Link mi­li­jo­ni­nės me­ro idė­jos sta­ty­ti nau­ją po­li­kli­ni­ką – sep­tyn­my­liais ba­tais (27)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
Nau­jam poliklinikos pa­sta­tui li­go­ni­nės kie­me planuojamos dvi vie­tos nuo Va­ka­ro gat­vės pu­sės.
Nau­jam poliklinikos pa­sta­tui li­go­ni­nės kie­me planuojamos dvi vie­tos nuo Va­ka­ro gat­vės pu­sės.
Prieš dvi sa­vai­tes Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis sa­vo feisbuko pa­sky­ro­je pa­si­da­li­jo idė­ja sta­ty­ti nau­ją po­li­kli­ni­ką Aly­taus li­go­ni­nės kie­me. Gir­di, da­bar­ti­nis po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas Nau­jo­jo­je gat­vė­je se­nos sta­ty­bos, rei­ka­lin­ga re­no­va­ci­ja, jis pri­klau­so kai­my­ni­nei Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Nau­ją po­li­kli­ni­ką pa­sta­čius li­go­ni­nės kie­me, čia at­si­ras­tų Aly­taus me­di­ci­nos mies­te­lis.

Me­ras sa­vo feisbuko pa­sky­ro­je pa­siū­lė ne tik mi­li­jo­ni­nės ver­tės nau­jos po­li­kli­ni­kos, bet me­di­ci­nos mies­te­lio idė­ją. Tai pa­skel­bęs šia­me pro­fi­ly­je, po ke­lių die­nų su­si­ti­ko idė­jos ap­tar­ti su mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riais. Pri­ori­te­tas aiš­kus – pir­miau­sia ži­nia feisbuke, po to – pa­si­da­li­ji­mas in­for­ma­ci­ja su ta­ry­bos na­riais. Po šio su­si­ti­ki­mo sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je grei­tai at­si­ra­do ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tas, su­si­jęs su pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti nau­ja po­li­kli­ni­ka. Tad link me­ro mi­li­jo­ni­nės idė­jos žings­niuo­ja­ma sep­tyn­my­liais ba­tais. O kur dis­ku­si­ja su me­di­kais? Kokia pozicija Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, ku­riai pri­klau­so po­li­kli­ni­kos pa­tal­pos?
 

Re­no­vuo­ti ar sta­ty­ti nau­ją?

Dau­ge­liui Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių prieš sa­vai­tę bu­vo ne­ti­kė­tas me­ro N.Ce­siu­lio pa­kvie­ti­mas at­vyk­ti į su­si­ti­ki­mą, ku­ria­me jis pri­sta­tys pla­nuo­ja­mo nau­jo po­li­kli­ni­kos pa­sta­to idė­ją.

Prieš tai apie šią idė­ją kai kas bu­vo skai­tęs me­ro feisbuko pa­sky­ro­je ir gal­vo­jo, jog to­kia idė­ja dar to­li­mas da­ly­kas. Tuo la­biau, kad me­ras, šio­je pa­sky­ro­je pa­ra­šy­da­mas apie nau­jos po­li­kli­ni­kos, ke­ti­na­mos sta­ty­ti Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės kie­me, ir čia ku­ria­mo me­di­ci­nos mies­te­lio idė­ją, tar­si vi­sų mies­tie­čių pa­si­tei­ra­vo, ką jie apie tai gal­vo­jan­tys.

Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai ti­kė­jo­si, kad bus lau­kia­ma aly­tiš­kių nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu. Bet, pa­si­ro­do, nau­jos po­li­kli­ni­kos sta­ty­bos link žings­niuo­ja­ma sep­tyn­my­liais ba­tais.

Į su­si­ti­ki­mą pa­kvies­ti mies­to ta­ry­bos na­riai bu­vo su­pa­žin­din­ti su nau­jo pa­sta­to pir­mi­nei svei­ka­tos prie­žiū­rai sta­ty­ba, de­monst­ruo­jant skaid­res. Ir tai da­rė me­ras N.Ce­siu­lis.

