Naudinga https://www.alytausnaujienos.lt/naudinga lt Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai Aly­tu­je: ke­ly­je „nuo eg­lu­tės iki ket­vir­to aukš­to” pa­si­tai­ko ir nuo­puo­lių, ir sėk­mės is­to­ri­jų https://www.alytausnaujienos.lt/sa-va-ran-kis-ko-gy-ve-ni-mo-na-mai-aly-tu-je-ke-ly-je-nuo-eg-lu-tes-iki-ket-vir-auks-pa-si-tai-ko <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/94-13324" rel="bookmark"> Nr. <span> 94 (13324) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/IMG_0055.JPG?itok=9nvlirea" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title=" Nakvynės namų ir juose įsikūrusių Savarankiško gyvenimo namų direktorius Artūras Galakvoščius bei socialinė darbuotoja Ieva Šeškutė džiaugiasi matydami, kaip keičiasi čia gyvenančių įpročiai. Nuotraukoje – su Savarankiško gyvenimo namų gyventojais. Zenono ŠILINSKO nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p> </p> <div> <p>Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai įreng­ti pa­kė­lus šim­ta­me­čio ca­ri­nio pa­sta­to Ulo­nų gat­vė­je sto­gą ir ka­pi­ta­liai re­no­va­vus per 600 kv. m plo­to pa­lė­pę. Nau­jais bal­dais ap­sta­ty­ti būs­tai – vien­vie­čiai ir dvi­vie­čiai kam­ba­riai su vir­tu­vė­lėms. Per me­tus dėl ap­gy­ven­di­ni­mo juo­se krei­pė­si 29 as­me­nys. </p> </div> <p>Pa­slau­ga skir­ta aly­tiš­kiams, ta­čiau jau­čia­mas ir Aly­taus ra­jo­no bei ap­lin­ki­nių ra­jo­nų gy­ven­to­jų su­si­do­mė­ji­mas.</p> <p>„Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai yra pa­ska­ti­ni­mas keis­ti gy­ve­ni­mo bū­dą, at­si­sa­ky­ti ža­lin­gų įpro­čių. Vi­si ži­no, kad, jei­gu elg­sis ne­tin­ka­mai, bus grą­žin­ti į blo­ges­nes są­ly­gas“, – aiš­ki­na Aly­taus nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius.</p> <p>Mo­ty­va­ci­jos sto­ko­jan­tys grįž­ta aukš­tu ar dviem že­miau – į Nak­vy­nės na­mus. Per me­tus to­kių bū­ta pen­kių. Tai dar vie­nas pa­ska­ti­ni­mas keis­tis, nes at­ei­ty­je nu­si­žen­gę as­me­nys vėl ga­li teik­ti pra­šy­mą ap­gy­ven­di­ni­mui Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­muo­se.</p> <p>So­cia­li­nė dar­buo­to­ja Ie­va Šeš­ku­tė sa­ko, kad per me­tus tei­gia­mi po­ky­čiai ste­bi­mi 7 gy­ven­to­jų  as­me­ni­nė­je ap­lin­ko­je: jie ar­ba at­si­sa­kė pri­klau­so­my­bių, ar­ba de­da pa­stan­gas. Po pli­ka sta­tis­ti­ka sly­pi skir­tin­gos ir dra­ma­tiš­kos gy­ve­ni­mo is­to­ri­jos. Dvie­jų pri­klau­so­my­bių sa­ko at­si­kra­tęs  Ri­man­tas, ku­riam to­kios gy­ve­ni­mo są­ly­gos – sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mas.</p> <p>„Nuo eg­lu­tės iki ket­vir­to aukš­to“ – taip sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lią api­bū­di­na jis. „Ket­vir­tas aukš­tas“ – tai vie­ta, kur įsi­kū­rę Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai, o per­kel­ti­ne pras­me tai reiš­kia grį­ži­mą į nor­ma­lų gy­ve­ni­mą.</p> <p>Nuo pat įstei­gi­mo šiuo­se na­muo­se gy­ve­na Da­nu­tė, ste­bi­nan­ti kam­ba­rio in­ter­je­ru, ku­rį įsi­ren­gė pa­ti. Me­di­niai bal­dai – se­no­viš­ki, kaip ir in­dų ser­vi­zai, skulp­tū­rė­lės, ant pa­lan­gės žy­di re­tas au­ga­las, va­di­na­mo­ji dy­ku­mos ro­žė – ade­niu­mas.</p> <p>Da­nu­tė ne­mėgs­ta kal­bė­ti apie pra­ei­tį ir bū­ti va­di­na­ma „ge­ruo­ju pa­vyz­džiu“. Pri­klau­so­my­bės nuo al­ko­ho­lio ji at­si­kra­tė be spe­cia­lis­tų pa­gal­bos – vien va­lios pa­stan­go­mis, pa­dė­jo tai pa­da­ry­ti ir gy­ve­ni­mo drau­gui. Jie­du kar­tu gy­ve­na Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­muo­se. Mo­te­ris dir­ba, nors tu­ri ne­įga­lu­mą. Anks­čiau gy­ve­ni­mo bū­das ją bu­vo nu­ve­dęs į Nak­vy­nės na­mų že­mu­ti­nius aukš­­tus.  </p> <p>Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų gy­ven­to­jai at­vi­rau­ja, kad jau­čia­si čia kaip na­muo­se, ta­čiau ir di­rek­to­rius A.Ga­lak­voš­čius su jais at­vi­ras: „Iš tik­rų­jų tu­rė­čiau vi­siems pa­lin­kė­ti, kad jū­sų kuo grei­čiau ne­lik­tų šiuo­se na­muo­se – mū­sų tiks­las yra pa­dė­ti jums grįž­ti į vi­suo­me­nę ir gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai. Jei rei­kės, mes vi­sa­da teik­si­me pa­gal­bą ir at­ei­ty­je.“</p> <p>Per me­tus iš Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų iš­si­kė­lė trys as­me­nys, du – į so­cia­li­nį būs­tą, o vie­nas su­da­rė nuo­mos su­tar­tį su pri­va­čiu as­me­niu.</p> <p>„Vi­si mes, čia gy­ve­nan­tys, esa­me dau­giau ar ma­žiau gy­ve­ni­mo nu­skriaus­ti, ta­čiau jau­čia­mės rei­ka­lin­gi, ne­rei­kia nie­ko bi­jo­ti, jau­čia­si ši­lu­ma ben­dra­vi­me. Val­džia su mu­mis gra­žiai el­gia­si. Man gy­ve­ni­mas čia pri­me­na vai­kys­tę glo­bos na­muo­se, in­ter­na­te“, – sa­ko Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų gy­ven­to­ja Ana.</p> <p>A.Ga­lak­voš­čius taip pat pa­ste­bi tvir­tė­jan­čią gy­ven­to­jų ben­druo­me­nę, ku­ri sku­ba vie­ni ki­tiems į pa­gal­bą. Pa­vyz­džiui, taip nu­ti­ko, kai vie­na gy­ven­to­ja grį­žo at­gal su­muš­ta su­gy­ven­ti­nio – jos ne­pa­li­ko li­ki­mo va­liai, įti­ki­no nu­trauk­ti ry­šius su smur­tau­to­ju.</p> <p>Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų gy­ven­to­jai do­mi­si įvai­rio­mis veik­lo­mis, o Aly­tu­je gy­vuo­jan­čios įstai­gos jiems ge­ra­no­riš­kai pa­de­da. „Ačiū“ jie sa­ko Jau­ni­mo cen­trui, ku­rio ke­ra­mi­kos už­si­ė­mi­mus lan­kė, Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jui, Mu­zi­kos mo­kyk­lai, pa­kvie­tu­siai į Jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ kon­cer­tą.</p> <p>Pui­kiai pie­šian­tis gy­ven­to­jas Ri­man­tas pa­si­džiau­gia, kad ne tik mo­ko­si, bet ne­tru­kus mo­kys ir ki­tus  – ves dai­lės už­si­ė­mi­mus Se­ne­lių dar­že­lio lan­ky­to­joms. Jo ma­ny­mu, gy­ve­ni­mas Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­muo­se, be ki­ta ko, pa­ke­lia ir sa­vi­ver­tę. „Net val­diš­kuo­se na­muo­se į mus pra­dė­jo ki­taip žiū­rė­ti,“ – įsi­ti­ki­nęs Ri­man­tas.</p> <p>Vi­si sa­va­ran­kiš­kų na­mų gy­ven­to­jai mo­ka ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius, pri­klau­so­mai nuo gy­ve­na­mo­jo plo­to, ir iki 30 eu­rų mo­kes­tį už so­cia­li­nes pa­slau­gas. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis šiuo me­tu – lė­šos so­cia­li­nio dar­buo­to­jo eta­tui iš­lai­ky­ti. Ka­dan­gi dar­buo­to­jai rei­ka­lin­gi iš­ti­są pa­rą, šį dar­bą at­lie­ka Nak­vy­nės na­mų per­so­na­las, ta­čiau ket­vir­tas aukš­tas pro­ble­mų ke­lia tik­rai ne­daug.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0021_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-786-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0021_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0025_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-786-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0025_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0031.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-786-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0031.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0043.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-786-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0043.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0045.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-786-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0045.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0049.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-786-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0049.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0051.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-786-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0051.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=786&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="r2Z82kaBrpgQHWu-a3F227eMa53BAhrgyTtla2pfcwA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 16 Aug 2019 12:38:24 +0000 vyrredaktorius 786 at https://www.alytausnaujienos.lt Ame­ri­ko­je va­žiuo­jan­ti le­dų ma­ši­na, o Aly­tu­je mek­si­kie­tiš­kas „Ta­co Bus” https://www.alytausnaujienos.lt/ame-ri-ko-je-va-ziuo-jan-ti-le-du-ma-si-na-o-aly-tu-je-mek-si-kie-tis-kas-ta-co-bus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Do­li­ta Kaz­laus­kai­tė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/82-13312" rel="bookmark"> Nr. <span> 82 (13312) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/image10.jpg?itok=hT1t-JwA" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="„Ta­co Bus“ įkū­rė­jas An­drius Peš­te­nis." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>–  Kaip pra­si­dė­jo „Ta­co Bus“ is­to­ri­ja?</strong></p> <p>–  Pas­ta­ruo­sius sep­ty­ne­rius me­tus ma­no veik­la bu­vo su­si­ju­si su mais­to par­da­vi­mu, kar­tu su ko­le­go­mis bu­vo­me su­kū­rę ben­drą pro­jek­tą, jo me­tu su­si­pa­ži­nau su Ame­ri­kos lie­tu­viais, ku­rie pra­dė­jo par­da­vi­nė­ti tra­di­ci­nius ta­kus Vil­niaus mies­te. Jų veik­la ma­ne įkvė­pė. Nors ne­pa­vy­ko tęs­ti šios idė­jos kar­tu, pa­gal­vo­jau, kad tai pui­ki ga­li­my­bė aly­tiš­kiams at­vež­ti kaž­ką nau­jo. Ka­dan­gi ne­tu­rė­jau vi­siš­kai jo­kių ži­nių apie mais­to ga­my­bą, pa­tei­kiau pra­šy­mą mo­ky­tis Aly­taus ko­le­gi­jo­je. Pa­bai­gęs ku­li­na­ri­jos moks­lus Aly­tu­je, prak­ti­ką tę­siau Vil­niu­je, „Don­de Ta­cos“, jie ir įkvė­pė ma­ne šiai idė­jai.</p> <p><strong>–  Kiek lai­ko už­tru­ko idė­jos įgy­ven­di­ni­mas?</strong></p> <p>–  Me­tus  ge­ne­ra­vau pa­čią idė­ją, kruopš­čiai dė­lio­jau­si sa­vo min­tis, kad ją įgy­ven­din­čiau. Pu­sę me­tų tru­ko in­ten­sy­vus pa­si­ruo­ši­mas, nes tu­rė­jau iš­mok­ti ga­min­ti ir pa­teik­ti ska­nų, tra­di­ci­nį ir sa­vo au­ten­tiš­ku­mą iš­lai­kan­tį ta­ką. Tai­gi pir­mą kar­tą su „Ta­co Bus“ iš­va­žia­vau po pus­an­trų me­tų.</p> <p><strong>–  Ar vi­sus in­gre­dien­tus ga­mi­na­te pats?</strong></p> <p>–  Vi­sus, iš­sky­rus pa­plo­tė­lį,  nes tai ypa­tin­ga da­lis, man svar­bu, kad ji bū­tų ga­min­ta švie­žiai ir pro­fe­sio­na­liai, to­dėl šiuos pa­plo­tė­lius par­si­ve­žu iš „Don­de Ta­cos“. Vi­sas ki­tas su­de­da­mą­sias da­lis pa­si­ruo­šiu ir ga­mi­nu pats: na­mi­nis sal­sos­pa­da­žas, mė­sa, dar­žo­vės.</p> <p><strong>– Šis pa­tie­ka­las Mek­si­ko­je pa­si­žy­mi ašt­ru­mu, kaip su­de­da­mą­sias da­lis pri­tai­kė­te lie­tu­viš­kam sko­niui?</strong></p> <p>–  Ta­kos ašt­ru­mas pri­klau­so nuo pa­da­žo, ma­no siū­lo­mas kol kas  leng­vas, bet kar­tu ir iš­lai­kan­tis sa­vas tra­di­ci­jas­ pa­da­žas, ku­ris tik­rai ga­li pa­tik­ti kiek­vie­nam. At­ei­ty­je pla­nuo­ju įtrauk­ti dau­giau pa­da­žų, ku­rie bus skirs­to­mi pa­gal ašt­ru­mą, taip žmo­nės ga­lės mė­gau­tis įvai­res­niais sko­niais. Pri­si­me­nu iš ke­lio­nės po Ame­ri­ką, ku­rios me­tu už­su­kęs į mek­si­kie­tiš­ką res­to­ra­ną pa­ma­čiau iš­dė­lio­tus skir­tin­gus pa­da­žų bu­te­liu­kus,  sve­čiai kiek­vie­ną kar­tą už­su­kę rink­da­vo­si vis ašt­res­nį taip iš­ban­dy­da­mi sa­vo re­cep­to­rius.</p> <p><strong>–  Ko­kius šiuo me­tu ta­kų va­rian­tus siū­lo­te klien­tams?</strong></p> <p>–  Pir­ma­sis bū­tų su kiau­lie­na, ant­ra­sis su kiau­ši­niu, rū­ky­ta šo­ni­ne bei sū­riu, jis ga­lė­tų bū­ti  pri­tai­ky­tas  pus­ry­čiams, o tre­čia­sis su pu­pe­lė­mis, šis pui­kiai tiks ve­ge­ta­rams. At­ei­ty­je mąs­tau apie kiek­vie­nos sa­vai­tės spe­cia­lų pa­siū­ly­mą, įtrauk­da­mas avie­ną, jau­tie­ną bei nu­ste­bin­da­mas ir ve­ge­ta­rus.</p> <p><strong>–  Pir­ma­sis „Ta­co Bus“ iš­va­žia­vi­mas, ko­kie įspū­džiai bu­vo po jo?