Naudinga https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Ka­ran­ti­nas ne­pail­gins šiuo me­tu ga­lio­jan­čio dve­jų me­tų tech­ni­nės ap­žiū­ros in­ter­va­lo https://www.alytausnaujienos.lt/ka-ran-ti-nas-ne-pail-gins-siuo-me-tu-ga-lio-jan-cio-dve-ju-me-tu-tech-ni-nes-ap-ziu-ros-ter-va-lo <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/54-13430" rel="bookmark"> Nr. <span> 54 (13430) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/IMG_20200506_090323%20skirlita.jpg?itok=VjBCEn2M" width="344" height="287" alt="UAB „Skir­li­ta“ įgy­ven­di­no vie­ną ker­ti­nių elg­se­nos pan­de­mi­jos me­tu re­ko­men­da­ci­jų – kiek įma­no­ma veng­ti so­cia­li­nių kon­tak­tų. „Skir­li­tos“ nuotr." title="UAB „Skir­li­ta“ įgy­ven­di­no vie­ną ker­ti­nių elg­se­nos pan­de­mi­jos me­tu re­ko­men­da­ci­jų – kiek įma­no­ma veng­ti so­cia­li­nių kon­tak­tų. „Skir­li­tos“ nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Nors be­pras­miš­kas lai­ko švais­ty­mas lū­ku­riuo­jant ei­lė­se vi­suo­met bu­vo vie­nas la­biau­siai er­zi­nan­čių da­ly­kų, pan­de­mi­jos aki­vaiz­do­je tai įga­vo nau­ją ne­igia­mą pras­mę: bet koks žmo­nių su­si­bū­ri­mas di­di­na vi­ru­so pli­ti­mo ri­zi­ką.</p> <p>Įver­ti­nu­si šią ap­lin­ky­bę, tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nė UAB „Skir­li­ta“ jau pa­čią pir­mą­ją ka­ran­ti­no die­ną be­veik dvi­gu­bai pa­di­di­no iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos trans­por­to prie­mo­nės pa­tik­rai skir­tą lai­ką. Tai reiš­kia, kad, pa­si­rin­kus bet ku­rią iš 6 TA sto­čių ir re­zer­va­vus pa­čiam žmo­gui pa­to­giau­sią pa­tik­ros da­tą ir va­lan­dą, vė­liau ne­rei­kės gaiš­ti. Pa­kan­ka su­tar­tu lai­ku at­vyk­ti į sto­tį.</p> <p>Už­si­ra­šy­ti į TA in­ter­ne­tu ga­li­ma tin­kla­la­py­je www.ap­ziu­ra.lt. No­rint iš anks­to už­si­ra­šy­ti į TA, ati­tin­ka­muo­se lau­ke­liuo­se rei­kia įra­šy­ti au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nį nu­me­rį, re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­mo nu­me­rį ir kon­tak­ti­nius duo­me­nis (el. pa­štą ar mob. tel. nu­me­rį) bei pa­si­rink­ti TA sto­tį ir lai­ką.</p> <p>Pa­tei­kus šiuos duo­me­nis, už­sa­ko­vą SMS ži­nu­te ar el. pa­štu pa­sieks ak­ty­va­vi­mo ko­das. Šį ko­dą įve­dus į re­zer­va­ci­jos sis­te­mą, pa­tvir­ti­na­mas pa­si­rink­tas ap­žiū­ros lai­kas. Li­kus pa­rai iki nu­ma­ty­tos ap­žiū­ros, nu­ro­dy­tu kon­tak­tu iš­siun­čia­mas pri­mi­ni­mas apie pa­si­rink­tą ap­žiū­ros vie­tą ir lai­ką. Ap­mo­kė­ti už TA ga­li­ma in­ter­ne­tu re­gist­ruo­jan­tis į tech­ni­nę ap­žiū­rą ar­ba at­vy­kus į TA sto­tį ka­so­je.</p> <p>„Mū­sų įmo­nė įgy­ven­di­no vie­ną ker­ti­nių elg­se­nos pan­de­mi­jos me­tu re­ko­men­da­ci­jų – kiek įma­no­ma veng­ti so­cia­li­nių kon­tak­tų. Ir nors iš pra­džių bu­vo būgš­ta­vi­mų, kad vy­res­nės kar­tos žmo­nėms iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja in­ter­ne­tu ga­li kel­ti tam tik­rų rū­pes­čių, vis­gi la­bai grei­tai skep­ti­ciz­mo ne­li­ko nė še­šė­lio: re­gist­ruo­tis la­bai pa­pras­ta net ne­tu­rin­tiems as­me­ni­nio kom­piu­te­rio – pa­skam­bi­nus į Aly­taus TAC te­le­fo­nu (8 315) 76 199 mū­sų dar­buo­to­jai pa­de­da pa­si­rink­ti pa­to­giau­sią lai­ką ir už­re­gist­ruo­ja. Taip su­tau­po­ma lai­ko ir iki mi­ni­mu­mo su­ma­ži­na­ma su­si­dū­ri­mo su ga­li­mais vi­ru­so ne­šio­to­jais ri­zi­ka, – pa­ste­bi UAB „Skir­li­ta“ tech­ni­nis di­rek­to­rius R.Skais­gi­rys. – Re­ko­men­duo­ja­me po ap­žiū­ros pri­mi­ni­mą apie ap­žiū­ros ga­lio­ji­mo pa­bai­gą už­si­sa­ky­ti www.ap­ziu­ra.lt e. pa­slau­gų skil­ty­je, taip ne­rei­kės pa­pil­do­mai pra­šy­ti kon­tro­lie­riaus ir veng­ti kon­tak­to.“</p> <p>UAB „Skir­li­ta“ tech­ni­nis di­rek­to­rius at­krei­pia pla­nuo­jan­čių vi­zi­tą į TA sto­tį dė­me­sį į dar vie­ną svar­bų da­ly­ką: tech­ni­nės ap­žiū­ros se­zo­niš­ku­mą. Ly­gi­nant ru­de­nį ir žie­mą vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį at­lie­ka­mų pa­tik­rų skai­čių su pa­va­sa­rį ir va­sa­ros pra­džio­je at­lie­ka­mų pa­tik­rų skai­čiu­mi, jis šok­te­li dau­giau nei treč­da­liu. Ta­da ga­li­my­bės pa­si­rink­ti iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos lai­ką smar­kiai su­si­trau­kia, o pa­si­rin­ku­sie­ji lū­ku­ria­vi­mą gy­vo­se ei­lė­se ne­iš­ven­gia­mai yra pri­vers­ti gaiš­ti il­giau.</p> <p>* * *</p> <p>UAB „Skir­li­ta“ tech­ni­nės ap­žiū­ros sto­ty­se Aly­tu­je, Va­rė­no­je, Drus­ki­nin­kuo­se, Laz­di­juo­se, Prie­nuo­se pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra at­lie­ka­ma ir ben­dra ei­lės tvar­ka. Dar­bo lai­ką ir ki­tą svar­bią in­for­ma­ci­ją ga­li­ma ras­ti sve­tai­nė­je www.ap­ziu­ra.lt.</p> <p> </p> <p>* * *</p> <p>Pa­kon­sul­tuo­ti ir at­sa­ky­ti į vi­sus tech­ni­nės ap­žiū­ros klau­si­mus Jums vi­suo­met pa­si­ren­gęs UAB „Skir­li­ta“ tech­ni­nis di­rek­to­rius Ro­mu­al­das Skais­gi­rys – tel. 8 618 43808.</p> <p class="text-align-right">Pau­lius Ka­te­lė</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_20200506_090305%20skirlita.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1450-2wDymt52tvw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_20200506_090305%20skirlita.jpg" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_20200506_090323%20skirlita_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1450-2wDymt52tvw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_20200506_090323%20skirlita_0.jpg" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-27648" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589493367"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Annabel Enzo</span> - Pen, 2020-05-15 - 00:56</p> </li> <a href="/comment/27648#comment-27648" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/27648#comment-27648" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerbdamas jus ir jūsų burtus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerbdamas jus ir jūsų burtus, privalau visiems pranešti apie šį liudijimą. Aš buvau pas kitus rašytojus, nemačiau jokio rezultato. Aš tik norėjau, kad atvažiuotų pas tave anksčiau, ir aš iš tavęs pasielgiau geriausiai. Mano buvęs vyras dingo metams ir aš visur ėjau į pagalbą pas kitus burtų taksatorius, tačiau jokio rezultato nepateikiau, kol mano draugas mane supažindino su dr. Ilekhojie. Po to, kai buvo sutaikytas Burtas, aš pagaliau sulaukiau iš jo skambučio. Jo burtai padarė stebuklus, o mano vyras vėl su meile. Tai stebuklas! Staiga jis grįžo su gėlėmis sakydamas, kad turėčiau jam atleisti, buvau tikrai sukrėstas, kai mano vyras atsiklaupė maldaudamas atleidimo ir norėdamas priimti jį atgal .. Man tikrai trūksta žodžių ir džiaugsmo, tu esi Dievas, pasiųstas aš ir visa mano šeima. Ir dabar aš vėl esu linksma moteris. Didelis ačiū dr. Ilehojie. Kiekvienas, ieškantis tikro burtininko, turėtų susisiekti su gydytoju Ilehojie el. Paštu <a href="mailto:gethelp05@gmail.com">gethelp05@gmail.com</a> arba galite susisiekti su juo tiesiogiai jo „Whatsapp“ tinkle +2348147400259</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=27648" token="A0UQT2tONLMzQQj-vWdl-7VEC2waPnB0BqdwQB-MInU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1450&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="g8WWnaFXP6HcnVbuqSKhwtZhi7FWL6h5-HEGElX_JGA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 11 May 2020 06:41:32 +0000 vyrredaktorius 1450 at https://www.alytausnaujienos.lt Smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je su­ak­ty­vė­jo, re­a­guo­ja­ma ne­del­siant https://www.alytausnaujienos.lt/smur-tas-ar-ti-mo-je-ap-lin-ko-je-su-ak-ty-ve-jo-re-guo-ja-ma-ne-del-siant <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/53-13429" rel="bookmark"> Nr. <span> 53 (13429) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/sarknickas.jpg?itok=_uqWmCDM" width="344" height="287" alt="Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „Ne­ty­lė­ki­te, ap­sau­go­ki­te sa­ve, sa­vo svei­ka­tą ir sau­gu­mą, ne­leis­ki­te bū­ti že­mi­na­mi ir skriau­džia­mi.