Nr. 82 (13312)

2019-07-25

„Alytaus naujienų“ numeryje 82 (13312) skaitykite:

 • Vin­ce­lis mi­rė
 • Ne­le­ga­lių dar­žų Jau­ni­mo par­ke tu­ri ne­be­lik­ti
 • Su­de­gė ap­vir­tęs au­to­mo­bi­lis
 • Mon­kų die­nų šven­tė­je – Aly­taus ra­jo­no at­sto­vai
 • Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius: ko­dėl rei­kia per­tvar­ky­ti švie­ti­mo įstai­gų tin­klą?
 • Uni­ka­liam Pu­nios ši­lui rei­ka­lin­gas uni­ka­lus iš­sau­go­ji­mo pro­jek­tas
 • Pa­min­klui ka­pi­nė­se rei­kia lei­di­mo
 • Aly­taus ra­jo­no ne­nau­do­ja­mų skly­pų sa­vi­nin­kų dė­me­siui!
 • Na­mo lai­ku grįž­ki­te ne dėl va­ka­rie­nės – dėl sa­vo­jo žmo­gaus
 • 21 kny­gos au­to­rė Scho­las­ti­ka Ka­va­liaus­kie­nė: „Jei­gu žmo­gus tu­ri mie­lą šir­džiai už­si­ė­mi­mą, tai vy­res­nia­me am­žiu­je jau yra lai­mė”
 • Pro­jek­tui „Su­rink Lie­tu­vą” – vieneri
 • „Pal­mių alie­jaus pra­keiks­mas” – vir­tu­a­lios re­a­ly­bės fil­mas apie lau­ki­nės gam­tos ka­pi­nes
 • Bū­ki­te lai­min­gi ir pri­si­dė­ki­te prie ki­tų lai­mės!
Kiek­vie­nais me­tais tiek Lie­tu­vo­je, tiek vi­sa­me pa­sau­ly­je or­ga­ni­zuo­ja­mi daug po­pu­lia­ru­mo su­lau­kian­tys bar­me­nų čem­pio­na­tai, ku­riuo­se šios sri­ties pro­fe­sio­na­lai...
Va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mu Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties, nuo lie­pos 1-osios Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­dė­jo dirb­ti pa­si­kei­tu­sios...
Ša­lia di­din­gu­mu al­suo­jan­čio Liš­kia­vos baž­ny­čios ir vie­nuo­ly­no an­sam­blio, vie­no lan­ko­miau­sių ob­jek­tų Dzū­ki­jo­je, prie pat Liš­kia­vos mies­te­lio, miš­ko glė­by­je ve­ši...
Aly­taus ra­jo­no Sim­no se­niū­ni­jos Gra­žu­lių kai­mo kai ku­rie gy­ven­to­jai tik da­bar su­ži­no­jo apie jų kai­me prieš sep­ty­ne­rius me­tus baig­tą vyk­dy­ti eu­ro­pi­nėmis lė­šo­mis...
Ne­se­niai de­vin­tą kla­sę bai­gu­si jau­no­ji ak­ty­vis­tė Va­ka­rė Sau­lė­nai­tė iš­ban­dys nau­ją ir daug ža­dan­čią veik­lą – nuo rug­sė­jo pir­mo­sios mer­gi­na pa­si­ners ne tik į moks­lus,...
Aukš­tas Aly­taus mies­to me­ro pos­tas Ne­ri­jui Ce­siu­liui ne­ta­po kliū­ti­mi at­si­sa­ky­ti tra­di­ci­nių ke­lio­nių mo­to­cik­lu. Šią va­sa­rą su ben­dra­min­čiais jis įvei­kė be­veik...
Tur­būt dau­ge­lis tik fil­muo­se yra ma­tę Ame­ri­ko­je pa­pli­tu­sius spal­vo­tus au­to­bu­sus, ku­rie, va­žiuo­da­mi skir­tin­gais marš­ru­tais, lei­džia mė­gau­tis juo­se ga­mi­na­mais...
Šių me­tų Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai Do­mas Sa­ka­vi­čius (Do­mas) ir An­drius Ge­gu­žis (An­drius) sa­vo pa­siek­tais eg­za­mi­nų re­zul­ta­tais pa­kei­tė ne tik...
Artėjantį savaitgalį pajūriui, Klaipėdai ir pramogoms neabejingi tautiečiai plūs į jubiliejinę 60-ąją „Jūros šventę“. Vienas unikaliausių renginių vyks uostamiesčio geležinkelio stotyje, kur bendrovė...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.