At­nau­jin­ta­me Aly­taus ba­sei­ne šiuo me­tu tre­ni­ruo­ja­si ir Lie­tu­vos plau­ki­mo rink­ti­nė

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2019 Sausis 10
Alytaus ba­sei­nas
„Labai džiaugiamės, kad lankytojų Alytaus baseine kasmet daugėja. Esame pasiruošę lanksčiai reaguoti į klientų poreikius“, – sako administratorė G.Judickienė. Baseino paslaugų kainos nesikeitė, o populiariausios dienos, kai lankytojų daugiausia, – ketvirtadienis ir sekmadienis. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (ASRC) ba­sei­ne nau­ji me­tai pra­si­dė­jo nau­jo­vė­mis, ku­rias jau įver­ti­no lan­ky­to­jai. At­nau­jin­tos dra­bu­ži­nės, me­di­ci­nos ka­bi­ne­tas, du­šai – vi­so­se pa­tal­po­se ta­po šil­čiau, ap­lin­ka jau­kes­nė. Ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas jo­se ne­bu­vo da­ry­tas 30 me­tų, tai yra nuo pa­sta­ty­mo. Taip pat su­mon­tuo­tos nau­jos elek­tro­ni­nės už­ra­ki­na­mos dra­bu­ži­nių spin­te­lės, ku­rių rak­te­liai daž­nai bu­vo pa­me­ta­mi, o da­bar kiek­vie­nas lan­ky­to­jas gau­na spe­cia­lų elek­tro­ni­nį laik­ro­dė­lį, su ku­riuo plau­kio­ja ir kon­tro­liuo­ja ap­si­lan­ky­mo lai­ką bei at­ra­ki­na spin­te­lę.

Lė­šų skir­ta iš biu­dže­to

Aly­taus spor­to rū­mai pa­sta­ty­ti 1980 me­tais – įstai­gos di­rek­to­rius To­mas Stu­pu­ris pa­ste­bi, kad nė­ra taip jau ir leng­va so­viet­me­čio sta­ti­nį pri­tai­ky­ti šiuo­lai­ki­nėms reik­mėms, kad ap­lin­ka bū­tų pa­trauk­li ir mo­der­ni. Bet sten­gia­ma­si dirb­ti ta lin­kme – nuo va­sa­ros pra­džios ASRC ba­sei­ne vy­ko re­mon­to dar­bai. Jau ku­rį lai­ką lan­ky­to­jai nau­do­ja­si at­nau­jin­to­mis dra­bu­ži­nių pa­tal­po­mis, re­konst­ruo­ta vė­di­ni­mo, šil­dy­mo sis­te­ma, įreng­ti šiuo­lai­ki­niai du­šai su sen­so­riu­mi ir spe­cia­lios du­šo pa­tal­pos ne­įga­lie­siems. Taip pat pra­plės­tas me­di­ci­nos ka­bi­ne­tas, ku­ria­me at­si­ra­do pri­va­tes­nė erd­vė ne­ga­luo­jan­čiam pa­cien­tui pri­gul­ti ant ku­še­tės.

Lė­šų re­mon­tui bei me­di­ci­nos ka­bi­ne­tui pa­di­din­ti, bal­dams ir kon­tro­lės sis­te­mai at­nau­jin­ti sky­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Iš vi­so šiems dar­bams pa­nau­do­ta 320 tūkst. eu­rų. 

Elek­tro­ni­nio laik­ro­džio pa­mes­ti ne­pa­vyks

Iki re­mon­to dau­ge­lis ba­sei­no lan­ky­to­jų ru­de­nį ir žie­mą skųs­da­vo­si, kad dra­bu­ži­nė­se  šal­ta. Ba­sei­no van­duo pa­šil­do­mas iki maž­daug 27 laips­nių, o jo pa­tal­po­je yra apie 30 laips­nių ši­lu­mos, ta­čiau iš­li­pus iš van­dens, po du­šu dra­bu­ži­nė­se no­ri­si pa­lįs­ti šil­to­je ap­lin­ko­je. Da­bar ši pro­ble­ma iš­spręs­ta.

Dra­bu­ži­nė­se taip pat įreng­ti sta­cio­na­rūs plau­kų džio­vin­tu­vai, ta­čiau in­ter­ne­te jau pa­si­ro­dė ko­men­ta­rų, kad lan­ky­to­jai bent vie­no to­kio pa­si­gen­da ir re­gist­ra­tū­ro­je. Pa­si­ro­do, ma­žie­ji plau­ki­kai ne­re­tai pri­trūks­ta kan­try­bės sau­sai iš­si­džio­vin­ti plau­kus, tad juos pa­si­tin­kan­tys tė­ve­liai svars­to, kaip pro­ble­mą iš­spręs­ti. ASRC ad­mi­nist­ra­to­rė Gied­rė Judickienė sa­ko, kad šias pa­sta­bas jau gir­dė­ju­si, o spren­di­mo bū­das pa­pras­tas – ma­žie­ji ga­li trum­pam su­grįž­ti į dra­bu­ži­nę.

Kol spin­te­lės ba­sei­no dra­bu­ži­nė­se bu­vo ra­ki­na­mos spe­cia­liais rak­te­liais, prieš se­zo­ną tek­da­vo pa­si­da­ry­ti jų dub­li­ka­tų at­sar­gą. Lan­ky­to­jams taip pat ne­bu­vo la­bai pa­to­gu įžiū­rė­ti smul­kiu šrif­tu įspaus­tus nu­me­rius ant rak­to, ypač vy­res­nie­ji pra­šy­da­vo per­so­na­lo pa­gal­bos. Da­bar vi­sas šias pro­ble­mas spren­džia elek­tro­ni­nė sis­te­ma.

