Me­rui dū­ris – iš par­ti­jos ko­le­gų. Ko dar lauk­ti?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (52)
2020 Spalis 30
Mies­to me­ras Nerijus Ce­siu­lis po ta­ry­bos po­sė­džio sa­kė, kad darbotvarkė atmesta to­dėl, jog ta­ry­bos na­riai ne­su­si­de­ri­na dėl val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Mies­to me­ras Nerijus Ce­siu­lis po ta­ry­bos po­sė­džio sa­kė, kad darbotvarkė atmesta to­dėl, jog ta­ry­bos na­riai ne­su­si­de­ri­na dėl val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ket­vir­ta­die­nį, spa­lio 29-ąją, vy­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis tu­rė­tų pa­tek­ti į šių ta­ry­bų is­to­ri­ją, – pir­mą­kart at­mes­ta pa­teik­ta svars­ty­ti dar­bo­tvarkė ir ta­ry­bos na­riai iš­si­skirs­tė, su­lau­kę me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­lin­kė­ji­mo pa­si­ma­ty­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Dar­bo­tvarkė ne­pa­tvir­tin­ta, nes me­ras ne­su­ti­ko, kad po­sė­dy­je bū­tų svars­to­mas klau­si­mas dėl lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gied­riaus Ši­mo at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų, ko rei­ka­lau­ja treč­da­lis ta­ry­bos na­rių. O po­sė­dy­je su­si­tik­ti ta­ry­bos na­riams ar­ti­miau­siu me­tu tik­rai teks, nes me­rui įsta­ty­miš­kai li­ko tik sa­vai­tė su­reng­ti ki­tą po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų svars­to­mas lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų klau­si­mas.

Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mui prieš­ta­ra­vo 17 ta­ry­bos na­rių

Spa­lio 29-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės vy­ko nuo­to­li­niu bū­du kaip ir pa­va­sa­rį, įsi­siau­tė­jus šio vi­ru­so pan­de­mi­jai. Ja­me da­ly­va­vo vi­si 27 ta­ry­bos na­riai.

Po­sė­dis kaip vi­sa­da pra­si­dė­jo dis­ku­si­jo­mis dėl dar­bo­tvarkės iš 41 klau­si­mo tvir­ti­ni­mo: vie­nus klau­si­mus bu­vo siū­lo­ma iš­brauk­ti, ki­tų svars­ty­mą ati­dė­ti. Ta­čiau maž­daug va­lan­dą už­tru­kęs jos svars­ty­mas bai­gė­si mies­to ta­ry­bų is­to­ri­jo­je ne­bū­tu da­ly­ku – ji at­mes­ta. Už tai, kad dar­bo­tvarkė bū­tų ne­pa­tvir­tin­ta, bal­sa­vo 17 ta­ry­bos na­rių, pa­tvir­ti­ni­mui pri­ta­rė 10 ta­ry­bos na­rių.

Kas gi su­kė­lė ta­ry­bos na­rių pyk­tį, kad, ne­pa­tvir­ti­nus po­sė­džio dar­bo­tvarkės ir to­liau ne­ga­lė­jus po­sė­džiau­ti, šios ka­den­ci­jos ta­ry­ba pa­tek­tų į to­kią iš­skir­ti­nę mies­to val­džios ins­ti­tu­ci­jos is­to­ri­ją?

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, spa­lio 23-iąją, sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo už­re­gist­ruo­tas de­vy­nių mies­to ta­ry­bos na­rių me­rui N.Ce­siu­liui ad­re­suo­tas rei­ka­la­vi­mas ne vė­liau kaip per dvi sa­vai­tes su­kvies­ti ta­ry­bos po­sė­dį ir ja­me svars­ty­ti lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus G.Ši­mo at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų klau­si­mą. Ka­dan­gi rei­ka­la­vi­mą pa­si­ra­šė treč­da­lis ta­ry­bos na­rių, kaip rei­ka­lau­ja Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas, me­rui per nu­ro­dy­tą lai­ko­tar­pį pri­va­lu su­šauk­ti po­sė­dį mi­nė­tu klau­si­mu.

Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ yra sa­kęs rei­ka­la­vi­mą sa­vi­val­dy­bė­je už­re­gist­ra­vęs ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ kan­di­da­tų są­ra­šą, pa­grin­di­nė to­kio rei­ka­la­vi­mo prie­žas­tis – lai­ki­na­sis ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas ne­su­ge­bė­jo teis­mui pa­teik­ti tei­siš­kai su­ko­re­guo­tos tai­kos su­tar­ties su Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­ve „VA Sta­ty­ba“ dėl li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to ir ji bu­vo at­mes­ta. Č. Daugėlos teigimu, „VA Sta­ty­bai“ tei­siš­kai su­tvar­kius tai­kos su­tar­tį, ad­mi­nist­ra­ci­ja jos dar kar­tą ne­tei­kė tvir­tin­ti teis­mui, taip pra­ras­ta be­veik pu­sė mi­li­jo­nų eu­rų, skir­tų šiam re­mon­tui iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų klau­si­mą siū­lė svars­ty­ti šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je.

