konsultuoja ir motyvuoja.</p> <p>Pašnekovė pastebi, kad jos komandos narės susidomi konsultanto veikla dėl galimybės patogiai užsisakyti gaminius tiesiogiai, pasirinkti joms tinkamiausią pristatymo būdą ir laiką, bei gauti nuolaidų, dovanų. Kita dalis komandos narių prisijungia paskatintos užsidirbti papildomai.</p> <p> </p> <h3>Veiklą vykdo tik internetu</h3> <p>Žmones taip pat motyvuoja nemokamai mokymai, pašnekovė dažnai juose dalijasi savo patirtimi, nes ypač domisi kaip sėkmingai vykdyti konsultanto veiklą internete.</p> <p>„Šiuo metu konsultanto veiklą vykdau tik internetu – socialiniuose tinkluose pristatau grožio gaminius, paaiškinu kaip apsipirkti su nuolaida. Organizuoju konkursus, kuriuose dovanoju kosmetikos gaminius ir tokiu būdu auginu savo sekėjų skaičių bei paskatinu juos su manimi pabendrauti“, – pasakoja Alina.</p> <p>Dar prieš porą metų pašnekovė negalėjo įsivaizduoti veiklos internete. Anot jos, atrodė neįmanoma dirbti iš namų, nes susitikimai su klientais ir konsultantėmis vykdavo tik gyvai. Prasidėjus karantinui teko kardinaliai keisti veiklos modelį.</p> <p>„Karantino pradžia prasidėjo ilgomis bemiegėmis naktimis, mąstant kaip reikės dirbti be gyvo bendravimo. Su komanda nusprendėme naujų kolegių ieškoti internete ir jas skatinti prisijungti dovanomis, o pokalbio telefonu metu papasakosime apie konsultantės veiklą. Tokie sprendimai ne tik pasiteisino, bet ir viršijo lūkesčius“, – pasakoja pašnekovė.</p> <p>Šiuo metu ji ir jos komandos neskuba grįžti prie gyvo bendravimo, nes veikla internetu padeda taupyti tiek konsultanto, tiek kliento laiką.<br />  </p> <p>Išbandyti konsultanto veiklą jau dabar galima užsiregistravus <a href="https://www.avon.lt/prisijunk-prie-AVON">avon.lt</a></p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/Alina%20Jurkoit%20pagrindin%C4%97_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/Alina%20Jurkoit%20pagrindin%C4%97_0.JPG?itok=KUfdF_EO" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/papildoma-veikla-po-pamoku-isaugo-i-250-zmoniu-komanda&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3004&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="t25z5QycKKrtKrQXljCzwkC8SQb_Y1kpHtph-M7_9n8"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-261375" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635238213"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ben</span> - 2021-10-26 - 11:50</p> </li> <a href="/comment/261375#comment-261375" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/261375#comment-261375" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">That was interesting! Keep…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>That was interesting! Keep us updated!</p> <p>Ryan | <a href="https://lemelin-filion.com/">https://lemelin-filion.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=261375" token="wVdZpSdd20lmP2BqP1LrEIo3f7ZZsZQaTs8mTKSBt1U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-253212" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634835135"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>TAI KAD</span> - 2021-10-21 - 19:52</p> </li> <a href="/comment/253212#comment-253212" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/253212#comment-253212" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">PRASTA KOSMETIKA UZTAT