Per­mai­nos Jot­vin­gių ir Jaz­mi­nų gat­vių tur­ga­vie­tė­se – jau nuo Vė­li­nių. Kas pa­ju­dins vie­ną ne­lie­čia­mą gė­lių kios­ką? (14)

Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė Laura Radzevičiūtė: „Tiks­las pa­siek­tas. Pagaliau vie­tos gė­li­nin­kai jau ga­li leng­viau at­si­kvėp­ti, ar­tė­jant sun­kme­čiui per Vė­li­nių lai­ko­tar­pį ga­lės už­si­dirb­ti ne tik duo­nai, bet ir svies­tui.“ Fausto AUGUSTINO nuotr.
Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė Laura Radzevičiūtė: „Tiks­las pa­siek­tas. Pagaliau vie­tos gė­li­nin­kai jau ga­li leng­viau at­si­kvėp­ti, ar­tė­jant sun­kme­čiui per Vė­li­nių lai­ko­tar­pį ga­lės už­si­dirb­ti ne tik duo­nai, bet ir svies­tui.“ Fausto AUGUSTINO nuotr.
Ar­tė­jant Vė­li­nių lai­ko­tar­piui, in­di­vi­du­a­li­ą­ją veik­lą Aly­tu­je vyk­dan­tys smul­kie­ji pre­ky­bi­nin­kai, pre­kiau­jan­tys gė­lė­mis Jot­vin­gių ir Jaz­mi­nų gat­vių tur­ga­vie­tė­se, su­lauks per­mai­nų. Per Vė­li­nes, Tarp­tau­ti­nę mo­ters, Mo­ti­nos ir Tė­vo die­nas va­di­na­mie­ji vie­na­die­niai pre­kiau­to­jai gė­lė­mis ir puokš­tė­mis jau ne­be­ga­lės ri­kiuo­tis pir­kė­jams leng­viau­siai pri­ei­na­mo­se vie­to­se – ant ša­li­gat­vių prie šių tur­ga­vie­čių ir taip truk­dy­ti bent šiek tiek dau­giau per šias die­nas už­si­dirb­ti nuo­la­ti­niams pre­kiau­to­jams. To­kio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo ini­cia­to­rė yra ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė.

– Ar tie­sa, kad pus­an­trų me­tų nuo­la­ti­niai pre­kiau­to­jai gė­lė­mis Jot­vin­gių ir Jaz­mi­nų gat­vių tur­ga­vie­tė­se ieš­ko­jo pa­gal­bos mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, siek­da­mi, jog bū­tų pa­nai­kin­tos lai­ki­nos pre­ky­bos vie­tos ša­li­gat­viuo­se prie šių tur­ga­vie­čių per Vė­li­nes, Tarp­tau­ti­nę mo­ters, Mo­ti­nos ir Tė­vo die­nas, nes taip leng­vai nuo jų nu­grai­bo­mas už­dar­bis?

– Jot­vin­gių ir Jaz­mi­nų gat­vių tur­ga­vie­tė­se gė­lė­mis pre­kiau­jan­tys smul­kie­ji pre­ky­bi­nin­kai į mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio du­ris bel­dė­si iš tie­sų pus­an­trų me­tų, kel­da­mi pro­ble­mą, ku­ri at­si­ra­do po to, kai 2021 me­tų sau­sio mė­ne­sį šio­se tur­ga­vie­tė­se bu­vo pa­tvir­tin­tos pa­pil­do­mos 8 pre­ky­bi­nės vie­tos. Jo­se nu­ma­ty­ta iš ne­mo­to­ri­zuo­tų pre­ky­bai pri­tai­ky­tų mo­bi­lių­jų įren­gi­nių, ant ša­li­gat­vių prie mi­nė­tų tur­ga­vie­čių, leis­ti vyk­dy­ti pro­gi­nę pre­ky­bą gė­lė­mis, jų puokš­tė­mis Vė­li­nių lai­ko­tar­piu, Tarp­tau­ti­nės mo­ters, Mo­ti­nos ir Tė­vo die­nų pro­go­mis.