 

„Ne­ma­tau rei­ka­lo tam­py­tis ir lau­žy­ti ie­tis“

Pir­mas siū­ly­mą lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų klau­si­mą įtrauk­ti į šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio ta­ry­bos po­sė­džio dar­bo­tvarkę pa­tei­kė ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la, pa­reikš­da­mas, kad nė­ra ko gaiš­ti lai­ko.

Tam pri­ta­rė ta­ry­bos na­rys, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vas Vy­tau­tas Jast­rems­kas: „Į po­sė­dį su­si­rin­ko vi­si ta­ry­bos na­riai ir da­bar ga­li­me svars­ty­ti, kam šauk­ti ki­tą po­sė­dį?“

„Ne­ma­tau rei­ka­lo tam­py­tis ir lau­žy­ti ie­tis, rei­kia tau­py­ti vi­sų lai­ką“, – taip pa­reiš­kė ta­ry­bos na­rys, So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos ta­ry­bo­je va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas dėl lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų klau­si­mo įtrau­ki­mo į šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio po­sė­džio dar­bo­tvarkę.

O ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, iš­rink­ta pa­gal Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, taip pat pri­tar­da­ma mi­nė­to klau­si­mo svars­ty­mui da­bar­ti­nia­me po­sė­dy­je, siū­lė net tik tau­py­ti ta­ry­bos na­rių lai­ką, bet ir mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus, nes ta­ry­bos na­riams už po­sė­džiuo­se pra­leis­tą lai­ką mo­ka­ma iš mies­to biu­dže­to.

Ta­čiau me­ras vis kar­to­jo, kad ta­ry­bos po­sė­dis dėl lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus at­šau­ki­mo bus ren­gia­mas įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tvar­ka. Tam tu­ri­ma dar sa­vai­tė.

Ka­dan­gi N.Ce­siu­lis ne­su­ti­ko šio klau­si­mo įtrauk­ti į da­bar­ti­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkę, kai ku­rių ta­ry­bos na­rių pa­ste­bė­ji­mu, me­ras ne­tu­rė­tų taip elg­tis, ga­vo mies­to ta­ry­bų is­to­ri­jo­je dar ne­re­gė­tą an­tau­sį iš dau­gu­mos ta­ry­bos na­rių – at­mes­ta vi­sa šio ket­vir­ta­die­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkė.

Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad prieš po­sė­džio dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mą bal­sa­vo ir ta­ry­bos na­rys, So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Če­čė­ta. Tad me­ras, kaip šios par­ti­jos at­sto­vas, šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­ty­rė dū­rį ir iš sa­vų.

 

Me­ras: „Ma­nau, kad su­si­tar­si­me, jei as­me­ni­nės am­bi­ci­jos ne­bus svar­bes­nės už mies­to rei­ka­lus“

Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis po ta­ry­bos po­sė­džio sa­kė, kad taip at­si­ti­ko to­dėl, jog ta­ry­bos na­riai ne­su­si­de­ri­na dėl val­dan­čio­sios dau­gu­mos. O par­ti­jos ko­le­gų bal­sa­vi­mą prieš po­sė­džio dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mą api­bū­di­no kaip kiek­vie­nam ta­ry­bos na­riui su­teik­tą ga­li­my­bę lais­vai ap­si­spręs­ti.

Me­ro tvir­ti­ni­mu, da­bar­ti­nia­me po­sė­dy­je no­rė­ta iš­spręs­ti mies­tui ak­tu­a­lius klau­si­mus, o ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je svars­ty­ti po­li­ti­nius. Ta­čiau pas­ta­rie­ji mies­tui da­bar­ti­niu lai­ko­tar­piu itin ak­tu­a­lūs.

Rug­sė­jo 11-ąją dėl ta­ry­bos pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo iš pa­rei­gų bu­vo at­leis­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius so­cial­de­mok­ra­tas Ro­lan­das Juo­nys. Ta­me pa­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je lai­ki­nuo­ju ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vu, kaip pri­klau­so įsta­ty­miš­kai, me­ro siū­ly­mu pa­skir­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, taip pat so­cial­de­mok­ra­tas G.Ši­mas. Be­je, tam pri­rei­kė pa­kar­to­ti­nio ta­ry­bos na­rių bal­sa­vi­mo, nes dėl šios kan­di­da­tū­ros bal­suo­jant pir­mą kar­tą ta­ry­bos dau­gu­mos pri­ta­ri­mo ne­su­lauk­ta.

