Mig­ra­ci­ja: no­rin­tie­ji lai­ki­nai gy­ven­ti Vil­niu­je už­sie­nie­čiai ap­tar­nau­ja­mi ir Aly­tu­je

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Liepa 16
nuotrauka
Migracijos departamento Alytaus skyriaus vedėjo Vaclovo Ra­žans­ko tei­gi­mu, nuo lie­pos 1-osios, kai pra­dė­jo veik­ti vie­nin­ga mig­ra­ci­jos pa­slau­gų tei­ki­mo sis­te­ma, į sky­rių jau krei­pė­si apie 50 už­sie­nie­čių dėl lei­di­mų lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti ki­tuo­se mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mu Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties, nuo lie­pos 1-osios Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­dė­jo dirb­ti pa­si­kei­tu­sios struk­tū­ros. Iki vi­dur­va­sa­rio mig­ra­ci­jos funk­ci­jas vyk­dė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba ir Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas. Da­bar šis de­par­ta­men­tas ta­po pa­grin­di­ne mig­ra­ci­jos pa­slau­gas tei­kian­čia įstai­ga ša­ly­je. Kon­so­li­da­vus pas­ta­rą­sias funk­ci­jas pa­pras­tė­ja lei­di­mų iš­da­vi­mo tvar­ka už­sie­nie­čiams, no­rin­tiems lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti Lie­tu­vo­je. Pa­vyz­džiui, no­rin­tys lai­ki­nai gy­ven­ti Vil­niu­je už­sie­nie­čiai ap­tar­nau­ja­mi ir Aly­tu­je. Anks­čiau to­kie as­me­nys tu­rė­jo kreip­tis į Mig­ra­ci­jos sky­rius pa­gal no­ri­mą gy­ven­ti vie­tą.

„Ne­be­lie­ka biu­ro­kratinių bar­je­rų“

 Nuo lie­pos 1-osios Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tui prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ta­po pa­val­dūs vi­sų ša­lies ap­skri­čių Mig­ra­ci­jos sky­riai, ku­rie iki tol pri­klau­sė po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tams. Tarp jų – ir Aly­taus sky­rius.

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Eve­li­nos Gu­dzins­kai­tės tei­gi­mu, mū­sų ša­lies gy­ven­to­jams, į Mig­ra­ci­jos sky­rius be­si­krei­pian­tiems dėl pa­sų ar as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lių iš­da­vi­mo, iš es­mės nie­kas ne­si­kei­čia: „Jie ap­tar­nau­ja­mi iki šiol ga­lio­ju­sia tvar­ka. Įsi­ga­lio­jus ben­drai mig­ra­ci­jos pa­slau­gų tei­ki­mo sis­te­mai, vi­suo­se sky­riuo­se bus tai­ko­mi vie­no­di rei­ka­la­vi­mai. Ne pa­slap­tis, nors iki šiol bu­vo tie pa­tys mig­ra­ci­ją reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai, bet kai kur sky­rė­si jų in­ter­pre­ta­ci­ja, kai ku­riems sky­riams tek­da­vo teik­ti kon­sul­ta­ci­jas, da­bar ne­be­lie­ka biu­ro­kratinių bar­je­rų.“

Ka­dan­gi dau­gė­ja į Lie­tu­vą no­rin­čių at­vyk­ti dirb­ti ir gy­ven­ti už­sie­nie­čių, di­rek­to­rės pa­ste­bė­ji­mu, dėl  ben­dros mig­ra­ci­jos pa­slau­gų tei­ki­mo sis­te­mos pa­pras­tė­ja jiems iš­duo­da­mų lei­di­mų pro­ce­dū­ros: „Nuo lie­pos to­kie as­me­nys dėl iš­duo­da­mų lei­di­mų ga­li kreip­tis į bet ku­rį mū­sų sky­rių, ne­pri­klau­so­mai nuo Lie­tu­vo­je pa­si­rink­tos lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti vie­tos, dėl ap­tar­na­vi­mo dau­ge­liu at­ve­jų rei­kia tik iš anks­to už­si­re­gist­ruo­ti per mū­sų EPIS pa­slau­gų por­ta­lą. Anks­čiau už­sie­nie­čiai bu­vo ap­tar­nau­ja­mi tik tų mies­tų sky­riuo­se, ku­riuo­se jie no­rė­jo lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti.“

Per­nai Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas iš­da­vė lei­di­mus dau­giau nei 20 tūkst. už­sie­nie­čių, ku­rie pa­no­ro lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti Lie­tu­vo­je. Kaip sa­kė E.Gu­dzins­kai­tė, dau­gu­ma jų – uk­rai­nie­čiai, bal­ta­ru­siai ir ru­sai, su­si­ra­dę dar­bą kaip to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jai ar sta­ty­bi­nin­kai.

