Link mero inauguracijos – per virtinę politinių intrigų

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė 
Komentarai (10)
2019 Balandis 18
Labukas ir Jurgita
Kandidatai tapti Alytaus vicemerais – Povilas Labukas ir Jurgita Šukevičienė.
„Spren­di­mas pri­im­tas! Pir­ma­jam Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiui teik­siu Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės ir Po­vi­lo La­bu­ko kan­di­da­tū­ras už­im­ti vi­ce­me­ro po­zi­ci­jas“, – to­kia nau­jie­na va­kar so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­si­da­li­jo iš­rink­ta­sis me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Jo inau­gu­ra­ci­ja vyks šį­va­kar 17 va­lan­dą Ro­tu­šės aikš­tė­je, o pir­mas ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dės 13 va­lan­dą ro­tu­šės sa­lė­je, jo me­tu nau­ja ta­ry­ba pri­ims prie­sai­kas. Sa­vai­tė, ku­rios ket­vir­ta­die­nį Aly­tus tu­rės nau­ją inau­gu­ruo­tą me­rą, bu­vo karš­ta nuo pat jos pradžios. 

Pirmadienio va­ka­rą du treč­da­liai ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ ta­ry­bos na­rių pa­vie­ši­no pa­reiš­ki­mą, ku­ria­me at­si­ri­bo­ja nuo aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­ko To­mo Pa­čė­so ir pa­ti­ki­na, kad jiems ne­bu­vo pri­im­ti­na ne­etiš­ka po­li­ti­nė vie­ši­ni­mo kam­pa­ni­ja rin­ki­mų me­tu.

Apie tai spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo ir du nau­jos  Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai – „Už Aly­tų“ at­sto­vai Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius ir Va­lius Mi­ce­vi­čius. Iš vi­so rin­kė­jai su­tei­kė šiam ju­dė­ji­mui 5 man­da­tus.

Tą pa­tį pir­ma­die­nio va­ka­rą įvy­ko ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus su­si­rin­ki­mas. Ja­me pa­aiš­kė­jo, kad sky­riaus ta­ry­ba į vi­ce­me­ro po­zi­ci­ją re­ko­men­duo­ja Po­vi­lą La­bu­ką, o ne An­drių Ju­čą. Apie tai, kad me­ras teiks pas­ta­ro­jo kan­di­da­tū­rą, in­for­ma­ci­ja bu­vo pa­vie­šin­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę.

Ant­ra­die­nio va­ka­rą po­sė­džia­vo Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus ta­ry­bos na­riai, o va­kar ry­te pa­aiš­kė­jo, kad kan­di­da­tas į vi­ce­me­rus vis dėl­to bus P.La­bu­kas. Jei ta­ry­ba jo kan­di­da­tū­rai šian­dien pri­tars, tai bus jau­niau­sias vi­ce­me­ras Aly­taus is­to­ri­jo­je. 2015 me­tais vi­ce­me­ru bu­vo iš­rink­tas Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius, ku­riam tuo­met bu­vo 27-eri. P.La­bu­kui – 25-eri, an­ke­to­je vrk.lt jis nu­ro­do kaip nu­ma­to­mą aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą – My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tą, Ver­slo sis­te­mų kū­ri­mą ir val­dy­mą, baigiamąjį bakalauro darbą ginsis šį pavasario semestrą.

Ki­ta kan­di­da­tė į vi­ce­me­rus Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė yra 40 me­tų. Ji yra įgi­ju­si hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų ba­ka­lau­rą Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te ir vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ma­gist­ro iš­si­la­vi­ni­mą Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te.

