Mo­kyk­loms pa­skir­ti pi­ni­gai skait­me­ni­nėms prie­mo­nėms įsi­gy­ti

mokykloms
Pa­va­sa­rį už­klu­pus pan­de­mi­jai ir mo­kyk­loms pra­dė­jus dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja mo­kyk­las sku­biai ap­rū­pi­no pa­pil­do­mais ne­šio­ja­mai­siais ir plan­še­ti­niais kom­piu­te­riais. Taip pat nu­spręs­ta pa­čioms mo­kyk­los su­teik­ti dau­giau fi­nan­si­nių ga­li­my­bių įsi­gy­ti kuo dau­giau skait­me­ni­nio ug­dy­mo prie­mo­nių – ir įran­gos, ir už­duo­čių – ku­rios ga­li bū­ti nau­do­ja­mos ne tik nuo­to­li­niam mo­ky­mui, bet ir dir­bant įpras­tai. Tam pa­pil­do­mai skir­ta 14 mln. Eur, ar­ba 8 kar­tus dau­giau nei bū­da­vo ski­ria­ma iki šiol.

Pa­pil­do­mos lė­šos, ku­rias ga­li­ma nau­do­ti iki šių me­tų pa­bai­gos, jau pa­skirs­ty­tos vi­soms Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bėms. Tai pir­mo­ji da­lis. Už jas mo­kyk­los ar­ba jų stei­gė­jos sa­vi­val­dy­bės ga­li įsi­gy­ti pa­pil­do­mai kom­piu­te­rių ir įran­gos, skait­me­ni­nių ug­dy­mo prie­mo­nių, fi­nan­suo­ti mo­ky­to­jų skait­me­ni­nės kom­pe­ten­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­sus. Ki­ta, di­des­nio­ji, lė­šų da­lis mo­kyk­las pa­sieks ki­tą­met, jas bus ga­li­ma nau­do­ti iki ki­tų me­tų pa­bai­gos ly­giai toms pa­čioms reik­mėms, kaip ir šie­met.

Ren­kan­tis prie­mo­nes re­ko­men­duo­ja­ma at­si­žvelg­ti į Na­cio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros pa­reng­to „Nuo­to­li­nio mo­ky­mo(si) /ug­dy­mo(si) va­do­vo“ re­ko­men­da­ci­jas in­for­ma­ci­nių ir ko­mu­ni­ka­ci­nių tech­no­lo­gi­jų in­fra­struk­tū­rai.

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja pa­ren­gė at­sa­ky­mus į mo­kyk­lų va­do­vams, mo­ky­to­jams, tė­vams ky­lan­čius klau­si­mus.

Kas ir kaip nu­spren­džia, ko­kios kom­piu­te­ri­nės įran­gos ar skait­me­ni­nių prie­mo­nių įsi­gy­ti už pa­pil­do­mai ski­ria­mas lė­šas? Kaip jas pa­da­lin­ti, kad už­tek­tų ir kom­piu­te­riams, ir skait­me­ni­nėms prie­mo­nėms, ir mo­ky­to­jų skait­me­ni­niams įgū­džiams to­bu­lin­ti?

Kam teik­ti pri­ori­te­tus, nu­spren­džia ar­ba sa­vi­val­dy­bė, ar­ba ki­tas mo­kyk­los stei­gė­jas, ar­ba mo­kyk­los va­do­vas, su­de­ri­nęs su mo­kyk­los ta­ry­ba. Įsi­gy­jant prie­mo­nes ar per­kant kur­sus mo­ky­to­jams at­si­žvel­gia­ma į kon­kre­čios mo­kyk­los si­tu­a­ci­ją ir po­rei­kius. Ne dau­giau kaip 30 proc. mo­kyk­lų skait­me­ni­za­vi­mui ski­ria­mų pa­pil­do­mų lė­šų ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­ma kom­piu­te­ri­nei įran­gai.

Ko­kias prie­mo­nes ga­li­ma pirk­ti? Ar bus su­da­ry­tas prie­mo­nių są­ra­šas? Ar ga­li­ma įsi­gy­ti elek­tro­ni­nes pra­ty­bas, kad ne­rei­kė­tų mo­kė­ti tė­vams?