Įsta­ty­miš­kai už­sie­nie­čiams lei­di­mai lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti Lie­tu­vo­je, taip pat stu­di­juo­ti ar gy­ven­ti su­kū­rus šei­mą at­ski­rais at­ve­jais ga­li bū­ti iš­duo­da­mi iki tre­jų me­tų, ta­čiau dau­gu­ma jų lei­di­mų pra­šo dve­jiems me­tams, o po to krei­pia­ma­si dėl lei­di­mų pra­tę­si­mo.

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rės tvir­ti­ni­mu, šiuo me­tu to­kie lei­di­mai sku­bos tvar­ka iš­duo­da­mi per du mė­ne­sius nuo pra­šy­mo pa­tei­ki­mo, o ne sku­bos tvar­ka – per ke­tu­ris mė­ne­sius, ta­čiau ru­de­nį, pa­kei­tus mi­nė­tų as­me­nų ap­tar­na­vi­mo tvar­ką elek­tro­ni­niu bū­du, lei­di­mų iš­da­vi­mo ter­mi­nas tu­rė­tų su­trum­pė­ti maž­daug mė­ne­siu.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, šių me­tų sau­sio 1-ąją Lie­tu­vo­je gy­ve­no 58 tūkst. už­sie­nie­čių.

 

Aly­taus sky­riu­je – jau apie pus­šim­tis už­sie­nie­čių, no­rin­čių gy­ven­ti ki­tuo­se mies­tuo­se

 Nuo lie­pos 1-osios jau ne Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui, o Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tui pa­val­dus Aly­taus sky­rius to­liau vyk­do funk­ci­jas Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se – Aly­tu­je, Drus­ki­nin­kuo­se, Birš­to­ne, Laz­di­juo­se, Prie­nuo­se ir Va­rė­no­je.

Kaip sa­kė šio sky­riaus ve­dė­jas Vac­lo­vas Ra­žans­kas, per die­ną sky­riaus dar­buo­to­jai pri­ima iki 150 in­te­re­san­tų, dau­gu­ma jų – Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, ku­rie daž­niau­siai krei­pia­si dėl pa­sų ar as­mens ta­pa­ty­bių kor­te­lių iš­da­vi­mo.

Sky­rius per­nai už­sie­nie­čiams iš­da­vė 400 lei­di­mų lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti mi­nė­to­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se. Šį­met iki lie­pos 1-osios į sky­rių krei­pė­si maž­daug 260 už­sie­nie­čių, no­rin­čių gau­ti lei­di­mus lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti mi­nė­to­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se. Dau­gu­ma už­sie­nie­čių – uk­rai­nie­čių, bal­ta­ru­sių, ru­sų – dar­bą su­si­ran­da Aly­taus sta­ty­bų ir to­li­mų­jų rei­sų ben­dro­vė­se.

V.Ra­žans­ko tei­gi­mu, nuo lie­pos 1-osios, kai pra­dė­jo veik­ti vie­nin­ga mig­ra­ci­jos pa­slau­gų tei­ki­mo sis­te­ma, į sky­rių jau krei­pė­si apie 50 už­sie­nie­čių dėl lei­di­mų lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti ki­tuo­se mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se: „Žmo­nės krei­pia­si ten, kur gal­būt trum­pes­nės ei­lės pa­teik­ti pra­šy­mus ar kur jiems pa­to­giau. Da­bar jų pra­šy­mų iš­duo­ti lei­di­mus vie­ta vi­siš­kai ne­be­pri­klau­so nuo pa­si­rink­tos gy­ve­na­mo­sios ir dar­bo vie­tos. Nuo lie­pos 1-osios taip pat su­ma­žin­tas už­sie­nie­čiams bū­ti­nų ap­si­lan­ky­mų Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­te ar jo te­ri­to­ri­niuo­se sky­riuo­se skai­čius, as­me­niui rei­kia at­vyk­ti ne tris kar­tus kaip anks­čiau, o du kar­tus – pa­teik­ti pra­šy­mą iš­duo­ti ar pa­keis­ti lei­di­mą gy­ven­ti, kar­tu ir sa­vo bio­met­ri­nius duo­me­nis bei vei­do at­vaiz­dą ir at­si­im­ti iš­ra­šy­tą lei­di­mą gy­ven­ti. Mū­sų gy­ven­to­jai jau ku­ris lai­kas dėl pa­so ar as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės iš­da­vi­mo ar keitimo taip pat ga­li kreip­­tis į bet ku­rį sky­rių, ne­pri­klau­so­mai nuo gy­ve­na­mo­sios vie­tos.“

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to Aly­taus sky­riaus ve­dė­jas įvar­di­jo ir dar vie­ną nau­jie­ną, at­si­ra­du­sią nuo lie­pos 1-osios, – no­rin­tie­siems pa­si­kvies­ti sve­čių iš tre­čių­jų ša­lių jau ne­be­rei­kia gau­ti mo­ka­mų kvie­ti­mų, lau­kian­tie­ji to­kių sve­čių ap­tar­nau­ja­mi tie­sio­giai tik per EPIS pa­slau­gų por­ta­lą, mig­ra­ci­jos dar­buo­to­jai ne­da­ly­vau­ja kvie­ti­mų pa­tei­ki­mo pro­ce­dū­ro­se.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.