Per­nai Aly­tu­je bu­tų par­duo­ta ma­žiau­siai nuo 2013 me­tų (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytus
Kai ku­rių bu­tų Alytuje kai­nos jau yra ar­ti šių būs­tų Vil­niu­je ar Kau­ne kai­nų. Pa­vyz­džiui, tri­jų kam­ba­rių bu­tas Aly­tu­je jau ga­li bū­ti par­duo­tas ir už 65 tūkst. eu­rų, dvie­jų kam­ba­rių bu­tas – už 38–48 tūkst. eu­rų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Kaip skel­bia vals­ty­bės įmo­nė Re­gist­rų cen­tras, 2020-ai­siais Lie­tu­vo­je įre­gist­ruo­ta 32,8 tūkst. bu­tų par­da­vi­mų, ar­ba 8 proc. ma­žiau nei 2019-ai­siais, 12,8 tūkst. in­di­vi­du­a­lių gy­ve­na­mų­jų na­mų par­da­vi­mų, ar­ba 7 proc. dau­giau nei už­per­nai. Aly­tu­je per­nai bu­tų par­duo­ta ma­žiau­siai nuo 2013 me­tų, ta­čiau pa­di­dė­jo par­duo­da­mų gy­ve­na­mų­jų na­mų skai­čius. Aly­taus ra­jo­ne pra­ėju­siais me­tais, pa­ly­gin­ti su 2019-ai­siais, ma­žė­jo par­duo­da­mų bu­tų ir gy­ve­na­mų­jų na­mų. Bet pas­ta­ro­jo­je sa­vi­val­dy­bė­je 2020-ai­siais par­duo­ta žy­miai dau­giau gy­ve­na­mų­jų na­mų nei Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je.

Kaip klos­tė­si gy­ve­na­mo­jo būs­to par­da­vi­mas mies­te ir ra­jo­ne?

Re­gist­rų cen­tras in­for­ma­vo, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je 2020-ai­siais įre­gist­ruo­ti 598 bu­tų pir­ki­mo-par­da­vi­mo san­do­riai. Tai 18 proc. ma­žiau nei 2019-ai­siais, kai to­kių san­do­rių bu­vo įre­gist­ruo­ta 730.

Kaip pa­ste­bi Re­gist­rų cen­tras, pra­ėju­siais me­tais Aly­tu­je bu­tų par­duo­ta ma­žiau­siai nuo 2013 me­tų.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­tų rin­ka žy­miai ma­žes­nė nei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je. Tad ra­jo­ne 2020-ai­siais iš vi­so par­duo­tas 41 bu­tas, – še­šiais ma­žiau nei už­per­nai.

Ver­ti­nant si­tu­a­ci­ją gy­ve­na­mų­jų na­mų rin­ko­je, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je san­do­rių su­da­ry­ta žy­miai dau­giau nei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je.

Iš vi­so Aly­taus ra­jo­ne per 2020-uo­sius par­duo­ti 189 in­di­vi­du­a­lūs gy­ve­na­mie­ji na­mai, ar­ba 9 proc. ma­žiau nei 2019-ai­siais, kai bu­vo par­duo­ti 208 na­mai.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je per­nai Re­gist­rų cen­tre įre­gist­ruo­ti 85 gy­ve­na­mų­jų na­mų par­da­vi­mai. In­di­vi­du­a­lių na­mų par­da­vi­mas, pa­ly­gin­ti su 2019 me­tais, pa­di­dė­jo 42 proc.