Na­cio­na­li­nė švie­ti­mo agen­tū­ra yra su­kau­pu­si Lie­tu­vo­je pa­reng­tų ir nau­do­ja­mų tiek mo­ka­mų, tiek ir ne­mo­ka­mų skait­me­ni­nių mo­ky­mo(si) iš­tek­lių ir prie­mo­nių są­ra­šą, ku­ris skel­bi­mas švie­ti­mo por­ta­le emo­kyk­la https://www.emo­kyk­la.lt/nuo­to­li­nis/skait­me­ni­nes-mo­ky­mo-prie­mo­nes. Tik jas už­sa­kant rei­kia pa­si­tik­rin­ti, ar pa­si­rink­ta prie­mo­nė iš­ties ati­tin­ka mi­nist­ro nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus. Mo­kyk­la, pirk­da­ma skait­me­ni­nes mo­ky­mo­si prie­mo­nes, pri­va­lo rem­tis švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro pa­tvir­tin­tais kri­te­ri­jais skait­me­ni­nėms mo­ky­mo­si prie­mo­nėms.

Mo­kyk­los ga­li įsi­gy­ti įvai­raus skait­me­nio tu­ri­nio, taip pat ir elek­tro­ni­nių pra­ty­bų, iš joms skir­tų mo­ky­mo lė­šų, prie ku­rių šie­met ir ki­tą­met pri­si­de­da ir mi­nė­tos 14 mln. Eur do­ta­ci­jos pi­ni­gai.

Ką kon­kre­čiai ga­li­ma įsi­gy­ti?

Ga­li­ma pirk­ti kom­piu­te­rių ir kom­piu­te­ri­nės įran­gos, leis­ti mo­ky­to­jus į skait­me­ni­nės kom­pe­ten­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­sus. Ga­li­ma už­si­sa­ky­ti skait­me­ni­nio tu­ri­nio: skait­me­ni­nių vi­sų mo­ko­mų­jų da­ly­kų prie­mo­nių įvai­raus am­žiaus vai­kams ir mo­ki­niams, įskai­tant va­do­vė­lius, in­ter­ne­ti­nes mo­ky­mo sis­te­mas, vir­tu­a­lias mo­ky­mo ap­lin­kas, mo­ky­mo­si pro­gra­mė­les, skait­me­ni­nius mu­zi­kos, dai­lės bei ki­no kū­ri­nių ar­chy­vus, skait­me­ni­nę me­to­di­nę me­džia­gą mo­ky­to­jams, vaiz­do pa­mo­kų įra­šus, skait­me­ni­nius edu­ka­ci­nius žai­di­mus, vir­tu­a­lias bib­lio­te­kas ir kt.

Iš kur ga­li­ma pirk­ti įran­gą, skait­me­ni­nius iš­tek­lius?

Va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, iš mo­kyk­los ar sa­vi­val­dy­bės pa­si­rink­tų tie­kė­jų. Jų ga­li bū­ti ne vie­nas. Svar­bu, kad skait­me­ni­niai mo­ky­mo(si) iš­tek­liai, prie­mo­nės, in­for­ma­ci­nių ir ko­mu­ni­ka­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įran­ga, taip pat ir mo­ky­to­jų skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo to­bu­li­ni­mo kur­sai ati­tik­tų švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro pa­tvir­tin­tus rei­ka­la­vi­mus.

 

Ko­kie pa­grin­di­niai rei­ka­la­vi­mai įran­gai ir prie­mo­nėms įsi­gy­ti?

* Skait­me­ni­nių iš­tek­lių tu­ri­ny­je ne­tu­ri bū­ti dis­kri­mi­na­ci­nio po­bū­džio in­for­ma­ci­jos dėl ra­sės, tau­ty­bės, kal­bos, kul­tū­ros, ti­kė­ji­mo, so­cia­li­nio eko­no­mi­nio sta­tu­so, ly­ties, am­žiaus, spe­cia­lių­jų po­rei­kių, et­ni­nės kil­mės ar kt.