Bu­vo ak­cen­tuo­ja­ma, kad da­bar­ti­nis po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas yra 1977 me­tų sta­ty­bos, ener­ge­tiš­kai pa­se­nęs, pri­klau­so Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, tad rei­kia ap­si­spręs­ti: ar jį re­no­vuo­ti, ar sta­ty­ti nau­ją.

Gir­di, re­no­va­ci­jai reik­tų maž­daug 5 mln. eu­rų ir po re­no­va­ci­jos pa­sta­tas to­liau pri­klau­sy­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. O nau­jas aukš­čiau­sios ener­gi­nės kla­sės po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas li­go­ni­nės kie­me, kur nu­ma­ty­tos dvi vie­tos nuo Va­ka­ro gat­vės pu­sės, kai­nuo­tų apie 7 mln. eu­rų.

Nau­ja po­li­kli­ni­ka bū­tų 3 tūkst. 600 kv. met­rų dy­džio, ti­kė­ti­na tri­jų aukš­tų. Šiuo me­tu Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė da­bar­ti­nia­me, jai priklausančiame sep­ty­nių aukš­tų pa­sta­te Nau­jo­jo­je gat­vė­je po­li­kli­ni­kai, kaip miesto savivaldybei pavaldžiam juridiniam asmeniui, pa­gal pa­nau­dą, mo­kant tik už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, yra su­tei­ku­si be­veik 4 tūkst. 856 kv. met­rų plo­tą. O vi­sas šis pa­sta­tas, ku­ria­me vei­kia ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­dus Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras, yra 11 tūkst. kv. met­rų dy­džio.

Įvar­din­tas ir nau­jos po­li­kli­ni­kos li­go­ni­nės kie­me pra­na­šu­mas – pa­cien­tams pa­slau­gos bū­tų tei­kia­mos vie­no­je vie­to­je, ne­reik­tų va­ži­nė­ti iš po­li­kli­ni­kos į li­go­ni­nės Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ką, kur dir­ba gy­dy­to­jai spe­cia­lis­tai.

Po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis pa­tvir­ti­no, kad pa­sta­to sto­gas pras­tas, iš­orės sie­nos ne­ap­šil­tin­tos, kai kur iš­tru­pė­ju­sios, nė­ra vė­di­ni­mo sis­te­mos, in­ži­ne­ri­niai da­ly­kai se­ni, re­no­vuo­jant bū­tų sun­ku pa­siek­ti rei­kia­mą ener­gi­nį efek­ty­vu­mą.

Pa­ban­dy­mui reik­tų maž­daug 200 tūks­tan­čių eu­rų?

Me­ro N.Ce­siu­lio at­sto­vau­ja­mų so­cial­de­mok­ra­tų šios par­ti­jos frak­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je va­do­vas Min­dau­gas Ši­ma ne­si­ė­mė ver­tin­ti nau­jo po­li­kli­ni­kos pa­sta­to idė­jos: „Ab­so­liu­taus ver­ti­ni­mo ne­tu­riu, rei­kia pa­pro­jek­tuo­ti, idė­ja pri­sta­ty­ta gal ir ne­blo­gai. Gal ir ne­blo­ga min­tis kon­cen­truo­ti me­di­ci­nos pa­slau­gas vie­no­je vie­to­je, bet dar trūks­ta in­for­ma­ci­jos ir apie au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo vie­tas, ir apie tai, kiek rei­kės lė­šų sta­ty­bai, Tai ga­lė­tų kai­nuo­ti apie 7 mi­li­jo­nus, bet ga­li ir dau­giau. Nie­kas ne­ži­no be pro­jek­to.“