</strong></p> <p>–  Pir­mą kar­tą pa­si­ro­džiau už­da­ra­me vie­nos įmo­nės va­ka­rė­ly­je. Ka­dan­gi ma­no drau­gai ir ar­ti­mie­ji ma­ne ir ma­no idė­ją la­bai stip­riai pa­lai­kė, o va­ka­rė­lį or­ga­ni­za­vo taip pat drau­gas, pa­gal­vo­jo­me, kad tai pui­ki pro­ga pir­mą kar­tą pa­ro­dy­ti, ką su­kū­riau. Man tai bu­vo la­bai pui­ki prak­ti­ka. Vė­liau se­kė pro­jek­tas, ku­rio me­tu kiek­vie­ną die­ną va­žiuo­da­vau per pie­tus į Jot­vin­gių ir Pu­ti­nų gim­na­zi­jas, moks­lei­viai de­gus­tuo­da­vo ma­no ga­mi­na­mus ta­kus.</p> <p><strong>–  Ar grei­tai su­lau­kė­te grįž­ta­mo­jo ry­šio?</strong></p> <p>–  Ga­liu drą­siai sa­ky­ti, kad taip. Žmo­nės pri­ei­na ir pa­si­džiau­gia, kad Aly­tu­je at­si­ra­do kaž­kas nau­jo. Su­lau­kiau ir to­kių klien­tų, ku­rie spe­cia­liai va­žiuo­da­vo į Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­mus at­vi­ros vir­tu­vės ren­gi­nius, ku­riuo­se ga­lė­da­vo mė­gau­tis mek­si­kie­tiš­ku mais­tu. Nuo šiol jie ga­li mė­gau­tis sa­vo gim­ta­ja­me mies­te.</p> <p>–  Sa­vo mais­to ke­lio­nę pra­dė­jo­te Aly­tu­je, ga­li­ma ti­kė­tis, kad vė­liau ap­lan­ky­si­te ir ki­tus mies­tus?</p> <p>–  Šiuo me­tu di­džiau­sią po­rei­kį ma­tau Aly­tu­je, apie ki­tus mies­tus kol kas ne­gal­vo­ju ir apie tai ne­svars­tau. Čia vyks­ta daug ren­gi­nių, į ku­riuos su ma­lo­nu­mu va­žiuo­ju ir su­lau­kiu daug klien­tų. Pa­grin­di­nis taš­kas, ku­ria­me daž­nai ga­li­te mus ras­ti, – Dai­nų slė­nis, taip pat vie­tos, ku­rio­se vyks­ta įvai­rūs mies­to ren­gi­niai.</p> <p> </p> <p class="text-align-center"><strong>Koks isp. „ta­co“ ati­tik­muo?</strong></p> <p class="text-align-center">Siū­lo­ma var­to­ti adap­tuo­tą for­mą takas (2 kirč.), dau­gis­kai­tos for­ma – takai.</p> <p class="text-align-center">Tai tra­di­ci­nis mek­si­kie­tiš­kas pa­tie­ka­las, ga­mi­na­mas iš tor­ti­li­jos su mė­sos ar kt. įda­ru.</p> <p class="text-align-center">Šal­ti­nis www.vlkk.lt</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/33333.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-732-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/33333.jpg" width="9990" height="7489" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/image2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-732-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/image2.jpg" width="9990" height="7489" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/image7.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-732-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/image7.jpg" width="9990" height="7489" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/image8.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-732-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/image8.jpg" width="9990" height="7489" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2468"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567965004"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>w</span> - Sek, 2019-08-09 - 20:50</p> </li> <a href="/comment/2468#comment-2468" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2468#comment-2468" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tai linkejimas Vėrygai ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tai linkejimas Vėrygai ir užsikimšusiom mokiniu kraujagyslėm .</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2468" token="ViL_kzSZiuTEK49r3OlyVojaRsph0-z3ta5XjHO74_I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2090"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563904539"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Labai skanu</span> - Ant, 2019-23-07 - 20:55</p> </li> <a href="/comment/2090#comment-2090" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2090#comment-2090" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ragavau, tikrai esu priekabi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ragavau, tikrai esu priekabi maistui, bet šie tako - puikūs.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2090" token="ebUawvOZngKlNOs0Mpj1D_GcX5-KUVpx6kUO6ghaiOE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=732&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="l0WorZOFA8jgUQZf81lYKO-oDvCDAki5fnuHz5ijj9Y"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 22 Jul 2019 07:41:31 +0000 vyrredaktorius 732 at https://www.alytausnaujienos.lt Liš­kia­vo­je ve­ši re­tų­jų ir vais­ti­nių au­ga­lų ko­lek­ci­ja https://www.alytausnaujienos.lt/lis-kia-vo-je-ve-si-re-tu-ju-ir-vais-ti-niu-au-ga-lu-ko-lek-ci-ja <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/82-13312" rel="bookmark"> Nr. <span> 82 (13312) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/apkirpta.JPG?itok=Uakm1ZbZ" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Gam­ti­nin­kas par­ko prie­žiū­rai ne­nau­do­ja jo­kios tech­ni­kos, dal­gį pla­ka ant siau­ru­ko ge­le­žin­ke­lio bė­gio ga­ba­lo, par­si­vež­to iš gim­ti­nės. Ritos Krušinskaitės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko re­tų­jų ir vais­ti­nių au­ga­lų ko­lek­ci­ja Liš­kia­vos land­šaf­ti­nia­me kraš­to­vaiz­džio draus­ti­ny­je pra­dė­ta kur­ti prieš dvi­de­šimt dve­jus me­tus. Nuo pat pir­mos įkū­ri­mo die­nos iki šian­dien uni­ka­lia­me gam­tos kam­pe­ly­je re­tai­siais au­ga­lais rū­pi­na­si jau gar­baus am­žiaus, ta­čiau la­bai ener­gin­gas gam­ti­nin­kas, kraš­to­ty­ri­nin­kas, ra­šy­to­jas, žur­na­lis­tas Hen­ri­kas Gu­da­vi­čius. Jam tal­ki­na gam­tos moks­lų dak­ta­ras Min­dau­gas La­pe­lė ir sa­va­no­riai.</p> <p>„Par­kas pri­im­tas į Eu­ro­pos lau­ki­nių par­kų są­jun­gą, tai reiš­kia, kad ja­me iš­lai­ky­ta la­bai daug bu­vei­nių, kur tik­rai jos lau­ki­nės – ne­pa­žeis­tos, ne­pa­keis­tos“, – aiš­ki­na H.Gu­da­vi­čius.</p> <h4> </h4> <h4>Įspū­din­ga au­ga­lų įvai­ro­vė  </h4> <p>„Nė dvie­jų hek­ta­rų plo­to ne­už­iman­čia­me bo­ta­ni­kos so­de ne tik au­ga­lų įvai­ro­vė, tai ir dir­vo­že­mio mo­zai­ka, ir rel­je­fas, ir at­vi­ri plo­tai, ir šlai­tai, ir juod­alksnynas, ro­ži­nės ra­gu­vos. To­kia mo­zai­ka gam­ti­nę įvai­ro­vę la­bai pa­di­di­na, o kai dar pri­de­di ran­ką – pa­so­di­ni kai ką, re­zul­ta­tas dar ge­res­nis“, – sa­ko na­tū­ra­lų gam­tos gro­žį ver­ti­nan­tis gam­ti­nin­kas ir pri­du­ria, kad jei ei­ni į miš­ką ar prie upe­lio be tech­ni­kos, tai ne­ga­li bū­ti di­de­lis gam­tos ken­kė­jas.</p> <p>Šian­dien re­tų­jų ir vais­ti­nių au­ga­lų ko­lek­ci­jo­je H.Gu­da­vi­čius skai­čiuo­ja apie 500 pie­vų ir pa­miš­kių au­ga­lų. „To­kia­me ma­ža­me plo­te tai la­bai daug au­ga­lų. Lie­tu­vo­je lau­ki­nių au­ga­lų yra 1,4 tūkst. rū­šių. Di­de­lia­me bo­ta­ni­nia­me draus­ti­ny­je, už­iman­čia­me apie 1 tūkst. hek­ta­rų plo­tą, ran­da­ma apie 900 au­ga­lų rū­šių, o mes tu­ri­me tik du hek­ta­rus. Čia skrai­do pa­tys gra­žiau­si Lie­tu­vos dru­giai ma­cha­o­nai“, – džiau­gia­si au­ga­lų gau­sa ir įvai­ro­ve H.Gu­da­vi­čius.</p> <p>Prieš 15 me­tų šio­je vie­to­je ga­nė­si kar­vės, ta­čiau jau ta­da 14 arų gam­ti­nin­kas su­skai­čia­vo 85 žo­li­nių ir su­me­dė­ju­sių au­ga­lų rū­šis.</p> <p>Re­tų­jų ir vais­ti­nių au­ga­lų ko­lek­ci­jo­je au­ga 16 į Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą įra­šy­tų au­ga­lų rū­šių – čes­na­kai, ge­be­nė, smil­ty­ni­nis gvaz­di­kas, ke­le­tas or­chi­di­nių au­ga­lų, nak­ti­žie­dės ir ki­ti au­ga­lai. Taip pat au­ga 50 rū­šių, esan­čių sau­go­mų au­ga­lų są­ra­še, tarp ku­rių rus­me­nė, viš­ti­nė le­li­ja.</p> <p>„Gam­to­je nuo vie­no Lie­tu­vos rau­do­no­sios kny­gos au­ga­lo iki ki­to ga­li tek­ti nu­ei­ti 50 ki­lo­met­rų, o čia jie gre­ta ir vie­nas ki­tam ne­mai­šo“, – apie šio gam­tos kam­pe­lio uni­ka­lu­mą kal­ba H.Gu­da­vi­čius.</p> <h4>Gar­sio­ji lie­tu­vi­nė nak­ti­žie­dė</h4> <p>Lie­tu­vo­je au­ga apie 10 nak­ti­žie­džių rū­šių. Liš­kia­va ga­li di­džiuo­tis, kad jos bo­ta­ni­kos so­de au­ga net dvi į Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą įra­šy­tos nak­ti­žie­džių rū­šys – žals­vo­ji ir lie­tu­vi­nė, pa­ti re­čiau­sia rū­šis.</p> <p>„Svar­biau­sia tai, kad lie­tu­vi­nė nak­ti­žie­dė (Si­le­ne lit­hu­a­ni­ca) gar­si­na Lie­tu­vos var­dą, nes taip va­di­na­ma vi­sa­me pa­sau­ly­je. Ji pir­mą kar­tą bu­vo su­ras­ta ir ap­ra­šy­ta  1911 me­tais lenkų bo­ta­ni­ko Hu­go Za­po­la­wicz.</p> <p>Lie­tu­vi­nė nak­ti­žie­dė la­bai ri­bo­to pa­pli­ti­mo rū­šis, au­gan­ti tik Pie­tų Lie­tu­vo­je, Mo­zū­ri­jos kraš­te Len­ki­jo­je ir Po­le­sė­je (Bal­ta­ru­si­jo­je)“, – pa­sa­ko­ja H.Gu­da­vi­čius.</p> <p>Apie šio au­ga­lo svar­bą kal­ba ir nu­kal­din­ta 50 li­tų ver­tės mo­ne­ta, ku­rios re­ver­se yra šis re­tas au­ga­las su lie­tu­viš­ku ir lo­ty­niš­ku už­ra­šu Si­le­ne lit­hu­a­ni­ca. Gam­ti­nin­ko nuo­mo­ne, ne­daug yra to­kių nu­si­pel­niu­sių au­ga­lų, kad ši­taip bū­tų pa­gerb­ti.</p> <p>Lie­tu­vi­nė nak­ti­žie­dė mėgs­ta dau­giau at­vi­rą smė­lį, to­dėl ji au­ga Ūlos ato­dan­go­se prie Tra­kiš­kių, Man­čia­gi­rės, Mar­da­sa­vo, kar­tais ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir pa­ke­lė­se. „Ga­li­ma ją au­gin­ti ir dar­že­liuo­se kaip de­ko­ra­ty­vi­nį au­ga­lą, tik sėk­lų rei­kia pri­si­rink­ti ne­skriau­džiant gam­tos“, – pa­ta­ria gam­ti­nin­kas.</p> <h4>Re­tų­jų čes­na­kų ko­lek­ci­ja</h4> <p>Žvilgs­nį trau­kia ir su­si­do­mė­ji­mą ža­di­na H.Gu­da­vi­čiaus čes­na­kų ko­lek­ci­ja, ku­rio­je au­ga 11 rū­šių au­ga­lų. Jo­je du Lie­tu­vos rau­do­no­sios kny­gos at­sto­vai – po­ri­nis ir kam­puo­ta­sis. Iki šių me­tų bu­vo ir tre­čias – meš­ki­nis čes­na­kas. (2019 me­tais jis į Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą jau ne­įra­šy­tas).</p> <p>„Meš­ki­nis čes­na­kas pats švel­niau­sias čes­na­kas iš vi­sų. Pra­žys­ta anks­ti pa­va­sa­rį, kol me­džiai be la­pų, o vė­liau nu­nyks­ta. Jį ga­li­ma var­to­ti ir kaip prie­sko­nį, ir kaip vais­tą, gy­do aukš­tą krau­jo spau­di­mą ir ki­tas li­gas. Kai tik su­ža­liuo­ja ba­lan­dį, tai aš vi­są mė­ne­sį jį ir val­gau. Kad meš­ki­nis čes­na­kas aug­tų, rei­kia ge­ro dir­vo­že­mio ir drėg­mės, o sau­lės ga­li bū­ti vos dvi­de­šimt pro­cen­tų per die­ną“, – dės­to H.Gu­da­vi­čius.</p> <p>Ko­lek­ci­jo­je au­ga pats re­čiau­sias lau­ki­nis čes­na­kas – po­ri­nis, įra­šy­tas į Sau­go­mų au­ga­lų rū­šių są­ra­šus. Lie­tu­vo­je yra tik 8 vie­tos, kur jis au­ga. Po­ri­nis čes­na­kas mėgs­ta pie­vas, dau­gi­na­si svo­gū­nė­liais.</p> <p>Čia ga­li­ma pa­ma­ty­ti nar­ci­zia­la­pį (jo tik­ra­sis var­das lenk­ta­gal­vis, nes nu­žy­dė­jęs tar­si nu­len­kia gal­vą), juo­dą­jį, as­ka­lo­ni­nį di­dį­jį, kam­puo­tą­jį, dir­vi­nį, lau­ki­nį ir ki­tų rū­šių čes­na­kų, tu­rin­čių daug vi­ta­mi­nų ir eg­zo­tiš­ką iš­vaiz­dą.</p> <h4>Au­ga­lai ir ma­gi­ja</h4> <p>H.Gu­da­vi­čiui jo ko­lek­ci­ja ne vien re­ti au­ga­lai, ku­riuos rei­kia sau­go­ti. Kraš­to­ty­ri­nin­kui ir ra­šy­to­jui au­ga­lai di­džiu­lis lo­bis, at­spin­din­tis pra­ėju­sių kar­tų gy­ve­ni­mą, pa­pro­čius, tra­di­ci­jas ir sklei­džian­tis ma­gi­ją.  </p> <p>Tar­kim, smil­ty­ni­nis šla­mu­tis, tin­ka­mas kaip vais­tas ir sau­soms puokš­tėms da­ry­ti, nau­do­ja­mas ir ki­tiems da­ly­kams. „Įdo­mu, jog jį dė­da­vo mi­ru­siam žmo­gui į kars­tą, kad bū­tų ra­mu ki­ta­me gy­ve­ni­me, juk ir ten vis­ko ga­li pri­reik­ti“, – sako H.Gu­da­vi­čius.</p> <p>O štai di­dy­sis de­be­sy­las, ku­ris nau­do­ja­mas žaiz­doms gy­dy­ti, pa­si­tel­kus liau­diš­kus bur­tus, ga­li ir lie­tų pri­šauk­ti. Rei­kia de­vy­nis la­pus su­plė­šy­ti į de­vy­nias skiau­tes ir mes­ti į de­vy­nis šu­li­nius, ta­da esą at­eis lie­tus.