Nau­jas įra­šas aikš­tės is­to­ri­jo­je

Al­gir­das Ja­ku­lis
Komentarai (5)
2020 Liepa 2
A. Jakulis
Bai­si gė­da pri­si­pa­žin­ti, jog lig šiol esu ne­per­skai­tęs pa­sau­li­nio gar­so ame­ri­kie­čių ra­šy­to­jo Dže­ro­mo Da­vi­do Se­lin­dže­rio (Je­ro­me Da­vid Sa­lin­ger) ro­ma­no „Ru­giuo­se prie be­dug­nės“. Bet da­bar tai tą gė­dą jau nu­si­plau­siu, mat, nie­ko ne­lauk­da­mas, kny­gą nu­si­pir­kau.

To­kį po­rei­kį grįž­ti prie jau­nys­tė­je ne­at­si­vers­to kū­ri­nio pa­ska­ti­no kiek ne­įpras­tas, bet per pa­sau­lį ma­lo­niai nu­skam­bė­jęs kul­tū­ri­nis įvy­kis – ma­no gim­to­jo­je Za­na­vy­ki­jo­je ati­deng­tas pa­min­klas ro­ma­nui „Ru­giuo­se prie be­dug­nės“.

Vaiz­din­ga­me Ša­kių ra­jo­no pa­kraš­ty­je, ant sta­taus Ne­mu­no šlai­to, ša­lia mū­sų dar ma­žai at­ras­tų, bet Ker­na­vei ne ką nu­si­lei­džian­čių Su­dar­go pi­lia­kal­nių, įkur­din­ta uni­ka­li me­ni­nin­ko Ne­ri­jaus Er­mi­no skulp­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja. Dėl ori­gi­na­laus su­ma­ny­mo ši ge­ra ži­nia nu­vil­ni­jo per pa­sau­lio ži­niask­lai­dą.

Ame­ri­kie­čių ra­šy­to­jas ir šis jo ro­ma­nas Su­dar­ge pa­gerb­ti ne at­si­tik­ti­nai – iš šio mies­te­lio yra ki­lęs Dž.D.Se­lin­dže­rio pro­se­ne­lis, Lie­tu­vos žy­das. Ypač džiu­gu, kad idė­ja pa­gerb­ti vie­ną gar­siau­sių pa­sau­lio ro­ma­nų įgy­ven­din­ta sa­vo gim­ti­nę my­lin­čių, kū­ry­bin­gų žmo­nių už pri­va­čias lė­šas.

Pa­sak vie­no iš idė­jos au­to­rių, te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­rio Ro­lan­do Skais­gi­rio, bū­re­liui drau­gų su­ma­ny­mas įam­žin­ti ro­ma­ną ki­lo prieš tre­je­tą me­tų. Gink­die, ne­ma­nau ly­gin­tis su tais kū­ry­bin­gais žmo­nė­mis, tik la­bai įdo­mus su­ta­pi­mas, jog prieš tre­je­tą me­tų ma­no gal­vo­je su­kir­bė­jo pa­na­ši idė­ja.

O bu­vo taip. Per TV pa­žiū­rė­jau la­bai įdo­mią lai­dą apie lie­tu­vių kil­mės ame­ri­kie­čių ak­to­rę Ru­tą Lee. Jau prieš tai ži­no­jau, jog ši Ka­na­do­je gi­mu­si ak­to­rė įvai­riuo­se JAV fil­muo­se, te­le­vi­zi­jų lai­do­se ir se­ria­luo­se iš vi­so yra su­kū­ru­si apie 100 vaid­me­nų, bet tik­ru did­vy­riš­ku­mu ir ste­buk­lu ga­li­ma lai­ky­ti jos pa­stan­gas į Si­bi­rą iš Dau­gų iš­trem­tą sa­vo mo­čiu­tę iš­trauk­ti iš ka­tor­gos ir iš­si­vež­ti į JAV.

Tai jai pa­vy­ko po tie­sio­gi­nio po­kal­bio te­le­fo­nu su tuo­me­ti­niu TSKP CK pir­muo­ju sek­re­to­riu­mi Ni­ki­ta Chruš­čio­vu. Už ak­to­ri­nius nuo­pel­nus 2006 me­tų spa­lį R.Lee su­teik­ta žvaigž­dė Ho­li­vu­do šlo­vės alė­jo­je.