Opo­zi­ci­jos ly­de­rio, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vo Ša­rū­no Klė­ge­rio tei­gi­mu, me­ras su­si­ti­ki­me su ta­ry­bos na­riais įvar­di­jo ir pro­jek­ta­vi­mui skir­ti­ną su­mą, pa­sa­ky­da­mas, kad paban­dy­mui reik­tų maž­daug 200 tūkst. eu­rų: „Ar tai ne­bus su­merk­ti pi­ni­gai į ba­lą? Pro­jek­tas bus pa­reng­tas, o sta­ty­boms ne­bus fi­nan­sa­vi­mo. Ti­ki­mą­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo, jei­gu ji sa­vo Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trą per­kels į nau­ją po­li­kli­ni­ką, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­ra­mos. Bet jei tai nu­guls tik ant mies­to biu­dže­to ir pla­nuo­ja­mų pa­sko­lų, ka­žin, ar nau­jos po­li­kli­ni­kos pa­sta­to sta­ty­bos pro­jek­tas mies­tui bus fi­nan­siš­kai pa­ke­lia­mas.“

Mies­to sa­vi­val­dy­bė jau tu­ri pa­tir­ties už de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų pa­reng­ti pro­jek­tus ar ga­li­my­bių stu­di­jas ir pa­dė­ti į stal­čių. Taip at­si­ti­ko su no­rė­tos sta­ty­ti Le­do are­nos, ku­ri taip pat bu­vo N.Ce­siu­lio idė­ja, in­ves­ti­ci­niu pro­jek­tu, Lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) kū­ri­mo ga­li­my­bių stu­di­ja.

„Idė­ja sta­ty­ti nau­ją po­li­kli­ni­kos pa­sta­tą bu­vo ne­ti­kė­ta“

„Ma­nau, kad dau­ge­liui ta­ry­bos na­rių idė­ja sta­ty­ti nau­ją po­li­kli­ni­kos pa­sta­tą bu­vo ne­ti­kė­ta. Pir­mą kar­tą apie tai mes su­ži­no­jo­me kaip ir vi­si aly­tiš­kiai – iš me­ro feisbuko ži­nu­tės. Sta­ty­ti nau­ją po­li­kli­ni­kos pa­sta­tą už mies­to biu­dže­to ar sko­lin­tas lė­šas yra ne pats ge­riau­sias spren­di­mas. O gal įro­dy­mas, kad vis dėl­to daug me­tų aly­tiš­kiams bu­vo me­luo­ja­ma ne­va biu­dže­te nuo­lat trūks­ta pi­ni­gų. Pir­miau­sia rei­ka­lin­ga šią idė­ją ap­tar­ti su po­li­kli­ni­kos pa­sta­to sa­vi­nin­ke – Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be dėl il­ga­lai­kių per­spek­ty­vų. Juk bet ku­riuo at­ve­ju re­no­vuo­ti pa­sta­tą yra ke­lis kar­tus pi­giau nei sta­ty­ti nau­ją. Ar tik­rai jau to­kios pras­tos būk­lės da­bar­ti­nis po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas? Kur eks­per­tų iš­va­dos?“ – svars­tė mies­to ta­ry­bos na­rys De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vas Va­le­ri­jus Ven­cius.

Jis ne­ma­no, kad li­go­ni­nės kie­me at­si­ra­sian­tis po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas tu­rės kaž­ko­kią įta­ką grei­tes­niam pa­cien­tų pa­te­ki­mui pas an­tro ly­gio gy­dy­to­jus, nes su šei­mos gy­dy­to­jų siun­ti­mais jie tą pa­čią die­ną pas gy­dy­to­jus spe­cia­lis­tus ne­pa­ten­ka.

V.Ven­cius ke­lia klau­si­mą ir dėl at­si­ra­sian­čios au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo pro­ble­mos.