IR…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>PRASTA KOSMETIKA UZTAT IR REKLAMUOJA</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=253212" token="FY679VWFhDHExz8lWPRMRcQse37KZazvkS3-vBgL-u0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 21 Oct 2021 11:54:43 +0000 vyrredaktorius 3004 at https://www.alytausnaujienos.lt Nesinori išmesti senų batų? Išmokite juos atnaujinti! https://www.alytausnaujienos.lt/nesinori-ismesti-senu-batu-ismokite-juos-atnaujinti <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/120-13643" rel="bookmark"> Nr. <span> 120 (13643) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/Batai%201.jpg?itok=HorynhRI" width="344" height="287" alt="batai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Atnaujinti! Tam yra įvairių būdų ir ne vieną jų bus galima sužinoti batų atnaujinimo popietėje „Atsinaujink batus!“.</p> <p>Ji vyks Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro pakartotinio naudojimo padalinyje „TikoTiks“ spalio 27 dieną 10 val. Batų atnaujinimo paslapčių mokys kūrybinių dirbtuvių „Sneaker Spot“ atstovai, turintys jau ne vienerių metų patirtį šioje srityje.</p> <p>Užsiėmimas – nemokamas. Batų atnaujinimo priemonėmis pasirūpins „Sneaker Spot“. Mokymai truks 2 valandas. Į juos kviečiami Alytaus miesto ir Alytaus rajono, Birštono ir Druskininkų savivaldybių, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonų gyventojai.</p> <p>Norintiems dalyvauti tereikia iki spalio 20 d. užsiregistruoti <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F2uHGT7bYJuh7dNcD9%3Ffbclid%3DIwAR0xf0qMur-Pi8XbLrx1zqhzeeAwjlou9fT0Cepgzl-YqrbEYNozS0HwoOA&amp;h=AT0zf201gB0Za_TWivIN8KR9R22auZiaUuC7TsoawpOkx0UlaXF58nuZks7qBFrYKfI1qsy0TnkbqoLpKyyJA63K2LA1ZT2p5wrMBet9WMQSiUELqDX14_dMMxGh8Dfpf4QI&amp;__tn__=-UK-R&amp;c%5B0%5D=AT1FrqGUbNMv-G67bSvTae0xPI7wWPLnORUWHwzY87YZheiGczM7tFKGqBM_j6tkH96fdRLPw0d6Ftl61mIJjOXONfwEbCuFFCJVMAViP1x9eSyGt993rRgmUkI3Z_SQAtEV6y2kAPp7sQ8q1LlbEbxqEPNKtjJIwKrYIByvcB1BEQ" target="_blank">https://forms.gle/2uHGT7bYJuh7dNcD9</a> ir atvykstant į popietę atsinešti vieną porą laisvalaikio batų, kuriuos norisi atnaujinti.</p> <p>Popietėje gali dalyvauti iki 15 asmenų. Išankstinė registracija būtina. Neatidėliokite jos!</p> <p><strong>ARATC inf.</strong></p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/Batai%201_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/Batai%201_0.jpg?itok=EkmRVA3X" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/nesinori-ismesti-senu-batu-ismokite-juos-atnaujinti&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2998&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="mTgkDgRsg6c1OXxrY6KJ-IeQUYHJNxEvLUSoxmBTTiw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 19 Oct 2021 13:00:10 +0000 vyrredaktorius 2998 at https://www.alytausnaujienos.lt Prireikus VMI konsultacijos, verta parašyti elektroninį paklausimą https://www.alytausnaujienos.lt/prireikus-vmi-konsultacijos-verta-parasyti-elektronini-paklausima <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/120-13643" rel="bookmark"> Nr. <span> 120 (13643) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/VMI%20VERTA%20ZINOTI_1.jpg?itok=HB93V5wV" width="344" height="287" alt="Verta zinoti" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a> Pateikiant atsakymus mokesčių mokėtojams per Mano VMI, yra užtikrinamas duomenų saugumas ir konfidencialumas. Identifikavus mokesčių mokėtojus, atsakymai į paklausimus yra išsamesni, teikiama detalesnė informacija apie mokestines prievoles ir jų būklę. Taip pat gyventojams patogu vienoje vietoje matyti visus savo pateiktus paklausimus bei gautus atsakymus į juos, jie gali stebėti savo pateiktų paklausimų nagrinėjimo eigą. Be to, automatizuotas gautų paklausimų registravimo ir skirstymo procesas sudaro sąlygas gyventojams tikėtis operatyvesnio jų klausimo nagrinėjimo.