Me­ro vil­tis: gal kaž­kas iš ta­ry­bos na­rių at­si­ims pa­ra­šą po ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mu vi­ce­me­re

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (20)
2020 Lapkritis 6
Nerijus
Nerijus Cesiulis: „Mies­tas no­ri aug­ti, bet kai kas to ne­no­ri. Ma­nau, Šu­ke­vi­čie­nė ir pa­ta­rė­jai dir­ba ge­rai. Man at­ro­do, ga­na vers­ti, no­ri­si dar­bo.“
Ket­vir­ta­die­nį, lap­kri­čio 5-ąją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je re­gist­ruo­ti me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui ad­re­suo­ti de­vy­nių ta­ry­bos na­rių pa­si­ra­šy­ti pa­reiš­ki­mai. Vie­nas – dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo vi­ce­me­re so­cial­de­mok­ra­te Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­ne, ki­tas – dėl ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to su­dė­ties pa­kei­ti­mo pa­nai­ki­nant abi me­ro pa­ta­rė­jų pa­rei­gy­bes. Me­ras vi­lia­si, kad kaž­kas iš ta­ry­bos na­rių at­si­ims pa­ra­šą po mi­nė­tais pa­reiš­ki­mais ir jam ne­teks šauk­ti po­sė­džio, ku­ria­me bū­tų svars­to­mi šie klau­si­mai.

Dėl ko reiš­kia­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas?

Pa­reiš­ki­mus dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo vi­ce­me­re J.Šu­ke­vi­čie­ne bei dėl ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to su­dė­ties pa­kei­ti­mo pa­nai­ki­nant abi me­ro pa­ta­rė­jų pa­rei­gy­bes sa­vi­val­dy­bė­je re­gist­ra­vo ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ kan­di­da­tų są­ra­šą, va­do­vau­jan­tis ta­ry­bos frak­ci­jai „Vie­nin­gas Aly­tus“.

Vi­ce­me­re reiš­kia­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas ir pa­teik­tu ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tu siū­lo­ma at­leis­ti iš pa­rei­gų dėl ne­tin­ka­mo pro­ble­mų spren­di­mo, kas ne­ten­ki­na mies­to gy­ven­to­jų, ne­tin­ka­mai vyk­do­mų pa­rei­gų pa­gal nu­sta­ty­tas veik­los sri­tis, o J.Šu­ke­vi­čie­nės ku­ruo­ja­mos sri­tys yra švie­ti­mas, svei­ka­tos prie­žiū­ra, kul­tū­ra.

Taip pat me­ro pa­va­duo­to­jai prie­kaiš­tau­ja­ma dėl mies­te vyk­do­mos švie­ti­mo re­for­mos, per­skirs­tant mies­to biu­dže­tą cha­o­tiš­kai iš­krei­pia­mos švie­ti­mo dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mos, ne­ski­ria­mo dė­me­sio šių dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mui, or­ga­ni­zuo­to Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­so, ku­rio re­zul­ta­tus pa­nai­ki­no teis­mas, pro­ce­so per­ke­liant Pe­da­go­gi­nę psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą iš mies­to cen­tro į ki­tas pa­tal­pas.

Lap­kri­čio 5-ąją, prieš pie­tus, kai sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo re­gist­ruo­tas ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mas vi­ce­me­re, J.Šu­ke­vi­čie­nė sa­kė apie tai ži­nan­ti, ta­čiau pa­reiš­kė ko­men­ta­rą pa­teik­sian­ti vė­liau. Tą pa­čią die­ną me­ro pa­va­duo­to­ja pa­tei­kė mi­nė­to pa­reiš­ki­mo ver­ti­ni­mą, jis spaus­di­na­mas po šia pub­li­ka­ci­ja.

Ki­tu ta­ry­bos pa­reiš­ki­mu, ku­rį kaip ir pir­mą pa­si­ra­šė de­vy­ni ta­ry­bos na­riai, siū­lo­ma pa­keis­ti ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to su­dė­tį pa­nai­ki­nant abi me­ro pa­ta­rė­jų pa­rei­gy­bes. Jas da­bar už­ima ne­par­ti­niai Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius ir Ag­nė Čep­lins­kie­nė.

To­kiu siū­ly­mu sie­kia­ma ra­cio­na­liai ir efek­ty­viai nau­do­ti mies­to biu­dže­to lė­šas.

Kaip pa­reiš­ki­mus ver­ti­na me­ras?

Me­ras N.Ce­siu­lis de­vy­nių ta­ry­bos na­rių pa­reiš­ki­mus ver­ti­no kaip po­li­ti­nį žai­di­mą: „Mies­tas no­ri aug­ti, bet kai kas to ne­no­ri. Ma­nau, Šu­ke­vi­čie­nė ir pa­ta­rė­jai dir­ba ge­rai. Man at­ro­do, ga­na vers­ti, no­ri­si dar­bo. Ne­ma­nau, kad da­bar tin­ka­mas lai­kas ver­ti­mams, kai ša­ly­je ir Aly­tu­je ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja, blo­gė­ja eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja.“

Me­ras tvir­ti­no ne­iš­gir­dęs pa­siū­ly­mų, kas ga­lė­tų pa­keis­ti da­bar­ti­nę vi­ce­me­rę.

Ga­vus treč­da­lio ta­ry­bos na­rių mi­nė­tus pa­reiš­ki­mus ir rei­ka­la­vi­mą su­šauk­ti ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų svars­to­mi mi­nė­ti klau­si­mai, me­ras, va­do­vau­da­ma­sis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, po­sė­dį pri­va­lo su­šauk­ti per ke­tu­rio­li­ka die­nų nuo pa­reiš­ki­mų už­re­gist­ra­vi­mo mies­to sa­vi­val­dy­bė­je.