„Ko­dėl apie po­li­kli­ni­kos pa­sta­to sta­ty­bas pra­dė­ta kal­bė­ti tik po to, kai Pir­ma­ja­me Aly­tu­je iš­nuo­mo­tos bu­vu­sio in­ter­na­to pa­tal­pos? O gal jos, su­tvar­kius vie­šo­jo trans­por­to tvar­ka­raš­čius, bū­tų tin­ka­mos po­li­kli­ni­kai? Kaip ma­ne kon­sul­ta­vo spe­cia­lis­tai, da­bar­ti­nis po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas, jei­gu jį ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė par­duo­tų auk­cio­ne, bū­tų pui­kus kąs­ne­lis pri­va­čiai me­di­ci­nos įstai­gai ar­ba gy­ve­na­ma­jai pa­skir­čiai. Vien dėl to, kad da­bar­ti­nės po­li­kli­ni­kos pa­tal­pos pri­klau­so ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, sta­ty­ti nau­ją šios gy­dy­mo įstai­gos pa­sta­tą yra ne­lo­giš­ka“, – min­ti­mis da­li­jo­si mies­to ta­ry­bos na­rys V.Ven­cius.

Tiek jis, tiek ki­ti mies­to ta­ry­bos na­riai da­bar­ti­nė­je svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je įžvel­gia žy­miai di­des­nę pro­ble­mą nei gal­būt ener­ge­tiš­kai ir mo­ra­liai pa­se­nu­sias po­li­kli­ni­kos pa­tal­pas – me­di­ci­nos dar­buo­to­jų trū­ku­mą ir ne­ma­žas ei­les pas gy­dy­to­jus. Tad, jų ma­ny­mu, lė­šas reik­tų skir­ti ne nau­jo po­li­kli­ni­kos pa­sta­to sta­ty­bai, bet nau­jų me­di­kų pri­trau­ki­mui ir esa­mų iš­lai­ky­mui, nes ne vie­nas, ne du ir ne trys iš Aly­taus yra pa­bė­gę.

Ta­ry­ba grei­tai ga­li im­tis žings­nių dėl nau­jos po­li­kli­ni­kos sta­ty­bos

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja šiais me­tais mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl vyk­do­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų re­for­mos yra sky­ru­si 1 mln. 400 tūkst. eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos. 800 tūkst. eu­rų tu­ri ati­tek­ti li­go­ni­nei – rei­ka­lin­gai me­di­ci­nos įran­gai įsi­gy­ti, 600 tūkst. eu­rų – po­li­kli­ni­kai taip pat įran­gai įsi­gy­ti ar­ba sta­ty­boms.

„Aly­taus nau­jie­nų“ ži­nio­mis, nau­jam po­li­kli­ni­kos pa­sta­tui pro­jek­tuo­ti bus pa­nau­do­tos vie­ti­nio iž­do lė­šos.

Ta­ry­bos So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos va­do­vas M.Ši­ma tvir­ti­no, kad jau šią sa­vai­tę nu­ma­ty­ta­me su­reng­ti ta­ry­bos po­sė­dy­je ga­li bū­ti pri­im­tas kaž­koks spren­di­mas, su­si­jęs su nau­jos po­li­kli­ni­kos sta­ty­ba – ar dėl pri­ta­ri­mo to­kiam pro­jek­tui, ar dėl lė­šų sky­ri­mo.

Ir iš tie­sų ne­tru­kus sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je pa­si­ro­dė spren­di­mo pro­jek­tas, su­si­jęs su nau­jos po­li­kli­ni­kos sta­ty­ba.

Be­je, iš Aly­taus mies­to me­ro N.Ce­siu­lio ne­su­lau­kė­me at­sa­ky­mų į klau­si­mus, nei kiek kai­nuos nau­jo mi­nė­to pa­sta­to sta­ty­ba, pro­jek­ta­vi­mas, nei iš ko­kių lė­šų tai bus da­ro­ma.

„Mums rei­kia me­di­kų, ge­ros įran­gos, o ne nau­jo po­li­kli­ni­kos pa­sta­to“

Ko­dėl taip sku­ba­ma su nau­jo po­li­kli­ni­kos pa­sta­to sta­ty­bos pro­jek­tu? Ko­dėl dėl to ne­si­ta­ria­ma su me­di­kų ben­druo­me­ne? Ko ge­ro nie­kas iš mies­to sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų ne­pri­si­me­na mi­li­jo­ni­nės ver­tės val­džios su­ma­ny­mo, sku­ba­mo re­a­li­zuo­ti ar­ba stu­mia­mo to­kiu di­de­liu grei­čiu.