“" title="Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „Ne­ty­lė­ki­te, ap­sau­go­ki­te sa­ve, sa­vo svei­ka­tą ir sau­gu­mą, ne­leis­ki­te bū­ti že­mi­na­mi ir skriau­džia­mi.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ka­ran­ti­nas, izo­lia­ci­ja tu­ri reikš­min­gų pa­sek­mių smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je mas­tams: bu­vi­mas vi­są lai­ką kar­tu šei­mo­se ke­lia įtam­pą ir ne­abe­jo­ti­nai tu­ri įta­kos pa­si­kei­tu­siam tiek smur­tau­to­jo, tiek smur­to au­kos el­ge­siui.</p> <p>Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu iš­kvie­ti­mų dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je skai­čius iš­au­go apie 20 pro­cen­tų. Prog­no­zuo­ja­ma, kad be­si­tę­sian­tis ka­ran­ti­nas, eko­no­mi­kos nuos­mu­kis, ne­dar­bo ly­gio au­gi­mas ir at­ei­ty­je ne­igia­mai veiks smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ly­gį.</p> <p>Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Re­na­tas Po­žė­la in­for­ma­vo, kad, at­si­žvel­giant į šias ten­den­ci­jas, ben­dra­dar­biau­jant Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Ben­dra­jam pa­gal­bos cen­trui, pa­reng­tas Smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pre­ven­ci­jos ka­ran­ti­no dėl CO­VID-19 lai­ko­tar­piu prie­mo­nių pla­nas, taip pat Po­li­ci­jos įstai­gų veiks­mų, sie­kiant už­tik­rin­ti kai­miš­kų vie­to­vių gy­ven­to­jų sau­gu­mą, pla­nas.</p> <p>R.Po­žė­los tei­gi­mu, ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu po­li­ci­jos įstai­gų veiks­mai, re­a­guo­jant į pra­ne­ši­mus apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, su­ak­ty­vė­jo, į juos re­a­guo­ja­ma ne­del­siant. Sie­kiant kuo ge­riau ap­sau­go­ti smur­to au­kų tei­ses ir tei­sė­tus in­te­re­sus, ak­ty­viai ben­dra­dar­biau­ja­ma su spe­cia­li­zuo­tais pa­gal­bos cen­trais, tei­kian­čiais pa­gal­bą nuo smur­to nu­ken­tė­ju­siems as­me­nims, Lie­tu­vos mo­te­rų tei­sių įtvir­ti­ni­mo aso­cia­ci­ja, vie­ni­jan­čia spe­cia­li­zuo­tą pa­gal­bą tei­kian­čius cen­trus.</p> <p>Ak­cen­tuo­tas spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­trų vaid­muo, tei­kiant kom­plek­si­nę pa­gal­bą smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pa­ty­ru­siems as­me­nims. Jiems tei­kia­mos in­for­ma­vi­mo, kon­sul­ta­vi­mo, tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gos, taip pat psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jos.</p> <p>Anot Spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­trų val­dy­bos pir­mi­nin­kės Jur­gi­tos Cins­kie­nės, sie­kiant ge­rin­ti smur­to pre­ven­ci­ją ir nu­ken­tė­ju­sių­jų ap­sau­gą, bū­ti­na plės­ti pa­gal­bos tei­ki­mo nu­ken­tė­ju­siems as­me­nims prie­mo­nes.</p> <p>No­riu pa­pra­šy­ti šei­mų, vai­kų, mo­te­rų, jaut­rių žmo­nių: ne­ty­lė­ki­te, ap­sau­go­ki­te sa­ve, sa­vo svei­ka­tą ir sau­gu­mą, ne­leis­ki­te bū­ti že­mi­na­mi ir skriau­džia­mi. Kreip­ki­tės į vi­sas vie­šai pa­skelb­tas ins­ti­tu­ci­jas, nu­ro­dy­tas te­le­fo­nų li­ni­jas. Jei ša­lia yra žmo­gus, ku­riam sun­ku ka­ran­ti­no lai­ko­tar­py­je iš­bū­ti, iš­klau­sy­ki­te, ne­pa­li­ki­te jo li­ki­mo va­liai. Tie­sa, ga­li­ma nau­do­tis švel­ni­nan­čio­mis ka­ran­ti­no są­ly­go­mis – lai­kan­tis pa­skelb­tų Vy­riau­sy­bės nu­ro­dy­mų iš­ei­ki­te į gam­tą ar ki­tas vie­tas.</p> <p>Pa­dė­ti ki­tam at­ras­ti pras­mę – ne­reiš­kia jam tą pras­mę duo­ti. Ta­čiau jei žmo­gų iš­klau­sy­si, at­sa­ky­mus pa­sau­lio su­vo­ki­me jis ras pats. (Se­suo Mo­ni­ka, Je­ru­za­lės Šv. Lui­so li­go­ni­nės va­do­vė).</p> <p> </p> <p class="text-align-right">LR Sei­mo na­rys, Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas</p> <p class="text-align-right">Ro­ber­tas Šar­knic­kas</p> <p class="text-align-right"> </p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0033</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-27647" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589493367"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Annabel Enzo</span> - Pen, 2020-05-15 - 00:56</p> </li> <a href="/comment/27647#comment-27647" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/27647#comment-27647" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerbdamas jus ir jūsų burtus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerbdamas jus ir jūsų burtus, privalau visiems pranešti apie šį liudijimą. Aš buvau pas kitus rašytojus, nemačiau jokio rezultato. Aš tik norėjau, kad atvažiuotų pas tave anksčiau, ir aš iš tavęs pasielgiau geriausiai. Mano buvęs vyras dingo metams ir aš visur ėjau į pagalbą pas kitus burtų taksatorius, tačiau jokio rezultato nepateikiau, kol mano draugas mane supažindino su dr. Ilekhojie. Po to, kai buvo sutaikytas Burtas, aš pagaliau sulaukiau iš jo skambučio. Jo burtai padarė stebuklus, o mano vyras vėl su meile. Tai stebuklas! Staiga jis grįžo su gėlėmis sakydamas, kad turėčiau jam atleisti, buvau tikrai sukrėstas, kai mano vyras atsiklaupė maldaudamas atleidimo ir norėdamas priimti jį atgal .. Man tikrai trūksta žodžių ir džiaugsmo, tu esi Dievas, pasiųstas aš ir visa mano šeima. Ir dabar aš vėl esu linksma moteris. Didelis ačiū dr. Ilehojie. Kiekvienas, ieškantis tikro burtininko, turėtų susisiekti su gydytoju Ilehojie el. Paštu <a href="mailto:gethelp05@gmail.com">gethelp05@gmail.com</a> arba galite susisiekti su juo tiesiogiai jo „Whatsapp“ tinkle +2348147400259</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=27647" token="1HRRw3t2ZqkSKB5o3VXkgPL0lamqdGL7PmnoURvv6Hs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-27153" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589262337"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ar ne?</span> - Ant, 2020-05-12 - 08:45</p> </li> <a href="/comment/27153#comment-27153" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/27153#comment-27153" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Negebėdami sėkmingai vystyt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Negebėdami sėkmingai vystyt valstybės per es paramos projektus ir gerint žmonėms sau valstybę praskolinėja nemastydami kas atiduos. Ir su verslininkais išsidalija ir dar lankais pašaudyt užsimano. Kaip rimtoj policinėj valstybėj. Seime kartu su konservatoriais pasitvirtinę vsd vadovą antrai kadencijai ramūs. Pritingi net demokratiją valdyme imituot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=27153" token="EAySrcTvHU5vxVYlxYcAvaRFvvWMQ2ppAV8BAA1uCwI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-27005" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589204237"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ačiū</span> - Pir, 2020-05-11 - 16:37</p> </li> <a href="/comment/27005#comment-27005" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/27005#comment-27005" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">taip, žmonėms reikalinga…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>taip, žmonėms reikalinga pagalba, ačiū, kad rūpinatės robertai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=27005" token="PUOS0C_qHtHn72U-xrlvYv0w3h5YZ7-Y8eqM26BfRfs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26999" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589202815"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Artyn</span> - Pir, 2020-05-11 - 16:13</p> </li> <a href="/comment/26999#comment-26999" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26999#comment-26999" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kuo rinkimai artyn, tuo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kuo rinkimai artyn, tuo šitas mūsų pseudo atstovas aktyvesnis. Jau ir mūsų komentarų nebijo, leidžia savo rašliavą komentuoti, kad tik vėl prie to lovio pripultų</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26999" token="X6Wx30w-aF9d6USbJIxdFxyRY726xvasK-3UfyGMKB0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26641" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589101489"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>priežastys</span> - Sek, 