Koalicinėje sutartyje – 16 prioritetų

Ant­ra­die­nį pen­kių po­li­ti­nių jė­gų 17 at­sto­vų ta­ry­bo­je pa­si­ra­šė ko­a­li­ci­nę su­tar­tį, su­da­ry­da­mi Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, bei pa­tvir­ti­no pro­gra­mą. Jo­je nu­ma­ty­ta 16 pri­ori­te­ti­nių veik­los kryp­čių: LEZ su­kū­ri­mas ir Pra­mo­nės par­ko plėt­ra; ver­slo ap­lin­kos ge­ri­ni­mas; Aly­taus mies­to švie­ti­mo tin­klo op­ti­mi­za­vi­mas ir ug­dy­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mas; emig­ra­ci­jos ma­ži­ni­mas, ry­šio su iš­vy­ku­siai­siais pa­lai­ky­mas; ener­ge­ti­nio efek­ty­vu­mo ir re­no­va­ci­jos ap­im­čių di­di­ni­mas; ši­lu­mos ūkio pe­rė­mi­mas ir efek­ty­vus val­dy­mas; pro­jek­to „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ veik­los fi­nan­sa­vi­mas ir ben­druo­me­nės įtrau­ki­mas į veik­lą; efek­ty­vus klu­bų fi­nan­sa­vi­mas į spor­tui skir­tų ob­jek­tų nau­do­ji­mą ben­druo­me­nės reik­mėms; so­cia­li­nių pa­slau­gų plėt­ra; dar di­des­nis ben­druo­me­nės įtrau­ki­mas į sa­vi­val­dos veik­lą; mies­to ar­chi­tek­tū­ri­nio vien­ti­su­mo kū­ri­mas, ur­ba­nis­ti­kos ob­jek­tų vys­ty­mas bei ap­leis­tų vie­tų su­tvar­ky­mas; pro­fe­si­nio ren­gi­mo ir aukš­to­jo moks­lo rė­mi­mas at­si­žvel­giant į re­gio­no po­rei­kius; ko­ky­biš­kų svei­ka­tos pa­slau­gų už­tik­ri­ni­mas; ad­mi­nist­ra­ci­jos ir sa­vi­val­dy­bės įstai­gų pa­slau­gų ko­ky­bės ge­ri­ni­mas; is­to­ri­nės at­min­ties iš­sau­go­ji­mas ir puo­se­lė­ji­mas.

Laurai Radzevičiūtei – partiečių nepasitenkinimas

Va­kar po pie­tų po­li­ti­nių nau­jie­nų sa­vai­tė tę­sė­si: Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos (LCP) val­dy­ba iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad už LCP su­va­žia­vi­mų spren­di­mų ne­vyk­dy­mą tre­čia­die­nį su­stab­dė Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės na­rys­tę par­ti­jo­je. Taip pat krei­pė­si į LCP Eti­kos ko­mi­si­ją, siū­lant pa­ša­lin­ti ją iš par­ti­jos.

Va­sa­rio 12 die­ną LCP su­va­žia­vi­mo spren­di­mu Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tu į pre­zi­den­tus bu­vo iš­rink­tas Nag­lis Pu­tei­kis, ta­čiau LCP na­rė L.Ra­dze­vi­čiū­tė at­si­sa­kė vyk­dy­ti šį LCP su­va­žia­vi­mo spren­di­mą ir ak­ty­viai pa­lai­ko ki­to kan­di­da­to – Min­dau­go Pui­do­ko – kan­di­da­tū­rą, ta­po jo Rin­ki­mų šta­bo va­do­ve.

LCP pa­žy­mi, kad L.Ra­dze­vi­čiū­tė ži­niask­lai­do­je kas­dien ar­šiai kri­ti­kuo­ja sa­vo par­ti­jos pir­mi­nin­ką, kan­di­da­tą į pre­zi­den­tus N.Pu­tei­kį, sklei­džia dez­in­for­ma­ci­ją apie LCP ją taip dis­kre­di­tuo­da­ma.

Šian­dien L.Ra­dze­vi­čiū­tė tu­rė­tų pri­siek­ti kaip Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė. Ji iš­rink­ta kaip Cen­tro par­ti­jos, ga­vu­sios Aly­tu­je du man­da­tus (ant­ras – Val­de­ma­ro Cho­mi­čiaus), at­sto­vė, ji yra ir šios partijos Alytaus skyriaus pirmininkė. Pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją, N.Pu­tei­kis va­kar iš­sa­kė spė­ji­mą, kad  jo par­tie­čiai pir­mo­jo po­sė­džio me­tu ban­dys įsi­lie­ti į ku­rią ki­tą frak­ci­ją.

Alytiškiai kviečiami į naujojo Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio inauguraciją  

Naujoji Alytaus miesto savivaldybės taryba šiandien 13 val. prisieks savivaldybės Posėdžių salėje vyksiančio iškilmingo posėdžio metu. Prisiekę naujieji tarybos nariai svarstys pirmuosius posėdžio klausimus.