Į tai be­ne taik­liau­siai at­sa­kė mies­to ta­ry­bos opo­zi­ci­jos ly­de­ris Š.Klė­ge­ris, pa­reikš­da­mas, kad me­rui rei­kia pa­ro­dy­ti kaž­ko­kį kon­kre­tų dar­bą mies­tui: „Su Le­do are­na ne­pa­si­se­kė, per bran­gus pro­jek­tas, gal pa­si­seks su nau­jos po­li­kli­ni­kos sta­ty­ba. Ir vi­siš­kai ne­svar­bu, kad tai mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­nuos mi­li­jo­nus. Pa­gal su­si­da­riu­sią vi­suo­me­nės nuo­mo­nę vi­siš­kai aiš­ku, kad šian­dien Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je dėl di­de­lių ei­lių žmo­nėms sun­ku pa­tek­ti pas gy­dy­to­jus nes trūks­ta pa­čių me­di­kų. Ir tai ne pa­sta­tų, o me­di­ci­nos dar­buo­to­jų pro­ble­ma.“

Dvi ka­den­ci­jas mies­to ta­ry­bos na­riu bu­vęs Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­tas, Aly­taus ben­dro­vės „Trai­de­nis“, už­si­i­man­čios nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių ga­my­ba, ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius pri­si­pa­ži­no ma­žai gir­dė­jęs apie nau­jo po­li­kli­ni­kos pa­sta­to sta­ty­bą, ta­čiau tai iš­gir­dęs nu­si­ste­bė­jo: „Pa­sta­čius nau­ją pa­sta­tą, tik­rai neiš­si­spręs nei me­di­kų trū­ku­mo, nei ei­lių pas gy­dy­to­jus pro­ble­ma. Mums rei­kia me­di­kų, ge­ros me­di­ci­nos įran­gos, į tai bū­ti­na in­ves­tuo­ti, o ne nau­jo po­li­kli­ni­kos pa­sta­to. To­kia idė­ja vi­siš­kai ne­pa­ma­tuo­ta, ne­at­lik­ta kaš­tų ana­li­zė. Sa­vi­val­dy­bei reik­tų pa­ga­liau im­tis ini­cia­ty­vos ir iš­as­fal­tuo­ti gat­ves bent mies­to se­na­mies­ty­je, tar­tis su ver­slu ir tvar­ky­ti bu­vu­sios au­to­bu­sų sto­ties te­ri­to­ri­ją mies­to cen­tre. Tik­rai yra ne vie­na sri­tis, ku­rios sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­jų lau­kia la­biau nei po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas. Ne­ma­nau, kad jis šian­dien blo­gas, jog pa­sta­ty­tas so­viet­me­čiu. Ir Kau­no kli­ni­kos tuo me­tu pa­sta­ty­tos, bet nie­kas ne­sku­ba jų per­kel­ti į ki­tą vie­tą.“

S.Le­o­na­vi­čiaus ma­ny­mu, gal­būt nau­jo po­li­kli­ni­kos pa­sta­to sta­ty­bos no­ri­ma im­tis sie­kiant tai pa­vers­ti kai ku­rių par­ti­jų ar kai ku­rių val­džios at­sto­vų pi­ni­gų plo­vyk­la. Juk lė­šos ne­ma­žos, kai ku­rių spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mu, kar­tu su pro­jek­ta­vi­mu ga­li kai­nuo­ti ge­ro­kai dau­giau nei 7 mln. eu­rų, gal net per 10 mln. eu­rų.