Va­do­vau­jan­tis sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų dar­bą reg­la­men­tuo­jan­čiais įsta­ty­mais, nuo­la­ti­nis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tu­ri bū­ti pa­skir­tas ne il­giau kaip per du mė­ne­sius nuo ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­vu­sio as­mens at­lei­di­mo, ant­raip sa­vi­val­dy­bei gre­sia Sei­mo įve­da­mas tie­sio­gi­nis val­dy­mas.

Lap­kri­čio 11-oji jau čia pat, gre­sian­tis tie­sio­gi­nis val­dy­mas sa­vi­val­dy­bei jau tie­siog kvė­puo­ja į nu­ga­rą.

Me­ras tvir­ti­no, kad į nuo­la­ti­nius ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vus siū­lo­mos net sep­ty­nios kan­di­da­tū­ros: „Pen­kios – rim­tes­nės, dvi – už­ku­li­si­nės. Sė­si­me, kal­bė­si­mės ir, ma­nau, su­si­tar­si­me, jei as­me­ni­nės am­bi­ci­jos ne­bus svar­bes­nės už mies­to rei­ka­lus.“

Savivaldybės tinklalapyje jau paskelbta, kad tarybos posėdis vyks lapkričio 6-ąją. Pirmas klau­simas darbotvarkėje – dėl admi­nistracijos direktoriaus skyrimo.

    Komentaras

    Ne tik demokratinėse valstybėse, bet ir rimtose Lietuvos savivaldybėse nesuprantama. Kaip gal išsilaikyt postuose tarybos pasitikėjimo neturintys meras, vicmerė, administracijos l. direktorius? Net ir daugumos alytiškių pasitikėjimo neturintys ir vicmerė neseniai per rinkimus į seimą įsitikino. Gauta mažai balsų reiškia alytiškiai nevertina kaip rimtos politikės. Kur gali galvot kaip iš vicmerės atsistatydint, nes neturi alytiškių pasitikėjimo.

    Komentaras

    Meras su taryba ir net jį delegavusiais partiečiais nesutaria. Vicmerė per rinkimus į seimą gavus mažai balsų tas pats, kas miestelėnai jos kaip politikės rimtai nevertina. Direktoriaus poste laikinas ir tas sugebėjo interpeliaciją gaut. Gaunas, miestas rimtų neturi aukščiausiuose postuose, kuriais taryba ir alytiškiai pasitikėtų. Tai kaip gali tokie postuose išsilaikyt?

    Komentaras

    Kodėl Alytuj vengiama per savivaldą į atsakingus postus praleist stiprius su ūkine kompetencija žmones? Net per tarybos narių lygį privengiama sripresnių ir veržlesnių asmenybių prasileist? Kur nauda miestui būt geresnė. Nei užsisklendę patys nejuda ir į apačias persiduoda. Stagnuokit visi.

    Komentaras

    Alytuj didelė problema bedarbystė. O ir daugumos dirbančių atlyginimai nedideli. Sunkėja salygos išgyvent. Valdžios postuose reikalingi su stipria ūkine patirtim. Sugebantys suvokt realybę ir užvest Alytaus ekonominio skatinimo projektus. Čia facbuchinių vaikiškų metodų maža. Reikia konkrečių veiksmų.

    Komentaras

    Kaip politikų karta pagal amžių tinkantys į vaikus negražiais išsireiškimais šokinėja prieš vyresnius kolegas politikus. Ne koks kultūros lygis. Nieko rimta apie savivaldą ne galima paklaust. Kas kur ir epitetus lipdo.

    Komentaras

    Ir šioj situacijoj siūlymas merui ir jo komandai. Teikit tarybai ir alytiškiams savivaldybės pertvarkų ir strategijų planus, pagal kuriuot galėtų telktis gauguma taryboje. Alytiškiai žinotų, kaip vystos mietas. O ne bejėgiai silpnais kompromatais preiš atskirus politikus atsišaudyt. Tai silpnumo ženklai. Juk netvirtinę 17 tarybos narių, tai aritmetinė dauguna tarp viso 27 tarybos narių.