Už to­kius pa­kei­ti­mus pre­ky­bai gė­lė­mis Jot­vin­gių ir Jaz­mi­nų gat­vių tur­ga­vie­tė­se bal­sa­vu­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba net ne­įta­rė, kad pa­da­rė meš­kos pa­slau­gą vie­ti­niams pre­ky­bi­nin­kams gė­lė­mis, ku­rie šio­se tur­ga­vie­tė­se pre­kiau­ja iš­ti­sus me­tus.

Pri­ėmus mi­nė­tus pa­kei­ti­mus, pa­vyz­džiui, per­nykš­tę Ko­vo 8-ąją, per ku­rią žen­kliai iš­au­ga pre­ky­ba gė­lė­mis, at­vy­ko pre­kiau­to­jai iš Kau­no ir, už 2 eu­rus įsi­gi­ję vie­tas ša­li­gat­viuo­se prie tur­ga­vie­čių, su­si­ri­kia­vo gė­les ir sėk­min­gai pre­kia­vo. Dėl to nu­ken­tė­da­vo iš­ti­sus me­tus gė­lė­mis pre­kiau­jan­tys Aly­taus smul­kie­ji pre­ky­bi­nin­kai.

Vie­ti­niai, iš­ti­sus me­tus mo­kan­tys į mies­to biu­dže­tą mo­kes­čius pre­ky­bi­nin­kai gė­lė­mis, pa­ma­tę šią spra­gą, ne­del­siant su šia pro­ble­ma krei­pė­si į Aly­taus mies­to me­rą, ta­čiau jis ne tik kad ne­si­ė­mė jo­kių veiks­mų, bet, kaip tei­gia pas me­rą su­si­ti­ki­me da­ly­va­vę gė­li­nin­kai, lai­kė­si po­zi­ci­jos, jog ko­ku­ren­ci­ja yra svei­kas da­ly­kas.

– Ko­dėl Jūs ėmė­tės pa­dėti nuo­la­ti­niams pre­kiau­to­jams gė­lė­mis mies­to tur­ga­vie­tė­se?

– Ne­ra­dę už­ta­ri­mo pas me­rą, aly­tiš­kiai pre­kiau­to­jai gė­lė­mis šių me­tų ko­vo mė­ne­sį krei­pė­si į ma­ne kaip ta­ry­bos na­rę.

Įsi­gi­li­nu­si į si­tu­a­ci­ją pa­ste­bė­jau, kad at­vy­kė­liai, va­di­na­mie­ji vie­na­die­niai pre­kiau­to­jai, at­ima duo­nos kąs­nį ne tik iš tur­gaus pre­kiau­to­jų, bet ir mies­to cen­tre gė­lė­mis pre­kiau­jan­čių par­duo­tu­vių, ku­rios taip pat, kaip ir tur­gaus pre­kiau­to­jai, iš­ti­sus me­tus mo­ka mo­kes­čius į mies­to bu­dže­tą.

Taip pat pa­si­do­mė­jau ki­tų mies­tų pa­tir­ti­mi ir pa­ste­bė­jau, kad to­kios iš­im­ti­nės sa­vi­val­dy­bės vie­tos daž­niau­siai yra nu­sta­to­mos pre­kiau­ti gė­lė­mis ne pro­gi­nei pre­ky­bai, o se­zo­ni­nei pre­ky­bai miš­ko gė­ry­bė­mis, taip pat sa­vo skly­puo­se už­au­gin­to­mis uo­go­mis, vai­siais, dar­žo­vė­mis ir gė­lė­mis ne­truk­dant eis­mui ir pės­tie­siems. Tad ko­dėl ne­ga­lė­tų bū­ti mies­te nu­ma­ty­ta dau­giau lai­ki­nų pre­ky­bos vie­tų miš­ko gė­ry­bė­mis ir sa­vo skly­puo­se už­au­gin­to­mis uo­go­mis ar vai­siais?

At­si­žvel­ga­ma į vi­są pa­aiš­kė­ju­sią si­tu­a­ci­ją, pa­ren­giau ati­tin­ka­mo ta­ry­bos spren­di­mo pa­kei­ti­mus ir pa­tei­kiau ta­ry­bos na­riams svars­ty­ti.