Jei nau­jo po­li­kli­ni­kos pa­sta­to sta­ty­ba bū­tų pa­lai­min­ta ta­ry­bo­je, taip pa­na­šu ir ga­li at­si­tik­ti, nes me­ro va­do­vau­ja­mi miesto so­cial­de­mok­ra­tai čia tu­ri dau­gu­mą, sta­ty­bos kar­tu su į jas by­ran­čiais pi­ni­gais bū­tų es­ka­luo­ja­mos vi­są šią ta­ry­bos ka­den­ci­ją. Ne­abe­jo­ti­nai tai bū­tų pri­sta­to­ma kaip at­lie­ka­mas ge­ras dar­bas aly­tiš­kiams. Bet ko­kia šio dar­bo kai­na, ar šian­dien nau­ja po­li­kli­ni­ka yra ak­tu­a­liau­sias da­ly­kas aly­tiš­kiams?

„Mums svar­biau­sia ko­ky­biš­kos ir grei­tos pa­slau­gos“

Ka­dan­gi po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas pri­klau­so Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, va­sa­rio 22-ąją Aly­taus mies­to me­ro N.Ce­siu­lio kvie­ti­mu su juo ir jo po­li­ti­ne ko­man­da dėl nau­jos po­li­kli­ni­kos sta­ty­bos su­si­ti­ko Aly­taus ra­jo­no me­rė Ra­sa Vit­kaus­kie­nė.

„Bu­vo pa­siū­ly­ta pri­si­dė­ti prie nau­jo po­li­kli­ni­kos pa­sta­to li­go­ni­nės kie­me sta­ty­bos. Da­bar­ti­nia­me po­li­kli­ni­kos pa­sta­te mū­sų Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras už­ima apie 1 tūks­tan­tį kvad­ra­ti­nių met­rų, to­kio plo­to reik­tų ir nau­ja­me pa­sta­te. Tai tu­rė­si­me svars­ty­ti su ra­jo­no ta­ry­bos na­riais. Šian­dien ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mums svar­biau­sia ko­ky­biš­kos ir grei­tos pa­slau­gos pa­cien­tams“, – po su­si­ti­ki­mo su Aly­taus mies­to va­do­vy­be sa­kė ra­jo­no me­rė.

Jei bū­tų pri­tar­ta pri­si­dė­ji­mui prie nau­jos po­li­kli­ni­kos sta­ty­bos, į ją per­ke­liant Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trą, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei tek­tų spręs­ti, ką to­liau da­ry­ti su da­bar­ti­niu po­li­kli­ni­kos pa­sta­tu.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Alytus nebe miestas,o miestelis,tai kam reikia dar vienos poliklinikos,kuri išdygs tokioj vietoj,kur automobilių aikštelės nebus kur statyt.Žmonės kaišios mašinas į Tvirtovės gatvės kiemus?Mero ir jo tarybos sprendimai nelogiški,bet,matyt,pinigai plaukia...Kaip nelogiška merui turėt tiek vicemerų ,kurių naudos miestas nemato. Mere,atsibusk gi pagaliau,ar matai,kad liaudis kyla prieš tavo valdymo metodus!!

  Komentaras

  Dar negirdėjote? Rotušės padangėse sklando idėjos prie iškilsiančios naujosios poliklinikos pastatyti Sveikatos mokslų universitetą, kuris ruoštų jaunus medikus naujai poliklinikai.

  Komentaras

  O TAI KITU DARBU NERA. TIK DAR POLIKLINIKA DEMESIO CENTRE O KAS DIRBS NAUJUOSE KABINETUOSE ,JAI TRUKSTA DAKTARU IR SESELIU. NU LAUKIA GERAS KASNELIS UZ 1 EURA SENO PASTATO . PAZIUREKIT KOKIA GRAZI MARIJAMPOLE . KAIP SUTVARKYTAS CENTRAS O KAS MUS GRAZAUS . MATYT CECIULIUI LABAI TRUKSTA EURU . PER STATYBAS ,GERIAUSIA PLAUTI PINIGUS(Brazausko issakyta fraze)