Tai­gi, dar bū­da­mas afek­to bū­se­no­je, tuo­me­ti­niam Dau­gų se­niū­nui Vy­dui Rau­do­niui iš­siun­čiau to­kį el. laiš­ke­lį: „TV ek­ra­ne pa­žiū­rė­jau lai­dą apie Ru­tą Lee ir gal­von šo­vė tru­pu­tį avan­tiū­riš­ka, bet, ma­nau, vi­suo­me­niš­kai nau­din­ga idė­ja, ku­rią ge­riau­siai įgy­ven­din­ti ga­lė­tu­mėt Jūs. Man re­gis, gar­siai nu­skam­bė­tu­me pa­sau­ly­je ar bent jau Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, jei Dau­guo­se gra­žio­je vie­to­je at­si­ras­tų vie­tos Ru­tos Lee Ho­li­vu­de šlo­vės alė­jo­je esan­čios žvaigž­dės ko­pi­jai.

Tū­lui ame­ri­ko­nui ne­la­bai bū­tų svar­bu, kad Ru­ta gi­mu­si Ka­na­do­je, svar­bu, jog kaž­ko­kia­me pa­sau­lio už­kam­py­je taip pa­gerb­ta JŲ žvaigž­dė. Čia pa­na­šiai kaip su Fran­ku Zap­pa Vil­niu­je, tik mes pa­de­monst­ruo­tu­me, kad dzū­kams rū­pi ir jie ger­bia vi­sus, ku­rie net ir plo­no­mis gi­jo­mis su­si­ję su mū­sų kraš­tu. Ki­ta ver­tus, tai bū­tų ir pa­dė­ka Ru­tai Lee už lie­tu­vy­bės puo­se­lė­ji­mą ir jos at­kak­lu­mą, iš­trau­kiant sa­vo mo­čiu­tę iš Si­bi­ro.

Ma­nau, ge­riau­siai bū­tų šį su­ma­ny­mą įgy­ven­din­ti dar Ru­tai Lee gy­vai esant, kad ir ji ga­lė­tų at­vyk­ti į sa­vo pa­ger­bi­mą, o svar­biau­sia – man re­gis, ji pa­ti ne­men­kai pa­si­steng­tų, jog šis įvy­kis pla­čiai nu­skam­bė­tų ir JAV.

Su­pra­tin­ges­ni Aly­taus ir Dau­gų ver­sli­nin­kai gal ne­pa­gai­lė­tų ko­kio cen­tu­ko pro­jek­tą įgy­ven­din­ti, nes to­kia eg­zo­ti­ka pro­vin­ci­jo­je, ti­kė­ki­mės, pri­trauk­tų vie­ną ki­tą pa­pil­do­mą ke­liau­to­ją.“

Su­pran­tu, kad čia gal­būt tik nau­jų­jų Va­siu­kų pro­jek­tas į su­vai­kė­ji­mą links­tan­čio­je ma­no gal­vo­je, bet jaus­čiau­si kal­tas, ne­pa­si­da­li­nęs juo su su­pra­tin­ges­niais žmo­nė­mis, ku­rie abiem ko­jo­mis sto­vi ant že­mės ir ge­riau orien­tuo­ja­si re­a­ly­bė­je.

At­sa­ky­mo, de­ja, ne­ga­vau jo­kio. Nors, at­sa­ky­mo ne­bu­vi­mas ir­gi yra at­sa­ky­mas. Tik ne­man­da­gus. Va­di­na­si, idė­ja bu­vo gra­šio ne­ver­ta, ki­ta ver­tus, gal ir ne­no­rė­ta pa­pil­do­mų or­ga­ni­za­ci­nių dar­bų ant spran­do už­si­krau­ti, juk ne me­ras lie­pė.

O gal ir bai­mė iš­si­šok­ti ko­ją pa­ki­šo. Ma­to­me, kaip de­šimt­me­čius ga­li­ma plak­ti lie­žu­viais apie tai, kaip ir ką čia rei­kia da­ry­ti, bet ne­da­ro­ma nie­ko. Ir už­ten­ka, jog at­si­ras­tų kaž­ką su­ma­nęs ir pa­da­ręs, ant jo už­griū­na bū­riai ne­pa­ten­kin­tų, pra­de­dant par­ti­nė­mis da­vat­ko­mis ir bai­giant be­si­sei­lio­jan­čiais „eta­ti­niais“ vi­sų por­ta­lų, vi­sų straips­nių ko­men­ta­to­riais, ku­riems, kas be­bū­tų da­ro­ma, vis­kas – blo­gai.