– Ta­čiau jū­sų pa­siū­ly­tiems pa­kei­ti­mams ne­bu­vo pri­tar­ta.

– Ge­gu­žės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, svars­tant ma­no pa­teik­tą spren­di­mo pro­jek­tą, dis­ku­si­jos tru­ko be­veik va­lan­dą lai­ko. Ak­cen­ta­vau, kad ta­ry­bos na­rio pa­rei­ga yra už­tik­rin­ti vie­ti­nių, aly­tiš­kių in­te­re­sus, o ne rem­ti ki­tų mies­tų smul­kų­jį ver­slą. Jo at­sto­vai at­vyks­ta į Aly­tų tik 4 die­noms per me­tus, su­mo­ka į mies­to biu­dže­tą 16 eu­rų, o iš­si­ve­ža už­dar­bį, ku­ris ga­lė­tų bū­ti pre­kiau­jan­čių gė­lė­mis aly­tiš­kių. Tai aki­vaiz­džiai ne­są­ži­nin­ga kon­ku­ren­ci­ja.

Iš kai ku­rių ta­ry­bos na­rių, pa­vyz­džiui, Ni­jo­lės Makš­tu­tie­nės, pa­si­gir­do siū­ly­mai po­sė­dy­je da­ly­va­vu­siems gė­lė­mis pre­kiau­jan­tiems tur­gaus pre­kei­viams ir ša­lia Jot­vin­gių gat­vės tur­ga­vie­tės par­duo­tu­vės „Gė­lių sa­la“ atsto­vui, apei­ti įsta­ty­mus ir pa­tiems iš­si­pirk­ti tuos plo­tus. Ge­rai at­sa­kė „Gė­lių sa­los“ at­sto­vas To­mas Iva­naus­kas: „Ko­dėl mes tu­ri­me steng­tis apei­di­nė­ti įsta­ty­mą? Da­bar mes dir­ba­me sa­vo dar­bą, ko­dėl mes tu­ri­me suk­ti gal­vas? Mes ži­no­me, kad vie­tos iš­per­ka­mos me­tų pra­džio­je vi­siems me­tams iš anks­to. Ar mums čia ieš­ko­ti „bla­to“, kad mes bū­tu­me pir­mi?“

Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si gė­li­nin­kė Vir­gi­ni­ja Kar­čiaus­kie­nė pa­žy­mė­jo, kad šie­met ypa­tin­gai skaus­min­gai pa­si­ju­to tos 4 ko­mer­ci­nės pre­ky­bos vie­tos Jot­vin­gių gat­vės tur­ga­vie­tė­je, tas pats ir Jaz­mi­nų gat­vės tur­ga­vie­tė­je, nuo­la­ti­niams pre­kiau­to­jams gė­lė­mis. Ji ta­ry­bos na­rių pra­šė pa­lai­ky­ti Lauros Radzevičiūtės pa­siū­ly­mą pa­nai­kin­ti lai­ki­nas pre­ky­bos vie­tas ša­li­gat­viuo­se prie šių tur­ga­vie­čių, kad nuo­lat šio­se tur­ga­vie­tė­se pre­kiau­jan­tys gė­li­nin­kai ga­lė­tų iš­gy­ven­ti ir kad bū­tų pa­nai­kin­ta ne­są­ži­nin­ga kon­ku­ren­ci­ja.

Ta­čiau ma­no pa­siū­ly­mams ne­bu­vo pri­tar­ta, klausimas atidėtas dar mėnesiui, o už kelių dienų buvusią Tėvo dieną vienadieniai prekiautojai iš kitų miestų tose 8 vietose sėkmingai vykdė prekybą.

– Kaip da­ly­vau­da­ma mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je su­pra­tau, už­kliu­vo se­zo­ni­nė pre­ky­ba lai­ki­no­se vie­to­se miš­ko gė­ry­bė­mis ir sa­vo skly­puo­se už­au­gin­to­mis uo­go­mis, vai­siais ar dar­žo­vė­mis.