</p> <p>VMI atkreipia dėmesį, kad paklausimo tekstas turėtų būti tvarkingas, su aiškiai suformuluotais klausimais, parašytas valstybine lietuvių kalba.</p> <p>Gyventojai, norėdami pateikti elektroninį paklausimą per Mano VMI, prisijungę prie sistemos turi pasirinkti skiltį Paslaugos -&gt; Užsakyti paslaugą -&gt; Paklausimai -&gt; Paklausimo pateikimas. Prisijungti prie Mano VMI galima per išorines sistemas (el. bankininkystė, VĮ Registrų centras, Elektroniniai valdžios vartai), su elektroniniu parašu (mobiliuoju arba stacionariu el. parašu) ir su VMI suteiktomis prisijungimo prie VMI el. sistemų priemonėmis.</p> <p>Savarankiškai aktualią mokesčių informaciją įvairiais mokesčių klausimais galima rasti VMI interneto svetainėje <a href="http://www.vmi.lt/">www.vmi.lt</a>. Mokomąją vaizdo medžiagą įvairiomis aktualiomis temomis galima rasti <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcvdEei33I_ExWllQ0eYyVw">VMI „Youtube“ kanale</a>. Pasikonsultuoti aktualiais klausimais taip pat galima telefonu 1882.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/prireikus-vmi-konsultacijos-verta-parasyti-elektronini-paklausima&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2996&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="0Wx_27AotSTd3-ZmqH6Ad4XOmt93NGkqmwwSLR7WrXc"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 19 Oct 2021 09:27:36 +0000 vyrredaktorius 2996 at https://www.alytausnaujienos.lt „Nepatogus kinas“: filmų rekomendacijos https://www.alytausnaujienos.lt/nepatogus-kinas-filmu-rekomendacijos <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/119-13642" rel="bookmark"> Nr. <span> 119 (13642) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/nepatogus%20kinas%201.jpg?itok=Kvbg8N2U" width="344" height="287" alt="„Pažabotas sodas“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>„Pažabotas sodas“ (rež. Salomé Jashi)</h3> <p>Turtingam milijonieriui labai gražūs seni medžiai – jis sumokės tiek, kiek reikia, kad jie atsidurtų jo sode. „Šis filmas sėkmingai keliauja per tarptautinius festivalius, o Europos kino akademija jį nominavo šių metų geriausio dokumentinio filmo apdovanojimui. Vizualus, įtraukiantis filmas apie komplikuotą žmogaus ir gamtos santykį. Žiūrint į šį šokiruojantį medžių kolekcionavimo procesą, neapleidžia apmąstymai apie žmonių trumparegiškumą“, – pasakoja G. Andriukaitis.</p> <p> </p> <h3>„Drąsa“ (rež. Aliaksei Paluyan)</h3> <p>„Filmo herojai kovoja prieš diktatūrą savo šalyje – režisierius seka ir fiksuoja Baltarusijos žmones prezidento rinkimų įkarštyje. Laisvojo teatro aktoriai priima sprendimą rizikuoti savo šeima, karjera – viskuo, ir išeina į gatves. Regis, ką naujo dar galime sužinoti apie protestus Baltarusijoje? Tačiau šis filmas pasiūlo gilų ir intymų tikrų žmonių paveikslą – ko jiems prireikė, kad išeitų į gatves, ir kas vyko po to“, – atskleidžia D. Grigaliūnaitė.