Iškilmingam posėdžiui pasibaigus 17 val. Rotušės aikštėje vyks Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio inauguracija. Jos metu kadenciją baigęs Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius  naujajam Alytaus miesto savivaldybės merui N.Cesiuliui  įteiks mero regalijas. Susirinkusiems koncertuos Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono Sausumos pajėgų orkestras ir Alytaus jaunimo centro vokalinė studija ,,Bel Canto” (vad. Aldona Ramanauskaitė), šoks šokių studijos „Alemana” (vad. Lilija Bernatavičienė) šokėjos.  Susirinkusieji bus vaišinami arbata bei pyragaičiais.

Oficialiai renginio daliai pasibaigus į mero inauguraciją susirinkę alytiškiai turės galimybę pabendrauti su naujuoju Alytaus miesto savivaldybės meru ir tarybos nariais.

  Komentaras

  Po to, kaip Alytaus miesto naujoje taryboje nepatvirtinta antro vicemero paskyrimas klausimas. Vadinasi taryboje jau susiformavusi nauja dauguma. Kuri pagal LR Vietos Įst. 3 str., 18p., reikalavimus būsimam tarybos posėdį prisistato užsiregistruodami ir pateikdami deleguotus į vicemero postą su konkrečia veiklos programa. -Tad ar išdrįs išeit į priekį ir atsakomybę prisiimt?

  Komentaras

  Pagal kas vyksta, prijungt Alytaus miesto savivaldybę prie rajono. Kas jau pradėta ir Alytaus rajonas kaip ir gyventojų apklausas atlikę. Nes mieste susireikšminę iki begalybės patys ir paskui savim....? O taip grimzt per savivaldą šiais laikais niekas sau neleidžia.

  Komentaras

  Jei palyginimui Alytaus rajonas skrieja į priekį tempo nemažindami, Alytaus mieste krizė. Kur jau po rinkimų paaiškėjus kas kaip, visai kitokie veiksmai galėjo būt ir paskutiniuose jau buvusios kadencijos tarybos posėdžiuose. Jau tada turėjo pagrindus tiestis sėkmingai veiklai alytiškių labui. Bet ir kaip tada buvo mandri tik savęs žiūrėdami - taip ir tęsia. Taip ir turi. Nors lyginant su rajonu turėjo daug daugiau laiko pasiruošt būsimos tarybos posėdžiui - jie kuo toliau tuo labiau grimzta. Koalicija rimtai jungtis, kaip mero poste ką kalba ir su tokia didele patirtim neįsivaizduojama kaip gali sau leist - štai jau po priesaikos rimto tarybos nariai jau gali replikuot. Klausyk mere, jei lauki kol savivaldybės administracijos direktorius paaiškins ką daryt su savivaldybe, kaip tai yra būtent tarybos išimtinė kompetencija priimt strateginius sprendimus ir už juos atsakyt - Kaune pasakytų. Jei dar toks kartas -interpeliacija. O šiam momente pats tegu teikia bendrą savivaldybės finansinės būklės apžvalgą ir perspektyvą. Kaip ir bendruomenei paaiškindamas. Kaip atidavinės gana dideles jei apie 15 milijonų eurų, biudžeto paskolas. Nes gauna gerą atlyginimą ir už jį reikia sugebėt pagal kompetenciją dirbt ir užsidirbt. O mero kompetencija aiškiai apibrėžiama LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) meras rūpinasi. Kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. - Tad palyginimui dėl to Alytaus rajono meras jau spėjo po pirmo naujos tarybos posėdžio ir į Vilnių pas ministrą sulekiot, kad būtent tai ir vykdytų ir užtikrintų.. O Alytaus mieste -susireikšminę ir pabaigos nesimato sau pasakas sekant. Kokie gražūs ir laimingi kaip sapnuose gali būt...