2020-05-10 - 12:04</p> </li> <a href="/comment/26641#comment-26641" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26641#comment-26641" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Smurto priežastys sunkėja…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Smurto priežastys sunkėja žmonėms išgyvenimo salygos ir neišlaiko. Reiškias per smurtą ir kitus nužmogėjimus. Todėl, kad ir prie šių valdžioje nuvystoma Lietuva iki didžiausios socialinės atskirties per es. Reiškia per žmonių skurdinimą sunkėja salygos išgyvent ir smurtai...O šis nebūt artistas. Bet Alytaus miestas tokį rinkdami į seimą skaitė, kad vertas būt seime ir valstybę..nuvaldyt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26641" token="d3uCHu0fRe7xFSlfDrpnM9sAGqFZEBBcShXtyuKgLF8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26631" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589100012"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>negebantis</span> - Sek, 2020-05-10 - 11:40</p> </li> <a href="/comment/26631#comment-26631" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26631#comment-26631" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal seimo nario…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal seimo nario kompetenciją negebantis teikt rimtų Alytaus miesto ir valstybės kūrimo ir vienijančių strategijų bei suvaldyt spectarnybų išsidirbinėjimą. Ko dėka valdžioje išsilaiko ir didžiausias iki šiol nuopolis Alytaus miesto valdyme. Su savo valstiečių frakcijos išsidirbinėjimais miesto taryboje.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26631" token="HpCllsTdyK_l8MnZ8O0frfXtudHi-QYpldApmV4AjBE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1446&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="zO7w1DD6yyFMycB-wHjeUIb_98yqFubvbXd1dfWwOmg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 08 May 2020 12:22:27 +0000 vyrredaktorius 1446 at https://www.alytausnaujienos.lt Se­ni daik­tai – nau­jos ga­li­my­bės. At­ras­ki­me jas kar­tu! https://www.alytausnaujienos.lt/se-ni-daik-tai-nau-jos-ga-li-my-bes-ras-ki-me-jas-kar-tu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/52-13428-0" rel="bookmark"> Nr. <span> 52 (13428) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/TikoTiks%20pastatas.jpg?itok=mHOo2ame" width="344" height="287" alt="„Ti­ko­Tiks“" title="„Ti­ko­Tiks“ – erd­vė ir ga­li­my­bė veik­loms, su­si­ju­sioms su daik­tų pa­kar­to­ti­niu nau­do­ji­mu. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>To­kių ga­li­my­bių to­li ieš­ko­ti ne­rei­kia – jų yra ir pas mus. Ne vie­ną ga­li pa­siū­ly­ti Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (ARATC), jau su­kū­ręs daik­tų mai­nų in­fra­struk­tū­rą – re­gio­ne vei­kia 19 daik­tų mai­nų punk­tų „Mai­nu­kas“ bei pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo cen­tras „Ti­ko­Tiks“ – ir ieš­kan­tis to­les­nio jų pa­nau­do­ji­mo mo­de­lio.</p> <p>„No­ri­me su­kur­ti veik­los mo­de­lį, ku­ris bū­tų pa­trauk­lus, pri­im­ti­nas ir nau­din­gas tiek ver­slu už­si­i­man­tiems as­me­nims, tiek ir ne pel­no sie­kian­čioms or­ga­ni­za­ci­joms, no­rin­čioms kur­ti ir ga­min­ti iš nau­do­tų daik­tų“, – sa­kė ARATC di­rek­to­rius Al­gir­das Rei­pas.</p> <p>Anot jo, aukš­tą at­lie­kų tvar­ky­mo kul­tū­rą tu­rin­čio­se ša­ly­se yra įkur­ti pre­ky­bos cen­trai, ku­riuo­se pre­kiau­ja­ma tik iš nau­do­tų daik­tų, ne­rei­ka­lin­gų me­džia­gų su­kur­tais ga­mi­niais. To­kiuo­se cen­truo­se vyks­ta mo­ky­mai ir edu­ka­ci­jos, or­ga­ni­zuo­ja­mos kon­fe­ren­ci­jos spe­cia­liai tam įreng­to­se sa­lė­se. Čia su­da­ro­mos ga­li­my­bės dirb­ti as­me­nims iš so­cia­liai pa­žei­džia­mų vi­suo­me­nės gru­pių, ku­ria­mi ver­slo star­tuo­liai, tel­kian­tys ga­min­to­jus ir kū­rė­jus iš at­lie­kų.</p> <p>„Pa­vyz­džių yra įvai­rių. Pa­si­nau­do­da­mi jų pa­tir­ti­mi, įver­tin­da­mi sa­vo ga­li­my­bes tu­ri­me su­kur­ti tai, kas ati­tik­tų mū­sų re­gio­no žmo­nių ir ver­slo įmo­nių lū­kes­čius“, – sa­kė A.Rei­pas.</p> <p>Tai iš­si­aiš­kin­ti pa­dės ir ARATC at­lie­ka­mas ty­ri­mas „Pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo veik­los mo­de­lis Aly­taus re­gio­ne“, ku­ria­me kvie­čia­mi da­ly­vau­ti vi­si re­gio­no gy­ven­to­jai ir ver­slo įmo­nės – jiems te­rei­kia at­sa­ky­ti į ap­klau­sos klau­si­mus.</p> <p>„At­sa­ky­mai į pa­teik­tus klau­si­mus pa­dės su­pras­ti, koks yra ga­my­ba iš nau­do­tų daik­tų už­si­i­man­čių ar no­rin­čių už­si­im­ti ver­slo įmo­nių po­žiū­ris į to­kią veik­lą, kuo ga­li­me bū­ti nau­din­gi, ko­kios ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės ir for­mos jiems bū­tų pri­im­ti­nos. Taip pat svar­bu iš­si­aiš­kin­ti, kuo šia veik­la ga­li­me bū­ti nau­din­gi gy­ven­to­jams ir ne pel­no sie­kian­čioms or­ga­ni­za­ci­joms“, – sa­kė ty­ri­mo ko­or­di­na­to­rė, ARATC ap­lin­ko­sau­gi­nio ug­dy­mo ir pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo pa­da­li­nio va­do­vė Ag­nė Ju­čie­nė.</p> <p>Anot jos, vyk­dant ty­ri­mą, bus sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti, ko­kia pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo veik­la žmo­nės už­si­i­ma ar­ba no­rė­tų už­si­im­ti, iš kur gau­na daik­tų pa­kar­to­ti­niam nau­do­ji­mui, ko­kie veiks­niai, jų ma­ny­mu, stab­do pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo vys­ty­mą­si ša­ly­je bei re­gio­ne ir kas ska­tin­tų šį pro­ce­są, ko­kia eko­no­mi­nė ben­dra­dar­bia­vi­mo su ARATC for­ma jiems bū­tų pri­im­ti­na ir kt.</p> <p>Pir­mo­sios ben­dra­dar­bia­vi­mo tiek su ver­slo įmo­nė­mis, tiek su so­cia­li­nių pa­slau­gų bei ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jo­mis užuo­maz­gos Aly­taus re­gio­ne jau yra.</p> <p>ARATC vyk­do­ma veik­la pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo sri­ty­je su­do­mi­no se­nų bal­dų at­nau­ji­ni­mu už­si­i­man­čius ver­sli­nin­kus, dėl mai­nų punk­tuo­se su­rink­tų daik­tų to­les­nio nau­do­ji­mo ta­ria­ma­si su Nak­vy­nės na­mais, su Aly­taus ne­įga­lių­jų už­im­tu­mo die­nos cen­tru ben­dra­dar­biau­ta iš užuo­lai­dų at­rai­žų siu­vant daug­kar­ti­nio nau­do­ji­mo mai­še­lius vai­siams ir dar­žo­vėms.</p> <p>Ta­čiau tiks­las yra iš­vys­ty­ti daug pla­tes­nę pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo veik­lą ir po „Ti­ko­Tiks“ žen­klu su­telk­ti kuo dau­giau ja už­si­i­man­čių žmo­nių, ku­rie pa­kar­to­ti­niam nau­do­ji­mui ruoš­tų ir nau­do­tų elek­tros ir elek­tro­ni­nę įran­gą, bal­dus, na­mų apy­vo­kos ir in­ter­je­ro daik­tus, sta­ty­bi­nių ir re­mon­to me­džia­gų li­ku­čius, au­di­nių at­rai­žas, vai­kų prie­žiū­ros reik­me­nis, žais­lus, dra­bu­žius, ava­ly­nę, dvi­ra­čius, laik­ro­džius ir ki­tus ne­rei­ka­lin­gus bei ne­pa­vo­jin­gus daik­tus.</p> <p>„Esa­me pra­di­nia­me nau­jos veik­los kū­ri­mo eta­pe. Žmo­nių nuo­mo­nė, pa­ste­bė­ji­mai ir pa­tir­tis yra la­bai svar­bi, at­ran­dant vi­soms pu­sėms nau­din­gą, su­pran­ta­mą ir pri­im­ti­ną ben­dra­dar­bia­vi­mo for­mą“, – kal­bė­jo A.Ju­čie­nė, kvies­da­ma da­ly­vau­ti ap­klau­so­je. Tą pa­da­ry­ti ga­li­te, at­si­da­rę vie­ną iš že­miau esan­čių nuo­ro­dų (žr. <a href="www.aly­taus­nau­jie­nos.lt">www.aly­taus­nau­jie­nos.lt</a>)</p> <p><strong>Klau­si­mai ver­slo veik­la už­si­i­man­čioms or­ga­ni­za­ci­joms ir as­me­nims</strong></p> <p><a href="https://forms.gle/Rjy­Ah3SBo4BmLodk7">https://forms.gle/Rjy­Ah3SBo4BmLodk7</a> </p> <p><strong>Klau­si­mai ne pel­no sie­kian­čioms or­ga­ni­za­ci­joms (vie­šo­ji įstai­ga, aso­cia­ci­ja, vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja, pa­ra­mos fon­das, ini­cia­ty­vos ir pan.)</strong></p> <p><a href="https://forms.gle/CbH5gzNk4nU­HU­eZX9">https://forms.gle/CbH5gzNk4nU­HU­eZX9</a> </p> <p><strong>Klau­si­mai gy­ven­to­jams</strong></p> <p><a href="https://forms.gle/URt4y1L4XaTtqv9H8">https://forms.gle/URt4y1L4XaTtqv9H8</a> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p class="text-align-right">ARATC inf.