</p> <p> </p> <h3>„Šviesa, visur“ (rež. Theo Anthony)</h3> <p>„Pats filmo pavadinimas sufleruoja, apie ką bus kalbama – apie panoptikumą, kuriame gyvename, apie policinę santvarką, apie tai, ką reiškia stebėti, ir apskritai, ar stebėjimas reiškia buvimą saugiu? Visi šie dalykai labai intelektualiai suderinami šiame filme. Manau, jis bus labai įdomus tiems, kas domisi šiomis temomis“, – intriguoja N. Kairys.</p> <p> </p> <h3>„Arika“ (rež. Lars Edman, William Johansson Kalén)</h3> <p>„Klimato kaitos, kaip ir taršos, temos įprastai kinui sunkiai aprėpiamos, nes jos retai kada turi vieną kaltininką ar vieną paprastai vizualiai išreiškiamą sprendimą. Tai istorija apie miesto teisinį karą prieš juos tiesiogine to žodžio prasme nuodijantį verslą. Juosta pasiūlo ne tik žalių temų kine kartais taip trūkstamą trilerį primenančią įtampą, bet drauge tampa labai svarbios minties iliustracija – tikrai ne visuomet planetos problemos yra neatsargių vartotojų kaltė, ne rečiau dėl to kaltas nepažabotas verslo godumas“, – sako V. Rožėnas.</p> <p> </p> <h3>„Šnipas Šiaurės Korėjoje“ (rež. Mads Brügger)</h3> <p>„Vienas keisčiausių ir beprotiškiausių dokumentinių filmų, kuriuos yra tekę matyti pastaraisiais metais. Režisierius yra pagarsėjęs provokatorius, tačiau šiame filme jis pranoksta pats save. Tai – neįtikėtina dokumentinė provokacija, kuri prasideda nuo pokšto, po truputį vystosi neįtikėtina linkme ir per 10 metų istorija perauga į tarptautinę prekybą ginklais, narkotikais ir žmonėmis. Jausmas, lyg žiūrėtum geriausių Holivudo režisierių sukurtą vaidybinį trilerį“, – įspūdžiais dalijasi G. Andriukaitis.</p> <p> </p> <h3>„Jos mamos“ (rež. Asia Dér, Sári Haragonics)</h3> <p>„Tai yra intymi, iš labai arti nufilmuota istorija apie dviejų moterų džiaugsmus ir vargus mėginant įsivaikinti Vengrijoje. Jos susiduria su įvairiausiais iššūkiais – nuo biurokratijos, nes šioje šalyje tos pačios lyties porai įsivaikinti yra nelegalu, iki sunkių asmeninių išgyvenimų. Šalyje stiprėjant homofobijai, kiekvienas šių moterų pasirinkimas yra nuolatinėje grėsmėje. Linkiu šį filmą pasižiūrėti ir tiems, kas pritaria tos pačios lyties partnerystei, ir tiems, kas nepritaria“, – kviečia D. Grigaliūnaitė.</p> <p> </p> <h3>„Nakties daugiau nebus“ (rež. Éléonore Weber)</h3> <p>„Šis filmas sumontuotas iš karo sraigtasparnių filmuotos medžiagos karo zonose Afganistane, Sirijoje, Irake. Filmas ypatingai nepatogus, gal net vienas nepatogiausių ir žiauriausių, kuriuos esu matęs pastaruoju metu. Pasirodo, nors kameros kasmet gerėja, karinio sraigtasparnio pilotui vis dar nėra taip jau paprasta suprasti, ar jis mato piemenį, ar Talibano kovotoją“, – pasakoja N. Kairys.</p> <p> </p> <h3>„Pirmieji 54 metai: glaustas karinės okupacijos vadovas“ (rež. Avi Mograbi)</h3> <p>„Naujienos apie Izraelį bei Palestiną dažnai atsimuša tarsi į sieną: žmonės linkę užsimerkti prieš žiaurumą pasakydami, jog „abi pusės kaltos“ arba „tai neišvengiama, nes priešprieša kyla dėl religinių priežasčių“. Režisierius imasi labai detalios ir šaltiniais pagrįstos argumentacijos, kodėl tai visai ne du blogiai, bet sistemingas vienos pusės bandymas okupuoti kitą. Filmas, kurį labai rekomenduoju tiems, kurie norėtų, bet patys jau nebeturi vilties išnarplioti, kas gi vyksta tarp Izraelio ir Palestinos“ – kviečia V. Rožėnas.