– Se­zo­ni­nė pre­ky­ba šio­mis gė­ry­bė­mis da­bar nu­ma­ty­ta Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne, prie IKI par­duo­tu­vės, ir Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne.

Svars­tant ma­no pro­jek­tą, me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją, kad jis, kaip mies­to va­do­vas, jo­kiu bū­du ne­su­tin­ka su pa­siū­ly­mu, jog mies­to cen­tre vyk­tų se­zo­ni­nė pre­ky­ba miš­ko gė­ry­bė­mis ar sa­vo skly­puo­se už­au­gin­to­mis uo­go­mis, vai­siais, dar­žo­vė­mis ar gė­lė­mis. Esą se­no­liai su sa­vo at­si­neš­tais ki­bi­riu­kais, pre­kiau­da­mi ant ba­tų dė­žių ne­aiš­ku ko­kios ko­ky­bės at­si­neš­tais vai­siais, dar­žo­vė­mis ar gry­bais, dar­ko mies­to cen­tro įvaiz­dį, truk­do pra­ei­viams. Me­ras lai­kė­si ka­te­go­riš­kos nuo­mo­nės, kad to­kiai pre­ky­bai yra nu­ma­ty­tos spe­cia­lios vie­tos Vidz­gi­rio ir Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne, ir to už­ten­ka.

Čia pat me­rui dėl to, kad vi­sur tvar­ka yra, o mies­to cen­tre tvar­kos ne­bus, pa­prieš­ta­ra­vo ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius, pa­žy­mė­da­mas, jog Jau­ni­mo par­ke yra 2 kios­kai. Vie­nas ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus, ki­tas – nei spal­va, nei iš­vaiz­da ne, ta­čiau kaž­ko­dėl me­ras dėl to pro­ble­mos ne­ma­to. Gal to­dėl, kad tas ne­ati­tin­kan­tis rei­ka­la­vi­mų kios­kas pri­klau­so soc­de­mams.

– Vis dėl­to vė­liau vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pri­im­tas spren­di­mas pa­nai­kin­ti tas 8 lai­ki­nas pre­ky­bos gė­lė­mis vie­tas ša­li­gat­viuo­se prie Jot­vin­gių ir Jaz­mi­nų gat­vių tur­ga­vie­čių.

– Iš tie­sų taip, po mėnesio, bir­že­lio pabaigoje po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą pa­nai­kin­ti aš­tuo­nias lai­ki­nas pre­ky­bos gė­lė­mis vie­tas ša­li­gat­viuo­se prie Jot­vin­gių ir Jaz­mi­nų gat­vių tur­ga­vie­čių. To­kį spren­di­mo pro­jek­tą jau pa­tei­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Bet pra­džią tam da­viau aš, nes miesto valdžia, turiu omenyje merą Nerijų Cesiulį, iki tol, kol aš neatėjau iki tarybos posėdžio, ne tik kad niekaip nesprendė, bet ir ignoravo šią problamą. Iki šiol sa­vi­val­dy­bė to­kiu spren­di­mu ne­si­gi­ria, ma­tyt, su­pran­ta, kie­no tai nuo­pel­nas.

Svarbiausia – tiks­las pa­siek­tas. Nors ir ki­ta for­ma, bet pro­ble­ma iš­spręs­ta, vie­tos gė­li­nin­kai jau ga­li leng­viau at­si­kvėp­ti, ar­tė­jant sun­kme­čiui per Vė­li­nių lai­ko­tar­pį ga­lės už­si­dirb­ti ne tik duo­nai, bet ir svies­tui. Ki­ta ver­tus, įsi­gi­li­nus į šią si­tu­a­ci­ją ir ki­tų Lie­tu­vos mies­tų pa­tir­tį, aš, kaip ta­ry­bos na­rė, ma­čiau vi­zi­ją, kad bū­tent to­se vie­to­se, kur bu­vo at­si­ra­du­sios ne­są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos ap­raiš­kos, ga­lė­tų vyk­ti ne pro­gi­nė, kaip bu­vo lig šiol, o se­zo­ni­nė pre­ky­ba. Ir, skir­tin­gai nei mies­to me­ras, aš ne­ma­tau pro­ble­mos, jei­gu pa­va­sa­rį to­se vie­to­se ke­lias va­lan­das sė­dės vie­ti­nis pre­kei­vis, pa­vyz­džiui, su pa­kal­nu­tė­mis, va­sa­rą mo­čiu­tė su ke­le­tu sa­vo dar­že už­au­gin­tų dar­žo­vių ar vai­sių, o ru­de­nį to­se vie­to­se ra­si­me aly­tiš­kį gry­bau­to­ją su pin­ti­ne ba­ra­vy­kų. Ma­no nuo­mo­ne, žmo­nės ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo ei­na į tur­gų par­da­vi­nė­ti sa­vo už­au­gin­tas dar­žo, so­do ar pri­rink­tas miš­ko gė­ry­bes.