„Aly­tu­je bu­tus įsi­gi­ju­sie­ji ir už­sie­ny­je gy­ve­nan­tie­ji su­stab­dė par­da­vi­mus“

Dau­giau nei du de­šimt­me­čius Aly­tu­je vei­kian­čios, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vi­mu už­si­i­man­čios ben­dro­vės „Mi­ro­da“ di­rek­to­rė Ri­ma Mit­kie­nė tu­ri pa­aiš­ki­ni­mą, ko­dėl pas­ta­ruo­ju me­tu su­ma­žė­jo bu­tų par­da­vi­mas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je: „Aly­tu­je bu­tus įsi­gi­ju­sie­ji ir už­sie­ny­je gy­ve­nan­tie­ji su­stab­dė jų par­da­vi­mus. Ypač tai jau­čia­si po spren­di­mo Jung­ti­nei Ka­ra­lys­tei iš­ei­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos. La­bai ti­kė­ti­na, kad įsi­gy­to tur­to ne­no­ri­ma par­duo­ti dėl ne­aiš­kios Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­dė­ties po iš­sto­ji­mo, tik­riau­siai ten dir­ban­tie­ji ir gy­ve­nan­tie­ji tu­ri pla­nų su­grįž­ti. Dėl tos pa­čios prie­žas­ties va­di­na­mie­ji už­sie­nie­čiai yra su­stab­dę ir Aly­tu­je įsi­gy­tų na­mų bei že­mės skly­pų par­da­vi­mą.“

R.Mit­kie­nės pa­ste­bė­ji­mu, po­rei­kis įsi­gy­ti bu­tų Aly­tu­je tik­rai yra, šiuo me­tu fik­suo­ja­mas jų kai­nų šok­te­lė­ji­mas. Ypač jau­čia­ma vie­no, dvie­jų kam­ba­rių bu­tų sto­ka.

„Mi­ro­dos“ di­rek­to­rė sa­ko, kad kai ku­rių bu­tų kai­nos jau yra ar­ti šių būs­tų Vil­niu­je ar Kau­ne kai­nų. Pa­vyz­džiui, tri­jų kam­ba­rių bu­tas Aly­tu­je jau ga­li bū­ti par­duo­tas ir už 65 tūkst. eu­rų, dvie­jų kam­ba­rių bu­tas – už 38–48 tūkst. eu­rų. Ypač bu­tų par­da­vi­mas su­in­ten­sy­vė­jo, jau­noms šei­moms ski­riant vals­ty­bės pa­ra­mą pir­ma­jam būs­tui įsi­gy­ti. Iš­au­gus bu­tų kai­noms Aly­tu­je, kai kas juos ga­li įpirk­ti tik su ban­kų pa­sko­lo­mis, o ban­kai pas­ta­ruo­ju metu ypač ati­džiai ver­ti­na be­si­sko­li­nan­čių­jų pa­ja­mas.

„Gy­ve­na­mų­jų na­mų, ypač šiuo­lai­kiš­kai įreng­tų, eko­no­miš­kai efek­ty­vių, Aly­tu­je po­rei­kis taip pat yra. To­liau iš­lie­ka ne­pa­klau­sūs di­de­li 300, net 600 kvad­ra­ti­nių met­rų dy­džio gy­ve­na­mie­ji na­mai, sta­ty­ti so­viet­me­čiu, ne tik dėl jų dy­džio, bet ir dėl pras­tos ši­lu­mi­nės var­žos. Nuo pra­ėju­sios va­sa­ros vi­du­rio iš­au­go skly­pų maž­daug 10 arų pa­klau­sa mies­te ir ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­se ne­to­li mies­to. To­kių skly­pų Aly­tu­je, ypač su ša­lia nu­ties­to­mis ko­mu­ni­ka­ci­jo­mis, šiuo me­tu yra la­bai ma­žai. Ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je 10–12 arų že­mės skly­pą ne­to­li mies­to, kur ge­riau­siu at­ve­ju yra nu­ves­ta tik elek­tra, ga­li­ma nu­pirk­ti už maž­daug pus­ket­vir­to tūks­tan­čio eu­rų, o mies­te toks skly­pas kai­nuo­ja apie 5–7 tūks­tan­čius eu­rų. O su ko­mu­ni­ka­ci­jo­mis už še­šių arų skly­pą mies­to ku­ror­ti­nė­je da­ly­je pra­šo­ma ir iki 30 tūks­tan­čių eu­rų“, – apie gy­ve­na­mų­jų na­mų ir že­mės skly­pų par­da­vi­mą pa­sa­ko­jo „Mi­ro­dos“ di­rek­to­rė R.Mit­kie­nė.