  Komentaras

  mūsų jauną, entuziazmu kunkuliuojantį merą pakonsultuoti, kad žmones gydo ne nauji pastatai, žmones gydo medikai. O gal meras pastatys naują polikliniką su kabinetais, kuriuose jau sėdės visų sričių gydytojai su slaugytojomis, įstaigą su registratūra, į kurią bus galima prisiskambinti ir, o, stebukle, pas šeimos gydytoją patekti bent per tris dienas. Pas kardiologą galėti nukakti ne po dviejų mėnesių, kai artimieji jau bus paminėję "ligų iškotojo" laidotuvių "keturnedėlį", bet bent per dvi savaites. Leiskim merui pasvajoti, kada, jei ne dabar? Vėliąu teks galvą sukti, kaip pas medikus patekti, žinoma, jeigu senos meravimo pažintys nepagelbės...

  Komentaras

  Dėl savivaldybių sujungimų alytiškis prieš b metų, kai Seimo valdžioj buvo DP, kreipės į Seimą. Tada iš ministerijos abiem savivaldybėm atėjo siūlymai. Organizuot gyventojų apklausas ir sprest tarybose. Į akis politikai pritarė, už akių šaipėsi ir ignoravo. Dabar Konst. 33 str.- galima kritikuot viešus. Draudžiama persekiot už viešų kritiką. Kur Alytuj pažeidinėja atskirais atvejais. Kaip vieši būdami prisidirba net teismo salėse ir bando persekiot už viešų kritiką. Reikalaujant viešus aiškint savo elgesio motyvus per teisėsaugą iki nužmogėjimų metodų, kad slopint, draust viešint atskiriems viešiems nepatogias temas. Alytuj kas vyksta, būdami valdžioj vieni po kitų iš godumų prisidirbinėja.

  Komentaras

  Yra senoliu paklauskit koks buvko Alytus Papasakos Kam reikalingos 2 merijos Juk gerai mastantis specialistas vienas meras gali but Anuomet visas miestas buvo kaimas Tai ka visa senamiesti atiduokit rajonui Valdininkai mastykit

  Komentaras

  Tuk vienintelis Alytuj vadindamas komentare apačioj bedarbiu ir teistu taip tyčiojas iš visuomeninjo. Pensininko ir civilinėse vylose teistumų nėra. Nuo ko pats ėjlampinęs alytiškį teismo salėj nuo šios leksikos į mordą negavo nuo alytiškio už patyčias, kad pats prieš spėjo nualpt. Iki tablete gaivinos ir teisėja bet tabletės kilme nesidomi. Net greitosios pagalbos nekviečia. Nes tam momente neaišku buvo, ar nemirs? Taip jie nužmogėję Alytuj, kad pasipinigaut slopinant per privačius ieškinius. Ir kaip tokio lygio veikėjus žiniasklaida kaip garbingus vaizduoja- jiems kartu prie rajono ežero pagautas lydekas paleidinėt, o ne miesto žmonėms aiškint . Tegu prieš savo čiūdus apsišluoja. Paaiškina, kiek Vilniaus pramonės ir amatų rūmams ypač Alytaus skyriaus veiklai skirta lėšų iš asociacijos už 2020-2021-2022-1023 metus ir kas padaryta Alytaus verslo labui. O tai vienur mato, kitur nemato net ir parodžius.