At­kirs­da­ma me­rui, kad to­kie žmo­nės dar­ky­tų mies­to cen­tro vaiz­dą, siū­ly­čiau nu­va­žiuo­ti į Vil­nių, ap­lan­ky­ti Ge­di­mi­no pros­pektą ar į Kau­no Lais­vės alė­ją, kur pa­ma­ty­tų, kad čia vyks­ta se­zo­ni­nė pre­ky­ba miš­ko gė­ry­bė­mis, sa­vo skly­puo­se už­au­gin­to­mis uo­go­mis, vai­siais, dar­žo­vė­mis ir gė­lė­mis.

Vi­siems ta­ry­bos na­riams, ku­rie kri­ti­ka­vo ma­no pa­siū­ly­mą dėl to­kios se­zo­ni­nės pre­ky­bos, aiš­kin­da­mi, kad ne­bus kon­tro­lės, kad ne­įma­no­ma pa­tik­rin­ti ar po­mi­do­ras iš Len­ki­jos, ar iš sa­vo dar­žo, o ypač konservatoriui tarybos nariui Andriui Jučui, taip pat tu­riu at­kir­tį. Aš dvi­ra­čio ne­iš­ra­di­nė­ju, to­kia tvar­ka jau bu­vo mies­tui va­do­vau­jant Vy­tau­tui Gri­ga­ra­vi­čiui, ir, be­je, pui­kiai vei­kė ir kon­tro­lė, ir pre­ky­ba, pro­ble­mų jo­kių ne­ki­lo. To­dėl vi­sus to­kius ko­men­ta­rus ir priekabes su­pran­tu tie­siog kaip ei­li­nį ka­bi­nė­ji­mą­si ir prie­ši­ni­mą­si tik dėl to, kad tai ma­no idė­ja. Ta­čiau spren­di­mus pri­ima dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių. Dar kar­tą pa­brė­žiu, svar­biau­sia šiuo at­ve­ju – pa­siek­tas pir­mi­nis tiks­las ir pa­nai­kin­ta ne­są­ži­nin­ga kon­ku­ren­ci­ja, už­tik­rin­tas aly­tiš­kių gė­li­nin­kų in­te­re­sas.

– Vie­ną gė­lių kios­ką Jot­vin­gių gat­vės tur­ga­vie­tė­je esa­te pa­va­di­nu­si Drus­ki­nin­kų Vi­jū­nė­lės dva­ru. Apie ką tai?

– 2019-ųjų lap­kri­čio pra­džio­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ra­šė pre­ky­bos įren­gi­nio pa­tik­ri­ni­mo ak­tą, ku­ria­me kon­sta­ta­vo, kad Jot­vin­gių g. 10A, esan­tis pre­ky­bos įren­gi­nys – gė­lių kios­kas, iš­lin­dęs į Jot­vin­gių gat­vės že­mės skly­pą be Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­ti­ki­mo, ke­lian­tis pa­vo­jų pra­ei­viams ir dvi­ra­ti­nin­kams, bei yra vi­zu­a­li­nės tar­šos šal­ti­nis, ne­igia­mai vei­kian­tis Aly­taus mies­to cen­tri­nės da­lies ko­mer­ci­nį pa­trauk­lu­mą, ben­druo­me­nės emo­ci­nį ten­ki­ni­mą­si mies­to cen­tri­ne da­li­mi.