</p> <p class="text-align-right"> </p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0030</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/TikoTiks%20pastatas_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1441-2wDymt52tvw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/TikoTiks%20pastatas_0.jpg" width="1701" height="952" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/TikoTiks%20vidus.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1441-2wDymt52tvw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/TikoTiks%20vidus.jpg" width="1701" height="952" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25631" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588836679"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>klausimas</span> - Ket, 2020-05-07 - 10:31</p> </li> <a href="/comment/25631#comment-25631" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25631#comment-25631" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Anoje kadencijoje taryboje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Anoje kadencijoje taryboje buvo net 2 darbo grupės sukurtos. Jad teikt siūlymus dėl atliekų tvarkymo geresnių sprendimų alytiškių labui. Iki šiol ir šioje kadencijoje jau tylu. Dėl atliekų tvarkymo problemų nėra. Nors matos nelabai ir randa kuo užsiimt vos ne per šeimas susidarbinę, dėl vadovo kadencijų problemų ir nėra.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25631" token="tR3UeRFopNxWhIKOCp7SHvQJkKlEsNPOdcGrQe070NU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1441&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="10UncGU-Uda2N9BjysZhwKFSRfbhleVtz9lFoL6A_7g"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 07 May 2020 05:44:26 +0000 vyrredaktorius 1441 at https://www.alytausnaujienos.lt Pa­va­sa­rio ne­pa­grei­tin­si, in­ter­ne­tą – ga­li https://www.alytausnaujienos.lt/pa-va-sa-rio-ne-pa-grei-tin-si-ter-ne-ta-ga-li <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Balandis 24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/49-13425" rel="bookmark"> Nr. <span> 49 (13425) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-04/Rolandas%20Taurage.jpg?itok=KuDWL3W-" width="344" height="287" alt="Rolandas_Tauragė" title="Tauragėje dirbantis „Telia“ inžinierius Rolandas Ščerveninas sako, kad amžius nesvarbu – kokybiško interneto reikia visiems." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Siū­le­lis, per­ke­lian­tis į XXI am­žių</h3> <p>„In­for­ma­ci­ją švie­sos grei­čiu jis tik­rai at­ga­be­na, bet na­muo­se švie­siau dėl švie­so­lai­di­nio in­ter­ne­to ne­bus. Švie­siau bus tik gal­vo­je, nes toks in­ter­ne­tas pa­dės ko­ky­biš­kiau dirb­ti, mo­ky­tis, ben­drau­ti ir pra­mo­gau­ti“, – sa­ko Klai­pė­dą švie­so­lai­di­niu in­ter­ne­tu ap­rū­pi­nan­tis „Te­lia“ in­ži­nie­rius Min­dau­gas Švo­ba.</p> <p> </p> <p>Jis pa­tvir­ti­na, kad izo­liuo­tos, plau­ko sto­rio stik­li­nės gi­jos nei švie­sos, nei ki­to­kių ban­gų į iš­orę ne­sklei­džia. „Jei ir per­kirp­tum, nei spin­du­lių, nei švie­se­lės ki­ta­me ga­le pli­ka aki­mi ne­pa­ma­ty­tum“, – tei­gia M. Švo­ba.</p> <p> </p> <p>Švie­so­lai­di­nį in­ter­ne­tą pir­mą­kart iš­ban­džiu­sius žmo­nes nu­ste­bi­na jo grei­tis, o iš­ly­dė­da­mi in­ži­nie­rių žmo­nės džiau­gia­si, kad pa­ga­liau gy­vens XXI am­žiu­je.</p> <p> </p> <h3>Švie­so­lai­dis rū­sy­je – ne agur­kams ma­ri­nuo­ti</h3> <p>Grei­to ir sta­bi­laus in­ter­ne­to žmo­nėms la­biau­siai rei­kia na­muo­se, ypač da­bar, per ka­ran­ti­ną, kai tarp ke­tu­rių sie­nų pra­lei­džia­me ko­ne vi­są pa­rą. Bet pa­si­tai­ko ir iš­skir­ti­nių at­ve­jų.</p> <p> </p> <p>An­tai vie­nas M. Švo­bos klien­tas švie­so­lai­di­nį in­ter­ne­tą įsi­ve­dė... dau­gia­bu­čio na­mo rū­sy­je. Mat ten mo­bi­lu­sis ry­šys – sil­pnas, o žmo­gus rū­sy­je ma­lo­niai leis­da­vo lai­ką įsi­ren­gęs po­il­sio erd­vę su sū­ku­ri­ne vo­nia.</p> <p>Žiū­rė­ti fil­mus sprag­sint vo­nios bur­bu­liu­kams su švie­so­lai­džiu ga­li­ma net ir bun­ke­ry­je, su są­ly­ga, kad iki jo bus at­ves­tas ko­ky­biš­ko in­ter­ne­to lai­das.</p> <p> </p> <p>Ki­tas klai­pė­die­čiui į at­min­tį įstri­gęs at­ve­jis – kai švie­so­lai­di­nio in­ter­ne­to lai­dą ati­tie­sė į 95-erių sen­jo­rės būs­tą.</p> <p>Jai pa­ti­ki­mo in­ter­ne­to rei­kė­jo tam, kad ga­lė­tų vir­tu­a­liai ben­drau­ti su sa­vo pro­vai­kai­čiais.</p> <p> </p> <h3>Gy­ve­ni­mą kei­čian­tis ry­šys</h3> <p>Kad ko­ky­biš­ko in­ter­ne­to rei­kia vi­siems, pa­tvir­ti­na ir ki­ti „Te­lia“ in­ži­nie­riai.</p> <p> </p> <p>Štai Tau­ra­gė­je be­si­dar­buo­jan­tis „Te­lia“ in­ži­nie­rius Ro­lan­das Ščer­ve­ni­nas pa­sa­ko­ja švie­so­lai­di­nį in­ter­ne­tą at­ve­dęs 85-erių sen­jo­rui ne­re­giui, ku­ris kom­piu­te­riu nau­do­ja­si va­do­vau­da­ma­sis gar­so ko­man­do­mis.</p> <p> </p> <p>Tu­rė­da­mi grei­tą ir pa­ti­ki­mą in­ter­ne­tą, žmo­nės in­ter­ne­tu ben­drau­ja su Lie­tu­vo­je ar už­sie­ny­je gy­ve­nan­čiais ar­ti­mai­siais, su­si­mo­ka mo­kes­čius, skai­to nau­jie­nas ar tie­siog pail­si žiū­rė­da­mi links­mus vaiz­de­lius. Ir nors moks­li­niais ty­ri­mais ne­įro­dy­ta, yra ma­nan­čių, kad švie­so­lai­di­nį in­ter­ne­tą įsi­ve­du­sius se­ne­lius daž­niau lan­ko anū­kai. Ypač tie, ku­riems svar­būs del­sos ro­dik­liai. Kas žai­džia kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus, su­pras.</p> <p> </p> <h3>Įve­da ir per 15 mi­nu­čių</h3> <p>Tau­ra­giš­kis taip pat pa­nei­gia mi­tą, kad švie­so­lai­di­nį in­ter­ne­tą įves­ti su­dė­tin­ga. „Kar­tą švie­so­lai­di­nį in­ter­ne­tą įve­džiau pa­sie­ny­je gy­ve­nan­čiam žmo­gui, kur ne­vei­kė net mo­bi­lu­sis ry­šys“, – sa­ko R. Ščer­ve­ni­nas.</p> <p> </p> <p>Jei yra tech­ni­nės ga­li­my­bės, įpras­tai švie­so­lai­di­nis in­ter­ne­tas įve­da­mas tą pa­čią ar ki­tą die­ną nuo klien­to krei­pi­mo­si. Anot R. Ščer­ve­ni­no, dar­bai daž­niau­siai už­trun­ka nuo 15 mi­nu­čių iki po­ros va­lan­dų. Įsi­ve­dus švie­so­lai­dį, na­mų re­mon­tuo­ti tik­rai ne­rei­kia – blo­giau­sia, kas ga­li nu­tik­ti, tai sie­no­je iš­gręž­ta siau­ra sky­lė, nors daž­nu at­ve­ju ir jos ne­rei­kia, o lai­dus in­ži­nie­riai pa­si­sten­gia kaip įma­no­ma pa­slėp­ti.</p> <p> </p> <p>Jei ir jūs no­ri­te pa­ties ga­lin­giau­sio švie­so­lai­di­nio in­ter­ne­to, kol „Te­lia“ sa­lo­nai už­da­ry­ti, dau­giau su­ži­no­ti ir jį už­si­sa­ky­ti ga­li­te už­su­kę į „Te­lia“ in­ter­ne­to sve­tai­nę www.te­lia.lt ar­ba pa­skam­bi­nę tel. 1817.</p> <p> </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=W7FUvIs_y_I&amp;feature=youtu.be">https://youtu.be/W7FUvIs_y_I</a></p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/Mindaugas%20Klaipeda.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1404-2wDymt52tvw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/Mindaugas%20Klaipeda.jpg" width="2098" height="1106" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/Rolandas%20Taurage_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1404-2wDymt52tvw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/Rolandas%20Taurage_0.jpg" width="2098" height="1106" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1404&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="K4OR7Jh2J1OCRqel0O0nU7f5ttACVyUUMYidRwWFyH0"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 24 Apr 2020 11:56:42 +0000 vyrredaktorius 1404 at https://www.alytausnaujienos.lt Magnetai – geras namų dekoro elementas https://www.alytausnaujienos.lt/magnetai-geras-namu-dekoro-elementas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/30-13406" rel="bookmark"> Nr. <span> 30 (13406) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/magnets.jpg?itok=yHTklD5j" width="344" height="287" alt="magnerai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Viena tokių smulkmenų yra <a href="https://kanceliarinesprekes.lt/591-magnetukai">dekoravimo magnetukai,</a> kurie puikiai atlieka šias dvi svarbias funkcijas.