</p> <p>Šla­ki­nė kregž­dū­nė, Dzū­ki­jo­je va­di­na­ma ka­so­čium, tin­ka plau­kų prie­žiū­rai. „Jei mer­gi­na no­ri, kad jos plau­kai bū­tų gra­žūs ir il­gi kaip tų žo­ly­nų šak­nys, plau­na gal­vą tų šak­nų nuo­vi­ru, tai da­ro pir­mą­jį ge­gu­žės sek­ma­die­nį, pa­si­slė­pus nuo vi­sų na­miš­kių – taip at­si­ran­da ti­kė­ji­mas ka­so­čių ga­lia“, – pa­sa­ko­ja apie ri­tu­a­lą, pa­na­šų į ma­gi­ją, ži­no­vas.</p> <h4>Įno­rin­gi ir ne­pa­kar­to­ja­mi</h4> <p>Lau­ki­niai au­ga­lai la­bai įno­rin­gi. Gam­ti­nin­kas su­ma­nė cit­ri­ni­nę kat­žo­lę (vais­ti­nis au­ga­las) au­gin­ti lys­vė­je, ne­iš­dy­go. Po ku­rio lai­ko žiū­ri, jog už pen­kių met­rų ant skruz­dė­ly­no kups­to au­ga kuo pui­kiau­siai, džiau­gė­si ir ste­bė­jo­si H.Gu­da­vi­čius.</p> <p>Au­ga­lo au­gi­mas gam­ti­nin­kui pri­lygs­ta ste­buk­lui, to­dėl kiek­vie­nai rū­šiai jis kruopš­čiai pa­rin­ko tin­ka­mą bu­vei­nę. Vie­niems – pie­vą, ki­tiems – šlai­tą, dar ki­tiems – upe­lio pa­kran­tę ir me­džių paunks­mę.</p> <p>Rū­pin­da­ma­sis au­ga­lais, kraš­to­ty­ri­nin­kas ne­pa­mir­šo ir vabz­džių, drie­žų, žal­čių. Miš­ko pa­kraš­ty­je kal­vos pa­pė­dė­je drie­žams iš ak­me­nų įren­gė drie­ža­riu­mą, ša­li­mais šlai­te – slėp­tu­ves žied­mu­sėms, vaps­voms ir ki­tiems vabz­džiams, ku­riems rei­kia at­vi­ro ir šil­to smė­lio.</p> <p>Gam­ti­nin­kas įsi­ti­ki­nęs, jog net en­de­mus pla­tin­ti nė­ra la­bai sun­ku, ži­no­ma, rei­kia tru­pu­tį pa­glo­bo­ti, ta­da jie pui­kiai pri­gy­ja, įsi­tvir­ti­na ir plin­ta. La­bai svar­bu ne­nau­do­ti che­mi­jos ir ne­leis­ti už­žel­ti krū­mais bei me­džiais pie­voms. Ta­da gam­tos bio­lo­gi­nė įvai­ro­vė bus dar tur­tin­ges­nė.</p> <p>Liš­kia­vos bo­ta­ni­kos so­de la­bai daug įdo­mių au­ga­lų – ypač re­tas Lie­tu­vo­je bal­ta­žie­dis dik­to­nas – de­gan­tis Mo­zės krū­mas. Au­ga­las pa­va­di­ni­mą ga­vęs dėl žy­dė­ji­mo me­tu gau­siai iš­ski­ria­mų kva­pių fi­ton­ci­dų. Sa­ko­ma, jei tuo me­tu už­deg­tum deg­tu­ką, au­ga­las už­si­lieps­no­tų. </p> <p>Čia ir sly­va­la­pė obe­lis, ir uo­gi­nė obe­lis (vai­sius la­bai mėgs­ta snie­ge­nos, o kai žy­di, tai skęs­ta bal­tų žie­dų pus­ny­je), ir šve­di­nis šer­mukš­nis, au­gi­nan­tis gel­to­nas uo­gas. Au­ga ir bal­za­mi­nis skais­te­nis, ku­rio la­pus se­no­vė­je žmo­nės nau­do­jo vie­to­je pi­pi­rų.</p> <p>Ne­to­lie­se au­ga rau­do­na­sis ąžuo­las, pa­čios ge­riau­sios in­tro­duk­ci­jos Lie­tu­vo­je pa­vyz­dys. Au­ga spar­čiau už mū­siš­kį ąžuo­lą, dir­vo­že­miui ne toks reik­lus, milt­li­gės va­sa­ros pa­bai­go­je nė kiek ne­jau­čia, la­pai ru­de­nį ryš­kiai rau­do­ni.</p> <p>Į vir­šų tar­si skulp­tū­ra stie­bia­si vais­ti­nė šven­ta­garš­vė, pui­kiai jau­čia­si gurgž­džiai, šie­nau­jant sklei­džian­tys stip­rų kva­pą, Krū­čiaus upe­lio pa­kran­tė­je ve­ši prieš 300 me­tų vie­nuo­lių do­mi­ni­ko­nų at­vež­ti der­lin­gą dir­vo­že­mį, drėg­mę ir pri­va­tu­mą mėgs­tan­tys pla­čia­la­piai šaukš­čiai, pau­pi­niai jon­pa­par­čiai, ku­rių la­pai pa­na­šūs į stru­čio plunks­nas.</p> <p>Čia pat ir iš sėk­lų obe­lys iš­au­gu­sios, jų veis­les per ke­le­tą me­tų su­grą­ži­no H.Gu­da­vi­čius. Šian­dien ‘Lie­tu­vos pe­pi­nas‘, ‘Ber­ži­nin­ko ana­na­sas‘, ‘Ku­lo­no re­ne­tas‘ gam­ti­nin­ką džiu­gi­na la­bai ska­niais ir kvap­niais obuo­liais.</p> <p>Ne­di­de­lė­je įran­kių bū­de­lė­je, ki­to­kie sta­ti­niai land­šaf­to draus­ti­ny­je griež­tai drau­džia­mi, kraš­to­ty­ri­nin­kas sau­go ir juo­dą­ją ke­ra­mi­ką – mo­li­nių in­dų šu­kes, ras­tas bo­ta­ni­kos so­do te­ri­to­ri­jo­je. Jo­se ras­tas žė­ru­tis by­lo­ja, kad šio­je vie­to­je žmo­nės gy­ve­no jau XV a.</p> <h4>Že­mai­tis Dzū­ki­jo­je</h4> <p>Kel­mės ra­jo­ne gi­męs H.Gu­da­vi­čius Dzū­ki­jo­je, prie Liš­kia­vos, ap­si­gy­ve­no be­veik prieš tris de­šimt­me­čius ir pra­dė­jo dirb­ti Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke. Rin­ko duo­me­nis apie kraš­to gam­tą, už­ra­ši­nė­jo vie­tos gy­ven­to­jų pa­sa­ko­ji­mus, kū­ry­bą. 1991 me­tais jo ini­cia­ty­va pra­dė­jo ei­ti par­ko laik­raš­tis „Šal­ci­nis“, į ku­rį H.Gu­da­vi­čius pats ra­šo ir re­da­guo­ja.</p> <p>Vė­liau H.Gu­da­vi­čius su­da­rė kny­gas apie dzū­kiš­kus et­no­gra­fi­nius kai­mus – Mus­tei­ką, Mar­gio­nis, Mar­da­sa­vą, Ka­pi­niš­kes, Rud­nią, Du­bi­nin­kus ir Liš­kia­vą. </p> <p>Per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus iš­leis­tos H.Gu­da­vi­čiaus pa­ra­šy­tos ir Al­gi­man­to Čer­niaus­ko fo­to­gra­fi­jo­mis iliust­ruo­tos kny­gos: „Klai­džio­ja kaž­kas prie Krū­čiaus“, „Gamt­mel­džio so­das“, „Laiš­kai iš kai­mo“, „Ne­rū­pė­jo nie­kur iš­va­žiuo­ti“, „Tarp že­mės ir dan­gaus“. Kny­go­se at­skleis­ta Dai­na­vos kraš­to gam­tos, kraš­to­vaiz­džio, vie­tos žmo­nių ryš­kūs pa­veiks­lai, se­nų­jų kai­mų kul­tū­ri­nio ir dva­si­nio pa­vel­do lo­biai. Per­nai jo ir A.Čer­niaus­ko veik­la įver­tin­ta na­cio­na­li­ne Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­ja.</p> <p>Daug Dzū­ki­jos kraš­tui nu­si­pel­nęs H.Gu­da­vi­čius yra la­bai kuk­lus žmo­gus, gy­ve­ni­me be­si­va­do­vau­jan­tis de­šim­čia sa­vo pa­ties su­si­kur­tų su­pra­ti­mų, ku­rie sa­ko: gy­venk Lie­tu­vo­je, vis­ką sten­kis pats pa­si­da­ry­ti, ne­už­krauk sa­vo bė­dų ki­tam, ne­užimk daug vie­tos, ne­pra­rask pa­siek­to aukš­čio, iš sa­vo dar­bo ne­duok ki­tam pel­ny­tis.</p> <p>„Tai mi­ni­ma­lis­ti­niai su­pra­ti­mai, nes aš ne­su mak­si­ma­lis­tas“, – šyp­so­si gam­ti­nin­kas H.Gu­da­vi­čius.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/l1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-723-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/l1.jpg" width="2041" height="2721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/l2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-723-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/l2.jpg" width="2041" height="2721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/l4.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-723-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/l4.jpg" width="2041" height="2721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/l6.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-723-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/l6.jpg" width="2041" height="2721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/l7.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-723-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/l7.jpg" width="2041" height="2721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/l8.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-723-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/l8.jpg" width="2041" height="2721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/l9.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-723-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/l9.jpg" width="2041" height="2721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/l10.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-723-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/l10.jpg" width="2041" height="2721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/l11.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-723-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/l11.jpg" width="2041" height="2721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/l12.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-723-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/l12.jpg" width="2041" height="2721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/l14.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-723-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/l14.jpg" width="2041" height="2721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/l16.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-723-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/l16.jpg" width="2041" height="2721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/l17.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-723-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/l17.jpg" width="2041" height="2721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/l18.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-723-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/l18.jpg" width="2041" height="2721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/l19.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-723-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/l19.jpg" width="2041" height="2721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2062"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563644226"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Skaitytojas</span> - Šeš, 2019-20-07 - 20:37</p> </li> <a href="/comment/2062#comment-2062" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2062#comment-2062" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šio įdomaus teksto skyrelyje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šio įdomaus teksto skyrelyje ,,Įspūdinga augalų įvairovė" įsivėlusios dvi klaidos. Turi būti ,,erozinės raguvos", o ne ,,rožinės raguvos". Turi būti ,,miškinė lelija", o ne ,,vištinė lelija". Kraštovaizdžio specialistai juoksis, o botanikai dar labiau. Reikėtų šias klaidas ištaisyti. Tikriausiai tai korektūros klaidos. Teksto autorė negalėjo taip parašyti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2062" token="K5ypemFlvSQNiVri1Zz186ZRJYJvebHwRaT9DjudKm8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=723&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="bHCGsYAgmdpQUoucbPs3WnXNZMxWqpdenXQGO1Eoq_g"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 16 Jul 2019 09:28:51 +0000 vyrredaktorius 723 at https://www.alytausnaujienos.lt Mig­ra­ci­ja: no­rin­tie­ji lai­ki­nai gy­ven­ti Vil­niu­je už­sie­nie­čiai ap­tar­nau­ja­mi ir Aly­tu­je https://www.alytausnaujienos.lt/mig-ra-ci-ja-no-rin-tie-ji-lai-ki-nai-gy-ven-ti-vil-niu-je-uz-sie-nie-ciai-ap-tar-nau-ja-mi-ir-aly <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/82-13312" rel="bookmark"> Nr. <span> 82 (13312) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/na-20%20Almai%20Vaclovas.jpg?itok=nmaXd7S_" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Migracijos departamento Alytaus skyriaus vedėjo Vaclovo Ra­žans­ko tei­gi­mu, nuo lie­pos 1-osios, kai pra­dė­jo veik­ti vie­nin­ga mig­ra­ci­jos pa­slau­gų tei­ki­mo sis­te­ma, į sky­rių jau krei­pė­si apie 50 už­sie­nie­čių dėl lei­di­mų lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti ki­tuo­se mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>„Ne­be­lie­ka biu­ro­kratinių bar­je­rų“</h4> <p> Nuo lie­pos 1-osios Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tui prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ta­po pa­val­dūs vi­sų ša­lies ap­skri­čių Mig­ra­ci­jos sky­riai, ku­rie iki tol pri­klau­sė po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tams. Tarp jų – ir Aly­taus sky­rius.</p> <p>Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Eve­li­nos Gu­dzins­kai­tės tei­gi­mu, mū­sų ša­lies gy­ven­to­jams, į Mig­ra­ci­jos sky­rius be­si­krei­pian­tiems dėl pa­sų ar as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lių iš­da­vi­mo, iš es­mės nie­kas ne­si­kei­čia: „Jie ap­tar­nau­ja­mi iki šiol ga­lio­ju­sia tvar­ka. Įsi­ga­lio­jus ben­drai mig­ra­ci­jos pa­slau­gų tei­ki­mo sis­te­mai, vi­suo­se sky­riuo­se bus tai­ko­mi vie­no­di rei­ka­la­vi­mai. Ne pa­slap­tis, nors iki šiol bu­vo tie pa­tys mig­ra­ci­ją reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai, bet kai kur sky­rė­si jų in­ter­pre­ta­ci­ja, kai ku­riems sky­riams tek­da­vo teik­ti kon­sul­ta­ci­jas, da­bar ne­be­lie­ka biu­ro­kratinių bar­je­rų.