  Komentaras

  Lyginant su Kauno miestu, kur meras save gana kritiškai vertina jie aną savaitę strateginius projektus sukoordinavę. kad vieni kitiems netrukdytų... Šią savaitę kauniečiams pristatomi apie 20 strateginių projektų vertės kiekvienas vos ne po 10 n milijonų eurų. Net Alytaus rajonas jau susidėliojęs valdžią ir meras šioje kadencijoje jau pirmus vizitus į Vilnių su ministrais susitikt padaręs dėl investicijų pritraukimo... Ir spėjęs miesto naują valdžią pasveikint. Nors ta turėdami daug laiko net iki galo rimtos valdžios nesugeba susistrateguot. Reiškia pasirašyta koalicija jau nerimta. Reiškia iš anos kadencijos perėmė blogiausias savybes. Tad pagal gyventojų mažėjimą kaip Alytuje su kasdien apie 3 gyventojus mažėja tęsiasi. Kol jie čia mokosi ar eksperimentuoja valdyme -gal ir patys nesupranta kas vyksta. Kita vertus merui mokamas atlyginimas iš mokesčių mokėtojų gana didelis. Dieną virš 100 eurų gaunasi. Tiek Alytaus rinkoje net rinkimuose dalyvavę kaip kurie verslininkai deklaravo - kad tiek neuždirba. Trumpiau.... Trumpiau Alytuje po kiek žavesys ir susireikšminimai iki begalybės per savivaldą? Ar jei miesto biudžete apie 15 milijonų eurų paskolų kaip pagal įstatymus tik investicijoms galima naudot ir pasibaigę didieji iš ES paramos projektai reiškia sugrįžę refinansuotos lėšos - kur tiek lėšų šiam momente jie sugeba sudėlioti? Kas gražins paskolas mažėjant gyventojų -mokesčių mokėtojų skaičiui?

  Komentaras

  Alytaus rajone iš pat pirmo tarybos posėdžio sudėlioti postai. Pats meras teikdamas į vicemerės pareigas aiškiai išanalizavo teikiamos kandidatės darbus ir po ko visiems aišku. Tarybai beliko beveik vienbalsiai subalsuot. Alytuje priešingai tęsiasi. Kaip ir tęsiniai nuo buvusios kadencijos vicemerų atleidimų-atstatymų cirkų. Kur savo laiku dalis tarybos narių balsavę už jų skyrimus nesidomėdami nei veiklos programom po to prieš pasuko. Kaip ir nesuvokdami ko iš jų nori. Nes tos pačios problemos ir į būsimą kadenciją perėję. Vėl kaip taryba tvirtino tik vieno skyrimą į vicemerus vietoj 2 teiktų rodo - bliūkšta koalicija. Dabar aiškinsis vėl kodėl ir kas tiks? Per ką laikas eina.

  Komentaras

  Štai beveik mėnesį per komentarus parodoma. Kaip pagal įstatymus dirbt mero ir tarybos narių pozicijose. Būtų priešpaskutiniam tarybos posėdį teikę siūlymą neplanuota tvarka įpareigot savivaldybės kontrolierių atlikt visos savivaldybės finansinės veiklos auditą. Būt jau gavęs kontrolieriaus išvadas ir padėties šeimininkas perimdamas iš buvusio mero pareigas. Palikimą. reiškia būt žinojęs ten taip anaip, ten tiek ir tiek trūksta. ir su politikais bei savivaldybe ir jos institucijomis klabantis aiškiai formuluot. Yra taip, reikia būtent taip. Kur visiems iškart aiškios gairės. Per ką būt padėties šeimininkas. Dabar vis po aiškinsis, žiūrės... Klausys pasakų iš valdininkų gal, kaip gera ir nieko nedaryt imituojant. Ir burt alytiškiams kaip gerėja... Nors su dideliu stažu taryboje tai turėjo būt tobulai įvaldęs. Kaip ir visuomenei turėtų ką aiškiai ir konkrečiai pasakyt. Nes pagal mero kompetenciją turi būt aiškiai išdėstyti raidos rodikliai ir konkretūs projektai, programos ko ir kaip sieks. Ir kokius konkrečius tikslus kelia. Įstatymuose nėra parašyta, sieksim, gerinsim.. Ten yra konkrečiai. Skaičiais esama padėtis ir siekiama. Kauno meras gali sakyt kad gerins, kaip jau konkretūs strateginiai projektai net aną savaitę galutinai sukoordinuoti.