* Tu­ri­nys tu­ri bū­ti pa­reng­tas vals­ty­bi­ne kal­ba, iš­sky­rus, jei­gu jis ski­ria­mas mo­ki­niams, be­si­mo­kan­tiems tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lo­se, ar­ba skir­tas mo­ky­tis už­sie­nio kal­bų.

* Ne­tu­ri bū­ti jo­kios re­kla­mi­nės me­džia­gos.

* Prie­mo­nės tu­ri veik­ti tiek as­me­ni­niuo­se kom­piu­te­riuo­se, tiek mo­bi­liuo­siuo­se įren­gi­niuo­se, ne­pri­klau­so­mai nuo juo­se esančios ope­ra­ci­nės pro­gra­mi­nės įran­gos ti­po.

* Kar­tu su per­ka­ma įran­ga ar skait­me­ni­niu tu­ri­niu tu­ri bū­ti pri­dė­tas nau­do­ji­mo va­do­vas lie­tu­vių kal­ba.

* Tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ti tei­kė­jo tech­ni­nės pa­gal­bos kon­tak­tai ir vei­kian­ti pa­gal­bos sis­te­ma, ku­ri už­tik­rin­tų ky­lančių pro­ble­mų spren­di­mą per 1–3 dar­bo die­nas.

* Pa­slau­gos tu­ri bū­ti tei­kia­mos, o pre­kės tei­kia­mos ne trum­piau kaip dve­jus me­tus, bet ne il­giau kaip tre­jus me­tus nuo su­tar­ties su­da­ry­mo die­nos.

 

Ar ga­li­ma vi­są su­mą iš­nau­do­ti vie­nam tie­kė­jui. Pvz., už vi­są su­mą pirk­ti vie­nos skait­me­ni­nės mo­ky­mo­si prie­mo­nės li­cen­ci­jas? Ar pri­va­lo­ma pirk­ti bū­tent dve­jų me­tų li­cen­ci­jas? Ar ga­li­ma pirk­ti du kar­tus po me­ti­nes li­cen­ci­jas?

Ga­li­ma, jei­gu taip nu­spren­džia stei­gė­jas ar­ba mo­kyk­la.

 

Ko­kie rei­ka­la­vi­mai įsi­gy­jant mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos pa­slau­gas?

* Pro­gra­mos tu­ri ati­tik­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro 2007 m. pa­tvir­tin­tą Rei­ka­la­vi­mų mo­ky­to­jų ir pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tų skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo pro­gra­moms ap­ra­šą.

* Pro­gra­mos tu­ri ap­im­ti vie­ną ar ke­le­tą skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo kom­pe­ten­ci­jos sričių, o kiek­vie­nos iš sričių ap­im­tis – ne ma­žes­nė nei 16 va­lan­dų vie­nai kom­pe­ten­ci­jai.

* Pro­gra­ma pri­va­lo bū­ti už­re­gist­ruo­ta Ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mų re­gist­re.

 

Ar bū­ti­na šiais me­tais ski­ria­mas lė­šas pa­nau­do­ti iki šių ka­len­do­ri­nių me­tų pa­bai­gos, ar ga­li­ma per­kel­ti į ki­tus me­tus?

Šių me­tų lė­šas rei­kia pa­nau­do­ti šiais ka­len­do­ri­niais me­tais. Ki­tiems me­tams sa­vi­val­dy­bėms bus per­ves­ta li­ku­si, di­des­nio­ji, do­ta­ci­jos skait­me­ni­nėms mo­ky­mo­si prie­mo­nėms da­lis.

 

Užs. Nr. 0116

 

 

  Komentaras

  Keeping my students engaged and interested while also learning is such a daunting task. Their attention span is so little that I can’t hold their focus for a very long period of time. I will definitely try this when we will hold our annual school trip to the zoo in a couple of months. I would love nothing less than to have my students learn gacha life for pc while also having fun in the process. Nothing beats that feeling as an educator of subway surfers game play online.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.