“</p> <p>Ka­dan­gi dau­gė­ja į Lie­tu­vą no­rin­čių at­vyk­ti dirb­ti ir gy­ven­ti už­sie­nie­čių, di­rek­to­rės pa­ste­bė­ji­mu, dėl  ben­dros mig­ra­ci­jos pa­slau­gų tei­ki­mo sis­te­mos pa­pras­tė­ja jiems iš­duo­da­mų lei­di­mų pro­ce­dū­ros: „Nuo lie­pos to­kie as­me­nys dėl iš­duo­da­mų lei­di­mų ga­li kreip­tis į bet ku­rį mū­sų sky­rių, ne­pri­klau­so­mai nuo Lie­tu­vo­je pa­si­rink­tos lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti vie­tos, dėl ap­tar­na­vi­mo dau­ge­liu at­ve­jų rei­kia tik iš anks­to už­si­re­gist­ruo­ti per mū­sų EPIS pa­slau­gų por­ta­lą. Anks­čiau už­sie­nie­čiai bu­vo ap­tar­nau­ja­mi tik tų mies­tų sky­riuo­se, ku­riuo­se jie no­rė­jo lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti.“</p> <p>Per­nai Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas iš­da­vė lei­di­mus dau­giau nei 20 tūkst. už­sie­nie­čių, ku­rie pa­no­ro lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti Lie­tu­vo­je. Kaip sa­kė E.Gu­dzins­kai­tė, dau­gu­ma jų – uk­rai­nie­čiai, bal­ta­ru­siai ir ru­sai, su­si­ra­dę dar­bą kaip to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jai ar sta­ty­bi­nin­kai.</p> <p>Įsta­ty­miš­kai už­sie­nie­čiams lei­di­mai lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti Lie­tu­vo­je, taip pat stu­di­juo­ti ar gy­ven­ti su­kū­rus šei­mą at­ski­rais at­ve­jais ga­li bū­ti iš­duo­da­mi iki tre­jų me­tų, ta­čiau dau­gu­ma jų lei­di­mų pra­šo dve­jiems me­tams, o po to krei­pia­ma­si dėl lei­di­mų pra­tę­si­mo.</p> <p>Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rės tvir­ti­ni­mu, šiuo me­tu to­kie lei­di­mai sku­bos tvar­ka iš­duo­da­mi per du mė­ne­sius nuo pra­šy­mo pa­tei­ki­mo, o ne sku­bos tvar­ka – per ke­tu­ris mė­ne­sius, ta­čiau ru­de­nį, pa­kei­tus mi­nė­tų as­me­nų ap­tar­na­vi­mo tvar­ką elek­tro­ni­niu bū­du, lei­di­mų iš­da­vi­mo ter­mi­nas tu­rė­tų su­trum­pė­ti maž­daug mė­ne­siu.</p> <p>Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, šių me­tų sau­sio 1-ąją Lie­tu­vo­je gy­ve­no 58 tūkst. už­sie­nie­čių.</p> <p> </p> <h4>Aly­taus sky­riu­je – jau apie pus­šim­tis už­sie­nie­čių, no­rin­čių gy­ven­ti ki­tuo­se mies­tuo­se</h4> <p> Nuo lie­pos 1-osios jau ne Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui, o Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tui pa­val­dus Aly­taus sky­rius to­liau vyk­do funk­ci­jas Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se – Aly­tu­je, Drus­ki­nin­kuo­se, Birš­to­ne, Laz­di­juo­se, Prie­nuo­se ir Va­rė­no­je.</p> <p>Kaip sa­kė šio sky­riaus ve­dė­jas Vac­lo­vas Ra­žans­kas, per die­ną sky­riaus dar­buo­to­jai pri­ima iki 150 in­te­re­san­tų, dau­gu­ma jų – Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, ku­rie daž­niau­siai krei­pia­si dėl pa­sų ar as­mens ta­pa­ty­bių kor­te­lių iš­da­vi­mo.</p> <p>Sky­rius per­nai už­sie­nie­čiams iš­da­vė 400 lei­di­mų lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti mi­nė­to­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se. Šį­met iki lie­pos 1-osios į sky­rių krei­pė­si maž­daug 260 už­sie­nie­čių, no­rin­čių gau­ti lei­di­mus lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti mi­nė­to­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se. Dau­gu­ma už­sie­nie­čių – uk­rai­nie­čių, bal­ta­ru­sių, ru­sų – dar­bą su­si­ran­da Aly­taus sta­ty­bų ir to­li­mų­jų rei­sų ben­dro­vė­se.</p> <p>V.Ra­žans­ko tei­gi­mu, nuo lie­pos 1-osios, kai pra­dė­jo veik­ti vie­nin­ga mig­ra­ci­jos pa­slau­gų tei­ki­mo sis­te­ma, į sky­rių jau krei­pė­si apie 50 už­sie­nie­čių dėl lei­di­mų lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti ki­tuo­se mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se: „Žmo­nės krei­pia­si ten, kur gal­būt trum­pes­nės ei­lės pa­teik­ti pra­šy­mus ar kur jiems pa­to­giau. Da­bar jų pra­šy­mų iš­duo­ti lei­di­mus vie­ta vi­siš­kai ne­be­pri­klau­so nuo pa­si­rink­tos gy­ve­na­mo­sios ir dar­bo vie­tos. Nuo lie­pos 1-osios taip pat su­ma­žin­tas už­sie­nie­čiams bū­ti­nų ap­si­lan­ky­mų Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­te ar jo te­ri­to­ri­niuo­se sky­riuo­se skai­čius, as­me­niui rei­kia at­vyk­ti ne tris kar­tus kaip anks­čiau, o du kar­tus – pa­teik­ti pra­šy­mą iš­duo­ti ar pa­keis­ti lei­di­mą gy­ven­ti, kar­tu ir sa­vo bio­met­ri­nius duo­me­nis bei vei­do at­vaiz­dą ir at­si­im­ti iš­ra­šy­tą lei­di­mą gy­ven­ti. Mū­sų gy­ven­to­jai jau ku­ris lai­kas dėl pa­so ar as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės iš­da­vi­mo ar keitimo taip pat ga­li kreip­­tis į bet ku­rį sky­rių, ne­pri­klau­so­mai nuo gy­ve­na­mo­sios vie­tos.“</p> <p>Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to Aly­taus sky­riaus ve­dė­jas įvar­di­jo ir dar vie­ną nau­jie­ną, at­si­ra­du­sią nuo lie­pos 1-osios, – no­rin­tie­siems pa­si­kvies­ti sve­čių iš tre­čių­jų ša­lių jau ne­be­rei­kia gau­ti mo­ka­mų kvie­ti­mų, lau­kian­tie­ji to­kių sve­čių ap­tar­nau­ja­mi tie­sio­giai tik per EPIS pa­slau­gų por­ta­lą, mig­ra­ci­jos dar­buo­to­jai ne­da­ly­vau­ja kvie­ti­mų pa­tei­ki­mo pro­ce­dū­ro­se.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/Pasirasymas0042.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-721-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/Pasirasymas0042.JPG" width="4231" height="2821" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=721&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pBbaEyCLBFv14pKtxdCNLAi02HQxFQzFEn4Jun4rAiw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 16 Jul 2019 06:22:35 +0000 vyrredaktorius 721 at https://www.alytausnaujienos.lt „Kvapų naktyje“ – nuo paskaitų ir edukacijų iki įspūdingų koncertų https://www.alytausnaujienos.lt/kvapu-naktyje-nuo-paskaitu-ir-edukaciju-iki-ispudingu-koncertu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/79-13309" rel="bookmark"> Nr. <span> 79 (13309) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS2.jpg?itok=see6KQpV" width="344" height="287" alt="kvapu naktis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Šiais metais „Kvapų naktis“ išauga į dviejų dienų renginį. Lankytojams siūlome tiek daug, kad nebetelpame į vieną dieną! Džiaugiamės gausiu partnerių būriu – jie leis pasitelkti skirtingas jusles – išgirsti, pamatyti, paragauti, užuosti... Programa įdomi tiek suaugusiesiems, tiek vaikams – visi ras įdomių kampelių, pramogų, netikėtų potyrių. „Kvapų naktyje“ duris vers grožio, amatų, skonių, kvapų, kūrėjų kiemeliai su daugybe programų ir edukacijų, išskirtinės magiškos fotosesijų vietos, lankytojus burs aukšto meninio lygio atlikėjų koncertai, edukacijos“, – sakė VDU Botanikos sodo Paslaugų ir edukacijos skyriaus vadovė Kristina Mulevičienė.</p> <p>Išskirtinės šių metų naujovės – pirčių kiemelis, įspūdingos fotoklajonės su fotografu Mariumi Čepuliu, VDU Žemės ūkio akademijos teatro „Jovaras“ pasirodymas, edukacinė programa visai šeimai „Pasimatuok eigulio kepurę“. Liepos 19 dieną renginį vainikuos vaizdo ir garso projekcija „Gyvenimas Aukštosios Fredos dvare“ (Egidijus Bavikinas, Kristina Siurbytė, Akvilė Garbenčiūtė), o liepos 20-ąją rožyne lyrikos mėgėjai bus pakviesti į magišką kelionę aplink pasaulį su Evelina Sašenko (vokalas – EvelinaSašenko, fortepijonas – Paulius Zdanavičius, akordeonas – Nerijus Bakula, mušamieji – Martynas Lukoševičius).</p> <p>Daugiau informacijos <a href="http://www.botanika.vdu.l">www.botanika.vdu.l</a>t, įvykis lankytojų kalendoriams „Facebooko“ paskyroje <a href="https://www.facebook.com/events/1049455495251704/">https://www.facebook.com/events/1049455495251704/</a></p> <p> </p> <img alt="programa" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a51ec296-0cce-4aa8-b888-2af11e2fe20d" src="/sites/default/files/inline-images/KVAP%C5%B2%20NAKTIS3_0.jpg" class="align-center" /><p> </p> <p>LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO PROGRAMA: galimybė per kvapus pažinti gyvūnus!</p> <p> </p> <p>UAB „KVAPŲ NAMAI“ prisistatymas.</p> <p>„EGLĖS SANATORIJA“: aromaterapijos procedūros ir vaistažolių arbatos.</p> <p>„KVAPŲ MISTERIJA“: estetika, terapija, energetika (E.Jonaitytė, kvapų istorijų kūrėja).</p> <p>„ŽALI, ŽALI“: valgomųjų daigelių degustacija, edukacinės programos.</p> <p>„JURART‘S“ FOTOSESIJA „VASARVIDŽIO SAPNAS“ (būtina registracija tel. +370 698 26 610).</p> <p>„KŪRYBOS PODIUMAS“: dizainerių darbai, papuošalų gaminimo dirbtuvės.</p> <p>„MARVOS“ ŽIRGYNAS / „RODEO CLUB“, ARKLIUKAI.</p> <p>PARODOMOJI ARBORISTŲ PROGRAMA.</p> <p>Pirčių kiemelis</p> <p>„Ten, kur gera“ komanda – pirties meistrai A. ir G.Bučai. Programos trukmė – apie 20 min. Kaina 5 Eur asmeniui. Turėti maudymosi kostiumėlį / skraistę ir rankšluostį.</p> <p> </p> <p>Mugė, Grožio kiemelis, Amatų kiemelis, Skonių kiemelis, Kvapų kiemelis, Kūrėjų kiemelis su daugybe programų ir edukacijų.</p> <p> </p> <h3 class="text-align-center">PENKTADIENIS, LIEPOS 19 D.</h3> <p> </p> <p>Ekskursijos parko teritorijoje</p> <p>17.00 Retieji ir saugomi Lietuvos augalai (dr. A.Balsevičius, VDU BS).</p> <p>18.00 Kvepiantys medžiai ir krūmai (J.Šabūnaitė, VDU BS).</p> <p>19.00 Kvapieji žoliniai augalai (K.Stankevičienė, VDU BS).</p> <p> </p> <p>Rožynas prie oranžerijos</p> <p>17.00 „Šarminga moteris“: poezijos skaitymai (Gulbė), tapybos darbai (R.Tamo), jaunoji atlikėja (M.Karaliūnaitė).</p> <p>18.00 „Kūrybos podiumas“. Lietuvių kūrėjų drabužių ir aksesuarų kolekcijų pristatymas. Prancūziškos dainos: I.Kazlauskaitės ir tarptautinių konkursų laureato V.Danieliaus (akordeonas) duetas.</p> <p>19.00 Kvapioji egzotika oranžerijoje (E.Braun, VDU BS).</p> <p>20.00 Spektaklis I.Pradelio „Paryžiaus traukinys, ponia“ (VDU ŽŪA teatras „Jovaras“. Vaidina K.Schindler, Z.Ašmonas. Akordeonu groja P.Macevičius. Teatro vadovė R.Sazevičienė).</p> <p>21.00 „Ice dunes“ skonių ir muzikos terapija.</p> <p> </p> <p>Paskaitų erdvė</p> <p>16.00 Sveikatos ekologija (prof. O.Ragažinskienė, VDU BS).</p> <p>VDU Botanikos sodo arbatų degustacija „Sveikatai ir grožiui“ (E.Šeinauskienė, dokt. S.Saunoriūtė, VDU BS).</p> <p>16.30 Pasimatuok eigulio kepurę. Edukacinė programa visai šeimai (miškininkas R.Ereminas).</p> <p>17.00 Išskirtiniai uoginiai augalai. Paskaita-degustacija-konsultacija (prof. R.Daubaras, dr. L.Česonienė, VDU BS).</p> <p>18.00 Pelkinės vingiorykštės (Filipendula ulmaria) eterinio aliejaus kiekybinė ir kokybinė priklausomybė nuo žydėjimo periodo ir dirvožemio sudėties (U.Vaitiekūnaitė. Tyrimo bendraautorės: dr. J.Būdienė ir dr. K.Ložienė, UAB „Kvapų namai“).</p> <p>19.00 Jos didenybė MĖTA. Mėtų (Mentha) genties augalų paplitimas Lietuvoje, cheminė sudėtis, perdirbimo ir panaudojimo galimybės (dokt. A.Velička, VDU ŽŪA).</p> <p>20.00 Tropinių vaisių degustacija (dr. A.Balsevičius, VDU BS).</p> <p>21.00 Kuo kvepia stumbrai? (fotografas M.Čepulis).</p> <p>22.00 Naktį šviečiantys organizmai (dr. A.Malakauskienė, VDU BS).</p> <p>22.45 VAIZDO IR GARSO PROJEKCIJA „GYVENIMAS AUKŠTOSIOS FREDOS DVARE“. EGIDIJUS BAVIKINAS, KRISTINA SIURBYTĖ, AKVILĖ GARBENČIŪTĖ.</p> <p> </p> <h3 class="text-align-center">ŠEŠTADIENIS, LIEPOS 20 D.