Nau­jau­sias pa­vyz­dys – vos pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja apie pui­kią aly­tiš­kių ver­sli­nin­kų šei­mos idė­ją prie pės­čių­jų ta­ko pa­sta­ty­ti trau­ki­nio va­go­ną ir ja­me įkur­ti čia ėju­sio ge­le­žin­ke­lio mu­zie­ju­ką bei ka­vi­nę, pa­si­py­lė ko­men­ta­rai, kad ir va­go­nas ne toks, ir spal­va ne ta, ir is­to­ri­ja ne to­kia...

Ne­nu­steb­siu, jei ne­truks at­si­ras­ti ir vie­ti­nių klui­kų, ku­riems va­go­nas už­sto­ja gra­žų kraš­to­vaiz­dį. Daž­niau­siai to­kie kri­ti­kai sa­vo gy­ve­ni­me nė­ra nei me­de­lio, nei gė­ly­tės pa­so­di­nę.

O pa­me­na­te ma­raz­mo vir­šū­nę, kai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) švie­su­liams ir ki­tiems mar­gi­na­lams už­kliu­vo Sau­sio try­lik­tą­ją prie at­la­po se­ga­ma Ne­už­mirš­tuo­lė, kai pa­aiš­kė­jo, jog ją už­pa­ten­ta­vo kon­ser­va­to­rė. Pa­si­ro­do, svar­bi ne pa­ti gra­ži idė­ja ir jos įgy­ven­di­ni­mas, svar­bu kas pa­siū­lė (?!).

Bet, pa­si­ro­do, tai dar ne­bu­vo kvai­lu­mo vir­šū­nė – mū­sų po­li­ti­kų idio­tiz­mas yra be­ga­li­nis. Tris­de­šimt me­tų ta­ria­ma­si ne­su­si­ta­ria­ma, kaip tu­ri at­ro­dy­ti rep­re­zen­ta­ci­nė Lu­kiš­kių aikš­tė.

Tar­tum plo­te, pri­lygs­tan­čia­me trims fut­bo­lo aikš­tėm, ne­ga­lė­tų sa­vos vie­tos ras­ti ir me­mo­ria­las tau­tos kan­ki­niams, ir ža­lios pie­vos ga­ba­las, ir fon­ta­nas, ir smė­lio plo­te­lis, plia­žu pa­va­din­tas, ten juk ne ka­pi­nės. Kaip lais­vė gu­lė­ti ant smė­lio truk­do lais­vei ki­ta­me aikš­tės kam­pe pa­gerb­ti su­ki­lė­lius ir at­virkš­čiai, su­pras­ti sun­ku.

O da­bar įsi­klau­sy­ki­te: be­si­bai­gian­čios Sei­mo se­si­jos ne­ei­li­nia­me (!) po­sė­dy­je sku­bos (!) tvar­ka bu­vo svars­to­mas ir pri­im­tas įsta­ty­mas, kaip su­reg­la­men­tuo­ti Lu­kiš­kių aikš­tės rim­tį. Ki­tų pro­ble­mų ša­ly­je, bro­liai lie­tu­viai, nė­ra, tik na­cio­na­li­nės svar­bos klau­si­mas – 1600 kv. met­rų plo­to smė­lio dė­žė su gul­tais kai­tin­tis sau­lė­je! Ši­tą Sei­mas „su­reg­la­men­tuos“ ir gy­ven­si­me ge­ro­vės vals­ty­bė­je!

Įsta­ty­mo kū­rė­jas, be abe­jo, vi­sų drau­di­mų dva­si­nis tė­vas – Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Nuo pat šios ka­den­ci­jos pra­džios LVŽS va­das Lie­tu­vą ban­dė pa­vers­ti di­de­liu kol­cho­zu su vis­ką reg­la­men­tuo­jan­čiu ne­adek­va­čiu pir­mi­nin­ku.

Pri­si­min­ki­me ban­dy­mus už­val­dy­ti vi­suo­me­ni­nį tran­sliuo­to­ją – LRT, su­nai­kin­ti opo­zi­ci­ją, su­tryp­ti iš par­ti­jos pa­si­trau­ku­sius bu­vu­sius ko­le­gas, už­val­dy­ti teis­mi­nę val­džią, ne­pri­klau­so­mos ži­niask­lai­dos uji­mą, nu­ro­dy­mą iš vir­šaus, ko­kius vais­tus pri­va­lo­me var­to­ti, da­bar nu­sta­tė, ką mies­to aikš­tė­je tu­ri­me da­ry­ti ir gal­vo­ti. Duo­ki­me jiems va­lią, su­reg­la­men­tuos ir, at­si­pra­šau, kaip ka­ko­ti...

