Nr. 82 (13458)

2020-07-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 82 (13458) skaitykite:

 • De­ry­bos baig­tos: pa­ra­ma že­mės ūkiui di­dės
 • Da­ni­jos ir Bri­ta­ni­jos am­ba­sa­do­riai at­krei­pė dė­me­sį, kad Aly­taus ben­druo­me­nė ir ver­slas ne­ri­mau­ja dėl nau­jos ga­myk­los
 • Ne­be­li­ko pa­cien­to prie­mo­kos ne­pa­si­tu­rin­tiems pen­si­nin­kams ir ne­įga­lie­siems
 • Kol bus at­kur­ta e. svei­ka­ta, trum­pam grįž­ta­ma prie po­pie­ri­nių re­cep­tų
 • Pan­de­mi­ja ga­li su­ma­žin­ti per­dir­ba­mų plas­ti­ko at­lie­kų kie­kį
 • Apklausa: keisti elektros tiekėją svarsto kas ketvirtas gyventojas
 • Net ir ant smai­liau­sios vir­šū­nės dar yra vie­tos, to­dėl ne­pa­liau­ki­me sie­kę aukš­tu­mų
 • Žinios iš Alytaus miesto savivaldybės
 • Žinios iš Alytaus rajono savivaldybės
 • Pro­fe­so­rius To­mas Ta­mu­le­vi­čius: „Na­no­tech­no­lo­gi­jos tik
 • fil­muo­se? Nuo pa­dir­bi­nė­ji­mo pre­ven­ci­jos iki ko­vos su vi­ru­sais”
 • Skam­biau­si pos­mai tau, Aly­tau...
 • Lai­ma Alenc­kai­tė: „Dan­gus nė­ra tik šiaip sau žyd­ras”
 • Ko­dėl kai­nos ky­la Lie­tu­vo­je, bet ne Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je?
 • Dvi­ra­čių lai­kik­liai ir sto­go ba­ga­ži­nės. Ką rei­kė­tų ži­no­ti su­si­ruo­šus ke­liau­ti?
 • Vasaros kinas – Jaunimo parke
 • Pir­mą­kart lie­tu­viš­kas pa­što žen­klas per­kel­tas į vir­tu­a­lią erd­vę
 • PSO vy­riau­sio­ji moks­li­nin­kė: ma­si­nis skie­pi­ji­mas nuo
 • CO­VID-19 ga­li bū­ti pra­dė­tas 2021-ųjų vi­du­ry­je
Nuo ko­vo pa­bai­gos Aly­tu­je vei­kian­tis mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas nuo šio mė­ne­sio pra­džios dar su­trum­pi­no gy­ven­to­jų pri­ėmi­mo lai­ką. Ta­čiau lan­ky­to­jų ja­me...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to Ro­tu­šės aikš­tė­je ka­vi­nei skir­to­se pa­tal­po­se šian­dien tvy­ro ait­rus da­žų kva­pas. Nuo va­sa­rio šios pa­tal­pos li­ko tuš­čios ir pa­ga­liau po...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.