</h3> <p> </p> <p>12.00 Pažįstamos ir dar nepažintos levandos: rūšių įvairovė, savybės ir naudojimo galimybės (aromaterapeutė V.Markaitytė, UAB „Kvapų namai“).</p> <p>13.00 Tapk floristu. Gėlių komponavimo ir derinimo edukacinės programos (UAB „Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“).</p> <p>14.00 Mitai ir klaidos vaistažolių kasdienybėje („Žolinčių akademijos“ viceprezidentas M.Lasinskas).</p> <p>15.00 Sveika kūno sudėtis – būdas išvengti ligų (dr. A.Mockienė, VDU).</p> <p>16.00 Orų ir klimato įtaka žmonių sveikatai. Kas mūsų laukia? (geografė, meteorologė dr. A.Galvonaitė).</p> <p>17.00 Prieskoninės žolelės, jų vartojimas bei ruošimo būdai (prieskonių augintoja ir gamintoja L.Garšvaitė).</p> <p>18.00 Kvapioji egzotika oranžerijoje (E.Braun, VDU BS).</p> <p>18.30 Poezijos skaitymai (N.Daniulaitienė, I.Sekevičienė, P.Venta Kuprys).</p> <p>19.00 KELIONĖ APLINK PASAULĮ SU EVELINA SAŠENKO (VOKALAS – EvelinaSAŠENKO, FORTEPIJONAS – PAULIUS ZDANAVIČIUS, AKORDEONAS – NERIJUS BAKULA, MUŠAMIEJI – MARTYNAS LUKOŠEVIČIUS).</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS4.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-718-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS4.jpg" width="1280" height="488" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS5.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-718-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS5.jpg" width="1280" height="488" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS6.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-718-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS6.jpg" width="1280" height="488" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS7.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-718-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS7.jpg" width="1280" height="488" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS8.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-718-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS8.jpg" width="1280" height="488" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS9.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-718-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS9.jpg" width="1280" height="488" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS10.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-718-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS10.jpg" width="1280" height="488" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS11.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-718-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS11.jpg" width="1280" height="488" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS12.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-718-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS12.jpg" width="1280" height="488" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS13.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-718-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/KVAP%C5%B2%20NAKTIS13.jpg" width="1280" height="488" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=718&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="f-ld1R-_aB-qcePUcuKrmaKF8JxdPgH0oR96K2DelZw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 12 Jul 2019 12:08:49 +0000 vyrredaktorius 718 at https://www.alytausnaujienos.lt Balandžio 27-ą dieną – „Nacionalinis miškasodis“ https://www.alytausnaujienos.lt/balandzio-27-diena-nacionalinis-miskasodis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/47-13277" rel="bookmark"> Nr. <span> 47 (13277) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/Misko%20sodinimas2.jpg?itok=6wmZ0DsA" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Kviečiu visus gamtos ir miško mylėtojus surasti laiko ir pasodinti medelį. Mūsų šalyje auga gražūs miškai, kuriais didžiuojamės. Tikiu, kad jais didžiuosis ir ateities kartos. Tai prasmingas darbas ir neįkainojamas palikimas ekologiniu, socialiniu ir ekonominiu aspektais“, – pabrėžia Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Kęstutis Mažeika.</p> <p> „Nacionalinis miškasodis 2019“ vyks 47-iose skirtingose vietovėse visos Lietuvos teritorijoje. Kartu su gamtos mylėtojais šią dieną planuojama pasodinti apie 100 hektarų miško. Juos apsodinti miškininkai atveš apie 400 tūkst. įvairių sodmenų.</p> <p> „Kiekvienas miškininkas ir visa įmonė dirba tam, kad Lietuvoje visada oštų miškas. Tai įdirbis dešimtmečiams, o gal net šimtmečiams, į priekį. Smagu, kad prie šio darbo prisideda ir visuomenė. Miškininkai yra dėkingi kiekvienam prisidedančiam prie miškasodžio už kiekvieną pasodintą medelį“, – sako  Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.</p> <p>Į „Nacionalinį miškasodį 2019“ kviečiami visi norintys – šeimos su vaikais, moksleiviai, įmonių, organizacijų atstovai. Dalyvių prašoma užsiregistruoti iš anksto, kad miškininkai pasirūpintų reikiamu skaičiumi miško sodmenų ir įrankių. Visa informacija apie „Nacionalinį miškasodį 2019“ ir kontaktai registracijai skelbiami Valstybinių miškų urėdijos interneto svetainėje <a href="http://www.vivmu.lt/">www.vivmu.lt</a>.</p> <p> Biržiečiai ir aplinkinių savivaldybių gyventojai kviečiami prisidėti prie ąžuoliukų sodinimo Daudžgirių botaniniame draustinyje Biržų rajone. Vietoje išdžiūvusio miško čia jau pradėtas sodinti 21 hektaro ploto ąžuolynas. Keli hektarai šio išskirtinai didelio ąžuolyno bus pasodinta ir „Nacionalinio miškasodžio“ metu kartu su gyventojais.</p> <p> Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioninio padalinio miškininkai pakvies gyventojus medžių sodinti į Pužiškės girininkiją – miško vietovę, kurioje įamžintas Lietuvos partizanų Kęstučio apygardos vado Alekso Miliulio ir jo štabo atminimas.</p> <p> Visuose 26-iuose Valstybinių miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose balandžio 27 d. miškininkai kartu su visuomene sodins medelius. Dubravos regioninio padalinio miškininkai „Nacionaliniam miškasodžiui“ paruošė daugiau kaip 32 tūkst. vienetų ąžuolo, beržo, juodalksnio, eglės, pušies sodmenų – gausaus būrio miško sodintojų laukiama net šešiose skirtingose miško vietovėse Kauno apylinkėse.</p> <p> 2019 metais planuojama iš viso atkurti 8663 hektarų valstybinių miškų ir įveisti 523 hektarus naujų. „Nacionalinis miškasodis“ – miško sodinimo darbų šį pavasarį baigiamasis akcentas ir šventė visuomenei. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Valstybinių miškų urėdija prie miško sodinimo šventės kviečia prisijungti visus mylinčius gamtą, kad Lietuvoje visada oštų miškas, kad miške visiems būtų gera. </p> <p> Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.<a name="_Hlk512420260" id="_Hlk512420260"></a></p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>Daugiau informacijos: </strong></p> <p class="text-align-right"><strong>Lina Liepytė, tel. 8 604 85460,</strong></p> <p class="text-align-right"><strong>el. p. <a href="mailto:lina.liepyte@vivmu.lt">lina.liepyte@vivmu.lt</a></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=551&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="D_f0Xu2FQuMT9WQNnv6cqVtGSgfdEXUIj-twDfbQHOs"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 23 Apr 2019 11:31:11 +0000 vyrredaktorius 551 at https://www.alytausnaujienos.lt Ka­ziu­ko mu­gė lan­ky­to­jams pa­si­ro­dė per ankš­ta https://www.alytausnaujienos.lt/ka-ziu-ko-mu-ge-lan-ky-jams-pa-si-ro-de-anks-ta <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/36-13266" rel="bookmark"> Nr. <span> 36 (13266) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/DJI_0006.JPG?itok=KJQN9xC5" width="344" height="287" alt="muge" title="Taip iš paukščio skrydžio šeštadienio priešpietį atrodė Rotušės aikštė, kurioje šurmuliavo šiek tiek vėluojanti Kaziuko mugė. Alytausgidas.lt nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Ko­kios mu­gės lan­ky­to­jams pa­tin­ka?</h4> <p>Ko­kia iš tie­sų tu­ri bū­ti mu­gė, kad iš jos lan­ky­to­jai su­grįž­tų pil­ni įspū­džių ir ge­rų emo­ci­jų, o pre­ky­bi­nin­kai sva­jo­tų dar kar­tą to­kio­je mu­gė­je da­ly­vau­ti? To­kį klau­si­mą už­da­viau ge­rai de­šim­čiai aly­tiš­kių. Vi­si lig vie­no ti­ki­no, kad jei mu­gė­je gros tran­ki, bet ne per gar­si mu­zi­ka, bus erd­vės stai­ga gi­mu­siam no­riui nors ke­lis kar­tus ap­si­suk­ti šo­kio rit­mu, jei bus pre­kių tiek, kad akys raibs, jei kuo ma­žiau siū­lys cyp­sin­čios ir žai­ža­ruo­jan­čios ir tuo įky­rė­ju­sios iki kau­lų ki­niš­kos smul­kmės, o no­sį ku­tens ma­lo­nūs mais­to ga­mi­nių kva­pai, bus ga­li­ma teig­ti, kad mu­gė pui­ki.</p> <p>„Mes vis dar me­na­me per­nykš­tį jo­mar­ką, ku­rį sa­vo įstai­gos pri­ei­go­se su­ren­gė Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus. Jis taip šių ren­gi­nių ko­ky­bės kar­te­lę kils­te­lė­jo, kad ne kiek­vie­nam pa­vy­ti“, – tei­gė aly­tiš­kė Ni­jo­lė Prie­skie­nie­nė, nie­ka­da ne­pra­lei­džian­ti mu­gių ir ker­mo­šių.</p> <p>„Man Ka­ziu­ko mu­gių pa­vyz­dys – ren­gia­mos Sim­no mies­to aikš­tė­se. Ten erd­vu, pa­to­gu ap­žiū­rė­ti kiek­vie­ną pa­la­pi­nę, o ir mu­zi­ka vi­suo­met gy­va, kon­cer­tuo­ja daug ko­lek­ty­vų, įsi­trau­kia ben­druo­me­nės, ku­rios tu­ri me­ni­nių ge­bė­ji­mų, gra­žūs jų pokš­ta­vi­mai“, – pa­ste­bi sim­niš­kė Ma­ri­ja.</p> <p>„Ko rei­kia sėk­min­gai mu­gei? Ji bus kiek­vie­nam sėk­min­ga, ku­ris ne­sku­bės pirk­ti. Kai ne­sku­ba­me, daž­nai pa­ste­bi­me vie­no­dų pre­kių, to­kiu at­ve­ju ga­li­me pa­ly­gin­ti ko­ky­bės ir kai­nos san­ty­kį bei iš­si­rink­ti ge­riau­sią va­rian­tą. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Aly­taus Ro­tu­šės aikš­tė­je vy­ku­sio­je mu­gė­je to pa­da­ry­ti šeš­ta­die­nio prieš­pie­tį ne­bu­vo įma­no­ma. Per gar­sią mu­zi­ką su pre­kiau­jan­čiai­siais ne­bu­vo įma­no­ma su­si­kal­bė­ti, per žmo­nių gau­są pri­ar­tė­ti prie pre­kiau­to­jo ir gau­ti jo dė­me­sio. Jau­tė­mės kaip sil­kės sta­ti­nė­je, pra­ei­ti bu­vo ne­įma­no­ma“, – pik­ti­no­si jau­na ma­ma, į mu­gę ėju­si ver­bų pirk­ti, bet taip ir ne­nu­si­pir­ku­si.</p> <h4>Ro­tu­šės aikš­tė­je ren­gi­nio mo­kes­tis bran­giau­sias</h4> <p>Ka­ziu­ko mu­gė – pri­va­tus ren­gi­nys, ku­rį Aly­tu­je su­ren­gė UAB „Si­be­ka“ „Mu­gių cen­tras“ iš Klai­pė­dos. Mu­ges ren­gian­čios įstai­gos di­rek­to­rė Ri­ta Bud­gi­nie­nė nu­ste­bo iš­gir­du­si, kad aly­tiš­kiai skun­džia­si ren­gi­niu. „Mu­zi­ką pa­rin­ko­me ge­rą, kon­cer­tai gra­žūs, at­li­kė­jai įvai­rūs, kon­cer­ta­vo vie­ti­niai an­sam­bliai – Aly­taus mies­to „Bo­čių“ ben­druo­me­nės et­no­gra­fi­nis an­sam­blis „Ke­tur­ny­tis“, liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Aly­ta“, an­sam­bliai „Kon­kor­das“, „Dzū­ki­jos at­gai­va“. Ne­gi žmo­nėms ne­pa­ti­ko ir mū­sų do­va­no­tas Egi­di­jaus Si­pa­vi­čiaus kon­cer­tas?“ – klau­sė R.Bud­gi­nie­nė.</p> <p>Ji tei­gia, kad sta­ty­da­mi pre­kiau­to­jų pa­la­pi­nes ne­pa­žei­dė prieš­gais­ri­nių rei­ka­la­vi­mų, lan­ky­to­jams pa­lik­ti rei­kia­mo plo­čio ta­kai. „Tie­siog pir­mą mu­gės die­ną už­plū­do la­bai daug žmo­nių, tad ir ra­do­si ne­pa­to­gu­mų, ku­rie mums taps pa­mo­ka ki­toms mu­gėms“, – re­ziu­ma­vo šven­tės ren­gė­jų at­sto­vė. Ji pa­ste­bė­jo, kad ko­vo 24 die­ną dar kar­tą at­vy­ku­sie­ji į mu­gę ir ap­si­pir­ku­sie­ji tu­rė­jo lik­ti pa­ten­kin­ti, nes lan­ky­to­jų bu­vo iš tie­sų daug ma­žiau, o pre­kės tos pa­čios.