</p> <h2>Magnetų stiliaus kismas</h2> <p>Paminėjus magnetukus daugeliui mintyse iškyla pilkų, apvalių daiktų vaizdas, tačiau šiuo metu prekybos vietose galima rasti kur kas įmantresnių, ne tokių neutralių magnetukų, kurie dedami ne tik po daiktu, tačiau ir ant jo viršaus. Gana populiarūs vaikiški magnetai, kurie dažniausiai atrodo kaip įvairiausi personažų herojai, gamtos reiškiniai, gyvūnai. Suaugusiems dažniausiai rekomenduojami dekoravimo magnetukai, kurie yra geometrinių figūrų, ryškių arba juodos spalvos, tad puikiai tinka ne tik namuose, tačiau ir biure.</p> <h2>Magnetai – ne tik ant šaldytuvo</h2> <p>Daugeliui atrodo, kad dažniausia magnetų paskirtis yra klijuoti raštelius, nuotraukas bei piešinius ant šaldytuvo. Tiesiog daugelio žmonių namuose tai tapo klasika, kuri simbolizuoja namų jaukumą.</p> <p>Visgi, šiuo metu magnetų panaudojimo galimybės yra kur kas platesnės, tad daugelis džiaugiasi, kad jie savo galia traukia ne tik šaldytuvus arba radiatorius, tačiau taip pat ir specialias lentas, kurios dažniausiai laikomos vaiko kambaryje. Jos tampa ne tik labai funkcionaliu daiktu, kuris padeda kur kas paprasčiau planuoti savo dieną, tačiau taip pat ir stilingu interjero akcentu, kuris gali papuošti namus.</p> <h2>Ne visi magnetai – galingi</h2> <p>Pradėjus ieškoti labiausiai tinkamų dekoravimo magnetų turite nepamiršti, kad šiuo metu rinkoje pasiūla yra labai plati. Jie varijuoja ne tik savo stiliumi, tačiau taip pat ir galia, kuri geba išlaikyti tam tikrus daiktus. Problema, kad norėdami sutaupyti žmonės perka labai pigius. Jie dažniausiai ne tik kad neužtektinai galingi, tačiau visiškai neturi jėgos ir net popieriaus lapo išlaikymas ant šaldytuvo – neįmanoma. Štai todėl svarbu pasirinkti patikimą prekybos vietą, kur parduodami geriausios kokybės magnetai.</p> <p>Tokia smulkmena kaip magnetas gali suteikti Jūsų namams kur kas daugiau estetikos, daugiau jaukumo, galiausiai, padėti dekoruoti namus labai paprastai. Svarbiausia, kad jie yra pigūs, o dekoravimo magnetai – labai įvairūs.<br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/mag.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1288-2wDymt52tvw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/mag.jpg" width="354" height="231" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1288&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="jB7AmeQccCnpWP6eLpXm_-ljPk2BIAumvp8xacTLoUk"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 10 Mar 2020 13:04:52 +0000 vyrredaktorius 1288 at https://www.alytausnaujienos.lt Paskola: kada naudinga ir patarimai, kaip ją lengviau gauti https://www.alytausnaujienos.lt/paskola-kada-naudinga-ir-patarimai-kaip-ja-lengviau-gauti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/27-13403" rel="bookmark"> Nr. <span> 27 (13403) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/business-3560934_1280_1.jpg?itok=9dZEPv0c" width="344" height="287" alt="nuorauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Kada paskola gali būti išmintingas sprendimas</h3> <p>Kiekvienas vartotojas dėl paskolos internetu kreipiasi turėdamas labai skirtingą tikslą, todėl rinkoje taip pat galima rasti ir labai daug skirtingų rūšių paskolų. Dėl šios priežasties visų pirma reikėtų pagalvoti, kokios rūšies paskolos jums reikėtų ir ar paskola galėtų būti išmintingas jūsų užsibrėžto tikslo siekimui skirtas sprendimas, pataria <a href="https://finance43.com/lt/paskolu-palyginimas/">Finance43</a> ekspertai.</p> <h3>Kreditinių kortelių trūkumo padengimas</h3> <p>Turbūt jau esate ne vieną kartą girdėję, kad turimus finansinius įsipareigojimus dengti naujomis paskolomis yra labai neišmintingas ir neatsakingas sprendimas. Tačiau kai kuriose situacijose tai gali būti pakankamai racionaliu sprendimu.</p> <p>Jei jūs turite vieną ar kelias kredito korteles, kuriose trūksta pakankamai daug lėšų, o jūsų bankai taiko labai aukštas palūkanas, galite kreiptis dėl vartojamosios paskolos internetu, tokiu būdu gautos paskolos pagalba padengiant kredito kortelių trūkumą ir jas uždarant. Jei jūsų vartojamosios paskolos palūkanos bus ženkliai žemesnės, tokiu būdu jūs galėtumėte daugiau sutaupyti – ypač, jei turimos kredito kortelių skolos jus jau kurį laiką labai reikšmingai apsunkindavo.</p> <h3>Turimų paskolų refinansavimas</h3> <p>Šiuo atveju jau yra kalbama apie paskolų refinansavimą, kuomet turimi finansiniai įsipareigojimai yra apjungiami į vieną ir perkeliami į pasirinktų kreditorių rankas. Tuomet vartotojui nebereikia kiekvieną mėnesį mokėti skirtingų paskolų grąžinimo įmokų daugiau nei keliems kreditoriams. Vietoje to, yra mokama viena vienintelė paskolos grąžinimo įmoka tiems kreditoriams, kurie refinansavo turėtas paskolas.</p> <p>Tačiau didesnis patogumas nėra vienintelis privalumas, kuriuo pasižymi paskolų refinansavimas ir dėl kurio būtų verta kreiptis į paskolų refinansavimo paslaugas siūlančius kreditorius. Visų svarbiausia, kad refinansuojant savo turimus finansinius įsipareigojimus galima sulaukti palankesnių paskolos sąlygų arba – paskolą grąžinti greičiau. Todėl jei svarstote apie vieną arba kitą, paskolų refinansavimas galėtų tapti veiksmingu finansiniu sprendimu.</p> <h3>Didesnės vertės pirkinio įsigijimas</h3> <p>Kreipimasis dėl paskolos internetu, kuomet norima įsigyti didesnės vertės pirkinį, išmintingu sprendimu gali tapti tuomet, jei jums konkretaus daikto iš tikrųjų reikia ir jis jums atrodo būtinas. Jei paskola jums tokiu atveju padės pasiekti norimą rezultatą, pvz., palengvins jūsų kasdienybę, sutaupys jums daugiau laiko, padės gauti daugiau papildomų pajamų ar kt., tuomet toks finansinis sprendimas gali būti teisingas. Tačiau norint įsigyti brangesnį pirkinį <a href="https://www.alytausnaujienos.lt/pir-ma-ji-bus-ta-jau-nos-sei-mos-ga-li-isi-gy-ti-su-vals-ty-bes-pa-ra-ma">skolintais pinigais</a>, jokiu būdu nereikėtų priimti skubotų sprendimų. Būtina gerai įvertinti savo finansines galimybes ir norimo tikslo svarbą bei būtinybę.</p> <h3>Šventės (pvz., vestuvių) organizavimas</h3> <p>Bet kuris didžiulis ir labai svarbus įvykis nusipelno didelio dėmesio ir pakankamų investicijų. Todėl nenuostabu, kad šiandien vis dažniau į kreditorius yra <a href="https://www.alytausnaujienos.lt/dau-giau-sia-siu-ly-mu-su-lauk-ta-del-kaip-bu-tu-ga-li-ma-nau-do-ti-lais-vas-vidz-gi-rio-ir-li-kis">kreipiamasi</a> norint organizuoti savo vestuvių šventę ar kitą didesnį renginį. Žinoma, galite manyti, kad tokiu atveju jūs galėsite pasinaudoti ir savo turimomis kredito kortelėmis, tačiau toks sprendimas gali gerokai apsunkinti jūsų asmeninę finansinę padėtį – ypač, jei kredito kortelės palūkanos yra labai didelės. Todėl norint finansuoti savo būsimos šventės organizavimą, galima pagalvoti ir apie vartojamąsias paskolas, kurioms įprastai yra taikomos žemesnės palūkanos.</p> <h3>Nekilnojamojo turto įsigijimas</h3> <p>Įprastai nekilnojamojo turto objekto įsigijimas pasinaudojus kreditu yra priskiriamas investicijai. Trumpiau tariant, tokios paskolos yra vadinamos racionaliais kreditais. Nepaisant to, jog jų atveju kreditoriams yra įsipareigojama labi ilgam laikui, jos galiausiai padeda įsigyti NT objektą, kuris padengus paskolą, suteikia vartotojui galimybę įsigyti nuosavą turtą. Tai reiškia, kad tokia paskola gali padėti įsigyti turtą, kurio vertė laikui bėgant gali kilti.</p> <h3>Kitos priežastys</h3> <p>Vardinti priežastis, kodėl vartotojai gali kreiptis dėl paskolos internetu ir kuomet tai gali tapti veiksmingu pasirinkimu, galima dar labai ilgai. Tačiau svarbiausia, kad kiekvienas vartotojas suprastų pagrindinę jam reikalingos paskolos prasmę ir žinotų jos tikrąją vertę.</p> <h3>Atlikite kreditų paiešką internetu</h3> <p>Svarbu, kad prieš priimdami galutinį sprendimą jūs žinotumėte iš ko galite rinktis ir kas yra siūloma šiuolaikinėje tokių finansinių paslaugų rinkoje. Šiandien paskolas galima gauti tiek kreipiantis į komercinius bankus, tiek ir į kredito unijas, kredito bendroves ar netgi tarpusavio skolinimo platformas, kuriose paskolas suteikia kiti privatūs fiziniai asmenys.