Jau­noms šei­moms pa­ska­ta iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės

Kaip tvir­ti­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė, per­nai sky­rius pa­ren­gė ir sep­ty­nias­de­šimt pen­kioms jau­noms šei­moms iš­da­vė pa­žy­mas dėl ga­li­my­bių gau­ti leng­va­ti­nį kre­di­tą įsi­gy­ti pir­mą­jį būs­tą mies­te.

Vals­ty­bė šei­moms iki 36 me­tų pa­den­gia pra­di­nį pa­sko­los įna­šą. Per­nai tai sie­kė 0,5 mln. eu­rų. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba per­nai pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis to­kioms šei­moms ir mies­tui rei­ka­lin­giems spe­cia­lis­tams, kaip an­tai gy­dy­to­jams, mo­ky­to­jams, in­ži­nie­riams, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tams, ati­tin­kan­tiems jau­nos šei­mos sta­tu­są ir dir­ban­tiems mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, yra pa­den­gia­ma 5 proc. pa­im­to kre­di­to, bet ne dau­giau kaip 5 tūkst. eu­rų. Tai sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pi­ni­gai.

A.Juo­nie­nės tei­gi­mu, to­kį spren­di­mą dėl pa­ra­mos jau­noms šei­moms mies­to sa­vi­val­dy­bė pri­ėmu­si be­ne vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je. Jau­nos šei­mos kaip sa­vo pir­mą­jį būs­tą daž­niau­siai įsi­gy­ja bu­tus, ta­čiau per­ka ir gy­ve­na­muo­sius na­mus, taip pat že­mės skly­pus na­mų sta­ty­bai.

Kur su­da­ry­ti di­džiau­si būs­to san­do­riai?

Re­gist­rų cen­tro Duo­me­nų spren­di­mų ir ana­li­zės de­par­ta­men­to va­do­vo pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­čio Pau­liaus Rudz­kio tei­gi­mu, pir­mai­siais pra­ėju­sių me­tų mė­ne­siais dar tę­sė­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kos su­ak­ty­vė­ji­mas, ta­čiau ko­vą įves­tas ka­ran­ti­nas ge­ro­kai su­ma­ži­no rin­kos ap­su­kas: „San­do­rių skai­čiaus ma­žė­ji­mas gy­ve­na­mų­jų na­mų ir že­mės skly­pų rin­ko­se že­miau­sią taš­ką pa­sie­kė ko­vą, o bu­tų rin­ko­je – ge­gu­žę. Vė­liau san­do­rių krei­vė ki­lo į vir­šų ir di­džiau­sias san­do­rių skai­čius fik­suo­tas spa­lio mė­ne­sį, o pas­ku­ti­niai pra­ėju­sių me­tų mė­ne­siai bu­vo pa­kan­ka­mai ak­ty­vūs.“

Per­nai ben­dras Lie­tu­vo­je įre­gist­ruo­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pir­ki­mo-par­da­vi­mo san­do­rių skai­čius sie­kė 129 tūkst., vos 0,6 proc. ma­žes­nis nei 2019-ai­siais, kai bu­vo re­gist­ruo­ta 129,8 tūkst. san­do­rių.

Kaip skel­bia Re­gist­rų cen­tras, per­nai ša­ly­je įre­gist­ruo­ta 32,8 tūkst. butų par­da­vi­mų ar­ba 8 proc. ma­žiau nei už­per­nai. Ta­čiau in­di­vi­du­a­lių gy­ve­na­mų­jų na­mų par­da­vi­mų Lie­tu­vo­je per­nai fik­suo­ta 7 proc. dau­giau nei 2019-ai­siais. Praėjusiais metais įregistruota 12,8 tūkst. namų pardavimų.