  Komentaras

  Nuo Nepriklausomybės tesias, kad miestas nesusitvarko su kelių susireikšminusių ambicijom papuolus į valdžią. Toks panašus Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 net teismo salėj buvęs tarybos nariu ir Vilniaus pramonės ir amatų rūmų prezidentu S.Leonavičius net teismo salėj į alytiškio klausimą, kur tarybos nario teikti siūlymai raštu dėl atliekų tvarkymo kur gyrės,,vietoj kaip politiko aiškinimo vėrės banditine leksika. -Kas ubagui davė teisę aiškint kalbėt ir klykė nurodinėdamas teisėjai S.Kvedaravičienei kaip baust ubagą per privatų ieškinį pinigaujantis. Ir ta vykdė. Nors pats nuo šios leksikos alpinėjo prieš alytiškį iki tablete gaivinos. Ir tesia komentare virš 7 merų vadindamas visuomeninką parazitu ir teistu. Nors visuomeninkas savo laiku stojo prieš šilumos tinklų nuomą Dalkijai. Dabar vienas drysta reikalaut, kad efektyvint pramonės parko ir aerodromo bei Medelyno žemių plotų įveiklinimus, o. Ne tik kelt žmonėms mokesčius. Koreguot atliekų mokesčio nuo ploto tvarką. Kuri žmonių saskaita naudinga verslo įmonėms. Tad šiom temom prabilus dar 2017 metais alytiškis buvo įžeidinėjamas ir slopinamas per komentarus. Kreipusis į teisėsaugą, nustatė. Alytaus prokuratūros nutrauktam tyrime Nr.03-2-00215-17 nekonkrerinant nustatyta. Kad alytiškis įžeidinėtas po moters darbo ir namų kompais. Atsisakė duot parodymus. - Reiškia specialiai palikta landa be atsakomybės grupėj po kitų asmens duomenimis slopint įžeidinėjant. Virš 7 merų tesiant recidyvinę veiklą pagal BK - 154 str. šmeitas dėl teistumo, nes civilinėj byloj teistumų nėra. 167,1, - neteisėto info apie privatų rinkimas. 168,1,-neteisėto info apie privatų viešinimas ir naudojimas. - Reiškia prokuroras bent kada gali pagal BPK 217,1,- atnaujint nutrauktą ikiteisminį tyrimą ir konkretint. Kartu verrinant viešo asmens S.L. elgesio ypatumus teismo salėj iki alpinėjimo iki tablečių pagal Konst. 22,33,109,110,114, 118 straipsnių atitkimus. Kartu vertinant virš 7 merų tesimus pagal minėtus BK 154,1, -167,1, ir 168,1, ir viską apibendrinus viešint visuomenei, bet to nedaro, nes panašu sumaištis ir intrigos mieste jiems naudinga?

  Komentaras

  Jei mero-fermos ketinimai būtų tikrai žmonių labui, tai tokia idijotiška idėja, kaip statyti naują pastatą, niekada nekiltų. Čia tikslas nėra sukurti kažką gero žmonėms. Tai tik žiūrėjimas savo interesų. Gerai tik tai, kad tas šventas gaidys nespės šitoj kadencijoje. O kitoje kadencijoje žmonės gal bus normali taryba, kuri galvos galva, o ne galvute.
  Beje meras ir jo vicešūdmaliai gali ir iš projektavimo gauti naudos...

  Komentaras

  Jei statys tokiais tempais kaip Ulonų gatvę tvarko ,tai gal po 5 metų greičiausiai bus. Kada bevažiuosi -ant kastuvų pasirėmę snaudžia ,nes moka ne už padarytą darbą o už valandas. Būtų mokama pagal darbo rezultatus tai greit viskas vyktų ir gerai.

  Komentaras

  Norėjo meras Likiškėlių mokyklą nugriaut,ir statyt naują,o pasirodo,kad visai be reikalo!Turbūt geri pinigėliai sukasi,kad meras taip stengiasi su statybomis!Mes ne durni tikrai.Kada meras pakvies į Rotušės aikštę gyventojus?

  Komentaras

  Čia nėra ką ir diskutuoti,tai amžiaus afera schema paprasta .Ceciulis pramuša naujo Poliklinikos statyba Rajonas neturi galimybių iveiklinti tuščia pastatą.Parduodamas už kelis milijonus ,iš tų milijonų rajonas sumoka už bendrą poliklinika .Ten įrengiami puikiausi loftai(platus koridoriai ir didelės erdvės -puikus penas dietantiskiems architektams)na ir babkes byra O kas paneigs ,kad už ši projakteli niekam nenubyrejo.Labai jau emociškai dėstė savo "argumentus"draugas meriukas ,kaip ciucke pajutęs "skanuka".

Kiti straipsniai