  Komentaras

  Skelia Alytaus miestas per savivaldą. realiau jokių šansų prasiveržt neturi. Nes programa -tas pats per visas kadencijas su vienoda pabaiga vis blogiau. Jei naujas meras ir pakalbėjo, kad būt per didelė Alytui netektis netekt per kadenciją dar apie 8 tūkstančių gyventojų, kaip dabar ir virš 4 tūkstančių per daug, bet tai regis dzin. Nors dzin ir pačiai bendruomenei bent nemažai daliai.Nors pagal situaciją regis ir iki 10 tūkstančių gan nesunkiai spurtuoja. Kur regis svarbiausia kaip šiandien išgyvent. O ryt/poryt patys susidurt gali. Kaip nereikalingais likt. Tik po ,,Už Alytų' kaip duoda vieni kitiems ultimatumus -kad trauktus kaip nereikalingi... Reiškia jei rajono meras po naujo tarybos posėdžio staigiai lekia į Vilnių dėl investicijų, Alytuj sau.... kaip atsipalaidavę. Reiškia anksčiau tiek gyventojų esant viena savivaldybė buvo. Prieš n metų seime ir užregistruota sujungt abi Alytaus savivaldybes. Atėję iš ministerijų tuomet savivaldybėm apklausas gyventojų dėl to atlikt. Rajonas regis ir atlikęs kaip minimalią apklausą. Kol kas gudriai ..pratyli. Kur gali ir prabilt, rajonas už sujungimą. ir..? O šiuo metu klausimas ar Alytaus miesto valdžioje patys išsi.., ar spės rajonas prisijungdami išgelbėt? Čia kaip sakant lažybų klausimas. Kas už ką daugiau užstatys? ir nelabai nuo miesto matosi kas bandytų nemažai duot, jei už rinkiminius stendus dar..?

  Komentaras

  Jei alytiškiai nori, tai palyginimui gali žinot. Kaip dirba savivaldybės net vidutiniam tempe per Lietuvą. Kur net Alytaus rajono valdžia tokių ..sau neleidžia. Reiškia jau po rinkimų žinodami kaip rimti Alytaus m. tarybos nariai ir naujas meras jų elgsena visai kitokia galėjo būt. Iš kart vertint, kad kiekviena diena brangi ir iš kart reikiamus sprendimus siūlyt. Net ir neseniai vykusiam besibaigiančios kadencijos tarybos posėdyje priimt reikiamus siūlymus-sprendimus. Reaguojant į situaciją. Reiškia tvirtinant savivaldybės įmonių veiklos ataskaitas kur po nepriklausomom valdybom atidėt kitam tarybos posėdžiui. ir pačių aiškumui pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 2p., 10) siūlyt merui tarybai pavesti savivaldybės kontrolieriui atlikti veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus dėl: ,,Dzūkijos vandenys", ,,Alytaus šilumos tinklai" ir bendros savivaldybės finansinės būklės. Ar pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 28) - kur sprendimus dėl paskolų priima išimtinė tarybos kompetencijoj ir kur tik investiciniams projektams naudojamos. Nes jei miesto biudžete apie 16 milijonų eurų paskolų kur pratylima, tai pasibaigus didiems projektams ir sugrįžus refinansuotoms lėšoms, kur už tokią sumą tiek projektų vykdo? Nes vaizdas, gana dideles sumos kaip neefektyviai naudojamos ir mažėjant gyventojų skaičiui mažėja šansų paskolas atiduot. reiškia į ateitį problemos didinamos. - Štai naujas meras ir taryba gavę savivaldybės kontrolieriaus išvadas iš kart būt turėję gaires. ką daryt su savivaldybe ir kur gerint. Dabar to nepadarę, čia svaigsta menkniekiuose ir į intrigas gilėdami - čia tik po saujele naudinga ir vėl? Kol jie apačiose blusinėjasi - kaip kas sau ir neblogai laikosi. Nes tai, kad šilumos tinklai per kadenciją dar neperėmę šilumos tinklų su gana didele komanda -čia jau Alytaus rajone su kaupu tokiems atskaičiuoti. O ne pasakas klausytų kaip jie stengiasi.. Ir gali žinot alytiškiai, kad savivaldybės administracijos direktorius pavaldus merui, o atskaitingas tarybai ir merui. Pagal išimtinę tarybos kompetenciją kurios niekam perleist negali, tik tarybos nariai atsakingi kas dedasi su savivaldybe ir jų strateginėm įmonėm. Kaip ir bendruomenė, kuriai atskaitingi meras su taryba - kitur taip bendruomenės neužsileidžia valdžioms. Ir valdžios stengiasi įtikt bendruomenėms. Net Kauno meras stengiasi įtikt, nors gali nežinia ką vaizduot. Jis to sau neleidžia. Kaip ir kitiems.