</p> <p>Niekuomet negalima <a href="https://kreditus.eu/lt/paskolu-palyginimas/greitieji-kreditai">kreiptis dėl kredito internetu</a> į pirmą pasitaikiusią bendrovę. Net jei iš pirmo žvilgsnio jums gali pasirodyti, kad atrasta pirmoji paskola pasižymi labai palankiomis sąlygomis, tai tikrai neužtikrina, jog ji yra pats palankiausias ir geriausias sprendimas. Rinkdamiesi paskolą jūs turite įvertinti visas svarbiausias detales – pradedant paskolos palūkanomis ir baigiant administraciniais paskolos sutarties sudarymo mokesčiais. Kuo daugiau informacijos jūs turėsite, tuo sėkmingesnį sprendimą jūs galėsite priimti.</p> <p>Taip pat turite pagalvoti, į kokius kreditorius jums būtų verčiausia kreiptis. Labai dažnai komerciniai bankai savo klientams gali pasiūlyti žemesnes palūkanas nei tuo tarpu kredito bendrovės. Tačiau lygiai taip pat ne vienas vartotojas palankiomis sąlygomis pasižyminčių paskolų atranda ir tarpusavio skolinimo platformose. Todėl neturėtumėte vengti skirti daugiau savo laiko ir įvertintai tai, kas jums gali būti pasiūlyta šiuolaikinėje rinkoje. Tuomet jūsų galutinis sprendimas bus objektyvus ir paremtas labai aiškiais skaičiais.</p> <h3>Rinkitės paskolą fiksuotomis palūkanomis</h3> <p>Jei norite, kad visą paskolos grąžinimo laikotarpį jums netektų baimintis dėl savo turimų finansinių įsipareigojimų ir jų dydžio kintamumo, turėtumėte orientuotis tik į tas paskolas, kurių palūkanos yra fiksuotos. Tai reiškia, kad gavę paskolą fiksuotomis palūkanomis jūs kiekvieną mėnesį mokėsite tokią pačią <a href="https://www.alytausnaujienos.lt/kam-jums-pi-ni-gai-jei-gu-ne-tu-ri-te-fan-ta-zi-jos">pinigų sumą</a>, kuria yra nustatyta jūsų iš anksto su kreditoriais sudarytoje paskolos sutartyje.</p> <p>Ir nors kartais jums gali atrodyti, kad pasirinkti paskolą kintančiomis palūkanomis yra lengviau, supraskite, jog turite galvoti ne tik apie šią akimirką, tačiau ir apie savo ateitį – ypač, jei planuojate kreditoriams įsipareigoti ilgesniam laikui.</p> <h2>Ne visos paskolos internetu yra vienodos</h2> <p>Dėl šios priežasties jūs turite skirti pakankamai laiko ir pastangų tam, kad galėtumėte surasti patį geriausią paskolos internetu pasiūlymą! Pagerinę savo asmeninį kredito reitingą, palyginę skirtingas rinkoje siūlomas paskolas ir kreipdamiesi dėl paskolos fiksuotomis palūkanomis jūs galėsite būti tikri, kad jums pasiūlytos palūkanos yra pačios žemiausios ir padedančios jums sutaupyti daugiau asmeninių lėšų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/business-3560934_1280_2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1273-2wDymt52tvw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/business-3560934_1280_2.jpg" width="853" height="905" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1273&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="4JqaMSia35har3gsPGVMnPTAWVRQsdFIk8d5wUspc4w"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 03 Mar 2020 10:04:52 +0000 vyrredaktorius 1273 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip pasirinkti tinkamus žvejybos reikmenis? https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-pasirinkti-tinkamus-zvejybos-reikmenis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/27-13403" rel="bookmark"> Nr. <span> 27 (13403) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/2-z%CC%8Cvejybos%20reikmenys.jpg?itok=jQX-k19g" width="344" height="287" alt="Zvejyba" title="Foto: Pexels.com" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2><a name="_m1v18fyhhz5n" id="_m1v18fyhhz5n"></a> Meškerė</h2> <p>Visi <a href="https://www.senukai.lt/c/sportas-laisvalaikis-turizmas/turizmo-prekes-zukle/zukles-prekes/vasaros-zukles-prekes/b5y">žvejybos reikmenys</a> yra beverčiai be meškerės. Pradedančiam žvejui rekomenduojama nepersistengti – rinkitės paprastą, nebrangią meškerę. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į svorį bei ilgį – pradedantiesiems patogiau rinktis trumpesnę ir lengvesnę meškerę.</p> <p>Meškerės gaminamos iš įvairių medžiagų, o vienos populiariausių yra grafitas ir stiklo pluoštas. Profesionaliai žvejybai dažniausiai naudojamos meškerės iš grafito, kadangi jos standesnės, lengvesnės ir tvirtesnės. Bet ir brangesnės. Na, o stiklo pluoštas yra gerokai pigesnis pasirinkimas. Iš šios medžiagos pagamintos meškerės yra kiek sunkesnės, bet labai lanksčios ir sunkiai sulaužomos.</p> <p>Kompromiso tarp šių dviejų medžiagų ieškantys žvejai gali rinktis iš stiklo pluošto ir grafito mišinio pagamintų meškerių.</p> <h2><a name="_wn3hux2321tc" id="_wn3hux2321tc"></a> Ritė</h2> <p>Ritės yra skirstomos pagal dydžius ir, visų pirmiausia, juos reikėtų suprasti. Kiekvienas gamintojas dydžius įvardina skirtingai, todėl 10 ir 1000 dydis yra vienodi. Pavyzdžiui, dydžiai gali būti skirstomi 1000, 2000, 3000... numeriais arba 10, 20, 30 – jų reikšmės tokios pačios.</p> <p>Kuo didesnė ritė, tuo didesnę žuvį galima pagauti ekstremaliomis sąlygomis. 10-40 dydis tinka nedideles žuveles gaudantiems tvenkiniuose ir ežeruose, 45-55 tinka vidutinio dydžio (5-8 kg) žuvims, o virš 60 arba 6000 dydžio galima taikytis ir į didžiausius laimikius.</p> <h2><a name="_1dik6ld825k9" id="_1dik6ld825k9"></a> Valas</h2> <p>Kuo storesnis valas, tuo jis tvirtesnis. Tačiau tai nereiškia, kad jums geriausiai tiks pats storiausias valas. Valai gaminami iš skirtingų medžiagų ir kiekvieną iš jų turi unikalių savybių. Pavyzdžiui, fluoro anglies valai yra labai atsparūs dilimui ir skaidrūs, todėl sunkiai matomi po vandeniu. Vis dėlto, pradedantiesiems rekomenduojama rinktis monofilamentinį valą – jie yra pigesni ir paprastesni.</p> <h2><a name="_poy34bxjk6rd" id="_poy34bxjk6rd"></a> Pirkite internetu</h2> <p>Žvejybos reikmenys parduodami ne tik specialiose parduotuvėse – visus reikalingus reikmenis galite rasti ir internetinėje parduotuvėje<a href="https://www.senukai.lt/c/sportas-laisvalaikis-turizmas/58o"> </a><a href="https://www.senukai.lt/c/sportas-laisvalaikis-turizmas/58o">www.senukai.lt</a>. Kviečiame apsilankyti, kadangi čia siūlomos įvairių rūšių laisvalaikio ir <a href="https://www.senukai.lt/c/sportas-laisvalaikis-turizmas/turizmo-prekes-zukle/zukles-prekes/d89">žūklės prekės</a>!</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/1-z%CC%8Cvejybos%20reikmenys.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1268-2wDymt52tvw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/1-z%CC%8Cvejybos%20reikmenys.jpg" width="4368" height="2917" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1268&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="bF_Lj9aVOYgpCnDjfN0hV9XUJZssb2LkjM_6_76LYsA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 28 Feb 2020 14:51:00 +0000 vyrredaktorius 1268 at https://www.alytausnaujienos.lt Vertimo biurai pranašesni už privačiai dirbančius vertėjus https://www.alytausnaujienos.lt/vertimo-biurai-pranasesni-uz-privaciai-dirbancius-vertejus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/18-13394" rel="bookmark"> Nr. <span> 18 (13394) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/vertimui.jpg?itok=rV3SNIqM" width="344" height="287" alt="nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Vertimo biuras Lisnora – ypač kokybiškas vertimas</h2> <p>Vertimo biuras visada reikš didesnį patikimumą. Labai tikėtina, kad ilgus metus veikianti įmonė gebės garantuoti ir gerokai aukštesnę vertimo kokybę bei mažesnę klaidos tikimybę (aukšto lygio įmonės samdo aukštą kvalifikaciją turinčius vertėjus, kalbininkus bei užsienio kalbų redaktorius).</p> <p>Didesnes specialistų komandas turinčių vertimų biuruose darbuojasi pačių įvairiausių specializacijų vertėjai. Tai leidžia tikėtis, kad specifinis: juridinis, turistinio pobūdžio ar techninės srities dokumentas bus išverstas taip profesionaliai, kad skaitomas vertimas prilygs originalui. Toks paslaugų lygis yra paaiškinamas paprastai – vertimo biuruose dirbantiems žmonėms įprasta periodiškai kelti savo kvalifikaciją seminaruose ar mokymuose.