„Sen­jo­rai mū­sų lan­ky­to­jai taip pat pui­kiai pa­si­nau­do­ja spe­cia­liu ter­mi­na­lu, ku­ris įreng­tas ša­lia ba­sei­no, ir su­ži­no, kiek ap­si­lan­ky­mo lai­ko dar li­ko. Gel­bė­to­jai, re­gist­ra­to­rė ir ki­ti dar­buo­to­jai mie­lai vi­siems pa­de­da“, – sa­ko Gied­rė.

Spe­cia­lus elek­tro­ni­nis laik­ro­dis (pa­na­šūs nau­do­ja­mi van­dens pra­mo­gų par­kuo­se) ant lan­ky­to­jo ran­kos už­de­da­mas re­gist­ra­tū­ro­je, su juo ga­li­ma lip­ti į van­de­nį, o pas­kui at­si­ra­kin­ti sa­vo spin­te­lę.

Me­di­ko daž­niau pri­rei­kia vai­kams

ASRC ba­sei­no svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė An­ge­lė Bui­kie­nė lan­ky­to­jus, ku­riems iš­ky­la pro­ble­mų, pa­si­tin­ka at­nau­jin­ta­me me­di­ci­nos ka­bi­ne­te. Jos pa­gal­bos pri­rei­kia trau­mų at­ve­jais, vai­kams kar­tais pa­si­da­ro sil­pna, jei jie ne­spė­jo prieš tre­ni­ruo­tę pa­val­gy­ti. Kar­tais jai ten­ka draus­min­ti iš­dy­kau­jan­čius ma­žuo­sius, bet, kaip pa­ti sa­ko, ge­riau lai­ku iš­tar­tas griež­tes­nis žo­dis nei pra­skel­ta kak­ta.

Dirb­ti ASRC ba­sei­ne A.Bui­kie­nė pra­dė­jo prieš tris­de­šimt me­tų, nuo pat jo ati­da­ry­mo. Vė­liau dir­bo ki­to­se įmo­nė­se, o da­bar vėl jau sep­tin­tą se­zo­ną rū­pi­na­si plau­ki­kais. Kuo ski­ria­si ba­sei­nas anuo­met ir da­bar? Me­di­kė pa­ste­bi, kad pir­miau­sia są­ly­go­mis: šil­čiau, šiuo­lai­kiš­ka ap­lin­ka, dau­giau pa­slau­gų klien­tams. O žmo­nių, no­rin­čių mė­gė­jiš­kai plau­kio­ti, ne­trū­ko nie­ka­da, di­džio­sios Aly­taus pra­mo­nės įmo­nės iš­pirk­da­vo at­ski­rus plau­ki­mo ta­ke­lius sa­vo dar­buo­to­jams.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė, skir­tin­gai nei so­viet­me­čiu, ne­be­tik­ri­na, kaip lai­ko­si hi­gie­nos at­ei­nan­tie­ji į ba­sei­ną – lan­ky­to­jams ne­be­rei­kia pa­ro­dy­ti pė­dų. Ne­be­li­ko ir rei­ka­la­vi­mo bū­ti­nai ba­sei­ne dė­vė­ti gu­mi­nę ke­pu­rai­tę, ta­čiau bū­ti­na prieš li­pant į ba­sei­ną nu­si­praus­ti po du­šu. A.Bui­kie­nė sa­ko, kad ir žmo­nės ta­po kur kas są­mo­nin­ges­ni, tik­rai ne­be­lau­kia, kol jiems bus pri­min­ta.

Me­di­kė šyp­te­li: ra­di­niai spin­te­lė­se vi­suo­met bu­vo links­mo­ji jos dar­bo da­lis. Pa­vyz­džiui, ji pri­si­me­na šal­tą žie­mą, kai spin­te­lė­se li­ko pa­mirš­ti džin­sai. Il­gai lau­žė gal­vas, kaip žmo­gus na­mo iš­ėjo, o pas­kui ba­sei­no dar­buo­to­jai iš­si­aiš­ki­no, kad ki­ta­me spor­to klu­be spor­ta­vu­si klien­tė tu­rė­jo ki­tą ap­ran­gą.

Aly­taus ba­sei­nas – mies­to iš­skir­ti­nu­mas

Svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė A.Bui­kie­nė kvie­čia pa­var­ty­ti mik­ro­bio­lo­gi­nių ba­sei­no van­dens pa­vyz­džių ty­ri­mus. Ką tik gau­ti nau­ji re­zul­ta­tai, van­duo yra sau­gus, chlo­ruo­ja­mas pa­gal leis­ti­nas nor­mas. Prieš nau­ją se­zo­ną ir jo me­tu sa­vait­ga­liais ba­sei­no dug­ną me­cha­niš­kai va­lo spe­cia­lus ro­bo­tas.

Šią sa­vai­tę, kai lan­kė­mės ASRC ba­sei­ne, ja­me vy­ko Lie­tu­vos plau­ki­mo rink­ti­nės tre­ni­ruo­tė. Spor­ti­nin­kai Aly­tu­je su­ren­gė tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lą, nes 50 met­rų il­gio ba­sei­nas yra pra­ban­ga, ku­ria ga­li pa­si­gir­ti tik­rai ne kiek­vie­nas mies­tas. Tre­ni­ruo­tes ve­dė rink­ti­nės tre­ne­ris Mi­chai­las Ro­ma­nov­skis, čia su­ti­ko­me ir plau­ki­kę Kot­ry­ną Te­te­rev­ko­vą, šį ru­de­nį iš Ar­gen­ti­nos sos­ti­nės par­si­ve­žu­sią tre­čių­jų va­sa­ros jau­ni­mo olim­pi­nių žai­dy­nių vi­sų tri­jų spal­vų ap­do­va­no­ji­mus.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.