    Komentaras

    Oficiali miesto valdžia yra pačiųvrinkti 27 tarybos nariai. Kur tik jie sprendžia strateginius miesto plėtros klausimus. Kur pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir alytiškiams. Taryvos dauguma iš 17, tarė ne. Tolesnei stagnacijai ne kompetencijai. Ir ne pirmą kart per paskutinius mėnesius. Visiems aišku, Alytaus miesto valdyme reikalingos pertvarkos. Ir jos prasidėjo.

    Komentaras

    Taryboje prasidėjusios permainos pasiekė kulminaciją. Permainos dėl to, kad meras su komanda kur atsksitingi tarybai ir alytiškiams nesugeba laiku pateikt kokybiškų pertvarkų ir strategijų planų. Sprest einamų miesto klausimų, kur lygiose vietose į probleminius sugwba pavirst. Visi mato, kad taryboj susiformavusi nauja dauguma. Kur to suvokt nesugeba meras su gausia komanda. Neaišku, kieno interesus atstovaujantys. Nes tik 27 tarybos nariai pačių alytiškių rinkti, atsakingi ir atskaitingi alytiškisms už kas dedas. Ir tarybos dauguma iš 17 narių, o tai aritmetinė tarybos dauguma, savo žodį tarė. Netvirtindama tarybos dienotvarkės, už kurios kokybę atsakingas meras, parodė. Ne pirmą kart nepasitiki meru. Dar yra priežastis, apie ką neužsimenama straipsnį ir komentaruose. Taryba ne leidžia savęs mindžiot.

    Komentaras

    Tai kad viens patriotas per TV garantavo 4mln nu....mą nuo Naujosios gatvės statybos, tai dar užsimanė? Manau tų deputatų užtektų ir dešimties ,vis vien protingų ir dorų nėra ,tai bent miestui pigiau būtų?

    Komentaras

    Tikėtina būsimam tarybos posėdį oficialiai pasiskelbs nauja tarybos dauguma su veiklos programa ir deleguojamais atstovais į valdžios postus. Kur iš stagnacijos išves Alytų į sėkmingą vystymą. Telkimo ir kūrimo energiją. Nei dabar postuose patys daro ir pagal juos visas miestas turi merdėt. Praleisdama brangų laiką, per kurį galima ir sėkmingai vystytis. Sudarant galimybees steigtis normaliai apmokamoms darbo vietoms.

    Komentaras

    Labai žavi leksika gslimai dabar esančiuose postuose. Kur garbingai nesigauna pripažint. Trūksta kompetencijų, nesugebama teikt Alytaus sėkmūngo vystumo strategijų. Keli mėnesiai taryboj naija dauguma susiformavus ir nesugebama to pastebėt. Net taryboj padėties nekžonroliuoja.

    Komentaras

    Viena boba sakė, kad Daugėla raunasi į vicemero postą (nieko sau - teistas vicemeras :)
    Krasnickas raunasi į administracijos direktoriaus postą (įgyvendintų savo svajones nupyzd...i milijoną:)
    Račkauskas raunasi į Šukevičienės vietą (nugyvendino vieną mokyklą o dabar nugyvendintų viso miesto mokyklas :)
    Stebėkit būsimą posėdį ir suprasit, kad vienos bobos šnektos į dešimtuką :) Miestas jiems nerūpi !

    Komentaras

    Pačių alytiškių rinkti 27 tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi alytiškiams. Turi teidę konkuruot dėl postų, įrodydami, kad. Gsli geriau. Dabar ir taryboj konkurencija kaip ir kitose srityse. Kad išgyvent. Vėl jei padirba mero poste ir mato ne sogsuna, gali užleist atsistatydinant. Kur kitas gal geriau sugebės. O Nerijui šiam poste per ilgai ne sigauna. Alytus neturi tiek laiko laikt ir stagnuot. Kur su kiekviena dirna reikia konkuruot su kitom savivaldybėm. Kur stiprėja, ar silpnėja. Dabar per savivaldą Alytus silpnėja, išsibalansavę ir per mero kompetenciją. Kad negeba teikt pertvarkų ir strategijų plamų..Taruba ir norėdama mobilizuotis apie merą ne gali. Nes šis rimtos veiksmų programos ne turi. Kur būtent apie veiklos programą mobilizuojas.

    Komentaras

    Jaruševičius, LauramRadzevičiūtė, Gediminas Daukšys bėgioja per partijas dėl savo asmeninės naudos. Miestas jiem nerūpi. Rūpi tik savi reikalai. Radzevičiūtė buvo pas Puteikį, Uspaskichą, Puteikį, Krivicką, Daukšius, pas Pačėsą. Norėjo įlyst į Seimą Vilkaviškį, Kaune. ... Alytus jai paskutionėj vietoj. Tiesiog priedų išverstaskūrė.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.