</p> <p>Ypač kompetentinga specialistų komanda gali didžiuotis <a href="http://vertimai.lisnora.lt/">vertimo biuras Vilniuje „Lisnora“</a>, kuris nuolat įvairiausiais būdais stengiasi gerinti vertimo darbų kokybę. Strategiškai patogioje vietoje veikiantis vertimų biuras gali pasiūlyti profesionalius vertimus tiek raštu, tiek žodžiu. Čia dirbančių profesionalų pagalbos galima tikėtis, visiškai nepriklausomai nuo projekto dydžio. Vertimo biurą „Lisnora“ jau yra įvertinę tie, kuriems kilo poreikis kokybiškai išversti ir suredaguoti ne tik specifinio pobūdžio tekstą – čia nesunkiai bus išversti ir patvirtinti asmens dokumentai, pažymos, ligos istorijos, brandos atestatai bei diplomai. Įmonėje vienodai laukiami tiek privatūs klientai, tiek įmonės, kurioms prireikia sutarčių, sertifikatų, ataskaitų ir kitų vidinių dokumentų ar reklaminio pobūdžio tekstų vertimo.</p> <h2>Vertimo biurai – platus paslaugų spektras</h2> <p>Apostilė. Dar viena papildoma paslauga, kurios galima tikėtis vertimų biure  įmonė „Lisnora“ – Apostilė. Ji dar kitaip vadinama dokumento legalizavimu. Jo esmė – patvirtinti dokumentuose esančių antspaudų ir juos pasirašiusių žmonių pareigų tikrumą. Apostile tvirtinamas ne tik originalas, bet ir prieš tai notarų patvirtinta originalo kopija. Tokiu būdu patvirtinti dokumentai turės savo galią visose valstybėse, kurios prisijungė prie 1961-ųjų spalio 5-osios Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.  Šią paslaugą teikiantis vertimo biuras „Lisnora“ šį dokumentą, kaip ir bet kuriuos kitus, visada gali pristatyti į nurodytą vietą. </p> <p>Notarinis vertimo tikrumo liudijimas. Šiame biure teikiamos ir vertimo notarinio tvirtinimo paslaugos. Notarinio patvirtinimo metu vertimas įrišamas prie dokumento kopijos (gali būti prie notarinės dokumento kopijos arba prie originalo), paskutiniame puslapyje dedamas notaro antspaudas, šalio jo – notaro ir vertėjo parašas. Vertimas, įrištas prie originalo arba notaro patvirtintos kopijos turės tokią pačią teisinę galią, kokią turi originalus dokumentas. Notariškai gali būti patvirtinti tik nuostatus bei teisės aktų reikalavimus atitinkančių dokumentų vertimai.</p> <p>Konfidencialumas ir terminų paisymas. Vertimo biurą pravartu rinktis tais atvejais, kai norima jaustis tikriems dėl projekto įgyvendinimo laiku – ypač tais atvejais, kai būtina išverstą tekstą, dokumentą ar proginį sveikinimą turėti kaip įmanoma greičiau. Skirtingai nei samdant privačius vertėjus, čia nuolaidų gali sulaukti ne tik lojalūs klientai: jomis gali pasinaudoti moksleiviai, abiturientai, studentai, jaunavedžiai, senjorai, valstybinių institucijų ar privačių bendrovių darbuotojai, planuojantys karjerą užsienio šalyse ar užsienyje atlikę stažuotę ar komandiruotę. Be to, sutartyje numatyti terminai padės jaustis saugiems. Vertimo biuras <a href="http://vertimai.lisnora.lt/">„</a><a href="http://vertimai.lisnora.lt/">Lisnora</a>“ saugumą garantuoja ir kitose srityse – visais atvejais klientams yra užtikrinamas konfidencialumas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25585" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588823479"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Henrika</span> - Ket, 2020-05-07 - 06:51</p> </li> <a href="/comment/25585#comment-25585" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25585#comment-25585" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Hmm... drįsčiau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Hmm... drįsčiau paprieštarauti. Ta prasme, <a href="https://www.airv.lt/">vertimų biuras</a> gali būti pranašesnis tuo, jog gali pasiūlyti platesnį spektrą paslaugų ir greičiau tą padaryti laike. Bet privatus vertėjas visada suteiks kokybiškesnę paslaugą vien dėl to, kad tuo metu turės daugiausiai 1-2 klientus, tuo tarpu vertimų biure jūs būsite vienas iš daugelio.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25585" token="DBAdNEMEtVneO9FpsvGjzqwEgXrlO4KvBxi1TfgGIpw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1227&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="g6DQSCvxvVWDwHar5PGyCi-vMrM0C6nKOhkbeBbsUN0"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 12 Feb 2020 11:02:31 +0000 vyrredaktorius 1227 at https://www.alytausnaujienos.lt Patarimai renkantis pirmąjį automobilį https://www.alytausnaujienos.lt/patarimai-renkantis-pirmaji-automobili <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/17-13393" rel="bookmark"> Nr. <span> 17 (13393) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/pirmasis%20auto.jpg?itok=cyg-tWqT" width="344" height="287" alt="Automobilis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Jeigu turite santaupų, tačiau nepakankamą kiekį, kad įsigytumėte jūsų norimą transporto priemonę, sprendimu gali tapti banko finansavimas, apie kurį <a href="https://www.bigbank.lt/paskola-automobiliui/">detalesnė informacija</a> pateikiama tinklalapyje. Verta pastebėti, kad daugelis naujų vairuotojų, pirmą kartą perkančių automobilį, nežino, į ką atkreipti dėmesį ir kas yra svarbiausia, renkantis pirmąją transporto priemonę, todėl pateiksime specialistų patarimus, kurie padės greičiau išsirinkti kokybišką automobilį.</p> <p>Renkantis pirmąjį automobilį daugeliui vairuotojų kyla klausimai, koks automobilio modelis yra patikimiausias, kokių pagaminimo metų transporto priemonę rinktis, pirkti naują ar naudotą automobilį ir pan. Žmonės, neseniai gavę vairuotojo pažymėjimus, dažniausiai kreipiasi pagalbos į turinčius patirties automobilių pirkimo procese draugus, kolegas, šeimos narius, tačiau specialistai pirmiausia rekomenduoja įvardinti asmeninius poreikius, sau atsakant į tokius klausimus, kur bus daugiausiai keliaujama automobiliu, mieste ar užmiestyje, kokią pinigų sumą kiekvieną mėnesį galėsite skirti transporto priemonės eksploatacinėms išlaidoms, vešite krovinius ar tik keleivius ir už kokią pinigų sumą šiuo metu sau galite leisti įsigyti automobilį? Atsakant į šiuos svarbius klausimus, sumažėja pasirinkimų skaičius ir tai suteikia galimybę greičiau įsigyti nuosavą transporto priemonę, konsultuojantis su profesionaliais specialistais.</p> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a>Jeigu automobilis reikalingas kasdienėms kelionėms mieste, važiuoti į/iš darbo, vežti vaikus į darželį, mokyklą, pramogavimo vietas, dažniausiai rekomenduojamas benzininis automobilis. Kadangi naujiems vairuotojams reikia kuo daugiau praktikos ir savo vairavimo įgūdžiais nebūna pasitikima 100-u procentų, nedidele transporto priemone yra lengviau manevruoti, o taip pat ją paprasčiau parkuoti tam skirtose vietose. Ar norite mechaninės, ar automatinės pavarų dėžės, tai priklauso tik nuo jūsų, tačiau pastebima tendencija, jog vis daugiau žmonių, ką tik gavusių teises, renkasi automatinę pavarų dėžę turintį automobilį. Ar pirkti naują, ar naudotą automobilį, taip pat priklauso nuo galimo skirti biudžeto. Tiesa, vertėtų nepamiršti, jog automobiliai, ką tik išriedėję iš salono, iškart nuvertėja. Be to, pirmasis automobilis, dažnu atveju po kelionių yra šiek tiek apgadinamas, kadangi teises gavusių asmenų vairavimo įgūdžiai nėra patys geriausi ir pajausti transporto priemonės gabaritus kartais gali tapti nedideliu iššūkiu.</p> <p>Jeigu nusprendžiama įsigyti naudotą automobilį, specialistai vieningai sutaria prieš sudarant sandorį transporto priemonei atlikti techninę apžiūrą. Gali būti, jog pardavėjas esamą automobilio situaciją pagražina ir šiam reikia kur kas daugiau taisymo darbų negu yra kalbama. Šis sprendimas tampa galimybe užbėgti nemalonumams už akių, kadangi transporto priemonės taisymo darbai gali kainuoti kone tą pačią sumą kaip ir naudotas automobilis. Arba, priešingai, techninė apžiūra įrodo, kad jūsų pasirinktas naudotas automobilis – tvarkingas ir galintis tapti pirmuoju kandidatu į jūsų nuosavą automobilį. Taigi, svarbiausia renkantis pirmąjį automobilį – pasirinkti saugią, techniškai tvarkingą ir kitus jūsų poreikius atitinkančią transporto priemonę, kuri neviršytų numatyto biudžeto, o naują ar naudotą – tai telieka asmeniniu pasirinkimu.