2021-ųjų va­sa­rio pra­džio­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta ko­mi­si­ja pa­ra­šė pa­tik­ri­ni­mo ak­tą, ku­ria­me kon­sta­ta­vo, jog toks pre­ky­bos įren­gi­nys lei­di­mo sto­vė­ti ne­tu­ri, pro­jek­tas nė­ra su­de­rin­tas, jis yra vi­zu­a­li­nės tar­šos šal­ti­nis.

Aš ne vie­na­me ta­ry­bos po­sė­dy­je kė­liau klau­si­mą ir dėl šios pro­ble­mos, pa­žy­mė­da­ma, kad Aly­taus mies­to cen­tre tu­ri­me uni­ka­lią si­tu­a­ci­ją – vie­ną kios­ką, ku­ris ne tik kad sto­vi pa­žeis­da­mas įsta­ty­mus, bet jau pus­ket­vir­tų me­tų sa­vi­val­dy­bės val­džia nie­kaip ne­ga­li iš­spręs­ti šios pro­ble­mos. Drus­ki­nin­kų Vi­jū­nė­lės dva­rą ir tai bu­vo su­ge­bė­ta nu­griau­ti, o štai šis kios­kas Aly­taus mies­to cen­tre tar­si ne­lie­čia­mas.

Keis­ta šiuo at­ve­ju ir me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio po­zi­ci­ja: se­no­liai su se­zo­ni­nė­mis uo­go­mis, vai­siais, gry­bais ir gė­lė­mis jam dar­ko mies­to vaiz­dą, o štai kios­kas, ku­ris spe­cia­lios ko­mi­si­jos pri­pa­žin­tas kaip vi­zu­a­li­nės tar­šos šal­ti­nis, akių ne­ba­do.

Nuo 2020 me­tų vyks­ta teis­mai dėl šio kios­ko, teis­mus sa­vi­val­dy­bė pra­lai­mi ir man su­si­da­ro toks įspū­dis, kad sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kai spe­cia­liai teis­muo­se da­ro pro­ce­dū­ri­nes klai­das, kad kuo il­giau šis kios­kas bū­tų ne­pa­ju­di­na­mas. Kiek man ži­no­ma, už to kios­ko sto­vi vie­nas Aly­tu­je vei­kian­tis įta­kin­gas ir nuo se­no daug pa­žin­čių tu­rin­tis ver­sli­nin­kas, to­dėl pra­de­du ma­ny­ti, kad vi­sos pro­ce­dū­ros iš sa­vi­val­dy­bės pu­sės tik imi­ta­ci­ja. Dėl šios si­tu­a­ci­jos jau esu krei­pu­sis į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę Oną Ba­le­vi­čiū­tę, ku­rios pa­pra­šiau at­sa­ky­ti, ko­kių to­les­nių veiks­mų pla­nuo­ja­ma im­tis dėl su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos – dėl kios­ko, ku­ris sto­vi pa­žeis­da­mas tei­sės ak­tus, pa­ša­li­ni­mo, ir ką pla­nuo­ja da­ry­ti dėl by­li­nė­ji­mo­si me­tu pa­aiš­kė­ju­sio ben­dro­vės „Aly­taus pre­ky­ba“ ga­li­mai ne­tei­sė­to veiks­mo – valstybinės že­mės skly­po per­nuo­mo­ji­mo kitam asmeniui.

Su­lau­ku­si at­sa­ky­mų iš sa­vi­val­dy­bės, ran­kų nu­leis­ti ne­si­ruo­šiu, siek­siu tei­sy­bės ir kad ne­bū­tų tai­ko­mi dvi­gu­bi stan­da­rai kios­kuo­se pre­kiau­jan­tiems žmo­nėms, nes vie­ni pre­kiau­to­jai pa­ty­rė tūks­tan­ti­nes iš­lai­das, pri­va­lė­da­mi pa­gal nau­ją sa­vi­val­dy­bės tvar­ką pa­si­keis­ti kios­kų iš­ori­nį vaiz­dą, lan­gus, o štai vie­nam, iš­skir­ti­niam, ne­lie­čia­mam kios­kui jo­kie įsta­ty­mai ne­ga­lio­ja ir nie­kas nie­ko ne­ga­li pa­da­ry­ti.