</p> <p>R.Bud­gi­nie­nė pa­ti­ki­no, kad šie­met Aly­tu­je dau­giau ren­gi­nių ne­pla­nuo­ja. Ka­dan­gi ką tik nuo­šu­si Ka­ziu­ko mu­gė bu­vo pri­va­tus ren­gi­nys, or­ga­ni­za­to­riai pa­tys rū­pi­no­si pro­gra­ma, re­kla­ma, tu­a­le­tais ir kit­kuo, o Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei su­mo­kė­jo ren­gi­nio mo­kes­tį, pre­ky­bos vie­ta, mu­gės or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, kai­na­vo nuo 50 iki 70 eu­rų, bet vi­suo­met 5–6 vie­tas jie ne­mo­ka­mai ski­ria tiems pre­kiau­to­jams, ku­rių pro­duk­ci­ja yra iš­skir­ti­nė, ser­ti­fi­kuo­ta.</p> <p>Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jos Vil­mos Liau­ku­vie­nės, pre­ky­ba Ro­tu­šės aikš­tė­je yra ap­mo­kes­ti­na­ma bran­giau­siai, klai­pė­die­čiams sa­vi­val­dy­bei te­ko at­sei­kė­ti 404 eu­rų ren­gi­nio mo­kes­tį. Jei jų mu­gė­je bū­tų vyk­do­ma pre­ky­ba al­ko­ho­liu, šis mo­kes­tis bū­tų dar di­des­nis.</p> <p>V.Liau­ku­vie­nė su­pa­žin­di­no ir su ar­ti­miau­siais ren­gi­niais mies­to cen­tre: ba­lan­džio 14 die­ną UAB „Fes­ti­vus“ S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je rengs šven­tę be al­ko­ho­lio, jiems teks mo­kė­ti 30 eu­rų ren­gi­nio mo­kes­tį ir 70 eu­rų mo­kes­tį už ke­lių eis­mo už­da­ry­mą šio­je gat­vė­je. Pra­mo­nės, pre­ky­bos ir ama­tų rū­mų ren­gi­nys, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je vyk­sian­tis ba­lan­džio 20 die­ną, su al­ko­ho­liu kai­nuos 200 eu­rų plius 70 eu­rų už ke­lių eis­mo nu­trau­ki­mą.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1150"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553876720"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Marija</span> - Pen, 2019-29-03 - 18:25</p> </li> <a href="/comment/1150#comment-1150" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1150#comment-1150" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O man šis straipsnis …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O man šis straipsnis pasirodė tendencingas ir užsakytas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1150" token="YQQJXZrf5p3wct6NlBhR9uGPs_5yo45AT9DbqA4znDo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=490&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="luWGWt3HCbDbdP0o2pCNovGgIxm3yNa-_4MTmPomwjA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 26 Mar 2019 07:29:20 +0000 vyrredaktorius 490 at https://www.alytausnaujienos.lt Šil­ko ke­liu at­vyks­ta ki­ti ka­ra­va­nai: Ka­zach­sta­nas – tarp ino­va­ci­jų ir tra­di­ci­jų https://www.alytausnaujienos.lt/sil-ko-ke-liu-vyks-ta-ki-ti-ka-ra-va-nai-ka-zach-sta-nas-tarp-ino-va-ci-ju-ir-tra-di-ci-ju <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/12-13242" rel="bookmark"> Nr. <span> 12 (13242) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/1_2.jpg?itok=JblXaXk1" width="344" height="287" alt="Aldona" title="Ly­de­rys­tės pro­ble­mos ap­ta­ria­mos su dr. Re­ne Kogl­bau­e­riu. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Ka­zach­sta­nas – dau­gia­tau­tė ša­lis</h4> <p>Prieš pen­ke­rius me­tus už­si­mez­gu­si ma­no pa­žin­tis su Ka­zach­sta­nu bu­vo su­si­ju­si su šios ša­lies stu­den­tais, at­vy­ku­siais į Lie­tu­vą stu­di­juo­ti ma­gist­ran­tū­ro­je. Jiems tuo­me­čia­me Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te dės­čiau ko­ky­bi­nių ty­ri­mų me­to­do­lo­gi­ją, in­kliu­zi­nio (įtrau­kio­jo) ug­dy­mo pa­grin­dus.</p> <p>Jau ta­da daug su­ži­no­jau apie ša­lies gy­ve­ni­mą, mo­ky­to­jų pro­ble­mas, po­li­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo did­vy­rių is­to­ri­jas. Man pa­sa­ko­jo, kad Ka­zach­sta­ne ypač di­de­lius tiks­lus sau ke­lia jau­ni žmo­nės, stu­den­tai. Pa­tys ga­biau­sie­ji jau nuo pa­aug­lys­tės mo­ko­si va­di­na­mo­sio­se „Na­zar­ba­je­vo in­te­lek­ti­nė­se mo­kyk­lo­se“, ku­rias re­mia pre­zi­den­tas Nur­sul­ta­nas Na­zar­ba­je­vas.</p> <p>Vė­liau daž­niau­siai jie sto­ja į to pa­ties var­do uni­ver­si­te­tą As­ta­no­je, o bai­gę iš­vyks­ta stu­di­juo­ti ma­gist­ran­tū­ros į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, ki­tas Eu­ro­pos ša­lis, Pie­tų Ko­rė­ją, Ki­ni­ją.</p> <p>Ka­zach­sta­no Pre­zi­den­to sti­pen­di­jų fon­das „Bo­las­hak“ ski­ria sti­pen­di­jas jau­niems moks­li­nin­kams, stu­di­juo­jan­tiems už­sie­ny­je. Daug lė­šų ski­ria­ma ir tam, kad už­sie­nio švie­ti­mo eks­per­tai, moks­li­nin­kai at­vyk­tų į šią ša­lį ir pa­si­da­ly­tų ge­rą­ja pa­tir­ti­mi.</p> <p>Ga­vu­si kvie­ti­mą pa­gal Ka­zach­sta­no švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pro­gra­mą, ku­ria sie­kia­ma pri­trauk­ti dau­giau už­sie­nie­čių at­vyk­ti ir pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­tir­ti­mi švie­ti­mo ir moks­lo sri­ty­je, ke­lias sa­vai­tes pra­lei­dau šio­je kon­tras­tų ku­pi­no­je ša­ly­je. Lie­tu­vių dva­sia čia jau­čia­ma ne tik iš Jo­no Vait­kaus spe­cia­liai re­ži­suo­tų spek­tak­lių ir Al­ma­tos mies­to te­at­ra­lų bei mu­zi­kų at­si­lie­pi­mų apie juos (2014 me­tais J.Vait­kus M.Au­e­zo­vo var­do te­at­re pa­sta­tė spek­tak­lius „Stab­mel­džiai“ ir „Kor­ky­to už­kei­ki­mas“).</p> <p>Al­ma­to­je vei­kia lie­tu­vių kul­tū­ros drau­gi­ja „Ai­das“, nuo Sta­li­no rep­re­si­jų ar so­vie­ti­nių lai­kų sta­ty­bų čia li­kę ne­ma­žai lie­tu­vių šei­mų. Ki­tus ir da­bar at­ve­da ver­slas ar nuo­ty­kių pa­ieš­kos, nes kai ku­rių ša­lių, tarp jų ir Lie­tu­vos, pi­lie­čiams, ke­ti­nan­tiems Ka­zach­sta­ne bū­ti iki 30 die­nų, vi­zos ne­rei­kia.</p> <p>Ka­zach­sta­nas – dau­gia­tau­tė ša­lis, ja­me gy­ve­na uz­be­kai, ta­dži­kai, kir­gi­zai, ru­sai, et­ni­nės ma­žu­mos: ui­gū­rai, dun­ga­nai ir kt., ta­čiau daž­niau­siai gat­vė­je skam­ba ru­sų bei ka­za­chų kal­bos.</p> <p>Nuo šių me­tų mo­kyk­lo­se, be dvie­jų pri­va­lo­mų (ru­sų ir ka­za­chų), įve­da­ma pri­va­lo­ma tre­čio­ji – an­glų kal­ba. Prieš po­rą me­tų yra iš­leis­tas ša­lies pre­zi­den­to įsa­kas dėl ka­za­chų kal­bos per­ėji­mo nuo ki­ri­li­cos į lo­ty­niš­kų raš­me­nų abė­cė­lę, nu­ma­ty­ti at­ski­ri šio per­ėji­mo eta­pai.</p> <p>Pir­muo­ju eta­pu nu­ma­to­ma pa­keis­ti vi­sus vals­ty­bi­nius sim­bo­lius ir jų už­ra­šus lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis. Toks įsa­kas su­kė­lė ne­men­ką įtam­pą tarp ru­sa­kal­bių, nes jis, ta­ria­mai, su­ke­lia ne­pa­to­gu­mų tiems, ku­rie var­to­ja tik ki­ri­li­cą. Ma­no ma­ny­mu, yra ir tei­gia­ma šio pro­ce­so pu­sė – taip bus leng­viau mo­ky­tis an­glų kal­bos, ku­ri tam­pa pri­va­lo­ma, o ir...</p> <h4>Ka­zach­sta­nas pla­čiau at­si­ve­ria už­sie­niui</h4> <p>Tarp­tau­ti­nės švie­ti­mo eks­per­tų gru­pės, prie ku­rios pri­si­jun­giau  Ta­ra­zo mies­te, tiks­lai – kon­sul­tuo­ti, da­ly­tis, ben­dra­dar­biau­ti, skleis­ti ge­rą­ją pa­tir­tį švie­ti­mo ir moks­lo sri­ty­je. Drau­ge su Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Niu­kas­lio uni­ver­si­te­to Šiau­rės ly­de­rys­tės cen­tro di­rek­to­riu­mi asoc. prof. dr. Re­ne Kogl­bau­e­riu, dau­ge­lio švie­ti­mo ly­de­rys­tės pro­gra­mų bei pro­jek­tų au­to­riu­mi ap­lan­ky­tos ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los, gim­na­zi­jos, tei­kia­mos kon­sul­ta­ci­jos Ta­ra­zo vals­ty­bi­nio pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to stu­di­jų pro­gra­mų ko­mi­te­tams, skai­to­mos pa­skai­tos stu­den­tams ir dar­buo­to­jams.</p> <p>Ta­ra­zo mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, Pe­da­go­gi­nia­me uni­ver­si­te­te, mo­kyk­lo­se pri­sta­čiau Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los pa­tir­tį in­teg­ruo­jant mo­ki­nius, tu­rin­čius spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių, šiuo­lai­ki­nio mo­ky­to­jo kom­pe­ten­ci­jų ska­lę, tarp­tau­ti­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo re­zul­ta­tus, jų me­tu su­kur­tus me­to­di­nius lei­di­nius.</p> <p>Su mo­kyk­lų va­do­vais ap­ta­rė­me pa­aug­lių mo­ky­mo­si ir auk­lė­ji­mo pro­ble­mas, ku­rios čia, Ka­zach­sta­ne, spren­džia­mos ties­mu­kai: ar­ba pa­aug­lys lai­ko­si šei­mo­je griež­tai įdieg­tų tai­syk­lių (be­są­ly­giš­kai klau­so tė­vų, lai­ko­si tra­di­ci­jų, sten­gia­si uo­liai mo­ky­tis), ar­ba jis pa­ten­ka į Švie­ti­mo sky­riaus dar­buo­to­jų aki­ra­tį. To­kiu at­ve­ju sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas drau­ge su mo­ky­to­jų gru­pe va­ka­rais iki vi­dur­nak­čio bu­di gat­vė­se, tik­ri­na ka­vi­nes ir ki­tas vie­šo­jo su­si­bū­ri­mo vie­tas ir, ap­ti­kę ne­pil­na­me­čių, pri­sta­to juos tė­vams.</p> <p>Dr. Mat­tew Swe­ney iš Če­ki­jos, Pa­lac­kio uni­ver­si­te­to, IELTS (In­ter­na­tio­nal En­glish Lan­gu­a­ge Te­sting Sys­tem) tarp­tau­ti­nio an­glų kal­bos eg­za­mi­no tes­tų ver­tin­to­jas, pa­tei­kė daug ver­tin­gų pa­ta­ri­mų, kaip pa­si­reng­ti šiems te­stams, į ką svar­biau­sia rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį.</p> <p>Dr. Tho­mas Got­frie­das iš Vo­kie­ti­jos skai­tė pa­skai­tas apie me­to­do CLILL (Con­tent and Lan­gu­a­ge In­teg­ra­ted Le­ar­ning) tai­ky­mą in­teg­ruo­tai mo­kant da­ly­ko ir už­sie­nio kal­bos. Gru­pė­je tarp at­vy­ku­sių­jų bu­vo moks­li­nin­kų ir dės­ty­to­jų iš JAV bei Pie­tų Ko­rė­jos.</p> <p>Ta­ra­zo mies­to ir ap­skri­ties švie­ti­mo at­sto­vai, mo­kyk­lų va­do­vai, mo­ky­to­jai, mo­ki­niai ir jų tė­vai no­riai klau­sė­si ge­ro­sios pa­tir­ties pa­vyz­džių, ste­bė­jo­si lais­ve ir ga­li­my­be mo­ky­to­jui dirb­ti pa­gal sa­vo pro­gra­mą ir sa­vo pa­si­rink­tus va­do­vė­lius. Ta­čiau į akis kri­to vie­na – klau­si­nė­ti ar da­ly­tis sa­vo pa­tir­ti­mis jie ne­drįs­ta. Ta­ry­tum klaus­da­mas at­ro­dai kvai­les­nis. O at­ro­dy­ti kvai­les­niam ki­tų aki­vaiz­do­je čia nie­kas ne­no­ri, nes…</p> <h4>Ap­lin­ki­nių nuo­mo­nė yra ly­gi įsta­ty­mui</h4> <p>At­si­ver­da­mas nau­jo­vėms, Ka­zach­sta­nas ne­no­ri at­si­svei­kin­ti su tra­di­ci­jo­mis, stip­riai ap­raiz­giu­sio­mis kai­mo ar mies­to šei­mų gy­ve­ni­mą. Nors ša­ly­je vy­rau­ja mu­sul­mo­niš­ka re­li­gi­ja, ta­čiau la­bai re­tai pa­ma­ty­si mo­te­rį, kruopš­čiai pri­si­den­gu­sią plau­kus ska­re­le. Vis dėl­to, ka­za­chų gy­ve­ni­me ryš­kios bui­ties tra­di­ci­jos.</p> <p>Štai vie­nos ka­za­chės pa­sa­ko­ji­mas apie sa­vo sū­naus ves­tu­ves: „Kai ve­dė sū­nus, vis­kas bu­vo pa­gal tra­di­ci­jas. Mes vy­ko­me pas jau­no­sios tė­vus, pas­kui jie pas mus, ta­rė­mės, mo­kė­jo­me už nuo­ta­ką ka­ly­mą (apie 2 tūkst. eu­rų, pri­klau­so­mai nuo jau­ni­kio pa­ja­mų). Vyks­tant pas jau­ną­ją tu­rė­jo­me vež­ti de­vy­nis pin­tus krep­šius. Pir­ma­sis – vai­siai, pas­kui džio­vin­ti vai­siai, po to ne­ša­mas krep­šys, ku­ria­me su­dė­ta ka­va, ar­ba­ta, sau­sai­niai, py­ra­gai, ta­da sū­riai, dar vie­na pin­ti­nė – bū­ti­nai su gė­ri­mais, jų tu­ri bū­ti vi­sų rū­šių: vis­kis, kon­ja­kas, deg­ti­nė, vy­nas, šam­pa­nas ir t.t., to­liau – 9 rau­do­nu ak­so­mu puoš­tos dė­žu­tės su si­dab­ro dir­bi­niais, bū­ti­nai aus­ka­rai, ta­da – dra­bu­žiai (ša­liai, marš­ki­niai, pa­lai­di­nu­kės), pa­bai­go­je ne­ša­mas di­de­lis vel­ti­nio krep­šys, ku­ria­me tu­ri bū­ti ge­ri pal­tai su kai­li­nė­mis apy­kak­lė­mis (jie taip ir va­di­na­si „pal­tai su apy­kak­lė­mis“) nuo­ta­kos tė­vams. Lyg ir vis­kas... Ne, dar ki­li­mas. 2 x 3, bū­ti­nai šil­ki­nis. Po pa­žas­ti­mi ne­šie­si ir do­va­no­ji. O nuo­ta­kos pu­sės gi­mi­nai­čiai lau­kia, vi­si iš­si­ri­kia­vę žiū­ri kaip ki­ne, ste­bi, ką da­bar ne­ša, kaip at­ro­do...