</p> <p>Reklama:<a href=" https://autorentalis.lt/"> </a><a href="https://autorentalis.lt/" moz-do-not-send="true">https://autorentalis.lt/</a></p> <table style="border-collapse:collapse" width="100%"><tbody><tr><td class="xl71" style="width: 296px; border-top: medium none; border-left: medium none;"> </td> <td class="xl69" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 848px;"> </td> </tr></tbody></table></div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-28259" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589783052"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kurmis</span> - Pir, 2020-05-18 - 09:24</p> </li> <a href="/comment/28259#comment-28259" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/28259#comment-28259" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pirkti automobilį už paskolą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pirkti automobilį už paskolą didžiausia kvailystė. Padarei avariją automobilio nėra o paskolą reikia mokėti taip kad reikia gerai padalvoti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=28259" token="4V9JzMZHioht7PMzm-unTuf-irGMwUrGqqFE2RtSGgg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25342" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588756910"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>william12</span> - Tre, 2020-05-06 - 12:21</p> </li> <a href="/comment/25342#comment-25342" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25342#comment-25342" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I work in a logistics…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I work in a logistics company, create routes, coordinate cargo transportation, and warehousing. Of course, the program <a href="https://www.turbonuoma.lt/">automobiliu nuoma vilnius</a> helps to do that, but my colleagues started cutting for a driver's license, so I persevered a couple of years ago. Now I can no longer imagine life without a car.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25342" token="ncG3lfbMh-MYp_oldVRMBR2OqDojJxe95STczQMmu5I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-16141" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586206563"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Dalius</span> - Pir, 2020-04-06 - 23:56</p> </li> <a href="/comment/16141#comment-16141" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/16141#comment-16141" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiaip dabar, kai atsiradę…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiaip dabar, kai atsiradę visokių spark ir citybee, geriausia yra pradžioj <a href="https://www.ollex.lt/en/services/Rent-a-Car">nuomotis automobilį</a> ir išbandyti daug skirtingų modelių. Nebrangu ir gerai supranti, kokio automobilio tau reikia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=16141" token="tFjd64NA7ZfMasY_nQ7bcoV_2_KhyQXWtbWfpjmAFoA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1225&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="vt4MGoedHzN1wIVA2uVzwedCFE3RBLY_11gxxbarA4M"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 11 Feb 2020 14:39:58 +0000 vyrredaktorius 1225 at https://www.alytausnaujienos.lt Ar­tė­jant pa­va­sa­rio mu­gėms Lie­tu­vos par­da­vė­jai ga­li iš­kart gau­ti mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vą https://www.alytausnaujienos.lt/ar-te-jant-pa-va-sa-rio-mu-gems-lie-tu-vos-par-da-ve-jai-ga-li-kart-gau-ti-mo-ke-ji-mo-kor-te-liu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/17-13393" rel="bookmark"> Nr. <span> 17 (13393) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/Mobilusis%20POS%20skaitytuvas.png?itok=4SuoKVs_" width="344" height="287" alt="nuotr." title="Mobilusis POS skaitytuvas." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Par­da­vė­jas, no­rin­tis pri­im­ti mo­kė­ji­mo kor­te­les, tu­ri tu­rė­ti mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vą. Tra­di­ciš­kai, pa­si­ra­šius su­tar­tį, kor­te­lių ap­tar­na­vi­mo sis­te­mų tei­kė­jas gau­na in­for­ma­ci­ją apie klien­tą ir ad­re­są, ku­riuo pri­sta­to ir įren­gia kor­te­lių skai­ty­tu­vą. Pa­pras­tai šis pro­ce­sas trun­ka nuo dvie­jų iki tri­jų dar­bo die­nų.</p> <p>„Ci­ta­de­le“ ban­kas, ap­tar­nau­jan­tis ver­slo klien­tus, pra­dė­jo siū­ly­ti par­da­vė­jams ga­li­my­bę gau­ti mo­bi­lų­jį kor­te­lių skai­ty­tu­vą iš­kart ban­ko sky­riu­je.</p> <p>„Ci­ta­de­le“ ban­ko sky­riu­je klien­tas ga­li iš­kart gau­ti mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vą, ku­ris bus ak­ty­vuo­tas per dvi-tris va­lan­das ban­ko dar­bo va­lan­do­mis.</p> <p>„Ci­ta­de­le“ ban­ko dar­buo­to­jai or­ga­ni­zuos mo­ky­mus, kaip įjung­ti ir iš nau­jo per­leis­ti kor­te­lių skai­ty­tu­vą, kaip at­šauk­ti san­do­rį, kaip iš­siųs­ti ata­skai­tą, gau­ti pi­ni­gus ir t. t. Be to, bus pa­teik­tos nau­do­ji­mo in­struk­ci­jos.</p> <p>„Mū­sų ban­kas pa­de­da ver­slui siek­ti dau­giau. Mo­bi­lu­sis POS kor­te­lių skai­ty­tu­vas yra tin­ka­mas kiek­vie­nam klien­tui, pri­iman­čiam mo­kė­ji­mo kor­te­les, ta­čiau jį ypač įver­tins mo­bi­lūs klien­tai, pre­kiau­jan­tys ne vie­no­je nuo­la­ti­nė­je vie­to­je, da­ly­vau­jan­tys mu­gė­se, fes­ti­va­liuo­se ir sa­vait­ga­lio pa­ro­do­se. Ir nau­ji, ir esa­mi klien­tai ver­ti­na ga­li­my­bę iš­kart gau­ti kor­te­lių skai­ty­tu­vą“, – pa­brė­žia „Ci­ta­de­le“ ban­ko Ver­slo klien­tų sky­riaus va­do­vas Ar­mi­nas Pet­rai­tis.</p> <p>Pa­sak A. Pet­rai­čio, ar­tė­jant Ka­ziu­ko ir ki­toms pa­va­sa­rio ama­tų mu­gėms, dau­gė­ja už­klau­sų iš pre­ky­bi­nin­kų. Daž­niau­siai pre­ky­bi­nin­kai ren­ka­si mo­bi­lų­jį ar­ba mPOS kor­te­lių skai­ty­tu­vą.</p> <p>Mo­bi­lu­sis POS kor­te­lių skai­ty­tu­vas yra pri­tai­ky­tas vi­soms įmo­nėms, įskai­tant įmo­nes, už­si­i­man­čias kil­no­ja­mą­ja pre­ky­ba, res­to­ra­nų ver­slu ar pre­kių pri­sta­ty­mu. Ter­mi­na­lą ga­li­ma nau­do­ti bet ku­rio­je vie­to­je, ku­rio­je yra už­tik­rin­ta mo­bi­lio­jo in­ter­ne­to ap­rėp­tis.</p> <p>Šiam skai­ty­tu­vui yra bū­ti­na SIM kor­te­lė su in­ter­ne­to pri­ei­ga. Mo­bi­laus kor­te­lių skai­ty­tu­vo mė­ne­sio nuo­mos mo­kes­tis yra nuo 14,50 EUR + PVM.</p> <p>mPOS kor­te­lių skai­ty­tu­vas ypač tin­ka­mas smul­kioms įmo­nėms, in­di­vi­du­a­liems pre­ky­bi­nin­kams, kil­no­ja­ma­jai pre­ky­bai. Jis ga­li bū­ti su­sie­tas su „An­droid“ ir „iOS“ mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais ir plan­še­tė­mis.</p> <p>Nau­do­jan­tis šiuo kor­te­lių skai­ty­tu­vu mo­kė­ji­mo kvi­tus ga­li­ma pri­sta­ty­ti el. pa­štu ar­ba SMS ži­nu­te. mPOS kor­te­lių skai­ty­tu­vo mė­ne­sio nuo­mos mo­kes­tis yra nuo 6 EUR + PVM.</p> <p>Ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai, ku­riems POS skai­ty­tu­vai rei­ka­lin­gi tik vie­nam kar­tui, taip pat ga­li pa­si­nau­do­ti šių skai­ty­tu­vų pri­va­lu­mais. „Ci­ta­de­le“ ban­kas jau tu­ri ben­dra­dar­bia­vi­mo pa­tir­ties ap­do­ro­jant mo­kė­ji­mus kon­cer­tuo­se ir fes­ti­va­liuo­se Bal­ti­jos ša­ly­se.</p> <p>Mo­bi­lie­ji POS skai­ty­tu­vai taip pat yra tin­ka­mi pri­sta­ty­mo pa­slau­gų tei­kė­jams, kur­je­riams, taip pat ka­vi­nėms ir res­to­ra­nams, ku­rie no­ri pa­siū­ly­ti sa­vo klien­tams ga­li­my­bę at­si­skai­ty­ti ne­pa­ky­lant nuo sta­liu­ko.</p> <p>Daugiau informacijos <a href="https://www.citadele.lt/lt/verslo-klientams/mokejimo-korteliu-aptarnavimas/">čia</a></p> <p> </p> <p> </p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0007</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/mPOS%20skaitytuvas.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1219-2wDymt52tvw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/mPOS%20skaitytuvas.png" width="500" height="500" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1219&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="3aX9N31xUfg2FznAZGrm8cLvA3wKdZketZGpWQ5Nfb8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 07 Feb 2020 14:01:37 +0000 vyrredaktorius 1219 at https://www.alytausnaujienos.lt