 

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Gal reiktų atkreipti dėmesį ir į tai, kad vadiname "vijūnėlės dvare" irgi dirba žmonės, reiktų rasti kažkokį kompromisą ir su jais. Dabar gaunasi, kad vienur nugriaunam ir atsatom, o kitur tik nugriaunam, ir žmogus lieka be nieko.
  Siūlyčiau visiem draugiškai sutarti, daryti taip, kad žmogus (arba keli) neprarastų savo darbo vietų, kur yra šitoks keliasdešimt metų įdirbis. Manau ponia Laura tik iš pletku žino visą situaciją, yra akiplėša ir mėgsta žeminti kitus, nepagalvodama kaip galima gražiai rasti kompromisą.

  Komentaras

  Manau ,kad blogesnio mero nebuvo ir nebus.Atrodo ,kad jam rūpi tik tai kaip sužibėti laidose ir kitaip piarintis Susidaro įspūdis ,kad nėra visiems vienodai teisingas .Galimai manipuliuoja padėtimi tik dėl asmeninės perspektyvos.Gal visgi Alytui reikia ne "gaisrininkų","generolų"o tikro nepriklausomo nesavanaudiško mero .

  Komentaras

  Manau ,kad blogesnio mero nebuvo ir nebus.Atrodo ,kad jam rūpi tik tai kaip sužibėti laidose ir kitaip piarintis Susidaro įspūdis ,kad nėra visiems vienodai teisingas .Galimai manipuliuoja padėtimi tik dėl asmeninės perspektyvos.Gal visgi Alytui reikia ne "gaisrininkų","generolų"o tikro nepriklausomo nesavanaudiško mero .

  Komentaras

  Tarybos išimtinė kompetencija strateginių sprendimų dėl miesto vystymo priimimas. Alytuj kaip rimto miesto lygio taryboj aiškinas ne kodėl miesto labui pilnai išnaudoti galingi pramonės parko ir aerodromo potencialai kraunant į paskolas ir apie jas pratylont, o kur dar gėlių kioskelį nublusinėt.. Nes rimčiau nepakilt, intelektai neneša..

  Komentaras

  Man įdomu kaip vietos buvo paskirstytos naujuose kioskuose?
  Kas pirmas, o kas paskutinis?
  Turgus šitiek metų baisiomis paklodėmis uždengtas buvo ir niekam nerūpėjo. Konkurentai pasiryžę vieni kitiems akis išlupt, kad tik kuo daugiau pinigų uždirbt. Gaila, kas sveika konkurencija čia neegzistuoja. Tiesiog visiem turėtų būti sukurtos sąlygos vienodos, o ne kažkam geresne vieta (nes turbūt nemažai kyšių davė tie kas priekyje atsistos). Kalbate apie teisybę, bet gaila, kad vistiek pažintys ir pinigai nulemia kas pirmiau stovės :)
  Kam trugdo bobutės su savo sodo gėlėmis ar kitomis prekėmis ant šaligatvio? Juk jos tik nori prisidurti prie pensijos. Gaila, jeigu mano močiutė tokį verslą turėtų ir jai uždraustų prekiaut, žinau kad labai nusviltų tokiu "miesto tarybos" sprendimu. Tipo daro tvarką ir teisingumą, bet viskas tik į vieną pusę. Net nepagalvojo, kad šitas sprendimas daug daugiau žmonių nuvils negu pradžiugins :)

  Komentaras

  Smulkus reikaliukas. Saviems platinamas kelias. Atsiminkite alytiškiai balsuodami. Jeigu išrinks į meres bus tik savi interesai. Gėdos tai neturi, tik norą lobti.

  Komentaras

  Tie kurie užsiaugino gėlytę per vasarą savo darže ir nori parduoti jau ir šito šita begėdė neleis. Visur tik griauna, naikina, uždarinėja. Tikiuosi iki pavasario atlaikysim ir daugiau jos miesto taryboje nematysime. Čiau . Iškentėsim.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.