</p> <p>Kai nuo­ta­ka at­vyks­ta į vy­ro na­mus, ji tu­ri tu­rė­ti daug sa­vo daik­tų, ne ma­žiau kaip pen­kis di­de­lius la­ga­mi­nus. At­si­ve­ža vi­są krai­tį – bui­ti­nė tech­ni­ka, jos se­zo­ni­niai dra­bu­žiai, ba­tai, bū­ti­nai au­di­nės kai­li­niai (da­bar su­pran­tu, ko­dėl vi­sos ka­za­chės dė­vi au­di­nės kai­li­nius). Vėl sė­di gi­mi­nės kaip spek­tak­lio ste­bė­to­jai. Ati­da­ro­mas kiek­vie­nas la­ga­mi­nas, daik­tai iš­krau­na­mi ant pa­ka­bų ir ko­men­tuo­ja­ma – „ru­de­ni­nis vil­no­nis kos­tiu­mė­lis“, „šil­ki­nė suk­ne­lė“ ir t.t. Ati­da­ry­ti la­ga­mi­ną pa­siū­lo­ma kam nors iš sė­din­čių ir ste­bin­čių gi­mi­nai­čių. Kiek­vie­ną la­ga­mi­ną ati­da­ro vis ki­tas gi­mi­nai­tis. O ati­da­rius – ant vir­šaus gu­li ska­re­lė ar koks nors daik­tas. Jis spe­cia­liai pa­ruoš­tas kaip do­va­na tam, ku­ris ati­da­rė la­ga­mi­ną ir „pri­sta­to“ daik­tų ko­lek­ci­ją.“</p> <p>Nors šią is­to­ri­ją man pa­sa­ko­ja iš­si­la­vi­nu­si mo­te­ris, psi­cho­lo­gė, nors apie įvy­kius pa­sa­ko­ja su leng­va iro­ni­ja, ta­čiau ma­tau, kad tra­di­ci­jos jai svar­bu. Ves­tu­vė­se da­ly­vau­ja du–trys šim­tai sve­čių, o Šim­ken­te (pie­tuo­se) – apie 500–1000 žmo­nių. Jie at­ne­ša pi­ni­gų, do­va­no­ja auk­so, tad už mais­tą pa­kan­ka su­si­mo­kė­ti.</p> <p>„Pa­ban­dyk pa­si­kvies­ti ma­žiau, – sa­ko Ai­giul. – Jei­gu ne­bus gi­mi­nai­čių, ben­dra­dar­bių, kai­my­nų, tai at­ro­dys, kad esi blo­gas žmo­gus. Pas mus, ka­za­chus, taip įpras­ta. Pas mus ves­tu­vės, krikš­ty­nos, gim­ta­die­niai vyks­ta nuo­lat, net­gi pir­ma­die­nį, ant­ra­die­nį, bet ku­rią die­ną“.</p> <h4>  Ka­zach­sta­no fol­klo­ras</h4> <p>Kaip ži­nia, fol­klo­ras – tai tau­tos gy­ve­ni­mo at­spin­dys me­ne. Ka­za­chų tau­ta su­si­for­ma­vo iš Cen­tri­nės Azi­jos kla­jok­lių tau­tų, iš jų at­ėjo re­li­gi­ja, pa­sau­lė­žiū­ra, o kla­jok­liš­kas gy­ve­ni­mo bū­das pa­dik­ta­vo dau­gy­bę kas­die­nių ri­tu­a­lų. Net­gi ar­ba­tos puo­de­liai pia­los, ne­di­de­li du­be­nė­liai yra be ran­ke­nų, kad bū­tų pa­to­giau jas su­dė­ti vie­ną ant ki­tos ir ne­šu­lį pa­krau­ti ant kup­ra­nu­ga­rio ar žir­go nu­ga­ros.</p> <p>Už­kal­bė­ji­mo dai­nos – taip pat kla­jok­lių gy­ve­ni­mo at­spin­dys – juk vi­du­ry­je ste­pių ne­at­ra­si gy­dy­to­jo karš­čiuo­jan­čiam vai­kui ar ne­pa­kvie­si ve­te­ri­na­ro su­si­žei­du­siam gy­vu­liui. Rei­kė­jo pa­si­kliau­ti sa­vi­mi, gam­ta, aukš­tes­nio­sio­mis bū­ty­bė­mis. Pa­vyz­džiui, dai­no­je-už­kal­bė­ji­me sa­ko­ma: „Iš­eik, li­ga, iš­eik, ant ašt­rių pei­lio aš­me­nų, iš­eik ir ki­tas li­gas pa­si­imk.“</p> <p>Dar­bo dai­nų, skir­tin­gai ne­gu Lie­tu­vo­je, be­veik ne­iš­li­kę. Kai­my­nys­tė­je gy­ve­nan­čių kir­gi­zų mo­te­rys dai­nuo­da­vo vel­ti­nių vė­li­mo, avių mel­ži­mo dai­nas. Ka­za­chų dai­nos su­si­ju­sios su me­tų cik­lais, ka­len­do­riu­mi, ku­rio cik­las yra 12 me­tų.</p> <p>Ka­za­chų le­gen­da by­lo­ja: gy­vū­nai iš­gir­do, jog pas juos at­ei­na Nau­jie­ji me­tai, to­dėl nu­spren­dė – kas pir­mas pa­ma­tys, to var­du me­tai bus pa­va­din­ti. Vi­si gy­vū­nai ėmė grūs­tis į prie­kį, o kup­ra­nu­ga­ris ne­sku­ba. Jis di­de­lis, vis tiek bus ma­to­miau­sias. Ta­čiau ma­ža pe­ly­tė bu­vo gud­res­nė. Ji ty­liai tu­pė­jo pa­si­slė­pu­si ant kup­ra­nu­ga­rio nu­ga­ros ir Nau­juo­sius me­tus pa­ma­tė pir­mo­ji. Kup­ra­nu­ga­rio var­du ne­bu­vo pa­va­din­ti me­tai, ta­čiau pri­gi­jo pa­tar­lė: „Pa­si­ti­kė­jęs tik sa­vo ūgiu, ga­li lik­ti be nie­ko.“</p> <p>Apie Ka­zach­sta­no tra­di­ci­jas bū­tų ga­li­ma ra­šy­ti daug, jos to­kios ne­įpras­tos ir spal­vin­gos, kaip ste­pė pa­va­sa­rį – nu­sė­ta rau­do­nais aguo­nų gais­rais, mė­ly­nų ži­buok­lių plo­te­liais, nors ša­lia ne­au­ga nė vie­nas me­de­lis, ar Tian Ša­nio prie­kal­nė­se de­gan­ti gel­to­nų ir rau­do­nų tul­pių lieps­ne­lė­mis. Šian­dien tos spal­vos iš­ky­la tik ma­no vaiz­duo­tė­je, nes pro trau­ki­nio lan­gą ma­tė­si tik ap­snig­ti be­ri­biai ste­pių lau­kai su juo­duo­jan­čiais lais­vai po ją vaikš­tan­čių ar­klių, avių, kup­ra­nu­ga­rių si­lu­e­tais.</p> <p class="text-align-right"> <strong>Dr. Al­do­na Vil­ke­lie­nė</strong></p> <p class="text-align-right">Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė,</p> <p class="text-align-right">Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rė</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/2_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-376-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/2_0.jpg" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/3_2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-376-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/3_2.jpg" width="740" height="490" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/4_2.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-376-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/4_2.JPG" width="640" height="480" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=376&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pcbikmrzGc0Q1xLv8iJR1ASrDz-0Zk0rYawdlknhr3I"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 29 Jan 2019 07:19:25 +0000 vyrredaktorius 376 at https://www.alytausnaujienos.lt Žaidimas www.sakautaip.lt – smagus būdas išvengti spąstų internete https://www.alytausnaujienos.lt/zaidimas-wwwsakautaiplt-smagus-budas-isvengti-spastu-internete <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/6-13236" rel="bookmark"> Nr. <span> 6 (13236) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/300x600-sakautaip%20%281%29.png?itok=2kvAP5G8" width="344" height="287" alt="Pavojai internete" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Internetas daugeliui mūsų tapo neatskiriama gyvenimo dalimi. Čia labai patogu skaityti naujausias žinias, susirasti receptą vakarienei, peržiūrėti draugų nuotraukas, neišeinant iš namų sumokėti mokesčius ar užsisakyti slidinėjimo kostiumą. Galimybių – begalės, tačiau vis daugiau žmonių nukenčia nuo interneto sukčių, kurie pasinaudoja asmens duomenimis ir ištuština banko sąskaitas, pasinaudoję svetima tapatybe apgauna kitus žmones, atskleidžia asmeninio pobūdžio informaciją ir t.t. Nesinori pakliūti į tokią situaciją? Reikia tiesiog tinkamai pasirūpinti  asmens duomenų apsauga. Kaip? Lietuvos vartotojų teisių organizacijų aljansas siūlo smagų būdą – žaidimą <a href="http://www.sakautaip.lt/">www.sakautaip.lt</a>.</p> <p>Žaidimo herojai – jauna pora, organizuojanti vestuves per rekordiškai trumpą laiką. Padėkite jiems rasti tinkamiausius sprendimus. Kartu su herojais pateksite į kasdienes situacijas, kurios atskleisdažniausiai internete naudojamas asmens duomenų rinkimo, neteisėto pasinaudojimo ir apgavysčių schemas. Čia suprasite, ar pakankamai žinote apie savo duomenų apsaugą ir kaip apsisaugoti nuo pavojų internete. Beje, suklydus žaidime gausite antrą progą, gyvenime – ne visuomet. Siūlome išbandyti <a href="http://www.sakautaip.lt/">www.sakautaip.lt</a>. Jis skirtas visiems, nepriklausomai nuo amžiaus. Žaidimą galima žaisti kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu, užtruksite apie 20 minučių.</p> <p> Žaidimas yra Europos vartotojų organizacijos (BEUC) inicijuotos kampanijos, siekiančios informuoti Europos vartotojus apie jų teises į asmens duomenų apsaugą ir privatumą, dalis. Partneriai Lietuvoje – Lietuvos vartotojų teisių organizacijų aljansas (<a href="http://www.lvoa.lt/">www.lvoa.lt</a>).</p> <p> </p> <img alt="nuotrauka" data-entity-type="file" data-entity-uuid="e43424b7-2a34-4bf6-bc60-d541d4110606" src="/sites/default/files/inline-images/300x600-sakautaip%20%281%29.png" class="align-center" /><p> </p> <p class="text-align-center">Kontaktinis asmuo</p> <p class="text-align-center">Evelina Gruzdienė</p> <p class="text-align-center">LVOA atstovė ryšiams su visuomene</p> <p class="text-align-center"><a href="mailto:info@lvoa.lt">info@lvoa.lt</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=350&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Mv8c9v7MM5knPUB4IfLTKlxlE6cEvMQOMVD4OPYA6sg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 16 Jan 2019 09:00:52 +0000 vyrredaktorius 350 at https://www.alytausnaujienos.lt Ge­ru­mą da­li­jan­čios „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal” me­tai: re­kor­di­niai pa­sie­ki­mai ir tarp­tau­ti­niai įver­ti­ni­mai https://www.alytausnaujienos.lt/ge-ru-ma-da-li-jan-cios-vi-ta-bal-tic-ter-na-tio-nal-me-tai-re-kor-di-niai-pa-sie-ki-mai-ir-tarp <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/145-13228" rel="bookmark"> Nr. <span> 145 (13228) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/IMG_9719.JPG?itok=ynFI3n5N" width="344" height="287" alt="Senelis saltis" title="Didžiajai daugumai Alytaus švietimo įstaigų bendrovė „Vita Baltic International“ ir jos vadovas Vladislavas Gunevičius dovanų šiemet įteikė po dešimt vaikams skirtų, žaismingų, gausiai iliustruotų knygelių apie Alytaus miesto istoriją. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Re­gis, kas­met da­li­ja­mas įmo­nės ir jos va­do­vo dos­nu­mas ne­li­ko ne­pa­ste­bė­tas, o už ge­rus dar­bus šie me­tai įmo­nei at­sei­kė­jo re­kor­di­nių pa­sie­ki­mų ir tarp­tau­ti­nių įver­ti­ni­mų, ku­riais ben­dro­vės ko­lek­ty­vas ga­li pel­ny­tai di­džiuo­tis.</p> <h4>Nes vai­kai – mū­sų at­ei­tis</h4> <p>Di­džio­ji da­lis Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų šie­met iš įmo­nės su­lau­kė po de­šimt vai­kams skir­tų, žais­min­gų, gau­siai iliust­ruo­tų kny­ge­lių apie Aly­taus mies­to is­to­ri­ją.</p> <p>Ka­lė­di­nio ge­ru­mo ak­ci­jos tu­ro me­tu V.Gu­ne­vi­čius su­ži­no­jo, kad Aly­taus Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė tu­ri sva­jo­nę pa­si­siū­ti dau­giau sėd­mai­šių, tad va­do­vas, nė tru­pu­čio ne­su­dve­jo­jęs, pa­ža­dė­jo iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką ir jau ki­tų me­tų pra­džio­je ben­druo­me­nė ga­lės jais džiaug­tis.</p> <p>Ap­lan­ky­tų įstai­gų va­do­vai ti­ki­no ne­si­ti­kė­ję to­kių nuo­tai­kin­gų sve­čių ir jų do­va­nų, ta­čiau lyg su­si­ta­rę tei­gė, kad svar­biau­sia bu­vo jų at­neš­ta ka­lė­di­nė dva­sia ir šven­ti­nė nuo­tai­ka.</p> <p>Iš­ties, Ka­lė­dų Se­ne­lis nuo­lat pokš­ta­vo, kvie­tė vai­kus su­si­bur­ti į ra­te­lius, at­lik­ti sma­gias už­duo­tis. Jis ir pats su nykš­tu­ku ne­nu­sty­go vie­to­je, šo­ko, try­pė ir dai­na­vo. Dar Se­ne­lis ma­žie­siems pa­sa­ko­jo nuo­tai­kin­gas is­to­ri­jas apie tai, koks iš­dy­kęs vai­kas bu­vo V.Gu­ne­vi­čius, kad nuo­lat krės­da­vo re­a­ly­bė­je ne­įma­no­mus pokš­tus, o da­bar, jam su­au­gus, iš­dai­gų pa­da­ri­nius ten­ka glais­ty­ti ge­rais dar­bais.</p> <p>„To­dėl kas­met šis žmo­gus ieš­ko ga­li­my­bių, kam pa­da­ry­ti ko­kį ge­rą dar­bą“, – pa­aiš­ki­no Ka­lė­dų Se­ne­lis ir pa­ra­gi­no vai­kus bū­ti ge­rus ir da­ly­tis ge­rais dar­bais, nes tik ta­da jų šir­de­lės pri­si­pil­dys ge­ru­mo ir džiu­gių nuo­tai­kų.</p> <p>„Pri­si­min­da­mas Lie­tu­vos pre­zi­den­tės kvie­ti­mą pa­do­va­no­ti nau­jų kny­gų mo­kyk­loms, nu­spren­džiau šia kryp­ti­mi or­ga­ni­zuo­ti ir mū­sų kas­me­ti­nę įmo­nės ge­ru­mo ak­ci­ją. Bu­vo iš­leis­ta kny­ge­lė vai­kams apie Aly­tų, vaiz­din­gai per­tei­kian­ti mū­sų is­to­ri­ją, tad spon­ta­niš­kai nu­spren­dė­me, kad tai la­bai gra­žus mus vi­sus jun­gian­tis mo­men­tas ir mo­kyk­loms pa­do­va­no­tos kny­ge­lės iš­liks il­gam, o vai­kai, ku­rie jas skai­tys, tik­rai su­ži­nos kaž­ką nau­jo“, – sa­kė V.Gu­ne­vi­čius.</p> <p>Kas­met sve­čių iš įmo­nės „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ su do­va­no­mis su­lau­kia skir­tin­gos įstai­gos ir ben­druo­me­nės gru­pės. Dvi­de­šimt me­tų prak­ti­kos ir pui­kių pa­sie­ki­mų su­kau­pu­si „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ nie­ka­da ne­pa­mirš­ta te­at­ro, ne­įga­lių­jų, mo­kyk­lų ir vi­sų tų, ku­rie ma­žiau­siai ga­li sau pa­dė­ti.