</p> <p> </p> <h3>„Brangūs ateities vaikai“ (rež. Franz Böhm)</h3> <p>„Nedažnai festivalio atidarymui pasirenkame pradedančio režisieriaus kūrinį, o šis filmas sulaužo taisyklę, nes puikiai atliepia jaunų žmonių pokyčių siekį. Jis nukelia į Čilę, Ugandą ir Honkongą, kur jaunos protestų lyderės kovoja už demokratiją, klimato kaitą, saugesnę ir atviresnę visuomenę. Režisierius sako, kad šiuo filmu jis norėjo sukurti vietą jauniems balsams būti išgirstiems, tad čia girdime autentiškas įkvepiančias mintis apie tai, kokia turi būti ateitis“, – sako G. Andriukaitis.</p> <p> </p> <h3>„Paskutinis vaizdas“ (rež. Judith Zdesar)</h3> <p>„Filme atskleidžiamos intymios ir jautrios istorijos tų žmonių, kurie apako būdami suaugę. Filmas pasakoja apie tai, ką žmogus įsimena ir įsirašo į atmintį kaip paskutinį matytą vaizdą – jis susijęs su žmogaus patirtimis ir emocijomis. Žiūrint šį jautrų filmą nejučia patys sau užduosime klausimą, koks būtų mūsų paskutinis vaizdas, kurį įsimintumėme?“ – klausia N. Kairys.</p> <p> </p> <h3>„Išgyvenimo instrukcija“ (rež. Yana Ugrekhelidze)</h3> <p>„Kartais efektyviausios dramos kine yra pačios mažiausios. Apie lytį pakeitusio vyro gyvenimą Gruzijoje pasakojanti juosta niekuomet pernelyg nenutolsta nuo Aleksandro ir jo aplinkos. Tačiau žiūrint akivaizdu, kad gal kiek kitais būdais, bet tokią pat istoriją išgyvena daugybė žmonių visame pasaulyje. Noriu tikėti, jog transfobija dažnai stumiama baimės to, kas nesuprantama. Ir kaip vienas kino festivalio programos sudarytojų taip pat noriu tikėti, kad tokie filmai paversdami nesuprantama suprantama turi galią baimę bent iš dalies keisti empatija“ – sako V. Rožėnas.</p> <p> </p> <p>Visą festivalio renginių programą galima rasti adresu <a href="http://www.nepatoguskinas.lt/">www.nepatoguskinas.lt</a>. Festivalis „Nepatogus kinas“ spalio 14–31 d. vyksta kino teatruose, virtualioje kino salėje ir 190–yje Lietuvos bibliotekų. Kaip ir kasmet, žiūrovai gali išsirinkti jiems palankiausią bilieto kainą: įsigyti virtualų festivalio pasą į visus filmus arba „Swedbank“ rinkinį keliems filmams iškart, pirkti virtualų vienkartinį ar išankstinį kino teatro bilietą. Tradiciškai, kino teatrų kasose įsigyti festivalio bilietus prieš pat seansą žiūrovai gali ir laisvos kainos bilieto principu – patys nuspręsdami, kiek gali prisidėti prie festivalio. </p> <p> </p> <h3>Apie „Nepatogų kiną“ </h3> <p>„Nepatogus kinas“ – nuo 2007 m. kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis. Tai yra nekomercinis renginys, siekiantis kurti erdvę žmogaus teisių, politikos, socialinės atsakomybės, tvarumo temomis, supažindinti visuomenę su pasaulinėmis aktualijomis, skatinti būti sąmoningiems ir kritiškiems. Festivalio metu pristatoma turtinga dokumentinių filmų programa, rengiami susitikimai su kino kūrėjais, organizuojamos diskusijos su filmų herojais, žmogaus teisių aktyvistais ir ekspertais. Vienas pagrindinių festivalio rėmėjų – Lietuvos kino centras.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/nepatogus-kinas-filmu-rekomendacijos&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2995&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="MbRdNH6wyxwHc0j8_GeJsuLItr0ueImquqyzX0GbmTg"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 19 Oct 2021 09:13:18 +0000 vyrredaktorius 2995 at https://www.alytausnaujienos.lt