Taip, per il­gus šimt­me­čius Lu­kiš­kių aikš­tė­je daug kas bu­vo: ir tur­gūs šur­mu­lia­vo, ir kar­tu­vė­se su­ki­lė­lių va­dus bau­dė, ir kla­si­ki­nio cir­ko pa­la­pi­nė sto­vė­jo, ir ko­mu­nis­ti­nio cir­ko ri­tu­a­lai prie Le­ni­no sta­tu­los vy­ko, ir dar ne­si­bai­gęs cir­ke­lis su vy­čių ir kal­ve­lių sta­ty­to­jais, ir da­bar­ti­nis – su smė­lio plo­te­liu ir ta­li­ba­niš­kais mo­ra­lis­tais.

Tur­gu­je bu­vę ir suk­čių, ir ki­šen­va­gių, ir pros­ti­tučių, tik nė­ra ži­nių apie čia be­si­bū­ria­vu­sias po­li­ti­nes pros­ti­tutes. Da­bar is­to­ri­niuo­se ana­luo­se at­si­ras nau­jas įra­šas ir apie jas, iš gre­ti­mos aikš­tės rū­mų prieš rin­ki­mus at­sku­bu­sių į Lu­kiš­kių aikš­tę klien­tų ieš­ko­ti.

Įdo­miau­sia, kad žie­mą aikš­tė­je vei­ku­si čiuo­žyk­la su tran­kia mu­zi­ka, sei­mū­nų mo­ra­lės po­žiū­riu, aikš­tės rim­ties ne­drums­tė, smė­lis su gul­tais – drums­čia. Rin­ki­mai, brol, rin­ki­mai, net bū­re­lis kon­ser­va­to­rių R.Kar­baus­kio įsta­ty­mą pa­rė­mė!

Ta­čiau ma­kab­riš­kiau­siai šio­se ba­ta­li­jo­se at­ro­do pats Ra­mū­nas. Da­bar jis vir­kau­ja dėl men­kos pa­gar­bos aikš­tė­je nu­žu­dy­tiems su­ki­lė­liams, o ar ma­tė­te jį iš­kil­min­go­je 1863–1864 me­tų su­ki­li­mo va­dų Zig­man­to Sie­ra­kaus­ko ir Kon­stan­ti­no Ka­li­naus­ko bei dar 18-os su­ki­li­mo da­ly­vių pa­lai­kų per­lai­do­ji­mo ce­re­mo­ni­jo­je?

Taip, ži­no­me, Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas – vi­sa­da už­siėm­ęs, jis ren­gi­nių ne­lan­ko, mat nuo­lat mū­sų kul­tū­ra rū­pi­na­si. Rū­pin­to­jė­lis, blyn!

 

  Komentaras

  Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: drajayi1990@gmail.com Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă întâmpinați o problemă similară, contactați-l acum (DRAJAYI1990@GMAIL.COM) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Jei Estija ir kita dalis valstybių dirbdamos per es paramos projektus per paskutinius metus nesiskolija ir mažina paskolas, Lietuvoj priešingai. Prie valdymo neprileisdami sugebančių ir šie lizinginiai kadencijai baigiantis praskolijo valstybę papildomais n milijardų. Ant greičio sau ant atlyginimų ir su vergvaldžiais rinkimams išsidalijo. Tiesa per skandalą susiriejo nepasidalindami. Tautai numetė likučius jei liks ir žiūri kaip ir tų neduot. Ir lepinkites. Po rinkimų nuo tautos kailių pradėt dalim gražint anksčiau skolintas paskolas. Bus linksmiau. Tik klountis belieka. Ypač stiprius nuo Alytaus į seimą siūlo. Jau per savivaldą cirkus padarę ir visai Lietuvai primest drasūs. Paskui stebis, kodėl...Mirusių ir palaidotų patriotų kapų nuo želiančios žolės nėr kam šienaut.

  Komentaras

  Autorius tesia skaitytojų kvailinimą. Nematyt rimtų problemų ir per menkniekius orintis. Nemato, kad Alytus per 10 n mečius sugebėjo neišsugdyt rimtų politikų ir toliau cirkinas. Alytaus ir valstybės valdymą kloniadai prilyginę. Tad dėl tokių būsimiems rinkimams gaivina Uspaskich su šou. Dar vyriausybės sprendimu skiria iš valstybės praskolinto biudžeto 1,8 milijono eurų dp prieš 10 metų negautų dotacijų dėl dp bylos. Reiškia net primoka, kad cirkiniams rinkimams pritraukt nors minimalų rinkėjų skaičių. Kad rinkimai būt įvykę. Nes šie oligarcho lizinginiai su ekskomisarų intrigom bei suabėjusiais partiniais nesiteisina.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.