</p> <p>Pa­klaus­tas, ko­dėl šie­met bu­vo pa­si­rink­tos bū­tent mo­kyk­los, di­rek­to­rius pa­brė­žė, jog vai­kai – mū­sų at­ei­tis ir tik su jais mes vi­si jau­čia­mės su­au­gę: „Jei­gu ne­skir­si­me dė­me­sio jau­ni­mui, tai vi­suo­met pa­tys sau prie­kaiš­tau­si­me, kad jis už­au­go ne toks, ko­kio ti­kė­jo­mės. Šian­die­nos jau­ni­mas po ke­lio­li­kos me­tų val­dys ir pa­dės mums gy­ven­ti. Tai is­to­ri­jos ra­tas, o mes tik ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad tu­ri­me ga­li­my­bę da­ly­tis su ki­tais ir, svar­biau­sia, no­ri­me tą da­ry­ti.“</p> <p>V.Gu­ne­vi­čius šven­čių pro­ga vi­siems vai­kams lin­kė­jo my­lė­ti ne tik ša­lia esan­tį, bet ir vi­sus ap­link esan­čius žmo­nes, nes, pa­sak jo, tik ta­da gy­ve­ni­mas bus leng­ves­nis vi­siems.</p> <p> </p> <h4>So­cia­liai at­sa­kin­gas ver­slas</h4> <p>Kas­me­ti­niai fi­lan­tro­pi­niai po­ro­lo­no ga­myk­los ir jos va­do­vo dar­bai ne­li­ko ne­pa­ste­bė­ti. Di­džiau­sią Aly­taus re­gio­no ben­dro­vę „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ pel­ny­tai ga­li­ma va­din­ti so­cia­liai at­sa­kin­ga įmo­ne. Ne šiaip ji šie­met tarp tri­jų įmo­nių Aly­taus me­tų ap­do­va­no­ji­muo­se no­mi­nuo­ta kaip so­cia­liai at­sa­kin­gas ver­slas. Šian­dien pas­ku­ti­nė die­na, kai dar ga­li­ma bal­suo­ti, kad po­ro­lo­no ga­myk­la šį ti­tu­lą lai­mė­tų.</p> <p>V.Gu­ne­vi­čius pa­ti­ki­no, kad vien tai, jog įmo­nė bu­vo no­mi­nuo­ta, jam kaip va­do­vui tai reiš­kia la­bai daug: „Tai pa­ro­do, kad esa­me ak­ty­vūs vi­suo­me­nė­je, pa­dė­da­mi tiems, ku­riems, ma­no­me, kad rei­kia pa­dė­ti. Tai la­bai pa­di­di­na mū­sų kaip įmo­nės ver­tę ir su­stip­ri­na mū­sų dar­buo­to­jų di­džia­vi­mą­si sa­vo dar­bo­vie­te, ku­ri yra so­cia­liai at­sa­kin­ga. Čia yra tas di­dy­sis mo­men­tas, dėl ku­rio kiek­vie­nas ga­li­me ei­ti gat­ve pa­kel­ta gal­va, nes mes ne tik su­tei­kia­me dar­bo vie­tas, lai­ku iš­mo­ka­me at­ly­gi­ni­mus, bet dar ir pa­da­ro­me šį tą ap­lin­kui.“</p> <p> </p> <h4>Įmo­nei – re­kor­di­niai me­tai</h4> <p>Ga­li­ma ti­kė­ti ar­ba ne, ta­čiau ge­ri dar­bai pri­trau­kia sėk­mę. O šiuos di­džiau­sios Lie­tu­vo­je po­ro­lo­no ga­min­to­jos me­tus va­do­vas api­bū­di­no kaip ypač sėk­min­gus ir net re­kor­di­nius, mat bū­ta ne­ma­žai pa­sie­ki­mų, nau­jo­vių ir įver­ti­ni­mų.</p> <p>„Žvelg­da­mas į vi­su­mą drą­siai ga­liu teig­ti, kad šie me­tai įmo­nei bu­vo pa­tys sėk­min­giau­si vi­so­je „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ dvi­de­šim­ties me­tų gy­va­vi­mo is­to­ri­jo­je“, – už­tik­rin­tai pa­brė­žė va­do­vas. </p> <p>Pir­miau­sia pa­si­džiau­gė, kad šie­met įmo­nė­je ne­bū­ta jo­kių ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų. Pa­sak jo, dar­be la­bai svar­bu, kad vi­si pro­ce­sai bū­tų su­val­dy­ti tei­sin­gai, kad spe­cia­lis­tai ži­no­tų, ką ir kaip da­ry­ti.</p> <p>Šie me­tai įmo­nei bu­vo ypa­tin­gi, nes par­da­vi­mo sri­ty­je pa­siek­ta re­kor­di­nių aukš­tu­mų. Su­ge­ne­ruo­ta apie 70 mln. eu­rų apy­var­tos, o tai lei­do ak­ci­nin­kams iš­mo­kė­ti di­de­lius di­vi­den­dus.</p> <p>Be to, „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ per pas­ta­ruo­sius tris ket­vir­čius yra lai­ko­ma di­džiau­sia Aly­taus re­gio­no įmo­ne. Nors šių me­tų įmo­nės pel­nas bus skai­čiuo­ja­mas tik ki­tą­met, ta­čiau pra­ėju­sių me­tų ro­dik­liai bu­vo įspū­din­gi. Re­gist­rų cen­trui pa­teik­to­je „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ 2017 me­tų ata­skai­to­je nu­ro­do­ma, kad pra­ėju­siais me­tais įmo­nė už­dir­bo 7,6 mln. eu­rų gry­no­jo pel­no, o par­da­vi­mo pa­ja­mos per me­tus pa­di­dė­jo 15,9 proc. – iki 61,975 mln. eu­rų.</p> <p>„Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ bu­vo di­džiau­sia re­gio­no mo­kes­čių mo­kė­to­ja. Ben­dro­vė nu­ro­do per­nai par­da­vu­si 4,3 proc. dau­giau po­ro­lo­no: par­da­vi­mas Lie­tu­vo­je ūg­te­lė­jo 2,9 proc., NVS ša­ly­se – 7,7 proc., Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se – 5,1 proc. dau­giau pro­duk­ci­jos. 2017-ųjų pa­bai­go­je įmo­nė tu­rė­jo su­kau­pu­si 17,1 mln. eu­rų ne­pa­skirs­ty­to­jo pel­no.</p> <p>Taip pat Lie­tu­vos ga­my­bi­nių įmo­nių tūks­tan­tu­ke „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ pa­ten­ka tarp 150 ge­riau­sių­jų, o šie­met – ir tarp ge­riau­sių me­tų eks­por­tuo­to­jų tre­je­tu­ko. Sa­vo pro­duk­ci­ją įmo­nė eks­por­tuo­ja į de­šim­tis įvai­rių pa­sau­lio ša­lių.</p> <p>Ben­dro­vė įver­tin­ta kaip įmo­nė, ku­riai rū­pi ap­lin­ka ir jos iš­sau­go­ji­mas. Už 2017 me­tais iš­sau­go­tus 44 me­džius įmo­nei įteik­tas ser­ti­fi­ka­tas.</p> <p>„Re­ziu­muo­jant tuos dvi­de­šimt me­tų, nie­kaip ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kad jie bu­vo blo­gi, jie bu­vo nuo­sta­būs vien to­dėl, kad pa­sie­kė­me sa­vo tiks­lų ir ben­druo­me­nę jun­gė­me prie mū­sų. Tai­gi, ver­ta dirb­ti, ver­ta gy­ven­ti ir ver­ta ap­lin­kui vys­ty­ti gė­rį. Dir­ba­me nuo­šir­džiai, ne tik dėl to, kad už­dirb­tu­me pel­ną bet ko­kia kai­na, bet ir dėl to, kad tu­rė­tu­me tęs­ti­nu­mą, kas reiš­kia pa­si­ti­kė­ji­mą mū­sų įmo­ne“, – pa­brė­žė V.Gu­ne­vi­čius.</p> <p> </p> <h4>Ga­mi­niai pel­nė tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą</h4> <p>„Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ vi­suo­met sten­gia­si iš­lik­ti ino­va­ty­vi, nuo­lat in­ves­tuo­ja į nau­jas tech­no­lo­gi­jas ir nau­jus ga­mi­nius. Šie­met įmo­nė Lie­tu­vos var­to­to­jams pri­sta­tė ir sa­vo nau­jus „Vi­ta­Rest In­si­de“ pre­kės žen­klo ga­mi­nius, pel­niu­sius tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą. Tai iš ben­dro­vės kur­to po­ro­lo­no pa­ga­min­tos pa­gal­vės ir ant­čiu­ži­niai. Šiais ga­mi­niais įmo­nės at­sto­vai di­džiuo­ja­si, nes jie pa­ga­min­ti iš lie­tu­vių su­kur­to nau­jos kar­tos vis­ko­e­las­ti­nio po­ro­lo­no.</p> <p>Ga­mi­niai yra ypa­tin­gi tuo, kad tin­ka ir kū­di­kiams, tu­ri an­ti­mik­ro­bi­nių sa­vy­bių, to­dėl yra tin­ka­mi itin aler­giš­kiems žmo­nėms.</p> <p>Ku­riant „Vi­ta­Rest“ po­ro­lo­ną at­lik­ta dau­gy­bė ty­ri­mų, kaip skir­tin­gos me­džia­gos vei­kia skir­tin­gas žmo­gaus fi­zio­lo­gi­nes sa­vy­bes – krau­jo­ta­ką, pra­kai­ta­vi­mą, ši­lu­mą. Šis po­ro­lo­nas bu­vo pri­pa­žin­tas „Me­tų ga­mi­niu“ ir pel­nė „Ino­va­ci­jų pri­zo“ ti­tu­lą.</p> <p>Nau­jo­ji ben­dro­vės su­kur­ta pa­gal­vė Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je pri­pa­žin­ta ge­riau­sia An­gli­jos rin­ko­je.</p> <p>Įmo­nės su­kur­tos pro­duk­ci­jos su „Vi­ta­Rest In­si­de“ pre­kės žen­klu ša­lies var­to­to­jai ga­li įsi­gy­ti Lie­tu­vos elek­tro­ni­nė­se par­duo­tu­vė­se.</p> <p>Pa­si­tei­ra­vus apie ki­tų me­tų lū­kes­čius, V.Gu­ne­vi­čius nė ne­su­dve­jo­jęs pri­ori­te­tą ati­da­vė vi­sa­pu­siš­kam įmo­nės au­gi­mui. Va­do­vas pra­si­ta­rė, kad jau ki­tą­met, pa­vy­kus ap­gin­ti ke­le­tą svar­bių pro­jek­tų, pla­nuo­ja­ma įkur­ti dar du ce­chus su maž­daug tris­de­šim­čia nau­jų dar­bo vie­tų.</p> <p>Pa­pra­šy­tas ko nors pa­lin­kė­ti žmo­nėms ar­tė­jan­čių šven­čių pro­ga, di­rek­to­rius lin­kė­jo svei­ka­tos, ne verk­ti, o da­ry­ti, dau­giau šyp­so­tis, dau­giau lai­ko skir­ti vai­kams ir ne­pa­mirš­ti su vi­sais da­ly­tis ge­ru­mu, juk tai da­ry­ti la­bai ge­ra!</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_9697.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-308-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_9697.JPG" width="1984" height="1266" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_9728.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-308-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_9728.JPG" width="1984" height="1289" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_9751.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-308-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_9751.JPG" width="1984" height="1289" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_9763.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-308-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_9763.JPG" width="1984" height="1289" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_9799.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-308-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_9799.JPG" width="1984" height="1289" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_9829.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-308-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_9829.JPG" width="1984" height="1289" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_9883.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-308-PCKV-YKfLfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_9883.JPG" width="1984" height="1289" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-162"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545460009"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alyciškis</span> - Šeš, 2018-22-12 - 08:26</p> </li> <a href="/comment/162#comment-162" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/162#comment-162" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Didžiausios sėkmės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Didžiausios sėkmės Vladislavui ir visam įmonės kolektyvui. Ačiū, kad dalinatės. Gražių švenčių!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=162" token="nwL3N4jMags55Zw3_17RhmYEUoWOcljb0m99HGIdLHU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-157"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545377311"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Auksinis Kardas</span> - Pen, 2018-21-12 - 09:28</p> </li> <a href="/comment/157#comment-157" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/157#comment-157" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ponui Vladislovui reikia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ponui Vladislovui reikia tikrai palinkėti sėkmės "tvarkantis" su įmonėje dirbanačiomis besilaukiančiomis moterimis. Istorija sena, bet skausminga, besilaukianti moteris direktorių komandos buvo priversta "savo noru" pasitraukti iš "Vita Baltic International", nes, suprask, "įmonei mamyčių jau užtenka". Kai perskaitai apie tokias kalėdines akcijas ir prisimeni senas istorijas, visdėlto pamatai kokie veidmainiai gali būti žmonės. Ramių Jums Kalėdų ponas Vladislovai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=157" token="tiBA2Q15jEIY_p4sGFWBcUxSKI2gKyUzLklBBetO4YI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-152"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545321347"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Stebintis</span> - Ket, 2018-20-12 - 17:55</p> </li> <a href="/comment/152#comment-152" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/152#comment-152" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sėkmės tau , Vladislovai,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sėkmės tau , Vladislovai, ačiū, kad esi tokis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=152" token="5OJfTgNW8_7E5URkrWJQGRTAvQGxkDKACW8Sta2QYNU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=308&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="sD8RawLVAUgU5Rln0DOmmztrSnS5s32CPEb0XxTQNx4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 20 Dec 2018 07:47:40 +0000 vyrredaktorius 308 at https://www.alytausnaujienos.lt