2020-ai­siais gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties būs­tui – bu­tams ir gy­ve­na­mie­siems na­mams iš­leis­ta apie 2,2 mlrd. eu­rų, 5 proc. dau­giau nei 2019-ai­siais. Bu­tams pirk­ti skir­ta su­ma per me­tus pa­di­dė­jo 2 proc. – iki 1,6 mlrd. eu­rų. Gy­ve­na­mų­jų na­mų pra­ėju­siais me­tais įsi­gy­ta už 14 proc. dau­giau – iš vi­so už 0,6 mlrd. eu­rų.

Re­gist­rų cen­tras su­da­rė bran­giau­siai per­nai įsi­gy­tų būs­tų de­šim­tu­ką. Di­džiau­sių san­do­rių de­šim­tu­ke – net sep­ty­ni gy­ve­na­mie­ji būs­tai Vil­niu­je, iš ku­rių ke­tu­ri – se­na­mies­ty­je esan­čio­je Su­ba­čiaus gat­vė­je. De­šim­tu­ke yra at­si­dū­rę bu­tai ir na­mai Ne­rin­go­je, Tra­kų ra­jo­ne ir Kau­ne.

Pa­vyz­džiui, pra­ėju­siais me­tais už di­džiau­sią su­mą – 2,4 mln. eu­rų nu­pirk­tas bu­tas Vil­niu­je, Su­ba­čiaus gat­vė­je, gy­ve­na­ma­sis na­mas sos­ti­nė­je, Kiš­kių gat­vė­je, – už 2,25 mln. eu­rų, už 2,2 mln. eu­rų na­mas Ne­rin­go­je, už 1,9 mln. eu­rų na­mas Vil­niu­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, už 1,5 mln. eu­rų na­mas Tra­kų ra­jo­ne ir bu­tas Vil­niu­je, Su­ba­čiaus gat­vė­je, 1,45 mln. eu­rų pa­klo­ta už bu­tą Kau­ne, Lais­vės alė­jo­je.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Când l-am găsit pe Dr.Wealthy, aveam nevoie disperată de a-l aduce înapoi pe fostul meu iubit. M-a lăsat pentru o altă femeie. S-a întâmplat atât de repede și nu am avut niciun cuvânt de spus în situație. El m-a abandonat după 3 ani fără nicio explicație. L-am contactat pe Dr.Wealthy și El mi-a spus ce trebuie să fac înainte ca el să mă poată ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce i-am oferit ceea ce dorea, el a aruncat o vrăjeală de dragoste pentru a ne ajuta să ne reunim din nou. La scurt timp după ce și-a făcut vraja, iubitul meu a început din nou să-mi trimită mesaje text și s-a simțit oribil pentru ceea ce tocmai m-a supus. A spus că sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când Dr.Wealthy m-a ajutat, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. Îl recomand cu drag pe Dr.Wealthy oricui are nevoie de ajutor. E-mail: wealthylovespell@gmail.com. Sunați-l sau adăugați-l pe WhatsApp prin: +2348105150446 PAGINA BLOGUL Dr.Wealthy: Blog: https://wealthylovespell.blogspot.com

  Komentaras

  Man poxui del Alytiskiu, svarbiausia Facebook sekeju mazeja. Mano bukumas darosi akivaizdus. Tuoj Minedo koncerto Alytiskiam nereikes. Gero savaitgalio ir linkejimai Agnei

  Komentaras

  Kodėl net įpusėjus šios tarybos pusei kadencijos taryboje nesimato valdančių ir oponuojančių veiksmų programų, orentuotų į nors šiokį tokį proveržį? Ar tik paskui įvykius nespėdami..? Kaip patiems kaip nors išgyvent.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.