  Komentaras

  Iš dalies nauja - nenauja tęsiasi. Reiškia nauja valdžia naujos viltys. Vienok pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Su tarybos pritarimu skirdamas vicemerus kuruot atitinkamas veiklos sritis per tai vicemerai pavaldūs merui ir atskaitingi merui ir tarybai. Tarybos nariai už savo veiklą atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir bendruomenei. Tarybos išimtinė kompetencija -savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų ..tvirtinimas ir ataskaitų išklausymas bei sprendimų priėmimas. - Tad esmėj anos kadencijos problemos jau persiritę į būsimą. Būsimas meras ir vicemerai vienok jau su patirtim. Ir kaip buvusios tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi bendruomenei. Kur anoje kadencijoje jie jau galėjo ir persiimt valdžią per vicemerų interpeliacijų -atstatymo cirkus. Kur kaip lakmuso popierėlis tada ir kas dabar vyksta. Jau tada buvo rimtų priežasčių interpeliuot merą dėl rimtų problemų. Nes pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių projektų ir programų gerint projektai bei jų įgyvendinimai. Reiškia meras pirmas taryboje turėjo vardint problemas ir jų pirminius sprendimų projektus siūlyt. Kad pagal LR Konstitucijos 46 str. - būtų naudingai visų apie 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės lygiui. Reiškia tuomet interpeliuota per vicemerus ir momentu įgijus taryboje daugumą, neita į priekį kaip priklauso rimtiems politikams. Prisistatyt taryboje užsiregistruojant nauja dauguma, su alternatyvia programa ir deleguojant savo atstovus į vicemerus. Jau tuomet galėjo deleguot straipsnį minimus politikus kaip ir kitus aktyvius bangų užkuliusiuose inicatorius. Ir būt jau tikrus veidukus pamatę. . Per tai prisiimant atsakomybę, kad sugeba geriau. Teikt švietimo pertvarką, analizuot bendrą savivaldybės finansinė padėtį ir būdus optimizuot, dėl atliekų tvarkymo palankesnių kainų alytiškių naudai ( nes jei druskininkiečiams pigiau kur jų mažiau ir atstumai į sąvartyną..?), dėl rimtesnių strategijų kad pasiekt gyventojų daugėjimą ką net 8 savivaldybės per pirmą šių metų ketvirtį pasiekė... Vėliau šioje besibaigiančioje kadencijoje jei patys tvirtino vystymo strategijas 3 metams ir kur palikta galimybė gyventojų mažėjimui neviršyt 2 kart daugiau esamų tempų kur ir taip per daug - tai nors vienas būsimas meras į tai atkreipė dėmesį. Kitiems ..? Ir kol kas nieko nauja, kad garantuotų kokį tai realų proveržį alytiškių labui. Per ,,Už Alytus" tiek - geriau patys viduj erzinasi, nei visą miestą per savivaldą tempia... Na ir iš naujo mero aiškių tikslų, po ko alytiškiams taptų aišku ar toliau nyksta Alytus, ar bando keltis -jų nesimato. Kas matosi galima palygint su Kauno mero elgsena. Tas atsisakė inauguracijų, kadangi per brangu jiems. Priešingai nei alytiškiai, ten kauniečiai nesivaiko prabangos. Nors gali sau leist daug daugiau. Kauno meras pasakė, jei lėtės Kauno vystymo tempai ar pradėsiu isivaizdint -sakykit. Praėjusią kadenciją įvertino gan kritiškai, nors per pirmą turą išrinktas ir su aiškia persvara. Sako, daug laiko praleidom klausydami valdininkų pasakų ir kol pravalėm... Vėl sako mano liga atėmė laiko. Nors jau aną savaitę sukonkretizavo Kauno strateginių projektų vystymą beveik visai kadencijai į priekį. Ten neturi laiko ir sau neleidžia užsiiminėti tuo - kuo Alytuje savimi besižavėdami tęsia. Nes bent kol kas -tik tąsa. Net Alytaus rajono valdžia lenkia. Tik aną savaitę paskutinis anos kadencijos tarybos posėdi. Šiandien, po savaitės naujos tarybos posėdis. Valdžios sudėliotos. Pats meras regis vyksta į Vilnių su ministru susitikt dėl rajono strateginių vystymo krypčių gerinimo. O Alytuje, kelios savaitės ir tai galutinai valdžia nesudėliota... Sėkmės savimi grožėtis. Nes iš ties, kokie mes gražūs ir laimingi. Ir turtingi. Tokius skandaliukus ar intrigas tik labai .. gali sau leist. įdomu, kaip naujoje taryboje į akis bent dalis vieni kitiems sugebės žiūrėt po tiek.. kiek vieni ant kitų už akių išpylė per rinkimus. Ir po rinkimų dar uoliau tęsia.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.