N.Ce­siu­lis vis dar vi­lia­si, kad kaž­kas iš de­vy­nių ta­ry­bos na­rių at­si­ims pa­ra­šus po mi­nė­tais pa­reiš­ki­mais ir jam ne­teks šauk­ti po­sė­džio, ku­ria­me bū­tų svars­to­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas vi­ce­me­re bei ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to su­dė­ties pa­kei­ti­mo klau­si­mas.

Sa­vi­val­dy­bė­je dėl ta­ry­bos pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo šį ru­de­nį iš pos­to iš­vers­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius so­cial­de­mok­ra­tas Ro­lan­das Juo­nys ir vi­ce­me­ras, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Ša­rū­nas Klė­ge­ris.

 

 

  Komentaras

  Galvoju tik ,k a d tik prie tokio mero- silpno- pradėjo reikštis tokie sukčiai ir vagiai kaip daugėla ir krasnickas! Kaip sugebėti daleisti tokį parašų rinkimą aplamai? Jei komanda-cementas,niekas nedrįstų net rinkti! parašų...ar suvoki Cesiuli? Čia tik tavo kaltė,gal jau gana,pažaidei ”mero” žaidimą,susirink žaislus ir varyk! Jei daleidai,kad valdytų daugėlos ir krasnickai,o gal tu to ir sieki?..

  Komentaras

  Labai šauniai kadenciją pradėjo. Iš pat pradžių beprasmiai seminarai, komandiruotės, atostogos..Net tėvadienius populiarint pradėjo. Facbuche pakrykštaut asai. O rimtiems reikalams nėr kada ir dar sugebėt reikia.

  Komentaras

  Meras visur prakiša, rėmė Sabatauską, rėmė išdaviką Labuką, abu rinkimus prakišo, Cesiulio vardas nieko nebeveikia. Klausimas, ar dar ten tu turi sėdėti ir piarintis Nerijau???
  Miestui reikia gyvybės o ne tavo perdėtų jautrių tekstų, mes netikim.

  Komentaras

  Pagal įstatymus meras rūpinasi, kad tarybai būt teikiami laiku ir kokybiški svarstomi klausimai. Pagrinde strateginiai kaip pertvarkų ir vystymo strategijų. Reiškia tokius dalykus turi suvokt pats meras ir tokių komandą formuot. O jei nesugeba, nėra ko eit į tokius postus. Kaip mero ir jo komandos. O visi mato, kad nesugeba. Dėl pertvarkų ypač švietimo klajoja per darbo grupę iš 29 narių. Dėl strategijų net 5 darbo grupės. O visur patys merai su komandom sugeba paruošt taryboms tvirtint. O Alytuj lygiose vietose nesugeba ar slidinėjas. Ir dar vaizduoja ne pakeičiamus. Mandrus susireikšminę.

  Komentaras

  Vicmerė dalyvavo neseniai vykusiuose rinkimuose į seimą. Kur mažai gaunant lėšų įrodyta. Kad alytiškiai rimtai nevertina jos kaip politikės. Vadinas ir mero, kuris patenkūntas vicmerės veikla. Kur nei švietimo pertvarkų nesugeba ir panašiai. Atvirai taryboj pasitikėjimo neturi vicmerė, vadinas ir pats meras su likusia komanda. Kur dalis tarybos jau atleisti. Rimtose valstybėse patys po atsistatydintų, o ne vaizduotų nepakeičiamus.

  Komentaras

  Jei pats kaip meras nesugebi teikt tarybai tvirtint pertvarkų ir strategijų planų, psčiam kaip merui nėra ką veikt. Tik vieta užimta. Kur kitas gal sugebėtų sėkmingiau dirbt miesto labui. O ne viltis, kad už merą kiti padarys.

  Komentaras

  Pats meras ir jo komanda jauni. Vienok vietoj noro mero kompetencijoj tobulėt ir gerint situacijas, viduj. Ciniški, nervuoti, tik į kompromatus apie neįtinkančius politikus kur į tėvus jiems pagal amžių tinka, šaipytis. Kaip su lygiais. Jokio sveiko noro tobulėt per savivaldą. Ar iš vis negabūs suvokt šiuolaikinių savivaldos metodų. Pats meras turintis būt priekį, vis kaip ne prie ko. Paskui įvykius ar vengiantis jų. Rimčiau net neblogo valdiško atlyginimo pagal kompetenciją nesistengia užsidirbt. Tik pasiimt lengvuoju būdu imituojant. Ir kaž kam toks prastas lygis tinka.

  Komentaras

  Gal Nerijus Alytuj tik vienas likęs, kuris bando nežinot? Kad ne savo rogėse. Sako kapitonas paskutinis skestantį laivą palieka. Tai tuoj paskutinis ir liks. Ar jau ir likęs.

  Komentaras

  Pas rimtą merą vilties neturi būt. Nes pagal savo kompetenciją pats turi sugebėt teikt tarybai tvirtint pertvarkų ir strategijų planus. Kur pagal šią veiksmų programą telkia komandą ir taryboj formuojas palaikanti dauguma. Ir dauguma merų tai sugeba. Šis į šį postą atėjo negebėdamas ir vis ant kitų numest bando. Ar nereikalingų patarėjų. Kurie iš vis nesuvokia, kaip pagal mero kompetenciją reikia dirbt. Vietoj to ant neėtinkančių kompromatais link asmens žeminimų. Čia prasti lygiai. Dabar dėl pačio mero savybių, jei tarybau atleidžiant jo komandos narius tie sako, meras žinojo? O pats meras sako ne - tokių šposų tokiuise postuose niekas neprileidžia. Alytuj meras kaip ne prie ko. Taryba praktiškai be jo dirba. Meras tik statistas paskui. Alytuj per didelė prabanga toks mero poste.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.