Mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te per die­ną ap­si­lan­ko maž­daug po 20 žmo­nių

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2020 Liepa 14
Punktas Alytuje
Nuo ko­vo pa­bai­gos iki šiol Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te pa­im­ta apie 3 tūkst. mė­gi­nių. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Nuo ko­vo pa­bai­gos Aly­tu­je vei­kian­tis mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas nuo šio mė­ne­sio pra­džios dar su­trum­pi­no gy­ven­to­jų pri­ėmi­mo lai­ką. Ta­čiau lan­ky­to­jų ja­me ne­trūks­ta – per die­ną ap­si­lan­ko maž­daug po 20 žmo­nių. Daž­niau­siai į jį krei­pia­si grį­žu­sie­ji iš už­sie­nio, ku­rie no­ri iš­si­tir­ti dėl CO­VID-19, ir pa­ju­tu­sie­ji šio vi­ru­so simp­to­mus, pa­vyz­džiui, karš­čia­vi­mą, slo­gą, du­su­lį ar ko­su­lį.

Pa­im­ta apie 3 tūkst. mė­gi­nių

Nuo ko­vo pa­bai­gos Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, vei­kian­tis, vi­sos Aly­taus ap­skri­ties gy­ven­to­jus ap­tar­nau­jan­tis mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas iš pra­džių vei­kė nuo anks­ty­vos ry­to iki vė­laus va­ka­ro ir sa­vait­ga­liais. Per die­ną bu­vo pa­ima­ma po 60–70 mė­gi­nių.

Pa­va­sa­rio pa­bai­go­je punk­tas dar­bo lai­ką su­trum­pi­no iki ke­tu­rių va­lan­dų per die­ną. O nuo lie­pos as­me­nims mė­gi­niai dėl ko­ro­na­vi­ru­so ima­mi kas­dien nuo 8 iki 10 va­lan­dos, iš­sky­rus sek­ma­die­nius ir vals­ty­bi­nių šven­čių die­nas.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, kas­dien šia­me punk­te ap­si­lan­ko maž­daug po 20 žmo­nių, no­rin­čių­jų iš­si­tir­ti dėl CO­VID-19: „Iki lie­pos 1-osios mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te dėl šio vi­ru­so pri­va­lė­jo tir­tis as­me­nys, ku­rie tu­rė­jo gul­tis į li­go­ni­nę. Da­bar šiuos ty­ri­mus at­lie­ka pa­ti sveikatos priežiūros įstaiga. To­dėl dau­giau­sia į punk­tą dėl ty­ri­mų krei­pia­si grį­žu­sie­ji iš už­sie­nio ir pa­ju­tu­sie­ji ko­ro­na­vi­ru­so simp­to­mus, daž­niau­siai pra­dė­ju­sie­ji karš­čiuo­ti ar as­me­nys, ku­riems at­si­ra­do kvė­pa­vi­mo su­tri­ki­mų.“

Nuo ko­vo pa­bai­gos iki šiol Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te pa­im­ta apie 3 tūkst. mė­gi­nių.

Ko­ro­na­vi­ru­sas Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jams jau ne­be­nu­sta­to­mas nuo ba­lan­džio pa­bai­gos.

Iš 28 šiuo vi­ru­su už­si­krė­tu­sių Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų vie­nas gar­baus am­žiaus gy­ven­to­jas mi­rė, ki­ti pa­svei­ko.

Aly­taus ra­jo­ne pa­svei­ko vi­si 7 už­si­krė­tu­sie­ji CO­VID-19.

P.Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, mo­bi­laus pa­tik­ros punk­to ar­ti­miau­siu me­tu už­da­ry­ti ne­si­ren­gia­ma, kiek jis veiks, pri­klau­sys nuo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mo.

No­rin­tie­ji iš­si­tir­ti mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te tu­ri už­si­re­gist­ruo­ti karš­tą­ja ko­ro­na­vi­ru­so li­ni­ja 1808.

Ka­ran­ti­na­vi­mo­si vie­to­se jau nė­ra gy­ven­to­jų

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras, vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos vals­ty­bės ope­ra­ci­jų va­do­vas Au­re­li­jus Ve­ry­ga kas sa­vai­tę pa­skel­bia CO­VID-19 pa­veik­tų pa­sau­lio ša­lių są­ra­šą, iš ku­rių at­vy­kus pri­va­lu ka­ran­ti­nuo­tis ar­ba izo­liuo­tis dviem sa­vai­tėms.

Ko­ro­na­vi­ru­so pa­veik­to­mis ša­li­mis yra lai­ko­mos tos, ku­rio­se per pas­ta­rą­sias 14 die­nų ser­ga­mu­mas ko­ro­na­vi­ru­su yra di­des­nis nei 25 at­ve­jai 100 tūkst. gy­ven­to­jų.

Toks są­ra­šas tai­ko­mas grįž­tan­tiems mū­sų ša­lies gy­ven­to­jams ir už­sie­nie­čiams, ku­rie tu­ri lei­di­mą at­vyk­ti į Lie­tu­vą.

At­vy­ku­sie­ji iš šių ša­lių tu­rė­tų iš­si­tir­ti ir dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Ta­čiau, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo pa­ste­bė­ji­mu, to­kios prie­vo­lės nė­ra, tai pri­klau­so nuo pa­čių gy­ven­to­jų no­ro ir są­mo­nin­gu­mo.

Ko­vo vi­du­ry­je ša­ly­je dėl šio vi­ru­so pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, va­do­vau­jan­tis A.Ve­ry­gos spren­di­mu, sa­vi­val­dy­bės įstei­gė ka­ran­ti­na­vi­mo­si vie­tas as­me­nims, ku­rie ne­tu­ri są­ly­gų izo­liuo­tis na­muo­se.

Aly­taus mies­te nu­sta­ty­to­se to­kio­se vie­to­se – sta­dio­no ir „Dzū­ki­jos“ vieš­bu­čiuo­se be­si­ka­ran­ti­nuo­jan­čių žmo­nių nė­ra jau tre­čia sa­vai­tė. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nu­ma­ty­to­je izo­lia­ci­jos vie­to­je – „Dzū­ki­jos dva­re“ Ra­džiū­nų kai­me be­si­ka­ran­ti­nuo­jan­čių­jų ne­su­lau­kia­ma nuo bir­že­lio pra­džios.

Nuo va­kar, lie­pos 13-osios, įsi­ga­lio­jo A.Ve­ry­gos įsa­ky­mas, ku­riuo pa­tvir­tin­tas 63 CO­VID-19 pa­veik­tų pa­sau­lio ša­lių są­ra­šas. Tarp jų yra kai­my­ni­nė Bal­ta­ru­si­ja, Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, Ru­si­ja, Uk­rai­na, Jung­ti­niai Ara­bų Emy­ra­tai, Ar­mė­ni­ja, Azer­bai­dža­nas, Bra­zi­li­ja.

Tarp šių vals­ty­bių yra pa­te­ku­sios pen­kios Eu­ro­pos vals­ty­bės, iš ku­rių at­vy­ku­siems į Lie­tu­vą pri­va­lo­ma dvie­jų sa­vai­čių izo­lia­ci­ja. Tai Šve­di­ja, Liuk­sem­bur­gas, Por­tu­ga­li­ja, Bul­ga­ri­ja ir Ru­mu­ni­ja.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.